NAKUWA produktark på dansk - oplevelser ved Vadehavet

Page 1

>

Befolkningen på vadehavskysten har altid levet med risikoen for stormfloder, der oversvømmede jordene. Naturkatastroferne forårsagede store ødelæggelser på ejendomme, fjernede eksistensgruncllaget og tog i værste fald menneskeliv. Men gåpåmodet har aldrig fejlet. For lang tid siden lærte vikingerne at bruge den maritime mobilitet til deres fordel. De lærte at mestre søfart i en sådan grad, at de kunne komme til en fremmed kyst langt hjemmefra. På togterne erhvervede de værdier, som de bragte med hjem. Siden vikingetiden er hovedparten af danske søfolk kommet fra Vestkysten. Esbjerg var i mange år centrum for fiskeri i Danmark. I 972 kunne man åbne det første producerende danske oliefelt, og i 2000’erne blev også havmøl leparker føjet til energiproduktionen på Nordsøen. Esbjerg har altid været base for aktiviteterne. Disse er skabt på entreprenorskab, og er erhvervshistorien om Vestky sten og Vadehavet.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATIRAKTION • Museum Ribes Vikinger www.ribesvikinger.dk Udstilling, aktiviteter, film

Tirpitz www.tirpitz.dk Arkitektur, bunker, audiovisuel formidling —

FUN PAGT Vikingerne hjem bragte en masse smykker og rnetalsager. Smykker, der var datidens smarteste eltropLeiske mode.

Eider Sperrwerk www.spo-eiderstedt.de Dæmning, vandregulering, kystsikringsbyggeri

OM OPLEVELSEN I kort afstand fra Kæmpeskulptu ren »Mennesket ved havet ligger Fiskeri— og Søfarts— museet. Her kan du få mere at vide hvad fiskeri, søfart og offshore har betydet for området. Fokus er på menneskets brug af landskabet i Vadehavet med særligt henblik på sejlads og søfart, kontakten med Holland og Tyskland samt de særlige træk, som gælder for Vadehavets øer. Svend Vig Hansen er manden bag skulpturen, og med den som udgangspunkt kan man gå en dejlig tur langs verdensarven.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

5,

s

Deutschland

-

Danmark

NAKUWA ,r o,u,o,,

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

BUSINERS REGION —

nordsee

z’

.


Den originale fæstning

E SER OGSA PA “TT 9ON

Den oprindelige kanonfæstning Tirpitz blev påbegyndt i 1944 og nåede ikke at blive færdigbygget før den tyske kapitulation i maj 1945. Fæstningen blev bygget som en del af Hitlers Atlantvold og skulle beskytte vestkysten og i særdeleshed Esbjerg Havn. Den originale TIRPITZ fæstning er en del af det nye museumskompleks og fortæller historien om en imponerende krigsmaskine. Besøgende kan selv gå på opdagelse og finde ud af, hvordan fæstningen ville have fungeret.

Vadehavscentret www.vadehavscentret.dk arkitektur Nolde-museet www.nolde-stiftung.de Kunst Grænseland Zeppelin Et Garnisons Museum Tønder www.zeppelin-museum.dk Historie fra Grænselandet —

OM OPLEVELSEN Idet fredede klitlandskab, bag den gamle kanonbunker Tirpitz fra 2. verdenskrig, har det danske arkitektfirma BIG skabt de spektakulære rammer, der nærmest er skjult under sandet. Museets simple grundplan rummer café, butik samt fire store udstillingsgallerier og forbinder den nye attraktion med den gamle bunker gennem en underjordisk korridor. Udstillingen Den skjulte vestkyst er den ultimative måde at gå på opdagelse i Vestjyllands historie. Man kan give sig selv en rolig oplevelse i dagslys med mulighed for at undersøge den lokale historie gennem små overraskende dioramaer, eller man kan prøve den mørklagte sejlads og komme ud på en betagende tidsrejse. Se også udstillingen om rav, Havets guld’

FUN FACT Tirpitz Museum blev indviet af kronprins Frederik den 29. juni 2017. Den første måned havde museet 63.000 gæster.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

ii aLeIre Deutschland

-

Danmark

NAKUWA

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

BUNE5SREOON .

nordsee


.1V:.

I

— -

--

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAKTION

Fanø har altid været innovativ, med fokus på at skabe økonomisk vækst. Fannikkerne stod til søs, og fiskeriet vandt indpas. Idag kommer indtægterne fra turismen i form af oplevelser, baseret på historien, men også på en fremsynet tilgang. Se folkemusik, festivaler, dragter og en ny måde at udnytte vind og strand på. 1juni måned byder Fanø på Drageflyvningsfestival. Endnu et kapitel om Vadehavet og Vestkysten.

Højer Møller www.msj.dk/hoejer-moellef Museum om kultur ved marsken og Vadehavet

FUN FACT Sidst ii8;o’erne havde Fanø Danmarks næststørste handelsflåde efter København.

