Nationalpark Vadehavet strategi 2016-2022

Page 1

Nationalpark Vadehavet

Strategi 2016-22


INDHOLD Indledning..............................................................3 Strategi..................................................................5 Vision, mission og målsætninger...........................6 Mål og indsatser....................................................7 Rammer for nationalparkens strategiske indsats..... 9 Forudsætninger....................................................10 Succesfaktorer......................................................11

OM STRATEGIEN: Udgivelsesdato: December 2015 Redaktører: Janne Liburd og Peter Saabye Simonsen Forsidefoto: John Frikke Andre fotos: John Frikke og Jan Tandrup Design og layout: Nationalpark Vadehavet – Søren Christensen


Foto: Jan Tandrup

Indledning Nationalpark Vadehavet er etableret i 2010 og har siden 2014 været udnævnt til UNESCO Verdensarv sammen med Vadehavet i Holland og Tyskland. En nationalpark med en helt unik natur og et landskab formet af naturens kræfter og mennesker igennem århundreder. Et område i klasse med Great Barrier Reef, Grand Canyon og andre af verdens store naturattraktioner. Vadehavet er i verdensklasse. Det gør os stolte, os der bor, lever og arbejder her. Det trækker gæster til fra ind- og udland for at opleve områdets særegne værdier. Dem vil vi gerne vise frem og trække på, men sådan at vi benytter og beskytter på den gode måde. Så naturen, miljøet, menneskene og økonomien drager fordel af Vadehavet. Det kræver planlægning af Nationalpark Vadehavets aktiviteter at gøre naturen og kulturen til et aktiv for udvikling. Med dette strategiske oplæg ønsker bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet at sætte retning for arbejdet med Nationalpark Vadehavet, sådan at bestyrelse, råd og sekretariat, samt alle vores partnere og interessenter, har et fælles billede af, hvor vi vil hen og den måde vi vil arbejde på. Oplægget tager afsæt i nationalparkplanen og dens målsætninger for perioden 2013-2018, og bliver et bindeled mellem denne og de konkrete aktiviteter. Det strategiske oplæg er desuden aktualiseret af, at den danske del af Vadehavet er udpeget af UNESCO som verdensarv sammen med det tyske og hollandske Vadehav. Udpegningen som verdensarv i Danmark kom i 2014 og altså efter udarbejdelsen

NATIONALPARK VADEHAVET STRATEGI 2016-22

af planen for Nationalpark Vadehavet. Arbejdet med Verdensarven indgår i det trilaterale samarbejde med Tyskland og Holland om Vadehavet, men er ikke beskrevet og strategisk fastlagt i regi af Nationalpark Vadehavet. I oplægget fremlægges de strategiske principper for nationalparkens fremadrettede arbejde. Derefter følger vision og målsætninger fra Nationalparkplanen udvidet med Verdensarven i målsætning 11. Principperne er formuleret på baggrund af workshops med nationalparkens bestyrelse i 2015, hvor erfaringerne fra de foregående års arbejde er foldet ud sammen med nye bestyrelsesmedlemmers input, så der kan skabes sammenhæng mellem omverdenens forventninger og de tilstedeværende ressourcer til at sætte handling bag ordene. Oplægget vil også være styrende i forhold til midtvejsevalueringen af Nationalparkplanen i 2016. Oplægget er primært rettet mod nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat, men også samarbejdspartnere, herunder kommuner, organisationer, virksomheder, Naturstyrelsen, andre Vadehavsorganisationer, andre nationalparker og vores mange interesserede borgere vil med fordel kunne læse oplægget, som danner grundlag for mål og indsatser frem mod 2022. God læselyst!

Side 3


Foto: John Frikke


"Vi skal ikke bare snakke sammen, vi skal arbejde sammen …" citat fra strategiworkshop II

Strategi Nationalpark Vadehavet arbejder for naturen og for at naturen bliver et aktiv for bæredygtig udvikling af området. Det er hele den bærende ide bag vores arbejde og eksistens. For at det kan ske og for at målsætningerne indfries, skal Nationalpark Vadehavet bygge sit arbejde på følgende strategiske principper: 1. Nationalpark Vadehavet skal omhyggeligt udvælge og prioritere de projekter vi går ind i, så de sikrer en højere grad af målopfyldelse på tværs af de 12 målsætninger, således at natur- og kulturlandskabsforbedrende initiativer får præference, og at de er funderet på faglighed og viden.

