Årsrapport 2022

Page 1

ÅRSRAPPORT 2022

2 Årsrapport 2022
Solnedgang over Vadehavet ved Højer. Foto: Torben Andersen
Titel Årsrapport for Nationalpark Vadehavet 2022 Udgiver Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø Online www.nationalparkvadehavet.dk vadehavet nationalparkvadehavet Tekst/fotos Nationalpark Vadehavet Layout Understreg, Esbjerg Copyright Nationalpark Vadehavet Distribution Elektronisk Forsidefoto Red Star INDHOLD Forord 4 Formål ......................................................................................... 6 Hvad vil vi – Nationalpark Vadehavets aktiviteter og projekter .......... 8 1. Natur og landskab .................................................................10 2. Kultur og kulturhistorie ....................................................... 20 3. Friluftsliv ............................................................................... 22 4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling ....... 26 5. Lokalsamfund, erhverv og turisme ..................................... 32 6. Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv 38 Organisation ............................................................................. 40 Økonomi 43 Nationalpark Vadehavets værdifyldte historie ...................... 48 Årsrapport 2022 3

FORORD

Kære Læser, Nationalpark Vadehavet fremlægger hermed Årsrapport 2022. Det er en meget tilfreds formand og bestyrelse, som kan konstatere, at det blev et rigtigt godt år. Dette i lyset af covid 19-pandemiens fortsatte skygge, den globale klima- og biodiversitetskrise samt Ruslands invasion af Ukraine med humanitære katastrofer og usikkerhed om energiforsyning til følge. Med flere end 60 forskellige projekter, og mange forskellige samarbejdsrelationer formåede sekretariatet at holde fokus på det, der kunne realiseres for at understøtte Nationalpark Vadehavets fortsatte bæredygtige udvikling. Selv med en manglende medarbejder det meste af året lykkedes det at levere flere resultater på projekter og opgaver, end det hidtil har været tilfældet. Det påkræver respekt og anerkendelse af alle, der har medvirket hertil. Heriblandt er vores aktive frivillige, kompetente udvalg, og private og offentlige samarbejds-

partnere i ind- og udland. En stor tak for jeres indsats i Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv Vadehavet.

Den markante projektportefølje spænder fra at gøre grin med Vadehavet i en meget underholdende revy skabt af engagerede, dygtige unge mennesker, til internationale naturkunstnere fra Society of Wildlife Artists, der skabte fantastiske værker på Fanø. Dér trives køer og kalve fortsat med halsbånd i naturen uden hegn. Det internationale Prowad Link-projekt i særlige naturområder omkring Nordsøen blev afsluttet. Den dansk-, tysk- og nederlandske regeringskonference blev afholdt i Wilhelmshafen uden to af tre ministre (som følge af den uafklarede danske valgsituation, og en tysk minister med covid 19). Danmark overtog formandskabet for de kommende fire år i det mere end 40-årige trilaterale samarbejde om beskyttelse af Vadehavet. Sam -

tidig fortsatte ynglesuccesen hos sortternerne på redeflåderne i Tøndermarsken og for jordrugende fugle inden for hegninger på Fanø, Rømø og Skallingen, godt hjulpet af nationalparkens frivillige fuglefolk og prædationsjægere. De første flotte velkomststeder og infosteder blev åbnet i Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Det er Nationalpark Vadehavets største projekt til dato, med medfinansiering fra Nordea-fonden, Naturstyrelsen og de fire vadehavskommuner samt godt medspil fra de respektive formidlingssteder. Der er adskillige løfterige projekter, der også fortjener at blive fremhævet her, men som du kan læse mere om i årsrapporten. Bemærk gerne, at sekretariatet i 2022 er flyttet fra gode »bofæller« på Naturcenter Tønnisgård, men også efterhånden trange fysiske rammer på den gamle kommandørgård, til større lokaler på den smukke Præstegård på Rømø.

4 Årsrapport 2022

Trods enestående biodiversitet og global anerkendelse af de stort set uforstyrrede naturlige biologiske og geologiske processer blev 2022 også året, hvor nationalparken blev genstand for en såkaldt screening og udpegning af tre mulige lokationer til etablering af testcentre for 450 meter høje havvindmøller med tilhørende 300 meter høje lystårne! Det er ganske uhørt, hvis ikke ”himmelråbende vanvid”, som jeg selv valgte at formulere det, for at få mediers og ministerens opmærksomhed. Ligeledes har bestyrelsen, rådet, udvalg, partnere og borgere i og omkring Nationalpark Vadehavet også taget skarp afstand hertil. Hvis realiseret, er det min dystre vurdering, at det ikke er muligt for den kommende nationalparkbestyrelse at leve op til 2007-loven om nationalparker i Danmark med så voldsomme indgreb i særlig natur og landskab, kultur og kulturarv, som netop er grundlaget for etableringen af Nationalpark Vadehavet

i 2010 – til beskyttelse af sårbare og karakteristiske dyre- og plantearter, og fortsat glæde, læring, oplevelser og stolthed for millioner af mennesker.

Den nye bestyrelse skulle være tiltrådt kort efter årsskiftet 2022/ 2023. Loven angiver, at bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan udpeges i otte år, hvorfor jeg og ni gode kolleger træder tilbage. Grundet november-valget er processen forsinket, og miljøminister Magnus Heunicke har bedt os fortsætte indtil maj 2023. Det gør jeg selv med glæde og stolthed, i håb om at kunne afslutte sagen om testvindmøllernes placering. Det eneste, der er rigtigt i denne sag er, at ”der er en særlig kraft i området”.

Andre ved måske kun, at ”naturen er nærværende i en sådan grad, at det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende”. Men overse ikke, at ”kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvil -

kår, som hersker”. ”Brug området med respekt og få oplevelser, du vil tage til dog og med dig videre i dit liv”. Ordlyden i ”Den værdifyldte historie”, hvorfra citaterne stammer, agter jeg og bestyrelsen fortsat at kere os om og kæmpe for. Sammen med jer, i veletablerede og nye fællesskaber, i projekter for og med Nationalpark Vadehavet. Det kan du blive meget klogere på i Årsrapport 2022. God læselyst.

Årsrapport 2022 5
Mandø Ebbevej. Foto: XXXXXX

FORMÅL

Nationalpark Vadehavet er en statslig fond, og ligesom de øvrige fire nationalparker i Danmark har vi en fælles lovgivning, som regulerer vores virke. Hver nationalpark har sin egen bekendtgørelse, og for Nationalparkfond Vadehavet er defineret følgende formål i bekendtgørelsen:

1 at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer,

2 at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab,

3 at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier,

4 at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet,

5 at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier,

6 at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri og

7 at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde.

(Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet, 2010).

Formål 7 er unikt for Nationalpark Vadehavet, der derved har et ekstra formål at arbejde med. Det gør vi med glæde, selvom der ikke følger ekstra penge med fra finansloven til den ekstra opgave.

6 Årsrapport 2022
Årsrapport 2022 7
Tøndermarsken. Foto: UlrikPedersen
8 Årsrapport 2022
Foto: Red Star

HVAD VIL VI

VADEHAVETS AKTIVITETER

OG PROJEKTER

Alle nationalparker skal udarbejde en seksårig plan, som skal have været i høring samt være godkendt af miljøministeren og nationalparkfondens bestyrelse.

Nationalparkfond Vadehavet arbejder med afsæt i ”Nationalpark Vadehavet 2019-2024. Plan” for vores anden planperiode.

Vores aktiviteter og projekter er inddelt i seks indsatsområder. Flere af aktiviteterne og projekterne dækker bevidst flere målsætninger på tværs af indsatsområder, og i de tilfælde placeres aktiviteten/projektet under det indsatsområde, som dækker mest naturligt. Alle aktiviteter bidrager til at realisere nationalparkplanens vision og målsætninger.

Alle vores aktiviteter tager afsæt i en bæredygtig tilgang, dvs. populært udtrykt de tre P’er: people, planet og profit. Hertil kommer, at der i den følgende gennemgang af det, vi har opnået i 2022, er anført, hvilke af FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, de konkrete aktiviteter understøtter.

Konkret arbejdede vi i 2022 med flere end 60 forskellige store og små projekter, hvortil kommer en række ikke-projektgjorte aktiviteter samt deltagelse i udvalg, bestyrelse, råd, netværksgrupper, ekspertgrupper osv. Vi synliggjorde nationalparken og verdensarven samt arbejdede målrettet på at pleje og udvikle vores netværk, hvilket blandt andet ses ud fra, at vi deltog i 1000 eksterne møder, hvortil kom, at vi holdt oplæg, lavede foredrag, arrangerede kurser og arrangementer blandt andet Partnerdag og Forskningsdag.

Budgetmæssigt og aktivitetsmæssigt blev 2022 vores travleste år til dato, men også det år, hvor vi leverede mest til især naturen og lokalbefolkningen.

NATIONALPARK
Årsrapport 2022 9

Indsatsområde 1 understøtter især disse FN-mål for bæredygtig udvikling:

BREDE INDSATSER

Oversigt over værdifuld og sårbar natur

Sekretariatet har i 2022 i samarbejde med Naturudvalget fået defineret rammerne for udarbejdelse af en oversigt over værdifuld og sårbar natur i Nationalpark Vadehavet. Det er besluttet, at der i 2023 indledes et samarbejde med en ekstern konsulent, som skal bistå med udarbejdelsen af en digital redegørelse for forekomsterne af værdifuld og sårbar natur i national -

Strandeng.

John

parken. Sekretariatet har udarbejdet en beskrivelse af opgaverne knyttet til denne opgave.

Græsning

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet har afviklet generalforsamling i Varde. I årets løb er foreningen synliggjort for at tiltrække medlemmer især ved, at to frivillige journalister har opdateret foreningens hjemmeside og udgivet flere artikler i forskellige medier.

Der er arbejdet videre med at drive de igangværende græsningsprojekter i Varde Ådal og ved Ho Bugt. Her har foreningen indtil nu indgået aftaler med 25 lodsejere om driften af cirka 250 hektar græsningsareal, og flere er på vej. Således har året blandt andet budt på et intensivt samarbejde med Varde Kommune om etablering af fællesgræsning i dele af et planlagt cirka 280 hektar stort hydrologiprojekt-område ved Ho Bugt.

Foto: Frikke
10 Årsrapport 2022
NATUR OG LANDSKAB 1

Nationalparken har i samarbejde med Varde Kommune anlagt otte små vådområder og hævet vandstand i 17 grøfter til engfugle og padder i projektområdet i Alslev Marsk, lige som der også blev etableret to lavvandede søer i et græsningsområde i Billum Enge.

Græsningsforeningen indledte et samarbejde med Esbjerg Kommune, så vi sammen kan etablere flere græsningsprojekter i marsk- og strandengsområderne i vadehavsområdet. Samarbejdet går i luften i 2023.

Nofence – anvendelse og test af virtuel indhegning af græssende dyr på Fanø Nationalparken har i 2022 fortsat samarbejdet med en lodsejer, en kvægavler, Fanø Kommune og Hedeselskabet i forsøget med anvendelse af virtuelle hegn til græssende dyr ved Albue Bugt på Fanø. I 2022 blev data for 12 Angus-køers adfærd i det virtuelle hegn i den første fase af forsøget publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Tilsvarende blev der senere på året udgivet en forskningsartikel om stress-niveauet hos Angus-køerne. De hidtidige undersøgelser tyder alle på, at den virtuelle hegning fungerer tilfredsstilende og at der ikke er dyrevelsfærdsmæssige problemer ved brugen af virtuelle hegn.

I 2022 blev et nyt aspekt koblet på forsøget, idet 25 ungtyre under opfedning ved hjælp af stribe-afgræsning af et græsareal blev styret af virtuelle hegn hen over sommeren. Tyrekalvene lærte hurtigt at lytte sig frem til de hyppige hegnsændringer, og forsøget med en mere landbrugsmæssig drift faldt godt ud.

