Nationalpark Vadehavets Årsrapport 2020

Page 1

ÅRSRAPPORT 2020

Side 1


Rømø. Foto: Knud Erik Johansen, KEJODAN


INDHOLD Forord.................................................................................................. 4 Nationalpark Vadehavet plan 2019-2024.......................................... 6 Nationalparkens 10 års-fejring.......................................................... 9 Natur og landskab............................................................................ 12

Fokuserede indsatser...................................................................... 12

Brede indsatser............................................................................... 17

Kultur og kulturhistorie................................................................... 22 Friluftsliv............................................................................................ 24 Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling.................... 29 Lokalsamfund, erhverv og turisme................................................. 34 Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv............................. 38 Kommunikation................................................................................ 41 Organisation..................................................................................... 42 Økonomi............................................................................................ 44

Nøgletal 2020 .............................................................................. 44

Budget 2020-2024......................................................................... 45

Regnskab 2020............................................................................... 45

Opsparing ...................................................................................... 48

Øvrige balanceposter...................................................................... 48

Titel Udgiver Online Tekst/fotos Layout Copyright Distribution Forsidefoto

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet 2020 Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø www.nationalparkvadehavet.dk vadehavet Nationalpark Vadehavet KIRK & KLØGT, Ribe Nationalpark Vadehavet Elektronisk Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Side 3


FORORD Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet årsrapport for 2020. Rapportens struktur er således, at først kan du læse en kort opsummering af ’Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024’. Her fremgår vision, mission, mål og strategiske principper, herunder FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, som vi pejler efter. Nationalpark Vadehavet er Danmarks markant største og eneste internationale nationalpark, ligesom en stor del af nationalparkens område er UNESCO Verdensarv, som vi deler med Tyskland og Holland. 2020 har ikke været som de andre år. Fra marts satte covid19-pandemien en dagsorden, som har medført, at vi er blevet udfordret på vores omstillingsevne og forandringsparathed. Det, synes vi, er gået bedre, end vi selv havde turdet håbe på, og måske også lidt havde frygtet, da landet lukkede ned. Pandemien har sat sine aftryk på os som nationalpark, der som bekendt skal udvikle og gennemføre alt på frivillig basis, og dermed i høj grad er netværks- og relationsbåret. Når man ikke kan mødes fysisk, så er det tungere og mindre effektivt at arbejde virtuelt for en organisation som os. Men sådan var virkeligheden, og vi må alt andet lige sige, at det gået fornuftigt.

Udsigten fra Blåvandshug Fyr. Foto: Lars Roed

Side 4

Den 16. oktober fejrede vi 10-året for vores etablering. Planlægningen var kørt i stilling og udviklingsarbejdet i gang siden november 2019. Vi fik en masse opbakning fra vores mange gode partnere rundt om i nationalparkens område, uanset omvi taler Fanø, Tønder, Rømø, Mandø, Esbjerg, Ribe, Varde osv. Men


pandemiens virkelighed satte en stopper for rigtig meget. Ikke desto mindre vil vi sende en stor tak til de partnere, der insisterede og innoverede på løsninger, fordi de ville fejre nationalparkens 10 års fødselsdag efter myndighedernes anbefalinger. Fordi nationalparken rent faktisk betyder noget for efterhånden mange mennesker. Markedsundersøgelser (2020) siger, at hele 27% af lokalbefolkningen i de fire vadehavskommuner er stolte af nationalparken og sølle 1procent af Danmarks befolkning ville stemme imod nationalparken, hvis der var folkeafstemning derom i morgen. Hold da op, der er sket meget siden etableringen i 2010. Det er stort. Tak for indsatsen til alle jer, der har bidraget igennem årene. Tak for samarbejder. Tak for opbakningen. Skete der så ikke noget i 2020, tænker du måske? Jo, det gjorde der. Rigtig meget. Og vi fik fejret vores 10 års fødselsdag med håndsprit, afstand, begrænset deltagerantal i et meget stort telt på Hovedengen ved Ribe den 16. oktober. En herlig dag med virtuelle hilsner fra ministeren, styrelsens direktør og flere andre. Og så var vi henved 100 inviterede mennesker, som hørte talerne og paneldebatten med borgmestre og nationalpark-kæmper fra bestyrelse og råd, så premieren på kernefortællingsfilmen, så glæden hos Mandø-boerne, da de fik overrakt Nationalpark Vadehavets partnerpris 2020, hørte den levende musikarv fra Fanø, fik et eksemplar af 10 år og 10 successer-hæftet, fik fejringsplakaten udført af skolebørn fra 4. klasse på Darum Skole - og meget mere. Ikke mindst fik vi sagt tillykke til hinanden med fødselsdagen. Med de 10 år.

I årsrapporten her vil du kunne læse mere om det, vi har arbejdet med. Ikke alt er nævnt, da det vil fylde alt for meget, men under hvert indsatsområde kan du læse om naturaktiviteter, kulturprojekter og meget mere. Hvis du vil være helt opdateret, så følg os på Facebook.com/Vadehavet, Instagram.com/nationalparkvadehavet, klik ind på www.nationalparkvadehavet.dk, download vores app og abonner på vores nyhedsbreve. Tak for de første 10 år til nuværende og tidligere bestyrelses- og rådsmedlemmer, sekretariatsmedarbejdere, medlemmer af vores forsknings-, partner-, natur-, kulturudvalg, Vadehavets FormidlerForum samt herlige frivillige på skib, ude ved fuglehegnene og ved kunstgrave og fælder samt vores mobile udstilling. I har alle engageret og involveret jer og gjort en konkret forskel. I har især bidraget til det, vi er i dag. Tak for indsatsen. Vi glæder os til de næste mange år med vores Nationalpark Vadehavet – Danmarks største og eneste internationale nationalpark, som sågar rummer en arv for hele verden. God læselyst!

Janne Liburd Formand for Nationalparkfond Vadehavet

Side 5


NATIONALPARK VADEHAVET PLAN 2019-2024 Danmarks fem nationalparker skal udarbejde 6-årige planer. I Nationalparkfond Vadehavets plan for 20192024, som er vores anden plan, fastholder vores vision fra første planperiode. Missionen har vi formuleret mere handlingsorienteret. Vision og mission er gode sigtepunkter for vores arbejde. Vores målsætninger er fastlagt i lov om nationalparker og i bekendtgørelsen bag Nationalparkfond Vadehavet, hvorfor mål og formelle rammer er som i første planperiode. Men i forhold til planen for første planperiode har vi valgt i den nye plan at samle målsætningerne i færre indsatsområder, fordi det gør planen mere overskuelig og nemmere at kommunikere. Læs mere om planen på www.nationalparkvadehavet.dk, hvor du kan læse om det vi har i Vadehavet, hvad vi vil, og hvad vi gør. I denne planperiode vil vi arbejde for en lille, men ikke ubetydelig justering af vores bekendtgørelse, nemlig at få skrevet UNESCO Verdensarv Vadehavet ind i bekendtgørelsen for Nationalparkfond Vadehavet. Det vil vi, fordi man fra dansk side har besluttet, at Nationalparkfond Vadehavet er såkaldt focal point for verdensarven. Konkret betyder det, at vi er ansvarlige for, at synliggørelsen og formidlingen af Verdensarv Vadehavet fra dansk side foregår i henhold til de aftaler, der er indgået med UNESCO og vores tyske og hollandske partnere, som vi deler verdensarven med. Det er en opgave, vi gerne varetager, og vi har forudsætningerne for at håndtere, men som vi rent taktisk ikke får midler til at varetage.

VÆRDIER Nationalpark Vadehavets og Verdensarv Vadehavets værdier deler vi med vores partnere i Tyskland og Nederlandene:

Dedikeret Uerstatteligt Inspirerende. MISSION Med afsæt i præmissen om bæredygtig udvikling beskriver vores mission det vi gør for at nå vores mål: · Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavet. · Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet og de geologiske værdier og områdets kulturhistorie. · Vi styrker mulighederne for at opleve områdets værdier. · Vi støtter op om forskning, undervisning og formidling. · Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv. · Vi arbejder fokuseret på at udvikle samarbejdet med Tyskland og Nederlandene om Vadehavet og verdensarv.

Visionen er vores drøm, og når drømmen bliver til virkelighed, er:

Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Side 6


MÅLSÆTNINGER

INDSATSOMRÅDER

Målsætningerne for vores arbejde tager afsæt i §1 i Lov om Nationalparker og §3 i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Læs mere i Plan for Nationalpark Vadehavet side 26, se www.nationalparkvadehavet.dk

Vores aktiviteter er, som nævnt ovenfor, samlet på seks indsatsområder:

I første planperiode besluttede bestyrelsen en strategi, som nu er indarbejdet i nationalpark-planen for 2019-2023. Strategien fastlægger, at Nationalpark Vadehavet arbejder for naturen, og at naturen bliver et aktiv for bæredygtig udvikling af Vadehavsområdet, og dette skal ske igennem 11 strategiske principper, som bl.a. siger, at vi skal: · Udvælge og prioritere vores indsatser, så vi arbejder på tværs af målsætningerne. · Geare vores midler.

· Natur og Landskab (målsætning 1, 2, 3) · Kultur og kulturhistorie (målsætning 4) · Friluftsliv (målsætning 5, 6, 7) · Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling (målsætning 8, 9) · Lokalområde, erhverv og turisme (målsætning 10) · Trilateralt Vadehavssamarbejde og verdensarv (målsætning 11) På tværs af indsatsområder har vi de tværgående indsatser Kommunikation og Evaluering.

· Prioritere indsatserne i færre, større projekter. · Igangsætte, men ikke drifte aktiviteter. · Påtage os rollen som facilitator.

Vi er fokuserede på igennem vores aktiviteter og handlinger at realisere FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, hvor vores indsats især understøtter 14 og 15, men også 3, 11, 13 og 17. Ja, vi har aktiviteter, der når længere ud og fx bidrager til 4 og 8. Alt sammen fordi vi vil beskytte, benytte og udvikle nationalparkens natur- og kulturarv med de enestående universelle værdier. Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur (Naturkanon 2018).

Side 7


Nationalpark Vadehavet 2010-2020 Lavet af 4. klasse fra Darum Børneby – vinder af Nationalpark Vadehavets plakatkonkurrence

Side 8


NATIONALPARKENS 10 ÅRS-FEJRING I 2020 var det 10 år siden, at Nationalpark Vadehavet blev indviet. Denne milepæl skulle fejres i alle fire vadehavskommuner i løbet af året. Formålet med fejringen var at fejre fødselsdagen med områdets borgere, aktører og erhverv og på den måde øge kendskabet til og stoltheden over nationalparkens værdifulde natur og unikke kultur- og kulturlandskaber. En stor del af fejringens formål var ligeledes at bringe nationalparkpartnere sammen om fejringsaktiviteter. Der blev derfor etableret arbejdsgrupper i alle fire vadehavskommuner, som arbejdede sammen om forskellige fejringsaktiviteter samt synliggørelse. Arbejdsgrupperne bestod af både partnervirksomheder, private ambassadører, kommuner og organisationer. Særligt på Fanø fandt de sammen i et etableret samarbejde, som de kalder Fanø360, hvor de samarbejdede om fejringsaktiviteter i hele uge 42.

skabt en endnu større forståelse for samarbejdsmuligheder på tværs af vadehavsområdet og på tværs af partnere og aktører. Det fortæller om lyst og vilje til samarbejde, som ligger langt ud over det, vi fra sekretariatet havde forventet. Helt konkret har det medført at vi og partnerudvalget i 2021 udvikler på vores partnerprogram og sætter øget fokus på udvikling af nationalparkprodukter. Tak for indsatsen alle sammen. Det var fantastisk at mærke jeres opbakning og lyst til samarbejde. Vi glæder os til at vi igen kan ses. Foruden partneraktiviteter igangsatte Nationalpark Sekretariatet aktiviteter i løbet af året. · I samarbejde med Mitvadehav.dk inviterede vi til en plakatkonkurrence blandt skoler i alle fire vadehavskommuner, hvor de skulle skabe et fællesværk, der viser, hvad der gør Nationalpark Vadehavet unik for dem. Vi modtog flere fine forslag, og vinder blev Darum Børneby

Udgangspunktet i fejringen var, at fødselsdagen skulle fejres hele året, men Covid-19 gjorde, at de fleste arrangementer blev afholdt i eller op til uge 42, hvor mange partnere var med til at synliggøre nationalparken, trods de svære vilkår. Der var kunstudstillinger, plakatudstillinger, foredrag, naturoplevelser, cykelture, vandreture, madoplevelser, fejringsarrangementer hos partnere, arrangementer ved områdets formidlingsinstitutioner og meget andet.

