Nationalpark Vadehavets Årsrapport 2018

Page 1

Ã…RSRAPPORT 2018

1


Nationalpark Vadehavet

2


Nationalpark Vadehavet

Indholdsfortegnelse

Forord

5

Nationalpark Vadehavet – plan for 2019-2024

6

Aktiviteter og projekter

8

1. Natur og landskab

9

2. Kultur og kulturhistorie

12

3. Friluftsliv

14

4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling

17

5. Lokalområder, erhverv og turisme

20

6. Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv

22

Kommunikation

24

Organisation

26

Økonomi

28

Bilag

Titel:

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet

Udgiver:

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Online:

www.nationalparkvadehavet.dk

30

www.facebook.com/Vadehavet Tekst/fotos:

Nationalpark Vadehavet

Layout:

KIRK & HOLM

Copyright:

Nationalpark Vadehavet, må citeres med kildeangivelse

Distribution: Elektronisk Forsidefoto:

Lars Krucov Detlef

3


Nationalpark Vadehavet

4


Nationalpark Vadehavet

Forord Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet sin årsrapport for 2018. Det er den sjette i rækken. I årsrapporten kan du få et overblik over vores plan for 2019-2024 og over vores mangeartede aktiviteter i det forgangne år. Sidst i rapporten fremgår vores nøgletal på økonomien, en status på, hvad der er sket organisatorisk, samt et overblik over vores interne og eksterne kommunikationsindsats. Der er arbejdet med både store og små opgaver i samarbejde med vores mange lokale, regionale, nationale, trilaterale og internationale partnere. Den stadig voksende interesse og opbakning til Nationalpark Vadehavet så vi tydeligt i forbindelse med udarbejdelse af en ny nationalparkplan for 2019-2024. Vi modtog knap 800 idéer og forslag, og flere hundrede borgere deltog i workshops i alle fire vadehavskommuner. De mange forslag blev prioriteret og udvalgt af nationalparkens bestyrelse og råd. Forslaget til nationalparkplan 2019-2025 blev sendt i høring til 11.000 lodsejere og interessenter. Med knap 30 høringssvar kunne nationalparkens bestyrelse og råd gøre planen færdig. Den kan du hente på lokale biblioteker samt på borgerservice i de fire vadehavskommuner eller på www.nationalparkvadehavet.dk. Vi har naturligvis fortsat arbejdet indenfor natur, kultur, undervisning, uddannelse og formidling, regional udvikling og trilateralt samarbejde omkring verdensarven. Mandøboerne er gået flot ind i samarbejdet om et stort naturprojekt på Mandø. Her har Den Danske Naturfond

investeret 18 mio. kr. i jordopkøb og -fordeling, som sammen med Esbjerg Kommune, Business Region Esbjerg, Naturstyrelsen Vadehavet og Nationalpark Vadehavet arbejder for at forbedre naturen på øen og samtidig bistå med en bæredygtig udvikling af friluftsliv og turisme. Vi har igangsat og deltager i grænseoverskridende bæredygtige turismeudviklingsprojekter med Tyskland, Nederlandene, England, Norge og Island for 40 mio. kr. Denne indsats vil styrke nationalparkens lokale partnere. Græsningsforeningen er, efter mange års tiltag, nu i drift. Vi har styrket samarbejdet med Danmarks Nationalparker – Thy, Mols Bjerge, Skjoldungernes Land og nytilkomne Kongernes Nordsjælland – bistået af Friluftsrådet. Alt det, vi arbejder med, sker på frivillig basis, da nationalparken jo er en statslig fond uden myndighed. Arbejdet lykkes, fordi Nationalpark Vadehavet er blevet en attraktiv samarbejdspartner, der leverer til tiden, og med høj kvalitet. Vi arbejder på basis af en dyb forståelse i at samarbejde for at understøtte en bæredygtig udvikling til gavn for Nationalpark og Verdensarv Vadehavet. Tak for indsatsen til hver af jer og alle i 2018 for et godt samarbejde. God læselyst! Med venlig hilsen Janne Liburd / Formand for Nationalpark Vadehavet

5


Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet plan for 2019-2024 Lov om nationalparker fortæller om det, Danmarks Nationalparker skal arbejde med, hvortil kommer hver nationalpark har hver sin bekendtgørelse. Lov og bekendtgørelse sætter altså rammerne for det, som der skal arbejdes med, men også retningslinjer for, hvordan noget af arbejdet skal foregå. Et styrende princip er, at alt det, vi laver i den statslige fond Nationalpark Vadehavet skal foregå på frivillig basis. Dernæst at der skal sikres lokal opbakning, hvilket blandt andet indebærer, at borgere og interessenter skal inddrages i udformningen af nationalparkplanen ved at komme med idéer og forslag, og ved at planen skal i høring, før den kan godkendes af nationalparkens bestyrelse, som er nationalparkens øverste myndighed. Særligt for Nationalpark Vadehavet er, at nationalparken er født ind i det Trilaterale Vadehavssamarbejde med Nederlandene og Tyskland om beskyttelse af Vadehavet. En stor del af Nationalpark Vadehavet er desuden UNESCO Verdensarv, som deles med de to lande. Nationalpark Vadehavet får de samme penge, som de andre nationalparker, og tildeles ikke ekstra ressourcer til det Trilaterale Vadehavssamarbejde eller arbejdet med Verdensarven. Verdensarven er nu skrevet ind i nationalparkplanen. Det er en præmis for nationalparken at arbejde med bæredygtig udvikling. Noget kan vi selv tage fat i i nationalparkens område, mens andet kræver internationalt samarbejde. Derfor har Nationalpark Vadehavet fremover fokus på FN’s Verdensmål, som siger, at der skal arbejdes mod en mere bæredygtig fremtid og uden at nogen lades i stikken. Det vil vi måle på fremover. Nationalparkens første planperiode gik fra 2013 til 2018, derfor er planen blevet opdateret i 2018. Planen består af en redegørelse for ”Hvad har vi” og en beskrivelse af ”Hvad vil vi” samt ”Hvad gør vi”.

Hvad har vi Hele grundlaget for Nationalpark Vadehavet i form af naturværdierne, landskaberne, kulturhistorien, friluftslivet, lokalsamfundene osv. er grundigt og særskilt redegjort for i nationalparkplanens afsnit ’Hvad har vi’, hvor vi i 2018 har arbejdet på at få denne del af planen opdateret og gjort tidssvarende, fx i beskrivelsen af erhvervs- og turismeorganisationerne med hjælp fra mange bidragsydere. Tak for indsatsen.

Hvad vil vi Nationalparkens aktiviteter og indsatser er alle baseret på de 12 målsætninger for nationalparkens udvikling, som fremgår af bekendtgørelsens kapitel 2. I planen for 2019-2024 er der i forhold til plan 2013-2018 og på basis af evalueringer og strategi foretaget en fokusering af fremtidige aktiviteter på større og færre indsatser, ligesom indsatserne er samlet på seks indsatsområder. Hvert indsatsområde kan rumme en eller flere af de 12 målsætninger. Udover de seks indsatsområder rummer nationalparkplanen to aktiviteter i form af kommunikation og evaluering, som indgår i og går på tværs af alle indsatsområder.

