10 år 10 succeser og meget mere

Page 1

10

ÅR

SUCCESER OG MEGET MERE

Luk op og se hvor stor forskel 1 mia. m3 vand gør


10

ÅR

SUCCESER OG MEGET MERE

Luk op og se hvor stor forskel 1 mia. m3 vand gør
INTRO Nationalpark Vadehavet har en stor og ­forpligtende vision. Den inspirerer os dagligt. Vi har taget ­store skridt frem mod at realisere visionen de første ti år af nationalparkens eksistens. I starten var ­Nationalpark Vadehavet noget, man blot tog for givet. I dag er befolkningen i stigende grad stolte af nationalparken. I 2014 blev området a­ nerkendt som UNESCO verdensarv. Vi er ­lykkedes med at gennemføre naturbevarende projekter sammen med andre. Vi fremelsker en ansvarlig brug, hvor mennesker lærer at tage hensyn, fx til de jordrugende strandfugle, de mange engfugle, strandtudsen, og den sarte flora og fauna, ­der ­findes i nationalparken. Vi støtter kampen mod de invasive arter, fx den altædende mårhund og ved at mobilisere ind- og udenlandske gæster til

at s­ pise østers i Vadehavet. I dette hæfte har vi samlet nogle af de mest betydningsfulde projekter og indsatsområder, ­ vi har dyrket siden Nationalpark Vadehavets ­indvielse for 10 år siden. Det er ikke for at prale. Men langt de fleste bidrager til en bæredygtig udvikling og har gjort en positiv forskel. Læs med. Gå med. Brug området med respekt. Få indsigt, udsyn, og oplevelser, som du vil tage til dig – og med dig – videre i dit liv.

Janne Liburd formand for Nationalpark Vadehavet

Citaterne i dette hæfte er hentet fra interviews med nogle af Nationalpark Vadehavets partnere og interessenter fra både ind- og udland.


Vision: Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og ­tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken ­benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt ­samspil ­mellem natur og mennesker” Mød Vadehavet. Brug området med ­respekt og få oplevelser, du vil tage til dig – og med dig – videre i dit liv.”


KERNEFORTÆLLING Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en s­ tormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene ­anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt. Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. ­Kontrasterne er ­enestående. ­ Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls. Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm r­ essource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn.

Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og ­fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle ­uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage. Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser, du vil tage til dig – og med dig – videre i dit liv.


DE TI SUCCESER


SAMLENDE IDENTITET. ­LOKAL STOLTHED. STORE DRØMME. Hvis der var valg om nationalparkens eksistens i morgen, ville et stort flertal i lokalområdet, ja, i hele landet stemme for Nationalpark Vadehavet. 27% erklærer sig direkte stolte af nationalparken. Det er de med god grund. For vi har noget her i V ­ adehavet, som er helt enestående. Det blev naturligvis forstærket med optagelsen på UNESCO’s verdensarvsliste i 2014. Vi kan nu legitimt sige, at vores natur er i ­verdensklasse. Den er noget særligt. Vi er noget særligt. Det giver s­ tolthed. Det giver identitet. Og i hele den proces kan vi i Nationalpark Vadehavet med ro stemmen sige, at vi har om nogen bidraget til at samle området om vores helt særlige fortælling. Danmarks Naturkanon (2018): ”Vadehavet er Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur” 1) 1)

mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/mandoe-og-vadehavet

1


“ Nationalparken er en a­ ktiv og seriøs partner i ­regionen”


Fakta ”Andelen i lokalområdet, der synes, at det er positivt at have en nationalpark lige uden for døren, er 44%. ­Andelen, der siger, de er ‘­Stolte’ er steget fra 8% i 2013 ­til 24% i 2017 og 27% i 2020” Kilde: Epinion. Kendskabsanalyse, 2020


ØGET KENDSKAB. ­S TYRKET SYNLIGHED. STORE DRØMME.