Tønnisgaard www.ton n isg ø a rd .d k Formidling af natur mellem Vesterhav og vadehav

NORDBY Nordby er Fanøs største by, her er færgeforbindelsen til Esbjerg. I Nordby ligger det Maritime Uddannelsescenter Vest, og det er ingen tilfældighed. Den første havn i Nordby blev anlagt i 1671. Den udvikledes i 1700-og 1800-tallet til et af Danmarks vigtigste centre for skibsbygning og søfart. Der var værft i byen, hvor man byggede skibe til dansk skibsfart. Siden 1900-tallet har byen været orienteret mod Esbjerg, hvor mange arbejder. Byen anses for at have et af de bedst bevarede skippermiljøer i Danmark.

Vesterhever Leuchtturm www.westerhever-nordsee.de Fyrtårn

SØNDERHO Sønderho, skipperbyen der ligger ved Fanøs sydspids. Bebyggelsen domineres af strå tækte huse fra 1750-1850 tallet. De fleste huse er opført med gavle mod øst og vest, omgivet afsmå haver. Adskillige af bygningerne er i dag fredede. Fanø Kunstmuseum, der blev etableret i 1992 og Hannes hus, er et eksempel på et beskedent Sønderhohjem fra slutningen af 1800-tallet. Bygningskultur Danmark kårede i 2011 Sønderho som “Danmarks Smukkeste Landsby’

VADEHAVET inspirerende dedikeret’ uerstatteligt

-H

.iILeri’e Deutschland

-

Danmark

NAKUWA

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

NATIONAIPARK

BUSINE5S REGION ESBJERG

nordsee


Ribe er Danmarks ældste by. Den blev anlagt begyndelsen af 700-tallet som mar kedsplads. Placeringen blev ændret til sydsiden af Ribe Å, hvor domkirken og slots banken har ligget siden 1100-tallet. Selve hovedgaden løber på den dæmning, der blev anlagt over Ribe À i midten af 1200-tallet. Ribe var områdets altdominerende havneby med udskibning fra ankerpladser i læ af Fanø, Mandø og Rømø. 11600-tallet aftog Ribes betydning, og den økonomiske afmatning har været medvirkende til, at Ribe i dag har en meget velbevaret bykerne med et næsten uændret middelalderligt gadenet og et væld af gamle byhuse, hvoraf flere stammer fra 1500-tallet.

OM OPLEVELSEN

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAKTION Nordby/Sønderho, Fanø www.visitfanoe.d k Maritim kultur Husum www.husum-tourismus.de Maritim kultur, havn

FUN FACT I 1200-tallet var retten i Ribe kendt for sine meget strenge straffe. »Tak du din Gtid, min søn», sagde kællingen, »at du ikke kom for Riber Ret» mens hun så sin søn hænge i Varde galge! —

Den gamle by kan let ses til fods. Her kan man opleve Ribe Domkirke, som er blandt landets ældste kirker og den eneste femskibede kirke i Danmark. Sankt Catharinæ Kirke er fra 1228 og er opført i forbindelse med et dominikansk kloster i byen. Begge kirker ligger tæt på hinanden. Ribe rummer flere museer. Museet Ribes Vikinger er et kulturhistorisk museum med arkæologiske fund, der særligt fokuserer på vikingetiden. Denne tidsperiode er også fokus for det arkæologiske frilandsmuseum Ribe Vikingecenter, som rummer en række rekonstruerede vikingebygninger. Ribe Kunstmuseum blev grundlagt i 1891, og det er indrettet i en stor villa, som blev opført i 1860’erne. Det indeholder dansk kunst fra 1750 og frem til l95Oerne.

Tønning www.toenning.de Maritim kultur, havn

VADEHAVET inspirerde dedikeret uerstatteligt

s

eiie 1 Ifi Deutsci-øand

-

Danmark

NAKU’NA r

....

nordse». -

.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

..,,,.,.-,..,,,.,.,


-j

I*Å

4z

Arkitekturen på Vadehavscentret har forbindelser til lokalområdets længehuse med strå— tækte tage. Måden, strå og træ er skåret sammen på, er helt speciel, og man løfter hånden helt naturligt for at røre ved husets stride tag. Bygningens udformning tager højde for stedets unikke vejr- og naturforhold. Det arkitektoniske udtryk er tilpasset marsklandets og Vadehavets store flader og farvepalet. Materialerne skaber på overbevisende manér reso nans mellem bygning, landskab og natur. Arkitekturen er forbundet med Vadehavets ofte slørede, uvirkelige skift mellem vandspejl, vader og marsk. Man kommer i tvivl om grænsen mellem drøm og virkelighed.

