Nationalpark magasin "Maritim særudgave"

Page 1

NATIONALPARK

MAGASIN MARITIM 36 SIDER SIDER OM MARITIME OPLEVELSER I VADEHAVET 36 SEITEN ÜBER MARITIME ERLEBNISSE IM WATTENMEER

OPLEVELSER

Gåtur på havbunden og oplevelsestur med skib

ERLEBNISSE

Spaziergang auf dem Meeresboden und Erlebnisfahrt mit dem Schiff

HVALFANGST Storvildtsjægerne fra Vadehavet WALFANG

Großwildjäger aus dem Wattenmeer KAJAK

Med pagaj i Vadehavets labyrinter Mit dem Paddel durch das Labyrinth des Wattenmeeres

HISTORIE GESCHICHTE

Vadehavets skibstyper Die Schiffstypen des Wattenmeeres

PHOTOSTORY Halliger – flydende drømme

Halligen – schwimmende Träume


^| FOTO Adam Schnabel

NATIONALPARK MAGASINET UDGIVES AF – HERAUSGEBER UND KONTAKT: · Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, DK-6792 Rømø, tlf. 0045 72 54 36 34, www.nationalparkvadehavet.dk, info@nationalparkvadehavet.dk · Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz/Nationalparkverwaltung, Schlossgarten 1, D-25832 Tönning, Tel. 0049 (0)4861 616-0, www.nationalpark-wattenmeer.de/sh, nationalpark@lkn.landsh.de

Ansvarshavende redaktør – Verantwortlicher Redakteur: Søren Christensen, projekt- og formidlingskoordinator i Nationalpark Vadehavet Redaktionen er afsluttet 11. december 2014. Forbehold for trykfejl og mangler Redaktionsschluß am 11. Dezember 2014. Für Druckfehler und Mängel übernehmen wir keine Haftung

For vejledning og hjælp vil vi sige tak til de mange bidragydere og en særlig tak går til – Für die Unterstützung und Hilfe möchten wir uns bei den vielen Mitwirkenden bedanken und einen besonderen Dank richten an: Holger Bittlinger, Marie Eichstaedt, Preben Glud, Peter Lehner, Pia Menning, Jesper Munch, Erich Ries, Jennifer og Frank Timrott, Svend Tougaard, Jutta Kolbaum-Weber Oversætter – Übersetzung: Melanie Christiansen Design og/und layout: KIRK – Grafisk Design, Ribe Tryk – Druck: Rosendahls, Esbjerg.

Dette magasin er lavet som led i interreg IVA-projektet Natur og turisme langs den dansk-tyske nordsøkyst – med fokus på nationalparkerne i Vadehavsområdet Dieses Magazin entstand im Rahmen des Interreg IVA-Projektes Natur und Tourismus an der deutsch-dänischen Nordseeküste – Schwerpunkt Nationalpark Wattenmeer.

2

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


INDHOLD INHALT Verdensarvens maritime oplevelser og historie

Maritime Erlebnisse und Geschichte im Weltnaturerbe

4

STORVILDTSJÆGERNE FRA VADEHAVET Die Großwildjäger aus dem Wattenmeer

Den tyske og hollandske del af Vade­ havet blev udpeget som Verdens­arv i 2009 og i 2014 kom den danske del af Vadehavet med i den fælles verdensarv. Det er områdets enestående natur og landskab, der danner baggrund for udpegningen på tværs af grænserne mellem de tre lande. Med dette magasin vil vi, i et samarbejde mellem Nationalpark Slesvig Holstenske Vadehav og ­Nationalpark Vadehavet i Danmark, sætte fokus på nogle af de særlige oplevelser, som området byder på. Længe før området blev nationalpark og verdensarv har mennesker også levet med, af og i Vadehavet på nogle helt specielle vilkår. Dette sætter vi også fokus på i en række fortællinger om områdets særlige maritime kulturhistorie med hvalfangst, særlige skibstyper til brug i Vadehavet og stemningsindtryk fra halligerne – et helt særligt sted at bo og værd at besøge. Velkommen i vores verdensarv og god fornøjelse!

Der deutsche und niederländische Teil des Wattenmeeres wurde 2009 zum Weltnaturerbe ernannt und 2014 wurde das dänische Wattenmeer ein Teil des gemeinsamen Welterbes. Über die Grenzen hinweg bilden die ­einzigartige Natur, die dynamische Landschaft und gutes Schutzgebietsmanagement die Grundlage für die Auszeichnung dieser drei Länder. Mit diesem Magazin möchte der Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein und der Nationalpark Vadehavet in Dänemark die Aufmerk­ samkeit auf einige besondere Erlebnisse dieser Region richten. Schon lange bevor dieses Gebiet zum Nationalpark und Weltnaturerbe erkoren wurde, haben die Menschen unter sehr außergewöhnlichen Lebensbedingungen mit, von und im Wattenmeer gelebt. Themen dieses Magazins sind die einmalige Kulturgeschichte dieser Landschaft mit Walfängern, Plattbodenschiffen eigens zur Nutzung im Wattenmeer und die einzigartige Stimmung auf den Halligen als streichen ungewöhnlicher Lebensort – ganz sicher erlebenswert. Willkommen in unserem Weltnaturerbe und viel Vergnügen.

1 0

SAFARI TIL SÆLERNES SOVEVÆRELSE Safari zum Schlafzimmer der Robben

Thomas Holst Christensen Sekretariatsleder Nationalpark Vadehavet

Dr. Detlef Hansen Leiter der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

16 MED PAGAJ GENNEM VADEHAVETS LABYRINT Mit dem Paddel durch das Labyrinth des Wattenmeeres 1 9

JENS TOG HELE VADEHAVET I ET STRÆK Jens bewältigt das Wattenmeer in einem Zug

20

FLYDENDE DRØMME Schwimmende Träume

2 6

EN GÅTUR PÅ VERDENSHAVETS BUND Spaziergang auf dem Meeresboden

3 0 FLADE SKIBE PARKERER PÅ VADEN Flachboote parken auf dem Watt 35 EVENTKALENDER Veranstaltungskalender

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

3


STORVILDTS­ JÆGERNE FRA VADEHAVET

DIE GROSSWILDJÄGER AUS DEM WATTENMEER

Inden europæerne fik adgang til mineralsk olie fra undergrunden, var tran fra hvaler og sæler en meget værdifuld vare, som sømænd villigt risikerede livet for at bringe hjem til de europæiske markeder. Og en uforholdsmæssig stor del af disse modige sejlere kom fra øerne i Vadehavet.

FORFATTER VERFASSER Troels Petersen, Nationalpark Vadehavet

D

et er let at overse for den travle bilist, som kører på vejen til Juvre. Men dér på den nordlige, forblæste del af Rømø står det som en række af forvitrede planker og minder om en barsk og eventyrlig fortid. Det gamle hegn, der stadig knejser der i dag, selv om det blev bygget af oversavede hvalkæber helt tilbage i 1772. Det er, sammen med talende gravsten, kommandørgårde og utallige kunstfærdige hvalmotiver, et af mange spor på Vadehavets øer fra en tid, hvor øboerne arbejdede på den yderste kant af menneskets verden, 4

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

Bevor es den Europäern gelang, Erdöl zu fördern, galt der Tran der Wale und Robben als wertvolles Gut, für dessen Ertrag auf den europäischen Märkten die Seeleute willens waren, ihr Leben zu riskieren. Ein wesentlicher Teil dieser mutigen Seeleute stammte ursprünglich von den Wattenmeerinseln der Nordsee.

A

ls Autofahrer übersieht man es schon schnell, wenn man auf dem Weg nach Juvre ist. Auf dem nördlichen, windumwehten Teil der Insel Röm aber steht eine Reihe verwitterter Planken als Erinnerung an die harte und abenteuerliche Vergangenheit der gesamten Region. Der alte Zaun hält sich noch immer, obwohl er schon im Jahr 1772 aus zersägten Walknochen errichtet wurde. Neben den sprechenden Grabsteinen, den Höfen der Kommandeure und den unzähligen künstlerischen Walmotiven zeugen weitere Spuren auf den Nordseeinseln von der großartigen Vergangenheit der Nordseeinseln, wo die Insulaner als Seeleute fast schon am Ende der Welt ihrer Arbeit nachgingen, um die Reichtümer aus dem Eismeer auf die Märkte in den Niederlanden und in Norddeutschland zu bringen. Die Versorgung Europas und Amerikas mit dem wertvollen Tran brachte damals buchstäblich Licht in Metropolen wie Amsterdam, London und New York und diente als Schmiermittel für die Maschinen des beginnenden Industriezeitalters.


for at bringe rigdomme hjem fra Ishavet til markederne i Holland og Nordtyskland. Og på den vis forsynede de store dele af Europa og Amerika med det højt skattede tran, som bogstavelig talt lyste datidens mest udviklede storbyer som Amsterdam, London og New York op og smurte maskinerne i den gryende industrialder.

Søfolk fra øerne Hvalfangsten i Nordatlanten havde sin guldalder i de 17. og 18. århundreder. Det var en tid, hvor grønlandshvalerne stadig var talrige, og efterspørgslen efter tran var stor. Netop grønlandshvalerne var sammen med nordkapere mål for den tidlige hvalfangst. Det er hvaler, som svømmer forholdsvist langsomt. Og så har de den egenskab, at de flyder oven på vandet, når de dør. To forhold, som gjorde det muligt at jage dem med datidens simple fangstmetoder. Selv om folk på fastlandet også ernærede sig som hvalfangere, så var arbejdskraften fra øerne i den nordlige del af Vadehavet afgørende for hvalindustrien i både Holland og i de store tyske havnebyer i 1700-tallet. Således var 1.186 sømænd fra øen Før i 1762 i tjeneste alene i den hollandske flåde for at fange sæler og hvaler i Ishavet. Omkring 25 procent af de hollandske skibe blev på det tidspunkt ført af en hvalfangstkaptajn, en såkaldt kommandør fra Før. På samme måde udgjorde søfolk fra Rømø gennem årene rygraden i Hamborgs hvalflåde. Nogle år blev op mod halvdelen af hansestadens fangerskibe kommanderet af en rømøbo.

Seeleute der Inseln Das 17. und 18. Jahrhundert gilt als goldenes Zeitalter des Walfanges im Nordatlantik, da es noch reichlich Grönlandwale gab und eine immense Nachfrage nach Tran bestand. Insbesondere der Grönlandwal und der Atlantische Nordkaper waren Ziel des frühen Walfanges. Diese Walarten gelten als langsame Schwimmer und zeichnen sich durch die besondere Eigenschaft aus, dass sie unmittelbar nach ihrer Tötung auf der Meeresoberfläche treiben. Zwei wichtige Voraussetzungen, die es überhaupt möglich machten, sie mit den damaligen einfachen Fangmethoden zu jagen. Obwohl auch einige Walfänger vom Festland stammten, stellten die Insulaner aus dem nördlichen Wattenmeer einen bedeutenden Teil der Arbeitskraft in der Walfangindustrie in den Niederlanden und den großen deutschen Hafenstädten des 18. Jahrhunderts. Allein schon 1762 heuerten 1138 Seeleute der Insel Föhr zum Robbenschlag und Walfang im Eismeer in der niederländischen Flotte an. Zu dieser Zeit stammten rund 25 Prozent der Walfangkapitäne, den sogenannten Kommandeuren, von Föhr. Gleichermaßen bildeten zu jener Zeit die Seeleute der Insel Röm das Rückgrat der Walfangflotte in Hamburg. Einige Jahre lang war bis zur Hälfte der hanseatischen Schiffe einem Kommandeur von Röm unterstellt. Eine Volkszählung auf Föhr aus dem Jahre 1769 bestätigt, dass bei einer Bevölkerungszahl von 6146 rund 1600 aktive Seefahrer waren. Ein ganz ähnliches Bild zeigte sich auf den Inseln Amrum, Sylt und Röm; wobei die Letztere bei einer 1500-köpfigen Bevölkerung 400 Seeleute und Walfänger aufwies. Dies entsprach fast allen männlichen Insulanern im arbeitsfähigen Alter.

^| FOTO Astrid Verbeek-Jensen / Dr. Carl Häberlin, Friesen-Museum Gennem 1700-tallet spillede beboere fra Vadehavets øer en afgørende rolle i den nordatlantiske hvalfangst. Mens rømøboerne fangede hvaler og sæler for rederier i Hamborg, udgjorde øboerne fra Før, Sild og Amrum rygraden i den hollandske hvalflåde.

Im 18. Jahrhundert spielten die Einwohner der Wattenmeerinseln eine führende Rolle im nordatlantischen Walfang. Während die Seeleute von Röm für die Reedereien aus Hamburg Jagd auf Wale und Robben machten, bildeten die Insulaner von Föhr, Sylt und Amrum den Kern der niederländischen Walfangflotte.

NationalparkVadehavet.dk – nationalpark-wattenmeer.de/sh

5


^| FOTO

Astrid Verbeek-Jensen / Dr. Carl Häberlin, Friesen-Museum Grønlandshvaler og nordkapere, de såkaldte rethvaler, var målet for den tidlige hvaljagt. De var de »rette« hvaler at jage, fordi de svømmer langsomt og flyder oven på vandet, når de dør. Det gjorde det muligt at fange dem, selv med datidens simple fangstmetoder. Grönlandwale und Atlantische Nordkaper, auch gemeinhin als Glattwale bezeichnet, waren Ziel des frühen Walfanges. Da sie langsame Schwimmer sind und nach der Tötung an der Meeresoberfläche treiben, eigneten sie sich besonders zur Bejagung mit den damals recht einfachen Fangmethoden.

6

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


^| FOTO

Melanie Christiansen / Nationalpark Vadehavet Hegnet ved Juvre er lavet af kæber og ribben fra fangede hvaler og rejst som et stakit foran huset i 1772. På det tidspunkt var hvalfangsten på Rømø på sit højeste, samtidig med at træ var en mangelvare på øen, så det specielle materialevalg har nok virket mere naturligt dengang.