· Den første Nationalpark Vadehavets Partnerpris blev uddelt. Med prisen ønsker Nationalpark Vadehavet at opmuntre partnerne til at skabe en bæredygtig udvikling, at anerkende partnernes arbejde med at fremme målsætningerne for Nationalpark Vadehavet og at skabe opmærksomhed om sine indsatsområder. Vinder af Nationalpark Vadehavets Partnerpris 2020 blev Mandø Fællesråd

Selv om mange aktiviteter desværre blev aflyst grundet Covid-19, til trods for partnerens engagement og omstillingsparathed, har flere aktører efterfølgende givet udtryk for, at samarbejdet omkring 10-års fejringen har

· I samarbejde med Jimi Rosa fra Vardemuseerne blev nationalparkens kernefortælling til en film, hvor den værdifyldte fortælling blev visualiseret – fortalt af partnere fra alle fire vadehavskommuner

I filmen ’Den værdifyldte historie’ visualiseres nationalparkens kernefortælling med hjælp fra nationalparkpartnere fra alle fire vadehavskommuner.

Side 9


· Et flot ’10 år, 10 successer’-hæfte, hvor vi samlede nogle af de mest betydningsfulde projekter og aktiviteter, vi har arbejdet med siden Nationalpark Vadehavets indvielse for 10 år siden. Bemærk omslaget, der kan foldes ud, og man ser forskellen på høj- og lavvande · Nationalpark Magasin 2020 i en særlig fejringsudgave blev husstandsomdelt til alle husstande i alle fire vadehavskommuner. Husstandsomdeling var en gave fra de fire vadehavskommuner. Den 16. oktober 2020 var dagen for nationalparkens 10 års fødselsdag, og det skulle have været fejret med en stor folkefest på hovedengen i Ribe. Folkefesten blev aflyst, men dagen blev fejret ved en festlighed for få indbudte gæster på hovedengen i et godt samarbejde med Danhostel Ribe. Men alle var inviteret med, da fejringen blev livestreamet, så alle alligevel havde mulighed for at se med. Programmet for hovedfejringen var flot, festligt og med taler af nationalparkens bestyrelsesformand, Janne Liburd, tidligere rådsformand, Mette Guldberg, tidligere formand for Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melby og nuværende formand for Vadehavets Formidlerforum, Anne Marie Overgaard. Der var fødselsdagshilsner fra Miljøminister, Lea Wermelin, Tønders borgmester, Henrik Frandsen,

direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe og direktør for Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen. Borgmestre fra tre af de fire vadehavskommuner var repræsenteret i en paneldebat, hvor Jesper Frost Rasmussen, Sofie Valbjørn og Erik Buhl deltog. Den første partnerpris blev uddelt til Mandø Fællesråd og musikanterne Tove de Fries, Ole Mouritzen og Jens Mouritzen fra Fanø samt Signe Juhl fra ’Kunsten at glædes i kor’ stod for de musikalske indslag, naturligvis vadehavsmusik. Som afslutning på nationalparkens 10 års fejring blev der afholdt et webinar den 11. november 2020 i samarbejde med Syddansk Universitet og Friluftsrådet. Formålet var at sætte gang i debatten om bæredygtig turismeudvikling. Det skulle oprindeligt have været en stor konference for op til 350 deltagere i Musikhuset, Esbjerg med oplæg og cafédebatter, men dette blev aflyst og erstattet af et online webinar. Webinaret bestod af korte oplæg af professor ved SDU, Janne Liburd, executive director ved Europarc Federation, Carol Ritchie, Naturvejleder, Jes Aagaard, Partner i Norrön, Marco Berenthz og professor, Katherine Richardson. Oplæggene blev efterfulgt af debatter i virtuelle grupperum, hvor deltagerne diskuterede bæredygtig turismeudvikling. Der var cirka 100 deltagere online gennem hele webinaret. Vi samlede resultaterne af debatten i en kort rapport og har besluttet, at vi arbejder videre sammen med Friluftsrådet, SDU og de andre nationalparker og naturparker.

SYNLIGHED Et formål med fejringen var at udbrede kendskabet til Nationalark Vadehavet. Der har været omtale i både lokale, regionale og nationale medier, som JydskeVestkysten, ugeaviser, Fanøposten og Hjertingposten samt Politiken. Der var indslag i TV-Syd og TV Avisen på DR i forbindelse med hovedfejringen, hvor også P4 Syd havde indslag under hele morgen-sendefladen, som blev dedikeret til Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Magasinet blev husstandsomdelt til 88.000 husstande i de fire Vadehavskommuner og nåede dermed ud til cirka 200.000 lokale beboere.

Tilskud fra de fire vadehavskommuner til dækning af udgifter af husstandsomdeling af Nationalpark Vadehavets magasin. Tilskud fejringen fra Region Syddanmarks kulturpulje på godt 270.000 kr.

Side 10

Hovedfejringsarrangementet blev live-streamet, så alle havde mulighed for at ’deltage’, og mere end 6.000 var inde at se streamingen. Derudover blev der skabt synlighed gennem alle aktiviteter og arrangementer rundt i alle fire vadehavskommuner. Samlet set er vi nået ud til mere end 1 million mennesker.


Billeder fra Nationalpark Vadehavets 10-års fejring.

Side 11


1. NATUR OG LANDSKAB Målsætning 1, 2, 3. Arbejdet med at sikre Vadehavets natur har vi opdelt i to typer af opgaver:

Fokuserede indsatser, som arbejder med enkelte arter eller bestemte typer af aktiviteter, fx beskyttelse af strandrugende fugle og regulering af prædatorer. Brede indsatser, som arbejder bredere for eller med et område eller en naturtype, der favner flere arter af dyr, fugle og planter, fx naturgenopretning ved klæggrave, afgræsning af større sammenhængende arealer, genslyngning af vandløb, Mandø, Tøndermarsken, Rømø, Swimway og Flyway-initiativer.

FOKUSEREDE INDSATSER KYSTFUGLEPROJEKTET Kystfugle er som jordrugende fugle sårbare over for menneskelige aktiviteter. Derfor har Projekt Kystfugle siden 2013 arbejdet med a imødegå de problemer, der kan opstå i sommerperioden, når både fugle og mennesker opholder sig på strandene i nationalparken. Der arbejdes i projektet med opsætning af såkaldte udhegninger (typisk 2-5 ha) og skilte i vigtige områder for de strandrugende fugle fra april til august, samtidig med at der laves oplysningskampagner målrettet de besøgende i nationalparken. Informationerne viderebringes bl.a. i form af infotavler, en folder på dansk og tysk samt i form af små film. Med tiden er udhegningerne nogle steder ombygget fra at være rene markeringshegn til også at være såkaldt ’rævesikre hegn’, hvor yngleområdet omkranses af strømførende hegn og tråde, som skal forhindre ræven og andre prædatorer i at tage for sig af fuglenes æg og unger. Sådanne indretninger har vist sig at være endnu mere effektive, og det ser klart ud til, at ynglende kystfugle i stigende antal finder vej til disse ekstra sikrede yngleområder.

Side 12

Fanø er fortsat en nøglelokalitet, hvor der yngler målarter for projektet som fx klyde, hvidbrystet præstekrave, havterne og dværgterne. I godt samarbejde med frivillige, Fanø Natur og Fanø Kommune blev der igen i 2020 opsat udhegninger og skilte flere steder på Fanøs strande (syd, midt og nord). Et mindre rævesikkert hegn blev opsat til ynglende dværgterner ved Hønen på Fanøs sydspids, og den meget vigtige, rævesikre hegning på Grønningen på Fanøs nordspids blev i 2020 udvidet til at dække næsten 10 ha, hvilket ynglefuglene kvitterede fint for. I samarbejde med Naturstyrelsen blev der sat udhegninger op i to områder på Rømø – Sønderstrand og Lakolk Strand Nord. Her blev der opsat store perimeter-hegn med markeringstråde og skilte, og indeni blev der etableret såkaldte rævesikre hegn. På Lakolk Strand etablerede NPV hjulpet af frivillige kræfter et rævesikkert hegn, som viste sig, at fungere godt for de ynglende dværgterner. Tilsynet er gennemført med stor hjælp fra frivillige og fra Aarhus Universitet og blev koordineret af Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet. I samarbejde med Blåvand Fuglestation og Forsvaret blev der igen opsat et markeringshegn på Blåvandshuk, som i år sikrede, at flere par af den sjældne dværgterne fik unger på vingerne – trods det meget store turisttryk. På Skallingen satte Naturstyrelsen Blåvandshuk også i 2020 projektets informationstavler op ved indkørslen til halvøen og ved de to nedgange til stranden, ligesom styrelsen også markerede de bedst egnede dele af stranden ved Skallingende med ’pas på-skilte’. De foreløbige resultater af overvågningen tyder på god succes i år. Fuglene har tilsyneladende lært, at det rævesikre hegn på Fanø Nordspids er det sikreste sted at yngle på øen, så i 2020 slog antallet af ynglepar og antallet af flyvefærdige unger alle tidligere rekorder. Den planlagte strandfuglekampagne blev aflyst pga. Covid-19-situationen. Ikke desto mindre gav projektet en del presseomtale i 2020. Med henblik på at undersøge mulighederne for at få sat et større ynglefugleprojekt op i nationalparken, blev der i 2020 indledt en møderække med Naturstyrelsens lokale enheder, Dansk Ornitologisk Forening,


Fugleværnsfonden og vadehavskommunerne. Dette projekt arbejdes der videre på i 2021. Projektpartnere: Frivillige, Dansk Ornitologisk Forening, Fanø Natur, Blåvand Fuglestation, Forsvaret/Oksbøl Kaserne, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og vadehavskommunerne.

YNGLEFUGLE PÅ ESBJERG HAVN Projektet ’Ynglefugle på Esbjerg Havn’ er et initiativ, hvor vi sammen med en række partnerne i første omgang forsøger at etablere en yngleplads for terner på en mole på Esbjerg Havn for at trække dem væk fra virksomheders tage i området ved Dokhavnen. Virksomhederne vil gerne af med de ynglende hav- og fjordterner – op til 250 par – på tagene, da de både sviner bygninger og materiel til og angriber de ansatte, som skal færdes i området. Det fine samarbejde med Esbjerg Havn, Aarhus Universitet og de frivillige fra DOF er fortsat intakt, men med afsæt i Brexit og corona-krisen måtte Esbjerg Havn desværre melde fra i forhold til indsatsen i år, så retableringen af moleanlægget blev opgivet i 2020.

ud over en fundraising og reorganisering også kommer til at omfatte nye indsatsområder ved Skallingen/ Ho Bugt og i Tøndermarsken. Der uddannet i alt 35 frivillige prædationsjægere, indkøbt og afprøvet fælder og udstyr, etableret kameraovervågning, etableret foderpladser, igangsat formidling (folder, temapublikation) og udført konkret regulering af prædatorer på særlige vilkår, som myndighederne har tildelt projektet. I 2020 blev Jørn Bøgen ansat som deltidskoordinator for de frivillige jægere og for det praktiske arbejde. Det har tilført projektet viden og erfaring, og frem for alt vedvarende sparring med de frivillige i projektet. Samarbejdet med de lokale jægere i de etablerede indsatsområder er fortsat. To nye hold til de to nye

Foto Tandrup Naturfilm

Sideløbende med indsatsen på molen, blev der sammen med Esbjerg Havn arbejdet videre på at finde en pram eller nogle pontoner, som kan indrettes til flydende, prædator-sikre yngleøer i havnen. En alternativ løsning, som man har gode erfaringer med flere steder i udlandet. Projektpartnere: Frivillige, Dansk Ornitologisk Forening, Esbjerg Havn, Firmaet IAT og Aarhus Universitet. 15. Juni Fonden og IAT har ydet økonomisk støtte til projektet.

REGULERING AF PRÆDATORER I NATIONALPARK VADEHAVET Mange af Vadehavets fugle yngler på jorden i marsken, på strandenge, strande og i klitter, hvilket gør dem udsatte for menneskelig påvirkning og for prædation fra rovdyr - især ræv, mink, mårhund og krage. Regulering af prædatorer er helt afgørende for at hjælpe de truede fuglebestande. Derfor har vi siden 2015 arbejdet med regulere antallet af de nævnte arter i udvalgte indsatsområder på Fanø, Rømø, Mandø og ved Sneum Digesø. Hen over årsskiftet 2019/2020 blev der planlagt for projektet i årene 2020-2023, som Side 13


Opsætning af rørfælde. Foto: John Frikke

indsatsområder i Tøndermarsken og i Ho Bugt-området er stort set etableret.

viklingen af projektet, er der udsendt fire nyhedsbreve i løbet af 2020.

Der er anskaffet og opsat ni nye rørfælder og etableret flere end 20 nye ’bait-pladser’ i indsatsområderne samt indkøbt flere vildtkameraer og sms-meldere til fælderne, så arbejdet med at fange mårhund og ræv er blevet gjort væsentligt mere rationelt i løbet af året.

