Nationalparkmagasin nr. 3

Page 1

Nationalpark Vadehavet

NATIONALPARK VADEHAVET

NATIONALPARK MAGASIN 84 SIDER OM DEN UNIKKE NATUR OG DE FANTASTISKE OPLEVELSER I VADEHAVET / 84 Seiten über die einmalige Natur und phantastische Erlebnisse im Wattenmeer

TEMA

Galloway-kvæg er blevet en attraktion i Ho / Galloway-Rinder sind in Ho die Attraktion SIDE 32 / SEITE 32

SKIBET „VADEHAVET“

Nationalparkens flydende ambassadør / Schwimmender Botschafter des Nationalparks SIDE 4 / SEITE 4

Prædationsprojekt / Prädationsprojekt

Varde Å-laksen / Die Varde Å-Lachse

Regulering skal sikre overlevelse / Regulierung sichert das Überleben Naturgenopretningsprojekt – Laksens rejse i Varde Å / Renaturierungsprojekts – Die Reise der Lachse in die Varde Å 1


Nationalpark Vadehavet

Velkommen / Willkommen

Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Vi befinder os i et af Europas mest dynamiske landskaber. Ja, der findes faktisk ikke mage til i hele verden! Vadehavet er et universelt enestående og internationalt anerkendt marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Her i Nationalpark Vadehavet er der en lang tradition for at ville passe på ganske enestående natur, at styrke viden om den diversitet og mangfoldighed, der i århundreder har præget Vadehavet og den måde, vi mennesker har indrettet vores liv på. Denne udgave af Nationalpark Magasinet byder på indsigt i de mange herligheder. Vi har længe ventet på ankomsten af vores flydende formidlingsplatform, og I kan læse mere om nationalparkskibet, de frivillige, der skal sejle skibet, og nogle af de tanker, der ligger bag initiativet til „Vadehavet M/S“. Perspektiver om Vadehavets Vagerlaug og dets arbejde med at afmærke sejlruterne i Vadehavet, hvor nationalparkskibet også indgår, får særskilt opmærksomhed. I ly af natten lever den sjældne og truede art strandtudsen. Få kender nok til denne paddes liv og udbredelse i nationalparken. I kan læse mere om den enestående tudses nye egnede ynglesteder, som nationalparken er med til at skabe. Xenia Salomonsen fra NaturKulturVarde leverer en personlig beretning om historien bag Varde å, hvor man troede, den naturlige laksebestand var uddød. Men takket være naturgenopretning er Varde å atter blevet en lakseå. Nationalpark Vadehavet har også fokus på bevaring af den unikke bygningskulturarv. Et væsentligt aktiv er her uddannelse af håndværkere, der får kendskab til de lokale traditioner inden for Vadehavets bygningskulturarv. En lokal murer fortæller om, hvordan det er at gå i gang med uddannelsen som restaureringshåndværker. Naturbeskyttelse omfatter også regulering af prædatorer, der sker i et helt unikt samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Nationalpark Vadehavet. Her kan I læse mere om, hvordan man gennem samarbejde kan styrke Vadehavets jordrugende fugle ved at regulere prædatorer, særligt invasive arter som mårhund og mink, og også de naturligt hjemmehørende som ræv og krage. Afgræsning er en anden metode til naturbeskyttelse og bevaring af biodiversitet. Det illustreres i en reportage fra strandengene ud til Ho Bugt, hvor helt nye forretningspotentialer er ved at se dagens lys i Danmark. De fantastiske formidlere i Nationalpark Vadehavet står bag undervisningsportalen „Mit Vadehav“. Læs og lær mere om det særlige, frit tilgængelige undervisningstilbud, der fylder ti år. Velkommen til Verdensarv Vadehavet.

Willkommen im Nationalpark Wattenmeer. Das Wattenmeer ist eine der dynamischsten Landschaften Europas, ja weltweit einzigartige und international anerkannte Marsch-, Geestund es ist eine Gezeitenlandschaft mit Werten von Weltrang. Bei uns im Nationalpark Wattenmeer gibt es eine lange Tradition, diese besondere Natur zu schützen. Und es gibt die Tradition, das Wissen über die Diversität und Vielfalt zu fördern, die das Wattenmeer seit Jahrhunderten prägen und die Art und Weise, wie wir Menschen unser Leben hier eingerichtet haben. Diese Ausgabe des Nationalpark Magazins möchte Ihnen Einblicke in die Schönheiten der Region geben. Wir haben lange auf die Ankunft unserer „schwimmenden Vermittlungsplattform“ gewartet: Sie können sich auf den folgenden Seiten über die Hintergründe zu unserem Nationalparkschiff und über die Gedanken informieren, die hinter der Initiative der „Vadehavet M/S“ stehen. Zudem erfahren Sie Persönliches von den Ehrenamtlern, die das Schiff bedienen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bojenverein des Wattenmeeres und seiner Arbeit bei der Markierung der Fahrrinnen im Wattenmeer, die auch das Nationalparkschiff betreffen. Im Schutz der Nacht leben die seltenen, bedrohten Kreuzkröten. Nur wenige wissen etwas über das Leben dieser Amphibien und ihre Verbreitung im Nationalpark. In diesem Magazin erfahren Sie mehr über die neuen Lebensräume der Kröte, die der Nationalpark geschaffen hat. Xenia Salomonsen von NaturKulturVarde erzählt von ihren persönlichen Erlebnissen beim Einsatz für den Fluss Varde Å, dessen natürlicher Lachsbestand als ausgestorben galt. Doch dank ihrer Renaturierung ist die Varde Å heute wieder ein Lachsfluss. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit legt der Nationalpark Wattenmeer auf den Erhalt des einmaligen Baukulturerbes. Zu den wichtigen Aktivitäten gehört in diesem Zusammen die Ausbildung von Handwerkern, die mehr über die lokalen Traditionen des Baukulturerbes im Wattenmeer lernen. Ein Maurer berichtet von seinen Erfahrungen mit der Weiterbildung im Restaurierungshandwerk. Naturschutz umfasst auch die Bestandsregulierung von Prädatoren. Dies geschieht in einer einmaligen Kooperation von Dänemarks Jägerverband, dem Dänischen Ornithologischen Verein und dem Nationalpark Wattenmeer. Lesen Sie, wie dank dieser Zusammenarbeit bodenbrütende Vogelarten im Wattenmeer durch die Regulierung von Eindringlingen aus invasiven Arten wie Marderhund und Nerz geschützt werden. Zu ihren Feinden gehören aber auch heimische Arten wie Fuchs oder Krähe. Eine andere Art des Naturschutzes und der Erhaltung der Biodiversität ist die Freihaltung von Graswuchs. Darüber berichtet eine Reportage aus den Strandwiesen bis zur Ho Bucht: Hier erblicken ganz neue Geschäftsmöglichkeiten das Licht der Welt. Die engagierten Vermittler im Nationalpark Wattenmeer stehen hinter dem Unterrichtsportal „Mein Wattenmeer“. Lesen und lernen Sie mehr über die besonderen, frei zugänglichen Unterrichtsangebote, die es nun seit genau zehn Jahren gibt. Willkommen im Welterbe Wattenmeer.

JANNE J. LIBURD Formand, Nationalpark Vadehavet / Vorstandsvorsitzende Nationalpark Wattenmeer

2


Indhold / Inhalt

4

12

18

Nationalparkens flydende ambassadør / Schwimmender Botschafter des Nationalparks

Regulering skal sikre overlevelse / Regulierung sichert das Überleben

Håndværkere på skolebænken / Handwerker drücken die Schulbank

26

32

39

40

Vi skal da bevare bygningskulturarven / Wir müssen das Baukulturerbe erhalten

Galloway-kvæg er blevet en attraktion i Ho / GallowayRinder sind in Ho die Attraktion

Oksekød fra Ho sælges som en mærkevare / Rindfleisch aus Ho wird wie ein Markenprodukt verkauft

Nationalpark-kød har et stort potentiale / Nationalpark-Fleisch besitzt viel Potenzial

42

48

52

Strandtudsen – et af nattens ukendte dyr / Die Kreuzkröte – ein unbekanntes Nachttier

Vadehavets frie fugle løfter i flok / Die „freien Vögel“des Wattenmeeres packen es gemeinsam an

Nationalparkens aktiviteter og indsatser / Die Aktivitäten und Einsatzgebiete im Nationalpark

54

60

74

79

Alt er på plads og i orden / Alles am Platz und in Ordnung

Laksens rejse i Varde Å / Die Reise der Lachse in die Varde Å

Banebrydende undervisning i Nationalpark Vadehavet / Bahnbrechender Unterricht im Nationalpark Wattenmeer

Følg, se og oplev Vadehavet / Folgen, sehen und erleben sie die Wattenmeer

NATIONALPARK MAGASINET UDGIVES AF:

Ansvarshavende redaktør: Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent Redaktionen er afsluttet: 13. juni 2016 Tak til: Vadehavets Formidlerforum og andre bidragsydere Oversættelse: Northern Lights Text & Kommunikation GmbH, Hamburg Forsidefoto: Red Star Grafisk design: KIRK & HOLM, Esbjerg Tryk: Rosendahls, Esbjerg

Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk vadehavet@danmarksnationalparker.dk

worldheritage-waddensea.org

3


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Frede Madsen, Journalist

Nationalparkens flydende ambassadør / Schwimmender Botschafter des Nationalparks

En stor flok frivillige søfolk glæder sig til at sejle det nye skib, „Vadehavet“, rundt i nationalparken for at formidle oplevelsen af vader, fugle og dyreliv. Det samme gør skibsgruppen, der har fulgt projektet.

Eine große Mannschaft Ehrenamtlicher freut sich darüber, mit dem neuen Schiff „Vadehavet“ im Nationalpark fahren zu können, um die Erlebnisse mit Watt, Vögeln und Tierleben zu vermitteln. Das Gleiche gilt für die Schiffsgruppe, die das Projekt begleitet hat.

Andre stedet bygger de store centre af mursten for at fortælle historien om naturværdierne. I Nationalpark Vadehavet har de bygget et skib. I den danske del af det grænseoverskridende område udgør vandarealer cirka 80 procent, og for at give forskere, undervisere og gæster mulighed for at komme tæt på vaderne, fuglene og dyrelivet har nationalparken fået bygget et skib til formålet. „Vadehavet“ skal sejles af frivillige. Hver mandag har de mødtes på skibet, mens det lå i lystbådehavnen i Esbjerg for at blive

An anderen Orten werden große Center aus Backstein errichtet, die die Bedeutung der Natur vermitteln sollen. Im dänischen Nationalpark Wattenmeer hat man ein Schiff gebaut. Im dänischen Teil des grenzüberschreitenden Gebiets machen die Wasserflächen rund 80 Prozent des gesamten Areales aus. Um Forschern, Pädagogen und Vermittlern, aber auch Besuchern die Möglichkeit zu geben, das Watt, die Vögel und das Tierleben hautnah zu erleben, hat man für den Nationalpark ein Schiff gebaut.

4


Nationalpark Vadehavet

Foto: Red Star

5


Nationalpark Vadehavet

Anker Andsbjerg har været til søs i 50 år. Foto: Red Star Anker Andsbjerg ist 50 Jahre zur See gefahren. Foto: Red Star

Børge Nielsen fra Hjerting har sejlet som skibsfører i 34 år for blandt andet Esvagt. Han er af en de frivillige som får rollen som skibsfører på „Vadehavet“. Foto: Red Star Børge Nielsen aus Hjerting war 34 Jahre lang Kapitän, unter anderem für Esvagt. Er ist einer der Ehrenamtlichen, die die Rolle des Schiffsführers auf der „Vadehavet“ übernehmen. Foto: Red Star

6

„Vadehavet“ har en tonnage på 12,5 GT. Hun er udstyret med en FTP Iveco N67-motor, som har en effekt på 220 hk og kan bringe hende op på en fart af 6 knob.

Bent Poulsen, Nymindegab, var den første formand for Nationalparkfond Vadehavet, men stoppede på posten i 2015. Han er dog stadig meget engageret i nationalparken og har således meldt sig som frivillig gast til at sejle med nationalparkskibet. Foto Red Star Bent Poulsen, Nymindegab, war bis zu seinem Ausscheiden 2015 der erste Vorsitzende des Nationalparkfond Vadehavet. Er ist aber immer noch im Nationalpark stark engagiert und hat sich als Freiwilliger gemeldet, um mit dem Nationalparkschiff mitzufahren. Foto Red Star

Die „Vadehavet“ hat eine Größe von 12,5 GT und ist mit einem FTP Iveco N67-Motor ausgerüstet, dessen 220 PS das Schiff bis zu maximal 6 Knoten Fahrt antreiben.


Nationalpark Vadehavet

forberedt til godkendelse af Søfartsstyrelsen. Flere af dem har sejlet i over en menneskealder, inden de meldte sig i nationalparkens tjeneste for at sejle den flydende ambassadør for et enestående naturområde. En af de frivillige er Anker Andsbjerg, 65 år. Han har været til søs i 50 år, for Elite Shipping, Terkol, Esvagt og Svitzer, hvor han i 16 år var kaptajn, bjærgningsinspektør og afdelingsleder i Esbjerg. Han har også været en tur i Nigeria som skibsinspektør. - Jeg er født og opvokset ved Vadehavet og har sejlet overalt i området, siden jeg var lille. Egentlig er jeg født i Ribe, hvor jeg bor nu, og opvokset i Ballum. Vadehavet er et fantastisk område, hvor der er noget at se på hele tiden, fuglelivet og tidevandet. Nu skal de bare ikke ødelægge det med nye veje midt igennem nationalparken, siger Anker Andsbjerg.

VA DEH AV E T S DRENG E Børge Nielsen, 71 år, er en anden af de gamle søulke. Ligesom Anker gik han på navigationsskole på Fanø, inden han drog på langfart. I 55 år til søs var han i 34 år skibsfører for blandt andre A.P. Møller og offshore-rederiet Esvagt, og han har arbejdet på flere kontinenter i sin maritime karriere. - Jeg er født i Hjerting ved Esbjerg og er ud af en familie med skippere flere generationer tilbage. Min far havde kutter, og min farfar var sejlskibsfører, så der er rullet lidt saltvand ind i mine årer. Jeg har haft båd, lige siden jeg var syv år, og har sejlet i den nordlige del af det, vi nu kender som Nationalpark Vadehavet, Varde Å og Ho Bugt. Vi har noget at være stolte af, og skibet er et kanonprojekt, som kan give oplevelser til folk fra hele landet, siger Børge Nielsen. Blandt de 16-17 frivillige er også yngre søfolk. En af dem er 42-årige Johny Blaabjerg, der bor i Tønder. Han sejler for Peter

FAKTA

Die „Vadehavet“, also „Wattenmeer“, wird von Ehrenamtlichen gesteuert. Immer montags haben sie sich auf dem Schiff getroffen, als es im Jachthafen von Esbjerg lag, um auf die Abnahme durch die dänische Seefahrtsbehörde vorbereitet zu werden. Viele der Aktiven haben ihr ganzes Leben auf dem Wasser verbracht, ehe sie sich in den Dienst des Nationalparkdiensts gestellt haben, um den „schwimmenden Botschafter“ für ein einmaliges Naturgebiet zu fahren. Einer der Ehrenamtlichen ist der 65-jährige Anker Andsbjerg. Er ist 50 Jahre zur See gefahren und hat dabei für die Reedereien Elite Shipping, Terkol, Esvagt und Svitzer gearbeitet. In der Zeit war Andsbjerg 16 Jahre lang Kapitän, Bergungsinspektor und Abteilungsleiter in Esbjerg. Ferner war er eine Zeit lang Schiffsinspektor in Nigeria. „Ich bin am Wattenmeer geboren und aufgewachsen und habe es befahren, seit ich klein war. Eigentlich bin ich in Ribe geboren, wo ich auch jetzt wohne, und in Ballum aufgewachsen. Das Wattenmeer ist eine faszinierende Region. Hier gibt es immer etwas zu sehen, zum Beispiel das Vogelleben und die Gezeiten. Man darf dies alles jetzt nicht mit neuen Straßen durch den Nationalpark zerstören“, sagt Anker Andsbjerg.

JU NGS AUS DEM WAT TEN M EER Børge Nielsen, 71, ist auch einer der alten Seebären. Wie Anker Andsbjerg besuchte er die Seefahrtsschule auf Fanø, ehe er auf große Fahrt ging. Von seinen 55 Jahren zur See war er 34 Jahre Schiffsführer, u.a. für die Reederei A.P. Møller und die Offshore-Reederei Esvagt. Nielsen hat im Lauf seiner maritimen Karriere auf mehreren Kontinenten gearbeitet. „Ich bin in Hjerting bei Esbjerg geboren und stamme aus einer Familie, aus der seit Generationen Seefahrer kommen. Mein

Om „Vadehavet“ / Über die „Vadehavet“

Nationalparkskibet er inspireret af en kuf, en traditionel skibstype fra især den hollandske del af Vadehavet. Det måler cirka 15 meter i længden og fire meter i bredden. Det har et fyldigt for- og agterskib og har tilladelse til at sejle med 12 passagerer. Skibet kan sejles af to til fire besætningsmedlemmer. Når „Vadehavet“ skal sejle med passagerer, stilles der krav om, at bådføreren skal have en ganske bestemt uddannelse, som giver vedkommende sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe. „Vadehavet“ koster cirka fire mio. kroner og er støttet af Fiskeri-LAG Tønder, SE’s Vækstfond og Blue Water Shipping.

Das Nationalparkschiff wurde auf der Werft Rudkøbing Bådebyggeri og Riggerværksted gebaut, inspiriert von einem Kuff, einem traditionellen Schiffstyp, der besonders im niederländischen Teil des Wattenmeers eingesetzt wird. Es misst ca. 15 Meter in der Länge und vier Meter in der Breite. Es hat ein ausgeprägtes Vor- und Achterschiff und die Zulassung, um mit zwölf Passagieren auf Fahrt zu gehen. Das Schiff kann von zwei bis vier Besatzungsmitgliedern gefahren werden. Wenn die „Vadehavet“ mit Passagieren unterwegs ist, muss der Schiffsführer in Besitz eines Zeugnisses sein, das ihm die „Tauglichkeit für Fahrten in der Handelsschifffahrt“ attestiert. Der Bau der „Vadehavet“ hat rund 4 Mio. dänische Kronen gekostet und wurde von Fiskeri-LAG Tønder, SE’s Vækstfond und Blue Water Fonden unterstützt. 7


Nationalpark Vadehavet

8


Nationalpark Vadehavet

Madsen Rederi, der udfører konstruktionsopgaver på havet og i indre farvande. - Jeg er et barn af Vadehavet, der for mig er en national stolthed, som jeg gerne vil hjælpe. Jeg arbejder 14 dage og har 14 dage fri, så det passer mig fint at være frivillig. Jeg er fra Ballum og Visby og var i et par år i Den Dominikanske Republik – „hun så godt ud“ – og da jeg skulle tilbage, var der kun et sted for mig, siger Johny Blaabjerg.

DE T G Å DEFU LDE VA DEH AV 30 kilometer mod syd, i Ribe Sejlklubs klubhus, mødes skibsgruppen ikke langt fra det sted, hvor „Vadehavet“ skal have sin faste base. Om sommeren skal nationalparkskibet ligge ved Kammerslusen, der er Ribe Ås udløb i Vadehavet, og i vinterhalvåret ved Skibbroen i Danmarks ældste by. Fra skibsgruppen sender Nationalpark Vadehavets sekretariatsleder, Peter Saabye Simonsen, en hilsen til alle de frivillige. - Det specielle ved Vadehavet er, at det ikke forklarer sig selv. I området er der så mange, der kan og vil forklare for omverdenen, hvad der gør det til et af de færre end 200 naturområder, der er UNESCO verdensarv. Der er så mange mennesker, der vil det, og der er stigende stolthed og identitet ved at bo i vadehavsområdet, siger Peter Saabye Simonsen. EN L A N DKR A BBE VA R SOLGT Kærligheden til Vadehavet lever også i skibsgruppen. Preben Friis-Hauge var landkrabbe og lokalpolitiker i Ølgod ved Varde, da han for snart 10 år siden blev udpeget til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet. Siden da er fascinationen

Første stop for nationalparkskibet efter værftet har været Esbjerg Havn. Skibet får dog sine faste pladser dels ved Kammerslusen (i sommerhalvåret) og ved Skibbroen i Ribe (i vinterhalvåret). Foto: Red Star Erster Stopp für das Nationalparkschiff nach Verlassen der Werft war der Hafen von Esbjerg. Seine festen Liegeplätze werden im Sommerhalbjahr an der Kammerschleuse, im Winter dann am Skibbroen-Kai in Ribe sein. Foto: Red Star

Vater besaß einen Kutter, mein Großvater war Kapitän auf einem Segler – in meinen Adern fließt also Meerwasser. Seit ich sieben Jahre alt war, habe ich ein Boot gehabt und bin damit im nördlichen Teil des heutigen Nationalparks Wattenmeer gesegelt, auf der Varde Å und in die Bucht von Ho. Wir können stolz auf unser Projekt sein – das Schiff ist wirklich gelungen. Mit seiner Hilfe können wir Menschen von überall her spannende Erlebnisse vermitteln“, sagt Børge Nielsen. Unter den 16 bis 17 Freiwilligen sind auch jüngere Seeleute. Einer von ihnen ist der 42-jährige Johnny Blaabjerg, der in Tønder wohnt. Er arbeitet für die Reederei Peter Madsen, die auf dem Meer und in Binnengewässern Konstruktionsaufgaben löst. „Ich bin ein Kind des Wattenmeeres und stolz auf dieses Nationalerbe, das ich gerne unterstütze. Ich arbeite 14 Tage und habe 14 Tage frei, und das lässt sich perfekt mit meinem Ehrenamt verbinden. Ich stamme aus Ballum und Visby, und nach einigen Jahren in der Dominikanischen Republik gab es für mich nur einen Ort“, sagt Johny Blaabjerg.

DA S W U N D E R B A R E WAT T E N M E E R Rund 30 Kilometer weiter im Süden, im Clubhaus des Segelclubs von Ribe, trifft sich die Gruppe der Schiffsgruppe nicht weit vom zukünftigen festen Liegeplatz der „Vadehavet“ entfernt. Im Sommer soll das Nationalparkschiff an der Kammerschleuse (dän. Kammerslusen) liegen. Dort fließt die Ribe Å westlich der Stadt ins Wattenmeer. Im Winterhalbjahr wird das Schiff mitten in Dänemarks ältester Stadt am historischen Kai Skibbroen festmachen. Peter Saabye Simonsen, Sekretariatsleiter der Verwaltung des Nationalparks Wattenmeer, unterstützt die Ehrenamtler ausdrücklich: „Das Besondere am Wattenmeer ist, dass es sich nicht von allein erklärt. Aber es finden sich in der Region sehr viele engagierte Menschen, die anderen gern berichten und erklären, was das Wattenmeer zu einem von nur 200 Naturgebieten macht, die zum UNESCO-Welterbe zählen. Es sind wirklich viele – und immer mehr Menschen sind stolz darauf, hier in der Region Wattenmeer zu leben. Sie identifizieren sich mit ihr“, sagt Peter Saabye Simonsen. E I N E L A N D R AT T E Die Liebe zum Wattenmeer lebt auch in der Schiffsgruppe. Preben Friis-Hauge war Landratte und Lokalpolitiker in Ølgod bei Varde, als er vor fast zehn Jahren in den beratenden Ausschuss für das Wattenmeer berufen wurde. Seither wächst seine Begeisterung kontinuierlich und er freut sich als Vorsitzender der Schiffsgruppe, dass das Nationalparkschiff jetzt ablegt. „Wattenmeer in dieser Form gibt es nur in zwei Regionen der Erde, die andere ist in Südkorea. Ich habe das Bild vor Augen, wie Jungs aus Kopenhagen aufs Watt hinaus gefahren werden, wo das Schiff auf Grund gesetzt werden kann; das ist für die „Städter“ ein einzigartige Erlebnis. Die „Vadehavet“ wird das mobile Center des Nationalparks, das ich gerne auch am Torvebroen-Kai in Varde sehe, einem der östlichsten Punkte des Gebiets“, sagt Preben FriisHauge. FE S T I VA L S U N D FO R S C H E R Obwohl das Nationalparkschiff für seine Fahrten noch nicht freigegeben ist, gibt es immer mehr Anfragen: Kommunen und Festivalveranstalter im gesamten Gebiet wünschen sich einen Besuch des Schiffes als eine Attraktion und als ein Symbol dafür, dass der Nationalpark Wattenmeer von Wellen und Gezeiten geprägt wurde. 9


Nationalpark Vadehavet

bare vokset i ham, og han glæder sig som formand for skibsgruppen til, at nationalparkskibet lægger fra land. - Vadehavet findes i sin form kun to steder i verden, det andet er i Sydkorea. Jeg ser for mig, at københavnske drenge bliver sejlet ud på vaderne, hvor skibet kan sættes på grund, og at de som byboere får sig en helt unik oplevelse. „Vadehavet“ bliver nationalparkens mobile center, som jeg også gerne ser lægge til ved Torvebroen i Varde, noget af det østligste i området, siger Preben Friis-Hauge.

FES TI VA LER OG FOR SKERE Fra flere sider er der bud efter nationalparkskibet, endnu inden det er meldt klar til sejlads. Kommuner og festivalarrangører overalt i området ønsker at få besøg af skibet som en attraktion og et symbol på, at Nationalpark Vadehavet er formet af tidevand og bølger. Andet halvår af 2016 skal gå med de første togter i territoriet. - Noget af det vigtigste er at vise flaget ved begivenheder i vadehavsområdet, for skibet bliver på mange måder nationalparkens ansigt udadtil. Skibet bliver vores center, der symboliserer, at meget af Vadehavet er vand, og jeg forestiller mig, at vi får plancher om bord på skibet til formidling. En stor del af vores egen befolkning har heller ikke set det, siger Hans Christian Fuglsang, der repræsenterer Danmarks Jægerforbund i skibsgruppen. Også forskergrupper fra vadehavslandene Nederlandene, Tyskland og Danmark er interesserede i at bruge det fladbundede fartøj som platform for studier af de store dele af det 1459 kvadratkilometer store danske vadehavsområde, der kan besejles. Forskerne kan til enhver tid føle sig sikre på, at de har dygtige, erfarne søfolk omkring sig.

10

Die ersten Fahrten innerhalb des Nationalparks sind für die zweite Jahreshälfte 2016 angesetzt. „Es ist äußerst wichtig, bei den Veranstaltungen im Wattenmeergebiet ´Flagge´ zu zeigen, da das Schiff auf vielfältige Art das Gesicht des Nationalparks sein wird. Das Schiff wird unser Zentrum als Symbol dafür, dass der Nationalpark größtenteils aus Wasser besteht. Und ich stelle mir vor, dass wir Informationstafeln zur Wissensvermittlung an Bord bekommen. Auch ein großer Teil unserer eigenen Bevölkerung hat das alles noch nicht gesehen“, sagt Hans Christian Fuglsang, der den dänischen Jägerverband in der Schiffsgruppe vertritt. Forschergruppen aus den Wattenmeerländern Niederlande, Deutschland und Dänemark sind daran interessiert, das Fahrzeug mit dem flachen Boden als Plattform für Studien zu nutzen. Diese sollen sich mit den großen Abschnitten des 1459 Quadratkilometer großen dänischen Wattenmeergebietes beschäftigen, die mit dem Schiff befahrbar sind. Die Forscher können sich jederzeit sicher fühlen, erfahrene und tüchtige Seeleute zu ihrer Verfügung zu haben.


Nationalpark Vadehavet

Tre af de frivillige besætningsmedlemmer, Anker Andsbjerg, Børge Nielsen og Johny Blaabjerg, samlet på agterdækket. Foto: Red Star Drei der ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder, Anker Andsbjerg, Børge Nielsen und Johny Blaabjerg, gemeinsam auf dem Achterdeck. Foto: Red Star Preben FriisHauge, formand for skibsgruppen (til venstre) sammen med de frivillige Børge Nielsen, Anker Andsbjerg og Johny Blaabjerg samt Alette Houman Dyhrfjeld fra nationalparksekretariatet. Foto: Red Star Preben FriisHauge, Vorsitzender der Schiffsgruppe (links) zusammen mit den Ehrenamtlern Børge Nielsen, Anker Andsbjerg und Johny Blaabjerg sowie Alette Houman Dyhrfjeld vom Nationalparksekretariat. Foto: Red Star

Tre af de frivillige inspicerer motoren. Fra venstre Bent Poulsen, Hugo Nielsen og Kristian Madvig Sørensen. Foto: Red Star

Drei der Ehrenamtler bei der Motorinspektion. Von links: Bent Poulsen, Hugo Nielsen und Kristian Madvig Sørensen. Foto: Red Star

11


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Sune Falther, Journalist

Regulering skal sikre overlevelse / Regulierung sichert das Überleben

Et grønt samarbejde om et prædationsprojekt skal styrke vadefuglene ved at holde uønskede rovdyr nede – og gerne helt væk.

Grüne Zusammenarbeit und ein Prädationsprojekt sollen die Vögel im Wattenmeer schützen und den Raubtierbestand senken – ja, ganz fernhalten.

- Det er naturforvaltning i hardcore-udgaven! John Frikke, projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, er helt på det rene med, at han lige nu leder et naturforvaltningsprojekt, som i nogen grad er på kanten af det naturlige. Prædationsprojektet, som han står i spidsen for, har til formål at reducere mængden af såkaldte prædatorer – altså rovdyr – i nationalparken. Det er primært de invasive prædatorer som mårhund og mink, man gerne vil reducere antallet af, fordi de i jagten på føde er meget hårde ved Vadehavets jordrugende fuglekolonier. I denne sammenhæng er „reducere“ et pænere ord for det, der sker med en riffel, og det lidt naturstridige er, at et par af vores helt naturligt hjemhørende prædatorer som krager og ræve også får en tur. - Det er ren naturmanipulation, medgiver John Frikke: - Men i øjeblikket er balancen tippet over til fordel for rovdyrene i en sådan grad, at det har bestandsmæssige konsekvenser for ynglefuglene. Nogle arter hænger med kloakken i vandskorpen, siger han.

„Das ist Naturschutz in strengster Form!“ John Frikke, Projektverantwortlicher beim Nationalpark Wattenmeer (Nationalpark Vadehavet), ist sich im klaren darüber, dass er derzeit Leiter eines Naturerhaltungsprojekts ist, das man kaum noch „natürlich“ nennen kann. Frikke leitet ein Prädationsprojekt, dessen Ziel die Verringerung der sogenannten Prädatoren – also der Raub- oder Beutejäger – im Nationalpark ist. Es sind in erster Linie die invasiven Prädatoren wie Nerz und Marderhund, deren Anzahl deutlich reduziert werden soll. Denn die Jäger setzen bei ihrer Jagd nach Futter den bodenbrütenden Vögeln stark zu. „Senken“ ist in diesem Zusammenhang eine Umschreibung für das, was mit einem Gewehr geschieht – und das insofern gegen die heimische Natur geschieht, da auch Krähen und Füchse davon betroffen sind. „Das ist ein Eingriff in die Natur“, gesteht John Frikke. „Aber derzeit hat sich das Gleichgewicht so sehr zu Gunsten der Raubtiere verändert, dass wir Konsequenzen für den Bestand der Brutvögel sehen. Einige Arten sind stark bedroht“, sagt er.

12


Nationalpark Vadehavet

Smuk ser den ud, ræven. Men i øjeblikket er balancen tippet over til fordel for rovdyrene i en sådan grad, at det går for meget ud over bestandene af ynglefugle i Vadehavet. Foto: John Frikke Er ist schon ein schönes Kerlchen, der Fuchs. Aber zurzeit haben die Raubtiere im Wattenmeer derart überhandgenommen, dass sie die Bestände der nistenden Vögel zu sehr bedrohen. Foto: John Frikke

BA R SK T ME N N ØDV E NDIGT Det er jordrugende fugle, der hænger med bemeldte legemsdel i Vadehavet. Arter som den hvidbrystede præstekrave, brushanen, klyden og dværgternen, eksempelvis. Vadefuglenes reder og unger har altid været en del af menuen for ræve og krager – men når rævebestanden stortrives, som den gør i øjeblikket, og mink og mårhund samtidig melder sig på banen, så går det stærkere, end fuglebestandene kan holde til. - Ynglebestanden af klyder i Vadehavet er halveret inden for de seneste ti år. Der er flere årsager, men prædation er bestemt en af de væsentligste, siger John Frikke. Der er meget stærke indikationer på, at mink og mårhund har en markant andel i tabet af æg og unger, og derfor er regulering af prædatorer i almindelighed og invasive prædatorer i særdeleshed en anbefalet indsats i stort set alle handleplaner for Natura2000-områder i Vadehavet. - Det er en barsk måde og et barsk værktøj, men vi er nødt til det, siger John Frikke.

H A RT, A BER NÖTIG Es sind die Bodenbrüter, die auf sicheres Leben im Wattenmeer angewiesen sind. Arten wie Seeregenpfeifer, Kampfläufer, Säbelschnäbler und Zwergseeschwalben beispielsweise. Nester und Junge von Watvögel standen immer auf dem Menü von Füchsen und Krähen – aber wenn der Fuchsbestand so groß ist wie zurzeit und gleichzeitig Nerze und Marderhund hinzukommen, kann die Vogelpopulation das nicht verkraften. „Die Zahl der brütenden Säbelschnäbler hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Dafür gibt es mehrere Gründe, von denen Prädation aber der wichtigste ist“, sagt John Frikke. Es gibt starke Hinweise darauf, dass Nerz und Marderhund einen markanten Anteil am Verlust von Eiern und Jungtieren haben. Deshalb ist die Regulierung von Beutejägern im allgemeinen und jene von invasiven Prädatoren im besonderen in nahezu allen Handlungsplänen von Natura2000-Gebieten im Wattenmeer fest vorgesehen. „Die Art und Weise ist hart und das Werkzeug grob, aber wir müssen das tun“, so John Frikke. GU TE ZUSA MMEN A RBEIT Das Prädationsprojekt soll eine Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den ehrenamtlichen grünen Organisationen und Vereinen aufbauen, um gegenseitiges Verständnis für die Aufgabe und ihre Lösung zu schaffen. 13


Nationalpark Vadehavet

Fronterne kan godt være trukket lidt hårdt op mellem jægere og fuglefolk i hverdagen. Jeg er sikker på, at et samarbejde til fælles bedste kan bløde lidt op på det. Det er i hvert fald et aktiv i dialogen. / Die Fronten zwischen Jägern und Vogelschützern sind im Alltag oft verhärtet. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es in diesem Fall zu einer Zusammenarbeit kommt, die zum Besten aller wäre. Es findet schon ein aktiver Dialog statt. OLIVIER VRYENS, BESTYRELSESMEDLEM I FANØ JAGTFORENING / VORSTAND IM JAGDVEREIN FANØ

GODT SA M A RBE JDE Nationalparkens prædationsprojekt er baseret på et samarbejde mellem kommuner og de frivillige grønne organisationer og forbund for at skabe en gensidig forståelse for opgaven og løsningen. Allerede nu er det samarbejde godt i gang. Medlemmer fra Dansk Ornitologisk Forening monitorerer fuglebestandene ved årlige tællinger, og det koordineres med indsatsen fra et korps på 37 reguleringsjægere fra Danmarks Jægerforbund, som skyder eller fanger prædatorerne. Og selv om man ikke får fyldt kummefryseren eller trofævæggen af et nedlægge en ræv eller en mårhund, så er det en indsats, der er god opbakning til blandt medlemmerne, siger konsulent i Danmarks Jægerforbund, Peter Smærup: - Historisk har jægere altid været natur- og vildtforvaltere. Vi er jo ikke kun glade for den natur, der kan skydes – vi er også glade for alt det andet, siger Peter Smærup. Reguleringskorpset har gennemgået et kursus forud for indsatsen, og Peter Smærup finder det oplagt, at jægerne bidrager med regulering. - Vi har udstyret og uddannelsen til det, og navnlig har vi kulturen for at gøre det. Vi har engageret os i samarbejdet på baggrund af et udtalt ønske fra flere jægere i lokalområderne om at hjælpe bestanden af vadefugle. Der skal gøres noget i forhold til at leve op til nationalparkens visioner for området. Kan vi bidrage ved at begrænse prædatorerne, så gør vi det gerne, siger Peter Smærup, som også er sikker på, at samarbejdet kan bidrage til at nuancere debatten om jægernes forhold til natur. FLERE MED RIFFEL På Fanø har jægerne således suppleret jagten på snepper og kaniner med at sætte rævefælder op og koordinere indsatsen mod krager. - Det handler om at gøre lidt mere og ind i mellem gå på jagt for andet end fornøjelsens og nyttens skyld, siger Olivier Vryens, be14

Schon jetzt ist die Zusammenarbeit gut angelaufen. Mitglieder des Dänischen Ornithologischen Vereins überwachen die Vogelbestände durch jährliche Zählungen. Koordiniert wird sie von 37 „Regulierungsjägern“ des Dänischen Jägerverbandes (Danmarks Jægerforbund), die die Prädatoren schießen oder fangen. Und auch wenn weder Tiefkühltruhe noch Trophäenwand vom Erlegen eines Fuchses oder Marderhunds profitieren, unterstützen die Mitglieder die Aktion sehr, sagt Peter Smærup, Berater im Dänischen Jägerverband: „Historisch betrachtet waren Jäger immer Naturund Wilderhalter. Wir erfreuen uns ja auch an der Natur bei der Jagd“, sagt Peter Smærup. Vor ihrem Einsatz haben die Regulierungsjäger einen Kurs besucht. Dass die Jäger so einen Beitrag zur Regulierung des Bestandes leisten, findet Peter Smærup angemessen. „Wir haben die Ausrüstung und die Ausbildung – und nicht zuletzt auch den kulturellen Hintergrund dafür. Wir engagieren uns bei der Zusammenarbeit, weil zahlreiche Jäger in der Region helfen möchten, den Watvogel–Bestand zu sichern. Um die Visionen, die der Nationalpark für die Region hat, zu verwirklichen, müssen wir etwas tun. Wenn wir dazu beitragen können, die Prädatoren einzudämmen, tun wir dies gern“, sagt Peter Smærup. Er ist überzeugt davon, dass die Zusammenarbeit dazu beitragen kann, die Debatte über das Verhältnis der Jäger zur Natur zu versachlichen.