2 Fakta ”82% i lokalområdet og 70% i det øvrige D ­ anmark vil stemme for Nationalpark Vadehavet, hvis der var folkeafstemning om den. Kun meget få vil stemme imod nationalparken” Kilde: Epinion. Kendskabsanalyse, 2020


Nationalpark Vadehavet har en central opgave i at øge ­kendskabet til ­nationalparkens natur og kultur. Vi er kommet et godt stykke ad vejen. Kendskabet er højt i ­lokalområdet. I resten af landet og internationalt er kendskabet ­naturligvis mindre, men voksende. Vi har i skrivende stund 220 partnere, 15.000 følgere på ­Facebook og knap 8.000 på Instagram. Vores nyhedsbrev, magasin, foldere og andre publikationer har tusindvis af læsere. Gennem vores i­ndsats har vi sikret stor omtale i medierne, og m ­ eteorologerne nævner nu Vadehavet, når de fortæller om vejret på l­andsdækkende TV. Det gjorde man ikke for 15 år siden. Det er kort og godt lykkedes at få Vadehavet på danmarkskortet. Det er et vigtigt indsatsområde – også i fremtiden. Højt kendskab og godt omdømme er afgørende for at tiltrække investeringer, ­turister og bosætning.


3 ” I har været rigtig gode til at få ­området positivt på landkortet. Både ­nationalt og internationalt. Det er jeg meget positiv over. I har fået ­formidlet v­ igtigheden ved området og dets betydning”


VERDENSARV OG ­TRILATERALT SAMARBEJDE I 2014 besluttede UNESCO at gøre den danske del af Vadehavet til verdensarv i lighed med den tyske og ­ ­hollandske del af Vadehavet. Dermed fik et 500 km ubrudt tidevandsområde status af verdensarv. Den fælles verdensarv danner i dag mere end nogensinde den fælles ramme om samarbejdet mellem ­Holland, ­Tyskland og Danmark om beskyttelsen af det fælles v­ adehav. Nationalpark Vadehavet er blevet en samlende kraft i ­samarbejdet med vores vadehavskolleger hos o ­ rganisationer, virksomheder, videninstitutioner mv. i H ­ olland og Tyskland. Vi sidder i de internationale råd, ­udvalg og arbejdsgrupper. Og vi har igangsat samarbejder og været trækkraft for en række konkrete projekter som • • •

Protect & Prosper the Wadden Sea - ProwadLink Interreg Vb til 28 mio. kr. Interreg Va til 11 mio. kr.

” De tre vigtigste ting for mig, der står ud gennem vores trilaterale samarbejde er: initiativrig, åbenhed og forlængelse af netværk”


MANDØ - NATUR OG OPLEVELSER Projektet er et stort natur- og ­u dviklingsprojekt i ­samarbejde mellem Mandø-boerne, ­Esbjerg ­Kommune, Den Danske Naturfond, N ­ aturstyrelsen og ­Nationalpark Vadehavet. Det samlede naturprojektareal er på over 200 ha og er bl.a. sikret gennem Den Danske Naturfonds opkøb af gårde samt ved jordfordeling. Gennem projektet skaber vi bedre forhold for ­ynglende og trækkende fugle ved at genoprette og forbedre natur­forholdene - bl.a. ved at sørge for mere fugtige enge og sætte f­okus på, at landmændene tilgode­ ser ­engfuglene mest muligt i ­yngletiden. Desuden arbejder vi med at styrke den bæredygtige udvikling igennem turismeaktører, fødevarer, stier, skiltning, velkomststed ­ mv. Projektet har samtidig givet et afsæt for at udpege ­Mandø som Dark Sky park af ­IDA – I­nternational Dark Sky Association – samt andre aktiviteter som SMART Island, Slow Living.

4


Fakta Mandø har et areal på ca. 800 ha og huser en af de største og mest ­sammensatte ­koncentrationer af ynglende engfugle og ­vandfugle i Danmark. Det gælder f.eks. stor kobbersneppe, klyde, brushane og rødben. Øen er også overvintrings- og r­ asteplads for et stort antal ande- og vadefugle. Mandø har ifølge Aarhus Universitet potentiale til at blive en af Danmarks fineste lokaliteter for ­ynglende engfugle og arter af trækfugle. Der er frem til nu investeret mere end 20 mio. kr. i jordfordeling, udviklingsaktiviteter mv.


