Nationalpark Vadehavets Årsrapport 2019

Page 1

Ă…rsrapport 2019

1


Nationalpark Vadehavet

2


Nationalpark Vadehavet

Indholdsfortegnelse Nationalpark Vadehavet plan for 2019-2023

6

1. Natur og landskab

8

2. Kultur og kulturhistorie

14

3. Friluftsliv

16

4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling

20

5. Lokalområder, erhverv og turisme

25

6. Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv

27

Kommunikation 29 Organisation 30 Økonomi 32 Bilag, regnskab 2019

34

Nationalpark Vadehavets værdifyldte fortælling

37

Titel:

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet 2019

Udgiver:

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Online: www.nationalparkvadehavet.dk www.facebook.com/vadehavet Tekst/fotos:

Nationalpark Vadehavet

Layout:

KIRK & HOLM

Copyright:

Nationalpark Vadehavet

Distribution: Elektronisk Forsidefoto:

Ulrik Pedersen

3


Nationalpark Vadehavet

Forord Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet årsrapport for 2019. Rapporten indledes med en kort opsummering af 'Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024'. Her kan du læse om vores vision, mission, mål og strategiske principper, herunder FN’s 17 universelle mål for bæredygtig udvikling, som vi også bidrager til. Nationalpark Vadehavet er Danmarks største og eneste internationale nationalpark, som er del af den fælles UNESCO Verdensarv, vi deler med Tyskland og Holland. I starten af 2019 tog vi afsked med halvdelen af bestyrelsen. Nationalparkloven foreskriver, at et bestyrelsesmedlem kun kan sidde i maksimalt to fireårige perioder. Derfor måtte flere af dem, som havde været med fra nationalparkens etablering, erstattes med nye kræfter. En stor tak for indsatsen til Hanne Voetmann, Britt Schak-Hansen, Hans Christian Fuglsang, Lars Brinch Thygesen, Kjeld Andreasen, samt Svend Tougaard og Anne-Marie Overgaard, der var med til at sætte en positiv tone for et konstruktivt samarbejde i en meget velfungerende bestyrelse. Samtidig skal der lyde et varmt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. De er gået til opgaven med mod og ihærdighed for hurtigt at få indsigt i nationalparkens omfattende portefølje af aktiviteter, og ikke mindst de mange netværk af nationale og internationale partnere, interessenter, mv. På nationalparksekretariatet sagde vi farvel til Sara Lindholt og velkommen til Bettina Munch og Marianne Thorlund Tølbøll. I efteråret 2019 blev Danmarks Nationalparker inviteret til evaluering af Loven om Nationalparker af Miljø- og Fødevareministeriets Departement. Vi udtrykte generel tilfredshed med loven og forklarede, hvordan vi har realiseret loven i overensstemmelse med den tilhørende Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Vi fik også lejlighed til at gøre opmærksom på, at Nationalparkfond Vadehavet skal håndtere flere, internationale forpligtelser i et markant større geografisk område end de øvrige danske nationalparker.

4


Nationalpark Vadehavet

Vel at mærke for samme økonomiske tildeling i Finansloven. Vi påpegede også de minimis-lovgivningens benspænd på vores arbejde i forhold til naturforbedringer på landbrugsarealer. Det er forholdsvis kompliceret, men vi håber at få lidt nemmere rammer til at lave naturforbedrende indsatser. Årsrapporten vil give et nærmere indblik i Nationalpark Vadehavets mange aktiviteter. Jeg vil kort fremhæve enkelte områder, som vi er særligt stolte af, og som understøtter Nationalpark Vadehavets bæredygtige udvikling. I samarbejde med Mandøborgerne, Den Danske Naturfond, Naturstyrelsen Vadehavet og Esbjerg kommune er et meget stort naturgenopretningsprojekt vel undervejs på Mandø. Der er indhentet ekstern finansiering til flere naturindsatser, heriblandt græsningsindsatser i Varde ådal, prædationsprojektet, sortternerne i Tøndermarsken og terner på Esbjerg Havn. Vi deltager i perioden 2018-2021 i EU-projekter sammen med partnere i Tyskland og Holland og andre EU-lande til gavn for verdensarven og nationalparkpartnere. Vi har sat gang i verdensarvspartnerne, hvor de tre UNESCO udpegningskriterier danner grundlag for tematisk kursusaktivitet de næste 5 år. Vi måler fortsat fremgang i den lokale stolthed over nationalparken. Den var også udtalt under besøget af Society of Wildlife Artists, hvor borgere og besøgende kunne møde kunstnerne i og omkring Tøndermarsken, med efterfølgende udstilling på The Mall i London. Udvalgte medlemmer af Society of Wildlife Artists kommer til Fanø i efteråret 2020, hvorfra de vil arbejde i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. Partnerprogrammet nyder stadig voksende medlemstilgang, hvor endog et helt bysamfund, Darum, ønsker at være med.

andre, eller forståelse for sikkerhed. Derfor er både 'Code of Conduct', og indsatsen omkring porte, formidling, ruter og stier, som nu mere mundret hedder 'Velkommen til Nationalpark Vadehavet' os magtpåliggende. Med en bevilling på 14,7 millioner kroner fra Nordea-fonden, medfinansiering fra de fire vadehavskommuner, Natur­ styrelsen og en egenfinansiering på 5 mio. kr. ser vi frem til, i de kommende år, at forklare, motivere og forhåbent­ lig begejstre naturvante – og ikke mindst -uvante – til at opleve Nationalpark Vadehavet. Det skal ske i afstand fra de sårbare naturområder, og gennem en målrettet og sammenhængende formidling i verdensklasse. Til slut vil jeg takke sekretariatsleder Peter Saabye S­ imonsen og hele det kompetente sekretariat for fortsat at skabe positive resultater sammen med andre, både lokalt, nationalt og internationalt, og for jeres gode humør, arbejdsglæde og engagement. Det er en stor fornøjelse at være del heraf. Husk, at hvis du vil være helt opdateret, så følg os på Facebook.com/Vadehavet, Instragram.com/nationalparkvadehavet, klik ind på www.nationalparkvadehavet.dk, og abonner på vores nyhedsbreve. God læselyst! Med venlig hilsen Janne Liburd Formand for Nationalpark Vadehavet

Den øgede opmærksomhed er dog ikke udelukkende positiv. Mange er bekymrede over den voksende tilstrømning af turister, der færdes i naturen uden hensyn til

5


Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet plan 2019-2023 Nationalparkfond Vadehavets plan for 2019-2023 fastholder vores vision fra første planperiode. Missionen har vi formuleret mere handlingsorienteret. Vision og mission er gode sigtepunkter for vores arbejde. De målsætninger, som vi skal indfri, er fastlagt i lov om nationalparker og i bekendtgørelsen bag Nationalparkfond Vadehavet, hvorfor mål og formelle rammer er som i første planperiode. Men i forhold til planen for første planperiode har vi valgt i den nye plan at samle målsætningerne i et færre antal indsatsområder, fordi det gør planen mere overskuelig og nemmere at kommunikere. Læs mere om planen på www. nationalparkvadehavet.dk, hvor du kan læse om det vi har i Vadehavet, hvad vi vil og hvad vi gør.

Der en justering af bekendtgørelsen, som vi i denne planperiode vil arbejde for, nemlig at få skrevet UNESCO Verdensarv Vadehavet ind i bekendtgørelsen for Nationalparkfond Vadehavet. Det vil vi, fordi man fra dansk side har besluttet, at Nationalparkfond Vadehavet er focal point for verdensarven. Konkret betyder det, at vi er ansvarlige for, at synliggørelsen og formidlingen af Verdensarv Vadehavet fra dansk side foregår i henhold til de aftaler, der er indgået med UNESCO og med vores tyske og hollandske partnere, som vi deler verdensarven med. Det er en opgave, vi gerne varetager, og vi har forudsætninger for at håndtere, men som vi ikke får midler til at varetage

Visionen er vores drøm og når drømmen bliver til virkelighed er:

”Nationalpark Vadehavet interna­ tio­nalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker ” Nationalpark Vadehavets og Verdensarv Vadehavets værdier deler vi med vores partnere i Tyskland og Nederlandene: Dedikeret – Uerstatteligt – Inspirerende

MED AFSÆT I PRÆMISSEN OM BÆREDYGTIG UDVIKLING ­BESKRIVER VORES MISSION DET VI GØR FOR AT NÅ VORES MÅL: Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavet Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet og de geologiske værdier og områdets kulturhistorie Vi styrker mulighederne for at opleve områdets værdier Vi støtter op om forskning, undervisning og formidling Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv Vi arbejder fokuseret på at udvikle samarbejdet med Nederlandene og Tyskland om Vadehavet og verdensarven

6


Nationalpark Vadehavet

Målsætningerne for vores arbejde tager afsæt i §1 i Lov om Nationalparker og §3 i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Læs mere i Plan for Nationalpark Vade­havet s. 26, se www.nationalparkvadehavet.dk I første planperiode besluttede bestyrelsen en strategi, som nu er indarbejdet i nationalpark-planen for 2019-2023. Strategien fastlægger, at Nationalpark Vadehavet arbejder for naturen og at naturen bliver et aktiv for bæredygtig udvikling af Vadehavsområdet, og dette skal ske igennem 11 strategiske principper, som bl.a. siger, at vi skal: • Udvælge og prioritere vores indsatser, så vi arbejder på tværs af målsætningerne. • Geare vores midler. • Prioritere indsatserne i færre, større projekter.

Vores aktiviteter er nu samlet på seks indsatsområder: 1. Natur og Landskab (målsætning 1, 2, 3)   2. Kultur og kulturhistorie (målsætning 4)  3. Friluftsliv (målsætning 5, 6, 7)  4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling (målsætning 8, 9) 5. Lokalområde, erhverv og turisme (målsætning 10)  6. Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv (målsætning 11) På tværs af indsatsområder har vi de tværgående indsatser Kommunikation og Evaluering. Alt det vi laver skal desuden bidrage til at realisere FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, hvor vi bidrager til at realisere nogle mål mere end andre, især 14 og 15 , foruden 3 , 8 , 11 , 13 og 17 . Ja, vi har aktivite    ter, der når længere ud og fx bidrager til 4 og 8 .

• Igangsætte, men ikke drifte aktiviteter. • Påtage os rollen som facilitator.

7


1

Natur og landskab Målsætning 1, 2, 3 Arbejdet med at sikre Vadehavets natur har vi opdelt i to typer af opgaver: Fokuserede indsatser, som arbejder med enkelte arter eller bestemte typer af aktiviteter, fx beskyttelse af strandrugende fugle og regulering af prædatorer.

Brede indsatser, som arbejder bredere for eller med et område eller en naturtype, der favner flere arter af dyr, fugle og planter, fx naturgenopretning ved klæggrave, afgræsning af større sammenhængende arealer, genslyngning af vandløb, Mandø, Tøndermarsken, Rømø, Swimway og Flyway-initiativer.

