Årsrapport 2021

Page 1

ÅRSRAPPORT 2021


Side 2

Årsrapport 2021

Luca Berti på arbejde. Foto Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet


INDHOLD Nationalpark Vadehavet plan 2019-2024.......................................... 6 Resultater fra 2021............................................................................. 8 1. Natur og landskab........................................................................ 12 2. Kultur og kulturhistorie............................................................... 28 3. Friluftsliv........................................................................................ 31 4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling................ 36 5. Lokalsamfund, erhverv og turisme............................................. 40 6. Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv......................... 44 Kommunikation................................................................................ 49 Organisation..................................................................................... 50 Økonomi............................................................................................ 52 Nationalpark Vadehavets værdifyldte historie.............................. 56

Titel Udgiver Online Tekst/fotos Layout Copyright Distribution Forsidefoto

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet 2021 Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø www.nationalparkvadehavet.dk vadehavet nationalparkvadehavet Nationalpark Vadehavet KIRK & KLØGT, Ribe Nationalpark Vadehavet Elektronisk Torben Meyer

Side 3


FORORD Kære Læser, Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet årsrapport for 2021. Den giver indsigt i arbejdet, økonomien og organisationen i Danmarks markant største og eneste internationale nationalpark. En stor del af nationalparken er UNESCO Verdensarv, som vi deler med Tyskland og Nederlandene. Vigtigheden af, at vi sammen passer på Vadehavet, blev understreget på ny af UNESCO i 2021. Vidste du, at de marine vedensarvssteder optager og binder enorme mængder af kulstof? UNESCO anslår, at de 50 marine verdensarvssteder binder kulstof, der svarer til 10 procent af verdens CO2-udledning. Hvis de marine verdensarvssteder kompromitteres – udover at det vil være et tab af enestående værdi for hele verden – bliver de kilde til en markant øget CO2-udledning! Igen i 2021 har coronapandemien påvirket muligheden for at mødes, og dermed også mulighederne for at igangsætte og facilitere initiativer sammen med andre. De fortsatte restriktioner har påvirket tidsrammer og vilkår for den omfattende projektportefølje, og vores samvær ikke at forglemme. Som mange andre har vi fundet nye online-løsninger i hverdagen, og sammen lykkedes med at gennemføre Partnerdagen, Forskningsdagen og mange andre arrangementer. Langt størstedelen – hvis ikke alle projekter, som vi er lykkedes med i Nationalpark Vadehavet, kan tillægges godt samarbejde. Samarbejde, hvor man respekterer hinandens forskelligheder for at nå

Side 4

Årsrapport 2021

Tur på vaden. Foto Thomas Høyrup Christensen


et fælles mål med projekter, der på forskellig vis bidrager til en bæredygtig udvikling af nationalparken. Her gør nationalparkens knap 240 partnere en stor indsats hver for sig, samt i forskellige og innovative samarbejdsrelationer. Du kan læse nærmere om udvalgte, værdifulde initiativer på de næste sider. Her vil jeg blot fremhæve ét, som både er anderledes og tankevækkende: I sommeren 2021 indledte Nationalpark Vadehavet et samarbejde med Ungdommens Røde Kors (URK). Som del af deres sommerlejre for udsatte børn og unge tilbød vi en af tre URK-lejre i Syd- og Sønderjylland (Vejen) at komme på dagsudflugt til Vadehavet. Det resulterede i, at 75 børn og 45 unge hjælpere/ledere besøgte Nationalpark Vadehavet 7. juli. For at rejse penge til URK’s ferielejre og besøget til Vadehavet var der sammensat en pakke, som bestod af en overnatning i glampingtelt, besøg i det ny-indviede Marsktårnet, gourmetmiddag, og en eksklusiv guidet tur på vaden for fire personer. Pakken var sponsoreret af Marsk Camp i Skærbæk, Skærbækcentret og Naturcenter Tønnisgård. Den flotte pakke blev solgt på Lauritz.com og indbragte 4600 kr. til URK. Til selve lejren bidrog NaturKulturVarde/Vardemuseerne med en udflugt på vaden med naturvejledere samt fri entre til besøg på Tirpitz, som endog holdt længere åbent for børnene og de unge gæster. Nationalpark Vadehavet betalte for bustransport og gav en mulepose med materialer om Vadehavet samt lidt godt undervejs.

Flere bestyrelsesmedlemmer mødte frem i deres ferie for at byde børnene og deres hjælpere velkommen. Vi fik vist, at vi kan skabe nye meningsfulde oplevelser ved at gøre noget godt sammen både for og sammen med andre. Udenfor i naturen og indenfor hos vores partnere. Enkelte af nationalparkens bestyrelsesmedlemmer udtrykte efterfølgende, at de stort set aldrig påvirkes emotionelt i deres virke. Men de udsatte børn og unges glæde ved besøget fandt de på alle måder rørende. Det viser vigtigheden af at have både hjerne og hjerte med, så der skabes værdi på mange forskellige måder i Nationalpark Vadehavet. En stor tak for samarbejdet til bestyrelses- og rådsmedlemmer, sekretariatsmedarbejdere, medlemmer af vores forsknings-, partner-, natur-, og kulturudvalg. Tak til Vadehavets FormidlerForum, de mange frivillige på skibet og den mobile udstilling, samt til de mange frivillige jægere, der også tilser hegn, kunstgrave og fælder. Med flere end 100 frivillige, der alle bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling af Nationalpark Vadehavet, løfter vi en opgave, som ingen kan klare alene. Hvordan vi lykkes hermed, kan du læse mere om i Årsrapport 2021.

Janne Liburd Formand for Nationalparkfond Vadehavet

Side 5


NATIONALPARK VADEHAVET PLAN 2019–2024 Danmarks fem nationalparker skal udarbejde seksårige planer. Nationalparkfond Vadehavets plan for 20192024 kan du finde på www.nationalparkvadehavet.dk, hvor du kan læse om det, vi har i Vadehavet, hvad vi vil, og hvad vi gør.

Målsætningerne for vores arbejde tager afsæt i §1 i Lov om Nationalparker og §3 i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet og de foldes ud i seks indsatsområder:

Nationalpark Vadehavets og Verdensarv Vadehavets værdier deler vi med vores trilaterale partnere i Tyskland og Nederlandene:

· Kultur og kulturhistorie (målsætning 4)

Dedikeret – Uerstatteligt – Inspirerende. Med afsæt i præmissen om bæredygtig udvikling beskriver vores mission det, vi gør for at nå vores mål: · Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavet. · Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet og de geologiske værdier og områdets kulturhistorie. · Vi styrker mulighederne for at opleve områdets værdier. · Vi støtter op om forskning, undervisning og formidling. · Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv. · Vi arbejder fokuseret på at udvikle samarbejdet med Tyskland og Nederlandene om Vadehavet og verdensarv.

· Natur og Landskab (målsætning 1, 2, 3)

· Friluftsliv (målsætning 5, 6, 7) · Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling (målsætning 8, 9) · Lokalområde, erhverv og turisme (målsætning 10) · Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv (målsætning 11) På tværs af indsatsområderne arbejder vi med Kommunikation og Evaluering, ligesom vi igennem vores handlinger bidrager til at realisere FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, hvor vores indsats især understøtter mål nr. 14 og 15, men også 3, 11, 13 og 17. Ja sågar nr. 4 og 8. Vi beskytter og udvikler nationalparkens natur-og kulturarv med de enestående universelle værdier, som vi passer på for hele kloden, og er ifølge Danmarks Naturkanon (2018) Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur.

Visionen er vores drøm, og når drømmen bliver til virkelighed, er:

Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Side 6

Årsrapport 2021


Østertur på Rømø. Foto Wasabifilm

Side 7


RESULTATER FRA 2021 FØLGENDE AKTIVITETER ER LEVERET I 2021, HVORTIL KOMMER +1600 FYSISKE OG VIRTUELLE EKSTERNE MØDER OG OPLÆG

01

NATUR OG LANDSKAB

· Hegning af 100 ha til græsning i Kjelst Enge, Varde Ådal · Hegning af 45 ha til græsning i Billum Enge, Varde Ådal · Projektbeskrivelse og forretningsplan for projekt Marskgården: Et natur- og landbrugsprojekt. · Nofence: Virtuel hegning på Fanø igangsat og Infomøder afholdt med stor deltagelse. Tilladelser til stribeafgræsning med 25 unge stude indhentet · Klimagården – biodiversitets baselineundersøgelser gennemført. · Mandø: Rapport om effekten af de genoprettede klæggrave og 8 nye bekkasinskrab for ynglefuglene er udkommet. Anlægsarbejde på 187 ha afsluttet. 11 km grøft ombygget, 50 grøfter lukket mv. · Prædationsindsats: Kursus i vildthygiejne afholdt for 28 frivillige jægere. Kursus i regulering af vildt for prædationsjægere afholdt. · Sortterne: Rapport om sortternen i Tøndermarsken 2021 er færdiggjort. Artikel i DOF’s ’Fugle og Natur’. Black Tern-øl, første batch udsolgt. Aftale med WestBrew forlænget med 2022. 5 kr. pr. øl går til bevarelse af sortternen · Ynglende kystfugle: Hegningerne på Fanø og Rømø bidrog til bedste ynglesæson i projektets levetid. 12 bekkasinskrab etableret i Sønderengen ved V. Vedsted. 2 nye bekkasinskrab i Billum Enge, Varde Ådal · Hegning af strandrugende fugle på Blåvandshuk, Fanø og Rømø afsluttet for 2021. · Registreringer af ynglefugle i projektområderne ved Albue Bugt på Fanø (Nofence), i Alslev Marsk, i Ribemarsken (Klimagården) og på Mandø gennemført. · Feltregistreringer af strandtudsen forekomst i de nyanlagte vandhuller afsluttet for 2021. · Invasive arter: Oversigt udarbejdet · Marint affald: Oversigt udarbejdet · LIFE Margrethe Kog Wadden Sea Birds: Kick off-møde afholdt.

02

KULTUR OG KULTURHISTORIE

· Luca Berti: Bog om kultur, marsk og mennesker færdig · Luca Berti: Fotodokumentarisk udstilling om kultur, marsk og mennesker på Fanø og i Løgumkloster · Litteraturlig Viis: 3 bøger udarbejdet · Litteraturlig Viis-projektet har udarbejdet undervisningsmodul til MitVadehav. · Bygningskultur ved Vadehavet: Workshop ved Højer, KoP (Kultur og Planlægning, kommuner m.fl.)

Side 8

Årsrapport 2021


03

· Velkommen til Nationalpark Vadehavet: Designguide ved JAC Studios færdig.

FRILUFTSLIV

· Velkommen til Nationalpark Vadehavet: Velkomststed Siltoft Grænsestation er indviet.

04

· MitVadehav: 8 nye opgaver for ungdomsuddannelser lagt på mitvadehav.dk

UNDERVISNING, FORSKNING, NATUR- OG KULTURFORMIDLING

· Ungdomsuddannelser. Kompetencekufferter leveret til VFF’ere og undervisere · Nationalparkpartnerkursus: 2 kurser afholdt for 20 nye partnere · Verdensarvspartnerkursus: 2 kurser afholdt for ca. 50 deltagere · Dark Sky: Dark Sky guide-kursus afholdt. · 8 artikler til Nordjyske leveret · Mobiludstillingen har besøgt 7 steder · Sejlads med skoleklasser – pilotprojekt gennemført med 6 sejladser i samarbejdet med VFF, Esbjerg Kommune og Mit Vadehav/Myrthue – Natur, Kultur, Læring; Sejlads med TV2-Vejret; Øvelsessejladser gennemført; Sejlads i forbindelse med indvielse af Sønderho Havn; Sejlads med Københavns Universitet; DR Vejret sendte fra nationalparken i en uge i sommerferien, bl.a. sejlads med nationalparkskibet · Vagerlag: Knudedyb og Anduvningsbøjen tilset, prikker sat · MitVadehav: Ny opgave om kiselalger på MitVadehav. 7 nye opgaver til ungdomsuddannelserne er produceret og kommunikeret. · Code of conduct-film til almindelige gæster er produceret. · Code of conduct-film til friluftsbrugere er produceret. · Code of conduct-film til børn er produceret. · Code of conduct: Hæfte (Friluftsguide) med 19 coc er udarbejdet på DK, D og Eng. · Nationalpark Magasin #8 produceret. · Kompetencekufferter leveret til Vadehavets FormidlerForum · Infomedia: Kendskabs- og omdømmeanalyse Danmarks Nationalparker · Årsrapport 2020.

Side 9


05

LOKALOMRÅDE, ERHVERV OG TURISME

· Bæredygtig turismeudvikling: Syddansk Universitet har gennemført møder og workshops i 4 nationalparker og 7 naturparker samt leveret rapporter. Seminar gennemført med 70 deltagere · Sundhed og Natur: Workshop afholdt · Ny handlingsplan for Partnerprogrammet. · Lejrskoleprojekt fælles annoncering, netværk og samarbejde igangsat · Ungdommens Røde Kors: Udflugt for udsatte børn gennemført med bus, goodie-bag, oplevelser (Tirpitz, guidet tur med naturvejleder osv), overnatning + middag + guidet-tur solgt på Lauritz.com til fordel for arrangementet. · Tilskud givet til 11 projekter fra Tilskudspuljen. · Nationalparkbooking.dk igangsat. · Bookenshelter.dk igangsat.

06

TRILATERALT VADEHAVSSAMARBEJDE OG VERDENSARV

· WSS workshop afholdt (Den Internationale Vadehavsskole) · Oversættelse af Verdensarvsfilm (Engelsk og Tysk) · En række oplæg leveret bl.a. Nordiske Verdensarvssteder: Early Experiences: Communication during covid19 times · Prowad Link-projektet (PWL) forlænget med ansøgning mv, og bl.a. følgende aktiviteter gennemført: · Hæfte ”364 Vadehavsoplevelser” færdigt · ’364 Vadehavsoplevelser’ video færdig, · Video ’Lejrskole i Nationalpark Vadehavet’ færdig · Video ’Dark Sky Mandø’ færdig · Workshop DK: Natur og sundhed afviklet. · Trilateral film om fuglene og den Østatlantiske trækrute færdig, dansk version på version. · Dark Sky-webinar mv afsluttet.

Side 10

Årsrapport 2021


Hønen på Fanø. Foto Lars Roed

Side 11


01. NATUR OG LANDSKAB Målsætning 1, 2, 3.

Arbejdet med at sikre Vadehavets natur har vi opdelt i to typer af opgaver:

Fokuserede indsatser, som arbejder med enkelte arter eller bestemte typer af aktiviteter, fx beskyttelse af strandrugende fugle og regulering af prædatorer.