Hvad gør vi Endelig er nationalparkplanen udmøntet i en fireårig aktivitets- og økonomiplan, som kvartalsvist justeres fremadrettet. Arbejdet med nationalparkens plan for 2019-2024 har været spændende og har involveret mange mennesker og organisationer. Det er vigtigt for os igen at få sagt tak for den indsats og interesse, som er vist nationalparken i processen med planen. Processen fremgår af figuren og vil ikke blive kommenteret yderligere ud over, at vi modtog hele 796 idéer og forslag til planen

Proces for revision af nationalparkplanen

6

2017

2017

2018 JANUAR-MARTS

2018 APRIL

Redegørelse og evaluering

Debatoplæg

Indkalde idéer og forslag

Udarbejde nyt forslag til plan

2018 MAJ-AUGUST

2018 SEPTEMBER

2018 OKTOBER

2018 DECEMBER

Høringsfase

Justere planforslag

Færdig plan vedtages og offentliggøres

Færdig plan trykt og uploadet


Nationalpark Vadehavet

i perioden januar til marts. Mange af idéerne kom frem på de otte workshops, vi afholdt for borgere, partnere og interessenter rundt om i vadehavsområdet. Dernæst sendte vi planen til 11.000 lodsejere og interessenter og modtog knap 30 høringssvar. Tak for bidrag, engagement og gode tanker! Planen kan hentes på lokale biblioteker og på borgerservice i de fire vadehavskommuner samt kan ses og downloades på www.nationalparkvadehavet.dk Nationalparkens vision, mission, værdier og værdifyldte fortælling er uændrede.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186417, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133677

MISSIONEN BESKRIVER DET VI GØR FOR AT NÅ VORES MÅL: Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavet Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet og de geologiske værdier og områdets kulturhistorie Vi styrker mulighederne for at opleve områdets værdier Vi støtter op om forskning, undervisning og formidling

Visionen er vores drøm og når drømmen bliver til virkelighed er:

”Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker ”

Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv Vi arbejder fokuseret på at udvikle samarbejdet med Nederlandene og Tyskland om Vadehavet og verdensarven

Vore værdier deler vi med Tyskland og Nederlandene Dedikeret – Uerstatteligt – Inspirerende

7


Nationalpark Vadehavet

Aktiviteter og projekter Det fremgår af lov, bekendtgørelse, vision og målsætninger, at Nationalpark Vadehavet arbejder på en bred palette af indsatser, aktiviteter og projekter. Der er kort sagt gang i rigtigt mange opgaver og vi får hele tiden henvendelser om nye samarbejder og projekter. Det er vi rigtigt glade for og gør, hvad vi kan for at nå i mål med så meget som muligt.

og derfor er mange af vores aktiviteter planlagt, udført og finansieret sammen med andre på vores seks indsatsområder. Det er væsentligt at fremhæve, når vi i det følgende beskriver årets aktiviteter for 2018, at vi har gjort det her sammen med andre, og der skal der her lyde en stor tak for gode samarbejder og bidrag i 2018.

Nationalpark Vadehavet kan således facilitere og initiere aktiviteter, processer og projekter, men vi kan og skal ikke gøre det alene. Samarbejde og frivillighed er helt centralt, NATIONALPARK VADEHAVETS INDSATSOMRÅDER Indsatsområde

Målsætning

Evaluering & kommunikation

1, 2, 3

12

4

12

5, 6, 7

12

8, 9

12

5. Lokalområde, erhverv og turisme

10

12

6. Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv

11

12

1. Natur og landskab 2. Kultur og kulturhistorie 3. Friluftsliv 4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling

8


1

Nationalpark Vadehavet

Natur og landskab Kystfugleprojektet

Prædationsprojekt

Nationalpark Vadehavet arbejder med at forbedre beskyttelsen af ynglende kystfugle såsom terner og præstekraver på strande og i klitområder, bl.a. hvor der er konflikter med menneskelige aktiviteter og prædatorer. Der gennemføres hegning for mennesker, hunde, ræve mv. Besøgende informeres via skilte og foldere uddelt til nationalparkens partnere. Der er optaget en otte minutters film og indsendt en ansøgning om jagttegnsmidler sammen med bl.a. Aarhus Universitet til en fortsat indsats. Initiativerne udføres på Blåvand Strand, Skallingen og Fanø sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og vadehavskommunerne. Der forhandles om gennemførelse af projekt på Rømø med Naturstyrelsen.

Mange af Vadehavets fugle yngler i marsken, på enge, på strande og i klitter. De er udsat for både menneskelig påvirkning, men også for prædation fra specielt ræv, mink, mårhund og krage. Derfor har nationalparken siden 2015 arbejdet med bekæmpelse af de nævnte prædatorer i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, frivillige jægere fra vadehavsområdet, vadehavskommunerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen. Nationalparken har støttet uddannelse af prædationsjægere, indkøbt fælder og kameraer, afprøvet fælder, udarbejdet en folder og et temahæfte om prædation samt udført konkret prædationsbekæmpelse. I 2018 er indsatsen med konkret bekæmpelse af prædatorer fortsat og fundraising igangsat i forhold til en fortsættelse af projektet. I 2018 blev der udtaget 53 ræve, 1 mårhund og 118 krager i de udvalgte områder.

Ynglefugle på Esbjerg Havn Etableringen af ynglepladser for terner på Esbjerg Havn, som blev i gangsat i 2017 og fortsat i 2018, er sket i samarbejde med Esbjerg Havn, IAT og støttet af 15. Juni Fonden. Ternerne har ikke rigtigt spillet med endnu, men projektet fortsættes for at få ternerne væk fra havnebygningers tage og ud på hegnede moler med sand. Begge projekter gennemføres desuden sammen med Aarhus Universitet og en række lokale, frivillige fuglefolk.

Mandø I 2018 er der via Den Danske Naturfonds ambitiøse investering på næsten 18 mio. kr. gennemført en jordfordeling og et opkøb af jord på Mandø. Der er igangsat et hydrologiprojekt, og der forhandles forpagtningsaftaler for Naturfondens og Naturstyrelsens arealer. Parallelt er der igangsat fundraising til etablering af et velkomststed, som skal samle de besøgende på øen og give dem viden om, hvad de kan opleve på Mandø på en sikker og hensigtsmæssig måde, foruden skiltning og formidling af natur og kultur, forbedring af ruter og friluftsfaciliteter, der passer med Mandøs naturprofil. Dertil kommer initiativer, der skal understøtte en bæredygtig turismeudvikling for øens turismeaktører og beboere, herunder hurtigt internet og en nænsom byforskønnelse. Esbjerg Kommune er projektleder, og Mandø Fællesråd og Business Region Esbjerg indgår desuden i projektet, som også vil undersøge mulighederne for en Dark Sky Park. Et nyt initiativ i 2018 er, at nationalparken og et par lokale lodsejere vil gøre klæggravene på den sydlige del af øen mere natur- og fuglevenlige. Der er desuden lokalt taget hul på fjernelse af bevoksninger på øen for at reducere prædatorers muligheder for skjul, lige som der er taget initiativ til en bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa).

Græsning Efter i syv år at have løbet spidsrod mellem juridiske og bureaukratiske forhindringer blev nationalparkens græsningsforening formelt etableret i 2018. Bestyrelsen er nedsat, og der er bevilget 112.000 kr. til foreningens aktiviteter. Det første græsningsprojekt er igangsat i Alslev Enge i Varde Ådal med 70 ha., hvor græsningsforeningens bestyrelse og Varde Kommune har fået accept fra en række lodsejere til fælles afgræsning, og det næste initiativ er på vej. Desværre sætter EU’s de minimisregler for støtte til naturprojekter med indbyggede landbrugsinitiativer, fx græsning, nogle begrænsede rammer for nationalparkens støttemuligheder. Sammen med Danmarks Nationalparker og Miljø- og Fødevareministeriet skal der tages hul på en dialog med EU, om nationalparkerne kan undtages fra reglerne eller udfordringen kan løses på anden vis. Græsning er i fremgang, bl.a. på Fanø og Mandø, lige som der er forhandlinger i gang i flere delområder i Varde Ådal. Flere og flere producenter af kød fra nationalparkdyr (lam, oksekød) indgår aftaler med aftagere i hele landet, og der er indgået et konkret samarbejde med Økologisk Landsforening om at lave et større projekt, som skal kombinere naturpleje med produktion af gode og sunde kødprodukter fra Nationalpark Vadehavet. Eksempelvis aftager en virksomhed i København alene ca. 10 Vadehavsstude om ugen.