^| FOTO

Der Zaun in Juvre besteht aus Kiefer- und Rippenknochen der erlegten Wale und wurde

Matthias Petersen wurde als Matz Peters 1632 in Oldsum auf Föhr geboren. Bekannt

1772 als Gartenzaun vor dem Haus errichtet. Zu diesem Zeitpunkt war die Blütezeit des

wurde er als der »Glückliche Matthias«, der sich und seiner Besatzung zum Wohlstand

Walfangs auf Röm und Holz galt als Mangelware. Der aus heutiger Sicht ungewöhnliche

verhalf, indem er in knapp fünfzig Jahren als Fänger und Kommandeur auf holländischen

Baustoff war damals auf den Inseln gang und gäbe.

Walfangschiffen ganze 373 Wale erlegte.

Daniel Ponten / Wikimedia Commons Matthias Petersen blev som Matz Peters i 1632 født i Oldsum på Før. Han blev kendt som »Den Lykkelige Matthias«, fordi han bragte sig selv og sit mandskab stor velstand ved at fange hele 373 hvaler gennem knap fem årtier som fanger og kommandør på hollandske hvalskibe.

En folketælling på Før viste i 1769, at 1.600 ud af en befolkning på 6.146 var aktive sømænd. Og det billede gik igen på Amrum, Sild og Rømø, hvor 400 ud af en befolkning på 1.500 var søfolk og fangere, hvilket vil sige næsten alle øernes mænd i den arbejdsdygtige alder. Det kom klart til udtryk tre år senere, da så godt som hele den hollandske hvalfangerflåde måtte ligge stille og vente ved øen Texel, fordi danske og nordfrisiske søfolk var blæst inde på Før.

En stank af død Det var i sagens natur farligt at sejle træskibe ind mellem isbjerge ud for Grønlands østkyst. Og det var desuden et usædvanligt ildelugtende og blodigt arbejde at skære og save i hvaler og sæler. Læg dertil, at sømændene måtte undvære deres familier og hjemstavn hele den varme del af året, og et ikke helt rosenrødt billede dukker frem. For bag stoltheden og den enestående faglighed, som blev givet videre blandt fangerne fra far til søn, ligger nogle barske omstændigheder. Nemlig at Vadehavets øboere var tvunget ind i hvalfangsten, fordi de ikke havde så mange andre muligheder. De var den tids fattige arbejdskraft, der var parat til at gøre det beskidte arbejde, som rige hollændere og hamborgere helst ville være fri for.

Rigdom til øerne For øerne var sandede og forhindrede beboerne i at drive et givtigt agerbrug. Selv en stor og forholdsvis frodig Vadehavs-ø som Før kunne ikke brødføde sin egen befolkning ved landbrug.

Wie unverzichtbar sie waren, zeigte sich drei Jahre später, als fast die gesamte niederländische Walfängerflotte vor der Insel Texel warten musste, da die dänischen und nordfriesischen Seeleute wegen starkem Wind auf Föhr festsaßen.

Der Gestank des Todes Das Segeln mit Holzschiffen in dem eisbergträchtigen Fahrwasser vor der Ostküste Grönlands war natürlich nicht ungefährlich. Außerdem war es eine ungemein übelriechende und blutige Arbeit, die erlegten Wale und Robben zu zerlegen. Dazu mussten die Seeleute auch noch ihre Familie und ihre Heimat im gesamten Sommerhalbjahr entbehren – ein wenig attraktives Bild des Walfanges. Denn hinter Stolz und fachmännischem Können, welche von Generation zu Generation weitergegeben wurden, verbergen sich ungemein harte Lebensbedingungen. Bedingt durch die schlechten Einnahmequellen und Lebensumstände auf den Inseln, war der Walfang für die Insulaner der einzige Ausweg. Die Insulaner galten zu damaliger Zeit als billige Arbeitskräfte. Im Unterschied zu reicheren Seeleuten aus den Niederlanden und Hamburg waren sie auch bereit, weniger beliebte Arbeiten zu verrichten. NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

7


Det var en dyr affære at udruste et hvalskib. Det var da også nogle af tidens rigeste købmænd og konsortier, som havde mulighed for at investere og tjene på hvalfangsten. For kommandører og søfolk var fortjenesten mindre, men stadig væsentlig. Navnlig kommandørgårdene vidner om den rigdom, som kom til øerne fra togterne til Ishavet. Da det var mere overkommeligt at udruste skibe til sælfangst, drog man, fra såvel store som mindre havnebyer, i stigende grad ud for at fange sæler.

Forlist på en isflage Året 1777 blev skelsættende for hvalfangsten fra Rømø. 14 skibe forliste det år i pakisen ud for Grønlands østkyst. Der var 440 mand ombord. Mindre end halvdelen overlevede umenneskelige strabadser med hjælp fra gavmilde grønlandske fangere og danske handelsstationer. Antallet af rømøske sømænd i Hamborgs fangerflåde gik i det følgende år markant tilbage. Hvalfangerne var dygtige søfolk og navigatører. Deres evner var efterspurgt inden for fragtfarten, der udviklede sig stærkt i Danmark og andre lande, som i de år stillede sig neutralt i krigen mellem England og Frankrig. Samtidig var antallet af fangede hvaler per skib, og det der af følgende udbytte, gået støt tilbage siden 1600-tallet. Så måske stod fortjenesten ikke længere mål med risikoen. Og øboerne fra Vadehavet udnyttede, at de havde andre muligheder for at tjene gode penge på deres ekspertise. Det efterfølgende århundrede udviklede teknologien sig, så det blev muligt at jage nye arter som kaskelot, blåhval og finhval i stedet for grønlandshvalen, som var tæt på at være udryddet i Nordatlanten. Men på dette tidspunkt var det andre lande og folk, som prægede hvalfangsten. Og beboerne fra Vadehavets nordlige øer var nu ikke længere blandt verdens førende eksperter inden for hvalfangst. Så fra midten af 1800-tallet og frem spillede øboerne kun en mindre rolle. Men sporene fra en tid med farer, eventyr og store indkomster står her endnu, blandt andet langs den forblæste vej til Juvre.

Reichtum für die Inseln Oftmals war der sandige Inselboden für eine einträgliche Landwirtschaft nicht geeignet. Selbst auf der grünen Insel Föhr konnte sich die Bevölkerung nicht durch Landwirtschaft ernähren. Das Ausrüsten eines Walfangschiffes war eine kostspielige Angelegenheit. Damals konnten es sich nur reiche Kaufleute und Konsortien leisten, in den Walfang zu investieren. Dennoch konnten die Walfangkapitäne und ihre Besatzung zwar geringe, aber immerhin wesentliche Erträge erzielen. Insbesondere die Höfe der Kommandeure zeugen von dem Wohlstand, der den Inseln durch die Fangzüge ins Eismeer zugute kam. Da es wiederum kostengünstiger war, ein Schiff zum Robbenschlag auszurüsten, nahm die Robbenjagd von den großen als auch kleineren Hafenstädten aus immer mehr zu.

Verschollen auf einer Eisscholle 1777 wurde das Schicksal des Walfangs besiegelt, als ganze 14 Schiffe im Packeis vor der Ostküste Grönlands eingeschlossen und vom Eis langsam zerdrückt wurden. An Bord befanden sich insgesamt 440 Seeleute. Trotz der Hilfe grönländischer Inuit und dänischer Handelsstationen überlebte nicht einmal die Hälfte der Männer die unmenschlichen Strapazen im Eismeer. Daraufhin fiel der Anteil der Seefahrer von Röm in der hamburgischen Flotte im folgenden Jahr markant. Als tüchtige Seefahrer und Navigateure waren die Walfänger auch beim stark wachsenden Schiffsverkehr Dänemarks und anderer Länder, die sich im Krieg Großbritanniens und Frankreichs neutral verhielten, sehr begehrt. Auch waren seit dem 17. Jahrhundert die Anzahl der erlegten Wale pro Fahrt und somit auch die Einnahmen stetig gefallen. So standen die zu erwartenden Gewinne in keinem Verhältnis zum Risiko. Aufgrund ihrer seemännischen Fertigkeiten eröffneten sich für die Insulaner also ganz neue Erwerbsmöglichkeiten. Bedingt durch die technischen Errungenschaften des darauffolgenden Jahrhunderts verlagerte sich der Walfang zunehmend auf Walarten wie Pottwal, Blauwal und Finnwal anstelle des Grönlandwals, der im Nordatlantik stark vom Aussterben bedroht war. Geprägt wurde dieser Walfang auch von ganz neuen Walfangnationen und -völkern. Die Insulaner aus dem nördlichen Wattenmeer waren nicht mehr als führende Walfangexperten gefragt, und ab Mitte des 19. Jahrhunderts spielten sie nur eine kleine Rolle im internationalen Walfang. Die Spuren aber aus jener Zeit, als Seefahrt, Abenteuer und großer Wohlstand das Inselleben prägten, findet man heute noch immer, unter anderem auf der windgepeitschten Straße nach Juvre.

LÆS MERE ZUM WEITERLESEN

Mette Guldberg: Hval- og sælfangere fra Vadehavet. Sjæklen 2010. Harald Voigt: Die Nordfriesen auf den Hamburger Wal- und Robbenfängern 1669–1839. Ferring-Stiftung: Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit. Jan I. Faltings: Föhrer Grönlandfahrt im 18. und 19. Jahrhundert.

^| FOTO Frank Timrott / www.halligfreunde.de Hvalfangertiden satte sine spor i form af hvalmotiver rundt om på Vadehavets øer. Et af de mest kunstfærdige er denne udskæring på døren til prædikestolen i kirken på Hallig Hooge.

Die zahlreichen Walmotive auf den nordfriesischen Inseln zeugen von der Walfangepoche. Nur eins der vielen Beispiele ist die kunsthandwerkliche Holzschnitzerei auf der Kanzeltür in der Kirche auf Hallig Hooge.

8

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


resten af besætningen søgte tilflugt på et andet skib, som sad fast i isen ikke så langt derfra. Også det gik ned. Og de 70 mand, som på det tidspunkt var ombord, måtte alle sammen redde sig ud. Anders List var kun en dreng. Han havde svært ved at følge med sine voksne skibskammerater under marchen gennem det ujævne islandskab. Hans tøj frøs til is. Og det gjorde det endnu sværere for ham at holde trit. Den tapre skibsdreng gav dog ikke op og overvandt problemet ved at tage bukser og frakke af. Og så kæmpede han sig ellers videre gennem den arktiske vind kun iført undertøj og støvler. Anders List blev, sammen med de øvrige overlevende, i sidste ende reddet med hjælp fra grønlandske fangere og danske købmænd på Grønlands vestkyst. ><

SCHICKSALSJAHR

1777 SKÆBNEÅRET

1777 var det værste år for hvalfangerne fra Vadehavet. 14 nordtyske og hollandske hvalskibe satte sig fast og blev knust af pakisen ud for Grønlands østkyst. Ombord på de forliste skibe var 440 sømænd, hvoraf de fleste omkom. Resten måtte redde sig i ind på fastlandet. Men inden de kom dertil, skulle de overkomme umenneskelige forhold. Mange druknede, andre frøs ihjel. Nogle blev endda dræbt af isbjørne. Overlevende fortalte efterfølgende om helt ubegribelige prøvelser. Besætninger måtte for eksempel overnatte i sne, slud og storm på glatte, vuggende isflager. De måtte gå i dagevis uden mad i et labyrintisk landskab, som hele tiden ændrede sig som følge af vejret. De oplevede, hvordan gode kammerater gik under af udmattelse eller gled ned og druknede i Ishavets lammende mørke.

12-årig overlevede Et af de forliste skibe var »De Twe Jonge Hermans«, som blev ført af kommandør Engelbert Jensen fra Rømø. Ombord var skibsdrengen Anders Mikkelsen List fra Kongsmark, som var 12 år gammel, da skibet blev knust af isen. Det er nok et lille mirakel, at Anders List, på trods af forliset, blev en gammel mand. Ikke alene måtte han rømme sit eget skib og flygte ud på pakisen, inden det gik ned, men det hele gentog sig, da han og

1777 war mit Abstand das schlimmste Jahr für die Walfänger der nordfriesischen und dänischen Wattenmeerinseln. Ganze 14 norddeutsche und niederländische Walfangschiffe wurden vor der Ostküste Grönlands im Packeis eingeschlossen und zerdrückt. Von den insgesamt 440 Seeleuten konnte sich nur ein Bruchteil an Land retten und noch weniger überlebten die folgenden Strapazen auf dem Landweg. Viele ertranken, andere erfroren. Einige fielen sogar Eisbären zum Opfer. Die Überlebenden berichteten danach von ganz unmenschlichen Prüfungen. Bei Schnee, Eisregen und Sturm mussten die Schiffbrüchigen zum Beispiel auf den glatten, schwimmenden Eisschollen übernachten. Tagelang marschierten sie ohne Nahrung durch eine Landschaft, die einem Labyrinth glich, da sich die Umgebung aufgrund des Wetters ständig veränderte. Sie erlebten, wie gute Kameraden vor Erschöpfung einfach zusammenbrachen oder in der lähmenden Dunkelheit des Eismeers ertranken.

12-Jähriger überlebt Eines dieser verschollenen Schiffe war die »De Twe Jonge Hermans« des Kommandeurs Engelbert Jensen von Röm. An Bord war auch der 12-jährige Schiffsjunge Anders Mikkelsen List aus Kongsmark, Röm, als das Schiff vom Packeis zerdrückt wurde. Es kommt schon einem Wunder gleich, dass Anders List trotz Schiffbruch ein hohes Alter erreichte. Nicht nur musste er das eigene sinkende Schiff verlassen und aufs Packeis flüchten. Die Katastrophe wiederholte sich ein zweites Mal auf dem nahegelegenen Schiff, wo er mit der restlichen Besatzung Zuflucht gefunden hatte und das ebenfalls im Packeis gefangen war. Auch dieses Schiff konnte dem Druck des Eises nicht widerstehen und die 70 Seeleute an Bord mussten sich aufs Packeis retten. Während des Marsches durch die unwegsame Eislandschaft konnte Anders List als Junge nur schwer mit den erwachsenen Schiffskameraden Schritt halten. Auch erschwerte die mit Eis überzogene Kleidung sein Fortkommen. Der tapfere Schiffsjunge ließ sich davon aber nicht unterkriegen und entledigte sich kurzerhand seiner Hose und Jacke. Nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, kämpfte er sich durch die arktischen Winde. Zu guter Letzt wurde Anders List zusammen mit anderen Überlebenden von grönländischen Inuit und dänischen Handelsschiffen an der Westküste Grönlands gerettet. ><

LÆS MERE ZUM WEITERLESEN

Lorens Hanssen: Grønlandsfarerne i året 1777. Ellen Leonhardt: Skibsdreng Anders List fra Rømø.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

9


SAFARI TIL SÆLERNES SOVEVÆRELSE ZUM SCHLAFZIMMER DER ROBBEN Med vind om næsen byder sælsafari i Vadehavet ikke kun på oplevelser af de store rovdyr, men også at komme helt tæt på det væld af dyreliv, der er under havoverfladen.