Brede indsatser, som arbejder bredere for eller med et område eller en naturtype, der favner flere arter af dyr, fugle og planter, fx naturgenopretning ved klæggrave, afgræsning af større sammenhængende arealer, genslyngning af vandløb, Mandø, Tøndermarsken, Rømø, Swimway- og Flyway-initiativer.

BREDE INDSATSER OVERSIGT OVER VÆRDIFULD OG SÅRBAR NATUR En ønsket aktivitet i Nationalparkplanen er en oversigt over den mest værdifulde og sårbare natur i Vadehavet. En sådan oversigt vil have værdi, når nationalparkens største naturværdier skal i fokus i forskellige sammenhænge, men især som en nyttigt værktøj ved prioriteringen af indsatsen på naturområdet. I 2021 fortsatte nationalparkens Naturudvalg med at bearbejde emnet, og der var i første omgang fokus på at undersøge, om eksisterende værktøjer, som fx Det Grønne Danmarkskort (som kommunerne venligt havde foreslået og stillet til rådighed), kunne skabe det nødvendige overblik. Men disse værktøjer rummer for få data. Naturudvalgets anbefaling er derfor, at man i lighed med Nationalpark Thy får udarbejdet en særlig oversigt, som baseres på udtræk fra en række af de eksisterende, relevante statslige, kommunale og private kilder (Novana, §3-kortlægning, naturkvalitetsplaner, artsportalen, DOFbasen m.v.). Som et muligt springbræt til arbejdet er det foreslået, at der i 2022 afholdes to offentligt tilgængelige workshops om naturen – en om den terrestriske og aquatiske natur og en om den marine natur i Nationalpark Vadehavet.

Side 12

Årsrapport 2021

GRÆSNING I forbindelse med plejen af naturtyper som marsk, eng, strandeng, klithede og klitlavninger er ekstensiv afgræsning og høslæt altafgørende redskaber, som sikrer, at naturtyperne holdes lysåbne og ikke gror til i høj vegetation. Naturtyperne er levested for en lang række fåtallige og specialiserede plantearter samt sjældne dyr, ikke mindst fugle. Afgræsning af bredzoner rundt om søer og på våde arealer skaber korridorer, som er et meget vigtigt fødesøgningsområde for mange engfugle. Siden 2018 har Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet arbejdet med at gøre driften af egnede og plejekrævende arealer mere rationel og enkel, at administrere tilskudsordninger og aftaler, at etablere fælles indkøb samt at forbedre afsætningsmulighederne for nationalparkprodukter. Græsningsforeningen har fået sin egen hjemmeside, og i 2021 kunne bestyrelsen supplere netværket med to frivillige, landbrugskyndige journalister, som allerede har produceret flere artikler m.v. om græsning og som skal styrke arbejdet med at opdatere og vedligeholde www.vadehavsgraesning.dk Projekter er etableret i Varde Ådal og i engene ved Ho Bugt. De to første to projekter kører i Alslev Marsk (70 ha) og Vibæk Enge (75 ha), og der er et godt samarbejde med både lodsejere og dyreholdere. Desuden har græsningsforeningen og Varde Kommune i 2021 fået etableret to nye græsningsprojekter i henholdsvis Billum Enge (ca. 80 ha) og i Kjelst Enge (ca. 45 ha). Her er der også anlagt to engfuglevenlige vådområder. Varde Kommune har i flere år arbejdet på at få etableret et større areal med mere naturlig hydrologi og fortsat naturvenlig drift i et område ved Ho Bugt. Projektet ser ud til at komme til at omfatte ca. 280 ha, og græsningsforeningen er fortsat med i samarbejdet med henblik på afgræsningen af projektområderne. I 2021 blev der desuden indledt et samarbejde med firmaet Landudviklerne om at bistå med at få udviklet nye græsningsprojekter i fx Ribemarsken. Denne sondering af muligheder fortsættes i 2022.


No Fence på Fanø. Foto John Frikke

Side 13


NATUR OG LANDBRUG I MARSKEN Samarbejdet med Økologisk Landsforening om udarbejdelsen af et forprojekt til et natur- og landbrugsprojekt i marsken sydvest for Ribe fortsatte i 2021. Det resulterede i en projektbeskrivelse med tilknyttet plan for proces og forretningsplan for en modelejendom med ca. 100 ha marskjord til, som skal kunne etableres og opskaleres og eventuelt kopieres i andre dele af nationalparken. Nationalparken og græsningsforeningen samlede en kreds af landbrugskyndige til en workshop, som bl.a. pegede på, at der skal laves en mere realistisk forretningsplan. Opgaven sendes til en landbrugsrelevant uddannelsesinstitution i nærområdet.

ANVENDELSE OG TEST AF VIRTUEL INDHEGNING AF GRÆSSENDE DYR PÅ FANØ Det 65 ha store pilotprojekt på Fanø til afprøvning af et nyt græsningssystem uden hegn – det såkaldte ’Nofence’ – blev igangsat i 2021. Det innovative græsnings- og naturplejeprojekt hviler på en tilladelse fra Nævnet for Dyreforsøg og udformes som et 4-årigt forsøgsprojekt, som skal afdække dyrevelfærden, naturplejeeffekterne og forholdene til publikum ved brug af det virtuelle hegn. Projektet er det eneste af sin art i Danmark, og takket være fondsstøtte lykkedes det at hente godt 1,2 million kr. til det udvidede projekt. Forsøgsperioden blev indledt ultimo maj med 12 Angus-køer. Det har vist sig, at de meget hurtigt lærer at lade sig styre af lydene fra GPS-halsbåndene. De

Side 14

Årsrapport 2021

sidste fysiske hegn blev fjernet i løbet af forsommeren, og der blev sat infotavler op de fire steder, hvor offentligheden typisk har adgang. En baseline-moniteringen af projektets naturmæssige effekter er indledt med botaniske undersøgelser og registreringer af ynglefugle. Interessen for projektet er stærkt stigende. Med henblik på at orientere om projektet blev der i opstartsfasen afholdt flere møder med lokale interessenter på Fanø, som alle var positive. Desuden blev der hen over sommeren og efteråret også publiceret artikler i forskellige fagblade samt lavet et indslag i TV-Syd. Data vedr. dyrenes velfærd og færden i det virtuelle hegn fra de første måneder af forsøget er indsamlet, og der er indgået en aftale med Aalborg Universitet om analyserne. Desuden har Nævnet for Dyreforsøg meddelt tilladelse til at udvide forsøget med en mere landbrugsmæssig del, som skal belyse, om værktøjet kan bruges til stribegræsning (holistisk afgræsning) på landbrugsjorder. Forsøget skal startes i foråret 2022.

Projektpartnere for græsning bredt: Varde Kommune, Fanø Kommune, private lodsejere og kvægavlere, Landboforeningen SAGRO, Økologisk Landsforening, Landudviklerne, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Hedeselskabet. Økonomi: 15. Juni Fonden med 700.000 kr., Hedeselskabet med 300.000 kr. og Markus Jebsens Naturpulje med 65.000 kr. til Nofence-projektet på Fanø. Desuden har Varde Kommune doneret med bidrag til planlægning, sagsbehandling og hegning i Varde Ådal.

Foto John Frikke


Baselinemåling ved Projekt Klimagården. Foto Xenia Salomonsen

KLIMAGÅRDEN- BASELINE RIBEMARSKEN Projektet perioden er fra 1 jan 2021 til juni 2022. Projekt Klimagården er et samarbejde mellem ejeren (Klimagården), Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet med afsæt i ønsket om, at udvikle et miljø-, klima-, dyre- og naturvenligt landbrug i Ribemarsken. Planen er at omlægge ca. 100 ha landbrugsjord ved Klimagården fra traditionel landbrugsdrift til ny, økologisk og cirkulær landbrugsdrift. Der er i 2021 udarbejdet en baselinemåling. Disse målinger vil senere skulle gentages for at afdække, hvor meget klimagasser og andre udledninger reduceres, samt hvordan biodiversiteten udvikler sig over tid. Undersøgelserne skal dokumentere de natur- og miljøgevinster ved den særlige drift af Klimagården. Baselinemålingerne indbefatter bl.a. jordprøvetagning (næringsstoffer) og kulstofpuljer (C) i landbrugsjorden), klimagasmåling (metan & CO2), vandprøver (transporten organisk materiale samt næringsstoffer) og biodiversitetsundersøgelser. I forhold til klimagasmålinger betød covid, at data blev forsinket. Usædvanlige vejrforhold i 2021 krævede

mere afgræsning end ventet. Invertebrater (hvirvelløse dyr) blev indsamlet i løbet af sommeren, og indtil videre har data vist, at arter, man ville forvente at finde på arealer med god biodiversitet, ikke findes på de konventionelt dyrkede marker. Øvrig data er under bearbejdning og afventes i 2022. Arbejdet med fundraisingen til det store omlægningsforsøg på de berørte marskjorder er fortsat i 2021, men det er endnu ikke lykkes at finansiere et længerevarende projekt. Klimagården har allerede investeret omkring 12 millioner kroner i udvikling af et komposteringsanlæg mv.

Projektpartnere: SDU, Esbjerg kommune, Region Syddanmark, Klimagården og Landudviklerne. Økonomi: SDU har budgetteret deres del af opgaven til at koste 479.520,00 kr. Region Syddanmark bidrager med 250.000 kr. Esbjerg kommune bidrager med 100.000 kr. og Nationalparken bidrager med 100.000 kr. hvortil kommer andre udgifter fx grafisk opsætning af rapport, mødeudgifter, rapportering mv. Klimagården har ansat Landudviklerne til varetagelse af opgaver i forbindelse med projektet. Nationalparken har haft en enkelt udgift til Landudviklerne i forbindelse med vandprøvetagning.

Side 15


MANDØ Mandø er en af de vigtigste lokaliteter i Danmark for en række ynglende engfugle, såsom stor kobbersneppe, brushane, og engryle. Flere af arterne er truede og i tilbagegang. Mandø er også overvintrings- og rasteplads for et stort antal ande- og vadefugle. Det store naturprojekt på øen har til formål at bevare, forbedre og genoprette dele af engområderne som yngle- og rasteområder for engfugle og trækfugle. Projektet har også til formål at udvikle mulighederne for naturoplevelser og turisme på øen. Det er lykkedes at få samlet et stort område til engfugleprojektet – fortrinsvis i Gl. Mandø Kog. Projektet indebærer, at afvandingsforholdene ændres på dele af øen, og der etableres åbne vandflader til gavn for engfuglene. Arealerne vil efterfølgende blive drevet ekstensivt med afgræsning og slæt på den måde, som er mest hensigtsmæssig for engfuglene. Der vil ikke ske påvirkning af arealer uden for projektområdet. Anlægsarbejdet kunne gennemføres og afsluttes i 2021 på 187 ha, hvoraf 147 ha ejes af Den Danske Naturfond og 40 ha ejes af private lodsejere. Der er foretaget oprensning af og/eller tilretning af brinkerne på ca. 11 km grøfter, der er lukket ca. 50 grøfteudløb, der er

Side 16

Årsrapport 2021

flyttet ca. 38.000 m3 jord, der er etableret en lavvandet sø og brinkerne på en eksisterende sø, er gjort flade og fuglevenlige. Desuden er der etableret et stemmeværk i Fyldgraven nord for Naturstyrelsens areal. Arbejdet med at registrere en ’baseline’ er fortsat med ynglefugletællinger og en evaluering af ynglesuccessen hos udvalgte arter af engfugle i 2021.

I 2020 lykkedes det nationalparken at naturforbedre tre privatejede klæggrave og at etablere syv nye lavvandede søer på private jorder på øen. I 2021 er der foretaget en effektovervågning, og der meldes fortsat om positive effekter af projektet med god respons fra såvel ynglende vandfugle som strandtudser. Projektpartnere: Mandø Fællesråd, Mandøforeningen, private lodsejere, Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Markus Jebsens Naturpulje og Ravnhøj Consult. Økonomi: Naturprojektet er finansieret i et partnerskab mellem Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet med Den Danske Naturfond som den største bidragyder. Nationalpark Vadehavet har finasieret overvågningen af fuglelivet i de ombyggede klæggrave og de nye vandhuller.

Gravearbejde på Mandø. Foto John Frikke


KLÆGGRAVE I samarbejde med Naturstyrelsen om renovering og ombygning af klæggrave i Vilslev Enge og Darum Enge arbejdes der fortsat med en projektbeskrivelse og et ansøgningsmateriale. I samarbejde med Tønder Kommune blev ombygninger af klæggraven Astrup Engsø og Kildebjerg Sø gennemført. Projektet skal forbedre forholdene for ynglefuglene og vil desuden indgå i et fælles formidlingstiltag, som også omfatter ’Ankomsten til Vadehavet’ ved Rømødæmningen. Projektet omfatter også etableringen af fugleskjul ved de to søer, og der er indgået lodsejeraftaler, lavet geotekniske forundersøgelser og arbejdet videre med det tegningsmateriale, som skal ende med at blive til et ’nationalpark-fugleskjul’. Samarbejdet med en privat donor og Naturstyrelsen om etableringen af et fugleskjul m.v. ved Gl. Hviding Engsø er fortsat. Der kan ikke opnås dispensation til at placere skjulet inden for strandbeskyttelseslinjen, så projektet etableres midt for søen, hvor lovgivningen er mindre kompliceret. Der er arbejdet med konkrete tegninger og ansøgninger samt foretaget geotekniske undersøgelser. Fuglskjulet forventes etableret i 2022.

Effekten af de genoprettede klæggrave på Mandø blev målt i foråret 2021. Der er udarbejdet en rapport, som viser fremgange for en del af ynglefuglene i området. Nationalparkens Naturudvalg har set på en prioritering af klæggravene i nationalparken i forhold til kommende genopretninger, som understøttes af en rapport fra Aarhus Universitet om klæggravenes egnethed i forhold til fugle. I 2021 blev nationalparken inviteret med som høringspartner i forbindelse med kommende klægindvindingsprojekter i Ballum Enge.

Projektpartnere: Region Syddanmark, Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, digelagene, private lodsejere, Markus Jebsens Naturpulje, Ravnhøj Consult og private ejere af klggrave. Økonomi: Markus Jebsens Naturpulje og Tønder Kommune.

