Multifunktionel landbrugsdrift på lavbundsarealer

Page 1

PERMECO-MODELLEN

Multifunktionel landbrugsdrift på lavbundsarealer

Nytænkning af driften af græsarealer i marsken ved Vadehavet


Dyre ve lfæ rd

Cirkulær

PERMECO

t

Fremtidens landbrugsmodel

Fødevarer

bioøkonimi

iljø M

a im Kl

Biod i v e rs i t e


SAMMENDRAG

Multifunktionel landbrugsdrift på lavbundsarealer Nytænkning af driften af græsarealer i marsken ved Vadehavet, hvor effekten på klima, natur og miljø dokumenteres i et moniteringsprogram over en 5-årig periode

Der er behov for realiser­ bare løsninger, der kan bidrage til landdistrikternes udvikling og forbedringer af klima, natur og miljø.

Lavbundsarealer spiller en hovedrolle i at reducere landbrugssektorens klimaaftryk. Men potentialerne bliver ikke forløst i tilstrækkeligt omfang, så længe løsningen alene handler om, at staten skal kompensere landmændene for at standse dyrkningen. Dette projekt vil udvikle løsninger, hvor landmandens økonomiske aktiviteter går hånd i hånd med dyrevelfærd, klima-, natur- og miljøhensyn på lavbundsarealerne. Løsningerne, der udvikles i projektet, kan udbredes til andre landmænd og betyde, at lavbundsarealerne bidrager til flere bundlinjer og samtidigt indebære store samfundsøkonomiske besparelser.

Side 3


Græsarealerne suppleres med såning af næringsrige og robuste urter og græsser

De pløjefri lavbundsarealer binder CO2 i jorden. Arealerne afgræsses eller høslættes

Restproduktet fra varemeproduk­ tionen anvendes som gødning på de lavtliggende arealer

Græs og urter

Gødning Væskefraktion

Biodiversiteten for planter, fugle og insekter øges

Multifunktionel landbrugsdrift på lavbundsarealer

Restprodukt fra varme­ produktionen leveres tilbage til landmanden

Kompost Fiberfraktion

Restprodukt anvendes som dybstrøelse i staldene, hvilket øger dyrevelfærden

Dyre­­­­ velfærd

Høet anvendes som foder i staldene, hvilket øger dyrevelfærden Ny kvægrace – græsningstilpasset kombineret kød- og mælkerace

Fjernvarmeproduktion

Gylle

Gylle fra staldene leveres til biogasanlæg til varmeproduktion

Produktion af højkvalitetsmælk og kødprodukter, der oplever en stigen­ de efterspørgsel


· · · ·

Produktion af mælk og kød Høj biodiversitet på store sammenhængende arealer Tilbageholdelse af næringsstoffer CO2-deponering

På 100 ha landbrugsjord i Ribe-marsken afprøves og moniteres den nye driftsform i mindst 5 år. For at sikre unbiased dokumentation vil bl.a. Aarhus Universitet, Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) og Center for Fødevarer og Jordbrug stå for moniteringen.

Samfundsinteresser

Danmarks landdistrikter udfordres af affolkning og manglende lokale virksomheder. Projektet skaber landbrugsprodukter, der har en positiv fortælling om et mindre aftryk på miljø og CO2-udledning samt en positiv effekt på biodiversiteten. Dette vil tilgodese et voksende behov/efterspørgsel hos befolkningen for at købe lokale varer, som er klima- og miljøvenligt produceret. Driftsformen vil også reducere den tunge landbrugstrafik til arealerne, hvormed de bløde trafikanter kan bevæge sig mere sikkert rundt i lokalsamfundet, hvilket er en vigtig parameter for livskvaliteten i landdistrikterne. Endelig vil den reducerede trafik være positiv for miljøet og økonomien hos landbruget. Ved at gentænke landbrugsdriften er det projektets formål at vise, at driftsformen kan reducere det miljøbelastende aftryk betydeligt. Driftsformen vil også kunne understøtte det traditionelle landbrug med grovfoder eller biomasse til biogasanlæg fra områder, hvor klimaændringerne fremover gør arealerne for våde til, at de kan afgræsses med dyr. Et rentabelt landbrug på lavbundsarealer vil sammen med en omfordeling af midler i EU’s landdistriktsprogram kunne bidrage til, at arealerne ikke ender med kun at blive en statslig udgift i forhold til at binde CO2 i jorden, men også mindsker udledningen af næringsstoffer og styrker biodiversiteten, som f.eks. forholdene for ynglende engfugle. Derved sikres også en overholdelse af de gældende NATURA 2000-forpligtelser.

Projektet skaber land­ brugsprodukter, der har en positiv fortælling om et mindre aftryk på miljø og CO2-udledning samt en positiv effekt på biodiversiteten.

Tilskudsordni  ng t ite

nomi  Miljø øko  og

Sideløbende arbejder PERMECO med mere staldplads og udvikling af kompost til strøelse og gødning, en græsningstilpasset kombineret kød- og mælkerace mv. Udviklingen af driften sker i en 1:1 målestok, og bliver derfor direkte muligt at implementere for andre landmænd, der vil benytte principperne. Projektet henvender sig især til landbruget i marsken og på lavbundsarealer andre steder i landet.