FOKUSEREDE INDSATSER Kystfugleprojektet Her arbejder vi sammen med partnerne om at ­forbedre beskyttelsen af ynglende kystfugle såsom terner og præstekraver på strande og i klitområder, bl.a. hvor der er konflikter med menneskelige aktiviteter og prædatorer. Der gennemføres hegning for mennesker, hunde, ræve mv. Besøgende informeres via skilte og foldere uddelt til nationalparkens partnere samt film på www.youtube.com/vadehavet og www.nationalparkvadehavet.dk I 2019 er der arbejdet ved Blåvands Huk, på Skallingen, på Fanø og på Rømø. Ved Blåvandshuk blev der sat markeringshegn og skilte op om en lille koloni af dværgterner. Det lykkedes for enkelte par at få unger i det ellers meget trafikerede område.

af et samarbejde med Fanø Skole, hvor børnene i 2. og 3. klasse i foråret arbejdede med terner som tema. Ud over tegninger, tekster og digte om terner resulterede projektet også i, at børene producerede ca. 80 fine træ-lokketerner i sløjd, som ved et meget fint fælles arrangement blev sat ud i indhegningen sidst i april. Sidstnævnte trak en hel del opmærksomhed fra omverdenen, og børnene og projektet kom både i aviser og TV. Ellers blev der på Fanø arbejdet med markeringshegn og skilte i de nye strandengsområder nord og syd for Fanø Bad samt ved Sønderho Sydstrand. I 2019 etablerede Naturstyrelsen Vadehavet for første gang en stor udhegning af op mod 20 ha strand og ny strandeng på Rømø Sydstrand. Hegnet blev monteret med tre strømførende, glatte tråde og skilte, og tællinger af de ynglende fugle tyder på, at der var god succes med den store satsning. Som noget nyt på Rømø tog Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet initiativ til et samarbejde om en informationskampagne i forhold til øens ynglende kystfugle, som også blev understøttet af Rømø Turistforening, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening. Der blev i denne sammenhæng distribueret foldere og film om problemstillingen med kystfuglene, ligesom nye, små info-skilte blev sat op ved vigtige yngleområder forskellige steder på øen. Projektpartnere: Lokale frivillige, Dansk Ornitologisk Forening, Fanø Natur, Blåvand Fuglestation, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Vadehavskommunerne.

Ynglefugle på Esbjerg Havn På Skallingen satte Naturstyrelsen Blåvandshuk også i 2019 projektets informationstavler op ved indkørslen til halvøen og ved de to nedgange til stranden, og markerede de bedst egnede dele af stranden ved Skallingende med 'pas-på-skilte'. Et højvande i begyndelsen af juni tog nogle af dværgternerne på Fanø, men en mindre koloni på Skallingens Sydspids opstod derefter. Ynglesucces ukendt. Fanø er nationalparkens største indsatsområde for de jord­rugende kystfugle. De gode erfaringer med at sætte et rævesikkert, strømførende hegn op på Grønningen fortsatte i 2019, hvor der faktisk blev produceret unger af både præstekraver, klyder og havterner. ­Dværgternerne ynglede ude på Søren Jessens Sand, hvor der blev sat markeringshegn og skilte op. Indsatsen blev i år suppleret

8

Et initiativ, hvor vi sammen med en række partnerne forsøger at etablere en yngleplads for terner på en mole på Esbjerg Havn for at trække dem væk fra virksomheders tage i området ved Dokhavnen. Virksomhederne vil gerne af med de ynglende hav- og fjordterner – op til 250 par – på tagene, da de både sviner bygninger og materiel til og angriber de ansatte, som skal færdes i området. I 2019 blev den sydlige mole ved indsejlingen til Dokhavnen igen indrettet med trækanter og kanthegn, hvorefter der blev kørt omkring 100 m3 havsand og skaller på, sat lokketerner op og etableret et lydanlæg til afspilning af terne-lokkelyde i regelmæssige intervaller. Desværre lykkedes det ikke IAT at få gjort deres tag ordentligt rent, og ternerne flyttede tilbage til IAT, men tog – overraskende nok – også et nyt fabrikstag i nærheden i brug.


Nationalpark Vadehavet

Børn fra Fanø skole lavede 80 lokketerner, som blev sat ud i et beskyttet område på Fanø strand.

Sideløbende med indsatsen på molen blev der sammen med Esbjerg Havn arbejdet på at finde en pram eller nogle pontoner, som kan indrettes til flydende yngleøer i ­havnen. En alternativ løsning, som man har gode erfaringer med flere steder i udlandet. Projektpartnere: Frivillige, Dansk Ornitologisk Forening, Esbjerg Havn, Firmaet IAT og Aarhus Universitet. 15. Juni Fonden og IAT har ydet økonomisk støtte til projektet.

dispensation til at fange både mårhund og ræv i. Fælderne har visse steder hurtigt vist sig effektive. Medio 2019 blev der afholdt statusmøder med alle regu­ leringshold og tovholdere med henblik på at få viden om aktiviteterne, potentialerne og ønskerne til fremtidens reguleringsarbejde. Her viste det sig, at lysten til fortsat at yde en frivillig indsats er til stede i alle områder. På Fanø skal der rekrutteres nye jægere, og der er indledt dialog med jagtforeningerne.

Prædationsprojekt Mange af Vadehavets fugle yngler på jorden i marsken, på strandenge, strande og i klitter, hvilket gør dem udsatte for menneskelig påvirkning og for prædation fra rovdyr – især ræv, mink, mårhund og krage. Regulering af prædatorer er helt afgørende for at hjælpe de truede fuglebestande. Derfor har vi siden 2015 arbejdet med bekæmpelse af de nævnte arter på Fanø, Rømø, Mandø og ved Sneum Digesø. I 2019 startede planlægningen af en ny fase for projektet i årene 2020-2023, som bl.a. også kommer til at omfatte indsatsområder ved Skallingen/Ho Bugt og i Tøndermarsken. Der er uddannet i alt 35 frivillige prædationsjægere, indkøbt og afprøvet fælder og udstyr, etableret kameraovervågning, igangsat formidling (folder, temapublikation) og udført regulering af prædatorer på særlige vilkår, som myndighederne har tildelt projektet. I 2019 er der arbejdet videre med at få opdateret reguleringsholdene og deres udstyr, især de nye rørfælder med indbygget kameraer og sms-teknologi, som projektet har

Udbyttet i 2019 var pænt de fleste steder og fremgår af nedenstående tabel. Dog kan det også ses, at indsatsen nogle steder – som fx på Mandø – virker, og at antallet af nedlagte/aflivede ræve er dalende. De foreløbige meldinger fra ynglefugletællerne på Mandø er også positive i forhold til engfuglenes ynglesucces i 2019. • Rømø: 28 ræve (5 fanget i vipperørsfælde), mink 0, krage 18 og mårhund 4 (hertil husmår 4). • Mandø: ræv 0 (for første gang!), mink 0, krage 51 og mårhund 0. • Fanø: ræv 8 (vipperørsfælden var uhensigtsmæssigt placeret), mink 0, krage 0 og mårhund 0. • Sneum og Tjæreborg Enge: ræv 5 (3 fanget i vipperørsfælde), mink 0, krage 0 og mårhund 2. Projektpartnere: Frivillige jægere, Danmarks Jægerforbund, lokale jagtforeninger, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Vadehavskommunerne.

9


Nationalpark Vadehavet

Strandtudsen

Sortternen

Strandtudsen er presset på sine levesteder i Danmark og derfor har Nationalpark Vadehavet fået lavet såkaldte strandtudse­skrab, som kan være med til at styrke og binde de lokale bestande i vadehavsområdet sammen. Med gravemaskiner laves udvalgte steder skrab og vandhuller, som passer til strandtudsen. Rundt om i nationalparken er der således etableret 59 skrab og levesteder ved Blåvand, på Skallingen, ved Ho, ved Mosevrå og Skødstrup, på Fanø, ved Tjæreborg og på Rømø. Det skete over årene 2016-2017.

Der yngler 65-70 par sortterner i Danmark, heraf mere end halvdelen i Tøndermarsken ved Hasberg Sø og i Magister­kogen. Der er igennem et par år arbejdet med udlægning af kunstige redeflåder, drone-registrering, forskningsarbejde samt workshops mv. på tværs af grænsen. Ud over at tilbyde de stabile redeflåder, er det vanskeligt at gøre noget for arten, og effekterne af projektet har svinget fra år til år.

I 2018 og 2019 er der samlet informationer om effekten af projektet. På Fanø fik vi undersøgt og tjekket 23 lokaliteter, hvoraf kun tre holdt vand, og der blev ingen strandtudser set på undersøgelsestidspunktet. På Mandø blev 5 vandhuller tjekket, hvor ét holdt vand og h ­ usede nogle få haletudser fra 2. kvækkeperiode. På Rømø blev 12 lokaliteter tjekket, og tre holdt vand, og der var hale­tudser i to af dem. De mange nye vandhuller for strandtudsen skal nok føre til fremgang for arten, men erfaringerne fra de ­foreløbige undersøgelser viser, at tudsernes ynglesucces tydeligt svinger med de metrologiske forhold, og at det det tager lidt tid, før de nyskabte levesteder fungerer optimalt. Tørre forår og somre er ikke godt.

I 2019 er arbejdet med udlægningen af redeflåder (59 stykker) før ynglesæsonen og den regelmæssige overvågning af kolonierne og de ynglende fugle fortsat. Resultaterne peger på, at ynglesæsonen 2019 var over middel, og med 43 par ynglende sortterner og godt én flyve­færdig unge per par, er der tale om en endog særdeles god ynglesæson. Det er således glædeligt, at den måske mest fåtallige, danske ynglefugl har succes i Nationalpark Vadehavet, og at udlægningen af redeflåder tilsyneladende har effekt. Der er udarbejdet et notat om indsatsen og resultaterne i 2019, ligesom rapporten om sortternen i Tøndermarsken og tilstødende vådområder 2015-2018 er i trykken.

Projektpartnere: 15. Juni Fonden, Forsvaret, Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, private lodsejere og private organisationer.

Projektpartnere: 15. Juni Fonden, private lodsejere, Dansk Ornitologisk Forening, Tønder Kommune, Naturstyrelsen, Stiftung Natur Schleswig-Holstein, LLUR, Umwelt und Ländliche Räume, NSV Südtondern og Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten.

Ensian blåfuglen

BREDE INDSATSER

Ensian Blåfuglen – en lille sommerfugl der lever i en hel speciel symbiose med en plante og myrer – er presset på sine levesteder. Ensian Blåfuglens levesteder i national­ parken er afdækket, der er lavet film og formidling samt en faglig workshop om, hvordan vi kan sikre dens overlevelse. Tidligere er der på et lille hedeareal i Marbæk Plantage etableret bedre levevilkår for Ensian Blåfuglen, da der blev fundet en lille, sårbar bestand.

Græsning Marsken, strandengene og ådalene er levesteder for en række jordrugende fugle, planter og dyr. I takt med at antallet af græssende dyr langsomt forsvinder fra områderne, vokser græs og vækster, så de i forvejen pressede arter forsvinder. Der er derfor et vedvarende behov for at sikre, at arealerne bl.a. plejes og vedligeholdes som lysåbne naturtyper ved hjælp af græsning med husdyr. Netop i Nationalpark Vadehavet er der tale om store arealer, og derfor er det en stor og dyr opgave, der kræver tæt samarbejde med landbruget, kommunerne m.fl. og adgang til kapital. Nationalpark Vadehavets udfordring med de såkaldte de minimis-regler for tildeling af offentlige midler til aktiviteter og projekter af landbrugsmæssig karakter gør ikke arbejdet nemmere. Vi har fået etableret en græsningsforening, og der er gang i de første konkrete græsningsprojekter i Varde Ådal.

I 2019 er der arbejdet med formidlingsmaterialer om arten – folder og info-tavler – ligesom en kommende indsats på Fanø og Rømø har været under forberedelse. Projektpartnere: Fanø, Tønder og Esbjerg kommuner, Københavns Universitet Danmarks Naturfredningsforening og Guldager Highland Cattle.

10


Nationalpark Vadehavet

Ensian Blåfuglen – en lille sommerfugl der lever i en hel speciel symbiose med en plante og myrer – er presset på sine levesteder.

