Nationalparkmagasin nr. 6, 2019

Page 1

Nationalpark Vadehavet

N AT I O N A L PA R K VA D E H AV E T

NATIONALPARK MAGASIN 84 sider om den unikke natur og de fantastiske oplevelser i vadehavet / 84 Seiten über die einmalige Natur und phantastische Erlebnisse im Wattenmeer

Fanøs børn beskytter sjældne terner / Fanøs Kinder schützen seltene Seeschwalben

Vadehavet som byggemarked

/ Baumarkt Wattenmeer

Marskens elegante musefanger – Hedehøgen / Der elegante Mäusefänger der Marsch – Die Wiesenweihe

Jagt ved Vadehavet før og nu / Jagd am Wattenmeer früher und heute

Kunst i klitterne og på stranden / Kunst in den Dünen und am Strand

Petras værste stormflod / Petras schlimmste Sturmflut

1


Nationalpark Vadehavet

Velkommen / Willkommen A L L E K A N B I D R AG E T I L E N B Æ R E DYG T I G U DV I K L I N G A F N AT I O N A L PA R K E N

ALLE KÖNNEN ZU NACHHALTIGER ENT WICKLUNG DES NATIONALPARKS BEITR AGEN

Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Og velkommen til vores magasin, som byder på fortællinger om mageløs dynamik, dedikation, og stærke kræfter. Her får du indsigt i natur i verdensklasse - med millioner af trækfugle og utallige bløddyr. Det skal på ingen måde forstås som en menneskelig hentydning, men er netop årsagen til, at Vadehavet er vitalt som rasteområde og ynglested for fugle, der nyder godt af den enorme produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i og på de store vadeflader. Nationalpark Vadehavets formål er at bevare, beskytte og styrke områdets natur og de kulturhistoriske værdier gennem en bæredygtig udvikling, der også kommer borgere, besøgende og erhverv til gode. Det er jeg stolt over at være blevet genudpeget til at stå i spidsen for sammen med en ny bestyrelse. Planen for, hvordan vi vil gribe det store ansvar an, kan du læse mere om i artiklen om Nationalparkplan 2019-2024. Her bliver det også tydeligt, at det ikke er en opgave, som hverken bestyrelsen eller nationalparkens dygtige sekretariat kan løfte alene. Det gør vi meget gerne sammen med de fire vadhavskommuner, nationale styrelser, og vores næsten 200 dedikerede nationalparkpartnere samt et ligeledes voksende korps af nationalparkambassadører. Heriblandt findes jægere, landmænd, naturvejledere, kunstnere og børn i alle aldre. På Fanø har skolebørn eksempelvis lavet lokketerner i træ for at hjælpe med at beskytte truede dværgterner. Måske det også var noget for dig at bidrage til Nationalpark Vadehavets bæredygtige udvikling? God læselyst om noget af det bedste, Nationalpark Vadehavet og Vadehavet Verdensarv har at byde på.

Willkommen im Nationalpark Vadehavet. Und Willkommen zu unserem Magazin mit Berichten über einzigartige Dynamik, Engagement und starke Kräfte. Hier bekommen Sie einen Einblick in Natur von Weltrang - mit Millionen Zugvögeln und endlos vielen Weichtieren. Das ist keineswegs als menschliche Anspielung zu verstehen, sondern ist eben der Grund, weswegen das Wattenmeer ein so vitaler Rast- und Brutplatz für Vögel ist, die von der enormen Produktion an Würmern, Schnecken, Muscheln und Krebstieren in und auf den großen Wattflächen profitieren. Zweck des Nationalpark Vadehavet ist, die Natur und kulturhistorischen Werte des Gebietes, von der auch Bürger, Besucher und das Erwerbsleben profitieren, durch nachhaltige Entwicklung zu erhalten, zu schützen und zu stärken. Ich bin stolz darauf, wieder benannt worden zu sein, genau das an der Spitze eines neuen Vorstands umzusetzen. Mehr über die Planung, wie wir diese große Herausforderung angehen wollen, lesen Sie im Artikel über den Nationalparkplan 2019-2024. Aus diesem Artikel geht auch hervor, dass weder der Vorstand, noch das tatkräftige Sekretariat des Nationalparks diese Aufgabe alleine lösen kann. Wir nehmen diese Arbeiten mehr als gerne mit den vier Wattenmeergemeinden, mit nationalen Verwaltungen und unseren knapp 200 engagierten Nationalparkpartnern, wie auch der zunehmenden Anzahl Botschafter für den Nationalpark in Angriff. Zu unseren Botschaftern gehören Jäger, Landwirte, Naturberater, Künstler und Kinder jeden Alters. Auf Fanø haben Schulkinder beispielsweise Lock-Seeschwalben aus Holz hergestellt, um zum Schutz der bedrohten Zwergseeschwalben beizutragen. Vielleicht möchten auch Sie einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Nationalpark Vadehavet leisten? Viel Spaß bei der Lektüre über einige der besten Seiten, die der Nationalpark Vadehavet und das Welterbe Wattenmeer zu bieten haben.

Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet

Janne Liburd, Vorsitzender des Nationalpark Vadehavet

2


Nationalpark Vadehavet

Indhold / Inhalt

64 Kort og godt / Kurz erzählt 65 Vadehavet som byggemarked / Baumarkt Wattenmeer 70 Enorm interesse for at præge og støtte op om nationalparken / Enormes Interesse, den Nationalpark zu prägen und zu unterstützen

4 Marskens elegante musefanger / Der elegante Mäusefänger der Marsch

76 Verdensarven som 27 meter mosaik / Welterbe als 27 Meter langes Mosaik

GPS-, satellit- og farvemærkning / GPS-, Satelliten- und Farbmarkierung 10 Petras værste stormflod / Petras schlimmste Sturmflut

36

80 Partnere i Nationalpark Vadehavet / Partner im Nationalpark Wattenmeer 82 Følg, se og oplev Vadehavet / Folgen, sehen und erleben Sie die Wattenmeer

Varde Å – en flod uden sluse / Varde Å – ein Fluss ohne Schleuse

20

36 Jagt ved Vadehavet før og nu / Jagd am Wattenmeer früher und heute

83 Oplevelser i Nationalpark Vadehavet / Tolle erlebnisse im Nationalpark Wattenmeer

Vilde fugle blev lokket ‚i køjen‘ / Wilde Vögel wurden ‚in die Koje‘ gelockt 45 „I en klasse for sig selv“ / »Unvergleichbar einzigartig« 50 Fanøs børn beskytter sjældne terner / Fanøs Kinder schützen seltene Seeschwalben

18 Pers Awten 20 Kunst i klitterne og på stranden / Kunst in den Dünen und am Strand 25 Græsningsprojekter hjælper naturen i Varde Ådal / Weideprojekte helfen der Natur im Varde Å-Tal 30 Laks er i fremgang – men der er plads til forbedring / Lachs auf dem Vormarsch – Aber da ist Platz zur Verbesserung

NATIONALPARK MAGASIN udgives af: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk vadehavet@danmarksnationalparker.dk

56 Et mylder af liv / Wimmelndes Leben 60 Nye krabber er kommet hele vejen fra Stillehavet til Vadehavet / Neue Krabben sind aus dem Pazifik in das Wattenmeer eingewandert 62 10 år som Verdensarv / 10 Jahre Welterbe Wattenmeer

45

Ansvarshavende redaktør: Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent Redaktionen er afsluttet: 1. juni 2019 Tak til: Alle bidragsydere Oversættelse: Easy Translate, København Forsidefoto: Robert Attermann/Red Star Grafisk design: KIRK & HOLM, Esbjerg Tryk: Rosendahls, Esbjerg ISBN: 978-87-93477-13-1 (EAN 9788793477131)

3


Nationalpark Vadehavet

Marskens elegante musefanger

/ Der elegante Mäusefänger der Marsch

Foto: Torben Andersen

4


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Iben Hove Sørensen, biolog og frivillig i Projekt Hedehøg / Biologe und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Wiesenweihenprojekt

Hvert år i april vender de første danske hedehøge tilbage fra vinterkvarteret i Vestafrika. Den danske ynglebestand er lille og befinder sig på kanten af artens udbredelsesområde, men den har bidt sig fast og trives især i marsklandskaberne nær Vadehavet.

Jedes Jahr im April kehren die ersten Wiesenweihen aus dem Winterquartier in Westafrika nach Dänemark zurück. In Dänemark gibt es nur einen kleinen Brutbestand am Rande des Verbreitungsgebietes der Art, der sich hier jedoch niedergelassen hat und sich insbesondere in den Marschlandschaften am Wattenmeer wohl fühlt.

Det kan være svært at løsrive blikket, når man først har fået øje på en hedehøg, der elegant bevæger sig rundt i landskabet på jagt efter mus og småfugle. Hannens lysegrå og sorte fjerdragt lyser op, når den med hævede vinger svæver over det frodige marsklandskab, hvorimod hunnens brune farve hjælper hende til at færdes mere diskret. Således kan hun bedre forblive uset på reden, hvor hun tilbringer næsten to måneder i løbet af sommeren, mens hannen bringer føde til både hende og ungerne.

Wenn man erst einmal eine Wiesenweihe entdeckt hat, die auf der Jagd nach Mäusen und kleinen Vögeln elegant durch die Landschaft fliegt, kann es schwer fallen, den Blick abzuwenden. Das hellgraue und schwarze Gefieder des Männchens leuchtet, wenn es mit ausgebreiteten Flügeln über die üppige Marschlandschaft fliegt, während das Weibchen mit seiner braunen Färbung diskreter unterwegs ist. Somit kann das Weibchen leichter unentdeckt auf dem Nest bleiben, wo es im Laufe des Sommers fast zwei Monate verbringt, während das Männchen das Weibchen und die Jungen mit Nahrung versorgt.

STABIL S JÆLDENHED Hedehøgen yngler næsten udelukkende i det sydvestlige Danmark, hvor antallet af ynglefugle de senere årtier har været nogenlunde stabilt omkring 20-30 par. I starten af maj kan man se parrene svæve over marker og enge i søgen efter egnede ynglelokaliteter. Eftersom hedehøge placerer deres rede på jorden og allerede midt i maj lægger de første æg, så er det af stor betydning, at vegetationen hurtigt opnår en passende højde og kan skjule både reden, hunnen og ungerne. Derfor placeres rederne ofte i vinterafgrøder som raps eller hvede. Desværre er antallet af flyvefærdige unger langt fra så stabilt som antallet af ynglepar, hvilket formodentlig er medvirkende til, at den danske bestand fortsat kun består af relativt få par.

S TA BILE SE LTE N H EIT Die Wiesenweihe brütet fast ausschließlich im Südwesten Dänemarks, wo die Anzahl Brutvögel in den letzten Jahrzehnten sich einigermaßen stabil zwischen 20 und 30 Paaren bewegt. Anfang Mai kann man die Paare auf der Suche nach geeigneten Brutstätten über Felder und Wiesen schweben sehen. Da die Wiesenweihe ihr Nest auf dem Boden baut und bereits Mitte Mai die ersten Eier legt, ist es sehr wichtig, dass die Vegetation schnell eine geeignete Höhe erreicht und sowohl das Nest, als auch das Weibchen und die Jungen versteckt. Daher werden

Ligesom de øvrige kærhøge kan hedehøgen kendes på, at den svæver med løftede vinger i en flad v-form. Foto: Aage Matthiesen / Wie auch die anderen Weihen lässt die Wiesenweihe sich daran erkennen, dass sie mit angehobenen Flügeln in flacher V-Form schwebt. Foto: Aage Matthiesen

5


Nationalpark Vadehavet

Hedehøgen / Hedehøgen FAKTA

Vægt han:

225-300 g

Vægt hun:

300-450 g

Ynglealder:

3 år

Kuldstørrelse:

4-5 æg

Antal kuld:

1

Rugetid:

28-29 dage

Ungetid:

35-40 dage

Vingefang: 98-110 cm Længde: 44 cm / Flügelspannweite: 98-110 cm Länge: 44 cm

Hedehøgen hører til en underfamilie af rovfugle, som betegnes kærhøge. Kærhøgene er mellemstore, slanke rovfugle med lange vinger og lang hale. Fire arter af kærhøge er set i Danmark: rørhøg, blå kærhøg, hedehøg og steppehøg. Gewicht des Männchens: 225-300 g Gewicht des Weibchens: 300-450 g Brutalter:

3 Jahre

Größe des Geleges:

4-5 Eier

Anzahl Gelege:

1

Brutzeit:

28-29 Tage

Aufwuchszeit:

35-40 Tage

Die Wiesenweihe gehört zu der Raubvogel-Unterfamilie der Weihen. Weihen sind mittelgroße, schlanke Raubvögel mit langen Flügeln und langem Schwanz. In Dänemark hat man vier Weihenarten beobachtet: Rohrweihen, Kornweihen, Wiesenweihe und Steppenweihe.

Det kan være svært at se forskel på hedehøg og blå kærhøg. Hedehøgen er dog klart slankere. Hannen er lysende sølvgrå med sorte vingespidser, og til forskel fra blå kærhøg har den grå og ikke hvid overgump samt et sort bånd på vingerne. Hunnen er brunlig med lysere krop og hvid overgump. Foto: Aage Matthiesen / Wiesenweihe und Kornweihe lassen sich nur schwer unterscheiden. Jedoch ist die Wiesenweihe markant schlanker. Das Männchen ist leuchtend silbergrau mit schwarzen Flügelspitzen. Anders als die Kornweihe ist sein Bürzel grau und nicht weiß und es verläuft ein schwarzes Band über die Flügel. Das Weibchen ist bräunlich mit hellerem Körper und weißem Bürzel. Foto: Aage Matthiesen

6

die Nester häufig in Winterfeldfrüchten wie Raps oder Weizen gebaut. Leider ist die Anzahl der Jungen, die flügge werden, längst nicht so stabil, wie die Anzahl Brutpaare, was vermutlich dazu beiträgt, dass der Bestand in Dänemark nach wie vor nur aus relativ wenigen Paaren besteht. Die wichtigste Nahrung der Wiesenweihe in der Brutzeit besteht aus Mäusen und kleinen Vögeln, wobei insbesondere die Feldmäuse eine reiche Futterquelle darstellen. In Jahren, in denen es viele Mäuse gibt, ist es für die Wiesenweihe-Elentiere einfacher, Nahrung zu finden und damit ist es wahrscheinlicher, dass mehr Junge die Zeit im Nest überleben und ab Ende August ihre erste lange Reise in die Überwinterungsgebiete südlich der Sahara antreten können.

E I N G E FÄ H R L I C H E S L E B E N Für die Wiesenweihe bedeutet es natürlich ein gewisses Risiko, im Frühjahr und Herbst sowohl über das Meer, als auch über die Wüste zu fliegen. Es birgt aber auch Gefahren in sich, die Jungen mitten auf einem bestellten Feld großzuziehen.


Nationalpark Vadehavet

Overlevering af bytte foregår ofte i luften, og det er et imponerende syn, når hunnen flyver op fra reden og modtager byttet fra sin partner. Foto: Torben Andersen / Die Beuteübergabe erfolgt häufig in der Luft. Es ist imponierend zu sehen, wenn das Weibchen sich vom Nest in die Lüfte erhebt und die Beute von dem Partner übernimmt. Foto: Torben Andersen

Hedehøgens vigtigste fødeemner i yngletiden er mus og småfugle, og især markmus udgør en rig fødekilde. I år med mange mus har de voksne hedehøge lettere ved at finde føde, hvilket øger sandsynligheden for, at flere unger overlever tiden i reden og i slutningen af august kan påbegynde deres første lange rejse mod overvintringsområderne syd for Sahara.

Früher brütete die Wiesenweihe in erster Linie in Heidemooren, Schilfwäldern und neu angelegten Nadelbaumplantagen, in den letzten 30 Jahren hat sie sich aber zunehmend den Schutz gegen Raubtiere und Störungen zu Nutze gemacht, den hohe und gleichartige Feldfrüchte auf einem großen Feld bieten. Häufig trügt diese Sicherheit, denn die bestellten Felder werden von Traktoren und Erntemaschinen befahren, bevor die jungen Wiesenweihen bereit sind, das Nest zu verlassen. Das bedeutet, dass ein vollständiges Gelege unter Umständen stirbt, wenn der Fahrer nicht zufällig das Weibchen entdeckt, das erst im letzten Augenblick das Nest verlässt. Zum Glück achten heute viele der Parzelleneigentümer auf die Wiesenweihe und sind jedes Jahr sehr bemüht, die Brutvögel zu finden und zu beschützen.

LE VER LIVET FARLIGT At krydse både hav og ørken på det lange træk forår og efterår indebærer naturligvis en vis risiko for en hedehøg. Men der er også farer forbundet med at opfostre sine unger inde midt på en dyrket mark. Tidligere ynglede hedehøgene primært i hedemoser, rørskove og nyetablerede nåletræsplantager, men de seneste 30 år har de i stigende grad benyttet sig af den beskyttelse mod rovdyr og forstyrrelse, som høje og ensartede afgrøder på en stor mark udgør. Der er dog ofte tale om en falsk tryghed, idet dyrkede marker i langt de fleste tilfælde besøges af traktorer eller høstmaskiner, inden hedehøgenes unger er klar til at forlade rederne. Det betyder, at hele kuldet risikerer at gå til, hvis ikke føreren tilfældigvis opdager hunnen, der først i sidste øjeblik forlader reden. Heldigvis er mange af de lokale lodsejere nu opmærksomme på hedehøgene, og de gør hvert år en stor indsats for at finde og beskytte ynglefuglene.

PROJEKT HEDEHØG En mangeårig indsats ligger bag den opmærksomhed, som de ynglende hedehøge nu nyder godt af. Siden 1995 har de danske hedehøge nemlig været under særligt opsyn. Med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) som ledende partner har Projekt Hedehøg nu i snart 25 år – så vidt muligt - registreret alle ynglepar og overvåget rederne. I mange tilfælde bliver rederne desuden indhegnet med mobile elhegn, så hverken høstmaskiner eller rovdyr forhindrer ungerne i at komme på vingerne. Arbejdet gennemføres i samarbejde med lokale lodsejere, Sønderjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet. Projektet finansieres af Miljøministeriet samt Tønder, Aabenraa, Esbjerg og Haderslev kommuner. Den seneste rapport fra projektet afslører, at 2018 var et godt år for de danske hedehøge. Kun 14 par havde succes med at opfostre unger, men alligevel kom hele 48 unger på vingerne. Det er det tredjehøjeste antal unger i projektets levetid. Selve arbejdet med at indhegne rederne kræver særlige forudsætninger og foretages altid af trænede feltfolk, men det er ikke nødvendigvis en specialistopgave at finde et ynglepar. Alle opfordres derfor til at kontakte Projekt Hedehøg ved mistanke om yngleaktivitet, så vi kan holde øje med området og få kontakt med den relevante lodsejer for at sikre beskyttelse af en eventuel rede.

P RO J E K T W I E S E N W E I H E Die Aufmerksamkeit, die heute der brütenden Wiesenweihen gewidmet wird, basiert auf langjährigen Bemühungen. Seit 1995 steht die Wiesenweihe in Dänemark nämlich unter besonderer Beobachtung. Mit dem Dansk Ornitologisk Forening (DOF) (Dänischer Ornithologenverband) als führendem Partner werden im Rahmen des Projektes Wiesenweihe seit nunmehr knapp 25 Jahren – sofern möglich – alle Brutpaare registriert und die Nester werden überwacht. In vielen Fällen werden die Nester außerdem mit mobilen Elektrozäunen eingezäunt, so dass weder die Erntemaschinen, noch Raubtiere verhindern können, dass die Jungen flügge werden. Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit lokaler Parzelleneigentümer mit Sønderjysk Landboforening und Nationalpark Vadehavet durchgeführt. Das Projekt wird vom Umweltministerium und den Gemeinden Tønder, Aabenraa, Esbjerg und Haderslev finanziert. Aus dem letzten Projektbericht geht hervor, dass 2018 ein gutes Jahr für die dänische Wiesenweihe war. Nur 14 Paare haben erfolgreich Junge großgezogen, aber trotzdem sind ganze 48 Junge flügge geworden. Seit Beginn des Projektes ist das die drittgrößte Anzahl. Das Einzäunen der Nester setzt besondere Bedingungen voraus und wird immer von ausgebildeten Feldmitarbeitern ausgeführt, es ist aber nicht unbedingt Aufgabe von Spezialisten, ein Brutpaar zu finden. Wer Brutaktivitäten vermutet, wird gebeten, mit dem Projekt Wiesenweihe Kontakt aufzunehmen, damit wir den betroffenen Bereich überwachen und entsprechend die Eigentümer der Parzellen kontaktieren können, um den Schutz eines eventuellen Nestes sicherzustellen.

7


Nationalpark Vadehavet

Havørn. Foto: Torben Andersen

F A KTA Rovfugle i Nationalparken / Raubvögel im Nationalpark

Danmark ligger på den nordvestlige grænse for hedehøgens europæiske udbredelse. De største bestande i Vesteuropa findes i Spanien, Portugal og Frankrig. / Dänemark liegt an der nordwestlichen Grenze des Ausbreitungsgebietes der Wiesenweihe in Europa. Die größten Bestände Westeuropas findet man in Spanien, Portugal und Frankreich.

Reden placeres direkte på jorden, ofte i vinterafgrøder som raps eller hvede, som skjuler både rede, hun og unger for potentielle fjender. Men det er en falsk tryghed, for på de dyrkede marker udgør traktorer og mejetærskere mindst en lige så stor fare. Foto: Aage Matthiesen / Das Nest wird direkt am Boden häufig in Winterfeldfrüchten wie Raps oder Weizen gebaut, die sowohl das Nest, als auch das Weibchen und die Jungen vor potenziellen Feinden verbergen. Jedoch trügt die Sicherheit, denn auf den bestellten Feldern stellen Traktoren und Mähdrescher mindestens eine genauso große Gefahr dar. Foto: Aage Matthiesen

8

Hedehøgen er langt fra den eneste rovfugl, man kan være heldig at se i Nationalpark Vadehavet. Ofte yngler både rørhøg, spurvehøg, musvåge og tårnfalk i samme områder som hedehøgene, og både voksne og unger kan ses gennem det meste af sommeren. Havørnene, som typisk har rede i større træer lidt inde i landet, fouragerer ofte på forlandet, hvor mange forskellige fuglearter samt diverse ådsler og fisk er på menuen. I vintermånederne ses vandrefalk og blå kærhøg ofte, og fiskeørnen kan man forår og efterår være heldig at møde undervejs på dens årlige rejse, der ligesom hedehøgens går mellem Europa og Afrika. Foto: Torben Andersen / Die Wiesenweihe ist absolut nicht der einzige Raubvogel, den man im Nationalpark Vadehavet beobachten kann. Häufig brüten sowohl Rohrweihe, als auch Sperber, Mäusebussard und Turmfalke im gleichen Gebiet, wie die Wiesenweihe und im Laufe des Sommers kann man sowohl die Elterntiere, wie auch die Jungvögel beobachten. Seeadler, die ihren Horst normalerweise in größeren Bäumen etwas weiter landeinwärts bauen, suchen ihr Futter häufig auf den Vorländern, wo viele verschiedene Vogelarten und unterschiedliches Aas und Fisch auf dem Menü stehen. In den Wintermonaten kann man häufig Wanderfalken und Kornweihen beobachten und mit ein wenig Glück kann man im Frühling und Herbst auf Fischadler auf ihrem jährlichen Vogelzug treffen, wie auch auf Wiesenweihen, die zwischen Europa und Afrika wechseln.mellem Europa og Afrika. Foto: Torben Andersen


Nationalpark Vadehavet

GPS-, satellit- og farvemærkning / GPS-, Satelliten- und Farbmarkierung I perioden 2008-2014 blev i alt 19 danske hedehøge forsynet med enten satellitsendere eller GPS-loggere, og hvert år forsynes et antal unger med farveringe, som sættes på fuglenes ben, og hver bærer en unik kode. På den måde har vi opnået bedre kendskab til de danske ynglefugles trækruter samt detaljeret viden om hedehøgenes adfærd og habitatvalg året rundt. Især GPS-mærkningen har givet os helt ny viden om hedehøgene. For eksempel ved vi nu, at en hedehøg kan flyve helt op til 88.000 kilometer på et år, og at de kan springe en ynglesæson over og i stedet tilbringe en hel sommer i Afrika. Derudover har mærkningen vist, at den danske bestand af hedehøge er tæt forbundet med bestandene i landene syd for os, og udveksling af individer mellem yngleområderne i Holland, Tyskland og Danmark ses hyppigt. Mærkningsprojekterne udføres af DOF i samarbejde med Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum samt hollandske kolleger hos Dutch Montagu’s Harrier Foundation. Læs mere om Projekt Hedehøg og det øvrige arbejde med de danske hedehøge på DOF’s hjemmeside (www.dof.dk) og via dette link: kortlink.dk/xuc6 / Im Zeitraum 2008-2014 wurden insgesamt 19 dänische Wiesenweihen entweder mit Satellitensendern oder GPSLoggern ausgestattet und jährlich werden eine Reihe Jungvögel mit Farbringen mit einem unverwechselbaren Code am Bein versehen. So haben wir mehr über die Routen dänischer Zugvögel erfahren und detaillierte Kenntnisse über das Verhalten und die Habitatwahl der Wiesenweihe im Jahresverlauf erhalten. Insbesondere die GPS-Markierung hat zu ganz neuen Erkenntnissen über die Wiesenweihe geführt. So wissen wir heute beispielsweise, dass eine Wiesenweihe im Laufe eines Jahres bis zu 88.000 Kilometer zurücklegen und eine Brutsaison auslassen kann, um einen ganzen Sommer in Afrika zu verbringen. Außerdem hat sich aus den Markierungen ergeben, dass der dänische Wiesenweihebestand in enger Beziehung zu den Beständen südlich von uns steht und ein Austausch von Individuen zwischen den Brutgebieten in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark häufig beobachtet werden kann. Die Markierungsprojekte werden von DOF in Zusammenarbeit mit Ringmærkningscentralen des dänischen Staatlichen Naturgeschichtlichen Museums und niederländischen Kollegen der Dutch Montagu Harrier Foundation durchgeführt. Mehr über das Projekt Wiesenweihe und weitere Arbeiten mit dänischen Wiesenweihen erfahren Sie auf der DOF-Website (www.dof.dk) und unter diesem Link: kortlink.dk/xuc6

En af foranstaltningerne i Projekt Hedehøg går ud på at indhegne reder med mobile elhegn. Det forhindrer dels rovdyr i at komme ind og tage æg og unger, og viser desuden landmanden, hvor reden er, så han kan køre udenom med høstmaskinen. Foto: Aage Matthiesen / Eine der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wiesenweihe besteht aus der Einzäunung der Nester mit mobilen Elektrozäunen. Einerseits wird dadurch verhindert, dass Raubtiere eindringen und Eier und Junge rauben, andererseits wird dem Bauern gezeigt, wo das Nest liegt, so dass er es mit dem Mähdrescher umfahren kann. Foto: Aage Matthiesen

En hedehøgeunge studeres nærmere i forbindelse med ringmærkning af unger i en indhegnet rede. Til højre ses denne artikels forfatter, Iben Hove Sørensen, der er biolog og tidligere projektleder for Projekt Hedehøg. Foto: Lars Maltha Rasmussen

/ Eine Wiesenweihe wird in Verbindung mit der Ringkennzeichnung von Jungen in einem eingezäunten Nest näher untersucht. Rechts der Autor dieses Artikels, Iben Hove Sørensen, Biologe und ehemaliger Projektleiter des Projektes Wiesenweihe. Foto: Lars Maltha Rasmussen

9


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Anette Jorsal, journalist

Petras værste stormflod

/ Petras schlimmste Sturmflut I 1981 blev Danmark ramt af en voldsom orkan. Nordsøen pressede vandet op i Varde Å, som gik over sine bredder og omringede Holmen, der blev til en ø. Petra Simonsen husker tydeligt det tossede vejr og evakueringen. Stormen ruskede i alt og alle. Det var svært at få ørenlyd, men en lille flok, der stod bag Billumgaard havde hørt stationsleder Viggo Schantz’ spørgsmål til gårdejer Christen Simonsen. Nu kiggede alle på Christen. Også hans kone Petra. Ville han sejle med over til ‚Æ Holm‘ (Holmen) for at evakuere beboerne, en mor og hendes tre små børn og Mary, der var lam og knap 70 år? Den første båd, der var sejlet til Holmen for at hente Lissy og hendes tre børn, kunne ikke sejle tilbage gennem den oversvømmelse, der havde dækket Varde Ådal og omringet den lave bakke i engene, kaldet Holmen. Vind og bølger var for voldsomme. Christen sagde ja, velvidende at det kunne være en farlig tur, men det var trods alt ham, der kendte engene bedst, og han vidste, hvor hegnspælene med pigtråd gik. Pigtråd, som Falcks gummibåd for alt i verden skulle undgå. Christens kone, Petra, så, at båden med hendes mand gled ud i vandet, men så måtte hun gå. Nu kunne hun ikke mere. Den 12-årige datter Margit var gået ind. Hun skulle heller ikke se mere.

DE N FJE RDE VÆ R S TE Det var den 24. november 1981. Danmark var i løbet af natten blevet ramt af en voldsom storm, som om formiddagen pustede sig op til orkan. Trods ebbe steg

10

Im Jahr 1981 wurde Dänemark von einem heftigen Orkan heimgesucht. Aus der Nordsee wurde das Wasser in den Fluss Varde Å gedrückt, der über seine Ufer trat und Holmen umgab, das zur Insel wurde. Petra Simonsen erinnert sich noch deutlich an das verrückte Wetter und die Evakuierung. Der Sturm hat alles und jeden erschüttert. Es war schwer, sich Gehör zu verschaffen, aber die kleine Gruppe, die auf dem Hof Billumgaard stand, hatte die Frage von Viggo Schantz an den Hofeigentümer Christen Simonsen gehört. Jetzt waren alle Blicke auf Christen gerichtet. Und auf seine Frau Petra. Würde er mit dem Boot nach Holmen fahren, um die Bewohner, eine Mutter und ihre drei kleinen Kinder und Mary, die gelähmt und fast 70 Jahre alt war, zu evakuieren? Das erste Boot, das nach Holmen gefahren war, um Lissy und ihre drei Kinder abzuholen, konnte nicht durch die Wassermassen zurückfahren, die Varde Ådal bedeckten und den flachen Hügel auf den Wiesen namens Holmen umgaben. Wind und Wellen waren zu heftig. Christen sagte ja, obwohl er wusste, dass es eine gefährliche Fahrt sein würde, aber schließlich kannte er seine Wiesen am besten und wusste, wo die Zaunpfosten mit dem Stacheldraht entlang führten. Diesen Stacheldraht musste das Schlauchboot des Rettungsdienstes Falck um jeden Preis meiden. Christians Frau Petra sah noch, wie das Boot mit ihrem Mann ins Wasser glitt, aber dann musste sie gehen. Sie konnte nicht mehr. Die 12-jährige Tochter Margit war schon ins Haus gegangen. Sie konnte auch nicht mehr zusehen.


Nationalpark Vadehavet

Per Baggesgård har sat sig i Falcks lille jolle. Sammen med to Falck-folk nåede han Holmen, men de kunne ikke komme tilbage. Båden er på dette foto cirka på det sted, hvor Petra Simonsen på det nutidige foto står tørskoet! Foto: Petra Simonsen / Per Baggesgård hat sich in das kleine Boot des Falck-Rettungsdienstes gesetzt. Zusammen mit zwei Rettungsleuten erreichte er Holmen, aber sie schafften es nicht mehr zurück. Das Boot befindet auf diesem Foto etwa an der Stelle, an der Petra Simonsen auf dem Foto aus der Gegenwart an Land steht! (Foto: Petra Simonsen)

Lissy og børnene blev hjulpet i land. Med ryggen til ses Petra Simonsen, der tager imod Lissys ti måneder gamle søn, mens en falckredder bærer et barn, og et tredje barn står bag Petra. Bagest ses Christen Simonsen med hat. Foto: Jens Anker Tvedebrin / Lissy und den Kindern wird an Land geholfen. Von hinten ist Petra Simonsen zu sehen, die Lissys zehn Monate alten Sohn entgegennimmt, während ein Rettungssanitäter ein Kind trägt und ein drittes Kind hinter Petra steht. Im Hintergrund ist Christen Simonsen mit Hut zu sehen. Foto: Jens Anker Tvedebrink

11


Nationalpark Vadehavet

Petra Simonsen ude i engene, som i 1981 blev oversvømmet under én af de værste stormfloder. I horisonten kan man se træerne på Holmen. I 1981 var der vand, hvor Petra står på billedet. Foto: Robert Attermann

/ Petra Simonsen draußen auf den Wiesen, die 1981 während einer der schlimmsten Sturmfluten überschwemmt wurden. Am Horizont sind die Bäume von Holmen zu sehen. 1981 war dort, wo Petra auf dem Bild steht, Wasser. Foto: Robert Attermann

12


Nationalpark Vadehavet

vandet i Ho Bugt voldsomt og strømmede videre ind i Varde Ådal. Til sidst var Holmen ude i ådalen helt omsluttet af vand. Ja, faktisk pressede Nordsøen vandet hele vejen op gennem ådalen til Varde by, hvor det stod helt op i gaderne. Ned langs Vadehavet blev digerne hårdt ramt. Virksomheder, gårde, huse og sommerhuse blev oversvømmet, og havnen i Esbjerg stod under vand. I hele landet væltede tusindvis af træer. Det skulle vise sig at blive den fjerde værste stormflod i Vadehavets historie, men det vidste ingen, da Christen Simonsen kom ind fra staldarbejdet først på formiddagen. Han og Petra vidste til gengæld, at Marys søn og Lissys mand ovre fra Holmen var kørt på arbejde om morgenen. De to kvinder og tre børn var alene på Holmen. Petra ringede til Lissy for at høre, hvordan det gik. Lissys stemme var ved at knække. Kort efter gik strømmen. Nu kunne Petra og Christen hverken høre radio eller ringe. Lissys mand, Per, kom ved 13.30-tiden med to Falckfolk og en lille båd med påhængsmotor. De sejlede ud over den oversvømmede eng. Det gik stærkt med ryggen i vinden, men de kunne ikke komme tilbage. De strandede på Holmen.