OM OPLEVELSEN

-

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE AT[RAKT 0 N Tirpitz www.tirpitz.dk Arkitektur Hallig Langeness/Hooge www.langeness.de Jondhøje til beskyttelse med stormflod Arkitektur Fiskeri- og Søfartsmuseet www.fimus.dk Maritim kultur, skulptur mennesker ved havet€ —

VADEHAVSFORTÆLLINGER

I udstillingen kan man gå på opdagelse i et scenen af genstande, der alle har været en del afVadehavsbefolkningens historie. På udstillingens skriveborde kan man surfe rundt i vi den og fortællinger om en befolkning, der bor i det havskabte land, marsken. Væggenes og loftets animationer vil levendegøre nogle afVadehavets og marskens store historier som: Frisernes indvandring som datidens klimaflygtninge og handelsfolk. Marskbefolkningens jagt på hvaler i ishavet. Pirateri og sejlads på verdenshavene. Den første bosætning. Frisernes gårde, varfter og diger. Havdiger og fremtidens klimadiger.

VADEHAVET inspirerende dedikeret

FUN FACT Vadehavscentret har modtaget adskillige priser siden bningen i 2017. Blandt anden German Design ALvard 2018. Årets Byggeri 2017. Verdens bedste strtaq 2017 og Den Danske og Nordiske Lyspris i henholdsvis 2017 og 2018.

uerstatteligt

s

Deutschland

-

Danmark

NAKUWA

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

v.,*vrr

BUSINESS REGION BJEG

nordsee

r2=::t

i


I I

‘7 I

tVERDENSÄEV VADE14ILV KULTUROPLEVELS

‘1

MANDØ OMS11LLI NGSEVN E L’• Is

Mandø er en dansk tidevandsø i Vadehavet mellem Rømø og Fanø. Bebyggelsen på øen er koncentreret omkring Mandø by. »Låningsvejen forbinder Mandø med Jylland, og er 6 km lang. Den kan passeres med bil eller traktorbus, men man skal være varsom på tidevandet, og turen skal planlægges derefter. For de erhvervsaktive på Mandø er turismen i dag den væsentligste indtægtskilde. I ældre tid udgjorde landbrug øens vigtigste næringsvej. Men onistillingsevnen var stor og er en del af historien om Vadehavet. Landbruget blev suppleret med fiskeri, hvilket skabte en positiv udvikling for øen. Fra midten af 1700-tallet til omkring 1900-tallet var skibsfart øens vigtigste erhverv. Erfaringen fra fiskeriet gjorde, at mændene tog job som matroser, styrmænd og kaptajner på skibe verden over, og landbruget blev overladt til kvinderne. Korn blev kørt til fastlandet og malet, hvilket var meget besværligt. 11832 blev dette problem dog løst, da en hollandsk mølle blev opført. Den står i dag velrenoveret. Tidligere hav de Mandø sin egen skole, men den blev lukket i 1996 og bruges nu til lejrskole, hotel, restaurant og naturmuseum.

Om oplevelsen

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAK11ON Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg www.fimus.dk Museum, relation mellem menneske og hav —

Vadehavscentret www.vadehavscentret.dk Udstilling-natur, kultur i og Vadehavet

FUN FACT I 1500-tallet hærgede en stormflod øen. Kun 7 mænd overlevede, deraf navnet Mandø. Lykken tilskrev dem dog, idet de fandt deres nye koner på fastlandet.

marsken

Hallig Langeness/Hooge www.langeness.de iordhøje til beskyttelse mod stormflod Arkitektur —

Mandø byder på flere kulturoplevelser. Kirken på øen er fra 1727, og har en udsmyk ning, der fortæller om stormfloders hærgen med nød og fattigdom til følge. Mandø huset, der er en det af Mandømuseet, er et gammelt skipperhjem fra 1831. Huset er indrettet som et hjem og ser ud, som om skipperfamilien lige er ude et øjeblik. En ovn med støbte bibelske motiver, væv og mange små og store ting fortæller om Mandø boernes historie. Redningsstationen er også en attraktion, og den indeholder i dag en souvenirbutik. På Mandø Centret er en lille udstilling der fortæller om øens historie, natur, stormfloder, diger, og fugleliv.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

IierIe Deutschland

-

Danmark

NAKUIVA

..v

‘o,

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

IBUSINE$SREGION ‘‘

nordsee

.)


Rømøs hovederhverv har altid været orienteret mod havet. Mange lokale sejlende valgte derfor at gå ombord på hollandske- eller tyske skibe, for at tage på hval- og sælfangst, eller hvad der bød sig. Man sejlede mod Nordatlanten. Disse skibe bragte specielt i 1700-tallet velstand til Rømø, da øboerne besad stor erfaring med søfarten. Det var kommandører og hvalfangere der i sin tid gav rigdom til Rømø og Vadeha vet og derfor ser man i dag mange gamle huse kaldet kommandørgårde. Desværre indhentede udviklingen øen på negativ måde, og der skete en stor udvandring fra øen og et statusfald på de mange kommandørgårde.