M E H R JÄG E R A K T I V Auf Fanø haben Jäger die Jagd auf Schnepfen und Kaninchen um das Aufstellen von Fuchsfallen und den koordinierten Einsatz gegen Krähen ergänzt. „Es geht darum, etwas mehr zu tun und ab und an nicht nur zum Vergnügen zu jagen“, sagt Olivier Vryens, der im Vorstand von Fanø Jagtforening aktiv ist. Der Jagdverein arbeitete auf der Insel mit dem Pilotprojekt zusammen. Auf Fanø gibt es weder Marderhund noch Nerz, aber viele Füchse und Krähen. „Wir haben immer Füchse geschossen, weil sie Hasenjunge und Rehkitze jagen. Dies war aber nie ein Einsatz als solcher. Nun ist es anders. Wir machen Versuche mit Jagdfallen und haben Kameras aufgestellt, um zu überwachen, wo sich Füchse aufhalten. Manche Jäger nehmen ihr Gewehr mit. Darüber hinaus haben wir unseren Einsatz mit einer gemeinsamen Krähenjagd besser koordiniert“, sagt er. Im Einsatzgebiet haben die Jäger in der Saison 2015/16 rund 30 Füche erlegt. Das sind doppelt so viele wie früher. Olivier Vryens gibt an, dass auch mehr Krähen als üblicherweise geschossen wurden – 60 bis 70 Stück. Ein positiver Effekt des Einsatzes für den Watvogelbestand auf Fanø wurde noch nicht gemessen. Wenn man aber aus früheren Projekten Rückschlüsse zieht, wird der Effekt spürbar sein. Das zeigt etwas ein Beispiel von der Insel Nyord bei Møn. Hier pflegt der Vogelschutzbund (Fugleværnsfonden) ein 400 Hektar großes Wiesenareal. Dort hatte man über einige Jahre einen markanten Rückgang an brütenden Watvögeln festgestellt. Deshalb vereinbarte man 2014 mit Jägern aus der Umgebung, dass die Regulierungsjagd auf Füchse verstärkt werden sollte: „Zu diesem Zeitpunkt lebten 15 bis 16 Füchse in der Gegend“, sagt Martin Iversen, der Vorsitzende des Fugleværnsfonden: „Die Jäger reduzierten den Bestand im Frühjahr 2015 bis auf einen


Nationalpark Vadehavet Rævefælder med videoovervågning er et af midlerne til at komme prædatorer til livs. Fælderne tjekkes af jægere to gange dagligt. Såvel fælder som vildtkameraer er sponseret af prædationsprokjektet.

Klydeunger er selvhjulpne lige fra klækningen, hvor de selv søger føde, men de kan ikke stille meget op, hvis for eksempel en ræv eller en mårhund får adgang ind i ynglekolonien. Ynglebestanden af klyder i Vadehavet er halveret inden for de seneste ti år, og prædation er en af de væsentligste årsager. Foto: Lars Gejl

Fuchsfallen mit Videoüberwachung gehören zu den Instrumenten, mit denen die Beutejäger gefangen werden. Jäger überprüfen die Fallen zwei Mal am Tag. Sowohl die Fallen wie auch die Wildkameras wurden vom Prädationsprojekt gesponsert.

Die Küken der Säbelschnäbler sind unmittelbar nach dem Schlüpfen selbständig – sie suchen ihr Futter selbst, können sich aber nicht wehren, wenn zum Beispiel ein Fuchs oder ein Marderhund sich der Kolonie mit Jungtieren nähert. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Bestand an brütenden Säbelschnäblern im Wattenmeer halbiert. Prädation, also die Jagd durch futtersuchende Räuber wie Füchse, ist einer der wichtigsten Gründe dafür. Foto: Lars Gejl

Peter Smærup, konsulent i Danmarks Jægerforbund, i færd med at sætte en ræve/ mårhundefælde op. Foto: Danmarks Jægerforbund

Peter Smærup, Berater in Dänemarks Jägerverband, stellt hier eine Fuchs-/Marderhundfalle auf. Foto: Danmarks Jægerforbund

Mårhunden stammer fra Østasien og er en forholdsvis ny „spiller“ i den danske natur. Den er et effektivt og alsidigt rovdyr, der klarer sig godt i en lang række naturtyper og formerer sig hurtigt. Derfor er det en dyreart, som breder sig med stor hastighed, og mårhunden er en alvorlig trussel mod nogle af de mest sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur. Foto: Coloubox

Der Marderhund stammt aus Ostasien und ist ein verhältnismäßig neuer „Mitspieler“ in der dänischen Natur. Marderhunde sind effektive und flexible Raubtiere, die sich verschiedensten Naturarten anpassen können und schnell vermehren. Marderhunde gehören deshalb zu jenen Arten, die sich schnell ausbreiten und bilden darum eine ernsthafte Bedrohung für einige der schwachen und geschützten Arten in der dänischen Natur. Foto: Coloubox

15


Nationalpark Vadehavet

Hvis de specialiserede fugle forsvinder, så er det for stedse. Det er en forarmelse af biodiversiteten.

styrelsesmedlem i Fanø Jagtforening, som arbejder med pilotprojektet på øen. Fanø har ingen mårhunde eller mink, men der er mange ræve og krager. - Vi har altid skudt ræve, fordi de kan tage harekillinger og rådyrlam, men det / Wenn die besonderen Vögel verschwinden, ist es für har ikke været en egentlig indsats. Det immer. Die Artenvielfalt würde ärmer. gør vi anderledes nu. Vi afprøver fældejagt og har sat kameraer op, så vi kan observere, hvor rævene er. Flere tager riflen MARTIN IVERSEN, FORMAND FOR FUGLEVÆRNSFONDEN med ud, og vi har organiseret indsatsen / VORSITZENDER DES DÄNISCHEN bedre med fælles kragejagt, siger han. I VOGELSCHUTZBUNDES FUGLEVÆRNSFONDEN indsatsområdet har jægerne i 2015-16sæsonen nedlagt 30 ræve, hvilket er dobbelt op i forhold til tidligere. Olivier Vryens anslår, at der også er skudt flere krager end vanligt – 60-70 stykker. Fuchs. Dies führte eigentlich umgehend zu einem starken Anstieg Der er ikke målt på effekten for vadefuglebestanden af inddes Vorkommens von Watvögeln“, sagt er. satsen på Fanø endnu, men hvis tidligere projekter er til at regne Der Fugleværnsfonden misst in seinem Jahresbericht 2015 den med, så bør effekten være til at få øje på. Det viser et eksempel Effekt der Aktion auf Nyord am Vorkommen von Rotschenkel, Kiefra øen Nyord ved Møn. Her driver Fugleværnsfonden 400 hekbitz, Schnatterente, Schafstelze, Küstenseeschwalbe und vielen tar eng i et græsningslag, og da man gennem en årrække havde anderen. Erfreut stellen die Vögelfreunde fest, dass seit 2004 auf konstateret en markant tilbagegang i ynglende vadefugle, aftalte Nyord kein derart gutes Vogeljahr war – und dass die Regulierung man med lokale jægere i 2014, at reguleringsjagten på ræv skulle der Füchse der wichtigste Grund dafür ist. intensiveres: - Der var på det tidspunkt 15-16 ræve i området, siger Martin DER N ACH W UCHS H AT ES SCH W ER Iversen, der er formand for Fugleværnsfonden: Insgesamt betrachtet soll der Einsatz im Nationalpark dazu bei - Jægerne regulerede bestanden tilbage til én ræv i foråret tragen, dass Marderhund und Nerze möglichst ganz verschwinden 2015, og det gav stort set med det samme en gevaldig opblomund andere, natürlich vorkommende Prädatoren soweit wie mögstring og en mangedobling af vadefuglene, siger han. I Fuglelich in Schach gehalten werden. værnsfondens årsrapport fra 2015 gøres effekten på Nyord op i Ein solcher Einsatz hätte große Bedeutung für die Perspektive rødben, viber, strandskader, knarænder, gule vipstjerter, havterdes Vogellebens, schätzt Martin Iversen ein: ner og mange andre, og der konstateres med glæde, at man ikke „Verschiedenste Untersuchungen in unterschiedlichen Landessiden 2004 har set så godt et år for fuglene på Nyord – og at reguteilen haben nachgewiesen, dass Prädation eine große Bedeutung leringen af ræv har været den vigtigste årsag. für die Rückgang des Vogelbestands hat. Es handelt sich immer um

FAKTA Prædationsprojektet / Prädationsprojekt

Prædationsprojektet løber fra 2014 til 2017 og koncentreres i fire pilotområder: Fanø, Mandø, Rømø og Tjæreborg/Allerup Enge. Øerne er udpeget som tre af fire udvalgte pilotområder, fordi de er naturligt afgrænsede og dermed giver en mere sikker måling af effekten. / Das Prädationsprojekt läuft von 2014 bis 2017 und konzentriert sich auf vier Pilotgebiete: Fanø, Mandø, Rømø sowie Tjæreborg/Allerup Enge. Drei von vier Pilotgebieten sind Inseln, weil diese eine natürlich bedingte begrenzte Ausdehnung besitzen und der Effekt des Projekts so besser messbar ist.

16

Foto: Colourbox


Nationalpark Vadehavet

REKRUT TERING E N H A LTE R Samlet set skal indsatsen i nationalparken bidrage til, at mårhunden og minken fjernes helt hvis muligt, og at andre naturligt forekommende prædatorer holdes i skak. En sådan indsats vil få stor betydning for perspektiverne for fuglelivet, vurderer Martin Iversen: - Det er dokumenteret gennem adskillige undersøgelser flere steder i landet, at prædation har en stor betydning for tilbagegangen af fuglebestanden. Det er altid en kombination af faktorer, men ræv og krage og mårhund er nogle af dem, der er væsentlige – de snupper en stor portion af ungeproduktion især i kystegne og på strandenge, siger han. Udfordringen er, at vadefugle er meget stedtro. Hvis de først opgiver et yngleområde og vælger et andet, så er det svært at få dem til at vende tilbage: - Viben er eksempelvis meget stedtro og vil altid vende retur til det sted, den er klækket. Hvis prædationen betyder, at ingen unger klarer den, så er der ingen rekruttering. Og der er intet overskud, der kan indvandre fra andre områder, siger Martin Iversen. MIS TE T FOR S TEDSE Lige nu er flere karakteristiske, danske vadehavsfugle under pres. Det er specialister som den store kobbersneppe, engrylen og den hvidbrystede præstekrave, eksempelvis: - Vi er nede på meget små bestandstal, understreger Martin Iversen: - Den hvidbrystede præstekrave placerer sin rede på forstrandene i svag vegetation. De bor ofte i små, løse kolonier på op til 10-15 par, og dem er der tre-fire stykker af. Tager en ræv en tur gennem sådan en koloni, når der er æg eller unger, så kan den hurtigt rydde op i det, siger han. Sker det, vil det betyde en forarmelse af biodiversiteten: - Hvis vi lader stå til, vil de specialiserede arter, som kræver noget af biotopen, forsvinde eller være i fare for det. Generalisterne vil lettere kunne klare sig, men dem er der faktisk ingen af blandt vadefuglene. Hvis vi mister de fugle, der er stærkt specialiserede, så er det for stedse, siger Martin Iversen. GODT SA M A RBE JDE Så slemt behøver det dog langt fra at ende. John Frikke kan på Nationalpark Vadehavets vegne glæde sig over, at han har fået stor opbakning fra alle relevante organisationer, og at der er stor vilje til at bidrage til den fælles indsats: - Projektet bliver mødt af en rigtig god fælles forståelse fra alle sider, og vi er superglade for samarbejdet, understreger John Frikke. Det samarbejde på tværs skal gerne fortsætte, når indsatsen i pilotprojektet er afsluttet i 2018. Indsatsen mod prædatorer kan ikke stå alene: - Den hellige grav er ikke velforvaret af, at vi slår ræve og mårhunde ihjel. Fuglene skal have livsbetingelser ud over at undgå at blive spist! Tilgroning er et stort problem, træer og buske ude på øerne betyder, at kragen kan bygge rede, og derfor er landskabspleje også en vigtig del af indsatsen, siger John Frikke.

eine Kombination von mehreren Faktoren, aber Fuchs, Krähe und Marderhund sind einige der wichtigsten Gründe – die Beutejäger jagen einen großen Teil der Jungtiere, besonders in den Küstenregionen und Strandwiesen“, sagt er. Die Herausforderung ist, dass Watvögel äußerst standorttreu sind. Geben sie ein Brutgebiet auf und wählen ein anderes, kommen sie nur selten zurück: „Kiebitze beispielsweise sind sehr standorttreu und kommen immer wieder dorthin zurück, wo sie geschlüpft sind. Wenn Prädation mit sich bringt, dass keine Jungvögel überleben, gibt es keinen Nachwuchs. Und es gibt nirgends einen Überschuss, der aus anderen Regionen einwandern könnte“, sagt Martin Iversen.

FÜ R IMMER V ERLOREN Im Augenblick sind zahlreiche typische dänische Watvögel bedroht. Dabei handelt es sich beispielsweise um Spezialisten wie die Uferschnepfe, Strandläufer oder Seeregenpfeifer. „Die Anzahl ist sehr klein“, unterstreicht Martin Iversen. „Der Seeregenpfeifer baut sein Nest in offener Vegetation im Strandbereich. Die Vögel leben oft in kleinen, losen Kolonien von bis zu 10 oder 15 Paaren zusammen. Davon gibt es drei, vier Stück. Zieht ein Fuchs durch eine solche Kolonie mit frisch gelegten Eiern oder Küken, richtet er sehr schnell großen Schaden an“, so Iversen. Wenn dies passiert, so verarme die Biodiversität schnell: „Wenn wir es zulassen, werden die spezialisierten Arten, die auf besondere Biotope angewiesen sind, verschwinden oder doch sehr gefährdet sein. Die Generalisten dagegen haben es leichter – doch davon gibt es unter den Watvögeln keine. Wenn wir jene Vögel verlieren, die stark spezialisiert sind, dann ist das für immer“, sagt Martin Iversen. GUTE ZUSAMMENARBEIT So schlimm muss es allerdings bei weitem nicht kommen. John Frikke freut sich für den Nationalpark Wattenmeer, dass alle entscheidenden Organisationen an einem Strang ziehen und zu einem gemeinsamen Einsatz beitragen wollen. „Das Projekt erhält von allen Seiten das nötige Verständnis. Wir freuen uns deshalb sehr über die tolle Zusammenarbeit“, unterstreicht John Frikke. Diese Zusammenarbeit über Grenzen hinweg darf auch nach dem Abschluss des Projekts im Jahr 2018 weitergehen. Der Einsatz gegen Prädatoren allein genügt nicht: „Bildlich formuliert ist die Kuh nicht vom Eis, wenn wir Füchse und Marderhund zurückdrängen. Die Vögel benötigen mehr zum Über-Leben, als nicht gefressen zu werden. Das Zuwachsen von Flächen etwa ist auch ein Problem. Bäume und Büsche auf den Inseln bieten Krähen für ihren Nestbau gute Bedingungen. Deshalb gehört Landschaftspflege ebenfalls essentiell zum Einsatz dazu“, sagt John Frikke.

17


Nationalpark Vadehavet

Foto: Red Star

Håndværkere på skolebænken / Handwerker drücken die Schulbank

18


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Mette Slyngborg, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer

Håndværkerne er nøglepersoner, hvis vi skal bevare den rige bygningskulturarv i vadehavsområdet. To allerede gennemførte projekter har vist, at drivkraften bag god renovering ud over ejerne er de håndværkere, der skal udføre arbejdet. Samtidig har håndværkerne efterspurgt faglig bistand. På denne baggrund er der sat gang i et tredje projekt, som bl.a. skal uddanne håndværkere i de lokale traditioner inden for Vadehavets bygningskulturarv.

Handwerker sind die Schlüsselpersonen bei der Erhaltung des reichen Baukulturerbes in der Wattenmeer-Region. Zwei bereits durchgeführte Projekte haben gezeigt, dass hinter jeder gelungenen Renovierung entweder ein engagierter Eigentümer oder Handwerker steht, der mit Leidenschaft seiner Arbeit nachgehen. Doch Handwerkern fehlt es oft an Fachkräften. Vor diesem Hintergrund wurde ein weiteres Projekt ins Leben gerufen, bei dem es vordergründig darum geht, Handwerkern die nötigen Kenntnisse zum Erhalt des örtlich verankerten Baukulturerbes rund um das Wattenmeer zu vermitteln.

Museernes arbejde med Vadehavets bygningskultur har synliggjort en efterspørgsel på efteruddannelse af håndværkere i restaurering. Det viser to projekter om bygningskulturarven i Nationalpark Vadehavet, som de fire statsanerkendte museer i området har gennemført i samarbejde med Nationalpark Vadehavet. Bygningskulturarven er blevet registreret, og det er blevet undersøgt, hvordan denne varetages af hver enkelt af fire vadehavskommuner. Endvidere er der udarbejdet flere typer formidling af den bevaringsværdige bygningskulturarv for relevante målgrupper. Efterfølgende har man afklaret behovet for den fremtidige indsats. Det er sket på baggrund af de to projekters konklusioner og med afsæt i det store materiale, der er indkommet omkring områdets bevaringsværdige bygningskultur og sikringen af samme. Formidlingen om den særligt vadehavsspecifikke bygningskultur og synliggørelsen af Nationalpark Vadehavets arbejde på området har affødt mange interessetilkendegivelser fra en bred målgruppe. Flere håndværkere har også henvendt sig og bl.a. efterspurgt faglig bistand, når de skulle renovere bevaringsværdige bygninger. En af de væsentlige konklusioner fra projekterne er således, at drivkraften bag god renovering i området ikke alene er ejerne selv, men også de håndværkere, de ansætter til at udføre arbejdet. Midlet til at nå dem er formidling og undervisning. Også kommunerne ser formidling som en af de vigtigste og mest effektive metoder i den fremtidige bygningsbevaring og som det tiltag, der bedst understøtter deres eget arbejde i form af de bevarende lokalplaner. Ud fra konklusionerne på de to projekter udarbejdede Sydvestjyske Museer et tredje projektforslag, der skulle imødekomme be-

Die museale Arbeit mit der Baukultur in der Wattenmeer-Region hat deutlich gemacht, dass es im Restaurierungsbereich einen Mangel an Fortbildungsangeboten für Handwerker gibt. Das zeigen zwei Projekte zum Baukulturerbe im Nationalpark Wattenmeer, die von den vier staatlich anerkannten regionalen Museen zusammen mit dem Nationalpark durchgeführt wurden. Neben der Erfassung des Baukulturerbes wurde dabei untersucht, wie die vier WattenmeerKommunen jeweils mit diesem Erbe umgehen. Für bestimmte Zielgruppen wurden außerdem verschiedene Ansätze zur Vermittlung des als erhaltungswürdig erachteten Baukulturerbes erarbeitet. Im weiteren Verlauf wurden für künftige Einsätze die jeweiligen Bedürfnisse ermittelt. Als Ausgangspunkt dienten dabei die Projektschlussfolgerungen und umfassendes Material über den gesicherten Erhalt der wattenmeerspezifischen Baudenkmäler. Die Vermittlung des besonderen Baukulturerbes und die Sichtbarmachung der täglichen Arbeit des Wattenmeer-Nationalparks hat bei einer breiten Zielgruppe großes Interesse geweckt. Von mehreren Handwerkern kamen auch Nachfragen nach Fachkräften für die Renovierung von Baudenkmälern. Eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der Projektarbeit ist deshalb, dass hinter einer gelungenen Renovierung nicht alleine engagierte Eigentümer, sondern auch Handwerker stehen, die mit Leidenschaft ihrer Arbeit nachgehen. Durch Vermittlung und Unterricht will man diese gezielt ansprechen. Auch die Kommunen sehen in der Vermittlungsarbeit eine der wichtigsten und effizientesten Methoden für den künftigen Erhalt des Baukulturerbes und zugleich eine optimale begleitende Maßnahme zu ihren eigenen erhaltenden Entwicklungsplänen. 19


Nationalpark Vadehavet

Kurserne for håndværkere fra vadehavsområdet er afviklet som de to første moduler af restaureringsuddannelsen, som omfatter 6 moduler á 5 ugers varighed. På uddannelsen arbejdes der tværfagligt på de to første moduler. Tømrere, snedkere, malere og murere har haft kurser i bl.a.: bygningsarkæologi, kalkning, linolie, kvadre og palæpuds, råd og svamp samt tværfaglig bindingsværk. Både den teoretiske del og den praktiske del af kurset er blevet tilpasset egnens byggeskik. Således er tre af dagene i stilhistorie blevet afviklet lokalt, og 10 kursusdage fandt sted på den gamle vestslesvigske gård Sejerslevgaard i Sønder Sejerslev. Man kan læse mere på www.sde.dk/restaurering Formidling af den bevaringsværdige bygningskulturarv har haft de statsanerkendte museer i området og Nationalparken som afsender. Jannie Uhre Ejstrud har været projektmedarbejder under Sydvestjyske Museers projektledelse.

20

Die Ausbildung zum Restaurierungshandwerker, die Handwerkern aus der Wattenmeer-Region angeboten wird, umfasst sechs Aufbaumodule von jeweils fünfwöchiger Dauer. Bei den ersten beiden Aufbaumodulen, die bereits durchgeführt wurden, wird gewerkeübergreifend gearbeitet. Zimmerer, Tischler, Maler und Maurer haben gemeinsame Seminare absolviert, u.a. in den Bereichen Bauarchäologie, Kalkung, Leinöl, Quader, Palaisputz, Fäulnis und Schimmel sowie Fachwerk. Sowohl der theoretische als auch der praxisnahe Teil des Seminars wird den jeweiligen regionalen Bauweisen angepasst. Drei Seminartage zum Thema Stilgeschichte wurden örtlich abgewickelt, an zehn Tagen stellte der alte westschleswigsche Hof Sejerslevgaard in Sønder Sejerslev Räumlichkeiten zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.sde.dk/restaurering Für die Vermittlung des erhaltungswürdigen Baukulturerbes zeichnen die staatlich anerkannten regionalen Museen und der Nationalpark Wattenmeer verantwortlich. Das Projekt mitgestaltet hat u.a. Jannie Uhre Ejstrud von der Projektleitung der Südwestjütländischen Museen.

10 kursusdage blev afviklet på Sejerslevgaard, en typisk vestslesvigsk gård i Sønder Sejerslev. Gården, som kan dateres tilbage til 1600-tallet, er i øvrigt en tvillingegård til Sønder Sejerslevgården på Frilandsmuseet i Brede ved København. Foto: Red Star Zehn Seminartage wurden auf Sejerslevgaard, einem typischen westschleswigschen Hof in Sønder Sejerslev, abgehalten. Der Hof lässt sich auf das 17. Jahrhundert zurückdatieren und ist ein Zwillingshof des Sønder-Sejerslev-Hofs, der im Freilichtmuseum von Brede bei Kopenhagen besichtigt werden kann. Foto: Red Star


Nationalpark Vadehavet

hovene ved forslag til en fremtidig indsats på bevaringsområdet. Et af initiativerne var at imødekomme behovet for uddannelse af håndværkere i de lokale traditioner i Vadehavets bygningskulturarv.

SAV N EDE V IDE N OG E F TE RU DDA N N E L SE Manglende adgang til viden har vist sig at være en barriere for lokale håndværkere. Undervejs i de to først gennemførte projekter blev museet kontaktet af mange håndværkere, som ønskede viden om forskellige lokale bygningstyper. Der manglede lokalt forankrede efteruddannelsestilbud, som kunne styrke de lokale håndværkeres viden om istandsættelse og vedligehold i respekt for bygningens oprindelige kulturhistoriske bevaringsværdier og samtidig en indføring i, hvordan man genetablerer udtrykket i bygninger, der har været udsat for uheldig renovering gennem tiden. For at styrke indsatsen for bygningskulturen har målet derfor været at udvikle en kursusrække for lokale håndværkere, så de kunne opnå kompetencer til at udføre restaureringsopgaver på fredede og bevaringsværdige bygninger med historiske materialer, værktøj og håndværksteknikker. Og med særlig opmærksomhed på den regionale byggeskik. En ansøgning til Nationalpark Vadehavet fra Sydvestjyske Museer med opbakning fra de øvrige museer resulterede i, at Nationalpark Vadehavets sekretariat tilbød at stå som tovholder for et projekt om at tilbyde et kursus i restaurering for håndværkere, og der kom gang i en dialog mellem Syddansk Erhvervsskole, Center for bygningsrestaurering og Sydvestjyske Museer om, hvordan ideen kunne realiseres. Erhvervsskolen i Odense viste stor interesse for at indgå i et samarbejde med Nationalparken og Sydvestjyske Museer om kurset, der skulle have et lokalt fokus, og skolen ønskede at tilbyde kurset allerede fra januar 2016. Derefter gik det hurtigt. Et kick off-arrangement for håndværkere i Darum samlede cirka 50 deltagere, fortrinsvis håndværksmestre. Under titlen: „Bliv restaureringshåndværker“ blev tilbuddet om den nye uddannelse formidlet: Kurset skulle afvikles dels i Vadehavsområdet og dels på skolen i Odense og underviserne være både restaureringshåndværkere og museumsfolk. På kick off-mødet var der oplæg fra Nationalpark Vadehavet om Nationalparkens plan i forhold til efteruddannelse af håndværkere, et oplæg fra Sydvestjyske Museer om bygningskulturarven ved Vadehavet, et oplæg fra Syddansk Erhvervsskole om den nye efteruddannelse og om

Ebenfalls ausgehend von den Schussfolgerungen der beiden Projekte haben die Südwestjütländischen Museen einen dritten Projektvorschlag erarbeitet, bei dem es um den zukünftigen Einsatz im Erhaltungsbereich und die entsprechenden ermittelten Bedürfnisse geht. Eine Initiative sieht dabei vor, den Bedarf an handwerklicher Ausbildung zum Erhalt örtlicher Bauweisen in der WattenmeerRegion besser abzudecken.

M A N G E L A N W ISS E N U N D FO RT B I L D U N G Insbesondere der fehlende Wissenszugang hat sich für gebietsansässige Handwerker als große Barriere erwiesen. Im Laufe der ersten beiden Projekte wandten sich viele von ihnen an das Museum, weil sie sich mehr Wissen über ortstypische Bauweisen erhofften. Es fehlte einfach an örtlichen Fortbildungsangeboten, die den Handwerkern die nötigen Fachkenntnisse über die kulturhistorisch sinnvolle Renovierung und Erhaltung von Baudenkmälern und die Wiederherstellung des originalgetreuen „Ausdrucks“ von Gebäuden, bei denen über die Jahre bei Renovierungsarbeiten einiges schiefgelaufen ist, vermitteln. Um den Einsatz im Bereich der Baukultur zu verstärken, setzte man sich das Ziel, örtlichen Handwerkern eine Seminarreihe anzubieten, um sie mit allen erforderlichen Kompetenzen zur Restaurierung von Baudenkmälern unter Verwendung historischer Materialien, Werkzeuge und Techniken auszustatten. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk den regionaltypischen Bauweisen gelten. Es folgte eine entsprechende Anfrage der Museen beim Nationalpark Wattenmeer, dessen Sekretariat sich bereiterklärte, das angedachte Projekt federführend zu begleiten. Bald darauf kam auch ein Dialog zwischen der Technischen Berufsschule Süddänemark, dem Center für Gebäuderestaurierung in Odense und den Südwestjütländischen Museen über die Verwirklichung der Pläne zustande. Die Berufsschule in Odense zeigte sich besonders interessiert an einer Kooperation mit dem Nationalpark und den Südwestjütländischen Museen im Seminarbereich und sprach sich für einen Seminarbeginn im Januar 2016 aus. Danach ging alles sehr schnell. Bei einer Kick-Off-Veranstaltung in Darum versammelten sich etwa 50 Teilnehmer, die meisten davon Handwerker. Vermittelt wurde das neue Bildungsangebot unter dem Titel: „Werde Restaurationshandwerker“. Abgehalten werden sollte das Seminar teils in der Wattenmeer-Region und teils an der Schule in Odense, und die Lehrerschaft sollte aus Restaurationshandwerkern und Museumsmitarbeitern bestehen. Auf der Veranstaltung erläuterte der Nationalpark Wattenmeer die Pläne für eine Handwerkerfortbildung. Die Südwestjütländischen Museen berichteten über das Baukulturerbe am Wattenmeer, während die Technische Berufsschule Süddänemark die allgemeinen Rahmenbedingungen für die neue Fortbildungsmaßnahme darlegte. Ein Handwerker, der bereits an einem früheren Restaurationsseminar teilgenommen hatte, berichtete über seine Erfahrungen.

Kurset har givet en god forståelse og dermed en meget større respekt for bygningskulturen i Vadehavsområdet. Det er meget vigtigt, at viden om de gamle materialer og teknikker ikke går tabt. / Das Seminar hat das Verständnis und damit auch den Respekt für die Baukultur in der Wattenmeer-Region geschärft. Es ist außerordentlich wichtig, dass das Wissen über alte Techniken und Materialien nicht verlorengeht. Gitte Schmidt, Forum Maler, Esbjerg

ER S TE G RU PPE MIT Z WÖLF TEILNEH MERN Im Januar 2016 begann das erste Seminar mit zwölf teilnehmenden Handwerkern aus der Region. Die Südwestjütländischen Museen waren für die Abwicklung der 21


Nationalpark Vadehavet

de generelle rammer omkring uddannelsen. Desuden fortalte en håndværker, der selv havde deltaget på et tidligere restaureringskursus på skolen, om sine erfaringer.

12 PÅ DE T FØR S TE HOLD I januar 2016 begyndte det første hold kursister bestående af 12 lokale håndværkere. Sydvestjyske Museer fik til opgave at afvikle de tre undervisningsdage lokalt og tog derfor kontakt til Museum Sønderjylland for også at inddrage ekspertise derfra. Kursisterne fik således to undervisningsdage i Sydvestjyske museers regi, og én dag blev afviklet af Museum Sønderjylland. Undervisningen om den lokale bygningskultur tog udgangspunkt de steder, der blev formidlet. Samtidig var det målet at kursisterne efter kurset skulle få en indsigt i, at forskellige historiske forudsætninger kan aflæses i bygningskulturen både bygningstypemæssigt og stilhistorisk, og at denne viden skaber grundlag for en kompetent tilgang til bygningskulturen, når den skal restaureres. Derfor fik kursisterne i den del af kurset, der foregik lokalt, en introduktion til både den store og den lille fortælling om bygningskulturen langs vadehavet. Den første undervisningsdag foregik i hhv. Esbjerg og på Fanø og bestod af en introduktion til Vadehavets bygningskultur overordnet set fulgt af oplæg om Esbjergs historie, byens udvikling og bygningskultur suppleret af en byvandring i Esbjerg, hvor den historicistiske bygningskultur er karakteristik. Derefter var emnet Fanøs kulturhistorie og den særlige byggeskik, som findes på øen med udgangspunkt i Sønderho og Nordby, to forskellige byudviklinger, hvor bygningernes udtryk formidler forskellige historiske forudsætninger og bygningstyper. En arkitekt fra Fanø Kommune, Anne Bjerggaard, tog kursisterne med på en byvandring i Nordby, og her fortalte hun om kommunens udfordringer med den bevaringsværdige bygningskulturarv og de bevarende lokalplaner. Besøget på Fanø blev afsluttet på Fanø Museum, der åbnede dørene i den fredede bygning, så kursisterne kunne opleve et karakteristisk fanøhus også indefra. RIBE S FIN E HELHED Den næste undervisningsdag i Sydvestjyske Museers regi tog udgangspunkt i middelalderbyen Ribe. Denne dag var vi to undervisere, idet Anette Gori, arkitekt fra Esbjerg Kommune også underviste. Dagens emne var Ribes bygningskultur, og med oplæg om byens

Foto: Red Star

22

drei Unterrichtstage vor Ort verantwortlich und stimmten sich mit dem Museum Südjütland über die Übernahme eines Unterrichtstages ab, um weitere Sachkenntnisse einzubeziehen. Der Unterricht über die örtliche Baukultur fand jeweils an den zu vermittelnden Objekten statt. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer nach dem Seminar an ein Verständnis dafür herangeführt werden, dass unterschiedliche historische Voraussetzungen sowohl stilgeschichtlich als auch gebäudetypologisch an der Baukultur erkennbar sind, und dass entsprechende Kenntnisse darüber die Grundlagen für einen kompetenten Zugang zur Renovierung von Baudenkmälern schaffen. Aus diesem Grund erhielten die Teilnehmer bei dem Teil des Kurses, der vor Ort stattfand, eine Einführung in das kleine wie auch das große Narrativ über die Baukultur am Wattenmeer. Der erste Unterrichtstag fand in Esbjerg bzw. auf der Insel Fanø statt und begann mit einer allgemeinen Einführung in die Baukultur der Wattenmeer-Region. Es folgte ein Vortrag über Esbjergs Geschichte, städtebauliche Entwicklung und Kultur und im Anschluss daran eine Stadtwanderung mit Besichtigung der für Esbjerg typischen historistischen Bauwerke. Auf dem Programm stand danach Fanøs Kulturgeschichte und besondere Bauweisen, zu beobachten an der unterschiedlichen Stadtentwicklung von Sønderho und Nordby, die durch unterschiedliche historische Voraussetzungen geprägt sind. Architektin Anne Bjerggaard von der Fanø Kommune begleitete die Teilnehmer auf einem Rundgang durch Nordby und erläuterte die Herausforderungen der Kommune mit Blick auf erhaltungswürdiges Baukulturerbe und Gebietsentwicklungspläne. Ein Besuch im Fanø Museum mit Besichtigung eines typischen Fanøhauses von innen und außen rundete den ersten Unterrichtstag ab.

EINMALIGES ENSEMBLE Der zweite Unterrichtstag fand unter der Federführung der Südwestjütländischen Museen statt und nahm seinen Ausgangspunkt in der Mittelaltersstadt Ribe. Architektin Anette Gori von der Esbjerg Kommune kam als Lehrkraft hinzu, so dass die Gruppe in Begleitung von zwei Lehrern war. Im Mittelpunkt stand die Baukultur Ribes. Nach einem einführenden Vortrag zum Thema folgte ein Rundgang durch den mittelalterlichen Stadtkern. Der architektonische Ansatz eröffnete den Teilnehmern Einblicke in das einmalige Ensemble von unter Denkmalschutz stehenden Häusern, die nach dem Brand von 1580 wieder aufgebaut wurden. In einem Vortrag erfuhren sie zudem, wie man im Internet fündig werden kann, wenn man mehr zu dem Thema Gebäuderestaurierung erfahren möchte. Danach stand ein Besuch bei einem jungen Handwerker an, dessen Haus in der Hundegade vor der Komplettrenovierung steht. Er berichtete sehr lebhaft über die Herausforderungen sowie Wünsche und Pläne für das Projekt. Zum Abschluss wartete ein Rundgang durch das ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Quarree Quedens Gaard, wo es besondere Herausforderungen in Bezug auf die Gebäuderestaurierung und den öffentlichen Zugang zu meistern gilt und es u.a. Genehmigungen von der dänischen Schlossund Kulturverwaltung bedarf. Über die Pläne für den Gebäudekomplex, der künftig ein Museum zur Stadtgeschichte Ribes sowie ein Hexenmuseum und ein Museum über den dänisch-amerikanischen Journalisten und Fotografen Jacob A. Riis beherbergen soll, wurden die Teilnehmer bei dieser Gelegenheit gleich mitinformiert. Die beiden unter der Regie der Südwestjütländischen Museen durchgeführten Unterrichtstage waren für uns Lehrer eine sehr positive Erfahrung. Die Teilnehmer waren nicht nur sehr enga-


Nationalpark Vadehavet

Foto: Red Star

23


Nationalpark Vadehavet

Foto: Red Star

Ribe dannede rammen om undervisningsdag nr. to, hvor emnet var byens bygningskultur. Med udgangspunkt i Ribes middelalderkerne og med en arkitektfaglig tilgang fik kursisterne indblik i byens fine helhed af unikke fredede og bevarede huse opbygget efter branden i 1580. På billedet her ses holdet under et besøg hos en ung håndværker, hvis hus skulle totalrenoveres. Håndværkeren fortalte levende om udfordringerne og om de ønsker og tanker, han havde for istandsættelsen. Foto: Mette Slyngborg

Die städtebauliche Kultur Ribes stand im Mittelpunkt des zweiten Unterrichtstages. Während eines Rundgangs mit einer Architektin durch den mittelalterlichen Stadtkern erhielten die Teilnehmer Einblicke in das einmalige Ensemble von unter Denkmalschutz stehenden Häusern, die nach dem Brand von 1580 wieder aufgebaut wurden. Das Foto zeigt die Gruppe während eines Besuchs bei einem jungen Handwerker, dessen Haus vor der Totalrenovierung stand. Er berichtete sehr lebhaft über die Herausforderungen, Wünsche und Pläne für das Projekt. Foto: Mette Slyngborg

historie, byens bygningskultur og en byvandring i Ribes middelalderkerne med arkitektfaglig tilgang fik kursisterne indblik i byens fine helhed af unikke fredede og bevarede huse opbygget efter branden i 1580. Samtidig bestod dagen af et oplæg om, hvor man kan søge mere viden om bygninger og restaurering på nettet. I Ribe var der truffet aftale med en ung håndværker, der inviterede holdet indenfor i sit hus i Hundegade, som skulle totalrenoveres. Han fortalte levende om udfordringerne og om de ønsker og tanker, han havde for istandsættelsen. Dagen blev afsluttet med en rundvisning i den fredede karré Quedens Gaard, hvor udfordringerne ved at renovere bygningerne og åbne karréen for publikum bl.a. forudsætter tilladelser fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig hørte kursisterne om de fremtidige planer for komplekset, der skal udvikles til museum for Ribe bys historie og samtidig rumme et heksemuseum og et museum for Jacob A. Riis. De to undervisningsdage i Sydvestjyske Museers regi var en rigtig god oplevelse for os, der underviste. Kursisterne var engagerede og vidensbegærlige og stillede mange gode spørgsmål undervejs. Dagene var tilrettelagt ambitiøst, da der var mange temaer og vinkler, vi ønskede at formidle. Samtidig var det første gang et sådant koncept – undervisning af håndværkere i museumsregi – blev gennemført ved Vadehavet, så det var vigtigt efterfølgende at samle erfaringerne og evaluere både internt og ikke mindst i forhold til kursisternes tilbagemeldinger. På trods af, at kursusdagene ikke gav plads til mange pauser, fik vi en positiv evaluering tilbage fra kursisterne. Især vekselvirkningen mellem oplæg og byvandringer gjorde, at de syntes, det havde været inspirerende og lærerigt. Det var en god oplevelse for både museet og kursisterne. Den tredje undervisningsdag lokalt blev afviklet af Museum Sønderjylland med udgangspunkt i Tønder, hvor museumsinspek24

10 kursusdage fandt sted på den gamle vestslesvigske gård Sejerslevgaard i Sønder Sejerslev. Foto: Red Star

Zehn Tage lang stellte der alte westschleswigsche Hof Sejerslevgaard in Sønder Sejerslev. Räumlichkeiten zur Verfügung. Foto: Red Star

giert und wissbegierig, sondern stellten auch viele gute Fragen. Das Programm war straff organisiert, da es galt, möglichst viele Themen und Sichtweisen zu vermitteln. Gleichzeitig wurde ein solches Konzept – Unterricht von Handwerkern unter Museumsregie – erstmalig am Wattenmeer umgesetzt. Für uns war es deshalb wichtig, Erfahrungswerte zu sammeln und diese sowohl intern als auch anhand der Teilnehmerrückmeldungen auszuwerten. Trotz des straffen Zeitplans, der kaum Gelegenheit zu Pausen bot, waren die Rückmeldungen sehr positiv. Insbesondere die Kombination aus einführenden Vorträgen und anschließendem Stadtrundgang bezeichneten die Teilnehmer als anregend und lehrreich. Der dritte Unterrichtstag unter Leitung des Museums Südjütland begann in Tønder (dt.: Tondern), wo Museumsleiterin Elsemarie Dam Jensen die westschleswigschen Bauweisen unter die Lupe nahm. An einer archäologischen Ausgrabungsstätte berichtete Archäologin Mette Sørensen von Bauspuren aus dem 16. Jahrhundert, bei denen eine Leibeigenschaftsunterteilung bzw. die für


Nationalpark Vadehavet

tør Elsemarie Dam Jensen satte fokus på vestslesvigsk byggeskik. Ved et besøg i en arkæologisk udgravning fortalte arkæolog Mette Sørensen om bygningsspor fra 1500-tallet, der viste stavn-inddelinger, dvs. aflange grunde, som er karakteristisk for Tønder. På byvandring i Tønder var der særlig opmærksomhed på stilarter, materialevalg og problematikken omkring renovering kontra nedrivning/nybyggeri. Et besøg i det meget velbevarede Drøhses Hus (opført i 1672) gav indsigt i den oprindelige indretning. Derefter fortsatte turen til Møgeltønder, hvor der var fokus både på detaljen og på de forskellige stilarter, bl.a. forskellen på Heimatstil/hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik. Den nyrestaurerede Slotfeltlade blev beset. Turen gik videre til værfterne syd for Møgeltønder og til landsbyen Nørremølle, hvor landsbyens placering som en bebyggelse på det nord-syd-gående dige betød, at alle huse – modsat almindelig praksis i Vestslesvig – ligger nord-syd og ikke solret. Også erfaringerne fra denne undervisningsdag var yderst positive. Med de tre undervisningsdage afviklet lokalt af museerne nåede vi vidt omkring – fra Esbjerg og Fanø i den nordlige del, over Ribe til Tønder og Møgeltønder mod syd. Med udgangspunkt i bygningskulturarven set gennem Vadehavets kulturhistorie, bygningstraditioner og stilarter, og med afsæt i udvalgte byers specielle traditioner for byggestil og gennem formidlingen af de regionale forskelle, blev den bygningshistoriske udvikling og bygningsarv eksemplificeret både i teori og ved selvsyn.