5 VELKOMMEN TIL ­NATIONALPARK VADEHAVET Projektet ’Velkommen til Nationalpark ­Vadehavet’ udgør Nationalpark Vadehavets til dato største satsning. Gennem en målrettet og ­s ammenhængende formidling i v­ erdensklasse vil vi forklare, motivere og forhåbentlig b ­ egejstre den naturvante og ikke mindst -­ uvante til at ­besøge, udforske og mærke ­nationalparken på egen krop. Formidlingen skal give overblik og ­aktivere den besøgende ved at pirre sanser og n ­ ysgerrighed

gennem en række porte til Vadehavet. Fra ­porten ledes den besøgende ud i ­nationalparken – videre til ubemandede velkomststeder og ­infosteder. Og der fra ud på ruter og stier i ­området. Det hele bindes sammen via en digital port – vores hjemmeside og app. Formidlingsprojektet sætter dermed ­retningen for, hvordan Nationalparken formidles i ­ nærmeste fremtid og i de mange kommende år.


Fakta Gennem et stærkt samarbejde m ­ ellem kommuner og partnere er det ­lykkedes at få samlet knap 22 mio. k­ roner til dette projekt. Heraf bidrager ­Nordea-fonden med 14,7 mio. kroner og de fire k­ ommuner, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet bidrager med resten.


6 NATIONALPARK MAGASIN Nationalpark Magasin er nationalparkens ­k ommunikationsmæssige flagskib. Det er et klassisk magasin med fokus på tekster, fotos/ illustrationer og design i høj kvalitet. Indholdet er en blanding af faglige artikler, journalistiske ­reportager og nyhedshistorier. Magasinet er skrevet, så det fremmer læsernes lyst til at komme ud og opleve v­ adehavsnaturen og -kulturen. Det giver også læserne større viden og beriger dermed deres oplevelse i ­nationalparken. Magasinet distribueres gennem ­nationalparkens mange partnere og fås desuden på ­bibliotekerne i vadehavskommunerne og på kommunernes borgerservice.


Fakta Nationalpark Magasin ­ udkommer hvert år op til sommersæsonen i et oplag på 50.000. Første udgivelse skete i 2014. I 2020 blev magasinet husstandsomdelt i anledning af N ­ ationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag.NØGLETAL • • • • • •

12 millioner trækfugle Flere end 10.000 plante- og dyrearter Flere millioner gæster besøger hvert år Nationalpark Vadehavet 1 milliard kubikmeter vand strømmer ind og ud af det danske vadehav to gange i døgnet 6 af Danmarks 9 lakseførende åer Verdens sidste bestand af snæbel


NATUR – FOKUSEREDE INDSATSER Kystfugle-projektet Jordrugende fugle, der yngler på strande og i klitter, er sårbare over for menneskelige aktiviteter og rovdyr. Projekt Kystfugle har ­ ­siden 2013 arbejdet for at hindre mennesker og rovdyr som ræv, mink og mårhund i at forstyrre rugeperioden for fuglene.

7

I projektet opsætter vi såkaldte u ­ dhegninger (typisk 2 – 5 ha) og skilte fra april til august i de områder, der er vigtige for de s­trandrugende fugle. Nogle steder er ­ udhegningerne gjort rævesikre med elektrisk hegn. Projektet har forbedret status for yngle­­ bestandene og øget antallet af f­lyveklare ­unger af fugle som dværgterne, h ­ avterne, klyde, strandskade, stor præstekrave og hvid­­­ brystet præstekrave.

Fakta Kystfugleprojektet gennemføres i s­ amarbejde med ­vadehavskommunerne, ­Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk ­Forening og med stor hjælp fra frivillige kræfter ved Blåvand, på Fanø og på Rømø. Også lokale skolebørn har bidraget til projektet.
Projekt Sortterne Den elegante sortterne, der kun yngler ved ­ferskvand, var tidligere udbredt mange steder i Jylland og Sjælland, men er siden gået k ­ raftigt ­tilbage. Der er kun tre danske ynglesteder t­ ilbage. Og bestanden er nede på bare 50-80 par. Cirka halvdelen heraf yngler i Tøndermarsken og ved Hasberg Sø lige syd for grænsen. I projektet fokuserer vi på at styre vandstanden og på at hjælpe sortternerne ved at ­udsætte ­kunstige redeflåder. Indsatsen har g ­ ivet en ­tydeligt forbedret ynglesucces, som kan bane vejen for en større bestand i Nationalpark ­Vadehavet af den truede dansk/tyske ynglefugl.