Stormfloden 1981 / Die Sturmflut von 1981 F AKTA

Det er den fjerdestørste stormflod i Vadehavet. Der blev målt 5,01 meter over normalen. I Esbjerg Havn blev der sat rekord med 4,33 meter, og havnen var fuldstændig oversvømmet. Der skete skader for et tocifret millionbeløb. Den største stormflod fandt sted i 1634, da vandet var 6,01 over normal vandstand. Den næstværste var i forbindelse med orkanen i 1999, da vandstanden formentlig var 5,50 meter over normal. Måleren ved Ribe brød sammen ved 5,12 meter. / Es war die viertstärkste Sturmflut im Wattenmeer. Der Wasserstand lag bei 5,01 m über Normal. Im Hafen von Esbjerg wurde mit 4,33 m ein Rekord aufgestellt und der Hafen vollständig überflutet. Es entstanden Schäden in zweistelliger Millionenhöhe. Die größte Sturmflut ereignete sich 1634, als das Wasser 6,01 m über dem normalen Wasserpegel lag. Zur zweitgrößten Sturmflut kam es im Zusammenhang mit dem Orkan 1999, als der Wasserstand wahrscheinlich 5,50 Meter über dem Normalwert lag. Der Pegelmesser bei Ribe wurde bei 5,12 m zerstört.

D E R V I E RT S TÄ R K S T E S T U R M Es war der 24. November 1981. In der Nacht wurde Dänemark von einem heftigen Sturm heimgesucht, der sich im Laufe des Vormittags zu einem Orkan verstärkte. Trotz Ebbe stieg das Wasser in der Ho Bucht heftig an und strömte weiter nach Varde Ådal hinein. Schließlich war Holmen im Flusstal vollständig von Wasser umgeben. Die Nordsee drückte das Wasser durch das Flusstal bis nach Varde, wo es in den Straßen stand. Im Wattenmeer wurden die Deiche hart getroffen. Firmen, Bauernhöfe, Häuser und Sommerhäuser wurden überflutet, und der Hafen von Esbjerg stand unter Wasser. Im ganzen Land fielen Tausende Bäume um. Es sollte sich zeigen, dass dies die viertschwerste Sturmflut in der Geschichte des Wattenmeeres war, aber das wusste noch niemand, als Christen Simonsen am frühen Vormittag von der Stallarbeit hereinkam. Er und Petra wussten hingegen, dass Marys Sohn und Lissys Mann von Holmen morgens zur Arbeit gefahren waren. Die zwei Frauen und drei Kinder waren allein in Holmen. Petra rief Lissy an, um zu erfahren, wie es ihr ging. Lissys Stimme brach fast. Kurz darauf fiel der Strom aus. Jetzt konnten Petra und Christen weder Radio hören noch telefonieren. Lissys Ehemann Per kam um 13.30 Uhr mit zwei Leuten vom Rettungsdienst Falck und einem kleinen Boot mit Außenbordmotor. Sie führen über die überflutete Wiese hinaus. Das funktionierte gut mit dem Wind im Rücken, aber sie konnten nicht mehr zurückkommen. Sie waren auf Holmen gestrandet.

VIELE GEBETE Gegen 15 Uhr kam der Rettungsdienst dann schließlich mit einem größeren Schlauchboot und Christen fuhr mit. Petra ging wieder hinaus und verfolgte das Boot mit einem Fernglas. „Es wurden sicherlich viele Gebete in den Himmel geschickt. Nur Gott wusste, was passieren würde. Es war ja ein total verrücktes Wetter und sie hatten keine Schwimmwesten“, sagt Petra Simonsen. Sowohl sie als auch Christen haben über die Sturmflut an diesem Tag geschrieben. Petra schrieb unter anderem: „Ich stand im Schatten der Stallmauer und schaute hinaus. Pallesen, unser Briefträger, und Jens Kristian Jensen (Nachbar, die Red.) standen auch im Windschatten neben mir. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf und ich wusste kaum, was am schlimmsten war: Entweder, dass sie da draußen bleiben mussten, vielleicht sogar über Nacht, oder dass sie in dem schrecklichen Sturm wieder gegen Wind und Wellen kämpfen mussten. Es wurden nicht viele Worte gesprochen, aber dann stellte ich die kleinmütige Frage, ob es auch wirklich notwendig war, Leib und Leben zu riskieren, um sie rüberzuholen. Ich kann mich nicht erinnern, eine Antwort bekommen zu haben!“ Umgekehrt wusste sie auch, dass Mary abgeholt werden musste, denn das Wasser war mit Sicherheit schon in ihr Haus eingedrungen. Das Haus von Per und Lissy lag etwas höher. Oben von Holmen kam Lissy mit den drei Kindern im Boot und nach einer schlimmen Fahrt mit großen Wel-

13


Nationalpark Vadehavet

FAKTA Petra og Christen Simonsen / Petra und Christen Simonsen

Parret drev Billumgaard, hvor Christen Simonsen var 8. generation, og de fik ni børn. De havde nær kontakt til beboerne på Holmen, fordi deres vej gik lige forbi Billumgaard, og fordi mælken fra køerne på Holmen skulle fragtes til Billumgaard, hvor mælkemanden samlede den op. Parret fejrede guldbryllup i 2003. Christen Simonsen fyldte samme år 80 år, inden han døde juleaften. Petra Simonsen, 86 år, bor i dag stadig i Billum, men gården er solgt. / Das Paar bewirtschaftete den Hof Billumgaard, auf dem Christen Simonsen Bauer in der 8. Generation war. Sie hatten neun Kinder. Sie hatten engen Kontakt zu den Einwohnern von Holmen, weil deren Weg direkt an Billumgaard vorbeiführte und weil die Milch der Kühe von Holmen nach Billumgaard transportiert wurde, wo der Milchmann sie abholte. Das Paar feierte 2003 Goldene Hochzeit. Im gleichen Jahr wurde Christen Simonsen 80 Jahre und starb am Weihnachtabend. Petra Simonsen ist heute 86 Jahre alt und wohnt noch immer in Billum. Der Hof ist inzwischen verkauft.

M A NG E BØ N N E R Ved 15-tiden kom Falck endelig med en større gummibåd, og Christen sejlede med. Petra gik igen ud og fulgte gennem en kikkert bådens vej. „Der blev godt nok bedt mange bønner. Kun Gud vidste, hvad der ville ske. Det var jo et tosset vejr, og de havde ingen redningsveste med,“ fortæller Petra Simonsen. Både hun og Christen har skrevet om stormfloden den dag, og Petra skrev bl.a.:

„Jeg stod i læ ved staldmuren og kiggede derud. Pallesen, vores post, og Jens Kristian Jensen (nabo, red.) stod også i læ ved siden af mig. Mange tanker røg gennem hovedet, og jeg vidste næsten ikke, hvad der var værst: Enten at de blev derude, måske natten over, eller at de skulle ud i den frygtelige storm imod vinden og bølgerne. Der blev ikke sagt mange ord, men jeg kom da med en spag bemærkning, om det nu også var nødvendigt at vove liv og lemmer for at redde dem over. Jeg husker ikke, at jeg fik noget svar!“ 14


Nationalpark Vadehavet

Omvendt vidste hun også godt, at Mary skulle hentes, for vandet var helt sikkert gået ind i hendes hus. Per og Lissys hus lå lidt højere. Ovre på Holmen kom Lissy med de tre børn op i båden, og efter en barsk tur med store bølger, der væltede ind over båden, kom de i land.

L A M K V IN DE I CHOK Nu skulle Mary hentes. Hun sad i sit hus med fødderne i vand. To Falck-folk bar hende ned til båden, og hendes to hunde kom også med. Mary var bange, nok nærmest i chok. Hun råbte og skreg, og hun spurgte mindst 20 gange Christen, om ikke de snart var i land. Men der gik faktisk en lille halv time, før båden havde kæmpet sig mod orkanen. Mary blev båret ind i stuehuset, men hun kunne bare ikke falde til ro. Hun skulle have en cigaret, så Petra sendte datteren Anna Marie over til naboen for at låne cigaretter. Men det var de „forkerte“ cigaretter, så Anna Marie måtte på cykel kæmpe sig ned til Brugsen i Billum. Da hun kom ud til cyklen, var hendes cykelhjul ekset i cykelstativet. Så stærk var stormen. „Men med den rette smøg begyndte Mary da at falde til ro,“ siger Petra og smiler ved mindet. Mary kom på plejehjem om natten, og Lissy med mand og børn fik husly hos Lissys forældre. Da alle var gået, og Petra havde ryddet op efter aftensmaden, satte hun og Christen sig med alle fem børn i sofaen. „Vi sad næsten oven på hinanden. Vi sagde ikke ret meget. Vi havde nok bare brug for at være tæt sammen,“ fortæller Petra, der ligesom sin mand sendte mange tanker til køerne ovre i stalden, som hverken kunne malkes eller vandes pga. manglende strøm. Christen var vestjyde af den slags, som ikke rutter med ordene. Inden de gik i seng, sagde han bare til Petra: „Det er nu rart, det ikke sker ret tit. Det er noget besværligt“. Dagen efter satte han sig ned og skrev en lang beretning om hele hændelsesforløbet den 24. november, og siden har Petra tilføjet sine oplevelser og tanker. Sådan fik de sat ord på de dramatiske timer.

Petra husker med stolthed den dag, stationslederen kom med en flaske snaps og et takkebrev til hendes mand. „Jeg glemmer aldrig det blik, de to mænd gav hinanden. De havde været på tur sammen, men det havde ikke været for sjov“ siger Petra Simonsen. Met et glimt i øjet tilføjer hun, at snapsen er „udåndet“ Dels nænnede de aldrig at åbne den, dels var der meget sjældent alkohol i Petra og Christens Simonsens hjem. Foto: Robert Attermann

len, die über das Boot schwappten, kamen sie an Land. Gelähmte Frau unter Schock Jetzt sollte Mary abgeholt werden. Sie saß mit den Füßen im Wasser in ihrem Haus. Zwei Rettungssanitäter trugen sie zum Boot, und ihre beiden Hunde kamen auch mit. Mary hatte Angst und stand wahrscheinlich fast unter Schock. Sie rief und schrie und fragte Christen mindestens 20 Mal, ob sie nicht bald an Land wären. Aber es verging tatsächlich eine halbe Stunde, bevor das Boot sich gegen den Orkan durchgekämpft hatte. Mary wurde ins Wohnhaus getragen, konnte sich aber nicht beruhigen. Sie wollte unbedingt eine Zigarette haben, also schickte Petra ihre Tochter Anna Marie zum Nachbarn, um Zigaretten zu leihen. Aber es waren die „falschen“ Zigaretten. Also musste sich Anna Marie bis zum Laden in Billum durchkämpfen. Als sie wieder nach draußen zu ihrem Fahrrad kam, hatte sich ihr Fahrrad im Fahrradständer gedreht. So stark war der Sturm. „Mit den richtigen Zigaretten beruhigte sich Mary dann so langsam“, erzählt Petra und lächelt bei der Erinnerung. Mary kam für die Nacht ins Pflegeheim und Lissy mit Ehemann und Kindern fanden bei Lissys Eltern Unterschlupf. Als alle gegangen waren und Petra nach dem Abendessen aufgeräumt hatte, saßen sie und Christen mit allen fünf Kindern auf dem Sofa. „Wir saßen fast übereinander. Wir haben nicht mehr viel gesagt. Wir hatten nur das Bedürfnis, eng beieinander zu sitzen“, sagt Petra, die wie ihr Ehemann mit ihren Gedanken bei den Kühne im Stall war, die wegen des Stromausfalls weder gemolken noch mit Wasser versorgt werden konnten. Christen stammt von Jütlands Westküste, wo die Leute in der Regel nicht viele Worte machen. Vor dem Schlafengehen sagte er nur zu Petra: „Es ist schön, dass das nicht sehr oft vorkommt. Das hier ist ein bisschen schwierig.“ Am nächsten Tag setzte er sich hin und schrieb einen langen Bericht über den gesamten Ereignisverlauf vom 24. November, und seitdem hat Petra auch ihre Erfahrungen und Gedanken hinzugefügt. So konnten sie in die dramatischen Stunden in Worte fassen.

/ Petra erinnert sich mit Stolz an diesen Tag, an dem der Leiter des Rettungsdienstes mit einer Flasche Schnaps und einem Dankesbrief an ihren Ehemann kam. „Ich vergesse nie den Blick, den die beiden Männer miteinander wechselten. Sie waren zusammen mit dem Boot gefahren, aber es war kein Spaß gewesen“, sagt Petra Simonsen. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu, dass der Schnaps etwas ganz Besonderes war. Zum einen wurde er nie geöffnet und zum anderen gab es sehr selten Alkohol zuhause bei Petra und Christen Simonsen. Foto: Robert Attermann

15


Nationalpark Vadehavet

Varde Å – en flod uden sluse / Varde Å – ein Fluss ohne Schleuse Varde Å er den eneste flod i Vadehavet uden sluse, og det giver marsken omkring åen frit spil til at vokse.

Die Varde Å ist der einzige Fluss im Wattenmeer ohne Schleuse. Das bietet der Marsch um das Flüsschen freien Raum, um sich auszubreiten.

Der er ingen diger eller sluser ved udmundingen af Varde Å, og det gør den helt speciel. Det er nemlig den eneste flod i hele Vadehavet mellem Blåvand og Den Helder i Holland, som ikke er reguleret af en sluse og diger, og det bliver den næppe nogensinde. Området er i dag fredet, og dermed kan der ikke anlægges en sluse. Spørgsmålet er så, hvorfor man ikke har gjort det for mange år siden. Forklaringen fortaber sig i det uvisse, men en medvirkende årsag kan være, at Varde-marsken er relativt smal, og bønderne har dermed kunnet bosætte sig på kanten af det højere liggende landskab på hver sin side af åen uden at have langt til markerne. De manglende diger og sluser ved udmundingen har store konsekvenser ved storm. Hver gang Nordsøen puster sig op og stuver vand op gennem Ho Bugt og videre op i Varde Å, løber åen over sine bredder og store eng­arealer bliver oversvømmet med saltvand. Marsken løber næsten helt op til Varde. Når vandet bliver pisket op af den kraftige blæst, bliver der hvirvlet finkornet materiale op fra en meget stor mudderflade på bunden af Ho Bugt, og dette materiale, sediment, flyder med vandet op gennem åen og lægger sig på engarealerne. Derfor vokser marsken ved Varde Ådal hvert år. Klægflækningen, som er den yderste del af Varde Ådal nord for udmundingen, er blandt de landområder i Danmark, der vokser hurtigst. Varde Å-marsken vokser i højden mellem 0,5 og 1 cm om året. Varde Ådal er en gammel smeltevandsdal, som blev skabt under den sidste istid. Isen længere mod øst i Jylland smeltede, og smeltevandet løb mod vest og skabte den smeltevandsdal, som Varde Å nu løber i. Der opstod en marsk omkring den yderste del af Varde Å, og den består i bunden af et tykt lag tørv. Oven på denne tørv har maskklæg lagret sig gennem tusindvis af år. Kilder: Jesper Bartholdy, lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, samt artiklen „Hvad marsken kan fortælle“ fra Sjæk’len, Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog 2016.

An der Mündung der Varde Å gibt es keine Deiche oder Schleusen - und das macht das Flüsschen zu etwas ganz Besonderem. Denn die Varde Å ist das einzige Fließgewässer im gesamten Wattenmeergebiet zwischen Blåvand und Den Helder in den Niederlanden, das nicht durch eine Schleuse und Deiche reguliert wird - und vermutlich nie reguliert werden wird. Das Gebiet steht heute unter Schutz, was bedeutet, dass keine Schleuse gebaut werden kann. Somit stellt sich die Frage, warum das nicht schon vor vielen Jahren passiert ist. Die Erklärung ist mehr als unsicher, eine der Ursachen kann aber sein, dass die Varde-Marsch recht schmal ist und die Bauern sich somit am Rande der höher liegenden Landschaft beidseitig des Flüsschens niederlassen konnten, ohne lange Wege zu den Feldern zurücklegen zu müssen. Bei Sturm haben die fehlenden Deiche und Schleusen große Konsequenzen. Jedes Mal, wenn die Nordsee sich aufbläst und Wasser durch Ho Bugt und weiter in die Varde Å drückt, tritt diese über die Ufer und überschwemmt große Wiesengebiete mit Salzwasser. Die Marsch erstreckt sich fast ganz bis Varde. Wenn kräftiger Wind das Wasser aufpeitscht, wird feinkörniges Material, das Sediment, von einer sehr großen Modderfläche am Boden der Ho Bugt aufgewirbelt, von dem Wasser flussaufwärts getragen und lagert sich auf den Wiesenflächen ab. Daher wächst die Marsch an des Tal der Varde Å jedes Jahr. Klægflækningen, der äußerste Teil des Tal der Varde Å nördlich der Mündung, gehört zu den in Dänemark am schnellsten wachsenden Landgebieten. Die Marsch der Varde Å wächst jedes Jahr in der Höhe zwischen 0,5 und 1 cm. Das Tal der Varde Å ist ein altes Schmelzwassertal, das während der letzten Eiszeit entstanden ist. Das Eis weiter östlich in Jütland schmolz und das Schmelzwasser lief in Richtung Westen und schuf das Schmelzwassertal, durch das die Varde Å heute läuft. Um den äußersten Teil der Varde Å entstand eine Marsch, deren Untergrund aus einer dicken Torfschicht besteht. Auf dieser Torfschicht hat der Schlick der Marsch sich in Jahrtausenden abgelagert. Quellen: Jesper Bartholdy, Lektor am Institut für Geowissenschaft und Naturverwaltung, Universität Kopenhagen und Artikel „Was die Marsch erzählt“ aus Sjæk’len, Jahrbuch des Fischerei- und Seefahrtsmuseums 2016.

16


Nationalpark Vadehavet

Varde Å Klægflækningen

Ho Bugt

Varde Ås udmunding i Ho Bugt. I ådalen til venstre for åen næsten øverst ses ‚Æ Holm‘ (Holmen). Foto: Tandrup Naturfilm / Mündung der Varde Å in die Ho Bugt. Im Flusstal links des Flusses fast ganz oben ist ‚Æ Holm‘ (Holmen) zu sehen. Foto: Tandrup Naturfilm

17


Nationalpark Vadehavet

BIIKEBRENNEN

Pers Awten

Aftenen den 21. februar / Abend des 21. Februar

18


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet Det handler om at lave et stort bål på stranden, og syd for landegrænsen hedder det da også Biikebrennen med et frisisk-inspireret ord. I den danske del af Vadehavet kalder vi det for Pers Awten. Det er egentlig en sønderjysk betegnelse for aftenen den 21. februar, idet dagen efter er Sankt Peters dag. Historikerne antager, at man oprindelig holdt ting på denne dag, men traditionen er usikker. Til gengæld ved man med sikkerhed, at det fra 1600-tallet blev denne aften, hvor søfolk på vadehavsøerne og langs vadehavskysten tog afsked med familie og venner, inden de tog af sted på hvalfangst i Nordatlanten. Man fejrede aftenen med bål, grønlangkål og kaffepunch. Skikken er bevaret eller genoptaget flere steder, bl.a. på Rømø, på Fanø og ved Emmerlev Klev i den danske del af Vadehavet samt cirka 60 steder på øer, halliger og fastlandskysten i Nordfrisland. Skikken er i øvrigt godkendt som såkaldt immateriel kulturarv i Tyskland. Kilde: Sønderjylland A-Å, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011. / Es geht darum, ein großes Feuer am Strand zu machen. Südlich der Landesgrenze nennt man das mit einem friesisch inspirierten Wort Biikebrennen. Im dänischen Teil des Wattenmeers nennen wir das Pers Awten. Eigentlich ist das die südjütländische Bezeichnung für den Abend des 21. Februar, denn am Tag darauf ist Sankt Peters Tag. Die Historiker vermuten, dass an diesem Tag ursprünglich eine Volks- und Gerichtsveranstaltung – das Ting - abgehalten wurde, aber die Tradition ist unsicher. Auf der anderen Seite weiß man ganz sicher, dass die Seeleute auf den Wattenmeerinseln und entlang der Wattenmeerküste ab dem 17. Jahrhundert sich an diesem Abend von Familie und Freunden verabschiedet haben, bevor sie zum Walfang im Nordatlantik aufbrachen. Der Abend wurde mit einem großen Feuer, gekochtem Grünkohl und Kaffeepunch gefeiert. An mehreren Orten, u. a. auf Rømø, Fanø und bei Emmerlev Klev im dänischen Teil des Wattenmeers und an ca. 60 Standorten auf den Inseln, Halligen und an der Festlandsküste in Nordfriesland hat diese Tradition sich erhalten oder wurde wiederbelebt. Dieser Brauch ist in Deutschland als sog. immaterielles Kulturerbe anerkannt. Quelle: Sønderjylland A-Å, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Billedet her er fra Pers Awten 2019 ved Emmerlev Klev. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

/ Diese Bilder stammen von Pers Awten 2019 bei Emmerlev Klev. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsch Initiative.

19


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jette Mellgren, kunstnerisk leder for Wadden Tide og Charlotte Pindstofte Holm projektleder, Kulturregion Vadehavet / Jette Mellgren, Künstlerische Leiterin von Wadden Tide und Charlotte Pindstofte Holm, Projektleiterin, Kulturregion Wattenmeer

Kunst i klitterne og på stranden / Kunst in den Dünen und am Strand

Wadden Tide – en stedsspecifik skulpturudstilling ved Vadehavet – præsenterer værker af 12 internationale kunstnere i området omkring Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk. Kunstnerne kommer alle fra lande langs Den Østatlantiske Trækrute.

Wadden Tide – eine ortsspezifische Skulpturenausstellung am Wattenmeer – präsentiert die Werke 12 internationaler Künstler im Gebiet um den westlichsten Punkt Dänemarks, Blåvandshuk. Die Künstler kommen aus allen Ländern entlang des Ostatlantischen Zugwegs.

Mødet med Vadehavet er ikke ensbetydende med kærlighed ved første blik. For mange er vidderne og den uendelige horisont bjergtagende fra første færd, mens det for andre måske synes goldt og uinspirerende. Det flade landskab, de snorlige diger, som adskiller land fra vand, samt Vadehavets tilsyneladende stille bevægelse mellem flod og ebbe kan fordre en invitation til et nærmere bekendtskab. Hensigten med Wadden Tide er – med kunsten som middel - at invitere ind til fortællinger omkring det særegne ved Vadehavet, der i Danmark har status som både nationalpark og verdensarv. Gennem værkerne vil vi opleve det nære, og kunsten vil skabe bro mellem os og en større verden.

Die Begegnung mit dem Wattenmeer bedeutet nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Viele sind unmittelbar hingerissen von der Weite und dem unendlichen Horizont, andere empfinden sie vielleicht als unfruchtbar und wenig inspirierend. Die flache Landschaft, die schnurgeraden Deiche, die Land und Wasser trennen und die scheinbar stille Bewegung des Wattenmeers zwischen Flut und Ebbe können zu näherer Bekanntschaft einladen. Mit Wadden Tide soll über die Kunst aufgefordert werden, über die Besonderheiten des Wattenmeers zu berichten, das in Dänemark sowohl den Status eines Nationalparks, als auch eines Welterbes hat. Die Werke lassen uns den Nahbereich erleben und die Kunst schlägt eine Brücke zwischen uns und einer größeren Welt.

E N S TE DSSPECIFIK SKU LP T U RU DS TILLING

E I N E O RT SS P E Z I FIS C H E S KU L P T U R E N AU SS T E L L U N G

Udstillingen er bygget op med fokus på kulturen og naturen omkring Vadehavet samt fuglenes ophold i området, som et kærkomment stop på Den Østatlantiske Trækrute. Vi kalder Wadden Tide for „en stedsspecifik

20

Die Ausstellung konzentriert sich auf die Kultur und Natur rund um das Wattenmeer und den Aufenthalt der Vögel in diesem Gebiet, wo sie eine willkommene Pause


Nationalpark Vadehavet

Det århusianske arkitektkontor Gjøde & Partnere vil opføre et 85 meter langt og 2,5 meter højt spejl på stranden ved Blåvandshuk. Værket med titlen ‚The Desert Island’ (Ørkenøen), vil for beskueren skabe en illusion af at stå på en øde ø. Værket har tidligere været vist ved en udstilling på en strand i Australien. Foto: Clyde Yee / Das Architektenbüro Gjøde & Partnere aus Aarhus wird am Strand bei Blåvandshuk einen 85 Meter langen und 2,5 Meter hohen Spiegel aufstellen. Unter dem Titel ‚The Desert Island‘ (Wüsteninsel) schafft das Werk für den Betrachter die Illusion, auf einer einsamen Insel zu stehen. Das Werk ist bereits anlässlich einer Ausstellung an einem Strand in Australien gezeigt worden. Foto: Clyde Yee

21


Nationalpark Vadehavet Omkring 110.000 mennesker tog turen til Blåvandshuk for at opleve Wadden Tide, da skulpturudstillingen sidst blev afviklet i 2016. I 2019 gentages succesen samme sted. Foto: Niels Linneberg / Det århusianske arkitektkontor Gjøde & Partnere vil opføre et 85 meter langt og 2,5 meter højt spejl på stranden ved Blåvandshuk. Værket med titlen ‚The Desert Island‘ (Ørkenøen), vil for beskueren skabe en illusion af at stå på en øde ø. Værket har tidligere været vist ved en udstilling på en strand i Australien. Foto: Clyde Yee

skulpturudstilling ved Vadehavet“, idet skulpturerne forholder sig specifikt til vadehavsområdet og fremstilles på selve stedet. Værkerne, der hjælper os til at tænke med sanserne, taler sig direkte ind i lokationen på stranden og i klitterne ved Blåvandhuk. Værkerne søger at folde temaer ud, som knytter sig til kulturen og naturen ved Vadehavet, fantastiske fortællinger og aktuelle problematikker, der knytter an til livet omkring verdenshavene i dag. Det, at værkerne er placeret lige netop her ved Vadehavet, gør dem interessante, og de ville miste noget af deres betydning, hvis vi for eksempel rykkede dem væk fra havet og ind på byens torv. Det er dét, der er det essentielle!

U DTRY K FR A N Æ R OG FJE RN Udstillingen tæller 12 kunstnere, der alle er inviteret fra lande med vadehavslignende områder eller fra lande, der er repræsenteret langs Den Østatlantiske Trækrute hele vejen fra Island til Sydafrika. Følgende kunstnere er repræsenteret på udstillingen: Ingrid Ogenstedt (IS), Britt Smelvær (N), Gjøde & Partnere Arkitekter (DK), Espen Brandt-Møller (DK), Stuart Ian Frost (GB), Roger Rigorth (D), Hannah Streefkerk (NL), Monique Bastiaans (B), Erick Fourrier (F), Bosch & Simons (E), Edgar Massul (P), Strijdom van der Merwe (ZA).

22

F A KTA

Wadden Tide 2019

Alle kunstnerne vil i perioden 20.-30. august arbejde på stranden og i klitterne ved Blåvandshuk, hvor man kan følge deres arbejde.

/ Im Zeitraum 20. - 30. August werden alle Künstler am Strand und in den Dünen bei Blåvandshuk arbeiten, wo man sie bei der Arbeit beobachten kann.

Udstillingen er frit tilgængelig og kan gratis opleves fra 31. august til 29. september.

Es besteht freier Zugang zu der Ausstellung, die zwischen dem 31. August und dem 29. September kostenlos besucht werden kann.

Lørdag 24. august kl. 16.00 er der mulighed for at deltage i en guidet rundvisning, hvor kunstnerne vil fortælle om tankerne bag og processen i værkernes tilblivelse.

Am Samstag, den 24. August um 16.00 Uhr kann man einer Führung durch die Ausstellung folgen, bei der die Künstler etwas zu den Gedanken sagen, die den Werken zugrunde liegen und über ihre Entstehung sprechen.

Hver lørdag i udstillingsperioden vil der kl. 14.00 være guidet rundvisning.

In der Ausstellungszeit findet jeden Samstag um 14 Uhr eine Führung statt.

De nævnte rundvisninger er gratis.

Die erwähnten Führungen sind kostenlos.


Nationalpark Vadehavet

FAKTA Den Østatlantiske Trækrute / Den Østatlantiske Trækrute

For mange arter af vandfugle udgør Vadehavet en meget vigtig del af et stort netværk af lavvandede kystområder i den østlige del af Atlanterhavet og tilhørende havområder. Dette netværk betegnes ‚Den Østatlantiske Trækrute‘. Fuglene udnytter større eller mindre dele af denne trækrute og dens områder, hvor de opholder sig i perioder for at yngle, raste, æde eller overvintre. Man regner med, at omkring 12 millioner trækfugle hvert år bruger Vadehavet som en slags pitstop på vejen frem og tilbage mellem overvintringsområderne i syd (Afrika og det sydlige Europa) og yngleområderne i nord (Arktis og Nordeuropa). / Für viele Wasservogelarten ist das Wattenmeer ein sehr wichtiger Teil eines großen Netzwerkes von Flachwasser-Küstengebieten im östlichen Teil des Atlantiks und den dazugehörigen Meeresgebieten, die wir den Ostatlantischen Zugweg nennen. Die Vögel nutzen einen größeren oder kleineren Teil dieses Zugwegs und seiner Gebiete, in denen sie sich zeitweise zum Brüten, Rasten, zur Nahrungsaufnahme oder zum Überwintern aufhalten.

auf dem Ostatlantischen Zugweg einlegen. Wir nennen Wadden Tide eine „ortsspezifische Skulpturenausstellung am Wattenmeer“, da die Skulpturen sich spezifisch zum Wattenmeergebiet verhalten und vor Ort geschaffen werden. Die Werke, die uns helfen, mit den Sinnen zu denken, fügen sich direkt in den Standort am Strand und in den Dünen bei Blåvandshuk ein. Die Werke entfalten Themen in Verbindung mit der Kultur und Natur am Wattenmeer, fantastische Erzählungen und aktuelle Problemstellungen, die an das heutige Leben rund um die Weltmeere anknüpfen. Die Tatsache, dass die Werke hier am Wattenmeer aufgestellt sind, macht sie interessant und sie würden an Bedeutung einbüßen, wenn wir sie beispielsweise vom Meer entfernen und auf dem Marktplatz in der Stadt aufstellen würden. Und genau das ist das Wichtige!

AU S D RU C K VO N FE R N U N D N A H 12 Künstler aus Ländern mit wattenmeerähnlichen Gebieten oder aus Ländern entlang des Ostatlantischen Zugwegs von Island bis nach Südafrika stellen aus. Dazu gehören: Ingrid Ogenstedt (IS), Britt Smelvær (N), Gjøde & Partnere Arkitekter (DK), Espen Brandt- Møller (DK), Stuart Ian Frost (GB), Roger Rigorth (D), Hannah Streefkerk (NL), Monique Bastiaans (B), Erick Fourrier (F), Bosch & Simons (E), Edgar Massul (P), Strijdom van der Merwe (ZA). Die Künstler wurden auf der Grundlage ihrer künstlerischen Praxis ausgewählt und so zusammengestellt, dass die Gesamtausstellung Vielfalt in Ausdruck, Mate-

Standen og klitterne ved Blåvandshuk skaber et fantastisk rum til kunstværkerne. Foto Niels Linneberg / Der Stand und die Dünen von Blåvandshuk bieten einen fantastischen Raum für Kunstwerke. Foto Niels Linneberg

Es wird damit gerechnet, dass jährlich etwa 12 Millionen Zugvögel das Wattenmeer als eine Art „Boxenstopp“ auf dem Weg zwischen den Überwinterungsquartieren im Süden (Afrika und Südeuropa) und den Brutgebieten im Norden (Arktis und Nordeuropa) nutzen.

Billedkunstneren Marie-Louise Exner fra Sønderho har bidraget til at skabe en kunstnerisk profil for Wadden Tide 2019. De stiplede linjer er således en reference til Den Østatlantiske Trækrute

/ Die bildende Künstlerin Marie-Louise Exner aus Sønderho hat dazu beigetragen, für Wadden Tide 2019 ein künstlerisches Profil zu schaffen. Die gestrichelte Linie verweist dementsprechend auf den Ostatlantischen Zugweg

23


Nationalpark Vadehavet Hannah Streefkerk (NL) har både humor og hjerte med i sin kunst, og med sine værker stræber hun efter at beskytte, genskabe og bevare naturen. Foto: Hannah Streefkerk / In die Werke von Hannah Streefkerk (NL) fließen sowohl Humor, als auch Herz ein. Mit ihren Werken möchte sie die Natur schützen, nachbilden und erhalten. Foto: Hannah Streefkerk

Kunstnerne er valgt ud fra deres kunstneriske praksis og sammensat således, at den samlede udstilling vil have en diversitet i både udtryk, materialevalg og tema. Nogle arbejder i stor skala med kæmpeværker, mens andre zoomer ind på detaljen i det oversete. Nogle forholder sig til det nære og konkrete, mens andre i store strøg trækker forbindelser fra Vadehavet til resten af verden. Det er et håb, at udstillingen vil tale til et bredt publikum.

rialwahl und Thema bietet. Einige arbeiten in großem Maßstab mit riesigen Werken, während andere sich auf Einzelheiten in dem Übersehenen konzentrieren. Einige verhalten sich zu dem, was nah und konkret ist, während andere in großen Zügen die Verbindung zwischen dem Wattenmeer und dem Rest der Welt ziehen. Wir hoffen, dass die Ausstellung ein breites Publikum ansprechen wird.

KU NS T I N AT U RE N

KU N S T I N D E R N AT U R

Wadden Tide udspringer af Kulturregion Vadehavet - et kulturelt samarbejde mellem de fire vadehavskommuner Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. Udstillingen, der tidligere har fundet sted som en del af Vadehavsfestivalen i 2014 og 2016, er nu et selvstændigt projekt og ses som et naturligt led i at gøre kunstoplevelser tilgængelige for alle borgere, uanset hvor i landet de bor. Næste gang Wadden Tide inviterer på kunst i naturen vil være i år 2022. Hvilken af de fire vadehavskommuner, der kan byde velkommen, er endnu ikke planlagt, men det bliver med garanti et unikt sted ved Vadehavet. Udstillingen er til for dem, der gerne vil overraskes, opleve stemninger og steder, der normalt ikke byder på kunstneriske udtryk.

Wadden Tide entspringt der Kulturregion Wattenmeer - einer kulturellen Zusammenarbeit der vier Wattenmeergemeinden Tønder, Esbjerg, Fanø und Varde. Die Ausstellung, die früher im Rahmen des Wattenmeerfestivals 2014 und 2016 organisiert wurde, ist nunmehr ein selbständiges Projekt und wird als natürlicher Bestandteil gesehen, wenn es darum geht, allen Bürgern und unabhängig davon, wo sie im Land leben, Zugang zu Kunsterlebnissen zu geben. Das nächste Mal lädt Wadden Tide in 2022 zu Kunst in der Natur ein. Es steht noch nicht fest, welche der vier Wattenmeergemeinden die Ausstellung ausrichten wird, es wird aber garantiert ein einmaliger Standort am Wattenmeer sein. Die Ausstellung wendet sich an ein Publikum, das sich gerne überraschen lässt, Stimmungen und Orte erlebt, die normalerweise keinen künstlerischen Ausdruck bieten.