ANDRE SER OGSA PÀ DENNE ATTRAKTION Møgeltønder www.romo-tonder.dk Byggestil, hyggelige gader, Schackenborg Slot Schiffahrtsmuseum Nordfreisland www.schiffahrtsmuseum-nf.de Fiskeri- og Søfartsmuseet www.fimus.dk Sæler, maritim entreprenørskab

OM OPLEVELSEN I Toftum på Rømø ligger en af de mest velbevarede kommandørgårde, Komman dørgården. Den er i dag ejet af Nationalmuseet og viser, hvorledes de rige kaptajner boede. På Kommandørgården har 12 generationer haft sin gang gennem tiden, og den sidste beboer på Kommandørgården døde i 1969. Interiøret er frisisk stil, der genfindes hele vejen langs Vadehavet til Holland, og det vidner om de traditioner, som kommandørerne tog med sig hjem fra deres mange rejser. I den ene længe af Kommandørgården er der udstillet et helt hvalskelet, så man selv kan kigge nærmere på de store dyr, kommandørerne fangede i deres storhedstid.

FUN FACT Mange af kommandørgårdene ha L’de hegn lavet af knogler fra hvaler. I Juvre i km nordfor Kom mandørgården, er der et hegn tilbage, lavet afhvalknogler.

VADEI-IAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

Deutschland

-

Danmark

NAKUWA

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

BIJSINESS REGION p.ESBiER

nordsee ..


Sig ordet “kniplinger”, og du tænker på Tønder. Hvorfor blev lige Tønder centrum for kniplingsproduktionen? Tønderegnen havde allerede i 15/1 600-tallet et tæt handelssamarbejde med Nederlandene, og omkring 1600-tallet blev kniplingskunsten indført sydfra. Den gyldne periode var 1700-tallet, hvor de rige kniplingshandlere i Tønder organiserede handelen, mens kvinder i byen og oplandet fremstillede kniplingerne. Kvinderne betalte selv deres redskaber, mens handlerne leverede mønster og tråd. Handlerne tjente gode penge, mens der for de tusindvis af kvinder var tale om hårdt og dårligt betalt arbejde. I den tidlige periode var kniplinger forbeholdt de højere lag i samfundet. 11800-tallet blev kniplingerne grovere og billigere. Nu kunne bondebe folkningens kvinder også få råd til kniplinger. Kniplinger er en vigtig del at områdets erhvervshistorie og en del af historien om Vadehavet.

Om oplevelsen Drøhses Hus er et at Tønders fineste gamle huse, opført i 1672. Det fredede barokhus fremstår imponerende velbevaret efter en stor restaurering i 1981-85, som indbragte den anerkendte Europa-Nostra-pris. Bygningskulturen i Tønder og de mange fredede ejendomme langs byens gamle gader omtales med god grund som noget helt særligt, og Drøhses Hus giver et sjældent blik ind i en svunden tid. Gå ikke glip at kniplinge haven, som er anlagt med inspiration fra et 200 år gammelt kniplingemønster.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAK11ON Fanø Internationale Strikkefestiva I www.stri kkefestival.dk. Stande, workshops, foredrag, udstillinger Nordby/Sønderho Fanø www.soenderho.d k www.visitfanoe.dk Gallerier, museer, kulturhistoriske skipperbyer

FUN FACT i ioo-taiiet var Chr. IV

storforbruger afkniplin ger, som han købte i Tøn der. Dengang var det kun

kongelige, og adelige der mdtte bruge kniplinger.

Biikebrennen/Pers Awten www.nordseetourismus.de. Folkefest, bål, 21. februar hvert år Tønder Festival www.tf.dk Rootsrock, country, blues

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

NAKUVVA

ILer re Deutschland

-

Danmark

r—..

.

..

nordsee

“.

.

Dette projekt finansieres at midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Schackenborg Slot og Møgeltønder Kirke har hen ad vejen gjort Møgeltønder kendt over det meste af Danmark, takket være flere tv-transmissioner fra kongelige begi venheder. Men Møgeltønder er andet og mere end det royale islæt. 11100-tallet kom friserne til marsken. De byggede deres huse på kunstige høje, så de lå i sikkerhed for oversvømmelser. Deres gårde havde en meget høj tagkonstruktion, der blev båret af solide træstolper i midten af bygningen. Ydermurene var ikke bærende, og derfor blev taget og ladeloftet stående, hvis murene blev væltet af en stormflod. Disse frisergårde findes i dag bevaret syd for grænsen. På den danske side var det den vestslesvigske byggestil, der fra 1700-tallet vandt frem. Disse gårde har en traditionel konstruktion med bærende mure, som man kan se i dag langs Vadehavet.