H Å BER AT SK A BE EN TR A DITION På baggrund af de gode erfaringer håber vi, at denne type lokalt forankrede kurser for håndværkere bliver en tradition, således at håndværkerne i området på lang sigt bliver klædt på til at stå for de mange fremtidige restaureringsopgaver, som Vadehavets bygningsarv byder på. Efteruddannelsen som restaureringshåndværker på baggrund af det udbudte kursus fra Syddansk Erhvervsskole med fokus på den specifikke regionale bygningskulturarv er forhåbentlig kommet for at blive. Indsigt i bygningskulturarven er en vigtig forudsætning for at håndværkerne kan give kvalificeret rådgivning og udføre restaureringsopgaver i respekt for bygningskulturen og dens regionale træk. Håndværkerne har selv efterspurgt denne type efteruddannelse i restaurering, men de spiller også en meget vigtig rolle som ambassadører for bygningskulturarven i forhold til husejerne, når de bliver rådspurgt og skal give kvalificerede bud på gode løsninger til restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger. På den baggrund håber vi, at initiativet kan fortsættes og udvikles de kommende år, så der med tiden opbygges og vedligeholdes viden om, hvordan den bevaringsværdige bygningsarv sikres helt konkret: Når der skal udvælges de rigtige og autentiske materialer, og når der skal vælges mellem forskellige løsninger både i forhold til finish og i forhold til bygningsudtrykket – valg, der tilsammen har betydning for det endelige resultat og for den helhed, som en bygning er en del af og skal indpasses i. De rigtige valg ved restaurering forudsætter viden, interesse for og kendskab til området – og det er netop det, som efteruddannelsen i restaurering bidrager med.

Tønder typischen länglichen Parzellen entdeckt wurden. Auf einer Stadtwanderung durch Tønder galt die besondere Aufmerksamkeit den Stilarten, der Materialwahl und der schwierigen Abwägung zwischen Renovierung und Abriss bzw. Neubau. Ein Besuch in dem ausgesprochen gut erhaltenen Drøhses Haus (1672 erbaut) gewährte Einblicke in das ursprüngliche Inventar. Danach ging es weiter nach Møgeltønder, wo Baudetails, verschiedene Stilarten und die Frage, wie zwischen Heimatstil und „Besserer Bauweise“ (dänisch: Bedre Byggeskik) zu unterscheiden ist, thematisch im Vordergrund standen. Besichtigt wurde auch die frisch renovierte Slotfelt-Scheune, bevor es zu den südlich von Møgeltønder gelegenen Werften und der Ortschaft Nørremølle weiterging, deren Platzierung auf dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Deich einen Bruch mit der sonst üblichen westschleswigschen Praxis der OstWest-Ausrichtung der Bebauung darstellt. Auch die Erfahrungen dieses Tages sind als äußerst positiv zu bewerten. An den drei Unterrichtstagen unter örtlicher musealer Leitung kamen die Teilnehmer somit weit umher – von Esbjerg und Fanø im nördlichen Teil über Ribe bis nach Tønder und Møgeltønder im südlichen Teil der Region. Baukulturerbe und bauhistorische Entwicklungen wurden theoretisch und durch Besichtigungen an konkreten Beispielen verdeutlicht. Als Ausgangspunkt dienten dabei die Kulturgeschichte, traditionelle und stadtspezifische Bauweisen und Stilarten sowie regionale Unterschiede in der Wattenmeer-Region.

A N G E B OT FÜ R DI E Z U KU N F T E R H A LT E N Vor dem Hintergrund der guten Erfahrungen hoffen wir, die örtlich verankerten Handwerkerseminare auch in Zukunft anbieten zu können, damit den Handwerkern das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben wird, um künftigen Herausforderungen bei den zahlreich anfallenden Restaurierungsarbeiten in der Wattenmeer-Region gewachsen zu sein. Die von der Süddänischen Berufsschule angebotenen Seminare rund um das spezifische regionale Baukulturerbe und die damit einhergehende Ausbildung zum Restaurierungshandwerker werden hoffentlich auch weiterhin eine Option bleiben, zumal Kenntnisse über das Baukulturerbe eine wichtige Voraussetzung für Handwerker sind, um nicht nur qualifizierte Beratung anbieten, sondern auch Restaurierungsaufträge so ausführen zu können, dass dabei die Baukultur und die regionalen baulichen Besonderheiten hinreichend berücksichtigt werden. Die Nachfrage nach entsprechenden Ausbildungsangeboten kam von den Handwerkern selbst, die auch eine sehr wichtige Vermittlerrolle in puncto Baukulturerbe haben, wenn es darum geht, Hauseigentümer zu beraten und ihnen qualifizierte Lösungen bei der Restaurierung von denkmalgeschützten Häusern anzubieten. Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass die Initiative in den nächsten Jahren weiter angeboten bzw. ausgebaut wird, damit nach und nach Kenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Erhalt des Baukulturerbes ganz konkret abzusichern ist – etwa wenn es um die Wahl authentischer Materialien geht oder wenn verschiedene Lösungen in Bezug auf „den letzten Schliff“ bzw. den baulichen Ausdruck zur Auswahl stehen. Entscheidungen, die für das Endergebnis und für das ganzheitliche Bild, in das ein Gebäude als eines seiner Teile passen muss, von enormer Bedeutung sind. Wissen, Interesse und regionale Kenntnisse sind wichtige Voraussetzungen, um bei der Restaurierung die richtige Auswahl treffen zu können. Das Fortbildungsangebot trägt seinen Teil dazu bei.

25


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

Vi skal da bevare bygningskulturarven / Wir müssen das Baukulturerbe erhalten

Murer Frands Soberra er en af de håndværkere, som er gået i gang med uddannelsen som restaureringshåndværker. Han er begejstret for, at en del af uddannelsen har sat fokus på bygningskulturarven i vadehavsområdet. Og så har han fået et kæmpe udbytte af at sparre med både undervisere og medkursister.

Maurer Frands Soberra gehört zu den Handwerkern, die derzeit eine Ausbildung zum Restaurationshandwerker absolvieren. Er findet es toll, dass ein Teil der Ausbildung ein besonderes Augenmerk auf das Baukulturerbe im Wattenmeergebiet hat. Und für ihn persönlich hat der Austausch mit Lehrern und Kursteilnehmern enorm viel gebracht.

Frans Soberra bor i Ballum med udsigt til marsk og vadehav. Han er vild med naturen, men som murer er han også dybt fascineret af den bygningskulturarv, man finder i Vestslesvig, dvs. det vestlige Sønderjylland og Nordfrisland syd for grænsen. - Her har vi jo nogle helt enestående bygninger. De er bygget med en højremskonstruktion, der stammer helt tilbage fra jernalderen og kan modstå både det værste blæsevejr og stormfloder. Murene kan vælte, men selve bygningskonstruktionen bliver stående. Stilarter som rokoko og klassicisme er gået helt uden om vores egn, og i slutningen af 1800-tallet kommer der så en flok arkitekter hertil og studerer bygningskulturen, som så bliver genoptaget i stilarten Bedre Byggeskik. Det er da vildt fascinerende, lyder det begejstret fra Frans Soberra. For den 37-årige murer er der ingen tvivl om, at de gamle, vestslesvigske huse og gårde repræsenterer noget meget værdifuldt. - Sådan en kultur, som har rod i jernalderen, den skal vi da bevare, slår han fast.

Frands Soberra lebt in Ballum mit Blick auf Marsch und Wattenmeer. Neben seiner Liebe zur Natur fasziniert ihn vor allem das Baukulturerbe Westschleswigs bzw. Nordfrieslands und des westlichen Teiles Südjütlands. „Wir haben hier einige ganz wunderbare Gebäude in Rähmbauweise, die in der Eisenzeit entwickelt wurde und besonders widerstandsfähig ist bei kräftigem Wind und Sturmfluten. Das Gemäuer kann zwar umfallen, die eigentliche Baukonstruktion aber bleibt stehen. Stilarten wie Rokoko und Klassizismus haben hier keine Spuren hinterlassen, sie sind einfach an uns vorbeigegangen. Ende des 19. Jahrhunderts kam eine Gruppe von Architekten in unsere Region, um die Baukultur zu studieren, die dann als Stilart ‚Bessere Bauweise‘ (dänisch: Bedre Byggeskik) in die dänische Architekturgeschichte einging. So etwas fasziniert mich einfach“, klingt es begeistert von Frands Soberra. Für den 37-jährigen Maurer besteht überhaupt kein Zweifel, dass die alten westschleswigschen Häuser und Gehöfte einen besonderen Wert darstellen.

26


Nationalpark Vadehavet

Foto: Red Star

Foto: Red Star

Frands Soberra driver sit enmandsmurerfirma, Forandring Fryder, med udgangspunkt i et nedlagt landbrug i Ballum. Han går meget op i såvel materialer som gamle teknikker. Foto: Jens L. Hansen

Frands Soberra betreibt sein Einmann-Maurergeschäft „Forandring Fryder“ (Dt.: Veränderung macht Freude) in einem früheren Bauernhof in Ballum. Sein Hauptaugenmerk gilt sowohl Materialien als auch alten Techniken. Foto: Jens L. Hansen

27


Nationalpark Vadehavet

På Sejerslevgaard fik murerne blandt andet til opgave at restaurere en kakkelvæg. Til venstre ses Frands Soberra. Foto: Red Star

Auf dem Hof Sejerslevgaard bekamen die Maurer u.a. die Aufgabe, eine alte Kachelwand zu restaurieren. Links im Bild Frands Soberra. Foto: Red Star

Foto: Red Star

Frans Soberra er en af 12 lokale håndværkere, som har deltaget i et teoretisk og praktisk kursus med fokus på de lokale traditioner inden for bygningskulturarven i vadehavsområdet. Kurset er gennemført i et samarbejde mellem Sydvestjyske Museer, Center for Bygningsrestaurering i Odense og Nationalpark Vadehavet. Det ti uger lange kursus udgjorde samtidig de første to af i alt seks moduler i uddannelsen som restaureringshåndværker, som er placeret på Erhvervsskolen i Odense. Tre kursusdage med teori og ti med praktisk restaureringsarbejde blev dog gennemført i vadehavsområdet.

SU PERRELE VA NT Kort efter Frans Soberra fik svendebrev i 2001, flyttede han til København, og dér etablerede han sig som selvstændig murer i 2005. Allerede dengang overvejede han at tage efteruddannelse som restaureringshåndværker. I 2008 flyttede han tilbage til fødeegnen sammen med sin landbrugsuddannede kone, og med base i et nedlagt landbrug på kanten af Ballummarsken driver han sit 28

„Eine Kultur, die ihre Wurzeln in der Eisenzeit hat, muss man einfach erhalten“, stellt er fest. Frands Soberra ist einer von zwölf Handwerkern aus der Region, die an einem theoretischen und praktischen Seminar über örtliche Gebräuche in Bezug auf das Baukulturerbe im Gebiet rund um das Wattenmeer teilgenommen haben. Durchgeführt wurde das Seminar in Kooperation mit den Museen Südwestjütlands, dem Center für Gebäuderestauration in Odense und dem Nationalpark Wattenmeer. Das zehnwöchige Seminar bildet die ersten beiden von insgesamt zehn Aufbaumodulen im Rahmen der Ausbildung zum Restaurationshandwerker, die in Odense stattfindet. Drei theoretische Seminartage und zehn Tage mit praxisnaher Restaurationsarbeit wurden jedoch im Wattenmeergebiet durchgeführt.

AU S G E S P RO C H E N R E L E VA N T Kurz nachdem Frands Soberra 2001 seinen Gesellenbrief erhielt, zog es ihn nach Kopenhagen, wo er sich 2005 als Maurer selb-


Nationalpark Vadehavet

Jeg har to hovedinteresser som murer: ovnbyggeri og restaurering, og når jeg kombinerer de ting, så fylder de 95 procent af min tid, og jeg kan leve af det. Så jeg føler mig helt vildt privilegeret.

ständig machte. Bereits zu dem Zeitpunkt trug er sich mit dem Gedanken, sich zum Restaurationshandwerker ausbilden zu lassen. Im Jahre 2008 ging er zusammen mit seiner Frau, einer gelernten Landwirtin, zurück in seine Heimat und betreibt jetzt ein Maurergeschäft auf einem stillgelegten Bauernhof in der Ballum-Marsch. In seiner Zeit als selbständiger Maurer hat er sich fast ausschließlich mit Gebäuderestauration befasst. In der Gegend gibt es genügend / ... Als Maurer habe ich zwei Hauptinteressen, Ofenbau alte Gebäude. Viel Arbeit für Frands Soberra und Restaurierung. Wenn ich diese beiden Interessen komgab es u.a. in Vesterende Ballum, dessen Bebiniere, nehmen sie 95 Prozent meiner Zeit in Anspruch, wohner vor einigen Jahren mit einer großund dann kann ich davon leben. Ich fühle mich da schon zügigen Spende des A.P.-Møller-Fonds für die Restaurierung bedacht wurden. sehr privilegiert. Auf einem Informationstreffen am 17. Dezember 2015 erfuhr er von dem Fortbildungsseminar, das sich besonders den für das Wattenmeergebiet typischen Bauweieget murerfirma. I den tid, han har været selvstændig, har han sen widmet. Einige Tage später meldete er sich für die Teilnahme næsten ikke lavet andet en restaurering. Der er mange gamle huse an, weil ihm der Inhalt ausgesprochen relevant erschien. Viel Zeit i området, og Frans Soberra har udført en del arbejde i Vesterende zum Überlegen hatte er dann nicht mehr, denn Seminarbeginn war Ballum, hvis beboere for nogle år siden blev begunstiget af en stor bereits am 18. Januar, und vorher waren ja auch noch Weihnachten donation til restaurering fra A.P-Møller-fonden. und ein Auftrag in Norwegen, der erledigt werden musste. På et informationsmøde den 17. december 2015 blev der ori Obwohl die ersten beiden Aufbaumodule in den eher ruhigen enteret efteruddannelseskurset, der havde fokus på den særlige Wintermonaten durchgeführt wurden, war es für den dreifachen bygningskultur i vadehavsområdet. Frans Soberra fandt indholdet Familienvater und selbständigen Handwerker dennoch eine grosuperrelevant, og den 21. december tilmeldte han sig. Og så fik han ße Herausforderung, neben der Fortbildung seinen privaten und ellers travlt, for kurset begyndte allerede den 18. januar, og i melberuflichen Verpflichtungen nachzukommen. Da ihm aber keiner lemtiden var der både jul og et job i Norge, der skulle ordnes. versprechen konnte, dass das Seminar zu einem späteren Zeitpunkt Selv om de to moduler er gennemført i den mere stille vinternochmal wiederholt werden würde, stand für ihn sofort fest: jetzt periode, så har det været en udfordring for Frans Soberra at få en oder nie. efteruddannelse til at passe sammen med dels forpligtelserne som familiefar med tre børn og dels tilværelsen som selvstændig håndANREGENDER AUSTAUSCH værker. Men da der ikke kunne gives nogen garanti for, at kurset Wenn Frands Soberra darüber Bilanz zieht, was ihm das Seminar ville blive udbudt igen på et senere tidspunkt, var Frans Soberra gebracht hat, steht für den Maurer aus Ballum außer Frage, dass er ikke i tvivl om, at han bare skulle med på holdet. für seine zukünftige Arbeit großen Nutzen daraus gezogen hat. Die ganze Ausbildung ist darauf ausgelegt, dass die Teilnehmer selbst I N S PI R E R E N D E S PA R RI N G aktiv werden und frei planen und disponieren können, und genau Når han efterfølgende gør status over, hvilket udbytte han har das schätzt Frands Soberra besonders. Zugleich betont er, dass er fået af kurset, er mureren fra Ballum ikke i tvivl om, at han har ausschließlich Menschen kennengelernt hat, die mit großem Engakunnet tage rigtig meget med sig i sit fremtidige arbejde. Hele udgement bei der Sache sind. dannelsen lægger op til, at kursisterne selv tager initiativ og har „Es gibt unglaublich viel Austausch, und das bringt mir persönfrihed til selv at tilrettelægge, og det sætter Frans Soberra stor lich am meisten. Erfahrungsaustausch und die Möglichkeit, den Sepris på. Samtidig fremhæver han, at han i forløbet udelukkende minarverlauf selbst auf spannende Art und Weise mitzugestalten, har mødt dybt engagerede mennesker. das ist einfach toll. Und man lernt natürlich auch viel über die Stil - Der er sindssygt meget sparring, og det er nok det, jeg har geschichte und die Baukultur“, fügt Soberra hinzu. fået mest ud af: At man kan få lov til at strikke et forløb sammen Erwähnenswert sei für ihn auch, dass alles auf Augenhöhe stattpå en spændende måde og udveksle erfaringer. gefunden hat. Nicht nur die Beziehung der Teilnehmer untereinan - Og så lærer man selvfølgelig også en masse om stilhistorie og der, sondern auch die zu den Lehrern und Gastrednern. Als Beispiel bygningskultur, tilføjer Soberra. nennt er einen pensionierten Architekten, der während des Semi Han fremhæver også den ligeværdighed, han har oplevet – nars zu einem Sparringpartner der Handwerker geworden sei. ikke kun mellem kursisterne indbyrdes, men også mellem kur „Es macht einfach Spaß, einen ganzen Nachmittag lang nur über sister og undervisere og oplægsholdere. Som eksempel nævner Zapfenlöcher oder Kalk zu fachsimpeln. Mit Leuten, die genau solhan, at holdet fik besøg af en pensioneret arkitekt, som gik ind og che Nerds sind wie ich. Neben dem Erfahrungsaustausch hat mir das blev sparringspartner med håndværkerne. am meisten gebracht.“ For Frans Soberra har kurset været en form for fordybelse. - Det er fedt at opleve at få tid til fx at bruge en hel eftermiddag ALTE TECHNIKEN på at snakke om taphuller eller kalk. Så det at få lov til „nørde“ har Neben dem fachlichen Austausch der verschiedenen Handwerkersammen med en masse sparring været det bedste for mig. gruppen untereinander haben auch die einzelnen Gewerke in ih29


Nationalpark Vadehavet

GAMLE TEKNIKKER Ud over at lære om hinandens felter har de forskellige håndværksgrupper også fået et stort udbytte inden for deres eget fagområde. Malerne har fx skullet arbejde med en række gamle teknikker, som de ellers aldrig får mulighed for at benytte sig af, og det samme gælder for tømrerne og snedkerne. De kommer tilbage til noget oprindeligt i deres fag. Det er lidt anderledes for murerne. - Vores fag er lidt mere traditionsbundet – en firkantet sten er stadig en firkantet sten, forklarer Frans Soberra og tilføjer: - For os er det meget mere viden om materialevalg, som er gået tabt. Frans Soberra vil også tage de to næste kursusforløb på hver 10 uger. Her bliver undervisningen mere fagspecifik, og murerne skal bl.a. prøve kræfter med kirkehvælv og kupler, og de skal arbejde med nogle murertekniske ting såsom gamle pudseteknikker, som ikke er en del af den moderne mureruddannelse. Han ser meget frem til, at undervisningen kommer til at dreje sig udelukkende om hans eget fag. - På et tidspunkt på de første moduler kørte jeg lidt død i linolie, taphuller og maling, siger han og griner.

A RV EN G Å R TA BT S Y D FOR G R ÆNSEN For at få fuldt udbytte af uddannelsen som restaureringshåndværker, skal man selvfølgelig interessere sig for bygningskultur, men som Frans Soberra udtrykker det: - Hvis ikke man har den interesse på forhånd, så skal man altså være et skarn, hvis man ikke får den undervejs. Til gengæld er han meget lidt begejstret over den restaurering af de gamle vestslesvigske bygninger, som man ofte møder i området syd for grænsen. - Når man kører rundt der, ser man mange restaurerede huse, som er blevet så forbyggede, at man slet ikke kan se det oprindelige hus. Det er helt forkert, synes jeg, når man fx kan se vægge, som er blevet rettet fuldstændig op, og alt står skarpt og lige. Dér har man altså overset noget, og så synes jeg, at bygningskulturarven går tabt. PI V ILEG ERE T Men kan man nu også leve af at restaurere gamle bygninger? - Nu tilhører min kone og jeg en type, der kan leve af meget lidt, svarer Frans Soberra og uddyber: - Jeg har to hovedinteresser som murer: ovnbyggeri og restaurering, og når jeg kombinerer de ting, så fylder de 95 procent af min tid, og jeg kan leve af det. Så jeg føler mig helt vildt privilegeret. Jeg synes, jeg har et sjovere arbejdsliv, men sådan er vi jo så forskellige, og det kommer an på, hvad man er til. Jeg talte med nogle fra et stort, lokalt byggefirma, og de tager slet ikke den slags opgaver ind, for der er ingen af deres ansatte, som gider dem. Hvis man gerne vil tjene mange penge på akkord, så er den her slags arbejde nok ikke så velegnet.

30

rem speziellen Fachbereich vieles dazulernen können. So hatten etwa die teilnehmenden Maler, Zimmerer und Tischler Gelegenheit, sich an alten, fast in Vergessenheit geratenen Techniken auszuprobieren und somit an die Anfänge ihres jeweiligen Gewerkes anzuknüpfen. Bei den Maurern verhielt es sich etwas anders. „Unser Gewerk ist da etwas traditionsgebundener. Ein viereckiger Ziegelstein ist und bleibt ein viereckiger Ziegelstein“, erklärt Frands Soberra und fügt hinzu: „Bei uns Maurern ist dagegen viel Wissen über die Materialwahl verlorengegangen.“ Frands hat sich bereits für die nächsten beiden Aufbaumodule, die jeweils zehn Wochen dauern, entschieden. Dieses Mal soll der Unterricht etwas fachspezifischer werden. Die Maurer erwartet unter anderem die Arbeit an alten Kirchengewölben und Kuppeln, und sie lernen alte Putztechniken kennen, die aus der modernen Maurerausbildung längst verschwunden sind. So wichtig ihm der Austausch mit anderen Gewerken auch ist – die Gelegenheit, sein eigenes Fachwissen zu vertiefen, möchte er nicht verpassen. „Irgendwann hat man dann auch mal genug von Leinöl, Zapfenlöchern und Farbe“, sagt er und lacht.

S Ü D L I C H D E R G R E N Z E G E H T DA S E R B E V E R L O R E N Um den vollen Nutzen aus der Ausbildung zum Restaurationshandwerker zu ziehen, muss man natürlich das Interesse für die Baukultur mitbringen, oder wie Frands Soberra es formuliert: „Wer das Interesse nicht schon von vorherein hat, bei dem wird es spätestens im Zuge der Ausbildung geweckt. Alles andere wäre schon sehr verwunderlich.“ Weniger begeistert äußert sich Frands Soberra über die Art der Restaurierung der alten westschleswigschen Bausubstanz, wie sie häufig südlich der Grenze zu beobachten ist. „Dort gibt es viele restaurierte Häuser, die so verbaut sind, dass man die ursprüngliche Bauweise kaum noch erkennt. Kerzengerade Wände, alles bündig ausgerichtet, es fehlt der alte Charakter. Das ist sehr schade, weil damit ein Stück Kulturerbe verloren geht“. P RI V I L EG I E RT Kann man eigentlich davon leben, alte Gebäude zu restaurieren? „Meine Frau und ich gehören zu den Menschen, die – wenn es sein muss – mit wenig auskommen“, antwortet Frands Soberra und ergänzt: „Als Maurer habe ich zwei Hauptinteressen, Ofenbau und Restaurierung. Wenn ich diese beiden Interessen kombiniere, nehmen sie 95 Prozent meiner Zeit in Anspruch, und dann kann ich davon leben. Ich fühle mich da schon sehr privilegiert. Ich glaube auch, dass ich in meinem Beruf mehr Spaß und Freude erlebe als andere, aber jeder Beruf ist natürlich anders. Für mich muss er auch eine Art Berufung sein. Ich sprach kürzlich mit einigen Mitarbeitern einer großen Baufirma hier im Ort. Sie erzählten mir, dass sie diese Art von Aufträgen gar nicht mehr annehmen, weil sie in der Firma keinen finden, der sie ausführen will. Wenn man schnelles Geld verdienen möchte, dann sollte man sicherlich einen anderen Beruf wählen als meinen.“


Nationalpark Vadehavet

Frands Soberra er vild med den natur, han så at sige bor midt i – marsken og Vadehavet. Som medlem af den lokale kajakklub i Ballum tager han gerne på tur ud i Vadehavet til fx Rømø, som han kan nå på en god times tid. Foto: Privat

Præget af Vadehavet / Vom Wattenmeer geprägt

Frands Soberra hegt eine große Liebe zu der Natur – Marsch und Wattenmeer – die ihn umgibt. Er ist Mitglied im Kajakklub in Ballum und paddelt gern mal für ein Stündchen aufs Wattenmeer hinaus, z.B. nach Rømø. Foto: Privat

Frans Soberra er blevet præget af Vadehavet fra barnsben af. Han er opvokset i Ballum, hvor hans far er murer, og Frans gik i faderens fodspor og kom i lære hos en murerkollega i lokalområdet. Men da han fik sit svenderev i 2001, flyttede han fra Sønderjylland til København. Det var kærligheden, der trak.

I 2008 flyttede Frans Soberra tilbage til vadehavsområdet sammen med sin københavnske kone, Rie. Han driver sit murerfirma – der i øvrigt hedder „Forandring Fryder“ – som et enmandsfirma, mens hustruen, der er landbrugsuddannet, arbejder i Tønder Kommunes tekniske forvaltning.

Familien består desuden af tre drenge på tre, syv og ti år, og på det nedlagte landbrug er der også god plads til får og høns, hund og kat.

Med egne ord bruger Frans Soberra vadehavsområdet så meget som overhovedet muligt. Han er medlem af kajakklubben i Ballum og sejler gerne til fx Rømø eller ud og henter østers eller muslinger. Han fisker – bl.a. skrubber – og han går på jagt.

- Men jeg kan nu også godt lide bare at se på dyrene og fuglene, siger Frans Soberra, der i „stæresæsonen“ også har en tjans som sort sol-guide, fordi han godt kan lide opgaven med at formidle naturen og kulturen i vadehavsområdet.

Das Wattenmeer hat Frands Soberra seit seiner Kindheit geprägt. Aufgewachsen ist er in Ballum, wo sein Vater als Maurer tätig ist. Frands trat in seine Fußstapfen und machte eine Maurerlehre in einem örtlichen Betrieb. Nachdem er 2001 seinen Gesellenbrief erhalten hatte, zog es ihn der Liebe wegen von Südjütland nach Kopenhagen. Doch 2008 gingen Frands Soberra und seine Frau Rie, eine gebürtige Kopenhagenerin und gelernte Landwirtin, zurück ans Wattenmeer. Seinem Einmann-Maurerbetrieb hat er den Namen „Forandring Fryder“ (Veränderung macht Freude) gegeben. Seine Frau arbeitet in der technischen Verwaltung der Kommune Tondern. Zur Familie gehören auch drei Söhne im Alter von drei, sieben und zehn Jahren. Der frühere Bauernhof bietet außerdem genügend Platz für Schafe und Hühner sowie einen Hund und eine Katze. Frands Soberra hält sich so viel wie möglich im Gebiet rund um das Wattenmeer auf. Er ist Mitglied des Kajakklubs in Ballum und geht gerne mal auf Austern- und Muschelfang, z.B. vor der Insel Rømø. Er ist Hobbyangler und geht auch auf die Jagd. „Ich sitze aber auch gern einfach nur da und beobachte die Vögel und andere Tiere“, sinniert Frands Soberra, der sich im Frühling und Herbst, wenn sich in der Luft über der Marsch hunderttausende Stare zum Naturwunder „Schwarze Sonne“ versammeln, als Naturführer etwas dazuverdient, weil es ihm große Freude bereitet, als Natur- und Kulturvermittler den Menschen die Schönheit des Wattenmeers näherzubringen. 31


Nationalpark Vadehavet

Til daglig får galloway-kvæget ikke andet at æde end det næringsrige græs på strandengene ved Ho, og det er faktisk ikke nemt at aflede dem fra det store, lækre „spisebord“. Bjarne Slaikjær har dog et lille trick, hvis han skal lokke dem til sig: Lidt kraftfoder, der nærmest er at betragte som fredagsslik for kreaturerne. Foto: Red Star

32

Die Strandwiesen bei Ho bieten jeden Tag nahrungsreiches Gras für die Galloway-Rinder, die sich nur äußerst ungern vom „wohlgedeckten Tisch“ ablenken lassen. Bjarne Slaikjær schwört auf einen kleinen Trick, um die Tiere anzulocken. Mit etwas Kraftfutter, einem besonderen Leckerbissen, klappt es immer. Foto: Red Star


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

Galloway-kvæg er blevet en attraktion i Ho / Galloway-Rinder sind in Ho die Attraktion Familien Slaikjærs galloway-kvæg afgræsser store strandengsarealer ved Ho i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. Det giver oksekød af høj kvalitet, og samtidig udfører kreaturerne vigtig naturpleje på strandengene. De smukke galloway’er er desuden et yndet fotomotiv blandt turisterne i Ho.

Die Galloway-Rinder der Familie Slaikjær beweiden weite Salzwiesen bei Ho im nördlichen Teil des Nationalparks Wattenmeer. Dadurch bringen sie nicht nur hochwertiges Fleisch hervor, sondern machen sich auch als Landschaftspfleger nützlich. Auch als Fotomotiv erfreuen sie sich unter den Touristen großer Beliebtheit.

Udsigten fås ikke meget bedre end her i Ho. Efter at der det meste af dagen har været bygevejr, er det nu klaret op, og en let vind sender krusninger hen over Vadehavet. Over Marbæk-området på den anden side af bugten har skyerne spredt sig ud over den høje, lyseblå himmel. De cirka 60 kreaturer, der går rundt nede ved vandkanten, har dog slet ikke tid til at nyde udsigten, og de aner nok heller ikke, at de befinder sig i et af de mest betagende områder i Nationalpark Vadehavet. Dertil har de alt for travlt med at guffe i sig af det lækre græs på strandengen. Bjarne Slaikjær ved, at der skal list til, hvis han skal lykkes med at lokke kreaturerne til sig, så han har taget en spand med lidt kraftfoder med, og der går da også kun nogle få minutter, inden de har spottet, at der helt ekstraordinært er godter i vente.

Die Aussicht ist einfach umwerfend – besser geht´s nicht. Immer wieder hat es am heutigen Tag Regenschauer gegeben, doch nun lockern die Wolken auf und ein leichter Wind lässt leichte Kräuselungen über das Wattenmeer streichen. Hoch über dem Marbæk-Gebiet auf der anderen Seite der Bucht haben sich die Wolken über den ganzen hellblau leuchtenden Himmel verteilt. Die etwa sechzig Hausrinder, die sich an der Wasserkante versammelt haben, kümmert das alles wenig. Sie ahnen wohl kaum, dass sie das Glück haben, eines der schönsten Gebiete im Nationalpark Wattenmeer beweiden zu dürfen. Und zu beweiden gibt es genug. Die Salzwiese strotzt nur so vor leckerem Gras. Bjarne Slaikjær weiß, dass er List anwenden muss, um die Rinder anzulocken. Also hat er einen Eimer mit Kraftfutter dabei, 33


Nationalpark Vadehavet Slaikjærs galloway-kvæg tager sig godt ud på strandengene ud mod Vadehavet. Det har udviklet sig til noget af en attraktion i Ho og er et yndet motiv på turistbilleder. I baggrunden kan man skimte Esbjerg på den anden side af Ho Bugt. Foto: Red Star Die Galloway-Rinder der Familie Slaikjær fühlen sich auf den Salzwiesen im Wattenmeer richtig wohl. In Ho sind sie mittlerweile zu einer Attraktion geworden, als Fotomotiv sind sie bei Touristen hochgeschätzt. Im Hintergrund erahnt man die Stadt Esbjerg auf der gegenüberliegenden Seite der Ho Bucht. Foto: Red Star

- Normalt får de jo kun det græs at spise, som de selv plukker, eller som vi slår til dem, forklarer Bjarne Slaikjær. - Så spanden med kraftfoder er ligesom en pose fredagsslik til børnene, supplerer Anne Marie Slaikjær.

OGSÅ TIL G L ÆDE FOR FUG LEN E Bjarne og Anne Marie er far og datter – og henholdsvis fjerde og femte generation på Fjordgården, der ligger lige over for Ho Kirke. Sammen med Anne Maries mand, Jacob, har de i fællesskab i alt cirka 120 stykker Galloway-kødkvæg – køer, kvier, kalve og stude – der afgræsser de strandengsarealer, som familien enten ejer eller lejer i og omkring Ho. Alt sammen inden for nationalparkgrænsen. Med Bjarnes ord er kreaturerne stort set altædende, og de er sat på opgaven med at afgræsse et par hundrede hektar i alt – til glæde ikke kun for sig selv, men også for fuglelivet. Sjældne engfugle som eksempelvis rødben og stor kobbersneppe skal have af arealer med kort græs for at kunne yngle, og hvis ikke engene her i Ho blev afgræsset, ville alt gro til i tagrør. Med små håndfulde af kraftfoder smidt på marken har Bjarne efterhånden fået det meste af flokken lokket nærmere – til fremvisning og fotosession. Galloway-kvæg er født uden horn, men derfor skal man alligevel være lidt forsigtig med dem, for de voksne køer, der vejer 450-600 kilo, er meget påpasselige, når de som nu har kalve. - Jeg har det nu bedst med dem, når de er slagtet, siger Anne Marie og griner lidt, inden hun skynder sig at tilføje, at hun nu også rigtig godt kan lide de små kalve. Slaikjærs galloway’er dog både fredelige og godmodige. De synes ikke at tage nogen notits af menneskelige gæster, men er langt mere optaget af Bjarnes kraftfoder. EN LIVSSTIL Bjarne Slaikjær selv har stor erfaring med kreaturer. Den nu 61-årige har således passet kvæg, siden han var 14-15 år, og i dag kalder han det for en livsstil. 34

und siehe da – bereits nach wenigen Minuten haben sie spitzbekommen, dass er heute einen besonderen Leckerbissen dabei hat. „Normalerweise bekommen sie ja nur das, was sie selbst abgrasen bzw. Gras, das wir ihnen geben“, erklärt Bjarne Slaikjær. „Das Kraftfutter ist für sie das, was für uns die Süßigkeiten sind“, ergänzt Anne Marie Slaikjær.

AU C H DI E VÖ G E L H A B E N WA S DAVO N Bjarne und Anne Marie, Vater und Tochter, sind die vierte bzw. fünfte Generation auf dem Hof Fjordgården, der sich gegenüber der Kirche von Ho befindet. Zusammen mit Jacob, dem Mann von Anne Marie, halten sie etwa 120 Galloway-Hausrinder – Kühe, Färsen, Kälber und Ochsen – die auf den von der Familie angekauften oder angemieteten Salzwiesen in und um Ho weiden, alles innerhalb der Grenzen des Nationalparks. Nach Bjarnes Worten sind die Rinder mehr oder minder Allesfresser. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das mehrere hundert Hektar große Gebiet abzuweiden. Dabei haben nicht nur sie, sondern auch die Vögel was davon. Seltene Wiesenvögel wie der Rotschenkel oder die Uferschnepfe brauchen zum Brüten Gebiete mit kurzwachsendem Gras. Würden die Salzwiesen von Ho nicht abgeweidet werden, würde alles mit Schilfrohr zuwachsen. Inzwischen hat Bjarne es geschafft, mit dem sparsam auf dem Feld ausgestreuten Kraftfutter die meisten Mitglieder der Herde zwecks Kennenlernen und „Fotoshooting“ anzulocken. GallowayRinder haben keine Hörner, trotzdem ist eine gewisse Vorsicht geboten, wenn die bis zu 600 Kilogramm schweren ausgewachsenen Kühe wie jetzt Kälber führen und deshalb besonders achtsam sind. „Mir gefallen sie am besten nach dem Schlachten“, meint Anne Marie mit einem ironischen Lächeln, fügt dann aber schnell hinzu, dass ihr die kleinen Kälber auch sehr ans Herz gewachsen sind.


Nationalpark Vadehavet

- Hvis ikke jeg gad og kunne se det sjove i det, så gjorde jeg det nok ikke, siger han og klapper en af køerne. Da han var knægt, passede han malkekvæg. Det med kødkvæg begyndte for cirka 15 år siden, da Bjarne Slaikjær anskaffede sig tre-fire stykker Galloway, som han fik fra Læsø. Køerne var helt sorte dengang, men ved avl gennem årene er en stor del af besætningen i dag såkaldt belted galloway, dvs. med et hvidt „bælte“. Både med og uden bælte er det smukke dyr, og det er der mange andre end familien Slaikjær, der synes. Deres galloway-besætning er blevet en regulær attraktion i Ho, og der kommer rigtig mange turister for at se på kreaturerne og tage billeder. - Det er faktisk det bedste ved at have dyrene: Når nogen kommer og gerne vil se dem og snakke, afslører Bjarne. Og turister og andre besøgende i Ho kan nyde synet af Slaikjærs kvæg både sommer og vinter, for det går ude hele året. Om vinteren oversvømmes engene dog jævnligt og bliver generelt for fugtige til, at kreaturerne kan gå der, og derfor driver Bjarne dem ind på højere beliggende arealer i skoven og bag diget ved Nyeng. I særlig barskt vejr kan kreaturerne – som loven foreskriver – søge ly i læskure i skoven. - Men dem gider de nu ikke bruge, konstaterer Bjarne. Galloway-kvæg er nemlig tilpasset det barske klima i det skotske højland og befinder sig godt ved at gå ude hele året. At racen er hårdfør, beror på, at den har dobbelt hårlag, der beskytter mod kulde og regn, og om sommeren mod insekter.

ENESTÅENDE KØDK VALITET Slaikjærs galloway-besætning gør stor gavn som naturplejere i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. Men for familien drejer det sig naturligvis også om kødproduktion. Ikke i voldsomt store mængder, men kød af ganske enestående kvalitet På et år får køerne cirka 35 kalve. Tyrekalvene kastreres og fedes op som stude til slagtning. Også de fleste af kviekalvene ender med at blive slagtet, mens nogle stykker kommer til at indgå i flokken som erstatning for gamle, udtjente køer.