FORBEDRING AF VILKÅRENE FOR SÆRLIGT SÅRBARE ­ ARTER OG NATURTYPER Flere levesteder for Strandtudsen Strandtudsen er omfattet af EU’s habitatdirektiv og kræver særlig beskyttelse. Takket være en afgørende donation fra 15. Juni Fonden samt deltagelse og b ­ idrag fra N ­ aturstyrelsen, Forsvaret, Fanø K ­ ommune, T­ ønder Kommune og Markus Jebsens ­Naturpulje, fik ­nationalparken sat et ­projekt i søen. ­Hovedmålet var at ­forbedre ­ynglemuligheder for strandtudsen ved at e­ tablere lavvandede, u ­ dtørrende ­småsøer og vandhuller på ­strandenge og i fugtige ­klitlavninger m.v. Projektet skabte 65 nye levesteder for strand­ tudsen. Og v­ores effektovervågning t­yder på, at ­arten gerne tager de nye v­ andhuller i brug. Dermed spreder den sig i n ­ ationalparken. Visse steder skal vandhullerne dog tilpasses, fx fordi de tørrer hurtigere ud end forventet.

8Forbedringer af klæggrave Klæg er lerjord, som bruges til at bygge diger og er derfor et vigtigt råstof. Indtil for bare få årtier ­siden gravede man dybt og ­rationelt og ­efterlod et hul i jorden, når man var ­færdig. Men i 1990’erne viste et projekt en ny ­tilgang til ­klæggrave. Her skabte ­udgravningen et ­søområde med r­ ævesikre øer, varierede ­dybdeforhold, bugter, tanger og lavvandede bredzoner. I forlængelse heraf har Nationalpark V ­ adehavet en klar målsætning om, at anlæg af nye ­klæggrave skal bidrage til en bedre natur og f­orbedre ­forholdene for planter og dyr – og at eksisterende klæggrave bygges om og ­forvandles fra ­vandgrave til små naturperler. Vi har indtil videre finansieret og skaffet tilskud til renovering af tre klæggrave, og yderligere fire er på vej.


” Tanken om at gøre mere ved klæggravene er rigtig god. Både forvaltningsmæssigt og ­formidlingsmæssigt”


GRÆSNING OG NATURFORBEDRINGER I MARSKEN I forbindelse med plejen af naturtyper som marsk, eng, strandeng, klithede og klitlavninger i ­Vadehavet er ­afgræsning og høslæt et altafgørende redskab. I ­disse områder vokser og lever en lang række ­­­­planteog ­dyrearter, som er helt eller delvist afhængige af, at ­områderne bliver afgræsset. Derfor har Nationalpark Vadehavet taget initiativ til en græsningsforening, som bl.a. arbejder med at gøre driften af egnede og plejekrævende arealer mere rationel, enkel og rentabel. Det er lykkedes at få projekter op at stå i tre ­områder i Varde Ådal og i et hedeområde i Marbæk Plantage, hvor den sjældne sommerfugl ­ensian-blåfuglen lever med en isoleret bestand. Desuden har vi flere større projekter i støbeskeen i Ribemarsken og ved Albue Bugt på Fanø.

9


” Jeg synes også, at projektet omkring græsning og de planer, der er, er ­meget positivt”


10 PARTNERPROGRAMMET En af Nationalpark Vadehavets primære opgaver er, at nationalparken skal bidrage til ­udviklingen af partnerskaber med lokale institutioner, virksom­ heder og aktører. Dette mål skal sikre en lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken. Partnerprogrammet omfatter Nationalpark Ambassadører, Nationalpark Partnere, Verdensarvspartnere, Food- og N ­ on-food-produkter og Uddannelses-

og ­Forskningspartnere og har nu mere end 220 partnere. Aktiviteterne omfatter bl.a. partnerdagen, verdensarvskurser, introkurser, temadage, partnerprisen og andre arrangementer og ­aktivieter. Og der er opbygget et godt netværk både mellem nationalparken og partnerne og partnerne imellem – med nationalparken som den samlende drivkraft.


” Den største succes har været, at Nationalpark ­Vadehavet har ­formået at engagere og involvere i­nteressenter i ­projekter. Fordi det jo også er forudsætningen for den danske ­n­ationalpark-model.”