I sommeren 2022 har en studerende fra Københavns Universitet lavet en hovedopgave om køernes færden i naturområdet på baggrund af data fra projektet og har på denne måde bidraget til evalueringen af det.

Moniteringen af plantelivet (Københavns Universitet) og ynglefuglene (NPV) i projektområdet blev gentaget i sommeren 2022.

Forsøget med at anvende Nofence i naturplejen skal udvides til at omfatte et cirka 150 hektar stort naturområde ved Gåsehullerne syd for Rindby Sommerhusområde. Dette område er et meget benyttet vandreområde, og her vil undersøgelserne af det besøgende publikums forhold til græssende dyr uden hegn give god mening at gennemføre.

Projektet er det eneste af sin art i Danmark, og interessen for projektet er stærkt stigende – blandt andet i forlængelse af de mange diskussioner om de kommende naturnationalparker i Danmark. For eksempel var firmaet Nofence fra Norge på besøg 24. marts, og 29. april besøgte en delegation fra Naturstyrelsen projektområdet.

Natur og landbrug i marsken

Der arbejdes videre med projektbeskrivelsen og en forretningsplan for et natur- og landbrugsprojekt i Ribemarsken, og i 2022 blev arbejdet med at forsøge at skaffe økonomi til projektet intensiveret.

Der blev indledt et meget lovende samarbejde med Den Økologiske Jordbrugsfond og Dansk Økojord A/S, som viser interesse for et samarbejde om projektet – også på det økonomiske område.

Klæggrave

Samarbejdet med Tønder Kommune om ombygning af klæggraven Astrup Engsø og Kildebjerg Sø og det fælles formidlingstiltag, som også omfatter ’Stedet Tæller – Ankomsten til Vadehavet’ ved Rømødæmningen, er fortsat i 2022. Der blev lavet tekniske teg -

No fence på Fanø. Foto: Torben Worsøe
Årsrapport 2022 11
No fence – virtuel indhegning. Foto: John Frikke

ninger af fugleskjulene til Kildebjerg Sø og Astrup Engsø og geotekniske forundersøgelser. Tilladelser til opsætningen af skjulene er sat i værk, så de er klar til opsætning i begyndelsen af 2023.

Samarbejdet med en privat donor og Naturstyrelsen om etableringen af et fugleskjul med tilhørende faciliteter ved Gl. Hviding Engsø fortsatte, og der blev lavet geotekniske forundersøgelser på stedet, hvor skjulet skal opsættes. Projektbeskrivelsen og konkrete tegninger af skjulet er udarbejdet. Næste skridt er ansøgningsfasen, og der stiles mod en realisering i foråret 2023.

Overvågningen af effekten af de genoprettede klæggrave på Mandø i forhold til de ynglende fugle og strandtudser blev fulgt op i 2022, og en rapport til interessenterne i projektet er udarbejdet.

I 2022 indledtes en dialog med Naturstyrelsen Vadehavet om en fælles indsats for at gennemføre et naturgenopretningsprojekt ved klæggravene i Vilslev Enge.

Se også Juvre Engsø.

Genslyngning af åer

Der er ikke igangsat konkrete genslyngningsprojekter, men vi er med i en LIFE-ansøgning for Kongeåen, som afventer svar efter et par afslag. Til gengæld har vi medvirket og støttet op om de to næste vandløbsinitiativer.

LIFE Gydebanker

Der har i 2022 været afholdt opstartsmøde i forbindelse med arbejdet hen mod et større LIFE-projekt ”Etablering af gydebanker i store vandløb i Danmark”. Projektet er faciliteret af Danmarks Center for Vildlaks (DCV) og Bangsgaard & Paludan ApS. I 2022 er der er nedsat en projektgruppe bestående af Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor førstnævnte er projektleder. Det forventes, at en del kommuner vil tilgå projektet, ligesom Nationalpark Vadehavet vil indgå i arbejdet. Ansøgningen vil blive udarbejdet i løbet af 2023/2024 og forventes sendt i efteråret 2024.

Snæbel

For at få en status over arbejdet med snæbel holdt Nationalpark Vadehavet i foråret 2022 et møde, hvor repræsentanter fra institutioner, der arbejder/har arbejdet med snæblen og/eller er i gang med snæbelprojekter, mødtes for at udveksle viden og erfaringer. Tilstede var Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, Miljøstyrelsen, Danmarks Center for Vildlaks, Center for lystfiskerturisme, Aabenraa kommune, Esbjerg kommune, Varde Kommune, Tønder Kommune, Danmarks Fiskeriforening og Nationalpark Vadehavet. Mødet blev ikke holdt med henblik på at projektudvikle, men at gøre status. Der er meget stor tilfredshed over, at nationalparken tager initiativ til et videre arbejde med snæblen, der ud over at være Danmarks mest sjældne fisk også er en art, der er beskyttet under EU’s naturbeskyttelsesdirektiv (Bilag

12 Årsrapport 2022
Snæbel. Foto: Michael Deacon

IV-art), hvilket vil sige at arten og dens habitat skal beskyttes. I løbet af 2022 er der blevet arbejdet på en rapport skrevet på baggrund af de indlæg, der blev præsenteret på dagen. Rapporten vil kunne bidrage til at give en status på arbejdet med snæblen, dens bestand og dens perspektiver for overlevelse som art. Rapporten udkommer primo 2023.

Mandø – natur, kultur og oplevelser

Det store natur-, formidlings-, hydrologi- og engfugleprojekt på Mandø med ombygning af 11 km grøfter, lukning af 50 grøfteudløb, etablering/ombygning af to lavvandede søer og anlæggelse af et stemmeværk i fyldgraven mod nord blev som udgangspunkt afsluttet i 2021. Men i 2022 blev der erhvervet yderligere 18 hektar, så det samlede projektareal til gavn for blandt andet de mange ynglende engfugle på Mandø kom op på omkring 200 hektar. Det er Den Danske Naturfond, som har investeret op imod 30 millioner kroner i jordopkøb og -fordeling.

Moniteringen af ynglefuglene og strandtudserne blev fortsat i de syv nye vandhuller (bekkasinskrab), som nationalparken i samarbejde med private lodsejere fik etableret i 2020 og 2021.

For udvikling af formidling og velkomststed, se under Velkommen til Nationalpark Vadehavet.

Naturturisme på havet

For at sikre havpattedyr mod forstyrrelse indledte Miljøstyrelsen i 2022 et arbejde med at producere retningslinjer for sæl- og hvalturisme. Formålet er at sikre retningslinjer som naturvejledere og turismeoperatører kan rette sig efter for at sikre den danske sæl- og hvalbestand. Nationalpark Vadehavet var med i arbejdsgruppen, og i slutningen af 2022 blev retningslinjerne publiceret:

SÆLTURISME:

https://mst.dk/media/ 248885/2022-08-31retningslinjer-for-saelturisme_ final.pdf

HVALTURISME:

https://mst.dk/media/248420/ guidelines_hvalturisme2022_ tilaengeligt.pdf

Klimagården – Baseline Ribemarsken

På Klimagårdens arealer er der gennemført en baselineundersøgelse sammen med indehaveren samt

Baseline Ribemarsken. Foto: Xenia Salomonsen
Årsrapport 2022 13

Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune. I løbet af 2022 er der udarbejdet en afsluttende rapport. Rapporten sammenfatter data fra syv stationer i de tre delområder med hensyn til jordens indhold af C, N og P, klimagasudveksling (CO2 og CH4) på forskellige årstider samt C-, N- og P-koncentrationer i områdets grøfter. Derudover er der lavet en status af ynglefuglebestanden, invertebrater (hvirvelløse dyr) samt botanikken i de pågældende områder. Baselineundersøgelsen danner grundlag for at vurdere effekterne af den planlagte omlægning til PERMECO-driften i området.

Genopretning og forvaltning af levesteder for fugle i det danske og tyske Vadehav

Arbejdet med projektet ’LIFE Wadden Sea Birds’ for Magrethekog Nord (260 hektar) er i gang. Hele 2022 gik med at få jordfordelingen på plads, så nu kan der arbejdes videre med at implementere naturforbedring og klimatilpasning, hvortil der er rejst 69 millioner kroner for perioden 2020-2026.

Den 16. marts blev der afholdt møde i den tilknyttede, dansk/tyske ekspertgruppe, som blandt andet så nærmere på aktiviteter i den tyske Rickelsbüller Koog, som er sat i værk. Der er gennemført vellykket forsøg med brug af drone og varmesøgende udstyr til at finde prædatorer.

Nationalparken skal bidrage med regulering af prædatorer og planlægning af engfuglevenlige anlæg og driftsformer. I 2022 påbegyndtes registreringerne af rovdyr i projektområdet, så der er skabt en viden om baseline-situationen forud for opstarten på reguleringsindsatsen i 2023.

Ålegræs reetablering

I 2022 begyndte Nationalpark Vadehavet at afdække muligheder for udplantning af ålegræs i Vadehavet. Særligt i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet er der stor tilbagegang af ålegræs. Der er afholdt et møde med Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen, Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU), Århus Universitet (AU) og Nationalpark Vadehavet. Gruppen besluttede, at nationalparken, Miljøstyrelsen samt forskere fra KU, SDU og AU skulle definere muligheder. I slutningen af november mødtes arbejdsgruppen for at afdække et muligt forprojekt, økonomi og egnede lokaliteter. Arbejdet fortsætter i 2023, hvor der blandt andet laves en screening af egnede områder for udplantning.

Margrethekog Nord. Foto: Ulrik Pedersen
14 Årsrapport 2022
Snæbel. Foto: Xenia Salomonsen

FOKUSEREDE INDSATSER

Regulering af Prædatorer

Samarbejdet med de lokale jægere på Rømø, Mandø, Fanø, ved Skallingen/Ho, i Sneum-Tjæreborg-området og i Tøndermarsken fortsatte i 2022, og indsatsen fra de frivilliges side blev øget i løbet af året med regelmæssig og standardiseret aften-overvågning af rov-pattedyrene i fire udvalgte indsatsområder. Der er leveret statusrapporter til Jægernes Naturfond, som i 2020 donerede støtte til denne del af projektet.

I 2022 blev der udsendt fire nyhedsbreve til alle interessenter, og der er afholdt kursus i natskydning på Ansager Skydebane for de frivillige jægere i projektet.

I regi af projektet LIFE Wadden Sea Birds blev der holdt koordinerende møder om reguleringen af prædatorer i projektområdet med Stiftung Naturschutz, Naturstyrelsen og Tønder Kommune. I marts blev der afholdt et fælles arrangement i Rickelsbüller Koog, hvor tyske kolleger demonstrerede anvendelse af en drone med infrarødt kamera til sporing af ræv og mårhund i rørskovsbevoksninger og krat. Jordfordelingen fortsatte i 2022, og den konkrete reguleringsindsats i Margrethe Kog Nord iværksættes, når jordfordelingen er på plads.

Koordinator Jørn Bøgen holder løbende møder med de seks indsatshold i projektet, og der er løbende udviklet på reguleringsarbejdet med for eksempel nye foderpladser samt opsætning af nye fælder og kameraer til overvågningen af udstyret.

Udbyttet af indsatsen med reguleringen af udvalgte prædatorer i indsatsområderne blev i 2022 øget, og der er god grund til at fortsætte arbejdet. Se nedenstående tabel.

Prædationsprojektet har haft solid mediedækning – er faktisk blandt de ti mest læste indslag i JydskeVestkysten Tønder i 2022 - og nyder stor respekt i nationalparkens omgivelser, og samarbejdet med organisationer og myndigheder bliver fortsat bedre. Et forslag til en fælles ’Plan for regulering af prædatorer i Nationalpark Vadehavet’ blev færdiggjort og sendt i høring hos samarbejdspartnerne Naturstyrelsen, vadehavskommunerne, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund.