24


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: John Frikke, projektkonsulent, Nationalpark Vadehavet / Projektberater, Nationalpark Vadehavet

Græsningsprojekter hjælper naturen i Varde Ådal / Weideprojekte helfen der Natur im Varde Å-Tal Afgræsning med husdyr er ofte en forudsætning for at pleje og fastholde lysåbne naturtyper og for at sikre et godt naturindhold i dem. Vadehavsområdet er ingen undtagelse i denne sammenhæng, og Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet har nu fået hul på de første græsningsprojekter i Varde Ådal.

Weidende Haustiere sind häufig eine Voraussetzung für Pflege und Erhalt lichtoffener Naturtypen, in denen so die biologische Vielfalt gesichert wird. In diesem Zusammenhang stellt das Wattenmeergebiet keine Ausnahme dar und der Weideverband Nationalpark Vadehavet hat jetzt die ersten Weideprojekte im Varde Å-Tal in Angriff genommen.

Græsning af eng, strandeng, klit og hede er én af de bedste og mest anvendte metoder til at sikre og fastholde disse naturtyper og til sikre det bedste naturindhold i dem. Afgræsning kan i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning ske med får, kreaturer og heste, men i vadehavsområdet er det får og kvæg som dominerer billedet.

Das Beweiden von Wiesen, Strandwiesen, Dünen und Heidegebieten gehört zu den üblichsten Methoden, um diese Naturtypen zu sichern und zu erhalten und gleichzeitig für optimale biologische Vielfalt zu sorgen. In Verbindung mit Naturpflege- und -wiederherstellungsmaßnahmen können Schafe, Vieh und Pferde grasen, im Wattenmeergebiet prägen Schafe und Rinder das Bild.

K R E AT U R E R E R G O D E PÅ E N G E N

VIEH EIGNET SICH GUT FÜR WIESEN

Kreaturer er rigtigt gode naturplejere i enge – både de tørre og de mere våde af slagsen. De er store dyr, som æder et bredt udvalg af planterne på engen, og som i de lidt fugtigere partier træder huller i plantedækket. Herved skaber de en vigtig mosaik af knoldede områder med små, vandfyldte huller i, som bliver til levesteder for smådyr og forskellige plantearter. Desuden skaber kvægets afføring, de såkaldte kokasser, også små levesteder for en række arter af insekter, ligesom de giver næring til nogle af planterne.

Vieh ist ein wirklich guter Naturpfleger trockener, wie auch feuchterer Wiesen. Diese großen Tiere fressen zahlreiche der Wiesenpflanzen und treten in den etwas feuchteren Bereichen Löcher in die Pflanzendecke. Dadurch sorgen sie für ein wichtiges Mosaik klumpiger Gebiete mit kleinen, mit Wasser gefüllten Löchern, die zu Lebensräumen für Kleintiere und verschiedene Pflanzenarten werden. Auch die Exkremente des Viehs, die sogenannten Kuhfladen werden zu kleinen Lebens-

25


Nationalpark Vadehavet

For naturen kan det ofte være en fordel at kombinere græsningen med et sent høslæt i ny og næ. I forhold til at skabe god natur er det væsentligt, at græsningen tilrettelægges og gennemføres på den rigtige måde, og særligt i forhold til engenes funktion som levesteder for ynglende engfugle som vibe, rødben og stor kobbersneppe er der forhold, som er vigtige. For det første må antallet af dyr per hektar ikke være for højt, og for det andet er det bedst, hvis udbindingen af dyrene sker et stykke hen på foråret. Men mest vigtigt er det, at engene har en vis fugtighed, og at de ikke omlægges, eller at dette i givet fald kun sker sjældent.

L A N DBRUG OG N AT U R I takt med ændringerne af strukturen i dansk landbrug, er antallet af græssende dyr i landskabet faldet betydeligt de seneste 30-40 år, og tilsvarende er antallet af vedvarende græsningsarealer faldet. Til alt held er der fortsat landmænd, som gerne vil arbejde med opfedning af stude og kvier, og som kan benytte nogle af de mange egnede engarealer i marsken og i ådalene. Hertil kommer en vis interesse for at holde både velkendte og nye kødkvægsracer. Især har de såkaldt ’ekstensive racer’ skabt gode muligheder for at få afgræsset og plejet de mere næringsfattige naturtyper som klitter og heder.

BØ N DE RN E I A L SLE V M A R SK V ISE R V E JE N Da dyrene fortsat koncentreres på færre hænder, og da mange af de egnede græsningsarealer ofte ligger som små parceller langt ude i engene, er det i dag vigtigere end nogensinde før at samarbejde. Mulighederne for at skabe rentabilitet, god dyrevelfærd og den ønskede naturmæssige gevinst ligger i, at flere dyreholdere leverer kvæg til store, sammenhængende arealer eller at mange jordejere lægger deres små engstykker sammen i et projektområde, som en enkelt

räumen für eine Reihe von Insektenarten und führen einigen Pflanzen Nährstoffe zu. Für die Natur kann es vorteilhaft sein, das Beweiden hin und wieder mit später Heumahd zu kombinieren. Um gute Naturräume zu schaffen, ist es wichtig, dass das Beweiden insbesondere unter Berücksichtigung der Funktion der Wiesen als Lebensraum für brütende Wiesenvögel wie Kiebitz, Rotschenkel und Uferschnepfe richtig vorbereitet und durchgeführt wird. Zunächst darf nicht zu viel Vieh pro Hektar weiden, außerdem ist es optimal, wenn der Viehauftrieb erst etwas später im Frühjahr erfolgt. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Wiesen einigermaßen feucht sind und das Vieh nicht oder nur selten umgestellt wird. Landwirtschaft und Natur Im Zuge der strukturellen Veränderungen in der dänischen Landwirtschaft ist grasendes Vieh in der Landschaft in den letzten 30-40 Jahren stark rückläufig, was dazu geführt hat, dass auch die Dauergrünlandflächen abgenommen haben. Zum Glück gibt es weiterhin Landwirte, die gerne Ochsen und Färsen mästen und einige der vielen geeigneten Wiesengebiete in der Marsch und den Flusstälern nutzen können. Hinzu kommt ein gewisses Interesse an der Zucht bekannter, wie auch neuer Fleischrinderrassen. Insbesondere die sogenannten ‚extensiven Rassen‘ haben gute Möglichkeiten geschaffen, Naturtypen, die weniger Nahrung bieten, wie Dünen und Heidegebiete, abzugrasen und zu pflegen.

L A N DW I RT E I N D E R A S L E V M A R S K W E IS E N D E N W EG Da das Vieh weiterhin auf weniger Landwirte konzentriert wird und viele der geeigneten Weidegebiete häufig kleinen Parzellen in großer Entfernung zum Gehöft entsprechen, ist es heute wichtiger denn je, zusammenzuarbeiten. Wenn mehrere Viehzüchter ihr Vieh in

Ronni Bergholt fra Stentoft Hegn har med sit mandskab lavet rigtigt mange kilometer hegn til naturplejeprojekter og har også stået for opsætningen af de 6500 meter i Alslev Marsk. Her er der nu etableret to store fenner i stedet for mange små, så driften og naturplejen kan optimeres. Foto: John Frikke / Zusammen mit seinem Team hat Ronni Bergholt aus Stentoft Hegn viele Kilometer Zaun für Naturpflegeprojekte gezogen und war auch für die 6500 Meter Zaun in der Alslev Marsk zuständig. Anstatt vieler kleiner wurden hier jetzt zwei große Fennen eingerichtet, so dass Betrieb und Naturpflege optimiert werden. Foto: John Frikke

26

Græsning er en vigtig vej til vedligeholdelse af flere naturtyper i det åbne land, og tidspunktet for udbindingen af dyrene er et vigtigt element i naturplejen. Især i forhold til engfuglenes chance for at yngle med succes har det stor betydning, og det er en klar fordel hvis dyrene (som her) allerede har været på græs et andet sted, så de ikke ’bisser rundt’ når de hen på foråret lukkes ud på engen. Foto: John Frikke / Das Beweiden ist eine wichtige Art der Pflege mehrerer Naturtypen in offener Landschaft und der Zeitpunkt des Weideauftriebs des Viehs ist ein wichtiges Element der Naturpflege. Es ist insbesondere sehr wichtig für eine erfolgreiche Brut der Wiesenvögel und es ist ein eindeutiger Vorteil, wenn das Vieh (wie hier) bereits andernorts auf Wiesen gestanden hat, sodass es nicht ‚wild gebärdet‘, wenn es im Frühjahr fest auf der Weide steht. Foto: John Frikke


Nationalpark Vadehavet

27


Nationalpark Vadehavet

F A KTA Græsningsforeningen / Der Weideverband

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet har sin egen hjemmeside: www.vadehavsgraesning.dk Her kan du læse mere om foreningen, dens formål, hvordan den arbejder, hvordan man bliver medlem osv. Nationalpark Vadehavet har udgivet to temahæfter, hvor du kan læse en række artikler om emnet. Temahæfterne ’Græsning i fortid, nutid og fremtid’ samt ’Moderne naturforvaltning i Vadehavet’ kan læses online via disse links: kortlink.dk/y4ep og kortlink.dk/y4eq / Der Weideverband Nationalpark Vadehavet hat eine eigene Homepage: www.vadehavsgraesning.dk Dort erfahren Sie mehr über den Verband, sein Ziel, seine Arbeitsweise, eine Mitgliedschaft, usw. Der Nationalpark Vadehavet hat zwei Themenhefte herausgegeben, in denen Sie einige Artikel zu dem Thema finden. Die Themenhefte ‚Weiden früher, heute und morgen‘ und ‚Modernes Naturmanagement im Wattenmeer‘ stehen unter folgenden Links im Internet: kortlink.dk/y4ep und kortlink.dk/y4eq

Den rigtige afgræsning af lavbundsjorderne er en vigtig vej til at fastholde eller genskabe bestande af engfugle som vibe og stor kobbersneppe. Græsning er dog ikke den eneste afgørende faktor, for det er velkendt, at engene skal udlægges som vedvarende græsarealer, og at de er fugtige om foråret, hvor engfuglene skal yngle. Fotos: John Frikke / Das richtige Beweiden niedrig liegender Wiesen ist wichtig, um den Bestand von Wiesenvögeln wie Kiebitz und Uferschnepfe zu erhalten oder wiederherzustellen. Das Beweiden ist jedoch nicht der einzige ausschlaggebende Faktor, denn es ist bekannt, dass die Wiesen als Dauergrünland auszulegen sind und im Frühjahr, wenn die Wiesenvögel brüten, feucht sein müssen. Fotos: John Frikke

28


Nationalpark Vadehavet

eller måske to dyreholdere så sørger for at afgræsse på den rigtige måde. Præcist sådan har Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet fået knapt 20 lodsejere til at gå sammen i et projekt i Alslev Marsk i Varde Ådal, og foreningen har på vegne af ejerne søgt om tilskud til at hegne det 75 hektar store engområde i passende fenner, at få skabt gode drikkevandsforhold til dyrene og at få bygget de nødvendige fangfolde m.v. De enkelte lodsejere har overgivet driften af arealerne til græsningsforeningen, som så til gengæld sørger for at få arealerne afgræsset på bedste vis, at det nødvendige hø kan bjærges til vinterfoder, at få lavet naturmæssige tilpasninger på arealet, at få hentet de relevante tilskud hjem og at få lavet regnskab og afregning med medlemmerne af græsningsfællesskabet. Det er let både for den enkelte lodsejer og for den landmand, som skal afgræsse det fælles areal med sine kreaturer. Græsningsdriften bliver tilrettelagt sådan, at det øger chancerne for at få de ynglende engfugle tilbage, som denne del af Varde Ådal tidligere var et kerneområde for. Dermed er der også en gevinst at hente for Nationalpark Vadehavet. Egnstypisk landbrugsdrift, pleje af karakteristiske naturtyper og styrkelse af naturindholdet er kerneopgaver for nationalparken, og projektet i Alslev Marsk kan passende kopieres mange andre steder i vadehavsområdet. Til en start er græsningsforeningen allerede nu i gang med yderligere 70 hektar i de tilstødende Vibæk Enge. Også dette projekt vil blive gennemført i et tæt samarbejde med lodsejere, dyreholdere og Varde Kommune.

große, zusammenhängende Gebiete bringen oder viele Landeigentümer ihre kleinen Wiesengebiete in einem Projektgebiet zusammenfassen und ein, vielleicht zwei Viehzüchter dann für das richtige Beweiden sorgen, bietet das Möglichkeiten für Rentabilität, Wohlergehen der Tiere und bringt den gewünschten naturbezogenen Vorteil. So ist es dem Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet (Weideverband Nationalpark Vadehavet) gelungen, knapp 20 Eigentümer von Parzellen zur Zusammenarbeit in einem Projekt in der Alslev Marsk im Varde Å-Tal anzuregen und der Verband hat im Namen der Eigentümer einen Zuschuss beantragt, um das 75 ha große Wiesengebiet in passende Fennen zu untereilen, gute Trinkwasserverhältnisse zu schaffen und die erforderlichen Pferche etc. zu bauen. Die verschiedenen Eigentümer der Lose haben dem Weideverband die Bewirtschaftung der Gebiete überlassen, der in Gegenleistung dafür sorgt, dass diese optimal abgegrast werden, dass das notwendige Heu als Winterfutter eingefahren wird, naturgemäße Anpassungen des Gebietes erfolgen, die erforderlichen Zuschüsse beantragt werden und die Buchhaltung und Abrechnung mit den Mitgliedern des Weideverbands erfolgen. Das ist sowohl für die jeweiligen Eigentümer der Lose, als auch für den Landwirt einfach, der das gemeinsame Gebiet mit seinem Vieh beweidet. Der Weidebetrieb wird so organisiert, dass die Chancen für die Rückkehr brütender Wiesenvögel in ihr früheres Kerngebiet in diesem Teil des Varde Å-Tals verbessert werden. Somit profitiert auch der Nationalpark Vadehavet von diesem Projekt. Wiesentypische Landwirtschaft, die Pflege charakteristischer Naturtypen und die Verbesserung der biologischen Vielfalt gehören zu den zentralen Aufgaben des Nationalparks. Das Projekt in der Alslev Marsk eignet sich ebenfalls gut für viele andere Gebiete am Wattenmeer. In diesem Sinne bewirtschaftet der Weideverband schon jetzt weitere 70 Hektar in der benachbarten Vibæk Enge. Dieses Projekt wird auch in enger Zusammenarbeit mit Landbesitzern, Haltern von weidenden Haustieren und der Gemeinde Varde durchgeführt.

Det er særdeles vigtigt for græsningsprojekterne at få et samarbejde op at stå med en dyreholder, som vil og kan være med på de særlige betingelser, der gælder i plejeområderne. Preben Helth Jensen er med sin store malkebesætning og tilhørende opdræt af kvier en erfaren deltager i projekter, hvor man kombinerer landbrug og natur. Foto: John Frikke / Für die Weideprojekte ist es besonders wichtig, eine Zusammenarbeit mit dem Viehzüchter zu erreichen, der die besonderen Bedingungen einhalten will und kann, die in den Pflegegebieten gelten. Mit seinem großen Milchviehbestand und der dazugehörigen Färsenzucht ist Preben Helth Jensen ein erfahrener Teilnehmer an Projekten, in denen Landwirtschaft und Natur kombiniert werden. Foto: John Frikke

29


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund og Finn Sivebæk, biolog og fiskeplejekonsulent i DTU Aqua / Biologe im Verband dänischer Sportfischer und Finn Sivebæk, Biologe und Berater für Fischpflege bei DTU Aqua.

Laks er i fremgang – men der er plads til forbedring / Lachs auf dem Vormarsch – Aber da ist Platz zur Verbesserung

Siden 1990’erne er der investeret et trecifret millionbeløb i vandløbene, der munder ud i Vadehavet. Der er fjernet spærringer, udrettede strækninger er genslynget, og der er udlagt gydegrus og sten. Det har foreløbig givet gode resultater i form af flere vilde laks og skabt adgang til egnede gyde- og opvækstområder for flere andre fiskearter herunder snæbel, havørred og stalling. Der er stadig behov for forbedringer, hvis åerne skal have store fiskebestande. De gode, gamle dage for 20-30 år siden var faktisk ikke så gode! I hvert fald ikke, når man kigger på åernes produktion af laksefisk i Vadehavets opland. Undersøgelser i 1990´erne viste, at det årlige udtræk af ørred- og lakseungfisk (smolt) i Vadehavet kun var en brøkdel af det oprindelige.

FOR MANGE SPÆRRINGER Årsagerne til den dramatiske tilbagegang for de naturlige fiskebestande var mange. Især de talrige spærringer ved dambrug og vandkraftværker samt mangel på egnede gyde- og opvækstområder var nogle af årsagerne til nedgang i den naturlige produktion af ørred og laks. Forurening af vandløbene hindrede også, at fiskene havde gode livsbetingelser.

30

Seit den 90er Jahren sind Gelder in dreistelliger Millionenhöhe in die Fließgewässer investiert worden, die in das Wattenmeer münden. Hindernisse wurden entfernt, begradigte Abschnitte haben wieder einen kurvigen Verlauf erhalten und Kies und Steine wurden für Laichgruben wieder ausgebracht. Vorläufig sind die Ergebnisse gut, es steigt mehr Wildlachs auf und der Zugang zu geeigneten Laich- und Aufwuchshabitaten wurde für mehrere Fischarten, u. a. Nordseeschnäpel, Meerforelle und Äsche wieder hergestellt. Wenn die Bäche wieder große Fischbestände aufweisen sollen, sind weitere Verbesserungen erforderlich. Die guten alten Zeiten vor 20 und 30 Jahren waren eigentlich gar nicht so gut! Zumindest nicht, wenn man die jährliche Produktion lachsartiger Fische im Einzugsgebiet des Wattenmeers betrachtet. In den 90er Jahren ergaben Untersuchungen, dass die jährliche Abwanderung junger Forellen und Lachse (Smolt) in das Wattenmeer nur noch einem Bruchteil der Abwanderung in früheren Jahren entsprach.

ZU VIELE HINDERNISSE Es gab viele Ursachen für den dramatischen Rückgang des natürlichen Fischbestands. Unter anderem trugen

16. april er den årlige premieredag for at fiske efter laks. I år bød premieren blandt andet på en kæmpe fangst i Ribe Vesterå. Her hev Søren Petermann Jensen en for åen rekordstor laks op. Med 118 cm og 17,7 kilo slog den fluefangede og fantastisk smukke laks alle tidligere rekorder fra Ribe Vesterå Foto: Ralf Meyer / Am 16. April jedes Jahres wird die Lachsfischerei eröffnet. Dieses Jahr wurde bei diesem Anlass ein riesiges Exemplar in der Ribe Vesterå gefangen. Søren Petermann Jensen fing dort einen Lachs, der für dieses Gewässer Rekordgröße erreichte. Mit einer Länge von 118 cm und 17,7 kg schlug der mit der Fliege gefangene, herrliche Lachs alle früheren Rekorde aus der Ribe Vesterå. Foto: Ralf Meyer.


Nationalpark Vadehavet Indfangning af moderfisk er en del af arbejdet med at ophjælpe fiskebestandene. I baggrunden ses en opstemning i Vidå, som spærrer for mange kilometer gyde- og opvækstområde for vildfiskene. Foto: Ejnar Olsen / Das Fangen von Rognern gehört zu der Unterstützung der Fischbestände. Im Hintergrund eine Stauhaltung in der Vidå, die dem Wildfisch den Zugang zu kilometerweise Laich- und Jungfischhabitat versperrt. Foto: Ejnar Olsen

Et udlagt gydestryg, her i Brede Å, er til gavn for både fisk og smådyr. Foto: Finn Sivebæk / Von dem angelegten sog. Laichhabitat, hier in der Brede Å profitieren Fische, wie auch Kleintiere. Foto: Finn Sivebæk Hvor åerne har naturlige grusstryg, som her i et tilløb i Ribe Å-systemet, bliver der produceret både ørreder, laks og stalling. Foto: Finn Sivebæk / Dort, wo die Bäche ein natürliches Kiesbett aufweisen, wie hier in einem Zufluss zum Ribe Å-System, schlüpfen viele Forellen. Foto: Finn Sivebæk

31


Nationalpark Vadehavet

Rusefiskeriet i Vadehavet var også et problem for de vilde bestande af laksefisk på grund af store bifangster af ørred- og laksesmolt. Og i nogle vandløb pressede lystfiskernes vinterfiskeri efter de såkaldte grønlændere (blanke, ikke-kønsmodne havørreder, som typisk er mellem 35 og 55 cm lange) de i forvejen sårbare bestande. Derfor blev der indført nye fiskerireguleringer i både Vadehavet og i vandløbene, og det har været til gavn for både havørred og laks.

OPSIGTS VÆKKENDE FREMGANG FOR L AK SEN Laksebestandene i Vestjylland, herunder i vadehavsvandløbene, er gået meget frem siden 1990’erne. Nu fanger lystfiskerne mange flere laks end tidligere (figur 1). Det har vakt opsigt i Europa, hvor bestandene generelt er gået tilbage i samme periode. Indtil slutningen af 1980’erne anså man alle de danske laksebestande for at være uddøde, men omkring årtusindskiftet opdagede DTU Aqua, at der stadig var genetisk oprindelige laks i Ribe Å og Varde Å ved Vadehavet og i Storå og Skjern Å i Vestjylland. Der har lige siden været fokus på, at der kun bliver udsat laks fra de oprindelige og lokale laksestammer, når bestandene bliver ophjulpet. Det sikrer, at de udsatte laks er tilpasset de lokale miljøforhold. Derfor klarer de sig meget bedre end laks fra andre lande, der tidligere blev forsøgt udsat i de danske vandløb med dårligt resultat. En anden årsag til at det går bedre for laksen i Sydvestjylland er, at der også er arbejdet målrettet med at genskabe fri passage ved opstemningerne, ligesom der i stor stil er genskabt gyde- og opvækstområder. Desuden bliver bestandene forvaltet ved, at der både i Vadehavet og i åerne er reguleringer i fiskeriet, som er med til at sikre, at flere laks og havørreder overlever frem til gydningen.

NU VANDRER HAVØRREDERNE L ÆNGERE OP I VANDLØBENE Bestandene af ørred i de syv vandløb er relativt små, særligt i de to største vandløb - Varde Å og Vidå. En samlet oversigt over produktionen af ørredyngel fra gydning i alle vadehavsvandløb, viser tydeligt, at bestandene er små eller mangler mange steder. Selv om der lokalt i vadehavsvandløbene er set fremgang hos de vilde ørredbestande, er de endnu ikke blevet markant større, og bestandene er langt mindre end i de østjyske vandløb. Men lystfiskernes fangst af havørreder i vandløb, hvor der i de senere år er fjernet spærringer, har vist, at der nu er optræk af havørreder længere oppe i vandsystemerne, sammenlignet med tidligere. Et godt eksempel på det er Kongeåen, hvor lystfiskerne i 2019 langt oppe i åen fangede store laks og havørreder, og her går fiskebestanden lysere tider i møde. Årsagen er, at der i 2017 blev fjernet en opstemning ved Jedsted Mølle, som i flere hundrede år havde hindret fiskene i at vandre frit mellem Vadehavet og de mange gyde- og opvækstområder i Kongeå-systemet. Potentialet i Kongeå er stort, fordi hovedløbet stort set er ureguleret og har mange naturlige levesteder for fisk som laks, ørred og stalling.

STALLINGEN ER I TILBAGEGANG Laksefisken stalling lever naturligt i de seks største vadehavsvandløb, og i dag er der kun små bestande i de fleste vandløb. Der er langt op til tidligere tiders store bestande.

32

die vielen Hindernisse an Teichanlagen und Wasserkraftwerken, wie auch fehlende geeignete Laich- und Jungfischhabitate zu den Ursachen für den Rückgang der natürlichen Forellen- und Lachsproduktion bei. Außerdem beeinträchtigte die Verunreinigung der Fließgewässer gute Lebensbedingungen für die Fische. Aufgrund großer Beifänge von Forellen- und Lachssmolt stellte auch die Reusenfischerei im Wattenmeer ein Problem für die Wildlachsbestände dar. Und in einigen Fließgewässern übten Freizeitangler im Winter zusätzlichen Druck auf die bereits sensiblen Bestände der sogenannten „Grönländer“ (silberne, nicht geschlechtsreife Meerforellen, normalerweise zwischen 35 und 55 cm lang) aus. Aus diesem Grund wurden sowohl im Wattenmeer, als auch in den Fließgewässern neue Regelungen für die Fischerei eingeführt, von denen sowohl Meerforelle, als auch Lachs profitiert haben.

AU FSE H E N E RREG E N DE V E RBE SSE RU NG FÜ R DE N L ACHS Die Lachsbestände in Westjütland haben sich auch in den in das Wattenmeer mündenden Fließgewässern seit den 90er Jahren gut erholt. Heute fangen Freizeitangler wesentlich mehr Lachse, als früher (Abbildung 1). Das hat in Europa, wo die Bestände im gleichen Zeitraum im Allgemeinen zurückgegangen sind, Aufsehen erregt. Bis Ende der 80er Jahre galten alle dänischen Lachsbestände als ausgestorben, aber um die Jahrtausendwende entdeckte DTU Aqua, dass es in der Ribe Ribe Å und Varde Å am Wattenmeer und in Storå und Skjern Å in Westjütland nach wie vor genetisch heimischen Lachs gab. Seither hat man streng darauf geachtet, dass bei unterstützenden Besatzmaßnahmen nur Lachse ursprünglicher und örtlicher Lachsstämme ausgesetzt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Besatzlachs an die Umweltbedingungen vor Ort angepasst ist. Daher überleben diese wesentlich besser als Lachse aus an-

I forbindelse med en total ombygning og modernisering af dambruget ved Jedsted Mølle ved Gredstedbro fjernede man i 2017 en opstemning, som i flere hundrede år havde hindret fiskene i at vandre frit mellem Vadehavet og de mange gyde- og opvækstområder i Kongeå-systemet. Resultaterne kan allerede ses i form af, at lystfiskerne nu fanger store laks og havørreder langt oppe i Kongåen. Fotos: Esbjerg Kommune / In Verbindung mit einer Neugestaltung und Modernisierung der Teichwirtschaft bei Jedsted Mølle an der Gredstedbro wurde in 2017 eine Stauhaltung rückgebaut, die Fische mehrere hundert Jahre an der freien Wanderung zwischen dem Wattenmeer und den zahlreichen Laich- und Aufwuchshabitaten im KongeåSystem gehindert hat. Erste Ergebnisse zeigen sich bereits, denn die Freizeitangler fangen große Lachse und Meerforellen weit im Oberlauf der Kongåen. Fotos: Esbjerg Kommune


Nationalpark Vadehavet

FAKTA Dynamisk forvaltning er en succes / Erfolgreiches dynamisches Management

Den danske forvaltning af laks er baseret på DTU Aquas forskning og bestandsanalyser (se mere på www.fiskepleje.dk). Forvaltningen af laks i Danmark er således sket ved, at forskning og overvågning har været koblet til konkrete indsatser, der finder sted i alle vandløb i tæt samarbejde med myndigheder, kommuner, lodsejere og lystfiskere.

Siden 2010 har det været obligatorisk, at lystfiskerne skal indrapportere deres laksefangster. Formålet er at beskrive udviklingen i fangsterne og koble denne til den udvikling i bestandene, som DTU Aqua følger igennem fiskeundersøgelser. Resultaterne fra 1990’erne stammer fra den store vadehavsundersøgelse, der var et fælles projekt mellem Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Danmarks Fiskeriundersøgelser med bidrag af lystfiskere. / Das dänische Lachsmanagement basiert auf der Forschung und den Bestandsanalysen von DTU Aqua (mehr dazu unter www.fiskepleje.dk). Somit werden im dänischen Lachsmanagement Forschung und Überwachung mit konkreten Maßnahmen in allen Fließgewässern gekoppelt, die in enger Zusammenarbeit von Behörden, Gemeinden, Eigentümern von Parzellen und Freizeitanglern durchgeführt werden. Seit 2010 sind Freizeitangler verpflichtet, ihre Lachsfänge zu melden. Damit soll die Entwicklung der Fänge dokumentiert und mit der Entwicklung der Bestände verknüpft werden, die DTU Aqua anhand von Fischuntersuchungen verfolgt. Die Ergebnisse aus den 90er Jahren stammen aus der großen Wattenmeeruntersuchung, die gemeinsam von Sønderjyllands Amt, Ribe Amt und Danmarks Fiskeriundersøgelser mit Beiträgen der Freizeitangler durchgeführt wurde.

Ørredkort / Forelle Karte

deren Ländern, die man zuvor - mit schlechten Ergebnissen - versucht hatte, in dänischen Fließgewässern auszusetzen. Ein weiterer Grund für das verbesserte Lachsvorkommen in Südwest-Jütland ist, dass man die Durchgängigkeit an Hindernissen gezielt wiederhergestellt hat und in großem Umfang Laich- und Aufwuchshabitate renaturiert hat. Außerdem gibt es ein Bestandsmanagement: im Wattenmeer, wie auch in den Zuflüssen ist die Fischerei reguliert, was dazu beiträgt, dass mehr Lachse und Meerforellen bis zum Ablaichen überleben.

H EU TE WA N DE RN M E E RFORE LLE N W EITE R FLUSSAU F WÄ RT S Der Forellenbestand ist in den sieben Fließgewässern relativ klein. Das gilt insbesondere für die beiden größten Fließgewässer, Varde Å und Vidå. Ein Gesamtüberblick über die Produktion von Forellenbrut in allen Fließgewässern am Wattenmeer zeigt deutlich, dass die Bestände klein sind oder vielerorts fehlen. Auch wenn örtlich in den Fließgewässern am Wattenmeer eine Verbesserung des Wildforellenbestandes festgestellt wurde, hat sich der Bestand noch nicht markant erholt und ist weiterhin wesentlich kleiner, als in den Fließgewässern im Osten Jütlands. Meerforellenfänge von Freizeitanglern in Fließgewässern, in denen die Hindernisse in den letzten Jahren beseitigt wurden, haben jedoch gezeigt, dass die Meerforellen heute im Vergleich zu früher weiter in den Oberlauf der Gewässersysteme aufsteigen. Ein gutes Beispiel dafür ist Kongeåen, wo Freizeitfischer in 2019 weit im Oberlauf große Lachse und Meerforellen gefangen haben. Hier sehen die Fischbestände besseren Zeiten entgegen. Der Grund ist, dass in 2017 eine Staustufe bei Jedsted Mølle rückgebaut wurde, die den Fisch mehrere hundert Jahre an der freien Wanderung zwischen dem Wattenmeer und den zahlreichen Laich- und Aufwuchshabitaten im Kongeå-System gehindert hat. Die Kongeå verfügt über ein großes Potenzial, denn der Hauptflusslauf ist im Großen und Ganzen nicht reguliert und verfügt über zahlreiche natürliche Lebensräume für Fische wie Lachs, Forelle und Äsche.

RÜ C K L ÄU FI G E Ä S C H E N B E S TÄ N D E Die Äsche gehört zu den Salmoniden und kommt in kleinen Beständen heute noch natürlich in den sechs größten Fließgewässern am Wattenmeer vor. Die früheren großen Bestände gibt es schon lange nicht mehr. Es finden keine Besatzmaßnahmen zur Unterstützung der Bestände statt. Die wahrscheinlichste Erklärung für den Rückgang des Äschenbestandes ist, dass der Kormoran seit dem strengen Winter 2009-2010 begonnen hat, in den Fließgewässern auf Jagd zu gehen. Untersuchungen u. a. in der Kongeå zeigen, dass auch relativ wenige Kormorane die Bestände erheblich schädigen können. Auch andere fischfressende Raubtiere können sich negativ auf die Fischbestände auswirken.

NORDSEESCHNÄPEL VOM AUSSTERBEN BEDROHT Der Nordseeschnäpel, ein sehr seltener Salmonide, kommt ausschließlich in den Fließgewässern am Wattenmeer vor und ist großem Druck ausgesetzt. In den Ge-

33


Nationalpark Vadehavet

Figur 1 Lystfiskernes laksefangster i de vandløb, som løber ud i Vadehavet i perioden 20102018. I 1990’erne blev der årligt fanget cirka 350 laks i alt i de samme vandløb.

Lystfiskerfangster / Von Anglern gefangen

Laksefangst / Lachsfänge 3.500 3.000

Vidå Brede Å Ribe Å Kongeå Sneum Å Varde Å

2.500 2.000 1.500 1.000

/ Figur 2: Lachsfänge der Freizeitangler 2010-2018 in den Fließgewässern, die in das Wattenmeer münden. In den 90er Jahren wurden im gleichen Gewässer insgesamt etwa 350 Lachse gefangen.

500 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sandvandring og okker – her i et tilløb i Ribe Åsystemet – er til stor skade for fiskebestandene. Foto: Finn Sivebæk / Die Sandwanderung und Ocker - hier im Zulauf zum Ribe Å-System - ist äußerst schädlich für die Fischbestände. Foto: Finn Sivebæk

VARDE Å

SN E U M Å

KONGEÅ

Skånsom vedligeholdelse giver gode levesteder for både fisk og smådyr. Foto: Finn Sivebæk

RIBE Å R E JSB Y Å

BRØNS Å

/ Schonender Erhalt bietet sowohl Fischen, als auch Kleintieren gute Lebensräume. Foto: Finn Sivebæk

BREDE Å VIDÅ

Figur 2: Kortet viser de største vandløb, som munder ud i Vadehavet. / Figur 2: Die Karte zeigt die größten Bäche, die ins Wattenmeer fließen.

34


Nationalpark Vadehavet

Bestandene bliver ikke opretholdt af udsætninger, og den mest sandsynlige forklaring på stallingens tilbagegang er, at skarven siden isvinteren 2009-10 er begyndt at fiske i vandløbene. Undersøgelser i blandt andet Kongeå dokumenterer, at selv relativt få skarver kan gøre et stort indhug i bestanden. Andre fiskeædende rovdyr kan også påvirke fiskebestandene negativt.

SN ÆBEL ER UDRYDNINGSTRUET Den meget sjældne laksefisk snæblen lever som det eneste sted i verden i vadehavsvandløbene, og den er hårdt presset. Der er gennemført en lang række miljøforbedringer i vandløbene, hvor formålet har været at hjælpe den skrøbelige bestand. Det har også skabt gode passageforhold for andre fiskearter, men indtil videre har det ikke medført den forventede fremgang for snæblen. De største bestande findes i Ribe Å og Vidå - men selv her er de efterhånden så små, at der er en reel risiko for, at de uddør. Udover at der stadig er spærringer, som snæblen ikke kan passere, er det også påvist, at skarven æder snæbler og derved påvirker bestanden negativt.