11


Nationalpark Vadehavet

Strandskader og andre engfugle får bedre forhold på Mandø for at øge bestandene.

I 2019 lykkedes det græsningsforeningen, i samarbejde med lokale lodsejere (organiseret i et lodsejerudvalg), Varde Kommune og Landboforeningen SAGRO, at få igangsat det første, konkrete græsningsprojekt på 75 ha i Alslev Marsk og få indgået aftaler om et tilsvarende projekt på 80 ha for de tilstødende Vibæk Enge. Projekterne bygger på, at græsningsforeningen forpagter arealerne og forbereder projekterne ved at skaffe tilskud til etableringen af hegn, strøm og vand og til driften i aftaleperioden. Et andet væsentligt element er aftaler om drift og pleje af arealerne – her med to kvægbønder, som sikrer afgræsningen og den øvrige drift af næste 30 lodsejeres jorder. Herved opstår en 'win-win-situation', som motiverer både lodsejere og kvægejere til indgå i arbejdet med at beskytte de plejekrævende landskaber i nationalparken. Flere projekter er i støbeskeen. Ønsket om mere afgræsning, miljøvenlig drift og produk­ tion af gode, lokale fødevarer har også sat gang i en proces i Nationalpark Vadehavet, om at igangsætte et projekt med fokus på naturvenligt landbrug i marsken. I 2019 blev indgået aftale med bl.a. Økologisk Landsforening om indhold og økonomien i et sådant projekt, og forunder­ søgelse gennemføres i 2020. I 2019 fik Græsningsforeningen Nationalpark ­Vadehavet sin egen hjemmeside, en folder, og der blev indledt sam-

12

arbejde med en kvægavler og Fanø Kommune om et græsnings-pilotprojekt på Fanø, hvor en ny metode til at styre de græssende dyr i landskabet skal afprøves – det såkaldte 'Nofence Grazing'. Projektpartnere: Varde Kommune, Fanø Kommune, private lodsejere og kvægavlere, Græsningsforening ­Nationalpark Vadehavet, Landboforeningen SAGRO og Økologisk Landsforening.

Mandø Mandø er levested for en række jordrugende fugle og i øvrigt en ø med sin helt egen kulturhistorie. Derfor er der igangsat et stort naturforbedringsprojekt, hvor opkøb af jorder, jordfordeling, tilpasninger af hydrologiske forhold og driftsaftaler indgår som væsentlige elementer. Indtil videre er der investeret ca. 20 mio. kr. i opkøb af ejendomme jordfordeling og udarbejdelsen af planerne for ændret hydrologi, pleje og overvågning. Der er erhvervet 135 enge og indgået aftaler for ca. 50 ha med lodsejere, som ikke umiddelbart vil sælge jord til projektet, og sammen med Naturstyrelsens 50 ha i Gl. Mandø Kog er indsatsen på Mandø den hidtil største satsning i Nationalpark Vadehavet. Anlægsarbejde og fysiske tilpasninger af landskabet forventes gennemført i 2020.


Nationalpark Vadehavet

Hovedformålet er at skabe bedre forhold for de betydelige bestande af ynglende engfugle (bl.a. vibe, stor kobber­ sneppe og brushane) på Mandø, som til stadighed er af national betydning, og som der i kraft af øens status som NATURA 2000-område er en forpligtelse til at sikre og udvikle.

såfremt man 'gør det rigtige' i forhold til fx fuglens krav til ynglesteder, så kvitterer naturen i rigt mål!

Til at understøtte indsatsen over for naturen og sikre Mandøboerne en fremtid på øen er der igangsat ambitiøse initiativer, der skal sikre en markedsføring af Mandø, formidling af natur og kultur, byforskønnelse, bedre moderne teknologi, turisme- og erhvervsudvikling, certificering som Dark Sky Park og etablering af friluftsfaciliteter og et velkomststed.

I 2019 er der ydet et tilskud til Naturstyrelsen på op til 200.000 kr. som har muliggjort en ombygning og forbedring af klæggraven i Margrethe Kog i Tøndermarsken. Som nævnt under Mandø-projekterne er der lavet naturfordrende tilpasninger i tre klæggrave på Mandø. Hertil kommer, at Nationalparken i 2019 også har ydet tilskud til en analyse af samtlige klæggraves historie, fysiske tilstand og fuglemæssige betydning, som Aarhus Universitet har gennemført. Denne analyse vil indgå i det fremtidige arbejde med klæggrave i Nationalpark Vadehavet.

I 2019 er der arbejdet videre med Dark Sky i samarbejde med Århus Universitet, astronomer m.fl. Der er modtaget tilsagn om 200.000 kr. til et forprojekt på Velkomststed Mandø fra Realdania, som medfinansieres af Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet, ligesom der samarbejdes med Mellemfolkeligt Samvirke om at lave en international workcamp i 2020 for unge mennesker fra mange lande, som bl.a. skal lave naturforbedrende arbejde. Som et ekstra tiltag udenfor samarbejdsaftalen med Esbjerg Kommune og Den Danske Naturfond om det store naturprojekt på Mandø, lykkedes det nationalparken i 2019 at indlede et samarbejde med nogle lodsejere om at ombygge og naturforbedre tre klæggrave og etablere otte lavvandede skrab og søer rundt om på øen. Dette 'tillægsprojekt' er et fantastisk fint eksempel på et tæt og fortroligt samarbejde mellem lokale og nationalparken, og det varede da heller ikke længe, før en lokal fond tilbød at bære hovedparten af udgifterne. Af vejrmæssige grunde kunne projekterne ikke gøres helt færdige i 2019, men det vil ske i foråret 2020. Projektpartnere: Mandø Fællesråd, Mandøforeningen, private lodsejere, Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Business Region Esbjerg, VisitRibe, Markus Jebsen Fonden og Ravnhøj Consult.

Indsatsen omfatter også deltagelsen i Region Syddanmarks arbejdsgruppe for råstofudvinding, hvor netop aspektet med at råstofudvinding og natur kan gå hånd i hånd.

Projektpartnere: Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, Darum-Tjæreborg Digelag, private lodsejere og Markus Jebsens Naturfond.

Trilaterale aktiviteter I 2019 er vores deltagelse i tre trilaterale ekspertgrupper fortsat – Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB med John Frikke som formand), Joint Monitoring of Breeding Birds (JMBB) samt The Salt Marsh and Dunes Expert Group. The Goose Management Group har holdt sabbat i 2019. Det kan nævnes, at NPV også spiller ind til det store projekt 'Wadden Sea Flyway Initiative' (WSFI), som i disse år koordinerer midvintertællinger af trækfuglene på Den Østatlantiske Trækrute og bygger lokal kapacitet op samt lærer interesserede og ansvarlige at tælle og forvalte trækfuglene i flere lande i Afrika. Grupperne holder 1-2 møder årligt. Som noget nyt tog arbejd­sgrupperne for ynglefugle og strandenge/klitter initiativ til at afholde en fælles workshop, hvor man for første gang drøftede fælles udfordringer og løsnings­ muligheder i forhold til forvaltningen af disse vigtige elementer af Vadehavets natur.

Klæggrave Indsatsen med at gøre nationalparkens klæggrave mere naturvenlige og bedre for bl.a. fugle og padder er fortsat i 2019. Der er tidligere foretaget naturforbedringer i klæggravene ved Sneum Sluse (Sneum Digesø) og i Sdr. Farup Enge. Klæggravene langs vadehavskysten er i dag vigtige oaser i landskabet, og da de udgør nogle af de eneste steder med åbent vand og fred og ro i marsken, er de betydningsfulde levesteder for en række fugle, dyr og planter. Og erfaringerne er helt éntydige og beviser, at

13


2

Kultur og kulturhistorie Målsætning 4 Nationalpark Vadehavet har i planen for 2019-2023 prioriteret, at arbejde med samarbejdet om Vadehavets kultur og kulturhistorie, videndeling, trilateral kulturindsats, den maritime kulturarv, bygningsarven, den levende kulturarv og kunst. I 2019 er nogle aktiviteter fortsat fra tidligere og nye kommet til.

middel – at skabe fortællinger omkring det særegne ved Vadehavet. De deltagende kunstnere i 2019 var udpeget fra lande, som ligger langs den Østatlantiske trækrute – en rute, der forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i nord. Værkerne foldede temaer ud, som knytter sig til kulturen og naturen ved Vadehavet, bemærkelsesværdige fortællinger og aktuelle problematikker, der knytter an til livet omkring verdenshavene i dag.

Kunstprojekt Kunst, Kultur og Kobbersnepper Et kultur- og kunstprojekt med det formål at tiltrække internationale kunstnere fra Society of Wildlife Artists for at tegne, male og udøve andre kunstarter, som skal vise samspillet mellem natur og mennesker i Vadehavet og marsken. Lokale skoleklasser og borgere involveres. Der skal udstilles og laves bog mv. I 2019 blev den første session afholdt i Højer med base på Højer Designefterskole. 12 meget engagerede kunstnere og en ligeså dedikeret forfatter indtog Vadehavet og Højerområdet en uge i oktober. Lokale beboere og andre interesseret kunne se kunstnerne over skulderen under deres arbejde i naturen, ligesom kunstnerne viste skitser frem og fortalte om deres arbejde ved et aftenarrangement. Skitserne blev umiddelbart efter fløjet til London til SWLA's årlige udstilling på The Mall Galleries. I løbet af ugen fik studerende fra Højer Designefterskole, Tønder kommune og en tysk skoleklasse glæde af at arbejde under kunstnernes kyndige inspiration. Projektpartnere: Toosbury Fonden, Region Syddanmark, Tøndermarsk Initiativet, 15. juni Fonden

Bevaringsværdige bygninger Projektet har tidligere leveret et temaarrangement, en temapublikation og efteruddannelse af håndværkere i gamle håndværksteknikker og brug af gamle materialer. Efteruddannelsen er lukket, og det har sat projektet i stå. Der sonderes på, hvordan det kan sættes i gang.

Wadden Tide Nationalpark Vadehavet gav i 2017 tilsagn om tilskud på 200.000 kr. til kunstarrangementet i 2019. Wadden Tide er en stedsspecifik skulpturudstilling ved Vadehavet, idet skulpturerne forholder sig specifikt til vadehavsområdet og fremstilles på selve udstillings­stedet. Hensigten med Wadden Tide er – med kunsten som

14

Projektpartnere: Kulturregion Vadehavet

Trilaterale aktiviteter Gennem NAKUWA-projektet arbejdede nationalparken med kolleger fra Schleswig-Holstein om kultur og -turisme. Et tilsvarende grænseoverskridende samarbejde, Wadden Agenda, finder sted mellem Niedersachsen og Nederlandene. Derigennem arbejder nationalparken trilateralt med at styrke forbindelsen mellem den enestående natur og kultur.

Hensigten med Wadden Tide er – med kunsten som middel – at skabe fortællinger omkring det særegne ved Vadehavet


Nationalpark Vadehavet

Øvrige aktiviteter Nationalparken deltager i KoP-samarbejdet – Kultur­ historie og planlægningen. KoP er et forvaltningsnetværk med fokus på det kulturhistoriske arbejde i vadehavsområdet. Formålet med KoP er at være en brobyggende og tværkommunal instans mellem museer og kommunale planafdelinger i vadehavsområdet inden for kulturhistorie, bygningsarv og fysisk planlægning. Samtidig skal KoP være en regional sammenknytning af videnspersoner, der kan agere i forhold til statslige og internationale interesser, der berører KoPs geografiske og tematiske arbejdsområde. Endelig sonderer vi mulighederne for at igangsætte et kunstprojekt med den italienske fotograf Luca Berti og et land art-projekt ved Ho.