Astrup Engsø. Foto John Frikke

Side 17


GENOPRETNING OG FORVALTNING AF LEVESTEDER FOR FUGLE I DET DANSKE OG TYSKE VADEHAV I 2021 er samarbejdet om det EU-LIFE-støttede engfugle- og klimaprojekt i Margrethe Kog Nord og tyske Rickelsbüller Koog fortsat. Den samlede udgift er bergenet til 69 million kr., hvoraf EU vil yde de 41 million kr. Projekt vedrører to Natura 2000-områder i Vadehavet og har i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet fokus på vadefugle og engfugle. Projektområdet i Margrethe Kog Nord er på 248 ha og på nuværende tidspunkt et intensivt dyrket landbrugsområde. Her er det bl.a. målet, at skabe voksende bestande af fuglearter på direktivets bilag 1 med en dårlig bevaringsstatus og at skabe bedre forhold for trækkende eller overvintrende bestande af arter med en ugunstig bevaringsstatus. Rickelsbüller Koog lige syd for landegrænsen er på 500 ha og er også et vigtigt vådområde for vandfugle. Lokaliteten er forbundet med det danske projektområde i Margrethe Kog Syd, som er en vigtig del af beskyttelsesområdet på dansk side. Projektets mål er at modvirke de identificerede trusler og at øge antallet og forbedre bevaringsstatus for de fuglearter, som beskyttelsesområderne er udlagt for at beskytte. Det sker ved at omlægge dyrkede jorder i Margrethe Kog Nord til ekstensivt drift og fugtige marskenge og ved at gennemføre bevaringsforanstaltninger i Rickelsbüller Koog. Desuden skal prædationstrykket på ynglefuglene reduceres. Projektet indebærer en multifunktionel tilgang ved bl.a. at muliggøre tilpasning til klimaændringer og lejlighedsvis lagring af bagvand. Endelig vil man styrke formidlingen om de restaurerede levesteder og skabe øget synergi til relaterede projekter.

Projektpartnere: Tønder Kommune er tovholder på projektet, og ud over Nationalpark Vadehavet er også Naturstyrelsen, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Den Danske Naturfond og 15. Juni Fonden med som partnere.

TRILATERALE AKTIVITETER I trilateralt regi deltager vi på naturområdet i fem trilaterale ekspertgrupper – Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB med John Frikke som formand), Joint Monitoring of Breeding Birds (JMBB), The Salt Marsh and Dunes Expert Group, Invasive alien species expert group (Xenia) og Swimway (Xenia). Typisk holdes der 1-2 møder om året i disse faggrupper, som i 2021 var digitale pga. corona.

Side 18

Årsrapport 2021

En planlagt fælles workshop på tværs af to ekspertgrupper er pga. corona-situationen udsat til foråret 2022. Desuden spiller Nationalpark Vadehavet også ind til det store fugleprojekt ’Wadden Sea Flyway Initiative’ (WSFI), som rækker langt ud over det dansk, tysk, nederlandske vadehavsområde. Der koordineres midvintertællinger af trækfuglene på stort set hele Den Østatlantiske Trækrute, og der bygges lokal kapacitet op, herunder lærer interesserede og ansvarlige at tælle og forvalte trækfuglene i flere lande i Afrika.

GENSLYNGNING AF ÅER Et planlagt opstartsmøde i forbindelse med et indledende arbejde hen mod et større LIFE-projekt ”Etablering af gydebanker i store vandløb i Danmark” er flyttet til 2022 grundet corona-situationen. Projektet er initieret og faciliteret af Danmarks Center for Vildlaks (DCV) og Bangsgaard & Paludan ApS. Nationalparken samarbejder med Esbjerg kommune, Sydvestjysk Landboforening, Miljøstyrelsen Sydjylland og Den Danske Naturfond i forbindelse med LIFE-projekt ”LIFE River Kongeaa”. Afklaring om EU-finansiering til dette projekt forventes i begyndelsen af 2022. Projektets primære mål er forbedring af vilkår for arterne snæbel, flodlampret, havlampret og laks, og sekundært arter som klyde, brushane, fjordterne, mosehornugle, sydlig blåhals, plettet rørvagtel, sorthovedet måge, pibesvane, spidssnudet frø, strandtudse og grøn mosaikguldsmed.

HAVVPLAN I forbindelse med Danmarks nye havplan og høringssvar til denne har nationalparken deltaget i en række aktiviteter. I april 2021 holdt Søfartsstyrelsen et havplansmøde, som blev efterfulgt af en række regionale møder (bl.a. ved Vadehavscentret). Derudover har Miljøministeriet holdt møder, hvor de gik ned i detaljen omkring beskyttede og strengt beskyttede områder. Nationalparkbestyrelsen ønskede i forbindelse med mulig afgivelse af høringssvar en orientering om havplanen og vurdering af konsekvenser af den nuværende plan. Denne præsentation blev afholdt på usædvanlig vis ombord på en bus i forbindelse bestyrelsens studietur i Thy. Da der ikke kunne opnås fuld enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne, blev det besluttet at nationalparken ikke indgav høringssvar.


FOKUSEREDE INDSATSER KYSTFUGLEPROJEKT Arbejdet med at sikre de mange sårbare, jordrugende kystfugle i nationalparken har stået på siden 2013 og i 2021 blev Kystfugleprojektet fortsat sammen med en lang række samarbejdspartnere. Således blev der også i 2021 etableret ’udhegninger’ (typisk 2-10 ha) og opsat skilte i nogle af de vigtige yngleområder på strandene på Rømø, Fanø og Blåvandshuk i yngletiden fra april til august. Denne bærende del af kystfugleprojektet blev suppleret med forskellige former for formidling om problemstillingerne omkring de ynglende fugle og de forstyrrelser, som gæsternes brug af strandene i sommerhalvåret forårsager. For at øge beskyttelsen af de sårbare jordrugere, er udhegningerne flere steder bygget om, så de også fungerer som såkaldte ’rævesikre hegn’. Det er gjort ved at erstatte de enkle markeringshegn med strømførende fårehegn, så fuglene også beskyttes mod prædation fra ræv, mårhund og i nogle tilfælde også løse hunde. Det ser klart ud til, at kystfuglene i stigende antal finder vej til disse ekstra sikrede yngleområder.

er anlagt på private jorder og i Varde Ådal skete det i samarbejde med Varde Kommune. I forbindelse med effektmålinger af en række græsnings-, landbrugs- og vandhulsprojekter indgår ynglefuglene som et biologisk parameter i forhold til at opnå dokumentation for virkningerne af de gennemførte tiltag. Fuglene er gode indikatorer på, om indsatserne virker, og i løbet af nogle få år vil det vise sig.

Projektpartnere: Frivillige, Dansk Ornitologisk Forening, Fanø Natur, Blåvand Fuglestation, Forsvaret/Oksbøl Kaserne, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og vadehavskommunerne. Fuglehegn øverst på Rømø og nederst på Fanø. Begge fotos John Frikke

Strandområder på det nordlige og sydlige Fanø og Rømø er nøglelokaliteter, hvor der yngler målarter som fx klyde, hvidbrystet præstekrave, havterne og dværgterne. I samarbejde med frivillige blev der også i 2020 opsat udhegninger og skilte flere steder på strandene. Dertil kom, at der i samarbejde med Blåvand Fuglestation og Forsvaret blev opsat et markeringshegn til beskyttelse af den lille koloni af dværgterner, der hvert år forsøger at yngle på stranden ved Blåvandshuk. Det løbende – og særdeles vigtige - tilsyn er gennemført med stor hjælp fra frivillige. De foreløbige resultater af overvågningen tyder på en voksende succes med projektet – både i kraft af antallet af ynglende arter og par i hegnene, men også i kraft af en rigtig god ynglesucces. I 2021 slog antallet af ynglepar og antallet af flyvefærdige unger atter alle tidligere rekorder. Der er i 2021 arbejdet videre med at undersøge mulighederne for at få sat et større ynglefugleprojekt op i nationalparken. Arbejdet fortsætter i 2022. Som en konkret indsats for ynglende engfugle blev der i 2021 i samarbejde med Markus Jebsens Naturpulje anlagt såkaldte ’bekkasinskrab’ i forbindelse med græsningsprojekter i nationalparken. Det skete med 12 skrab i Vester Vedsted Sønderenge, to i Billum Enge og otte i Alslev Marsk. De små, nye vådområder

Side 19


Opstart Juvre Engsø Rømø. Foto John Frikke

YNGLEFUGLE PÅ ESBJERG HAVN I projektet ’Ynglefugle på Esbjerg Havn’ har vi sammen med en række partnerne i nogle år forsøgte at etablere en yngleplads for hav- og fjordterner på en mole ved Dokhavnen for at trække dem væk fra tage i området. Virksomhederne vil gerne af med de ynglende terner – op til 250 par – på tagene, da de både sviner bygninger og materiel til og angriber de ansatte. Det fine samarbejde er fortsat intakt, men pga. corona-krisen måtte Esbjerg Havn igen melde fra i forhold til indsatsen, så etableringen af den kunstige yngleplads (strand) ved Dokhaven blev også opgivet i 2021. Sideløbende med indsatsen på molen er der arbejdet videre på at finde en løsning med pontoner, som kan indrettes som flydende, prædator-sikre yngleøer i havnen. En alternativ løsning, som man har gode erfaringer med flere steder i udlandet. Processen endte med, at vi kort før årsskiftet fik lavet to terne-flåder på 3 x 6 meter. De er udstyret med en vandgennemtrængelig dug i bunden og kanter, som gør, at der kan indrettes to små strandarealer på dem. Aftalen med Esbjerg Havn er, at de i foråret 2022 lægges ud i det sydøstlige hjørne af Trafikhavnen.

Projektpartnere: Frivillige, Dansk Ornitologisk Forening, Esbjerg Havn, Firmaet IAT og Aarhus Universitet. 15. Juni Fonden, Esbjerg Havn, NPV og IAT har ydet økonomisk støtte til projektet.

Ternemole og terner på Esbjerg Havn. Foto H. Simonsen

Side 20

Årsrapport 2021


REGULERING AF PRÆDATORER I NATIONALPARK VADEHAVET Mange af fuglene i Nationalpark Vadehavet yngler på jorden, hvilket gør dem udsatte for menneskelig påvirkning og for prædation fra rovdyr - især ræv, mink, mårhund og krage. Derfor har vi siden 2015 arbejdet med regulere antallet af de nævnte arter i udvalgte indsatsområder på Fanø, Rømø, Mandø og ved Sneum Digesø. Fra og med 2021 har projektet også omfattet to nye indsatsområder ved Skallingen/Ho Bugt og i Tøndermarsken. Der er nu uddannet i alt 45 frivillige prædationsjægere. Afprøvning af fælder og udstyr samt etablering af kameraovervågning og foderpladser er fortsat. Der er udført og formidlet regulering af prædatorer på særlige vilkår, som myndighederne har tildelt projektet. I juni blev der afholdt endnu et reguleringskursus på Fanø, og i november blev der afholdt et kursus i vildthygiejne og håndtering af rovvildt i Ribe.

I 2021 indledtes et samarbejde med to lodsejere og Tønder Kommune om at lave et større sø- og engfugleprojekt i Juvre Enge på Rømø. Der er arbejdet med beskrivelse og planlægning af projektet, som ud over en godt 9 ha stor sø også kommer til at omfatte 1012 vandhuller og bekkasinskrab samt en sikring mod firbenede prædatorer af det samlede projektareal på 21 ha ved hjælp af særlige hegn.

Ansættelsen af Jørn Bøgen som deltidskoordinator for de frivillige jægere og for det praktiske arbejde tilfører fortsat projektet viden og erfaring, og frem for alt vedvarende sparring med de frivillige i projektet. Der er skabt et rigtig godt samarbejde og en rigtig god stemning, som er bærende for projektet. Det gode samarbejde med de lokale jægere i de etablerede indsatsområder og med Naturstyrelsen er fortsat. To nye hold til de to nye indsatsområder i Tøndermarsken og i Ho Bugt-området er fuldt aktive med reguleringsarbejdet. I 2021 blev indsatsområdet Rømø Syd efter aftale med Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden udvidet, så det også omfatter Kirkeby og Vråby Plantager og Stormengene.

Projektet vil blive gennemført i forbindelse med en forstærkning af Juvre Dige hen over de næste par år. Arbejdet med at tilføre de nødvendige midler til projektet stod på hen over efteråret, og kulminerede med en flot bevilling fra Aage V. Jensens Naturfond.

Danmarks Jægerforbund Kreds 4 har doneret yderligere fire vildtkameraer med tilhørende abonnementer, ligesom der er indkøbt yderligere tre til de to nye indsatsområder. Miljøstyrelsen har desuden doneret to trådfælder til fangst af ræv og mårhund.

Samarbejdspartnere: Lokale lodsejere, Digelaget for Juvre Dige og Tønder Kommune. Aage V. Jensens Naturfond støtter projektet økonomisk.

I kraft af en donation fra Jægernes Naturfond er arbejdet med at overvåge antallet af rov-pattedyr i og ved indsatsområderne fortsat og blev i 2021 blev udvidet til også at omfatte Tøndermarsken. Til dette formål blev der investeret i endnu en termisk spotter. Dette

JUVRE ENGSØ

Side 21


delprojekt giver os bedre indsigt i effekterne af den fokuserede regulering af prædatorer. I 2021 har vi arbejdet videre med at få lavet en fælles plan for Naturstyrelsen, vadehavskommunerne og Danmarks Jægerforbund for regulering af prædatorer i Nationalpark Vadehavet. Den foreligger nu i et høringsudkast og vil blive færdiggjort i 2022. Grundet corona-situationen blev samarbejdet med NaturKulturVarde om udarbejdelsen af et undervisnings- og formidlingsmateriale om ’Prædationsprojektet i Nationalpark Vadehavet’ udsat til 2022. I 2021 blev der udsendt nyhedsbreve i februar, april, august og december til alle interessenter.

Antallet af nedlagte/aflivede prædatorer svinger lidt fra år til år, men det er tydeligt, at den forstærkede indsats især resulterer i flere regulerede ræve og mårhunde (se tabellen).

Projektpartnere: Frivillige jægere, private lodsejere, Danmarks Jægerforbund, Jægernes Naturfond, lokale jagtforeninger, Dansk Ornitologisk Forening, Fugleværnsfonden, Naturstyrelsen og Vadehavskommunerne. Økonomi: Donationer fra Jægernes Naturfond og Friluftsrådet, støtte fra Danmarks Jægerforbund, Esbjerg Kommune samt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen i form af udstyr til projektet.