Strandtudse Vinteren 2017/2018 var våd, og det udsatte den maskinelle gravning af skrab og vandhuller til strandtudsen. Men i løbet af 2018 blev opgaverne løst, og de sidste

9


Nationalpark Vadehavet

11 skrab på Rømø blev afsluttet i oktober, så projektet nu i alt har skabt 59 nye levesteder for strandtudser i nationalparken på Skallingen, ved Blåvand, ved Ho Bugt, på Fanø, ved Tjæreborg og på Rømø. Målsætningen var 40 skrab, så 15. juni Fondens donation kombineret med forsvarets, kommunernes, Naturstyrelsens og private lodsejeres engagement har været en meget konkret succes og viser Nationalpark Vadehavets muligheder for på frivillig basis at facilitere og koordinere projekter og samarbejder på naturområdet.

Klæggrave Der arbejdes fortsat med at gøre nationalparkens klæggrave mere naturvenlige overfor fugle mv. Den våde vinter udsatte et projekt for klæggravene ved Sdr. Farup finansieret af nationalparken, som Naturstyrelsen dog fik genoptaget og afsluttet i 2018. Som tidligere nævnt indledte nationalparken også et samarbejde med lodsejerne og en lokal fond om genopretningen af tre tidligere klæggrave på det sydlige Mandø. Nationalparken sidder desuden med i Region Syddanmarks politiske gruppe og teknikergruppe for råstofudvinding,

10

herunder klæg, hvor der arbejdes med løsninger som tilgodeser både digesikkerheden og naturen.

Særlig natur Særlige naturindsatser fokuserer på beskyttelse af fåtallige og sårbare arter i vadehavsområdet.

Ensian Blåfugl Som en opfølgning på arbejdet med arten i 2016 og 2017 blev der i 2018 produceret en syv minutters film. Der er også udarbejdet en faglig rapport og informationstavler til tre udvalgte lokaliteter samt en folder. Fanø, Tønder og Esbjerg kommuner, Naturstyrelsen og Københavns Universitet har indgået i projektet, og den 24. april arrangerede nationalparken en faglig workshop med deltagelse af alle interessenter. I takt med opdagelsen af en bestand af ensian blåfugl på en lille hede i Marbæk Plantage i 2017 blev et konkret projekt igangsat i 2018 med rydning, hegning, informationstavler, etablering af drikkevandsanlæg mv. sammen med Esbjerg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og en partner, Guldager Highland Cattle, har bidraget med tre ungtyre til græsningen af det lille levested.


Nationalpark Vadehavet

Sortterne Der yngler ca. 50-80 par sortterner i Danmark, heraf halvdelen i Tøndermarsken. Droneregistrering af fugle, udlægning af kunstige redeflåder, forskningsarbejde og samarbejde med tyske partnere er gennemført. I 2017 gav arbejdet positivt resultat, mens ynglesuccesen i 2018 var begrænset. Der arbejdes videre med en projektplan for de kommende år sammen med tyske myndigheder, Dansk Ornitologisk Forening, Tønder Kommune og Naturstyrelsen. For at styrke og forbedre den grænseoverskridende indsats for den sjældne terne, arrangerede nationalparken i 2018 faglige møder med myndigheder, nationalparkkolleger og lodsejere fra det nordlige Slesvig Holsten.

FA KTA

Links:

Ensian Blåfugl film www.nationalparkvadehavet.dk

https://www.facebook.com/Vadehavet videos/10156428740174605/.

Øvrige aktiviteter Der er en række andre aktiviteter i gang på naturområdet, som nationalparken har en større eller mindre rolle i eller er med til at igangsætte, ligesom der er deltaget i en række faglige sammenhænge, fx trilaterale arbejdsgrupper for gæs, klitter, marsk, træk- og ynglefugle, samt den tværkommunale gruppe KoP (Kultur og Planlægning).

11


2

12


Nationalpark Vadehavet

Kultur og kulturhistorie Artists in residence I 2017 vandt performancegruppen EA et kunstnerophold i nationalparken foran 13 andre kunstnere/kunstnergrupper. Gruppens kunstprojekt, der siden har fået titlen ’Inseparable Together’, arbejder med at legemliggøre forholdet mellem mennesker og natur via flere kunstarter, og det blev modtaget meget positivt her vest på. Kunstnerne selv er så begejstrede for Vadehavet, at de er vendt tilbage i flere omgange med ophold på bl.a. Fanø. Den ene kunstner har ”giftet sig” med Vadehavet. Gruppen deltog også med film, musik og oplæsning på nationalparkens flot besøgte temaarrangement i forbindelse med Tønder Festival i august med fokus på Vadehavets kunst, poesi, musik og gastronomi, se: www.youtube.com/watch?v=Gv8CI2O9Vo8 og www.inseperabletogether.dk. Arrangementet er efterfølgende rost og flere har udtrykt, at det var meget stemningsladet.

Kunstprojekt Kunst, Kultur og Kobbersnepper Projektet er ikke endeligt navngivet, og titlen er således til intern brug, men formålet er i 2019 at tiltrække 10 internationale natur- og vildtkunstnere fra British Society of Wildlife Artists til nationalparken forår og efterår for at tegne, male og udøve andre kunstarter med afsæt i samspillet mellem natur og mennesker i Vadehavet og marsken. Lokale skoleklasser og borgere involveres. Der udstilles og produceres en flot bog mv. Det er et internationalt kunstprojekt fra øverste hylde, som i 2018 har opnået støtte af Toosbury Fonden, Region Syddanmark, Tøndermarsk Initiativet og Nationalpark Vadehavet. Der søges en tilskudsgiver mere i 2019.

Bevaringsværdige Bygninger Projektet har tidligere leveret et temarrangement og en temapublikation samt efteruddannelse af håndværkere i gamle håndværksteknikker og brug af gamle materialer. Projektet har stået stille, fordi efteruddannelsen er lukket, men efterspørgslen er uændret, og der er sonderet muligheder i 2018.

Wadden Tide Nationalparken har i 2017 givet et tilsagn om tilskud på 200.000 kr. til Wadden Tide i 2019. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe for lokal inddragelse, som nationalparken begge deltager i. Tanken er at få inddraget lokale skoler og MitVadehav.dk samt Vadehavets FormidlerForum i pop up-kunstudstillingen og derved få bredt budskabet længere ud.

13


3

Friluftsliv Vadehavets Vagerlag Vadehavets Vagerlag er et samarbejde med Vadehavets Bådklubber, vadehavskommunerne, Kystredningstjenesten, Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen om årlig afmærkning og vedligeholdelse af de rekreative sejlruter i nationalparkens søterritorium. Kommunerne og nationalparken betaler, mens sejlklubberne og nationalparkens skibsfrivillige sætter prikker og tjekker vagere. Andre steder i landet er det sejlklubber og havne, der betaler for afmærkningen, men nationalparken ønsker at bidrage til de rekreative, maritime muligheder og lægger også sekretariat til. Sætningen af de helt store vagere kræver særlige skibe, som betales for opgaven. En leverandør har svigtet lidt i 2018, trods gentagne henvendelser og kontrakter, men det meste er på plads.

Velkomst Rømø og Verdensarven – Realdania: Steder i landskabet Projektet har sikret besøgende en udsigt til verdensarven fra toppen af diget. Der er anlagt en trappe op på diget med særlige fliser, anlagt et kunstigt værft (bakke), renoveret parkeringsplads mv. og plantet på den før ikke så specielt charmerende plads lige før dæmningen til Rømø. Det meste blev anlagt i 2017, men pga. den våde vinter blev bl.a. såning af græs og finjusteringer udskudt til 2018. Her blev også gennemført en fin åbningsceremoni i juni med deltagelse af en række repræsentanter fra Digelaget, Realdania, som betalte 2,5 mio. kr. for det fine anlæg, Tønder Kommune, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, nationalparken og en række lokale borgere. Anlægget er taget i anvendelse, mens der fremover skal gøres mere ved formidling og skiltning.

Tøndermarsk Initiativet

Skiltning

Tøndermarsk Initiativet er et stort projekt i Tøndermarsken med Tønder Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden, Nordea Fonden, Den Danske Naturfond m.fl. Projektet skal forskønne Højer by, bidrage med rekreative muligheder i form af stier og infosteder rundt om i Tøndermarsken, bistå med udvikling af lokal turisme og fødevarer og ikke mindst klimasikring på en måde, så der kommer styr på vandet og bliver mere natur. Nationalparken indgår i styregruppe, følgegruppe og flere arbejdsgrupper og er i tæt dialog på en række konkrete aktiviteter bl.a. fødevarer og etablering af porte til nationalparken og verdensarven sammen med infosteder, ruter og stier, fugleskjul osv. Samarbejdet med projektet forventes koblet tæt med nationalparkens satsning på Mandø, Fanø m.v.