15


3

Friluftsliv Målsætning 5, 6, 7 Nationalpark Vadehavet arbejder på at styrke muligheden for friluftsoplevelser på et bæredygtigt grundlag, hvor det er helt centralt, at nogle områder skånes og beskyttes mod slidtage og forstyrrelser ved at sikre en skarp formidling og planlægning af zoner, stier mv.

Vadehavets Vagerlag Vagerlaget arbejder på at sikre afmærkningen af de rekreative sejlruter i Vadehavets marine områder, fordi staten kun afmærker sejlruter, hvor der en vis kommerciel sejlads. Andre sejlruter overlades til lokale kræfter at vedligeholde. I Vadehavet er det sejlklubberne, der sætter prikker og tjekker vagere. Andre steder i landet er det sejlklubber og havne, der betaler for afmærkningen, mens det er de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten og Nationalpark Vadehavet, der betaler i Vadehavet. Nationalpark Vadehavet lægger desuden sekretariat til Vadehavets Vagerlag. Sætningen af store vagere kræver særlige skibe og overlades til særlige leverandører. Vagerlaget fik ny formand, Lars Buhrkall. I 2019 blev vagerne i Knudedyb udskiftet til lettere materiel, men da opdriften ikke var optimal grundet strømforholdene, blev de tilset og fik påsat ekstra flydere. Afmærkningen i Knude­ dyb blev i 2019 ændret til sæsonafmærkning i lighed med afmærkningen af de øvrige sejlruter i Vadehavet. Da udgifterne til afmærkning er øget over årene, har de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystrednings­tjenesten og Nationalpark Vadehavet indvilget i at øge deres bidrag til afmærkning. Projektpartnere: Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten, Vadehavets Bådklubber, som har ca. 1.700 medlemmer, samt frivillige.

Formidlingssamarbejde Danmarks Nationalparker Danmarks Nationalparker samarbejder, støttet af Friluftsrådet og nationalparkerne, om udvikling af formidling, undervisning og kompetenceudvikling/uddannelse inden for natur, kultur og friluftsmuligheder i et firårigt projekt. Parterne mødes, koordinerer, videndeler og gennemfører fælles aktiviteter fx fælles stand på Naturmødet. Der arbejdes også på fremtidige udviklingsaktiviteter, som Frilufts­rådet kan understøtte og udbrede andre steder. Helt konkret har de fire nationalparker fordelt udviklingsopgaver mellem sig, sådan at NP Thy udvikler forslag til uddannelse/kompetenceudvikling af frivillige og formidlere, NP Mols Bjerge

16

arbejder med et Junior Ranger-koncept og NP Vadehavet driver med undervisningstilbud til ungdomsuddannelser og med Code of Conduct samt udvikling af lejrskoleophold.

Code of Conduct Nationalpark Vadehavet udgav i 2015 en rapport, som pegede på muligheder og udfordringer for udvikling af codes of conduct (CoC) for Vadehavet. Rapporten efterlyste et videre arbejde med konkrete CoC for brugergrupper og områder, da færdsel i naturen generelt og Vadehavet især kræver hensyntagen til fugle, dyr, planter, lokale beboere, sommerhusejere, andre brugergrupper mv. samt ikke mindst viden om, hvornår og hvordan man færdes sikkert. Det initiativ arbejder Nationalpark Vadehavet nu med at løfte op til at kunne applikeres til andre nationalparker. Erfaringer fra ind- og udland indsamles, og brugergrupper inddrages, bl.a. indgik Nationalpark Vadehavet i et samarbejde i 2018 om rekreative balancer med Nationalpark og Verdensarv Thingvellir (Island) og Nationalpark Jotunheimen (Norge) samt rådgivningsfirmaer finansieret af Nordisk Ministerråd. I løbet af 2019 er der blevet arbejdet med yderligere indsamling af viden omkring forstyrrelser og udvikling af kodeks samt eksempler på kodeks for friluftsliv generelt og de enkelte aktiviteter specifikt. Der blev afholdt møder med blandt andet de øvrige danske nationalparker og Fanø Kommune for at sikre projektets forankring nationalt og sammenkobling med kommunens projekt fremadrettet. Den 28. marts havde P4 Esbjerg fokus på temaet hensigtsmæssig adfærd og de mange turister i området, med indslag fra bl.a. Nationalpark Vadehavet, Friluftsrådet og Vadehavscentret. Igen i 2019 havde vi en debat på den største scene Thunderdome på Naturmødet – sammen med Friluftsrådet – hvor bæredygtig naturturisme, herunder hensigtsmæssig adfærd, var i fokus. Debatten blev udviklet sammen med Friluftsrådet og debatten på scenen havde deltagelse af Niels-Christian Levin Hansen, Friluftsrådets formand, Øjvind Vilsholm, miljø- og naturordfører hos Enhedslisten, Rasmus Jerver, direktør ved Visit Aalborg, Lars Brinch Thygesen som repræsentant for Danmarks Nationalparker og Hjørrings borgmester, Arne Boel. Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum


Nationalpark Vadehavet

ViS – Verdensarvssteder i Syddanmark De tre sydddanske verdensarvssteder har samarbejdet om at synliggøre verdensarvsstederne over for regionens beboere og turister via film, verdensarvsavis, konkrete oplevelsestilbud og -materialer, bl.a. faktaark, tour­ operatør­manual, verdensarvrute mv. Der er udarbejdet kernefortællinger, content (video, fotos, tekster) og film 'Generations', hvor tre generationer besøger de tre verdensarvssteder. Filmen vandt en præmie på ITB – verdens største professionelle turismemesse i Berlin. Projektet afsluttedes ved årets udgang med en målrettet kampagne på de sociale medier, der oplyste om UNESCO verdensarv og inspirerede til at besøge de tre steder. Projektpartnere: Kongernes Jelling, Christiansfeldcentret, VisitVejle, VisitKolding, Business Region Esbjerg, Kolding, Vejle, Varde, Fanø, Esbjerg, Tønder kommuner

Tøndermarsk Initiativet Tøndermarsk Initiativet (TMI) er et stort projekt til mere end 250 mio. kr., som arbejder med byomdannelse i Højer, ruter, stier og formidling, klimatilpasning langs Vidå, klimatilpasning i Tønder midtby, udvikling af erhverv og ­turisme i området. Projektet spiller således godt sammen

med vores initiativ Velkommen til Nationalpark Vad­ehavet, se dette, og der blev etableret på Højer Mølle/Museum Sønderjylland en port til nationalparken, verdensarven og Tøndermarsken. Nationalpark Vadehavet er repræsenteret i styregruppe og diverse arbejdsgrupper. Vi søger at få så meget erfaring og konkrete muligheder som muligt fra projektet rullet ud i resten af nationalparken, fx skiltekoncept. TMI var en aktiv partner i det ugelange oktober-besøg af kunstnere fra Society of Wildlife Artists under projektet Kunst, kultur og Kobbersnepper. Projektpartnere: Tønder Kommune, Nordea-Fonden, ­Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney ­Møllers Fond til Almene Formål.

Velkommen til Nationalpark Vadehavet I flere år er der arbejdet på at igangsætte en større satsning på at byde bedre velkommen til Nationalpark Vadehavet og verdensarven ude i landskabet, på konkrete naturcentre og museer (porte), infosteder, velkomst­steder, ruter, stier såvel som digitalt på vores og partnernes hjemmesider, via vores app osv. Vi vil begejstre, inspirere og motivere lokale beboere og tilrejsende turister til at komme godt ud i Vadehavets enestående natur og kultur-

17


Nationalpark Vadehavet

18


Nationalpark Vadehavet

landskab. Vi tog hul på opgaven ved at etablere 'Et sted i landskabet' ved ankomsten til Rømø-dæmningen sammen med Tønder Kommune og Realdania i 2017-2018 og har også arbejdet med Vadehavscenteret som port. Et led i opgaven er at binde tingene sammen i forhold til områdets igangværende friluftstilbud fx Kongeåstien, Grænse­ stien, Tøndermarskstien, kajakramper, offentlige toiletter, småbådshavne, MTB-ruter osv. og sikre, at fremadrettede nye tilbud, fx på Rømø og ved Marbæk, tænkes ind i en sammenhæng og synliggøres samt formidles samlet inden for nationalparkens område. I 2019 blev vores ansøgning sammen med vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og lokale råd indsendt til Nordea-fonden. Den blev godkendt i oktober med et samlet budget på knap 22 mio. kr. heraf 14,7 mio. kr. fra Nordea-fonden. Det gav en betydelig mediedækning i aviser og radio. Vi skal etablere 4 porte, 5 velkomststeder, 22 infosteder, en digital port (web + app) og opbygge et formidlingskoncept samt dokumentere projektets effekter og værdi via analyser sammen med partnerne frem mod 2023. I 2020 sparkes projektet for alvor i gang med ansættelse af en ny medarbejder dedikeret til etablering af friluftslivsfaciliteter mv. Men vi har taget hul på nogle af aktiviteterne og vil i øvrigt fremadrettet i stigende grad indtænke alle friluftsaktiviteter inden for rammerne af dette projekt for at sikre fokus og sammenhængskraft. Vi gennemførte en baseline-analyse hos turisterne i sommeren 2019, og som et andet led i initiativet skal også skiltningen til og af nationalparken styrkes bl.a. på indfaldsveje og stier til nationalparkens område. Velkomststed, skiltning af ruter og stier samt udvikling af formidling på Mandø indgår som en del af Velkommen til Nationalpark Vadehavet, men fordi Mandøprojektet 'kom først' i forhold til finansiering, så vil Mandøprojektet blive konteret under Natur og landskab. Projektpartnere: Nordea-fonden, Realdania, Vadehavs_ kommunerne, Naturstyrelsen, lokale råd og foreninger.

Trilaterale aktiviteter Interreg Va projekt NAKUWA (Natur og Kultur i Verdensarv Vadehavet) NAKUWA er et grænseoverskridende projekt (2017-2020) medfinansieret af Interreg Va. Der arbejdes med at udvikle flere tilbud til turister og lokale beboere til at komme ud og opleve verdensarven og vadehavsområdet uden for sommersæsonen på en bæredygtig måde. Derved skabes øget omsætning, nye jobs og muligheder for nye virksomheder. Der er udpeget temaaktiviteterne: cykling,

vandring, fuglekigger, vadehavskultur og grøn mobilitet. Sidstnævnte har vist sig vanskeligt at gøre meget ved i praksis. Der er tidligere gennemført en analyse af de mest attraktive kulturtilbud set med en besøgendes øjne, kulturworkshops, en kulturfilm 'Kaldet fra Vadehavet' mv. Projektet ses af Nationalpark Vadehavet som en platform til at udvikle det grænseoverskridende samarbejde på natur og kultur med trilaterale partnere, ligesom det vil udvide paletten af oplevelsestilbud i det danske vadehav hos vores partnere. I 2019 har der været omfattende aktivitet i NAKUWA. I kulturturisme er der udgivet faktaark for 18 must seeoplevelser. 'Kaldet fra Vadehavet' – vores kulturfilm – er distribueret på tre sprog og på digitale platforme. Der er leveret korte film til brug på SoMe. Forslag til tematiske kulturruter er identificeret gennem to workshops med partnere. Mere end 550 kulturfotos er leveret og vil blive tilgængelige for partnere. I 2019 har NAKUWA også fået leveret både cykelkort og -guidebog til danske og tyske partnere. Disse er også leveret videre til turistorganisationer og igennem disse til enkelte erhvervsaktører. Tilbagemeldingerne har været positive. Der er produceret film og billeder i sammenhæng med produktion af kultur og vandring. Dette bliver endegyldigt leveret primo 2020. Dansk Cykelturisme er leverandør på løsning af cykelskilte og -gateway opgave. Indenfor vandreturismeaktiviteten er der indgået en kontrakt med udbyderen Outdooractive vedr. levering af databank, app og onlinepræsentation af turinformationerne. Turinformationer og billedmateriale er fremstillet, og de første ture er online. Uddannelsen af fugleguider blev efter afholdelse af seks seminarblokke afsluttet med skriftlig og praktisk eksamen den 10.-11.8. 2019, hvor 22 nye fugleguider fik bevis. Uddannelseskonceptet blev suppleret med en erfaringsrapport, som allerede er videregivet til to interesserede regioner. Projektet har genereret nye fuglekiggetilbud: 15 guider har allerede udbudt book-bare fugleture (pakker) på markedet. De nye tilbud formidles via magasiner og på en landingpage. Den tresprogede fugleplakat er trykt og distribueret, ligesom 'Code of conduct' for fuglekiggeri er udarbejdet på tre sprog og distribueret. Projektpartnere: Vadehavskommunerne, Business Region Esbjerg, Nordsee Tourismus Services, Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten, WWF, Husum.