Kursus i prædationsprojektet. Foto John Frikke

Ræv på Rømø. Foto Boris Schönfeldt

Prædationsprojektet 2015 – 2021 Ræv

Mink

Mårhund

Krage

Mår

2015

39

3

0

198

0

2016

64

7

5

122

4

2017

62

9

4

198

3

2018

53

0

1

118

2

2019

41

0

6

69

4

0

2020

50

4

24

114

4

0

*2021

88

4

69

61

3

0

I alt

397

27

109

880

20

2

* Fra 2021 to nye indsatsområder = 8

Side 22

Årsrapport 2021

Nilgås

2


Søgning efter strandtudseyngel på Rømø. Foto John Frikke

FOKUSERET INDSATS – SÆRLIG NATUR STRANDTUDSEN I 2014-2015 gennemførte Nationalpark Vadehavet en kortlægning af den sårbare strandtudse og dens levesteder i vadehavsområdet. På baggrund heraf den blev der i 2016-2018 lavet 59 nye levesteder i form af såkaldte strandtudseskrab ved Blåvand, på Skallingen, ved Ho, ved Mosevrå og Skødstrup, på Fanø, ved Tjæreborg og på Rømø. På Mandø blev der i vinteren 2019/2020 anlagt yderligere 7 nye vandhuller primært til engfugle, men som også er gode levesteder for strandtudsen. I 2021 blev arbejdet med at undersøge forekomsten af strandtudser i de nyanlagte paddeskrab gjort færdigt, og det var levestederne på Mandø og på fastlandskysten, der denne gang var i fokus. Undersøgelserne viste i lighed med tidligere, at anlæggelsen af de mange nye levesteder har givet pote i form af kvækkende strandtudser og forekomst af yngel på en række lokaliteter. Men de viste også, at de vejrmæssige faktorer, især temperatur og nedbørsforhold, spiller en afgørende rolle for strandtudsernes yngleaktiviteter. Det kunne ligeledes konstateres, at flere af de nyanlagte skrab

ikke er dybe nok i forhold til, at strandtudserne kan gennemføre hele deres ynglecyklus. I forlængelse af færdiggørelsen af overvågningen i 2021, vil der primo 2022 blive udgivet en samlet rapport for hele projektet, inklusive de registrerede resultater og anbefalinger til opfølgende pleje og eventuelle tilpasninger af de nye levesteder for strandtudsen i Nationalpark Vadehavet.

Projektpartnere: 15. Juni Fonden, Markus Jebsens Naturpulje, Forsvaret, Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, private lodsejere og private organisationer. Økonomi: 15. Juni Fonden har finansieret hovedparten af projektet, men mange steder har lodsejere (både private og offentlige) bidraget ved at finansiere eller anlægge skab, som indgår i projektet. Hertil kom, at Markus Jebsens Naturpulje finansierede anlæggelsen af syv engfugle- og paddeskrab på Mandø.

Side 23


ENSIAN BLÅFUGLEN Ingen nye aktiviteter i 2021. Opstart af konkrete projekter er drøftet med Fanø og Tønder Kommuner.

SORTTERNEN Med en bestand på bare 50-80 par er sortternen én af de sjældneste ynglefugle i Danmark, og mere end halvdelen af bestanden yngler i Hasberg Sø og i Magisterkogen i Tøndermarsken. Initiativer til at hjælpe sortternen gøres i samarbejde med tyske myndigheder og lodsejere. Der er af holdt et årligt koordineringsmøde med samarbejdspartnere til at forberede aktiviteterne i ynglesæsonen 2021. I 2021 blev arbejdet med udlægningen af redeflåder før ynglesæsonen og den regelmæssige overvågning af kolonierne og de ynglende fugle fortsat. Der blev udlagt 107 redeflåder i syv vådområder. Overvågningen af sortternerne viste, at de udlagte redeflåder fortsat har en positiv effekt på ungeproduktionen og dermed bestanden. Således blev det til 48-51 ynglende par med 60-65 flyvefærdige unger. Det bedste resultat i den tid, arten er fulgt i Nationalpark Vadehavet. Beretningen om projektet med de ynglende Sortterner i Tøndermarsken i 2021 er sendt ud til interessenter-

Sortterneprojektet Bremsbøl Sø. Foto Ulrik Pedersen

Side 24

Årsrapport 2021

ne og lagt op på hjemmesiden. Vi har haft artikler om sortternen og projektet i Nationalpark Magasin, dagbladet Nordjyske og i Dansk Ornitologisk Forenings blad ’Fugle & Natur’. I 2021 indledtes et samarbejde med mikrobryggeri og nationalparkpartner WestBrew om en ”sortterne-øl’. Samarbejdet blev lanceret i foråret med diverse medier ved Bremsbøl Sø ved Tønder. Her blev udlagt redeflåder, fortalt om sortternen og projektet og den nye Black Tern-øl blev prøvesmagt. Et godt arrangement med god medieomtale. Bryghuset yder et tilskud på 5 kr. for hver solgt Black Tern-øl til Sortterneprojektet i Nationalpark Vadehavet, og i 2021 medførte det et tillæg til projektbudgettet på godt 5.000 kr.

Projektpartnere: 15. Juni Fonden, private lodsejere, Dansk Ornitologisk Forening, Tønder Kommune, Naturstyrelsen, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, NSV Südtondern, Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten og WestBrew. Økonomi: 15. Juni Fonden, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Naturstyrelsen og Tønder Kommune.


Rugende sortterner Hasberg Sø. Foto Jesper Tofft

Westbrew sortterneøl. Foto Ulrik Pedersen Side 25


Ren Strand Fanø. Foto Red Star

Der er forskel på indsatserne i vadehavskommunerne. Fælles for kommunerne er dog, at der ses på, hvordan borgere (herunder grundejere) og turister selv kan indsamle skrald, så kommunens indsats minimeres, og der bruges færre midler på drift. 2021 var også året, hvor en af Vadehavets store indsatsydere inden for marint affald, stifteren af Ren Strand Fanø, Peter Michélsen gik bort. Men Ren Strand Fanø fortsætter kampen mod marint affald med ny ledelse. Der er udarbejdet en rapport med anbefalinger til et videre arbejde inden for marint affald.

INVASIVE ARTER Invasive arter udgør et stort problem for bl.a. biodiversiteten, og sandsynligvis vil problemet vokse over tid. I 2021 var der 136 kendte invasive arter i Danmark. Der er identificeret 113 ikke hjemhørende arter i de danske farvande, heraf 28 invasive marine arter i Danmark (71 i Tyskland og 81 i Holland). Det skønnes, at 75% af de udpegede verdensarvssteder på den ene eller anden måde er truet af invasive arter. I 2021 har vi fået et overblik over omfanget af invasive arter i Vadehavet og de indsatser, der gøres. Data er leveret af Miljøstyrelsen og Det fælles Vadehavssekretariat (CWSS). Øvrig viden er indhentet igennem videnskabelig litteratur/rapporter og EU lovgivning/ rapporter. Kinesisk uldhåndskrabbe. Foto Biopix

MARINT AFFALD Marint affald udgør globalt set et meget stort problem. I løbet af 2021 blev der skabt et overblik over indsatserne i den danske del af Vadehavet. Det er bl.a. sket ved, at der er foretaget interviews med medarbejdere fra de fire vadehavskommuner (Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde) og medarbejdere ved Naturstyrelsen. Herudover har der løbende været dialog med partnere, frivillige og NGO’er samt foretaget vidensindsamling. Det primære fokusområde er på plastik, som udgør den største andel af marint affald i Vadehavet. Forskning viser bl.a., at plastikpartikler kan fremme udledningen af klimagasser fra marskområder.

Side 26

Årsrapport 2021

Der er udarbejdet en rapport med bl.a. myndigheders og forskeres bud på, hvad der kan gøres for at komme problemet til livs. Hovedanbefalingen er at sikre bedre monitering, så invasive arter registreres tidligere. Der er fx i dag ingen systematisk overvågning af invasive fiskearter, og der er stort behov for bedre kortlægning af arter i Vadehavet og ved havnene. Invasive arter, der allerede har etableret sig, kan der ikke gøres noget ved, med mindre der er tale om indgreb der er så voldsomme, at det vil ødelægge naturen. Myndighederne vil fra 2022 have forøget fokus på Havet, og Miljøstyrelsen har allerede i dag udbud på opgaven ” Identifikation, spredningsveje og mulige indsatser for invasive arter i Vadehavet”.


Sælbanke. Foto Nationalpark Vadehavet

BÆREDYGTIG SÆLTURISME I DET DANSKE VADEHAV Nationalpark Vadehavet arbejder med code of conduct på en række områder for brugerne af nationalparkens natur og landskab. På initiativ af Vadehavscentret er der etableret et forskningsprojekt (phd-projekt), som skal dykke ned i og indsamle viden om, hvordan sæler påvirkes af menneskelig færden på vaden. Der er indi­ viduelle naturinteresserede så som jægere, fuglefolk, østerssamlere og folk, der går en tur eller flyver med drone. Der er også større og mindre grupper så som naturvejledere med besøgsgrupper ude på vaden, ven­ ner og familie på udflugter efter østers mv., ligesom kajakroere, sejlere og andre naturbrugere kommer ud i

nærheden af sælerne. Med en stadig øget efterspørg­ sel på natur og friluftsliv samt flere turister i området øges også trafikken på vaden og dermed påvirkningen af sælerne. Projektet skal afdække, hvordan sælerne påvirkes af de forskellige naturbrugere, og om sælernes adfærd ændres som følge af trafikken, herunder na­turligvis, om sælerne fortrænges fra deres rastepladser. Der skal også udarbejdes forslag til code of conduct. Projektdeltagere og finansieringspartnere er Vadehavscenteret, Nationalpark Vadehavet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Aarhus Universitet. Projektet kører i perioden 2021-2024.

Side 27


02. KULTUR OG KULTURHISTORIE Målsætning 4 Nationalpark Vadehavet har i planen for 2019-2024 prioriteret samarbejdet om Vadehavets kultur og kulturhistorie, videndeling, trilateral kulturindsats, den maritime kulturarv, bygningsarven, den levende kulturarv og kunst. I 2021 var der fokus på særligt to aktiviteter, en er afsluttet og en fortsætter i 2022. Vi har selvfølgelig også sat initiativer i gang, selv om året har været præget af coronarestriktioner.

KUNSTPROJEKT ’KUNST, KULTUR OG KOBBERSNEPPER’ Et kultur- og kunstprojekt med det formål at tiltrække internationale kunstnere fra Society of Wildlife Artists for at tegne, male og udøve andre kunstarter, som skal vise samspillet mellem natur og mennesker i Vadehavet og marsken. Lokale skoleklasser og borgere involveres. Der skal udstilles og laves bog mv. Også i 2021 måtte vi desværre aflyse den planlagte session på Fanø som følge af corona. Vi satser på, at det bliver muligt at gennemføre anden session i foråret 2022. Kunsterne er fortsat dedikerede til projektet, og ser frem til, at det bliver muligt at besøge og arbejde i Vadehavet.

Projektpartnere: Toosbury Fonden, Region Syddanmark, Tøndermarsk Initiativet, 15. juni Fonden

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Projektet afholdt i samarbejde med arbejdsgruppen Kulturhistorien i planlægningen (KoP’en) en inspirationsdag i Højer dedikeret til bygningsarv og -bevaring. Den gode snak og de ideer, der opstod, arbejder vi videre med i 2022. Særligt besøget hos den lokale håndværker, der stolt fremviste de gamle håndværk, gav stof til eftertanke. Der er fra tidligere skabt en kontakt til en erhvervsskole i Norge, så når der kommer bedre tider, genoptager vi sonderingerne om mulighederne for en uddannelse i gamle håndværksteknikker.

FOTODOKUMENTARISK REJSE I VADEHAVET Vi igangsatte et fotodokumentarisk projekt med den italienske fotograf Luca Berti i 2020. Han anvender

Side 28

Årsrapport 2021

glaspladeteknik, og i dokumentaristisk stil vil han sætte fokus på kulturlandskabet og de mennesker, der bor i Vadehavet på begge sider af grænsen. Pga. corona har projektet trukket ud. Luca Bertis flotte bog blev leveret i december og blev efterfølgende distribueret til partnere. Projektets første udstilling åbnede i juli i Multimar Wattforum i Tønning hos vores kolleger i Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein. Udstilling løb frem til midt oktober, hvorefter den flyttede til Fanø Skoles torv. Udstilling skal videre til Løgumkloster Kirke og Højskole i januar 2022. I forbindelse med udstillingen på Fanø bliver der et undervisningsforløb for udskolingsklassen om fototeknik. Udstillingen og billederne er blevet godt modtaget og gør stort indtryk med deres originale udtryk. Projektet blev beskrevet i årets magasin.

Projektpartnere: Nationalpark Schleswig-Holstein, KursKultur og Tøndermarskinitiativet.


Mand Vester Vedsted. Foto Luca Berti

Luca Berti på arbejde. Foto Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

LITTERATURLIG VIIS Et helt nyt initiativ og projekt så dagens lys i 2021 og havde til formål at engagere unge i litteratur og skriveprocessen inspireret af natur og verdensarv. 3 biblioteker, 3 forfattere, 3 naturvejledere, 2 efterskoler og 1 ungdomshøjskole samt MitVadehav trodsede sammen med nationalparken corona-begrænsningerne og gennemførte Litteraturlig Viis. Forfattere og naturvejledere inspirerede de unge mennesker til at udtrykke sig på skrift ved at tage dem ud i den store og unikke vadehavsnatur. Resultatet blev tre bøger, en fra hver skole, som nu kan lånes på bibliotekerne. Projektet, som også var metodeudvikling, resulterede også i en undervisningsmodul på MitVadehav. Projektet blev portrætteret i årets magasin og er afsluttet.

Litteraturligvis ved Rejsby. Foto Lene Esthave

Projektpartnere: Slots- og Kulturstyrelsen, Esbjerg, Varde og Tønder Biblioteker, Vardeegnens Efterskole, Rejsby Internationale Efterskole, Ungdomshøjskolen ved Ribe, NaturKulturVarde, Tønnisgård samt Vadehavscentret

Side 29


TRILATERALE AKTIVITETER Som en lille udløber af Litteraturlig Viis deltog nationalparken i år i et internationalt initiativ under Rachel Carson Center (University of Munich) – Corridor Workshops. Initiativet havde til formål at afdække kendt skønlitteratur om Vadehavet i de tre lande og derefter diskutere, hvilken rolle litteraturen kan spille for vores forhold til og forståelse af Vadehavet og dets natur. Samtalerne gav også anledning til diskussioner om sproglige udtryk og diskurser. I projektet deltog undervisere og forskere fra europæiske universiteter. Også tyske og hollandske partnere deltog. Resultatet blev, ud over et overblik over skønlitteratur om Vadehavet, også et nyt netværk, som i det kommende år måske kan åbne nye muligheder inden for kulturen og Vadehavets kulturhistorie.