For at udføre reguleringen kræves tilladelser, dispensationer mv., som det har været bøvlet og sendrægtigt at opnå tilladelser til. Dog var det igen tydeligt, at indsatsen flere steder begynder at virke, og at antallet af nedlagte/aflivede prædatorer er dalende. Meldingerne fra ynglefugletællerne på Mandø er også i 2020 positive i forhold til engfuglenes ynglesucces.

I forlængelse af en donation fra Jægernes Naturfond er der igangsat et overvågningsprogram, som skal give bedre indblik i antallet af rov-pattedyr i og ved indsatsområderne. Det er sket i fire udvalgte undersøgelsesområder på Fanø, Mandø, Rømø og ved Sneum Digesø. Dette delprojekt kan forhåbentligt give os bedre indsigt i effekterne af den fokuserede regulering af prædatorer. I 2020 har vi, Naturstyrelsen, Vadehavskommunerne og Danmarks Jægerforbund igangsat udarbejdelse af en plan for regulering af prædatorer i Nationalpark Vadehavet. Den kommenteres af alle væsentlige interessenter og derefter konfirmeret af nationalparkens bestyrelse. Sammen med NaturKulturVarde er igangsat udarbejdelse af et undervisnings- og formidlingsmateriale om ’Prædationsprojektet i Nationalpark Vadehavet’, og for at holde alle interessenter orienteret om driften og udSide 14

Projektpartnere: Frivillige jægere, private lodsejere, Danmarks Jægerforbund, lokale jagtforeninger, Dansk Ornitologisk Forening, Fugleværnsfonden, Naturstyrelsen og Vadehavskommunerne. Økonomi: Donationer fra Jægernes Naturfond og Friluftsrådet, støtte fra Danmarks Jægerforbund, Esbjerg Kommune og Tønder Kommune samt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen i form af udstyr til projektet.

STRANDTUDSEN Strandtudsen er en sårbar art, som er presset på sine levesteder i Danmark. Derfor gennemførte Nationalpark Vadehavet i 2014-2015 en kortlægning af arten og dens levesteder i vadehavsområdet, som blev udegivet som en faglig rapport i 2016. På baggrund her af


Afsætning af vandhul. Foto: John Frikke

Tudseskrab på Rømø. Foto: Jesper Toft

blev der i 2016-2018 lavet 58 nye levesteder, såkaldte strandtudseskrab ved Blåvand, på Skallingen, ved Ho, ved Mosevrå og Skødstrup, på Fanø, ved Tjæreborg og på Rømø, som blev til virkelighed i kraft af en flot donation fra 15. Juni Fonden og adskillige samarbejder med myndigheder og lokale initiativer.

og med indsamlingen af de sidste data i 2021 vil en samlet rapport blive offentliggjort.

Efterfølgende er der samlet informationer om effekten af projektet. I 2020 omfattede undersøgelsen et tjek af de 36 nye levesteder på Fanø og Rømø.

Økonomi: 15. Juni Fonden har finansieret hovedparten af projektet, men mange steder har lodsejere (både private og offentlige) bidraget ved at finansiere eller anlægge skab, som indgår i projektet.

Projektpartnere: 15. Juni Fonden, Forsvaret, Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, private lodsejere og private organisationer.

Besøgene ved vandhullerne på Fanø og Rømø afslørede – trods det nedbørsfattige forår, at indsatsen generelt set gør en forskel, da der blev konstateret kvækkende hanner og haletudser på flere lokaliteter. Effektovervågningen afslører imidlertid også, at de vejrmæssige forhold og især nedbørsforholdene og deraf følgende vandstande svinger meget, og at nogle af skrabene ikke holder vand i det omfang, som er nødvendigt for at strandtudserne kan gennemføre deres yngleproces. Desuden er der på baggrund af besigtigelserne indledt et samarbejde med en række værter for strandtudse-levesteder, om at få tilpasset de skrab, som tørrer for tidligt ud om foråret Som en følge af overvågningen er der også sat gang i udarbejdelsen af en redegørelse for hele projektet,

Side 15


ENSIAN BLÅFUGLEN Ikke nye aktiviteter i 2020.

SORTTERNEN Med en bestand på bare 60-70 par er sortternen én af de sjældneste ynglefugle i Danmark, og da mere end halvdelen af bestanden yngler i Hasberg Sø og i Magisterkogen i Tøndermarsken, er det oplagt, at vi gør en indsats for arten. I flere år er der udlagt kunstige redeflåder til sortternerne, drone-registreringer, forskningsarbejde samt samarbejde og afholdelse af workshops mv. på tværs af grænsen. Ud over at tilbyde ternerne de stabile redeflåder at yngle på, er det vanskeligt at gøre noget for arten, og effekterne af projektet svinger noget fra år til år. I 2020 er arbejdet med udlægningen af redeflåder før ynglesæsonen og den regelmæssige overvågning af kolonierne og de ynglende fugle fortsat. I samarbejde med Tønder Kommune og frivillige fra DOF, blev i alt 72 redeflåder lagt ud i vådområderne, og i de tre vigtigste – Hasberg Sø, Terkelshøl og Ringswarf – blev de brugt flittigt af de ynglende sortterner. Resultaterne af overvågningen viser, at ynglesæsonen 2020 – lige som 2019 – var over middel, og med 44-46 par ynglende

sortterner og samlet set 43-46 unger på vingerne, altså godt én flyvefærdig unge per par, var der tale om en endog særdeles god ynglesæson. Set over årene fra indsatsens start i 2015 er der tendens til, at sortternen har succes i Nationalpark Vadehavet, og at udlægningen af redeflåder gavner. Der er udarbejdet et notat om indsatsen og resultaterne i 2020, ligesom den faglige rapport, ’Sortternen i Nationalpark Vadehavet 2015-2018’, blev trykt og udgivet. Projektpartnere: 15. Juni Fonden, private lodsejere, Dansk Ornitologisk Forening, Tønder Kommune, Naturstyrelsen, Stiftung Natur Schleswig-Holstein, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, NSV Südtondern og Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten. Økonomi: 15. Juni Fonden har bidraget i forbindelse med tilblivelsen af projektet, men Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume har bidraget til driften i 2020. Desuden har Tønder Kommune og Naturstyrelsen støttet med fremstillingen og udlægningen af redeflåder.

Redeflåde til sortternen. Foto: John Frikke

Udsætning af redeflåder til sortternen. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Side 16


BREDE INDSATSER GRÆSNING I forbindelse med plejen af naturtyper som marsk, eng, strandeng, klithede og klitlavninger i Vadehavet er ekstensiv afgræsning og høslæt altafgørende redskaber. Disse særlige naturtyper udgør vokse- og levested for en lang række plante- og dyrearter, som er helt eller delvist afhængige af, at naturtyperne bliver udnyttet landbrugsmæssigt – på den rigtige måde. Naturtyperne er levested for en lang række fåtallige og specialiserede plantearter samt sjældne dyr, og især marsken og strandengene er vigtige yngle- og rastepladser for en række kystfugle. Græsning og høslæt sikrer at naturtyperne holdes lysåbne og ikke gror til i høj vegetation, der ellers vil fortrænge og udkonkurrere den særlige flora og fauna, som er tilknyttet de åbne landskaber. Afgræsning af bredzoner rundt om søer og på våde arealer skaber det såkaldte ’blå bånd’, som er et meget vigtigt fødesøgningsområde for mange engfugle. Nationalpark Vadehavet fik tilbage i 2018 løbet en græsningsforening i gang, som sideløbende med nationalparkens øvrige naturprojekter bl.a. arbejder med at gøre driften af egnede og plejekrævende arealer mere rationel og enkel, at administrere tilskudsordninger og aftaler, at etablere fælles indkøb samt at forbedre afsætningsmulighederne for nationalparkprodukter. Græsningsforeningens arbejde er i høj grad afhængigt af, at der opstår gode fællesskaber, at der er opbakning fra både lodsejere og kvægholdere i Nationalpark Vadehavet samt et godt samarbejde med kommunerne og landboforeningerne. Og så består græsningsforeningens bestyrelse i øvrigt af frivillige ildsjæle, uden hvis indsats der ikke ville blive skabt græsningsprojekter i det gældende omfang. Som nogle af de væsentligste resultater er det lykkedes at få projekter op at stå i Varde Ådal. Således kører de første to projekter i Alslev Marsk (70 ha) og Vibæk Enge (75 ha) i Varde Ådal, og der er et godt samarbejde med både lodsejere og de to mælkebønder, som afgræsser arealerne. Desuden har græsningsforeningen og Varde Kommune i 2020 indgået aftaler om to nye græsningsprojekter i henholdsvis Billum Enge (cirka 80 ha) og i Kjelst Enge (cirka 45 ha) ved Ho Bugt. Her har Varde Kommune igangsat arbejdet med at hjemsøge tilsagn til betaling af hegning af arealerne. Varde Kommune har igangsat et projekt om at sikre en mere naturlig hydrologi og en fortsat naturvenlig drift

i et cirka 450 ha stort område ved Mosevrå i Ho Bugt. Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet har i 2020 indgået samarbejde om etablering fælleafgræsning af området. Samarbejdet med Økologisk Landsforening om udarbejdelsen af et forprojekt til et natur- og landbrugsprojekt i marsken sydvest for Ribe er fortsat i 2020, og det er forventningen, at der kan arbejdes videre med planlægning af et konkret projekt og fundraising i 2021. På baggrund af en henvendelse fra Klimagården er der i 2020 opstået et samarbejde mellem en række partnere om udviklingen af et klima-, dyre- og naturvenligt landbrug i Ribemarsken. Bl.a. er en baseline-undersøgelse og et moniteringsprogram under planlægning, ligesom der arbejdes med fundraising til et omlægningsforsøg på mindst 100 ha (testareal) lavbundsjorder i marsken. Projektet er baseret på et bredt samarbejde, og nyder god opmærksomhed fra bl.a. ’Collective Impact – Fremtidens bæredygtige landskaber’, lokale politikere, ordførere for de store partier i Folketinget og landboorganisationer, som alle støtter nytænkningen inden for landbrug i lavbundsområder. Men tiltrækning af midler i praksis fra forskellige puljer og programmer til den omkostningstunge omlægning, dokumentation mv. har vist sig særdeles vanskeligt, uagtet projektet vil alt det, politikerne og eksperterne taler om. Klimagårdens multifunktionelle tilgang er åbenlyst et problem for lavbundspuljer og andre programmer, der typisk er mere siloagtigt tænkt eller også favner de ikke marskens kulstofindhold eller andre hindringer for et initiativ, der kan virke som demo for andre der vil gå samme vej. I 2020 er der arbejdet videre med udviklingen af det 70 ha store pilotprojekt på Fanø til afprøvning af et nyt græsningssystem uden hegn – det såkaldte ’Nofence’. Det innovative projekt med afprøvning af virtuelle hegn til græsning og naturpleje har fået tilladelse til et 5-årigt forsøg, som skal afdække både dyrevelfærden og naturplejeeffekterne ved brug af Nofence. 15. Juni Fonden er fortsat indstillet på at støtte projektet og har stillet en flot donation til rådighed for projektet, som desuden også har opnået tilsagn om støtte fra Markus Jebsens Naturpulje. Forventet projektstart er april 2021. Arbejdet med udviklingen og afsætningen af kødprodukter fra NPV har i 2020 kørt af flere spor, og der er positive meldinger fra den tilknyttede kødgrossist, som går på, at større restauranter og kantiner i Hovedstadsområdet kan aftage i omegnen af 300 vadehavs-stude om året. F. eks. kan det nævnes, at den kendte Side 17


Græssende kødkvæg på Mandø. Foto: John Frikke

restaurant, Noma, benyttede sig af Corona-krisen og mulighederne for at sælge ’take-away’ i 2020 til at markedsføre en ny burger, hvoraf den ene bliver fremstillet med oksekød fra Nationalpark Vadehavet. Det første bl.a. til en artikel i den engelske avis The Guardian. Sådanne tiltag skaber et behov, som kan bane vejen for endnu mere afgræsning i NPV og en rentabel, naturvenlig driftsmodel for landmændene. Projektpartnere: Varde Kommune, Fanø Kommune, private lodsejere og kvægavlere, Landboforeningen SAGRO, Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet. Økonomi: 15. Juni Fonden med 700.000 kroner og Markus Jebsen med 100.000 kroner til Nofence-projektet på Fanø. Desuden har Varde Kommune doneret med bidrag til planlægning og hegning i Varde Ådal.

MANDØ Mandø huser en af de største bestande af jordrugende fugle i Vadehavet og er i øvrigt en ø med en ganske særlig kulturhistorie. Derfor er der igangsat et stort naturforbedringsprojekt, hvor opkøb af egnede jorder, jordfordeling, tilpasninger af de hydrologiske forhold og passende driftsaftaler indgår som væsentlige elementer. Indtil videre er der investeret mere end 20 millioner kroner i opkøb af ejendomme, en jordfordeling og udarbejdelse af planer for ændret hydrologi, pleje og overvågning, hvor Den Danske Naturfond har stået for den langt overvejende økonomi.