SÅDAN K AN FISKEBESTANDENE BLIVE STØRRE Der er gennemført mange gode projekter i vadehavsåerne, men der er stadig behov for at forbedre fiskebestandene ved at give fri adgang til og fra gydeområderne. De vigtigste lokale indsatser er: I Varde Å-systemet er det særligt i Holme Å og Ansager Å, hvor opstemninger ved flere dambrug er problematiske for fiskene. • I Sneum Å-systemet er der flere opstemninger ved dambrugene i Holsted Å. • I Kongeå skaber opstemninger i Vejen Å ved dambrugene Store og Lille Vandmølle passageproblemer. • I Ribe Å hindrer opstemningerne i Ribe By fri passage. • I Vidå vil en løsning ved St. Jyndevad give fri adgang til og fra over 100 km vandløb med egnede gyde- og opvækstområder. Okker er en anden udfordring, som er med til at begrænse fiskebestandenes størrelse og forekommer i alle vandløbssystemer. En forudsætning for sunde bestande af fisk og smådyr er også, at vedligeholdelsen foregår miljøvenligt. Men i forhold til i 1990’erne, hvor der både var massive problemer for fisk i vandløbene og Vadehavet, ser fremtiden lysere ud. Det faktum, at fangsten af laks i vadehavsvandløbene er gået fra under 350 laks for 25 år siden til næsten 3.000 i 2018, taler sit tydelige sprog. Når de sidste spærringer forhåbentlig er væk i en relativ nær fremtid, og prædation fra fiskeædende dyr ikke hindrer stærke fiskebestande, vil vadehavsåerne blive endnu mere attraktive for lystfiskere fra ind- og udland.

wässerläufen sind viele Verbesserungsmaßnahmen mit dem Ziel durchgeführt worden, den geringen Bestand zu unterstützen. Das hat auch zu guter Durchgängigkeit für andere Fischarten, bislang aber nicht zu der erwarteten Erholung des Nordseeschnäpelbestandes geführt. Die größten Bestände findet man in der Ribe Å und Vidå - aber auch hier haben die Bestände nach und nach so stark abgenommen, dass eine echte Gefahr besteht, dass diese Art ausstirbt. Abgesehen von der Tatsache, dass es nach wie vor Hindernisse gibt, die der Nordseeschnäpel nicht überwinden kann, wurde auch nachgewiesen, dass Kormorane Nordseeschnäpel fressen und sich damit negativ auf den Bestand auswirken.

SO KÖNNEN DIE FISCHBESTÄNDE SICH ERHOLEN In den Bächen am Wattenmeer sind zahlreiche erfolgreiche Projekte durchgeführt worden, jedoch müssen die Fischbestände durch freien Zugang zu und Abwanderung aus den Laichgebieten weiter verbessert werden. Die wichtigsten lokalen Maßnahmen sind: • Im Varde Å-System bereiten Stauhaltungen den Fischen insbesondere in Holme Å und Ansager Å an mehreren Teichanlagen Probleme. • Im Sneum Å-System gibt es an den Teichanlagen bei Holsted Å mehrere Stauhaltungen. • In der Kongeå sorgen die Stauhaltungen in Vejen Å an den Teichanlagen Store und Lille Vandmølle für Durchgängigkeitsprobleme. • In der Ribe Å behindern die Stauhaltungen in Ribe By die freie Durchgängigkeit. • In Vidå wird eine Lösung bei St. Jyndevad für die freie Durchgängigkeit von mehr als 100 km Fließgewässern mit geeigneten Laich- und Aufwuchshabitaten führen. Ocker ist eine weitere Herausforderung, die zur Einschränkung von Umfang und Vorkommen der Fischbestände in allen Fließgewässersystemen beiträgt. Eine weitere Voraussetzung für gesunde Fisch- und Kleintierbestände ist, dass die Gewässererhaltung umweltfreundlich erfolgt. Aber im Verhältnis zu den 90er Jahren, als Fische in den Fließgewässern und im Wattenmeer massiv bedroht waren, sieht die Zukunft besser aus. Die Tatsache, dass die Lachsfänge in den Fließgewässern am Wattenmeer von weniger als 350 Individuen vor 25 Jahren auf knapp 3.000 im Jahr 2018 angestiegen sind, lässt daran keinen Zweifel. Wenn die letzten Hindernisse in relativ naher Zukunft hoffentlich beseitigt sind und die Prädation durch fischfressende Tiere keine Einschränkung für kräftige Fischbestände darstellt, werden die Bäche am Wattenmeer noch attraktiver für Freizeitangler aus dem Inund Ausland.

35


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Ole Andreassen, jæger og jagtskribent / Jäger und Verfasser von Artikeln über die Jagd

Jagt ved Vadehavet før og nu / Jagd am Wattenmeer früher und heute

Tidligere var jagt i vadehavsområdet en beskæftigelse, der var med til at sikre lokalbefolkningen en indtægt, og opfindsomheden i forhold til at udvikle jagtmetoder har været stor. I vore dage er vadehavsjagt blevet en fritidsbeskæftigelse, og mulighederne for jagt i området er blevet reduceret. Artikelforfatteren, der er på vej med en bog om emnet, beskriver vadehavsjagt i et historisk perspektiv, men han beretter også om sine egne „uforglemmelige jagtoplevelser“.

Früher trug die Jagd am Wattenmeer dazu bei, der Bevölkerung vor Ort ein Einkommen zu sichern und man hat sich als sehr erfinderisch erwiesen, wenn es darum ging, Jagdmethoden zu entwickeln. Heute ist die Jagd im Wattenmeer eine Freizeitaktivität und die Jagdmöglichkeiten im Gebiet sind eingeschränkt worden. Der Verfasser des Artikels, der gerade ein Buch zu diesem Thema schreibt, beschreibt die Jagd am Wattenmeer aus geschichtlicher Perspektive, berichtet aber auch über eigene „unvergessliche Jagderlebnisse“.

JAGT SOM E RH V E RV

DIE JAG D A L S G E W E RBE

Helt frem til første halvdel af det 20. århundrede blev jagt ved Vadehavet af beboerne betragtet som et arbejde og en indtægtskilde på linje med fiskeri og jordbrug med det formål at vride så meget ud af naturens overskud som muligt. I de perioder af året, hvor der var mindst arbejde i landbruget, eller hvor fiskeriet gik dårligt, benyttede beboerne på vadehavsøerne eller i marsken sig af muligheden for at variere den daglige kost, der ofte bestod af kogt fisk, med stegte fugle. Hvis jagten var gået rigtig godt, lavede man byttehandler med naboerne eller solgte fuglene og fik på denne måde en velkommen ekstraindtægt. Det drejede sig om at få fat på så mange fugle som mu-

Bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Einwohner am Wattenmeer die Jagd, ebenso wie die Fischerei und Landwirtschaft, als Arbeit und Einnahmequelle betrachtet und wollten so viel wie möglich aus dem Überschuss der Natur gewinnen. Zu den Zeiten im Jahr, in denen in der Landwirtschaft die wenigste Arbeit anfiel oder die Fischerei nur schleppend lief, nutzten die Einwohner der Wattenmeerinseln oder der Marsch die Möglichkeit, die tägliche Kost, die häufig aus gekochtem Fisch bestand, mit gebratenem Geflügel zu variieren. Nach einer richtig ertragreichen Jagd wurde Tauschhandel mit den Nachbarn betrieben oder das Geflügel

36


Nationalpark Vadehavet

Jægerne sejler ud om natten gennem løbene til bankerne for at være klar til jagten, når det lysner. Foto: Claus Smedegaard

/ Die Jäger fahren nachts durch die Wasserläufe zu den Bänken, um bei Tagesanbruch bereit zur Jagd zu sein. Foto: Claus Smedegaard

Solen står op over vadehavsøen Mandø, og et malerisk vadehav kan opleves. Foto: Claus Smedegaard / Sonnenaufgang über der Wattenmeerinsel Mandø mit malerischem Wattenmeer. Foto: Claus Smedegaard

Skipper Knud Hansen (”Knud Skipper”) fra Mandø på everten ”Karen” med to nedlagte spættede sæler under en jagt ved Sønderbanke nordvest for Rømø. Sælkødet blev fordelt blandt de lokale, tran fra sælspækket blev solgt til malerindustrien i Esbjerg, mens et sælskind i 1940’erne kunne give op til 115 kr. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

/ Skipper Knud Hansen („Knud Skipper“) aus Mandø auf dem Ewers „Karen“ mit zwei erlegten Seehunden während einer Jagd in der Nähe der Sønderbanke nordwestlich von Rømø. Das Fleisch wurde unter der Lokalbevölkerung verteilt, der aus dem Speck gewonnene Tran wurde an die Farbenindustrie in Esbjerg verkauft, während für das Fell in den 40er Jahren bis zu 115 dänische Kronen bezahlt wurden. Foto: Fischerei- und Seefahrtsmuseum

37


Nationalpark Vadehavet

ligt i ét hug, og de fangstmetoder, som blev benyttet, var forskellige former for net, fuglekøjer og jagt med skubkaner. Fælles for dem alle var, at jægerne ventede på, at en større flok ænder eller gæs skulle samle sig, inden de foretog sig noget, så der blev gode muligheder for et stort udbytte.

FUGLEKØJER På flere af vadehavsøerne har man benyttet fuglekøjer til fangst af ænder. På Fanø var der oprindelig fem, og en af dem er Sønderho Gamle Fuglekøje, der er velbevaret og åben for publikum. Her har man mulighed for at se et effektivt fangstsystem, der ved hjælp af levende tamme ænder lokkede vildænder ned i en dam for derefter med korn at lede dem gennem et netsystem til en lukket ruse, hvor de til slut blev aflivet. Jagt og fiskeri med net på søfugle blev forbudt ved jagtlovsrevisionen i 1931. Den nye lov satte en stopper for

38

wurde verkauft und sorgte so für willkommene Zusatzeinkünfte. Bei der Jagd sollten so viele Vögel wie möglich auf einmal gefangen werden und es wurden unterschiedliche Fangmethoden eingesetzt, wie verschiedene Formen des Netzfangs, Vogelkojen und die Jagd mit Schubschlitten. Allen gemeinsam war, dass die Jäger darauf warteten, dass eine größere Enten- oder Gänseschar sich versammelt, bevor sie etwas unternahmen, denn so boten sich gute Möglichkeiten für viel Beute.

VOG E LKOJE N Auf mehreren der Wattenmeerinseln wurden Vogelkojen zum Fang von Enten verwendet. Auf Fanø gab es ursprünglich fünf und eine davon, die Sønderho Gamle Fuglekøje die alte Vogelkoje in Sønderho - ist noch gut erhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort wird ein effektives Fangsystem gezeigt, das Wildenten mit Hilfe lebendiger,

Det er kun hannerne, der er jagtbare. De flotte edderfugle er en fantastisk kulinarisk oplevelse som koldrøget pålæg med kveller på. Foto: Claus Smedegaard / Nur die Männchen dürfen gejagt werden. Eiderenten sind kaltgeräuchert als Aufschnitt mit Queller ein herrliches kulinarisches Erlebnis. Foto: Claus Smedegaard


Nationalpark Vadehavet

både den målrettede netfangst efter ænder og det mindre tilsigtede, hvor man ikke kunne forhindre ænderne i at dykke ind i garnene. Loven forbød simpelt hen salg af ænder, der var fanget i net. Forbuddet mod netfangst medførte, at jægerne måtte anskaffe sig haglgeværer, hvis de stadig ville supplere husholdningen med fugle.

SKUBK ANE JAGT Hvor jagt med net var en billig form for jagt (man kunne lave det hele selv), krævede jagt med haglgevær en større investering både i gevær og patroner. Udbyttet var ikke så stort, da man ikke kunne nedlægge så mange fugle med de to skud, der var til rådighed, og larmen fra geværskud skræmte en del af fuglene bort fra området. En af jagtmetoderne med gevær var skubkanejagt, hvor jægerne i skjul bag små kaner, der var forsynet med en skærm foran, kravlede og skubbede sig på skudhold af ænder. For at få ram på så mange ænder som muligt, var de flere jægere, der tog af sted sammen. Desuden benyttede de geværer med mange hagl, det store kaliber 4. Det var forladegeværer, der kunne tage en god ladning, og som kunne række langt. Fiskeri- & Søfartsmuseet i Esbjerg har to skubkaner i sit magasin. Den ene er lavet af Mads Langli, den anden er indleveret af Henrik Georg Olsen.

JAG T PÅ S Æ L E R I den danske del af Vadehavet var jagt på sæler tilladt indtil 1976, og sælbankerne ud for øerne Langli, Fanø, Mandø og Rømø blev jævnligt besøgt af jægere, der på forskellig vis forsøgte at komme på skudhold af de eftertragtede sæler. En særpræget jagtform var „vrappemetoden“, hvor jægerne benyttede sig selv som lokkemiddel. De placerede sig på en sælbanke, og ved at bevæge sig som sæler („vrappe“) kunne de lokke de nysgerrige sæler på skudhold eller bevæge sig selv så tæt på sælerne, at de kunne skyde dem med deres haglgeværer.

zahmer Enten in einen Teich lockt, die anschließend mit Getreide durch ein Netzsystem in eine geschlossene Reuse geführt und zum Schluss getötet werden. Anlässlich der Revision des Jagdgesetzes 1931 wurde die Jagd und Fischerei auf Seevögel mit Netzen untersagt. Das neue Gesetz hat dem zielgerichteten Entenfang mit Netzen und den weniger beabsichtigten Fang, bei dem man nicht verhindern konnte, dass Enten in die Netze tauchen, unterbunden. Das Gesetz hat schlicht und einfach den Verkauf von Enten, die in Netzen gefangen worden waren, untersagt. Das Netzfangverbot hat dazu geführt, dass die Jäger sich eine Schrotflinte anschaffen mussten, wenn sie die Haushalte weiterhin mit Vögeln versorgen wollten.

JAG D MIT SCH U BSCH LIT TE N Während die Jagd mit dem Netz billig war (man konnte alles selbst herstellen), waren für die Jagd mit der Schrotflinte größere Investitionen in sowohl das Gewehr, als auch die Patronen erforderlich. Man machte auch nicht viel Beute, da man mit den zwei Schüssen, die zur Verfügung standen, nicht so viele Vögel erlegen konnte und zusätzlich verscheuchte der Lärm der Schüsse viele Vögel. Eine der Jagdmethoden mit dem Gewehr war die Jagd mit dem Schubschlitten, bei der die Jäger sich hinter kleinen Schlitten versteckten, die vorne mit einem Sichtschutz ausgestattet waren und sich so kriechend in Schussnähe der Enten voran schoben. Um so viele Enten

JAG T E N I DAG I modsætning til tidligere tider, hvor jagt ved Vadehavet har været en beskæftigelse, der kan benævnes som arbejde i lighed med fiskeri, høslæt og pasning af husdyr, er jagten i dag en fritidsbeskæftigelse. Motiveringen er ikke en økonomisk gevinst, så en god jagtdag er ikke proportional med mængden af nedlagt vildt. Den effektive tankegang, der i samfundet får sat udvikling i gang, bliver for jagtens vedkommende holdt i ave af love, der forhindrer, at jagten bliver for effektiv. Det omfatter både jagtvåben, patroner og andre hjælpemidler. Engang var jagt ved Vadehavet nærmest at betragte som en allemandsret (overvejende for lokalbefolkningen), hvor det var jægerne selv, der lavede reglerne for jagtens udøvelse. Samtidig med, at staten har overtaget forvaltningen, og jagtudbyttet har fået mindre og mindre betydning for beboerne, er jagtmulighederne gradvist blevet reduceret. Jagten i de privatejede områder i marsken og på øerne er overvejende lejet af de lokale jagtforeninger, der derved kan forvalte jagtens udøvelse, for eksempel intensiteten, ved at bestemme antallet af jagtudøvere. Disse er næsten udelukkende lokale jægere, der køber sig et årskort med adgang til jagt i området. Jagten på de statsejede områder er begrænset til 14 arealer på forlandet, nogle arealer i den nordlige del

Skubkane lavet af Mads Langli. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet / Von Mads Langli hergestellter Schubschlitten. Foto: Fischerei- und Seefahrtsmuseum

Hjemmelavede lokkefugle af regnspove anvendt til vadefuglejagt. Regnspoven blev totalfredet herhjemme i 1994. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet / Aus Brachvögeln selbstgemachte Lockvögel für die Jagd auf Watvögel. Brachvögel wurden 1994 in Dänemark vollständig unter Naturschutz gestellt. Foto: Fischerei- und Seefahrtsmuseum

39


Nationalpark Vadehavet

FAKTA Bog om jagten og natur ved Vadehavet / Buch über Jagd und Natur am Wattenmeer

Bogen ‚Jagt og natur ved Vadehavet‘ er skrevet af Ole Andreassen og rigt illustreret med fotos taget af naturfotograf Peter Lassen. Den indeholder beskrivelser af nutidige jagtformer i Vadehavet samt historiske afsnit om tidligere generationers specielle jagtformer i området. Desuden fortælles overordnet om forvaltningen af jagten i Vadehavet og om dette dynamiske naturområde. Bogen redigeres og udgives i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og forventes af udkomme i slutningen af 2019. / Der Verfasser des Buches ‚Jagd und Natur am Wattenmeer‘ ist Ole Andreassen, die vielen Fotos stammen von dem Naturfotografen Peter Lassen. Es enthält Beschreibungen heutiger Formen der Jagd am Wattenmeer und historische Abschnitte über die besonderen Jagdformen früherer Generationen in diesem Gebiet. Außerdem wird auf die Verwaltung der Jagd im Wattenmeer und dieses dynamische Naturgebiet eingegangen. Redaktion und Herausgabe des Buches erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Fiskeri- og Søfartsmuseet in Esbjerg. Es wird erwartet, dass das Buch Ende 2019 vorliegt.

Edderfuglene er ved at komme på skudhold for vadehavsjægeren. Foto: Claus Smedegaard / Eiderenten kommen in Schussnähe der Wattenmeerjäger. Foto: Claus Smedegaard

40

wie möglich zu erlegen, zogen mehrere Jäger zusammen aus. Außerdem schossen sie mit Gewehren mit viel Hagel, dem großen Kaliber 4. Das waren Vorladergewehre mit guter Reichweite, die reichlich Ladung aufnehmen konnten. Das Museum für Fischerei und Seefahrt in Esbjerg verfügt in seinem Magazin über zwei Schubschlitten. Der eine wurde von Mads Langli hergestellt, den anderen hat Henrik Georg Olsen dem Museum zur Verfügung gestellt.

SEEHUNDJAGD Im dänischen Teil des Wattenmeeres war die Jagd auf Seehunde bis 1976 erlaubt und die Seehundbänke vor den Inseln Langli, Fanø, Mandø und Rømø wurden regelmäßig von Jägern aufgesucht, die auf unterschiedliche Art und Weise versuchten, in Schussnähe der begehrten Seehunde zu kommen. Eine besondere Form der Jagd war die „Robbenmethode“, bei der die Jäger selbst das Lockmittel waren. Sie legten sich auf eine Seehundbank und bewegten sich („robbten“) wie Seehunde, um die neugierigen Seehunde in Schussnähe zu locken oder den Seehunden selbst so nahe zu kommen, dass man sie mit der Schrotflinte abschießen konnte.

DIE JAGD HEUTE Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als die Jagd am Wattenmeer eine Beschäftigung war, die genau wie die Fischerei, das Mähen und das Hüten von Haustieren als Arbeit bezeichnet werden konnte, ist die Jagd heute eine Freizeitbeschäftigung. Die Motivation ist nicht wirtschaftlicher Ertrag und ein guter Jagdtag ist nicht von der Menge erlegten Wildes abhängig. Der tatsächliche Gedankengang, der in der Gesellschaft die Entwicklung in Gang gebracht hat, wurde, was die Jagd betrifft, von Gesetzen in Zaum gehalten, die verhindern, dass die Jagd zu effektiv wird. Das betrifft sowohl die Jagdwaffen, als auch Patronen und andere Hilfsmittel. Zu gewissen Zeiten wurde die Jagd am Wattenmeer fast als Jedermannsrecht (überwiegend für die Lokalbevölkerung) betrachtet und es waren die Jäger, die selbst die Regeln für die Jagd festlegten. Mit der Übernahme der Verwaltung durch den Staat und der Tatsache, dass die Jagdausbeute für die Bevölkerung immer mehr an Bedeutung verloren hat, sind die Jagdmöglichkeiten nach und nach eingeschränkt worden. Die Jagd in privaten Gebieten in der Marsch und auf den Inseln wird überwiegend von lokalen Jagdvereinen gepachtet, die so die Jagdbedingungen, beispielsweise die Intensität der Jagd durch Festlegung der Anzahl Jäger verwalten können. Es handelt sich fast ausschließlich um lokale Jäger, die sich eine Jahreslizenz mit Zugang zur Jagd im Gebiet kaufen. Die Jagd in den staatlichen Gebieten beschränkt sich auf 14 Bereiche in den Vorländern, einige Bereiche im nördlichen Teil des Margrethekog in der Tøndermarsch und die Wattjagd außerhalb der „Garnelenlinie“.

WAT TJAGD Am Wattenmeer ist die Jagd im Fischereigebiet nach und nach ganz vor die „Garnelenlinie“ verschoben worden, die eigentlich festlegt, wo die Fischerei auf Nordseegarnelen zugelassen ist. Aber diese Linie, die von Skallingen im Norden bis Rømø im Süden verläuft, bezeichnet auch die Grenze des Gebietes, in dem im Fischereigebiet gejagt werden darf.


Nationalpark Vadehavet

Vadehavsjægerne står på vadejagt mellem edderfuglelokkerne og flytter sig ind og ud på bankerne med tidevandet. Foto: Claus Smedegaard

/ Die Wattenmeerjäger stehen bei der Wattjagd zwischen Scharen von Eiderenten und bewegen sich mit der Tide auf die Bänke und zurück. Foto: Claus Smedegaard

41


Nationalpark Vadehavet

De skudte edderfugle bindes til de andre lokkefugle og virker som ekstra lokkefugle. Foto: Claus Smedegaard / Die erlegten Eiderenten werden an die anderen Lockvögel gebunden und wirken so wie extra Lockvögel. Foto: Claus Smedegaard

42

F AKTA

Vadejagt / Wattjagd

I henhold til bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet af 1998 er det tilladt at drive vadejagt og jagt fra opankret motorbåd i perioden 1. oktober til 31. januar vest for en linje kaldet ”rejelinjen” mellem Skallingende og Fanø samt vest for linjerne mellem Fanø, Mandø og Rømø. Desuden er opsamling af nedlagt vildt fra motordrevet fartøj tilladt, herunder eftersøgning og aflivning i forbindelse med vadejagt.

/ Gemäß der Bekanntmachung zu Naturschutz und Wildreservat im Wattenmeer aus dem Jahr 1998 darf im Zeitraum 1. Oktober bis 31. Januar westlich einer sog. „Garnelenlinie“ zwischen Skallingende und Fanø und westlich der Linien zwischen Fanø, Mandø und Rømø Wattjagd und aus vor Anker liegenden Motorbooten Jagd betrieben werden. Außerdem sind das Einsammeln von aus Fahrzeugen mit Motorantrieb erlegtem Wild, auch die Suche und das Töten in Verbindung mit der Wattjagd zulässig.


Nationalpark Vadehavet

af Margrethekog i Tøndermarsken og vadejagt uden for „rejelinjen“.

VA DE JAGT Ved Vadehavet er jagt på fiskeriterritoriet lidt efter lidt blevet skubbet helt uden for „rejelinjen“, der egentlig er fastlagt for at angive, hvor fiskeri efter hesterejer er tilladt. Men linjen, som går fra Skallingen i nord til Rømø i syd, anvendes også som grænse for, hvor det er tilladt at drive jagt på fiskeriterritoriet. Selv om jagten er fri, skal man have en stedkendt guide med. En der ved, hvornår man kan tage af sted, så tidspunktet for jagten netop kommer til at passe sammen med stigende eller faldende vand. En der ved, hvornår der er vand nok i sejlrenden til motorbåden. En der ved, hvor alle de dybe render findes, så jægerne ikke bliver placeret for tæt på dem. Og (med tanke på jagten) en der ved, hvor og hvornår på dagen der er muligheder for edderfugletræk. Jeg er så heldig at kende sådan en guide. Han hedder Claus Smedegaard. Han har færdedes i området siden sin tidlige barndom og kender det ud og ind. Takket være ham har jeg fået lejlighed til at overvære jagt på forlandet på ænder og gæs, hvor jeg gemt i en „tønde“ har oplevet selve Vadehavets sjæl med sin mangfoldighed af vandfugle. Desuden har Claus flere gange sørget for, at jeg er kommet med på vadejagt uden for rejelinjen og fået uforglemmelige jagtoplevelser. Klædt helt i hvidt som en svane har jeg sammen med gode venner stået i vand til navlen og dirrende af spænding set den ene flok edderfugle efter den anden dukke op i horisonten med kurs mod vores store samling af lokkeænder. Samtidig med at jeg der på bunden af havet følte mig så lille og sårbar, havde jeg en frydefuld fornemmelse af at have udfordret det store ocean ved på naturens betingelser at have høstet lidt af overskuddet.

DRØ M M E N OG BOG E N Da jeg første gang stod ved Kammerslusen og lod blikket vandre fra nord til syd og tilbage igen, blev jeg ramt på alle sanser af Vadehavets mangfoldighed og uendelighed. Det var ikke bare synet af de utallige vadefugle, og lyden af de blandede fuglestemmer, men hele den ubeskrivelige stemning i det omfattende naturområde. Jeg var klar over, at jeg ikke fra Kammerslusen kunne overskue hele Vadehavet, men lovede mig selv, at jeg ville besøge så mange steder som muligt ved Vadehavet. Da var jeg så heldig at møde den erfarne og vidende vadehavsjæger Claus Smedegaard. Sammen med fotografen Peter Lassen blev vi tre enige om at lave en bog om jagten og naturen ved Vadehavet. Denne opgave har medført, at jeg har besøgt mange områder ved Vadehavet, hvor jeg har overværet adskillige jagter, og atter og atter oplevet den unikke vadehavsstemning.

Da jeg første gang stod ved Kammerslusen og lod blikket vandre fra nord til syd og tilbage igen, blev jeg ramt på alle sanser af Vadehavets mangfoldighed og uendelighed. / Als ich das erste Mal an der Kammersluse stand und den Blick von Norden nach Süden und zurück wandern ließ, hat die Vielfalt und Unendlichkeit des Wattenmeers mich mit allen Sinnen gepackt. OLE ANDREASSEN

Auch wenn die Jagd frei ist, muss man in Begleitung eines ortskundigen Guides sein, der weiß, wann man aufbrechen kann, sodass der Zeitpunkt für die Jagd an auf- oder ablaufende Flut angepasst ist. Er muss auch wissen, wann die Fahrrinne ausreichend Wasser für das Motorboot führt und wo die tiefen Rinnen liegen, damit die Jäger diesen nicht zu nahe kommen. Und (in Bezug auf die Jagd) muss er wissen, wo und zu welcher Tageszeit die Eiderenten möglicherweise ziehen. Ich habe das Glück, einen derartigen Guide zu kennen. Er heißt Claus Smedegaard. Er kennt das Gebiet seit frühester Kindheit und wie seine Westentasche. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich bei einer Jagd auf Enten und Gänse auf den Vorländern dabei sein konnte und versteckt in einer „Tonne“ die Seele des Wattenmeeres mit seinen vielfältigen Wasservögeln erleben durfte. Claus hat auch mehrfach dafür gesorgt, dass ich an der Wattjagd vor der Garnelenlinie mit unvergesslichen Jagderlebnissen teilnehmen konnte. Weiß wie ein Schwan gekleidet habe ich mit guten Freunden bis zum Nabel im Wasser gestanden und voller Spannung eine Schar Eiderenten nach der anderen am Horizont auftauchen sehen, die Kurs auf unsere große Schar Lockenten genommen hat. Auf dem Meeresboden fühlte ich mich so klein und verletzlich, erlebte aber gleichzeitig das Glücksgefühl, den großen Ozean herausgefordert und zu den Bedingungen der Natur ein wenig des Überschusses geerntet zu haben.

DER TR AUM VOM BUCH Als ich das erste Mal an der Kammersluse stand und den Blick von Norden nach Süden und zurück wandern ließ, hat die Vielfalt und Unendlichkeit des Wattenmeers mich mit allen Sinnen gepackt. Es war nicht nur der Anblick der unzähligen Watvögel, die vielen Vogelstimmen, sondern die ganz unbeschreibliche Stimmung in diesem großen Naturgebiet. Mir war klar, dass ich von der Kammersluse nicht das ganze Wattenmeer überblicken konnte, aber ich nahm mir fest vor, so viele Orte wie möglich am Wattenmeer zu besuchen. Dann hatte ich das Glück, den erfahrenen und kenntnisreichen Wattenmeerjäger Claus Smedegaard kennenzulernen. Zusammen mit dem Fotografen Peter Lassen haben wir uns vorgenommen, ein Buch über die Jagd und Natur am Wattenmeer herauszugeben. Das hat dazu geführt, dass ich viele Gebiete am Wattenmeer aufgesucht habe, bei der Jagd häufig dabei war und immer wieder diese einmalige Stimmung am Wattenmeer erlebt habe.

43


Nationalpark Vadehavet

Vilde fugle blev lokket ‚i køjen‘ Wilde Vögel wurden ‚in die Koje‘ gelockt En fuglekøje er et anlæg til fangst af vildænder og andre trækfugle. Det er en kunstigt anlagt sekskantet dam, der i hvert hjørne er forsynet med krumme kanaler, som er overdækket med net. Hver kanal ender i en ruse. Ved hjælp af tamme og stækkede lokkeænder lokkedes de vilde ænder på efterårstræk ned i dammen. Når der var samlet en passende flok af vilde ænder i søen, fløjtede fangemesteren de tamme ænder ind i en af fangarmene, hvor han havde udlagt korn, og de vilde ænder fulgte gerne med. De kunne ikke se fangemesteren, der var skjult bag en af de mange skærme, der var sat op langs fangarmen. Han havde desuden lagt gløder af en bestemt slags tørv i et stenkrus, og røgen derfra skulle medvirke til, at ænderne ikke kunne lugte ham. Når ænderne var kommet tilpas langt ind i fangarmen, trådte fangemesteren frem, og de vilde ænder blev skræmt ind i fangstrusen, mens de tamme roligt svømmede tilbage i søen. Derefter blev de vilde ænder aflivet. De tamme lokkeænder var mærket med huller i svømmehuden, så fangemesteren kunne genkende dem, hvis de var fulgt efter en flok vilde ænder ind i rusen.

HOLL A N DSK OPFIN DE L SE De første fuglekøjer blev anlagt i Holland i middelalderen, og i 1700-tallet blev der efter hollandsk forbillede også indrettet fuglekøjer på de nordfrisiske øer. På Fanø oprettedes flere i midten af 1800-tallet. En af dem er Sønderho Gamle Fuglekøje, der er åben for besøgende, og her kan man få et levende indtryk af, hvordan fangstteknikken har været anvendt. Man kan også besøge gamle fuglekøjer på de tyske vadehavsøer Sylt, Föhr og Amrum.

Eine Vogelkoje ist eine Anlage, in der Wildenten und andere Zugvögel gefangen werden. Es handelt sich um einen künstlich angelegten, sechseckigen Teich, der in jeder Ecke krumme Kanäle aufweist, die mit einem Netz abgedeckt sind. Jeder Kanal führt in eine Reuse. Mit Hilfe zahmer Lockenten mit gestutzten Flügeln wurden die Wildenten auf dem Herbstzug in den Teich gelockt. Wenn sich eine Schar Wildenten in dem See gesammelt hatte, pfiff der Fangmeister die zahmen Enten in einen der Fangarme, in dem er Getreide ausgelegt hatte und die Wildenten folgten ihnen gerne. Sie konnten den Fangmeister nicht sehen, der hinter einer der vielen Abschirmungen entlang des Fangarms versteckt war. Außerdem hatte er Glut einer bestimmten Torfart in einen Becher aus Steingut gefüllt, damit der aufsteigende Rauch dazu beiträgt, dass die Enten ihn nicht rochen. Wenn die Enten weit genug in den Fangarm vorgedrungen waren, zeigte sich der Fangmeister und die Wildenten wurden in die Fangreuse gescheucht, während die zahmen Enten in aller Ruhe zurück in den See schwammen. Anschließend wurden die Wildenten getötet. Die zahmen Lockenten waren in den Schwimmhäuten mit Löchern gekennzeichnet, so dass der Fangmeister sie wiedererkennen konnte, sollten sie einer Schar wilder Enten in die Reuse gefolgt sein.

N I E D E R L Ä N D IS C H E E R FI N D U N G Die ersten Vogelkojen wurden im Mittelalter in den Niederlanden angelegt, im 18. Jahrhundert wurden auch auf den nordfriesischen Inseln Vogelkojen nach niederländischem Vorbild eingerichtet. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden mehrere auf Fanø eingerichtet. Dazu gehört auch Sønderho Gamle Fuglekøje, die besichtigt werden kann und einen lebendigen Eindruck von der Fangtechnik vermittelt. Alte Vogelkojen können auch auf den deutschen Wattenmeerinseln Sylt, Föhr und Amrum besichtigt werden.

Sønderho Gamle Fuglekøje blev grundlagt i 1866. Foreningen til Bevarelse af Sønderho Gamle Fuglekøje har sørget for dens istandsættelse. Foto: Svend Tougaard Sønderho Gamle Fuglekøje wurde 1866 eingerichtet. Der Verein für den Erhalt der Sønderho Gamle Fuglekøje hat für ihre Instandsetzung gesorgt. Foto: Svend Tougaard

44


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Swinde Wiederhold

I en klasse for sig selv / Unvergleichbar einzigartig På Danmarks eneste tidevandsø, Mandø, bor der i dag kun 29 mennesker – alle sammen individualister. Mandø er et mikrokosmos, der regelmæssigt bliver opslugt af havet. En lille plet jord. Her er det tidevandet, der bestemmer livsrytmen – et liv i Vadehavet. Hvordan former livet sig på en så isoleret ø? Hvordan klarer de mennesker, der bor på øen, sig? Hvem bor fast her? Hvem tager sig af de ældre? En tilværelse i det 21. århundrede og samtidig på én af landets mindste øer – hvordan hænger det sammen? Med disse spørgsmål i bagagen drog den tyske fotojournalistik- og dokumentarfotografistuderende Swinde Wiederhold i efteråret 2018 til Mandø.