Ynglefugle

Det gode samarbejde med adskillige interessenter og de mange frivillige om beskyttelsen af sårbare ynglefugle på strandene i Nationalpark Vadehavet fortsatte i 2022. Der blev etableret rævesikre hegn til vadefugle og terner på fire lokaliteter – Blåvandshuk, Fanø Nordspids, Fanø Sønderstrand (Hønen) og Lakolk Strand på Rømø. Derudover blev der etableret perimeterhegn (ikke strømførende hegn) og markeringer uden om det rævesikre hegn på Lakolk Strand, Rømø Sønderstrand og på Fanø Strand.

De fire rævesikre hegn blev løbende tilset af især frivillige, og tællinger viste, at de jordrugende fugle nu for alvor har lært, at de skal ind at yngle inden for hegnene og på denne måde være i sikkerhed for mennesker, ræv og mårhund. Aldrig har så mange præstekraver, klyder og terner ynglet med så stor succes i nationalparkens hegn! Antallet af ynglefugle fremgår af tabellen på side 16.

I sommeren 2022 blev der registreret ynglefugle i de områder, hvor der er blevet lavet engfugle-tiltag. Til eksempel omkring de syv nye vandhuller og de to ombyggede klæggrave på Mandø, de otte nye vand -

Prædationsprojektet 2015 – 2022

6 indsatsområder Ræv Mink Mårhund Krage 2015 39 3 0 198 2016 64 7 5 122 2017 62 9 4 198 2018 53 0 1 118 2019 41 0 6 69 2020 50 4 24 114 *2021 88 4 69 61 *2022 99 0 109 73 I alt 494 27 216 953
Fra 2021
indsatsområder
*
to nye
= 8
Årsrapport 2022 15
Ræv på Rømø. Foto Boris Schönfeldt

Ynglende kystfugle i hegninger i Nationalpark Vadehavet 2022. Hegnene er opsat i et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Fanø Kommune, Forsvaret og frivillige fra Dank Ornitologisk Forening. Hegnene var enten markeringshegn (-) eller rævesikre hegn (+).

Juvre Engsø. Foto: Christina Lykke
Antal reder/par Art/område Sønderstrand (Rømø) Lakolk (Rømø) Vesterstrand (Rømø) Sønderho Strand (Fanø) Grønningen (Fanø) Blåvandshuk Rævesikkert +/- - + - + + + Strandskade 0 0 1 2 10 0 Vibe 0 0 0 0 1 0 Klyde 0 0 0 0 55 0 Stor præstekrave 5 6 5 2 35 4 Hvidbrystet pr. kr. 14 56 1 0 8 0 Rødben 0 0 0 0 3 0 Stormmåge 0 0 0 0 8 0 Fjordterne 0 0 0 0 20 0 Havterne 1 1 0 0 175 0 Dværgterne 22 57 6 6 23 13 16 Årsrapport 2022

huller og 17 ombyggede afvandingsgrøfter i Alslev Marsk og et nyt vandhul og to afproppede grøfter i Billum Enge.

Ynglefugle

på Esbjerg Havn

Efter aftale med Esbjerg Havn blev der i foråret bygget to flåder til indretning af prædatorsikre yngleområder for ternerne på Esbjerg Havn. De to flåder på 3 x 6 meter blev i begyndelsen af maj lagt for anker ude i det sydvestlige hjørne af Trafikhavnen, men desværre viste det sig, at deres bæreevne ikke var så stor som forventet, hvorfor der kun blev lagt et tyndt lagt sand og skaller i dem. Men det varede ikke længe før ternerne havde opdaget ’de nye øer’ og tre par fjordterner slog sig ned for at yngle med held.

Projektet drives i tæt samarbejde med Esbjerg Havn og en gruppe af frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening, som hjælper til med praktisk arbejde og som overvåger flåderne i fuglenes yngletid.

Juvre Engsø

Et samarbejdet med to lodsejere og Tønder Kommune om at lave et større sø- og engfugleprojekt i Juvre Enge på Rømø blev sat i gang i foråret 2022.

Anlægsarbejdet vil strække sig ind i 2023 og omfatte etableringen af en god fugle-sø på cirka ni hektar, anlæg af 12 mindre skrab/vandhuller og opsætning af et prædatorsikkert hegn om projektområdet på i alt 21 hektar. Projektet forventes færdigt i efteråret 2023.

Den 23. juni var projektgruppen på faglig tur til det tyske vadehavsområde for at se på prædatorsikre hegn. Her fik man yderst brugbare informationer og gode diskussioner om det kommende hegn omkring Juvre-projektområdet. Projektet var blandt de bedste 20 naturprojekter for danske kommuner i ’Vild med vilje’-kampagnen og er besøgt af en delegation fra blandt andet Holland, Landbrug & Fødevarer og SEGES for at besigtige det kombinerede digeforstærknings- og naturgenopretningsprojekt.

eDNA citizen science UNESCO-projekt

I 2022 iværksatte UNESCO et globalt eDNA-projekt, hvor man ved hjælp af eDNA (environmental DNA/ Miljø DNA) skal få øget viden om artsdiversiteten i havene. 25 af de i alt 50 marine verdensarvssteder er udvalgt til at være deltagere i projektet, og Verdensarv Vadehavet er et af de 25 udpegede verdensarvssteder. Ved hjælp af citizen science tages vandprøver for at undersøge udbredelsen af nogle helt specifikke

arter. I Vadehavet drejer det sig blandt andet om arter af hajer, rokker og laksefisk. Man ser efter arter, der har levet i området tidligere, sjældne arter og enkelte ikke hjemhørende arter. Nationalpark Vadehavet og en 6. klasse fra Hjerting skole i Esbjerg foretog prøvetagning i september. Børnene fik en spændende formiddag, hvor de fik indblik og viden i, hvordan moderne forskning kan foregå ved selv at tage del. Resultaterne fra den globale undersøgelse ventes klar medio 2023.

Miljøstyrelsen: projekt om ikke

hjemhørende arter

Miljøstyrelsen har i 2022 indledt et projekt omkring identificering af ikke hjemhørende arter i Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet har bidraget med udpegning af egnede prøvelokaliteter samt baggrundsdata (herunder viden fra NPV rapporten ”Invasive arter”). Projektet afsluttes primo 2023, hvor der udgives en rapport med resultaterne. En af projektdeltagerne deltager som oplægsholder ved Nationalpark Vadehavets forskningsdag 2023.

Årsrapport 2022 17
Prædation, kunstgrav, Mandø. Foto: Jørn Bøgen

SÆRLIG NATUR

Indsatsen Særlig natur dækker over arbejdet med flere (truede) arter i Nationalpark Vadehavet, især ensian blåfugl, strandtudse og sortterne.

Ensianblåfuglen i Nationalpark Vadehavet

Firmaet ’Butterfly Conservation’ blev i sensommeren 2022 hyret til at lave en frisk status på forekomsten af ensian-blåfugl i NPV. I oktober forelå rapporten, som nu bidrager til baggrunden for at lave indsatsplaner for konkrete levesteder i Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner.

Strandtudsen i Nationalpark Vadehavet

På baggrund af en rapport om nationalparkens store indsats for at skabe nye levesteder til strandtudsen i 2016-2021 blev et notat om opfølgende aktiviteter i forlængelse af projektet udarbejdet. Her blev der lagt særlig vægt på ombygning/tilpasning af de vandhuller, som effektmålingerne havde afsløret som dårligt fungerende. Notatet blev sendt til en række relevante samarbejdspartnere med nye strandtudselevesteder, som ikke er faldet ud som ønsket.

Som et led i den fælles overvågning af naturen på Mandø, forestod nationalparken igen en registrering af strandtudsens forekomst på Mandø.

Sortternen i Nationalpark Vadehavet

I 2022 indledte vi et samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF), som i forbindelse med Kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag forærede danskerne en ’na -

turgave’. Den bestod af fire naturprojekter, og projektet ’Sortternen i Nationalpark Vadehavet’ var et af dem. Gaven til sortterneprojektet, som var sponsoreret af Qato Fonden, afstedkom, at der foreløbigt er afsat omkring 500.000 kr. over tre år til at fortsætte med arbejdet med at udlægge redeflåder og forbedre sortternernes ynglesucces i vådområderne langs Vidåen samt til at formidle om og overvåge den sjældne ynglefugl.

Der er afholdt dansk/tysk koordineringsmøde om arbejdet med at beskytte sortternen i grænseregionen.

Til ynglesæsonen blev der i samarbejde med Naturstyrelsen og Tønder Kommune udlagt i alt 107 redeflåder på syv lokaliteter i kerneområdet for arten. Overvågningen af ynglebestanden, som i 2022 kun fordelte sig på to kolonier, viste, at redeflåderne atter blev godt modtaget, og at sæsonen resulterede i det bedste resultat i de otte år, hvor der er arbejdet med denne indsats. Det blev til 60 ynglende par, som fik 74-82 unger på vingerne. Et succesfuldt resultat.

Årets indsats omfattede også afprøvningen af en ny type af flåder, som er større og udstyret med et lavt hegn omkring, som skal forhindre svømmende prædatorer og for eksempel ænder i at komme op på flåderne. Desuden blev der udarbejdet skilte til opsætning i nærhed af yngleområderne og en folder.

Samarbejdet med mikrobryggeriet WestBrew fortsatte i 2022, og salget af Black Tern-øl indbragte godt 5000 kr. til projektet til gavn for en af Danmarks mest fåtallige ynglefugle.

18 Årsrapport 2022
Udlagte redeflåder til sortternen. Foto: Jonas Ejderskov, WWF

eDNA citizen science

UNESCO-projekt.

Foto: Rolf Salomonsen
Årsrapport 2022 19
Havterne. Foto: Jan Tandrup Pedersen
20 Årsrapport 2022
Artist Walk på Fanø. Foto: Red Star

KULTUR OG KULTURHISTORIE

Indsatsområde 2 understøtter især disse FN-mål for bæredygtig udvikling:

Vadehavsrevy for unge – Rav i den

Årets ene store begivenhed på kulturområdet var revyen for og af unge – ’RAV I DEN, en sælironisk fortælling om Vadehavet’ – som havde premiere i august. Revyen blev til med støtte fra Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, Esbjerg Fonden, Kulturelt Forum

Tønder Kommune, Hvidbjerg Strand samt de fire vadehavskommuner. Revyen blev spillet i alle fire kommuner for 400 elever samt 260 betalende voksne. Den blev opført i alt ni gange. Det var en særlig fornøjelse at arbejde sammen med de meget engagerede og talentfulde revyfolk fra Esbjerg, som med liv og lyst lærte en masse om Vadehavet og bagefter fortolkede det til sketches, som alle i salene grinede godt og grundigt af.

Kunst, kultur og kobbersnepper –international naturkunst fra øverste hylde

Årets anden store kulturelle begivenhed var, at det omsider lykkedes at samle de 10 udvalgte, fantastiske, udenlandske naturkunstnere på Fanø i maj under

projekt ’Kunst, Kultur og Kobbersnepper’. Samlingen har været udsat i flere år på grund af pandemien, og det var derfor en særlig fornøjelse, at kunstnerne igen omsatte vores vadehav til kunstværker på højt niveau. Også denne gang fik lokale børn og borgere glæde af at møde kunstnerne. Skolebørn på Fanø fik blandt andet lejlighed til at tænke over farven på havvand. Værkerne har siden været udstillet i London, og i det kommende år skal værkerne vises på udstillinger i regionen og omsættes til en flot bog.