Datter og far, Anne Marie og Bjarne Slaikjær, med nogle af deres køer. Mens Bjarne står for at passe kvæget, tager Anne Marie sig af salget. Den beskedne markedsføring sker primært gennem mund til mund-metoden, hjemmeside og Facebook. Foto: Red Star

Bjarne und Anne Marie Slaikjær mit einigen ihrer Galloways. Während Vater Bjarne für die Haltung der Tiere zuständig ist, kümmert sich seine Tochter um den Fleischverkauf. Die eher bescheidene Eigenwerbung findet in erster Linie über Mundpropaganda, eine Homepage und Facebook statt. Foto: Red Star

Die Galloway-Rinder der Familie Slaikjær machen einen ebenso friedlichen wie gutmütigen Eindruck. Menschliche Hofgäste scheinen ihre Aufmerksamkeit ohnehin weniger zu wecken als das Kraftfutter von Bjarne.

E I N L E B E N SS T I L Bjarne Slaikjær kennt sich mit Rindern aus. Der heute 61-Jährige hütet sie seit seiner frühesten Jugend, für ihn sind sie mittlerweile zum Lebensstil geworden. „Wenn ich keine Lust dazu hätte und es keinen Spaß machen würde, dann hätte ich schon längst damit aufgehört“, sagt er und streichelt dabei eine seiner Kühe. In seiner Jugend hütete er Milchvieh, vor etwa 15 Jahren entschied er sich für die Schlachtviehhaltung und kaufte drei-vier Galloway-Rinder, die von der Insel Læsø auf den Fjordgården kamen. Damals waren die Kühe pechschwarz. Durch Kreuzungen sind aus einem Großteil des Viehbestandes mittlerweile sogenannte Belted Galloways geworden, schwarze Rinder mit einem weißen Bauchstreifen. Mit oder ohne Bauchstreifen – die Galloway-Rinder sind einfach nur schöne Tiere, das findet nicht nur die Familie Slaikjær. Ihr Bestand ist in Ho inzwischen zu einer regelrechten Attraktion geworden. Viele Touristen kommen, um die Rinder zu bestaunen und Fotos zu machen. „Das gefällt mir an den Galloways irgendwie am besten. Sie ziehen die Leute an, man kommt mit vielen ins Gespräch“, verrät Bjarne. Für Touristen und andere Besucher in Ho sind die SlaikjærRinder ganzjährig zu bestaunen, denn sie sind im Sommer wie im Winter im Freien. Im Winter werden die Salzwiesen regelmäßig überflutet und sind dann für die Galloways meist zu feucht. Dann treibt Bjarne die Tiere in höher gelegene Waldgebiete oder hinter den Deich bei Nyeng. Bei besonders rauen Wetterverhältnissen bieten die gesetzlich vorgeschriebenen Viehhütten im Wald den Tieren passenden Schutz. „Die suchen sie aber zumeist gar nicht erst auf“, stellt Bjarne fest. Der Grund: GallowayRinder stammen aus dem schottischen Hochland, sind an raues Klima gewöhnt und deshalb für die ganzjährige Freilandhaltung geeignet. Die robusten Tiere haben eine doppelschichtiges Fell, das sie in der kalten Jahreszeit vor Kälte und Regen und im Sommer vor Insekten schützt. H O C H W E RT I G E S FL E IS C H Die Galloway-Rinder der Familie Slaikjær machen sich auch als Landschaftspfleger im nördlichen Teil des Nationalparks Wattenmeer nützlich. Für die Familie selbst geht es natürlich um die Fleischproduktion. Es müssen keine großen Mengen sein, aber die Qualität muss stimmen. Innerhalb eines Jahres bekommen die Kühe etwa 35 Kälber. Stierkälber werden kastriert und für die spätere Schlachtung gemästet. Auch die meisten Kuhkälber werden geschlachtet, einige wenige aber in die Herde als Ersatz für alte ausgediente Kühe aufgenommen. Jährlich schickt Fjordgården etwa 35 Rinder zum Schlachten nach Tistrup. Fleischabnehmer sind in erster Linie Privatkunden, darüber hinaus beliefert der Hof die Fleischerei The35


Deres galloway-besætning er blevet en regulær attraktion i Ho, og der kommer rigtig mange turister for at se på kreaturerne og tage billeder. / Ihr Bestand ist in Ho inzwischen zu einer regelrechten Attraktion geworden. Viele Touristen kommen, um die Rinder zu bestaunen und Fotos zu machen.

Bjarne Slaikjær har passet kvæg, siden han var 14-15 år. Ud over at passe sine egne kraturer er han også ansat af Naturstyrelsen dels som naturvejleder og dels som hyrde. Sidstnævnte job har Bjarne Slaikjær haft i godt 20 år, og her er det hans opgave at passe de godt 600 stykker kvæg, som plejer naturen på Skallingen. Foto: Red Star Bjarne Slaikjær kennt sich seit seiner frühesten Jugend mit Rindern aus. Neben seiner eigenen Rinderhaltung betätigt er sich als Naturführer und seit gut zwanzig Jahren auch als Hirte im Auftrag des dänischen Amtes für Natur und Umwelt. Zu seinen Aufgaben als Hirte gehört die Beaufsichtigung der gut 600 Rinder, die sich auf der Halbinsel Skallingen als „Landschaftspfleger“ nützlich machen. Foto: Red Star

36


Nationalpark Vadehavet

37


Nationalpark Vadehavet

ilgaard mit Filialen in Esbjerg, Aarhus und Blåvand. Zum festen Kundenstamm gehört auch der Nachbar der Familie, der Gasthof von Ho. Das freut Anne Marie ganz besonders, denn sie sieht es gern, wenn „ihr“ Fleisch in der näheren Umgebung verkauft wird. Abnehmer gibt es aber mittlerweile in ganz Dänemark. Während sie die Pflege der Tiere gern ihrem Vater Bjarne überlässt, kümmert sie sich um alles, was mit dem Verkauf zu tun hat – u.a. über Facebook und eine eigene Homepage. „Unsere Eigenwerbung hält sich in Grenzen. Trotzdem kommen wir der großen Nachfrage kaum noch hinterher. Für unser Fleisch gibt es jede Menge Interessenten. Die Leute rufen aus dem ganzen Land bei uns an“, erzählt sie und nennt als Beispiel eine Frau aus Skive, deren Kind eine Allergie hat und nur Fleisch von ausschließlich grasfressenden Tieren verträgt. Eine Einkaufsgemeinschaft in Kopenhagen und eine kleine Einkaufsvereinigung in Aarhus sind weitere Beispiele dafür, welche Kunden aus anderen Landesteilen den Weg nach Fjordgården gefunden haben. Die Einkaufsvereinigung verdankt den Kontakt ihrem Vorsitzendem, einem Lehrer, der während eines Sommerurlaubs die Bekanntschaft mit den Slaikjær-Rindern machte. Allgemein ist es für die Kunden wichtig, dass sie die Galloways vorher auf der Wiese gesehen haben und sich von der artgerechten Haltung überzeugen konnten. Dazu gehört auch, dass die Rinder nicht angebunden sind. Einige Kunden bauen sogar eine noch engere Beziehung zu den Tieren auf. „Unsere Kunden holen ihr Fleisch im Schlachthaus von Tistrup persönlich ab. Ihr Fleischpaket ist mit Name und Nummer der Kuh sowie mit Angaben darüber versehen, wo sie gegrast hat. Einige Kunden bitten sogar um ein Foto des Tieres, dessen Fleisch sie gerade gekauft haben. Wir tun dann unser Möglichstes, um ihnen diesen Wunsch zu erfüllen“, erklärt Anne Marie. Sie und ihr Vater sind davon überzeugt, dass das Marktpotenzial für qualitativ hochwertiges Rindfleisch noch längst nicht ausgeschöpft ist. „Für Halter von Milchvieh bietet es sich an, neben der Milchproduktion einen kleinen Schlachtviehbestand zu haben, um beispielsweise Grenzertragsböden besser nutzen zu können“, meint Bjarne. Für ihn und seine Tochter ist die Produktion von GallowayFleisch ein Nebenerwerb, beide gehen nebenher anderen Berufen nach. „Um die Tierhaltung zu unserem Haupterwerb machen zu können, müssten wir zusätzliche Einnahmequellen erschließen, z.B. indem man Weideflächen gegen F AKTA Hornløs og nøjsom / Hornlos und genügsam Bezahlung von den Rindern abgrasen lässt, Galloway-racen har fået sit navn efter området i det sydvestlige Skotland. Det was ja gleichzeitig der Naturpflege dient“, er verdens ældste hornløse kødkvægrace, som menes at stamme helt tilbage fra schlägt Bjarne vor. skyternes hornløse kvæg (år 485-425 f.Kr.). Galloway er særdeles velegnede til „Für uns sind die Tiere das ‚Sahnehäubafgræsning af naturarealer på en skånsom måde og er meget publikumsvenlige. De chen‘, durch sie können wir es uns beier robuste og kan producere kalve til en høj alder. De er nøjsomme og kan lave kvaspielsweise leisten, mit der ganzen Familie litetskød på arealer, hvor andre racer ikke kan leve. Kilder: Den store Danske, Dansk in die USA zu reisen“, freut sich Anne MaKødkvæg og Gallowayforeningen. / Die Galloways erhielten ihren Namen nach dem rie. gleichnamigen Gebiet im südwestlichen Teil Schottlands und sind die älteste hornlose Fleischrinderrasse der Welt. Man meint, dass sie dem hornlosen Vieh der Skythen (485-425 v.Chr.) entstammen. Galloway-Rinder zeichnen sich durch das schonende Abgrasen von Weideflächen aus und sind besonders publikumsfreundlich. Sie sind robust und bis ins hohe Alter sehr fruchtbar. Darüber hinaus sind sie genügsam und bringen selbst auf Flächen, die anderen Rinderrassen nicht genügend Nahrung bieten, hochwertiges Fleisch hervor. Quellen: Den store Danske, Dansk Kødkvæg und Gallowayforeningen. Alt i alt sender Fjordgården på årsbasis omkring 35 dyr til slagtning på Tistrup Slagtehus. Aftagerne af kødet er hovedsageligt private kunder. Fjordgården leverer også til slagterforretningen Theilgaard med butikker i Esbjerg, Aarhus og Blåvand, og også Slaikjærs nabo, Ho Kro, er blandt de faste kunder. Det glæder Anne Marie, der gerne ser, at kød fra Fjordgården bliver solgt i lokalområdet. Kundekredsen er dog spredt ud over hele landet, fortæller hun. Mens det med at passe dyrene er Bjarnes område, så er det hende, der står for salget – bl.a. via en hjemmeside og facebook. - Vi gør ikke så meget i markedsføring, men alligevel kan vi slet ikke følge med den store efterspørgsel. Der er masser af aftagere til den her slags kød. Vi bliver ringet op fra hele landet, fortæller hun og nævner som eksempel en kvinde fra Skive, hvis barn har allergi og derfor kun tåler kød fra dyr, der udelukkende har spist græs. Et indkøbsfællesskab i København og en lille indkøbsforening i Aarhus er andre eksempler på kunder langvejs fra, som har fundet frem til Fjordgården. Indkøbsforeningen bliver drevet af en lærer, som har været på sommerferie i området og på den måde stiftet bekendtskab med Slaikjærs kødkvæg. Generelt betyder det personlige kendskab meget for kunderne. Det at de selv har set kvæget på engene og har fået fuldstændig vished for, at dyrevelfærden er helt i top, og at dyrene for eksempel aldrig har været bundet. For nogle strækker det personlige kendskab sig helt ned til det enkelte individ. - Kunderne skal selv hente kødet på Tistrup Slagtehus, og her får de varen udleveret med ko-nummer og navn og med historien om, hvor koen har gået. Nogle kunder beder også om billeder af det dyr, hvis kød de har købt – og det prøver vi så på at skaffe til dem, forklarer Anne Marie. Hun og faderen er overbeviste om, at der sagtens er plads til flere, som kunne få lyst til at producere kvalitets oksekød på lignende måde. - Hvis man var mælkeproducent, kunne man for eksempel have en lille kødkvægsbesætning ved siden af, som man kan have gående på marginaljorderne, mener Bjarne. Både han og Anne Marie har job ved siden af, og produktionen af gallowaykød er en bibeskæftigelse. - Hvis man skulle gøre det i større stil, skal der indtænkes andre måder at få indtjening på samtidig – for eksempel ved at få betaling for at kvæget bruges til afgræsning/naturpleje, siger Bjarne. - Men for os giver det „fløden“ – familiens tur til USA, lyder det fra Anne Marie.

38


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

Oksekød fra Ho sælges som en mærkevare / Rindfleisch aus Ho wird wie ein Markenprodukt verkauft Hovedparten sælges direkte til kunderne, men gallowaykødet fra familien Slaikjær i Ho kan også købes i detailhandel, nærmere bestemt hos Slagter Theilgaard med to butikker i Esbjerg samt i Blaavand og Aarhus. Slagter Theilgaard bliver drevet af brødrene Poul og Viggo Theilgaard, og ifølge sidstnævnte har kødet fra Slaikjær både enestående kvalitet og smag. - Køerne bliver opdrættet, fordi de skal give en unik kvalitet. Og det gør de også. De går og græsser ude på strandenge, som jævnligt bliver oversvømmet med saltvand, og det giver en stærk og ufattelig god smag til kødet. Man kan simpelthen smage saltet og mineralerne fra vandet – for eksempel kan jeg fortælle, at vores kok ikke tilsætter det mindste, når han koger fond på kraftben fra Slaikjærs dyr, forklarer Viggo Theilgaard. Hen over året kan der være forskel på, hvor kraftig smagen er på kødet. For eksempel er den ikke helt så stærk om vinteren, når dyrene bliver fodret med hø. - Men lige meget hvornår på året, så er smagen super, og kødet er af en helt fantastisk kvalitet, fastslår Viggo Theilgaard, der tilføjer, at kødet fra galloway’erne i Ho koster en lille smule mere end „almindeligt“ oksekød, men i forhold til, hvad man får, så er pengene efter hans mening givet godt ud. - Vi fører kødet som en mærkevare, og det er noget, som folk kommer og spørger efter. Vi oplever også, at det er noget, som kunderne er villige til at vente på, hvis vi ikke lige har det i butikken. Så bliver de skrevet på venteliste og kontaktet, når vi igen har noget klar, fortæller han. - Det betyder desuden meget for os, at kødet er FA KTA Familiefirma / lokalt produceret i Ho. Folk Familiefirma har måske været i Ho og set Slagter Theilgaard A/S blev kreaturerne på strandengegrundlagt for mere end 50 år ne, og mange kender Bjarne siden af Erhardt Theilgaard. Slaikjær og tænker: „Nå, Siden 1996 har brødrene Poul det kød er fra ham hyrden og Viggo Theilgaard drevet på Skallingen“. Det skaber virksomheden, som i dag tælbilleder på nethinden hos ler omkring 40 medarbejdere. folk, og det har en værdi, / Die Metzgerei Slagter Thesiger Viggo Theilgaard. ilgaard A/S wurde vor mehr als 50 Jahren von Erhardt Theilgaard gegründet. Seit 1996 führen die Brüder Poul und Viggo Theilgaard den Betrieb. Heute beschäftigen sie rund 40 Mitarbeiter.

Hos Slagter Theilgaard bliver kød fra Slaikjærs galloway-kvæg præsenteret som en mærkevare – og der er stor efterspørgsel efter kødet. Foto: Red Star In der Metzgerei Slagter Theilgaard wird das Fleisch von Slaikjærs Gallowayrindern wie eine Markenware präsentiert – die Nachfrage nach dem Fleisch zeigt, dass dies richtig ist. Foto: Red Star

Das Meiste geht im Direktverkauf an Kunden, aber das Gallowayfleisch von Familie Slaikjær in Ho ist auch im Fachhandel erhältlich – genauer gesagt bei Schlachter Theilgaard. Dieser betreibt zwei Geschäfte in Esbjerg und Aarhus. Die Metzgerei Theilgaard betreiben die beiden Brüder Poul und Viggo Theilgaard. Und Viggo Theilgaard lobt das Fleisch von Slaikjær ausdrücklich für seine herausragende Qualität und seinen Geschmack. „Die Rinder werden so aufgezogen, damit sie eine ganz besondere Qualität haben. Und das ist tatsächlich so. Die Tiere grasen frei draußen auf den Strandwiesen, die regelmäßig vom Meerwasser überschwemmt werden. Das sorgt für einen ebenso starken wie guten Geschmack des Fleisches. Man kann wirklich das Salz und die Mineralien des Wassers schmecken – dazu kann ich zum Beispiel erwähnen, dass unser Koch überhaupt keine anderen Zutaten nimmt, wenn der einen Fond mit Kraftknochen von Sklaikjærs Rindern ansetzt“, sagt Viggo Theilgaard. Je nach Jahreszeit kann die Intensität des Fleischgemacks verschieden sein. So schmeckt das Fleisch im Winter nicht so stark, wenn die Tiere mit Heu gefütter werden. „Doch der Geschmack ist das ganze Jahr über super. Und das Fleisch hat eine ganz besondere Qualität“, unterstreicht Viggo Theilgaard. Er fügt hinzu, dass das Fleisch der Gallowayrinder aus Ho etwas mehr kostet „als normales“ Ochsenfleisch. Doch wenn man den Gegenwert betrachtet, ist das Geld seiner Meinung nach mehr als gut investiert. „Wir führen dieses Fleisch als Markenartikel. Unsere Kunden kommen extra deswegen, sie fragen ausdrücklich danach. Manchmal nehmen die Kunden sogar eine Wartezeit in Kauf, wenn das Fleisch gerade einmal nicht im Laden vorrätig ist. Dann notieren wir ihren Namen und informieren sie, sobald wir wieder Nachschub erhalten haben“, sagt er. „Ganz wichtig ist für uns auch, dass das Fleisch hier lokal in Ho erzeugt wird. Manch einer war auch schon in Ho zu Besuch und hat die Tiere auf den Wiesen weiden sehen. Einige kennen auch Bjarne Slaikjær persönlich und denken: ‚Ah, das Fleisch stammt von diesem Hirten auf der Halbinsel Skallingen.‘ Solche Bilder bleiben quasi auf der Netzhaut haften – und das ist wichtig“, sagt Viggo Theilgaard. 39


Nationalpark Vadehavet

Foto: John Frikke

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

Nationalpark-kød har et stort potentiale / Nationalpark-Fleisch besitzt viel Potenzial De tre jyske nationalparker samarbejder om at skabe et fælles brand for oksekød. SEGES, Videncenter for Landbrug, ser store muligheder for producenterne, men der er også udfordringer. 40

Die drei Nationalparks in Jütland arbeiten gemeinsam an einer Marke für Rindfleisch. Das dänische Wissenscenter für Landwirtschaft, SEGES, sieht große Chancen für Erzeuger – aber auch Herausforderungen.


Nationalpark Vadehavet

Foto: Red Star

Blandt Nationalpark Vadehavets partnere er en række producenter af fødevarer, som har lov til at bruge nationalparkens logo. Producenterne har efter vurdering hos nationalparken opnået godkendelse til at anvende logoet på helt konkrete produkter, som samtidig må markedsføres som et nationalparkprodukt. Lignende ordninger findes i de to øvrige jyske nationalparker, Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge. Fælles for disse producenter er, at de ligesom familien Slaikjær i Ho har en forholdsvis lille produktion, og at de sælger direkte til kunderne. Men hvis producenterne kan finde sammen, åbner der sig muligheder for at opnå aftaler med grossister og dagligvarekæder – og dermed for salg af betydeligt større omfang. Med fokus på blandt andet oksekød har Nationalpark Vadehavet og kollegerne fra Thy og Mols indledt et samarbejde om at skabe en slags overbygning på den produktion, der allerede nu finder sted i de tre nationalparker. I den forbindelse har man allieret sig med SEGES, Videncenter for Landbrug, der har det som sin primære opgave at identificere de forretningsmæssige potentialer i landbruget. Og potentialet er stort, fastslår Gustaf Højriis Bock, der er chefkonsulent hos SEGES. - Helt konkret vurderer vi, at der kan etableres en produktion på 3000 stykker kvæg årligt i de tre nationalparker, siger Gustaf Højriis Bock og tilføjer, at cirka tre fjerdedele vil komme fra vadehavsområdet.

DER SK AL FOR ARBE JDNING TIL At opnå en tilstrækkelig stor volumen er dog kun en af udfordringerne, hvis skal gå fra en afsætning baseret på kunder i lokalområdet til en national afsætning. Der skal også en bedre og bredere produktportefølje til, end når man „kun“ sælger kødet som hele, halve eller kvarte dyr – altså en forarbejdning, forklarer seniorkonsulent hos SEGES, Randi Friis Hansen. Hun peger desuden på to konkrete spørgsmål, som der skal findes svar på. Det ene er at få undersøgt, om der er økonomi for landmændene i at være med til at udvikle et fælles nationalparkprodukt, og det andet er at få klarlagt, hvem der skal stå for udviklingsarbejdet, udarbejde konceptet, organisere landmændene og etablere et set up med slagterierne. Disse spørgsmål arbejder nationalparkernes bestyrelser i skrivende stund på at få besvaret. Hvis det lykkes at komme i mål med disse spørgsmål, vil det ikke kun være landmændene, som vil få udbytte. For Nationalparkerne vil det betyde, at man får opfyldt et ønske om mere afgræsning/naturpleje på en række arealer, og på andre – i dag opdyrkede arealer – vil man kunne overgå til en mere ekstensiv og dermed naturvenlig drift. Det vil blandt andet kunne gavne fuglelivet – og i det hele taget øge naturværdien i nationalparkerne.

Unter den Partnern des Nationalparks Wattenmeer sind mehrere Lebensmittelproduzenten, die das Logo des Nationalparks verwenden dürfen. Nach Überprüfung ihrer Spezialitäten dürfen die Erzeuger das Logo mit Zustimmung des Nationalparks für bestimmte Produkte einsetzen und die Produkte dann als ein „Nationalparkprodukt“ vermarkten. Ähnliche Regelungen gibt es in den beiden anderen Nationalparks in Jütland, dem Nationalpark Thy und dem Nationalpark Mols Bjerge. Für alle Erzeuger gilt – wie im Fall der Familie Slaikjær in Ho –, dass sie eine relativ kleine Produktion haben und Direktvermarkter sind. Tun sich die Produzenten aber zusammen, eröffnen sich Möglichkeiten, Vereinbarungen mit Großhändlern und Supermarktketten zu treffen – und damit die Chance auf einen deutlich höheren Verkauf. Mit dem Schwerpunkt auf Rindfleisch haben der Nationalpark Wattenmeer und die Kollegen aus Thy und Mols gemeinsam begonnen, eine Art „Überbau“ für die Erzeugung zu schaffen, die es schon jetzt in allen drei Nationalparks gibt. In diesen Prozess wurde auch SEGES eingebunden, das dänische Wissenscenter für Landwirtschaft. Hauptaufgabe des Instituts ist es, neue Geschäftsmodelle in der Landwirtschaft auszuloten. „Und das Potenzial in diesem Fall ist groß“, unterstreicht Gustaf Gustaf Højriis Bock, Chefberater bei SEGES. „Unserer Einschätzung nach ließe sich in den drei Nationalparks eine Produktion von 3000 Rindern im Jahr einrichten“, sagt Gustaf Højriis Bock. Und er fügt hinzu, dass rund drei Viertel der Tiere aus der Wattenmeerregion kommen würde.

V E R A R B E I T U N G G E H Ö RT DA Z U Eine hinreichend große Fleischerzeugung ist aber nur eine der Herausforderungen, die es auf dem Weg von einem Direktverkauf an lokale Kunden zu einem landesweiten Absatz zu meistern gilt. „Auch ein besseres und umfassenderes Produktangebot ist wichtig, wenn ein Erzeuger nicht ‚nur‘ das Fleisch als ganzes, halbes oder viertel Tier verkaufen möchte – es geht also um Verarbeitung“, erklärt Seniorberaterin Randi Friis Hansen von SEGES. Sie umreißt darüber hinaus zwei konkrete Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen. Zum einen müsse untersucht werden, ob es sich für Bauern wirtschaftlich rechnet, bei der Entwicklung eines gemeinsamen Nationalparkproduktes dabei zu sein. Zum anderen müsse geklärt sein, wer die Entwicklungsarbeitet leistet, ein Konzept ausarbeitet, die Zusammenarbeit zwischen den Erzeugern koordiniert sowie Vereinbarungen mit Schlachthöfen trifft. Auf diese Fragen suchen die Aufsichtsräte der Nationalparks zurzeit Antworten. Gelingt es, auf die Fragen passende Antworten zu finden, dürfen sich nicht nur die Bauern über einen Mehrwert freuen. Denn für die Nationalparks bedeutet es zum einen, den Wunsch nach mehr Weideflächen und damit Naturpflege erfüllt zu bekommen. Zum anderen können heute intensiv genutzte Flächen weniger extensiv und damit naturnäher genutzt werden. Dies käme unter anderem dem Vogelleben zugute- und würde den Wert der Natur in den Nationalparks insgesamt erhöhen.

41


Nationalpark Vadehavet

– men den lille tudse høres i majnætterne mange steder i nationalparken

TEKST / TEXT: Jesper Tofft, Ravnhøj Consult

Strandtudsen – et af nattens ukendte dyr

– doch die kleine Kröte kann man in Mainächten an vielen Stellen im Nationalpark hören

/ Die Kreuzkröte – ein unbekanntes Nachttier Det er en aften midt i maj, og en sommerhusgæst på Fanø er gået ud på terrassen for at trække lidt frisk luft. Her hører han en mærkelig langsom snurren og tænker, det nok er en græshoppe eller lignende. Lyden kan minde om de cikader, man hører overalt i syden. Med små pauser fortsætter den ensformige og gentagne snurren, der kan lyde som, når man trækker en negl ned over tænderne på en kam. Vores turist bliver nysgerrig: Hvad er det dog for en lyd, og hvem laver den? Bevæbnet med en lommelygte går han ud i mørket søgende mod det sted, hvor lyden kommer fra. Kort efter finder han i lommelygtens skær en lille tudse i kanten af en lille vandsamling med opspilet kvækkepose under hagen. Den virker grøngul i lyset, og man kan se en smal lys stribe ned langs hele ryggen. Det er en strandtudse, som laver denne lyd. Det kun seks-syv centimeter lange dyr kan, ved at strække forbenene og dermed få plads til den oppustede kvækkepose i en bestemt vinkel i forhold til vandoverfladen, via resonans skabe en lyd, som i medvind kan høres op til to kilometer væk!

LE V ER SK JU LT I forhold til de mange vandfugle, sæler, harer og mange andre dyr, som findes i og ved Vadehavet, er strandtudsen meget lidt kendt, og indtil for nylig var der ikke reelt kendskab til dens forekomst. 42

Ein Frühlingsabend Mitte Mai. Auf Fanø ist ein Ferienhausurlauber auf die Terrrasse gegangen, um frische Luft zu schnappen. Dort hört er ein merkwürdiges, langsames Summen. Sicher ein Grashüpfer oder ähnliches, denkt er. Denn der Laut klingt wie Zikaden, die man aus dem Süden kennt. Mit kleinen Pausen geht das eintönige, sich wiederholtende Summen weiter. Es klingt fast so, als glitte man mit seinem Fingernagel über einen Kamm. Unser Urlauber wird neugierig: Was ist das für ein Laut? Und wer erzeugt ihn? Mit einer Taschenlampe bewaffnet geht er in die Dunkelheit hinaus auf die Stelle zu, aus der der Klang kommt. Kurz darauf entdeckt er im Kegel des Lichtscheins eine kleine Kröte. Sie hockt mit aufgeplusterter Schallblase unter dem Kinn an einem Wasserloch. Die Kröte wirkt im Licht grüngelb; auf ihrem Rücken ist ein schmaler, heller Streifen zu erkennen. Es handelt sich um eine Kreuzkröte, die die Geräusche macht. Das nur sechs, sieben Zentimeter große Tier kann mit Hilfe des als Resonanzboden wirkenden Wassers, das sie aus ihrer Schallblase in einem bestimmten Winkel anpustet, einen Ton erzeugen, der bei Rückenwind in bis zu zwei Kilometern Entfernung zu hören ist!

LEBEN IM V ER S TECK Anders als die zahlreichen Küstenvögel, Robben, Hasen, das Rotwild oder die vielen anderen im Nationalpark Wattenmeer


Nationalpark Vadehavet

Højttaler-teknik: Med sin kvækkepose kan strandtudsen via resonans skabe en lyd, som i medvind kan høres op til to kilometer væk. Foto: Colourbox Lautsprechertechnik: Mit ihrer Schallblase kann die Kreuzkröte dank Resonanzhilfe einen Ton erzeugen, der bei Rückenwind bis zu zwei Kilometer weit zu hören ist. Foto: Colourbox

Den lille padde lever da også meget skjult, og det er mest ved den snurrende kvækken i forårsnætterne, at den gør opmærksom på sig selv. De små nyfødte tudser, som i løbet af sommeren går på land, er dagaktive, men dog meget små, og de gemmer sig med deres sandgrå farve mellem sand, sten og græsstrå. Når de er cirka et år bliver de natdyr, som om dagen gemmer sig under sten, brædder eller i jordhuller. I sommerhusområder kan de med lidt held ses løbe omkring i mørkningen i skæret fra udendørs lamper. Ud over den grålige farve, som i kunstigt lys kan virke gulgrøn, og den tynde lysegule rygstribe er et karakteristisk kendetegn ved strandtudsen dens gangart. Den hopper ikke af sted med samlede ben som andre tudser og frøer, men løber nærmest af sted ved at bevæge benene skiftevis fremad. Derved kan den i skyndingen minde om en mus, som smutter af sted. Om natten, og gerne efter regn, kommer tudsen frem fra sine skjulesteder og

lebenden Tierarten ist die Kreuzkröte kaum bekannt. Noch vor kurzem wusste man nicht viel über ihr Vorkommen. Die kleine Amphibie lebt ja auch sehr versteckt. Meist macht sie nur durch ihr eigenartiges summendes Quaken in Frühjahrsnächten auf sich aufmerksam. Die kleinen neugeborenen Kröten, die im Lauf des Sommers an Land gehen, sind dagegen tagaktiv. Aber sie sind sehr klein und mit ihrer sandgrauen Färbung zwischen Sand, Steinen und Schilf kaum auszumachen. Erst im Alter von einem Jahr und darüber werden sie nachtaktiv und verstecken sich tagsüber unter Steinen, Brettern oder in Erdlöchern. In Ferienhausgebieten kann man sie mit etwas Glück manchmal in der Abenddämmerung im Schein von Außenleuchten umherwandern sehen. Neben ihrer grauen Farbe, die in künstlichem Licht gelbgrün wirken kann, und dem dünnen, hellgelben Streifen auf dem Rücken, gehört die Gangart zu den Charakteristika der Kreuzkröte. Sie hüpft nicht wie andere Krötenarten mit angezogenen Beinen voran, sondern läuft beinahe, in dem sie ihre Beine abwechselnd nach vorn setzt. Dadurch kann die Kröte im Dämmerschein einer Maus ähneln, die davonläuft. Nachts – und besonders im Regen – verlässt die Kreuzkröte ihre Verstecke und geht auf Futtersuche nach Würmern, Schnecken, Insekten und Spinnen. Sie liebt nahrungsarme Stellen mit flacher, verteilter Vegetation, die gerne auch noch von Flecken 43


Nationalpark Vadehavet

Oksbøl

Varde

Skallingen

Strandtudsen lever ikke kun ved strandområder, men også nogle steder inde i landet, hvor for eksempel grusgrave kan gøre det ud for strande.

Strandtudsens udbredelse i vadehavsområdet. En undersøgelse har vist, at tudsen efter alt at dømme er forsvundet fra hele fastlandskysten i Vadehavet syd for Tjæreborg, og nu mest findes på øerne.

Esbjerg

Tjæreborg

Fanø

/ Kreuzkröten kommen nicht nur in strandnahen Gebieten, sondern auch weiter im Binnenland vor, etwa in Kiesgruben. Doch die meisten Kreuzkröten bleiben an den Küsten – das gilt auch im Wattenmeer.

Ribe

Die Verbreitung der Kreuzkröte im Wattenmeergebiet. Eine Untersuchung ergab, dass die Kreuzkröte an der Festlandküste des Wattenmeeres südlich von Tjæreborg verschwunden ist. Man findet sie nun meist auf den Wattenmeerinseln.

Mandø

Rømø

vandrer omkring efter føde, som består af orme, snegle, insekter og edderkopper. Den ynder næringsfattige miljøer med lav og spredt vegetation og gerne med pletter med bar jord eller sand, for eksempel langs veje. Strandtudsen er først kønsmoden som tre-fire-årig og kan i den lange periode, hvor den kun opholder sig på land, bevæge sig rundt over mange kilometer og således finde frem til nye levesteder. Man mener dog, at når først de hanlige dyr har kvækket og ynglet én gang i et bestemt område, vil de blive ved med at komme tilbage, og at de kun bliver tvunget væk, hvis forholdene forringes. I år med meget tørre forår uden vand de sædvanlige steder kan arten „springe et år over“ og således helt undlade at kvække og yngle.

mit offener Erde oder Sand unterbrochen werden, wie man sie beispielsweise entlang von Wegen findet. Geschlechtsreif wird die Kreuzkröte erst mit drei, vier Jahren. In der langen Phase, in der sie sich an Land aufhält, kann sie sich über viele Kilometer bewegen und so zu neuen Habitaten finden. Forscher glauben aber, dass männliche Tiere nach der ersten Fortpflanzung immer wieder in ein bestimmtes Gebiet zurückkehren. Nur wenn sie gezwungen sind, neue Standorte zu finden, weil sich zum Beispiel die Bedingungen verschlechtern, bleiben sie weg. In Jahren mit einem trockenen Frühjahr ohne Niederschläge an ihren Lieblingsorten, kann die Art auch ein Jahr „überspringen“ und Balz- und Fortpflanzungszeit auslassen.

E T LI V PÅ K A NTEN A F DE T M U LIG E Strandtudsen lever ikke kun ved strandområder, men også nogle steder inde i landet, hvor for eksempel grusgrave kan gøre det ud for strande. Men langt de fleste strandtudser holder dog til ved vore kyster – således også ved Vadehavet. Man kan sige, at den lever et liv på kanten af det mulige. Tudsen er tilpasset et liv med dynamiske ændringer i landskabet som oversvømmelser, udtørring og nye levesteder skabt af vand og vind. Og sådanne forhold findes langs store dele af blandt andet den jyske vestkyst. Den kystnære levevis skaber imidlertid også udfordringer for det lille dyr. De lavvandede småsøer og pytter i klitlavninger og på strandenge oversvømmes ofte af havet om vinteren. Dermed kom-

MIT WIDRIG KEITEN LEBEN Kreuzkröten kommen nicht nur in strandnahen Gebieten, sondern auch weiter im Binnenland vor, etwa in Kiesgruben. Doch die meisten Kreuzkröten bleiben an den Küsten – das gilt auch im Wattenmeer. Man kann sagen, dass sie gelernt haben, mit allen Widrigkeiten zu leben. Die Kreuzkröte hat sich an ein Leben mit dynamischen Änderungen in einer Landschaft mit Überschwemmungen, Trockenheit und neuen Habitaten angepasst, die Wasser und Wind schaffen. Solche Verhältnisse findet man an vielen Orten entlang der jütländischen Nordseeküste. Die küstennahe Lebensweise bringt für das kleine Tier aber auch Herausforderungen mit sich. Die flachen, kleinen Seen und

44


Nationalpark Vadehavet

mer der saltvand ind og tilmed små fisk som hundestejler. Ingen af delene er tudsen glad for. Den kan tåle en vis saltmængde, men ikke for meget, og fisk æder løs af de små haletudser, så der kan blive problemer med at få næste generation til at nå den alder, hvor de forvandler sig fra haletudser til små rigtige tudser, der kan gå på land og ånde ved lunger. Udtørring af de små ynglesteder er et både og. Dels kan tudsen kun yngle med succes, hvor der kun er meget få rovinsekter og ingen fisk. Derfor er det en fordel for arten, hvis ynglestedet tørrer ud hen midt eller sidst på sommeren, så der næste år – når regn igen har fyldt ynglestedet med vand – ikke forekommer fisk og rovinsekter i vandet. Men vandhullet må heller ikke tørre så hurtigt ud, at haletudserne ikke når at forvandle sig og dermed dør. Det ser ud til, at de stadigt hyppigere vinterstorme, som oversvømmer de lavtliggende ynglesteder, hæmmer strandtudsens trivsel i form af en lav ynglesucces på grund af et for højt saltindhold i vandet og for mange fisk, som skylles ind med højvandet og bliver tilbage i småsøer på engene.

A K T U EL S TAT US I N ATION A LPA RKEN Strandtudsen anses generelt som en truet art, og den er særligt beskyttet gennem EU’s habitatdirektiv, som forpligter myndighederne til at påse, at arten ikke udsættes for overlast. I hele Danmark er arten gået meget tilbage de seneste 50 år, og der er således god grund til at passe på det lille og interessante dyr. Af disse grunde, og fordi man ikke i Vadehavet havde viden om strandtudsens aktuelle forekomst og status, gennemførte Nationalpark Vadehavet i samarbejde med konsulentfirmaet Ravnhøj Consult i 2014-2015 en kortlægning. Denne undersøgelse viste en spredt og forholdsvis fåtallig forekomst, når man sammenligner med tætheder andre steder. I forhold til spredte erfaringer fra tidligere år, er det indtrykket, at arten også ved Vadehavet er gået

Strandtudseyngel. De små tudser lever livet farligt, for der er mange, der har dem på menukortet -hundestejler for eksempel. Foto: Ravnhøj Consult Kreuzkrötenkaulquappen. Die kleinen Larven leben gefährlich, weil sie vielen anderen Tieren als Nahrung dienen – zum Beispiel Stichlingen. Foto: Ravnhøj Consult

Wasserlachen in den dünennahen Strandwiesen werden im Winter oft vom Meer überspült. So kommt Salzwasser ins Landesinnere und mit ihm kleine Fische wie Stichlinge. Beides ist nicht gut für die Kreuzkröte. Zwar kann die Art eine gewisse Menge Salzwasser vertragen, doch zu viel darf es nicht sein. Und Fische fressen oft die Kaulquappen, so dass die nächste Generation der Kröten oft nicht das Alter erreicht, in dem sie sich von Kaulquappen zu richtigen, kleinen Kröten verwandeln, die an Land gehen und mit ihren Lungen atmen. Das Vertrocknen der kleinen Brutgebiete ist ein Sowohl-alsauch. Zum einen können sich die Kröten nur erfolgreich paaren, wo wenige Raubinsekten und keine Fische vorhanden sind. Darum ist es für die Art von Vorteil, wenn ihre Brutgebiete zur Mitte oder zum Ende des Sommers austrocknen, so dass im folgenden Jahr – wenn der Regen den Brutplatz wieder mit Wasser gefüllt hat – weder Fisch noch Raubinsekten vorkommen. Doch das Wasserloch darf auch nicht zu schnell austrocknen, damit sich die Kaulquappen noch in eine Kröte verwandeln können und nicht vorher sterben. Es scheint aber so, dass die immer häufigeren Winterstürme, die die tiefliegenden Brutgebiete überschwemmen, das Vorkommen der Kreuzkröte stark behindern. Der Salzgehalt im Wasser ist oft zu hoch und es kommen zu viele Fische vor, die vom Hochwasser mitgebracht werden und später in den kleinen Wiesenseen zurückbleiben.