Mit dem Wind um die Nase ermöglicht die ­Robbensafari im Wattenmeer den Besuchern nicht nur die großen Raubtiere, sondern auch die lebendige Tierwelt unter der Meeresoberfläche aus der Nähe zu erleben.

FORFATTER VERFASSER Melanie Christiansen, Nationalpark Vadehavet

^| FOTO

Casper Tybjerg Hvis man er heldig kan gråsælen også spottes blandt de spættede sæler på Jordsand, hvor man dog endnu ikke har set dem yngle. Wenn man Glück hat, entdeckt man auf Jordsand unter den Seehunden auch vereinzelt Kegelrobben, die dort allerdings noch keine Jungen aufziehen.

10

O

m det er rejselyst eller jagtfeber er ikke til at sige, men der sker et eller andet, når man bliver budt velkommen på et skibsdæk af kaptajnen. Uanset om der er tale om skibsdæk af den moderne slags eller de mere traditionelle træplanker, så vejrer man eventyr, når der er en blanding af saltvand, fisk og tjære i næsen.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

O

b es am Fernweh oder am Jagdfieber liegt, lässt sich nur schwer sagen, aber ein ganz bestimmtes Gefühl macht sich breit, wenn man auf einem Schiffsdeck willkommen geheißen wird. Egal, ob es sich dabei um ein Schiffsdeck der modernen Art oder die eher klassischen Holzplanken handelt, wittert man Abenteuer, wenn man den Geruch von Salzwasser, Fisch und Teer in der Nase hat.


»Skal vi nu til Norge?«, spørger 9-årige Matthias. Han har, sammen med storebror Magnus på 12 år og bedstemor Annie Skogmann fra Esbjerg, indfundet sig ved færgelejet i Havne­ by på Rømø. Landet mod nord er nu ikke lige rejsemålet for den forventningsfulde flok børn og voksne. Det er derimod mindst lige så eksotisk og bestemt endnu vildere. Vi skal

»Fahren wir jetzt nach Norwegen?«, fragt der 9-jährige Matthias deshalb auch. Zusammen mit seinem großen Bruder Magnus, der 12 Jahre alt ist, und Oma Annie Skogmann aus Esbjerg steht er im Fährhafen in Havneby auf Röm. Das Land im hohen Norden ist aber nicht das Reiseziel der erwartungsvollen Gruppe aus Kindern und Erwachsenen. Vor uns liegt ein mindestens

nemlig på sælsafari. Med færgen går turen dog først fra Rømø til den tyske naboø Sild, hvor den tidligere fiskekutter Gret Palucca venter på os i øens nordlige havneby List. For denne safari, i Nationalpark Vadehavet, byder ikke kun på storvildt i form af sæler, der skal også fiskes med minitrawl, så vi kan komme helt tæt ind

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

11


genauso exotisches und weitaus abenteuerlicheres Reiseziel. Wir fahren nämlich auf Robbensafari! Mit der Fähre geht es zunächst vom dänischen Röm aus zur deutschen Nachbarinsel Sylt, wo der ehemalige Fischkutter Gret Palucca schon im Hafen von List an der Nordspitze der Insel auf uns wartet. Auf dieser Safari im Nationalpark Wattenmeer gibt es nicht nur Robben zu erleben, sondern wir werden auch mit einem Mini-Schleppnetz fischen, damit wir die lebendige Tierwelt unter der Meeresoberfläche aus der Nähe erforschen können. Unterwegs passieren wir nicht nur eine Landesgrenze, sondern kommen auch an das gefährliche Lister Tief, das mit drei tiefen Prielen bei einer Meeres­tiefe von bis zu 46 Metern als das strömungs­stärkste Fahrwasser Dänemarks gilt. Der Gezeitenstrom ist so stark, dass an einigen Stränden­auf Sylt sogar Badeverbot herrscht.

^| FOTO Adler-Schiffe Gret Palucca er navngivet efter en berømt tysk danserinde. Skibet er ikke en helt almindelig fiskekutter. Under krigen gjorde det tjeneste som forpostskib i Østersøen, men sejlede primært som fiskekutter helt op til Norge. Nach einer berühmten Tänzerin benannt, ist die Gret Palucca kein ganz gewöhnliches Ausflugsschiff. Während des Zweiten Weltkrieges diente es als Vorpostenschiff in der Ostsee, aber segelte hauptsächlich als Fischkutter bis nach Norwegen.

^| FOTO Adler-Schiffe I øjenhøjde med strandkrabben – på en sælsafari bliver selv de mest forsigtige modige og tør se strandkrabben i øjnene. Strandkrabben (Carcinus maenas) bruger kløerne til at skære sit bytte i mindre stykker. Den kan dog også nive mennesker. Ved lavvande graver den sig ned for at gemme sig for måger og andre fugle, som spiser den. Aug in Aug mit der Strandkrabbe – auf der Robbensafari trauen sich sogar die Zaghaftesten, der Strandkrabbe in die Augen zu schauen. Die Strandkrabbe (Carcinus maenas) zerlegt mit ihren Scheren die Beute. In den Finger zwicken kann sie auch. Bei Niedrigwasser schützt sich die Strandkrabbe vor Fressfeinde, wie beispielsweise Möwen, indem sie sich im Watt eingräbt.

12

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


^| FOTO Adler-Schiffe Minitrawl sættes ud for at fange smådyr, som publikum kan nærstudere ombord. Bøjen tjener ikke som legetøj for sælerne, som kaptajnen forklarer, men for at varsle andre skibe om, at her fiskes. Mit dem Mini-Schleppnetz werden die Seetiere gefangen, um sie den Gästen an Bord zu präsentieren. Die Boje dient nicht den Robben als Spielzeug, wie der Kapitän erklärt, aber als Signal für andere Schiffe, dass hier gefischt wird.

på livet af de mindre dyr, der gemmer sig i havets dyb. Undervejs passerer vi ikke kun en landegrænse, men også det farlige Listerdyb, der med tre understrømme på 46 meters vanddybde faktisk udgør Danmarks mest strømrige farvand. Strømmen er så voldsom, at det nogle steder direkte er forbudt at bade på den tyske side.

Sikke en fangst Ude i sejlrenden kan vi dog vide os ganske trygge på fordækket af Gret Palucca, der navngivet efter en berømt tysk danserinde og nærmest synes at danse hen over bølgerne. Skibet var i sin tid heller ikke en helt almindelig fiskekutter. Under Anden Verdenskrig gjorde det nuværende udflugtsskib tjeneste

Welch ein Fang Draußen in der Fahrrinne fühlen wir uns auf dem Vordeck der Gret Palucca aber ganz sicher, die – nach einer berühmten Tänzerin benannt – förmlich über die Wellen zu tanzen scheint. Das heutige Ausflugsschiff war auch kein ganz gewöhnlicher Fischkutter. Während des Zweiten Weltkrieges war der Kriegsfischkutter als Vorpostenschiff in der Ostsee im Einsatz, aber segelte hauptsächlich als Fischkutter bis nach Norwegen hoch. Also hatte der 9-jährige Matthias vielleicht doch ein wenig recht! Endlich sind wir so weit in der Fahrrinne, dass es an der Zeit ist, das Mini-Schleppnetz auszuwerfen. Schnell versammeln sich alle Kinder und Eltern auf dem kleinen Achterdeck. Welch ein Fang, der hier an Deck gehievt wird! Es kribbelt und krabbelt in der Fangkiste, so dass für die vielen Tiere fast nicht genug Platz scheint.

Merkwürdige Knubbel Die vielen Seesterne und Strandkrabben sind für alle leicht zu identifizieren. All die anderen unbekannten Seetiere kann unser erfahrener Naturführer Frands Soberra von Sort Safari uns erklären. Wie frisst der Seestern? Wie erkennt man, ob eine Strandkrabbe ein Männchen oder Weibchen ist? Wo lebt der Einsiedlerkrebs? Warum heißt die Pantoffelschnecke so? Und wer lebt eigentlich in den vielen merkwürdigen Knubbeln auf den Schilden

som forpostskib i Østersøen, men sejlede ellers primært som fiskekutter helt op til Norge. Så måske har 9-årige Matthias alligevel fat i noget. Endelig er vi nået så langt ud af sejlrenden, at det er tid til at sætte trawl. Hurtigt danner der sig en kødrand af ivrige børn og voksne på det lille agterdæk. Sikke en fangst, der hives op på dæk. Det kribler og krabler så meget i fangstkassen, at der næsten ikke synes at være plads til alle dyrene.

Underlige knopper De mange søstjerner og strandkrabber bliver hurtigt peget ud, mens den garvede naturvejleder, Frands Soberra fra Sort Safari, sætter dem i perspektiv. Hvordan spiser søstjernen? Hvordan ser man forskel på han og hun hos strandkrabben? Hvor bor eremitkrebsen? Hvorfor hedder tøffelsneglen, som den gør? Og hvem lever i de underlige knopper på skjold og skaller af krabber og muslinger? Frands fortæller, at det er ruger, der ikke er parasitter, fordi de ikke gør skade på deres værter, men bare rejser med. Meget praktisk lyder det fra de voksne, at »de sådan bare tomler den«. Frands fortæller med så megen begejstring, at selv de mest forsigtige tør holde en strand­ krabbe eller se en hestereje i øjnene.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

13


^| FOTO Casper Tybjerg På Jordsand kan de spættede sæler solbade i fred, da dette højsand er fredet. Auf Jordsand können die Robben in Ruhe ihr Sonnenbad genießen, da die Sandbank unter Naturschutz steht.

Trekantede rygfinner »Se nu der«, råber Frands og peger ud på skibets styrbordside, hvor en lille flok marsvin krydser vores kurs og lige så fint viser deres trekantede rygfinner. For et øjeblik er fangstkassen glemt, mens kikkerter og kameraer kommer frem. Men det er faktisk ikke nødvendigt, da de er så nær ved båden, at alle kan se de små tandhvaler, der går forholdsvis tæt på kysten på jagt efter fisk, snegle og alt andet godt fra havet. I hvert fald de, som ønsker at se dem. Det er nemlig ikke alle, der lige har tid til de store kødædere, når nu det lille rovdyr, eremitkrebsen, endelig føler sig tryg nok ombord til at stikke benene ud af sit lånte sneglehus.

Fred til at solbade Som om det var arrangeret med hvalerne, viser rejsens egentlige destination sig også på horisonten. Her ligger Jordsand, hvor vi bliver budt velkommen af en stor flok sæler, der ligger og solbader på dette højsand. Næsten umuligt at forestille sig, at denne stribe sand midt i Vadehavet engang har været Danmarks eneste hallig. Det vil sige en uinddiget marskø, som i dag kun kan opleves i Vadehavet i Slesvig-Holsten. Og at denne ø faktisk engang har været beboet, er heller ikke til at forstå, efter vind, vejr og gentagne stormfloder har omdannet øen til en plads, hvor sæler hviler og yngler. Hovedsageligt er det spættet sæl, der viser sig i dag, men også en enkelt gråsæl bliver spottet i flokken. Grunden til, at sælerne ligger så fredeligt der-

14

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


und Schalen der Krebse und Muscheln? Frands erklärt uns, dass es Seepocken sind, die aber keine Parasiten sind, da sie ihrem Wirt keinen Schaden zufügen, sondern auf deren Rücken nur mitreisen. Sehr praktisch, finden die Erwachsenen, dass sie sich sozusagen »per Anhalter« transportieren lassen. Angesteckt durch die Begeisterung trauen sich selbst die Zaghaftesten, eine Nordseegarnele anzufassen und einer Strandkrabbe in die Augen zu schauen.

Dreieckige Rückenflosse »Seht mal da!« ruft Frands plötzlich und zeigt an die Steuerbordseite des Schiffs, wo eine kleine Gruppe Schweinswale gerade unseren Kurs kreuzt und ihre schönen dreieckigen Rückenflossen zur Schau stellt. Einen Augenblick scheint die Fangkiste vergessen, denn jetzt werden die Ferngläser und Kameras gezückt. Das ist aber noch nicht mal nötig, da sie so dicht an uns vorbeischwimmen, dass die kleinen Zahnwale, die hier in Küstennähe Jagd auf Fische und Schnecken machen, ganz deutlich zu sehen sind. Auf alle Fälle kann jeder, der möchte, sie sehen! Es sind aber nicht alle Gäste an Bord an den großen Raubtieren interessiert, wo sich doch gerade zu diesem Zeitpunkt der Einsiedlerkrebs so weit in Sicherheit wähnt, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes aus seinem Schneckenhaus traut.

In Ruhe sonnenbaden Als wäre es mit den Walen vereinbart, erscheint jetzt auch unser eigentliches Reiseziel am Horizont. Hier liegt Jordsand, wo wir von einer großen, sonnenbadenden Gruppe Robben begrüßt werden. Man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Streifen Sand, mitten im Wattenmeer gelegen, einmal die einzige Hallig Dänemarks war. Das heißt, eine nicht eingedeichte Marschlandinsel,

inde, skyldes ikke kun, at sælerne bruger det fredede Jordsand som et eksklusivt soveværelse. Herfra tager sælerne på jagttogter helt op til farvandet ud for Henne Strand. Det svarer til en svømmeafstand på omkring 150-160 km tur retur. Intet under at sælerne virker så rolige og har brug for et hvil. Med Gret Palucca kan vi nænsomt nærme os dyrene uden at forstyrre ved at overholde beskyttelsesafstanden, men som Frands siger, skal man ikke lade sig narre af deres nuttede ydre med de store mørke øjne. Sæler er og forbliver vilde rovdyr, der kan reagere aggressivt hvis de bliver forstyrret af mennesker. Selv om sælerne virker ubehjælpsomme på landjorden, så fornemmer man, hvor smidige og elegante svømmere, de er under vand. Desværre minder havvandet her mest af alt om grumset kaffe. Det generer ikke sælerne, som takket være knurhårene kan manøvrere i dårlig sigtbarhed, men det forhindrer os i at følge med i deres færden under overfladen.