/ Auf Mandø, Dänemarks einziger Gezeiteninsel, leben nur noch 29 Menschen – ausnahmslos Individualisten. Mandø ist ein kleiner Kosmos, der regelmäßig vom Meer geschluckt wird. Ein winziges Fleckchen Erde. Hier bestimmen die Gezeiten den Lebensrhythmus – ein Leben im Wattenmeer. Wie sieht das Leben auf einer derartig abgeschiedenen Insel aus? Wie versorgen sich die Menschen, die auf dieser Insel leben? Wer lebt hier dauerhaft? Wer kümmert sich um die Alten? Ein Leben im 21. Jahrhundert, ein Leben auf der kleinsten Insel im Lande – wie passt das zusammen? Mit diesen Fragen im Gepäck fuhr die deutsche Studentin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie, Swinde Wiederhold, im Herbst 2018 nach Mandø.

F A KTA

Swinde Wiederhold

Swinde Wiederhold blev født i 1988 i Essen. Efter studentereksamen gennemførte hun uddannelsen til politibetjent, før hun sprang på cyklen og helt alene cyklede fra det sydlige Argentina til det nordlige Alaska. Turen tog hende tre år. I forlængelse af denne panamerikanske cykeltur påbegyndte hun i 2014 studiet i fotojournalistik og dokumentarfotografi i Hannover. Tyngden i hendes fotografiske virke ligger på sociale og samfundsmæssige temaer i ind- og udland. Hendes anden lange cykeltur fandt sted fra februar til oktober 2017, hvor hun sammen med sin kæreste cyklede fra Schweiz til Pakistan. Derpå fulgte et udlandssemester i Dhaka i Bangladesh, før hun i sommeren 2018 deltog i et kursus i fotojournalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Sideløbende arbejdede hun på sit fotoprojekt om Mandø. „Mit projekt går ud på at udforske den lokale natur og de mennesker, der bor der. På det personlige plan har jeg en ambition om at forstå de lokale og deres indstilling til tilværelsen, samtidig med at jeg får indblik i de genvordigheder, som de til daglig må slås med som en konsekvens af deres isolerede bopæl og tilværelse.“ Under titlen „Hier ist das Leben, nicht nur Sand / Her er liv, ikke bare sand / Here is life, not only sand“ er der en bog undervejs om mit arbejde, hvor nogle af de få mennesker, der bor permanent på Mandø, kommer til orde. Bogen vil fra 2020 kunne købes i „Vadehavscentret“ i Vester Vedsted

Swinde Wiederhold geboren 1988 in Essen, absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Polizistin, bevor sie sich als Alleinreisende für drei Jahre auf den Fahrradsattel schwang und von Argentinien nach Alaska fuhr. Im Anschluss an ihre Panamericana-Tour nahm sie 2014 das Studium für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover auf. Ihr fotografischer Fokus liegt auf sozialen und gesellschaftlichen Themen im In- und Ausland. Ihre zweite LangzeitRadreise (Februar - Oktober 2017) führte sie, begleitet von ihrem Partner, von der Schweiz nach Pakistan. Ein Auslandssemester in Dhaka, Bangladesch folgte, bevor sie sich im Sommer 2018 an der „Danish School of Media and Journalism“ (DMJX) in Aarhus einschrieb. Während dieser Zeit arbeitete sie auf der Insel Mandø an ihrem Fotoprojekt. „Durch mein Projekt erforsche ich die örtliche Natur und die dort lebenden Menschen. Mein persönliches Anliegen ist es, die Einheimischen und ihre Sicht auf das Leben zu verstehen und gleichzeitig die Beschwernisse aufzuspüren, mit denen sie allein schon wegen ihres abgeschiedenen Wohnortes und Lebens täglich konfrontiert sind.“ Unter dem Titel „Hier ist das Leben, nicht nur Sand / Here is life, not only sand“ wird ein Buch über meine Arbeit erscheinen, in dem die nur noch wenigen, dauerhaft auf Mandø lebenden Inselbewohner zu Wort kommen. Die Publikation wird ab 2020 im „Vadehavscentret“ (Wattenmeerzentrum, Ribe) erhältlich sein.

45


Nationalpark Vadehavet

M O N A O G O S VA L D J Ø R G E N S E N 68 og 76 år / Jahre

På øen er de kendt som „de gamle“. Som andre ofte siger om dem: „De lever stadig i trediverne.“ Osvald er født på øen, og sammen med sin kone Mona bor han i det selvsamme hus, hvor han kom til verden. Parret har fire børn. Kun den yngste af dem, Gregers, er blevet på øen. De øvrige er rejst til fastlandet.

46

Det begyndte med et slagtilfælde. Men det blev ikke ved det ene. Og så fulgte et hjerteanfald. Lige siden har det været Mona, der kørte traktoren. Hun kører ud på engen og driver kreaturerne sammen, og derhjemme tager hun sig af Osvald.

Auf der Insel werden sie „The Oldtimers“ genannt. Manch einer sagt: „Die leben noch wie in den Dreißigerjahren“. Osvald wurde auf der Insel geboren und lebt zusammen mit seiner Ehefrau Mona in dem Haus, in dem er geboren wurde. Die Beiden haben vier Kinder. Allein Gregers, der Jüngste, ist auf der Insel geblieben. Alle

Anderen zog es auf das Festland. Zunächst war es nur ein Schlaganfall. Es folgten weitere. Dann ein Herzinfarkt. Seitdem sitzt Mona hinter dem Steuer auf dem Traktor. Sie fährt auf die Weide, treibt die Rinder zusammen und kümmert sich daheim um Osvald.


Nationalpark Vadehavet

DRONNINGEN AF MANDØ 70 år / Jahre

Ellen Hjorth Christensen bor sammen med sin mand, Kjeld Christensen, i et stort hus. Hun er øens omdrejningspunkt – dens „dronning“. Ellen er født på Mandø og mødte Kjeld, da hun i sin tid arbejdede inde på fastlandet som bankassistent. Det var fra 1962 til 1974. Sidenhen flyttede de sammen

til Mandø. Deres to børn, Karin og Claus, bor ligeledes på øen. Ellen bestyrer øens eneste butik, Mandø Brugs. Om sommeren driver hun også campingpladsen. „Om vinteren tager vi os af hinanden, har tid til at drikke en kop kaffe sammen og spille bingo. Det er hyggeligt.“

Ellen Hjorth Christensen lebt gemeinsam mit ihrem Mann, Kjeld Christensen, in ihrem großen Haus. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Insel – die „Königin“. Ellen wurde auf Mandø geboren und traf Kjeld, als sie auf dem Festland eine Arbeit als Bankangestellte fand. Dies war zwischen

den Jahren 1962 und 1974. Später sind sie zusammen nach Mandø gezogen. Sie haben zwei Kinder; Karin und Claus leben ebenfalls auf der Insel. Ellen führt den einzigen Kaufladen auf der Insel. Im Sommer betreibt sie den Campingplatz. „Im Winter kümmern wir uns gegenseitig um uns, wir haben Zeit, einen

Kaffee zu trinken und Bingo zu spielen. Es ist hyggelig.“

47


Nationalpark Vadehavet

KJELD CHRISTENSEN 74 år / Jahre

I sommermånederne er Kjeld Christensen ikke så vild med at bo på øen. Så tager han bilen, og med båden på anhængeren kører han til Ringkøbing Fjord, hvor han fanger rødspætter. Muttersalene. „I sommermånederne tilbringer jeg måske 80 procent af tiden ved Ringkøbing Fjord. På det tidspunkt er der for mange turister

48

på Mandø efter min smag.” Han kom i sin tid til øen sammen med sin kone Ellen og blev chauffør på postvognen. Som han udtrykker det: „Når man har sådan et job, så er man også nødt til at leve på øen.“

Kjeld Christensen hat in den Sommermonaten das Leben auf der Insel schnell satt. Er steigt dann in sein Auto und fährt mit seinem Boot auf dem Anhänger nach dem Küstensee Ringkøbing Fjord. Hier fischt er nach Schollen. Ganz allein. „Ich verbringe 80 Prozent der Sommerzeit am Ringkøbing Fjord. Zu dieser Zeit sind mir zu viele

Touristen auf Mandø.“ Er kam zusammen mit seiner Frau Ellen auf die Insel und fuhr den Postwagen. Er sagt: „Wenn du diesen Job hattest, warst du verpflichtet auf der Insel zu leben.“


Nationalpark Vadehavet

K J E L D „ K O L D I N G“ 80 år / Jahre

Kjeld Dann Hermansen har sejlet over hele kloden. I 13 år. Han har også i perioder boet i Venezuela, Peru, Australien, Indien og Afrika. Selv betegner han sin funktion på skibet som „pumpemand“ – teknikeren, der vedligeholder og reparerer maskinerne. „Jeg har altid været lidt for mig selv og er altid gået mine egne veje.“

Han fortæller med begejstring sin livshistorie og øser af sin livsvisdom: „Livet er et kæmpe cirkus. Tag det, du kan lide, og lad resten være.“ Om Mandø siger han med en hentydning til tidevandet: „Det gode ved en ø er, at man aldrig véd, om man kan komme derfra i morgen eller først i overmorgen.

Kjeld Dann Hermansen segelte um die Welt. 13 Jahre lang. Längere Zeiten verbrachte er in Venezuela, Peru, Australien, Indien und Afrika. Selbst bezeichnet er seinen Job auf dem Schiff als „pumpman“ – der Ingenieur, der die Maschinen wartet und repariert. „Ich war schon immer ein besonderer Typ,

ich bin schon immer meinen eigenen Weg gegangen.“ Er hat Freude daran, seine Lebensgeschichte zu erzählen und Lebensweisheiten weiter zu geben: „Das Leben ist ein großer Zirkus, nimm Dir was Dir gefällt und lass‘ alles Andere liegen.“ Über Mandø sagt er auf die Gezeiten bezogen: „Das Gute an einer Insel

ist, dass Du nicht weißt, ob du sie morgen oder übermorgen verlassen kannst“.

49


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Marco Brodde, naturvejleder, Fanø / Naturberater, Fanø

Fanøs børn beskytter sjældne terner / Fanøs Kinder schützen seltene Seeschwalben

Skoleelever fra vadehavsøen er blevet en aktiv del af et af Nationalpark Vadehavets naturprojekter. Siden februar har børnene i 2. og 3. klasserne på Fanø Skole haft kystfugle og terner på skoleskemaet. Flere fag er blevet inddraget, og børnene har på en spændende måde lært om den rige natur i lokalområdet, som de ikke nødvendigvis kender så meget til. Med træklodser, maling, digte og farveblyanter er Fanøs skolebørn gået til kamp for dværgternen. I et samarbejde mellem Fanø Skole, kommunen, Nationalpark Vadehavet og Aarhus Universitet bidrager øens børn med et stykke konkret naturbeskyttelsesarbejde, der med stor sandsynlighed kan få reel betydning for den truede fugleart, som har sit vigtigste yngleområde i netop Vadehavet. Samtidig bliver børnene fra 2. og 3. klasse vidende om den spændende lokale natur, som de på trods af bopælen ikke nødvendigvis kender ret meget til. Samarbejdspartnerne i Nationalpark Vadehavets Kystfugeprojekt har i en årrække forsøgt at beskytte dværgterner, præstekraver og andre ynglefugle på strandene mod tre forskellige udfordringer. Arterne ruger direkte på stranden eller strandengen, og er derfor udsatte overfor både menneskers forstyrrelser, der skræmmer de rugende fugle af rederne, og overfor rovdyr som især

50

Die Schüler der Wattenmeerinsel sind zu einem aktiven Bestandteil der Naturprojekte von Nationalpark Vadehavet geworden. Seit Februar sind die Küstenvögel und Seeschwalben Bestandteil des Lehrplans für die Kinder aus der 2. und 3. Klasse der Schule auf Fanø. Das bezieht mehrere Fächer ein und die Kinder haben auf interessante Art und Weise etwas über die reiche Natur in ihrem unmittelbaren Umfeld gelernt, das sie nicht unbedingt gut kennen. Mit Holzklötzen, Farbe, Gedichten und Buntstiften setzen die Schüler aus Fanø sich für die Zwergseeschwalbe ein. In einer Kooperation zwischen der Schule auf Fanø, der Gemeinde, Nationalpark Vadehavet und der Universität Aarhus tragen die Kinder der Insel zu einem Stück konkreter Naturschutzarbeit bei, die sehr wahrscheinlich für die bedrohte Vogelart, deren wichtigster Brutplatz das Wattenmeer ist, von echter Bedeutung sein kann. Gleichzeitig lernen die Kinder aus der 2. und 3. Klasse etwas über die interessante Natur vor Ort, die sie trotz der Tatsache, dass sie dort wohnen, nicht unbedingt gut kennen. Die Kooperationspartner im Küstenvogelprojekt von Nationalpark Vadehavet versuchen seit mehreren Jahren, die Zwergseeschwalbe, Regenpfeifer und andere Brutvögel am Strand vor drei verschiedenen Herausforderungen

Dværgternen – og denne er altså en ægte fugl – er verdens mindste terneart og stærkt truet. I Danmark yngler i alt blot cirka 400 dværgterner, heraf knap halvdelen på strande i vadehavsområdet. Foto: Tandrup Naturfilm / Die Zwergseeschwalbe - hier eine echte - ist die weltweit kleinste Seeschwalbenart und stark bedroht. In Dänemark brüten insgesamt knapp 400 Zwergseeschwalben, von denen knapp die Hälfte die Strände im Wattenmeergebiet aufsucht. Foto: Tandrup Naturfilm


Nationalpark Vadehavet

51


Nationalpark Vadehavet

ræven, der gerne spiser både æg og unger og kan holde ynglefuglene helt fra at slå sig ned. Til sidst kan blæst og høj vandstand langs kysten true med at skylle reder og æg væk. Med blot ganske få fugle tilbage, skal der ikke så mange tilfældigheder til (naturlige eller menneskeskabte), før arterne forsvinder fra Vadehavet. Større kolonier af fugle kan både skræmme ræve væk og gøre mennesker tydeligt opmærksomme på deres tilstedeværelse, mens få spredte ynglepar er langt mere sårbare.

H VOR E R SIKKE RH E DE N S TØ R S T? Partnerne i projektet i Vadehavet har i flere år markeret de vigtigste yngleområder med informationstavler og en simpel snor, der beder strandgæster gå rundt om kolonien i stedet for igennem den. Alle gæster tager godt imod budskabet, men ræve og høje vandstande anerkender ikke grænsen ind til de truede fugle. Derfor har nationalparken investeret i særlige rævesikre hegn, der i 2019 er sat op omkring de to bedste yngleområder på Fanø. Endda på et oplagt sted lidt højere oppe i terrænet, hvor vandet ikke kommer om sommeren. Hvis bare ternene vælger at ruge indenfor hegnet, kan de med stor sandsynlighed undgå både mennesker, ræve og oversvømmelse. Det er her, børnene på Fanø Skole kommer ind i billedet. I lignende projekter verden over anvender man nemlig lokketerner; livagtige modeller at træ eller plastik, der får området til at se beboet og sikkert ud med terneøjne. De professionelle lokketerner er kostbare, og der skal faktisk helst stå nogle stykker sammen, før de har den ønskede effekt. Men der er ingen, der siger, at lokketernene ikke kan konstrueres af børn. Så i forårets første halvdel kastede Fanøs 2. og 3. klasser sig ud i at file et stort antal træklodser til, pudse dem og male dem i de

zu schützen. Diese Vogelarten brüten direkt auf dem Strand oder auf Strandwiesen und sind daher Störungen durch den Menschen ausgesetzt, die brütende Vögel aus den Nestern verschrecken und Raubtieren, insbesondere dem Fuchs, der gerne sowohl die Eier, als auch die Jungen raubt und Brutvögel davon abhalten kann, sich niederzulassen. Schließlich können Wind und hoher Wasserstand an der Küste drohen, die Nester und Eier wegzuspülen. Da es nur noch wenige dieser Vögel gibt, braucht es nicht viel (durch Menschen verursachte Zufälle oder natürliche Ursachen), damit die Art aus dem Wattenmeer verschwindet. Große Vogelkolonien können Füchse verjagen und den Menschen eindeutig auf ihr Vorkommen hinweisen, während wenige verstreute Brutpaare wesentlich verletzlicher sind.

Sløjdlærer Alan Skelmose forklarer eleverne, hvordan de skal arbejde med træ-ternerne. Foto: John Frikke

WO IS T DIE SICH E RH EIT A M G RÖSTE N?

Udsætningen af lokketerner i begyndelsen af maj fik opmærksomhed langt ud i vadehavsområdet. Danmarks Radio lavede blandt andet et indslag til TV-Avisen. Foto: John Frikke

Die Partner im Wattenmeer haben jahrelang die wichtigsten Brutgebiete mit Info-Tafeln und einem einfachen Band markiert, mit dem die Strandgäste gebeten werden, um die Kolonie herumzugehen, anstatt durch sie zu gehen. Die Gäste sind offen für die Botschaft, aber Füchse und hohe Wasserstände halten sich nicht an die Grenze zu den bedrohten Vögeln. Aus diesem Grund hat der Nationalpark in besondere, fuchssichere Zäune investiert, die in 2019 um die beiden besten Brutgebiete auf Fanø gezogen wurden. Das gilt auch für ein naheliegendes Gebiet etwas weiter oberhalb im Gelände, das im Sommer nicht vom Wasser erreicht wird. Wenn die Seeschwalben sich entschließen, innerhalb der Umzäunung zu brüten, können sie aller Wahrscheinlichkeit nach sowohl Menschen, als auch Füchse und Überschwemmungen vermeiden. Und hier kommen die Kinder aus der Schule auf Fanø ins Bild. In ähnli-

/ Werklehrer Alan Skelmose erklärt den Schülern, wie sie mit den Seeschwalben aus Holz arbeiten sollen. Foto: John Frikke

/ Das Aussetzen der LockSeeschwalben Anfang Mai fand weit über das Wattenmeergebiet hinaus Beachtung. Unter anderem hat Danmarks Radio einen Beitrag für die Sendung TV-Avisen gemacht. Foto: John Frikke

Eleverne i Fanøs 2. og 3. klasser var aktive i sløjdlokalet, hvor de først filede træklodser til, inden de pudsede dem og malede dem i de rigtige terne-farver. Foto: John Frikke / Die Schüler der 2. und 3. Klassen auf Fanø haben eifrig im Werkraum gearbeitet, wo sie zunächst Holzklötze zurechtgefeilt, anschließend poliert und in den richtigen Farben angemalt haben. Foto: John Frikke

Træ-ternerne er forsynet med en lille sokkel, som placeres nede i strandsandet, så ternene forbliver på det udvalgte sted. Foto: John Frikke

52

/ Die Seeschwalben aus Holz stehen auf einem kleinen Sockel, der am Strand im Sand versenkt wird, damit die Seeschwalben an dem gewählten Ort bleiben. Foto: John Frikke


Nationalpark Vadehavet

F A KTA Kystfugleprojekt / Küstenvogelprojekt

Kystfugle er en fælles betegnelse for en række karakteristiske ande-, måge- og vadefuglearter, som lever og yngler i naturtyper på overgangen mellem hav og land. For kystfugleprojektet i Nationalpark Vadehavet er målarterne især hvidbrystet præstekrave, dværgterne og havterne. Alle er de såkaldt jordrugende fugle, og mange af dem finder deres foretrukne yngleområder i sandede områder langs vore kyster. Således også i Vadehavet, hvor strandene på vestsiden af Rømø, Fanø og Skallingen er de vigtigste. Nationalpark Vadehavets Kystfugleprojekt blev påbegyndt i 2013 og gennemføres i et samarbejde mellem vadehavskommunerne (Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde), Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening. Arbejdet har fra starten bestået i at informere om og imødegå de problemer, der kan opstå om sommeren, når både fugle og mennesker opholder sig i strandområderne. I de senere år er der også blevet reserveret en række mindre områder på strandene til de ynglende fugle ved hjælp af hegn.

chen Projekten werden weltweit Lock-Seeschwalben eingesetzt; das sind lebensechte Modelle aus Holz oder Kunststoff, die das Gebiet in den Augen der Seeschwalbe bewohnt und sicher erscheinen lassen. Professionelle Lock-Seeschwalben sind kostbar und man benötigt einige Exemplare, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Aber niemand kann behaupten, dass diese Lock-Seeschwalben nicht von Kindern hergestellt werden können. Somit haben die 2. und 3. Klassen auf Fanø sich in der ersten Frühjahrshälfte daran begeben, viele Holzklötze zu feilen, polieren und in den richtigen Farben zu bemalen. Das Ergebnis sind 80 schöne Zwergseeschwalben, die an den Brutplätzen ausgesetzt wurden, als die Seeschwalben aus Afrika kamen. Mit ihrem weißen Fleck auf der Stirn und dem gelben Schnabel haben sie ihren Artgenossen signalisiert, dass man hier in aller Sicherheit brüten kann.

Z EICH N E N H EIST SE H E N Die Kinder haben fächerübergreifen an den Seeschwalben gearbeitet und anhand ihrer Skizzen und Zeichnungen etwas über Physiologie, Körperbau und Lebensweise der verschiedenen Arten gelernt. Die Schüler haben dabei auch gelernt, dass es Küstenseeschwalben und Fluss-Seeschwalben gibt und diese sich unter anderem

/ Küstenvogel ist eine generische Bezeichnung für eine Reihe charakteristischer Enten-, Möwenund Watvogelarten, die in Naturtypen am Übergang zwischen Meer und Land leben und brüten. Die Zielarten des Küstenvogelprojektes im Nationalpark Vadehavet sind insbesondere Seeregenpfeifer, Zwergseeschwalbe und Küstenseeschwalbe. Diese Arten brüten alle am Boden und viele finden ihre bevorzugten Brutgebiete in den sandigen Bereichen an unseren Küsten. Das gilt auch für das Wattenmeer, wo die Strände an der Westseite von Rømø, Fanø und Skallingen am wichtigsten sind. Das Küstenvogelprojekt von Nationalpark Vadehavet ist in 2013 angelaufen und wird in Zusammenarbeit mit den Wattenmeergemeinden (Tønder, Esbjerg, Fanø und Varde), Naturstyrelsen und Dansk Ornitologisk Forening durchgeführt. Die Arbeit hat von Anfang an daraus bestanden, zu informieren und die Probleme anzugehen, die im Sommer entstehen können, wenn sich die Vögel, wie auch Menschen in den Strandgebieten aufhalten. In den letzten Jahren sind auch einige kleinere Gebiete an den Stränden mit Hilfe von Zäunen für die Brutvögel geschützt worden.

53


Nationalpark Vadehavet I alt lavede skoleeleverne 80 flotte dværgterner af træ. Foto: John Frikke / Insgesamt haben die Schüler 80 wunderbare Zwergseeschwalben aus Holz hergestellt. Foto: John Frikke

Naturvejleder Marco Brodde viser skolebørnene fra Fanø, hvordan de skal placere lokketernerne i sandet. Foto: John Frikke / Naturberater Marco Brodde zeigt Schülern aus Fanø, wie sie die Lock-Seeschwalben im Sand aufstellen müssen. Foto: John Frikke Dværgternerne kom også på skoleskemaet i fagene dansk og billedkunst. Foto: John Frikke / Die Seeschwalben aus Holz stehen auf einem kleinen Sockel, der am Strand im Sand versenkt wird, damit die Seeschwalben an dem gewählten Ort bleiben. Foto: John Frikke

rigtige farver. Resultatet er over 80 smukke dværgterner, der samtidig med ternernes ankomst fra Afrika, blev sat ud på ynglepladsen. Med deres hvide plet i panden og det gule næb signalerede de til deres levende artsfæller, at her kan man yngle i sikkerhed.

AT TEG N E E R AT SE Børnene har arbejdet tværfagligt med ternerne og er gennem deres skitser og tegninger blevet klogere på de forskellige arters fysiologi, bygning og levevis. Her lærte eleverne, at der også findes havterner og fjordterner, og at man kan skelne dem fra hinanden, blandt andet på næbbets farve. Det, man tegner, skal man koncentrere sig om at se grundigt på. Og der er ingen tvivl om, at børnene husker et motiv, som de har lært at kende gennem iagttagelsestegning af en ægte udstoppet fugl. Også danskfaget kom i spil i projektet, hvor børnene studerede ternernes biologi og skrev digte ud fra deres nye viden om en spændende gruppe fugle, der kan flyve mellem 60.000 og 80.000 km om året for at komme frem og tilbage mellem vinterkvartererne og yngleområderne, hvor de helst skal have æg og unger ud af alle anstrengelserne. Nu har Fanøs børn i hvert fald gjort en indsats for at chancerne her for øges.

54

durch die Farbe des Schnabels unterscheiden. Wenn man etwas zeichnet, muss man sich darauf konzentrieren und es genau anschauen. Und es gibt keinen Zweifel, dass die Kinder sich an ein Motiv erinnern, dass sie anhand von Beobachtungen eines echten, ausgestopften Vogels kennengelernt haben. Auch das Fach Dänisch war in das Projekt eingebunden, in dem die Kinder etwas über die Biologie der Seeschwalbe gelernt haben und auf Basis ihres neu erworbenen Wissens Gedichte über eine interessante Vogelgruppe schrieben, die jährlich 60.000 bis 80.000 km zurücklegen kann, wenn sie zwischen dem Winterquartier und den Brutgebieten wechselt, wo sie nach Möglichkeit Eier legt und Junge groß zieht, . Die Kinder auf Fanø haben sich in jedem Fall für bessere diesbezügliche Chancen eingesetzt. Welterbepartner und Bildungs- und Forschungspartner entwickelt. Außerdem sollen die Arbeiten bezüglich der Produkte aus dem Nationalpark mit besonderem Schwerpunkt bei den Nahrungsmitteln fortgesetzt werden.


Nationalpark Vadehavet

Terne -poesi Terne-efterligningerne, som 2. og 3. klasse-børnene på Fanø har lavet, er skabt ud af træklodser, som deres sløjdlærer forberedte til formålet. Herefter har børnene filet, slebet og malet på klodserne, inden resultatet i form af 80 flotte lokketerner stod færdigt. Men terneprojektet har ikke kun fundet sted i sløjdlokalet, for klassernes lærere valgte også at integrere arbejdet med den sjældne dværgterne i andre fag. Derfor er der også blevet tegnet og malet smukke portrætter af de vævre kystfugle, ligesom der er blevet skrevet digte om de langdistance-trækkende kystfugle, som hvert forår opsøger Fanøs strande for at yngle. Digtene er skrevet som såkaldte ‚Du-digte‘. Amalie fra 3.a har skrevet dette digt om havternen:

Du har en sort kalot og hvid-grå fjer Du har korte røde ben Du har lange spidse vinger, derfor flyver du hurtigt Du har et rødt næb Du spiser krebsdyr og småfisk Du dykker ned i havet og griber fisken med næbbet Du rejser hvert år fra Nordpolen til Sydpolen Du lægger dine æg på stranden og vogter dem for ræven Jeg synes, du er sej, fordi du kan flyve langt Jeg håber, du snart kommer til Fanø

Die Seeschwalbenimitation, die die Kinder der 2. und 3. Klassen aus Fanø hergestellt haben, wurde aus Holzklötzen geschaffen, die ihr Werklehrer für diesen Zweck vorbereitet hatte. Anschließend haben die Kinder die Klötze gefeilt, geschliffen und angemalt, bevor das Ergebnis in Form von 80 schönen Lock-Seeschwalben fertig war. Das Seeschwalbenprojekt fand aber nicht nur im Werkraum statt, denn die Lehrer der Klassen beschlossen, die Arbeit rund um die seltene Zwergseeschwalbe auch in andere Fächer zu integrieren. Daher wurden hübsche Porträts des flinken Küstenvogels gezeichnet und gemalt, es wurden Gedichte über die über weite Entfernungen ziehenden Küstenvögel geschrieben, die jedes Jahr die Strände auf Fanø aufsuchen, um zu brüten. Die Gedichte wurden als sogenannte ‚Du-Gedichte‘ geschrieben. Amalie aus der 3a hat dieses Gedicht über die Seeschwalbe geschrieben:

Du hast eine schwarze Kalotte und weiß-graues Gefieder Du hast kurze rote Beine Du hast lange, spitze Flügel, deswegen fliegst du schnell Du hast einen roten Schnabel Du isst Krebstiere und Kleinfische Du tauchst in das Meer und greifst den Fisch mit dem Schnabel Du reist jedes Jahr vom Nordpol zum Südpol Du legst deine Eier am Strand und bewachst sie vor dem Fuchs Ich finde, du bist zäh, denn du fliegst so weit Ich hoffe, du kommst bald nach Fanø

55


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Christine Røllike Ditlefsen og Thomas Brændgaard, biologer og natur-vejledere på Vadehavscentret / Biologen und Naturberater im Vadehavscentret

Et mylder af liv / Wimmelndes Leben

Mange af bunddyrene i Vadehavet opdager man ikke ved første øjekast, men kigger man efter, så vrimler det med liv derude, fx havbørsteorme, muslinger, dyndsnegle, strandsnegle, slikkrebs og alle de andre, som er en del af den store biodiversitet, vi finder i Vadehavet. Det er også disse bunddyr, der er fødegrundlag for de millioner af trækfugle, der kommer forbi Vadehavet. Vadehavet er som UNESCO verdensarv et helt specielt og fantastisk naturområde. Og en af årsagerne til, at netop Vadehavet er blevet udnævnt til verdensarv, er den store biologiske mangfoldighed – altså det enorme antal arter, man kan finde derude. Typiske eksempler på biodiversiteten er de millioner af trækfugle eller de store rovdyr, sælerne. Men selv hvis vi ser bort fra de mange trækfugle, der gæster området om foråret og efteråret, kan man stadig finde en enorm artsrigdom, for biodiversiteten inkluderer alle arter - selv dem af mikroskopisk størrelse som bakterier og alger.

56

Viele der bodenlebenden Tiere im Wattenmeer entdeckt man nicht auf den ersten Blick. Schaut man aber etwas genauer hin, entdeckt man, dass es dort vor Leben nur so wimmelt. So gibt es Vielborster, Muscheln, Wattschnecken, Strandschnecken, Schlickkrebse und alle die anderen Arten, die zu der enormen biologischen Vielfalt des Wattenmeers beitragen. Und genau diese bodenlebenden Tiere bilden die Nahrungsgrundlage für die Millionen Zugvögel, die das Wattenmeer aufsuchen. Als UNESCO Welterbe ist das Wattenmeer ein ganz besonderes, fantastisches Naturgebiet. Einer der Gründe für die Benennung des Wattenmeers als Welterbe ist eben diese große biologische Vielfalt, das heißt, die enorme Anzahl Arten, die dort heimisch sind. Typische Beispiele für die biologische Vielfalt sind die Millionen Zugvögel oder die großen Raubtiere, die Seehunde. Aber auch, wenn man die vielen Zugvögel nicht berücksichtigt, die jedes Jahr im Frühjahr und Herbst hier Rast machen, gibt


Nationalpark Vadehavet

50 µm

50 µm

Kiselalger er små encellede organismer, som laver fotosyntese. I Vadehavet kan der være mange millioner kiselalger på en kvadratcentimeter. Kiselalgerne har en hård skal og kan være runde eller aflange. Mikroalgerne er helt i bunden af fødekæden i Vadehavet og er vigtige for blandt andet muslinger og orme, som lever af dem. Foto: Jeppe Bender Christensen / Kieselalgen sind kleine Einzeller, die zur Fotosynthese in der Lage sind. Im Wattenmeer können auf einem Quadratzentimeter viele Millionen Kieselalgen vorkommen. Kieselalgen verfügen über eine harte Schale und können rund oder länglich sein. Die Mikroalgen stehen am Anfang der Nahrungskette im Wattenmeer und sind beispielsweise für Muscheln und Würmer wichtig, denen sie als Nahrung dienen. Foto: Jeppe Bender Christensen

Sandorm sidder nede i bunden og æder alger og bakterier af sandet. Det rensede sand bliver lagt på overfladen som karakteristiske sandorme-hobe. Under hver hob sidder der en sandorm, så man kan se, at der findes helt enormt mange sandorm i Vadehavet. Foto: Thomas Brændgaard / Der Sandwurm lebt im Meeresboden und ernährt sich von Algen und Bakterien aus dem Sand. Der gereinigte Sand wird an der Oberfläche in Form charakteristischer Sandwurm-Haufen abgelegt. Unter jedem Haufen gibt es einen Sandwurm, man sieht also, dass es im Wattenmeer ganz enorm viele Sandwürmer gibt. Foto: Thomas Brændgaard

De mikroskopiske organismer skal man selvfølgelig kigge meget grundigt efter for at se, men hvis man først får øjnene op for alt det, der befinder sig i og på Vadehavets bund, så opdager man et mylder af liv. Hvis man graver et spadestik ned i vadehavsbunden, ser man, at bunden bliver helt sort blot få centimeter nede. Det skyldes, at der ikke er noget ilt. I de øverste få centimeter er bunden lysebrun, nogle steder helt rødlig, ligesom overfladen af vaden. Denne karakteristiske farve kommer fra kiselalgerne, der ligesom andre mikroalger er små, encellede organismer. Nogle mikroalger optager næring fra nærmiljøet, mens andre, som kiselalgerne, laver fotosyntese, det vil sige, at de omdanner CO2 og vand til sukkerstof og ilt. Kiselalger er små – fra tre mikrometer til to millimeter (en mikrometer er en tusindedel af en millimeter) - og om foråret kan der være to-seks millioner alger på en kvadratcentimeter. Algerne bliver spist af fx snegle, som „græsser“ på vaden, sandorm, som renser dem af sandet, og af muslinger, som filtrerer dem ud af vandet. Algerne danner altså grobund for alt liv i Vadehavet og hører til i bunden af fødekæden.

es immer noch eine enorme Artenvielfalt, denn zur biologischen Vielfalt gehören alle Arten, auch mikroskopisch kleine, wie Bakterien und Algen. Natürlich muss man sehr genau hinschauen, um mikroskopische Organismen zu entdecken, aber wenn man erst einmal sieht, was sich alles im Wattenmeerboden befindet, dann tritt ein wimmelndes Leben zutage. Bei einem Spatenstich in den Wattenmeerboden wird man feststellen, dass der Boden in nur wenigen Zentimetern Tiefe ganz schwarz wird. Das ist auf den Sauerstoffmangel zurückzuführen. In den oberen Zentimetern ist der Boden hellbraun, an einigen Stellen ganz rötlich, wie die Oberfläche des Watts. Diese charakteristische Farbe ist auf die Kieselalgen zurückzuführen, die, genau wie andere Mikroalgen kleine, einzellige Organismen sind. Einige Mikroalgen nehmen die Nahrung aus der unmittelbaren Umgebung auf, während andere, wie die Kieselalgen durch Fotosynthese CO2 und Wasser in Zuckerstoffe und Sauerstoff umwandeln. Kieselalgen sind klein - zwischen drei Mikrometer und zwei Millimeter groß (ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter). Im Frühjahr können zwei bis sechs Millionen Algen auf einem Quadratzentimeter vorkommen. Die Algen dienen beispielsweise Schnecken als Nahrung, die im Watt „grasen“, sie werden von Sandwürmern gegessen, die sie vom Sand befreien und von Muscheln, die sie aus dem Wasser filtern. Somit bilden die Algen den Nährboden für alles Leben im Wattenmeer und gehören zum Anfang der Nahrungskette.