ØVRIGE AKTIVITETER Nationalparken deltager i KoP-samarbejdet – Kulturhistorie og planlægningen. KoP er et forvaltningsnetværk med fokus på det kulturhistoriske arbejde i vadehavsområdet, hvis formål er at være en brobyggende og tværkommunal instans mellem museer og kommunale planafdelinger i vadehavsområdet inden for kulturhistorie, bygningsarv og fysisk planlægning. Samtidig skal KoP være en regional sammenknytning af videnspersoner, der kan agere i forhold til statslige og internationale interesser, der berører KoP’s geografiske og tematiske arbejdsområde.

Side 30

Årsrapport 2021

Nationalparken deltager i arbejdsgruppen omkring et land art-projekt i Ho, som er ledet af Varde kommune, og hvor Statens Kunstfond er bidragsyder. De danske nationalparkers kulturelle medarbejdere har startet et netværk, hvor vi mødes om fælles emner til støtte og inspiration i det kulturhistoriske og kulturelle arbejde inden for nationalparkloven.

NATIONALPARKENS KULTURUDVALG Nationalparkens nye kulturudvalg er i fuld sving. Der har været afholdt 4 møder I årets løb. Kulturudvalget ledes af Marco Brodde på vegne af bestyrelsen. Rådet har udpeget Anne-Marie Ludvigsen og Ole Jacobsen som medlemmer. Som eksterne medlemmer er udpeget en unge-repræsenteret, Tobias Olsen fra Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, og Signe Mejstrup Sørensen fra Varde Kommune som faglig repræsentant. Kulturudvalget udvalgte en liste med fire forslag til udfyldning af nationalparkplanens målsætning for kultur og kulturhistorie. Efter at rådet havde vurderet forslagene, valgte bestyrelsen af prioritere, at kulturudvalget arbejder på at skabe en revy af og for unge mennesker. Kontakt til de unge revyfolk gav heldigvis en positiv interesse i et fælles projekt, som vi arbejder på at realisere i foråret 2022.


03. FRILUFTSLIV MÅLSÆTNING 5, 6, 7

Nationalpark Vadehavet arbejder på at styrke muligheden for friluftsoplevelser på et bæredygtigt grundlag, hvor det er helt centralt, at nogle områder skånes og beskyttes mod slidtage og forstyrrelser ved at sikre en skarp formidling og planlægning af zoner, stier mv.

Af emner der i 2021 er blevet drøftet er Nationalpark app, bookingportaler, formidlingsaktiviteter, formidlingsmaterialer, COC mm. Møderne har i 2021 været afholdt online og ca. en gang om måneden.

CODE OF CONDUCT VADEHAVETS VAGERLAG Vagerlaget arbejder på at sikre afmærkningen af de rekreative sejlruter i Vadehavets marine områder, fordi staten kun afmærker sejlruter, hvor der er en vis kommerciel sejlads. Andre sejlruter overlades til lokale kræfter at vedligeholde og afmærke. I Vadehavet er det sejlklubberne, der sætter prikker og tjekker afmærkninger. Vedligehold af tungt materiel kræver særlige skibe og overlades til anden leverandører. Andre steder i landet er det sejlklubber og havne, der betaler for afmærkningen, mens det er de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten og Nationalpark Vadehavet, der betaler i Vadehavet. Nationalpark Vadehavet lægger desuden sekretariat til Vadehavets Vagerlag og har brugt 33,5 timer på opgaven i 2021. Afmærkningen i Vadehavet blev i 2019 ændret til sæsonafmærkning og der er derfor kun afmærket fra 1. maj til 15. november.

Flere års arbejdet med code of conduct blev i 2020 er konkretiseret og udmøntet i form af: 19 codes of conduct – konkret formuleret og sat op som et faktaark man kan tage med sig 1 Friluftsguide (code of conduct-hæfte), som blev afstemt med de andre nationalparker 3 instruktive videoer med konkrete brugergrupper og fif til den gode adfærd i naturen Projektet er afsluttet, men vi har i 2021 fortsat dialogen med de andre nationalparker, Friluftsrådet og naturparker samt destinationerne om udvikling og udrulning af coc. Projektet ’Bæredygtig sælturisme i det danske Vadehav’ (se nærmere herom under afsnittet om Natur og landskab), som nationalparken støtter økonomisk, har som formål at nå frem til codes of conduct i forhold til at opleve Vadehavets sæler.

Da udgifterne til afmærkning er øget over årene, har de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten og Nationalpark Vadehavet fra 2019 indvilget i at øge deres bidrag til afmærkning. Det blev i 2021 aftalt, at der skal findes en langsigtet og økonomisk forsvarlig løsning på afmærkningen

Projektpartnere: Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten, Vadehavets Bådklubber, som har ca. 1.912 medlemmer, samt frivillige.

SAMARBEJDE MED DANMARKS NATIONALPARKER OM FORMIDLING Formidlergruppen (Femkløvergruppen) i Danmarks Nationalparer fungerer som en ERFA-gruppe, hvor alle emner, som har relevans for formidlingen i nationalparkerne drøftes.

Side 31


TØNDERMARSK INITIATIVET Tøndermarsk Initiativet (TMI) er et stort projekt til mere end 250 million kr. som arbejder med by-omdannelse i Højer, ruter, stier og formidling, klimatilpasning langs Vidå og i Tønder midtby samt udvikling af erhverv og turisme i området. Projektet spiller således godt sammen med vores initiativ ’Velkommen til Nationalpark Vadehavet, og på Højer Mølle / Museum Sønderjylland blev der etableret en port til nationalparken, verdensarven og Tøndermarsken. Nationalpark Vadehavet er repræsenteret i styregruppe og diverse arbejdsgrupper. Vi søger at få så meget erfaring og konkrete muligheder fra projektet rullet ud i resten af nationalparken, fx skiltekoncept.

I 2021 har vi fortsat samarbejdet om et fødevareprojekt, som skal styrke udviklingen og synligheden af lokale og regionale fødevarer og oplevelser. Vi har deltaget i netværk, events og samarbejdet omkring opstarten af Fødevarehuset ’Vores Marsk’, som promoverer fødevarer fra hele vadehavsområdet

Projektpartnere: Tønder Kommune, Nordea Fonden, Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål m.fl.

Marskstien er i alt på 54 km og går gennem hele Tøndermarsken. Den er certificeret som en kvalitetsvandrerute, Leading Quality Trail – Best of Europe. Foto Wasabi Film

Side 32

Årsrapport 2021


VELKOMMEN TIL NATIONALPARK VADEHAVET VELKOMMEN TIL NATIONALPARK VADEHAVET Projektet er Nationalpark Vadehavets største, samlede formidlingsindsats ude i landskabet og danner grundlaget, der skal bygges videre på i årene, der kommer. Efter Nordea-fonden i slutningen af 2019 gav sit tilsagn om støtte på omkring 14 million kr., kunne projektet sættes i gang med en samlet budgetramme på knap 22 millioner med bidrag fra nationalparken, de fire vadehavskommuner og Naturstyrelsen. Projektet har været flere år undervejs og mange forskellige lokale projekter er indarbejdet i det samlede projekt, så der nu bliver etableret en fælles formidling, der kan binde nationalparken sammen, udvide kendskabet til lokale perler og sende gæster godt ud og rundt i naturen. Formidlingen er opbygget af tre lag: Udstilling og formidling på fire naturcentre og museer (porte) om nationalparken, verdensarven og et lokalt formidlingstema. Velkomststeder – udstilling og vejvisning på små, ubemandede knudepunkter eller pit-stops, når man er på tur. Infosteder – den stedsspecifikke formidling ude i landskabet. Ruter og stier, der fører dig ud til disse oplevelser skal samles og vil bl.a. være et væsentligt indhold i den digitale port; hjemmeside og app.

deltids kommunikationskonsulent, Martin Kunzendorf, som indsamler og tilretter det indhold, som skal være den del af både porte, velkomststeder og formidling i landskabet.

DIGITAL PORT Fortællingerne om de enkelte steder, kort, ruter og stier og andet baggrundsmateriale skal være tilgængeligt på vores hjemmeside og app som en digital port. På baggrund af et fælles opdrag fra NPV og Nationalpark Thy har kommunikationsbureauet RedInk bistået med at lægge rammer for indholdet og udarbejdet et nyt site map til vores hjemmeside. Her bliver fokus fremadrettet mere brugerorienteret, med bl.a. turforslag.

Velkomst ved Grænsevogterhuset. Foto Martin Kunzendorf

VELKOMSTSTED GRÆNSEVOGTERHUSET, SILTOFTVEJ Den 19. august kunne vi indvie det første og sydligste velkomststed i Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Stedet og formidlingen blev etableret i samarbejde med Tøndermarsk Initiativet/Tønder Kommune og Museum Sønderjylland. I det lille hus er der nu et offentligt toilet, en vandpost, møbler til madpakkespisning og så formidling om de nærmeste koge, fuglelivet og den kulturhistoriske fortælling om stedet. Velkomststedet er åbent i dagtimerne året rundt.

FORMIDLINGSELEMENTER I projektet vil der være en række gennemgående elementer, som vil blive brugt rundt omkring i hele nationalparken. Vi har nu indgået aftaler med leverandører til alle skilte, til plinte til formidlingen i landskabet og det særlige ”Vadehavsbord”.

NY MEDARBEJDER I SEKRETARIATET Formidling af vadehavets kultur og natur til naturuvante kræver en særlig bearbejdning af tekster, billeder og grafik. Sekretariatet er derfor blevet udvidet med en

Side 33


Illustrationer: Foto fra Grænsevogterni – Formidlingsmanual (kunne være: For plinte, stele, vadehavsbord), billeder fr besigtigelse, rapport Velkomststed Ma (kunne være: Forside, trafikanalyse, pla ger af hus, plantegninger)

BLÅVANDSHUK FYR SOM PORT Fyrmesterboligen kommer til at huse en af de nye porte til nationalparken. Den vil rumme en indendørs del i sammenhæng med et kommende cafeområde og en udendørs del, som vil være tilgængelig året rundt. Etableringen afventer byggetilladelse til istandsættelse af bygningerne. Porten udarbejdes i samarbejde med Vardemuseeerne/NaturKulturVarde og Københavns Universitet.

og dæmning samt klæggravene og fuglelivet i dem. I projektet indgår også etablering af to fugleskjul.

REDNINGSSTATIONEN PÅ SKALLINGEN Redningsstationen er udset til at blive et velkomststed, og der ligger nu et færdigt skitseforlag til indretningen og de temaer, der skal formidles. Formidlingen udarbejdes i samarbejde med Københavns Universitet og Naturstyrelsen.

ANKOMST TIL VADEHAVET Projektet etablerer et infosted ved ”Stedet tæller”-projektet Ankomst til Vadehavet ved Rømødæmningen. Nu bliver det imidlertid udvidet, da Tønder Kommune ønsker at etablere en sti rundt om Astrup Engsø. Nationalpark Vadehavet indgår i dette, så der bliver en sammenhængende formidling af skabelsen af dige

Side 34

Årsrapport 2021

KAMMERSLUSEN Sammen med Esbjerg Kommune, Lokalråd Ribe Midt, Ribe Digelag, Lejeforeningen Kammerslusen, lykkedes det i 2020 at få støtte fra FLAG Vestjylland på 350.000 kr. til istandsættelse af vognporten ved slusemester-


iuset rside, ra andø acerin-

Velkomst ved Grænsevogterhuset. Foto Martin Kunzendorf

boligen. Esbjerg Kommune medfinansierede med 150.000 kr. og Nationalpark Vadehavet med 218.000 kr. Nu har Esbjerg Kommune gennemført renoveringen, og der ligger et skitseforslag klar til etablering af formidlingen, både i vognporten, men også ved åen og på slusen.

FANØ På Fanø er der arbejdet med tre særlige infosteder: Kikkebjerg, Sønderho og Nordby Havn. Projekterne afventer de sidste tilladelser og aftaler med entreprenører inden igangsætning af etablering. Projekterne er udarbejdet i samarbejde med Fanø Kommune, med input fra Københavns Universitet og lokale kræfter.

VELKOMSTSTED MANDØ Der bliver forsat arbejdet på etablering af et velkomststed på Mandø. Som grundlag for fundraising har Tegnestuen Mejeriet udarbejdet et skitseforlag til ombygning af Midtvej 7, så det både kan huse funktioner til beboerhus og til et velkomststed med formidling. Beboerhusdelen er medtaget i Esbjerg Kommunes Områdefornyelsesplan og vil kunne få midler herfra, mens der forsat skal søges fuld funding til velkomststedet.

Projektpartnere: Nordea-fonden, Realdania, Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, lokale råd og foreninger, FLAG Vestjylland.

Side 35


04. UNDERVISNING, FORSKNING, NATUR- OG KULTURFORMIDLING MÅLSÆTNING 8 OG 9 Formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder er en vigtig del af nationalparkens opgaver. Langt overvejende sker det i et tæt samarbejde med vore partnere og andre lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter samt etablering af servicefunktioner og faciliteter. Det er også en vigtig opgave at understøtte forskning og undervisning. Nationalparkens indsatser i forhold til forskning koordineres af Forskningsudvalget, som er sammensat af forskere og andre repræsentanter fra universiteter og museer. På undervisningsområdet er omdrejningspunktet nationalparkens undervisningsplatform Mit Vadehav, som er skabt of Vadehavets FormidlerFoum og til stadighed udbygges i samarbejde med VFF-formidlere.

NATIONALPARK APP NPV har forsat samarbejdet med de øvrige nationalparker om erfaringsudveksling om brugen af den

Side 36

Årsrapport 2021

fælles app-platform leveret af Combine. Gennem samarbejdet er det muligt at dele omkostninger til fortsat udvikling af nye funktioner og tilpasning af platformen.

NATIONALPARKSKIB VADEHAVET Nationalparkens skib ”Vadehavet” kan sejle med op til 12 passagerer og 2 til 4 besætningsmedlemmer. Skibet var på 16 sejladser i 2021. Blandt andet sejlede det med skoleelever og studerende fra Københavns Universitet. Det var også booket til flere arrangementer rundt om vadehavskommunerne. Trods corona lykkedes det at gennemføre mange sejladser, enkelte sejladser blev aflyst af samarbejdspartnere, da arrangementerne blev aflyst eller ændret. Skibet sejlede til Sønderho Havn i forbindelse med indvielse af denne. I september blev der gennemført 6 sejladser med skoleelever (se mere under afsnittet om Mit Vadehav). Skibet sejles af engagerede og dygtige frivillige, som løbende holder opdateret i forhold til lovpligtige kur-

Nationalparkskibet ved Kammerslusen. Foto Red Star


ser og beviser. Der blev i 2021 arbejdet på vedligeholdelsesplaner, og det lykkedes at holde fysiske møder, men grundet corona foregik en del kontakt via mail og telefon. Det anslås, at der, trods restriktioner, nåede at være besøg ombord af 700 gæster, særligt indvielsen af Sønderho Havn trak dette tal op.