Frygtløs krabbefisker Mættet af indtryk trækker hovedparten under dæk, da Gret Palucca, fulgt af en sensommer­ byge, vender næsen hjemad mod List. Kun de mest ihærdige, som Klara på 11 år og hendes bror Asbjørn på 9 år, viger ikke tilbage for lidt vand fra oven. Som garvede krabbe­ fiskere på Tåsinge bekræfter deres bedstemor, Ellin Hemmingsen, at de er frygtløse, når det ­gælder om at røre og prøve. Nederst i fangstkassen finder Klara nogle underligt formede, nubrede muslinger. Det er østers. Mon den kan spises, og mon der er en perle indeni? Straks må bedstefar Richard finde lommekniven frem, så Frands forsigtigt kan åbne østersen – uden at det koster fingre. Trods et prisværdig forsøg på at spise en rå østers må Klara dog opgive, da hun synes konsistensen er underlig. Mens alle andre dyr slippes løs i dybderne, kan vi vende tilbage til Rømø. Vi har været så tæt på Vadehavet, at vi har fået det helt ind under huden. ><

wie man sie heute nur noch aus dem Wattenmeer in Schleswig-Holstein kennt. Nichts deutet darauf hin, dass hier einst Menschen gelebt haben, bis Wind, Wetter und wiederholte Sturmfluten die Insel zu einer Sandbank verwandelten, die heute nur noch von den Robben zur Ruhe und Aufzucht der Jungen benutzt wird. Hauptsächlich sind es Seehunde, aber auch eine einzelne Kegelrobbe lässt sich in der Gruppe blicken. Dass die Robben auf Jordsand so friedlich in der Sonne liegen, liegt nicht nur daran, dass sie die unter Naturschutz stehende Sandbank exklusiv als Schlafzimmer nutzen. Von hier aus führen die Jagdzüge der Tiere nämlich bis in die Gewässer vor Henne Strand. Immerhin entspricht das hin und zurück einer Strecke von 150 bis 160 Kilometern. Kein Wunder also, dass die Robben müde sind und mal Pause machen müssen. Mit der Gret Palucca können wir uns jedoch vorsichtig den Tieren nähern, aber laut Frands sollte man sich nicht von ihrem knuddeligen Äußeren und den großen dunklen Knopfaugen täuschen lassen. Sie sind und bleiben wilde Raubtiere, die recht aggressiv reagieren können, wenn sie von Menschen gestört werden. Auch wenn die Tiere an Land recht unbeholfen wirken, vermag man schon zu ahnen, dass sie unter Wasser geschmeidige und elegante Schwimmer sind. Leider ist das Meereswasser hier eher eine trübe Angelegenheit. Was aber die Robben nicht stört, die dank ihrer Barthaare auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut manövrieren können, jedoch verhindert, dass wir von Bord erkennen können, was sich unter der Meeresoberfläche abspielt.

Furchtlose Krabbenfischer Von den vielen Eindrücken überwältigt suchen die meisten unter Deck Unterschlupf, als die Gret Palucca, von einer Regenwolke gefolgt, wieder in Richtung Heimathafen List aufbricht. Nur die ganz Hartgesottenen, wie die 11-jährige Klara und ihr 9-jähriger Bruder Asbjørn, lassen sich von ein bisschen Regenwasser nicht abschrecken. Laut ihrer Oma Ellin Hemmingsen, sind die beiden eifrige Krabbenfischer auf Tåsinge und möchten am liebsten alles anfassen und ausprobieren. Ein Krabbenfischer kennt keine Furcht! Ganz unten in der Fangkiste entdeckt Klara dann ein paar merkwürdig geformte und genoppte Muscheln. Es sind Austern! Kann man die essen oder gibt es im Inneren eine Perle? Schnell muss Opa Richard sein Taschenmesser aus der Hosentasche fischen, damit Frands vorsichtig – ohne sich in die Finger zu schneiden – die Auster öffnen kann. Trotz eines tapferen Versuchs, die Auster roh zu essen, muss sich Klara angesichts der ungewohnten Konsistenz geschlagen geben. Während alle anderen Seetiere wieder in die Tiefen des Meeres freigelassen werden, treten wir von List die Heimreise nach Röm an. Wir waren nicht nur im Wattenmeer, sondern haben es hautnah erlebt! ><

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

15


MED PAGAJ GENNEM

VADEHAVETS LABYRINT MIT DEM PADDEL DURCH DAS

LABYRINTH DES WATTENMEERES 16

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


^| FOTO

Jesper Munch / www.munchfoto.dk

Landskabet i Vadehavet varierer ikke særligt meget fra nord til syd. Men ude i vandet kan forskellene være store i form af strøm og bølger. Det giver kajakroeren mulighed at afprøve avancerede teknikker. Wenn es auch kaum landschaftliche Variationen entlang der Wattenmeerküste gibt, stechen die durch Tidenwasser und Wellengang hervorgerufenen Unterschiede ins Auge und ermöglichen den Paddlern hier, ihr Können unter Beweis zu stellen.

A FORFATTER VERFASSER Troels Petersen

Vadehavets tidevand giver nogle enestående udfordringer, som glæder de dygtigste kajakroere. Men det byder også på rolige motionsture med masser at kigge på. Als Kajakrevier bietet das Wattenmeer optimale Bedingungen, sich entweder als erfahrener Paddler sportlichen Herausforderungen zu stellen oder im ruhigen Fahrwasser diese einmalige Naturlandschaft aus nächster Nähe zu erleben.

S

et fra luften er Vadehavet et bedårende virvar af loer, priler og dyb, som skærer sig gennem de tidvist oversvømmede landskaber og ind i mellem øerne. Der er en markant forskel på, hvor stor en del af havet, der rent faktisk er sejlbart, alt efter tidevand, vind og om der er tale om et fredet område. Derfor er det heller ikke så lige til at ro i kajak i Nationalpark Vadehavet. For det kan være en udfordring i sig selv at finde rundt i den labyrintiske, men stille del på indersiden af øerne. Og omvendt kan den åbne Nordsø på ydersiden være voldsom med sine bølger, mens dybene mellem de to områder har nogle af Danmarks stærkeste strømme.

Alene med sælerne En af de lokale kajak-folk, som har glæde af de afvekslende forhold, er Tina Brandt Taagaard. Hun var i sin tid initiativtager til en afdeling for havkajak i Ballum IF, hvor hun i dag er instruktør. »Her er jo egentlig noget for alle. De dygtigste kan blive udfordret af strømmene, mens nybegynderne kan opleve nogle stille ture, hvor de både kan se sæler og opleve et fantastisk fugleliv. Det er sjældent, vi har ture, hvor vi ikke møder sæler«, fortæller hun. Tidevandet giver også lejlighed til at lege med kajakken og afprøve teknikker, som det ellers kan være svært at finde mulighed for i Østersøens mere rolige farvand.

På højeste niveau De stærke strømme appellerer ikke kun til legesyge medlemmer af de lokale klubber langs Vadehavskysten, men også dygtigste kajakroere fra ­­

us der Luft gleicht das Wattenmeer einem bezaubernden Gewirr bestehend aus Tiderinnen, Prielen und Meerestiefen, die diese zeitweise überfluteten Landschaften zwischen den Inseln durchziehen. Welcher Teil des Wattenmeeres eigentlich befahrbar ist, ist immer von den Gezeiten, den jeweiligen Wetterverhältnissen und auch von den verschiedenen Naturschutzzonen im Nationalpark Wattenmeer abhängig. Deshalb ist das Paddeln mit dem Seekajak im Nationalpark Wattenmeer auch keine leichte Angelegenheit. Zum Festland hin ist das Fahrwasser zwar ruhiger, aber als Paddler muss man sich im Labyrinth des Wattenmeeres und zwischen den Inseln zurechtfinden. Und vor den Wattenmeerinseln erwartet einen die offene Nordsee mit ihren großen Wellenbergen. Zwischen diesen beiden Bereichen befinden sich Meerestiefen mit sehr tückischen Strömungsverhältnissen.

Allein mit den Robben Freude an den abwechslungsreichen Verhältnissen in ihrem Kajakrevier hat Tina Brandt Taagaard, die ihrerseits mit anderen Kajakbegeisterten die Initiative zur Gründung der Kajakabteilung im örtlichen Sportverein Ballum IF ergriff, wo sie heute auch als Kajaktrainerin tätig ist. »Hier ist für jeden etwas dabei. Die erfahrenen Paddler können sich der Herausforderung der Gezeitenströme stellen, während die Anfänger im stillen Fahrwasser unseres Reviers die Robben und die phantastische Vogelwelt erleben können. Nur ganz selten treffen wir auf unseren Fahrten keine Robben«, erzählt sie. »Die Tide ermöglicht den Paddlern, hier in den Wellen spielerisch an ihren technischen Fertigkeiten zu feilen, wozu sie im allgemein ruhigeren Fahrwasser der Ostsee oftmals keine Gelegenheit haben.«

Auf höchstem Niveau Die besonderen Witterungsverhältnisse locken nicht nur an die Mitglieder der an der Wattenmeerküste ansässigen Vereine, denn verstärkt zieht es auch wassererprobte Paddler aus dem In- und Ausland in dieses einmalige Kajakrevier. Dementsprechend gibt es von Kajakverbänden, Vereinen und privaten Anbietern auch ein wachsendes Kurs – und Tourenangebot. Im dänischen Kajak- und Kanuverband wird nach dem europäischen Standard­ system des Europäischen Paddel-Passes, kurz EPP, verfahren, und vom Verband werden auch Kurse auf EPP Stufe 4 des Verbands im Kajakklub Esbjerg Roklub angeboten. Derzeit werden in Dänemark keine Kurse auf EPP Stufe 5 angeboten. »Nur an ganz wenigen Stellen in Dänemark findet man eine vergleichbare Natur, bei der die Kursteilnehmer sowohl ihr technisches Vermögen als auch Navigation nach Seekarte und Gezeiten unter Beweis stellen müssen. Gerade deshalb werden die Kurse in diesem Fahrwasser abgehalten«, berichtet Malene Hjorth, die für das Ausbildungsprogramm des Verbandes zuständig ist.

Spiel in den Wellen Darüber hinaus werden von ortsansässigen und erfahrenen Veranstaltern auch Fahrten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Dauer angeboten. Einer dieser Anbieter ist Peter Holland von Kajak Fanø. Laut seiner Aussage könne man sich selbst bei starkem Wind kein sichereres Fahrwasser vorstellen, um sein Kajakvermögen zu testen. »Auch bei Windstärke 8 kann man hier mit einem sicheren Gefühl paddeln. Das Fahrwasser ist sehr flach, und hier gibt es weder Steine noch Rippen­ strömung. Kentert man, treibt einen das Wasser direkt an Land«, sagt er. >< NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

17


^| FOTO

Jesper Munch / www.munchfoto.dk

Ved lavvande er der mange midlertidige sandbanker, og hvis ikke de hører til det fredede område i Nationalpark Vadehavet, så kan kajakroerne føle sig som strandet på en øde ø. Bei Ebbe werden Sandbänke freigelegt, und wenn sie nicht in einer besonderen Nationalpark-Schutzzone liegen, dürfen die Paddler darauf rasten und sich wie auf einer einsamen Insel fühlen.

^| FOTO

Peter Lehner/www.lehnerfoto.de

Set fra luften er Vadehavet labyrintisk med sine mange tidvise løb og strømme. Det kræver både søkort og en tidevandstabel af navigere sikkert her. Aus der Luft gleicht das Wattenmeer mit den sich stetig veränderten Tidenrinnen und Prielen einem wahren Labyrinth. Um hier sicher navigieren zu können, sind Seekarte und Gezeitentabelle erforderlich.

ind- og udland har opdaget dette farvand. Således tilbydes af forbundene, foreningerne og private udbydere i stigende grad kurser og ture i dette område. Dansk Kano og Kajak Forbund underviser efter det europæiske standardsystem Euro Paddle Pass eller EPP, som det normalt forkortes. Og EPP 4 er det højeste niveau, som forbundet har mulighed for at undervise i inden for landets grænser. Den undervisning foregår i Vadehavet med udgangspunkt fra Esbjerg Roklubs lokaler. »Der er ganske få andre steder i Danmark, hvor naturen i samme grad udfordrer deltagerne både rent teknisk og i forhold til at kunne planlægge ud fra søkort og tidevand. Derfor holder vi kurserne her«, siger konsulent Malene Hjorth, der arbejder med uddannelser inden for forbundet.