19


4

Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling Målsætning 8, 9

Nationalpark app

For at unge og gamle, store og små, mobile og mindre mobile lokale beboere og tilrejsende besøgende kender til, skønner på samt passer på Nationalpark Vadehavet, er formidlingen af Vadehavets natur, kultur, historie, miljø mv. en kerneopgave. Men det er en omfattende o ­ pgave at gøre Vadehavets værdier kendt over for så mange forskellige mennesker og målgrupper – vi er jo en park for nationen, dvs. alle i hele landet og dem, der rejser til Danmark. Det kan vi i Nationalparkfond Vadehavet ikke gøre alene. Vi har brug for, at mange flere bidrager. Derfor er formidling, undervisning og forskning helt centralt. Men vi skal forstå, at det tager tid. Lang tid. Vi er ude i en konkurrence om opmærksomhed hos brugerne, hvor specielt nye medier og en mere og mere urbaniseret befolkning i Vesten er vant til at kunne klikke sig væk på sekunder, hvis ikke de ser på noget, som de finder interessant.

Vi har en app, men der er ikke udviklet på den i flere år. Med initiativet 'Velkommen til Nationalpark Vadehavet' vil vi skabe nyt indhold og øge relevansen af app’en med nyt kort, nye oplevelser osv. Men det bliver først i 2020, at der tages hul på opgaven.

Vi har valgt initiativer, hvor vi samarbejder med skoler, uddannelsesinstitutioner, universiteter, naturcentre og museer. Vi har fravalgt quick fix og kortsigtede løsninger. Vi tror på det lange seje træk.

Nationalparkskib Vadehavet Nationalparkens skib Vadehavet kan sejle med op til 12 passagerer og mindst 2 besætningsmedlemmer. Efter en lidt træg start med skibet for et par år siden pga. nogle tekniske udfordringer, så er der stigende efterspørgsel på, at skibet skal komme til lokale arrangementer og begivenheder, ligesom flere vil med skibet ud og sejle. Så vi kan sige, at formålet med skibet – at bruge det som formidlingsplatform – i stigende grad realiseres. Blandt andet blev der i 2019 taget hul på et samarbejde med Aarhus Universitet omkring et kursus for skoleelever. Dette kursus omfatter et undervisningsforløb, som frivillige med undervisningsbaggrund indgår i. En aftale om modificering af skibet til brug for forskning blev også indgået. De frivillige holder sig løbende opdateret i forhold til lovpligtige kurser. Vi kan kun sejle, når vores engagerede og dygtige skibs­ frivillige sejler skibet, for de har de rigtige papirer. Sådanne papirer skal fornyes og i nogle tilfælde betaler national­ parken for, at den skibsfrivilliges papirer er opdaterede. Der skal være orden i tingene. I 2019 har skibet besøgt 7 steder, deltaget i 5 events og haft omkring 800 folk om bord. Blandt andet var skibet med da Hjerting Kanelaug indviede deres grejbank 'Hjerterum', og de 90 børn der deltog blev alle, til stor glæde, trukket ud til skibet i en Hjerting-kane af to frivillige.

Mobil udstilling Nationalparkens mobile udstilling var igen udlånt en stor del af sommerperioden i 2019. Det er stadig vores to fantastiske frivillige Knud Aage og Gladys der kører udstillingen rundt i nationalparken, udstillingen har besøgt 21 steder i nationalparken, bl.a campingpladser, formidlings­ institutioner, events mv. I 2019 var de også i udlandet og kørte hele vejen til Wilhelmshaven til eventen 'Wadden Sea Day', hvor der var samlet tusinder af besøgende og blev afholdt en række foredrag og arrangementer om Vadehavet. Vi skønner, at den mobile udstilling er besøgt af mindst 5.000 gæster i 2019.

20


Nationalpark Vadehavet

Vadehavets FormidlerForum Igen i 2019 er samarbejdet og parløbet med Vadehavets FormidlerForum tæt og positivt. Vores formidlingskonsulent, Ditte Hviid, er ansat til at sikre koordination med Vadehavets FormidlerForum og stå bag udviklingsaktiviteter, som trækker mange timer, fordi der er tale om et større geografisk område, henved 20 formidlingsinstitutioner, mange interesser og desværre også en række institutioner, der kan mærke effekten af nedskæringer i de offentlige budgetter. Det rammer deres muligheder for at indgå på samme måde som tidligere, hvilket alt andet lige lægger flere opgaver over på den koordinerende funktion. I januar deltog ca. 30 formidlere på årets fællesdag, der blev holdt hos Myrthue Natur, Kultur & Læring. Der var fokus på de mange fokusområder som Myrthue a­ rbejder med fra Myrthuegård, og det medførte en vandretur langs den nordlige del af nationalparken. Formålet med Fællesdagen er netop at formidlere, fra hele netværket bliver bekendte med forskellige dele af nationalparken og verdensarven og deres kollegers kompetencer i de andre institutioner. Der netværkes, informeres om nye projekter og ideer, samt opdateres fra nationalparken, forummets politiske arbejde og det sidste nye fra Mit Vadehav. Den årlige studietur i november blev erstattet med et todages verdensarvspartnerkursus, hvor både forummets medlemmer og andre nationalparkpartnere deltog. Vadehavets FormidlerForum blev igen i år inviteret til at levere aktiviteten på Danmarks Nationalparkers stand på Naturmødet, hvor NaturKulturVarde og Naturcenter Tønnisgård samarbejdede om opgaven. Resultatet blev et helt nyt formidlingskoncept, der bestod i at opleve de fire årstider i Vadehavet igennem lugte-, føle og høresanserne – kaldet 'Vadehavet i 5D'. Den humoristiske event var et godt eksempel på nytænkning igennem solidt samarbejde mellem partnerne, og den var både velbesøgt og godt taget imod under Naturmødet. Succesen blev gentaget, da tiltaget blev fremvist på nationalparkens stand på Tønder Festival i august.

MitVadehav MitVadehav er en unik læringsplatform med læringstilbud, lege og spil for børn fra førskolestadiet og op til ungdomsårgangene. Igennem tiderne har mere end 5.000 benyttet platformen aktivt, og mere end 500 lærere har været på kursus i at bruge MitVadehav. Desværre har de tekniske

problemer igen i 2019 skygget for mange af de gode tiltag og det er besluttet at investere i en helt ny teknisk platform. Den nye platform blev fundet efter en afsøgning af markedet og et udbud i 2019. Udviklingen af den nye platform er i gangsat. Det kan nævnes, at Esbjerg, Århus, Aalborg, Skive, Thisted og flere andre kommuner benytter denne platform til deres læringstilbud over for børn og unge med tilbud fra natur og kultur. Den nye platform kommer ikke blot til at rumme de nu over 200 opgaver, men også de nye indsatsområder inden for læring: ungdomsuddannelser, lejrskoler og kompetenc­eudvikling. Der findes i udgangen af 2019 over 500 pdf’er på hjemmesiden, der rummer alt fra faktaog bestemmelses­ark, opgaver, malebøger, artikler mv. udviklet af Vadehavets FormidlerForums medlemmer til hjemmesiden. I 2019 blev der oprettet en arbejdsgruppe af formidlere der skal udvikle forløb om kiselager, og samtlige formidlingsinstitutioner, der arbejder med bunddyr og havet, deltog i indledende møder omkring et udviklingsprojekt, Hovedet i Havet, sammen med Esbjerg Kommune, Aarhus Universitetet og Nordea-fonden, der skal udvikle læringsforløb om havet. Nationalparkens skib Vadehavet og Fiskeri- og Søfartsmuseets skib E1 bliver begge en del af projektet. Deltagelsen på lærer- og pædagogkurserne var god, med 25 pædagoger og 43 lærere, blandt andet en lærer fra Aabenraa, der fremadrettet vil bruge Vadehavet som udflugtsmål på endagsture. Især oplægsholderne og turen ud med en naturvejleder er elementer, der konsekvent bliver rost.

21


Nationalpark Vadehavet

I 2019 blev bestemmelsesarkene for bunddyr og planter opdateret med nye originale malerier af Niels Knudsen, og fire sprog: dansk, engelsk, tysk og latin. Den firsprogede version har især været efterspurgt af formidlerne og gør det muligt ikke blot at anvende den med internationale gæster og skolegrupper, men også at dele med vores trilaterale formidlingspartnere i den internationale vadehavsskole. Nye bestemmelsesark med de mest genkendelige fugle blev også begyndt, hvortil Marco Brodde leverer originale malerier.

Skabelonen til opgaveopsætningen på den nye hjemme­ side blev udviklet i fællesskab af undervisere og formidlere, der skal sikre, at hjemmesiden bliver brugervenlig og brugt. Projektets fremgang bliver skabt igennem mindre faggrupper der består af formidlere og undervisere, der arbejder inden for samme område emnemæssigt. Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum, Vadehavskommunerne.

10-års-fejring Ungdomsuddannelser Se under Samarbejdet med Friluftsrådet og Danmarks Nationalparker. Projektet har til formål at igangsætte arbejdet med Mit Vadehav for ungdomsuddannelser og videreudvikle det store arbejde, der er gjort med hjemmesiden indtil nu. Målet for denne del af projektet er at have 10 opgaver eller forløb, fem natur- og fem kulturrelaterede, målrettet ungdoms­ uddannelser, tilgængelige på Mitvadehav.dk ved projektets udløb. Ligeledes er det en målsætning at få flere undervisningsinstitutioner som partnere i nationalparken, for at støtte tilknytningen til lokale unge.

Nationalpark Vadehavet fylder 10 år den 16. oktober 2020. Derfor har bestyrelsen afsat 1 mio. kr. til fejringen inkl. lønninger og afvikling af en konference; 'Grænser For Turisme – en debatdag om bæredygtig turismeudvikling' den 11. november 2020 sammen med Syddansk Universitet og Friluftsrådet. Fejringen skal være for lokalbefolkningen og alle os, der bor her, lever her, arbejder her – er en del af national­parken. Der er ansat en konsulent til at håndtere opgaven – Bettina Munch – som stort set har et program på plads for konferencen og arbejder på et program for selve fejringen samt en kommunikationsplan, så budskabet kommer så langt ud som muligt.

Forskningsdagen Der er afholdt workshops med formidlere og undervisere/ undervisningsinstitutioner, hvor der blev arbejdet med, hvilke emner og strukturer der skal arbejdes med og efter. Ud over de forventede indsatser inden for især biologi, hvor der både bliver arbejdet med de tiltag, der i dag findes hos fx Vadehavscentret, og identificeret nye områder, som underviserne og formidlere kan udvikle i fællesskab fra starten, er der identificeret nye spændende fag, hvor nationalparken bliver omdrejningspunktet i undervisningen. Her er der tale om især afsætning og sproglige fag, men også kunst og historie.