7. Nationalpark Vadehavet skal implementere Verdensarven i området, så de enestående, universelle værdier samt områdets integritet benyttes og bevares for fremtidige generationer. Implementeringen vil tage afsæt i grænseoverskridende samarbejder med Tyskland og Holland.

2. Nationalpark Vadehavet skal geare sine midler i forhold til ekstern medfinansiering, så der kommer flere midler at arbejde med til gavn for os alle i området.

8. Nationalpark Vadehavets bestyrelse, råd og sekretariat skal loyalt kommunikere de positive historier der bærer fortællingen om nationalparken.

3. Nationalpark Vadehavets skal arbejde med færre, større og prioriterede projekter. Projekter præsenteres for bestyrelsen med opmærksomhedspunkter.

9. Nationalpark Vadehavet skal rapportere årligt hvordan året gik, foruden monitere og evaluere arbejdet, så effekter og resultater tydeliggøres og kommunikeres, samt at der løbende optimeres på det daglige arbejde.

4. Nationalpark Vadehavet skal igangsætte, men ikke drifte aktiviteter, selskaber eller andet. Dette kan kun komme på tale, hvis der foreligger en klar exitstrategi og et dokumenteret grundlag i forhold til økonomi og ressourcer. 5. Nationalpark Vadehavet skal påtage sig rollen som facilitator i relevante sammenhænge, så private og offentlige Vadehavsaktører bindes sammen i værdiskabende, nyttige og integrerede løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling for området.

10. Nationalpark Vadehavet skal fokusere på medarbejdernes faglighed og til stadighed sikre, at kompetencerne er til stede og til stadighed udvikles. 11. Strategien skal udleves i nationalparkens daglige virke og reflekteres i planer, f.eks. kommunikationsplan samt i aktivitets-, tids- og ressourceplaner. Derved skabes sammenhæng og genkendelighed mellem ord og handling.

6. Nationalpark Vadehavet skal være en attraktiv samarbejdspartner, der indgår med faglighed og sikkerhed i leverancerne, sådan at kvalitet og niveau i opgaveløsningen forbedres.

NATIONALPARK VADEHAVET STRATEGI 2016-22

Side 5


Vision, mission og målsætninger I ”Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018” er der formuleret en vision og en række målsætninger for Nationalpark Vadehavet. Målsætningerne er igen brudt ned i en række delmål. Tilsammen giver nationalparkplanen overordnet retning for Nationalpark Vadehavet og sikrer at loven om nationalparker i Danmark overholdes. Vision

"Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker".

Målsætninger

Nationalpark Vadehavet har tolv overordnede målsætninger med afsæt i lovens krav til nationalparken, og som skal indfries i perioden 2013-2018. 1. Beskyttelse af naturens frie dynamikker.

Mission

Nationalparkfond Vadehavet har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet. Fonden skal bl.a. sikre, at der informeres om nationalparken, og at borgere, foreningsliv, virksomheder og institutioner inddrages i udviklingen og driften af nationalparken, bl.a. gennem projekttilskud.

2. Beskyttelse af kultur- og menneskeskabte naturlige områder. 3. Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer. 4. Bevaring af kultur og historiske steder.

Konkret arbejder vi for:

5. Udvikle friluftslivs-, natur- og kulturoplevelser.

at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer

6. Bæredygtig turisme og friluftslivsudvikling.

at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab

8. Styrkelse af naturformidling og kommunikation.

at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier

at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet

at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier

at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri

7. Beskyttelse af meget sårbar natur igennem zoner, formidling og vejledning, skiltning og kommunikation.

9. Styrke forskning og uddannelse relateret til Vadehavet. 10. Udvikling af partnerskaber med de omgivende samfund og udvikling af bosætning. 11. Verdensarven og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal udvikles af nationalparken. 12. Evaluering og monitering.

at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde.

Målsætningerne dækker over mange forskellige aktiviteter, sektorer, discipliner og områder. Netop bredden i aktivitetsporteføljen giver nationalparken mulighed for at brede sig over mange typer af initiativer og dermed sætte sit aftryk mange steder og hos mange aktører. Men den brede vifte af mål indebærer også, at der er et behov for at fokusere sekretariatets indsats.