B E S O N D E R E E I G E N S C H A F T E N E R FO R D E R L I C H Um in dem dunklen, sauerstofflosen Teil des Meeresbodens zu überleben, muss man über einige besondere Eigenschaften verfügen. Dort leben entweder Bakterien, die anderes als Sauerstoff einatmen oder Vielborster, die sauerstoffhaltiges Wasser zu sich herabziehen. Daher sieht man im freigelegten Boden auch helle Gänge, die sich in die Tiefe winden. Dort leben beispielsweise Sandwürmer und Seeringelwürmer, die zu den im Wattenmeer am häufigsten vorkommenden Würmern gehören. Eigentlich braucht man nicht zu graben, um festzustellen, dass es in vielen der trocken gefallenen Wattgebiete Sandwürmer gibt. Am Meeresboden kann man nämlich die von den Sandwürmern angelegten Haufen sehen, die darauf hinweisen, dass sich ein Sandwurm im Sediment versteckt. Die Sandwürmer befinden sich in einem J-förmigen Gang, in dem sie sich von Sand ernähren. Sie reinigen den Sand von Bakterien, Algen und organischem Material und legen den gereinigten Sand am Meeresboden in Form charakteristischer Sandwurm-Haufen ab. Um Sauerstoff in die Gänge zu bekommen, pumpen die Sandwürmer mit ihrem Körper, so dass sauerstoffhaltiges Wasser an ihren Kiemen an der Außenseite des Körpers vorbei fließt.

S C H N E L L E R AU B T I E R E Auch die Seeringelwürmer graben sich ein, essen aber keinen Sand. Anstatt dessen sind sie schnelle Raubtiere, die mit ihren kräftigen „Kiefern“, die sie aus dem Rachen hervorschießen lassen, Kleintiere fangen. So ernähren sie sich von kleineren Beutetieren, beispielsweise Schlickkrebsen. Sie können auch ein Netz aus Schleim an der Öffnung zum Gang spinnen. Der Wurm windet den Körper, so dass Wasser durch das Netz in den Gang

57


Nationalpark Vadehavet

BRUG FOR SÆ RLIG E EG E NSK A BE R I den mørke, iltfrie del af havbunden skal man have nogle specielle egenskaber for at overleve. Hernede finder man enten bakterier, som ånder med andet end ilt, eller havbørsteorme, som må trække iltet vand ned til sig. Derfor ser man også på sin opgravede bund, at der er lyse gange, som snor sig ned i dybet. Her sidder fx sandorme og frynseorme, nogle af de orme, der er allerflest af i Vadehavet. Man behøver faktisk ikke at grave for at se, at der er sandorme på rigtig mange af de tørlagte vader. På havbunden kan man nemlig se de sandorme-hobe, som viser, at der sidder en sandorm nede i sedimentet. Sandorme sidder i en J-formet gang, hvor de æder sand. Sandet renser de for bakterier, alger og organisk materiale, og det rensede sand bliver lagt på havbunden som de karakteristiske sandorme-hobe. For at få ilt ned i gangene pumper sandormene med deres krop, så iltet vand løber forbi deres gæller, som sidder på ydersiden af kroppen.

H U RTIG E ROV DY R Frynseormene graver sig også ned, men de æder ikke sand. I stedet er de hurtige rovdyr, der fanger smådyr med deres kraftige „kæber“, som de skyder ud fra svælget. På den måde spiser de mindre byttedyr, såsom slikkrebs. De kan også spinde et slim-net, som sidder i åbningen af gangen. Ormen bugter kroppen, så vandet trækkes ned i gangen og gennem nettet. Her bliver der fanget mange små partikler, som fx alger, og på den måde filtrerer frynseormen vandet gennem nettet. Efterfølgende æder den slim-nettet med de fangede fødepartikler. Der er mange andre organismer i Vadehavets bund, som filtrerer vandet. Muslingerne kan man finde alle steder i Vadehavet fra cirka en halv meter nede i havbunden til liggende på overfladen. Dybest nede kan man finde den amerikanske knivmusling og den almindelige sandmusling, og få centimeter fra overfladen finder vi hjertemuslingerne og østersømuslingerne. Oven på havbunden kan man finde stillehavsøsters og blåmuslinger.

M USLING E R G R AV E R M E D FODE N Livet dybt nede i havbunden skaber stor beskyttelse for muslingerne, men hvordan ender de der? De fleste muslinger har en muskuløs fod, som de kan bruge til at grave sig ned med. Foden stikkes først ud mellem skallerne og ned i sandet. Herefter pumper muslingen vand ud i spidsen så den svulmer op og derved kommer til at fungere som et anker, så muslingen kan trække sig lidt ned i havbunden. Dette gøres gentagne gange, indtil muslingen når langt nok ned i havbunden. Når de opholder sig trygt nede i havbunden, skyder de deres parrede ånderør (sifoner) op til overfladen. Vandet suges dermed ind gennem den ene sifon, over gællerne, hvor små partikler fanges og føres videre til maven, og ud igen gennem den anden sifonåbning.

58

gezogen wird. Mit dem Netz filtert der Seeringelwurm viele Kleinpartikel, beispielsweise Algen aus dem Wasser. Anschließend verzehrt er das Schleimnetz mit den dort gefangenen nährreichen Partikeln. Es gibt viele weitere Organismen im Boden des Wattenmeers, die das Wasser filtern. Muscheln findet man überall im Wattenmeer zwischen etwa einem halben Meter Tiefe im Meeresboden bis zur Oberfläche. Am tiefsten liegen die Amerikanische Schwertmuschel und die Sandklaffmuschel, nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche findet man die Gemeine Herzmuschel und die Baltische Plattmuschel. Auf dem Meeresboden findet man Pazifische Austern und die Gemeine Miesmuschel.

M U S C H E L N G R A B E N M I T D E M F US Das Leben tief im Meeresboden bietet den Muscheln guten Schutz - aber wie kommen sie dort hin? Die meisten Muscheln haben einen kräftigen Fuß, mit dem sie sich eingraben. Der Fuß wird erst zwischen den Schalen in den Sand gesteckt. Anschließend pumpt die Muschel Wasser durch die Spitze aus, so dass sie sich aufbläht und so wie ein Anker fungiert, damit die Muschel sich in den Meeresboden ziehen kann. Das wird so lange wiederholt, bis die Muschel sich tief genug in den Meeresboden eingegraben hat. Wenn sie sich sicher im Meeresboden aufhält, schiebt sie ihre paarförmigen Atmungsrohre (Siphons) an die Oberfläche. Das Wasser wird durch einen Siphon über die Kiemen eingesaugt, in denen Kleinpartikel aufgefangen und weiter in den Magen geführt werden und durch die zweite Siphonöffnung wieder ausgeschieden.

Mangfoldigheden af liv er stor i Vadehavets bund. På en kvadratmeter lever der i tusindvis af orgnismer – for eksempel sandorme, frynseorme, slikkrebs, dyndsnegle, blå-, hjerte-, østersø-, kniv- og sandmuslinger. Her ses en børsteorm. Foto: Ditte Hviid / Der Boden des Wattenmeers weist sehr vielfältiges Leben auf. Auf einem Quadratmeter leben Tausende Organismen - beispielsweise Sandwürmer, Seeringelwürmer, Schlickkrebse, Wattschnecken, Miesmuscheln, Herzmuscheln, Baltische Plattmuscheln, Schwertmuscheln und Sandklaffmuscheln. Hier wird ein Vielborster abgebildet. Foto: Ditte Hviid


Nationalpark Vadehavet

FAKTA Fotosyntese og dens betydning / Photosynthese und ihre Bedeutung

SOLLYS

VAND KULDIOXID

Fotosyntese er omdannelsen af kuldioxid og vand til sukkerstof og ilt ved hjælp af energien fra solens lys. Planter, alger og cyanobakterier kan lave fotosyntese og dermed næringsstoffer, som kan optages af dyr og bruges som energi. Den ilt, som frigives ved fotosyntesen, bruges af andre organismer, når de ånder/respirerer.

FAKTA

SUKKERSTOF ILT

/ Bei der Fotosynthese werden Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe der aus Sonnenlicht gewonnenen Energie zu Zuckerstoffen und Sauerstoff umgewandelt. Pflanzen, Algen und Cyanobakterien sind zur Fotosynthese in der Lage und können so Nahrungsstoffe erzeugen, die von Tieren aufgenommen und als Energie genutzt werden können. Der Sauerstoff, der bei der Fotosynthese freigesetzt wird, wird von anderen Organismen genutzt, wenn diese atmen.

Slikkrebs er blot cirka seks mm lange, men er et af de talrigeste dyr i Vadehavet med op til 40.000 per kvadratmeter. Slikkrebsen laver en U-formet hule i vadebunden, og ved lavvande gemmer den sig nederst i røret. Når tidevandet kommer, bevæger den sig op til udgangen i hulen, sætter sig fast med halen og ‚skovler‘ sand/mudder ind i munden for at filtrere plankton fra og æde det. Slikkrebsen er gennemsigtig og svær at få øje på, men til gengæld er vadebunden helt prikket af alle de små huller, hvor slikkrebsene har deres huler. Slikkrebs er et vigtigt fødeemne for en lang række vadefugle og fisk. Foto: Biopix/J.C. Schou

/ Der Schlickkrebs ist nur etwa 6 mm lang, gehört mit bis zu 40.000 Individuen pro Quadratmeter jedoch zu den im Wattenmeer am häufigsten vorkommenden Arten. Der Schlickkrebs legt eine U-förmige Höhle im Wattboden an und versteckt sich bei Ebbe ganz innen im Rohr. Wenn das Tidewasser kommt, bewegt er sich zum Ausgang der Höhle, setzt sich mit dem Schwanz fest und ‚schiebt‘ Sand/Modder in den Mund, um Plankton zu filtern, von dem er sich ernährt. Der Schlickkrebs ist durchsichtig und schwer zu sehen, aber der Wattboden wird von den vielen kleinen Löchern gepunktet, in denen die Schlickkrebse ihre Höhlen anlegen. Der Schlickkrebs ist eine wichtige Nahrungsgrundlage für zahlreiche Watvögel und Fische. Foto: Biopix/J.C. Schou

Biodiversitet / Artenvielfalt

Ordet biodiversitet kommer fra det græske ord “bios” og det latinske “diversitas,” som henholdsvis betyder liv og forskellighed. Biodiversitet er altså et begreb, der bruges for at beskrive om der findes mange forskellige arter i et område. I Vadehavet er der over 10.000 forskellige arter af planter, dyr og alger, som strækker sig fra mikroskopiske kiselalger til store pattedyr. I de seneste årtier har man på global skala desværre set en drastisk tilbagegang i den globale diversitet, og det er estimeret, at der hvert år uddør langt flere arter, end der kommer nye til. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi passer godt på vores naturområder.

/ Das Wort Biodiversität setzt sich aus den zwei Wörtern, „Bios“ (griechisch) und „diversitas“ (lateinisch) zusammen, die Leben beziehungsweise Vielfalt bedeuten. Biodiversität ist also ein Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, dass es in einem Gebiet viele verschiedene Arten gibt. Im Wattenmeer gibt es mehr als 10.000 unterschiedliche Pflanzen-, Tier- und Algenarten, angefangen von mikroskopisch kleinen Kieselalgen bis hin zu großen Säugetieren. In den letzten Jahrzehnten hat man weltweit leider einen drastischen Rückgang der globalen Vielfalt beobachten können und es wird geschätzt, dass jedes Jahr weit mehr Arten aussterben, als neue hinzukommen. Daher ist es wichtiger denn je, dass wir unsere Naturgebiete schützen.

59


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Christine Røllike Ditlefsen og Thomas Brændgaard, biologer og naturvejledere på Vadehavscentret / Biologen und Naturberater im Wattenmeerzentrum

Nye krabber er kommet hele vejen fra Stillehavet til Vadehavet / Neue Krabben sind aus dem Pazifik in das Wattenmeer eingewandert Mange kender efterhånden til stillehavsøsters, der har bredt sig til blandt andet Vadehavet, men fra samme ocean har vi også fået et par invasive krabbearter, som kan betyde uønsket konkurrence med den hjemmehørende almindelige strandkrabbe.

Nach und nach kennen viele die Pazifische Auster, die sich unter anderem im Wattenmeer ausgebreitet hat. Aus dem Pazifik sind aber auch einige invasive Krabbenarten gekommen, die eine unerwünschte Konkurrenz für die heimische Gemeine Strandkrabbe bedeuten können.

Vadehavet er et område, der hele tiden ændrer sig. Det gælder ikke kun geografien, men også dyrene, der lever her. Nogle arter er i tilbagegang, andre er i fremgang, og nye arter kommer til. En af de arter, som ikke høre hjemme i Vadehavet, er stillehavsøstersene, som de fleste nok har hørt om. Men man finder også to forholdsvis nye arter, som er invasive. Det er de asiatiske krabbearter, asiatisk strandkrabbe og pensel-klippekrabbe. Begge arter er med stor sandsynlighed kommet til den europæiske vestkyst med ballastvand eller anden skibstransport. Siden 2011 har de bredt sig til det danske vadehav, og i 2017 blev den asiatiske strandkrabbe observeret i Kattegat ved den svenske kyst. Den almindelige strandkrabbe er hjemmehørende og er almindelig ved alle danske sand- og stenkyster og blandt andet langs hele vadehavskysten. Dette gælder dog ikke for de asiatiske strandkrabber, de har nemlig stort set kun erobret østers-bankerne og ikke sandbunden. Forklaringen herpå finder man nok i den nordvestlige del af Stillehavet, hvor arterne oprindeligt kommer fra. Her lever de nemlig langs sten- og klippekysterne og disse områder minder meget om østers-rev. Sandsynligheden for at finde en asiatisk strandkrabbe ved kysten er derfor forholdsvis lille, men i Vadehavet breder de sig dog. Det er forholdsvis nemt at se forskel på de asiatiske krabber og den almindelige strandkrabbe. Rygskjoldet hos de asiatiske krabber er næsten helt kvadratisk og øjnene er placeret næsten helt ude i hjørnerne af skjoldet, mens den almindelige strandkrabbes rygskjold er bredt fortil og smalt bagtil og øjnene er placeret tæt på hinanden. Derudover kan den almindelige strandkrabbe blive markant større end de asiatiske. Indbyrdes kan man se forskel på de to asiatiske krabber ved at kigge på hanner-

Das Wattenmeer ist ein Gebiet im ewigen Wandel. Das gilt nicht nur für die Geografie, sondern auch für die hier lebenden Tiere. Der Bestand einiger Arten ist rückläufig, andere verbreiten sich und neue kommen hinzu. Eine der Arten, die im Wattenmeer nicht heimisch ist, ist die Pazifische Auster, von der die meisten wohl schon gehört haben. Es gibt auch zwei verhältnismäßig neue, invasive Arten. Das sind asiatische Krabbenarten, die Asiatische Strandkrabbe und die Pinsel-Felsenkrabbe. Beide Krabbenarten sind aller Wahrscheinlichkeit nach mit Ballastwasser oder sonstigem Schiffstransport an die Westküste Europas gekommen. Seit 2011 verbreiten sie sich im dänischen Wattenmeer, in 2017 wurde die Asiatische Strandkrabbe im Kattegat an der schwedischen Küste beobachtet. Die Gemeine Strandkrabbe ist eine heimische, an allen dänischen Sand- und Felsenküsten, unter anderem entlang der gesamten Wattenmeerküste vorkommende Krabbenart. Das gilt jedoch nicht für die Asiatischen Strandkrabben, die im Großen und Ganzen nur die Austernbänke, nicht aber den Sandboden erobert haben. Die Erklärung dafür findet man vermutlich im nordwestlichen Teil des Pazifiks, dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet der Art. Hier lebt die Art an Fels- und Klippenküsten, die stark an Austernbänke erinnern. Somit ist es eher unwahrscheinlich, dass man an der Küste auf Asiatische Strandkrabben stößt, aber die Art breitet sich dennoch im Wattenmeer aus. Der Unterschied zwischen einer Asiatischen Krabbe und der Gemeinen Strandkrabbe lässt sich verhältnismäßig leicht feststellen. Der Rückenpanzer der Asiatischen Strandkrabben ist fast ganz quadratisch und die Augen befinden sich fast ganz in den Ecken des Panzers, während der Rückenpanzer der Gemeinen Strandkrabbe vorne breit und hinten schmal ist und die Augen dicht bei einander liegen.

60

Man kan se forskel på hannerne hos de to invasive krabber. Den asiatiske strandkrabbe (nederst) har en udposning på klosaksene, mens pensel-klippekrabben har børster siddende mellem klosaksene. Foto: Thomas Brændgaard / Der Unterschied der beiden invasiven Krabben lässt sich an den Männchen erkennen. Die Asiatische Strandkrabbe (unten) hat eine Ausbauchung an den Scheren, während die Pinsel-Felsenkrabbe zwischen den Scheren Bürsten aufweist. Foto: Thomas Brændgaard


Nationalpark Vadehavet

Strandkrabber / Strandkrabben F A KTA

FAKTA Invasive arter kommer med skib / Invasive Arten kommen mit Schiffen

Siden introduktionen af stålskrog har man brugt vand som ballast til at stabilisere skibe til søs. Ballastvand giver også forbedret fremdrift og manøvredygtighed. Brugen af ballastvand er altså vigtigt for moderne skibstransport, men desværre har det også vist sig at skabe problemer for naturen i form af invasive arter. Invasive arter er arter, der breder sig i områder, hvor de ikke hører naturligt til, og som har potentiale til at ændre økosystemerne i disse områder.

/ Seit der Einführung von Stahlrümpfen wird Wasser als Ballast verwendet, um die Schiffe auf hoher See zu stabilisieren. Ballastwasser verbessert auch den Antrieb und die Manövrierfähigkeit. Somit ist Ballastwasser für den modernen Schiffstransport wichtig, es hat sich leider aber auch gezeigt, dass es für die Natur Probleme in Form invasiver Arten mit sich bringt. Invasive Arten sind solche, die sich in Gebieten verbreiten, in denen sie natürlich nicht vorkommen und das Potenzial haben, die Ökosysteme in diesen Gebieten zu verändern.

nes klosakse. Hannerne af pensel-klippekrabben har på sine klosakse et område med børster, mens de mangler hos den asiatiske strandkrabbe. Hunnerne er sværere at se forskel på. Problemet med nye arter er, at de potentielt kan skade den natur, de er kommet til. Dette kan være gennem konkurrence med eller øget prædation på hjemmehørende arter. I forhold til de asiatiske krabber, kan en konkurrent være den almindelige strandkrabbe, da deres levesteder og fødevalg overlapper. Undersøgelser fra USA har blandt andet vist, at fødegrundlaget for den almindelige strandkrabbe primært er kødbaseret, når den går alene, men at den er mere tilbøjelig til at inkludere alge- og plantedele i sin føde, når man finder den med sammen med asiatisk strandkrabbe. Derudover kan de også betyde øget prædation på små blåmuslinger, som også er et vigtigt fødeemne for de mange trækfugle.

På trods af at de tre krabbearter overlapper væsentligt i udbredelse og fødevalg, så er der nogle væsentlige forskelle mellem arterne. Den almindelige strandkrabbe (billedet) kan med sine op til 10 centimeter blive markant større end de asiatiske krabber, hvis maksimale størrelse er omkring 4 centimeter. Derudover har de asiatiske krabber mere kvadratiske rygskjolde, mens den almindelige strandkrabbes skjold er bredt fortil og smalt bagtil. Foto: Biopix/N. Sloth / Trotzdem das Verbreitungsgebiet und die Nahrungswahl der drei Krabbenarten sich überlappen, gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen den Arten. Die Gemeine Strandkrabbe (Bild) kann mit bis zu 10 Zentimeter Länge wesentlich größer werden, als die asiatischen Krabben, die maximal 4 cm lang werden. Außerdem ist der Rückenpanzer der asiatischen Krabben eher quadratisch, während der der Gemeinen Strandkrabbe vorne breit und hinten schmal ist. Foto: Biopix/N. Sloth

Außerdem kann die Gemeine Strandkrabbe wesentlich größer werden, als die Asiatische Krabben. Die Unterschiede der beiden Asiatischen Strandkrabbe lassen sich an den Scheren der Männchen erkennen. Das Männchen der Pinsel-Felsenkrabbe weist an den Scheren einen Bereich mit Bürsten auf, der bei der Asiatischen Strandkrabbe fehlt. Es ist sehr schwer, zwischen den Weibchen zu unterscheiden. Das Problem neuer Arten ist, dass sie potenziell der Natur schaden können, in die sie einwandern. Das kann sich entweder durch Konkurrenz oder zunehmende Prädation heimischer Arten äußern. Ein Konkurrent der asiatischen Krabben kann die Gemeine Strandkrabbe sein, da ihre Habitate und Nahrungswahl sich überlappen. Untersuchungen in den USA haben unter anderem gezeigt, dass die Nahrungsgrundlage der Gemeinen Strandkrabbe in erster Linie auf Fleisch basiert, wenn sie alleine vorkommt, dass sie jedoch eher dazu neigt, auch Algen und Pflanzenteile mit der Nahrung aufzunehmen, wenn sie gemeinsam mit der Asiatische Strandkrabbe vorkommt. Außerdem können sie auch erhöhte Prädation auf kleine Miesmuscheln bedeuten, die auch für die vielen Zugvögel eine wichtige Nahrungsgrundlage darstellen.

61


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

10 år som verdensarv / 10 Jahre Welterbe Wattenmeer I juni 2014 blev den danske del af Vadehavet indskrevet på UNESCO’s liste over verdensarv. Her i 2019 fejrer vi imidlertid ikke et femårs, men derimod et tiårs jubilæum for Verdensarv Vadehavet. Forklaringen er, at UNESCO’s egentlige udpegning skete i 2009 med optagelsen af den hollandske og det meste af den tyske del af Vadehavet. Af politiske årsager blev optagelsen af den danske – og resten af det tyske – forsinket med fem år. I dag deles den fornemme status som verdensarv ligeligt mellem de tre vadehavslande, og derfor er man også sammen om at fejre tiårs jubilæet. Det sker med en række aktiviteter i løbet af 2019. Højdepunktet er en jubilæums-cykeltur i juni. To grupper cykler fra henholdsvis Ho Bugt i den nordligste ende af Vadehavet og fra Vlieland (Holland) i den sydligste ende. Cyklisterne stopper undervejs og deltager i lokale fejringer, og de vil på den måde forene alle regionerne i vadehavsområdet. Jubilæums-cykelturen gennemføres under sloganet: ”Et Vadehav. To Hjul. Tre lande.”

Im Juni 2014 wurde der dänische Teil des Wattenmeeres in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. 2019 feiern wir jedoch nicht das 5-jährige, sondern das 10-jährige Jubiläum des Welterbes Wattenmeer. Die Erklärung ist, dass die eigentliche Ausweisung als UNESCO-Welterbe schon 2009 erfolgt ist, als der niederländische und der überwiegende Teil des deutschen Wattenmeers aufgenommen wurden. Die Aufnahme des dänischen und restlichen deutschen Teils hat sich aus politischen Gründen um fünf Jahre verzögert. Heute teilen sich die drei Wattenmeerländer den edlen Status als Welterbe zu gleichen Teilen und feiern so auch das 10-jährige Jubiläum gemeinsam mit einer Reihe Veranstaltungen. Den Höhepunkt stellt eine Jubiläumsradtour im Juni dar. Zwei Gruppen fahren mit dem Rad von Ho Bugt am nördlichsten Ende des Wattenmeers, bzw. Vlieland (Niederlande) am südlichsten Ende. Unterwegs nehmen sie an lokalen Feiern teil und vereinen so alle Regionen im Wattenmeergebiet. Die Jubiläumsradtour findet unter dem Slogan „Ein Wattenmeer. Zwei Räder. Drei Länder“ statt.

DERFOR BLE V VADEHAVET UDPEGET Baggrunden for optagelsen på verdensarvslisten er, at Vadehavet er det største sammenhængende tidevandsområde i verden, hvor naturlige processer uforstyrret finder sted. Det omfatter næsten hele Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland - et areal på næsten 11.500 kvadratkilometer langs en kyststribe på ca. 500 kilometer. Det er også værd at nævne, at Vadehavet opfylder hele tre af de ti kriterier, som UNESCO udpeger på baggrund af. De tre kriterier (nr. 8, 9 og 10) handler helt kort om: uforstyrrede geologiske processer, betydningsfulde økologiske processer samt betydning for verdens samlede biodiversitet.

G RÜ N D E F Ü R D I E AU S W E IS U N G D E S WAT T E N M E E R S

KERNEFORTÆLLING

Der Hintergrund für die Aufnahme des Wattenmeers in die Liste des Welterbes ist, dass das Wattenmeer weltweit das größte Gezeitengebiet ist, in dem natürliche Prozesse ohne Störungen ablaufen. Betroffen ist fast das gesamte Wattenmeer in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden - ein fast 11.500 km² großes Gebiet entlang eines ca. 500 km langen Küstenstreifens. Nennenswert ist auch, dass das Wattenmeer ganze drei der zehn Kriterien erfüllt, vor deren Hintergrund die UNESCO eine Ausweisung vornimmt. Kurz gefasst betreffen die drei Kriterien (Nr. 8, 9 und 10): ungestörte geologische Prozesse, bedeutende ökologische Prozesse und Bedeutung für die biologische Vielfalt der Welt insgesamt.

Verdensarv Vadehavet er også beskrevet lidt mere lyrisk i denne såkaldte kernefortælling:

K E R N KO N Z E P T

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet. Et enestående stykke af jordklodens natur, der både bider fra sig i vinden og kærtegner sanserne i lyset. Hvor tidevandet skaber land og tiltrækker liv i en evig bevægelse, og hvor to dage, to steder og to oplevelser aldrig er det samme. Ved Vadehavet bliver trækfuglenes bevægelser over himmelen til kunst. Mudderet og marsken bliver til spisekammer. Her er rigdom af liv. Her deler himmel, hav og landskab en storslået scene imellem sig.

62

Etwas lyrischer wird das Welterbe Wattenmeer auch in diesem sogenannten Kernkonzept beschrieben:

Ein Ort in der Welt, der nie gleich, aber immer da ist. So erlebt man das Wattenmeer. Ein einmaliges Stück Natur unserer Erde, das im Winde beißt und die Sinne mit seinem Licht streichelt. Wo die Gezeiten das Land schaffen und Leben in ewiger Bewegung anziehen, wo zwei Tage, zwei Orte und zwei Erlebnisse nie gleich sind. Am Wattenmeer werden die Bewegungen der Zugvögel über den Himmel zu Kunst. Der Modder und die Marsch werden zur Speisekammer. Hier herrscht reiches Leben. Hier teilen sich Himmel, Meer und Landschaft eine großartige Szenerie.


Nationalpark Vadehavet

63


Nationalpark Vadehavet

Kort og godt / Kurz erzählt

N AT U RN Ø RDE N BLE V H Æ DRE T

LILLE FRE MG A NG FOR E N S JÆ LDE N FISK For første gang i mange år er der fremgang i bestanden af snæbel, som er en sjælden og udrydningstruet laksefisk, der kun yngler i vandløb med udløb i den danske del af Vadehavet. Miljøstyrelsens nye overvågning offentliggjort i april 2019 viser, at der de seneste fire-fem år er kommet godt 900 flere snæbler, som fordeler sig næsten ligeligt mellem Vidåen og Ribe Å. I Ribe Å findes nu i alt 790 snæbel, mens den største bestand i Vidå tæller i alt 3143 snæbel. En af grundene til, at Vadehavet er udpeget som UNESCO verdensarv, er områdets store betydning for den globale biodiversitet. Flere hundrede plante- og dyrearter findes kun her - og snæblen er et af de mest kendte eksempler herpå. / Seltener Fisch macht kleine Fortschritte Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat der Bestand der Nordseeschnäpel wieder zugenommen. Diese seltene und vom Aussterben bedrohte Salmonidenart laicht nur in Fließgewässern, die in das dänische Wattenmeer münden. Aus den im April 2019 vom dänischen Umweltamt veröffentlichten neuen Überwachungsdaten geht hervor, dass in den letzten vier bis fünf Jahren der Bestand um gut 900 Individuen zugenommen hat, die sich fast gleichmäßig auf die Vidåen und die Ribe Å verteilen. Der Bestand in der Ribe Å zählt jetzt insgesamt 790 Nordseeschnäpel, während es in der Vidå insgesamt 3.143 Exemplare gibt. Einer der Gründe für die Benennung des Wattenmeers als UNESCO Welterbe ist seine Bedeutung für die globale biologische Vielfalt. Mehrere hundert Pflanzen- und Tierarten gibt es nur hier und der Nordseeschnäpel ist dafür eines der bekanntesten Beispiele.

64

Danmarks bedste naturformidler kommer fra vadehavsområdet. Naturvejleder Jonas Gadgaard fra NaturKulturVarde blev i slutningen af maj hædret med den fornemme titel ’Årets naturformidler’, som uddeles i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals. Jonas Gadgaard vandt prisen i et skrapt felt af i alt 25 nominerede og dygtige naturformidlere. Han er blevet kendt over hele landet for sin blog "Naturnørd", som man kan følge både på Facebook, Instagram og Youtube. Her viser og fortæller han i sjove, informative videoer om spændende emner fra naturen. Hans formidling er båret af en entusiasme og fortælleglæde, som er både smittende og opløftende. / Naturnerd wird geehrt Dänemarks bester Naturvermittler stammt aus dem Wattenmeergebiet. Ende Mai wurde Jonas Gadgaard, Naturvermittler bei NaturKulturVarde mit dem begehrten Titel ‚Naturvermittler des Jahres‘ ausgezeichnet, der in Verbindung mit dem Naturtreff in Hirtshals vergeben wird. Jonas Gadgaard gewann diesen Preis in harter Konkurrenz mit insgesamt 25 benannten, fähigen Naturvermittlern. Er ist landesweit für seinen Blog „Naturnerd“ bekannt geworden, dem man sowohl auf Facebook, wie auch auf Instagram und Youtube folgen kann. In lustigen und informativen Videos berichtet er dort über interessante Naturthemen. Ansteckende und erhebende Begeisterung und Erzählfreude prägen seine Vermittlung. Foto: Jens L. Hansen

FL AG SIG N A LE RE R PA RTN E R SK A B Når man besøger vadehavsområdet, kan man ikke undgå at bemærke Nationalpark Vadehavets flag vaje mange steder. Flaget er et tegn på, at ejeren af flagstangen er en af Nationalpark Vadehavets partnere. Nationalparkens partnerprogram er et netværk af virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger m.v., som alle ønsker at støtte op om nationalparken, dens værdier og arbejde, og som samtidig kan brande sig som ’officiel nationalparkpartner’. Partnerskabet giver også mulighed for deltagelse i forskellige projekter. Nationalpark Magasin og andre af nationalparkens gratis tryksager distribueres via partnerne. Der kommer hele tiden nye til, som ønsker at være partnere, og vi er nu tæt på at have i alt 200 nationalparkpartnere (se en samlet fortegnelse på side 80-81). / Flagge zeigt Partnerschaft an Wer das Wattenmeergebiet besucht, wird feststellen, dass vielerorts die Flagge des Nationalpark Vadehavet weht. Sie zeigt an, dass der Besitzer des Fahnenmastes zu den Partnern von Nationalpark Vadehavet gehört. Das Partnerprogramm des Nationalparks besteht aus einem Netzwerk an Betrieben, Institutionen, Organisationen, Verbänden usw., die alle den Nationalpark, seine Werte und Arbeit unterstützen möchten und sich gleichzeitig ‚offizielle Nationalparkpartner‘ nennen dürfen. Die Partnerschaft eröffnet die Möglichkeit, sich an unterschiedlichen Projekten zu beteiligen. Das Nationalpark Magasin und weitere kostenlose Drucksachen des Nationalparks werden über die Partner verteilt. Es kommen ständig weitere Partner hinzu, so dass wir heute knapp 200 Nationalparkpartner verzeichnen können (das Gesamtverzeichnis der Partner finden Sie auf den Seiten 80 und 81). Foto: John Frikke


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Anette Jorsal, journalist / Journalistin

Vadehavet som byggemarked / Baumarkt Wattenmeer Vadehavet kan på mange måder konkurrere med Bygma og Silvan. Det har fem unge og deres projektleder bevist med et projekt, hvor de har bygget en hytte med de materialer, som findes i naturen. Det var én af de første dage på projektet „Vadehavet som byggemarked“. Ina på 28 år skulle fælde et træ, endda med økse. Hun hamrede løs, som om alle hendes frustrationer skulle bankes ind i træstammen. Lige indtil træet gav et knæk – og faldt. Fra Ina lød et sejrsbrøl, og så blev hun helt stille og luskede ud af skoven og satte sig på hug. En tåre løb ned ad kinden. Projektleder Frands Soberra gik ud til hende for at høre, om hun var ok. Jo, jo, der var hun. Det var bare så stort for hende at fælde det træ. Dagen efter kom hun med hjemmebagte boller. „Og lige siden har hun været én af drivkræfterne“, fortæller Frands Soberra, der også er naturvejleder ved Naturcenter Tønnisgård på Rømø. I starten af april tog han imod fem unge mennesker, som skulle deltage i projektet „Vadehavet som byggemarked“. Sammen skulle de bygge en hytte af de materialer, som man kan finde i Vadehavet omkring Rømø. „Jeg har været irriteret over, at vi er så megadårlige til at holde vores kulturarv vedlige, og ville gerne sætte fokus på, hvordan vi kan bevare den, for eksempel når vi skal restaurere huse,“ siger Frands Soberra, der har en fortid som murer. Han er godt nok ikke pædagog, men det afskrækkede ikke, for som han siger: „Jeg syntes måske, det kunne være en styrke i projektet, for nu tog vi den helt low key på håndværker-

In vielerlei Hinsicht kann das Wattenmeer mit Baumärkten wie Bygma und Silvan konkurrieren. Fünf junge Menschen und ihr Projektleiter haben das mit einem Projekt bewiesen, in dem sie aus den Baustoffen, die die Natur zu bieten hat, eine Hütte gebaut haben. Es war an einem der ersten Tage des Projektes „Baumarkt Wattenmeer“. Die 28-jährige Ina sollte einen Baum nur mit Hilfe einer Axt fällen. Und sie schlug darauf los, als wolle sie ihren gesamten Frust an dem Baumstamm auslassen. Bis der Baum krachend umfiel. Ina stieß ein Siegesgebrüll aus, dann verstummte sie, schlich sich aus dem Wald und hockte sich hin. Eine Träne lief ihr über die Wange. Projektleiter Frands Soberra ging zu ihr hin und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ja, ja, alles gut. Es war nur ein so mächtiges Erlebnis, den Baum zu fällen. Am nächsten Tag brachte sie selbst gebackene Brötchen mit. „Und seither gehört sie zu den treibenden Kräften“, erzählt Frands Soberra, der auch Naturberater im Naturzentrum Tønnisgård auf Rømø ist. Anfang April hat er fünf junge Leute begrüßt, die sich an dem Projekt „Baumarkt Wattenmeer“ beteiligen wollten. Zusammen sollten sie eine Hütte aus den Baustoffen bauen, die man im Wattenmeer um Rømø findet. „Es hat mich geärgert, dass wir so absolut nicht in der Lage sind, unser Kulturerbe zu pflegen und ich wollte gerne zeigen, wie wir es erhalten können, wenn es beispielsweise darum geht, Häuser zu restaurieren“, sagt Frands Soberra, der in der Vergangenheit auch Maurer war. Er ist zwar kein Pädagoge, aber war nicht weiter abschreckend, denn, wie er selbst sagt:

65


Nationalpark Vadehavet „Rødderne fra Rømø“ er hytten døbt af deltagerne. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Vadehavet som byggemarked / Baumarkt Wattenmeer FAKTA

/ Die Teilnehmer haben die Hütte „Wurzeln aus Rømø“ getauft. Foto: Robert Attermann/Red Star

Projekt på Naturcenter Tønnisgård med støtte fra Tønder Kommune, Nationalpark Vadehavet og Toosbuys Fond.