22

Nationalparkens Forskningsdag har vist sig at være populær og får stor ros af deltagerne på tilhørerstolene og af oplægsholderne. Bag arrangementet står nationalparkens Forskningsudvalg, som dygtigt finder forskere til oplæggene og sikrer et godt program. Anne har overtaget både Forskningsdag og Forskningsudvalg med erfaren hånd og ros fra forskningsudvalget. I 2019 deltog 13 oplægsholdere med oplæg inden for en bred vifte af fag og emner – lige fra østers og muslinger over droneovervågning af fugle til landskabshistorie på Fanø, guidet økoturisme, marint affald


Nationalpark Vadehavet

og klimasikret byggekultur, og der var god spørgelyst fra de godt 100 deltagere.

Temamøde I 2019 afholdt vi et temamøde om Moderne Naturforvaltning i ådalene med ca. 65 deltagere. Igen var det Natur Kultur Varde der stod bag den konkrete afvikling som aftalt med Vadehavets FormidlerForum. Oplægsholderne var en blanding af lokale fra vadehavsområdet og eksperter udefra. Oplægsholdere har leveret materiale til et planlagt temahæfte, som dog endnu ikke er sat i produktion.

Events Vi har i 2019 deltaget i en række events, som vi helt eller delvist har medvirket til at arrangere. Bemærk, at tallene i det følgende angiver antal besøgende til eventen, ikke på vores stande, hvilket er svært at beregne valide besøgstal på: • Nationalparkdagen i Marbæk med Myrthue og en række andre partnere. 10.000 deltagere. • Naturmødet (Hirtshals) med Danmarks Nationalparker og Vadehavets FormidlerForum, stand og aktiviteter bl.a. '5-D simulatoren', som skabte stor jubel og blev genbrugt på Tønderfestivalen. 30.000 besøgende på Naturmødet. • Tønder Festival med Vadehavets FormidlerForum og Tøndermarsk Initiativet. 10.000 besøgende på Tønder Festival. • Sønderjylland indtager Rådhuspladsen. I 2019 bemandede vi ikke selv nationalparkens stand, men betalte for standen og bad Sort Safari, Tønnisgaard og Visit Rømø-Tønder bemande. 50.000 besøgende til eventen. • ITB (Berlin) sammen med Vadehavskolleger fra NL og D. 160.000 besøgende til eventen. • Wadden Sea Day, se under mobiludstilling.

Foredrag og oplæg I løbet af 2019 har sekretariatets medarbejdere holdt oplæg på universiteter og skoler, til konferencer og symposier, i forsamlingshuse og Den Sorte Diamant, for foreninger, virksomheder og borgere i vadehavsområdet såvel som rundt i landet og internationalt. Vi har deltaget i advisory boards, bestyrelser og nationale debatfora. Samlet har vi kommunikeret og haft dialog med tusinder af mennesker.

Hjemmeside, Facebook, Instagram, nyhedsmail Hjemmesidebesøg: Topper forår og efterår. Der er i snit 2.300 besøg om ugen, hvilken svarer til en fordobling af besøg i forhold til 2018 Facebook følgere: 14.300 – vokset med ca. 1.000 følgere Instagram følgere: 5.400 – vokset med ca. 2.250

Nyhedsabonnenter: Ligger stabilt med omkring 845 abonnenter Rapporter, tryksager • Plan Nationalpark Vadehavet 2019-2024 i pixiformat. • Faglig rapport nr. 2, Code of conduct – hensigtsmæssig adfærd I Nationalpark Vadehavet • Magasin: Medio juni udkom Nationalpark Magasin #6. Formatet og omfang (84 sider) var det samme som tidligere, og det var igen en blanding af faglige artikler og mere journalistiske reportager + fakta og info om nationalparken og mulighederne for at opleve natur, landskaber, kultur m.v. Magasinet er vores formidlingsmæssige flagskib på den analoge front. • Græsning i Nationalpark Vadehavet (folder) • Årsrapport 2018 • Sårbare naturtyper og dyrearter i Nationalpark ­Vadehavet Prowad Link: • Turisme og natur – Vigtige markedstrends og hvad det betyder for små og mellemstore aktører – Rapport og faktaark. Stenden University/ETFI, NL • Pre-feasibility studie: Tourism Route around the North Sea Region. Orange Elevator. NAKUWA: • 18 faktaark om kulturelle Must-sees

Video, fotos Vi modtager løbende fotos fra lokale fotografer og har ca. 5 nye fotos på Instagram om ugen. Der er offentliggjort 9 nye videoer på vores YouTubekanal, herunder 'Kaldet fra Vadehavet' på dansk, tysk og engelsk, og 'Generations' samt 'håndholdte' naturfilm. Der indkøbt mere end 550 nye fotos, der illustrerer vadehavskulturen. Derudover kortere udgaver af film samt fotos til SoMe også omkring vandre-, fugle- og cykelturisme

IWSS – Den Internationale Vadehavsskole Et vigtigt led i samarbejdet mellem vadehavspartnerne i Nederlandene, Tyskland og Danmark er IWSS – International Wadden Sea School. Et forum for videndeling mellem naturvejledere og andre formidlere på tværs af grænser, som øger viden, erfaringer og teknikker. De forskellige pædagogiske og didaktiske kulturer gør alle klogere og dygtigere til at håndtere nationale og internationale kunder. Den årlige workshop, hvor formidlere fra alle tre lande mødes for at udveksle erfaring og besøge nye dele af Vadehavet samt udvikle deres viden og formidlingskom-

23


Nationalpark Vadehavet

5

Lokalområder, erhverv og petencer, blev flyttet fra november 2019 til marts 2020 på grund af PROWAD Link opstartsmøder i England. Danmark er vært på workshoppen i marts. I 2019 blev den danske version af Trækfuglenes afgange og ankomster i plakatform færdig og udgivet, og den er blevet meget positivt modtaget. Plakaten er et godt eksempel på en måde, man kan få viden fra ekspertgrupperne ud til publikum og skoler på en håndgribelig og iøjnefaldende måde.

NG Education Nationalparken og Vadehavets FormidlerForum er repræsenteret i Network Group Education, den trilaterale arbejdsgruppe med undervisning og formidling som formål, beskrevet i strategien der blev indskrevet i Leeuwardendeklarationen i 2018. NG-E holder deres årlige møde i Wilhelmshaven i august, hvor der bliver drøftet, hvilke indsatser IWSS skal fokusere på det følgende år. Der er fortsat fokus på kompetenceudvikling og materialer, der skal støtte undervisere og formidlere. I august blev der for første gang holdt et nationalt møde i Danmark med repræsentanter fra alle de trilaterale arbejdsgrupper, hvor de øvrige arbejdsgrupper blev introduceret for det arbejde som NG-E udfører. Blandt andet blev det fortalt at formidlerne i IWSS gerne så et bedre kommunikationsflow mellem Expert Groups og IWSS for at sikre, at den nyeste viden omkring Vadehavet når ud til besøgende.

Målsætning 10 Partnerprogram Nationalpark Vadehavets partnerprogram samler kræfterne, der arbejder for udvikling af kvalitetsprodukter og services med tilknytning til nationalparken, og som vil bidrage til synliggørelse af nationalparken og dens værdier. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe et varemærke, der sender signaler til forbrugerne om troværdige, bæredygtige, kvalitative, egnsspecifikke produkter, som associeres med vores værdier og helt særlige natur, kultur og nationalpark. Partnerprogrammet har fem kategorier – se mere om krav til partnerne i partnerprogrammet på www.nationalparkvadehavet.dk – som er udviklet af partnerudvalget: Nationalpark Vadehavets partnerprogram Nationalparkambassadør (66) Nationalparkpartner (208) Verdensarvspartner (12) Nationalpark uddannelses- og forskningspartner Nationalpark produkter (7)

Partnerprogrammet er i 2019 vokset med ca. 30 nye partnere, og der er nu 208 partnere, se ovenfor. Til at definere kravene til partnerne og pege på, hvad der kan samarbejdes om, er der nedsat et partnerudvalg. Omdrejningspunktet for partnerne er den årlige partner­ dag, som blev afholdt 27. februar 2019, hvor ca. 150 deltog og gav en god tilbagemelding. På Partnerdagen mødes partnerne og deler viden, erfaringer samt får inspiration og ny viden om det, vi går og laver i sekretariatet og sammen med andre. For ambassadørerne holdt vi et arrangement i løbet af året, idet de blev inviteret til en guidet rundvisning i kunstudstillingen Wadden Tide 2019 ved Blåvandshuk. Efterfølgende var der kaffe og kage til de ca. 25 deltagere, hvor de også fik en aktuel orientering fra NPV-sekretariatet. For verdensarvspartnerne afholdt vi to kurser den 31. oktober og 1. november 2019 med 23 deltagere fra 12 organisationer og virksomheder. Kurserne blev afholdt som internatkurser, som gav et godt socialt netværk og samarbejde mellem deltagerne. Årets emner var: Hvad er UNESCO? Hvad er verdensarv? Med fokus på kriterie 8, 9 og 10 (som er dem, Vadehavet er udpeget på) samt naturtyperne klit og strandeng. Fokus på botanikken i de kystnære naturtyper.

24


Nationalpark Vadehavet

g turisme Undervisere: Dorte Vind, Myrthue – Natur, kultur og læring, Anne Husum Marboe, NPV samt Ane-Kirstine Brunbjerg, Aarhus Universitet.

Lejrskole i Vadehavet Nationalpark Vadehavet og Region Syddanmark finansierede i 2017 landets første nationale markedsanalyse af lejrskolemarkedet. Den viste, at Vadehavet har fornuftige muligheder for at tiltrække flere lejrskoler fra især Københavnsområdet. Sammen med 20 partnere er der med afsæt i analysen lavet et samarbejde om at markedsføre Vadehavet som lejrskoledestination. Der er lavet folder, Facebook-profil, deltaget på Læringsfestival. Og det virker. Flere partnere udtrykker, at de kan bruge analysen og samarbejdet samt kan konstatere, at det giver forretning (lejrskolegrupper), som fx ved Ribe Camping hvor der er sket en stigning på 50% af lejrskole-bookinger, også uden for lejrskolehøj­ sæsonen, efter anbefalingerne fra analysen blev anvendt. Derfor er næste skridt at fortsætte markedsføringsindsatsen og se på udvikling af tilbud til lejrskolemarkedet.

blandt andet gør, at projektet kun bliver arbejdet med i lavsæsonen. I 2019 enedes partnerne om, at folderen skal opdateres og om at deltage med en stand på Danmarks Lærings­festival. Nationalparkens rolle i projektet er som koordinator og tovholder på disse aktiviteter samt opbygningen af projektets tilstedeværelse på den nye Mitvadehav.dk-hjemmeside, hvor det er aftalt med partnerne, at de selv skal stå for indtastning og opdatering af informationer om deres virksomheder fremover. Den nye hjemmeside forventes færdig medio 2020. Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum og en række partnere fra Nationalparkens partnerprogram.