Nationalpark Vadehavet er udpeget af miljøministeren jf. Lov om nationalparker, og formålet med Nationalpark Vadehavet er fastsat i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet.

Side 6

NATIONALPARK VADEHAVET STRATEGI 2016-22


Mål og indsatser

1. Bevaring af væsentligste naturlige naturtyper 1.a. Projekter til fremme af naturindhold for klit, marskenge, forstrande 1.b. Undersøgelse af sårbare naturtyper + igangsætte tiltag til bevaring 1.c. Forsætte projekter der udvikler naturens mangfoldighed

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Afgræsning som naturforbedring Forbedre forhold for især engfugle Plan for særligt truet natur Øge naturindhold i klit og klitheder Øge viden om Vadehavets natur

2. Bevaring af kulturlandskabets natur 2.a. Gennemføre konkrete projekter for styrkelse af naturkvaliteteten 2.b. Fremme driftsformer der sikrer marsklandskabet 2.c. Plan for klæggrave 2.d. Indsats på lysåbne arealer, ferskvand og plantager 2.e. Transformere erfaringer til nye handlinger 2.f. Forundersøgelse til større å-genopretninger

2.1. Forbedre naturindhold på ferske enge 2.2. Plan for og forøgelse af naturindhold i klæggrave

3. Geologiske formationer og karaktergivende landskaber bevares og synliggøres 3.a. Fremme naturens dynamik i nye områder + forundersøge nye områder 3.b. Bevarings- og udviklingsplan for karaktergivende landskaber 3.c. Projekter til at fremme fri dynamik på landskabsområdet 3.d. Implementere bevaringsplan 3.b. 3.e. Udpege særligt karakteristiske landskabsformer

3.1. Vurdere intiativer og steder til genskabelse af naturens frie dynamik 3.2. Bevarings- og udviklingsplan for landskaber

4. Specifikke kultur/historiske miljøer og -elementer bevares, synliggøres, tilgængeliggøres 4.a. Bevarelse af kulturhistoriske miljøer/ elementer inkl. bevarende lokalplaner 4.b. Initiativer til formidling af internationale værdier + maritim kulturhistorie 4.c. Bevaringstiltag + synliggørelse af kulturhistoriske elementer via støtteordninger 4.d. Plan for undersøgelser og udgravninger 4.e. Kulturhistoriske hensyn indgår ved evt ændring af nationalparkens grænser 4.f. Støtteordninger og uddannelsestilbud 4.g. Støtte undersøgelser og udgravninger

4.1. Overblik over bevaringsværdige bygninger + oplyse om nænsom renovering 4.2. Fond til bevaringsværdige bygninger 4.3. Fremme bevarende lokalplaner mv. 4.4. Plan for arkæologiske udgravninger 4.5. Formidle områdets kulturhistorie 4.6. Øge gensidig kulturhistorisk viden og samarbejde 4.7. Trilateralt samarbejde for at sikre maritime og arkæologiske værdier

5. Styrkelse af friluftsliv, natur- og kulturoplevelser 5.a. Samlet plan for rekreativ infrastruktur, især stier og ruter 5.b. Forbedrede muligheder for friluftsliv inklusiv for handicappede 5.c. Informere om natur/kultur/historiske oplevelser 5.d. Forstærke rekreativ infrastruktur og støttepunkter

5.1. Udvikle rekreativ infrastruktur inkl. for handicappede 5.2. Samlende platform for rekreative interessenter 5.3. Digitale projekter på friluftsliv 5.4. Eventudvikling

6. Udvikling af bæredygtig turisme 6.a. Strategi for bæredygtig turisme i samarbejde med lokale og trilateralt 6.b. Vurdere konsekvenser af brug af natur/ kulturområder 6.c. Fremme af oplevelsesøkonomien 6.d. Øge oplevelsesindustriens kendskab og service mht nationalparken 6. e. Forstærkelse af ovenstående

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Synliggørelse af nationalparken Samarbejde med turismesektoren Trilateral strategi bæredygtig turisme Indgå i Interreg-projekt 'Natur & Turisme'

7. Sårbare områder beskyttes 7.a. Beskyttelse af sårbare områder 7.b. Undersøge forstyrrelseseffekter og imødegå samme 7.c. Sikre sårbare områder mod slitage/ forstyrrelse