Side 18

Af forskellige årsager lykkedes det ikke i 2020 at komme i gang med hydrologi- og engfugleprojektet, som nu vil blive gennemført i sensommeren 2021. Til gengæld er det i årets løb lykkedes Den Danske Naturfond at erhverve flere enge til projektet og at indgå aftaler med endnu flere lodsejere, som ikke vil eller kan sælge jord til projektet, men som gerne vil deltage, så sammen med Naturstyrelsens 50 ha i Gl. Mandø Kog kommer indsatsen på Mandø nu til at omfatte mere end 250 ha marskenge. Den hydrologiske del af projektet vil omfatte en ombygning af mange kilometer grøfter, som får karakter af aflange vådområder med en langt mere fuglevenlig profil. Det er en meget stor og vigtig indsats for naturen i Nationalpark Vadehavet. Hovedformålet med naturprojektet er at skabe bedre forhold for de betydelige bestande af ynglende engfugle, bl.a. vibe, stor kobbersneppe og brushane. Bestanden er af national betydning og som NATURA 2000-område en forpligtelse til at sikre. Som ’baseline’ er der på vegne af samarbejdet lavet ynglefugletællinger og en evaluering af ynglesuccessen hos udvalgte arter af engfugle i 2020. Resultaterne af undersøgelserne tyder på, at 2020 har været et godt år for engfuglene – givetvis godt understøttet af effekterne af Nationalpark Vadehavets prædationsprojekt på øen. I 2020 blev plejeplanen for natur-projektområderne også færdig og godkendt af styregruppen for projektet. Som en ekstra indsats for naturen på Mandø og ved siden af samarbejdet med Esbjerg Kommune og


Den Danske Naturfond om det store naturprojekt på Mandø, lykkedes det nationalparken i 2019 at indlede et samarbejde med nogle lodsejere om at ombygge og naturforbedre tre klæggrave og at etablere syv nye lavvandede søer (såkaldte bekkasinskrab) rundt om på øen. Af vejrmæssige årsager kunne dette ’tillægsprojekt’, som er et fantastisk fint eksempel på et tæt og fortroligt samarbejde mellem lokale og nationalparken, ikke gøres færdigt i 2019. Det skete derfor i april 2020, hvor anlægsarbejderne kunne afsluttes, og i oktober blev der holdt afleveringsforretning og forvaltningsmøde med lodsejerne på Mandø. I løbet af foråret og sommeren 2020 blev den første runde af den planlagte effektovervågning gennemført, og der kunne allerede her første ynglesæson meldes

om positive effekter af projektet. Markus Jebsens Naturpulje afholder hovedparten af udgifterne til etableringen, Ravnhøj Consult har været rådgiver på anlægget og NPV forestår indsamlingen af data for de nye naturområder. Projektpartnere: Mandø Fællesråd, Mandøforeningen, private lodsejere, Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Markus Jebsens Naturpulje og Ravnhøj Consult. Økonomi: Det store naturprojekt er finansieret i et fællesskab med Den Danske Naturfond som den største bidragyder. Til ombygningen af klæggrave og anlæg af nye vandhuller har Markus Jebsen doneret godt 350.000 kroner

Mandø. Foto: Knud Erik Christensen

Side 19


Renovering af klæggrav. Foto: John Frikke

KLÆGGRAVE Også i 2020 blev der gjort en indsats for at gøre nationalparkens klæggrave mere naturvenlige og bedre for bl.a. fugle og padder. Der er tidligere foretaget naturforbedringer i klæggravene ved Sneum Sluse (Sneum Digesø), i Sdr. Farup Enge og i Margrethe Kog, og erfaringerne er helt éntydige og viser, at såfremt man ’gør det rigtige’ i forhold til fx fuglens krav til ynglesteder, så kvitterer naturen på fornemmeste vis. Indsatsen for at give klægindvindingsområderne et højere naturinhold bygger på et omfattende samarbejde med Region Syddanmark, Naturstyrelsen, kommunerne, digelagene og private ejere af klæggrave. I samarbejde med private lodsejere på Mandø er der gennemført naturforbedringer i tre tidligere klæggrave se Naturprojekt Mandø. Med afsæt i et tilsagn om en privat donation, er der indledt et samarbejde med Naturstyrelsen om etableringen af et fugleskjul med tilhørende faciliteter ved Gl. Hviding Engsø. Der er indsendt ansøgninger om dispensationer og tilladelser til Kystdirektoratet og Tønder Kommune.

Side 20

Desuden blev der i 2020 indledt et samarbejde med Tønder Kommune om et projekt ved Astrup Digesø og Kildebjerg Sø nord for Rømødæmningen. Der blev afsat midler til at genoprette søerne med bedre bredzoner og bedre øer til ynglefugle samt til etableringen af en vandrerute fra ’Ankomsten til Rømø’ ved brohovedet og rundt om søerne med tilhørende information og faciliteter. Projektet gennemføres i 2021. Aarhus Universitet har på baggrund af et tilskud fra Nationalpark Vadehavet udarbejdet en redegørelse for klæggravenes betydning og potentialer for yngleog trækfugle i Vadehavet. Resultatet blev offentliggjort ved Forskningsdagen 2020, og en faglig rapport med tilhørende bilag er under udarbejdelse. På baggrund af dette arbejde, igangsatte nationalparkens Naturudvalg en analyse af klæggravenes potentialer i 2020, som skal danne baggrund for prioriteringer i forhold til kommende klæggravsprojekter. Projektpartnere: Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, digelagene, private lodsejere, Markus Jebsens Naturpulje og Ravnhøj Consult. Økonomi: Markus Jebsens Naturpulje og Tønder Kommune.


GENOPRETNING OG FORVALTNING AF LEVESTEDER FOR FUGLE I DET DANSKE OG TYSKE VADEHAV Projekt vedrører to Natura 2000-områder i Vadehavet og har i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet fokus på vadefugle og engfugle. De to områder er Margrethe Kog Nord og Rieckelsbüller Koog, som begge indgår i større beskyttelsesområder på begge sider af den dansk-tyske grænse. Projektområdet i Margrethe Kog Nord er på 248 ha. Det er på nuværende tidspunkt et intensivt dyrket landbrugsområde, men beliggende i nærheden af nogle af Vadehavets vådområder af international betydning for fugle. I projekt-delområdet er det bl.a. målet, at skabe voksende bestande af fuglearter på direktivets bilag 1 med en dårlig bevaringsstatus (klyde, brushane, fjordterne, mosehornugle, stor kobbersneppe og blåhals), og at skabe bedre forhold for trækkende eller overvintrende bestande af arter med en ugunstig bevaringsstatus (pibeand, spidsand, skeand, rødben og stor regnspove). Rickelsbüller Koog er på 500 ha og er et vigtigt meget vådområde for trækkende og ynglende vandfugle. Lokaliteten er forbundet med det danske projektområde af Margrethe Kog Syd, som er en meget vigtig del af beskyttelsesområdet på dansk side. I projekt-delområdet er det også målet bl.a. at skabe voksende bestande af fuglearter på direktivets bilag 1 med en dårlig bevaringsstatus.

I 2020 besluttede EU at yde støtte til et såkaldt LIFE engfugle- og klimaprojekt i området. Den samlede udgift er bergenet til 69 millioner kroner, hvoraf EU tildeler de 41 millioner kroner Tønder Kommune er tovholder på projektet, og ud over Nationalpark Vadehavet er også Naturstyrelsen, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Den Danske Naturfond og 15. Juni Fonden med som partnere.

TRILATERALE AKTIVITETER I trilateralt regi har vi på naturområdet fortsat været aktive i en række sammenhænge, og bl.a. deltager vi i tre trilaterale ekspertgrupper – Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB med John Frikke som formand), Joint Monitoring of Breeding Birds (JMBB) samt The Salt Marsh and Dunes Expert Group. Desuden spiller Nationalpark Vadehavet også ind til det store fugleprojekt ’Wadden Sea Flyway Initiative’ (WSFI), som rækker langt ud over det dansk, tysk, nederlandske vadehavsområde. Der koordineres midvintertællinger af trækfuglene på stort set hele Den Østatlantiske Trækrute, og der bygges lokal kapacitet op, herunder lærer interesserede og ansvarlige at tælle og forvalte trækfuglene i flere lande i Afrika. Typisk holdes der 1-2 møder om året i disse faggrupper, som i 2020 var digitale pga. Corona.

Det er en række af forskellige trusler som er årsagen til, at en del af fuglearterne i projektområderne har en utilstrækkelig bevaringsstatus. Truslerne består bl.a. i uhensigtsmæssig hydrologi, mangel på yngle-, fødesøgning- og overvintringsområder, prædation, gødskning og dårlig jordstruktur. Målet er at modvirke de identificerede trusler og at øge antallet og forbedre bevaringsstatus for de fuglearter, som beskyttelsesområderne er udlagt for at beskytte. Det sker ved at ekstensivere 248 ha intensiv landbrugsjord og ved at gennemføre bevaringsforanstaltninger på 500 ha eksisterende levesteder for fugle. De omfatter bl.a. at omdanne landbrugsjord til ekstensivt drevne og fugtige marskenge, at reducere prædations-trykket på ynglefuglene, at indføre en multifunktionel tilgang ved bl.a. at muliggøre tilpasning til klimaændringer og lejlighedsvis lagring af bagvand, at styrke formidlingen om de restaurerede levesteder til offentligheden og at skabe øget synergi til relaterede projekter. Side 21


2. KULTUR OG KULTURHISTORIE Målsætning 4 Nationalpark Vadehavet har i planen for 2019-2023 prioriteret samarbejdet om Vadehavets kultur og kulturhistorie, videndeling, trilateral kulturindsats, den maritime kulturarv, bygningsarven, den levende kulturarv og kunst. I 2020 er nogle aktiviteter afsluttet og nye er i sat i søen, selv om året har været præget af coronarestriktioner.

KUNSTPROJEKT KUNST, KULTUR OG KOBBERSNEPPER Et kultur- og kunstprojekt med det formål at tiltrække internationale kunstnere fra Society of Wildlife Artists for at tegne, male og udøve andre kunstarter, som skal vise samspillet mellem natur og mennesker i Vadehavet og marsken. Lokale skoleklasser og borgere involveres. Der skal udstilles og laves bog mv. I 2020 måtte vi desværre aflyse den planlagte session på Fanø som følge af covid-19. Vi satser på, at det bliver muligt at gennemføre anden session i det tidlige efterår 2021. Kunsterne er fortsat dedikerede til projektet, og ser frem til at det bliver muligt at besøge og arbejde i Vadehavet.

-turisme. Et tilsvarende grænseoverskridende samarbejde, Wadden Agenda, finder sted mellem Niedersachsen og Nederlandene. Nationalparken arbejder dermed sammen med vores trilaterale kolleger om at styrke forbindelsen mellem den enestående natur og kultur. Det manifesterede sig bl.a. ved produktion af to plakater til serien af undervisningsplakater under Den Internationale Vadehavsskole – en om kulturlandskabet og en om bygningsarven. Hele NAKUWA projektet styrker forbindelsen mellem den enestående natur og kultur og bidrager dermed til at skabe bæredygtige oplevelser, gode tilbud til gæster – og lokale – så de kommer ud i natur og landskab på en god måde. Dermed får vi skabt forståelse for Vadehavet enestående værdier og bidrager til beskyttelsen på lang sigt. NAKUWA projektet sluttede med udgangen af 2020. Hele projektet blev af Interreg vurderet til topkarakter. NAKUWA produkterne yder et væsentligt bidrag til formidling af kultur og -historie. Indenfor NAKUWA-projektet er der produceret en række kulturprodukter: · kulturguide, der udpeger de væsentligste og karakteristiske kulturtemaer · en kulturvideo og fire korte tematiske SoMe-film · mere end 300 fotos til fri afbenyttelse af partnerne

Projektpartnere: Toosbury Fonden, Region Syddanmark, Tøndermarsk Initiativet, 15. juni Fonden

· rutefolder ’Søjleruten’, der fremhæver den særlige stedbundne kultur langs Vadehavet

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

· faktaark for 18 kulturhighlights. Faktaarkene indgår i formidlingen af 364 oplevelser i nationalparken

Projektet havde, i samarbejde med arbejdsgruppen Kulturhistorien i planlægningen (KoP’en) planlagt et seminar i forbindelse med håndværksfestivalen i Højer. Desværre blev også dette aflyst. Imidlertid er der skabt en kontakt til en erhvervsskole, så når der kommer bedre tider genoptager vi sonderingerne om mulighederne for en uddannelse i gamle håndværksteknikker.