Tilskud Nationalpark Vadehavet har en tilskudspulje, som udbydes den 15. januar til 15. marts. Der gives tilskud på op til 10.000 kr. til forskellige interessenter, der lokalt laver netværksarrangementer, events, friluftsaktiviteter/ faciliteter, mindre naturprojekter og tiltag, der udbreder kendskabet til nationalparken. I 2019 blev der givet tilskud til følgende:

I 2019 har Nationalpark Vadehavet bidraget med få timer. Lejrskolepartnerne har selv en aktiv rolle i projektet, hvilket

25


STØTTE TIL LOKALE NETVÆRKSARRANGEMENTER OG PROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Havneby & Kirkeby Digelag

Etablering af sti

Sti på Kirkeby Dige, udvidelse og forstærkning

Stiudvalget Ballum

23 par waders

Klar til vadehavsvandring

Hans Christian Boesen

Nye bord/bænk-sæt ved Kildebjerg sø ved Astrup Banke

Tilskud til bord/bænk-sæt

Tinglev Rideklub

Oplysning til ryttere om færdsel i klit og på strand

Rømø Beach Jump

10.000

Fugleværnsfonden

Bekæmpelse af invasiv art i samarbejde med frivillige

Rydning af Rosa rugosa ved Stormengene

10.000

Blåvandshuk Udviklingsråd

Ture for børnehavebørn

Ture for børn til Skallingen.

DATS

Amatørteater med udgangspunkt i bl.a. Emil Noldes kunst

Offentligt arrangement i forbindelse med Seniorteatercamp

Hjerting Kanelaug

Etablering af grejbank

Bynært vadehav

Natur og Kultur i Ho

Offentlig shelter i Ho

Shelter i Ho

Museum Sønderjylland

Event

Vadehavet i en kurv

I alt udbetalt

Beløb, kr. 10.000 9.125 8.950

6.750 10.000 9.197 9.611 10.552 94.185

STØTTE TIL EKSTERNE PROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Beløb, kr.

Audiograf Music

Kor-events/koncerter

Kunsten at glædes i kor

62.000,00

Foreningen Bevar Svenskerbroen

Bevarelse af historisk bro

Svenskerbroen

50.000,00

Naturstyrelsen Vadehavet

Klæggravsprojekt

Tønder Festival Forening

Formidling

Tilskud til Vadehavsområdet

25.000,00

Naturcenter Tønnisgård

Formidlingsaktiviteter

Vadehavet som byggeplads

44.130,00

Esbjerg Kommune

Wadden TideKunst

Wadden Tide

Aarhus Universitet

Naturprojekt og rapport

Ynglefuglenes antal og fordeling i Vadehavet 2018: Bearbejdning og formidling af resultaterne

99.000,00

Aarhus Universitet

Naturprojekt og rapport

Tiltag der vil kunne opgradere klæggravenes værdi for Vadehavets yngle- og trækfugle

98.000,00

Aarhus Universitet

Naturprojekt og rapport

Vadehavets betydning for fældende klyder

100.000,00

I alt udbetalt

200.000,00

94.600,00 772.730,00

STØTTE TIL NATIONALPARKDAG Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Natur Kultur Varde

Nationalparkdag

5.000,00

Myrthuegaard

Nationalparkdag

25.000

I alt udbetalt

Beløb, kr.

30.000,00

STØTTE TIL ENKELTPROJEKTER Tilskudsmodtager Græsningsforeningen NPV I alt udbetalt

26

Aktivitet

Projekttitel

Beløb, kr.

Græsningsaktiviteter i Vadehavsområdet

36.934,75 36.934,75


6

Nationalpark Vadehavet

Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv

Nationalpark Vadehavet har internationale forpligtelser som eneste danske nationalpark. Det er skrevet ind i vores bekendtgørelse. Vi indgår i Det Trilaterale Vadehavs­samarbejde, som igennem 40 år med firårige deklarationer underskrevet af ministrene fra de tre lande og lokale myndigheder skal passe på Vadehavet. Samarbejdet om vores fælles Verdensarv Vadehavet mellem Nederlandene, Tyskland og Danmark er forankret i det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

mødtes verdensarvsstederne med den nye danske generalsekretær for UNESCO, Anna Enemark. Det sidste møde var særligt for site managers om afrapportering til UNESCO. Nationalparken bidrog til fejringen af Jelling Monumenterne og 25 år med UNESCO verdensarv i Danmark.

Nordens Verdensarvssteder Vi er medlem af foreningen af Nordiske Verdensarvssteder og følger initiativer om bæredygtighed og bærerdygtig turisme.

Strategiforum for Vadehavet som Verdensarv Der samarbejdes mellem nationalparken, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, erhvervs- og turismeorganisationer, lokale partnere og aktører om at realisere en fælles strategi med tilhørende indsatskatalog. Nationalpark Vadehavet er ansvarlig for en stor del af disse aktiviteter, der tager afsæt i lokale behov, men er koordineret med den trilaterale (og af UNESCO forlangte) Strategi for Bæredygtig Turisme og trilaterale deklarationer, som er politisk vedtaget af kommunerne og nationalparken.

Rigsfællesskabet Verdensarvssteder Der er afholdt to møder, som Anne Marboe har deltaget i på vegne af Verdensarv Vadehavet. På det første møde

Europarcs Nationalpark Vadehavet er medlem af Europarc Federation, som samler Europas national- og naturparker. Ikke aktivt benyttet i 2019.

UNESCO Focal Point I 2016 blev Nationalpark Vadehavet det nationale focal point for Verdensarv Vadehavet, dvs. vi skal sikre korrekt brug af UNESCOs og Verdensarv Vadehavets logo og skal fungere som omdrejningspunkt for kommunikationen af verdensarven på den ene side, og på den anden side holde dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, UNESCO og verdensarvskollegerne i Nederlandene og Tyskland.

27


Nationalpark Vadehavet

Trilaterale arbejds- og ekspertgrupper Nationalpark Vadehavet deltager i Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum. Hertil kommer flere arbejds- og ekspertgrupper bl.a. marsk-, strandeng- og klitgruppen, fuglegrupper, bæredygtig turisme, World Heritage Management, uddannelse, IWSS, forskningsgruppen og ad hoc-grupper bl.a. inden for partnerhub/partnercenter (Wilhelmshaven) og sociale medier, eventdeltagelse mv. Det er en tidskrævende indsats, som svarer til et årsværk og samlet inkl. timer investerede vi ca. 2,3 mio. kr. i internationale aktiviteter (inkl. Interreg-projekter, osv.) i 2019. På den anden side modtager vi medfinansiering på projekterne, men ikke ved deltagelsen i arbejdsgrupper osv. I regi af Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum er der arbejdet med en række emner, herunder er der tilvejebragt viden og et grundlag for politisk beslutninger og konkrete indsatser, herunder: • Makro plastikforurening i Vadehavet og Nordsøen. Wadden Sea Forum har med sit netværk af interessenter samarbejdet med universitet i Oldenburg og støttet projektet – https://www.waddensea-forum.org/topics/ projects/macroplastic • Rapporter om bæredygtighedsindikatorer. I 2016 fik Wadden Sea Forum udarbejdet en rapport om bæredygtighedsindikatorer og er i 2019 og 2020 i gang med tilsvarende i den danske del af Vadehavet. https://www.waddensea-forum.org/topics/projects/ sust-indicators/indicator-assessment-2016 • Rapport om bramgæs. I samarbejde har Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum i 2018 og 2019 fået udarbejdet ny rapport om bramgæs i Vadehavet. https://www.waddensea-forum. org/images/archives/goose/management_plan_barnacle_goose.pdf

Interreg Vb – Prowad Link Prowad Link er et ambitiøst projekt med deltagere fra Danmark, Tyskland, Nederlandene, England og Norge. Projektet arbejder med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som drivkraft for udvikling på at aktivere verdensarvs­brandet, markedskommunikation, partnerskabsmodeller, undersøgelser af succesrige modeller, hvor naturen har været drivkraft for udvikling og ikke mindst udvikling af konkrete, bæredygtige oplevelsestilbud i naturen, naturuddannelser, lokale fødevarer osv. Det undersøges også, om der kan laves en natur- og verdensarvsrute rundt om Nordsøen. Vi bruger projektet til at udvikle vores verdenarvspartnerprogram, gode tilbud om at komme ud vadehavsnaturen og inspiration til bæredygtig udvikling i et naturområde.

28

I 2019 er der leveret to rapporter under arbejdspakke 6, produktudvikling. Den ene har fokus på globale trends inden for naturturisme og den anden kigger på mulighederne for at udvikle transnationale temaruter for turister. Begge rapporter kan findes på nationalparkens hjemmeside og vil blive brugt aktivt fremadrettet. Derudover er der sat gang i udvikling af det nye trilaterale partnerskabsnetværk, hvor bl.a. Vadehavsforum, med formand Preben Friis Hauge, underskrev en samarbejd­saftale, et såkaldt MoU. Prowad Link har ligeledes igangsat arbejde med fælles branding og partnerplatform. National­parken deltager sammen med Esbjerg Kommune i det trilaterale initiativ omkring bevarelse af mørke i vadehavsregionen, særligt udvikling af Dark Sky på Mandø. Projektpartnere: Common Wadden Sea Secretariat, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein/Nationalparkverwaltung, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Business Region Esbjerg, Miljøstyrelsen, Verdensnaturfonden – Husum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norfolk County Council, Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Waddenacademie, Provinsje Fryslân, Gemeente Ameland


Nationalpark Vadehavet

Kommunikation PR

Omtale i danske medier i 2019. Kilde: Infomedia

I 2019 er der udsendt lidt færre pressemeddelelser end i 2018 og 2017, hvilket også giver færre omtaler. Antallet af registrerede omtaler i medierne med søgeordet 'Nationalpark Vadehavet' ses i tabellen til højre.

Øvrige kommunikationsaktiviteter I 2019 er der lagt videos, fotos og tekster op på S­ kyfish – vores online database – som partnere, presse og andre med password kan tilgå online med differentierede adgangs­muligheder.

Lokale ugeaviser

24 artikler

Fagblade og magasiner

11 artikler

Landsdækkende dagblade

7 artikler

Radioindslag

4 indslag

TV-indslag

4 indslag

Regionale og lokale dagblade

73 artikler

Webkilder

29 artikler

I alt

152 artikler (338 i 2018)

Medieomtaler fordelt på måneder i 2019 10

8

Artikler

6

4

2

0 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November December

29


Nationalpark Vadehavet

Organisation Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet. Nationalpark Vadehavet har en velfungerende aftale om administrativ bistand (HR, løn, IT, økonomisystem) med Naturstyrelsen. Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk.

Bestyrelse Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges direkte af Miljø- og Fødevareministeren, for de øvrige har organisationerne indstillet en mand og en kvinde til ministeren, som derefter udpeger bestyrelsen. I 2019 er der afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde. Mødereferater mv. kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark -vadehavet/organisation/. I 2019 fratrådte følgende bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Andresen, Lars Brinch Thygesen, Hanne Voetmann, Britt S. Hansen, H.C. Fuglsang, Mikael Nørby-Lassen Anne Marie Overgaard og Svend Tougaard. Følgende bestyrelsesmedlemmer tiltrådte i 2019: Kresten Hansen, Simon Simonsen, Inger Jensen, Jan Holm, Esther Hoftijzer, Birgitte Looff Schmidt, Karen Boel Madsen, Ole Mouritzen.

Nationalparkråd Nationalpark Vadehavets råd har 31 medlemmer, hvoraf lokalområderne er repræsenteret med 13 medlemmer. De enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Formand og næstformand vælges af rådet på dets konstituerende møde. På samme møde indstiller rådet to kvinder og to mænd til rådets pladser i bestyrelsen, hvor ministeren vælger en kvinde og en mand. Der er afholdt fire møder i 2019, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/ om-nationalpark-vadehavet/organisation/. Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2019 har rådet bl.a. arbejdet med kommissorier for natur- og kulturudvalget, værtsrollen, 10-årsfejringen og puljen til støtte af lokale netværksinitiativer. Bestyrelse og råd var på tur til Naturmødet, bestyrelsen var på studietur til Mandø og bestyrelse og råd var på fælles­ ekskursion til Højer, Tøndermarsken og Hassberger See. I december blev der afholdt fællesmøde for bestyrelse og råd.

