Oplevelser i Vadehavet - Vadehavet Verdensarv #1

Page 1

Kompendie

UNESCO OPLEVELSER I VADEHAVET

VADEHAVET VERDENSARV


2

OPLEVELSER I VADEHAVET – VADEHAVET VERDENSARV


UNESCO

FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.

UNESCO

HVAD ER UNE S O?

Opstod i kølvandet på anden verdenskrig, hvor unikke kultur- og naturskatte gik tabt.

UNESCO står for: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, og er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Forfatningen UNESCO blev oprettet i 1945, og trådte i kraft i 1946. 20 lande var fra begyndelsen en del af UNESCO. Ideen om UNESCO opstod i kølvandet på anden verdenskrig, hvor unikke kultur- og naturskatte gik tabt. Formålet med UNESCO er at styrke båndene mellem FN’s medlemslande for at opnå fælles forståelse og hermed fred i de forskellige lande og samfund. 1. UNESCO bistår ulandene med at

bekæmpe analfabetisme og fremme undervisning for alle.

2. UNESCO støtter et lands kultur- og

naturarv og sikrer, at forskningsresultater bliver formidlet.

3. UNESCO støtter demokratiet og herved

også muligheden for demokrati, lighed mellem køn og menneskelig værdighed.

De 20 første medlemslande i UNESCO Australien, Brasilien, Canada, Kina, Tjekkoslovakiet, Danmark, Dominikanske Republik, Egypten, Frankrig, Grækenland, Indien, Libanon, Mexico, New Zealand, Norge, Saudi Arabien, Sydazfrika, Tyrkiet, England, USA. www.unesco.org

1. Skallingen i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet fotograferet fra fly.

KOMPENDIE #1: UNESCO

3


UNESCO's definition på verdensarv

"… det, vi arver fra fortiden, lever med i dag, og giver videre til fremtidige generationer. Vores kultur – og naturarv er en uerstattelig kilde til liv og inspiration. Det er vores referencepunkt, vores identitet."

HVAD ER VER DENSARV? Verdensarvskonventionen blev fastlagt i 1972 efter en erkendelse af behovet for større indsatser i forhold til beskyttelse af bevaringsværdige natur- og kulturområder. De fleste lande i FN har underskrevet konventionen. Danmark ratificerede aftalen 1. juni 1979. Til at udvælge, hvilke steder der skal på listen over verdensarv, har FN givet ansvaret til organisationen UNESCO. Indtil videre har UNESCO’s World Heritage Center sat 1073 forskellige steder på verdensarvslisten (2017-tal).

Ifølge UNESCO er verdensarv: "... det, vi arver fra fortiden, lever med i dag, og giver videre til fremtidige generationer. Vores kultur – og naturarv er en uerstattelig kilde til liv og inspiration. Det er vores referencepunkt, vores identitet."

Det startede i Egypten i 1959 Baggrunden for konventionen skyldes ønsket om opførelsen af Aswandæmningen i Egypten. De oversvømmelser, som byggeriet ville medføre, truede de højt skattede Abu Simbel-templer. Derfor samlede UNESCO 80 millioner dollars ind, for at templerne kunne blive flyttet. Halvdelen af beløbet blev doneret fra 50 lande. Denne succes førte til andre projekter som at redde Venedig i Italien og restaurere det buddhistiske kloster Borobodur i Indonesien. Konventionen forpligter lande over hele verden til at bevare den del af verdens kultur- og naturarv, som er umistelig for hele menneskeheden. Det sker ved, at stederne optages på Verdensarvslisten.

4

OPLEVELSER I VADEHAVET – VADEHAVET VERDENSARV

Når et sted optages på listen, markerer det, at stedet er betydningsfuldt – ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for det danske rigsfællesskabs verdensarvsarbejde.