TRILATERALE AKTIVITETER Gennem NAKUWA-projektet arbejdede nationalparken med kolleger fra Schleswig-Holstein om kultur og Side 22

· informationsplakater om kulturlandskab og bygningsarv. Alle produkter er distribueret til vores partnere, som ved sommerens udsending fik tilsendt eksemplarer af produkterne. Produkterne bruges af partnerne til at guide gæster til de store oplevelser på ’den gode måde’ og på det gode tidspunkt. De blev hurtigt ’udsolgt’ og er spredt til glæde og gavn for gæster og turister. Det er særligt værd at fremhæve guide og rutefolder, som blev en succes med stor efterspørgsel.


NAKUWA kulturguide til oplevelser i Vadehavet. Søjleruten – NAKUWA rutefolder. Stormflodssøjlerne peger ud mod ture ud i landskabet og besøg hos seværdighederne

Kulturlandskab og bygningsarv – kort fortalt. Plakaterne indgår i den Internationale Vadehavsskoles materialer.

Vi har trykt i alt 5000 stk. af guide og rutefolder, som findes både i dansk og tysk udgave. Film og foto er fri til download, ligesom alle produkter kan hentes digitalt både på vores hjemmeside og på www.nakuwa. dk. Et af nationalparkens nyhedsbreve i november blev dedikeret til NAKUWA og alle de produkter, der er resultatet af projektet. Projektpartnere: Vadehavskommunerne, Business Region Esbjerg, Nordsee Tourismus Services, Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten, WWF, Husum.

ØVRIGE AKTIVITETER Nationalparken deltager i KoP-samarbejdet – Kulturhistorie og planlægningen. KoP er et forvaltningsnetværk med fokus på det kulturhistoriske arbejde i vadehavsområdet. Formålet med KoP er at være en brobyggende og tværkommunal instans mellem museer og kommunale planafdelinger i vadehavsområdet inden for kulturhistorie, bygningsarv og fysisk planlægning. Samtidig skal KoP være en regional sammenknytning af videnspersoner, der kan agere i forhold til statslige og internationale interesser, der berører KoP’s geografiske og tematiske arbejdsområde. Nationalparken deltager i arbejdsgruppen omkring et land art-projekt i Ho, som er ledet af Varde kommune, og hvor Statens Kunstfond er bidragsyder.

Vi igangsætter et fotodokumentarisk projekt med den italienske fotograf Luca Berti. Luca Berti fotografere med glaspladeteknik og i dokumentaristisk stil vil han sætte fokus på kulturlandskabet og de mennesker, der bor i Vadehavet. Projektet vises på udstillinger lokalt både i Danmark og Tyskland, og der skal udgives en bog. Projektpartnere: Nationalpark Schleswig-Holstein, Schackenborg Fonden, KursKultur og Tøndermarskinitiativet. Vi indgår sammen med bibliotekerne i Esbjerg, Tønder og Varde samt tre lokale efterskoler/ungdomshøjskole i projektet Litteraturlig Viis. Med udgangspunkt i et områdes natur- og kulturhistorie, sættes fokus på landskabet og naturkræfterne som sanselig og følelsesmæssig inspiration for skrivekunsten. Projektets konkrete resultat er læringsmoduler på MitVadehav. Projektpartner: Slots- og Kulturstyrelsen, MitVadehav

NATIONALPARKENS KULTURUDVALG I efteråret startede nationalparkens nye kulturudvalg så småt dens arbejde. Ved årets udgang er de to første møder afholdt. Kulturudvalget ledes af Marco Brodde på vegne af bestyrelsen. Rådet har udpeget Anne-Marie Overgaard og Ole Jacobsen som medlemmer. Udvalget arbejder på at få udpeget de eksterne medlemmer.

NYE PROJEKTER Ved årets udgang var der indgået aftaler om og opnået støtte fra eksterne til to projekter, som løber af stablen i 2021. Side 23


3. FRILUFTSLIV Målsætning 5, 6, 7 Nationalpark Vadehavet arbejder på at styrke muligheden for friluftsoplevelser på et bæredygtigt grundlag, hvor det er helt centralt, at nogle områder skånes og beskyttes mod slidtage og forstyrrelser ved at sikre en skarp formidling og planlægning af zoner, stier mv.

VADEHAVETS VAGERLAG Vagerlaget arbejder på at sikre afmærkningen af de rekre­ative sejlruter i Vadehavets marine områder, fordi staten kun afmærker sejlruter, hvor der er en vis kommerciel sejlads. Andre sejlruter overlades til lokale kræfter at vedligeholde og afmærke. I Vadehavet er det sejlklubberne, der sætter prikker og tjekker vagere. Vedligehold af store vagere kræver særlige skibe og overlades til særlige leverandører. Andre steder i landet er det sejlklubber og havne, der betaler for afmærkningen, mens det er de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjene­sten og Nationalpark Vadehavet, der betaler i Vadehavet. Nationalpark Vadehavet lægger desuden sekretariat til Vadehavets Vagerlag og har brugt 50 timer på opgaven i 2020. Afmærkningen i Vadehavet blev i 2019 ændret til sæsonafmærkning. Da udgifterne til afmærkning er øget over årene, har de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten og Nationalpark Vadehavet fra 2019 indvilget i at øge deres bidrag til afmærkning. Projektpartnere: Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten, Vadehavets Bådklubber, som har cirka 1.850 medlemmer, samt frivillige.

FORMIDLINGSSAMARBEJDE DANMARKS NATIONALPARKER Danmarks Nationalparker samarbejder, støttet af Friluftsrådet og nationalparkerne, om udvikling af formidling, undervisning og kompetenceudvikling/ uddannelse inden for natur, kultur og friluftsmuligheder i et flerårigt projekt. Parterne mødes, koordinerer, videndeler og gennemfører fælles aktiviteter fx fælles stand på Naturmødet. Der arbejdes også på fremtidige udviklingsaktiviteter, som Friluftsrådet kan understøtSide 24

te og udbrede andre steder. Helt konkret har de fire nationalparker fordelt udviklingsopgaver mellem sig, sådan at NP Thy udvikler forslag til uddannelse/kompetenceudvikling af frivillige og formidlere, NP Mols Bjerge arbejder med et Junior Range- koncept og Vadehavet driver med undervisningstilbud til ungdomsuddannelser og med Code of Conduct samt udvikling af lejrskoleophold. Ditte Dyrbo Hviid har været vores konsulent på opgaven, men fordi puljen fra Friluftsrådet er stoppet og udløbet, dvs. ca 50% af finansieringen er væk, er Ditte stoppet som konsulent.

CODE OF CONDUCT Nationalpark Vadehavet udgav i 2015 en rapport, som pegede på muligheder og udfordringer for udvikling af codes of conduct (CoC) for Vadehavet. Rapporten efterlyste et videre arbejde med konkrete CoC for brugergrupper og områder, da færdsel i naturen generelt og Vadehavet især kræver hensyntagen til fugle, dyr, planter, lokale beboere, sommerhusejere, andre brugergrupper mv. samt ikke mindst viden om, hvornår og hvordan man færdes sikkert. Nationalpark Vadehavet har arbejdet videre med initiativet og erfaringer, cases og konkrete forslag fra ind- og udland er indsamlet, brugergrupper og naturvejledere er hørt og inddraget, desk research gennemført, SoMe og diverse nationalparkers hjemmesider gennemtrawlet. I 2018 indgik Nationalpark Vadehavet i et samarbejde om rekreative balancer med Nationalpark og verdensarv Thingvellir (Island) og Nationalpark Jotunheimen (Norge) samt rådgivningsfirmaer finansieret af Nordisk Ministerråd. I 2020 er der det hele konkretiseret og udmøntet i form af: · 19 codes of conduct – konkret formuleret og sat op som et faktaark man kan tage med sig · 1 code of conduct hæfte som skal afstemmes med de andre nationalparker til en fælles form · 3 instruktive videoer med konkrete brugergrupper og fif til den gode adfærd i naturen. Opgaven med at udfolde codes of conduct udviklet i Vadehavet, men tilpasset det øvrige land er igangsat med de andre nationalparker, Friluftsrådet og næste skridt er naturparkerne.


Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum

TØNDERMARSK INITIATIVET Tøndermarsk Initiativet (TMI) er et stort projekt til mere end 250 millioner kroner som arbejder med by-omdannelse i Højer, Ruter, stier og formidling, Klimatilpasning langs Vidå, Klimatilpasning i Tønder midtby, Udvikling af erhverv og turisme i området. Projektet spiller således godt sammen med vores initiativ ’Velkommen til Nationalpark Vadehavet, se dette, og der blev etableret på Højer Mølle / Museum Sønderjylland en port til nationalparken, verdensarven og Tøndermarsken. Nationalpark Vadehavet er repræsenteret i styregruppe og diverse arbejdsgrupper. Vi søger at få så meget erfaring og konkrete muligheder fra projektet rullet ud i resten af nationalparken, fx skiltekoncept. I 2020 har vi bl.a. samarbejdet om et fødevareprojekt, som skal understøtte producenter der lider under coronaens påvirkning. Vi har delt fotos, video, viden og samarbejdet på en række områder. Projektpartnere: Tønder Kommune, Nordea Fonden, Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål med flere

VELKOMMEN TIL NATIONALPARK VADEHAVET Projektet er Nationalpark Vadehavets største, samlede formidlingsindsats ude i landskabet, og danner grundlaget, der skal bygges videre på i årene der kommer. Efter Nordea-fonden i slutningen af 2019 gav sit tilsagn om støtte på omkring 14 mio. kunne projektet sættes i gang med en samlet budgetramme på knap 22 mio. med bidrag fra nationalparken, de fire vadehavskommuner og Naturstyrelsen. Projektet har været flere år undervejs og mange forskellige lokale projekter er indarbejdet i det samlede projekt, så der nu bliver etableret en fælles formidling, der kan binde nationalparken sammen, udvide kendskabet til lokale perler og sende gæster godt ud og rundt i naturen. Formidlingen er opbygget af tre lag: Udstilling og formidling på fire naturcentre og museer (porte) om nationalparken, verdensarven og et lokalt formidlingstema. Velkomststeder – udstilling og vejvisning på små, ubemandede knudepunkter eller pit-stops, når du er på tur. Infosteder – den stedsspecifikke formidling ude i landskabet. Ruter og stier, der fører dig ud til disse oplevelser skal

samles og vil bla være et væsentligt indhold i den digitale port: hjemmeside og app. Projektet har en lang række grænseflader til projekter i andre organisationer, som også arbejder med formidling i landskabet og rekreativ infrastruktur. Vi har igennem året arbejdet på at samle koordineringen med disse i regi af dette projekt, for at sikre bedst mulige helhedsløsninger og at projekterne kan støtte hinanden, hvor det er muligt. Vi har fx deltaget i arbejdet i følgegruppen til Dansk Kyst- og Naturturismes projekt om Wayfinding, og i følgegruppen for Tønder Kommunes arbejde med etablering af Ruter og Stier på Rømø og Advisory Board for Outdoor Summit. Følgegruppe: Vi fik nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen, de kommende porte (Fiskeri- og Søfartsmuseet, Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård, Blåvandshuk Fyr (Vardemuseerne) og Naturcenter Tønnisgård) og de eksisterende porte (Vadehavscenteret og Højer Mølle), samt Dansk Kystog Naturturisme. Deres opgave er at kvalificere de valg, der skal tages gennem projektet og sikre koordinering og sammenhæng med parallelle initiativer i deres bagland. Følgegruppen besidder tilsammen en stor viden om formidling, de lokale natur- og kulturværdier, planmæssige forhold og kendskab til relevante projekter og initiativer i de forskellige kommuner. En af gruppens første opgaver blev at foretage den kvalitative vurdering af de bydende på opgaven som rådgiver på formidlingens design. Opgaven var sendt i offentligt udbud og vi fik fire gode tilbud fra Kurtzweil, NORRØN, Team Le Bureau og JAC Studios. Det blev JAC Studios, der vandt opgaven. De var i forvejen tilknyttet Tøndermarsk Initiativet som rådgivere på formidlingen i landskabet der, og har også stået for udstillinger på Højer Mølle og Lægan Pumpestation. De havde også tidligere lavet udstilling på Vadehavscenteret, så de var godt kendt med området, Vadehavet og dets særlige natur og kultur. Formidlingsmanual: Deres første opgave i projektet blev at udforme en formidlingsmanual. Målet var at finde et koncept og design, der både skulle bygge oven på de designmanualer, der gælder for nationalparken og UNESCO Verdensarven og samtidig kunne passe ind på alle de forskellige lokaliteter. Derfor var tegnestuen og medarbejdere fra nationalparken på en besigtigelsestur til en lang række af de steder, hvor det Side 25