På trods af at det først blev afslået, kommer der alligevel et brunt skilt med henvisning til Nationalpark Vadehavet og Verdensarven på E45 motorvejen nord for grænsen ved Frøslev.

14

Porte til Nationalpark Vadehavet og verdensarven I 2018 blev der taget hul på fundraising til nationalparkens, vadehavskommunernes og mange partneres kommende store og flerårige indsats om etablering af porte, velkomststeder, infosteder, ruter, stier og skiltning. Der har således været dialog med flere institutioner, der ønsker at blive port, ligesom der har været dialog med flere projektpartnere, der ønsker at etablere velkomst- og infosteder. En del af arbejdet på Fanø, i Mandø-projektet og Tøndermarsk Initiativet understøtter / indgår i dette store projekt.


Nationalpark Vadehavet

Interreg Va projekt NAKUWA NAKUWA (Natur Kultur i Verdensarv Vadehavet) er et grænseoverskridende projekt (2017-2020) i Interreg Va-projekt. Der samarbejdes med Business Region Esbjerg samt Nationalpark Wattenmeer og Nordsee Tourismus i Slesvig-Holsten. Formålet er at understøtte en bæredygtig udvikling af sæsonbaserede, aktive oplevelser og muligheder indenfor cykel-, vandre-, fugle- og kulturturisme. Budgettet er på 11 mio. kr. I 2018 er der kommet fart på projektet, og der er bl.a. udviklet seks weekendkurser for kommende fugleguider, afdækket såkaldte ’must see’ kulturoplevelser (rapport), udarbejdet hjemmeside, folder og andre markedsføringsmaterialer. Nationalpark Vadehavet er ansvarlig for kulturturismeaktiviteterne og har bl.a. ansat Henrik Laue Petersen på deltid til at lave produktark for kulturoplevelser. Nationalparken ser desuden projektet

som en platform til at etablere et tættere grænseoverskridende vadehavssamarbejde på kultur koblet med landskab og natur. Der arbejdes desuden med temaruter, cykelkort, vandreapp, håndbog til kultur, fotos og videoer. Projektet vil understøtte nationalparkpartnernes portefølje af oplevelsesprodukter især udenfor sommerperioden.

Formidlingssamarbejde Danmarks Nationalparker Danmarks Nationalparker samarbejder, støttet af Friluftsrådet, om udvikling af formidling, undervisning og uddannelse indenfor natur, kultur og friluftsmuligheder (20172021). Parterne mødes flere gange om året og koordinerer bl.a. fælles deltagelse på Naturmødet. Men der arbejdes også på fremtidige udviklingsaktiviteter, som Friluftsrådet kan understøtte og udbrede andre steder. Helt konkret har

15


Nationalpark Vadehavet

de fire nationalparker delt fire udviklingsprojekter mellem sig, sådan at Thy udvikler forslag til efter-/videreuddannelse / kompetenceudvikling af formidlere og frivillige, Mols Bjerge arbejder med udvikling af et Junior Ranger-koncept tilpasset danske forhold med afsæt i Europarcs model, mens Nationalpark Vadehavet varetager udvikling af undervisningstilbud, spil og øvelser til ungdomsårgange/uddannelser (se indsatsområde 4) foruden Code of Conduct samt udvikling af lejrskoleophold.

Code of conduct Nationalpark Vadehavet udgav i 2015 en rapport, som pegede på muligheder og udfordringer for udvikling af codes of conduct for Vadehavet. Det projekt er løftet op til at kunne applikeres til andre national- og naturparker mv. ved dels en rapport, der viser codes of conduct fra andre nationalparker, og hvad de har gjort, samt hvad vi i Danmark kan genbruge / ikke genbruge fra udenlandske nationalparker. I 2018 er der også arbejdet med en række workshops for lokale brugergrupper bl.a. ryttere, lystfiskere, havkajakbrugere / sejlklubber m.fl. for at få deres bud på god adfærd i naturen, men også de konflikter og problemer, de oplever for sig selv og i mødet med andre brugere af naturen. Også disse erfaringer indgår i forløbet med at formulere codes of conduct sammen med brugergrupperne, naturvejledere, Vadehavets FormidlerForum m.fl.

(TEG) Rekreative balancer Er et projekt gennemført i 2018 i forlængelse af code of conduct. Formålet er at videndele og komme med

16

anbefalinger om rekreative balancer i forhold til menneskers brug af naturen, og i særdeleshed det øgede pres på naturen forårsaget af den hurtigt voksende internationale turisme. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd sammen med nationalparkerne Thingvellir (Island), Jotunheimen (Norge) og Vadehavet. Der er gennemført en interviewundersøgelse med europæiske nationalparker og en litteratursøgning samt workshops. Resultaterne er en rapport og en video, som illustrerer problemstillingerne og peger på mulige løsninger. Arbejdet anvendes i code of conduct-projektet, som fortsættes i 2019.

ViS – Verdensarvssteder i Syddanmark Sammen med Kongernes Jelling og Christiansfeld arbejder Vadehavet på at udvikle oplevelsestilbud med afsæt i verdensarven (2017-2019). Der udvikles konkrete oplevelsesprodukter med tilhørende faktaark, touroperatørmanual, verdensarvsrute/ture og synliggørelse samt markedsføring i form af en verdensarvsavis, journalistbesøg (PR), ligesom der er udarbejdet kernefortællinger og en contentstrategi for hvert sted. Der er produceret en video ”Generations”, som viser tre generationers besøg på de tre verdensarvssteder, og der tages en række fotos. Projektet udvikles sammen med lokale turismeorganisationer og er finansieret af Region Syddanmark samt Kolding, Vejle og vadehavskommunerne. Budgettet er på 3 mio. kr.


4

Nationalpark Vadehavet

Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling Nationalparkskibet Vadehavet Nationalparkskibet Vadehavet ligger skiftevis ved Kammerslusen og Skibbroen i Ribe. Der er i 2018 desuden truffet fremtidig aftale med Esbjerg Havn om mulighed for at ligge ved Esbjerg Strand (ny del af Esbjerg havn), når skibet skal anvendes i den nordlige del af nationalparken. I løbet af året har de skibsfrivillige – og tak til dem – sejlet skibet til en række events rundt om i Vadehavet bl.a. til Ho, Varde, Esbjerg, Fanø og Ribe. Her har anslået 1000 mennesker været om bord og fået fortællinger om det særlige skib, der er skabt til Vadehavet, men også nationalparken og verdensarven med særligt fokus på den maritime kulturarv. I 2018 var skibet på værft og blev bl.a. malet udvendigt. Efterfølgende blev skibets indvendige vægge folieret med lækre formidlingsplancher og smukke tegninger af naturkunstneren Marco Brodde. Skibet er også anvendt af skibsfrivillige og Vagerlaget til at efterse prikker og vagere rundt om i Vadehavet, se Vadehavets Vagerlag.

Mobil udstilling Nationalparkens mobile udstilling var udlånt en stor del af sommerhalvåret 2018. Udstillingen køres af vores to frivillige, fantastiske ambassadører – og det er vi glade

Der er udarbejdet nye samarbejdsaftaler for 2019-2024 mellem Nationalpark Vadehavet og Vadehavets FormidlerForum

for - året rundt til events i hele nationalparkens område bl.a. til Blåvand Fuglestation, Myrthuegård, Vild med vand Fanø, Esbjerg Golfklub, Darum Camping, Seminariehuset i Ribe, Ribe Camping, Maritim Dag i Ribe, Mellerupcentret, Skærbæk Kursuscenter, Margueritløbet i Højer, Smag på Marsken i Højer, Digeløbet i Højer, Højer Art Jam, Højer Mølledag, Tønder Festival samt Tønder Distriktsskole.