Enestående universel værdi – Outstanding Universal Values (OUV) For at blive optaget på verdensarvslisten skal et område have enestående universel værdi. Det betyder, at det skal kunne leve op til mindst et ud af ti udvælgelseskriterier, og så skal det være ordentligt beskyttet og forvaltet og leve op til et integritetskrav. Ordene "enestående universel værdi" er nøglen. Med de ord forstås "kultur eller natur, som er af så enestående betydning, at det overskrider nationale grænser og er af betydning for nuværende såvel som for fremtidige generationer." ENESTÅENDE – områdets unikke særegenhed UNIVERSEL – har en betydning, der er global og ikke blot

national eller regional VÆRDI – definerer områdets værdi og klassificerer dets

betydning på baggrund af klare standarder, herunder kravet til integritet


1. Abu Simbel-templerne i Egypten 2. Venedig i Italien 3. Det buddhistiske kloster Borobodur i Indonesien 4.Tempelkomplekset Angkor Wat i Cambodja 5. Great Barrier Reef i Australien.

KOMPENDIE #1: UNESCO

5


6

OPLEVELSER I VADEHAVET – VADEHAVET VERDENSARV

1. Spættede sæler hviler på et højsand 2. Almindelige ryler spiser på vaden 3. Fåreflok søger op på diget under storm.


Vores Vadehav

Vadehavet er både nationalpark, Ramsarog Natura 2000-område, Natur- og Vildtreservat samt verdensarv!

E O R AFISK AF RÆN SNIN AF OMRÅDE T Vadehavet har en afgrænsning, så den følger fuglebeskyttelsesdirektiv, habitatdirektiv og Natur/Vildtreservat Vadehavet. Verdensarvsafgrænsningen dækker ikke hele Nationalpark Vadehavet. Der findes et hav af forskellige afgrænsninger bl.a.: RAMSAR er en beskyttelsesaftale fra 1987, der er inter-

national og dækker særligt vådområder (herunder også i Danmark). De vigtigste forpligtelser er iflg. Miljø og Fødevareministeriet:

levesteder, så sjældne eller truede arter beskyttes, og fx fourageringspladser og ynglepladser ikke ødelægges. HABITATDIREKTIVET er udpegninger, der sker på baggrund af beslutninger i EU. Danmark har 261 habitatområder. Områderne udpeges for at beskytte og ­genoprette særlige naturtyper og de dyre- og ­plantearter, der er knyttet hertil. NATURA 2000 er et samlet beskyttelsesniveau

(altså både fugle- og habitatdirektiv) NATUR- OG VILDTRESERVATET er udpegninger, der sker i forhold til vildtforvaltningsloven og i forhold til ­naturbeskyttelsesloven, og det er en brugs- og færdselsbeskyttelse (og ikke en afgrænsning knyttet til ­naturforbedring).

1. Mindst ét område skal udpeges til

NATIONALPARK VADEHAVET er både Ramsar- og Natura

2. Beskyttelse af områder på listen

2000-område, Natur- og Vildt-reservat og har nu også en verdensarvsafgrænsning. Den udpegede verdensarvsgrænse, har man besluttet sig for, skal ligge indenfor de samme rammer, som gælder i Tyskland og Holland, hvor Vadehavet blev verdensarv i 2009.

optagelse på "Listen over vådområder af international betydning." skal fremmes.

3. Fremme fornuftig anvendelse af

vådområder generelt.

4. Fremme sikringen af vådområder og

vandfugle ved oprettelse af reservater i vådområder og drage omsorg for hensigtsmæssigt tilsyn.

5. Tilstræbe at øge bestandene af

vandfugle i egnede vådområder.

Vadehavet er det største af de danske Ramsar-områder. FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIVET er udpegninger, der sker på baggrund af beslutninger i EU. Danmark har 113 fuglebeskyttelsesområder. Formålet med direktivet er, at der udpeges områder, der beskyttes for at sikre fuglenes

I den danske nationalpark ligger en del af afgrænsningerne inde i landet (bag ved digerne). For at være konsekvente i forhold til afgrænsninger valgte man ved udpegning af grænserne for den danske del af verdensarven at følge afgrænsningen for natur- og vildreservaterne, hvor afgrænsningen går ved digekronen. Grænser er ikke en fast størrelse. Hver sjette år laver staten en afrapportering af de udpegede områder i habitat­direktivet. Og hvis en natur har flyttet sig, så indstilles det til, at grænserne også flyttes.