er planen, at der skal opstilles formidling. Både ude i landskabet og inde på portene. Det var så samtidig en lejlighed til at få knyttet kontakt til en række af de lokale kræfter, der skal være med til at få projekterne på plads ude på de enkelte lokaliteter. Corona satte desværre nogle begrænsninger, men alt i alt fik vi givet et godt billede af forskelligheden af stederne, de lokale rammer og muligheder, og hvad der er fællesnævneren for nationalparken. Det resulterede da også i en manual, som indfangede essensen af nationalparken i hovedgrebet ’Den Marine Nationalpark’, som vil blive rygraden i formidlingen. Manualen gav bud på en række grundelementer, som kan stilles op og kombineres på forskellig vis. Ude i landskabet vil det være en stele, meget lig den man kender fra Tøndermarsk Initiativet, lave plinte eller mindre skilte til punktvis formidling. Inde på portene – og til dels på velkomststederne – vil væggene tages i brug. Ikke så meget til tekst, men mere til fotos, kort og illustrationer, der kan give en oplevelse til alle uanset alder og nationalitet. Begrebet ’hands-on-formidling’ blev et væsentlig element i manualen, og det vil bestå af genstande eller fysiske ting, der vil tilføre et legende og sanseligt element. Manualen blev afleveret i december, efter af have været præsenteret for følgegruppen i flere omgange. Desværre måtte møderne med følgegruppen afholdes online, men gruppen formåede alligevel at give værdifuld, relevant og grundig feedback til rådgiverne. Manualen vil blive justeret i forbindelse med de konkrete projektforslag på porte og ude i landskabet. Digital port: Fortællingerne om de enkelte steder, kort, ruter og stier og andet baggrundsmateriale skal være tilgængeligt på vores hjemmeside og app som en digital port. Første skridt i arbejdet med et redesign af hjemmeside/app blev taget i samarbejde med Nationalpark Thy, hvor vi i fællesskab vil arbejde sammen med en rådgiver om at få struktur og brugervenlighed på plads. Kammerslusen: Slusemesterens bolig ved Kammerslusen ved Ribe har længe været tænkt som et af projektets velkomststeder. Bygningernes tilstand er desværre i sådan en tilstand, at de kræver lidt istandsættelse, inden de er helt ideelle til formidling og madpakkehus. Det lykkedes os sammen med Esbjerg Kommune, Lokalråd Ribe Midt, Ribe Digelag, Lejeforeningen Kammerslusen, at få støtte fra FLAG VestjylSide 26

land på 350.000 kroner. Esbjerg Kommune medfinansierer med 150.000 kroner og Nationalpark Vadehavet med 218.000 kroner. Dermed kan istandsættelsen af den nordre sidebygning sættes i gang. Velkomststed Mandø: Som en del af den brede indsats på Mandø har der i flere år været arbejdet med etablering af et velkomststed, som kunne indgå i Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Det resulterede i et forprojekt med støtte fra Realdania på 200.000 kroner, medfinansieret af Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune. Det var Spektrum Arkitekter, med Johanne Bugge som underleverandør, der fik opgaven. I samarbejde med følgegruppen på Mandø skulle de finde frem til mulige placeringer af velkomststedet, kortlægge funktioner, finde en forretningsmodel, samt indtænke huset i en samlet trafikal løsning. Igen


Skitseforslag: I det gamle lodshus bores der huller i de tilmurede vinduer. Nogle peger ud på særlige steder i landskabet, og i andre indsættes glas med tryk af historiske fotos af, hvordan landskabet og livet i området har været. Illustration: JAC Studios

besværliggjorde corona afholdelse af workshops osv. men det lykkedes at nå frem til 3 scenarier for etablering af et velkomststed. De blev samlet i en rapport med gode analyser af trafik, parkering, bymæssige og landskabelige sammenhænge. Realdania valgte på baggrund af rapporten, ikke at gå videre med finansiel støtte til et velkomststed. Der arbejdes fortsat på at finde en placering og finansiering, eventuelt fra en af Realdanias puljer. Projektpartnere: Nordea-fonden, Realdania, Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, lokale råd og foreninger, FLAG Vestjylland.

TRILATERALE AKTIVITETER Interreg Va projekt NAKUWA (Natur og Kultur i Verdensarv Vadehavet) NAKUWA projektet har udviklet cykelkort og -guide, samt en vandreapp med tilhørende rutebeskrivelser, som guider ud i naturen. Se under 2. Kultur og Kulturhistorie. Projektpartnere: Vadehavskommunerne, Business Region Esbjerg, Nordsee Tourismus Services, Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten, WWF, Husum.

Side 27


Nationalparkskibet på vaden. Foto: Jens L Hansen

Side 28


4. UNDERVISNING, FORSKNING, NATUROG KULTURFORMIDLING Målsætning 8, 9 Kommunikation og formidling af Vadehavets natur, kultur, historie, friluftsliv mv. en kerneopgave. Det er helt centralt for os, at både lokalbefolkningen og alle danskere kender os, ligesom tilrejsende turister skal kende til nationalparkens oplevelser, muligheder, og hvordan man gebærder sig her. Det kræver viden, undervisning, læring, formidling og klar kommunikation. Fordi vi ikke har store budgetter, kan vi ikke annoncere eller markedsføre os til synlighed og øget kendskab. Vi må tage det lange seje træk i en verden, hvor de fleste kan være væk med et klik på musen eller telefonen. Derfor arbejder vi tæt sammen med flere hundrede partnere, naturvejledere, kulturfolk, lærere, frivillige og mange flere, da vi tror på værdien af fællesskabet og samarbejdet er mere holdbart end kortsigtet markedsføring. Men erkender også, at det betyder, at det tager lang tid at nå langt ud. I 2020 nåede vi et stykke videre og måske pga. corona-virussens hjemsendelse af danskerne, så oplevede vi, at endnu flere besøgte nationalparken, men vi måtte også aflyse en række arrangementer og events mv. Netop for dette indsatsområde var 2020 i sandhed et uforudsigeligt og foranderligt år, hvor evnen til omstilling og innovation blev sat på prøve. Må 2021 blive mere normalt.

NATIONALPARK APP Vi har en app, som deler platform med de andre nationalparkers apps, men der er kun udviklet på den i begrænset omfang i Nationalpark Vadehavet de senere år. Med Velkommen til Nationalpark Vadehavet vil vi skabe en digital port med ny hjemmeside og opdateret app med nyt indhold og dermed øge relevansen for brugerne af app’en med nyt kort, nye oplevelser osv. Vi tager hul på opgaven i 2021.

blev aflyst efter aftale med de frivillige, da smitterisikoen vurderedes at være for stor. I juni brugte vi ’Vadehavet’ som ramme om to live-streaminger på Facebook om Verdensarv Vadehavet. Det var en del af et fælles streaming-projekt med de to øvrige syddanske verdensarssteder, Christiansfeld og Kongernes Jelling. Vi drog på to togter med et professionelt streamingfirma samt formidlere fra fire af vore formidlingspartnere og sendte live ved hhv. lavvande og ved højvande. 70-80 så med live på de to sendinger, men mange flere har lært om verdensarven ved at se streamingerne senere. Projektet gav desuden en masse erfaring med at bruge live-streaming til formidling. Vi må dog konstatere, at formålet med skibet – at bruge det som formidlingsplatform – i 2020 i høj grad var planlagt, men ikke kunne realiseres pga. corona. Skibet gennemgik desuden værftsophold og det obligatoriske 4-års eftersyn. Skibet sejles af engagerede og dygtige frivillige, som løbende holdes opdateret i forhold til lovpligtige kurser og beviser. Der blev i 2020 arbejdet på vedligeholdelsesplaner og samarbejdet fik et nyt aspekt i forhold til virtuelle møder og kontakt via mail og telefon. I 2020 har skibet besøgt 3 steder og været i Hvide Sande på værftsophold. Det anslås, at der, trods restriktioner, nåede at være arrangementer for omkring 200 folk, idet skibet nåede at sejle med formidlere og havde besøg af Esbjerg Kommunes Kulturudvalg. Der blev endvidere holdt et oplæg af frivilligkoordinatoren og en frivillig i forbindelse med Havkajakroernes årstræf ved Sjelborg Strand.

MOBIL UDSTILLING NATIONALPARKSKIB VADEHAVET Nationalparkens skib ’Vadehavet’ kan sejle med op til 12 passagerer og 2 til 4 besætningsmedlemmer. Nationalparkskibet var booket til rigtig mange sejladser i 2020. Bl.a. skulle det have sejlet med skoleelever og forskere, og var også booket til flere arrangementer rundt om i de fire vadehavskommuner, herunder til den årlige ’Østersfestival’. Desværre blev sejladserne i foråret begrænset af corona og efterårets sejladser

Nationalparkens mobile udstilling var igen udlånt en stor del af sæsonen, som løber fra april til oktober, i 2020. Det er stadig vores to fantastiske frivillige Knud Aage og Gladys, der kører udstil­lingen rundt i nationalparken, udstillingen har besøgt 9 steder i nationalparken, primært campingpladser og få events. Nogle af stederne blev besøgt flere gange, så i stedet for at komme mere rundt, var udstillingen længere tid de enkelte steder. Der var aftale om daglig afspritning Side 29


med dem, der havde lånt udstillingen, for at mindske risikoen for smitte. Mobiludstillingen var også med, da Nationalpark Vadehavet fyldte 10 år den 16. oktober. Her havde Knud Aage og Gladys pyntet med blomster, så udstillingen havde fået et festligt udtryk. Vi skønner, at den mobile udstilling er besøgt af omkring 5.000 gæster i 2020.

VADEHAVETS FORMIDLERFORUM Igen i 2020 er der samarbejdet med Vadehavets FormidlerForum på en række projekter og aktiviteter. Vores formidlingskonsulent Ditte var ansat til at sikre koordination med Vadehavets FormidlerForum og stå bag udviklingsaktiviteter, som trækker mange timer, fordi der er tale om et større geografisk område, henved 20 formidlingsinstitutioner, mange interesser og desværre også en række institutioner, der kan mærke effekten af nedskæringer i de offentlige budgetter. Det rammer deres muligheder for at indgå på samme måde som tidligere, hvilket alt andet lige lægger flere opgaver over på den koordinerende funktion. Oveni kom så coronaen, som lukkede museer, naturcentre, organiserede ture ud i naturen og meget mere. Det lykkedes at holde den årlige Fællesdag i januar med cirka 30 formidlere, mens andre fysiske møder og aktiviteter blev aflyst for resten af året. I stedet blev møder afholdt virtuelt. Det fungerer for nogle typer af møder og aktiviteter, mens det slet ikke fungerer når man skal ud og fornemme vejr, vind, natur, kultur mv. Den årlige studietur i november blev aflyst. Vadehavets FormidlerForum blev igen i år inviteret til at levere aktiviteten på Danmarks Nationalparkers stand på Naturmødet, men det blev aflyst.

MITVADEHAV Mitvadehav.dk er en unik undervisningsportal med opgaver og aktiviteter for børn fra børnehavealderen og op til ungdomsårgangene. Derudover kan siden bruges til at planlægge lejrskoleture, få et overblik over Vadehavets natur- og kulturinstitutioner, finde kurser i at bruge Mit Vadehav, i verdensarv samt e-læring målrettet Nationalparkpartnere. Endelig findes der i Vidensbanken et stort antal fakta- og bestemmelsesark, film, fortællebøger, malebøger, artikler mv. bl.a. udviklet af Vadehavets FormidlerForums medlemmer til hjemmesiden.

Side 30

Alene i år 2020 har mere end 15.000 personer besøgt hjemmesiden mere end 65.000 gange. Det med god grund. Det solide indhold på siden bliver nu matchet med et bruger- og redaktørvenligt styresystem, efter at siden i løbet af foråret 2020 blev flyttet over i en OS2-løsning. I den forbindelse blev det eksisterende materiale kigget efter i sømmene, og der åbnet op for læring rettet mod ungdomsuddannelser, lejrskoler og kompetenceudvikling. Gennem tiden har mere end 500 lærere har været på kursus i at bruge Mit Vadehav. Desværre har restriktioner i forbindelse med covid-19 sat stopper for kursusaktiviteterne i år, men vi regner med at kunne genoptage kursusaktiviteterne igen i sommeren 2021. Tiden er til gengæld blevet brugt på udvikling af opgaver og dertilhørende film om kiselalger, østers, tidevand og plastik til en tværgående målgruppe af udskolings- og ungdomsuddannelseselever. Disse opgaver og film bliver lagt på hjemmesiden i løbet at 2021. Desuden er stormflodssøjlearkene blevet opdateret grafisk i tråd med de øvrige faktaark.