Benjamin Mevs, 24 år, er blevet så bidt af tækkearbejdet, at han gerne vil være tækker, som der faktisk er mangel på. Her ses han med projektleder Frands Soberra. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Fem unge, der har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, har deltaget i det første projekt. De har bygget første del af en hytte på Naturcenter Tønnisgårds matrikel på Rømø. / Projekt im Naturzentrum Tønnisgård mit Unterstützung der Tønder Kommune, des Nationalpark Vadehavet und Toosbuys Fond.

/ Der 24-jährige Benjamin Mevs begeistert sich derart für die Dachdeckerarbeit, dass er gerne Dachdecker werden möchte, die de facto dringend gesucht werden. Dieses Bild zeigt ihn zusammen mit dem Projektleiter Frands Soberra. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Fünf junge Leute, die nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt fanden, haben sich an diesem ersten Projekt beteiligt. Sie haben den ersten Teil einer Hütte im Kataster des Naturzentrums Tønnisgård auf Rømø gebaut.

manér og prøvede at arbejde os ud af det i stedet for at tale det til døde!“ Nu skulle Vadehavet vise, at det blandt andet kan levere ler til tegl, muslingeskaller til brændt kalk, ålegræs til isolering, strå til tag og træ til spær, nagler og lægter. Nationalpark Vadehavet var med på naturvejlederens ide og støttede projektet med penge sammen med Tønder Kommune, der så et potentiale i projektet for nogle af kommunens unge borgere. Derfor blev Martin, Louise, Benjamin, Katja og Ina først i april sendt ud i skoven med økser og båndsave.

SKE P SIS V E N DT De var godt nok noget skeptiske i begyndelsen. „Jeg troede ikke på det i starten. Jeg kunne simpelthen ikke oppe i mit hoved få alt det, vi skulle, til at passe. Hvordan skulle vi kunne få det til at hænge sammen?“ fortæller Katja. Men hun og de andre tog fat. Seks uger senere sidder de frejdigt og fortæller om arbejdet. Om at fælde træer for derefter at afbarke stammerne med en båndkniv. Hvordan de klamphuggede træstammer (gøre den ene side af stammen flad), satte spær og hanebånd op, og hvordan de fældede 30 træer for at få lægter nok til hyttens tag. De fremstillede selv nagler og borede huller for at sætte lægterne op. På et tidspunkt kunne Frands Soberra se, at de på de seks uger ikke kunne nå at lave alle nagler selv, og han foreslog de unge at købe en kasse søm. Der blevet buhet og protesteret, for temaet var jo, at de skulle bruge Vadehavets egne byggematerialer.

66

„Ich fand, dass das eine Stärke des Projektes sein kann, denn nun haben wir auf Handwerkerart ganz bescheiden angefangen und versucht, etwas daraus zu machen, anstatt um den heißen Brei herumzureden!“ Jetzt sollte das Wattenmeer zeigen, dass es unter anderem Ton für Ziegel, Muschelschalen für gebrannten Kalk, Seegras zum Isolieren, Stroh für das Dach und Holz für Sparren, Nägel und Latten liefern kann. Der Nationalpark Vadehavet hat die Idee des Naturberaters begrüßt und das Projekt zusammen mit der Gemeinde Tønder finanziell unterstützt, so dass das Projekt ein Potenzial für einige der jungen Leute in der Gemeinde bietet. Und so wurden Martin, Louise, Benjamin, Katja und Ina Anfang April mit Äxten und Bandsäge in den Wald geschickt.

S K E P S IS Ü B E RW U N D E N Zu Beginn waren sie schon einigermaßen skeptisch. „Zu Anfang habe ich nicht daran geglaubt. Es ist mir ganz einfach nicht gelungen, mir das vorzustellen, was wir da machen sollten. Wie sollten wir es schaffen, dass alles passt?“ erzählt Katja. Aber sie und die anderen haben die Sache in Angriff genommen. Sechs Wochen später sitzen sie ganz unbefangen zusammen und erzählen von ihrer Arbeit. Vom Fällen der Bäume, deren Rinde sie anschließend mit einem Ziehmesser vom Stamm geschält haben. Wie sie die Baumstämme auf einer Seite abgeflacht haben, Sparren und Hahnenbalken eingebaut haben und 30 Bäume gefällt haben, um ausreichend Latten für das Dach der Hütte herzustellen.

Ina Wind Paulsen sender et bundt rør op til tækkerne, mens Louise ser til. Ina skulle efter projektet i praktik på et hotel. Foto: Robert Attermann/Red Star / Ina Wind Paulsen reicht den Dachdeckern ein Bund Röhricht, während Louise zuschaut. Nach dem Projekt sollte Ina ein Praktikum in einem Hotel antreten. Foto: Robert Attermann/Red Star


Nationalpark Vadehavet

67


Nationalpark Vadehavet Ungekonsulent Anders Andersen, Tønder Kommune, hjælper her med af afslutte tækningen. Han er meget begejstret for projektet: „Det har været supergodt fra dag et – lige fra, at deltagerne ikke vidste, om de turde gå i gang, til at de nu bare er i gang og har masser af ideer til, hvordan man kunne lave mere.“ Foto: Robert Attermann/Red Star / Jugendberater Anders Andersen, Tønder Kommune, hilft hier beim Abschluss des Dachdeckerarbeiten. Er ist absolut begeistert über das Projekt: „Es war vom ersten Tag an super - von dem Moment an, in dem die Teilnehmer nicht wussten, ob sie es wagen sollten, das Projekt anzupacken bis jetzt. Sie sind dabei und haben unendliche viele Ideen, wie man mehr machen könnte.“ Foto: Robert Attermann/Red Star

68


Nationalpark Vadehavet

Sie haben ihre eigenen Nägel hergestellt und Löcher gebohrt, um die Latten einzubauen. Zu irgendeinem Zeitpunkt erkannte Frands Soberra, dass es ihnen nicht gelingen würde, in den sechs Wochen alle Nägel selbst herzustellen und er schlug den jungen Leuten vor, eine Kiste Nägel zu kaufen. Er wurde ausgebuht, man protestierte, denn das Thema war ja gerade, dass man die Baustoffe des Wattenmeeres verwenden sollte. „Sie haben die Lösung für die Nägel nur akzeptiert, weil ich ihnen versprochen habe, dass sie am Tag nach der Einweihung des Projektes zu meinem Bruder eingeladen werden, der Schmied ist, um Eisen aus Rasenerz zu schmieden“, lacht Frands Soberra.

Frands Soberras ønske om at øge fokus på at bevare kulturarven satte gang i projektet ”Vadehavet som byggemarked”. Foto: Robert Attermann/Red Star / Frands Soberras Wunsch, den Erhalt des Kulturerbes stärker in den Vordergrund zu rücken, hat zu dem Projekt „Baumarkt Wattenmeer“ geführt. Foto: Robert Attermann/ Red Star

AU S U N S I C H E R E N J U N G E N M E N S C H E N WIRD EIN TEAM

„De købte kun søm-løsningen mod, at jeg lovede dem, at de en dag efter projektet bliver inviteret ud til min bror, der er smed, for at brænde jern af myremalm“, ler Frands Soberra.

USIKRE U NG E BLE V TIL E T S JA K

Katja Skov lærte ikke bare at tække, men fandt også ud af, at det ikke er så svært at samarbejde. Hun ved nu, at hun skal naturvejen. „Jeg skal være ude i den friske luft, ha’ jord under neglene og hø i ørerne“. Foto: Robert Attermann/Red Star / Katja Skov hat nicht nur gelernt, ein Dach zu decken, sondern auch, dass es nicht so schwierig ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie weiß jetzt, dass sie in oder mit der Natur arbeiten möchte. „Ich muss raus, an die frische Luft, Erde unter den Fingernägeln und Heu in den Ohren haben“. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Når Nationalpark Vadehavet har støttet projektet, har det ikke kun handlet om at vise, hvad Vadehavet kan levere af byggematerialer. Man vil også gerne vise, at naturen kan bidrage til sundhed, og at man kan få en oplevelse af, hvad man selv kan. „Vi tog imod fem unge mennesker, som ikke rigtigt troede, de kunne det her. Nu står vi efter seks uger med et fasttømret sjak. Det er vildt imponerende“, siger Frands Soberra. Skridt for skridt blev de unge præsenteret for en ting ad gangen. At fælde træer. At afbarke. At tække. Og efterhånden kunne de se resultatet, men de har også alle fået fyldt godt ind på den personlige konto. „Jeg har fundet ud af, at jeg kan mere, end jeg troede“, siger Louise. Martin er blevet bedre til at stole på sig selv og håber, at udsigten til en praktikplads bliver virkelighed. Og alle er blevet klogere på samarbejde. Katja, 21 år, fortæller: „Når jeg har søgt arbejde eller uddannelse, har jeg altid søgt noget, hvor jeg kunne holde mig for mig selv, for det med samarbejde kunne jeg nok ikke finde ud af. Men her fandt jeg ud af, at mennesker bare er mennesker lige som mig selv“. Og så fik hun smagt på en tissemyre. Vi kan hilse og sige, at den smagte lidt citrusagtigt, og at det brændte på tungen. Alle fem unge fik smagt på Tarzan-juice – birkesaft, og den har givet smag på mere.

Mit der Unterstützung des Projektes durch Nationalpark Vadehavet sollte nicht nur gezeigt werden, welche Baustoffe das Wattenmeer liefern kann, sondern auch, dass die Natur zur Gesundheit beitragen kann und dass es ein Erlebnis ist, festzustellen, wozu man selbst in der Lage ist. „Zu uns kamen fünf junge Leute, die nicht wirklich daran glaubten, dass sie das bewerkstelligen können. Und nach sechs Wochen hat sich ein eingeschweißtes Team entwickelt. Das ist richtig beeindruckend“, sagt Frands Soberra. Die jungen Menschen wurden Schritt für Schritt an die Aufgabe herangeführt. Sie haben Bäume gefällt. Sie haben die Rinde abgeschält. Sie haben das Dach gedeckt. Nach und nach haben sie das Ergebnis entdeckt, und auch persönlich ganz erheblich von dem Projekt profitiert. „Ich habe festgestellt, dass ich mehr kann, als ich dachte“, sagt Louise. Martin hat mehr Selbstvertrauen gewonnen und hofft, dass sich die Aussichten auf einen Praktikumsplatz verwirklichen. Und alle haben es gelernt, zusammenzuarbeiten. Die 21-jährige Katja erzählt: „Wenn ich mich um einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz beworben habe, dann immer für etwas, wo ich für mich arbeiten konnte, die Zusammenarbeit war nicht so mein Ding. Aber hier habe ich festgestellt, dass Menschen eben nur Menschen sind, genau wie ich“. Und sie hat eine Waldameise gekostet. Wir sollen erzählen, dass sie leicht nach Zitrone schmeckt und auf der Zunge brennt. Die fünf jungen Menschen haben alle Tarzan-Saft - Birkensaft - probiert, den sie gerne wieder trinken würden.

69


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet / Kommunikationsberater, Nationalpark Vadehavet

Enorm interesse for at præge og støtte op om nationalparken / Enormes Interesse, den Nationalpark zu prägen und zu unterstützen

Hvert sjette år skal Nationalpark Vadehavet revidere sin nationalparkplan. Efter et omfattende forarbejde er der udarbejdet en ny plan, som lægger sporene for nationalparkens arbejde de kommende seks år. Nationalpark Vadehavet har en plan. En nationalparkplan. Den trådte i kraft ved indgangen til 2019, gælder i seks år og erstatter nationalparkens første plan for perioden 2013-2018. Ligesom den gamle skal den nye plan fungere som et styreredskab for nationalparkens bestyrelse. Men nationalparkplanen er ikke kun bestyrelsens plan. Under forarbejdet bad vi om ideer og forslag til den nye plan, og resultatet var ganske overvældende: Vi modtog tæt på 800 bidrag – fra enkeltpersoner, organisationer, virksomheder, kommuner m.fl. Den enorme respons er et glædeligt udtryk for, at rigtig mange – de fleste fra vadehavsområdet, men også fra resten af landet – interesserer sig for Vadehavet og nationalparken, og det skinner igennem som en rød tråd, at de gerne vil støtte op om arbejdet med at bevare naturen, landskaberne og kulturarven samt bidrage til nationalparkens fortsatte udvikling.

70

Alle sechs Jahre muss der Nationalpark Vadehavet seinen Plan für den Nationalpark revidieren. Nach umfassenden Vorarbeiten wurde ein neuer Plan erstellt, der die Weichen für die Arbeiten des Nationalparks in den kommenden sechs Jahren stellt. Der Nationalpark Vadehavet hat einen Plan. Einen Plan für den Nationalpark. Er ist Anfang 2019 in Kraft getreten, gilt sechs Jahre lang und ersetzt den ersten Plan für den Nationalpark für den Zeitraum 2013-2018. Wie schon der alte Plan soll der neue Plan ein Steuerungsinstrument für die Verwaltung des Nationalparks darstellen. Aber der Plan für den Nationalpark ist mehr, als nur ein Verwaltungsplan. Im Zuge der Vorarbeiten haben wir - mit recht überwältigendem Ergebnis - um Ideen und Vorschläge für den neuen Plan gebeten: Es sind 800 Beiträge von Einzelpersonen, Organisationen, Betrieben, Gemeinden, usw. eingegangen. Die vielen Reaktionen bezeugen, dass erfreulich viele Menschen - meist aus dem Wattenmeergebiet, aber auch aus dem Rest des Landes - sich für das Wattenmeer und den Nationalpark interessieren. Der rote Faden

Plan for Nationalpark Vadehavet 2019 -2024

‚Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024‘ er skabt på baggrund af en evaluering af første planperiode 2013-2018 og næsten 800 indkomne forslag fra borgere og interessenter. / Der ‚Plan für den Nationalpark Vadehavet 2019-2024‘ wurde vor dem Hintergrund einer Evaluierung des ersten Planungszeitraums 20132018 und knapp 800, von Bürgern und Interessierten eingereichten Vorschlägen erstellt.


Nationalpark Vadehavet

Nationalparkplanen rummer en beskrivelse af regler og rammer og af naturen, landskaberne, kulturen og alle de andre elementer, som til sammen former Nationalpark Vadehavet. Disse dele af planen er der, bortset fra nødvendige opdateringer, ikke ændret meget på. Det er der til gengæld, når det kommer til afsnittene om de konkrete aktiviteter og projekter, som planlægges gennemført i løbet af den seksårige planperiode. Mange aktiviteter, som er påbegyndt i den første planperiode, vil fortsætte, men der er også mange nye på tegnebrættet. For at gøre det mere overskueligt er det alt sammen rubriceret ind under seks indsatsområder, og her følger en kort gennemgang af disse indsatsområder og de vigtigste aktiviteter herunder.

Vision, Mission, Værdier – Indsatsområder / Vision, Aufgabe, Werte – Einsatzgebiete

ihrer Reaktionen ist, dass sie gerne Maßnahmen zum Erhalt von Natur, Landschaften und Kulturerbe unterstützen und zur weiteren Entwicklung des Nationalparks beitragen wollen. Der Plan für den Nationalpark umfasst eine Beschreibung von Regeln und Rahmen, der Natur, Landschaften, Kultur und übrigen Elemente, die insgesamt den Nationalpark Vadehavet ausmachen. Abgesehen von den erforderlichen Aktualisierungen haben diese Teile des Plans sich nur unerheblich geändert. Das gilt jedoch nicht für die Abschnitte über konkrete Aktivitäten und Projekte, die im Laufe des Sechsjahresplans durchgeführt werden sollen. Viele im ersten Planungszeitraum begonnenen Aktivitäten werden fortgesetzt, es gibt aber auch Vieles, das neu ist. Im Sinne der Übersichtlichkeit wurde alles in sechs Einsatzgebiete aufgeteilt, die samt der wichtigsten Aktivitäten pro Gebiet nachstehend kurz skizziert werden.

VISION / VISION

Missionen beskriver, hvad og hvordan vi gør. Visionen sætter målet. Og det mål arbejder vi frem mod gennem vores seks indsatsområder.

Die Aufgabe beschreibt was wir wie tun. Die Vision setzt das Ziel. Auf das Ziel arbeiten wir mit unseren sechs Einsatzgebieten hin.

Vision Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Vision Der Nationalpark Vadehavet ist als einmaliges Marsch-, Geest- und Gezeitengebiet mit Werten von Weltklasse international bekannt. Der Nationalpark wird in einem nachhaltigen Zusammenspiel von Natur und Menschen genutzt, geschützt und entwickelt.

Værdier Inspirerer Dedikeret Uerstatteligt

Werte Inspirieren Dediziert Unersetzlich

Mission Vi dyrker natur og kulturværdierne i Vadehavet

Aufgabe Wir pflegen die Natur und Kulturwerte am Wattenmeer

VÆ R D I E R / W E R T E

MISSION / AUFGABE

I N D S AT S O M RÅ D E R / E I N S ATZ G E B I E T E

1 Natur og landskab

1 Natur und Landschaft

2 Kultur og kulturhistorie

2 Kultur und Kulturgeschichte

3 Friluftsliv

3 Outdoor-Aktivitäten

4 Undervisning, forskning og

natur- og kulturformidling

5 Lokalsamfund, erhverv

og turisme

6 Trilateralt vadehavs-

samarbejde og verdensarv

4 Unterricht, Forschung, Natur-

und Kulturvermittlung

5 Örtliche Gemeinschaften, Gewerbe

und Fremdenverkehr

6 Trilaterale Zusammenarbeit am

Wattenmeer und Welterbe

71


Nationalpark Vadehavet

INDSATSOMR ÅDER

1) Natur og landskab

2) Kultur og kulturhistorie

3) Friluftsliv

Her har vi to typer af indsatser: brede naturindsatser og fokuserede indsatser. I de brede indsatser arbejdes der med et område eller en naturtype, der favner flere arter af dyr, fugle og planter. De er typisk dyrere at gennemføre og kræver lang forberedelse. Men det er også dem, der for alvor flytter noget og hjælper os med at nå vores mål. Omvendt er de fokuserede indsatser, hvor man arbejder med enkelte arter eller bestemte typer af aktiviteter, billigere og fører hurtigt til konkrete resultater. Vi arbejder derfor med begge typer.

Indsatserne omfatter initiativer inden for den maritime kulturarv, bygningsarven, den levende kulturarv, kunst og en trilateral kulturindsats. Vi skal også styrke samarbejdet med kommunerne for at få bedre sammenhæng mellem kommunernes og nationalparkens indsatser – og binde udviklingen af fx rekreative infrastrukturer sammen med formidling af vadehavskulturen.

Overordnet handler det om at få flere mennesker ud at opleve vadehavsnaturen. En omfattende indsats vil være i samarbejde med eksisterende formidlingsinstitutioner at få etableret fem-syv ‚porte‘ til nationalparken og verdensarven. Desuden skal der sammen med kommunerne, borgerne, Naturstyrelsen og mange andre etableres en række infosteder, ruter og stier, som skal være en grundsten i formidlingen. Øvrige indsatser vil omfatte en understøttelse af det maritime friluftsliv, sundhedsinitiativer og at få flere mennesker til at komme ud i naturen og benytte Vadehavet – på den gode måde.

4) U ndervisning, forskning, natur- og kulturformidling

5) Lokalsamfund, erhverv og turisme

Nationalparkens læringsplatform Mitvadehav.dk skal udvikles yderligere. Der sættes fokus på læringstilbud til ungdomsårgangene, og på hjemmesiden vil der blive tre indgange for henholdsvis børn, unge og voksne. Nationalparken fortsætter med sine temaarrangementer, og der vil blive holdt en årlig forskningsdag. Såvel nationalparkskibet ‚Vadehavet‘ som nationalparkens mobile udstilling spiller store roller i formidlingsindsatsen.

72

Vi har nu næsten 200 officielle nationalparkpartnere fra erhvervsliv, museer, uddannelsesinstitutioner, turismeorganisationer, foreninger mv. i vadehavsområdet, og partnerprogrammet vil være omdrejningspunktet for aktiviteterne i indsatsområdet. Partnerne er den vigtigste kommunikationskanal i forhold til at gøre nationalparken kendt og synlig, og derfor vil der være fokus på kompetenceudvikling af partnerne og på at levere fagligt indhold til deres markedsføring. Nye tilbud og initiativer til kategorierne verdensarvspartnere og uddannelses- og forskningspartnere er på vej. Der skal også arbejdes videre med nationalparkprodukter med særligt fokus på fødevarer.

6) T rilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv Nationalparkens vil fortsætte sin betydelige indsats i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (samarbejdet mellem de tre vadehavslande Danmark, Tyskland og Holland), der har eksisteret i mere end 40 år. Nationalparken har som såkaldt ‚focal point‘ ansvar for, at kendskabet til Verdensarv Vadehavet udbredes lokalt, og for at der tages ejerskab til de enestående, universelle værdier. Vi vil også arbejde med verdensarven gennem et samarbejde med Rigsfællesskabets Verdensarvssteder og de nordiske verdensarvssteder.


Nationalpark Vadehavet

/ E I N S AT ZG E BI E TE

1) Natur und Landschaft In diesem Bereich gibt es zwei Arten Einsätze: breit angelegte Natureinsätze und solche mit einem Fokus. Bei den breit angelegten Einsätzen wird mit einem Gebiet oder Naturtyp gearbeitet, das/der mehrere Tier-, Vogel- und Pflanzenarten umfasst. Normalerweise sind diese teurer in der Umsetzung und erfordern eine längere Vorbereitung. Es gibt aber auch solche, die wirklich etwas bewegen und dazu beitragen, dass wir unser Ziel erreichen. Umgekehrt sind die fokussierten Einsätze, bei denen mit einzelnen Arten oder bestimmten Aktivitätstypen gearbeitet wird, preiswerter und führen schnell zu konkreten Ergebnissen. Daher arbeiten wir mit beiden Arten.

2) Kultur und Kulturgeschichte Die Einsätze umfassen Initiativen im Rahmen des maritimen Kulturerbes, des baulichen Erbes, des lebendigen Kulturerbes, der Kunst und einen trilateralen Kultureinsatz. Wir werden auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden stärken, um den Einsatz der Gemeinden und des Nationalparks besser zu verknüpfen und beispielsweise die Entwicklung von Infrastrukturen für die Erholung mit der Vermittlung der Wattenmeerkultur zu verbinden.

3) Outdoor-Aktivitäten Das übergeordnete Ziel ist, dass mehr Menschen die Natur am Wattenmeer erleben. Ein großer Einsatz erfolgt in Kooperation mit bestehenden Vermittlungseinrichtungen, um fünf bis sieben ‚Eingangstore‘ zum Nationalpark und dem Welterbe zu schaffen. Zusammen mit den Gemeinden, Bürgern, Naturstyrelsen und vielen anderen werden zahlreiche Infopunkte, Wege und Pfade als Grundstein der Vermittlung eingerichtet und angelegt. Zu den weiteren Einsätzen gehören eine umfassende Unterstützung maritimer Aktivitäten im Freien, Gesundheitsinitiativen und das Ziel, dass mehr Menschen die Natur und das Wattenmeer - richtig - nutzen.

4) Unterricht, Forschung, Natur- und Kulturvermittlung

5) Örtliche Gemein schaften, Gewerbe und Fremdenverkehr

6) Trilaterale Zusammen arbeit am Wattenmeer und Welterbe

Die Lernplattform des Nationalparks, Mitvadehav.dk wird weiter entwickelt. Der Schwerpunkt liegt bei einem Lernangebot für die Jugend. Die Website wird drei Zugänge für Kinder, bzw. Jugendliche und Erwachsene erhalten. Der Nationalpark setzt seine Themenveranstaltungen fort und es wird einen Forschungstag im Jahr geben. Bei der Vermittlung spielen das Schiff des Nationalparks, ‚Vadehavet‘, wie auch die Wanderausstellung des Nationalparks eine wichtige Rolle.

Heute verfügen wir über knapp 200 offizielle Nationalpark-Partner aus Gewerbe, Museen, Ausbildungsinstitutionen, Fremdenverkehrsorganisationen, Vereinen usw. im Wattenmeergebiet und das Partnerprogramm wird den Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten im Einsatzgebiet darstellen. Die Partner stellen den wichtigsten Kommunikationsweg dar, wenn es darum geht, den Nationalpark bekannt und sichtbar zu machen. Daher wird man sich auf die Kompetenzentwicklung der Partner und die Bereitstellung fachlicher Inhalte für ihr Marketing konzentrieren. Derzeit werden neue Angebote und Initiativen für die Kategorien Welterbepartner und Bildungs- und Forschungspartner entwickelt. Außerdem sollen die Arbeiten bezüglich der Produkte aus dem Nationalpark mit besonderem Schwerpunkt bei den Nahrungsmitteln fortgesetzt werden.

Der Nationalpark wird seinen umfassenden Einsatz in der seit mehr als 40 Jahren bestehenden Trilateralen Zusammenarbeit am Wattenmeer (zwischen den drei Wattenmeerländern Dänemark, Deutschland und Niederlande) weiter fortsetzen. Schwerpunktmäßig ist der Nationalpark dafür verantwortlich, die Kenntnisse über das Welterbe Wattenmeer lokal weiter zu verbreiten und dass man sich die einmaligen, universellen Werte aneignet. Somit werden wir dank einer Zusammenarbeit mit Rigsfællesskabets Verdensarvssteder und den Welterbe-Standorten im Norden an dem Welterbe arbeiten.

73


Nationalpark Vadehavet

Mosehornugle. Foto: Torben Andersen

74


Nationalpark Vadehavet

T VÆRG Å E N DE A K TI V ITE TE R

Ü B E RG R E I FE N D E A K T I V I TÄT E N

På tværs af de seks indsatsområder har nationalparken yderligere to store opgaver: kommunikation og evaluering. En af Nationalpark Vadehavets vigtigste opgaver er at kommunikere nationalparken og verdensarven til dem, der bor, arbejder og opholder sig i området, og til dem, der vil besøge Vadehavet. Kommunikationen foregår både på digitale og analoge platforme. Digitalt benytter vi hjemmeside, nyhedsmail, Facebook og Instagram. Analogt udgiver vi diverse foldere, temahæfter, oplevelseskort mv. samt det årlige nationalparkmagasin, som du lige nu sidder og læser. Desuden servicerer og samarbejder vi med en række lokale, regionale, nationale og internationale medier. Alle nationalparkens aktiviteter og projekter skal evalueres, og de vurderes ud fra bæredygtighedens tre bundlinjer: people, planet, profit (det vil sige: socialt/ kulturelt/etisk, økologisk/miljø- og naturmæssigt samt økonomisk). Fremtidige projekt- og aktivitetsbeskrivelser skal udstyres med mål, indikatorer og forventninger til udbytte og resultater. Endelig er det en vigtigt at nævne, at det er besluttet, at Nationalpark Vadehavet har fokus på FN’s 17 Verdensmål, som siger, at der skal arbejdes mod en bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken.

Der Nationalpark hat übergreifend über die sechs Einsatzgebiete zwei weitere große Aufgaben: Kommunikation und Evaluierung. Eine der wichtigsten Aufgaben des Nationalpark Vadehavet ist die Kommunikation über den Nationalpark und das Welterbe gegenüber denjenigen, die in diesem Gebiet wohnen, arbeiten und sich dort aufhalten und gegenüber denjenigen, die das Wattenmeer aufsuchen wollen. Die Kommunikation läuft über digitale und analoge Plattformen. Digital nutzen wir die Website, Newsmails, Facebook und Instagram. Analog geben wir verschiedene Faltblätter, Themenhefte, Erlebniskarten usw., wie auch das jährliche Magazin Nationalpark heraus, das Sie gerade in den Händen halten. Darüber hinaus bedienen wir eine Reihe lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Medien, mit denen wir zusammenarbeiten. Alle Aktivitäten und Projekte des Nationalparks sind auf Basis der drei Grundprinzipien der Nachhaltigkeit zu evaluieren und beurteilen: people, planet, profit (das heißt: sozial/kulturell/etisch, ökologisch/umwelt- und naturbezogen, wie auch wirtschaftlich). Künftige Projekt- und Arbeitsbeschreibungen sind mit Ziel, Indikatoren und Erwartungen an Gewinn und Ergebnisse zu versehen. Schließlich muss der Beschluss erwähnt werden, dass der Nationalpark sich auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN konzentriert, die besagen, dass für eine nachhaltige Zukunft gearbeitet werden soll, in der niemand im Stich gelassen wird.

FAKTA

‚Lov om nationalparker‘ / ‚Gesetz über Nationalparks‘

‚Lov om nationalparker‘ udstikker de overordnede rammer for de p.t. fem danske nationalparker, og for Nationalpark Vadehavet gælder desuden en særlig bekendtgørelse, som fastsætter 12 målsætninger for nationalparkens arbejde. I ‚Plan for Nationalpark Vadehavet 20192024‘ er nationalparkens arbejde fordelt på seks prioriterede indsatsområder, som hver især kan rumme en eller flere af de 12 målsætninger.

/ Gesetz über Nationalparks' legt die übergeordneten Rahmen für die derzeit fünf dänischen Nationalparks fest, und für den Nationalpark Vadehavet gilt darüber hinaus eine besondere Bekanntmachung, die 12 Ziele für die Arbeit des Nationalparks festlegt. Im ‚Plan für den Nationalpark Vadehavet 2019-2024‘ ist die Arbeit des Nationalparks in sechs prioritäre Einsatzgebiete aufgeteilt, die jeweils ein oder mehrere der 12 Zieleumfassen können.

‚Plan for Nationalpark Vadehavet 20192024‘ findes i en digital udgave, som man kan tilgå via dette link: kortlink.dk/xwf9

Die digitale Ausgabe des ‚Plans für den Nationalpark Vadehavet 2019-2014‘ kann unter folgendem Link abgerufen werden: kortlink.dk/xwf9

Der er også lavet en mindre omfattende, såkaldt pixi-udgave af nationalparkplanen. Den kan findes via dette link: kortlink.dk/xwfb

Es gibt auch eine weniger umfangreiche, sogenannte Pixi-Ausgabe des Plans für den Nationalpark. Diese kann unterfolgendem Link abgerufen werden: kortlink.dk/xwfb

Mange borgere deltog aktivt i arbejdet med at komme med ideer og forslag til den nye nationalparkplan – blandt andet på borgermøder i alle fire vadehavskommuner. Her bliver der diskuteret på borgermødet på Fanø. Foto: Jens L. Hansen / Viele Bürger haben sich aktiv an der Sammlung von Ideen und Vorschlägen für den neuen Plan für den Nationalpark beteiligt, unter anderem im Rahmen von Bürgertreffen in allen vier Wattenmeergemeinden. Hier wird beim Bürgertreffen auf Fanø diskutiert. Foto: Jens L. Hansen

75


Nationalpark Vadehavet

TEKST / TEXT: Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet / Kommunikationsberater, Nationalpark Vadehavet

Verdensarven som 27 meter mosaik / Welterbe als 27 Meter langes Mosaik

Kunstneren Lotte Lambæk har sammen med en række brugere af Kultur- og Fritidshuset i Esbjerg hentet Vadehavet ind i hjertet af storbyen. Den imponerende frise er en hyldest til, at området har opnået status som verdensarv.

Zusammen mit einigen Benutzern des Kulturund Freizeitzentrums Esbjerg hat die Künstlerin Lotte Lambæk das Wattenmeer mitten in die Großstadt geholt. Der beeindruckende Fries zollt dem Status des Gebietes als Welterbe Anerkennung.

Alene ordet ’baggård’ kan farve ens tanker grå og triste. Men baggården til ejendommen Skolegade 54 i Esbjerg er alt andet end kedelig - og så er den dominerende farve i øvrigt blå og hentet ind fra havet. Vadehavet. Bygningen i Skolegade huser Kultur- og Fritidshuset. Til daglig danner det ramme om en lang række sociale og kulturelle aktiviteter for pensionister, men siden august 2018 har husets baggård også været beriget med et imponerende kunstværk: En 27 meter lang murudsmykning i form af en frise af mosaikker, som så at sige bringer Vadehavet ind midt i storbyen og er en daglig hyldest til, at området er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv. Kvinden bag verdensarvs-mosaikken er kunstneren Lotte Lambæk fra Esbjerg. Hun blev i sommeren 2015 bedt om en ide til at udsmykke gården, og det fik hende til at tænke store tanker. „Da Vadehavet i 2014 kom på verdensarvslisten, blev jeg enormt begejstret. Jeg synes, det er så fantastisk“, fortæller hun.