KOMPENDIE #1: UNESCO

7


HVAD MED VADEHAVET ? Arbejdet med vadehavet er trilateralt, hvilket betyder at det er et grænseoverskridende samarbejde imellem tre lande, Holland, Tyskland og Danmark. Allerede i 1978 begyndte et regeringssamarbejde imellem de tre lande om at beskytte og forvalte Vadehavet. Man afholdt den første Vadehavskonference. 1982 D et trilaterale vadehavssamarbejde blev

officielt etableret ved en fælleserklæring, "Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea." 1997 Den trilaterale vadehavsplan blev etableret. 2009 Den tyske og hollandske del af Vadehavet blev verdensnaturarv. 2014 Den danske del af Vadehavet blev ­verdensnaturarv.


Trilateralt samarbejde

Arbejdet med Vadehavet er et grænseoverskridende samarbejde imellem Holland, Tyskland og Danmark.

Udpegning af Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er det eneste verdensarvssted i rigsfællesskabet, som opfylder mere end to kriterier, nemlig kriterie 8, 9 og 10.

1. Det danske, det tyske og en del af det hollandske vadehav set fra satellit 2. Skiltning på Mandø 3.Jordsand Flak

UNES OS TI UDPE NIN SKR ITERIER 1. repræsenterer et mesterværk af menneskelig kreativ genialitet. 2. viser en vigtig udveksling af menneskelige værdier, over et tidsrum eller indenfor et kulturområde i verden, af udvikling indenfor arkitektur, teknologi, monumentalkunst, byplanlægning eller landskabsudformning. 3. bærer et enestående, eller i det mindste sjældent, vidnesbyrd om en kulturel tradition eller om en levende eller uddød civilisation. 4. er et fremragende eksempel på en type bygningsværk, arkitektonisk eller teknologisk samling som illustrerer et eller flere betydelige trin i menneskets historie. 5. er et fremragende eksempel på en traditionel menneskelig bosættelse, jordbrug eller havbrug som er repræsentativ for en kultur (eller flere kulturer), eller viser menneskelig samspil med miljøet, specielt der hvor det er blevet sårbart under virkningen af irreversible forandringer. 6. berører eller er direkte knyttet til hændelser eller levende traditioner, med ideer eller overbevisninger, eller med kunstneriske eller litterære arbejder af universel betydning. 7. indeholder fantastiske naturfænomener eller områder med sjælden naturskønhed og æstetisk betydning. 8. er et fremragende eksempel på hovedperioder i jordens historie, inkluderet bevis for liv, betydningsfulde pågående geologiske processer i udviklingen af landformer, eller betydningsfulde geomorfe- eller fysiografiske kendetegn. 9. er et fremragende eksempel som repræsenterer betydningsfulde pågående økologiske eller biologiske processer i fremvæksten og udviklingen af økosystem og samfund af planter og dyr på landjorden, i ferskvand, ved kysten eller i havet 10. indeholder de vigtigste og mest betydningsfulde naturlige leveområder for stedsegen bevarelse af biologisk mangfoldighed, inklusive områder som indeholder truede arter som har særlig universel værdi fra et videnskabeligt eller bevaringsmæssigt ståsted.

KOMPENDIE #1: UNESCO

9Tre ud af ti kriterier

Nationalpark Vadehavet er det eneste verdensarvssted i rigsfællesskabet, som opfylder mere end to af de ti udpegningskriterier fra UNESCO.