Udstillinger med fotodokumentation af Vadehavet

I 2022 har vi ikke mindst afsluttet Luca Bertis fotodokumentariske projekt med udstillinger i Løgumkloster Kirke og Højskole samt i borgerhuset på Rømø. Luca holdt et velbesøgt foredrag i forbindelse med udstillingsåbningen i Løgumkloster. Der er udgivet en smuk bog i projektet, som viser Luca Bertis helt egen og nærmest tidsuafhængige fotostil i sort/hvid.

Kulturudvalg og andre initiativer

I 2022 har Nationalparkens kulturudvalg afholdt tre møder, og arbejdet har primært koncentreret sig om revyen.

Nationalparken er repræsenteret i styregruppen for Kunst og kunsthåndværk i Tøndermarsken samt i styregruppen for land art-udstillingen WaddenTide 2023.

2 Årsrapport 2022 21
Artist Walk på Fanø. Foto: Red Star

Indsatsområde 3 understøtter især disse FN-mål for bæredygtig udvikling:

lagets arbejde med at sætte koste op som markering af naturlige sejlrender. Ved selve slusen fortæller vi om slusens historie, og hvordan en kammersluse virker.

Skallingen

Velkommen til Nationalpark Vadehavet

Projektet Velkommen til Nationalpark Vadehavet er vores største til dato med et direkte budget på +22 millioner kroner, heraf 14,7 millioner fra Nordea-fonden, mens nationalparken lægger fem millioner, og vadehavskommunerne og Naturstyrelsen til sammen to millioner kroner. Formålet er at forbedre formidlingen af natur og kultur i nationalparkens område igennem næsten 30 delprojekter med porte, velkomststeder og infosteder. Mange deltager og bidrager blandt andet Nordea-fonden, Realdania, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, lokale råd og foreninger, FLAG Vestjylland, LAG Haderslev-Tønder, Tøndermarsk Initiativet, Den Danske Naturfond, Dansk Kyst og Natur Turisme og flere andre.

Kammerslusen

I juni måned kunne vi indvie første etape af det nye velkomststed i Vognporten ved slusemesterboligen ved Kammerslusen. Med støtte fra FLAG Vestjylland har Esbjerg Kommune sat bygningen i stand og desuden lavet belægning i hele gårdrummet. Inde i vognporten kan man nu læse om, hvordan vand bliver styret på forskellig vis langs Vadehavet og om Vager-

Samme dag blev Redningsstationen på Skallingen genåbnet, efter Naturstyrelsen havde istandsat huset indvendigt. En stor model viser et tværsnit af Skallingen og de særlige betingelser, som vind, læ, vand og salt giver for dyr og planter. Vi fortæller om de naturoplevelser, Skallingen giver året igennem, og viser den store forandring, den har gennemgået, fra den blev dannet til nu – og med et bud på fremtiden. Velkomststedet er etableret i samarbejde med blandt andet Naturstyrelsen og Københavns Universitet.

Mobilt infosted

Projektet blev udvidet med et mobilt infosted, da det lykkedes os at få midler fra LAG Haderslev-Tønder til indkøb og indretning af en ny udstillingstrailer. Formidlingen har fokus på at vise mangfoldigheden i natur- og kulturoplevelser i hele nationalparken og på at give gæsterne gode råd til færdsel i naturen. Erfaringerne fra sommerens ture til blandt andet festivaler og campingpladser bygger vi videre på med yderligere formidling i 2023.

Port Fiskeri- og Søfartsmuseet

Planerne for portudstillingen blev ændret, og placeringen blev flyttet til det tidligere Vadehavsrum.

FRILUFTSLIV 3 22 Årsrapport 2022

Port Blåvandshuk Fyr

Arbejdet med porten har ligget stille, mens vi fortsat afventer Vardemuseernes tilladelse fra Kystdirektoratet til renovering af fyrmesterboligen.

Port

Tønnisgård

Vi har fulgt Naturcenter Tønnisgårds arbejde med at realisere planerne for udbygning af centeret, og har lagt os fast på en mindre udendørs formidling om Rømøs natur. Samtidig deltager vi i at tiltrække en større fondsbevilling til renovering og udbygning af Tønnisgård – budget på 60 millioner kroner.

Port Myrthuegård

Projektet på Myrthuegård har ændret karakter flere gange, og vi endte på en løsning med meget udendørs formidling omkring gården og et stiforløb ned til havet – med Danmarks nok længste geologiske tidslinje som en del af denne. Porten indvies 14. juni 2023.

Mandø

Sammen med Esbjerg Kommune, Mandøboerne og Den Danske Naturfond fik vi etableret formidling i landskabet, som markerer stierne rundt på øen, så besøgende på den måde får viden om Mandøs natur og kultur, når man bevæger sig rundt.

Etableringen af velkomststedet rykkede et skridt nærmere, idet stuehuset til Midtvej 7 er kommet med i Esbjerg Kommunes områdefornyelse for Mandø by

Star og vil blive indrettet til beboerhus. Vi har fortsat arbejdet sammen med Mandøforeningen og Esbjerg Kommune og andre interessenter på at skaffe midler til et madpakkehus med formidling i den tidligere stald og forankrer stedet med underdørs formidling og ankomstområde ved huset indtil da.

Fanø

I juni kunne vi indvie det fantastiske infosted ved Nørby Enge ved lystbådehavnen i Nordby. Herfra har man et perfekt kig ud over vaden og kan følge tidevandets kommen og gåen. En forstørret model af en børsteorm er en del af fortællingen om al det liv, der gemmer sig i og under vadefladen.

I Sønderho fik vi opsat vores første vadehavsbord, et element som vil blive brugt på forskellig vis andre steder. Her blev det udsmykket af 6. klasse-elever med deres egne haiku-digte om den gamle havn og Fanø.

Oppe på Kikkebjerg blev Lodshuset åbnet op for besøgende, og indenfor formidler malerier af Rene Holm motiver fra Fanøs historie om værfter, skibsforlis og det farlige Grådyb.

Ho Havn

Placering og indhold af infosted ved Ho ændrede karakter flere gange blandt andet på grund af udfordringer med Kystdirektoratet. Vi har arbejdet på en endelig plads sammen med lokale interessenter.

Foto: Red
Årsrapport 2022 23
24 Årsrapport 2022
Formidling på Kikkebjerg, Fanø. Foto: Jacob Bay

Sneum

Der kom endelig skred i realiseringen af lokale initiativer for at få etableret faciliteter som madpakkehus og stormflodssøjle med støtte fra ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”. Indvielse er planlagt til 14. maj 2023.

Ankomst til Nationalpark Vadehavet

Ved ”Stedet Tæller- Ankomsten til Rømø”-projektet er der nu etableret en stisløjfe, der sender den besøgende ud i et landskab skabt af flytning af materiale som opfyld til Rømødæmningen og opgravning af klæg til byggeriet af diget. Udgangspunktet var egentlig et samarbejde med Tønder Kommune om etablering af øer i klæggravene til ynglefugle, men nu kan man også gå en otte kilometer lang tur i området med formidling undervejs. Sammen med kommunen fik vi desuden udviklet en enkel fugleskjultype, så der nu er et fugleskjul ved hver af de to søer i området.

Vidåslusen

Sammen med Tøndermarsk Initiativet fik vi et ekstra projekt med i ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”. Ny formidling på slusemesterboligen/toiletbygningen om tidevandet supplerer den øvrige nye formidling omkring slusen og viser videre ud i Tøndermarsken og resten af nationalparken.

Digital Port

Der er produceret nye tekster samt lavet ny opbygning af de enkelte sider: Teksten skal være letlæse -

lig og inspirerende, og siden skal være overskuelig. Her har kommunikationsbureauet RedInk bistået med sparring på både form og indhold. To sider med nyt indhold og opbygning er udgivet, mens resten af siderne er endnu ikke udgivet, blandt andet fordi vi afventer Naturstyrelsen ifht. ny platform til hjemmesiden. Alene flytning af hjemmesiden fra det nuværende system til det nye forventes at tage 300-400 timer. Produktionen af tekster fortsættes stadig, så indholdet ligger klar til den nye platform.

Nationalpark Vadehavet – App

Det blev i foråret 2022 besluttet, at vi lukker for NPV’s app ved udgangen af 2022, for i stedet at bruge ressourcerne på hjemmesiden. Vi vurderede, at det ville kræve for mange ressourcer at få app’en op på et niveau, der er tilfredsstillende for brugerne.

Vadehavets Vagerlag

Vagerlaget arbejder på at sikre afmærkningen af de rekreative sejlruter i Vadehavet, sådan at lokale lystsejlere, turister i båd samt mindre kommercielle fartøjer kan besejle det vanskelige farvand. Det er de lokale sejlklubber, der sætter og tjekker afmærkninger. Vedligehold af tungt materiel kræver andre leverandører. De fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten og Nationalpark Vadehavet betaler for vagersætningen i Vadehavet. Nationalpark Vadehavet fungerer som sekretariat og har været aftalepartner med Søfartsstyrelsen i forhold til aftale om materiel og aftale om afmærkning. Aftalerne er pr. 1. januar 2023 overgået til de fire vadehavskommuner, mens vi fortsat varetager sekretariatsfunktionen.

Formidling på Kikkebjerg, Fanø. Foto: IdeSkilte
Årsrapport 2022 25

UNDERVISNING, FORSKNING,

Indsatsområde 4 understøtter især disse FN-mål for bæredygtig udvikling:

MitVadehav

MitVadehav er vadehavsområdets veludviklede læringsplatform for alle aldersgrupper med fokus på natur, kultur, bæredygtig udvikling, udendørsliv samt andre relevante emner, der udvikler viden og færdigheder samt stimulerer nysgerrighed til at komme ud og opleve vadehavsområdet.

På mitvadehav.dk findes over 200 gratis opgaver og aktiviteter for børn fra børnehavealderen og op til ungdomsårgangene, der tager afsæt i de gældende læreplanstemaer og faglige mål. Derudover kan siden bruges til at få et overblik over Vadehavets natur- og kulturinstitutioner, kurser for pædagoger og lærere i at inddrage Mit Vadehav i egen undervisning samt e-læringsmaterialer målrettet nationalparkpartnere, blandt andet i verdensarv. I vidensbanken findes et stort antal fakta- og bestemmelsesark, film, fortællebøger, malebøger, artikler med videre, som alle med fordel kan bruge, også børnefamilier.

I år 2022 har godt 15.000 personer besøgt hjemmesiden. Derudover har 16 børnehavepædagoger fra ni institutioner og 20 lærere og pædagoger fra 14 skoler

Nationalparkskibet på togt med Ribe Katedralskole. Foto: Annemette Witt
4 26 Årsrapport 2022
NATUR- OG KULTURFORMIDLING

fordelt på tre kursusdage tilegnet sig viden om Vadehavets natur og kultur og Mit Vadehav-hjemmesiden. Deltagerne var en god blanding af lokale og folk langvejs fra, blandt andet kom to lærere fra Faxe Kommune, fordi de skulle på lejrskole ved Vadehavet i 2023.

Foruden kurser har 2022 været året hvor mange andre aktiviteter igen kunne lade sig gøre, og derfor var Mit Vadehav repræsenteret ved den årlige fejring af Nationalparkdagen, hvor knap 2000 personer besøgte Myrthuegård.

Mit Vadehav deltog også i afviklingen af en workshop om at holde kurser på Naturvejledernes Årskonference 2022 og lavede aktiviteter med cirka 100 pædagoger fra Dagtilbud Bramming i en optakt til projekt Vild med Natur. I samme boldgade har Mit Vadehav bidraget med fagligt, didaktisk og materielt input til en proces, hvor Fanø Børnehave har arbejdet hen mod at blive en Vadehavsinstitution.

