Græsning i Nationalpark Vadehavet

Page 1

d Var

Oksbøl

Blåvandshuk

Varde

Ho

Skallingen

m

eu

Sn

Esbjerg

Å

GRÆSNING

Nordby eå

g Kon

Fanø

Hvem kan være med? Alle med interesse for græsning i Nationalpark Vadehavet kan blive medlemmer af foreningen. Man kan blive optaget som A-medlem, hvis man er husdyrholder, lodsejer eller forpagter af arealer og kan stille disse til rådighed for foreningen. Derudover kan man blive optaget som B-medlem, hvis man ønsker at investere i husdyr eller arealer, som indgår i græsningsforeningens projekter, eller hvis man på anden måde har interesse for foreningens virke og ønsker at støtte indsatsen for landbrug og natur i nationalparken. For nærmere information om bl.a. medlemstyperne, kan man besøge vores hjemmeside.

Vade Højsand Klit Saltmarsk Fersk eng Inddiget marsk Mose Hede Overdrev Sø Plantage Andet

i Nationalpark Vadehavet

Sønderho Ribe Å

Ribe Mandø Rejsby Å

Brøns Å

Skærbæk

Rømø Havneby

Br ed

Hotspots for græsning i Nationalpark Vadehavet

Højer Vidå

Tønder

Rudbøl

Vil du vide mere? For yderligere information kan du kontakte bestyrelsen for Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet. Kjeld Andreasen, Sdr. Farup, formand – 20 20 52 77 Ole Andresen, Billum – 40 79 23 43 Mikael Nørby-Lassen, Ribe – 24 81 33 83 Ole Knudsen, Bordrup, kasserer – 22 49 86 12 Peter Sönnichsen, Højer – 42 27 25 65

Græsning Afgræsning er en særlig vigtig form for drift og naturpleje i naturtyper som klit, hede, strandeng og marsk (se farverne på kortet).

Fotokredit: John Frikke og Tandrup Naturfilm

Se mere på www.vadehavsgraesning.dk

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet


Hvorfor græsning? I forbindelse med plejen af naturtyper som marsk, eng, strandeng, klithede og klitlavninger i Vadehavet er ekstensiv afgræsning og høslæt et altafgørende redskab. Disse særlige naturtyper er levested for en lang række plante- og dyre­arter, som er helt eller delvist afhængige af, at naturtyperne bliver afgræsset. Græsning og høslæt sikrer, at naturtyperne holdes lysåbne og ikke gror til i høj vegetation, der ellers vil fortrænge og udkonkurrere den særlige flora og fauna, som er tilknyttet de åbne landskaber. Afgræsning af bredzoner rundt om søer og på våde arealer skaber det såkaldte »blå bånd«, som er et meget vigtigt fødesøgningsområde for mange engfugle, heriblandt vibe, rødben, kobbersneppe, brushane mfl. De afgræssede våde områder er særligt vigtige for de nyklækkede unger, der selv skal finde føden. I udvalgte områder vil græsningsforeningen undersøge mulighederne for at gennemføre græsningsprojekter og skabe driftsmæssige fællesskaber, der kan sikre kvalitet i græsningen og gøre det så let som muligt for den enkelte lodsejer og dyreholder. Nationalparkplanen og græsning I Bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet er ønskerne om mere og bedre afgræsning og høslæt i Vadehavet angivet. I nationalparkplanen står desuden beskrevet, hvad national­ parken vil gøre for at opfylde målsætningerne beskrevet i bekendtgørelsen. ­ Du kan se mere på www.nationalparkvadehavet.dk

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet Formålet med græsningsforeningen er blandt andet: ·· at gøre driften af arealer mere rationel og enkel. ·· a t administrere tilskudsordninger og aftaler vedrørende græsningsarealer og græsningsdyr. ·· at etablere fælles indkøb til drift af medlemmernes ­arealer. ·· a t foreningen forestår den daglige planlægning og drift af de forpagtede arealer, samt ·· a t udvikle gode lokale produkter og fremme forholdene for afsætningen af dem. Foreningen er endvidere med til at sikre at medlemmernes forpligtelser i henhold til fredninger, Natura 2000-bestemmelser, MVJ-aftaler og andre tilskudsordninger opfyldes på de arealer, som foreningen råder over.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.