Der er os bekendt ikke tidligere arbejdet med helhedsløsninger på dette niveau, og det gør projektet unikt, nyskabende og helhedsorienteret. Der er behov for realiserbare løsninger, der kan bidrage til landdistrikternes udvikling og forbedringer af klima, natur og miljø. I den forbindelse er det også vigtigt, at der ses på de nuværende tilskudsordninger.

a  Biodi Klim ver  s g

Lavbundsarealer kan løse nogle af de klima- og miljøudfordringer Danmark står med, og en ny og naturvenlig landbrugsdrift er en central del af løsningen. I dette projekt vil vi udvikle en driftsform på græsmarker i marsken, som er økonomisk rentabel for landmanden, og hvor følgende parametre tilgodeses i et ligeværdigt forhold:

Fremtidens landbrugsmodel på lavbund

ter og afs æ t duk nin Pro

Projektets formål

Side 5


Projektets aktiviteter Ved at gentænke landbrugsdriften er det projektets formål at vise, at driftsformen kan reducere det miljøbelastende aftryk betydeligt.

Der skal i projektet skabes artsrige græsningsarealer, der er økonomiske rentable med både høj foderkvalitet og biodiversitet, mens der ophobes kulstof og tilbageholdes næringsstoffer i marken. Den høje foderværdi og biodiversitet skabes ved at udså de rigtig urter og græsser. En pløjefri dyrkning af lavbundsarealer sikrer et veludviklet plantedække med god rodstruktur til tilbageholdelse af næringsstoffer og kulstofophobning. PERMECO arbejder også med binding af kulstof gennem kompostering af biomasse og afgasset gødning og samtidig minimeres gødningsklimaaftrykket gennem fjernelse af lattergas. Komposten har derfor rigtig gode kvaliteter som gødning. Der lagres store mængder kulstof i jorden, når den anvendes til gødning. Komposten indgår i projektet som gødningskilde på projektarealerne. Dyrevelfærden er vigtig. Derfor er PERMECO i gang med udvikling af en flerformålskvægrace, der er egnet til at gå

Side 6

på lavbundsarealerne og som både er velegnet til mælk og kødproduktion, dog uden at mælkeydelsen og tilvæksten er unaturligt høj og stressende. Et nyt staldsystem skal give god plads til køerne, og komposten har som strøelse en god sugeevne, der sammen med ekstra plads til dyrene skaber trivsel og sundhed i staldene. En mark med en høj foderværdi sikrer god dyrevelfærd, idet dyrene får en sund og nærende kost. F.eks benyttes en foderplan baseret på græs, med plantefedtstoffer til reduktion af metan fra køerne. Permeco arbejder på at blive 100 procent selvforsynende.

Økonomien i projektet

Det samlede budget forventes at være ca. 35 mio. kroner. En væsentlig del af budgettet er til monitering og validering af bæredygtigheden for denne nye produktionsform. Der vil formodentlig være behov for at samle finansieringsbidrag


fra flere kasser med hver sine formål, der kan spænde over forretningsudvikling, klimaløsninger både på arealerne og i kompostering, forbedring af forhold for ynglefugle mv. Ved at lade multifunktionelle formål og løsninger arbejde samlet i projektet, er det hensigten at skabe resultater, som ikke ville have været muligt, hvis kasserne arbejdede hver for sig. I denne konkrete henvendelse rettes fokus mod de 100 ha forsøgsarealer, hvor et moniteringsprogram skal skabe dokumentation for tilbageholdelse af næringsstoffer, CO2binding i jorden, biodiversiteten på arealerne, når der skabes artsrige græsningsarealer, der er økonomiske rentable med en høj foderkvalitet. Ud af det samlede projekt er delprojektet på de 100 ha forsøgsarealer et afgørende skridt for at vise vejen frem for et fremtidigt bæredygtigt landbrug på lavbundsarealer. Økonomien for den del er vist i tabellen.

Budgetposter i en femårig periode Monitoreringsprogram ved projektets start og slut

2,5 mio.

Værditabsbeløb til lodsejer i projektperioden

3,0 mio.

Projektledelse og kommunikation

2,5 mio.

Indkøb af rådgivning fra faglig ekspertise bl.a. til udvikling af nye tilskudsordninger

1,0 mio.

Udgifter i alt

9,0 mio.

Alle beløb i danske kroner

Sideløbende arbejder PERMECO med ny staldform, udvikling af kompost til strøelse og gødning, den marskegnede ko og nye værdikæder mv., som der ikke er søgt om i budgettet, men som vil kunne indgå i projektet.

2020

2025

100 ha afgræsnings- og slætarealer [ igangsat ] Bæredygtig foderproduktion henimod 100 procent selvforsyning Komposteringen genanvendes som strøelse og gødning Nyt staldsystem med god plads til kvæget [ igangsat ] Ny flerformåls-kvægrace Afsætning af bæredygtige mælke- og kødprodukter

9,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 10,0 mio. kr.

En pløjefri dyrkning af lavbundsarealer sikrer et veludviklet plantedække, med god rodstruktur til tilbageholdelse af næringsstoffer og kulstofophobning.

9,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. 2,0 mio. kr.

Side 7


SAMARBEJDSPARTNERE

Fotos: John Frikke, Tandrup Naturfilm, Colourbox med flere

KIRK & KLØGT

Nationalparkfond Vadehavet Fokus på at understøtte en landbrugsudvikling som tilgodeser og forbedre levevilkårene for ynglende og trækkende engfugle Esbjerg Kommune Fokus på at understøtte en bæredygtig landbrugsudvikling, der kan håndtere kommende klimaforandringer i marsken PERMECO Projektet er en hjørnesten i PERMECO’s vision om fremtidens bæredygtige landbrugsproduktion i Ribemarsken Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet Fokus på at etablere græsningsprojekter på lavbundsarealer i Nationalpark Vadehavet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.