Pilotsejladser gennemført i 2021 blev omsat til drift i 2022, dels ved at præsentere Vadehavets FormidlerForum for forløbet med faglig fordybelse og sejlads.

Endelig blev der i 2022 produceret nye opgaver og materialer til Mit Vadehav-hjemmesiden. Blandt andet kan fremhæves en opgave om Jens Rosendal, nye bestemmelsesark over Vadehavets mikroskopiske liv og en plakat, der opsamler alle dyre- og plantearter fra bestemmelsesarkene.

Nationalparkskib Vadehavet

Nationalparkens skib ”Vadehavet” kan sejle med op til 12 passagerer og to til fire besætningsmedlemmer. Skibet var på 24 sejladser i 2022. Blandt andet sejlede det med skoleelever og studerende fra Københavns Universitet. Det var også booket til flere arrangementer rundt om i vadehavskommunerne. Enkelte sejladser blev aflyst grundet vejrforhold. Skibet har været med i en øvelse i NATO-regi, har sejlet med skoleelever og studerende samt besøgte Rømø, da dronning Margrethe og kongeskibet Dannebrog var på øen.

Skibet sejles af engagerede og dygtige frivillige, som løbende holdes opdaterede med lovpligtige kurser og beviser. Der blev i 2022 arbejdet på vedligeholdelsesplaner, og de frivillige søgte - og modtog midler - til undervisningsmaterialer på skibet fra Norlys Fonden.

Det anslås, at skibet har haft besøg af cirka 1500 gæster, særligt events ved Sønderho, Ho og Janderup trak dette tal op.

Mobilt infosted

Nationalparkens mobile infosted, som er en del af ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”, blev taget i brug i august. To frivillige kører udstillingen rundt i

nationalparken. Udstillingen har besøgt syv steder i nationalparken, primært campingpladser og få events (Tønder Festival med videre). Nogle af stederne blev besøgt flere gange, så i stedet for at komme mere rundt, var udstillingen længere tid de enkelte steder.

Det skønnes, at det mobile infosted er besøgt af et par tusinde gæster i 2022 trods den korte periode på vejene.

Hjemmeside, Facebook, Instagram, nyhedsmail

I 2022 besøgte i alt 39.020 vores hjemmeside www. nationalparkvadehavet.dk. Besøgene topper forår og efterår, hvor især sort sol har betydning for stigningen i antal besøg. Der er i snit 750 besøg om ugen, hvor vores tyske og engelske hjemmeside havde henholdsvis 123 og 111 besøg om ugen. Vores mere oplevelsesorienterede hjemmeside, som skal være klar i 2023, forventes at flerdoble besøgstallet.

Vores sociale medier følger den generelle udvikling, dvs. stagnation på Facebook og vækst på Instagram, hvor vi nu har 15.816 Facebook-følgere, dvs. antal følgere er stagneret i forhold til 2021, mens Instagram er vokset med knap 900 til 12.373 følgere.

Vi har ændret frekvensen på udsendelse af nyhedsbrevet og kan konstatere, at antallet af abonnenter er steget med 70 nye abonnenter til 1047 ved årsskiftet.

Video

Vi har offentliggjort flere nye videoer og film på vores YouTube-kanal og på Vimeo i 2022, som fortæller om nationalparkens oplevelser, natur og kultur. Se vores nye videoer ”Oplevelser i Vadehavet” og, ”Græsning” samt de tre nye film ”Mærk historien”, ”Mærk naturen” og Mærke nærværet”, der spiller på både læring, oplevelser og stemninger i nationalparken.

MitVadehav - Jens Rosendal. Foto: Mogens Gabs
Årsrapport 2022 27

Fotos

Vi får mange henvendelser om og løbende tilladelse til at dele andres fotos og har cirka syv nye fotos på Instagram om ugen svarende til flere hundrede om året. Herudover har vi udlånt vores Instagramprofil til lokale fotografer, og det har været succesfuldt.

Foredrag, oplæg og præsentationer

Efter samfundet åbnede op efter corona-pandemien har vi igen kunnet holde oplæg og foredrag. Hen ved et par tusinde mennesker fra ind- og udland har hørt fra nationalpark-sekretariatets engagerede medarbejdere og bestyrelse om Nationalpark Vadehavets natur, kultur, turisme, friluftsliv, køer uden hegn og naturligvis vores verdensarv. Det er blandt andet Nationalpark Thys Venner, internationale UNESCO-medarbejdere, professorer fra Sydkorea, fagnørdede marinbiologer og gymnasieelever på Naturmødet med flere, der har lyttet og stillet spørgsmål.

Events

Tønder Festival

Efter at have været aflyst i 2020 og 2021 blev der igen i 2022 afviklet Tønder Festival. NPV stod sammen med Tøndermarsk Initiativet for ’Vadehavsteltet’ – et event- og formidlingstelt på festivalpladsen med et omfattende program (blandt andet vadehavs-morgensang, guidede fugleture, skabelse af kunstinstallationer ud af havfald, vadehavsrevy, formidling om sortterne-projekt, sankemad og meget mere). Cirka 10.000 besøgende på Tønder Festival, hvoraf rigtig mange besøgte Vadehavsteltet.

Naturmødet

Nationalpark Vadehavet bidrog sammen med fire andre Interreg 5b North Sea-projekter til den stand, som var lavet i regi af Interreg 5b North Sea-programmet for projekter med fokus på natur, klima og miljø. Vi fortalte om Prowad Link-projektet og tværnationalt arbejde. Nationalparkchef Peter Saabye Simonsen holdte oplæg på Nordic-scenen om Prowad Link-projektet, og hvordan man håndterer et projekt med fem lande i en corona-ramt tid.

Mobiludstilling. Foto: Jens L. Hansen
28 Årsrapport 2022

Tilskud til Nationalparkdag

Nationalpark Vadehavet ydede traditionen tro, tilskud til flere af de spændende arrangementer, der blev afviklet i forbindelse med Nationalparkdag 2022, hvor blandt andet Nationalparkdagen/Marbæk-dagen trak 1500 besøgende:

MYRTHUES Marbækdag er en årlig tilbagevendende begivenhed, som har været afholdt siden 1995, men aflyst de seneste to år grundet corona. Siden 2011 er afholdelse af Marbækdagen kombineret med Nationalparkdagen i Marbækområdet med det formål at give de besøgende oplevelser og kendskab til det største rekreative område i Nationalpark Vadehavet. Arrangementet foregår i den nordlige del af Marbækområdet med udgangspunkt i Myrthuegård, søndag d. 22. maj i tidsrummet kl. 10-14.

Vadehavsdagen er en friluftsbegivenhed, der foregår på forlandet ved Ribe diget ud for Darum. Omdrejningspunktet er Vadehavet, Nationalparken og UNESCO Verdensarv, med stærk fokus på formidlingen og at give oplevelser i relation til naturen og vadehavskulturen i området. Formålet er via oplevelser og aktiviteter at give viden om vadehavsnaturen og skabe forståelse for den kultur som blandt andet vadehavslandsbyen Darum er en del af. Et vigtigt element bliver i år også at bibringe folk en forståelse for, hvordan man gebærder sig i den følsomme natur - code of conduct m.a.o. - og den hårfine skelnen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Dagen skulle gerne have tydelig appel til børnefamilier, men henvender sig i øvrigt bredt til alle interesserede. Begivenheden er ikke kun forbeholdt lokalområdet, men rækker ud over sognegrænsen.

25.000

Tønnisgård Vandhullet – livet under overfladen og Kryb og vækster på klitheden

Begge aktiviteter er tiltænkt børnefamilier, men alle er velkomne, idet der vil blive formidlet i øjenhøjde til de enkelte grupper af gæster, ud fra deres egne fangster, fund, oplevelser og nysgerrighed. Med udgangspunkt i området omkring søen i Kirkeby Plantage vil vi forsøge at formidle, hvad der rører sig af spændende levende væsner under vandets overflade og på det lille ”hedeområde” umiddelbart vest for søen. Vi medbringer grej og udstyr, som giver gæsterne mulighed for at undersøge både søen og ”heden” for liv.

10.000

NaturKultur Varde

Mød os i mørket – solnedgang på toppen af Nationalpark Vadehavet

Solnedgang og tusmørkevandring i Nationalpark Vadehavet, hvor vi i fællesskab oplever solnedgangen på Skallingen og verdensende og går tilbage langs stranden i tusmørket akkompagneret af bølgernes sagte brusen. Stemningen er helt speciel, når du sidder på en klittop helt ude på verdensende og ser solen forsvinder under horisonten, og tusmørket lige så stille breder sig. Vi runder turen af og slutter med fælles nattaffel, når vi er retur ved Den Gl. Redningsstation. Lørdag 21. maj 2022 kl. 20:45 -23:45

5.000

5.000

5.000

Ansøger Projekttitel Indhold Beløb, kr. MYRTHUE Nationalpark-/ Marbækdag 2022 Darum Lokalråd Vadehavs-dagen Ribe VikingeCenter Vikinger og Vadehav – Ribe VikingeCenter bag kulissen
Arrangementet er et åbent hus-arrangement med programsatte oplæg om Vadehavets kulturhistoriske betydning. Der vil være guidede oplæg af 45 minutters varighed kl. 11 og kl. 13. Der er ikke begrænsning på deltagerantal, men tilmelding til de programsatte oplæg skal ske ved fremmøde senest 15 minutter før start. Desuden kan man opleve Ribe VikingeCenter uden for åbningstid og tale med både ansatte og frivillige om arbejdet med rekonstruktioner og vedligehold af de vikingetidsmiljøer, der dammer rammen om vores fortælling, samt de frivillige fællesskaber på Ribe VikingeCenter. Her kan man også prøve hands on-aktiviteter, både at tjære en båd eller kalfatre et af vores huse på den rekonstruerede markedsplads, der har været essentielt for at holde både bådene og husene tætte, og prøve kræfter med at lave et tegnspån til vores rekonstruerede huse. I alt 50.000 Årsrapport 2022 29

I 2022 blev der udsendt 15 pressemeddelelser, der blev optaget i lokale, regionale og nationale medier. Nordjyske har bragt ni flotte to siders artikler om Nationalpark Vadehavets natur, kultur og mennesker. Antallet af registrerede omtaler i medierne (kun) med søgeordet ’Nationalpark Vadehavet’ ses i tabellen:

Omtale i danske medier i 2022

Rapporter, tryksager

Nationalpark Magasin (tryk + digitalt): Medio juni udkom Nationalpark Magasin #9. Formatet og omfang (84 sider) var det samme som tidligere, men antal eksemplarer blev reduceret til 42.000 mod 50.000 tidligere år. Det skyldes dels, at det har vist sig svært at få afsat så stort et antal, og dels at markant højere priser på papir, tryk m.v. gjorde det nødvendigt at reducere omkostningerne for at holde budgettet. Indholdet bestod af en blanding af faglige artikler, nyheder og journalistiske reportager samt fakta og info om nationalparken og mulighederne for at opleve natur, landskaber, kultur m.v. Magasinet er vores formidlingsmæssige flagskib på den analoge front. Derudover kan nævnes følgende udgivelser:

· Faglig rapport ’Marint affald’ (digitalt)

· Faglig rapport ’Invasive arter’ (digitalt)

· Infohæfte ’Lejrskole ved Vadehavet’ (tryk + digitalt)

· Årsrapport 2021 (digitalt)

Øvrige kommunikationsaktiviteter

Til sammenligning tallene for omtale i danske medier i årene 2016-2022 (tabellen nedenfor), som viser, at antallet af omtaler dykkede markant i 2019 og siden har antallet ikke flyttet sig, dvs. vi formår ikke få vores budskaber igennem som tidligere, hvilket kalder på en ny og ekstra indsats på kommunikationsområdet.