OM OPLEVELSEN Der er mange gode grunde til at lægge vejen over Møgeltønder og se nærmere på det sydvestjyske marskland og Vadehavet. Udover slottet og kirken er der mange velbevarede fredede huse. Især i den maleriske og brostensbelagte lindetræsallé Slotsgaden. Er man til røde mursten, småsprossede vinduer, stråtag eller røde tegl, så finder man de mest interessante huse i denne del af Danmark. Schackenborg Slotskro er Slotsgadens største og højeste bygning. Den blev i sin tid bygget som bolig for slottets gartner og fungerer i dag som overnatningssted og gourmetrestaurant. Et besøg i slotshaven runder en dejlig dag af i Møgeltønder.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAK11ON Rømø www.romo-tonder.dk Ældre huse og gårde Husum www.husum-tourismus.de Charmerende bykerne, slotspark Keitum/Kampen www.sylt.de Friserhuse, Stråtag, Eksklusivt miljø

FUN FACT Greve Hans Schack hvis familie ejede Schacken borg Slot tilbage fra i6oo-tallet, overgav i 1993

midlertidigt slottet til det danske kongehus. I dag ejes slottet af en fond, ejet af store sydjyske virksom heder som Danfoss, Ecco og Lego.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

9 0

I i I I.

YI

Deutschland

-

Danmark

NA KU V\IA

nordsee .

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

‘:::±

.


BIIKEBRENNEN Der er mange myter om biikebrennen Nordfriesland. Begivenhedens oprindelse er uklar, men den blev nævnt for første gang i det 16. àrhundrede. Det er dag en årlig traditionel event, den 21. februar. På denne dag tager man afsked med vinteren. Det materiale man bruger til bålet, varierer meget. I nogle landsbyer brændes en dukke afstrå, andre steder bruger man gamle trætonder som placeret på toppen af bålet. Efter biike-brennen, serveres der traditionelt grønkål. I godt vejr kan man se bålene på de mange øer og holme i Vadeha vet. Biikebrennen blev optaget på listen over kulturarv i Tyskland i 2014.

PERS AWTEN I nyere tid blev denne tradition også taget op i den danske del afVadehavet, nemlig i Søn derho på Fanø i 2006. Vinteren synges farvel og velkommen til foråret. Helt tilbage i den tidlige middelalder, mødtes man den 21. februar for at holde folketing. Tingdagen havde navn efter helgenen Peter, derfor navnet Pers Awten. Denne dag mødtes man omkring et bål måske oprindelig til en hedensk fest, og næste dag blev der så holdt folketing. I 1600-tallet, da man begyndte at sende sine mænd og drenge afsted som søfolk, ændrede Pers Awten betydning og blev en afskedsfest for søfolkene. —

ANDRE SER OGSÅ AITRAKTION

DENNE

International Strikkefestival Fanø www.strikkefestival.dk Stande workshops, foredrag udstillinger —

Tønder Festival www.tf.dk Country, Folk Music Husum www.husum-tourismus.de Friserhuse, Stråtag, charmerende miljø —

FUN FACT I hedensk tid var flammen ment som nordiske guder.

offergai’e

til de

VADEHAVET inspirerende dedikeret’ uerstatteligt

s

N AKU WA U Schland

ark

Dette projekt finansieres at midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

nord


b-

Den 7. august 1867 bliver Emil Nolde, der egentlig hed Emil Hansen, født i landsbyen Holde tæt ved Tønder i det dansk-tyske grænseland. Som 17-årig kommer Emil Hansen i lære som billedskærer og tegner på Heinrich Sauermanns møbelfabrik og billedskærer skole i Flensborg. I sine unge år arbejder Emil Hansen som træskærer på møbelfabrikker i München og Karlsruhe, hvor han følger kurser på kunsthåndværkerskolen og i al hemmelighed melder sig til kursus i tegning efter nøgenmodel. Han gifter sig med den unge danske skuespillerinde Ada Vilstrup i februar 1902. I den forbindelse ændrer han sit navn fra Hansen til Nolde efter sit fødested. Fra 1913—14 rejser ægteparret Nolde som medlem af den tyske Ny Guinea-ekspedition, via Moskva, gennem Sibirien, Korea, Japan og Kina til Sydhavet.

OM OPLEVELSEN

ANDRE SER “‘INE ATT

SÅ PÅ

• Nordfriesland Museum, Husum. Nissenhaus, kunstsamling www.museumsverbund-nordfriesland.de Kunstmuseet i Tønder. Nordisk kunst www.msj.dk Museum Kunst der Westkåste, Föhr Tematiseret udstillinger om natur og kultur ved Vadehavet www.mkdw.de —

FUN FACT

Emil Nolde dør den 13. april 1956 i Seebüll. Den testamentarisk bestemte Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde”, har til opgave at forvalte den omfangsrige arv efter Emil Nolde i SeebUll. I overensstemmelse med kunstnerens ønsker, at bevare hans værk for eftertiden og at formidle det over hele verden. Den første årsudstilling i Noldes hus åbner i 1957. Hans malerier og akvareller er kontrastfulde med farvestrålende stærke farver. Han er en af de største tyske ekspressionistiske malere.