Bei dem Wort ‚Hinterhof‘ denkt man automatisch an etwas Graues, Tristes. Aber der Hinterhof in der Skolegade 54 in Esbjerg ist alles andere als langweilig - im Übrigen dominiert dort die aus dem Meer hierher gebrachte Farbe Blau. Wattenmeer. Das Gebäude in der Skolegade beherbergt das Kultur- und Freizeitzentrum. Normalerweise gibt es hier viele soziale und kulturelle Angebote für Senioren, aber seit August 2018 ist der Hinterhof des Hauses um ein beeindruckendes Kunstwerk bereichert worden: Eine 27 Meter lange Ausgestaltung der Mauer als Mosaikfries, der das Wattenmeer sozusagen mitten in die Großstadt holt und täglich in Erinnerung ruft, dass das Gebiet in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden ist. Die Frau, die die Initiative zu dem Welterbe-Mosaik ergriffen hat, ist die Künstlerin Lotte Lambæk aus Esbjerg. Im Sommer 2015 wurde sie um eine Idee für die Gestaltung des Hofes gebeten. Das hat sie veranlasst, in großen Bahnen zu denken.

76


Nationalpark Vadehavet

77


Nationalpark Vadehavet

Kom og se værket / ‚Gesetz über Nationalparks‘ FAKTA

Verdensarvs-mosaikken hænger i gården bag Kultur & Fritidshuset, Skolegade 54 i Esbjerg. Man kan se værket på alle hverdage i husets åbningstid. / Verdensarvs-mosaikken hænger i gården bag Kultur & Fritidshuset, Skolegade 54 i Esbjerg. Man kan se værket på alle hverdage i husets åbningstid.

Inspireret af verdensarven udarbejdede kunstneren derfor et ambitiøst og 13 sider langt oplæg med en hel række af ideer og forslag. Den mest omfattende af ideerne gik ud på at lave en 27 meter lang og 60 cm høj mosaik-frise, som afbilder 20 karakteristiske arter fra Vadehavet. Lotte Lambæks oplæg gik rent ind hos bestyrelsen for Kultur- og Fritidshuset, og også hos Kulturregion Vadehavet, der gerne ville støtte projektet økonomisk. Dermed kunne det realiseres.

M A NG E M E DSK A BE RE Lotte Lambæk har dog ikke været alene om at frembringe den imponerende mosaik-frise. En række af de daglige brugere af Kultur- og Fritidshuset har således været en meget vigtig del af hele processen med at skabe værket. Lige fra udarbejdelsen af skitser over det store arbejde med at lægge mosaikkerne i beton til montering af den færdige frise på muren i gården. „Otte gæve kvinder fra huset var med til at tegne skitser af Vadehavets vigtige arter. Og her var jeg kunstnerisk konsulent, som sørgede for at vi nåede i havn med tegninger af de vigtigste arter“, forklarer Lotte Lambæk. Med inspiration fra safari-udtrykket ’The big five’ er de 20 arter opdelt i fire grupper:

The Flying Five: knortegås, gravand, almindelig ryle, sølvmåge, strandskade

The Big Five: havørn, marsvin, gråsæl, spættet sæl, snæbel

The Small Five: dyndsnegl, hjertemusling, strandkrabbe, sandorm, hestereje

The Flowering Five: hindebæger, hjælme, ålegræs, malurt, kveller. Efterfølgende var det otte andre kvinder fra Kultur- og Fritidshusets brugergruppe, der gennem et halvt år investerede masser af tid og hårdt arbejde med at hugge sten og lægge mosaikkerne. De otte mosaik-kunstnere

78

„Ich war völlig begeistert, als das Wattenmeer in 2014 in die Welterbeliste aufgenommen wurde. Ich finde das ganz fantastisch“, erzählt sie. Vom Welterbe inspiriert hat die Künstlerin daher eine ehrgeizige, 13 Seiten umfassende Vorlage mit vielen Ideen und Vorschlägen erstellt. Die umfangreichste Idee betraf einen 27 Meter langen und 60 cm hohen Mosaik-Fries mit Abbildungen von 20 charakteristischen Arten aus dem Wattenmeer. Die Vorlage von Lotte Lambæk wurde von dem Vorstand des Kultur- und Freizeitzentrums direkt positiv aufgenommen, wie auch von der Kulturregion Wattenmeer, die das Projekt gerne finanziell unterstützen wollte. Und damit konnte es umgesetzt werden.

Lotte Lambæk foran den færdige mosaik. Her med motivet af snæblen og strandkrabben. Foto: Bent Schjødt Christiansen / Viele Bürger haben sich aktiv an der Sammlung von Ideen und Vorschlägen für den neuen Plan für den Nationalpark beteiligt, unter anderem im Rahmen von Bürgertreffen in allen vier Wattenmeergemeinden. Hier wird beim Bürgertreffen auf Fanø diskutiert. Foto: Jens L. Hansen

V I E L E M I T S C H A FFE N D E Aber Lotte Lambæk ist nicht die Einzige, die an dem beeindruckenden Mosaik-Fries gearbeitet hat. Eine ganze Reihe täglicher Benutzer des Kultur- und Freizeitzentrums haben einen wichtigen Anteil am Schaffensprozess. Angefangen von der Anfertigung von Skizzen für die große Arbeit, das Mosaik in Beton zu schaffen bis zur Montage des fertigen Frieses im Hof. „Acht treue Frauen des Hauses haben an den Skizzen zu den wichtigen Arten des Wattenmeers mitgearbeitet. Und ich war die künstlerische Beraterin und habe dafür gesorgt, dass wir die Zeichnungen der wichtigsten Arten in trockene Tücher bringen konnten“, erzählt Lotte Lambæk. Inspiriert durch den Ausdruck der „Großen Fünf“ früherer Großwildjäger wurden die 20 Arten in vier Gruppen unterteilt: The Flying Five: Ringelgans, Brandgans, Alpenstrandläufer, Silbermöwe, Austernfischer The Big Five: Seeadler, Gewöhnlicher Schweinswal, Kegelrobbe, Seehund, Nordseeschnäpel The Small Five: Wattschnecke, Herzmuschel, Strandkrabbe, Wattwurm, Nordseegarnele The Flowering Five: Strandflieder, Strandhafer, Seegras, Wermutkraut, Queller.

Himlen bag havørnen er blandt andet lavet med hjælp fra en gammel blå glasskål. Foto: Bent Schjødt Christiansen / Viele Bürger haben sich aktiv an der Sammlung von Ideen und Vorschlägen für den neuen Plan für den Nationalpark beteiligt, unter anderem im Rahmen von Bürgertreffen in alle


Nationalpark Vadehavet

var kvinder mellem 60 0g 80 år, og hen over vinteren blev der talt om mange ting, fortæller Lotte Lambæk: „Mosaikarbejde har en meditativ karakter, hvor man falder i tanker over det let monotone arbejde med at knække sten, lægge dem omhyggeligt ned i den våde beton en for en, for til slut med et let tryk at presse dem ned i det mudrede underlag. Der blev snakket om livet, som det nu har formet sig på godt og ondt, der blev grinet af alt det sjove, og der blev også fortalt alvorlige ting.“ „Gennem den lange proces lærte vi hinanden at kende på mere end blot manchetterne“, tilføjer kunstneren.

E T E K S TR A H JE RTE SL AG

Kultur & fritidshuset i Esbjerg ligger i en bygning, som er fredet i klasse A. Her ses frisen i baggården. Foto: Bent Schjødt Christiansen / Viele Bürger haben sich aktiv an der Sammlung von Ideen und Vorschlägen für den neuen Plan für den Nationalpark beteiligt, unter anderem im Rahmen von Bürgertreffen in alle.

Da mosaikkerne var færdige og skulle monteres på muren, var der otte nye brugere fra Kultur- og Fritidshuset, som trådte til. Denne gang otte mænd fra en værkstedsgruppe. „De var omhyggelige, de vendte og drejede mulighederne for den helt rigtige løsning, og da vi en dejlig sommerdag i 2018 endelig var klar til montagen kørte det som smurt med at bugsere de kæmpe plader på plads,“ fortæller Lotte Lambæk. Og da kunstneren så de 27 meter mosaik hænge på muren med knortegås, sæler og andet godt fra havet, slog hendes hjerte et ekstra slag: „Det så fuldstændig blændende godt ud. Jeg drømte om dette, men virkeligheden overgår skitser og fantasi. “

Anschließend haben acht weitere Frauen aus der Benutzergruppe des Kultur- und Freizeitzentrums ein halbes Jahr lang viel Zeit und harte Arbeit investiert, um Steine zu hauen und die Mosaike zu legen. Bei den acht Mosaik-Künstlern handelte es sich um Frauen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren, die sich im Laufe des Winters über viele Dinge unterhalten haben, erzählt Lotte Lambæk: „Mosaikarbeiten haben etwas Meditatives an sich. Bei der etwas eintönigen Arbeit, Steine zu brechen, sie sorgfältig einzeln in den nassen Beton zu legen und anschließend leicht in die schlammige Unterlage zu pressen, hängt man leicht seinen Gedanken nach. Es wurde über das Leben geredet, wie es sich im Guten und im Bösen gezeigt hat, über Lustiges wurde gelacht, aber auch über ernste Dinge geredet.“ „Im Zuge des langen Prozesses haben wir uns mehr als nur flüchtig kennengelernt“, fügt die Künstlerin hinzu.

DA S H E R Z S C H L U G H Ö H E R Als die Mosaike fertig waren und an der Wand montiert werden sollten, haben acht weitere Benutzer des Kultur- und Freizeitzentrums zugepackt. Dieses Mal waren es acht Männer aus einer Werkstattgruppe. „Sie waren sehr genau, sie haben alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen, um die absolut richtige Lösung zu finden und als wir an einem schönen Tag im Sommer 2018 endlich so weit waren, dass montiert werden konnte, lief es wie geschmiert, als die riesigen Platten an Ort und Stelle bugsiert wurden,“ erzählt Lotte Lambæk. Und als die Künstlerin die 27 Meter Mosaik mit Ringelgans, Seehunden und anderen schönen Dingen aus dem Meer an der Wand hängen sah, schlug ihr Herz höher: „Das sah absolut perfekt aus. Ich habe davon geträumt, aber die Wirklichkeit übersteigt alle Skizzen und die Fantasie.“

Tonni, Karen og Mary færdiggør deres første mosaik. Foto: Lotte Lambæk / Viele Bürger haben sich aktiv an der Sammlung von Ideen und Vorschlägen für den neuen Plan für den Nationalpark beteiligt, unter anderem

79


Nationalpark Vadehavet

Partnere i Nationalpark Vadehavet / Partner im Nationalpark Wattenmeer FORMIDLINGSPARTNERE / VERMITTLUNGSPARTNER

Vadehavscentret.................................................................................www.vadehavscentret.dk Vadehavssmedjen........................................................................... www.vadehavssmedjen.dk

Ballum Landsbyforening........................................................................................ ballumby.net

Varde Kommune...................................................................................................... www.varde.dk

Ballum Naturklasse.................................................................................................. ballumby.net

Vardemuseerne....................................................................................... www.vardemuseum.dk

Bjarne Kiholm...................................................................www.facebook.com/bjarne.kiholm

Venner af Rømøs Natur................................................................................www.rømø6792.dk

Darum Lokalråd......................................................................................................www.darum.dk

Vester Vedsted Landsbyforening.......................................................www.vestervedsted.dk

Blåvand Fuglestation............................................................... www.blåvandfuglestation.dk

Visit Esbjerg...................................................................................................www.visitesbjerg.dk

Det Maritime Ribe..........................................................................www.det-maritime-ribe.dk

Visit Fanø...........................................................................................................www.visitfanoe.dk

Esbjerg Kommune...........................................................................www.esbjergkommune.dk

Visit Ribe............................................................................................................... www.visitribe.dk

Esbjerg Kommunes Biblioteker.................................................... www.esbjergbibliotek.dk Fanø Kommune....................................................................................................... www.fanoe.dk

OVERNATNINGSPARTNERE / LEBENSMITTELPARTNER

Fanø Kunstmuseum................................................................... www.fanoekunstmuseum.dk

Ballum Camping.................................................................................. www.ballumcamping.eu

Fanø Museum .......................................................................................... www.fanomuseum.dk

Bed & Kitchen....................................................................................www.birgitte-valentin.dk

Fanø Natur........................................................................................................ www.fanonatur.dk

Daler Camping....................................................................................... www.daler-camping.dk

Fanø Plus Højskole.............................................................................www.fanoehoejskole.dk

DanCenter Rømø & Arrild............................................................................www.dancenter.dk

Fanø Skibsfarts og Dragtsamling.................................................. www.fanoskibs-dragt.dk

Danhostel Ribe...................................................................................... www.danhostel-ribe.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet.....................................................................................www.fimus.dk

Darum Camping....................................................................................www.darumcamping.dk

Fonden Gamle Sønderho....................................................www.fondengamlesonderho.dk

Drivvejens Bed & Breakfast......................................................................... www.visitribe.nu/

Foreningen Everten Rebekka af Fanø............................................. www.rebekkafanoe.dk

ECH Park (Esbjerg Conference Hotel).................................................................. www.ech.dk

Foreningen Fannikerdagen................................................................www.fannikerdagen.dk

Enjoy Resorts............................................................................................. www.enjoy-resorts.dk

Foreningen Højer Vandtårn.................................................................................... www.fhvt.dk

Fanø Night & Stay.......................................................................................... www.fanoestay.dk

Foreningen Mandøhuset...................................................................... www.mandoehuset.dk

Feldberg Strandcamping..................................................www.feldbergstrandcamping.dk

Foreningen Skøgum.........................................................................................www.skoegum.dk

Feriepartner Rømø.....................................................................................www.feriepartner.dk

Hjemsted - Danernes verden........................................................................www.hjemsted.dk

Hjerting Badehotel........................................................................ www.hjertingbadehotel.dk

Hjerting Kanelaug.................................................................................. www.hjerting-kane.dk

Hohenwarte................................................................................................. www.hohenwarte.dk

Kulturcentret Kiers Gaard.........................................................................www.kiers-gaard.dk

Hostel Rudbøl.................................................................hostel-rudbol-dk.book.direct/da-dk

Lokalforeningen Janderup ............................................................................www.janderup.dk

Hotel Ansgar.................................................................................................www.hotelansgar.dk

Mandø Fællesråd......................................................................... www.mandoefaellesraad.dk

Hotel Britannia................................................................................................. www.britannia.dk

Mandøbussen........................................................................................ www.mandoebussen.dk

Hotel Dagmar............................................................................................. www.hoteldagmar.dk

Museum Sønderjylland, Højer Mølle.......................................www.msj.dk/hoejer-moelle

Hotel Højer / Marskhotellet......................................................................... marskhotellet.dk/

Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder....www.msj.dk/kulturhistorie-toender

Hotel Kommandørgården.....................................................www.kommandoergaarden.dk

Myrthue - Natur, Kultur, Læring................................. www.myrthue.esbjergkommune.dk

Hvidbjerg Strand Feriepark......................................................................... www.hvidbjerg.dk

Nationalmuseets Kommandørgård................................................................www.natmus.dk

Kellers Badehotel & Spisehus..................................................... www.kellersbadehotel.dk

Naturfotograf Aage Mathiesen........................................................www.naturgalleRibe.dk

Restaurant / Cafe Vadehavet, Mandø.............................................www.klithusmandoe.dk

Naturguiden............................................................................................. www.naturguiderne.dk

Klægager........................................................................................................... www.klaegager.dk

NaturKulturVarde..............................................................................www.naturkulturvarde.dk

Kruse Udlejning.......................................................................................www.bb-vadehavet.dk

Naturstyrelsen Blåvandshuk..............................................................www.naturstyrelsen.dk

Lynggaard - Fanø Strand Feriehuse.................................................... www.fanostrand.com

Naturstyrelsen Vadehavet...................................................................www.naturstyrelsen.dk

Mandø Bed & Breakfast............................................................................www.bb-mandoe.dk

ProVarde og Varde Å Dag............................................................. www.visitwestdenmark.dk

Mandø Brugs & Camping..................................................................... www.mandoebrugs.dk

Ribe Træskibslaug......................................................................... www.ribe-traeskibslaug.dk

Mandø Kro & Traktorbusser.....................................................................www.mandoekro.dk

Ribe VikingeCenter.......................................................................... www.ribevikingecenter.dk

Mellerupcentret ................................................................................ www.mellerupcentret.dk

Rømøforeningen................................................................................www.roemoe.infoland.dk

Motel Apartments.......................................................................... www.motel-apartments.dk

Rømø-Tønder Turistforening................................................................. www.romo-tonder.dk

Motel Rovli.......................................................................................................www.motelrovli.dk

Scanoropa Bus....................................................................................... www.scanoropa-bus.dk

Novasol Dansommer.........................................................................................www.novasol.dk

Sort Safari...........................................................................................................www.sortsafari.dk

Rejsby Ferieboliger B&B.................................................................rejsby-ferieboliger-bb.dk

Strandskaden............................................................................................www.strandskaden.dk

Ribe Bed & Kitchen..................................................................... www.ribebedandkitchen.dk

Sydvestjyske Museer/Museet Ribes Vikinger.................... www.sydvestjyskemuseer.dk

Ribe Byferie Resort.................................................................................... www.ribe-byferie.dk

Tandrup Naturfilm........................................................................... www.tandrupnaturfilm.dk

Ribe Camping..............................................................................................www.ribecamping.dk

Tønder Egnens Guider............................................................... www.toender-egnsguider.dk

Rindby Camping ...................................................................................www.rindbycamping.dk

Tønder Kommune................................................................................................ www.toender.dk

Rødgaard Camping........................................................................www.rodgaard-camping.dk

Tønder Kommunes Biblioteker.............................................................................. www.tbib.dk

Skærbæk Familiecamping..........................www.skaerbaekfamiliecamping.dk-camp.dk

Tønnisgaard Naturcenter..........................................................................www.tonnisgaard.dk

Skærbækcentret...........................................................................www.kursus-fritidscenter.dk

Vadehavets Formidlerforum.......................................................................... www.vadehav.dk

Sovgodt8.............................................................................................................www.sovgodt8.dk

80


Nationalpark Vadehavet Tidevands Bed & Breakfast................................................................... www.tidevandsbb.dk

Johnna Bruun-Petersen.......................................................................www.vadehavsmaler.dk

Tønder Sport- og FritidsCenter/Tønder Camping ........................................... www.tsfc.dk

Jytte Jespersen........................................................................................ www.jyttejespersen.dk

Vadehavs Camping.........................................................................www.vadehavscamping.dk

Pernille Bejer.............................................................................................. www.pernillebejer.dk

Vadehavslejrskolen..................................................................... www.vadehavslejrskolen.dk

Ribe Glas............................................................................................................... www.ribeglas.dk

Vanggård........................................................................................................ www.marskgaard.dk

Skulptur og Kunst.....................................................................................www.kurt-schmidt.dk

FRILUFTSLIVSPARTNERE / AKTIVITÄTSPARTNER Danmarks Jægerforbund, Kreds Vadehavet.............................. www.jaegerforbundet.dk

Værksted og Galleri Nørremølle............................................................................www.arlu.dk

UDDANNELSESPARTNERE / AUSBILDUNGSPARTNER

Dansk Vandrelaug Esbjerg........................................................................................ www.dvl.dk

Erhvervsakademi SydVest.......................................................................................www.easv.dk

Esbjerg Golfklub.......................................................................................................... www.egk.dk

Højer Design Efterskole......................................................www.hoejerdesignefterskole.dk

Esbjerg Roklub....................................................................................... www.esbjerg-roklub,dk

Ludwig-Andresen-Schule......................................................................... www.las-tondern.dk

Vadehavets Bådklubber.................................................... www.vadehavetsbaadklubber.dk

Mit Vadehav.................................................................................................. www.mitvadehav.dk

Vesthop...................................................................................................................www.vesthop.dk

Ribe Katedralskole..........................................................................www.ribekatedralskole.dk

FØDEVAREPARTNERE / LEBENSMITTELPARTNER Bifjord Aps............................................................................................................................................. Blæsbjerggård Ribe........................................................................................................................... Fanø Is................................................................................................................... www.fanoe-is.dk

Tønder Gymnasium..................................................................................www.toender-gym.dk Ungdomshøjskolen ved Ribe...................................................................................www.uhr.dk VUC Vest................................................................................................................. www.vucvest.dk

ANDRE PARTNERE / WEITERE PARTNER

Enghavegård Osteri og Gårdbutik.................................... www.enghavegaard-hobugt.dk

7-kanten...............................................................................................................www.7-kanten.dk

Fanø Bryghus........................................................................................... www.fanoebryghus.dk

Bang Kommunikation........................................................................................................................

Farm Rudbeck...................................................... www.facebook.com/Farm-Rudbeck-Fanø

Blue Water Fonden.................................................................................................... www.bws.dk

Fjordgård Vin & Vadehav............................................................................www.fjordgaard.dk

Busines Region Esbjerg ......................................................www.businessregionesbjerg.dk

Fjordgården.................................................................................................. www.fjordgarden.dk

Design Gitta Foldberg............................................................................ www.gittafoldberg.dk

Frøken A ..............................................................................................................www.froekena.dk

Fiber Visions A/S......................................................................................www.fibervisions.com

Fåreavl v/Niels Chr. Nielsen............................................................................................................

Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding...................................................www.sædding.nu

Havervadgård.........................................................................................www.havervadgaard.dk

Grundejerforeningen Småfolksvej................................................................................................

Havnens Fiskehus..............................................................................www.havnensfiskehus.dk

ISRB.................................................................................................................................www.isrb.dk

Ho Bugt Oksen...........................................................................................www.hobugtoksen.dk

Jørgen Hansen Biler A/S....................................................................................www.jh-biler.dk

Holms Røgeri............................................................................................... www.holmsrogeri.dk

Konsulenthuset Allégade 24.................................................................... www.allegade24.dk

Poseidon Rejer A/S.................................................................................www.vadehavsrejer.dk

Lægeklinikken Tangevej.................................................... www,laegeklinikkentangevej.dk

Restaurant Ambassaden.............................................................. www.ambassadenfanoe.dk

Nørremølle Fåremælkssæber.........................................................................................................

Restaurant Kunstpavillonen............................................................... www.josef-kunsten.dk

Rømø Cykler................................................................................................... www.romocykler.dk

Rudbecks Ost & Deli.......................................................................................www.rudbecks.dk

Rømø Lege- og Labyrintpark .........................................................................www.romolab.dk

Rømø Slagteren..................................................................................... www.romoslagteren.dk

SBConsulting........................................................................................... www.sven-buhrkall.dk

Sjelborg Strand.......................................................................................www.sjelborgstrand.dk

SE .....................................................................................................................................www.se.dk

Spiseriget...........................................................................................................www.spiseriget.dk

Jysk Fynske Medier, Tønder....................................................................... www.digeposten.dk

Sønderho Gårdbutik.................................................................. www.sonderhogaardbutik.dk

Sønderho Havns Støtteforening....................................................... www.sonderhohavn.dk

Sønderho Kro............................................................................................. www.sonderhokro.dk

Uldsnedkeren........................................................................................... www.uldsnedkeren.dk

Vadehav Marsk & Mad......................................................................................................................

Wonderful Weddings Denmark......................................www.facebook.com/wwdenmark

Varde Ådals Oksekød.....................................................................www.vardeådaloksekød.dk Vestbien................................................................................................................www.vestbien.dk Vester Vedsted Vingaard.............................................................................www.vvvingaard.dk Økotopen............................................................................................................www.økotopen.dk

Tøndermarsken. Foto: Ulrik Pedersen

EVENTPARTNERE / EVENTPARTNER Digeløbet i Højer.................................................................................................. www.højerif.dk Fanø Event/Oyster King............................................................................www.oyster-king.dk Fanø Østersfestival........................................................................www.fanøøstersfestival.dk Kunstnerhuset ved Skærbæk Fritidscenter...........www.kunstnerhuset-vadehavet.dk Kunstrunden Sydvestjylland....................................................................www.kunstrunde.dk Mandøforeningen.........................................................................www.mandoeforeningen.dk Ribe Fodslaw........................................................................................................ www.fodslaw.dk Vadehavs Touren..........................................................www.facebook.com/vadehavstouren Vadehavsfestival/Kulturregion Vadehavet............................... www.vadehavsfestival.dk Varde Å Dag.........................................................................................................www.provarde.dk vvevent...................................................................................................................www.vvevent.dk

KUNSTPARTNERE / KUNSTPARTNER Atelier & Galleri v/Birgitte Valentin...........................................www.birgitte-valentin.dk Atelier Tilly....................................................................................................................www.tilly.dk F. Baun........................................................................................................................www.fbaun.dk Galleri MB Art.......................................................................................................... www.mbart.dk Galleri KunstART by Daisy Dahl................................................................. www.daisydahl.dk Højer Art Jam.......................................................................................................... www.artjam.dk

81


Nationalpark Vadehavet

Følg, se og oplev Vadehavet

/ Folgen, sehen und erleben Sie die Wattenmeer N ATION A LPA RK M AG A SIN Siden 2014 har Nationalpark Vadehavet hvert år udgivet Nationalpark Magasin, og magasinet, du har i hænderne, er det således sjette i rækken. I 2015 udgav vi desuden en særudgave, Nationalpark Magasin Maritim, i et samarbejde med den tyske Nationalpark Vadehavet i Slesvig Holsten. Magasinerne kan læses online på www.issuu.com. Trykte eksemplarer udleveres, så længe lager haves, hos nationalparkens partnere (se partnerlisten på side 80 og 81).

be rücksichtsvoll behandelt. Die Informationen werden ergänzt durch zahlreiche Fotos und Grafiken sowie zwei Detailkarten. Die Nationalparkbroschüre ist in dänischer, deutscher und englischer Sprache bei den Partnern des Nationalparks erhältlich (eine Liste der Partner finden Sie auf den Seiten 80-81 im Magazin).

N ATION A LPA RK M AG A SIN Seit 2014 gibt der Nationalpark Vadehavet jährlich das Nationalpark Magasin heraus. Somit halten Sie gerade die sechste Ausgabe in Ihren Händen. 2015 haben wir außerdem in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer eine Sonderausgabe, Nationalpark Magasin Maritim, herausgegeben. Sie können die Magazine auch online unter www.issuu.com lesen. Die Druckexemplare werden verteilt, so lange sie bei den Partnern des Nationalparks vorrätig sind (s. Liste der Partner auf Seite 80 und 81).

N AT I O N A L PA R K FO L D E R E N På 24 sider får du et godt overblik over Nationalpark Vadehavets natur- og kulturværdier. Guiden indeholder også ti gode steder, du kan opleve på egen hånd, og en række informationer om, hvor og hvordan du kommer ud og oplever nationalparken på en guidet tur. Man får desuden gode råd til, hvordan man færdes godt og sikkert i nationalparken under hensyntagen til naturen og kulturarven. De skriftlige informationer er illustreret med fotos og grafik og suppleres med to gode kort. Nationalparkfolderen findes på dansk, tysk og engelsk og udleveres hos nationalparkens partnere (se partnerlisten på side 80 og 81).

N AT I O N A L PA R K B ROS C H Ü R E Auf 24 Seiten erhalten Sie einen Überblick über die Natur- und Kulturschätze im Nationalpark Wattenmeer. Die Broschüre gibt ferner Tipps zu zehn Orten, die man perfekt auf eigene Faust entdecken kann, sowie zahlreiche Informationen zu Erlebnissen in der Natur des Nationalparks bei Touren mit einem ortskundigen Guide. Darüber hinaus liefert die Broschüre Hinweise, wie man den Nationalpark gut und sicher erleben kann und dabei gleichzeitig Natur und Kulturer-

82

Følg Nationalpark Vadehavet / Folgen Sie dem Nationalpark Wattenmeer vadehavet nationalpark vadehavet nationalpark vadehavet #nationalparkvadehavet #vadehavet nationalparkvadehavet.dk


Nationalpark Vadehavet Foto: Lars Gejl

Oplevelser i Nationalpark Vadehavet / Tolle erlebnisse im Nationalpark Wattenmeer GUIDE DE OPLE V E L SE R

G E F Ü H RT E E R L E B N ISS E

En lang række professionelle aktører står klar til at tage dig med ud i Nationalpark Vadehavet. Guider og naturvejledere sørger for, at du finder de steder, hvor oplevelserne er bedst og fortæller de spændende historier, der hører til. Guiderne sørger for, at sikkerheden er optimal i forhold til tidevand og omskifteligt vejr. På en guidet tur i Nationalpark Vadehavet får du den spændende historie serveret præcis dér, hvor oplevelsen er størst. Guiderne har lokalkendskab, og de bringer dig sikkert ud i Vadehavet og hjem igen.

Viele Veranstalter stehen bereit um Ihnen den Nationalpark Wattenmeer zu zeigen. Vermitter und Ranger sorgen dafür, dass Sie die besten Orte finden, an denen Sie am meisten erleben können, und erzählen die interessanten dazugehörigen Geschichten. Die Ranger sorgen für optimale Sicherheit in Bezug auf Gezeiten und Wetterveränderungen. Bei einer geführten Wanderung durch den Nationalpark Wattenmeer bekommen Sie interessante Geschichten serviert, genau dort, wo Sie am meisten erleben können. Die Ranger kennen sich aus und bringen Sie sicher zum Wattenmeer und zurück.

H E R FIN DE R DU GUIDE DE T U RE H E R FI N D E N S I E G E F Ü H RT E WA N D E RU N G E N

• www.sydvestjylland.com – søg i naturkalenderen • App’en sydvest.mobi til IOS og Android – søg i ”det sker“ • www.kultunaut.dk – skriv ”Nationalpark Vadehavet“ i søgefeltet • www.udinaturen.dk – vælg ”arrangementer“ i menuen

www.sydvestjylland.com – suchen Sie im Kalender App sydvest.mobi für IOS und Android – suchen Sie ”det sker“ www.kultunaut.dk – schreiben Sie ”nationalpark wattenmeer“ im Suchfeld www.udinaturen.dk – wählen Sie ”Arrangementer“ im Menü

Året rundt / Das ganze Jahr jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

( )

Sort sol /Sort sol

dec

( )

Fugletræk /Zugvögel Østers /Austern ( )

Sæler /Seehunde

( )

Stranden /Strand Strandenge /Strandwiese

t

Turarrangører i Nationalpark Vadehavet / Reiseveranstalter in den Nationalpark Wattenmeer

ll

wa

d

l vo

nt

la At

en

ik nt

tla

/A

/B

k

gs

in

gn By

r

tu ul

La t/ L

t ive

af

h sc

nd

e

ab

sk

nd La

r

tu

ul

k au

en

t ne

r de

va

s

en sk

ar

M

eb /L

im g

u br

t Wa /M

rt

fa Sø

og

z

ut

hn

sc ar

l/

e

d an

h

S

t or

l

de

an

g un

rt

fah

e Se l/

so

S

t or

H nd

u

ol

t

s

S r/

de

flo

m

or St

tr

S e/

r/

le

en

es

wi

d an

g

en

nd

tra

S

ten

flu

m ur

e

Se

nd

a ev id

T

el

en

de

n hu

/

it ze Ge

rs

te Øs

ög gv

n

r ste

u

/A

le

ug

kf

æ Tr

u /Z

NaturKulturVarde, www.naturkulturvarde.dk Naturguiden, Oksbøl, www.naturguiderne.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, www.fimus.dk Fanø Event/Oyster King, www.oyster-king.dk Strandskaden, Fanø, www.strandskaden.dk Vadehavscentret, Ribe, www.vadehavscentret.dk Mandøbussen, www.mandoebussen.dk Mandø Kro og Traktorbusser, www.mandoekro.dk Vadehavssmedjen, Ballum, „Vadehavssmedjen“ på Facebook Scanoropa Bus, Højer, www.scanoropa-bus.dk Tønder Egnens Guider, www.toender-egnsguider.dk Naturcenter Tønnisgård, Rømø, www.tonnisgaard.dk Sort Safari, Tønder, www.sortsafari.dk Naturstyrelsen, www.udinaturen.dk

83


11

1 18

46

5

Naturpark Vesterhavet 11

1 18

N

7

48

V

Ø

Oksbøl

Billum

Janderup

3

431

463

S

d Va r

431

475

Varde

Næsbjerg Agerbæk

475

431

11

Blåvandshuk

Årre

2 Marbæk

um

Å

30

Hjerting

191 463

E20

1

4

Esbjerg

425

6

Holsted Stationsby

Gørding

11

24

6

191

Holsted

Bramming

Tjæreborg

5

24

7

42

5

Nordby

191

19

Badestrand / Strand Blå flag strand / Strand mit Blauer Flagge

Vejrup

E20

447

Skallingen

Naturlegeplads / Naturspielplatz

Glejbjerg

12

Ho

Sn e

1

475

Oksby

Hundeskov / Hundewald Kitesurfing og windsurfing / Kitesurfing und windsurfing

g Kon

Fanø

24

8

32

Gredstedbro

Vilslev

Kitebuggy og strandsejlads / Kitebuggy und Blocart

32

Sønder Hygum

Cykel: Vestkystruten / Fahrrad Route: Vestkystruten Cykel: Panoramarute / Fahrrad Route: Panoramarute

Sønderho

Ribe 10

Sejlrende / Fahrrinne Færgerute: Esbjerg Fanø / Fährverbindung: Esbjerg Fanø

437

9

11

Mandø

Ribe Å 24

Vester Vedsted 179

12

Egebæk-Hviding

11

Nationalparkens afgrænsning / Grenze des Nationalparks Færdsel forbudt (Langli åben fra 16.07 til 14.09) / Zutritt verboten (Langli geöffnet vom 16.07 bis 14.09)

Arnum

Rejsby Å

Militært skydeområde – adgang forbudt / Militärbereich – Zutritt verboten

Brøns 13 Juvre

Fiskeri- og Søfartsmuseet

5

Esbjerg Museum

6

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

7

Fanø Museum

8

Sønderho Gl. Fuglekøje

11

Vadehavscentret

12

Mandøhuset

13

Kommandørgården

14

Naturcenter Tønnisgård

15

Hjemsted – Danernes Verden

16

Museum Sønderjylland – Højer Mølle

17

Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder

1

Løgumkloster

Bredebro

42

9

Hjerpsted

Visby

Emmerlev Vid å

16

Højer 419 Møgeltønder

Tønder 17

10 km

5

43

Jejsing 8

11

Ribe VikingeCenter

40

Br ed

11

Sydvestjyske Museer – Museet Ribes Vikinger

Døstrup

Havneby

11

9 10

Arrild

25

4

Skærbæk Ballum Sluse

25

Varde Museum

14

419

Myrthuegård

3

Lakolk

419

2

Rømø

11

Tirpitz

15

419

1

175

175

175

BESØGSCENTRE

Brøns Å

11

Angående sejlads i kajak: Se ruter og beskrivelser på udinaturen.dk / Für Kajak: Siehe Routen und Beschreibungen auf udinaturen.dk

Rudbøl

Sæd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.