I 2022 er der ryddet op og lagt videos, fotos og tekster op på Skyfish – vores online database – som partnere, presse og andre med password kan tilgå online.

PR
Medie Artikler/indslag Regionale og lokale dagblade 449 Webkilder 390 Lokale ugeaviser 115 Landsdækkende dagblade 24 Fagblade og magasiner 25 Nyhedsbureauer 7 TV-indslag 4 I alt 953 (Kilde: Infomedia)
1500 1000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal omtaler 2016-2022
Antal omtaler 2016-2022
30 Årsrapport 2022
(Kilde: Infomedia)
Årsrapport 2022 31

LOKALSAMFUND, ERHVERV OG TURISME 5

Indsatsområde 5 understøtter især disse FN-mål for bæredygtig udvikling:

institutioner og foreninger, der arbejder for udvikling af produkter, oplevelser og services med tilknytning til nationalparken, og som vil bidrage til synliggørelse af nationalparken og dens værdier. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe kendskab til vores værdier og helt særlige natur, kultur og nationalpark, i fællesskab at opbygge en lokal identitet samt at skabe bæredygtig udvikling i vadehavsområdet.

Partnerprogram

Nationalpark Vadehavets partnerprogram danner rammen om samarbejde og fælles aktiviteter med lokale virksomheder (fortrinsvis små og mellemstore),

Som følge af corona først på året og en vakant stilling efter Bettina Munchs afgang i april måtte vi køre partnerprogrammet på lidt ’lavere blus’. Blandt andet

32 Årsrapport 2022

måtte vi opgive at komme ud på besøg hos de enkelte partnere. Vi koncentrerede os om at gennemføre allerede planlagte initiativer/samarbejder og om de større arrangementer såsom partnerdagen og partnerkurser.

I 2022 måtte vi sige farvel til enkelte partnere, men der kom også nye til. Netto er antallet af nationalparkpartnere steget til 237 partnere – og nogle stykker står på venteliste til at komme på det obligatoriske grundkursus for nye partnere. Et sådan grundkursus holdt vi i september med 19 deltagere fordelt på 14 nye partner-virksomheder.

Efter to corona-år uden en fysisk partnerdag (i 2021 holdt vi en virtuel) kunne vi i marts endelig igen samles til partnerdag - denne gang i Skærbæk med cirka 150 deltagere. Partnerdagen bød på et stort og blandet program med oplæg, workshop, fagligt foredrag, netværksmuligheder m.v. Desuden havde vi fornøjel -

Tilskud til lokale projekter – hundetræf.

sen af at kunne præsentere de nys valgte borgmestre fra de fire vadehavskommuner til en paneldebat om kommunernes rolle og muligheder i forhold til nationalparken og partnerprogrammet.

For den særlige partnerkategori verdensarvspartnerne holdt vi det tredje årlige to-dagens kursusmodul. Verdensarvspartnerne er organisationer og virksomheder, som har en særlig interesse i den UNESCO-udpegede Verdensarv Vadehavet, og igennem nationalparkens kursusforløb får deltagerne en indgående indsigt i verdensarven, grundlaget for den og dens betydning. Der var 41 deltagere til de to kursusdage.

Der er også afviklet Dark Sky guide-kurser for frivillige og interessenter i Dark Sky Mandø-initiativet, mens certificeringen af Mandø som Dark Sky Parc hos International Dark Sky Association afventer ansøgningen fra Esbjerg Kommune.

Vi har også samarbejdet med Vores Marsk (Tønder Erhvervsråd m.fl.) om at stimulere udviklingen og salget af bæredygtige, lokale og nationalpark-produkter. Der er ikke kommet nye nationalpark-produkter til i perioden, men flere er på vej.

Udsatte børn fik en vadehavsoplevelse

I et samarbejde med en række partnere, der medsponserede og lagde timer til kunne vi igen i 2022 invitere en gruppe udsatte børn, der var deltagere på en Ungdommens Røde Kors-ferielejr, på en enestående vadehavsoplevelse i juli. 70 børn og 45 frivillige hjælpere fra URK var således med naturvejledere på vadetur med mere på Rømø, ligesom de fik en nationalparkpose med handouts og merchandise, hvor vores pins vist var det mest populære. Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet udtrykte, at ”den slags arrangementer er virkelig meningsfulde, det berører os og der er fuld opbakning til at lave mere af den slags”.

Lejrskole

I foråret 2022 udgav Lejrskolenetværket en fælles inspirationsfolder med hjælp fra NPV og Kirk & Kløgt. Der er ligeledes udarbejdet ny tekst og design for www.lejrskolevedvadehavet.dk, som visuelt og tematisk ligger i forlængelse af folderen. Netværket deltog på Lærfest2022 i København med en stand. Oplevelsen fra messen var god, men netværket vurderer at det er bedre at deltage på Lærfest i Aarhus fremover, da mange skoler kigger på afstanden, når de vælger lejr skoledestination. Net-

Årsrapport 2022 33

Tilskudspulje

Ansøger Projekttitel Indhold Beløb, kr.

Lokalhistorisk

arkiv for Vester Vedsted Sogn

På spor af historien – et sogn ved Vadehavet

Formålet med projektet er at skaffe adgang til den store viden om Vester Vedsted Sogn, der findes dels i Svend B. Troelsens store 3-bindsværk om Vester Vedsted Sogns slægts- og ejendomshistorie udgivet cirka 1990, dels i yderligere billede-, lyd- og fortællemateriale fra sognet, samlet af Lokalarkivet. Arkivet har købt rettighederne til Svend B. Troelsens bøger. Faciliteter, en digital platform, brochuremateriale og en markeret cykel- og vandresti, herunder ny sti på fløjdiget, skal guide og inspirere gæster til at opleve kulturarven i vore fine landsbyer.

10.000

Grundejerforeningen Kromose Syd

Bænke til vandresti ved Kromose

Opsætning af tre ege/lærketræsbænke ved Vadehavet på strækningen mellem Østerhedevej og Chresten Krommesvej. Tønder Kommune åbnede i 2021 en skøn vandrerute på 17 km på sydøen af Rømø. En del af vandreturen går langs Vadehavet fra Østerhedevej og op via egetrætrappen i forlængelse af Chresten Krommes vej. På denne strækning er der mulighed for østersfangst i Vadehavet og mange vadefugle viser sig frem, når det er ebbe. Hvis der blev opstillet tre bænke langs denne strækning, vil det give mulighed for, at sommerhusgæster, vandrefolk og andre interesserede kan nyde udsigten og følge med i det fantastiske ’liv’, der er i nationalparken.

10.000

Rømø Sogns Menighedsråd Jens Rosendalkorprojekt

Rømø Sogns Menighedsråd ønsker bidrage til at skabe fællesskab, sammenhold og stolthed omkring Vadehavets natur og kultur igennem et kor-projekt for alle, der har lyst til at synge.Over 6 øvegange i præstegårdens lokale med flygel, lærer vi en række af Jens Rosendals sange, der tager udgangspunkt i Vadehavet. Herefter afholdes en koncert i Rømø Kirke, hvor Jens Rosendal naturligvis inviteres. Vi søger midler til at lønne en dygtig korleder, der formår at skabe sangglæde og fællesskab blandt de deltagende, samt til noder.

10.000

Udviklingsrådet for Varde by Varde Å Dag 2022

Naturcenter Tønnisgård Årligt hundetræf på Rømø

Varde Å Dag byder på aktiviteter og kulinariske oplevelser for alle. Det foregår langs åen ved Hodde, Varde, Janderup og Kjelst/Billum. Der er tale om en genstart ovenpå corona-nedlukninge

Via et tilbagevendende årligt hundetræf, ønskes det at formidle nationalparkens code of conduct i forhold til hunde i snor og ynglefugle, til Rømøs beboere, sommerhusejere og gæster og deres hunde.

10.000

4.500

Rindby Forsamlingshus Cykelbanko

På baggrund af manglende aktiviteter grundet corona samt forsamlingshusets forstående 125 års jubilæum, arrangeres et Cykelbanko, hvor fastboende og turister cykler en tur på cirka 10 km rundt på Fanø. Der laves opgaver som relaterer til Fanø og vadehavet. Formålet er at udbrede kenskab til at Fanø er en del af Nationalpark Vadehavet. Efter cykelturen serveres der smagsprøver fra Fanø sammen med nationalparkens partnere på Fanø. Forventer 200 deltagere.

værket blev i 2022 udvidet med Destination Sønderjylland samt Klægager bed & breakfast.

Tilskud til lokale projekter

Nationalpark Vadehavet har igen i 2022 besluttet at yde støtte til lokale projekter og initiativer via NPV Tilskudspulje. Fra 2022 er tilsynet med statslige tilskud skærpet, og de tilskud, vi yder, vil i fremtiden være

genstand for en skarpere kontrol fra Rigsrevisionen. Det betyder blandt andet, at tilskud optræder på et separat del-regnskab, således de er lettere at identificere og adskille fra den øvrige drift.

I 2022 modtog vi, i lighed med tidligere år, et pænt antal ansøgninger. Et mindre antal heraf blev vurderet som eget for støtte. En enkelt af tilsagnsmodtagerne har senere givet afkald på den tildelte støtte, idet

10.000 I alt 54.500
34 Årsrapport 2022

støtte fra hjem-kommunen kunne dække de afholdte omkostninger. En anden er udsat til foreløbig 2023, idet de nødvendige tilladelser endnu ikke er på plads.

Data i naturen

Med et øget antal mennesker, som besøger og bruger naturen, forventes en større belastning af områderne. Dansk Kyst- og Naturturisme og tre nationalparker (Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet) er gået sammen om dette projekt, der har til formål at måle gæstetryk og gæsteadfærd fra besøgende ved særlige naturområder

ved herved at sikre en bæredygtig brug af naturen. I projektet måles der på gæstetryk og bevægelser i forbindelse med sort sol i Ribe samt på Mandø. Projektet fortsætter i 2023.

Bæredygtig turismeudvikling

I 2020-2021 gennemførte Nationalpark Vadehavet sammen med Friluftsrådet to seminarer om grænser for turisme og Syddansk Universitet fulgte op med workshops i fire nationalparker og fire naturparker. For at sikre momentum i samarbejdet fremadrettet og for at få et værktøj til at måle turismens påvirk-

Partnerprogram - Børn på en Ungdommens Røde Kors-ferielejr får en vadehavsoplevelse. Foto: Ungdommens Røde Kors
Årsrapport 2022 35

ninger af økonomi, socio-kultur, miljø, klima og natur har Nationalpark Vadehavet på vegne af Danmarks

Nationalparker arbejdet sammen med Friluftsrådet/ danske naturparker og Dansk Kyst og Natur Turisme på en projektbeskrivelse. Indsatsen fortsætter i 2023.

Digitalisering af Vadehavets oplevelser

Der er arbejdet med udvikling af nye digitale løsninger og på at drifte dem, vi har, se også indsatsområde 4.

Digital port til Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet har taget hul på at etablere en ny digital port til nationalparken med fokus på oplevelser i og ved Vadehavet i projektet Velkommen til

Nationalpark Vadehavet, se beskrivelsen under projektet. Der fremgår det også, at vi har lukket vores nationalpark-app med udgangen af 2022.

www.nationalparkbooking.dk

Vi har arbejdet på at etablere en fælles bookingside til oplevelser i Danmarks Nationalparker, som især Nationalpark Mols Bjerge er kommet langt med, mens vi har valgt at vente med platformen til nogle tekniske begrænsninger er løst.

www.bookenshelter.dk

For at udvide mulighederne for, at lokale og tilrejsende kan få oplevelser ude i naturen, har vi i 2021

Verdensarvspartnerkursus.
36 Årsrapport 2022

købt adgang til www.bookenshelter.dk og har rullet konceptet ud i nationalparken via Naturcenter Tønnisgaard, så shelters uden for de statslige arealer også synliggøres.