DERFOR ER N ATIONALPARK VADE HAVET UDP E ET TI L VE R DENSARV

Kriterie 8 "Er et fremragende eksempel på hovedperioder i ­jordens historie, inkluderet bevis for liv, betydningsfulde ­pågående geologiske processer i udviklingen af land­ former, eller betydningsfulde geomorfe- eller fysiografiske kendetegn." Vadehavet er en kystlinje under opbygning, som er uden sidestykke i omfang og m ­ angfoldighed. Det er karakteriseret ved at være et vade- og barriere­ system, der næsten udelukkende er påvirket af tidevand og kun i mindre grad fra vandløb. Der er også et fremragende makroskala-eksempel på udviklingen af en sandbarrierekyst i et tempereret klima og under forhold med stigende havniveau. Naturlige højdynamiske processer kan forløbe ubrudt i størstedelen af området, hvilket skaber barriereøer, dyb, vader, loer, saltmarks og andre kyst og sedimentære landskabselementer.

Kriterie 9 "Er et fremragende eksempel som repræsenterer betydningsfulde pågående økologiske eller biologiske processer i fremvæksten og udviklingen af økosystem og samfund af planter og dyr på landjorden, i ferskvand, ved kysten eller i havet." Vadehavet omfatter nogle af de sidste tilbageværende naturlige storskala tidevandspåvirkede økosystemer, hvor naturlige processer fortsat fungerer stort set uforstyrret. Dets geologiske og geomorfologiske kendetegn er tæt sammenknyttet med biofysiske processer og giver et uvurderligt indblik i den dynamiske tilpasning, som kystområder oplever i forhold til globale forandringer. Der er et væld af overgangszoner mellem land, hav og ferskvand, hvilket er grundlaget for artsrigdommen i området. Produktiviteten af biomasse i Vadehavet er en af de højeste i verden, hvilket ses mest markant i antallet af fisk, skaldyr og fugle, der understøttes af området. Området er et centralt sted for trækfugle, og Vadehavets økosystemer opretholder dyrebestande ud over egne grænser.

Kriterie 10 "Indeholder de vigtigste og mest betydningsfulde ­naturlige leveområder for stedsegen bevarelse af ­biologisk mangfoldighed, inklusive områder som ­indeholder ­truede arter der har særlig universel værdi ­ fra et videnskabeligt eller bevaringsmæssigt ståsted."

1. Det dynamiske landskab på Skallingen 2. Tidevandsrender ved Mandø Flak 3. Slikvade ved Rømø 4. Klydens næb er specialiseret til vadens spisekammer 5. Kiselalgen er en vigtig brik i fødekæden 6. Den enorme biomasse består bl.a. af sandorm, muslinger og krebsdyr 7. Tunge skjult i sandbunden 8. Islandske ryler æder sig mætte på vaden 9. Tydelige spor af tusindvis af sandorm.

KOMPENDIE #1: UNESCO

11


Økonomi

Den internationale bevågenhed kan styrke den lokale økonomi, gennem øget turisme og interesse fra fonde.

HVAD BETYDE R DE T I PRAKSIS AT KOMME PÅ VE R DENSARVS LISTEN?

Mange tror, at der følger bevillinger med titlen som verdensarvssted, men det er kun i begrænset omfang tilfældet. Når et land underskriver Verdensarvskonventionen, og har et verdensarvssted, er den primære belønning at komme på en meget prestigefyldt liste. Noget der kan skabe opmærksomhed og kan bidrage til en forøget interesse/viden om området. Der kan blive uddelt økonomisk bistand i et begrænset omfang, og som ­udgangspunkt er det især udviklingslande eller lande, der har været i konflikter, der får mulighed for at søge midler i Verdensarvs Fonden til beskyttelse og formidling af deres verdensarvsområder. Opstår der en akut trussel mod området, kan verdenssamfundet træde til med hjælp og assistance. Det er altså ikke noget, man som land kan forvente. Verdensarvslandene skal indsende rapporter til komiteen om områdets tilstand hvert sjette år, så eventuelle trusler mod områdets værdier kan imødegås i tide. Den internationale bevågenhed kan styrke den lokale økonomi, gennem øget turisme og interesse fra fonde.