MOBIL UDSTILLING Nationalparkens mobile udstilling var igen i 2021 udlånt en stor del af sæsonen (april–oktober). Vores to fantastiske frivillige, Knud Aage og Gladys, kører udstillingen rundt i nationalparken. Udstillingen har besøgt 25 steder i nationalparken, primært campingpladser og få events. Nogle af stederne blev besøgt flere gange, så i stedet for at komme mere rundt, var udstillingen længere tid de enkelte steder. Mobiludstillingen var i Tønder i forbindelse med PostNord Danmark Rundt. Det skønnes, at den mobile udstilling er besøgt af 5000–6000 gæster i 2021.

VADEHAVETS FORMIDLERFORUM I 2021 er samarbejdet med Vadehavets FormidlerForum fortsat på en række projekter og aktiviteter. Desværre satte corona også i 2021 en række spor på samarbejdet og især på mulighederne for at gøre noget sammen. Som en konsekvens af at koordinatoren er stoppet, projektmidlerne fra Friluftsrådet er brugt, og Esbjerg Kommune ikke har bidraget økonomisk, har Vadehavets FormidlerForum i 2021 besluttet at genopfinde sig selv i denne nye virkelighed.

MITVADEHAV Mit Vadehav er et unikt undervisningsprojekt om Vadehavets natur og kultur. På mitvadehav.dk findes opgaver og aktiviteter for børn fra børnehavealderen og op til ungdomsårgangene samt tilbud om kurser for pædagoger og lærere. Derudover kan siden bruges til at planlægge lejrskoleture, få et overblik over Vadehavets natur- og kulturinstitutioner, finde kurser i at bruge Mit Vadehav, i verdensarv samt e-læring målrettet nationalparkpartnere. Endelig findes der i Vi-

densbanken et stort antal fakta- og bestemmelsesark, film, fortællebøger, malebøger, artikler mv. I år 2021 har næsten 17.000 personer besøgt hjemmesiden, hvilket er en stigning på ca. 10 procent i forhold til sidste år. En ganske naturlig udvikling i en coronapræget tid, hvor udeaktiviteter og undervisning er blevet prioriteret i højere grad end nogensinde før. Corona satte også sine spor andre steder, bl.a. på Mit Vadehavs afvikling af kurser. Tre kurser blev afviklet i august–september – ét for pædagoger og to for lærere. Alle med gode evalueringer, bl.a. skrev en deltager ”God vekselvirkning ml. teori og praksis, super dejligt sted ved Vadehavet, dygtige formidlere begge to.” Foruden kurser kunne Mit Vadehav også gennemføre pilotsejladser med 130 9. klasses elever og naturfagslærere fra Vadehavsskolerne – i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum (i denne sammenhæng formidlere fra Vadehavscentret og MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) samt frivillige ombord på nationalparkskibet. Elevernes fokusområde var plast i Vadehavet. Pilotsejladserne har givet gode erfaringer, der kan omsættes til drift flere steder langs Vadehavets kyst i 2022. Derudover blev 2021 året hvor Mit Vadehav blev udvidet med de første opgaver til ungdomsuddannelser. For at få en god synergieffekt ud af arbejdet med ungdomsuddannelserne blev der i 2020 produceret film om plast, tidevand, kiselalger og østers, som både kunne ramme de ældste klasser i grundskolen såvel som ungdomsuddannelserne. Desuden er der udviklet nye faktaark, som nu kan findes i vidensbanken. Endelig bakker Mit Vadehav bakker op om arbejdet med FN’s Verdensmål, hvad end det foregår i dagtilbud, skoler eller på ungdomsuddannelser. Mit Vadehav er derfor gået i gang med at sætte relevante Verdensmål på hjemmesidens mange opgaver i 2021. Dette arbejde fortsætter ind i 2022.

UNGDOMSUDDANNELSER Projektet har til formål at igangsætte arbejdet med Mit Vadehav for ungdomsuddannelser og videreudvikle det store arbejde, der er gjort med hjemmesiden Side 37


ind til nu. Målet for denne del af projektet er at have opgaver eller forløb målrettet ungdomsuddannelser tilgængelige på Mitvadehav.dk ved projektets udløb. Ligeledes er det en målsætning at få flere undervisningsinstitutioner som partnere i nationalparken for at støtte tilknytningen til lokale unge.

FOREDRAG OG OPLÆG

Resultatet i forhold til at få udviklet ungdomsuddannelsesforløb til mitvadehav.dk er, at ikke alle de planlagte forløb blev nået, da udviklingsfasen var længere end forventet og krævede helt andre midler end oprindeligt planlagt, især grundet covid-19-situationen.Der er dog nu 8 forløb, hvoraf de 2 er inden for natur og 5 inden for området afsætning, der falder imellem natur og kultur som emne. Forløbene blev udarbejdet i et samarbejde mellem undervisere, fagfolk og formidlere i det omfang, det var muligt.

HJEMMESIDE, FACEBOOK, INSTAGRAM, NYHEDSMAIL

Set i lyset af omstændighederne, corona, og de uforudsete konsekvenser, dette havde for projektet og processen, vurderes det at være et fornuftigt resultat og en brugbar læring om ungdomsuddannelsesforløb til mitvadehav.dk. Projektet viste også en umiddelbar interesse i at få og bruge flere forløb lagt på mitvadehav.dk. Flere undervisere brugte allerede siden til at få inspiration og input. Der er dog brug for en aktiv indsats og facilitering for at få aktiveret underviserne i processen med at udvikle forløb, især grundet tidspres på arbejdspladsen.

· Facebook følgere: 15.875 – vokset med ca. 275

Trods corona i løbet af 2021 har sekretariatets medarbejdere holdt flere oplæg inden for og uden for nationalparkens grænser. De fleste er holdt virtuelt, men også nogle i fysisk form bl.a. til byfesten i Oksbøl.

Hjemmesidebesøg: Topper forår og efterår, hvor vi vurderer, at ”sort sol” har betydning for stigningen i antal besøg. Der er i snit 967 besøg om ugen, hvilken svarer til en halvering af besøg i forhold til 2020. Denne udvikling genkender vores søsternationalparker, og det formodes, at det skyldes corona-situationen, da tallene for 2021 svarer til tallene for 2019. Den engelske og tyske hjemmeside havde i 2021 henholdsvis 110 og 150 besøg om ugen, fra uge 7 hvor rapporterne er genereret fra.

· Instagram følgere: 11.500 – vokset med ca. 2700 · Nyhedsabonnenter: Er steget fra 915 til 971.

RAPPORTER, TRYKSAGER Der er i 2021 produceret følgende publikationer: · Nationalark Vadehavets Årsrapport 2020 · Nationalparkmagasin nr. 8, 2021 · 364 Oplevelser i Vadehavet

Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum, Vadehavskommunerne

· Faktaark om Lejrskole ved Vadehavet

FORSKNINGSDAGEN

VIDEO, FOTOS

Nationalparkens Forskningsdag har vist sig at være populær og får stor ros af deltagerne på tilhørerstolene og af oplægsholderne. Bag arrangementet står nationalparkens forskningsudvalg, som dygtigt finder forskere til oplæggene og sikrer et godt program. I 2021 måtte den traditionsrige forskningsdag afholdes virtuelt med fire oplæg, to naturvidenskabelig og to samfundsvidenskabelige. Den anderledes form gav mulighed for, at nye grupper kunne deltage, og vi så gymnasielektorer, forskere og kolleger fra de andre nationalparker og verdensarvssteder, som fik mulighed for at deltage, uden at skulle bruge en rejsedag. Det giver anledning til at overveje formen på forskningsdagen fremover, selv om vi håber den gamle forskningsdag med det gode samvær vender tilbage.

Vi får løbende tilladelse til at dele fotografers fotos og har cirka syv nye fotos på Instagram om ugen, dvs. flere hundrede hvert år. Herudover har vores profil været udlånt til fotografer fra de fire vadehavskommuner hen over sommeren med stor succes.

EVENTS Pga, corona blev events og arrangementer aflyst.

Side 38

Årsrapport 2021

Der er offentliggjort flere nye videoer og film på vores YouTube-kanal og Vimeo, herunder en video om 364 oplevelser i Nationalpark Vadehavet, en lejrskolefilm og en om Dark Sky på Mandø. Der indkøbt mere end 500 nye fotos, der illustrerer vadehavskulturen, som partnerne har online adgang til via Skyfish.


VADEHAVET inspirerende · dedikeret · uerstatteligt

OPLEVELSER I NATIONALPARK VADEHAVET BEDSTE TID N

JUL

OKT

J

APR

P

MA

SE

R

PÅ ÅRET

V

MA

NO

DE

C

JAN

Emmerlevvej 20, 6280 Højer +45 29 63 21 03 www.vadehavslejrskolen.dk epm@pc.dk

AU

G

JU

VADEHAVS LEJRSKOLEN

B

FE

.net

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Side 39


05. LOKALSAMFUND, ERHVERV OG TURISME MÅLSÆTNING 10

PARTNERPROGRAM Nationalpark Vadehavets partnerprogram samler kræfterne, der arbejder for udvikling af produkter, oplevelser og services med tilknytning til nationalparken, og som vil bidrage til synliggørelse af nationalparken og dens værdier. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe kendskab til vores værdier og helt særlige natur, kultur og nationalpark, at opbygge en lokal identitet samt at understøtte udvikling og samarbejde. Partnerprogrammet har fem kategorier – se mere om krav til partnerne i partnerprogrammet på www.nationalparkvadehavet.dk: · Nationalparkambassadør (67) · Nationalparkpartner (236)

Partnerprogrammet er igen i 2021 vokset med nye partnere, og der er nu 236 partnere. For at sikre, at partnerprogrammet udvikles for og med partnerne, arbejder Nationalpark Vadehavet tæt sammen med Partnerudvalget, som er med til at definere kravene til partnerne og pege på, hvad der kan samarbejdes om. Der er flere partneraktiviteter årligt, hvor et omdrejningspunktet er den årlige partnerdag, hvor partnerne mødes og deler viden, erfaringer samt får inspiration og ny viden om det, vi arbejder med i sekretariatet og sammen med andre. Den årlige partnerdag måtte desværre aflyses grundet covid-19 restriktioner, men blev erstattet af en virtuel partnerdag, som blev livestreamet på Facebook og Youtube.

· Verdensarvspartner (22) · Nationalpark uddannelsesog forskningspartner (11) · Nationalpark produkter (10)

For verdensarvspartnerne afholdes der et årligt kursusmodul for organisationer og virksomheder med fokus på emner under UNESCO verdensarv.

Online parnerdag. Foto John Frikke

Side 40

Årsrapport 2021

Den virtuelle partnerdag. Foto John Frikke


Elever på lejrskole. Foto Wasabifilm

LEJRSKOLE I VADEHAVET Mere end 25 partnere er gået sammen i et samarbejdsnetværk omkring synliggørelse og udvikling af Nationalpark Vadehavet som Danmarks førende lejrskoledestination. Der er lavet faktaark, folder, indhold til www.lejrskoleivadehavet.dk, synlighed af lejrskole på MitVadehav samt en artikel og annonce i Magasinet SKOLEN. Det væsentligste i netværket er, at partnerne arbejder sammen på tværs af de fire kommuner og ser værdi i at samarbejde og dele både viden og gæster. Der afholdes fire netværksmøder om året samt projektrelaterede møder ad hoc. Nationalparkens rolle består i koordinering og udvikking.

EN VADEHAVSOPLEVELSE FOR UDSATTE BØRN I et samarbejde med en række partnere gav vi en gruppe udsatte børn, der var deltagere på en Ungdommens Røde Kors-ferielejr, en enestående vadehavsoplevelse i juli (initiativet er udførligt beskrevet i formandens forord).

BÆREDYGTIG TURISMEUDVIKLING I 2020 i forbindelse med 10-året for nationalparkens tilblivelse blev igangsat et projekt sammen med Friluftsrådet og Syddansk Universitet, hvor formålet

var at igangsætte debatten nationalt om bæredygtig turisme. I 2020 blev en stort anlagt konference 11. november aflyst pga corona og erstattet af et virtuelt og i øvrigt velfungende seminnar ’Grænser for turisme?’ med Mette Walsted-Vestergaard som facilitator. I forlængelse af seminaret blev besluttet at arbejde videre med emnet i 2021. Konkret gennemførte turismeforskere fra Syddansk Universitet i 2021 besøg som turister i 4 nationalparker og 6 naturparker og derefter workshops i de samme parker. På disse workshops deltog grupper af interessenter og borgere inviteret af parkerne med det formål at identificere, hvor der kan være turisme, hvor der kan være udfordringer med turismen, og der blev taget hul på, hvad der kan gøres for styre turismen, i den enkelte park. Syddansk Universitet afrapporterede resultaterne, der foreligger i 11 rapporter, på et nyt, vellykket seminar den 11. november 2021 i Musikhuset i Esbjerg. Også andre organisationer og eksperter bidrog med indlæg. Konklusionen på seminaret blev, at Friluftsrådet og Nationalpark Vadehavet på vegne af Danske Naturparker og Danmarks Nationalparker arbejder videre med et projektoplæg, hvor Dansk Kyst og Naturturisme inviteres med som projektudvikler. Formålet er at formulere et nationalt projekt som skal udstyre turismesektoren, kommunerne, parkerne og andre interessenter med værktøjer til at sikre en bæredygtig turismeudvikling.

Side 41


TILSKUD Nationalpark Vadehavet har en tilskudspulje på i alt 75.000 kr., hvorfra der gives tilskud op til 10.000 kr. til forskellige interessenter, der lokalt laver netværksarrangementer, events, friluftsaktiviteter/faciliteter, mindre naturprojekter og tiltag, der udbreder kendskabet til nationalparken. På bagrund af den lidt begrænsede ansøgningslyst i 2020, udsendte vi direct mail til en

Side 42

lang række fritids-brugere, hvilket resulterede i hele 20 ansøgninger, hvoraf 11 modtog tilsagn om hel eller delvis støtte. Der har igen i år ligeledes være udloddet en pulje til fejring af Nationalparkdagen, hvor til vi fik tre ansøgninger, der alle blev tildelt støtte.

Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Havneby og Kirkeby Digelag

Ca. 6 km. offentlig tilgængelig gangsti på toppen af digerne bliver så meget benyttet, at det slider mere end anslået. En hovedreparation nødvendigt. Ca. kr. 30.000. Det var anslået, at stien ville bliver benyttet af ca. 50–100 dagligt i højsæsonen, men det faktiske er +500 besøgende dagligt.

Sti på Havneby og Kirkeby dige

Foreningen Martha af Sønderho

Sejladser for ældre og skoleelever. På disse sejladser skal lokale naturvejledere fortælle, og de ældre skal have mulighed for at medtage hjælpere hvor nødvendigt.

Sejlads i Vadehavet

Tid i Naturen

Øge bevågenheden for Vadehavslaksen med Ribe Å-laksens udfordringer og fremtid. Forskere fra DTU Aqua inviteres til at holde videnskabeligt foredrag, og medarbejdere fra DCV vil demonstrere, hvad en laks er for en fisk. Der vil på dagen fortælles om laksen set ud fra dens tilknytning til Vadehavet, med Kongeåen, Sneum Å, Varde Å og Vidåen i fokus.

Temadag om Vadehavslaksen

Ribe netværket, lokale fra landforeningen Praktisk Økologi

Projektet Vilde haver – bier og blomster går ud på at skabe bedre vilkår for bier og insekter i haver og offentlige arealer i Vadehavsområdet. Vores mål er at få så mange som muligt til at plante og så hjemmehørende frø og planter, til gavn for mere vildskab rundt omkring

Vilde haver, bier og blomster

3.000

Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads

Vil udbygge legepladsen med forskellige musikinstrumenter, der fremstilles i træ. De bliver anbragt i skovbunden, så man kan spille musik på stammer i forskellige højder og længder

Træ er lyd

5.000

Nordby Handelsstandsforening

Projektet handler om en øget bevidsthed hos partnerne, borger og gæster om vigtigheden af at bruge men også at værne om miljøet og de unikke kultur- og naturværdiger, som vi skal bære videre til de kommende generationer.

Fanø og vores Vadehav året rundt

5.000

MYRTHUE – Natur, kultur og læring

Til brug for skoleeleverne, der skal med ud og sejle, laves Søfartsstyrelses foreskrevne sikkerhedsinstrukser til en vægdekoration i de nye lokaler Lanterne på Esbjerg Strand. Den skal indeholde illustrationer til brug i sikkerhedsinstruktion, kort og lidt om Vadehavet, Nationalpark og Verdensarv.

Inden vi lægger fra land

Årsrapport 2021

Tilskud kr.

10.000

2.000

10.000

10.000


Ribe Roklub

Øge kendskabet til Ribe Vesterå og den betydning, åen har og har haft for naturen, menneskene og kulturen i området, samt øge turisters og områdets beboeres tilgængelighed til Ribe Vesterå og til Nationalpark Vadehavet

Ribe Vesterå – mulighedernes å

7.000

Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding

Etablering af lokalt samarbejdsnetværk for partnere i Nationalparkens nordligste del fra Ho Bugt til Sneum Ås udløb.

Partner Netværk Nord

3.000

Ribe Træskibslaug

Installation af et lukket toiletsystem.

Toiletsystem til KAREN af Mandø

10.000

Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden ønsker at etablere en ”kratlusker-sti”, der snor sig igennem Landsende, så den besøgende får en mere interessant tur end på nuværende tidspunkt.

Kratluskersti ved Stormengene

10.000

I alt

75.000

Ud over tilskud til lokale netværksarrangementer og projekter gav Nationalpark Vadehavet tilskud til følgende i 2021: Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Tønder Kommune

Samarbejde om genopretning af naturområde og etablering publikumsfaciliteter ved Brohovedet

Astrup Engsø og Kildebjerg Sø

65.000

Aarhus Universitet

Erhvervs-PhD ved bl.a. Vadehavscentret

PhD - Sælturisme/Codes of conduct

100.000

I alt

Tilskud kr.

165.000

Støtte til Nationalparkdag Der er bevilget støtte til 3 initiativer, desværre kunne kun Tønnisgård gennemføre grundet corona. Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Myrthue

Nationalpark-/Marbækdag 2021

Desværre aflyst

Tønnisgård

Vilde vandringer i Vadehavet

Gennemført med reduceret antal

2.000

Natur Kultur Varde

Den stille og intense naturoplevelse – Skallingen

Desværre aflyst

5.000

I alt

Tilskud kr.

25.000

32.000

Støtte til enkeltprojekter: Tilskudsmodtager

Græsningsforeningen NPV I alt

Aktivitet

Projekttitel

Græsningsaktiviteter i Vadehavsområdet

Tilskud kr.

15.995,05 15.995,05

Side 43


06. TRILATERALT VADEHAVSSAMARBEJDE OG VERDENSARV MÅLSÆTNING 11

Nationalpark Vadehavet har som eneste danske nationalpark internationale forpligtelser. Det er skrevet ind i vores bekendtgørelse. Samarbejdet om vores fælles Verdensarv Vadehavet mellem Nederlandene, Tyskland og Danmark er forankret i det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

STRATEGIFORUM FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

EUROPARCS

Der samarbejdes mellem nationalparken, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, erhvervsog turismeorganisationer, lokale partnere og aktører om at realisere en fælles strategi med tilhørende indsatskatalog. Nationalpark Vadehavet er ansvarlig for en stor del af disse aktiviteter, der tager afsæt i lokale behov, men er koordineret med den trilaterale (og af UNESCO forlangte) Strategi for Bæredygtig Turisme og trilaterale deklarationer, som er politisk vedtaget af kommunerne og nationalparken. I 2021 blev der arbejdet på den nye strategi og en film, som fortæller om strategien for at engagere politikere, borgere og virksomheder i Verdensarven er nu tilgængelig som støtte til strategien. Strategien er tiltrådt af de fire kommunalbestyrelser.

Nationalpark Vadehavet er medlem af Europarc Federation, som samler Europas national- og naturparker. Ikke aktivt benyttet i 2021 pga. corona, men nyhedsbreve læses og rapporter downloades.

RIGSFÆLLESSKABET VERDENSARVSSTEDER

TRILATERALE ARBEJDS- OG EKSPERTGRUPPER

Der er afholdt et virtuelt møde for site managers, som Anne Husum Marboe har deltaget i på vegne af Vadehavets Verdensarv. Mødet sikrer en god koordination af afrapportering til UNESCO og bidrager til et frugtbart samarbejde med de øvrige verdensarvssteder, nu også stederne på tentativlisten.

Nationalpark Vadehavet deltager i Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum. Hertil kommer flere arbejds- og ekspertgrupper bl.a. marsk-, strandeng- og klitgruppen, fuglegrupper, invasive arter, swimway, bæredygtig turisme, World Heritage Management, uddannelse, IWSS, forskningsgruppen og ad hoc grupper bl.a. inden for partnerhub / partnercenter (Wilhelmshaven) og sociale medier, eventdeltagelse mv.

NORDENS VERDENSARVSSTEDER Vi er medlem af foreningen af nordiske verdensarvssteder og følger initiativer om bæredygtighed og bæredygtig turisme. Samarbejdet afholdte en virtuel konference i efteråret 2021, hvor Peter Saabye Simonsen var inviteret til at holde et oplæg ”World Heritage and Communication: Early experiences”. Oplægget gav en rigtig god respons og flere verdensarvssteder fra Norden udtrykte interesse for at indgå i et mere dybtgående,

Side 44

nordisk samarbejde om hvordan verdensarvsstederne kan arbejde med især kommunikation til positivt at styre gæsternes/turisternes besøg og færden. Det var især natur-verdensarvssteder som ser stort behov i et sådan projekt. Anne Husum Marboe og Peter Saabye Simonsen vil sondere mulighederne f.eks. via Nordisk Ministerråd.

Årsrapport 2021

UNESCO FOCAL POINT I 2016 blev Nationalpark Vadehavet det nationale focal point for Verdensarv Vadehavet, dvs. vi skal sikre korrekt brug af UNESCO’s og Verdensarv Vadehavets logo og skal fungere som omdrejningspunkt for kommunikationen af verdensarven på den ene side, og på den anden side holde dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, UNESCO og verdensarvskollegerne i Nederlandene og Tyskland.

I regi af Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum er der arbejdet med en række emner, herunder er der tilvejebragt viden og et grundlag for politiske beslutninger og konkrete indsatser, herunder: Single Integrated Management Plan – SIMP, som er en bunden opgave som følge af UNESCO-udpegningen. SIMP’en skal hjælpe forvaltere i de tre lande med at få et overblik over vores fælles strategier og målsæt-


ninger. Først og fremmest skal SIMP’en dog bidrage til at sikre en forsat god – og gerne bedre – beskyttelse af de enestående universelle værdier i verdensarven. SIMP’en skal vedtages på ministerkonferencen i 2022. I samme regi er et netværk af Dark Sky-steder oprettet, som arbejder for at sikre en mørkere vadehavsregion til gavn for biodiversiteten. Indsatsområdet blev optaget i Leeuwardendeklarationen og skal gerne konkretiseres i den kommende deklaration i 2022. Netværket, som under hollandsk ledelse har været meget aktivt, har i år afholdt en todages workshop for at afdække mulige projektideer, som kan bidrage til samarbejdet om at skabe mørke i Vadehavet til gavn for biodiversiteten.

IWSS – DEN INTERNATIONALE VADEHAVSSKOLE Et vigtigt led i samarbejdet mellem vadehavspartnerne i Nederlandene, Tyskland og Danmark er IWSS – International Wadden Sea School. Et forum for videndeling mellem naturvejledere og andre formidlere på tværs af grænser, som øger viden, erfaringer og teknikker. De forskellige pædagogiske og didaktiske kulturer gør alle klogere og dygtigere til at håndtere nationale og internationale kunder. Den årlige workshop, hvor formidlere fra alle tre lande mødes for at udveksle erfaring og besøge nye dele af Vadehavet, samt udvikle deres viden og formidlingskompetencer, blev afviklet i november. Det var nogle gode dage, hvor vores partnere skal have stor tak for engagementet i at få vores gæster til få en spændende oplevelse af, hvordan vi formidler og underviser i og om Vadehavet.

NG EDUCATION Nationalparken og Vadehavets FormidlerForum er repræsenteret i Network Group Education, den trilaterale arbejdsgruppe med undervisning og formidling som formål, beskrevet i strategien, der blev indskrevet i Leeuwardendeklarationen i 2018. NG-E har som følge af corona været henvist til at holde virtuelle møder. Der er fortsat fokus på kompetenceudvikling og materialer,

der skal støtte undervisere og formidlere. Blandt andet ser formidlerne i IWSS gerne så et bedre kommunikationsflow mellem Expert Groups og IWSS, for at sikre at den nyeste viden omkring Vadehavet når ud til besøgende.

NG SUSTAINABLE TOURISM Netværksgruppen bæredygtig turisme har taget hul på udarbejdelsen af en handlingsplan for de kommende år foruden en opgørelse af de foregående ås resultater på tværs af landene og i hvert land. En tidskrævende opgave når aktører på tværs af tre lande, nationalparker, kommuner, regioner, og andre myndigheder skal være enige. Der er desuden arbejdet med flere markedsføringstiltag, der bidrage til at øge synligheden af Vadehavets Verdensarv. Pga covid19 er en række messer, workshops mv. ikke gennemført.

INTERREG VB – PROWAD LINK Prowad Link er et ambitiøst projekt med deltagere fra Danmark, Tyskland, Nederlandene, England og Norge. Projektet arbejder med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som drivkraft for udvikling på at aktivere verdensarvsbrandet, markedskommunikation, partnerskabsmodeller, undersøgelser af succesrige modeller, hvor naturen har været drivkraft for udvikling, og ikke mindst udvikling af konkrete, bæredygtige oplevelsestilbud i naturen, naturuddannelser, lokale fødevarer osv. Det undersøges også, om der kan laves en naturog verdensarvsrute rundt om Nordsøen. Vi bruger projektet til at udvikle vores verdenarvspartnerprogram, gode tilbud om at komme ud i vadehavsnaturen og inspiration til bæredygtig udvikling i et naturområde. Projektets samlede finansiering er 28 mill. DKK og nationalparkens andel er 2,2 mill. DKK. I 2021 har der fortsat været fokus på udvikling af nye produkter, der tilsikrer fokus på bæredygtighed og arbejder med at skabe kobling mellem beskyttelse og benyttelse af naturen, udvikling af produkter, der på samme tid bidrager til bevaring af verdensarven og skaber nye oplevelser. Nationalparken arbejder inden for Dark Sky, sammen med Esbjerg Kommune

Side 45


og Mandø Fællesråd, hvor ansøgningen om Dark Sky Park Mandø er helt central. Nationalparken deltager sammen med Esbjerg Kommune i det trilaterale initiativ omkring bevarelse af mørke i Vadehavsregionen, særligt udvikling af Dark Sky på Mandø. Ansøgningen til International Dark Sky Association om udpegning af Mandø til Dark Sky forventes i første halvdel af 2022. Ligeledes under arbejdspakke 6 er der sat gang i udvikling af digitale produkter og udvikling af 364 – en oplevelsesguide til nationalpark og verdensarv. Også her er naturhensynet sat i højsædet. Nationalparken har også under PWL sat gang i en spørgeskemaundersøgelse om kendskabet til verdensarven blandt gæsterne, og hvilken betydning den har for deres beslutning om at besøge Vadehavet. Den samme undersøgelse laves i de to andre vadehavslande. Undersøgelsen blev afsluttet i 2021, og resultatet kommer i 2022. Ligeledes under ProwadLink samarbejder nationalparken med University College SYD og Syddansk Universitet om Vadehav, Sundhed op Oplevelser. Der er afholdt en workshop og et opfølgende møde, hvor fælles emner og et program for en større workshop om emnet er aftalt til foråret 2022. I projektet deltager de kommunale sundheds- og rehabiliterings enheder, Region Syddanmark, Friluftsrådet og Vadehavets Formidlerforum. Derudover er der fortsat gang i udvikling af det nye trilaterale partnerskabsnetværk, hvor der arbejdes på nye samarbejdsaftaler, de såkaldte MoUer. Prowad Link har ligeledes igangsat arbejde med fælles branding og partnerplatform.

Projektpartnere: Common Wadden Sea Secretariat, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein /Nationalparkverwaltung, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Business Region Esbjerg, Miljøstyrelsen, Verdensnaturfonden – Husum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norfolk County Council, Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Waddenacademie, Provinsje Fryslân, Gemeente Ameland

Side 46

Årsrapport 2021


Darksky Mandø. Foto Thomas Clausen

Side 47


Side 48

Årsrapport 2021

Blåvandshuk Fyr. Foto Lars Roed


KOMMUNIKATION PR I 2021 blev der udsendt 13 pressemeddelelser. I 2020 var tallet 20 (især betinget af NPV’s 10 års fødselsdag samt corona).