D E R A K T U E L L E S TA N D I M N AT I O N A L PA R K Die Kreuzkröte gilt als bedrohte Art. Sie steht auch auf der Habitat-Liste der EU, die die zuständigen Behörden zum Schutz verpflichtet. Überall in Dänemark ist die Art in den vergangenen 50 Jahren zurückgegangen. Das kleine, interessante Tier muss deshalb besonders sorgsam bewahrt werden. Genau deshalb und weil man im Wattenmeer nichts über das aktuelle Vorkommen und den Status der Kreuzkröte wusste, führte der Nationalpark Wattenmeer 2014–2015 gemeinsam mit der Beratungsfirma Ravnhøj Consult eine grundlegende Bestandsaufnahme durch. Die Untersuchung ergab ein verstreutes und vergleichsweise vereinzeltes Vorkommen verglichen mit der Dichte andernorts. Auch wenn aus früheren Jahren keine sicheren Daten vorliegen, entsteht der Eindruck, dass die Art auch im Wattenmeer zurückgeht. Gründe für diese Bedrohung sind die stellenweise frühere Trockenheit einerseits und ein stärkeres Eindringen von Salzwasser und Fischen andererseits. Die Bestandsaufnahme ergab ferner, dass die Kreuzkröte aller Wahrscheinlichkeit nach entlang der Festlandküste des Wattenmeeres südlich von Tjæreborg ganz verschwunden ist und nun überwiegend auf den Wattenmeerinseln vorkommt. An der Festlandsküste findet man die Art nur noch an wenigen Stellen sowie in der Umgebung von Kiesgruben und temporären Wasserflächen bei Tjæreborg, in der Bucht von Ho, bei Broeng und Sønderbøl südlich von Oksbøl sowie auf der Landzunge Skallingen. Auf den Inseln dagegen findet man die Kreuzkröte im Prinzip überall, wo geeig45


Nationalpark Vadehavet Strandtudse fotograferet ved Fanø Bad. Tudsen kendes på den grålige farve, som i kunstigt lys kan virke gulgrøn, og den tynde lysegule rygstribe. Foto: Ravnhøj Consult

Eine Kreuzkröte, fotografiert in der Nähe von Fanø Bad. Man erkennt die Kröte an ihrer grauen Farbe, die in künstlichem Licht gelbgrün wirken kann, sowie an dem dünnen, hellgelben Streifen auf dem Rücken. Foto: Ravnhøj Consult

Strandtudsen hopper ikke af sted med samlede ben som andre tudser og frøer, men løber nærmest og kan i skyndingen minde om en mus, som piler af sted. Foto: Scanpix Die Kreuzkröte bewegt sich nicht hüpfend mit angezogenen Beinen voran wie andere Kröten und Frösche, sondern läuft fast. In der Dämmerung erinnert sie an eine Maus, die davonläuft. Foto: Scanpix

En kvækkelokalitet – „Bjerges Leje“ ved Rindby på Fanø. Foto: Ravnhøj Consult Hier ist Quaken garantiert – „Bjerges Leje“ nahe Rindby auf Fanø. Foto: Ravnhøj Consult

tilbage i antal og er truet af for tidlig udtørring nogle steder og af øget forekomst af salt og fisk andre steder. Undersøgelsen viste, at tudsen efter alt at dømme er forsvundet fra hele fastlandskysten i Vadehavet syd for Tjæreborg, og nu mest findes på vadehavsøerne. På fastlandskysten findes arten dog endnu få steder i tilknytning til grusgrave og midlertidige vandsamlinger ved Tjæreborg, i Ho Bugt omkring Broeng og Sønderbøl syd for Oksbøl samt på Skallingen. På øerne kan strandtudsen i princippet findes overalt, hvor der er – eller (midlertidigt) opstår – egnede ynglesteder. På Rømø finder man den i klitter og enge nord og syd for Lakolk samt på øens sydspids ved Stormengene og golfbanen. På Mandø findes den spredt i vandsamlinger over hele øen. På Fanø kan man møde den i små tal i klitlavninger i området vest for Sønderho (Bjergs Leje, Hønen m.m.), i området ved Halen midt på øen og ellers mere udbredt på nordøen, dvs. nord for vejen Nordby-Fanø Bad. Her skal man lytte efter den i området vest og nordvest for golfbanen, ved Grønningen og ved enge nord for havnen. 46

nete – feste oder zeitweilige – Brutstätten sind. Auf Rømø findet man die Kreuzkröte jedes Jahr in den Dünen und Wiesen nördlich und südlich von Lakolk sowie auf der Südspitze der Insel bei Stormengene und am Golfplatz. Auf Mandø lebt die Kreuzkröte überall, wo Wasserstellen auf der Insel liegen. Auf Fanø findet man einige Exemplare der Kreuzkröte in den Dünensenken westlich von Sønderho (Bjergs Leje, Hønen u.a.), im Gebiet um Halen in der Inselmitte sowie etwas häufiger im Inselnorden, also nördlich des Weges zwischen Nordby und Fanø Bad. Hier kann man ihrem Laut im Gebiet westlich und nordwestlich des Golfplatzes nachspüren. Dazu bei Grønningen und an den Feldern nördlich des Hafens. Auf dem kleinen Langli war die Kreuzkröte früher sehr verbreitet. Im Rahmen der Bestandsaufnahme fand man sie aber nicht.


Nationalpark Vadehavet

På Langli var strandtudsen tidligere udbredt, men blev ikke fundet ved denne undersøgelse, og måske er den uddød på grund af tilgroning af de tidligere ynglesteder samt en massiv forekomst af ynglende måger i de senere år.

V I H JÆLPER S TR A N DT U DSEN Et af Nationalpark Vadehavets formål er at hjælpe karakteristiske og truede arter i nationalparkens område. Med udgangspunkt i den nyerhvervede viden om strandtudsens aktuelle situation ved Vadehavet, er der planlagt et hjælpe-projekt, som skal skabe nye ynglesteder til arten. Så vidt muligt i lidt højere liggende områder i klitlavninger, som ikke så ofte oversvømmes med saltvand under vinterstorme. Her vil vi i samarbejde med de lokale kommuner samt offentlige og private jordejere skabe nye ynglesteder på egnede steder. Det sker i princippet ved afgravning af 10-30 centimeter af det øverste græs- og jordlag, så der skabes et netværk af lavvande småsøer eller pytter, der så vidt muligt kan holdes fri af saltvand, fisk og rovinsekter ved „planlagt“ udtørring hen over sommeren. Så vidt muligt anlægges de nye ynglesteder på det lidt højere terræn, og der laves søer med varierende vanddybde, så der afhængt af det pågældende års nedbør altid vil være nogle ynglesteder, som holder vand til sidst på sommeren. Det skal blive spændende at se, i hvilket omfang dette projekt kan blive en succes for strandtudsen, så vi også fremover – og i større omfang end nu – kan høre tudsernes stemningsfulde kvækken i forårs- og sommernatten. Et vidne om livet derude i mørket.

Möglicherweise ist sie dort also ausgestorben – vielleicht, weil die Brutstätten zugewachsen sind oder in den letzten Jahren sehr viele Möwen dort leben.

W I R H E L FE N D E R K R E U Z K RÖT E Ein wichtiges Ziel im Nationalpark Wattenmeer ist es, typischen und bedrohten Arten im Nationalparkgebiet zu helfen. Auf Basis des neuen Wissens über die momentane Situation der Kreuzkröte ist ein Hilfsprojekt geplant, das neue Brutstätten für die Art schaffen soll. Soweit wie möglich soll dies in höher liegenden Dünensenken geschehen, die in den Winterstürmen nicht so oft von salzigem Meerwasser überschwemmt werden. Dort werden wir in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen sowie öffentlichen und privaten Grundeigentümern an geeigneten Stellen neue Brutstätten anlegen. Die geschieht durch das Abtragen von zehn bis 30 Zentimetern der obersten Gras- und Erdschicht, um so ein neues Netz von flachen Seen oder Wasserlachen zu bilden. Dieses soll möglichst frei von Salzwasser, Fischen und Raubinsekten bleiben, indem es im Sommer „plangemäß“ austrocknet. Wo es geht, werden die neuen Brutstätten auf etwas höheren Flächen angelegt. Die Seen erhalten verschiedene Wassertiefen, so dass je nach Niederschlagsmenge auch zum Sommerende noch Wasser an einigen Brutstätten vorhanden ist. Es wird spannend sein zu sehen, wie sehr dieses Projekt der Kreuzkröte hilft, damit wir auch in Zukunft das stimmungsvolle Quaken der Kröte in den Frühjahrs- und Sommernächten hören können – am besten noch öfter als heute. Ein Klang, der vom Leben draußen in der Dunkelheit zeugt.

Vil du vide mere?

/ Möchten Sie mehr erfahren?

– Nationalpark Vadehavets strandtudse-undersøgelse kan hentes digitalt på nationalparkens hjemmeside, www.nationalparkvadehavet.dk – hold øje med, om der afholdes offentlige naturvandringer, hvor man kan opleve strandtudsen. – opsøg selv strandtudsen fra slutningen af april til hen i juli efter solnedgang, og når temperaturen er otte grader eller derover. Den kvækker altid i begyndelsen af sæsonen først i maj, og siden i juni efter dage med megen regn. Se kortet med udbredelse.

– Die Kreuzkröten-Bestandaufnahme des Nationalparks Wattenmeer kann digital auf der Homepage www.nationalparkvadehavet.dk eingesehen werden – Nehmen Sie an einer Naturwanderung mit Guide teil, auf der man die Kreuzkröte erleben kann – Suchen (und finden) Sie die Kreuzkröte von April bis Juli selbst – nach Sonnenuntergang und wenn die Temperatur bei acht Grad Celsius oder darunter liegt. Die Kröte quakt immer zu Beginn der Saison Anfang Mai sowie im Juni an Tagen mit viel Regen. Die Karte zeigt ihre Verbreitung. 47


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Frede Madsen, Journalist

Vadehavets frie fugle løfter i flok / Die „freien Vögel“des Wattenmeeres packen es gemeinsam an

Med oprettelsen af Nationalpark Vadehavet gik et stort ønske i opfyldelse for mange både lokalt og nationalt. Planerne mødte dog også modstand inden fød-slen i 2010, men landmænd, naturfolk og myndigheder fandt sammen om at udvikle naturområdet, så det både kan beskyttes og benyttes.

Mit der Einrichtung des Nationalparks Wattenmeer erfüllte sich für viele Menschen in der Region und im Rest des Landes ein lang ersehnter Wunsch. Vor der Eröffnung im Jahr 2010 gab es für die Planer zwar noch viel Gegenwind, doch letztlich einigten sich Landwirte, Naturschützer und Behörden auf ein gemeinsames Entwicklungskonzept für das Naturgebiet, um dieses schützen und nutzen zu können.

Når du kommer til Vadehavet, bevæger du dig ind i et af verdens største og mest dynamiske tidevandsområder, men også ind i et område, hvor ambitionen er, at natur og mennesker skal leve i et bæredygtigt samspil. Et område, der insisterer på at være et levende samfund og ikke blot en kulisse. Nationalpark Vadehavet i det sydvestlige Danmark er den største og eneste maritime af landets fire nationalparker. De enestående naturværdier skal beskyttes, og sideløbende skal de mennesker, der bor i området, have mulighed for at benytte det og drive erhverv baseret på mulighederne i marsken inden for digerne. - Et godt eksempel er en henvendelse fra en af Danmarks største dagligvarekæder, Coop, der ønsker at tilbyde langt mere naturplejekød i sine lokale butikker og gerne vil indlede et samarbejde med os og de tre øvrige nationalparker. Vi arbejder på at etablere et

Wer zum Wattenmeer reist, kommt in eine der Regionen mit den größten und dynamischsten Gezeiten weltweit. Und er erlebt zugleich eine Region, die den Anspruch erhebt, dass Natur und Mensch in nachhaltigem Miteinander leben können. Eine Region, die eine lebende Gemeinschaft sein will – und nicht nur eine Kulisse. Der Nationalpark Wattenmeer in Dänemarks Südwesten ist der größte von vier Nationalparks des Landes und der einzige maritime. Die einzigartigen Werte der Natur sollen geschützt werden, aber die hier lebenden Menschen sollen auch weiterhin die Möglichkeit haben, die Region zu nutzen und auf Basis der Möglichkeiten, die das Marschland hinter den Deichen bietet, auch Wirtschaft zu betreiben. „Ein gutes Beispiel für diesen Ausgleich ist eine Anfrage von einem der größten Lebensmittelkonzerne Dänemarks, Coop, der

48


Nationalpark Vadehavet

Foto: Bjørn Frikke

samarbejde om græsningsarealer, der skal give højere kødkvalitet, øget biodiversitet og også muligheder for at formidle fortællingen om koen, der er vokset op i nationalparken, siger formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne J. Liburd. Et særkende ved Nationalpark Vadehavet er ligeledes, at den indgår i et dansk-tysk-nederlandsk vadehavsområde, der strækker sig ca. 500 kilometer fra Blåvandshuk i nord til Den Helder i Nederlandene i syd. I 2009 blev den tyske og nederlandske del udpeget som UNESCO verdensarv. I juni 2014 blev også den danske del udpeget som verdensarv.

in seinen Geschäften mehr Fleisch aus nachhaltiger Erzeugung anbieten möchte. Coop möchte eine Kooperation mit uns und den anderen drei Nationalparks auf den Weg bringen. Wir arbeiten deshalb an einer Zusammenarbeit zur Optimierung des Weidelandes, um eine bessere Fleischqualität und eine größere Biodiversität erreichen zu können. Damit können wir dann auch besser die Geschichte der Kühe im Nationalpark vermitteln“, sagt Janne J. Liburd, Aufsichtsratsvorsitzende des Nationalparks Wattenmeer. Eine weitere Besonderheit des dänischen Nationalparks Wattemeer ist seine Zugehörigkeit zur dänisch-deutsch-holländischen Wattenmeer-Region, die sich über rund 500 Kilometer von Blåvandshuk im Norden bis Den Helder in den Niederlanden im Süden erstreckt. Im Jahr 2009 erklärte die UNESCO den deutschen und den niederländischen Teil zum Welterbe; im Juni 2014 erhielt auch das dänische Wattenmeer den renommierten Titel.

ARVEN SK AL FORVALTES I februar 2015 tiltrådte Janne J. Liburd, professor i turisme ved Syddansk Universitet, som ny formand for bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet. En af hendes og bestyrelsens første opgaver var at udarbejde en strategi for, hvordan verdensarven kan forvaltes og udvikles frem mod 2022. - Vi må implementere verdensarven, så den både kan beskyttes og benyttes, og såvel trækfugle som turister og befolkning kan nyde godt af den. Ingen af opgaverne kan løftes af Nationalpark Vadehavet alene, og derfor er en af de vigtigste opgaver at skabe samarbejdsrelationer til over 150 partnere i området, de fire kommuner, Naturstyrelsen og trilateralt med Tyskland og Nederlandene, siger Janne J. Liburd.

DA S ERBE SICH ERN Seit Februar 2015 ist Janne J. Liburd, Professorin für Tourismus an der Süddänischen Universität, neue Aufsichtsratsvorsitzende des Nationalparks Wattenmeer. Eine ihrer ersten Aufgaben war die Ausarbeitung einer Strategie zur Verwaltung und Entwicklung des Welterbes bis zum Jahr 2022. „Wir müssen das Welterbe so implementieren, dass es gleichzeitig geschützt und genutzt werden kann und dass sowohl Zugvögel wie Touristen und die Bewohner davon profitieren. Keine dieser Aufgaben kann das Nationalpark Wattenmeer alleine stemmen. Deshalb gehört es zu unseren wichtigsten Aufgaben, die Zusammenarbeit zwischen mehr als 150 Partnern in der Region, den vier Kommunen, der dänischen Naturschutzbehörde sowie Deutschland und den Niederlanden zu stärken“, sagt Janne J. Liburd. Die Wissenschaftlerin kennt die nördlichste Wattenmeerinsel, Fanø, seit sie vier Jahre alt ist. Damals kauften ihre Eltern dort ein Ferienhaus. Jahre später, davon zehn Jahre im Ausland, ließ Liburd sich mit ihrer Familie auf Fanø nieder.

Bent Poulsen, Nymindegab, blev i 2010 udpeget som den første formand for Nationalparkfond Vadehavet Forinden havde han i 35 år været aktiv i lokal-, amts- og regionalpolitik – blandt andet som borgmester i den daværende Blaabjerg Kommune. I 2015 stoppede Bent Poulsen som formand, men han har stadig en tæt tilknytning til nationalparken – i dag som frivillig gast på nationalparkens skib „Vadehavet“. Her ses han til højre i billedet sammen med en af de øvrige frivillige på skibet, Kristian Madvig Sørensen. Foto: Red Star Bent Poulsen aus Nymindegab wurde 2010 zum ersten Vorsitzenden des Nationalparkfonds Wattenmeer ernannt. Davor war er 35 Jahre auf Lokal-, Bezirks- und Regionalebene politisch aktiv, u.a. als Bürgermeister der damaligen Blaabjerg Kommune. 2015 trat er als Vorsitzender zurück, hat aber nach wie vor eine enge Beziehung zum Nationalpark – derzeit als freiwilliger „Matrose“ auf dem Nationalparkschiff „Vadehavet“. Das Foto Zeigt ihn (rechts) zusammen mit einem weiteren Freiwilligen, Kristian Madvig Sørensen. Foto: Red Star

49


Nationalpark Vadehavet Janne J. Liburd, der til daglig er professor i turisme på Syddansk Universitet, overtog posten som formand for nationalparkbestyrelsen i foråret 2015. Hun ser det som en af nationalparkens fornemste opgaver at skabe bedre og mere natur og at styrke de kulturhistoriske værdier i vadehavsområdet, og påpeger samtidig, at nationalparken i fremtiden vil engagere sig i færre, men større projekter. Foto: Bent Rasmussen

Hun har færdedes på den nordligste vadehavsø, Fanø, siden hun var fire år, og hendes forældre fik sommerhus på øen. Mange år senere, blandt andet efter 10 år i udlandet, bosatte hun sig i 2003 sammen med sin familie på Fanø. - Nogle på Fanø har spurgt, om de skal til at gå i egnsdragter, efter Vadehavet er blevet verdensarv. Det handler ikke om at ændre levevis eller skulle leve med flere restriktioner, men om at skabe synlighed og stolthed over at bo et fantastisk sted. Vi kan allerede nu se effekten af, at der kommer turister fra nye markeder som Brasilien, Japan og Kina for at se vores verdensarv, siger Janne J. Liburd.

DEN H Å RDE FØDSEL Også hendes forgænger som formand for den første bestyrelse, Bent Poulsen, oplevede skepsis – eller hvad der var værre – da de første tanker om en nationalpark opstod. - Da man i 90’erne begyndte at tale om Vadehavet som nationalpark, var der modstand og protester. Man var bekymret for, om den nye status ville få praktisk betydning for landmænd, fritidsfiskere og jægere, og om det ville betyde indskrænkninger i deres hævdvundne ret til at anvende naturen. Det blev oplevet som et skridt til at indføre stramninger, siger Bent Poulsen. Modstanden tog til i styrke hen over årtusindskiftet, og der blev nedsat arbejdsgrupper af naturfolk, lodsejere og andre med interesse i emnet. Siden bragte et pilotprojekt parterne sammen, og der blev skabt enighed blandt naturfredningsorganisationer, Friluftsrådet, ornitologer, jægere, lystfiskere og landmænd om et fælles grundlag for en nationalpark. Herefter var det op til de fire kommuner i området at indstille til miljøministeren, hvilke arealer nationalparken skulle omfatte. DA S TE MNING EN V ENDTE Efter en høringsfase hen over sommeren 2010 blev Nationalpark Vadehavet indviet ved en festlighed 16. oktober 2010. Miljøministeren udpegede Bent Poulsen, naturelsker, fritidslandmand og lokalpolitiker i 35 år, som formand i de første fire år. Processen med at sammensætte en bestyrelse trak ud i et halvt år, og den periode brugte formanden blandt andet til at opsøge modstandere og skeptikere overalt i vadehavsområdet for at forklare planerne og skabe tillid til projektet. Det lykkedes over al forventning. - Siden 2010 har der ikke været kritiske artikler og læserbreve om nationalparken, og jeg tillægger benarbejdet afgørende betydning for den ændrede holdning, siger Bent Poulsen. Sammen med sin bestyrelse udarbejdede han i de følgende år den nationalparkplan for årene 2013-2018, som siden har været rammen om arbejdet. Planen indeholder 12 målsætninger for udviklingen af nationalparken, hvoraf hovedparten angår at beskytte og udvikle naturen og kulturen i vadehavsområdet. Også turismeog erhvervsfremmende projekter indgår. 50

Janne J. Liburd, Professorin für Tourismus an der Süddänischen Universität, übernahm im Frühjahr 2015 den Posten als Aufsichtsratsvorsitzende des Nationalparks Wattenmeer. Sie sieht als vorrangige Aufgabe des Nationalparks die Schaffung von mehr und besserer Natur und die Stärkung kulturhistorischer Werte in der Wattenmeer-Region. Gleichzeitig betont sie, dass der Nationalpark sich künftig in weniger, dafür aber größeren Projekten engagieren wird.

„Einige Bewohner auf Fanø haben gefragt, ob sie von nun an traditionelle Trachten tragen müssten, nachdem das Wattenmeer zum Welterbe erklärt wurde. Aber es geht ja nicht darum, seine Lebensweise zu ändern oder mehr Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Es soll vielmehr gezeigt werden, wie stolz man ist, an solch einem besonderen Ort zu leben. Wir spüren bereits jetzt den positiven Effekt, dass Touristen aus neuen Märkten wie Brasilien, Japan und China kommen, um unser Welterbe zu erleben“, sagt Janne J. Liburd.

SCHWERE GEBURT Auch ihrem Amtsvorgänger Bent Poulsen wurde mit Skepsis begegnet – und manch Schlimmerem mehr –, als die ersten Überlegungen zur Einrichtung eines Nationalparks aufkamen. „Als man in den 1990er Jahren begann, von einem Nationalpark im Wattenmeer zu sprechen, gab es Widerstand und Protest. Man befürchtete, dass der neue Status praktische Konsequenzen für Landwirte, Hobbyangler und Jäger haben würde und ihr Gewohnheitsrecht auf Nutzung der Natur einschränken könnte“, erinnert sich Bent Poulsen. In den folgenden Jahren nahm der Widerstand zu, es wurden Arbeitsgruppen bestehend aus Naturschützern, Grundbesitzern und anderen Interessengruppen gebildet. Später brachte ein Pilotprojekt die Parteien an einen Tisch: Naturschutzorganisationen, Freiluftrat, Ornithologen, Jäger, Hobbyangler und Landwirte einigten sich auf einen gemeinsamen Ansatz zur Schaffung eines Nationalparks. Danach sollten die vier Kommunen dem Umweltminister Vorschläge zu den in den Nationalpark einzugliedernden Flächen unterbreiten. DIE STIMMUNG KIPPT ZUGUNSTEN DES NATIONALPARK S Nach einer Anhörungsphase im Sommer 2010 wurde der Nationalpark Wattenmeer am 16. Oktober 2010 mit einem Festakt feierlich eingeweiht. Für den Posten des Vorsitzenden ernannte der Umweltminister Bent Poulsen, Naturfreund, Freizeitlandwirt und seit 35 Jahren Lokalpolitiker – zunächst für einen Zeitraum von vier Jahren. Die Bildung eines Aufsichtsrates dauerte ein halbes Jahr. Diese Zeit nutzte der Vorsitzende, um Gegner und Skeptiker in der ganzen Wattenmeer-Region aufzusuchen, ihnen die Pläne zu erläutern und ihr Vertrauen in das Projekt zu wecken. Dies gelang ihm, und er übertraf dabei alle Erwartungen. „Seit 2010 hat es keine kritischen Artikel oder Leserbriefe zum Nationalpark mehr gegeben. Ich behaupte mal, dass die Überzeugungsarbeit von entscheidender Bedeutung für den Stimmungswechsel war“, bewertet Bent Poulsen seinen Einsatz. In den Folgejahren erarbeitete er zusammen mit seinem Aufsichtsrat den Nationalpark-Rahmenplan für die Jahre 2013-2018. Der Plan enthält zwölf konkrete Zielvorgaben für die Entwicklung des Nationalparks, wovon sich der Hauptteil auf den Schutz und die Entwicklung der Natur und Kultur im Wattenmeer bezieht. Auch


Nationalpark Vadehavet

- Vi blev inspireret til at indgå partnerskaber med lokale virksomheder og organisationer efter et besøg i en nationalpark i det nordlige England. Vi har brugt det som forbillede og udvidet det til et partnerskabsprogram, der også rækker ud til byerne i nationalparkens bagland. Hensigten er at medvirke til at skabe et levebrød til så mange som muligt med vækst og arbejdspladser inden for turisme, fødevareproduktion og andre brancher. Alt sammen i balance med den fantastiske natur, siger Bent Poulsen.

N ATION A LPA RKEN OP I G E A R Nationalparkplanen angiver fortsat retningen i arbejdet med at udvikle vadehavsregionen som natur- og erhvervsområde, og den er siden suppleret med en strategi for at beskytte og benytte området som verdensarv. - Vore forgængere i bestyrelsen har gjort et rigtig godt arbejde. Nu er der behov for at skabe yderligere handling ved at afslutte mindre projekter og sætte større, flerårige projekter i gang. Vi vil skabe synlighed om verdensarven og holder workshops med de mange partnere for at klarlægge, hvordan de kan bruge statussen som et naturområde i verdensklasse i deres forretning, siger Janne J. Liburd. Hun er som forsker tiltalt af både at kunne bruge sin faglighed til at medvirke til at skabe bæredygtig udvikling og til i et tæt samspil med partnere at handle, skabe flere job og nye muligheder. Det sociokulturelle går i symbiose med natur og økonomi.

FA KTA Nationalpark Vadehavet har et areal på 1459 kvadratkilometer, hvoraf cirka 300 er landareal. Til sammenligning er Nationalpark Thy på 244 kvadratkilometer, Nationalpark Mols Bjerge på 180 kvadratkilometer og Nationalpark Skjoldungernes Land på 170 kvadratkilometer.

Nationalpark Vadehavet er ikke blot Danmarks største, men samtidig også landets eneste internationale nationalpark, der samarbejder tæt med nationalparker og andre myndighederne i de to øvrige vadehavslande, Tyskland og Nederlandene. Nationalpark Vadehavet er oprettet som en nationalparkfond, som ledes af en fondsbestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af miljøog fødevareministeren for en fireårig periode og har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken – herunder at udarbejde og revidere den nationalparkplan, som er grundlaget for nationalparkens daglige arbejde. Bestyrelsen, der består af 15 medlemmer, har nedsat et nationalparkråd for en tilsvarende fireårig periode, der skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere sikre, at udviklingen af nationalparken sker med bred, lokal indflydelse og opbakning. Nationalparkrådet består af 30 medlemmer.

Projekte zur Tourismus- und Wirtschaftsförderung sind Bestandteil des Plans. „Ein Besuch in einem Nationalpark im Norden Großbritanniens hat uns dazu inspiriert, mit regionalen Unternehmen und Organisationen Partnerschaften einzugehen. Der britische Nationalpark diente uns dabei als Vorbild. Unser Partnerschaftsprogramm wurde seither erweitert und umfasst jetzt auch die Städte im Hinterland des Nationalparks. Wir möchten u.a. in den Bereichen Tourismus und Lebensmittelproduktion das Wachstum fördern und möglichst viele Arbeitsplätze schaffen, aber natürlich nur im Gleichgewicht mit der wunderbaren Natur“, betont Bent Poulsen.

DER NATIONALPARK LEGT EINEN Z AHN ZU Der Nationalparkplan ist weiterhin richtungsweisend, wenn es um die Entwicklung der Wattenmeer-Region als Natur- und Wirtschaftsbereich geht. Eine neue Strategie hilft ergänzend, die Wattenmeer-Region als Welterbe zu schützen und zu nutzen. „Unsere Vorgänger im Aufsichtsrat haben wirklich gute Arbeit geleistet. Jetzt gilt es, weitere Schritte zu tun, indem wir kleinere Projekte abschließen und größere Projekte, die sich über mehrere Jahre hinziehen, anzupacken. Wir möchten das Welterbe Wattenmeer sichtbarer machen und Workshops für unsere vielen Partner veranstalten. Dabei soll u.a. geklärt werden, wie sie das Naturgebiet von Weltklasse für ihr Unternehmen nutzen können“, sagt Janne J. Liburd. Als Wissenschaftlerin möchte sie mit ihrem Fachwissen zur Förderung einer nachhaltige Entwicklung beitragen und in enger Kooperation mit den Partnern neue Möglichkeiten, mehr Arbeitsplätze und Handlungsspielräume schaffen. Wenn es nach ihr geht, soll der soziokulturelle Ansatz mit Natur und Wirtschaft eine Symbiose eingehen.

Der dänische Teil des Nationalparks Wattenmeer umfasst eine Fläche von 1459 km², von denen etwa 300 km² Landfläche sind. Dagegen haben die Nationalparks von Thy, Mols Bjerge und Skjoldungernes Land „nur“ eine Fläche von jeweils 244, 180 und 170 km². Der Nationalpark Wattenmeer ist nicht nur der größte Nationalpark Dänemarks, sondern zugleich auch der einzige von internationaler Bedeutung. Er arbeitet u.a. eng mit den Nationalparks in Deutschland und den Niederlanden, den beiden anderen Wattenmeerländern, zusammen. Der Nationalpark Wattenmeer wurde als Nationalparkfonds gegründet und wird von einem Fondsaufsichtsrat geleitet. Der Aufsichtsrat wird für einen vierjährigen Zeitraum vom dänischen Minister für Umwelt und Lebensnmittel ernannt. Zu seinen Aufgaben gehört die Entwicklung des Nationalparks bzw. die Erarbeitung und Überarbeitung eines Rahmenplans, der die Grundlage für die tägliche Arbeit bildet. Ebenfalls für einen vierjährigen Zeitraum ernennt der 15-köpfige Aufsichtsrat einen Nationalparkrat, der den Aufsichtsrat in Grundsatzfragen und bei wichtigen Entscheidungen beraten soll. Darüber hinaus muss der Rat dafür Sorge tragen, dass die Entwicklung des Nationalparks nur mit breiter Zustimmung der örtlichen Bevölkerung stattfindet. Der Nationalparkrat hat 30 Mitglieder. 51


Foto: Sara Lindholt

4 Foto: John Frikke

3

10

5

Foto: Hans Hagge

Foto: John Frikke

Nationalparkens aktiviteter og indsatser / Die Aktivitäten und Einsatzgebiete im Nationalpark TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

Det overordnede grundlag for Nationalpark Vadehavet er dels loven om nationalparker og dels bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet. Herefter er det nationalparkens bestyrelse, som gennem en nationalparkplan (2013-18) og en strategi udstikker retningslinjerne. Bestyrelsen har således formuleret en overordnet vision samt 12 målsætninger for aktiviteter og indsatser. Konkret udmøntes det hele i nationalparkens daglige arbejde og i en række projekter. Flere af disse er udførligt beskrevet i artiklerne i dette magasin, og her fortælles kort om 10 af de øvrige projekter, som Nationalpark Vadehavet arbejder med. Die übergeordneten Grundlagen für den Nationalpark Wattenmeer sind das dänische Nationalparkgesetz und die amtliche Bekanntmachung des Nationalparks Wattenmeer. Demzufolge ist der Aufsichtsrat des Nationalparks kraft eines Nationalparkplanes (2013–18) und einer Strategie für seine Ausrichtung zuständig. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat eine Vision mit insgesamt zwölf Zielsetzungen für Aktivitäten und Einsatzgebieten formuliert. All dies fließt in die alltägliche Arbeit und eine Reihe von Projekten im Nationalpark ein. Einige davon sind in den Artikeln des vorliegenden Magazins beschrieben. Unten folgt eine kurze Beschreibung der zehn weiteren Projekte, mit denen der Nationalpark Wattenmeer arbeitet.

52

1. Kystfugleforvaltning / Verwaltung für Küstenvögel Nationalpark Vadehavet understøtter projekter, der skal øge beskyttelsen af kystfugle bl.a. terner og præstekraver på strande og i klitområder, hvor der er konflikter med menneskelig aktivitet. Der er arbejdet med informationsmaterialer og forsøg med elektronisk hegning og skræmmelyde på Rømø Nørreland. Initiativerne udføres sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og vadehavskommunerne. / Der Nationalpark Wattenmeer unterstützt Projekte, die den Schutz der Küstenvögel verbessert. Etwa den von Seeschwalben und Regenpfeifern an Stränden und in Dünengebieten, wo es Konflikte mit menschlichen Aktivitäten gibt. Neben dem Einsatz von Informationsmaterial gibt es Versuche mit Elektrozäunen und Warntönen in Rømø Nørreland. Die Iniativen werden gemeinsam mit Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen und den Wattenmeerkommunen durchgeführt. 2. Græsning / Weidehaltung Afgræsning af bl.a. strandenge og klitheder er af afgørende betydning for naturindholdet i nationalparken. Derfor er der igangsat en offentlig kampagne vedrørende græsning i Nationalpark Vadehavet og nedsat et græsningsudvalg. Der arbejdes på at etablere en foreningsmodel i samarbejde med landbruget, vadehavskommunerne og Naturstyrelsen. / Die Weidenutzung von u.a. Strandwiesen und Dünenheide hat für die Naturvielfalt im Nationalpark eine große Bedeutung. Um eine Verbuschung zu verhindern, wurden eine öffentliche Kampagne zum Thema Weidehaltung im Nationalpark Wattenmeer angestoßen sowie ein Weidehaltungsausschuss eingesetzt. Ziel ist die Etablierung einer Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Wattenmeerkommunen und Naturschutzbehörde auf Vereinsebene.

9

Foto: John Frikke

3. Forskning i vadehavsemner / Forschung zum Wattenmeer Nationalpark Vadehavet skal understøtte undervisning og forskning. Nationalparkens forskningsudvalg står bl.a. bag en årlig forskningsdag, som er en slags speeddating for forskere, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af Vadehavet. Alle kan komme til forskningsdagen og blive opdateret på den nyeste viden om Vadehavets natur, biologi, geologi, kulturhistorie, erhvervsudvikling og meget mere. / Der Nationalpark Wattenmeer fördert Unterricht und Forschung. Der Forschungsausschuss des Nationalparks steht u.a. hinter dem jährlich stattfindenden Forschungstag – einer Art Speed Dating für Forscher, die sich mit den verschiedensten Aspekten des Wattenmeeres befassen. Der Forschungstag ist offen für alle. Die Teilnehmer werden über den neuesten Stand von Natur, Biologie, Geologie, Kulturgeschichte, Unternehmensplanungen und vielem mehr im Wattenmeer informiert. 4. Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet / Freiluft-Tourismus im Nationalpark Wattenmeer Projektet har bl.a. etableret en række fysiske faciliteter som bidrag til den rekreative infrastruktur – borde, bænke, informationstavler, toiletter, grill og bålpladser. Andre steder er anlagt havkajakramper. Der er udarbejdet et kort om mulighederne for oplevelser, aktiviteter og færdsel i og langs Vadehavet. / Im Rahmen des Projekts wurden u,a. Objekte installiert, die die rekreative Infrastruktur verbessern: Tische, Bänke, Infotafeln, Toiletten, Grills und Feuerstellen. Zudem wurden Rampen für Seekajaks angelegt. Auch eine Karte über Erlebnismöglichkeiten, Aktivitäten und Wege im und am Wattenmeer wurde erstellt.


SIDE 19

Illu: fra projektbeskrivelse

6

8

Foto: Scanpix

Foto: Visit Ribe

7

Foto: Thorkild Jensen

2

1

Foto: Thorkild Brandt

5. Naturgenopretning af Sneum Digesø / Renaturierung des Sneum Deichsees

7. Oplevelser i Verdensarven / Erlebnisse im Welterbe

I efteråret 2015 blev der udført et naturgenopretningsprojekt af Sneum Digesø. Kanter og bredzoner blev afrettet, og der blev ryddet træer og buske samt udført slåning og knusning af gamle græsarealer. Der er fortsat drøftelser med Naturstyrelsen (ejer) om at forbedre klæggravenes funktion som yngleområder for områdets karakteristiske ynglefugle. Søområdet huser Danmarks største ynglekoloni af hættemåger. / Im Herbst 2015 wurde der Sneum Deichsee renaturiert. Ufer und Flächen wurden bereinigt und Bäume und Büsche entfernt. Ferner wurden alte Grasflächen gemäht und freigelegt. Gemeinsam mit der Naturschutzbehörde als Eigentümer gibt es Überlegungen dazu, wie die Funktion der Deichgräben als Brutgebiete für die charakteristischen Brutvögel der Region verbessert werden kann. Im Seengebiet lebt Dänemarks größte Brutkolonie von Lachmöwen.

Under titlen ‚Oplevelser i Verdensarven‘ gennemføres i 2016-2017 et projekt, der skal udvikle læringsmaterialer, kompetenceudvikle formidlere og naturguider og produktudvikle tilbud om oplevelser i Verdensarven. Det vil ske i samarbejde med en række partnere. / Unter dem Titel „Erlebnisse im Welterbe“ wird 2016–2017 ein Projekt durchgeführt, in dessen Rahmen Lehrmaterial entwickelt sowie Naturvermittler und Naturguides ausgebildet werden sollen. Daneben steht die Entwicklung von Erlebnisangeboten im Welterbe. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Partnern.

6. Stedet tæller / „Orte erzählen“ „Ankomst til Nationalpark Vadehavet og Verdensarven ved Rømødæmningen“ er et projekt under Realdanias kampagne ‚Stedet tæller‘. Projektet vil blive placeret ved opkørslen på fastlandssiden til Rømødæmningen og går bl.a. ud på at anlægge et værft (kunstig jordhøj), hvorfra besøgende kan få et første overblik over den storslåede natur på begge sider af diget. / „Die Ankunft im Nationalpark Wattenmeer und Welterbe über den Rømødamm“ ist ein Projekt, das im Rahmen der Kampagne ‚Stedet tæller‘ (dt. Orte erzählen) umgesetzt wird, die der Verein Realdania initiiert hat. Das Projekt wird an der Festland-Zufahrt zum Rømødamm umgesetzt. Dort soll u.a. eine Warft entstehen, also ein künstlicher Hügel, von dem aus Besucher einen ersten Überblick über die großartige Natur auf beiden Seiten des Deichs erhalten.