Nationalpark app Nationalpark-app'en findes fortsat, men der er ikke udviklet på indholdet i 2018. Nationalparken har bidraget økonomisk til fortsat fælles udvikling af app’en. P.t. sonderes løsninger sammen med de andre nationalparker om kortløsninger og andre features, som vil bringe app’en op til dato.

Vadehavets FormidlerForum Samarbejdet med Vadehavets FormidlerForum er tæt og meget positivt. Vores formidlingskonsulent Ditte bruger stort set hele sin tid på at koordinere samarbejdet og på udvikling af formidlingsaktiviteter sammen med Vadehavets FormidlerForum, bl.a. testede vi nye samarbejdsformer og -indhold på Naturmødet 2018 med succes for begge parter. I 2018 har nationalparken faciliteret en strategiproces for Vadehavets FormidlerForum, og der er formuleret en god, konkret plan for 2019-2024, som er tæt linket til nationalparkens plan 2019-2024. Planen er politisk godkendt af styregruppen i Vadehavets FormidlerForum, hvor de fire Vadehavskommuner, Naturstyrelsen, nationalparken og Friluftsrådet er repræsenteret. Der er udarbejdet nye samarbejdsaftaler for 2019-2024 mellem Nationalpark Vadehavet og Vadehavets FormidlerForum om samarbejdet generelt, om formidlingskonsulenten, om partnerdagen, temaarrangementer og MitVadehav. Der er også gennemført en studietur for 30 formidlere fra Vadehavets FormidlerForum og en VFF Fællesdag med ligeså mange deltagere i 2018. Begge dage med god succes.

MitVadehav I 2018 blev der skiftet koordinator på MitVadehav. Ny er Helle Hovmand Rasmussen – men pga. dygtig ledelse fra Myrthue, så er det ikke noget, som påvirker indsatsen og samarbejdet. Det kører fortsat professionelt med +160 nye og opdaterede opgaver, lege og øvelser. Teknikken har dog drillet, og i det nye år skal der ses på en mere stabil platform. Der er afholdt lærerkurser i brug af MitVadehav bl.a. med deltagelse af lærere fra Nyborg. En klar indikation på, hvor professionel en læringsplatform, vi har fået udviklet – og fortsat udvikler – med afsæt i Vadehavet.

17


Nationalpark Vadehavet

MitVadehav kopieres i øvrigt af nationalparkerne Thy, Mols Bjerge og Skjoldungernes Land, og også tyske og hollandske kolleger henter inspiration på MitVadehav.

Forskningsdagen Hen ved 100 deltagere og 12 meget forskellige forskningsindslag fra dygtige forskere gjorde Forskningsdagen 2018 til en god succes. Nationalparkens Forskningsudvalg, som dygtigt står bag dagen, har suppleret sig med en forsker mere, som forsker i marin økologi og bunddyr.

Video, fotos • • • •

Ensianblåfuglen i Nationalpark Vadehavet. syv min. video Ynglefugle på stranden i Nationalpark Vadehavet ni min. video. Der er produceret og udsendt seks contentpakker med fotos, tekster og videos i hver pakke. Temavideo produceret om kultur, kunst, poesi og gastronomi i Vadehavet + fem korte videos om temaarrangementets indslag.

Events Nationalparken har helt eller delvist arrangeret og medvirket på flere udvalgte events i 2018, bl.a.

Ungdomsuddannelser Er tidligere nævnt i samarbejdet med Friluftsrådet og Danmarks Nationalparker. Der er afholdt indledende møder med bl.a. Ribe Katedralskole og UC Syd, om de er interesserede i samarbejde om bl.a. udvikling af ungdomsuddannelser. Det ser positivt ud.

IWSS – Den Internationale Vadehavsskole Et centralt led i samarbejdet mellem vadehavspartnere i Nederlandene, Tyskland og Danmark er IWSS. Her videndeler og mødes naturvejledere og andre formidlere på tværs af grænserne og udvikler fælles materialer og øvelser. Ikke alt er lige egnet til danske forhold, men de forskellige pædagogiske og didaktiske kulturer gør alle klogere. Senest mødtes en række formidlere i Lauwersoog (Nederlandene) til samarbejde om storytelling-teknikker og kompetenceudvikling generelt. IWSS har udarbejdet en strategi for IWSS-samarbejdet, som er blevet indarbejdet i den trilaterale Leeuwarden-deklaration (maj 2018).

Hjemmeside, Facebook, Instagram, nyhedsmail Alle platforme er vokset med følgere og likes i løbet af året. • • • •

Hjemmesidebesøg pr. måned i snit: 1.345 Facebookfølgere: 504 Instagramfølgere: 1.552 Nyhedsmail abonnenter: 70

Magasin, rapporter, andre tryksager Antallet af producerede og genoptrykte tryksager i 2018 omfatter: • • • • •

18

Fællesfolder for de 5 nationalparker (1.000 eks.) Nationalparkmagasin nr. 5 (50.000 eks.) Temahæfte # 9 Moderne Naturforvaltning (3.000 eks.) Nationalpark Vadehavet: Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024 (5.000 eks.) NAKUWA faglig rapport: Vadehavskultur. Kulturfortællinger og must see-kulturoplevelser.

• • • • • •

Nationalparkdagen med Myrtue og en række andre partnere Naturmødet med Vadehavets FormidlerForum og Danmarks Nationalparker Tønder Festivalen med Tøndermarsk Initiativet Læringsfestivalen med Vadehavets FormidlerForum og en række partnere med fokus på salg af lejr-skoleophold Sønderjylland indtager Rådhuspladsen med Destination Sønderjylland ITB (Berlin) – med vadehavskolleger fra Holland og Tyskland

Eksponering for anslået 75.-100.000 mennesker.

Temamøder Der er afholdt to temamøder i 2018. I foråret lagde FIMUS lokaler til et temamøde om 'Vadehavet under overfladen' med 90 deltagere. I august blev der i forbindelse med Tønder Festival afholdt et temamøde om 'Musik, mad, kunst og folkelighed' i Vadehavet med tæt på 200 deltagere.

Foredrag, oplæg mv. I løbet af året har sekretariatet holdt en række oplæg for skoler, virksomheder, foreninger, indvielser, receptioner, på ITB osv. Samlet har der på denne måde været direkte kontakt med min. 2.000 deltagere.


Nationalpark Vadehavet

19


5

Lokalområder, erhverv og turisme Partnerprogram Nationalpark Vadehavets partnerprogram har til formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og services med tilknytning til Nationalpark Vadehavet, samt bidrage til synliggørelse af denne. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe et brand, der sender signaler til forbrugerne om troværdige, kvalitative, egnsspecifikke produkter, som associeres med vores særlige natur, kultur og nationalpark. Vi har fem kategorier:

Nationalpark Vadehavets partnerprogram Nationalparkambassadør Nationalparkpartner Nationalparkprodukt Verdensarvspartner

workshop for uddannelses- og forskningspartnere med fokus på ungdomsuddannelser, og der er planlagt kurser for verdensarvspartnere for de næste fire år.