30

Sekretariatet Personale: • Bettina Munch, ansat pr. 1. november 2019. • Marianne Thorlund Tølbøll, ansat pr. 15. november 2019. • Sara Lindholt stoppede i april 2019. • Ny økonomimedarbejder ansat pr. 1. august, men opsagt med udgangen af oktober. • Henrik Laue Petersen er ansat på en timekontrakt på Interreg Va NAKUWA og Interreg Vb Prowad Link projekterne med ansvar for at udvikle oplevelsestilbud sammen med parterne. • Anette Jorsal er ansat på en timekontrakt på Interreg Va NAKUWA med ansvar for at skrive en guide til kultur­oplevelser i Vadehavet. • Kerstin Hiersemann har været ansat i praktik i november og december 2019. • Ulrik Geldermann Lützen har været ansat i praktik i ­februar-marts 2019. Sekretariatet har arbejdet på de indre linjer og strukturer: • I 2019 blev 75% af timeforbruget brugt på projekter mod 50% i 2015. Meget tilfredsstillende. • MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april. • Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet med og for medarbejderne. • Resultatlønsaftale indført med kollektivt mål, individuelt fagligt mål, individuelt personligt udviklingsmål. Tager bl.a. afsæt i MUS. • Efter- og videreuddannelse: der er deltaget i kurser i bl.a. digital kommunikation og ledelse, verdensarvs­ partnerkurser, konferencer, workshops. • En hus-håndbog (arbejdstitel) udvikles løbende. • Relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede og compliancemål indfriet. • 4-årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver, opdateres kvartalsvist.


Nationalpark Vadehavet

Bestyrelsen 2019

Sekretariatet 2019

Syddansk Universitet, Janne Liburd, formand

Sekretær, frivilligkoordinator, Alette Houman Dyhrfjeld

Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand

Konsulent, kultur, trilateralt samarbejde, verdensarv, Anne Husum Marboe

Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen Fanø Kommune, Marius Nielsen Tønder Kommune, Bo Jessen Danmarks Naturfredningsforening, Inger Jensen Friluftsrådet, Birgitte Looff Schmidt Landbrug & Fødevarer, Esther Hoftijzer Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde Danmarks Jægerforbund, Jan Holm

Konsulent, 10 års fejring og events, Bettina Munch Konsulent, formidling, Ditte Dyrbo Hviid Konsulent, kommunikation, Jens L. Hansen Konsulent, natur og landskab, John Frikke Konsulent, økonomi, tilskud, udbud og kontrakter, Marianne Thorlund Tølbøll Sekretariatsleder, Peter Saabye Simonsen

Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Simonsen Digelagene, Kresten Hansen Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen Blåvandshuk) Nationalparkrådet, Karen Boel Madsen Nationalparkrådet, Ole Mouritzen

Nationalparkråd 2019 Museerne i Vadehavsomr., Anne Marie Overgaard, formand Vadehavets Bådklubber, Steffen Steffensen, næstformand Destination Sydvestjylland, Poul Therkelsen Business Region Esbjerg, Winnie Abildgaard Institut for Bioscience, Thomas Bregnballe Forsvarets Ejendomsstyrelse, Kim Leerhøy, erstattet af Karen-Marie Mortensen i december GEUS, Merete Binderup LAG Tønder, Inger Lauridsen, erstattet af Johanne Ludvigsen i august LAG Fanø, Jørgen Chr. Müller, erstattet af Kim Dahl Madsen i februar Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen Danmarks Fiskeriforening, Lasse G. Sörns Region Syddanmark, Poul Fremmelev Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Mette Nielsen Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Karen Sandrini Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye Vadehavskunstnerne, Elin Grønning Lokalområderne: Marsken omkring Sneum Å, Birgit Hansen Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær Varde Ådal, Hans Julius Jakobsen Marbækområdet, Carsten Mathiesen Fanø, Ole Mouritzen Fanø, Karen Boel Madsen Ribemarsken, Kent Rygaard Ribemarsken, Jens Lorenzen Mandø, Poul Erik Fredskild Rømø, Jan Gravesen Rømø, Arne Hansen Tøndermarsken, Kurt Schmidt Tøndermarsken, Niels Johansen

31


Nationalpark Vadehavet

Økonomi Nøgletal 2019 } 9,2 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet, Finanslovsbevilling } Indtægter 10.8 mio. kr. inkl. Finanslovsbevilling } Udgifter 8,7 mio. kr. Budgetteret underskud dækkes af opsparing. } Eksterne fonds- og EU-midler 1,6 mio. kr. Kommentarer til økonomi } Nationalpark Vadehavet modtager samme tilskud via Finansloven som andre danske nationalparker, selvom Nationalpark Vadehavet har ekstra udgifter pga. trilaterale forpligtelser og verdensarvsfunktioner. } Der er hentet ekstern medfinansiering fra Interreg Va, Interreg Vb, Region Syddanmark, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, de fire Vadehavskommuner, Toosbury Fonden. } Budgetteringskrav skærpes ift. at flytte midler fra et år til det næste og fra et kvartal til det næste. } Der budgetteres 48 måneder ind i fremtiden, heraf budgettering per medarbejder/timer/måned/projekt for det kommende år og for de efterfølgende år budgettering medarbejder/måned/projekt. } Der er ansat flere medarbejdere, men reglerne om at maksimum 2,5 mio. kr. anvendes til administration, løn, husleje mv. overholdes, fordi lønningerne konteres på projekter.

Økonomi 2012-2019 Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 2012-2019 vises i kurverne til højre. Den grønne linje er vores omsætning i mio. kr., mens den blå viser vores bevilling.

Budget 2020-2023 Der er afsat 9,3 mio. kr. på Finansloven 2020-2022, hvorefter tilskuddet reduceres med godt en mio. kr. Budget 2020-2023 i mio. kr. 2020

2021

2022

2023

Indtægter

16,4

14,1

13,8

12,5

Udgifter

15,8

10,3

13,4

14,6

32


Nationalpark Vadehavet

16

Bevilling 14

OmsĂŚtning 12

10

8

6

4

2

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

33


Nationalpark Vadehavet

Bilag regnskab 2019 Indtægter

Kr.

Finanslovsbevilling Bevilling

9.200.000

Finanslovsbevilling i alt

9.200.000

Øvrige indtægter NPV Vadehavets Vagerlag

51.679

Øvrige indtægter i alt

51.679

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2019 440043 - Administration, budget og bevilling

-53.785

440316 - NPV Realdania - steder i landskabet

-36.011

440365 - NPV Interreg 5a NAKUWA

704.458

440377 - NPV Verdensarvssteder i Syddanmark

27.002

440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn

39.187

440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium

87.998

440380 - NPV FR Lejrskoler

17.132

440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb

10.469

440382 - NPV FR Code of conduct udvikling

166.139

440383 - NPV FR Code of conduct kampagne

7.525

440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig

4.235

440385 - NPV FR Junior Ranger

6.937

440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK

405.304

441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper

127.381

441355 - NPV Partnerprogram 441363 - NPV Verdensarven Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2019 i alt Indtægter i alt Udgifter

250 37.184 1.551.405 10.803.084 Kr.

Udviklings- og driftsopgaver 100001 - Ledelse 100005 - Fællesmøder 100014 - Kompetenceudvikling for enheden/området 100017 - PU(L)S, MUS, TUS, LUS, GRUS 120706 - Uddannelse, kompetenceudvikling og MUS 440041 - Nationalparkplan & beretning 440042 - Bestyrelse, råd og udvalg 440043 - Administration, budget og bevilling 440309 - NPV Støtte til eksterne projekter 440319 - NPV Nationalparkpartner

70.007 123.596 2.094 207 70.874 167.529 375.902 1.167.233 -40.413 20.286

440327 - NPV Vadehavets Formidlerforum koordination

6.195

440330 - NPV Porte til Nationalpark Vadehavet og verdensarv

1.680

440337 - NPV Græsning 440349 - NPV Støtte til lokale netværksarrangementer 440365 - NPV Interreg 5a NAKUWA

120 -4.125 905.473

440377 - NPV Verdensarvssteder i Syddanmark

46.297

440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn

40.244

440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium 440380 - NPV FR Lejrskoler 440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb

34

91.852 328.351 89.891


Nationalpark Vadehavet

Udgifter (fortsat) 440382 - NPV FR Code of conduct udvikling 440383 - NPV FR Code of conduct kampagne 440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig 440385 - NPV FR Junior Ranger 440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK 441301 - NPV Natur og landskab - generelt 441302 - NPV Bred indsats - Oversigt over værdifuld og sårbar natur

Kr. 177.329 92.877 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971

441303 - NPV Bred indsats - Græsning

73.898

441304 - NPV Bred indsats - Klæggrave

221.971

441306 - NPV Bred indsats - Mandø - natur, kultur og oplevelser 441309 - NPV Bred indsats - Tøndermarskinitiativet 441310 - NPV Bred indsats - Rømø 441311 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af prædatorer 441312 - NPV Fokuseret indsats - Særlig natur 441313 - NPV 10 års fejring 441319 - NPV Fokuseret indsats - Ynglefugle 441320 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af invasive arter 441322 - NPV Kultur og kulturhistorie - generelt 441323 - NPV Bygningsarven 441324 - NPV Kunst 441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper 441327 - NPV Friluftsliv - generelt 441328 - NPV Porte, infosteder, ruter, stier og skiltning 441336 - NPV Vadehavets Vagerlag 441337 - NPV Sundhedsinitiativer 441338 - NPV Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling 441339 - NPV Temamøde 441340 - NPV Tønder Festival 441341 - NPV Naturmødet 441342 - NPV Nationalparkdag 441343 - NPV Samarbejde med Danmarks Nationalparker om form 441344 - NPV Vadehavets Formidlerforum 441345 - NPV Mitvadehav.dk 441346 - NPV Nationalparkens Forskningsudvalg 441347 - NPV Nationalparkskib 441348 - NPV Mobil udstilling 441349 - NPV Hjemmeside, Facebook, Instagram og nyhedsmail 441350 - NPV Arrangementer og foredrag 441351 - NPV Nationalparkmagasin 441354 - NPV Lokalsamfund, erhverv og turisme - generelt 441355 - NPV Partnerprogram 441356 - NPV Nationalparkprodukter 441357 - NPV Støtte til lokale projekter 441360 - NPV Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv 441361 - NPV Deltagelse i trilaterale fora 441362 - NPV Uddannelse, formidling og forskning 441363 - NPV Verdensarven 441365 - NPV Interreg VA NAKUWA 441366 - NPV Evaluering af hele nationalparkens udvikling

73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971 73.898 221.971

Udgifter i alt

8.747.118

Årets resultat

2.055.966

35


Nationalpark Vadehavet

Opsparing Opsparingen ultimo 2019 udgjorde: Øvrige balanceposter.

Kr. 4.456.828 Kr.

Arbejde udført for fremmed regning og hensættelser til tilskud. Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter:

-193.529

Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet

-642.941

Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende

1.477.007

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex

748.614

Hensættelse, reetableringsomk. ved fraflytning af lejemål

140.000

36


Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavets værdifyldte historie Er vores kernefortælling. Den beretter om os og området. Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt. Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls. Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn. Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: At benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage. Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser du vil tage til dig – og med dig videre i dit liv.

37


Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, DK–6792 Rømø, tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.