12

OPLEVELSER I VADEHAVET – VADEHAVET VERDENSARV


1. Vadehavscentret i Vester Vedsted tiltrækker turister og fondsmidler med historien om trækfugle og UNESCO Verdensarv 2. Turister tiltrækkes af verdensarvssteder verden over. Turoperatører, besøgscentre og overnatningssteder mærker efterspørgslen 3. Sælsafari med skib

KOMPENDIE #1: UNESCO

13


ANDRE VERDENSARVSSTEDER I R I SFÆLLESSKABET Christiansfeld (Kulturarv) – Kriterie 3 og 4 Christiansfeld blev grundlagt i 1773 og er et eksempel på en by, der er grundlagt under Brødremenigheden (tyske herrnhutere – kristelig bevægelse). Brødremenigheden havde en helt speciel bygningskultur baseret på en tankegang, hvor kirken og Gud er i centrum. I Christiansfeld er bygningerne særligt velbevarede.

Parforcejagtlandskabet (Kulturarv) – Kriterie 2 og 4

Stevns Klint (Naturarv) – Kriterie 8

Et usædvanligt og velbevaret eksempel på, hvordan værdier i den europæiske baroktid blev omsat til landskabeligt design

Stevns Klint er et tydeligt bevis på den påvirkning, meteornedslag har haft på Jordens liv, og de yderst velbevarede fossiler, der findes ved Stevns Klint, fortæller historien om et rigt dyreliv, der er forsvundet.

Kronborg (Kulturarv) – Kriterie 4 Kronborg Slots historie går helt tilbage til 1420. Det er et af Nordeuropas fineste renæssanceslotte. 14


Ilulissat Isfjord (Naturarv) – Kriterie 7 og 8 Ilulissat Isfjord er et enestående eksempel på den glaciologiske videnskab.

Roskilde Domkirke (Kulturarv) – Kriterie 2 og 4 Den røde teglstenskatedral med de mange tilbyggede kapeller og våbenhuse giver et enestående indblik i dansk bygningskunst og historie gennem 800 år.

Kujataa (Kulturarv) – Kriterie 5 Kutjataa er det sted, hvor de første nordboere – vikingerne med Erik den Røde – i spidsen slog sig ned og levede af husdyrhold kombineret med jagt.

Jellingmonumenterne (Kulturarv) – Kriterie 3 Symbol på Harald Blåtands skift fra troen på de nordiske guder til den kristne gud.

15


Formålet med kompendiet Kompendie

UNESCO OPLEVELS

VADEHAVET

ER I VADEHA VET

VERDENSAR V

Kompendie

LANDSKAB

EHAVET

OPLEVELSER I VAD RV VADEHAVET VERDENSA

Kompendie

ØKOSYSTEM

At klæde læseren på til at videreformidle, hvorfor Vadehavet er udpeget som verdensarvsområde i henhold til UNESCO’s kriterier. Kompendiet er et supplement til kompetencemodul 1: Vadehavet Verdensarv

TAK FOR LÅN AF FOTOS John Frikke, Lars Gejl, Tandrup Naturfilm, Ditte Hviid, A. Schnabler, Colin Seymour Jr., Nationalpark Vadehavet, Rigsfællesskabets Verdensarvssteder, Miljø- og Fødevareministeriet – Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, diverse stock-portaler med flere.

REFERENCER UNESCO Verdensarv

http://whc.unesco.org/ Søg: World heritage list Søg: Wadden sea Mit Vadehav (Under opgaver)

http://mitvadehav.dk/ Søg: Verdensarv Nationalpark Vadehavet (Diverse publikationer)

https://issuu.com/nationalpark_vadehavet OPLEVELSER I VADEHAVET

VADEHAVET VERDENSARV

KIRKogKLOGT.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.