Leg i bølgerne ^| FOTO

Erich Riesch / www.tao-wangerooge.de

Det er meget almindeligt at støde på nysgerrige sæler under kajakture i Vadehavet, som dette eksempel fra øen Wangerooge viser. Im Wattenmeer ist die Begegnung der Paddler mit neugierigen Robben nicht ungewöhnlich, wie dieses Beispiel vor Wangerooge bestätigt. 18

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

Der er flere stedkendte turarrangører, som udbyder guidede ture af forskellig længde og sværhedsgrad for kajakroere i Vadehavet. En af dem er Peter Holland fra Kajak Fanø. Han fortæller, at der er sikre steder at teste sig selv, også når vejret er vildt. »Her er det muligt at tage ud, når det blæser 20 sekundmeter og alligevel føle sig sikker. For vandet er lavt, og her er ingen sten eller hestehuller. Falder man i, så bliver man bare blæst ind på land«, siger han. ><


JENS TOG HELE VADEHAVET

I ET STRÆK

JENS BEWÄLTIGT DAS WATTENMEER IN EINEM ZUG Jens Hjerrild Hansen fik en række enestående naturoplevelser ud af turen. Den største, på mere end én måde, kom da han i kajak havde passeret en sandø i Elbens udløb. På øen lå henved 1.000 sæler og rastede. På sikker afstand til dette vildtreservat havde Jens Hjerrild Hansen forsigtigt listet sig forbi og dem gennem sin kikkert. Jens Hjerrild Hansen brugte 41 dage på sin kajaktur gennem Vade­havet. Han tog sig dog også tid til at besøge mange af øerne undervejs, så reelt padlede han kun i 20 dage får at nå de 570 kilometer fra Ho Bugt til Den Helder. >< Ohne großes technisches Vorwissen, aber mit Respekt und Rücksicht auf die Natur, machte sich Jens Hjerrild Hansen im Sommer 2010 auf, um mit dem Seekajak das Wattenmeer von der Ho Bucht in Dänemark bis Den Helder in den Niederlanden zu durchqueren. Im täglichen Leben ist Jens als Förster und Wildtierbeauftragter der dänischen Umweltschutzbehörde für das Management des Wildtierreservat des Nationalparks Vadehavet, dem dänischen Teil des Wattenmeeres, verantwortlich. Im Jahr davor hatte er den dänischen Teil des Wattenmeeres schon einmal bewältigt, und somit war er mit der besonderen Gezeitenströmung vertraut. Jeden Tag wurde die Paddelroute von ihm abhängig von den periodischen Wasserbewegungen der Gezeiten und der Schutzbestimmungen im nächsten Teilabschnitt genauestens geplant. Führte der Kurs an eine Meerestiefe mit starken Strömungsverhältnissen und unberechenbarem Wellenverlauf, kreuzte er immer bei Flut bzw. steigendem Wasser. Sollte er wirklich das Pech haben zu kentern, würde ihn die Flut wenigstens gen Land treiben. »An einigen Tagen konnte ich morgens ausschlafen oder legte tagsüber eine lange Pause ein, um mich der Tide anzupassen«, erklärt Jens Hjerrild Hansen, der auf dieser

Skovfoged og vildtforvalter Jens Hjerrild Hansen ­padlede sig igennem hele Vadehavet fra nord til syd. Förster und Wildtierbeauftragter Jens Hjerrild Hansen paddelte von Nord nach Süd durchs Wattenmeer.

Reise fleißig Seekarten und die Gezeitentabelle nutzte. 1.000 ROBBEN Konsequent dem Verlauf der Gezeitenströmung folgend, führte ihn dieser Kurs nicht unbedingt direkt an den Wattenmeerinseln vorbei. »Bei Ebbe führte mich die Strömung aufs offene Meer hinaus, bei Flut hatte ich wieder Land in Sicht. Auf diese Weise paddelte ich an einigen Stellen im Slalom an den Inseln

Jens Hjerrild Hansen havde ikke den største tekniske kunnen, inden han i sommeren 2010 tog fat på den store udfordring at ro i havkajak gennem hele Vadehavet fra Ho Bugt til Den Helder i Holland. Til daglig er Jens nemlig skovfoged og vildtforvalter i Naturstyrelsen Vadehavet og er her ansvarlig for forvaltning af vildtreservatet i Nationalpark Vadehavet. Han havde dog taget turen gennem den danske del året før og var derfor bekendt med områdets unikke strømforhold. Undervejs planlagde han dagligt, hvordan turen skulle forløbe, så han hver gang tog hensyn til både strømnings- og beskyttelsesforhold. Skulle han krydse et dybt løb, hvor der kan være lumske bølger, gjorde han det altid ved stigende vandstand. På den måde var han sikker på at blive ført ind mod land, hvis han skulle vælte i. »Nogle dage sov jeg længe om morgenen eller holdt en god lang pause, så det passede med tidevandet«, forklarer Jens Hjerrild Hansen, der gjorde flittigt brug af søkort og tidevandstabeller for at finde vej gennem øhavet. 1.000 SÆLER Undervejs gjorde Jens Hjerrild Hansen en dyd ud af at ro med vandstrømmen frem for imod den. Det betød blandt andet, at han ikke altid bare sejlede langs øerne. »Hvis vandet strømmede ud, fulgte jeg med ud på åbent hav. Når strømmen så gik ind igen, roede jeg med ind. På den måde kom jeg nogle steder til at sejle i slalom rundt om øerne«, siger han.

vorbei«, berichtet er. Die Reise bescherte Jens Hjerrild Hansen viele tolle Naturerlebnisse. Das mit Abstand einzigartigste Naturschauspiel wurde ihm auf einer Sandbank an der Elbmündung zuteil, wo rund 1000 Robben gerade innerhalb der Schutzzone Rast machten und von Jens, der unter Einhalt des Schutzabstandes vorsichtig vorbeigepaddelt war, mit dem Fernglas beobachtet wurden. Für die Kajakreise durchs Wattenmeer benötigte Jens Hjerrild Hansen 41 Tage, da er auf der Reise vielen der Wattenmeerinseln einen Besuch abstattete. Wirklich gepaddelt hat er nur an 20 Tagen und so die 570 Kilometer lange Strecke von der dänischen Ho Bucht zur niederländischen Landspitze Den Helder bewältigt. ><

LÆS MERE Om færdsel i kajak i Nationalpark Vadehavet ZUM WEITERLESEN Zum Paddeln im Nationalpark Wattenmeer

www.naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/apr/sejlads-i-vadehavet/ www.salzwasserunion.de/Befahrensregelung.292.0.html

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

19


FORFATTER VERFASSER Troels Petersen

E

FLYDENDE DRØMME

SCHWIMMENDE TRÄUME

Halligerne er et udtryk for menneskers behov for frihed og vores drømme om at leve tæt på og i pagt med naturen. 20

Die Halligen sind ein Symbol für Freiheit und für den Traum, naturnah und im Einklang mit der Natur zu leben.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

n hallig betegner marskøer, som enten slet ikke eller kun i ringe omfang, er sikret ved et lavt sommerdige, og således løber fare for at blive oversvømmet ved stormflod. Halligernes historie og de mennesker, som boede på dem, har været præget af vind og vejr mere end noget andet sted i Europa. I tidens løb har stormfloderne formet Vadehavet, hvor halliger er blevet skabt og udslettet af det dybe hav. Beboerne har sidenhen sikret deres huse mod tidevandet ved at bygge dem på lave kunstige bakker, de såkaldte værfter. Halligerne har først været kontinuert beboet siden vikingetiden. Det er en drøm om frihed. En drøm om at opleve den kontinuerte forandring af lys, vind og tidevand som flød man på havoverfladen. I dag findes der ti halliger, som alle ligger i Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, hvoraf Langenæs og Hooge er de to største. Trods deres ringe areal findes der en helt unik planteverden på halligerne, og med deres placering spiller de en vigtig rolle i kystbeskyttelsen af fastlandet. Mandø er det tætteste, vi kommer på en hallig i Danmark. Tidligere var også Jordsand ud for Rømøs sydspids en beboet hallig og en del af


^| FOTO

Frank Timrott/www.halligfreunde.de

»Ved nogen af de ofte dybe grøfter, som, næsten som et klæde, dækkede hele halligen, måtte vi gå frem og tilbage før vi fandt et sted, hvor vi kunne springe over.« »An manchem der oft tiefen Gerinne, womit, wie mit einem Gewebe, die ganze Hallig überzogen war, mussten wir auf und ab wandern, bevor wir eine Stelle zum Hinüberspringen fanden.«

D

ie Halligen sind die kleineren Marschinseln im Wattenmeer, die entweder nicht oder nur geringfügig durch niedrige Sommer­ deiche geschützt sind und daher bei einer Sturmflut überschwemmt werden können. Seit Menschengedenken ist das Leben auf den Halligen, wie an keinem anderen Ort in Europa, von Wind und Wetter geprägt. Die Sturmfluten formten die Landschaft des Wattenmeeres, und somit entstanden und verschwanden Halligen wieder in den Tiefen des Meeres. Die Halligbewohner haben ihre Häuser als Schutz vor der Tide auf künstlich aufgeschütteten Hügeln, den sogenannten Warften, errichtet. Erst seit der Wikingerzeit waren die Halligen fortlaufend bewohnt. Es ist ein Traum von Freiheit. Ein Traum, die stetige Veränderung von Licht, Wind und Gezeiten wie auf den Meereswellen treibend zu erleben. Heute gibt es im gesamten Wattenmeer zehn Halligen, allesamt im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gelegen, wovon Langeneß und Hooge die größten sind. Die Halligen zeichnen sich durch eine besondere Vegetation aus und tragen mit ihrer Lage zum Küstenschutz des Festlandes bei. In Dänemark weist nur die Insel Mandø eine schwache Ähnlichkeit mit einer Hallig auf. In der Vergangenheit war Jordsand vor der Südspitze Röms auch eine bewohnte Hallig und Teil der Festlandsgemeinde Hjerpsted, bis 1895 eine Sturmflut das letzte bewohnte Haus und die Warft zerstörte. Heute ist von der Hallig nur eine Sandbank übrig, die den Robben als Rastplatz dient. Im Jahr 1871 beschrieb der berühmte Dichter Theodor Storm in seiner Novelle »Eine Halligfahrt«, die 1871/1872 in »Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte« veröffentlicht wurde, die einmalige Natur der Hallig, aus der hier zitiert wird.

Hjerpsted sogn, men i 1895 blev øens sidste beboede hus og værft ødelagt af en stormflod. I dag er øen en tidvis oversvømmet sandbanke, som Vadehavets sæler har stor glæde af. Den store Slesvig-holstenske digter, ­Theodor Storm, skrev i 1871 om den enestående natur­oplevelse på en hallig. Vi bringer her et uddrag fra hans novelle »Eine Halligfahrt«, ­udgivet 1871/1872 i »Westermanns illustrierte ­deutsche Monatshefte«, som der citeres fra her.

^| FOTO

^| FOTO

Peter Lehner / www.lehnerfoto.de

»Men det var alligevel ikke nogen trylle-ø, men en hallig af det gamle Nordfriesland, der af en stor stormflod for et halvt årtusind siden blev revet i disse ø-brokker.« »Aber es war dennoch keine Zauberinsel, sondern eine Hallig des alten Nordfrieslands, das vor einem halben Jahrtausend von der großen Flut in diese Inselbrocken zerrissen wurde …«

Gemeinde Langeneß

»En let vind var opstået, da vi nåede stranden. Havet, der med det begyndende højvand kun var et bøsseskud fra det grønne land, lå nu som flydende sølv i de skrå stråler af eftermiddagssolen; til langt ind på stranden hørte man lyden af brændingen.« »Ein leichter Wind hatte sich aufgemacht, als wir den Strand erreichten. Das Meer, das bei der eingetretenen Flut nur etwa einen Büchsenschuß von dem grünen Lande entfernt war, lag wie fließendes Silber vor den schräg fallenden Strahlen der Nachmittagssonne; bis weit um den Strand hörte man das Getöse der Brandung.«

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

21


^| FOTO

Frank Timrott / www.halligfreunde.de

»Uden at ænse noget fra det ældre herskab gik vi ned af væftet over halligen til stranden. En stængel duftende strandmalurt, en violet strandnellike blev plukket på vejen, ellers var der ikke noget der pådrog sig vores opmærksomhed.« »Ohne von den alten Herrschaften etwas wahrzunehmen, gingen wir die Werfte hinab und über die Hallig nach dem Strande hin. Ein Stengel duftenden Strandwermuts, eine violette Strandnelke wurde im Vorbeigehen mitgenommen, sonst war hier nichts, das unsere Aufmerksamkeit hätte erregen können.«

22

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


^| FOTO

Frank Timrott / www.halligfreunde.de

»Her åbnede han en lille havelåge næsten skjult af en dybt hængende hyld; og som ved et vidunder så vi ind i en stor have fyldt med træer. Ingen ville have forventet en sådan have, med denne ødemark omkring sig.« »Hier stieß er ein unter herabhängendem Holunder fast verborgenes Pförtchen auf; und, wie in ein Wunder blickten wir in einen großen baumreichen Garten hinab, den an diesem Orte, bei der rings umgebenen Öde, wohl niemand hätte vermuten können.«

^| FOTO

Jennifer Timrott / www.halligfreunde.de

»'Velkommen i frihedens lille land!' råbte han, mens han skyndte sig ned og hjalp ­tjenestedrengen med at lægge stigen til vognen. Og så sandeligt, frit var det her; foruden værftet med de brede huse ovenpå, syntes der ikke at rage andet frem på den grønne ø-flade …« »'Willkommen im Ländchen der Freiheit!', rief er, während er eilig herab kam und dem Dienst­ jungen die Leiter an den Wagen legen half. Und wahrlich frei genug war es hier, außer der Werfte mit dem breit darauf gelagertem Hause schien aus der grünen Inselfläche nichts hervorzuragen …«

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

23


^| FOTO

Frank Timrott / www.halligfreunde.de

»Havets brusen, den blide vind – det er underligt, hvordan det får os til at drømme.« »Das Anrauschen des Meeres, das sanfte Wehen des Windes – es ist seltsam, wie das uns träumen lässt.«

24

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


^| FOTO

Frank Timrott / www.halligfreunde.de

»Hvis i novembernætterne stormen tager fat i vores hus, så vi springer ud af sengene – hvis vi netop i dét øjeblik, hvor skyerne er jaget forbi månen, ser ud på havet – det af stormen oppiskede hav, her ved foden af værftet, der som det eneste rager frem af de skummende, voldsomme vandbjerge …«

Fenster in den Augenblicken, wo eben die Wolken am Mond vorübergejagt sind, das Meer, aber das vom Sturm gepeitschte Meer hier unten am Fuße unser Werfte sehen, die allein hervorragt aus dem schäumenden, tobenden Wasserbergen …« ><

^| FOTO

Martin Stock / LKN-SH

»Foran os ude i horisonten toner en grå prik frem, som langsomt strækker sig ud i bredden; og endelig stiger en grøn ø frem foran os.« »Vor uns in den Horizont trat jetzt ein grauer Punkt, der sich allmählich in die Breite streckte; und endlich stieg ein grünes Eiland vor uns auf.« ><

»… wenn in den Novembernächten der Sturm hier unser Haus gepackt hat, daß wir aufgeschüttelt aus den Betten springen; – wenn wir dann durchs NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

25


EN GÅTUR PÅ

HAVBUNDEN SPAZIERGANG AUF DEM

MEERESBODEN

Det kræver ikke nødvendigvis dykkerdragt eller andet dyrt udstyr at udforske havbunden. I Nationalpark Vadehavet er det bare at smøge bukserne op eller tage gummistøvlerne på.