Emil Nolde har selv anlagt haven I Seebåll. Udgangspunktet er initialerne A & E som står for Ada og Emil. Det kan man i dag stadigvæk betragte ved et besøg på museet. Museet meddeler at blomsterbevoksningen om sommeren gør, at det kan være lidt svært at se de to initialer.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt ‘

9

N AKU WA EeU SCNand

Danmark

Dette projekt finansieres at midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

II

roo

nordsee


øen Sild ligger et godt stykke fra fastlandet ude i Vadehavet. Indtil 1900-tallet var landbrug, fiskeri og fuglekøjer de primære erhvervsområder på Sild. 1700-tallet spillede derudover også hvalfangst en stor rolle, Søfarten har i det hele taget været i fokus, da hvalfangst garanterede en øget velstand på Sild i det 17. og 18. århundrede. Umiddelbart før 2. verdenskrig blev der etableret en 11km lang dæmning, så Sild fik en fast forbindelse med fastlandet. Golfstrømmen giver øen et mildt klima. Havets strømme og vinden medfører konstante forandringer af landskabet. Mod vest strækker 40 kilometer sandstrande sig, mod øst ligger Vadehavet og mod nord store vandreklitter og hedelandskaber.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE A1TRAKTION Rømø www.romo-tonder.dk Kom mandørgårde Pellworm www.pellworm.de Maritim kultur -

Mandø www.visitribe.de Omstillings- og Maritim kultur —

OM OPLEVELSEN Sild minder landskabsmæssigt meget om Rømø, Fanø og Fdhr i Vadehavet. Men det er sær ligt i området omkring Keitum, at forskellen på øerne er mest udtalt. Keitum var tidligere hovedstad på Sild, og byen er en stor del af øens historie. Her ligger gamle skipperhuse omringet af skønne haver, og de fortæller om øens ældgamle historie. Heriblandt Altfrie sische Haus, som er et intakt og autentisk møde med fortiden. Huset er i dag åben for offentligheden.

FUN FACT Der hersker tvivl om oprindelsen af navnet på øen. Muliqvis kommer det ganske enkeltfra det danske ord forfisken Sild. Eller det gammel danske ord Sylt der betyder salt. Fra i668 er silden brugt i våbenskjoldet for øen.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uersttteligt

, 1 :rILrIe Deutschland

-

Danmark

NAKUWA

Dette projekt linansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

nordsee


Föhr er en af de nordfrisiske øer Vadehavet, øen bliver også kaldt »den grønne ø». 1700-tallet engagerede mændene på Föhr sig med stor succes i hvalfangst og søfart. De drog til søs på enten danske, tyske eller hollandske skibe, mange af dem blev styrmænd eller kommandører. Frisergårde og kommandørgårde på øens landsbyer vidner om denne tid, senere udvand rede mange til Amerika. Den nordvestlige del af Föhr blev tidligere ofte oversvømmet og inddiget i midten af 1900-tallet. En personlighed som H.C. Andersen tilbragte sensommeren 1844 i øens største by Vyk. Her fik han inspiration til en af sine romaner, De to baronesser.

ANDRE SER OGSÅ PA DENNE ATTRAKflON Nissenhaus, Husum www.museumsverbund-nordfriesland.de Kunstsamling Nolde Museum www.nolde-stiftung.de Malerkunst ekspressionisme Kunstmuseet i Tønder www.msj.dk Nordisk kunst —

OM OPLEVELSEN

Museum Kunst der Westküste, blev åbnet den 31juli 2009. Fokus ligger på landene Holland, Tyskland, Danmark og Norge. Malerisamlingen om emnet »Hav og kyst» dækker perioden fra 1830 til 1930 med værker af kunstnere som Max Liebermann, Emil Nolde, Max Beckmann og Edvard Munch. Museet lægger stor vægt på at formidle den kulturelle identitet og det kunstneriske udtryk, der relaterer sig til den nordfrisiske region. Museet har løbende skiftende udstillinger, der alle tematiserer natur og kultur ved kysterne og Vadehavet. Museet er placeret midt i landsbyen Alkersum og knytter sig til “Grethjens Gasthof”, en gæstgivergård, der tidligere lå i byen, og hvor både kunstnere fra Tyskland og Danmark samt de lokale øboere tidligere kom forbi.

FUN FACT Den dag i dag taler indbyggerne på den vestlige del på Föhrfrisisk, mens befolkningen på østlandet taler plattysk.

VADEHAVET inspirerende dedikeret’ uerstatteligt

iiLIIe Deutschland

-

Danmark

NAKUWA ,

..

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

RECION 5 jBUSINES .