Tilskud Nationalpark Vadehavet har to tilskudspuljer, som kan søges af forskellige interessenter. Hertil kommer direkte tilskud til enkeltstående initiativer. I den ene pulje var der i 2018 afsat 500.000 kr. til støtte til eksterne projekter, der uddeles to gange årligt. I 2018 blev puljen delt ligeligt mellem de to temaer kultur og natur.I den anden pulje var der afsat 100.000 kr. til lokale netværksarrangementer, udvikling af nye, mindre events, mindre friluftsprojekter og mindre naturprojekter. Der var i 2018 to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Nationalpark uddannelse og forskning

Lejrskole Partnerprogrammet er i 2018 vokset med 23 nye partnere og der er nu 181 partnere. Der blev afholdt en god og positiv Partnerdag i februar 2018 med cirka 140 deltagere med fin feed back. Her mødes partnerne, deler viden og erfaringer samt får inspiration og ny viden om Vadehavet, nationalparken og Verdensarven. Ambassadørgrenen af partnerprogrammet tæller ved årets udgang 47 privatpersoner, fortrinsvis fra vadehavsområdet. For ambassadørerne havde vi i juni landsbyvandring med efterfølgende grillhygge på Rømø med 25 cirka deltagere, og i november havde vi ambassadørarrangement med 24 deltagere på Vadehavscenteret. Der er i 2018 planlagt en

Nationalpark Vadehavet finansierede sammen med Region Syddanmark i 2017 landets første omfattende markedsanalyse af lejrskolemarkedet. Den viste, at Vadehavet har fornuftige muligheder for at øge tiltrækningen af lejrskoler fra især Københavnsområdet. Derfor besluttede hen ved 30 partnere sig for at arbejde videre med at tiltrække flere lejrskoler og i første omgang at øge Vadehavets synlighed på lejrskolemarkedet. Der blev lavet en folder, en Facebook-profil og deltaget på Læringsfestivalen i 2018. Allerede ved udgangen af 2018 udtrykker enkelte partnere, at de oplever en øget efterspørgsel fra skoler om lejrskoleophold, som konsekvens af indsatsen. Næste skridt bliver udvikling af produkter, oplevelser og tilbud som kan forstærke attraktiviteten i forhold til at afholde lejrskoler ved Vadehavet.

Overordnede temaer i tilskudspuljen til eksterne projekter 2018 Forår: Kultur Efterår: Natur

20


Nationalpark Vadehavet

STØTTE TIL EKSTERNE PROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet–projekttitel

Tilsagnsdato

Museum Sønderjylland

Vadehavet i en kurv

22. Juni

Beløb, kr. 10.522

Naturcenter Tønnisgård

Vadehavet som byggemarked

22. Juni

50.000

Foreningen ”Bevar Svenskerbroen”

Restaurering og genopførelse af ”Svenskerbroen”

22. Juni

50.000

Fanø Kommune

Kulturarvsformidlende vægmaleri eller 3d-maleri

22. Juni

25.000

Havneby Digelag

Sti på havneby dige

22. Juni

50.000

Audiograf music

Kunsten at glædes i kor

22. Juni

62.000

Aarhus Universitet

Vadehavets betydning for fældende klyder: hvilke områder er særligt vigtige og hvornår på året?

14. december

94.600

Beløb, kr.

STØTTE TIL LOKALE NETVÆRKSARRANGEMENTER OG PROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet–projekttitel

Tilsagnsdato

Sønderho Havn Støtteforening

Fra Toldboden til Børsen

15. juni

2.000

Naturcenter Tønnisgård

Forbedring af friluftsmulighed i grillhytten på Naturcenter Tønnisgård

15. juni

10.000

Foreningen Mandøhuset

Markering af 75 års dagen for nedskydning af Halifaxfly på Mandø

15. juni

3.500

Farup Landsbyfælled

Sheltere ved Farup Landsbyfælled

17. juni

10.000

Foreningen Skøgum

Rutesejlads med turister på Ribe å og i Vadehavet

21. juni

2.000

Vadehavets Bådklubber

Netværksmøder for sejlklubberne i Vadehavet

21. juni

2.000

FanøPlus Oplysningsforening

Popuphøjskole

21. juni

4.000

Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Shelter ved Sneum

21. juni

10.000

Natur & Kultur i Ho

Shelter i Ho

02. juli

Foreningen Fanø Østersfestival

Fanø Østersfestival

14. december

Blåvandshuk Udviklingsråd

Ture for børnehavebørn til Skallingen

14. december

6.750

Claus Christensen

Hegning af forland, Mandø

14. december

10.000

Støtteforeningen for Specialcenter Rabu

Ture i Nationalpark Vadehavet

14. december

10.000

Ellen og Peter Mattesen

Shelter ved Højer Gamle Dige

14. december

10.000

Hjerting Kanelaug

Bynært vadehav

14. december

9.615

9.611 10.000

STØTTE TIL NATIONALPARKDAG-AKTIVITETER Tilskudsmodtager

Aktivitet–projekttitel

Tilsagnsdato

Beløb, kr.

Lokalforeningen Janderup

Nationalparkdag 2018

18. april

2.000

NaturKulturVarde/ Vardemuseerne

Nationalparkdag 2018

18. april

5.000

Myrthuegård

Nationalparkdag 2018

18. april

25.000

Tilskudsmodtager

Aktivitet–projekttitel

Tilsagnsdato

Tønder Festival Foreningen

Vadehavsområde på Tønder Festival 2018

10. august

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet

18. december

STØTTE TIL ENKELTPROJEKTER Beløb, kr. 25.000 112.000

21


6

Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv Nationalpark Vadehavet er født ind i samarbejde mellem Nederlandene, Tyskland og Danmark om at beskytte Vadehavet. Samarbejdet, som har bestået i over 40 år, er blevet tættere med godkendelsen som fælles Verdensarv.

Strategiforum for Vadehavet som Verdensarv Der samarbejdes mellem nationalparken, de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Tøndermarsk Initiativet og en række partnere om at realisere en strategi med et tilhørende aktivitetskatalog. Nationalparken er lead på en række af aktiviteterne, der tager afsæt i lokale behov, men koordineret med den trilaterale (og af UNESCO forlangte) Strategi for Bæredygtig Turisme, og med Tønder-deklarationen (2014) og Leeuwarden-deklarationen (2018).

Rigsfællesskabets Verdensarvssteder Formand, sekretariatsleder og medarbejdere har deltaget i møder med Rigsfællesskabets Verdensarvssteder om samarbejde om øget synlighed, herunder dialog med VisitDenmark. Der er etableret et godt netværk med de meget forskellige verdensarvssteder.

Nordens Verdensarvssteder Nationalpark Vadehavet er medlem af foreningen af nordiske verdensarvssteder, som holdt medlemskonference i Vingsted i 2018 med udflugt til Vadehavet og Vadehavscenteret. Medlemsskabet giver et godt netværk med gode muligheder for samarbejder.

Europarc Nationalpark Vadehavet er medlem af Europarc Federation, som samler Europas national- og naturparker. Nationalparken har ikke haft lejlighed til at udnytte medlemsskabet i større omfang endnu, men forventer faglig viden, erfaringer og netværk.

Focal point I 2016 blev Nationalpark Vadehavet det nationale focal point for Verdensarv Vadehavet, dvs. vi skal sikre korrekt brug af Verdensarv Vadehavets logo og skal fungere som omdrejningspunkt for kommunikationen af Verdensarven på den ene side, og på den anden side holde dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, UNESCO og verdensarvskollegerne i Holland og Tyskland.

Leeuwarden-deklarationen 2018 I maj blev den 13. ministerkonference for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde afholdt i Leeuwarden i Holland,

22

hvor miljøministrene fra alle tre vadehavslande deltog. Hovedbegivenheden var underskrivelse af en ny deklaration, Leeuwarden-deklarationen, der vil sætte rammerne for samarbejdet om at beskytte og bevare Vadehavet på tværs af landegrænser for perioden 2018-2022. Leeuwarden-deklarationen afløser Tønder-deklarationen fra 2014. Det var i øvrigt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensens første udlandsoptræden. Fra nationalparken deltog formand Janne Liburd, som er et af de tre danske medlemmer af Wadden Sea Board (regeringernes nedsatte råd), og næstformand Preben Friis Hauge, som i 2018 blev formand for Wadden Sea Forum (græsrøddernes forum). Ved samme lejlighed blev strategier og erklæringer for forskning, undervisning og formidling, flyway og swimway underskrevet. Leeuwaarden var også Europæisk Kulturby 2018, så der var også en række tilknyttede events og arrangementer for børn og voksne med afsæt i vadehavssamarbejdet og som en del af kulturby programmet, som klart viser den betydning hollænderne tillægger Vadehavet, ministerdeklarationen og Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.


Nationalpark Vadehavet

Trilaterale arbejds- og ekspertgrupper Nationalpark Vadehavet deltager udover ovennævnte Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum i en række trilaterale arbejds- og ekspertgrupper bl.a. marsk- og klitgruppen, fuglegrupperne, bæredygtig turisme, partnerhubgruppe og tidligere nævnte IWSS. Senest er der deltaget i forskningsgruppen. Det vurderes, at deltagelsen er en præmis for at have indflydelse på og indsigt i det, der foregår i det trilaterale arbejde om at beskytte Vadehavet, selvom det er tidskrævende pga. rejsetid og overnatninger.