FORFATTER VERFASSER Troels Petersen

D

er er en småforvirret stemning på molen i Havneby på Rømø. Hvor langt skal vi ud? Hvor koldt er det? Og ikke mindst, hvor våde bliver vi? Over os lyser skyerne hvidt som en dag i sensommeren. Men det kølige træk hen over havnen minder om, at oktober er ved at gå på hæld. Vi kan fornemme stranden og havet på den anden side af den lave mur langs molen. Det er der, vi skal ud. Og det er derude, vi skal prøve at gå på selve verdenshavets bund. Nogle tager gummistøvler på. Andre tager sko og strømper af. 26

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

Um den Meeresboden zu erforschen, braucht man weder Taucheranzug noch anderweitig teure Ausrüstung. Im Nationalpark Wattenmeer können dazu einfach die Hosenbeine hochgekrempelt oder die Gummistiefel angezogen werden.

A

uf der Hafenmole Röms herrscht leichte Verwirrung. Wie weit raus gehen wir? Wie kalt ist es? Um nicht zu fragen, wie nass werden wir? Über uns sind die Wolken so weiß wie an einem Tag im Spätsommer und nur der kühle Wind am Hafen lässt uns spüren, dass sich der Oktober schon dem Ende zuneigt. Schon jetzt lassen sich der Strand und das Meer erahnen, die sich hinter der niedrigen Mauer an der Hafenmole noch verbergen. Denn da wollen wir nämlich hin. Dort draußen wollen wir mal ausprobieren, wie es ist sich so anfühlt, auf dem einzigartigen Meeresboden der Weltmeere spazieren zu gehen. Einige greifen zu Gummistiefeln, während andere sich Schuhe und Strümpfe ausziehen.

Invasives Essen Wir sind eine recht durchschnittliche Gruppe bestehend aus Eltern mit Kindern. Hauptsächlich sind es Touristen aus den südlichen Bundesländern, die in dieser Woche noch Herbstferien haben. Unsere deutsche Naturführerin Marie


^| FOTO

A. Schnabler / LKN-SH To gange i døgnet tørlægges enorme vadeflader i Vadehavet. Den blotlagte havbund vrimler med dyreliv. En tur på vaden med en naturvejleder et en spændende og lærerig oplevelse for børn og voksne.

Zweimal täglich fallen die Wattflächen des Wattenmeeres trocken. Auf und in dem freigelegten Meeresboden gibt es ein reges Tierleben. Eine Wattführung, geleitet von einem Naturführer oder Nationalpark-Wattführer, ist für Kinder und Erwachsene ein spannendes und interessantes Erlebnis.

^| FOTO

Søren Christensen, Nationalpark Vadehavet Den store dyndsnegl (Hydrobia ulvae) er faktisk ret lille. I sjældne tilfælde kan den blive helt op til seks millimeter lang. Der kan være 50.000 af dem på en kvadratmeter mudder, hvor de lever af organiske rester.

Die Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) ist winzig klein. In seltenen Fällen erreichen sie eine Länge von 6 Milimetern. Auf einem Quadratmeter Wattboden kommen schnell mal 50.000 Wattschnecken zusammen, die sich von organischem Material ernähren.

Invasiv mad Vi er en rimelig homogen gruppe af forældre med børn. De fleste er fra de sydtyske delstater, som holder ferie i denne uge. Vores guide er tysktalende Marie Eichstaedt fra Naturcenter Tønnisgård. Hun kommer selv fra et sted dybt inde i det europæiske kontinent. I dag vil hun dog fortælle os om alt fra kiselalger til snegle og strandkrabber. Den voksne del af selskabet synes dog mest interesseret i at finde nogle af de store, saftige stillehavsøsters, som har invaderet kysten og nu ligger så tæt, nogle steder i Vadehavet, at de nærmest kan plukkes direkte fra havbunden. Derimod har den hjemmehørende østersart i Nationalpark Vadehavet, den europæiske østers, været uddød på grund af overfiskning siden cirka 1930. Vi følger Marie ud over stranden. Spredte grupper er allerede ved at afsøge vaden foran os for det invasive guld. Bare alle østers ikke er væk, inden vi når derud.

Eichstaedt, die selbst eigentlich aus den Tiefen des europäischen Kontinents stammt, ist aus dem Naturzentrum Tønnisgaard. Heute wird sie uns aber alles von Kieselalgen bis hin zu Schnecken und Strandkrabben erklären.

Stænk af vade

Ein Spritzer Watt

Det er svært at sanse præcist, hvor landjorden slutter, og havet begynder. Efterhånden giver undergrunden sig mere og mere, hver gang en støvle lægger vægt på den. Og farten går ned som følge af små ufrivillige skred i det glatte føre. Rundt om os ser vi naturens tilgængelige ressourcer, som også vores forfædre nød godt af helt op i den moderne tid. Godt nok er nye arter kommet til. Men også i urtiden var Vadehavet et spisekammer. Ikke kun for fugle, men også for mennesker.

Schwer zu sagen, wo der Strand ganz genau aufhört und das Meer eigentlich beginnt. Auch gibt der Boden jedes Mal immer weiter nach, wenn man mit dem Stiefel drauftritt. Wegen der unfreiwillig wackeligen Schritte kommen wir auf dem rutschigen Wattboden nur langsam vorwärts. Umgeben sind wir von Naturressourcen, die schon unsere Vorfahren in der Neuzeit zu nutzen wussten. Aber schon in der Urzeit diente das Wattenmeer als Speisekammer. Nicht nur die Vögel, sondern auch Menschen haben sich hier mit Nahrung versorgt.

Die Erwachsenen in der Gruppe scheinen doch eher Interesse daran zu haben, einige der großen, saftigen Pazifischen Felsenaustern ausfindig zu machen, die ursprünglich an diese Küste eingewandert sind und sich jetzt so stark vermehrt haben, dass man sie an einigen Stellen im Wattenmeer förmlich vom Meeresboden pflücken kann. Die einheimische Art, die Europäische Auster, ist im Wattenmeer seit etwa 1930 durch Überfischung ausgestorben. Zunächst folgen wir aber Marie an den Strand. Vereinzelt sind hier schon kleinere Gruppen unterwegs, um dem Watt sein invasives Gold zu ent­locken. Hoffentlich sind nicht schon alle Austern weg, bevor wir dort draußen angekommen sind.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

27


HVORDAN REAGERER FOLK, NÅR DE KOMMER UD PÅ VADEN ­FØRSTE GANG? »Skoleelever på udflugt er ind i mellem nærmest bange for at gå på vaden, fordi de tror, at man kan synke i, eller at der er farlige bakterier. Nogle af pigerne reagerer ligefrem ved at løfte håndtaskerne op over hovederne og gå på tæerne for ikke at få mudder på sig. Det sker overraskende tit!« MARIE EICHSTAEDT Marie macht gerade ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im Naturzentrum Tønnisgård auf Röm, wo sie u.a. mit den Gästen Wattwanderungen unternimmt. Sie ist 20 Jahre alt und stammt aus Paderborn, was weit von der Wattenmeerküste entfernt ist. ^| FOTO

Melanie Christiansen, Nationalpark Vadehavet

WARUM BIST DU ALS NATURFÜHRERIN AUF RÖM TÄTIG? »In Deutschland haben wir durch das Freiwillige Ökologische Jahr die Möglichkeit, uns

MARIE EICHSTAEDT

als Freiwillige ein Jahr lang für die Natur einzusetzen. Ich habe mich dazu entschlossen,

Frivillig på Tønnisgård på Rømø, hvor hun blandt andet er guide på vade-ture. Hun er 20 år gammel og fra Paderborn, langt fra Vadehavets kyst.

weil ich anderen die Natur näher bringen möchte und sie so zu schützen. Eigentlich komme ich aus der Stadt und daher ist Röm als Wohnort mal was ganz anderes. Ich habe aber schnell die Ruhe hier schätzen gelernt.«

HVORFOR ER DU GUIDE PÅ RØMØ? »I Tyskland har vi mulighed for at tage et år, hvor man arbejder med naturen som frivillige, med støtte fra organisationen Freiwilliges Ökologisches Jahr. Det har jeg valgt, fordi jeg gerne vil gøre en forskel i forhold til at formidle og beskytte naturen. Jeg kommer fra en by, og der er meget anderledes end at bo på Rømø. Men jeg lærte hurtigt at sætte pris på roen herude.« HVORDAN ER DET AT KOMME FRA INDLANDET OG UD AT BO VED VADEHAVET? »Som formidler er det nok en fordel, at Vadehavet stadig er nyt for mig. For jeg kan på den måde relatere til de besøgende, som kommer her første gang og ser det med friske øjne. Men jeg føler mig hjemme ved havet. Det er mere end bare strandliv og badesæson. Også om vinteren er det smukt.«

^| FOTO

Redstar Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en asiatisk art, som er blevet udsat i Nordsøen og nu trives i Vadehavet. Den er en rigtig delikatesse, som på grund af risikoen for algegifte kun bør spises i de kolde måneder. Die Pazifische Felsenauster (Crassostrea gigas) ist eine asiatische Art, die ursprünglich zur Zucht in die Nordsee gebracht wurde, heute aber im ganzen Wattenmeer weit verbreitet ist. Die Austern gelten als echte Delikatesse, die aufgrund giftiger Algen nur in den kalten Jahreszeiten gegessen werden sollte.

28

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

WIE IST ES, VOM BINNENLAND KOMMEND, JETZT IM WATTENMEER ZU LEBEN? »Als Naturführerin ist es für mich von Vorteil, da das Wattenmeer für mich noch immer neu ist. Auf diese Weise kann ich es den Besuchern nachempfinden, die vielleicht zum ersten Mal hier sind und das Wattenmeer gerade entdecken. Ich fühle mich am Meer zuhause. Es ist mehr als nur Strandleben und Badesaison, denn auch im Winter ist es hier schön.« WIE IST DIE REAKTION DER LEUTE, DIE ZUM ERSTEN MAL DAS WATT ZU FUSS ERLEBEN? »Viele Schulkinder, die hierher eine Klassenfahrt unternehmen, haben Angst davor, das Watt zu betreten, weil sie entweder glauben, sie versinken oder es gibt hier gefährliche Bakterien. Einige der Mädchen halten sogar ihre Handtaschen weit über dem Kopf und gehen auf Zehenspitzen, damit sie ja nicht mit dem Schlick in Berührung kommen. Überraschenderweise passiert das ziemlich häufig!«


^| FOTO

www-st-peter-ording.de Sandorm (Arenicola marina) lever omkring 30 centimeter under bunden. Så det kræver en greb at få fat i dem. Fisk og fugle kan dog fange dem, når ormene stikker bagenden op for at komme af med afføring.

Der Wattwurm (Arenicola marina) lebt in bis zu 30 Zentimeter tiefen Röhren im Meeresboden. Daher erfordert es eine Mistgabel, um den Wurm auszugraben. In der Regel wird der Wattwurm oder sein Hinterteil erst dann Beute der Vögel, wenn der filtrierte Sand ausgeschieden wird.

Schnell macht sich auch am Verschmutzungsgrad bemerkbar, wie nahe die Leute dem Watt kommen mögen. Bei einigen ist der Schlamm an den Beinen fast bis zum Po hochgespritzt, während bei anderen selbst auf den Stiefelspitzen kaum Spritzer zu sehen sind.

Der er stor forskel på, hvor meget mudder, folk får på sig. Nogle har stænk af vade op ad benenes bagside helt op til lænden. Andre har dårlig nok fået det op over støvlesnuderne.

En dårlig lugt Marie har en greb med for at kunne grave orme og muslinger frem til ære for børn og voksne. Bunden under verdenshavet lugter ikke lige frem af roser. Snarere lugter det af rådne æg. I den sammenhæng er det egentlig utroligt, at Vadehavets mudder faktisk hedder slik, og at der lever så mange dyr i det. De ligefrem vælter op, når Marie graver i bunden. Strandsnegle bliver samlet i en lille frysepose og delt rundt i flokken. Store som små svinger dem i runde bevægelser. Så tror de små dyr nemlig, at de er ude i bølgerne, og de kommer derfor ud af deres huse for at lade sig føre med strømmen. Børnene ved ikke, om de skal være begejstrede eller frastødte over bløddyrene, der nu dingler ud af husene.

Krabber begejstrer Til gengæld er glæden mere ensidig, da Marie fanger en strandkrabbe, som hun vil vise os. Børnene holder sig ikke tilbage. De stimler sammen og presser hende så meget, at hun må bede om albuerum. Vi voksne er mere begrænsede af vores opdragelse. Men vi står stadig tæt omkring den solide kerne af børn for bedst muligt at kunne se de små sprællemænd. Bagefter er der tid til at se sig omkring på vaden. I gamle dage foregik der vigtige aktiviteter her. Fladbundede skibe blev parkeret ved ebbe, så kunne folk komme til dem enten fra en hestevogn eller ved at gå ud til dem. Ved lavvande kunne man nogle steder gå ind til fastlandet eller fra ø til ø. Her blev der også gravet muslinger til den kalk, som kendetegner mange af Vadehavsområdets gamle husmure. På denne dag samler vi kun dyr og skaller for sjov. Og vi kan kun svagt fornemme, hvor meget vaden engang betød for menneskerne her. Den lille tankeboble brister dog, da det går op for os, at verdenshavets top langsomt er ved at flyde tilbage for igen at gøre krav på vaden. Her, hvor vi står, er der dog stadig mindre end ti centimeter mellem top og bund. Men vi må hellere så småt luske tilbage til det helt faste land. ><

Ein übler Geruch Marie hat eine Mistgabel dabei, um für die Kinder und Erwachsenen der Gruppe nach Wattwürmern und Muscheln zu graben. Der Boden des Wattenmeeres duftet nicht gerade lieblich. Es riecht eher nach faulen Eiern. Schon erstaunlich, dass im Schlamm des Wattbodens, dem sogenannten Schlick, so viele Tiere leben. Sie scheinen förmlich aus dem Boden zu sprießen, als Marie anfängt zu graben. Die Strandschnecken werden zunächst in einer kleinen Gefriertüte eingesammelt, um sie dann in der Gruppe zu verteilen. Ob groß oder klein, jeder schwenkt seine Schnecke in weiten, sanften Bewegungen. Damit werden die Wellenbewegungen nachgeahmt, und die Schnecken kommen langsam aus ihren Häusern, um sich mit der vermeintlichen Strömung treiben zu lassen. Bei den Kindern hält sich die Begeisterung beim Anblick dieser Weichtiere aber dann doch in Grenzen.