7.1. Oversigt over sårbare områder 7.2. Iværksætte beskyttelsesforanstaltninger

8. Natur- og kulturformidlingen skal styrkes 8.a. Samlet formidlings- /brandingskoncept 8.b. Markedsføre Nationalparken sammen med centrale aktører 8.c. Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum, Kulturegion Vadehavet, Destination Sydvestjylland 8.d. Udvikling af informationsmaterialer og -redskaber 8.e. Projekter og aktiviteter synliggøres 8.f. Udbygge formidlingsindsatsen 8.g. Udbygge faciliteter og servicefunktioner

8.1. Samarbejde om formidling af nationalparkens værdier 8.2. Skiltningskoncept udvikles, implementeres 8.3. Målrettet information om nationalparken 8.4. Formidling af nationalparken i info-centre, museer osv. 8.5. Evaluering, udvidelse af koncept til alle formidlingscentre 8.6. Synliggøre nationalparken via alle projekter

9. Forskning og undervisning skal styrkes 9.a. Mit Vadehav udvikles/anvendes som officielt undervisningprogram 9.b. Udvikle International Vadehavsskole 9.c. Etablere tværdisciplinær forskningsplatform i DK + koordinere Trilateralt 9.d. Samarbejde med uddannelser om praktik, phd mv. 9.e. Inddrage faglig rådgivning i naturgenopretningsprojekter 9.f. Forskningsfond 9.g. Mitvadehav indgår fra folkeskole til universitet i uddannelser 9.h. Udvikle fysiske faciliteter for forskning og uddannelse

9.1. Øge forståelsen for nationalparken hos børn og unge 9.2. Forstærke forskning i nationalparken

10. Udvikling i samspil med omgivelserne 10.a. Stimulere bosætning og aktivere lokalbefolkning 10.b. Udvikle bæredygtig erhvervsfremme især lokale produkter 10.c. Etablere erhvervssamarbejder 10.d. Samarbejde med danske nationalparker 10.e. National formidling af natur- og kulturhistorie 10.f. Samarbejde med udenlandske nationalparker 10.g. Udveksling med andre nat.parker for medarbejdere, studerende mfl.

10.1. Understøtte lokalsamfunds udvikling 10.2. Støtte udvikling af nationalparkprodukter 10.3. Retningslinier for brug af logo 10.4. Fremme bæredygtig erhvervsudvikling 10.5. Samarbejde med andre nationalparker 10.6. Bestyrelse arbejde for støtteforening

11. Verdensarv Vadehavet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal styrkes 11.a Trilaterale grænseoverskridende projekter 11.b. Samarbejde med Vadehavsforum og nationalparkerne 11.c. Verdensarv status 11.d. Trilateralt samarbejde forstærkes

11.1. Deltage i processen om Vadehavet som verdensarvområde 11.2. Bidrage, deltage i grænseoverskridende Vadehavssamarbejde

12. Monitorering og evaluering 12.a. Overvågningsprogram 12.b. Evaluere målopfyldelse

12.1. Udvikle moniteringsprogram 12.2. Evaluere indsats


Foto: John Frikke


Erhverv og turisme

Offettlige og private partnere

Lokalsamfund

Kommuner

Orgnisationer natur, kultur og friluftsliv

Lovgivning Nationale myndigheder

Nationalpark Vadehavet UNESCO Verdensarv

Kultur Trilateralt samarbejde

Natura2000

Natur- og vildtreservat

Rammer for nationalparkens strategiske indsats Realisering af strategi og nationalparkplan kræver samarbejde med bl.a. frivillige, virksomheder, kommuner, formidlere, lodsejere og grønne organisationer på alle niveauer. Samtidig er implementeringen af nationalparken dikteret af forskellige rammer bl.a. lovgivningsmæssige, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle. Det er vigtigt at have disse rammer for nationalparken in mente når man går fra tanke og strategi til handling. Noget kan nationalparken tage sig af, mens andre skal tage sig af andre aktiviteter. Nationalpark Vadehavet og interessenter har med udnævnelsen til Verdensarv accepteret, at arbejde efter de rammer som dikteres fra UNESCOs side. Samtidig har Danmark, Tyskland og Holland det trilaterale regeringssamarbejde som definerer andre rammer for indsatser i området, hvortil kommer loven om nationalparker i Danmark, NATURA2000 og natur- og vildtreservatforordning. Alle disse politiske,