“.“‘‘‘.‘“‘

nordsee


‘4

-

Hooge og Langeness er halliger. I modsætning til øerne i Vadehavet er halligerne ikke beskyttet at diger og kan blive oversvømmet ved stormflod, I stedet har man anlagt husene på beskyttende jordhøje kaldet værfter. Når der er højvande og storm, sker der det, at hver jordhøj, bliver en selvstændig ø, mens resten af halligen står under vand. Det kaldes på tysk ‘Landunter’ og fænomenet finder sted adskillige gange hvert år. Husene på halligerne er bygget efter frisisk arkitektur med høj tagkonstruktion båret af solide træstolper.

OM OPLEVELSEN Hallig Hooge og Langeness ligger som et fatamorgana ude i Vadehavet. For at komme ud til dem skal man med en færge fra fastlandet. Først til Hooge, som tager cirka n time, hvor efter den sejler videre til Langeness. Man får et godt indblik dagliglivet på »Heimat und Halligmuseum» på Hooge, også den periode i halligens historie, hvor mændene som søfolk berejste de syv have. Den typiske transportform er hestevogn eller cykel. På Hanswarft som er den vigtigste og største afjordhøjene, ligger borgmestergården, butikker, kroer samt turistkontoret. Man har også en stormflodsbiograf, hvor man meget levende kan få en oplevelse af, hvad det vil sige at bo på Hooge under en stormflod. —

k.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAKTION Rømø www.romo-tonder.dk Ældre huse og gårde Sylt www.sylt.de Eriserhuse, Stråtag Mandø— www.visitribe.dk Maritim historie —

FUN FACT 11825 besøgte den danske konge Frederik VI Hallig Hooge. Det var juli måned og en storm blæste op, hvorfor kongen måtte overnatte på øen. Det gjorde han i alkoven på Hooges fineste hus. Huset er i dag en stor attraktion, og stuen er opkaldt efter begivenheden, Kønigspesel.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

Q

ii

iLer re

Deutschland

-

Danmark

NAKUV’IA

BUSINESSRECION

.r

, ,,,

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

,.,,,-,,.,,-,,

nordsec


-

Navnet Hamburger Hallig opstod, da brødrene Rudolf og Arnold Amsinck fra Hamburg købte øen i 1624 og derefter inddigede den. 11875 blev halligen forbundet med fastlandet via en 6 km lang dæmning. Etablering af Sönke Nissen Kog afkortede vejen til 4 km. Landbrug har været det udprægede erhverv på halligen. 11970 blev vejen til fastlandet udbygget med betonpiader, og i dag kan man komme derover i bil eller på cykel.

OM OPLEVELSEN

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAKTION • Rømø www.romo-tonder.dk Ældre huse og gårde • Amrum www.amrum.de Vadehavsø Tyskland Fanø www.visitfanoe.dk Arkitektur, maritim historie —

Halligen er hele året et yndet udflugtsmål for mange turister, der nyder vadehavsnaturen. Hamburger Halligs hovedværft har tre bygninger. Kroen ,,Hallig Krog”, der har åbent fra 1. april til 31. oktober, et servicehus for nationalparkens personale og vadehavsværksted med udstilling. Det såkaldte Schafsberg benytter fårene sig af ved Landunterg, som er det tyske ord for højvande. Derudover kan det rige fugleliv opleves fra januar til december. Hamburger Hallig har den fordel, at det er nemt at komme derover. Man kan køre derud i bil mod et mindre gebyr. Eller man kan gå eller cykle de 4 kilometer ud til strandengene og værfterne. Husk fårene kan godt stå i vejen.

FUN FACT Sönke Nissen var friser, og han emigrerede til Sydafrika hvor han fandt diamanter og tjente mange penge. Med dem finansierede han inddæmningen af Sönke Nissen Kog,

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

0

A KU WA Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

BUSNES5 REGION .

nordsee

:t

.


Ude i marsken og tæt på Vadehavet ligger Husum, som tidligere var kendt for sine store kvægmarkeder. Først ved stormfloden i 1362, da den vigtigste handelsplads i byen blev ødelagt, fik Husum adgang til havet og blev havneby. Statussen som havneby fik afgørende betydningen for fremtiden. Her blev Husum et vigtigt omdrejningspunkt for transport af varer rettet mod nord og byerne omkring Østersøen.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATFRAKTION Fanø Kunstmuseum www.fanoekunstmuseum.dk Malerkunst fra Vadehavet Nolde Museum www.nolde-stiftung.de Ekspressionistisk tysk malerkunst Ribe Kunstmuseum www.ribekunstmuseum.de Dansk malerkunst —

OM OPLEVELSEN Byen har i dag en charmerende bykerne og en dejlig slotspark med millioner af krokusser i foråret. Midt Husum ligger netop havnen, et dejligt område til en gåtur. Havnen er under stor indflydelse at ebbe og flod, og man kan sagtens opleve flere både stå i mudder på havnens bund. På kajen, ser man spændende og farverige huse med butikker og restauran ter. Nordfriesland Museum Nissenhaus dokumenterer havets indflydelse på det nordfrisiske landskab og viser sammenhængen mellem den maritime, historiske og kulturelle udvikling i området ved Vadehavet. Den fokuserer desuden på enkelte aspekter som kystbeskyttelse og livet på halligerne. Huset blev oprettet i årene 1934 til 1937.