Krebse begeistern Dagegen ist die Freude schier immens, als Marie eine Strandkrabbe einfängt, um sie uns zu zeigen. Bei den Kindern gibt es kein Halten mehr. Von eifrigen Kindern umzingelt, muss Marie dann doch um ein wenig Platz bitten, damit jeder die Strandkrabbe sehen kann. Nur die Erwachsenen vermögen sich noch im Zaum zu halten und versuchen hinter der Kindergruppe stehend auch einen Blick auf den kleinen Zappelphillip zu erhaschen. Jetzt dürfen wir allein im Watt auf Entdeckung gehen. Schon früher wurde das Watt von den Menschen genutzt. Bei Ebbe parkten die Plattenbodenschiffe auf dem Wattboden und die Leute konnten so entweder zu Fuß oder mit dem Pferdewagen vom Land zum Schiff kommen. Mancherorts kann man bei Ebbe sogar zum Festland oder von Insel zu Insel gehen. Es wurde auch nach Muschelschalen gegraben, um daraus den Kalk zum Tünchen zu gewinnen, was traditionell einige Häuser entlang der Watten­meerküste auszeichnet. Heute werden die Muscheln und Schnecken von uns aber nur zum Vergnügen gesammelt. Ganz leise lässt sich erahnen, was das Watt den Menschen, die hier einmal gelebt haben, bedeutet haben mag. Dieser Gedanke verflüchtigt sich jedoch schnell, da das Meer langsam zurückdrängt, um das Watt wieder zu überfluten. Auch wenn die Wassertiefe kaum zehn Zentimeter beträgt, machen wir uns lieber auf den Rückweg, um wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. >< NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

29


FORFATTER VERFASSER Troels Petersen

FLADE SKIBE PARKERER PÅ VADEN

FLACHBOOTE PARKEN AUF DEM WATT Der går en rød tråd fra de skibe, som i tidens løb har sejlet på Vadehavet. Flade bunde har gjort det muligt at manøvrere på lavt vand og om nødvendigt, stå stille på vaden.

L

yset siver ud fra ladebygningen på Myrthuevej i Marbæk Nord for Esbjerg. Med det følger en summen. Det er den lyd mennesker laver, når de sammen hygger sig om en lidenskab. Og det er netop, hvad der foregår her på adressen tæt på Vadehavets nordgrænse. For det er her Hjerting Kanelaug holder til en aften om ugen, mens foreningens medlemmer bygger på en ny udgave af en gammel båd, der før i tiden prægede kysterne i området, nemlig Hjertingkanen. Folkene, der kommer her, er næsten alle mænd. De fleste af dem er lidt grå i toppen. Men det er ikke alle. Nogle er tømrere eller skibsbyggere, andre trækker mere på passionen ved arbejdet. Nogle har kun kendt til kanen og dens historie i få år. Andre har ikke alene sejlet den, men også selv bygget den for mange år siden.

Bygget af drivtømmer Blandt de sidste hører Preben Jensen, der er pensioneret tømrer samt født og opvokset i Hjerting. Han byggede sin første af i alt tre eksemplarer af Hjertingkanen sammen med sin far, da han var 15 år gammel. – Far havde fået fat i nogle gamle tegninger med instruktioner, som vi fulgte. Træet var 30

E

Eines haben all jene Schiffe, die im Laufe der Zeit im Watten­meer ihre Segel gesetzt haben, gemeinsam. ­Wegen ihres flachen Schiffsbodens konnten diese Schiffe auch bei Niedrigwasser manövriert werden und wenn nötig auf dem Watt stehen.

in Lichtstrahl entweicht der Scheune am Myrthuevej in Marbæk nördlich von Esbjerg und wird beim Näherkommen von einem summenden Geräusch begleitet. Laute, wie sie Menschen machen, wenn sie zusammen mit Leidenschaft einer Arbeit nachgehen. Mit dieser Assoziation liegt man hier am nördlichen Ende des Wattenmeeres auch goldrichtig. Einmal in der Woche treffen sich nämlich an diesem Ort die Mitglieder des Vereins Hjerting Kanelaug, um an diesem gemeinsamen Arbeitsabend einen alten Schiffstyp nachzubauen. Genauer gesagt: den sogenannten Hjertingkahn, der ehemals so typisch für die Gegend um Hjerting war. An diesem Abend sind fast ausschließlich Männer und dann auch eher die älteren Jahrgänge in der Scheune versammelt. Neben Zimmerleuten oder Bootsbauern haben sich auch p ­ assionierte Hobby­handwerker diesen alten Schiffstypen verschrieben. Bei einigen ist der historische Kahn erst seit wenigen Jahren ein Thema. Andere können nicht nur Seglererfahrung mit dem Kahn aufweisen, sondern haben schon vor vielen Jahren diesen Bootstyp selbst gebaut.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

noget drivtømmer, som en fiskekutter havde samlet op ude til havs. Det var nok den billigste måde at få sig et skib på, siger han. Drivtømmeret blev høvlet til hos den lokale karetmager og suppleret med noget egetræ, som faren fik sorteret fra hos skibsbyggeren i Esbjerg. Det lyder måske utroligt, at man sådan selv kunne bygge sig en båd ud af noget tilfældigt, billigt træ. Men det var sådan set ikke en helt usædvanlig fremgangsmåde i Hjerting og omegn frem til 1960’erne, forklarer Kim B. Madsen, der er formand for Hjerting Kanelaug. – Ofte blev kanerne lavet af træ fra byggepladser, eller hvad man nu lige havde ved hånden. Så tit blev skibets længde i sidste ende dikteret af længden på de brædder, som man nu tilfældigvis havde adgang til, forklarer han.

Simpel og flad Kanen blev som skibstype bragt til Hjerting fra Nordamerika i 1870’erne. Forbilledet var den portugisiske dory, der på den tid blev brugt af fiskerflåder som en mindre båd, der kunne sættes ud fra større sejlskibe under fiskeriet. Doryen var simpel og fladbundet. Og den kunne stables højt ombord på større skibe under transporten over verdenshavene til fiskepladserne


Aus Treibholz gebaut Eben einer dieser Männer ist Preben Jensen, der pensionierter Zimmermann und sogar in Hjerting geboren und aufwachsen ist. Seinen ersten Hjertingkahn von insgesamt Dreien, die er alle mit seinem Vater zusammen gebaut hat, baute er als 15-jähriger Junge. »Mein Vater hatte ein paar alte Schiffszeichnungen aufgetrieben, nach denen wir dann gebaut haben. Als Material diente Treibholz, das ein Fischkutter aus dem Meer gefischt hatte. So kam man günstig an ein Schiff«, erzählt er. Beim ortsansässigen Stellmacher wurde das Treibholz zurechtgehobelt und das fehlende Eichenholz beschaffte sich der Vater vom Bootsbauer in Esbjerg. In unseren Ohren mag es heute ungewöhnlich klingen, dass man sich aus Treibholz und billigem Abfallholz ein Boot baute. Bis in die sechziger Jahre war diese Vorgehensweise aber in der Ortschaft gang und gäbe, berichtet der Vorsitzende des Hjerting Kanelaug, Kim B. Madsen. »Oft wurde Restmaterial vom Bau oder was man so gerade an Holz zur Hand hatte zum Bootsbau verwendet. Somit diktierte die Länge der vorhandenen Bretter auch die Länge des Kahns, der gebaut werden konnte«, erklärt er.

Einfach und flachbodig Dieser spezielle Kahntyp kam in den 1870’ern von Nordamerika nach Hjerting. Als Vorbild diente die portugiesische Dory, welche damals in den Fischflotten als Beiboot der größeren Segelschiffe genutzt wurde. Die Dory ist einfach gebaut und hat ein abgeflachtes Rumpfprofil. Während der langen Überfahrt zu den reichen Fischgründen vor der Küste Neufundlands konnten diese Beiboote ineinander gestapelt und damit platzsparend an Bord der großen Segelschiffe verstaut werden. Einfach in der Handhabung und bei der Instandsetzung wurde dieser Bootstyp als gängiges Transportmittel in Hjerting unter der Bezeichnung »kane« oder zu Deutsch »Kahn« sehr schnell beliebt. Zudem konnte aus vorhandenen Materialien kostengünstig ein Boot hergestellt werden. Aufgrund des geringen Tiefgangs konnte mit dem Kahn auch niedriges Fahrwasser befahren werden und bei Niedrigwasser konnte der Kahn auf dem Wattboden quasi geparkt werden. Seit Jahrhunderten gilt der flache Boden als besonderes Merkmal der Schiffstypen des Wattenmeeres.

^| FOTO Thyge

Jensen »Rebekka af Fanø« er en evert, som blev bygget i 1921 til fragt fra Fanø. Everten har en flad bund uden køl og bliver derfor stabiliseret af de såkaldte sidesværd. Everten var den mest brugte skibstype i Vadehavet i det 18. og godt i ind det 19. århundrede.

Der Ewer »Rebekka af Fanø« aus dem Jahr 1921 diente auf Fanø als Frachtschiff. Wegen des abgeflachten Rumpfprofils hat das Schiff keinen Kiel, aber die sogenannten Seitenschwerter verleihen dem Ewer die nötige Stabilität. Im 18. Jahrhundert und bis ins 19. Jahrhundert war der Ewer einer der meist genutzten Schiffstypen im Wattenmeer.

^| FOTO

Svend Tougaard Vadehavets traditionelle skibstyper var bygget, så de kunne stå på vaden ved lavvande. Herfra fik de større skibe hentet eller bragt deres varer ind til byerne via hestevogne eller mindre pramme.

Die traditionellen Schiffstypen des Wattenmeeres haben gemeinsam, dass sie von der Konstruktion her bei Niedrigwasser aufrecht auf dem Wattboden stehen bleiben. Die Warengüter wurden von den gestrandeten Schiffen aus entweder mit Hilfe der kleineren Beiboote oder per Pferdewagen übers Watt transportiert.

Ganz traditionsgemäß Damit gesellt sich der Hjertingkahn zu eben jenen Schiffs- und Bootstypen, die im Laufe der Zeit von den Einwohnern angepasst an die naturgegebenen Bedingungen des Wattenmeeres entwickelt wurden. Rückblickend zählen Schiffe und Boote zu den wichtigsten Lebensgrundlagen der Einwohner dieser Region. Mit ihrer Hilfe waren die wichtigen Handels – und Ladeplätze, nämlich die Städte NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

31


ved New Foundland. Den blev hurtigt populær i Hjerting, hvor den blev kendt som kanen, da den er nem at sejle og vedligeholde. Og så kunne den jo bygges af billigt, tilgængeligt træ. Den flade bund gjorde desuden, at kanen kunne bevæge sig helt ind på det laveste vand, og at den kunne parkere på vaden ved lavvande. En egenskab som gennem århundreder har været værdsat af mennesker i Vadehavet.

in der Wattenmeerregion, für die Menschen überhaupt erst erreichbar. Entweder segelte man die Flüsse hinauf direkt in die Städte oder nutzte bei Niedrigwasser die vielen Ladeplätze für den weiteren Warentransport. Somit prägten die Flachboote stark das Landschaftsbild des Wattenmeeres. Heute gelten Plattbodenschiffe, wie zum Beispiel der Ewer, als bekannte Vertreter der flachbodigen Schiffstypen, die im Wattenmeer weit verbreitet sind.

Følger traditionen

Mit Seitenschwert auf rechtem Kurs

Hjertingkanen er sådan set bare en ud af en lang række af både og skibe, som gennem historien har haft nogle ens træk, der har været betinget af de naturlige forhold i Vadehavet. Skibe og både var måske det fremmeste redskab, som områdets mennesker i tidens løb har haft. De blev brugt til at komme så tæt som muligt på de vigtige handelspladser, som Vadehavets byer har været. Enten ved at sejle op ad åerne eller ved at parkere sig på nærliggende ladepladser ved lavvande. Det krævede fladbundede skibe, så den slags var udbredt i hele Vadehavs-området. Everten er måske den skibstype, som mange i dag mest forbinder med Vadehavet og de flade bunde.

Bis ins 20. Jahrhundert wurde der Ewer in der gesamten Wattenmeerregion für die Binnenschifffahrt bzw. den Seetransport über kürzere Strecken, wie z. B. von Fanø nach Hamburg, genutzt. Wegen des abgeflachten Rumpfes und des geringen Tiefgangs eignete sich der Ewer zwar nicht zum Hochseesegeln, aber das Fehlen des Kiels konnte mit Hilfe seiner typischen Seitenschwerter an den beiden Bordseiten ausgeglichen werden. Je nach Windrichtung wurde das Seitenschwert an der Leeseite des Schiffs gesenkt und die Abdrift verringert. Auf dem Ewer werden die Segel im Rhythmus der Gezeiten gehisst. Denn hat man seinen Bestimmungsort bei Einsetzen der Ebbe nicht erreicht, musste man auf die nächste Flut warten und der Schiffsführer den Anker werfen. Bedingt durch den flachen Boden konnte das Boot selbst bei Niedrigwasser nicht kentern und blieb auf dem Watt gestrandet aufrecht stehen.

Ret køl med sværd Everten blev da også brugt helt op i det 20. århundrede til korte og mellemlange ture i ­Vadehavet. For eksempel fra Fanø til Hamborg. Den flade bund og ringe dybgang gav ikke everten de bedste sejlegenskaber. Men de såkaldte sidesværd, som blev hængt op på siderne af skibet, gav stabilitet. Det ene blev sænket ned i læsiden under sejlads og erstattede den manglende køl. Everten sejlede som udgangspunkt kun med det strømmende tidevand. Var skibet ikke nået frem til sit mål inden strømskiftet, ankrede skibsføreren op og ventede på, at strømmen vendte. Den flade bund var i den forbindelse afgørende, da den betød, at skibe ikke væltede om på siden ved lavvande, men blev stående på vaden.