TV-indslag Radioindslag Nyhedsbureauer Fagblade og magasiner Landsdækkende dagblade

Antallet af registrerede omtaler i medierne med søgeordet ’Nationalpark Vadehavet’ ses herunder:

2 0 10 33 36

Lokale ugeaviser

81

Webkilder

480

Regionale og lokale dagblade

389

I alt 1031 i 2021 Kilde: Infomedia

Til sammenligning tallene for omtale i danske medier i årene 2016–2021

1031

2021

1098

2020

1377

1372

1395

2018

2017

2016

988

2019

ØVRIGE KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER I 2021 er der lagt videos, fotos og tekster op på Skyfish – vores online database – som partnere, presse og andre med password kan tilgå online med differentierede adgangsmuligheder.

Side 49


ORGANISATION

Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet. Nationalpark Vadehavet har en velfungerende aftale om administrativ bistand, HR, løn, IT, økonomisystem, samt forvaltningsmæssige aktiviteter med Naturstyrelsen. Se mere på www. nationalparkvadehavet.dk. Nationalpark Vadehavet er tilknyttet Miljøstyrelsen i forhold til Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og verdensarven.

BESTYRELSE Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges direkte af Miljø- og Fødevareministeren, for de øvrige medlemmer har organisationerne indstillet en mand og en kvinde til ministeren, som derefter udpeger bestyrelsen. I 2021 er der afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde, de fleste virtuelt pga. corona. Mødereferater mv. kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/ om-nationalpark-vadehavet/organisation/. Bestyrelsen var på studietur til Nationalpark Thy, hvor de hørte om Nationalpark Thys arbejde, herunder arbejde med frivillige samt besøgte det nye velkomstcenter i Nr. Vorupør.

NATIONALPARKRÅD Nationalpark Vadehavets råd har 31 medlemmer, hvoraf lokalområderne er repræsenteret med 13 medlemmer. De enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Formand og næstformand vælges af rådet på dets konstituerende møde. På samme møde indstiller rådet to kvinder og to mænd til rådets pladser i bestyrelsen, hvor ministeren vælger en kvinde og en mand. Der er afholdt fire møder i 2021, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/organisation/. Pga. corona er møderne overvejende afholdt virtuelt. Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2021 har rådet bl.a. arbejdet med codes of conduct, kulturprojekter samt involvering af frivillige og ambassadører. Bestyrelsen og rådets besøgte på den årlige ekskursion i 2021 to af de nyetablerede velkomststeder, hørte om naturprojekter og sluttede med sejlads på Ribe Å.

Side 50

Årsrapport 2021

SEKRETARIATET Xenia Salomonsen er ansat pr. 1. april 2021 som konsulent for natur og landskab med særlig fokus på det marine. Martin Kunzendorf blev 1. august 2021 ansat til at assistere med kommunikation i forbindelse med projektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”. Jesper Tofft er ansat på en timekontrakt på fugletællinger, strandtudseprojekt mv. Rico Boye Jensen er ansat på timekontrakt på Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Sekretariatet har arbejdet med at integrere de nye kolleger i sekretariatet. En opgave som ikke er nemmere, når der er corona: · I 2021 blev godt 75 procent af timeforbruget brugt på projekter mod 50 procent i 2015. Meget tilfredsstillende. · MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april. · Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet med og for medarbejderne. · Resultatlønsaftale indført med kollektivt mål, individuelt fagligt mål og et personligt udviklingsmål. · Antallet af kurser og konferencer har været begrænset pga. corona. · En hus-håndbog (arbejdstitel) udvikles løbende. · Relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede og compliancemål indfriet. · 4-årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver, opdateres kvartalsvist. · Nye kommunikations- og samarbejdsformer er anvendt pga corona i 2021.


Bestyrelsens medlemmer i 2021

Rådets sammensætning i 2021

Syddansk Universitet, Janne Liburd, formand

Museerne i Vadehavsomr. Anne Marie Overgaard, formand

Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen Kallan Fanø Kommune, Marius Nielsen Tønder Kommune, Bo Jessen Danmarks Naturfredningsforening, Inger Jensen Friluftsrådet, Birgitte Looff Schmidt Landbruget, Esther Hoftijzer Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde Danmarks Jægerforbund, Jan Holm Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Simonsen Digelagene, Kresten Hansen Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (NST Blåvandshuk)

Vadehavets Bådklubber, Steffen Steffensen, næstformand Destination Sydvestjylland, Poul Therkelsen Business Region Esbjerg, Winnie Abildgaard Institut for Bioscience, Thomas Bregnballe Forsvarets Ejendomsstyrelse, Mads Møller Jepsen GEUS, Merete Binderup LAG Tønder, Johanne Ludvigsen LAG Fanø, Gitte Bang Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen Danmarks Fiskeriforening, Pau Schramm Region Syddanmark, Poul Fremmelev Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Mette Nielsen Det Rådgivende Udv. Vadehavsområdet, Karen Sandrini

Nationalparkrådet, Karen Boel Madsen

Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding

Nationalparkrådet, Ole Mouritzen

Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye Vadehavskunstnerne, Elin Grønning

Sekretariatet

Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær, frivilligkoordinator Anne Husum Marboe, konsulent, kultur, trilateralt samarbejde, verdensarv

Lokalområderne: Marsken omkring Sneum Å, Birgit Hansen Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær Varde Ådal, Hans Julius Jakobsen

Bettina Munch, event og udviklingskonsulent

Marbækområdet, Carsten Mathiesen

Xenia Salomonsen, konsulent natur og landskab

Fanø, Ole Mouritzen

Henrik Mikaelsen, konsulent friluftsliv

Fanø, Karen Boel Madsen

Jens L. Hansen, konsulent kommunikation

Ribemarsken, Kent Rygaard

John Frikke, konsulent natur og landskab

Ribemarsken, Jens Lorenzen

Jørn Bøgen, prædationskoordinator

Mandø, Poul Erik Fredskild

Marianne Thorlund Tølbøll, konsulent økonomi, tilskud, udbud og kontrakter

Rømø, Henrik M S Kristensen

Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder

Rømø, Vakant Tøndermarsken, Kurt Schmidt Tøndermarsken, Vakant

Side 51


ØKONOMI NØGLETAL 2021 Miljø- og Fødevareministeriet, Finanslovsbevilling

9,4 mio. kr.

Indtægter inklusiv Finanslovsbevilling

12.3 mio. kr.

Udgifter

11,6 mio. kr.

Eksterne fonds- og EU-midler

2,8 mio. kr.

KOMMENTARER TIL ØKONOMI Der er hentet ekstern medfinansiering fra Nordea-fonden, Slots- og kulturstyrelsen, KursKultur, Tøndermarsk Initiativet, Interreg Va, Interreg Vb, EU LIFE program, Region Syddanmark, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Jægernes Naturfond, FLAG Vestjylland, Markus Jebsens Naturfond samt de fire vadehavskommuner.

Det har ikke været muligt at afvikle alle planlagte aktiviteter, herunder det manglende afløb tilbage fra 2020. Konsekvensen bliver en længere afviklingstid af de sparede midler – såvel sekretariatet som leverandørerne skal enkelt sagt have plads i kalenderen til at få opgaverne eksekveret.

Nationalpark Vadehavet indgår desuden i projektarbejde med eksterne parter, hvor projektet støttes af 15. Juni Fonden og Hedeselskabet.

Nationalparkernes tilskud fra Finansloven er i 2022 på kr. 9,5 millioner kr., og herefter på kr. 8,3 millioner kr. Danmarks Nationalparker modtager samme tilskud fra Finansloven som andre danske nationalparker, selv om Nationalpark Vadehavet har ekstra udgifter pga. trilaterale forpligtelser og verdensarvsfunktioner.

Corona har igen sat afgørende aftryk på økonomien i 2021.

14 12

ØKONOMI 2012–2021

10

Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 2012– 2021 viser følgende kurve. Den røde linje er vores omsætning i millioner kr., mens den blå viser vores bevilling.

8 6 4 2 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BUDGET 2021–2025 Der er afsat 9,5 millioner kr. på Finansloven for 2022, hvorefter tilskuddet reduceres til 8,3 millioner kr.

Side 52

2022

2023

2024

2025

Indtægter

17,8 mio. kr.

14,5 mio. kr.

8,5 mio. kr.

8,5 mio. kr.

Udgifter

19,4 mio. kr.

18,2 mio. kr.

8,9 mio. kr.

7,5 mio. kr.

Årsrapport 2021


RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER Finanslovsbevilling Bevilling Finanslovsbevilling i alt

9.400.000 9.400.000

Øvrige indtægter NPV Fokuseret indsats - Ynglefugle NPV Vadehavets Vagerlag

5.750 47.888

NPV Nationalparkskib

2.200

NPV Partnerprogram

3.600

Øvrige indtægter i alt

59.438

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2021 NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn NPV Forprojekt Velkomststed Mandø NPV Prædationsprojekt NPV LIFE Watten Sea Birds NPV KLIMAGÅRDEN – Baseline Ribemarsken

-4.923 169.962 34.255 200.067

NPV Kultur og kulturhistorie – generelt

1.852

NPV Kunst, kultur og kobbersnepper

1.283

NPV Fotodokumentarisk NPV – NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet NPV FLAG Kammerslusen

84.500 1.636.804 225.278

NPV FR Code of conduct kampagne

60.608

NPV Nationalparkens Forskningsudvalg

50.000

NPV FR Ungdomsuddannelser – det åbne laboratorium

41.312

NPV FR Digitalisering af læringsforløb NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig

-73 5.364

NPV Bæredygtig Turismeudvikling

12.166

NPV FR Lejrskoler

39.453

NPV FR Junior Ranger NPV Interreg 5a NAKUWA NPV Interreg 5B Prowad LINK Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2021 i alt Indtægter i alt

70.095

2.477 65 212.158 2.842.704 12.302.142

Side 53


UDGIFTER Udviklings- og driftsopgaver Nationalparkplan og beretning Bestyrelse, råd og udvalg Administration, budget og bevilling NPV Projektudvikling Natur NPV Bred indsats – Oversigt over værdifuld og sårb

1.896.004 432.037 30.690 140.039

NPV Bred indsats – Klæggrave

95.998

NPV Bred indsats – Vandløb

39.751

NPV Bred indsats – Mandø – natur, kultur og opleve

70.486

NPV Bred indsats – Tøndermarskinitiativet

404 50.848

NPV Bred indsats – Rømø

404

NPV Fokuseret indsats – Regulering af prædatorer

606

NPV Fokuseret indsats – Særlig natur

47.278

NPV No Fence

105.048

NPV MARSKGÅRDEN – Natur og landbrug i Marsken

147.050

NPV Fokuseret indsats – Ynglefugle

317.144

NPV Fokuseret indsats – Regulering af invasive art

50.982

NPV Fokuseret indsats – Marint affald og andre ini

29.277

NPV Marin Projektudvikling

34.930

NPV KLIMAGÅRDEN – Naturvenlig landbrugsdrift

20.393

NPV Kultur og kulturhistorie – generelt

61.276

NPV Bygningsarven NPV Kunst NPV Friluftsliv – generelt

7.168 909 18.325

NPV Vadehavets Vagerlag

90.827

NPV Sundhedsinitiativer

10.096

NPV 10 års fejring NPV Undervisning, forskning, natur- og kulturformi NPV Temamøde

5.033 290.689 606

NPV Tønderfestival

3.432

NPV Nationalparkdag

6.976

NPV Samarbejde med Danmarks Nationalparker NPV Vadehavets Formidlerforum NPV Mitvadehav.dk NPV Nationalparkens Forskningsudvalg

132.434 16.752 373.149 82.328

NPV Nationalparkskib

160.942

NPV Mobil udstilling

31.596

NPV Hjemmeside, Facebook, Instagram og nyhedsmail

Årsrapport 2021

383.309

NPV Bred indsats – Græsning

NPV Forprojekt Velkomststed Mandø

Side 54

37.138

230.836

NPV Støtte til lokale netværksarrangementer

-5.000

NPV Arrangementer og foredrag

25.187

NPV Nationalparkmagasin

318.380

NPV Lokalsamfund, erhverv og turisme – generelt

109.774

NPV Partnerprogram

515.294


NPV Nationalparkprodukter

82.304

NPV Støtte til lokale projekter

106.129

NPV Bæredygtig Turismeudvikling

141.025

NPV Lejrskoler NPV Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv NPV Deltagelse i trilaterale fora NPV Trilateral uddannelse, formidling og forskning NPV Verdensarven NPV Evaluering af hele nationalparkens udvikling Udgifter vedr. drifts- og udviklingsopgaver NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn NPV Prædationsprojekt NPV LIFE Watten Sea Birds NPV KLIMAGÅRDEN – Baseline Ribemarsken NPV Kunst, kultur og kobbersnepper

9.041 114.157 95.065 5.169 66.416 1.413 7.037.543 71.966 505.188 50.899 336.248 1.211

NPV Fotodokumentarisk

182.123

NPV FLAG Kammerslusen

406.639

NPV NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet NPV FR Code of conduct udvikling

2.127.722 101

NPV FR Code of conduct kampagne

45.454

NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium

38.057

NPV FR Digitalisering af læringsforløb NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig NPV FR Lejrskoler

202 3.432 38.188

NPV FR Junior Ranger

101

NPV Interreg 5a NAKUWA

404

NPV Interreg 5B Prowad LINK Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2021 Konsulentbesparelse Udgifter i alt Årets resultat

676.233 4.484.169 100.000 11.621.712 680.431

Note: Der er i årsrapporten foretaget reklassifikation af udgift til kultur og kunststrategi kr. 125.000 ml. NP Vadehavet og NP Skjoldungerne. Reklassifikationen har en afledt effekt på opsparingen pr. 31.12.21. Beløbet rettes bogføringsmæssigt i 2022.

OPSPARING Opsparingen ultimo 2021 udgjorde

6.497.398 kr.

ØVRIGE BALANCEPOSTER Arbejde udført for fremmed regning og hensættelser til tilskud. Igangværende arbejder: Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet

-776.326

Igangværende arbejder: Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende

3.572.551

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex

499.285

Side 55


Nationalpark Vadehavets værdifyldte historie – er vores kernefortælling. Den beretter om os og området. Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt. Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig enes, men altid til stedet. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls. Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn. Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage. Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser du vil tage til dig – og med dig videre i dit liv.