FUN FACT Ludwig Nissen er en af Vadehavets mæcener. Han udvandrede tilAmerika, hvor han etablerede sin formue som diamanthandler. Han havde stor interessefor kunst og hans store kunstsamling blev testanlenteret til hans fødeby i starten af det 20. århundrede.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

i.

ierIe

Deutschland

-

Danmark

NAKUVJA

REGION

..

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

.

““•.‘‘

nordsee


4 P

-•1

VERDENSARVVADEHAVET KULTUROPLEVELSER

))FYRTÅRN I VADEHAVET WESTERH EVER

Westerhever er en landsby i Nordfrisland ud til Vadehavet. Byen er mest kendt i forbindelse med fyrtårnet at samme navn, som er opført 1906 og er over 40 meter højt. Det er beliggende på en strandeng, og ved siden at tårnet ligger to charmerende, identiske huse, som før i tiden var fyrmesterhuse, men nu huser en naturstation. Lyset fra tårnet kan om natten i god sigtbarhed ses 50 km væk.

OM OPLEVELSEN Kommer du i bil, kan den parkeres før diget og herfra kan fyret ses i horisonten. Når du kommer til fods, kan du fortsætte din tur ud til fyrtårnet uden problemer, Det sker på den historiske Stockenstieg, som har tre broer. Den er et vidnesbyrd om tidligere tiders vejbyggeri og er en del at kulturlandskabet. I gamle dage var det den eneste vej til købmand, skole og kirke. Du skal have købt en billet forinden, hvis du vil ind og se fyrtårnet. Det kan ske per mail, telefon eller ved informationshuset tæt på parkeringspladsen. Tjek vejrudsigten inden du besøger Westerhever, blå himmel kan hurtig ændres til storm. Frisk vind, duften af strandengene, naturen, lyset, vinden: Alt er magisk her.

ANDRE SER OGSÅ PÀ DENNE ATFRAKTION Esbjerg Vandtårn www.sydvestjyskem useer.dk Vandforsyning, udsigt Eider Sperrwerk www.nordseetourismus.de Styring af vand, dæmning Ribe Domkirke www.ribe-domkirke.dk Domkirke, udsigt over Vadehavet

FUN FACT Området ved Westerhever var i 1300-tallet kendt far hjemløse bønder og fiskere. Deres hjemby Rungholt sank i havet ved en stor oversvømmelse, De gru pperede sig i bander, og drev pirateri og plyndrede gårdene i omegnen.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteHgt

ii

iLer ie

Deutschland

-

Danmark

NAKUVVA

Dette projekt finansieres at midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

flcNdSC

°o ‘‘


Eideren er 188 km lang. Den har sit udspring ved Bornhöved syd for Kiel og munder ud ved Iönning i Nordsøen. Eiderdæmningen blev opført i 1973 som følge af de enorme oversvøm melser og deraf store skader efter stormfloden i 1962. Stormfloden ramte blandt andet den lille by Tånning. I tilfælde af stormflod lukkes sluseportene, der har en længde på hver 40 meter og løftes og sænkes ved hjælp at hydraulik. Hele konstruktionen består at to separate rækker med hver fem store sluseporte, der regulerer vandgennemgangen mellem Eideren og Nordsøen forhold til vejr- og vandforholdene.

ANDRE SER OGSÅ PÅ DENNE ATTRAKTIO N Museum Ribes Wikinger www.ribesvikinger.dk Udstilling, aktiviteter, film Hamburger Hallig www.nordseetourismus.de Ø i Vadehavet, Styring at vand Vadehavscentret www.vadehavscentret.dk Arkitektur —

OM OPLEVEiSEN Et stop ved Eider Sperrwerk kan ske ved både den nordlige eller sydlige side. På den sydligste side holder man tættest på til at gå direkte op på dæmningen. Holder man på den nordlige side, er man tættere på slusen. På den sydlige side findes informationstavler om dæmnin gen og Vadehavet. Her er også en kiosk og toilet, der har åbent i sommerhalvåret. Med Eider Sperrwerk har man løst problemet med oversvømmelser, som altid har været udfordringen for befolkningen langs Vadehavet.

FUN FACT Dæmningen sikrer et areal på omkring 2000 kni mod oversvønunelefra Eiderstedt til Rendsborq. To gange dagligt strømmer 30—40 mio. kubikmeter vand igennem Eider Sperrwerk.

VADEHAVET inspirerende dedikeret uerstatteligt

s

0 -1

ii Deutschland

-

Danmark

NAKUVVA

v

Dette projekt finansieres at midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

5UNE5SREOON

nordsee


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.