Kane på vand Tidligere skibstyper som middelalderens kogger og sågar vikingeskibene har haft nogle lignende egenskaber, selv om designet var meget anderledes. Kane har været betegnelse for de små både, man typisk trak efter handelsskibe i Vade­ havet. Kanerne kunne bruges til at komme helt ind til land, når skibet var ankret op. Ved lavvande kunne man køre en hestevogn ud på vaden til det parkerede skib. I Hjerting Kanelaug oplever medlemmerne tit, at sejlere fra andre danske foreninger uden for Vadehavs-området ikke er bekendt med, hvad en kane er. Derimod er det tilsvarende ord kahn mere i brug blandt tyske sejlere. – Der har vi helt sikkert en fælles historie med mennesker i andre dele af Vadehavet, siger formand Kim B. Madsen. >< 32

Kahn zu Wasser Obwohl anders konstruiert zeigen schon einige zeitlich früher datierte Schiffstypen, wie z. B. die Wikingerboote und mittelalterliche Koggen, ähnliche Ansätze. Als »Kahn« werden hier gemeinhin die kleineren Beiboote bezeichnet, die hinter den größeren Handelsschiffen her gezogen wurden. Wenn das größere Segelschiff bei Ebbe auf dem Wattboden gestrandet war, wurde mit dem Beiboot an Land übergesetzt oder vom Land aus fuhr man mit dem Pferdewagen zum gestrandeten Schiff über das Watt. Anders als unter deutschen Seglern erleben die Mitglieder des Hjerting Kanelaug häufig, dass der Kahn als Bootstyp vielen dänischen Seglern kein Begriff ist. – Ganz bestimmt verbindet uns mit den anderen Teilen des Wattenmeeres eine gemeinsame Geschichte, sagt der Vorsitzende Kim B. Madsen. ><

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh


^| FOTO

Lasse Hyldager Hjerting Kanelaug bygger en kane om året efter de gamle metoder, som også foreskriver et lidt tilfældigt materialevalg. Denne vinter har foreningen bygget en Hjerting-kane ud fra lokale materialer i form af sitkagran og bjergfyr fra Marbæk Plantage og noget egetræ fra et tidligere sommerhus i området. Men det forhindrer dog ikke bådene i at blive ganske modstandsdygtige over for bølgerne.

Im Hjerting Kanelaug wird im Schnitt jährlich ein Kahn nach alten Handwerksmethoden und aus unterschiedlichen Holzmaterialien hergestellt. In diesem Winterhalbjahr stammt das Baumaterial aus Sitka-Fichten und Bergkiefern aus dem örtlichen Wald in Marbæk und noch ein wenig Eichenholz, das als Restmaterial eines Sommerhauses ebenfalls in Marbæk, übriggeblieben war. Trotzdem erweisen sich die Boote als sehr widerstandsfähig.

NATIONALPARKENS SKIB BYGGER PÅ TRADITIONER

NATIONALPARKSCHIFF BAUT AUF TRADITION

Til sommer vil Nationalpark Vadehavet have sit eget nybyggede skib, som efter planen både skal fungere som undervisningslokale, udstillingsrum og som en platform for videnskabelige undersøgelser. Skibet bliver et motorskib, der er særligt designet til det lave havvand. Og derfor er det ikke alene helt i tråd med Vadehavets traditioner, men også rent ud sagt praktisk, at skibet kommer til at få den klassiske form, som kendertegner typen kuf. Kuffen er netop en traditionel skibstype fra især den hollandske del af Vadehavet. Den er blandt andet kendetegnet ved et lavt skrog samt et fyldigt forskib og agterskib. Nationalparkskibet får derfor en flad og stærk bund, så det kan manøvrere i det meste af Vadehavet og stå på grunden ved lavvande. Da skibet også skal kunne sejle op ad åerne til Ribe og Varde, bliver det et meget lavt skib, der vil kunne passere under broerne.

Diesen Sommer wird der Nationalpark Vadehavet sein neu erbautes Schiff einweihen. Gemäß Schiffszeichnungen sind an Bord Unterrichtsräume, Ausstellungsräume und auch Räumlichkeiten für wissenschaftliche Zwecke eingeplant. Das Schiff wird mit einem Motorenantrieb versehen, der sich besonders für flaches Fahrwasser eignet. Nicht die historischen Maßstäbe, sondern praktische Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass man sich für die klassische Schiffsform, die Kuff, entschied. In der Küstenschifffahrt wurde die Kuff früher verstärkt im niederländischen Wattenmeer eingesetzt. Neben den typischen Merkmalen der Plattbodenschiffe zeichnet sich die Kuff besonders durch den breiten Rumpf und die hochgezogene Bug- und Heckform aus. Dementsprechend wird das geplante Nationalparkschiff auch dem Typ der Flachboote nachempfunden, um das Fahrwasser weitläufig befahren und bei Ebbe stranden zu können. Um die Brücken an den Auen nach Ripen und Varde passieren zu können, ist ein niedriger Heckaufbau vorgesehen.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

33


FORFATTER VERFASSER Thomas Holst Christensen, Nationalpark Vadehavet

ENESTÅENDE NATUR I

VERDENSKLASSE EINZIGARTIGE NATUR VON WELTKLASSE

F

ra bunden af Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland strækker Vadehavet sig langs en kyststrækning på mere end 500 km og dækker et samlet areal på 13.500 km2. Vadehavet er hermed det største sammenhængende tidevandsområde i verden. Her kan naturen udenfor digerne udfolde sig uforstyrret, og vind, tidevand og bølger ændrer konstant landskabet. Vadehavet er globalt set også et af verdens vigtigste områder for trækfugle. I gennemsnit trækker i alt op mod 12 millioner fugle gennem Vadehavet både forår og efterår. Også sælerne trives i stort tal i Vadehavet, som er hjem for ca. 39.000 spættede sæler og ca. 4.000 gråsæler. Netop Vadehavets samlede flade af sand- og slikvade, de naturlige geologiske og økologiske processer og biodiversitet har ført til, at det er udpeget som verdensarv af UNESCO – det vil sige et af i alt 1.007 steder i verden, som er af enestående betydning for menneskeheden. Udpegningen er også en anerkendelse af, at Holland, Tyskland og Danmark har sørget for, at områdets værdier beskyttes og forvaltes på forsvarlig vis. Verdensarvsudpegningen dækker i alt 11.434 km2 af Vadehavsområdet. I Tyskland og Danmark er Vadehavet også udpeget som nationalparker. I den tyske del af Vadehavet er der tre og i Danmark kun en. Nationalpark Vadehavet i Slesvig Holsten blev oprettet i 1985 og er med 4.410 km2 den største nationalpark mellem Nordkap og Sicilien, medens Nationalpark Vadehavet i Danmark med sine 1.459 km2 er Danmarks største. ><

LÆS MERE På Nationalparkernes og verdensarvens hjemmesider kan man finde mange flere informationer om Vadehavet og hvordan det kan opleves. ZUM WEITERLESEN Weitere Informationen zur Natur und dem Erlebnis Wattenmeer findet man auf den folgenden Webseiten des Weltnaturerbes und der jeweiligen Nationalparks.

www.waddensea-worldheritage.org www.nationalpark-wattenmeer.de www.nationalparkvadehavet.dk FACEBOOK www.facebook.com/WaddenSea.WorldHeritage www.facebook.com/NationalparkWattenmeerSH www.facebook.com/Vadehavet

34

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

V

on der Ho Bucht in Dänemark bis Den Helder in den Niederlanden erstreckt sich das Wattenmeer über mehr als 500 Kilometer Küstenlänge und umfasst dabei eine Gesamtfläche von 13.500 km2. Weltweit ist das Wattenmeer damit das größte zusammenhängende Tidengebiet. Hier kann sich die Natur weitgehend frei entfalten, und Gezeiten, Wind und Wellen formen eine dynamische Landschaft, die ständigen Veränderungen ausgesetzt ist. Das Wattenmeer gehört global zu den wichtigsten Rastgebieten des internationalen Vogelzugs. Bis zu 12 Millionen Vögel machen im Frühjahr und Herbst im Wattenmeer Rast. Zudem beherbergt das Wattenmeer auch eine große Population Robben, die ungefähr 39.000 Seehunde und 4.000 Kegelrobben umfasst. Das Wattenmeer ist biologisch hochproduktiv und reich an Arten, denn durch die Tide und einströmendes Flusswasser wird es ständig mit neuen Nährstoffen versorgt. Insgesamt sind ca. 10.000 Pflanzen- und Tierarten im Wattenmeer zuhause, von denen sich viele auf diesen Lebensraum besonders spezialisiert haben. Aufgrund der großen, zusammenhängenden Sand- und Schlickwattflächen, der natürlichen geo­logischen und ökologischen Prozesse und der hohen Biodiversität wurde das Wattenmeer von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt und gehört damit zu den insgesamt 1.007 Stätten mit außergewöhnlicher universeller Bedeutung für die gesamte Menschheit. Die Auszeichnung ist auch eine Anerkennung der gemeinsamen Bemühungen der Länder Niederlande, Deutschland und Dänemark, in einer trilateralen Zu­sammenarbeit den Schutz und das M ­ anagement dieser einzigartigen Naturwerte zu gewährleisten. Das Weltnaturerbe umfasst genau 11.434 km2 der Wattenmeerfläche. In Deutschland und Dänemark ist das Gebiet des Weltnatur­ erbes gleichermaßen als Nationalpark geschützt, wovon es in Deutschland drei gibt und in Dänemark einen. Mit einer Fläche von 4.410 km2 ist der Wattenmeer-Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, der 1985 gegründet wurde, auch der größte Nationalpark zwischen dem Nordkap und Sizilien, während der Nationalpark Vadehavet mit 1.459 km2 der größte Dänemarks ist. ><


MARITIM EVENTKALENDER 2015 1. JANUAR

21. JUNI

12.–16. AUGUST

NYTÅRSBADNING NEUJAHRSANBADEN

SKT. HANS BÅL OG BÅLTALE SONNENWENDFEIER

HAVNEDAGE – HAFENTAGE Husum

Nordfriesische Inseln und Halligen

Den danske Vadehavsregion og Nebel/Amrum

8.–15. AUGUST

Nordfrisiske øer og halliger 8.–15. FEBRUAR

ØSTERSDAGE AUSTERN-TAGE

Den danske Vadehavsregion

MIT LAGERFEUER

Dänische Wattenmeerregion und Nebel/Amrum

30. JUNI – 5. JULI

Esbjerg Havn

KITE SURF WORLD CUP Sild – Sylt

21. AUGUST

1. JULI – 31. AUGUST

Pellworm

BÅDOPTOG – BOOTSKORSO

Dänische Wattenmeerregion

21. FEBRUAR

PERS AWTEN – BIIKEBRENNEN Nordfrisiske øer, halliger og Rømø

Nordfriesische Inseln, Halligen und Röm

22. FEBRUAR

PERS DAG – PETRITAG Sild – Sylt

4.–5. APRIL

CONTAINERKUNST CONTAINERKUNST

FESTIVAL VED DIGET FESTIVAL AM DEICH

23. AUGUST

VARDE Å DAG VARDE AU-TAG

Friedrichskoog 3.–5. JULI

Varde

KANALFØDSELSDAG KANALGEBURTSTAG

4.–6. SEPTEMBER

DRAGEFESTIVAL DRACHENFESTIVAL

Brunsbüttel 4. JULI

PÅSKEBÅL OG PÅSKEFESTER ROREGATTA MED OSTERFEUER OG OSTERFESTE »BÖRTEBOOTE« FRA HELGOLAND Hele region – Gesamte Region RUDERREGATTA

Lakolk/Rømø – Röm 5. SEPTEMBER

1. MAJ

MIT DEN HELGO­LÄNDER BÖRTEBOOTEN

MUSLINGEDAGE MUSCHELTAGE

Helgoland

Norddorf/Amrum

Vollerwiek

10. JULI

12.–13. SEPTEMBER

13.–17. MAJ

BÅDOPTOG BOOTSKORSO

VADEHAVSKUNST WATTENMEERKUNST

Pellworm

Rømø – Röm

Westerland/Sild – Sylt

11. JULI

25. SEPTEMBER – 4. OKTOBER

15. MAJ

VADEOLYMPIADE WATTOLYMPIADE

Westerland/Sild

BADESÆSON – ANBADEN EURO-WINDSURF CUP EURO-WINDSURF CUP HENT TIDEVANDET

MED SANG, MUSIK OG SUPPE

»ABHOLEN DER FLUT«

MIT GESANG, MUSIK UND SUPPE Ballum

21.–24. MAJ

81. NORDSØUGE 81. NORDSEEWOCHE Helgoland

23.–24. MAJ

STRANDSEJLADS PINSEREGATTA STRANDSEGEL PFINGSTREGATTA St. Peter-Ording

Brunsbüttel

17.–18. JULI

RØMØ BEACH PARTY

WINDSURF WORLD CUP 12.–18. OKTOBER

OYSTER TROPHY WEEK Den danske Vadehavsregion

Rømø – Röm

Dänische Wattenmeerregion

26. JULI

17.–18. OKTOBER

HAVNEFEST – HAFENFEST Pellworm

REJEDAGE I HUSUM HUSUMER KRABBENTAGE Husum

31. JULI – 2. AUGUST

KUTTERREGATTA

6. DECEMBER

Büsum

JULEMARKED

1.–2. AUGUST

WEIHNACHTSMARKT

HAVNEFEST – HAFENFEST Havneby/Rømø

PÅ FISKERI- OG SØFARTSMUSEET IM FISCHEREI- UND SCHIFFFAHRTSMUSEUM Esbjerg

12.–14. JUNI

SHANTYKOR FESTIVAL SHANTYCHOR FESTIVAL Westerland/Sild – Sylt

7.–9. AUGUST

DRAGEFESTIVAL DRACHENFESTIVAL St. Peter-Ording

18.–21. JUNI

DRAGEFESTIVAL DRACHENFESTIVAL Fanø

8.–9. AUGUST

MUSLINGEDAGE MUSCHELTAGE Dagebüll

Forbehold for ændringer, trykfejl og mangler. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NationalparkVadehavet.dk – wattenmeer-nationalpark.de/sh

35


Photo: Deff Westerkamp

THERE IS A PLACE – WHERE HEAVEN AND EARTH SHARE THE SAME STAGE

OUR WORLD HERITAGE Experience and help preserve a natural wonder www.waddensea-worldheritage.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.