NATIONALPARK VADEHAVET STRATEGI 2016-22

administrative og myndighedsmæssige rammer medvirker til at definere nationalparkens spillemæssige rum og aktiviteter på et overordnet niveau. Vores ressourcer og rammer skal afspejles i strategi og mål samt handlinger. Vadehavsområdet kendetegnes desuden ved en række samarbejds- og netværkskonstruktioner indenfor og på tværs af området. Det ses f.eks. indenfor erhvervs- og turismefremme, natur samt kultur. Mange af disse indsatser rammesætter også nationalparkens handlemuligheder. De økonomiske rammer kalder på prioriteter. Det årlige bidrag på Finansloven til nationalparken udgør 7,5 mio. kr. i 2015. Fremtidige supplerende midler skal hentes via private og offentlige fonde, puljer og programmer.

Side 9


"Hvis ikke alle forudsætningerne er til stede, så er det mindre realistisk at Nationalpark Vadehavet kan lykkes."

Forudsætninger Nationalpark Vadehavet er fastlagt i lov og bekendtgørelse samt er et punkt på Finansloven. Der skal arbejdes, kommunikeres og leveres resultater. For at det kan ske, er der en række forudsætninger som skal opfyldes: •

at få etableret solide samarbejdsrelationer til partnere og interessenter via nyttige og værdiskabende initiativer.

at Nationalpark Vadehavets sekretariat, bestyrelse og råd fremstår som en organisation, der kan håndtere opgaverne.

at Nationalpark Vadehavet får identificeret et værdisæt, som er enkelt at kommunikere og kan udvikles til et kendt varemærke (brand).

at Nationalpark Vadehavets partnere, bl.a. kommuner, Naturstyrelse, virksomheder, NGO’er og frivillige, er villige til at bakke nationalparken op med tid, økonomi, kompetencer og arbejdskraft.

Side 10

at Nationalpark Vadehavet kan geare sine midler med nationale og internationale puljer, fonde og programmer samt private bidrag.

at Nationalpark Vadehavets sekretariatsmedarbejdere udgøres af kompetente personer med viden og adfærd der har gennemslagskraft overfor dem vi skal samarbejde med, så tingene flytter sig fremad.

Nationalpark Vadehavet får igangsat konkrete aktiviteter, som af partnere og interessenter betragtes som værdiskabende og innovative.

Nationalpark Vadehavet modtager en statslig bevilling.

NATIONALPARK VADEHAVET STRATEGI 2016-22


Økonomisk

*DEFINITION: Bæredygtighed blev defineret i 1987 i FN-rapporten ’Our Common Future’, og på dansk populært kaldet ’Brundtlandrapporten’ efter kommissionens formand Gro Harlem Brundtland, hvor bæredygtighed er det, som skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”. Bæredygtighed opgøres typisk ud fra tre bundlinier.

Bæredygtighed Socialkulturel

Miljømæssig

Succesfaktorer Nationalpark Vadehavet er afhængig af, at en række kritiske succesfaktorer går op i en højere enhed, for at Nationalpark Vadehavet som organisation bliver succesfuld:

1. De nævnte forudsætninger skal opfyldes.

7. Der skal være intern og ekstern villighed til forandring og innovation.

2. Bæredygtighed* er en præmis for alt arbejde. 3. Partnere, interessenter, borgere o.a. opfatter naturen og landskabet som et aktiv for udvikling.

8. Indsatser og effekter af arbejdet skal dokumenteres og resultater kommunikeres. 9. Medarbejderne skal have lyst til at levere hver dag.

4. Partnere og interessenter skal være villige til at samarbejde og investere tid og ressourcer.

10. Bestyrelsen rammesætter og skaber rum til at sekretariatet kan reagere og agere.

5. Vi skal fremstå som en vigtig og troværdig samarbejdspartner, der leverer til tiden. 6. Der skal være tilgængelige fondsmidler mv. til udvikling og kommunikation.

NATIONALPARK VADEHAVET STRATEGI 2016-22

Side 11


Foto: Jan Tandrup

www.nationalparkvadehavet.dk

www.verdensarv-vadehavet.dk

Nationalpark Vadehavet, Sekretariatet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.