Partneranalyse, 2020 ”73% af de adspurgte angiver, at de er blevet partner for at repræsentere Vadehavet samt for at blive en del af partnerfællesskabet” ”74% svarer, at de har haft gavn af partnerskabet – bl.a. fordi nye ­samarbejder er opstået ud af p ­ artnerskabet”


OG MEGET MERE…

INDSATSOMRÅDE 1: NATUR OG LANDSKAB Sårbare naturtyper og dyrearter i Nationalpark Vadehavet • Ynglefugle på Esbjerg Havn • Sneum Digesø • ­Sønderho Strandsø • Varde Ådal – opfølgning på ”Operation Engsnarre” græsning og hydrologi • Tøndermarsk ­Initiativet • Regulering af prædatorer til fordel for ynglefuglene i ­Vadehavet • ­Ensianblåfuglen • Engfugle levesteder og afgræsning • Gåseforvaltning • Ribemarsken – klimavenlig ­landbrugsdrift • Natur og landbrug i marsken syd for Ribe • Naturen på Rømø – et natur- og ­formidlingsprojekt for Lakolkområdet • Fugleskjul med tilhørende formidlingsplatform ved Gl. Hviding Engsø • No fence – ­græsning og dyrehold uden hegn •

INDSATSOMRÅDE 2: KULTUR OG KULTURHISTORIE

Bygningsarv • Bevaringsværdige ­bygninger • ­Kunstindsatser, herunde WaddenTide/­Vadehavsfestival • Kunst, kultur og ­kobbersnepper • ­Inseparable ­together • Wadden tide • Kultur og P­ lanlægning, kultursamarbejde på tværs af kommuner • ­Kulturvandringer • ­Kursus i traditionelle håndværk

INDSATSOMRÅDE 3: FRILUFTSLIV

Stedet tæller – ankomst til Rømø • ­Friluftsturismeprojekt • Vadehavets Vagerlaug • ­Sundhedsinitiativer • InnoAgeing • Interreg Iva • Code of Conduct i Danmark • ­Samarbejde med frivillige


INDSATSOMRÅDE 4: UNDERVISNING, FORSKNING, NATUR- OG KULTURFORMIDLING

Vadehavets FormidlerForum • Forskningsdagen • Udstilling ved Vidåslusen • Danmarks Ø ­ stersfestival • Vores • • • • ­Natur 2020 Naturmødet Temamøder Nationalparkdag ­Samarbejde med D ­ anske N ­ ationalparker • • • • Nationalparkens Forskningsudvalg Nationalparkskibet ­Mobiludstilling ­Arrangementer og ­foredrag • Ungdomsuddannelser • Digitalisering af læringsforløb • ­Kompetenceudvikling af formidlere og frivillige • Junior Rangers • Sociale medier og nyhedsmail • Tønder Festival

INDSATSOMRÅDE 5: LOKALSAMFUND, ERHVERV OG TURISME

Nationalparkprodukter • Støtte til lokale projekter • Tiltrækning af lejrskoler • Bæredygtig turisme • Dark Sky • ViS – ­Verdensarvssteder i ­Syddanmark • OiV - Oplevelser i Verdensarven

INDSATSOMRÅDE 6: TRILATERALT VADEHAVSSAMARBEJDE OG ­VERDENSARV

Deltagelse i Wadden Sea Board og en række arbejds- og netværks- og ekspertgrupper • ­­Den ­Internationale Vadehavsskole – IWSS • ITB (verdens største turist- og rejsemesse i Berlin) • Natur og Kultur i Vadehavet – NAKUWA


MIT VADEHAV Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle ­under­visningsportal. Mit Vadehav tilbyder gratis undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser samt ­aktivitetsbeskrivelser til børnehaver. Formålet er at børn og unge får viden om og kendskab til Vadehavsområdet fra de starter i børnehave til de forlader deres ­ungdomsuddannelse mange år senere. Tusinder af børn har brugt Mit Vadehav og mere end 500 skolelærere og pædagoger har været på kursus i Mit Vadehav. Senest er der lagt kurser og undervisningsmaterialer for partnerne på mitvadehav.dk, så det nu er Vadehavets ­læringsplatform for alle aldre.

” Det er en guldgrube for alle undervisere og alle, der har at gøre med børn og unge, hvor man kan søge viden og ­inspiration til oplevelser og læringsforløb. Det er bare så vigtigt at k ­ ende sine rødder, og her spiller ’Mit Vadehav’ en ­væsentlig og v ­ ærdifuld rolle”
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.