Foto: Ditte Hviid


I 2019 blev bestemmelsesarkene for dyr og planter opdateret med nye originale illustrationer af Niels Knudsen, og fire sprog: dansk, engelsk, tysk og latin. Samlingen af bestemmelsesark blev i 2020 styrket med de mest genkendelige fugle, illustreret af Marco Brodde, og der arbejdes nu på et bestemmelsesark om Vadehavets usynlige (mikroskopiske) liv, ligeledes illustreret af Niels Knudsen. 2020 blev også året, hvor Mit Vadehav markerede Nationalpark Vadehavets 10-års fødselsdag, dels ved at bidrage til en plakatkonkurrence i de lokale skoler, dels ved at sende materialekasser med vinderplakaten samt inspirationsmaterialer fra hjemmesiden til alle skolebibliotekerne i de fire vadehavskommuner. Endelig blev der i slutningen af 2020 udarbejdet nye film, der præsenterer Mit Vadehav for de udvalgte målgrupper børnehavepædagoger, skolelærere, undervisere på ungdomsuddannelser, lejrskolelærere, nationalparkpartnere og ikke mindst en generel film til brug i diverse sammenhænge online, på konferencer, netværk, kurser mv.

UNGDOMSUDDANNELSER Se også under Samarbejdet med Friluftsrådet og Danmarks Nationalparker Projektet har til formål at igangsætte arbejdet med Mit Vadehav for ungdomsuddannelser, og videreudvikle det store arbejde der er gjort med hjemmesiden ind til nu. Målet for denne del af projektet er at have 10 opgaver eller forløb, fem natur og fem kulturrelaterede, målrettet ungdomsuddannelser tilgængelige på Mitvadehav.dk ved projektets udløb. Ligeledes er det en målsætning at opnå at få flere undervisningsinstitutioner som partnere i nationalparken, for at støtte tilknytningen til lokale unge. Resultatet i forhold til at få udviklet ungdomsuddannelsesforløb til mitvadehav.dk er, at ikke alle 10 forløb blev nået 100%, da udviklingsfasen var længere end forventet og krævede helt andre midler end oprindeligt planlagt, især grundet covid-19-situationen. Der blev dog arbejdet på 10 forløb, hvoraf de 3 var indenfor natur og 2 indenfor området afsætning, der falder imellem natur og kultur som emne. Forløbene blev udarbejdet i et samarbejde mellem undervisere, fagfolk og formidlere i det omfang, det var muligt.

processen, vurderes det at være et fornuftigt resultat og en brugbar læring om ungdomsuddannelsesforløb til mitvadehav.dk. Projektet viste også en umiddelbar interesse i at få og bruge flere forløb lagt på mitvadehav.dk. Flere undervisere brugte allerede siden til at få inspiration og input. Der er dog brug for en aktiv indsats og facilitering for at få aktiveret underviserne i processen med at udvikle forløb, især grundet tidspres på arbejdspladsen. Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum, Vadehavskommunerne

FORSKNINGSDAGEN Nationalparkens Forskningsdag har vist sig at være populær og får stor ros af deltagerne på tilhørerstolene og af oplægsholderne. Bag arrangementet står nationalparkens Forskningsudvalg, som dygtigt finder forskere til oplæggene og sikrer et godt program. Anne har overtaget både Forskningsdag og Forskningsudvalg med erfaren hånd og ros fra forskningsudvalget. I 2020 deltog 13 oplægsholdere med emner inden for en bred vifte af fag og emner – lige fra havpatterdyr og klippekrabber over erosion og dannelse af barriereøer til krigergrave, plastik og søfartshistorie, og der var god spørgelyst fra de over 100 deltagere.

TEMAMØDE Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle holdes temamøde i 2020.

EVENTS Pga, corona blev events og arrangementer aflyst.

FOREDRAG OG OPLÆG Trods corona i løbet af 2020 har sekretariatets medarbejdere holdt oplæg på universiteter og skoler, til konferencer og symposier, i forsamlingshuse, for foreninger, virksomheder og borgere i vadehavsområdet såvel som rundt i landet og internationalt. Vi har deltaget i advisory boards, bestyrelser og nationale debatfora. Der har også været grupper på besøg fra kommuner, geopark, naturpark med flere Samlet har vi kommunikeret og haft dialog med tusinder af mennesker.

Set i lyset af omstændighederne, covid-19, og de uforudsete konsekvenser dette havde for projektet og

Side 31


HJEMMESIDE, FACEBOOK, INSTAGRAM, NYHEDSMAIL

· 10 år 10 succeser og meget mere fejringshæfte

Hjemmesidebesøg: Topper forår og efterår, hvor vi vurderer, at ’sort sol’ har betydning for stigningen i antal besøg. Der er fortsat i snit 2.300 besøg om ugen, hvilken svarer til en fordobling af besøg i forhold til 2018.

· NAKUWA – Bygningskulturarv - plakat

· Facebook følgere: 15.600 – vokset med cirka 1.300 følgere · Instagram følgere: 8.800 – vokset med cirka 3.400 · Nyhedsabonnenter: Ligger stabilt og er steget fra 845 abonnenter til 915.

RAPPORTER, TRYKSAGER Der er i 2020 produceret en betydelig mængde spændende og meget anvendelige publikationer, guider, rapporter mv.: · Verdensarvssteder i Syddanmark - produktark · NAKUWA - produktark · NAKUWA – kort over fuglekiggeri i Nationalpark Vadehavet DK og Slesvig-Holsten · NAKUWA På fuglekig i Nationalpark Vadehavet i DK og Slesvig Holsten · Nationalpark Vadehavet 10 år - jubilæumsfolder

Side 32

· NAKUWA - At leve med vand - plakat · Søjleruten – folder der viser ture og besøgssteder med afsæt i Stormflodssøjler · Årsrapport 2019 (kun digitalt) · NAKUWA Kulturguide – en guide til Vadehavets mest attraktive kulturoplevelser i Danmark og Slesvig Holsten · Nationalpark Magasin #7 – jubilæumsmagasin distribueret til alle bosat i de fire vadehavskommuner · Sortternen i Nationalpark Vadehavet – faglig rapport · NAKUWA fugledagbog til kysten · NAKUWA børnebog om Branta, den lille knortegås · Multifunktionel landbrugsdrift på lavbundsarealer, folder · Vadehavets Ådale - temahæfte · Friluftsguide – Vær den bedste gæst – code of conduct hæfte med 19 codes of conduct for 19 forskellige frilufts- og naturaktiviteter · Grænser for turisme? Notat fra konference 2020.


VIDEO, FOTOS Vi modtager løbende fotos fra lokale fotografer og har cirka 7 nye fotos på Instagram om ugen, dvs. flere hundrede hvert år. Herudover har vores profil været udlånt til fotografer fra de fire vadehavskommuner hen over sommeren med stor succes. Der er offentliggjort hele 12 nye videoer på vores YouTube-kanal, herunder ’Den værdifyldte historie’ fortalt af lokale og filmene ’Vær den bedste gæst’ med gode råd til færdsel i naturen. Der indkøbt mere end 500 nye fotos, der illustrerer vade­havskulturen, som partnerne har online adgang til via Skyfish.

IWSS – DEN INTERNATIONALE VADEHAVSSKOLE Et vigtigt led i samarbejdet mellem vadehavspartnerne i Nederlandene, Tyskland og Danmark er IWSS – International Wadden Sea School. Et forum for videndeling mellem naturvejledere og andre formidlere på tværs af grænser, som øger viden, erfaringer og teknikker. De forskellige pædagogiske og didaktiske kulturer gør alle klogere og dygtigere til at håndtere nationale og internationale kunder. Den årlige workshop, hvor formidlere fra alle tre lande mødes for at udveksle erfaring og besøge nye dele af Vadehavet, samt udvikle deres viden og formidlings-

kompetencer, blev som følge af af covid-19 afviklet virtuelt. Det var en fin dag trods den alternative måde at mødes. I 2020 blev tilbuddet af undervisningsplakater udvidet med de to NAKUWA plakater om kulturlandskab og bevaringsværdig bygningskultur. De er blevet meget positivt taget imod, og skal opdateres til at rumme hele Vadehavskysten. Plakaterne er et godt eksempel på en måde man kan få viden fra ekspertgrupperne ud til publikum og skoler på en håndgribelig og iøjnefaldende måde.

NG EDUCATION Nationalparken og Vadehavets FormidlerForum er repræsenteret i Network Group Education, den trilaterale arbejdsgruppe med undervisning og formidling som formål, beskrevet i strategien der blev indskrevet i Leeuwardendeklarationen i 2018. NG-E har som følge af covid-19 været henvist til at holde virtuelle møder. Der er fortsat fokus på kompetenceudvikling og materialer der skal støtte undervisere og formidlere. Bl.a. ser formidlerne i IWSS gerne så et bedre kommunikationsflow mellem Expert Groups og IWSS, for at sikre at den nyeste viden omkring Vadehavet når ud til besøgende.

Side 33


5. LOKALSAMFUND, ERHVERV OG TURISME Målsætning 10

PARTNERPROGRAM Nationalpark Vadehavets partnerprogram samler kræfterne, der arbejder for udvikling af kvalitetsprodukter og services med tilknytning til nationalparken, og som vil bidrage til synliggørelse af nationalparken og dens værdier. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe et varemærke, der sender signaler til forbrugerne om troværdige, bæredygtige, kvalitative, egnsspecifikke produkter, som associeres med vores værdier og helt særlige natur, kultur og nationalpark. Partnerprogrammet har fem kategorier – se mere om krav til partnerne i partnerprogrammet på www.nationalparkvadehavet.dk – som er udviklet af partnerudvalget: · Nationalparkambassadør (66) · Nationalparkpartner (218) · Verdensarvspartner (12)

Foto: Thomas Høyrup Christensen/Frame & Work

· Nationalpark uddannelses- og forskningspartner · Nationalpark produkter (7) Partnerprogrammet er igen i 2020 vokset med nye partnere, og der er nu 218 partnere, se ovenfor. Til at definere kravene til partnerne og pege på, hvad der kan samarbejdes om, er der nedsat et partnerudvalg. Omdrejningspunktet for partnerne er den årlige partnerdag, hvor partnerne mødes og deler viden, erfaringer samt får inspiration og ny viden om det, vi går og laver i sekretariatet og sammen med andre. Den årlige partnerdag måtte desværre aflyses grundet covid-19 restriktioner. For ambassadørerne afholdes normalt et arrangement i løbet af året, hvor der er formidling om nationalparken og orientering fra NPV-sekretariatet. Dette arrangement blev også aflyst grundet covid-19 restriktioner. For verdensarvspartnerne afholdes der et årligt kursusmodul for organisationer og virksomheder med fokus på emner under UNESCO verdensarv. Også dette måtte aflyses grundet covid-19 restriktioner.

Side 34

LEJRSKOLE I VADEHAVET Nationalpark Vadehavet og Region Syddanmark finansierede i 2017 landets første nationale markedsanalyse af lejrskolemarkedet. Den viste, at Vadehavet har fornuftige muligheder for at tiltrække flere lejrskoler fra især Københavnsområdet. Sammen med 20 partnere er der med afsæt i analysen lavet et samarbejde om at markedsføre Vadehavet som lejrskoledestination. 2020 var et år, hvor lejrskoler blev aflyst i hobetal pga. corona, men vi fortsætter indsatsen. I 2020 har Nationalpark Vadehavet bidraget med nogle koordinatortimer. Lejrskolepartnerne har selv en aktiv rolle i projektet, hvilket bl.a. gør, at projektet kun bliver arbejdet med i lavsæsonen. Der er i 2020 arbejdet med produktion af faktaark på partnerne, lejrskoletilbud er kommet på den nye Mitvadehav.dk hjemmeside, hvor det er aftalt med partnerne, at de selv skal stå for indtastning og opdatering af informationer om deres virksomheder fremover. Gennem ProwadLink-projektet har lejrskolepartnerne fået hvert et faktaark – en informationsark- der på ensartet vis går det lettere for underviserne at finde og


sammensætte den gode lejrskole. Faktaarkene formidles på MitVadehav. Projektpartnere: Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker, Vadehavets FormidlerForum og en række partnere fra Nationalparkens partnerprogram.

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE CAMP PÅ MANDØ I samarbejde med Esbjerg Kommune, Mandø Fællesråd og Mellemfolkeligt Samvirke arrangerede Nationalpark Vadehavet en work camp på Mandø i august, hvor 10 internationale unge mennesker samt to danske gruppeleder deltog. Deltagerne boede og arbejdede på Mandø i to uger, hvor de arbejdede på flere projekter i samarbejde med de lokale Mandøboere. Det var bl.a. naturprojekter, såsom nedskæring af træer, buskrydning og indsamling af skrald på diger og strand samt generelt oprydningsarbejde på øen. Væsentligt for opholdet var også, at de deltagerne tog del i samfundet og livet på øen og socialiserede sig med de lokale. De lokale tog sig godt af deltagerne og sørgede bl.a. for fællesspisning, kage i pauserne, en sæltur mv. Alt foregik naturligvis under skarpt tilsyn i forhold til coronasmitte mv.

Formålet med campen var, at skabe fokus på bæredygtig turismeudvikling og work campen blev afsluttet med en ’co-creation workshop’, hvor deltagernes bevæggrunde for at være frivillige og deres oplevelser som frivillige på Mandø blev afdækket. Dette for at vurdere muligheder og potentiale for yderligere frivillighedsprojekter og camps og egentlig volunteer-tourism i Nationalpark Vadehavet. Projektet er en del af ProwadLink og co-creation-processen er afrapporteret til projektpartnerne og indgår i rapporten til Interreg.