Nationalpark Vadehavet-app

Se under Velkommen til Nationalpark Vadehavet. App’en er lukket ned med udgangen af 2022.

Marsvineapp - Vadehavet

Når der observeres marsvin i Vadehavet, så kan det registreres på marsvine-app’en, som er udarbejdet af Fjord&Bælt (Kerteminde) og Syddansk Universitet.

App’en har levet en stille tilværelse, men får mere lys fremover.

Vandrer-app – Wadden Sea Explorer

I projektet NAKUWA, som sluttede med udgangen af 2021 fik vi lagt flere vandrerruter i nationalparken ind i den internationale vandrer-app Wadden Sea Explorer, som også rummer vandrerruter i nationalparken i Slesvig-Holsten. I alt 25 vandrerruter. I 2022 er der ikke tilføjet nye ruter, og den har også levet stille med for lidt eksponering fra vores side, men den vil blive mere synlig, når vi får vores nye hjemmeside op at køre.

Verdensarvspartnerkursus. Foto: Jens L. Hansen Verdensarvspartnerkursus. Foto: Jens L. Hansen
Årsrapport 2022 37

TRILATERALT VADEHAVSSAMARBEJDE OG VERDENSARV 6

Indsatsområde 6 understøtter især disse FN-mål for bæredygtig udvikling:

Prowad Link

Interreg-projektet Prowad Link er efter mere end fire års virke afsluttet med udgangen af 2022. Projektet har med et samlet budget på cirka 25 millioner kroner ikke alene bragt os ny viden i form af indsigt i bæredygtig udvikling og vores gæsters holdninger til Vadehavet, men også bidraget med nye bæredygtige løsninger og et netværk af myndigheder, nationalparker, natursteder og SMV’er rundt om Nordsøen, som vi kan bruge de kommende år især til at udvikle vores partnerpro -

38 Årsrapport 2022

gram. Det er berigende at møde andre måder at gøre tingene på. Det har vi lært meget af.

Et af projektets højdepunkter i 2022 var workshoppen om Vadehav – sundhed – oplevelser, hvor blandt andet kommuner, Region, Syddanmark naturvejledere og NPV drøftede mulige fremtidige natur- og sundsaktiviteter. En grøn partneranalyse blev gennemført, hvor 25 partneres syn på og behov for bæredygtig udvikling (af egen virksomhed) blev afdækket. Der er produceret film, blandt andet ”364 oplevelser i Nationalpark Vadehavet” og hæftet med ”364 oplevelser i Nationalpark Vadehavet”. Konferencer er afholdt og hele verdensarvsbrandets toolbox er moderniseret og gjort online. Der er produceret tre videofilm om oplevelser i Nationalpark Vadehavet. Ølruten rundt om Nordsøen kom ikke helt op at flyve – corona gør intet godt for små virksomheder. Dark Sky på Mandø blev søsat, men venter på certificering.

Det trilaterale samarbejde

Med årets udgang overtog Danmark igen formandsskabet i samarbejdet med Nederlandene og Tyskland om beskyttelse af Vadehavet. Den trilaterale konference, som hele årets arbejde i samarbejdet ledte henimod, blev lidt anderledes, fordi regeringsdannelsen trak ud, og den danske miljøminister ikke var udpeget. Vi har derfor stadig ikke en ny deklaration, som sætter rammen for arbejdet de kommende år.

Nyt initiativ er den fælles integrerede forvaltningsplan, SIMP’en, som sætter spot på, hvordan vi arbejder sammen i de tre lande, og hvilke udfordringer vores fælles verdensarv står overfor de kommende år: klimaforandringer, søfartssikkerhed og havne, turisme, fiskeri, vedvarende energi og olie/gas, kystværn og sikkerhed for oversvømmelser.

Dark Sky og en mørkere vadehavsregion er også et af de initiativer, som blev til virkelighed i 2022. En lang række myndigheder og organisationer gik sammen om en erklæring, hvori de og vi lover at passe på mørket (dvs. undgå at bruge unødigt lys/begrænse lysforurening med kunstigt lys) til glæde og gavn for både mennesker og dyreliv. Nationalparken uddannede sammen med Aarhus Universitet syv nye Dark Sky-guider.

Nationalparken bidrager fortsat til vores fælles verdensarv og arbejdet med den, såvel gennem det rigsdanske netværk som det internationale samarbejde. Branding af verdensarven er qua Prowad Link kommet godt i gang. Unesco holder dog et vågent øje med vores verdensarv og de mange nye projekter – ikke mindst den grønne omstilling – som udfordrer bevaringen af de enestående universelle værdier og dermed truer verdensarvsudnævnelsen.

Nationalparken deltager i en række faglige grupper under det trilaterale Vadehavssamarbejde:

Wadden Sea Board

Task group World Heritage

Network group Education

· Network group Sustainable Tourism

· Den Internationale Vadehavsskole (IWSS).

· Operational Team Partner Hub

Social Media Group

foruden ekspertgrupperne:

· Swimway

· Flyway

· Invasive arter

· Klitter og saltmarsk

· Sæler

· Ynglefugle

· Trækfugle

Årsrapport 2022 39

Nationalparkens skib sejles af frivillige. Foto: Kristian Madvig Sørensen

ORGANISATION

Nationalparkfond Vadehavet har en aftale om brug af digitale systemer og bistand på HR, løn, IT, økonomi og forvaltningsmæssige aktiviteter med Naturstyrelsen.

Bestyrelse

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har i 2022 afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde. Se referater på http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/organisation/.

Bestyrelsen var på studietur til Nationalpark Mols Bjerge, hvor bestyrelsesmedlemmerne hørte om Nationalpark Mols Bjerges arbejde, herunder især arbejdet med frivillige og det nye velkomstcenter.

Nationalparkråd

Nationalpark Vadehavets råd har 31 medlemmer, hvoraf lokalområderne er repræsenteret med 13 medlemmer. Der er afholdt fire møder i 2022, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/organisation/.

Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen i større og vanskelige emner. I 2022 har rådet blandt andet arbejdet med, hvordan vi kan involvere frivillige i vores indsatser og har bedt om foredrag og oplæg om vandspejlsstigninger, græsning af marsken og sagen og placering af testcenter for havvindmøller i nationalparkens område.

Bestyrelsen og rådet besøgte på den årlige ekskursion i 2022 vores nyetablerede velkomststed på Skallingen, hørte om græsning, spiste lokale fødevarer hos Enghavegård og sluttede af på det nye museum ”Flugt” i Oksbøl.

Bestyrelse og Nationalparkråd (kombineret møde). Foto: John Frikke

40 Årsrapport 2022

Bestyrelsens medlemmer i 2022

Janne Liburd, formand (professor Syddansk Universitet)

Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde

Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand

Danmarks Jægerforbund, Jan Holm

Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen Kallan

Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Simonsen

Fanø Kommune, Marius Nielsen

Digelagene, Kresten Hansen

Tønder Kommune, Bo Jessen

Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (NST Blåvandshuk)

Danmarks Naturfredningsforening, Inger Jensen

Nationalparkrådet Karen Boel Madsen

Friluftsrådet, Birgitte Looff Schmidt

Nationalparkrådet Ole Mouritzen

Landbruget, Esther Hoftijzer

Sekretariatet 2022

Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær, frivilligkoordinator

Jens L. Hansen, konsulent kommunikation

Anne Husum Marboe, konsulent, kultur, trilateralt samarbejde, verdensarv

John Frikke, konsulent natur og landskab

Bettina Munch, event og udviklingskonsulent

Jørn Bøgen, prædationskoordinator

Xenia Salomonsen, konsulent natur og landskab

Marianne Thorlund Tølbøll, konsulent økonomi, tilskud, udbud og kontrakter

Henrik Mikaelsen, konsulent friluftsliv

Sara Daugaard, kommunikationskonsulent

Søren Christensen, udviklingskonsulent

Peter Saabye Simonsen, nationalparkchef

Martin Kunzendorff , konsulent kommunikation på ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.

Jesper Tofft, naturkonsulent især fugletællinger, strandtudseovervågning, sortterneprojekt.

Rico Boye Jensen, projektledelse (sammen med Henrik) på ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.

Rådets sammensætning i 2022

Museerne i Vadehavsomr. Anne Marie Ludvigsen, formand Vadehavets Bådklubber, Steffen Steffensen, næstformand

Turisme og oplevelseserhverv: Karsten Justesen

Erhverv, Troels Larsen

Institut for Bioscience, Thomas Bregnballe

Forsvarets Ejendomsstyrelse, Mads Møller Jepsen

GEUS, Merete Binderup

LAG Tønder, Johanne Ludvigsen

LAG Fanø, Gitte Bang

Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen

Danmarks Fiskeriforening, Pau Schramm

Region Syddanmark, Poul Erik Jensen

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Jens Møller

Det Rådgivende Udv. Vadehavsområdet, Lasse H Schousboe

Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding

Vadehavets Formidler Forum, Klaus Melbye

Vadehavskunstnerne, Elin Grønning

Lokalområderne:

Marsken omkring Sneum Å, Birgit Hansen

Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær

Varde Ådal, Hans Julius Jakobsen

Marbækområdet, Carsten Mathiesen

Fanø, Ole Mouritzen

Fanø, Karen Boel Madsen

Ribemarsken, Kent Rygaard

Ribemarsken, Jens Lorenzen

Mandø, Poul Erik Fredskild

Rømø, Henrik M S Kristensen

Rømø, Christiane Terhart

Tøndermarsken, Kurt Schmidt

Tøndermarsken, Anette Liljensøe

Årsrapport 2022 41

Sekretariatet

Sara Daugaard er ansat pr. 1. februar 2022 til at etablere vores digital port (hjemmeside).

Søren Christensen blev ansat 1. december og arbejder med udvikling af turismeoplevelser, der gavner naturen og overtager ansvaret for partnerprogrammet. Han erstatter:

Bettina Munch, som stoppede 30. april.

· Sekretariatet har dels skullet integrere vores nye kolleger i sekretariatet, dels har der været brug for – er stadig brug for – at styrke samarbejdet mellem medarbejderne, som efterdønninger fra corona-pandemien, hvor soloarbejde blev normen. Teamet er rystet mere sammen og blandt andet derfor vandrede sekretariatet en hel dag på Marskstien i juni, og vi var på udflugt til Tøndermarsken.

I oktober bød vi alle kollegerne i Danmarks Nationalparker velkommen og holdt sammen ’Et døgn i Nationalpark Vadehavet’ (på Fanø og Skallingen). Det var et arrangement med gejst, glæde, identitetsopbygning, dedikation og sågar folkedans udfoldet af medarbejdere, der er stolte af og brænder for deres arbejde

og deres nationalparker samt rigtigt gerne vil hinanden.

· Vores ’conversion rate’ er tilfredsstillende, fordi vi bruger næsten 80% af timerne på projekter/aktiviteter mod 50% i 2015. Meget tilfredsstillende.

MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april.

· Deltagelse i kurser og konferencer har været stigende, efter corona-restriktioner forsvandt.

· En hus-håndbog (arbejdstitel) udvikles løbende.

Velkomstfolder til bestyrelse og råd under udarbejdelse.

Kommunikationsplan under udarbejdelse. Relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede og de såkaldte compliance-mål indfriet.

· Fire-årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver, opdateres kvartalsvist.

42 Årsrapport 2022
Nationalpark-sekretariatets studietur gik bl.a. til Lægan Pumpestation i Tøndermarsken. Foto: Jens L. Hansen

ØKONOMI

2022 var, som det desuden fremgår ovenfor, et år med mange små og store begivenheder, der ligeledes sætter aftryk på den økonomiske aktivitet.