8. Sortterne-projekt / Das Trauerseeschwalben-Projekt Sortternen er på rødlisten over truede fugle i Danmark, hvor bestanden er nede på 50-80 par. Tøndermarsken er et af blot tre danske ynglesteder, og sammen med partnere nord og syd for grænsen er nationalparken med i et projekt, der skal forbedre forholdene for den elegante terne. Det sker bl.a. ved at udlægge kunstige redeflåder på sortternens foretrukne ynglelokaliteter i marsken. /Die Trauerseeschwalbe steht in Dänemark auf der roten Liste bedrohter Vögel. Der Bestand hierzulande liegt bei nur noch 50 bis 80 Paaren. Die Tøndermarsch ist eine von nur drei Brutstätten. Gemeinsam mit Partnern nördlich und südlich der Grenze führt der Nationalpark ein Projekt durch, das die Bedingungen für die elegante Schwalbe verbessern soll. Dazu werden u.a. künstliche Nistflächen an Brutstätten in der Marsch geschaffen, die die Trauerseeschwalbe besonders häufig aufsucht. 9. Partnerprogram / Das Partnerprogramm

der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og serviceydelser med tilknytning til nationalparken samt bidrage til markedsføringen af denne. På den årlige partnerdag kan partnerne netværke og få viden om vadehavsområdet og nationalparkens aktiviteter. / Rund 150 lokale Akteure – Naturführer, Lebensmittelproduzenten, Tourismusorganisationen, Museen u.a. – nehmen am Partnerprogramm im Nationalpark Wattenmeer teil. Ziel ist es, all jene Kräfte zusammenzuführen, die an Entwicklung und Vermarktung von Qualitätsprodukten und Serviceangeboten mit Bezug zum Nationalpark arbeiten. Auf dem jährlich stattfindenden Partnertag findet ein Networking samt Wissensvermittlung über die Wattenmeer-Region und die Aktivitäten des Nationalparks statt. 10. Trilateralt samarbejde / Lorem ipsum dolor Nationalpark Vadehavet er Danmarks internationale nationalpark og deltager i et omfattende samarbejde med de to andre vadehavslande, Tyskland og Nederlandene – det såkaldte trilaterale vadehavssamarbejde. Samarbejdet styres overordnet af de tre landes regeringer og omfatter en lang række emner inden for bl.a. naturbeskyttelse og -overvågning, undervisning, forskning, bæredygtig turisme og Vadehavet som Verdensarv. / Der Nationalpark Wattenmeer ist Dänemarks größter internationaler Nationalpark. Er nimmt an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den beiden anderen Wattenmeerländern Deutschland und den Niederlanden teil – der sogenannten trilateralen Wattenmeer-Zusammenarbeit. Die Kooperation steht unter Leitung der drei Länderregierungen und umfasst eine ganze Reihe von Themen, darunter Naturschutz und -überwachung, Unterricht, Forschung, nachhaltigen Tourismus und das Wattenmeer als Welterbe.

Henved 150 lokale aktører – naturvejledere, fødevareproducenter, turismevirksomheder, museer m.fl. – er med i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Formålet er at samle de kræfter, 53


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Svend Tougaard, formand for Vadehavets Vagerlaug / Vorsitzender von Vadehavets Vagerlaug

Alt er på plads og i orden / Alles am Platz und in Ordnung Afmærkningen af de historiske og nuværende sejlrender i Nationalpark Vadehavet er overtaget af Vadehavets Vagerlaug/ Nationalparken efter Farvandsvæsnet/Søfartsstyrelsen i 2012 besluttede at stoppe afmærkning af området, som staten ellers overtog retten og forpligtelsen til i 1847. Allerede i slutningen af jernalderen, omkring år 0, er der vidnesbyrd om Vadehavets betydning for søfarten og dermed for handel. Sydvest for Ribe (Dankirke) er der arkæologiske fund af romerske mønter, frankiske glas og andre importvarer fra den tid. Ved Ribe Å blev der anlagt en permanent handelsplads på den nordlige bred af åen så tidligt som år 700. Datidens skibe kunne sejle ad åen ind til handelspladsen, som var placeret ved vadestedet over åen og dermed ved knudepunktet for den landværts trafik. Meget hurtigt opstod der en ganske betydelig handels-

Die Markierung der historischen und aktuellen Fahrrinnen im Nationalpark Wattenmeer wird vom Bojenverein des Wattenmeeres wahrgenommen, seit die dänische Seefahrtsbehörde 2012 die 1847 begonnene Kennzeichnung aufgegeben hat.

Bereits am Ausgang der Eisenzeit, also um das Jahr null, finden sich Hinweise auf die Bedeutung, die das Wattenmeer für die Seefahrt und damit für den Handel hatte. Südwestlich von Ribe (Dankirke) wurden archäologische Funde von Münzen, fränkischem Glas und anderen Importwaren aus jener Zeit gemacht. An der Nordseite der Ribe Å wurde schon im Jahr 700 ein fester Handelsplatz angelegt. Die damaligen Schiffe segelten den Fluss bis zu diesem Handelsplatz hinauf, der an einer Furt angelegt war – und damit an einem wichtigen Knotenpunkt für den ländlichen Verkehr. In kurzer Zeit entwickelte sich so ein bedeutender Handelsplatz mit Gütern und „Importwaren“ aus großen Teilen EuroF AKTA Alt på plads og i orden / „Alles am Platz und in Ordnung“ pas. Ribe wuchs schnell, und im Jahr 854 Udtrykket ‚Alt på plads og i orden‘ stammer fra efterretninger for søfarende, som tidligere erhielt Bischof und Missionar Ansgar die blev sendt i radioen efter middagsradioavisen. Her fik de søfarende (og lytterne i øvrigt) en Erlaubnis, in Ribe eine Kirche zu bauen. gennemgang af status for sømærkningen rundt om i de danske farvande. Hvis der ikke var Anno 984 wurde Ribe bereits als Bischofsnogen uregelmæssigheder lød meldingen: ‚Alt på plads og i orden‘. / Der Ausdruck „Alles sitz erwähnt. Im Mittelalter wuchs Ribes am Platz und in Ordnung“ stammt aus den Nachrichten für Seeleute im Radio, die früher Bedeutung weiter – es wurde schon bald nach den Mittagsnachrichten gesendet wurden. Hier erfuhren die Seeleute (und die Hörer zu Dänemarks größter Stadt. Im selben natürlich) den aktuellen Status der Markierungen in den dänischen Gewässern. Gab es Zeitraum wuchsen auch die Nachbargekeine Unregelmäßigkeiten, lautete die Meldung „Alles am Platz und in Ordnung“. meinden Tønder und Varde, die ähnlich

54


Nationalpark Vadehavet Hollænderen W. Blaeue har tegnet dette søkort i 1612. Bemærk ankeret mellem Fanø og Mandø, som viser datidens „Ribe Havn“.

Diese Seekarte zeichnete der Holländer W. Blaeue anno 1612. Achten Sie auf den Anker zwischen Fanø und Mandø – er zeigt die damalige Lage des Hafens von Ribe an. Det gode skib skonnerten „Maja“ ligger for anker i „Ribe Havn“. I gamle dage betød udtrykket „havn“ en sikker ankerplads, og „Ribe Havn“ var ankerpladsen for større skibe i Knudedyb. Foto: Svend Tougaard Der Schoner „Maja“ liegt im „Hafen von Ribe“ vor Anker. Früher meinte der Begriff „Hafen“ einen sicheren Ankerplatz. Und „Ribe Havn“, also der Hafen von Ribe, war ein Ankerplatz für größere Schiffe im Knudedyb. Foto: Svend Tougaard

Carl Rasmussens „Ribe fra vest, aften 1869“ er udstillet på Ribe Kunstmuseum. Bemærk, at åløbet dengang var mærket med koste, fordi hele området ved store højvander blev oversvømmet. Carl Rasmussens Gemälde „Ribe von Westen, Abend 1869“ (Ribe fra vest, aften 1869) ist im Ribe Kunstmuseum zu sehen. Man erkennt, dass der Auslauf damals mit einem „Besen“ markiert war, da die ganze Gegend bei Hochwasser überschwemmt wurde.

55


Nationalpark Vadehavet

En af bådene er strandet ved lavvande – men det er der råd for: Nogle få timer senere er båden i stand til at sejle igen. Foto: Svend Tougaard Eines der Boote ist bei Ebbe gestrandet – aber das ist kein Problem: einige Stunden später kann das Schiff weiterfahren. Foto: Svend Tougaard

Varde Klar til afgang. Ribe Sejlklubs „Prik“ lastet med røde bagbordskoste, og ved siden af et af medlemmernes både lastet med de grønne styrbordskoste. Foto: Svend Tougaard

Klar zum Ablegen. Die „Prik“ des Segelvereins Ribe ist mit roten Backbord-„Besen“ beladen. Daneben ein Boot eines Vereinsmitglieds, beladen mit grünen Steuerbord„Besen“. Foto: Svend Tougaard

Ho Bugt

Hjerting Løb

Esbjerg Grådyb Kelding Lo

Fanø

Lundvig Løb

Ribe Strøm

Knudedyb

Langjord Løb

Ribe Løb Sønderkeldsand Løb Gydeløbet Mandø Gyde

Kaneslunde

Ribe

Mandø

Juvre Dyb

Østerdyb Juvre Priel

Rømø

Fuglegrøft

Lister Dyb Kurt og Carlo er to af de faste kræfter i Vadehavets Vagerlaug. De kommer begge fra Ribe Sejlklub og er aktive i arbejdet med afmærkningen af Lundvig Løb. Foto: Svend Tougaard Kurt und Carlo sind zwei der Aktiven von Vadehavets Vagerlaug. Beide sind Mitglieder im Segelclub Ribe und regelmäßig im Einsatz bei Kennzeichnungsarbeiten in der Fahrrinne Lundvig Løb. Foto: Svend Tougaard

56

Vadehavets Vagerlaug / Vadehavets Vagerlaug Højer Løb

Esbjerg og Rømø havne / Häfen Esbjerg und Rømø Søfartsstyrelsen / Dänische Seefahrtsbehörde

Nedlagt af Søfartsstyrelsen / Aufgegebene Fahrrinnen Kystredningstjenesten (til redningsbåd) / Küstenrettung (für Rettungsboote)

Kortet viser, hvem der har ansvaret for afmærkningen af de forskellige sejlruter i Vadehavet. Die Karte zeigt, wer verantwortlich für die Markierung der verschiedenen Fahrrinnen im Wattenmeer ist.

Tønder


Nationalpark Vadehavet

plads med importvarer fra store dele af Europa. Ribe udviklede sig hurtigt, og i 854 fik Ansgar tilladelse til opførelse af en kirke i Ribe, og i 984 omtales Ribe som bispesæde. Op gennem middelalderen voksede Ribes betydning, og Ribe blev Danmarks største by. I samme periode voksede også Tønder og Varde, der ligesom Ribe kunne besejles ad åen helt ind til skibbroen i byerne. Efterhånden blev skibene så store, at de ikke kunne gå ind i åerne og måtte ankre op i Vadehavet, og varerne sejles med mindre både, lægtere. Helt op til 1800-tallet bevarede Vadehavet sin status som vigtig søværts adgang til det danske marked og eksport den anden vej — indtil skibene blev så store, at man vovede at gå nord om Skagen.

SIKKER SE JL A DS I VA DEH AV E T Når Vadehavet havde en så central betydning for sejlads og handel, skyldes det, at Vadehavet var det eneste sted på den jyske vestkyst, hvor skibe kunne komme i beskyttende læ af vadehavsøerne og dermed komme sikkert i land. De fire tidevandsdyb mellem øerne: Grådyb, Knudedyb, Juvre Dyb og Lister Dyb er naturligt meget dybe og giver sikker adgang ind i Vadehavet. Sejladsen i Vadehavet er bestemt af tidevandet. Tre fjerdedele af Vadehavet tørlægges ved lavvande, og kun den sidste fjerdedel, renderne, er vandfyldte ved lavvande og kan fungere som sejlrender for skibe. Meget tidligt må disse render eller løb være blevet afmærket for at undgå grundstødning på de vanddækkede vader ved sejlads ved højvande. A FM ÆRKNING I VA DEH AV E T Vadehavet er et overordentlig dynamisk farvand. Renderne skabes af tidevandsstrømmene, og især de mindre render ændrer sig fra år til år. Så selv med moderne navigationsudstyr og elektroniske søkort, kan man ikke stole på, at renden forløber samme sted som sidste år, og man er derfor afhængig af fysisk afmærkning. Efter at Farvandsvæsnet stoppede afmærkningen af Vadehavet, er det Vadehavets Vagerlaug, der er ansvarlig for afmærkningen — undtagen afmærkningen til Esbjerg Havn og Rømø Havn, som gennemføres af de pågældende havne. I de øvrige danske farvande sættes afmærkningen med flydende vagere, der holdes på positionen med en tonstung betonklods på bunden, men i det lavvandede vadehav er det kun dybene mellem øerne, der afmærkes ved flydende vagere. Vagerlauget har overtaget den ‚tunge‘ afmærkning af flydende jern-sømærker i Knude-

FA KTA

Koste / Besen

Det kaldes koste, fordi man før i tiden afmærkede med en stage med en riskost magen til den, man fejede med. Kosten blev sat med riset opad i styrbord (højre) og med riset nedad i bagbords side af løbet, når man er for indadgående. I dag er kosten af plastik og kegleformet, grøn til styrbord og cylinderformet, rød i bagbords side. / Die Markierungen heißen Besen, weil man die Fahrrinnen im flachen Wasser mit Reisigbesen markiert hat, die den Besen im Haushalt ähnelten, mit denen man fegte. Die Besen mit Kehrseite nach unten zeigen Steuerbord an (also rechts), die Besen mit Kehrseite nach oben stehen Backbord (links), beides gesehen in Fahrtrichtung Hafen oder landeinwärts. Heute ist der „Besen“ meist aus Kunststoff und kegelförmig: Steuerbord ist grün und zylinderförmig, rot zeigt die Backbordseite.

wie Ribe über Flüsse bis zu Kaianlagen in der jeweiligen Stadtmitte erreichbar waren. Mit der Zeit aber wurden die Schiffe so groß, dass sie die Flüsse nicht mehr befahren konnten und draußen im Wattenmeer vor Anker gingen. Von dort wurden die Waren auf kleinere Boote, Schuten, umgeladen und in die Orte gebracht. Bis ins 19. Jahrhundert behielt das Wattenmeer so seine Rolle als wichtiger Seezugang zum dänischen Markt sowie für den Export aus dem Land. So lange, bis die Handelsschiffe so groß wurden, dass man den Seeweg ganz im Norden rund um Skagen wagen konnte.

SI C H E R E S C H I FFFA H RT I M WAT T E N M E E R Dass das Wattenmeer solch eine zentrale Bedeutung für Seefahrt und Handelt hatte, liegt daran, dass dies die einzige Region an Jütlands Westküste war, in der Schiffe schützenden Windschatten hatten, den die Wattenmeerinseln bieten. Hier konnten die Segler sicher an Land gelangen. Zwischen den dänischen Wattenmeerinseln gibt es vier Fahrrinnen: Grådyb, Knudedyb, Juvre Dyb und Lister Dyb besitzen von Natur aus eine Tiefe, die den Schiffen im Wattenmeer genügend Kielfreiheit sichert. Im Wattenmeer ist die Schifffahrt von den Gezeiten abhängig. Drei Viertel des Wattenmeeres fallen bei Ebbe trocken, nur das letzte Viertel, die Rinnen, sind auch bei Ebbe mit Wasser gefüllt und können als Fahrweg für Schiffe dienen. Schon früh müssen diese Rinnen oder Wasserläufe Markierungen erhalten haben, um ein Aufgrundlaufen von Schiffen bei Flut in flacheren Gebieten zu verhindern. M A R K I E RU N G E N I M WAT T E N M E E R Das Wattenmeer ist ein sehr dynamisches Fahrwasser. Die (Fahr-) Rinnen werden von den Gezeitenströmungen gebildet, und vor allem die kleinen Rinnen ändern sich von Jahr zu Jahr. Selbst mit modernen Navigationsgeräten und elektronischen Seekarten kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Fahrrinnen noch dort verlaufen, wo sie vor einem Jahr lagen. Deshalb sind Schiffe auf physische Markierung angewiesen. Nach dem die dänische Seefahrtsbehörde (Farvandsvæsnet) im Wattenmeer keine Markierungen mehr setzt, ist Vadehavets Vagerlaug – auf Deutsch: „Bojenverein des Wattenmeeres – dafür verantwortlich. Davon ausgenommen sind nur die Kennzeichnung der Zufahrten zu den Häfen von Esbjerg und Rømø. Diese werden von den jeweiligen Hafengesellschaften selbst vorgenommen. Während in dänischen Gewässern die Markierung üblicherweise mittels schwimmender Bojen erfolgt, die mit einem tonnenschweren Betonklotz am Boden in Position gehalten werden, werden im flachen Wattenmeer nur die Tiefen zwischen den Inseln mit Bojen gekennzeichnet. Der Bojenverein hat die ‚schwere‘ Markierung mit schwimmenden Seezeichen aus Stahl entlang der Fahrrinne Knudedyb übernommen. Dies ist nur mit Hilfe eines größeren Schiffs mit Spezialausrüstung machbar, mit dem sich die schweren Tonnen für die Instandhaltung aus dem Wasser holen lassen. Da damit hohe Kosten verbunden sind, führt Vadehavets Vagerlaug zusammen mit der dänischen Seefahrtsbehörde Søfartsstyrelsen Versuche mit leichteren Seezeichen aus Kunststoff und leichterer Verankerung durch. Wir gehen davon aus, dass die Erfahrungen positiv sein werden, so dass der Bojenverein die Seezeichen bei Knudedyb dann durch Plastikbaken ersetzen kann. Diese kann das neue Nationalpark-Schiff positionieren, das zu diesem Zweck mit einem Kran ausgerüstet ist. 57


Nationalpark Vadehavet

dyb, og det kræver et specialudrustet større skib for at kunne hale de op til fem ton tunge sømærker op til vedligehold. Det er omkostningstungt, og derfor gennemfører Vadehavets Vagerlaug i samarbejde med Søfartsstyrelsen forsøg med lettere plastic-vagere og en lettere forankring. Erfaringerne fra disse forsøg forventes at være gode, så Vagerlauget kan erstatte sømærkerne i Knudedyb med plastikvagere, der vil kunne sættes af det nye Nationalparkskib, som har en kran beregnet til dette. Resten af afmærkningen sættes med koste i kanten af løbene, der bruges som sejlrender. Kostene er så lette at håndtere, at det er sejlklubberne, der sætter dem fra deres egne både. Varde Sejlklub afmærker Ho Bugt til Varde, Fanø Sejlklub sejlrenden til Nordby, Ribe Sejlklub sætter sejlrenden til Ribe og sejlrenden øst om Fanø, og Højer Sejlklub sætter Højer Løb. Der sættes i alt mellem 160 og 180 koste hvert forår. Det kan kun udføres ved laveste vandstand — en time på hver side af lavvande — for at være sikker på, at det er selve den dybe del af renden, der afmærkes.

Die verbleibenden Markierungen werden mit Pricken mit aufgesetztem Reisig, so genannten „Besen“, entlang der Wasserläufe markiert, die als Fahrrinnen genutzt werden. Diese Besen sind so leicht handhabbar, dass die Segelvereine sie mit ihren eigenen Schiffen setzen können. Der Segelclub Varde Sejlklub markiert die Bucht von Ho bis nach Varde, Fanø Sejlklub die Fahrrinne nach Nordby, der Ribe Sejlklub die Rinne nach Ribe sowie die östliche Fahrrinne vor Fanø; der Højer Sejlklub markiert die Gewässer von Højer Løb. Insgesamt werden in jedem Frühjahr zwischen 160 und 180 Besen gesetzt. Dies kann nur bei niedrigstem Wasserstand passieren – eine Stunde vor und nach Ebbe –, um ganz sicher zu sein, dass auch wirklich der tiefste Teil der Fahrrinne beschildert wird.

En af de store vagere i Knudedyb, som vagerlauget har overtaget. Vageren er af jern, men vagerlauget påtrænke at udskifte den og andre lignende vagere med nogle af plast, som nemmere kan håndteres fra Nationalparkskibet. Foto: Svend Tougaard

Eine der großen Tonnen von Knudedyb, die der „Bojenverein“ übernommen hat. Die Tonne ist aus Stahl, aber der Verein denkt darüber nach, sie und vergleichbare Tonnen gegen solche aus Plastik auszutauschen. Diese sind mit dem Nationalparkschiff einfacher zu handhaben. Foto: Svend Tougaard

Smakke-træf i Ribe med sejlere fra hele landet. For mange sejlere er der tale om ganske anderledes og udfordrende sejlads, når de skal prøve kræfter med Vadehavets smalle og snoede sejlrender. Foto: Svend Tougaard

Slagters Lo på østsiden af Fanø er ikke afmærket. Ved lavvande er man ikke i tvivl, men ved højvande kræver det høj grad af stedkendskab for at finde renden. Foto: Svend Tougaard

Treffen von Smakkejollen in Ribe mit Seefahrern aus dem ganzen Land. Viele Segler halten das Segeln in den schmalen, gewundenen Fahrrinnen des Wattenmeeres für anders und herausfordernder als üblich. Foto: Svend Tougaard

Slagters Lo liegt auf der Ostseite von Fanø und ist nicht markiert. Bei Ebbe findet man die Fahrrinne problemlos, doch bei Flut gehört genaue Ortskenntnis zur Orientierung. Foto: Svend Tougaard

58


Nationalpark Vadehavet

Vagerlaugets historie

/ Die Geschichte des „Bojenvereins“

Vadehavets Vagerlaug blev etableret i 2012, efter at Farvandsvæsnet i 2009 meddelte, at de agtede at ophøre med afmærkning af sejlruterne i Vadehavet. Et arbejde Farvandsvæsnet har gennemført, siden Staten i 1847 erhvervede retten til afmærkning af Vadehavet. Det gav heftig reaktion i sejlerkredse. Vadehavets Bådklubber, der er en samarbejdsorganisation mellem de 11 sejlklubber i Vadehavet, indkaldte til møde i februar 2010, hvor der deltog repræsentanter for alle sejlklubber i Vadehavet samt Skov- og Naturstyrelsen, Kystredningsstationerne, repræsentanter for de fire vadehavskommuner, Kommunernes Vadehavssekretariat og særligt kyndige på området. Nationalparken var på dette tidspunkt i støbeskeen. Resultatet af mødet blev, at Kommunernes Vadehavssekretariat og Vadehavets Bådklubber gennemgik problemstillingen uden afmærkning. Redningsstationerne i Vadehavet sammenfattede situationen således: „Sikkerheden ved sejlads i Vadehavet vil være katastrofal ved nedlæggelse af afmærkningen“. Den efterfølgende dialog med Farvandsvæsnet rykkede ikke ved beslutningen. I mellemtiden var Nationalpark Vadehavet indviet i oktober 2010 og var i nationalparkloven og -bekendtgørelsen forpligtet til at sikre adgang til nationalparken. En nedlæggelse af sejlruterne ville afskære adgang til cirka 80 procent af nationalparken. Formanden for nationalparken foreslog Farvandsvæsnet, at det udskød sin beslutning, til bestyrelsen for nationalparken var nedsat. På et efterfølgende møde på Esbjerg Rådhus, med deltagelse af Kommunernes Vadehavssekretariat, nationalparken, Vadehavets Bådklubber og redningsstationerne i Vadehavet, hvor formanden for Folketingets forsvarsudvalg blev bedt om at være mødeleder (Farvandsvæsnet var under Forsvarsministeriet), blev det aftalt at nedsætte Vadehavets Vagerlaug til at gennemføre afmærkning af Vadehavet. Nationalparken påtog sig at gennemføre den ‚tunge‘ afmærkning i Knudedyb og fik vederlagsfrit overdraget brugsretten af de otte stålvagere, som Farvandsvæsnet havde udskiftet ved udgangen af 2011. Vadehavets Bådklubber påtog sig at sætte kostene. Nationalpark Vadehavet besluttede at etablere vagerlauget og at fungere som sekretariat. Det blev endeligt nedsat den 9. marts 2012, bestående af nationalparken, de fire vadehavskommuner, Vadehavets Bådklubber og Kystredningstjenesten med Søfartsstyrelsen som rådgiver samt Naturstyrelsen med økonomisk støtte.

Der Bojenverein des Wattenmeeres (Vadehavets Vagerlaug) entstand 2012, nachdem die dänische Seefahrtsbehörde 2009 gemeldet hatte, dass sie die Markierung der Fahrrinnen im Wattenmeer beenden werde. Für diese Arbeit war das zuständige Gewässeramt (Farvandsvæsnet) seit 1847 aktiv, als der Staat diese hoheitliche Aufgabe übernommen hatte. In Seglerkreisen erfolgte daraufhin eine heftige Reaktion. Die Bootsvereine im Wattenmeer (Vadehavets Bådklubber), ein Zusammenschluss der elf Segelclubs im Wattenmeer, kamen im Februar 2010 mit Vertretern der dänischen Naturschutzbehörde Skov- og Naturstyrelsen, der Küstenrettungsstationen, der vier Wattenmeerkommunen, dem Wattenmeersekretariat der Kommunen sowie anderen Fachleuten zusammen. Der Nationalpark war damals noch in der Planungsphase. Das Ergebnis des Treffens war, dass das Wattenmeersekretariat und Bootsvereine die Probleme einer fehlenden Markierung bewerteten. Repräsentanten der Rettungsstationen fassten die Situation so zusammen: „Die Sicherheit für Boote würde sich katastrophal verschlechtern, wenn die Markierung entfiele.“ Doch auch ein weiterer Dialog konnte nichts an der Entscheidung der Behörden ändern. Zwischenzeitlich wurde im Oktober 2010 der Nationalpark Wattenmeer offiziell eingeweiht. Damit war der Raum laut dänischem Nationalparkgesetz verpflichtet, den freien Zugang zum Nationalpark zu gewährleisten. Eine Aufgabe der Schifffahrtsrouten aber würde rund 80 Prozent des Nationalparks von der Öffentlichkeit abschneiden. Der Leiter des Nationalparks schlug der Seefahrtsbehörde vor, seine Entscheidung zu vertagen, bis der Nationalpark einen Aufsichtsrat als Verwaltungsorgan konstituiert hat. Beim folgenden Treffen im Rathaus von Esbjerg – an dem Vertreter des Wattenmeersekretariats der Kommunen, des Nationalparks, des Vereins der Bootsclubs sowie der Rettungsstationen des Wattenmeeres teilnahmen – hatte der Vorsitzende des parlamentarischen Verteidigungsauschusses die Diskussionsleitung (die Seefahrtsbehörde gehörte zum Verteidigungsministerium). Hier wurde vereinbart, den Bojenverein „Vadehavets Vagerlaug“ zu gründen, der sich zukünftig um die Kennzeichnung der Seewege im Wattenmeer kümmern solle. Der Nationalpark übernahm die „schwere“ Kennzeichnung von Knudedyb und erhielt das Nutzungsrecht der acht Stahl-Seezeichen, die die Seewegbehörde Ende 2011 ausgetauscht hatte. Für die Markierung mit „Besen“ sind die Bootsclubs im Wattenmeer (Vadehavets Bådklubber) verantwortlich. Der Nationalpark Wattenmeer beschloss die Etablierung des Bojenvereins und steht für diesen als Sekretariat zur Verfügung. Der endgültige Beschluss dazu fiel am 9. März 2012. Am Bojenverein beteiligt sind der Nationalpark, die vier Kommunen in der Wattenmeerregion, die Bootsvereine sowie die Küstenrettungsstationen mit der Seefahrtsbehörde als beratendes Organ. Wirtschaftliche Unterstützung kommt von der Naturschutzbehörde, Naturstyrelsen. 59


Nationalpark Vadehavet

Laksens rejse i Varde Ă… / Die Reise der Lachse in die Varde Ă… 60


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Xenia Salomonsen, cand.scient, leder af NaturKulturVarde / Leiterin von NaturKulturVarde

I begyndelsen af 00’erne var Varde Å døende, men takket være et stort naturgenopretningsprojekt er livet vendt tilbage til det store vandløb. Samtidig opdagede man, at der stadig var en rest tilbage af den oprindelige bestand af vildlaks. Xenia Salomonsen, der har et meget personligt forhold til Varde Å, fortæller her om arbejdet med at sikre laksebestanden, som udføres af lokale kræfter sammen med Danmarks Center for Vildlaks.

Anfang des Jahrtausends war der Fluss Varde Å ein sterbendes Gewässer. Doch dank eines groß angelegten Renaturierungsprojekts ist das Leben in den wichtigen Wasserlauf zurückgekehrt. Man entdeckte sogar, dass noch Reste des ursprünglichen Wildlachsbestands im Fluss lebten. Xenia Salomonsen hat ein persönliches Verhältnis zur Varde Å. Hier erzählt die Wissenschaftlerin von ihrer Arbeit, die hilft, den Lachsbestand zu erhalten. Daran arbeiten engagierte Menschen aus der Region gemeinsam mit Experten von Dänemarks Center für Wildlachs.

En række af Danmarks største åer, blandt andet Vidå, Ribe Å, Sneum Å og Varde Å, hører med til fortællingen om Nationalpark Vadehavet. I åerne lever der – eller har der levet – laks, men som en følge af menneskelig påvirkning har laksene haft det svært, og nogle laksestammer regnes i dag for uddøde. Til gengæld har andre laksestammer, som man troede var uddøde, vist sig alligevel ikke at være det. Varde Å i den nordligste ende af nationalparken er Vadehavets eneste uregulerede å. I år 2000, på et tidspunkt da åen faktisk var døende, opdagede man, at der stadig fandtes laks, der genetisk set matchede de oprindelige laksestammer, og med fokus på laksen i Varde Å er dette en personlig beretning om det arbejde, der gøres for at hjælpe den vestjyske vildlaks. Jeg havde Varde Å i min baghave i de tre et halvt år, jeg boede ved Karlsgårde Værket. Her oplevede jeg, hvordan åen er levende, stiger og falder med ebbe og flod, og skærer sig igennem landskabet som en blodåre i vævet. Men for rigtigt at få kendskab til, hvordan åen egentlig har det, må man ned i dybet. For svaret gemmer sig i det mørke, hemmelighedsfulde vand.

Eine Reihe von Dänemarks größten Flüssen, darunter Vidå, Ribe Å, Sneum Å und Varde Å, bilden einen bedeutenden Teil des Nationalparks Wattenmeer. In den Wasserläufen kam Lachs vor oder lebt hier noch heute. Doch menschliche Einflüsse raubten dem Fisch sein Revier, so dass heute einige Lachsstämme als ausgestorben gelten. Andere Lachsstämme aber, von denen man bereits annahm, dass sie ausgestorben seien, sind wider Erwarten noch da. Die Varde Å liegt am nördlichen Ende des Nationalparks. Sie ist der einzige nicht regulierte Fluss im dänischen Wattenmeer. Im Jahr 2000, als Kenner den Fluss schon für nahezu tot hielten, zeigte sich, dass hier dennoch Lachs vorkam, der genetisch mit den ursprünglichen Lachsstämmen übereinstimmte. Mein folgender Bericht ist deshalb ein persönlicher Einblick in die Arbeit zur Rettung des westjütländischen Wildlachses. Dreieinhalb Jahre lang wohnte ich beim Wasserkraftwerk Karlsgårde Værket in der Nähe von Varde – damals floss die Varde Å quasi durch meinen Garten. Ich erlebte, wie der Fluss lebte, wie er mit Ebbe und Flut stieg und fiel und sich wie eine Ader durch die Landschaft zieht. Aber man muss tiefer gehen, um den Fluss wirklich zu verstehen. Die Antwort versteckt sich nämlich im dunklen, geheimnisvollen Wasser. Die verschiedensten Tiere, die uns faszinieren und interessieren, leben im Fluss. Auch sie erzählen von dessen Zustand. Im Dunkeln findet man auch die großen Fische, die wir nur ganz selten sehen: Lachs und Forellen – einige mit einer Größe von mehr als einem Meter. Die großen Fische sind Lebewesen, die vom Fluss aus den Weg ins Meer gegangen sind und zum Laichen zurückkommen. So

Laksebestanden i Varde Å er endnu ikke god til at reproducere sig selv, og derfor udsættes der her flere laks, end man gør i andre å-systemer. Foto: NaturKulturVarde Der Lachsbestand in der Varde Å ist noch nicht groß genug, um sich zu vermehren. Darum werden hier mehr Lachse ausgesetzt als in anderen Flüssen. Foto: NaturKulturVarde

61


Nationalpark Vadehavet Det er noget af tilløbsstykke, da der på en kold, men smuk dag i slutningen af november skal el-fiskes. Da Varde Å blev naturgenoprettet, fik den sit løb lagt tilbage i flotte slyngninger. Foto: NaturKulturVarde

Mange forskellige dyr, som vi både fascineres af og studerer, lever i åen og er med til at fortælle om dens tilstand, og i mørket findes også de store fisk, som vi kun en sjælden gang ser. Det er laks og ørreder – nogle af dem i størrelser på over en meter. De store fisk er individer, der har taget turen fra åen ud til havet og har fundet hjem igen for at gyde. Dermed er næste generation på vej i en cyklus, der har stået på i årtusinder i Varde Å – helt naturligt. Og mange tror stadig, at det det hele foregår hundrede procent naturligt. Men det gør ikke... Når tilstanden i en å er så ringe, at der næsten ikke er mere liv, er det indlysende, at åen har brug for „kunstigt åndedræt“, og det er dette arbejde, jeg gerne vil fortælle om. For der var ikke mange laks tilbage fra de oprindelige stammer, inden Varde å blev naturgenoprettet. Men skal man sikre den oprindelige laks, kræver det mere end blot en retablering af en å. Det kræver vedholdende arbejde med sikring af gydebanker, optimalt vandmiljø og sikring af, at fiskene kan nå deres gydepladser. Derudover er det nødvendigt at prioritere og arbejde med opdræt af vildlaks, udsætning og genindfangning af moder/faderdyr.

V ILDL A K SEN ES CENTER I december 2014 var jeg for første gang på besøg ved Danmarks Center for Vildlaks, og det var tankevækkende: Hvor mange vidste egentlig, at mange Varde-laks havde tilbragt deres første tid under kontrollerede omgivelser? Påfaldende få viste det sig, når jeg spurgte. Jeg besluttede mig derfor for at følge laksene i et år. Fra de små æg klækker, til de bliver udsat, fanget ind, og til gydning og døden. Jeg vil fortælle om fisken og om det vigtige arbejde, der gøres for den og for åen. Men også, at vi har lang vej endnu, hvis mangfoldigheden af arter i Varde å skal øges. Og Varde Å er blot en af mange åer i Danmark, der fortjener at blive passet på. For at beskrive arbejdet med Varde-laksen, skal vi først en tur nordpå. Ikke langt fra Skjern Å, i nærheden af de smukke Fandens Enge ligger, hvad der ved første øjekast ligner en stor lade. Jeg kører ad grusvejen ind på gårdspladsen til Danmarks Center for Vildlaks (DCV), hvor fiskemester Søren Larsen tager imod. Han var med til at starte DCV og har selv arbejdet med laksen siden slutningen af 1980’erne. Fiskemesteren ved stort set alt, hvad der er at vide om laks. Han er desuden ferm med en fluestang og har fanget imellem 150 og 200 Laks. Man skulle tro, at den største glæde for ham er at fange en vildlaks, men han er mindst lige så glad, når han fanger en af sine „egne“ som han siger. En laks udklækket på DCV. 62

Zum Elektrofischen treffen sich an einem kalten, aber schönen Tag Ende November viele Teilnehmer. Im Zuge ihrer Renaturierung erhielt die Varde Å ihr gewundenes Flussbett zurück. Foto: NaturKulturVarde

gewöhnt sich auch die nächste Generation an jenen Kreislauf, der in der Varde Å seit Jahrtausenden gilt – von Natur aus. Manche glauben immer noch, dass hier alles zu einhundert Prozent natürlich geschieht. Doch dem ist nicht so... Wenn der Wasserstand in einem Fluss so niedrig ist, dass fast kein Leben mehr vorhanden ist, benötigt das Gewässer eine „künstliche Beatmung“ – und von dieser Arbeit möchte ich berichten. Denn es waren nicht viele Lachse der ursprünglichen Stämme übrig, bevor die Varde Å renaturiert wurde. Wenn man den ursprünglichen Lachs bewahren möchte, gehört dazu aber mehr als eine Renaturierung eines Flusses. Laichbänke, eine optimale Wasserqualität und der ungehinderte Zugang der Fische zu ihren Laichplätzen beispilsweise sidn ebenso notwendig. Darüber hinaus bedarf es der Ansiedlung von Wildlachs, dem Aussetzen und Wiedereinfangen von weiblichen und männlichen Tieren.

E I N C E N T E R FÜ R D E N W I L D L AC H S Im Dezember 2014 war ich zum ersten Mal zu Besuch in Dänemarks Center für Wildlachs (Danmarks Center for Vildlaks, kurz DCV) in Skjern. Das öffnete mir die Augen: Wie viele Menschen wissen eigentlich, dass der Lachs in der Varde Å seine erste Lebenszeit unter kontrollierten Bedingungen verbracht hat? Nur wenige, wie sich auf meine Nachfrage zeigte. Ich beschloss deshalb, den Lachsen ein Jahr lang zu folgen. Vom kleinen Ei über das Aussetzen, das Einfangen, das Laichen bis zum Tod. Ich möchte vom Fisch und von der wichtigen Arbeit erzählen, die für ihn und den Fluss geleistet wird. Aber auch davon, dass noch viel zu tun ist, wenn die (Arten-)Vielfalt in der Varde Å größer werden soll. Und die Varde Å ist nur einer von vielen Flüssen in Dänemark, um den wir uns mehr kümmern sollten. Um die Arbeit mit dem Varde-Lachs zu beschreiben, richten wir den Blick zuerst etwas nach Norden. Unweit des Flusses Skjern Å liegt am Grüngebiet Fandens Enge ein Gebäude,


Nationalpark Vadehavet

63


Nationalpark Vadehavet

Det er en helt utrolig oplevelse at stå og se ned i karrene, hvor de mange tusinder af æg ligger. Deres små sorte øjne flytter sig indeni ægget. Kigger de? Hvad ser de? Ser de lyset?