Projektet har partnere fra nationalparker, ministerier, turismeorganisationer, NGO’er, universiteter mv. i Tyskland, Nederlandene, England og Norge. Budgettet er på 30 mio. kr. Leadpartner CWSS – Det Fælles Vadehavssekretariat (Wilhelmshaven), som desværre har været lidt sendrægtige i projektstarten. For Nationalpark Vadehavet ses projektet især som platform til at udvikle verdensarvspartnerprogrammet og til udvikling af gode tilbud om at komme ud i Vadehavet på en sikker og spændende måde samt inspiration i forhold til at arbejde med bæredygtig (turisme-) udvikling i et naturområde.

Interreg Vb – Prowad Link Prowad Link-ansøgningen til Interreg Vb North Sea blev afvist i 2017, men omskrevet betydeligt og godkendt i juni 2018. Projektet skal med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som drivkraft for uvikling arbejde med markedskommunikation, brandaktivering (med afsæt i UNESCO Verdensarven), partnerskabsmodeller, undersøgelser af naturen som drivkraft for udvikling og ikke mindst udvikling af konkrete, bæredygtige oplevelsestilbud i naturen, naturuddannelser, lokale fødevarer mv. Endelig skal det undersøges, om der kan laves en natur- og verdensarvsrute rundt om Nordsøen, herunder om der er et marked for en sådan rute. Nationalpark Vadehavet er ansvarlig for arbejdet med udvikling af konkrete oplevelsestilbud og ruten (WP6).

23


Nationalpark Vadehavet

Kommunikation PR

Omtale i danske medier i 2018. Kilde: Infomedia, 2019

I 2018 er udsendt lidt færre pressemeddelelser end i 2017 og 2016. Antallet af registrerede omtaler af Nationalpark Vadehavet i medierne i Danmark i 2018 – søgeord ’Nationalpark Vadehavet’ – ses i tabellen til højre.

Øvrige kommunikationsaktiviteter I 2018 er der fortsat lagt fotos, tekster og videoer op på online-databasen Skyfish, som partnere, presse og andre kan tilgå med differentierede adgangsmuligheder.

Regionale og lokale dagblade

121 artikler

TV

10 indslag

RADIO

22 indslag

Landsdækkende dagblade

39 artikler

Fagblade og magasiner

11 artikler

Lokale ugeaviser

73 artikler

webkilder

60 artikler

nyhedsbureauer

2 artikler

I alt

338 artikler (358 i 2017)

35

30

Artikler Artikler

25

20

15

10

5

0 Januar

24

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November December


Nationalpark Vadehavet

25


Nationalpark Vadehavet

Organisation Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet. Nationalpark Vadehavet har en velfungerende aftale om administrativ bistand (HR, løn, IT, økonomisystem) med Naturstyrelsen. Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk.

i december 2017. Barbara Krarup Hansen har været ansat i jobtræning i april, maj og juni 2018.

Bestyrelse

Sekretariatet har arbejdet på de indre linjer og strukturer:

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges direkte af Miljø- og Fødevareministeren, for de øvrige har organisationerne indstillet en mand og en kvinde til ministeren, som derefter udpeger bestyrelsen. I 2018 er der afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde. Mødereferater mv. kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalparkvadehavet/organisation/

Nationalparkråd Nationalpark Vadehavets råd har 31 medlemmer, hvoraf lokalområderne er repræsenteret med 13 medlemmer. De enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Formand og næstformand vælges af rådet på dets konstituerende møde. På samme møde indstiller rådet to kvinder og to mænd til rådets pladser i bestyrelsen, hvor ministeren vælger en kvinde og en mand. Der er afholdt fire møder i 2018, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på; http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/organisation/ Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2018 har rådet bl.a. fremkommet med idéer og forslag samt prioriteret samme til nationalparkplanen og har arbejdet med emner som friluftsliv og code of conduct, muligheder for involvering af lokalsamfundene i naturforbedring, puljen til støtte af lokale netværksinitiativer, porte og støttepunkter samt nationalparkplanen. Bestyrelse og råd var på en årlig fælles ekskursion i november og afholdt fællesmøde i december. Ekskursionen gik til Husum med besøg på Nationalparkhaus, Nissen Haus (museum) og Lammkontor. Tak til Hans Ulrich Rössner fra WWF for oplæg og for at vise rundt i weekenden. Henrik Laue Petersen er tiltrådt på en timekontrakt på Interreg Va NAKUWA og Interreg Vb Prowad Link projekterne med ansvar for at udvikle oplevelsestilbud sammen med parterne. Rebekka Nissen har været ansat i jobtræning i januar, februar og marts 2018 efter praktikforløb

26

Mads Bruun har været i praktik som skov- og landskabsingeniør i september og oktober 2018.

I 2018 blev 71% af timeforbruget brugt på projekter mod 50% i 2015. Meget tilfredsstillende, set i lyset af arbejdet med nationalparkplan 2019-2024. • • • • • • • •

MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april. Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet med og for medarbejderne. Resultatlønsaftale indført med kollektivt mål, individuelt fagligt mål, individuelt personligt udviklingsmål. Tager bl.a. afsæt i MUS. Efter- og videreuddannelse: Der er deltaget i kurser i bl.a. personlig kommunikation, projektledelse, arbejde med frivillige foruden faglige konferencer og workshops. Intern studietur i juni gik til Marbækområdet, Janderup, Varde Ådal, Kjelst og Ho Bugt med bl.a. guidet rundvisning og besøg hos og møde med partnere. En hushåndbog (arbejdstitel) udvikles løbende. Relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede og compliancemål indfriet. 4-årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver, opdateres kvartalsvist.


Nationalpark Vadehavet

Bestyrelsen 2018 Syddansk Universitet, Janne Liburd, formand / udpeget

Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde

Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand

Danmarks Jægerforbund, Hans Christian Fuglsang

Esbjerg Kommune, Annemette Knudsen Andersen, erstattet af May-Britt Andrea Andersen i september

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen

Fanø Kommune, Marius Nielsen

Digelagene, Kjeld Andreasen

Tønder Kommune, Susanne Linnet, erstattet af Bo Jessen i april

Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen Blåvandshuk)

Danmarks Naturfredningsforening, Britt Schack Hansen

Nationalparkrådets formand, Svend Tougaard

Friluftsrådet, Hanne Voetmann

Nationalparkrådets næstformand, Anne Marie Overgaard

Landbrug & Fødevarer, Mikael Nørby-Lassen

Rådet 2018 Vadehavets Bådklubber, Svend Tougaard, formand

Lokalområderne:

Museerne i Vadehavsomr, Anne Marie Overgaard, næstform.