Vi har implementeret de eksternt finansierede projekter WWF Sortternen, Vadehavsrevy og LAG Mobilt infosted, og med udgangen af 2022 er en del af de eksternt finansierede projekter afsluttet; Baselineanalysen i Ribemarsken, Vadehavsrevyen, Fotodokumentarisk og ProwadLink. Desuden er sekretariatsbetjeningen af Vadehavets Vagerlag overgået til vadehavskommunerne fra 2023.

Desværre er det med udgangen af 2022 endnu ikke lykkedes at modtage et endeligt tilsagn på LAG Mobilt infosted. Styrelsen for Plan og Landdistrikter er pålagt ændrede instrukser vedrørende sager med tilskud til offentlige myndigheder og institutioner, hvilket desværre rammer vores ansøgning af januar 2022. Vi har handlet på baggrund af igangsætningstilladelsen, som vi fik i februar 2022, der betyder, at vi kan igangsætte projektet på ”egen regning og risiko” og har fået et fantastisk mobilt infosted. Desværre er det endnu ukendt, om vi i sidste ende kan modtage de 143.775 kroner fra LAG Haderslev-Tønder, som vi har ansøgt. Den lokale LAG og dennes konsulent er meget engageret og arbejder på sagen sammen med os.

Flytningen til de nye lokaler har også sat et mindre aftryk på årets resultat. Men vi har fået nogle helt

andre og gode rammer for sekretariatet, som staben sætter stor pris på.

Det væsentligste økonomiske aftryk i 2022 kommer fra vores største eksternt finansierede projekt; Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Udfordringerne med tidsforskydningerne på baggrund af tilladelser, afgørelser, bevillinger fra øvrige instanser, og træghed som følge af corona-nedlukningen præger fortsat projektet og har betydet, at vi ikke har haft den forventede aktivitet. Vi har således ikke opnået den budgetterede omsætning og har dermed fortsat vores opsparing i behold. Der foreligger en revideret plan for projektet, og det forventes fortsat, at projektet fuldendes i løbet af 2023, herunder forbruger midler fra opsparingen, som skal bruges snarest.

Der er hentet ekstern medfinansiering fra Hvidbjerg Strand Feriepark, Nordea-fonden, Interreg Vb, EU LIFE program, Region Syddanmark, 15. Juni Fonden, Jægernes Naturfond, FLAG Vestjylland, NORLYS, WWF/ QATO-fonden samt de fire vadehavskommuner.

Økonomi 2012-2021

Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 20122021 vises i kurverne herunder. Den røde kurve viser vores omsætning i millioner kroner, mens den blå viser vores bevilling.

Budget 2023-2026

Der er afsat 8,3 mio. kr. på Finansloven fra 2023. Heraf fradrages 100.000 kr. vedr. konsulentbesparelse. Der foreligger et endnu ikke vedtaget finanslovsforslag på 8,6 mio. kr. I 2023 og 2024 er der i begge år afsat 500.000 kr. til evaluering af Nationalpark Vadehavets Plan 2019-2024 og respektive udarbejdelsen af en ny plan 2025-2030.0

2023 2024 2025 2026 Indtægter 18,3 mio. kr. 8,3 mio. kr. 8,3 mio. kr. 8,3 mio. kr. Udgifter 23,8 mio. kr. 9,6 mio. kr. 8,3 mio. kr. 8,3 mio. kr.
2012 14 12 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Årsrapport 2022 43

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter Finanslovsbevilling Bevilling 9.500.000 Konsulentbesparelser -100.000 Finanslovsbevilling i alt 9.400.000 Øvrige indtægter  Administration, budget og bevilling 12.000 441319 - NPV Fokuseret indsats - Ynglefugle 5.250 441336 - NPV Vadehavets Vagerlag 55.935 441348 - NPV Mobil udstilling 5.000 441355 - NPV Partnerprogram 6.746 441358 - NPV Bæredygtig Turismeudvikling 344 Øvrige indtægter i alt 85.274 Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2022  440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn -29.438 440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium -20.491 440380 - NPV FR Lejrskoler -36.054 440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb -113 440382 - NPV FR Code of conduct udvikling -346 440383 - NPV FR Code of conduct kampagne 44.597 440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig 13.912 440385 - NPV FR Junior Ranger 5.232 440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK 376.555 441314 - NPV Prædationsprojekt 137.676 441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds 39.445 441316 - NPV KLIMAGÅRDEN - Baseline Ribemarsken 149.933 441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper 235.482 441329 - NPV FLAG Kammerslusen 50.359 441331 - NPV LAG Mobilt infosted 46.930 441347 - NPV Nationalparkskib 31.000 442303 - NPV Sortterne 89.178 442321 - NPV Vadehavsrevy 90.000 442328 - NPV - NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet 3.002.106 Indtægter på eksternt finansierede projekter i 2022 i alt 4.225.962 Indtægter i alt 13.711.236 Udgifter Udviklings- og driftsopgaver  100001 - Ledelse 75.292 100005 - Fællesmøder 163.355 100006 - Personaleaktiviteter 11.268 100014 - Kompetenceudvikling for enheden/området 3.120 100017 PU(L)S, MUS, TUS, LUS, GRUS 4.784
44 Årsrapport 2022
120202 - AER /AES-bidrag 41.837 120202 - AER /AES-bidrag 56.172 120416 - Betaling til SAM 102.597 120610 - It-koordination 21.527 120615 - Fælles ESDH i NST 3.744 120706 - Uddannelse, kompetenceudvikling og MUS 118.291 440041 - Nationalparkplan & beretning 34.405 440042 - Bestyrelse, råd og udvalg 658.176 440043 - Administration, budget og bevilling 1.554.992 440319 - NPV Nationalparkpartner 104 440327 - NPV Vadehavets Formidlerforum koordination 329 441301 - NPV Projektudvikling Natur 124.939 441302 - NPV Bred indsats - Oversigt over værdifuld og sårbar natur 72.589 441303 - NPV Bred indsats – Græsning 167.967 441304 - NPV Bred indsats - Klæggrave 12.702 441305 - NPV Bred indsats – Vandløb 114.999 441306 - NPV Bred indsats - Mandø - natur, kultur og opleve 26.092 441308 - NPV Juvre Engsø 39.939 441309 - NPV Bred indsats - Tøndermarskinitiativet 10.400 441310 - NPV Bred indsats – Rømø 1.456 441311 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af prædatorer 832 441312 - NPV Fokuseret indsats - Særlig natur 129.936 441317 - NPV No Fence 61.329 441318 - NPV MARSKGÅRDEN - Natur og landbrug i Marsken 2.912 441319 - NPV Fokuseret indsats - Ynglefugle 165.260 441320 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af invasive arter 60.423 441321 - NPV Fokuseret indsats - Marint affald og andre initiativer 22.737 442301 - NPV Marin Projektudvikling 123.219 442302 - NPV KLIMAGÅRDEN - Naturvenlig landbrugsdrift 6.032 441322 - NPV Kultur og kulturhistorie - generelt 68.307 441323 - NPV Bygningsarven 5.067 441324 - NPV Kunst 7.717 441327 - NPV Friluftsliv – generelt 416 441330 - NPV Code of Conduct 104 441336 - NPV Vadehavets Vagerlag 153.246 441337 - NPV Sundhedsinitiativer 1.664 441338 - NPV Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling 310.037 441340 - NPV Tønderfestival 78.099 441342 - NPV Nationalparkdag 5.530 441343 - NPV Samarbejde med Danmarks Nationalparker 173.181 441344 - NPV Vadehavets Formidlerforum 24.390 441345 - NPV Mitvadehav.dk 387.539 441346 - NPV Nationalparkens Forskningsudvalg 80.975 Årsrapport 2022 45
441347 - NPV Nationalparkskib 303.475 441348 - NPV Mobil udstilling 27.918 441349 - NPV Hjemmeside, Facebook, Instagram og nyhedsmail 156.577 441350 - NPV Arrangementer og foredrag 45.116 441351 - NPV Nationalparkmagasin 377.636 441354 - NPV Lokalsamfund, erhverv og turisme – generelt 61.086 441355 - NPV Partnerprogram 440.552 441356 - NPV Nationalparkprodukter 12.411 441357 - NPV Støtte til lokale projekter 38.228 441358 - NPV Bæredygtig Turismeudvikling 111.376 441359 - NPV Lejrskoler 17.983 441360 - NPV Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv 473.422 441361 - NPV Deltagelse i trilaterale fora 97.018 441362 - NPV Trilateral uddannelse, formidling og forskning 11.418 441363 - NPV Verdensarven 58.010 441366 - NPV Evaluering af hele nationalparkens udvikling 4.784 440349 - NPV støtte til lokale netværksarb -6.000 441304 - NPV Bred indsats – Klæggrave -18.132 441342 - NPV Nationalparkdag 50.000 441354 - NPV Lokalsamfund, erhverv og turisme - generelt -25.000 441357 - NPV Støtte til lokale projekter 5.910 NPV Evaluering af hele nationalparkens udvikling 1.413 Udgifter vedr. drifts- og udviklingsopgaver i alt 7.533.809 440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn 27.150 441314 - NPV Prædationsprojekt 402.561 441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds 58.611 441316 - NPV KLIMAGÅRDEN - Baseline Ribemarsken 268.549 442303 - NPV Sortterne 125.249 441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper 309.203 441326 - NPV Fotodokumentarisk 22.358 442321 - NPV Vadehavsrevy 199.147 441329 - NPV FLAG Kammerslusen 151.331 441331 - NPV LAG Mobilt infosted 95.972 442328 - NPV NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet 3.668.611 440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK 803.906 Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i alt 6.132.649 Mobilt infosted – udstillingsvogn 85.590 Udgifter til anlæg i alt 85.590 Udgifter i alt 13.752.048 Årets resultat -40.812 46 Årsrapport 2022

Igangværende arbejde for fremmed regning (tilgodehavender og gæld)

Note om anlægsaktiver:

Nationalparkfond Vadehavet har pr. 31. december 2022 følgende anlægsaktiver:

Mobilt infosted anskaffet i 2022 – udstillingsvogn 85.590 kr.

Vadehavets skib blev færdigt i 2016. Byggeriet påbegyndtes i 2014. Den endelige

Opsparing Primo saldo 2022 6.454.086 Årets resultat -40.812 Saldo pr. 31.12.2022 6.413.274 Hensættelser til tilskud 440337 - NPV Græsning -7.094 440349 - NPV Støtte til lokale netværksarrangementer -10.000 441301 - NPV Natur og landskab - generelt -100.000 441357 - NPV Støtte til lokale projekter -20.000 Hensættelser tilskud i alt -137.094 Skyldigt overarbejde -55.700 Skyldige feriepenge -389.328 Hensættelser i alt -582.122
441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds -29.401 441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper -153.373 Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet -182.774 440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK 341.506 441314 - NPV Prædationsprojekt 84.028 441329 - NPV FLAG Kammerslusen 235.637 441331 - NPV LAG Mobilt infosted 46.930 442303 - NPV Sortterne 89.178 442321 - NPV Vadehavsrevy 38.880 442328 - NPV - NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet 2.937.030 Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende 3.773.189 Øvrige balanceposter Øvrige skyldige omkostninger -10.295
Nationalpark
blev 3.845.747 kr. Årsrapport 2022 47
anskaffelsessum

NATIONALPARK VADEHAVETS VÆRDIFYLDTE HISTORIE – ER VORES KERNEFORTÆLLING. DEN BERETTER OM OS OG OMRÅDET.

Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt.

Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig enes, men altid til stedet. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls.

Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn.

Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage.

Møde Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser du vil tage til dig – og med dig videre i dit liv.

Nationalpark Vadehavet · Havnebyvej 30 · DK–6792 Rømø · Tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk · vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.