TIDEN S TOD S TILLE For at få hele historien med skal vi tilbage til 1983, da miljøet i Danmark fik en håndsrækning af Folketinget med en ny vandløbslov. Arbejdet med laksen begyndte med at Ringkøbing Amt lavede en tilstandsundersøgelse af Skjern Å-systemet. Alle spærringer og forureninger i åen skulle registreres. / Das Erlebnis, in die Wannen mit den tausenden Eiern zu Da man nåede til Karstoft Å, stod tiden blicken, ist unglaublich: In den Eiern bewegen sich kleine stille et øjeblik. Her stødte man nemlig på Augen. Sehen sie mich an? Was sehen sie? Das Licht? en fisk, som man ellers var overbevist om ikke mere fandtes i området: laksen. Det bragte håb og stor glæde, og fundet blev startskuddet til et større projekt: „Red Skjern Å laksen“. Skjern Å-sammenslutning gik ind i projektet, og man begyndte målrettet at indfange laks. Det blev ikke til ret mange. Ét år blev det kun til to, en han og hun, og altså et noget das auf den ersten Blick wie eine große Scheune wirkt. Über einen begrænset genetisk materiale at arbejde videre på. Men indsatsen Schotterweg fahre ich zum DCV, wo mich Fischmeister Søren Larfortsatte ufortrødent, og ved sammenligning af gamle lakseskæl sen empfängt. Larsen war an der Gründung Wildlachscenter betei(som DTU er i besiddelse af), og skæl fra Skjern Å-stammen, viste ligt, arbeitet aber schon seit Ende der 1980er Jahre mit Lachs. det sig, at de laks, der lever i Skjern Å, med al sandsynlighed er Der Experte weiß fast alles, was man über Lachs wissen kann. Er efterkommere af den oprindelige stamme. ist auch ein toller Fliegenfischer und hat bereits zwischen 150 und 200 Lachse gefangen. Man könnte glauben, dass er sich besonders DEN FØR S TE TID über einen Wildlachs an der Angel freut, doch einer seiner „eigeEn kold aprildag i 2015 kommer jeg til DCV for at se på æg fra nen“ Lachse ist ihm genauso lieb. Ein Lachs, der vom DCV ausgeVarde-laksen, der blev befrugtet i december. Også indenfor er der setzt wurde. koldt, men der er god mening i de blot fire grader, for det skal sikre optimale betingelser for fiskene. Hos DCV opdrættes ikke kun laks DIE ZEIT STAND STILL fra Varde Å, men også fra Skjern Å og Ribe Å. Genetisk set er der en Um die Geschichte ganz zu erzählen, müssen wir zurück ins Jahr forskel på de tre arter, så det er vigtigt, at de rigtige arter udsættes 1983 blicken. Damals beschloss das dänische Parlament ein neues de rette steder. Umweltgesetz für einen besseren Gewässerschutz. Der er styr på forholdene: Ud over adskillelse i kar, er der også Die Arbeit mit dem Lachs begann im Amt Ringkøbing mit einer Zurumadskillelse, så der er ingen risiko for, at æg eller fisk bliver blanstandsuntersuchung der Skjern Å und ihrer Zuflüsse. Alle Sperren det ved en fejl. und Verunreingungen im Fluss galt es zu erfassen. Der er stille og sterilt i „vuggestuen“, hvor de små æg ligger. Als die Karstoft Å an der Reihe war, stand die Zeit einen AugenEfter de blev afstrøget, blev de sat i et køleskab, og kort tid efter blick lang still: Hier traf man nämlich einen Fisch an, den man in der befrugtningen lagt ud i bakker, så man kan holde øje med æggene. Region nicht mehr vermutet hatte – Lachs. Ubefrugtede æg og æg, der er angrebet af svamp, fjernes. Hoffnung und Freude mündeten in einem größeren Projekt: Det er en helt utrolig oplevelse at stå og se ned i karrene, hvor „Rettet den Skjern-Å-Lachs“. Es bildete sich eine Projektgruppe und de mange tusinder af æg ligger. Deres små sorte øjne flytter sig man begann, Lachs zielgerichtet zu fangen. Viele wurden es nicht. indeni ægget. Kigger de? Hvad ser de? Ser de lyset? In einem Jahr waren es nur zwei – männlich und weiblich –, so dass Det afhænger meget af temperaturen, hvor lang tid der går, inzu wenig genetisches Material für eine Fortführung der Arbeit blieb. den æggene klækkes. Man skønner, at 90 procent af æggene i naDoch der Einsatz ging weiter. Durch den Vergleich mit alten Lachsturen vil gå til ved gydningen, og af de resterende 10 procent vil schuppen und neuen des Skjern-Å-Stammes gelang der Nachweis, halvdelen gå til inden for de første tre måneder. Fra befrugtede æg dass die Lachse in der Skjern Å mit großer Wahrscheinlichkeit Nachtil klækning og til, at fiskelarverne har brugt deres blommesæk og kommen des ursprünglichen Stammes sind. kommer frem fra gydegruset, går der normalt fire en halv til fem måneder. DIE ANFANGSZEIT Fiskeyngel kommer frem i april. Herefter skal de ud og finde Es ist ein kalter Tag im April 2015, als ich am DCV ankomme, um mad. En vildlaks vil æde små krebsdyr og larver. På DCV bliver lakmir den Varde-Lachs anzusehen, der im Dezember befruchtet wurseynglen fodret med små tørrede krebsdyr og senere med almindede. Auch drinnen ist es kalt. Doch die nur vier Grad Celsius sollen ligt ørredfoder. den Fischen optimale Bedingungen bieten. Das DCV zieht nicht nur Når fiskene begynder at skulle fodres, flyttes de ud i store kar, Lachs aus der Varde Å, sondern auch solchen aus Skjern Å und Ribe Å og der lægges skjul ud til dem. I naturen ville fiskene gemme sig i auf. Es gibt nämlich genetische Unterschiede zwischen den drei Arvegetationen, hvorfor det er vigtigt, at vandløbet har egnede skjuten. Deshalb ist es wichtig, sie an den richtigen Stellen auszusetzen. lesteder for småfiskene. Hvis ikke, så bliver de ædt eller skyllet væk. Im DCV trennt man die Lachse darum streng: Nicht nur in ei Planterne i og omkring åen har afgørende betydning for livet genen Becken, sondern auch in eigenen Räumen, damit keine Ver– ikke kun i åen, men også for de insekter og andre dyr, der lever wechslung oder Vermischung passiert. In der „Kinderstube“ mit 64


Nationalpark Vadehavet Man skal være uddannet i at udføre el-fiskeri, da man ved forkert brug ellers kan udrette stor skade på fiskene. Foto: NaturKulturVarde Elektrofischerei verlangt eine besondere Ausbildung, denn eine falsche Anwendung kann unter den Fischen großen Schaden anrichten. Foto: NaturKulturVarde

Foto: Tandrup Naturfoto

10 mand var med i båden, da der blev el-fisket i slutningen af november 2015. I alt 139 laks og havørreder blev opfisket. Foto: NaturKulturVarde

Zehn Mann in einem Boot – unterwegs zum Elektrofischen Ende November. Insgesamt wurden 139 Lachse und Meerforellen gefangen. Foto: NaturKulturVarde

65


Nationalpark Vadehavet De mange spærringer i Varde Å forhindrer laks, ørred, snæbel, stalling og andre fisk i at svømme op i åen, hvor de bedste gydepladser vil være. Her er det en opstemning ved Ansager Dambrug. Foto: NaturKulturVarde Die zahlreichen Stausperren entlang der Varde Å hindern Lachs, Forelle, Maräne, Äsche und andere Fische daran, den Fluss hinauf zu den besten Laichplätzen zu wandern. Hier eine Stausperre an der Teichwirtschaft Ansager Dambrug. Foto: NaturKulturVarde

Lakseæggene bliver kort efter befrugtningen lagt ud i bakker, så man kan overvåge deres udvikling. Foto: NaturKulturVarde Kurz nach der Befruchtung werden die Lachseier in Schachteln gelegt, damit man ihre Entwicklung beobachten kann. Foto: NaturKulturVarde

66

Danmarks Center for Vildlaks ligger nær Skjern Å. Her opdrættes laks fra flere å-systemer, men laksestammerne bliver nøje holdt adskilt. Foto: NaturKulturVarde

Dänemarks Center für Wildlachs (DCV) liegt unweit der Skjern Å. Hier wird Lachs aus mehreren Flusssystemen gezüchtet. Dabei werden die Lachsstämme streng getrennt. Foto: NaturKulturVarde

Den første tid lever fiskelarverne af indholdet i deres blommesæk. Foto: NaturKulturVarde

Anfangs leben die Fischlarven vom Inhalt ihres Eiersacks. Foto: NaturKulturVarde


Nationalpark Vadehavet

omkring åen, og som er fødegrundlag for fiskene (både yngel og voksne dyr). Og på den måde vil arbejdet med udsætning af fisk og håbet om at genetablere en fiskebestand være meningsløst, hvis ikke det bliver fulgt op af andre initiativer. Som fx at genslynge åen. En udrettet å skaber en hurtigere vandstrøm, der kan rive planter i stykker og forhindre, at passende levesteder er tilgængelige for dyrene.

M ÆRKNING OG U DSÆ TNING A F L A K S For at kunne følge udviklingen i den naturlige laksebestand, er det vigtigt at kunne skelne imellem naturligt producerede laks og udsatte laks. Derfor mærkes de laks, der produceres på DCV, inden de sættes ud. Fiskenes størrelse afgør, hvornår de er klar til udsætning og herved også skal mærkes. Det sker, når de er enten et halvt eller et år. De mærkede laks er faktisk ikke ret store, da fiskene først for alvor vokser, når de svømmer ud i havet og kan tage for sig af retterne i den store buffet af bl.a. blæksprutter, rejer og krebsdyr. Selve mærkningen foregår ved, at de små laks bedøves, hvorefter fedtfinnen klippes af. Indtil 2013 blev Varde-laks også mærket ved, at der blev skudt en lille chip ind i laksens næse – såkaldt nose tagging. Chippen indeholder oplysninger om, hvor gammel fisken er, og hvor den kommer fra. Det kan virke noget brutalt at klippe en finne af fisken, men fiskene er for små til at bære andre teknologiske mærker, og uden klipningen vil det være umuligt at se ved fangsten, om fisken er en udsat laks, eller ej. Forskere mener at laksen bruger fedtfinnen til at imponere hunnerne. Kan en laks fremvise en stor fedtfinne ved gydningen, er han ekstra attraktiv. Når mærkningen er overstået, er fiskene klar til at blive sat ud. Når vi nu skal – ja, sejle ned af åen – så vil jeg da lige nævne den pulje, vi som lystfiskere solidarisk betaler til. Som lystfisker i Danmark skal man nemlig købe et fisketegn, og fisketegnsmidlerne går til finansiering af forskellige projekter som fx udsætning af lakseyngel. Men fisketegnsmidlerne kan ikke gøre det alene, for uden det enorme stykke frivillige arbejde, de lokale sportsfiskerforeninger udfører, ville der ikke være mange laks i åen. I Varde har Varde Sportsfiskerforening en meget stor andel i arbejdet med genetablering af laksebestanden i Varde Å. I 1989 besluttede bestyrelsen i Varde Sportsfiskerforening, at man ville indfange og udsætte laks, for hvis der var laks i Skjern Å, så kunne der også være laks i Varde Å! Det var dog først i år 2000, at foreningen ved hjælp af forsker Ejnar Nielsen fra DTU systematisk begyndte at bruge fisk, der genetisk matchede den oprindelige laksestamme fra Varde Å. Laksebestanden i Varde Å er dårlig til at reproducere sig selv, og derfor er det nødvendigt at udsætte flere laks her end i mange andre åer. Årsagen er de mange spærringer i å-systemet. Åens vand har på mange måde bidraget til menneskelig overlevelse og allerede tilbage i middelalderen begyndte man at lave opstemninger for at udnytte vandet til at drive møller. Senere blev opstemninger lavet for at udnytte vandet i vandkraftværker og i dambrug. De mange spærringer i Varde Å forhindrer laks, ørred, snæbel, stalling og andre fisk i at svømme op i åen, hvor de bedste gydepladser vil være. Et samarbejde imellem myndigheder og lodsejere kan sikre, at fiskene kommer til deres gydepladser. I Varde Kommune er der fjernet opstemninger ved Sig Fiskeri, Orten Dambrug, Karlsgårde Dambrug og ved Linding Mølle. Opstemningen ved Ansager Mølle/Dambrug i Ansager by er planlagt fjernet i 2017. Denne opstemning er let tilgængelig og viser med tydelighed, hvordan fiskens vandring bliver bremset af spærringer.

den kleinen Eiern ist es still und steril. Nach dem Laichen kommen sie in einen Kühlschrank und kurz nach der Befruchtung in Dosen, um sie besser überwachen zu können. Unbefruchtete oder von Pilzen angegriffene Eier werden entfernt. Das Erlebnis, in die Wannen mit den tausenden Eiern zu blicken, ist unglaublich: In den Eiern bewegen sich kleine Augen. Sehen sie mich an? Was sehen sie? Das Licht? Die Temperatur entscheidet darüber, wie lang das Ausbrüten dauert. Man schätzt, dass in der Natur 90 Prozent der Eier beim Laichen zerstört werden. Von den verbleibenden zehn Prozent geht die Hälfte in den ersten drei Monaten ein. Von der Befruchtung über das Ausbrüten bis zum Verlassen der Eihülle durch die Fischlarven die Eihülle vergehen viereinhalb bis fünf Monate. Die Fischjungen schlüpfen im April. Dann müssen sie Futter finden. Ein Wildlachs frisst kleine Krebse und Larven. Im DCV werden die Lachsjungen mit kleinen, getrockneten Krebsen und später mit Forellenfutter gefüttert. Wenn die Fütterungszeit beginnt, kommen die Lachse in größere Wannen mit Verstecken. In der Natur würden sich die Fische in der Vegetation verstecken, so die kleinen Fische Verstecke finden. Finden sie keine, werden sie gefressen oder weggeschwemmt. Die Pflanzen in und an einem Fluss oder Bach sind wichtig für das Leben – für das im Fluss, aber auch für das der Insekten und anderer Tiere, die rund um das Gewässer leben und die Futtergrundlage der Fische sind (für Fischjunge wie erwachsene Tiere). Deshalb wäre es sinnlos, einen Fischbestand zu regnerieren, ohne weitere Maßnahmen durchzuführen wie etwa die Renaturierung eines Flusses etc. Ein begradigter Fluss fließt schneller, so dass Pflanzen ganz oder teilweise mitgerissen werden und Lebensraum für Tiere verloren geht.

M A RKIEREN U N D AUSSE T Z EN DES L ACHSES Um die Entwicklung des Lachsbestands in der Natur zu beobachten, muss man genau zwischen natürlichem und ausgesetztem Lachs unterscheiden können. Darum wird der Lachs, der im DCV wächst, vor dem Aussetzen markiert. Die Größe des Fisches entscheidet, wann Aussetzen und Markieren stattfindet. In der Regel geschieht dies, wenn der Fisch zwischen einem halben und einem Jahr alt ist. Die markierten Fische sind nicht besonders groß – sie wachsen erst, wenn sie im Meer schwimmen und dort mehr Nahrung wie Tintenfisch, Garnelen oder Krebse fressen. Markiert werden die Fische unter Betäubung durch einen Schnitt in die Finne. Bis 2013 erhielt der Varde-Lachs ferner einen kleinen Chip in die Nase – das „nose tagging“. Der Chip enthält Informationen über Alter und Herkunft des Fischs. Es mag hart klingen, einen Fisch an der Finne zu markieren, doch die Tiere sind zu klein, um sie mit technologischen Markierungen auszustatten. Ohne Markierung könnte man beim Fang aber nicht zwischen Wild- und Zuchtlachs unterscheiden. Forscher vermuten, dass Lachse ihre Fettfinne als maskulines Merkmal tragen, um Weibchen zu beeindrucken. Lachse mit einer großen Finne sind also für die Befruchtung besonders attraktiv. Ist die Markierung überstanden, können die Fische ausgesetzt werden. An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Hobby Sportangeln zu sprechen kommen. In Dänemark darf nämlich nur mit gültigem Angelschein geangelt werden. Die Einnahmen daraus fließen unter anderem in Projekte wie etwa Zucht und Aussetzen von Junglachs. Doch die Angelschein-Gelder allein reichen dafür nicht. Ohne die vielen Ehrenamtlichen, etwa in den lokalen Angelvereinen, gäbe 67


Nationalpark Vadehavet Genopretningen af Varde å har betydet, at laksefiskene har fået bedre adgang til vigtige lavvandede, gydebanker med hurtigt rindende og iltrigt vand. Foto: NaturKulturVarde Dank der Renaturierung der Varde Å haben die Lachse einen leichteren Zugang zu den flachen Laichbänken mit fließendem, sauerstoffreichem Wasser. Foto: NaturKulturVarde

Ved strygningen føres hånden ned over fiskens bug, så æggene kommer ud som „perler på en snor“. Da æggene er meget bløde, er det vigtigt ikke at være for hårdhændet i sin strygning. Foto: NaturKulturVarde Beim Abstreichen gleitet die Hand am Bauch des Fisches entlang, so dass die Eier wie „Perlen an einer Schnur“ abgelaicht werden. Weil die Eier sehr weich sind, muss dies äußerst sensibel geschehen. Foto: NaturKulturVarde

Varde Kommune arbejder i dag også på et projekt, der bl.a. skal reetablere Holme Å, som har super vandkvalitet og er en å med et stort potentiale. Men der er et stykke vej endnu.

N U SK A L DE KL A RE SIG SELV Frosten bider, og de høje græsstrå har et fint lag is på sig på denne tidlige aprilmorgen. Det er en smuk dag med en himmel så lyseblå, som den kun kan opleves her i Norden. Fra et liv under kontrollerede omgivelser er det nu tid til at slippe de mange små fisk ud i deres naturlige miljø. Fra nu af skal de klare sig selv. Fra Varde Sportsfiskerforening er Carl Ager og Carl Malmstrøm de morgenfriske mænd, der tager turen ned ad åen for at sende den kommende generation af laks ud i naturen. Vi tøffer langsomt af sted, og da vi kommer til området omkring Karlsgårde Værket, er jeg fuldstændig på hjemmebane. Jeg spejder efter isfuglen, som 68

I forbindelse med strygningen på Danmarks Center for Vildlaks blev laksene også målt og undersøgt. Foto: NaturKulturVarde

Beim Abstreichen werden die Lachse in Dänemarks Center für Wildlachs auch gemessen und untersucht. Foto: NaturKulturVarde

es hierzulande nicht viele Lachse in den Flüssen. Der Angelverein in Varde beispielsweise kümmert sich schon seit 1989 um den Lachsbestand in der Varde Å. Anfangs geschah dies auf eigene Faust, seit 2000 mit Hilfe von Forschern von Dänemarks Technischer Univerität (DTU) unter Verwendung von genetisch passendem Material. Der Lachsbestand in der Varde Å ist zu klein, um sich zu vermehren. Darum muss hier wie in anderen dänischen Flüssen Lachs eingesetzt werden. Ein Grund ist das meist nicht mehr zusammenhängende Gewässersytsem. Die Flüsse und ihr Wasser d i e n e n den Menschen schon lange als Hilfsmittel – schon im M i t t e l alter etwa erfolgten Aufstauungen, um Mühlen anzutreiben. Später staute man Flüsse, um Wasserkraftwerke oder Fischseen anzulegen. Die vielen Stausperren in der Varde Å hindern Lachs, Forelle, Maräne, Äsche und andere Fische, den Fluss hinauf zu den besten Laichplätzen zu schwimmen. Eine Zusammenarbeit zwischen Be-


Nationalpark Vadehavet

jeg ved er her, og som flere steder har gravet rede ind i brinken. Hele vejen fra Karlsgårde og ned til omfartsvejen ser vi dem. De smukke, små blå lyn, der skriger advarende, når de får øje på os. Også åen er smuk med sit naturlige forløb, og det er helt specielt at opleve Varde Å fra „sejlsiden“. Ind imellem fiskes der småfisk op fra kassen i midten af båden, og de smides ud over rælingen. I Danmark er laks imellem et og tre år, når de vandrer nedstrøms og ud i havet. Men inden de er klar til livet i saltvand, sker der en hormonel påvirkning hos fisken, der gør, at den bl.a. skifter udseende. Processen kaldes smoltificering, og den igangsættes ved en kombination af tiltagende dagslængde, stigning i vandtemperatur og store vandmængder. I løbet af ganske få uger skal fisken ud i havet – hvis den ikke når det, så afsmoltificerer den og skal vente til året efter. Ude i havet vil saltet trække vand ud af fisken, og for at kompensere drikker laksen saltvand og skiller sig af med saltet via pumper i gællerne. Og af sted går det så! Laksene kan vende hjem efter mange år ude, og jo flere år, de er i havet, desto større er de, når de vender tilbage til åen for at gyde.

AT I N D FA N G E Å E N S KO N G E O G D RO N N I N G Den 28. november 2015 er en regnfuld og kold dag. I dag skal der el-fiskes, og jeg møder op klokken 7.00 ved Varde Sportsfiskerforenings klubhus. Stemningen er høj, og der er mange fremmødte. Jeg bemærker, at det udelukkende er mænd, og at gennemsnitsalderen er godt over de 30 år. Jeg bliver tilbudt morgenmad – friske rundstykker, nybrygget kaffe og en lille porsesnaps. Jeg sætter mig ved siden af den tidligere formand for Varde Sportsfiskerforening, Jan Porsgaard. Han og jeg har siddet i Det Grønne Råd i Varde Kommune i en del år, og han kender åen og dens historie ned i detaljen. Jan har været lystfisker siden sine drengedage, men hans interesse ligger i højere grad i at forsøge at skabe så gode miljøforhold for fiskene som muligt, end den drejer sig om at fange mange og store fisk. I alle årene siden 1982 har Jan været med til at producere fisk til udsætning i Varde Å-systemet. I dag er Jan er en af de 10 mand, der skal med i båden. Efter morgenmaden kører vi til sammenløbet mellem Ansager Å og Grindsted Å, og her begynder dagens fiskeri. Alt det grå, våde og kolde forsvinder i forventningens glæde. Båden „Snæbelen“ sættes i, og med to kasser placeret på hver side, en generator og 10 mand ombord er hun fuldt læsset. Ud over foreningens egne

hörden und Grundbesitzern kann sicherstellen, dass die Fische die Laichplätze erreichen. In der Kommune Varde wurden Hindernisse bereits bei Sig Fiskeri, Orten Dambrug, Karlsgårde Dambrug und an der Linding Mühle beseitigt. Stausperren an der Mühle Ansager/Ansager Dambrug sollen 2017 beseitigt werden. Diese Stelle ist leicht zugänglich und belegt deutlich, wie solche Hindernisse den Zug der Fische verhindern. Die Kommune Varde arbeitet darüber hinaus an einem Projekt zur Renaturierung der Holme Å, die eine hervorragende Wasserqualität hat und ein Gewässer mit Potenzial ist. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun.

N U N M Ü SS E N SI E SI C H B E H AU P T E N Der Frost beißt. Und das hohe Schilf trägt an diesem frühen Aprilmorgen eine dünne Eisschicht. Es ist ein herrlicher Tag mit strahlend blauem Himmel, wie man ihn nur hier im Norden erlebt. Jetzt ist für die Lachse die Zeit, um ihr Leben von einer kontrollierten Umgebung in die freie Natur zu wechseln. Ab jetzt müssen sie selbst klarkommen. Carl Ager und Carl Malmstrøm vom Sportanglerverein Varde sind gekommen, um die nächste Generation Lachse in die Natur zu entlassen. Langsam gehen wir Richtung Wasserkraftwerk Karlgårde Værket. Ich versuche, Eisvögel zu entdecken, denn ich weiß, dass sie hier nisten. Auf dem ganzen Weg von Karlsgårde bis zu Umgebungsstraße sind sie zu sehen. Die schönen, kleinen blauen Blitze mit ihrem warnenden Geschrei, wenn sie uns entdecken. Auch die Varde Å ist wunderschön und wirkt vom Boot aus fast noch anmutiger als von Land. Ab und an werden Jungfische aus dem Gefäß in der Bootsmitte über die Reling geworfen. Lachse in Dänemark sind zwischen einem und drei Jahren alt, ehe sie den Fluss hinunter ins Meer wandern. Ehe sie aber im Salzwasser leben können, geschieht eine hormonelle Verwandlung, die auch ihr Aussehen verändert. Dieser Prozess heißt Smoltifizierung und geschieht durch die Kombination von zunehmender Tageslänge, Steigerung der Wassertemperatur und großen Wassermengen. Im Lauf weniger Wochen muss der Fisch hinaus ins Meer – schafft er es nicht, bildet sich sein Körper zurück und er muss ein Jahr warten. Draußen im Meer entzieht das Salz dem Fisch Wasser. Um dies zu kompensieren, trinkt der Lachs Salzwasser und scheidet das Salz über Pumpen in den Kiemen wieder aus. Los geht’s! Oft kehren die Lachse erst nach vielen Jahren im Meer zurück – und je länger sie im Meer verweilen, desto größer werden sie, wenn sie zum Laichen wieder „ihren“ Fluss aufsuchen.

I Danmark er laks imellem et og tre år, når de vandrer nedstrøms og ud i havet. Men inden de er klar til livet i saltvand, sker der en hormonel påvirkning hos fisken, der gør, at den bl.a. skifter udseende. / Lachse in Dänemark sind zwischen einem und drei Jahren alt, ehe sie den Fluss hinunter ins Meer wandern. Ehe sie aber im Salzwasser leben können, geschieht eine hormonelle Verwandlung, die auch ihr Aussehen verändert.

W I E M A N KÖ N I G U N D KÖ N I G I N D E S FL U SS E S FÄ N G T Der 28. November 2015 ist ein regnerischer, kalter Tag. Um sieben Uhr bin ich am Clubhaus des Varde Sportanglervereins verabredet, denn heute ist Elektrofischen angesagt. Die Stimmung unter den vielen Teilnehmern ist gut. Fast ausschließlich Männer sind erschienen, das Durchschnittsalter liegt wohl bei knapp über 30 Jahren. Es gibt Frühstück aber auch für mich – frische Brötchen, frischen Kaffee und einen kleinen Porstschnaps. Ich setze mich neben Jan Porsgaard, den früheren Vorsitzenden des Vereins. Wir kennen uns aus früheren Jahren vom 69


Nationalpark Vadehavet

Varde

Karlsgårde

Varde Å Ho

425

Fokus på Varde Å-laksen

/ Fakten rund um den Lachs in der Varde Å

Som en del af et stort projekt i vadehavsområdet blev Varde Å naturgenoprettet i den sidste halvdel af 00’erne. Det samlede projekt blev støttet med 60 millioner kr. fra EU’s LIFE-fond.

Vardes største formidlingsorganisation, NaturKulturVarde, har i årenes løb ønsket at skabe større synlighed om åen, bl.a. ved at arrangere eventen Varde Å Dag. Sådan en festdag skaber opmærksomhed og giver muligheder for at „dykke“ ned i åen og i dens historie og for at deltage i aktiviteter ved og omkring åen.

Lederen af NaturKulturVarde, Xenia Salomonsen, der har skrevet denne artikel, har også lavet en række små film om emnet. Vil du se filmene om „Laksens rejse i Varde Å“, så find NaturKulturVarde på Youtube.

70

In der zweiten Hälfte der Nullerjahre wurde die Varde Å als Teil eines großen Projekts im dänischen Wattenmeer renaturiert. Das Projekt wurde mit rund acht Millionen Euro aus dem LIFE-Fond der EU gefördert. Als größter Wissensvermittler setzt sich NaturKulturVarde seit Jahren für die Varde Å ein, etwa durch das Event „Varde-ÅTag“. Ein solcher Festtag bringt Aufmerksamkeit und gibt die Möglichkeit, in den Fluss „abzutauchen“, seine Geschichte kennenzuerlernen und an Aktivitäten auf dem und am Fluss teilzunehmen. Die Leiterin von NaturKulturVarde, Xenia Salomonsen, die diesen Artikel geschrieben hat, hat auch einige kleine Filme zum Thema gedreht. Wer die „Reise des Lachses durch die Varde Å“ sehen möchte, sollte auf Youtube nach NaturKulturVarde suchen.

Formanden for Varde Sportsfiskerforening, Kai Verner Lauridsen, fotograferet med en flot laksefangst. Foto: NaturKulturVarde Kai Verner Lauridsen ist Vorsitzender des Sportanglervereins Varde. Hier mit frisch gefangenem Lachs. Foto: NaturKulturVarde


Nationalpark Vadehavet

medlemmer deltager også Michael Deacon fra Naturstyrelsen. Han skal undersøge, om der bliver fanget snæbler. Sammen med en lille flok ildsjæle følger jeg båden til fods. Vi følger intenst med, når elektroden føres ned i vandet, og de første fisk dukker op i overfladen. I dag fiskes der både ørred og laks, og det er nogle store krabater, der dukker frem fra det mørke vand. Man skal være uddannet i at udføre el-fiskeri, da man ved forkert brug ellers kan udrette stor skade på fiskene og i værste fald påføre dem døden. De fisk, der kommer i kanten af det elektriske felt, vil fjerne sig, men ved en kropsspænding på en vis værdi, vil fisken svømme hen mod den positive pol på elektroden. Bliver kropsspændingen for stor, vil fisken blive bedøvet og i værste fald dø, så det handler om at være meget opmærksom på, hvor lang tid elektroden holdes nede i vandet, og hvor tæt den holdes på fisken. Samtidig er det vigtigt, at fiskene hurtigt fiskes op i net og kommer ned i kassen med vand, der står midt i båden. Midt på ruten er der „frokost i det fri“, med nystegte grillpølser til de trætte, våde og kolde mennesker. Selvom det hagler, så indtages den varme frokost med godt humør, hvor der levende og med store armbevægelser bliver berettet om de enorme laks, man har set på vejen. Efter frokosten sejler vi videre og gør holdt for at tømme fiskene i de store kar, som DCV har på traileren. Vejret klarer op. Vi går turen videre ned til Hodde bro. Det er en utroligt fascinerende oplevelse at se de mange fisk blive hentet op fra det mørke dyb – flotte røde laksehanner og blanke ørreder. At elfiskeriet er attraktivt for de frivillige, er til at forstå. På turen fra Ansager til Nørholm, blev der set cirka 175 laks og opfisket 101 laks og 38 havørreder. Der blev set en lille snæbel. Alle de opfiskede laks blev kørt til DCV, mens havørrederne køres til Varde Sportsfiskerforenings lokaler, hvor de selv sørger for strygning af fiskene.

DEN N ÆS TE G EN ER ATION – OG DØDEN Få dage efter el-fiskeriet er jeg igen kørt til DCV. Det er en dag med ualmindelig stor travlhed. Søren kommer mig hastigt i

„Grünen Ausschuss“ in der Kommune Varde. Jan kennt den Fluss und seine Geschichte ganz genau. Ich bin schon seit Kindheitstagen Angler, aber Jans Interesse liegt weniger im Fangen vieler oder großer Fische als vielmehr darin, den Tieren eine möglichst lebenswerte Umwelt zu bieten. Bereits seit 1982 setzt sich Jan aktiv ein, um den Lachsbestand in der Varde Å zu erhalten. Heute ist Jan einer von zehn Männern, die später ins Boot sollen. Nach dem Frühstück fahren wir aber zunächst zum Zusammenfluss von Ansager Å und Grindsted Å, wo das Angelerlebnis beginnt. Das Grau des Tages, die Feuchte und die Kälte weichen einer gespannten Vorfreude. Das Boot „Snæbelen“ gleitet ins Wasser. Mit zwei Kästen an jeder Seite, einem Generator und zehn Mann an Bord ist es voll beladen. Außer den Vereinsmitgliedern selbst ist noch Michael Deacon von der dänischen Naturbehörde, Naturstyrelsen, dabei. Er soll untersuchen, ob Maränen gefangen werden. Zusammen mit der kleinen Gruppe Engagierter folge ich dem Boot zu Fuß. Wir beobachten genau, wenn die Elektrode ins Wasser gesetzt wird und die ersten Fische an der Oberfläche auftauchen. Heute fangen wir Forellen und Lachs. Aus dem Wasser tauchen einige große Exemplare auf. Wer Elektrofischen betreiben möchte, braucht eine gute Ausbildung. Falsch angewendet, kann man den Fischen sehr schaden, ja, sie im schlimmsten Fall sogar töten. Jene Fische, die an den Rand des elektrischen Feldes kommen, entfernen sich. Aber bei einer bestimmten Körperspannung schwimmen die Fische zum positiven Pol der Elektrode. Wird die Körperspannung zu groß, wird der Fisch betäubt und im schlimmsten Fall sogar sterben – man muss also genau beachten, wie lang die Elektrode im Wasser bleibt und wie nah sie bei den Fischen ist. Ferner ist es wichtig, die Fische schnell mit dem Netz zu fangen und in den Behälter mit Wasser zu setzen, der mitten im Boot steht. Bei Halbzeit unserer Tour gibt es Mittagessen im Freien mit Grillwürstchen für die müden, nassen und ausgekühlten Teilnehmer. Auch ein Hagelschauer kann die gute Stimmung nicht trüben. Lebhaft und mit ausholenden Armbewegungen wird von den großen Lachsen berichtet, die wir unterwegs gesehen haben.

Lakseynglen mærkes ved, at fedtfinnen klippes af. På den måde kan man senere fastslå, om en laks er udsat eller naturligt ynglet. Foto: NaturKulturVarde Der Junglachs erhält in der Finne eine Markierung. So lässt sich später feststellen, ob es sich um einen Wildlachs oder einen Zuchtlachs handelt. Foto: NaturKulturVarde

71


Nationalpark Vadehavet

Det er en utroligt fascinerende oplevelse at se de mange fisk blive hentet op fra det mørke dyb – flotte røde laksehanner og blanke ørreder. / Mich fasziniert es, die vielen Fische zu sehen, die aus der dunklen Tiefe geholt werden – tolle rote Lachsmännchen sowie glänzende Forellen. 72


Nationalpark Vadehavet

møde: „Vi er ved at stryge laksehunnerne færdig, skynd dig ind“. Jeg kommer ind i et rum fyldt med mennesker. I den ene ende står der to mænd i orange dragter, dyrlæger. To mænd stryger fiskene, og ved et stålbord står tre andre og måler dem, tager skælprøver og registrerer. Laksehunnerne bliver lagt ned i et kar med bedøvelse. Når de er bedøvet, aflives de. Selve strygningen sker ved, at hånden føres ned over fiskens bug, så æggene kommer ud som „perler på en snor“. Da æggene er meget bløde, er det vigtigt ikke at være for hårdhændet i sin strygning. Efter strygningen bliver fiskene målt, og der tages skælprøver af dem inden dyrlægerne undersøger dem for bl.a. parasitter. Æggene lægges i små beholdere og opbevares i køleskabet, indtil de få dage efter bliver befrugtet. I midten af februar 2016 vendte jeg tilbage til Dansk Center for Vildlaks. Cirklen var sluttet – æggene lå i bakkerne og ventede...

Anschließend fahren wir weiter und halten dann an, um die Fische in die großen Behälter umzusetzen, die das DCV auf einem Anhänger dabei hat. Das Wetter klart auf und wir fahren weiter bis zur Hodde-Brücke. Mich fasziniert es, die vielen Fische zu sehen, die aus der dunklen Tiefe geholt werden – tolle rote Lachsmännchen sowie glänzende Forellen. Die Attraktivität des Elektrofischens für die Freiwilligen kann ich sehr gut verstehen Auf der Fahrt von Ansager nach Nørholm haben wir etwa 175 Lachse gesehen und 101 Lachse sowie 38 Meerforellen gefangen. Eine kleine Maräne wurde auch gesichtet. Alle gefangenen Lachse wurden zum DCV gefahren, während die Meerforellen an den Sportanglerverein Varde gehen, der sich selbst um die Zucht der Fische kümmert.

DI E N ÄC H S T E G E N E R AT I O N – U N D D E R T O D Ein paar Tage nach dem Elektrofischen fahre ich zum DCV. Dort herrscht gerade große Hektik. Søren kommt mir eilig entgegen: „Wir streifen gerade die laichreifen Weibchen. Beeil dich!“ Ich betrete einen Raum voller Menschen. Auf der einen Seite stehen zwei Männer mit orangen Kitteln, Tierärzte. Zwei Männer streifen die Fische ab. An einem Stahltisch stehen drei weitere und vermessen sie, nehmen Schuppenproben und notieren die Daten. Die Lachsweibchen werden in eine Wanne mit einem Betäubungsmittel gelegt und nach der Betäubung getötet. Das Streifen selbst geschieht, indem man über den Unterleib des Fisches fährt, so dass die Eier wie „Perlen an einer Schnur“ herauskommen. Weil die Eier sehr weich sind, muss man dabei sehr vorsichtig sein. Anschließend werden die Fische vermessen und Schnuppenproben genommen, ehe die Tierärzte sie auf u.a. Parasiten untersuchen. Die Eier werden in kleine Behälter gelegt und in einem Kühlschrank aufgewahrt, bis sie einige Tage später befruchtet werden. Mitte Februar 2016 kam ich noch einmal in das Dänische Center für Wildlachs zurück. Der Kreislauf hatte sich geschlossen – die Eier lagen in Schalen und warteten...

TA K TIL: Danmarks Center for Vildlaks (særlig tak til Søren Larsen) DTU Aqua (særlig tak til Finn Sivebæk)

DA N K A N: Dänemarks Center für Wildlachs (Danmarks Center for Vildlaks – ein besonderer Dank an Søren Larsen) DTU Aqua (ein besonderer Dank an Finn Sivebæk)

Varde Sportsfiskerforening (særlig tak til Kai Verner Lauridsen, Tommy Lykke Hansen og Jan Porsgaard)

Sportanglerverein Varde (Varde Sportsfiskerforening – mit besonderem Dank an Kai Verner Lauridsen, Tommy Lykke Hansen und Jan Porsgaard)

Varde Kommune – Naturcentret – Vandløb (særlig tak til Flemming Sørensen og Klaus Bertram Fries).

Varde Kommune – Naturcentret – Vandløb (ein besonderer Dank an Flemming Sørensen und Klaus Bertram Fries).

73


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Dorte Vind, Mit Vadehav Ulrik Geldermann Lützen og Ditte Hviid, Vadehavets Formidlerforum

Banebrydende undervisning i Nationalpark Vadehavet / Bahnbrechender Unterricht im Nationalpark Wattenmeer

Siden 2006 har formidlere i vadehavsområdet udviklet på et helt specielt tilbud om gratis undervisningsforløb med Vadehavet som omdrejningspunkt. Da Nationalpark Vadehavet blev oprettet i 2010, fik den foræret Mit Vadehav som „fødselsgave“ af Vadehavets Formidlerforum, og det udgør i dag nationalparkens officielle undervisningsportal, som bliver flittigt brug af lærere, pædagoger – og børn – fra hele landet.

Seit 2006 arbeiten Vermittler aus der Wattenmeer-Region an einem kostenlosen Unterrichtsangebot mit dem Wattenmeer als Schwerpunktthema. Als der Nationalpark Wattenmeer 2010 eröffnet wurde, bekam er vom Vermittlerforum Wattenmeer das Unterrichtspaket als „Geburtstagsgeschenk“ überreicht. Heute dient „Mein Wattenmeer“ dem Nationalpark als offizielles Unterrichtsportal, von dem Lehrer, Pädagogen und Kinder im ganzen Land fleißig Gebrauch machen.

Mit Vadehav er et undervisningstilbud og en af grundstenene i formidlingssamarbejdet i Vadehavet. Det er også Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal på internettet. Undervisningstilbuddet er udviklet gennem et samarbejde mellem naturog kulturinstitutionerne i vadehavsområdet samt en række andre samarbejdspartnere. Projektet er støttet af Friluftsrådet, mens en række afledte projekter er støttet af private og offentlige fonde. Formålet med Mit Vadehav er at give eleverne viden om og kendskab til vadehavsområdet, mens de arbejder med folkeskolens faglige mål. Lærere og pædagoger kan finde materialer til undervisning om, ved og i Vadehavet til mange fag – ikke kun naturfagene. Der er lagt vægt på, at der arbejdes tværfagligt med emnet, og på at eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen.

„Mein Wattenmeer“ ist ein Unterrichtsangebot und bildet einen wichtigen Grundstein in der Vermittlungsarbeit rund um das Wattenmeer. Zugleich ist es das offizielle Unterrichtsportal des Nationalparks Wattenmeer im Internet. Das Angebot kam durch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Natur- und Kultureinrichtungen und weiteren Partnern in der Wattenmeer-Region zustande. Unterstützt wird das Projekt vom dänischen Freiluftrat (Friluftsrådet), während mehrere Begleitprojekte mit Mitteln aus privaten und öffentlichen Fonds finanziert werden. Die Idee hinter „Mein Wattenmeer“ ist es, den Schülern Wissen und Kenntnisse über die Wattenmeer-Region zu vermitteln, damit sie die fachlichen Ziele der Grundschule besser umsetzen können. Lehrern und Pädagogen steht umfassendes Material über das Wattenmeer nicht nur in den Naturfächern, sondern fachübergreifend zur Verfügung. Besonderen Wert wird darauf gelegt, dass in verschiedenen Fächern mit dem Thema gearbeitet wird und die Schüler die Möglichkeit erhalten, die Natur und Kultur am Wattenmeer hautnah zu erleben.