Marsken omkring Sneum Å, Randi Kragh Hansen

Destination Sydvestjylland, Poul Therkelsen

Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær

Business Region Esbjerg, Winnie Abildgaard

Varde Ådal, Ole Andreasen

Institut for Bioscience, Thomas Bregnballe

Marbækområdet, Claus Løth

Forsvarets Ejendomsstyrelse, Kim Leerhøy, erstattet af Karen-Marie Mortensen i december

Fanø, Ole Mouritzen

GEUS, Merete Binderup

Fanø, Karen Boel Madsen

LAG Tønder, Inger Lauridsen, erstattet af Johanne Ludvigsen i august

Ribemarsken, Kent Rygaard

LAG Fanø, Jørgen Chr. Müller, erstattet af Kim Dahl Madsen i februar

Ribemarsken, Jens Lorenzen

Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen

Mandø, Ove Nielsen

Danmarks Fiskeriforening, Oluf Stenrøjl Kristensen, pladsen er ubesat fra marts

Rømø, Jan Gravesen

Region Syddanmark, Poul Fremmelev

Rømø, Arne Hansen

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Tuk Andreasen, erstattet af Mette Nielsen i marts

Tøndermarsken, Bodil Arbjerg Lundby

Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet, Bo Jessen, erstattet af Karen Sandrini i maj

Tøndermarsken, Niels Johansen

Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye Vadehavskunstnerne, Niels Kongsbak

Sekretariatet Sekretariatsleder, Peter Saabye Simonsen

Konsulent, natur og landskab, John Frikke

Konsulent, friluftsliv, økonomi og tilskud, Sara Lindholt

Sekretær, frivilligkoordinator, Alette Houman Dyhrfjeld

Kommunikationskonsulent, Jens L. Hansen

Konsulent, formidling, Ditte Hviid Dyrbo

Konsulent, kultur, trilateralt og verdensarvssamarbejde (ansvar for logo mv.) Anne Husum Marboe

27


Nationalpark Vadehavet

Økonomi 2018 Økonomien og nøgletallene for 2018 ser tilfredsstillende ud: • • • • •

7,9 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet - Finanslovsbevilling. Indtægter 9,2 mio. kr. inkl. Finanslovsbevilling. Udgifter 9,4 mio. kr. Budgetteret underskud dækkes af opsparing. Eksterne fonds- og EU-midler 1,2 mio. kr. Akkumuleret underforbrug 2012-2018 giver en opsparing på 2,2 mio. kr. ved årets udgang.

Kommentar til budget: • De danske nationalparker modtager alle det samme tilskud fra Finansloven, dvs. at Nationalpark Vadehavet ikke modtager ekstra bidrag og ressourcer til verdens arvsaktiviteter og Trilateralt Vadehavssamarbejde. • Der er hentet ekstern finansiering fra bl.a. EU, Friluftsrådet, de fire vadehavskommuner og 15. juni Fonden. • Der er (igen) skærpede krav fra Finansministeriet om ikke at flytte budgetter fra et kvartal til det næste og i særdeleshed overføre fra et regnskabsår til det næste. • Der tæres nu på den akkumulerede opsparing 2012-2018. • Budgetlægning er øget fra 36 til 48 måneder frem i tiden.

2012-2018 Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 2012-2018 vises i kurverne til højre. Den røde linje er vores omsætning i mio. kr., mens den blå viser vores bevilling.

Budget 2019-2022 Der er afsat 9,2 mio. kr. på Finansloven årligt i 2019-2022 til Nationalpark Vadehavet, dvs. 1,3 mio. kr. mere om året end de foregående år. Budgetterne for de kommende år vil blive øget i takt med at der indhentes midler fra eksterne fonde og programmer.

Budget 2019-2022 2019

2020

2021

2022

Indtægter

11,3 mio. kr.

10,5 mio. kr.

9,6 mio. kr.

9,3 mio. kr.

Udgifter

10,8 mio. kr.

10,3 mio. kr.

9,3 mio. kr.

9,0 mio. kr.

28

1,3 mio. kr. mere om året end de foregående år


Nationalpark Vadehavet

16

Bevilling 14

OmsĂŚtning 12

10

8

6

4

2

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

29


Nationalpark Vadehavet

Bilag regnskab 2018 Indtægter

(kr.)

Finanslovsbevilling Bevilling

7.900.000

Finanslovsbevilling i alt

7.900.000

Øvrige indtægter NPV Vadehavets Vagerlag

41.679

Øvrige indtægter i alt

41.679

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018 NPV Realdania – Steder i Landskabet NPV Mit Vadehav NPV Vadehavets formidlerforum koordination NPV Interreg 5b Prowad Link NPV Oplevelser i Vadehavet – på tur i verdensarven NPV Interreg 5a NAKUWA

86.283 7.786 222.137 59.950 3.993 460.282

NPV Strandtudse 15. juni fonden

55.091

NPV Lejrskole

21.408

NPV Code of conduct

58.180

NPV Ungdomsuddannelser

6.813

NPV Junior Ranger

3.650

NPV Kompetenceudvikling formidlere

1.460

NPV IWSS

22.871

NPV Formidlingssamarbejde nationalparker

15.207

NPV Verdensarvssteder i Syddanmark

116.976

NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn

48.313

NPV FR Ungdomsuddannelser – det åbne laboratorium

12.188

NPV FR Lejrskole NPV FR Code of conduct udvikling NPV FR Kompetenceudvikling formidlere NPV FR Junior Ranger NPV TEG Nordisk Ministerråd

528 32.780 2.032 283 5.718

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018 i alt

1.243.925

Indtægter i alt

9.185.604

Udgifter Udviklings- og driftsopgaver Ledelse Hus-, fælles- og vidensdelingmøder Kompetenceudvikling for enheden/området

33.255 141.633 66.655

PU(L)S, MUS, TUS, LUS, GRUS

37.852

Nationalparkplan og beretning

520.171

Bestyrelse, råd og udvalg

501.266

Administration, budget og bevilling

839.573

NPV Formidling og profilering

422.194

NPV Støtte til eksterne projekter

328.351

NPV Vadehavets Vagerlag

89.891

NPV Realdania – Steder i Landskabet

92.877

NPV Trilateralt vadehavssamarbejde

221.971

NPV Forskning NPV Nationalparkpartner NPV Kystfugle Regnskab 2018 var afsluttet og indsendt ved udarbejdelse af rapporten, men afventer endelig godkendelse fra Miljøstyrelsen

30

73.898 408.618 67.119


Nationalpark Vadehavet

Udgifter fortsat NPV Bevaringsværdige bygninger

(kr.) 1.635

NPV Nationalparkmagasinet

318.072

NPV Mit Vadehav

391.072

NPV Vadehavets formidlerforum koordination

346.813

NPV Mobil udstilling

18.665

NPV Temamøder og –hæfter

212.528

NPV Porte til Nationalpark Vadehavet og verdensarven

110.003

NPV Mobilapplikation

29.656

NPV Skiltning

47.077

NPV Særlig Natur

147.599

NPV Prædation

120.125

NPV Græsning

303.302

NPV Hjemmeside, Facebook og nyhedsmail

238.627

NPV Overordnet sti- og rutenet

10.000

NPV Wadden Tide 201X

6.815

NPV Nationalparkprodukter

1.708

NPV Støtte til lokale netværksarrangementer NPV Evaluering og monitering NPV Verdensarv i Danmark og i Norden NPV Nationalparkdag NPV Nationalparkskib – drift og vedligehold NPV Landsdækkende markedsføring

124.754 182 91.506 37.088 652.407 909

NPV Natur – projektudvikling og samarbejde

56.205

NPV Oplevelser – projektudvikling og samarbejde

34.247

NPV Interreg 5b Prowad Link – ansøgning

46.154

NPV Real Dania Tøndermarsk Initiativet

30.180

NPV Oplevelser i Vadehavet – på tur i verdensarven NPV Oversigt over værdifulde naturtyper og arter NPV –Interreg 5a NAKUWA NPV Strandtudse 15 juni fonden NPV Lejrskole NPV Mandø NPV Bevaring af landskabet NPV Code of conduct NPV Ungdomsuddannelser

5.633 182 596.249 92.801 17.196 122.275 7.960 56.437 5.452

NPV Junior Ranger

2.726

NPV Kompetenceudvikling formidlere

3.816

NPV IWSS

82.346

NPV Formidlingssamarbejde nationalparker

38.485

NPV Verdensarvssteder i Syddanmark

117.093

NPV Ynglefugle i Esbjerg Havn

19.265

NPV FR Ungdomsuddannelser – det åbne laboratorium

12.726

NPV FR Lejrskole NPV Code of conduct udvikling NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillige NPV FR Junior Ranger NPV TEG Nordisk Ministerråd NPV InnoAgeing NPV Interreg 5b Prowad Link Dummy Udgifter i alt Årets resultat

545 34.965 2.181 363 36.913 3.180 127.384 814.771 9.423.596 -237.993

31


Nationalpark Vadehavet

32


Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavets værdifyldte historie Er vores kernefortælling. Den beretter om os og området. Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt. Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls. Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn. Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: At benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage. Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser du vil tage til dig – og med dig videre i dit liv.

33


Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, DK–6792 Rømø, tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.