HIS TORIEN BAG MIT VA DEH AV Tidligt i Nationalpark Vadehavets pilotfase indså man værdien i at samarbejde og koordinere formidlingsindsatsen i regionen. Som noget af det første ønskede man at etablere et konkret og 74


Nationalpark Vadehavet FA KTA

Mit Vadehav / Mein Wattenmeer

Der findes p.t. over 160 opgaver på mitvadehav.dk, men nye opgaver og støtte materialer bliver lavet hele tiden. Opgaverne er ikke kun til naturfagene natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi, men også til dansk, madkundskab, håndværk og design, samfundsfag, historie, billedkunst mm. Desuden er der også opgaver til børnehaver og børnehaveklasser. Vadehavets Formidlerforum er et samarbejdsnetværk af vadehavsområdets formidlingsinstitutioner og findes på vadehav.dk Omkring 300 lærere og pædagoger har været på de årlige Mit Vadehav-kurser siden 2007 Skoler fra hele landet bruger i dag opgaverne. / Derzeit gibt es über 160 Aufgaben auf der Homepage mitvadehav. dk. – und laufend kommen neue hinzu. Auch Lehrmittel für den Unterricht findet man dort. Die Aufgaben beziehen sich nicht nur auf Natur- und technische Fächer, Erdkunde, Biologie, Physik und Chemie, sondern auch auf die Fächer Dänisch, Ernährung, Handwerk und Design, Gemeinschaftskunde, Bildende Kunst u.Ä. Auch für Kindergärten und Vorschulklassen wurden kindgerechte Aufgaben erarbeitet. Das Vermittlerforum Wattenmeer ist ein Zusammenschluss von verschiedenen kooperierenden Vermittlungspartnern aus der Wattenmeer-Region (www.vadehav.dk). Seit 2007 haben etwa 300 Lehrer und Pädagogen die jährlich stattfindenden Ganztageskurse von Mein Wattenmeer besucht. Die Aufgaben auf der Webseite werden mittlerweile von Schulen in ganz Dänemark abgerufen.

DIE G ESCHICHTE HINTER M EIN WAT TEN M EER Bereits in der frühen Pilotphase des Nationalparks Wattenmeer kristallisierte sich der Wert einer Zusammenarbeit bzw. einer Koordination des Vermittlungsansatzes in der Region deutlich heraus. Ganz oben auf der Wunschliste stand die Erarbeitung eines konkreten und umsetzbaren Projektes unter Beteiligung aller natur- und kulturhistorischen Vermittler ungeachtet ihres fachlichen Hintergrundes. 2006 begannen die Vermittler dann mit der Entwicklung eines Unterrichtsangebots für die 4.-5. und 7.-8. Klasse an Grundschulen, koordiniert von der Abteilung Pädagogische Entwicklung bei der Gemeinde Esbjerg. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden die Aufgaben klar formuliert und von den Projektkoordinatoren entsprechend an die Gemeinschaftsziele der Grundschule angepasst. Die ersten Aufgaben wurden im Schuljahr 2007/2008 an Testklassen erprobt und anschließend im Internet unter www.mitvadehav. dk frei zugänglich gemacht. Somit war das umfassende Unterrichtsmaterial bereits bekannt und erprobt, als der Nationalpark Wattenmeer 2010 aus der Taufe gehoben wurde. „Mein Wattenmeer“ wurde dem Nationalpark sozusagen als Geburtstagsgeschenk überreicht und dient ihm heute als Unterrichtsportal. WAC H S E N D E Z I E LG RU P P E, E RW E I T E RT E R H O RI ZO N T Ursprünglich sollten mit dem Projekt die Schüler der genannten Klassenstufen in den vier Wattenmeer-Kommunen angesprochen und ihnen mit dem entsprechenden fachlichen Unterbau die Augen für die Einmaligkeit ihrer Heimatregion geöffnet werden. Als dann weitere Partner in die Zusammenarbeit einstiegen, wurde das Projekt verlängert und die Zielgruppe 2011 auf die 0.-3. Klasse und die Vorschulkinder ausgeweitet. Dass das Projekt jetzt quasi „von unten nachwächst“ erscheint nur folgerichtig, zumal einige Vermittler in der Region bereits aus eigener Initiative damit begonnen hatten, die Kleinsten mit einzubinden. Nach Eröffnung des Nationalparks ist die Zielgruppe noch weiter gewachsen und umfasst jetzt auch Vorschulkinder und Schüler in anderen Teilen des Landes.

Mit Vadehav tilbyder i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum kurser for lærere i at anvende dets materiale. Kurserne er gratis for lærerne og målrettet de forskellige undervisningsniveauer. Her er en gruppe lærere, der underviser på mellemtrinnet og overbygningen i de fire vadehavskommuner og i Skjern, blevet taget en tur ud på vaden ved Sædding strand. I baggrunden ses Svend Wiig Hansens ni meter høje skulptur „Mennesket ved Havet“. Foto: Ditte Hvid

„Mit Vadehav“ bietet in Zusammenarbeit mit dem Vermittlerforum des Wattenmeeres Kurse für Lehrer an, wenn entsprechendes Material genutzt wird. Die Kurse für Lehrer sind gratis und für verschiedene Bildungsniveaus geeignet. Hier sehen Sie eine Gruppe von Lehrern der Mittelund Oberstufe aus den vier Wattenmeergemeinden und Skjern auf ihrem Ausflug ins Watt am Sædding Strand. Im Hintergrund sieht man Svend Wiig Hansens neun Meter hohe Skulptur „Der Mensch am Meer“. Foto: Ditte Hvid

75


Nationalpark Vadehavet

brugbart projekt, der kunne involvere alle natur- og kulturhistoriske formidlere uanset faglig baggrund. I 2006 begyndte formidlerne derfor at udvikle et undervisningstilbud til grundskolens 4.-5. og 7.-8. klasser, koordineret af Pædagogisk Udvikling, Esbjerg Kommune. Formidlerne dannede arbejdsgrupper, der formulerede opgaverne, hvorefter projektkoordinatoren har redigeret og suppleret dem med henblik på at ramme folkeskolens Fælles Mål. De første opgaver blev afprøvet på testklasser i skoleåret 2007/2008 og siden lagt ud på: www.mitvadehav.dk Materialet var således både omfangsrigt, gennemprøvet og velkendt, da Nationalpark Vadehavet blev en realitet i 2010. Mit Vadehav blev så at sige givet til nationalparken som „fødselsgave“ og er i dag nationalparkens undervisningsportal.

Det siger lærere og pædagoger, der har været på kursus i at bruge Mit Vadehav: / Das sagen Lehrer und Pädagogen, die den Mein Wattenmeer-Kurs besucht haben:

VOK SEN DE M Å LG RU PPE OG VOK SEN DE HORISONTER Mit Vadehavs oprindelige formål var at give eleverne i 4. -5. og 7.-8. klasse i de fire vadehavskommuner kendskab til og viden om det enestående område, som de bor i. Da Esbjerg Kommunes Dagtilbud og Friluftsrådets projekt Grønne Spirer indgik i samarbejdet, blev projektet forlænget, og i 2011 blev målgruppen udvidet til også at omfatte 0.-3. klasse og børnehavebørn. At projektet nu „fylder op nedefra“, var en naturlig udvikling, eftersom flere af regionens formidlere selv havde taget initiativer over for de mindste. I forbindelse med åbningen af Nationalpark Vadehavet er målgruppen yderligere vokset og omfatter nu børnehavebørn og skoleelever i hele landet. For eleverne i de ældste klasser lægges der vægt på, at eleverne oplever, at Vadehavet ikke slutter ved grænsen, men fortsætter ned igennem Tyskland og helt til Nederlandene. Hertil har Vadehavets Formidlerforum samarbejdet med den Internationale Vadehavsskole (International Wadden Sea School – iwss.org) for at gøre de tre landes vadehav tilgængeligt på internationalt plan. I de kommende år bliver der sat fokus på at udvikle opgaver og materialer til ungdomsuddannelser og læringsmaterialer omkring verdensarven målrettet mod nationalparkens partnere.

Glæder mig til at skulle bruge materialet, hvor alt ligger klar / Meine Schüler dürfen sich schon auf den Unterricht freuen.

OPBYG NING Indgangsvinklen til Mit Vadehav er tværfaglig og tematiseret. Det er lærerne glade for. Temaerne er: „Tidevand og Landskab“, „Det store ta’ selv-bord“, „Livet ved Vadehavet – før“ og „Livet ved Vadehavet – nu og i fremtiden“. Mennesker lærer på mange måder, og det tager Mit Vadehav højde for, idet den rummer forslag til mange forskellige typer aktiviteter: at grave i vaden, fotografere huse, male, tegne, lege at man er ryler på træk, digte, synge, skrive, måle, læse og meget mere. Senest er også opgaver om Vadehavet som verdensarv kommet til, og der bliver udviklet løbende. SÅDAN FUNGERER DET I PR AK SIS Hvis man som underviser ønsker at benytte Mit Vadehav fungerer det på den måde, at læreren eller pædagogen melder sig til et af de gratis heldagskurser, som holdes årligt. Ved tilmelding betyder det, at lærerteamet (minimum én person) deltager i et heldagskursus, at eleverne arbejder med opgaverne fra hjemmesiden, og at klassen mindst en gang besøger vaden/marsken eller en natur/kulturinstitution med en formidler. Efter mange år med kurser til både lærere og pædagoger er hjemmesiden ihærdigt brugt, både hos lokale skoler såvel som skoler i resten af landet. Flere lejrskoler formodes også at finde ind på www.mitvadehav.dk og bruge materialet på sitet. 76

Undervisningsmaterialet er så let tilgængeligt. Man kan gå hjem og bruge det med det samme. / Das Unterrichtsmaterial ist leicht zugänglich und sofort einsatzbereit. Alt materialet var super og meget nemt at gå til – super dejligt især for lærere og pædagoger / Die Lehrmittel sind echt toll und supereinfach zu handhaben – das freut insbesondere die Lehrer und Pädagogen.

Fik masser af inspiration til spændende forløb i skolen / Ich habe viel Inspiration erhalten, wie man den Unterricht spannend gestalten kann. Variationen af teori og praksis / Ein ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis.

Vor allem den Schülern in den höheren Klassen soll vermittelt werden, dass das Wattenmeer nicht an der Grenze aufhört, sondern auch einen deutschen und einen niederländischen Teil hat. Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Vermittlerforum Wattenmeer und der Internationalen Wattenmeer-Schule (IWSS) sind die Wattenmeer-Gebiete aller drei Länder jetzt auch international zugänglich gemacht worden. In den kommenden Jahren sollen schwerpunktmäßig Aufgaben und Unterrichtsmittel für Jugendausbildungen sowie Lehrmittel zum Weltnaturerbe Wattenmeer für die Partner des Nationalparks erarbeitet werden.

AU FBAU Der Mein Wattenmeer-Ansatz ist fächerübergreifend und in verschiedene Themen gegliedert wie „Gezeiten und Landschaften“, „Das große Buffet“, „Das Leben am Wattenmeer – früher“ und „Das Leben am Wattenmeer – heute und in Zukunft“, was besonders bei den Lehrern sehr gut ankommt. Jeder Mensch lernt auf seine Weise. Dem wird bei Mein Wattenmeer Rechnung getragen, indem Vorschläge zu verschiedenen Arten von Aktivitäten gemacht werden: So kann man etwa im Watt graben, Häuser fotografieren, malen, zeichnen, dichten, singen, schreiben, Messungen durchführen, lesen, Strandläufer auf dem Zug studieren und vieles mehr. Einige Aufgaben befassen sich auch mit dem Wattenmeer als Weltnaturerbe. S O FU N K T I O N I E RT E S I N D E R P R A X IS Lehrer oder Pädagogen, die das Unterrichtsangebot von Mein Wattenmeer nutzen möchten, melden sich für kostenlose ganz-


Nationalpark Vadehavet

Naturvejleder Tanja Rahbek fra Naturcenter Tønnisgaard på Rømø fortæller elever fra 6X på Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro i København om krabber og de mange andre dyr og organismer, man kan opleve på vadefladen. Københavnerbørnene blev temmelig imponerede og morede sig højlydt, da de fik at vide, at hankrabber faktisk har to kønsorganer – eller tissemænd, som naturvejlederen benævnte dem. Tanja Rahbek bruger blandt andet Mit Vadehavs bestemmelsesark, når hun er på tur og skal bestemme de forskellige arter. Foto: Ditte Hvid

Naturguide Tanja Rahbek vom Naturcenter Tønnisgård auf Rømø erzählt Schülern der Ingrid Jespersens Gymnasieskole in Østerbro in Kopenhagen von Krabben und den vielen anderen Tieren und Organismen, die man im Watt erleben kann. Die Kinder waren sichtlich beeindruckt und amüsiert, als man ihnen erzählte, dass die Krabbe zwei Geschlechtsorgane – oder nach ihrem Guide zwei „Pillermänner“ - hat. Tanja Rahbek benutzt bei ihren Touren Bestimmungshilfen von „MitVadehav“, um die verschiedenen Arten zu unterscheiden. Foto: Ditte Hvid

UDVIKLINGSMULIGHEDER Undervisnings- og samarbejdsprojektet Mit Vadehav har på flere måder været skelsættende for samarbejdet i Vadehavet. Dels har projektet formået at skabe netværk blandt natur- og kulturhistoriske formidlere, dels har det bidraget til en fælles identitet og forståelsesramme for formidlerne. Det stærke netværk blandt formidlere har blandt andet ført til Tønder Kommunes skoletjenestetilbud „Jeg bor ved Vadehavet“, der bygger på Mit Vadehav og samarbedet mellem institutionerne. Fra skoleåret 2016-17 skal samtlige elever i 0.-8. klasserne i kommunen opleve og lære om Vadehavet og området. Mit Vadehav har desuden kastet flere delprojekter af sig, blandt andet en bog og en serie korte film.

tägige Kurse an, die jährlich abgehalten werden. Vom gesamten Lehrerteam muss mindestens eine Person am Kurs teilnehmen, während die Schüler die Aufgaben von der Homepage abrufen. Außerdem muss die gesamte Klasse mindestens einmal das Watt bzw. die Marsch oder eine Natur-/Kultureinrichtung zusammen mit einem Vermittler besucht haben. Die Kurse für Lehrer und Pädagogen finden schon seit vielen Jahren statt. Die Homepage wird von Schulen im ganzen Land fleißig besucht, und unter den Besuchern von www.mitvadehav.dk werden auch Schullandheime vermutet, die von den Inhalten der Homepage Gebrauch machen.

E N T W I C K L U N G S P OT E N T I A L Das Unterrichts- und Kooperationsprojekt Mein Wattenmeer hat gleich in mehrfacher Hinsicht die Zusammenarbeit in der Wattenmeer-Region entscheidend geprägt. Zum einen hat es die Netzwerkbildung unter natur- und kulturhistorischen Vermittlern gefördert, zum anderen zu einer gemeinsamen Identität und einem konzeptionellen Rahmen unter den Vermittlern beigetragen. Ihr starkes Netzwerk hat u.a. ein neues Schuldienstangebot („Ich lebe am Wattenmeer“) der Kommune Tondern nach sich gezogen, das auf Mein Wattenmeer und der interinstitutionellen Zusammenarbeit basiert. Ab dem Schuljahr 2016-17 stehen für alle Schüler der Kommune von der 0.-8. Klasse die Wattenmeer-Region auf dem Lehr- bzw. Erlebnisplan. Darüber hinaus gibt es neben dem Hauptprojekt Mein Wattenmeer auch einige Teilprojekte. Dazu gehören u.a. ein Buch und mehrere Kurzfilme. Mit dem Erfolg und der stetigen Weiterentwicklung des Projektes hat es das Vermittlerforum Wattenmeer auch vermocht, das Verständnis und den Respekt für die Vermittler- und Netzwerkarbeit unter den Entscheidungsträgern der Region zu fördern und somit den Durchbruch zur politischen Ebene geschafft. 77


Nationalpark Vadehavet

Sidst men ikke mindst, har Mit Vadehav været „murbrækker“ i forhold til det politiske niveau. Med den succes og konstante udvikling har Vadehavets Formidlerforum med Mit Vadehav skabt en øget forståelse og respekt for formidlernes arbejde og netværkets kræfter blandt beslutningstagerne i området.

HVAD ER SUCCESEN? Med til at gøre Mit Vadehav til et velfungerende projekt er, at • den faglige kvalitet sikres af de formidlere, der til hverdag beskæftiger sig med at formidle Vadehavets og områdets natur og kultur • projektkoordinatoren har en baggrund i folkeskolen • formidlerene har opbakning til at udvikle nye opgaver og fagområder løbende • opgaverne passer til børnehavernes læreplaner og folkeskolens Fælles Mål • opgaverne kræver et minimum af forberedelse for læreren • eleverne synes, at de lærer meget, og at materialet er sjovt • formidlerne møder mere velforberedte elever, som derfor deltager på et højere niveau • formidlerne oplever at være en del af et forløb og ikke kun underholdning på en udflugt • Mit Vadehav er enestående, da der ikke findes andet undervisningsmateriale om emnet til disse målgrupper.

W I E E R K L Ä RT SI C H D E R E R FO LG? Die folgenden Punkte erklären zumindest in Teilen den Erfolg des Mein Wattenmeer-Projektes: • Das fachliche Niveau ist durch die Vermittler, die sich tagtäglich mit der Natur und Kultur des Wattenmeers befassen, gewährleistet. • Die Projektkoordinatoren haben Grundschulerfahrung im Unterricht. • Die Vermittler erhalten Unterstützung bei der stetigen Entwicklung neuer Aufgaben und Fachbereiche. • Die Aufgaben werden an die Lehrpläne der Kindergärten und an die Gemeinschaftsziele der Grundschulen angepasst. • Für die Aufgaben ist ein Minimum an Vorbereitung vonseiten der Lehrer notwendig. • Nach eigener Aussage lernen die Schüler viel und haben dabei auch noch Spaß. • Die Vermittler haben es mit Schülern zu tun, die sich gut vorbereitet haben und somit zu einer Steigerung des Vermittlungsniveaus beitragen. • Die Vermittler verstehen sich als Teil des Projektes und nicht als „Alleinunterhalter“ während eines Klassenausfluges. • Für die genannten Zielgruppen gibt es kein vergleichbares Unterrichtsmaterial zum Thema – das macht Mein Wattenmeer einmalig.

Foto: Anna Overholdt

Leg og lær på

/ Spielen und Lernen auf

www.mitvadehav.dk

78


Nationalpark Vadehavet

Følg, se og oplev Vadehavet / Folgen, sehen und erleben sie die Wattenmeer Følg Nationalparkvadehavet / Folgen sie dem Nationalpark Wattenmeer Facebook, instagram, Issue, YouTube og på vores hjemmeside / Facebook, instagram, Issue, YouTube und auf unserer Webseite. vadehavet

nationalpark vadehavet

nationalpark vadehavet

#nationalparkvadehavet #vadehavet

nationalparkvadehavet.dk

Nr. 3

NATIONALPARKFOLDEREN På 24 sider får du et godt overblik over Nationalpark Vadehavets natur- og kulturværdier. Guiden indeholder også ti gode steder, du kan opleve på egen hånd, og en række informationer om, hvor og hvordan du kommer ud og oplever nationalparken på en guidet tur. Man får også gode råd til, hvordan man færdes godt og sikkert i nationalparken under hensyntagen til naturen og kulturarven. De skriftlige informationer er illustreret med fotos og grafik og suppleres med to gode kort. Nationalparkfolderen findes på dansk, tysk og engelsk og udleveres hos nationalparkens partnere (se partnerlisten bagest i magasinet). NATIONALPARKBROSCHÜRE Auf 24 Seiten erhalten Sie einen Überblick über die Natur- und Kulturschätze im Nationalpark Wattenmeer. Die Broschüre gibt ferner Tipps zu zehn Orten, die man perfekt auf eigene Faust entdecken kann, sowie zahlreiche Informationen zu Erlebnissen in der Natur des Nationalparks bei Touren mit einem ortskundigen Guide. Darüber hinaus liefert die Broschüre Hinweise, wie man den Nationalpark gut und sicher erleben kann und dabei gleichzeitig Natur und Kulturerbe rücksichtsvoll behandelt. Die Informationen werden ergänzt durch zahlreiche Fotos und Grafiken sowie zwei Detailkarten. Die Nationalparkbroschüre ist in dänischer, deutscher und englischer Sprache bei den Partnern des Nationalparks erhältlich (eine Liste der Partner finden Sie hinten im Magazin).

NATIONALPARK MAGASINET Magasinet, du har i hænderne, er det tredje i rækken fra Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Magasin nummer 1 udkom i januar 2014 og nummer 2 i maj 2015. Indimellem de to magasiner udkom en særudgave, Nationalpark Magasin Maritim. Den maritime særudgave blev lavet i et samarbejde med den tyske nationalpark i Slesvig-Holsten. Magasinerne kan læses online på Issuu.com og udleveres, så længe lager haves, hos nationalparkens partnere (se partnerliste bagest i magasinet). DAS NATIONALPARK MAGAZIN Das vorliegende Magazin ist die dritte Ausgabe, die der Nationalpark Wattenmeer herausgibt. Das erste Nationalpark Magazin ist im Januar 2014 erschienen, die Nummer zwei im Mai 2015. Dazwischen erschien als Sonderausgabe das „Nationalpark Magasin maritim“. Die maritime Sonderausgabe entstand in Zusammenarbeit mit dem deutschen Nationalpark Wattenmeer in SchleswigHolstein. Sie können das Magazin kostenlos als eMagazin auf Issuu.com lesen. Es ist in gedruckter Form auch bei den Partnern des Nationalparks erhältlich, solange der Vorrat reicht (eine Liste der Partner finden Sie hinten im Magazin).

79


Nationalpark Vadehavet

Oplevelser i Nationalpark Vadehavet / Tolle erlebnisse im Nationalpark Wattenmeer GUIDEDE OPLEVELSER En lang række professionelle aktører står klar til at tage dig med ud i Nationalpark Vadehavet. Guider og naturvejledere sørger for, at du finder de steder, hvor oplevelserne er bedst og fortæller de spændende historier, der hører til. Guiderne sørger for, at sikkerheden er optimal i forhold til tidevand og omskiftelig vejr.

GEFÜHRTE ERLEBNISSE Viele Veranstalter stehen bereit um Ihnen den Nationalpark Wattenmeer zu zeigen. Vermitter und Ranger sorgen dafür, dass Sie die besten Orte finden, an denen Sie am meisten erleben können, und erzählen die interessanten dazugehörigen Geschichten. Die Ranger sorgen für optimale Sicherheit in Bezug auf Gezeiten und Wetterveränderungen.

På en guidet tur i Nationalpark Vadehavet får du den spændende historie serveret præcist der, hvor oplevelsen er størst. Guiderne har lokalkendskab, og de bringer dig sikkert ud og hjem i Vadehavet.

Bei einer geführten Wanderung durch den Nationalpark Wattenmeer bekommen Sie interessante Geschichten serviert, genau dort, wo Sie am meisten erleben können. Die Ranger kennen sich aus und bringen Sie sicher zum Wattenmeer und zurück.

HER FINDER DU GUIDEDE TURE www.sydvestjylland.com – søg i naturkalenderen App’en sydvest. mobi til IOS og Android – søg i „det sker“ www.kultunaut.dk – skriv „nationalpark vadehavet“ i søgefeltet www.udinaturen.dk – vælg „arrangementer“ i menuen „oplevelser“

HIER FINDEN SIE GEFÜHRTE WANDERUNGEN www.sydvestjylland.com – suchen Sie im Naturkalender App sydvest.mobi für IOS und Android – suchen Sie „Das passiert“ www.kultunaut.dk – schreiben Sie „nationalpark wattenmeer“ im Suchfeld www.udinaturen.dk – wählen Sie „Veranstaltungen“ im Menü „Erlebnisse“

Året rundt / Das ganze Jahr jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

( )

Sort sol /Sort sol

dec

( )

Fugletræk /Zugvögel Østers / Austern ( )

Sæler / Seehunde

( )

Stranden /Strand Strandenge /Strandwiese

t

Oversigt over turarrangører og temaet i tilknytning til Nationalpark Vadehavet / Übersicht über Reiseveranstalter und Themen in Verbindung mit dem Nationalpark Wattenmeer NaturKulturVarde, www.naturkulturvarde.dk Naturguiden, Oksbøl, www.naturguiden.info Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, www.fimus.dk Fanø Sport & Event, www.fanosportevent.dk Strandskaden, Fanø, www.strandskaden.dk Vadehavscentret, Ribe, www.vadehavscentret.dk Mandø Event, www.mandoevent.dk Mandøbussen, www.mandoebussen.dk Mandø Kro og Traktorbusser, www.mandoekro.dk Vadehavssmedjen, Ballum, „Vadehavssmedjen“ på Facebook Longview Trailriding, Højer, www.longview.dk Marskguiden, Højer, www.marskguiden.dk Scanoropa Bus, Højer, www.scanoropa-bus.dk Tønder Egnens Guider, www.teg.guide Naturcenter Tønnisgård, Rømø, www.tonnisgaard.dk Sort Safari, Tønder, www.sortsafari.dk Naturstyrelsen, www.udinaturen.dk

80

l

l wa tik

an

d

l vo

nt

la At

en

tl /A

r/

Ba

tu ul

k

gs

in

gn By

r

ltu

u uk

ds

n

La

b

ka

ds

n La

/ et

ft

n

a ch åv

tp

ve Li

e

rn

e ad

e eb

/L

s

M

u br

/M

rt

fa Sø

og

zu l

de

n ha

r So

/S

ol

nd

tu

hr

fa ee

ts

el

nd

ng

ut

hn

c rs

a

g

en sk

ar

im

at W

/

Ha

ol

ts

r So

/ er

u

St

d

flo

m

or St

en

ies

w nd

tra

S e/

g

en

nd

ra St

n

te

flu

rm

r/

le

e

nd

u eh

Se

nd

a ev

d Ti

n

ite

ze

e /G

rs

te Øs

el

rn

g vö

ug

te us /A

l

ug

kf

æ Tr

Z e/


11

1 18

46

5

N Ø

11

1 18

V

Nationalpark Vadehavet

7

48

Oksbøl

S

Janderup

3

Billum 431

d Var

431

475

463

Varde

Næsbjerg Agerbæk

475

431

11

Blåvandshuk

Årre

Marbæk

Å eu m

Hjerting

191 463

E20

1

Esbjerg

Badestrand

24

6

Holsted Stationsby

Gørding

425

6 7

191

Holsted

Bramming

Tjæreborg

5

11

24 42

5

Naturlegeplads / Naturspielpark

191

19

4

Nordby

Vejrup

E20

447

Skallingen Blå flag strand / Strand mit blauen Flagge

Glejbjerg

30

2

12

Ho

Sn

1

475

Oksby

Hundeskov / Hundewald Kitesurfing og windsurfing / Kitesurfen und Windsurfen

Fanø

8

32

Gredstedbro

Vilslev

24

Kajakrute / Kajakroute

g Kon

32

Cykel: Vestkystruten / Fahrrad: Nordseeküstenredweg Cykel: Panoramarute / Fahrrad: Panoramaroute

Sønder Hygum

Sønderho

9

Sejlrende / Fahrrinne

Ribe 11

Mandø

24

Vester Vedsted 179

12

Egebæk

11

Kitebuggy og strandsejlads / Kitebuggy und Strandsegeln

Ribe Å

10

Færgerute: Esbjerg Fanø / Fähren Überfahrt Nationalparkens afgrænsning / Nationalparkgrenze

437

Færdsel forbudt / Zutritt verboten (Langli dog kun 15.09 til 15.07)

Arnum

Rejsby Å

Militært skydeområde / Militärschießplatz dgang forbudt / Zutritt verboten

Brøns

Fiskeri- og Søfartsmuseet

5

Sydvestjyske Museer – Esbjerg Museum

6

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

7

Fanø Museum

8

Sønderho Gl. Fuglekøje

9

Sydvestjyske Museer – Ribes Vikinger

10

Ribe Vikingecenter

Mandøhuset Kommandørgården Naturcenter Tønnisgård

15

Hjemsted Oldtidspark Museum Sønderjylland – Skærbæk museum

17

Museum Sønderjylland – Højer Mølle

18

Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder

Skærbæk

Arrild

Ballum Sluse Døstrup

Havneby

40

Br ed

e

1

Å

Løgumkloste

Bredebro

42

9

Hjerpsted

Visby

Emmerlev 17

Vid å

Højer 419 Møgeltønder

Tønder 18

5

43

Jejsing 8

11

16

14

16

11

13 14

Lakolk

15

11

Vadehavscentret

Rømø

419

11 12

175

25

4

175

25

Varde Museum

Juvre

419

3

13

419

Myrthuegård

175

2

Brøns Å

11

Tirpitz-stillingen

11

1

Rudbøl

Sæd 81


Nationalpark Vadehavet

Partnere i Nationalpark Vadehavet

/ Partner im Nationalpark Wattenmeer FORMIDLINGSPARTNERE / VERMITTLUNGSPARTNER Bjarne Kiholm .................................................................................................................................. Blåvand Naturcenter ................................................................. www.naturkulturvarde.dk Destination Sydvestjylland ....................................................... www.sydvestjylland.com Det Maritime Ribe .......................................................................................................................... Esbjerg Kommune ..................................................................... www.esbjergkommune.dk Fanø Kommune ................................................................................................. www.fanoe.dk Fanø Sport & Event ...................................................................... www.fanosportevent.dk FanøNatur ................................................................................................... www.fanonatur.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet ............................................................................... www.fimus.dk Fonden Gamle Sønderho .............................................. www.fondengamlesonderho.dk Foreningen Højer Vandtårn ........................................................................................................ Foreningen Mandøhuset ................................................................ www.mandoehuset.dk Foreningen Venner af Rømøs Natur ......................................................................................... Hjemsted Oldtidspark .............................................................................. www.hjemsted.dk Hjerting Kanelaug ............................................................................. www.hjerting-kane.dk Janderup Sogneforening .......................................................................... www.janderup.dk Kulturcentret Kiers Gaard ................................................................... www.kiers-gaard.dk Mandø Event ......................................................................................... www.mandoevent.dk Mandø Fællesråd ....................................................................................... www.mandoe.info Mandøbussen ................................................................................... www.mandoebussen.dk Marskguiden ......................................................................................... www.marskguiden.dk Mit Vadehav ............................................................................................. www.mitvadehav.dk Museet for Varde By og Omegn ................................................... www.vardemuseum.dk Museum Sønderjylland, Højer Mølle ....................... www.museum-sonderjylland.dk Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder ..... www.museum-sonderjylland.dk Museum Sønderjylland, Skærbæk ............................ www.museum-sonderjylland.dk Myrthue – Natur, Kultur, Læring .......................... www.myrthue.esbjergkommune.dk Naturguiden ....................................................................................... www.naturguiden.info NaturKulturVarde ........................................................................ www.naturkulturvarde.dk Naturstyrelsen Blåvandshuk ........................................................ www.naturstyrelsen.dk Naturstyrelsen Vadehavet ............................................................ www.naturstyrelsen.dk Ribe Træskibslaug .................................................................... www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe VikingeCenter ................................................................... www.ribevikingecenter.dk Rømø-Tønder Turistforening .......................................................................... www.romo.dk Scanoropa Bus ................................................................................. www.scanoropa-bus.dk Sort Safari .................................................................................................... www.sortsafari.dk Strandskaden ...................................................................................... www.strandskaden.dk Sydvestjyske Museer ............................................................ www.sydvestjyskemuseer.dk Tandrup Naturfilm ...................................................................... www.tandrupnaturfilm.dk Tønder Egnens Guider ................................................................................................................... Tønder Kommune ......................................................................................... www.toender.dk

82

Tønnisgaard Naturcenter ................................................................... www.tonnisgaard.dk Vadehavets Formidlerforum .................................................................... www.vadehav.dk Vadehavscentret .......................................................................... www.vadehavscentret.dk Vadehavssmedjen ........................................................................................................................... Varde Kommune ................................................................................................. www.varde.dk Varde Turistbureau .................................................................... www.visitwestdenmark.dk Visit Esbjerg ............................................................................................. www.visitesbjerg.dk Visit Fanø .................................................................................................... www.visitfanoe.dk Visit Ribe ......................................................................................................... www.visitribe.dk FRILUFTSLIVSPARTNERE / AKTIVITÄTSPARTNER Danmarks Jægerforbund, Kreds Vadehavet ......................... www.jaegerforbundet.dk Esbjerg Golfklub .................................................................................................... www.egk.dk Kajak Fanø ................................................................................................. www.kajakfanoe.dk Rømø Cykler ............................................................................................. www.romocykler.dk Vadehavets Bådklubber ............................................... www.vadehavetsbaadklubber.dk Vesthop ............................................................................................................ www.vesthop.dk FØDEVAREPARTNERE / LEBENSMITTELPARTNER Biokom ...................................................................................................... www.hoboriginal.dk Chhat ApS ............................................................................................................ www.chhat.dk Fanø Bigård ................................................................................................ www.fanonatur.dk Fanø Bryghus ...................................................................................... www.fanoebryghus.dk Fjordgård Vin & Vadehav ...................................................................... www.fjordgaard.dk Fjordgården ............................................................................................ www.fjordgarden.dk Fåravl v/Niels Chr. Nielsen .......................................................................................................... Havervadgård ................................................................................... www.havervadgaard.dk Ho Bugt Oksen .................................................................................... www.hobugtoksen.dk Ho Kro ................................................................................................................... www.hokro.dk Holms Røgeri ......................................................................................... www.holmsrogeri.dk Hr. Skov ................................................................................................................ www.hrskov.dk Johannes Kaffebar ..................................................................... www.johanneskaffebar.dk Kolvig Restaurant & Café .............................................................................. www.kolvig.dk Lunagård Gourmet & Livsstil ............................................................... www.lunagaard.dk Mandø Fåreavl ....................................................................................... www.mandoelam.dk Marbækgaard Catering .................................................................. www.marbaekgaard.dk Poseidon Rejer A/S ........................................................................... www.vadehavsrejer.dk Restaurant Ambassaden ......................................................... www.ambassadenfanoe.dk Restaurant Kunstpavillonen .......................................................... www.josef-kunsten.dk Rudbecks Ost & Deli ................................................................................. www.rudbecks.dk Rømø Slagteren ................................................................................ www.romoslagteren.dk Sjelborg Strand ................................................................................ www.sjelborgstrand.dk


Foto: Lars Gejl

Spiseriget .................................................................................................... www.spiseriget.dk Strandvejen 82 ................................................................................. www.strandvejen82.dk Sønderho Gårdbutik - I/S Vester Storetoft .............................................................................. Sønderho Kro ........................................................................................ www.sonderhokro.dk Vadehav Marsk & Mad .................................................................................................................. Varde Ådal Lam ............................................................................... www.vardeaadallam.dk Varde Ådals Oksekød ............................................................... www.vardeådaloksekød.dk Vestbien .......................................................................................................... www.vestbien.dk EVENTPARTNERE / EVENTPARTNER Digeløbet i Højer ............................................................................................. www.højerif.dk Kunstrunden Sydvestjylland .............................................................. www.kunstrunde.dk Mandøforeningen ..................................................................... www.mandoemarathon.dk Ribe Fodslaw .................................................................................................. www.fodslaw.dk Vadehavs Touren ............................................................................................................................. Vadehavsfestival/Kulturregion Vadehavet .......................... www.vadehavsfestival.dk Vadehavsløbet ............................................................................... www.vadehavsloebet.dk Varde Å Dag ............................................................................................. www.vardeaadag.dk KUNSTPARTNERE / KUNSTPARTNER Galerie Erz ................................................................................................. www.galerie-erz.dk Værksted og Galleri Nørremølle ..................................................................... www.arlu.dk NON-FOOD PARTNERE Mandø Event Non-Food .................................................................... www.mandoevent.dk Uldsnedkeren ...................................................................................... www.uldsnedkeren.dk OVERNATNINGSPARTNERE / UNTERKUNFTPARTNER Ballum Camping .......................................................................... www.ballum-camping.dk Bed & Kitchen .............................................................................. www.birgitte-valentin.dk Daler Camping .................................................................................. www.daler-camping.dk Danhostel Ribe ................................................................................ www.danhostel-ribe.dk Danhostel Tønder, Tønder Sport- og FritidsCenter/Tønder Camping .. www.tsfc.dk Drivvejens Bed & Breakfast ..................................................................... www.visitribe.nu Emmerlev Klev Strandhotel ........................................................................................................ Enjoy Resorts ....................................................................................... www.enjoy-resorts.dk Esbjerg Camping ........................................................................... www.esbjergcamping.dk Esbjerg Conference Hotel ................................................................................... www.ech.dk Feldberg Strandcamping ............................................ www.feldbergstrandcamping.dk Hjerting Badehotel .................................................................. www.hjertingbadehotel.dk Hohenwarte ............................................................................................ www.hohenwarte.dk Hostel Rudbøl ..................................................................................................................................

Hotel Ansgar ........................................................................................... www.hotelansgar.dk Hotel Britannia ............................................................................................ www.britannia.dk Hotel Dagmar ....................................................................................... www.hoteldagmar.dk Hotel Kommandørgården ............................................... www.kommandoergaarden.dk Hvidbjerg Strand Feriepark .................................................................... www.hvidbjerg.dk Kellers Badehotel & Spisehus ............................................... www.kellersbadehotel.dk Klithus Mandø ................................................................................. www.klithusmandoe.dk Klægager ..................................................................................................... www.klaegager.dk Kruse Udlejning ................................................................................ www.bb-vadehavet.dk Mandø Bed & Breakfast ...................................................................... www.bb-mandoe.dk Mandø Brugs & Camping .............................................................. www.mandoebrugs.dk Mandø Kro & Traktorbusser ............................................................... www.mandoekro.dk Mellerup Centret ........................................................................... www.mellerupcentret.dk Motel Rovli ................................................................................................. www.motelrovli.dk Novasol Dansommer ................................................................................... www.novasol.dk Ribe Byferie Resort............................................................................... www.ribe-byferie.dk Ribe Camping ........................................................................................ www.ribecamping.dk Rømø familiecamping og sommerhusudlejning ................... www.romocamping.dk Skærbæk Familiecamping .................... www.skaerbaekfamiliecamping.dk-camp.dk Skærbæk Fritidscenter ......................................................... www.kursus-fritidscenter.dk Sovgodt8 ...................................................................................................... www.sovgodt8.dk Tidevands Bed & Breakfast ............................................................. www.tidevandsbb.dk Vadehavs Camping ................................................................... www.vadehavscamping.dk Vadehavslejrskolen ................................................................ www.vadehavslejrskolen.dk Vanggård .................................................................................................. www.marskgaard.dk UDDANNELSESPARTNERE / AUSBILDUNGSPARTNER Højer Design Efterskole ............................................... www.hoejerdesignefterskole.dk Rybners Gymnasium ..................................................................................... www.rybners.dk Tønder Gymnasium ............................................................................ www.toender-gym.dk Ungdomshøjskolen ved Ribe ............................................................................. www.uhr.dk Varde Handelshøjskole og Handelsgymnasium ................................ www.vardehs.dk VUC Vest ............................................................................................................ www.vucvest.dk ANDRE PARTNERE / WEITERE PARTNER Blue Water Fonden .............................................................................................. www.bws.dk ISRB ........................................................................................................................... www.isrb.dk Konsulenthuset Allégade 24 ............................................................. www.allegade24.dk SE ................................................................................................................................. www.se.dk Skærbæk Avis ....................................................................... www.ugeavisen.dk/skaerbaek

83


Nationalpark Vadehavet