TILSKUD Nationalpark Vadehavet har en tilskudspulje, som udbydes den 15. januar til 15. marts. Der gives tilskud op til 10.000 kroner til forskellige interessenter, der lokalt laver netværksarrangementer, events, friluftsaktiviteter/faciliteter, mindre naturprojekter og tiltag, der udbreder kendskabet til nationalparken. 2020 er ingen undtagelse, men desværre er andelen ansøgte og gennemførte aktiviteter blevet begrænset af corona-restriktionerne. Følgende aktiviteter har i år modtaget tilsagn om tilskud, hvoraf hovedparten allerede er gennemført eller igangsat. Side 35


I 2020 fejrede Nationalpark Vadehavet tillige 10 års fødselsdag, hvortil partnere i de 4 vadehavskommuner blev opfordret til at støtte op om fejringen ved lokale arrangementer. Til formålet var der afsat 4 × 25.000 kr

– altså 25.000 per kommune. Der blev planlagt rigtig mange fine arrangementer, men desværre blev en stor del af dem ikke gennemført grundet corona.

TILSKUDSPULJEN Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Myrthue

Udstyr til vadehavs-specifik fiskeritradition. For skolebørn og offentlige arrangementer

Veste til faghusfiskeri

10.000

Støtteforeningen for Specialcenter Rabu

Udvikling og afvikling af tur med naturvejleder for svært handicappede børn og unge.

Ture til Vadehavet

10.000

Fanø360

Videndeling mellem partnere på Fanø om NPV mad-natur-kultur. Projektet går ud på at skabe et netværk, der samler og styrker de cirka 40 nuværende Fanø Partnere Nationalpark Vadehavet (-samt kommende)

Natur-Mad-Kultur i NPV

9.500

Fugleværnsfonden

Anlæg af kunstig rævegrav samt foderlads til mink, til hjælp for prædationsjægerne, for at værne om ynglefuglene på Fugleværnfondens arealer ved Stormengene på Rømø

Regulering i Stormengene

6.800

Esbjerg Kommune

Ungecamp Mellemfolkeligt Samvirke på Mandø

På Work Campen indgår deltagerne i udviklingsprojekter i det samfund, de bliver en del af i løbet af deres ophold

20.000

I alt

Tilskud kr.

56.300

UD OVER TILSKUD TIL LOKALE NETVÆRKSARRANGEMENTER OG PROJEKTER GAV NATIONALPARK VADEHAVET TILSKUD TIL FØLGENDE I 2020 Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Tilskud kr.

Lav-vennerne

Undersøgelse af Lav-forekomster på de 3 vadehavsøer Fanø, Mandø og Rømø

Fagbiologisk lejr for 1520 fag- og amatør-lichenologer

25.000

Florabog

Udgivelse af bog over floraen i Marbækområdet

Floraen i Marbæk

25.000

Udviklingsrådet Varde Opland

En gang- og cykelbro over Varde Å vil forbinde stier og ruter nord og syd for åen, fx Kyst-til-Kyst stien og Vestkystruten, og vil give nye perspektiver for lokale beboeres friluftsliv såvel som det vil understøtte turisters færden ud i området på en bæredygtig måde

Forundersøgelse til bro over Varde Å ved Janderup Ladeplads

25.000

I alt

Side 36

75.000


STØTTE TIL NATIONALPARKDAG Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Natur Kultur Varde

Den stille og intense naturoplevelse naturbio

Blev overfør til 10 års fejringsugen i uge 42, da Nationalparkdagen blev aflyst

I alt

Tilskud kr. 10.000

10.000

STØTTE TIL ENKELTPROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet

Græsningsforeningen NPV

Projekttitel Græsningsaktiviteter i Vadehavsområdet

I alt

Tilskud kr. 24.795,50 24.795,50

EKSTRAORDINÆR PULJE TIL 10-ÅRS FEJRING Tilskudsmodtager

Aktivitet

Projekttitel

Fanoe360

Vild mad for børnefamililier. Vild mad ’Kagemanden’ : Bålbrød med vilde hvidløg og sandløg.

Vild Mad. Uge 42 2020

5.000

Fanø Museum

Livsvilkår og kulturen i Vadehavsregionen via hverdagslivet.

Levendegørelse. Uge 42 2020

5.000

Fanoe360

Fanø fejrer NPV 10 års fødselsdag hele uge 42, hvilket sættes i gang ved denne event.

Fødselsdagsfejring Fanø d. 11. oktober 2020 kl. 14:00-16:30

8.500

NaturKultur Varde

Naturnørd formidler online fra de 4 vadehavsøer + Tøndermarsken

Naturnørd - 10 år med naturformidling i verdensklasse

15.000

Darum Lokalråd

Darum Børneby og Darum Lokalråd samler borgerne ved Diget og fejrer Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag.

Fejring af Nationalparkens 10 års fødselsdag

3.000

Klægager

Tur på vaden og efterfølgende arrangement i laden.

Fra vaden og hjem i laden

2.000

I alt

Tilskud kr.

38.500

I 2020 er tidligere tildelte, men endnu ikke udbetalte midler blevet gennemgået. Størstedelen afventer eksterne faktorer, så som tilladelser eller bedre muligheder for at forsamles. Et par stykker er annulleret, da de ikke længere er aktuelle, hvilket har medført at kr. 20.000 er frigivet.

Side 37


6. TRILATERALT VADEHAVSSAMARBEJDE OG VERDENSARV Målsætning 12 Nationalpark Vadehavet har som eneste danske nationalpark internationale forpligtelser. Det er skrevet ind i vores bekendtgørelse. Vi indgår i det Trilaterale Vadehavssamarbejde, som i over 40 år med 4-årige deklarationer underskrevet af ministrene fra de tre lande og lokale myndigheder skal passe på Vadehavet. Samarbejdet om vores fælles Verdensarv Vadehavet mellem Nederlandene, Tyskland og Danmark er forankret i det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

STRATEGIFORUM FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV Der samarbejdes mellem nationalparken, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, erhvervsog turismeorganisationer, lokale partnere og aktører om at realisere en fælles strategi med tilhørende indsatskatalog. Nationalpark Vadehavet er ansvarlig for en stor del af disse aktiviteter, der tager afsæt i lokale behov, men er koordineret med den trilaterale (og af UNESCO forlangte) Strategi for Bæredygtig Turisme og trilaterale deklarationer, som er politisk vedtaget af kommunerne og nationalparken. I 2020 blev der taget hul på at lave en ny strategi og en film, som fortælle om strategien for at engagere politikere, borgere og virksomheder i Verdensarven.

RIGSFÆLLESSKABET VERDENSARVSSTEDER Der er afholdt et virtuelt møde for site managers, som Anne Husum Marboe har deltaget i på vegne af Vadehavets Verdensarv. Mødet sikrer en god koordination af afrapportering til UNESCO og bidrager til et frugtbart samarbejde med de øvrige verdensarvssteder, nu også stederne på tentativlisten. Pga. covid-19 var der ingen fysiske møder i 2020.

NORDENS VERDENSARVSSTEDER Vi er medlem af foreningen af nordiske verdensarvssteder og følger initiativer om bæredygtighed og bæredygtig turisme.

EUROPARCS Nationalpark Vadehavet er medlem af Europarc Federation, som samler Europas national- og naturparker. Ikke aktivt benyttet i 2020, men nyhedsbreve læses og rapporter downloades.

UNESCO FOCAL POINT I 2016 blev Nationalpark Vadehavet det nationale focal point for Verdensarv Vadehavet, dvs. vi skal sikre korrekt brug af UNESCO’s og Verdensarv Vadehavets logo og skal fungere som omdrejningspunkt for kommunikationen af verdensarven på den ene side, og på den anden side holde dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, UNESCO og verdensarvskollegerne i Nederlandene og Tyskland.

TRILATERALE ARBEJDS- OG EKSPERTGRUPPER Nationalpark Vadehavet deltager i Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum. Hertil kommer flere arbejds- og ekspertgrupper bl.a. marsk-, strandeng- og klitgruppen, fuglegrupper, bæredygtig turisme, World Heritage Management, uddannelse, IWSS, forskningsgruppen og ad hoc grupper bl.a. inden for partnerhub / partnercenter (Wilhelmshaven) og sociale medier, eventdeltagelse mv. Det er en tidskrævende indsats, som svarer til et årsværk og samlet inklusiv timer investerede vi cirka 2,3 millioner kroner i internationale aktiviteter (inklusiv Interreg-projekter, osv.) i 2019. På den anden side modtager vi medfinansiering på projekterne, men ikke ved deltagelsen i arbejdsgrupper osv. I regi af Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum er der arbejdet med en række emner, herunder er der tilvejebragt viden og et grundlag for politisk beslutninger og konkrete indsatser, herunder: Makro plastikforurening i Vadehavet og Nordsøen. Wadden Sea Forum har med sit netværk af interessenter samarbejdet med universitet i Oldenburg og støttet projektet – https://www.waddensea-forum.org/topics/ projects/macroplastic Rapporter om bæredygtighedsindikatorer. I 2016 fik Wadden Sea Forum udarbejdet en rapport om bæredygtighedsindikatorer og er i 2019 og 2020 i gang

Side 38


med tilsvarende i den danske del af Vadehavet. https:// www.waddensea-forum.org/topics/projects/sust-indicators/indicator-assessment-2016 Rapport om bramgæs. I samarbejde har Wadden Sea Board og Wadden Sea Forum i 2018 og 2019 fået udarbejdet ny rapport om bramgæs i Vadehavet. https://www.waddensea-forum.org/images/archives/ goose/management_plan_barnacle_goose.pdf I samme regi er et netværk af Dark Sky-steder oprettet, som arbejder for at sikre en mørkere vadehavsregion til gavn for biodiversiteten. Indsatsområdet blev optaget i Leeuwardendeklarationen.

INTERREG VB – PROWAD LINK Prowad Link er et ambitiøst projekt med deltagere fra Danmark, Tyskland, Nederlandene, England og Norge. Projektet arbejder med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som drivkraft for udvikling på at aktivere verdensarvsbrandet, markedskommunikation, partnerskabsmodeller, undersøgelser af succesrige modeller, hvor naturen har været drivkraft for udvikling, og ikke mindst udvikling af konkrete, bæredygtige oplevelsestilbud i naturen, naturuddannelser, lokale fødevarer osv. Det undersøges også, om der kan laves en naturog verdensarvsrute rundt om Nordsøen. Vi bruger projektet til at udvikle vores verdenarvspartnerprogram, gode tilbud om at komme ud i vadehavsnaturen og inspiration til bæredygtig udvikling i et naturområde. Projektets samlede finansiering er 28 mill. DKK og nationalparkens andel er 2,2 mill. DKK. I 2020 har der været fokus på udvikling af nye produkter, der tilsikrer fokus på bæredygtighed og arbejder med at skabe kobling mellem beskyttelse og benyttelse af naturen, udvikling af produkter, der på samme tid bidrager til bevaring af verdensarven og skaber nye oplevelser. Nationalparken arbejder inden for Dark Sky, sammen med Esbjerg Kommune og Mandø Fællesråd, hvor ansøgningen om Dark Sky Park Mandø er helt central. Nationalparken deltager sammen med Esbjerg Kommune i det trilaterale initiativ omkring bevarelse af mørke i Vadehavsregionen, særligt udvikling af Dark Sky på Mandø. Desuden arbejdes der med vandreruter, se under Velkommen til Vadehavet, med lerjskoler, se under undervisning, hvor der konkret er leveret 14

Grå sol ved Ballum Sluse. Foto: Lars Krocov Detlef

faktaark til lejrskolepartnerne og frivillig turisme, se under work camp. Status på udviklingsprojekterne indgår i den fælles vidensbank i ProwadLink. Ligeledes under arbejdspakke 6 er der sat gang i udvikling af digitale produkter og udvikling af 364 – en oplevelsesguide til nationalpark og verdensarv. Også her er naturhensynet sat i højsædet. Nationalparken har også under PWL sat gang i en spørgeskemaundersøgelse om kendskabet til verdensarven blandt gæsterne, og hvilken betydning den har for deres beslutning om at besøge Vadehavet. Den samme undersøgelse laves i de to andre vadehavslande. Undersøgelsen fortsætter i 2021, hvor også resultatet fremlægges. Derudover er der fortsat gang i udvikling af det nye trilaterale partnerskabsnetværk, hvor der arbejdes på nye samarbejdsaftaler, de såkaldte MoUer. Prowad Link har ligeledes igangsat arbejde med fælles branding og partnerplatform. Projektpartnere: Common Wadden Sea Secretariat, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein /Nationalparkverwaltung, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Business Region Esbjerg, Miljøstyrelsen, Verdensnaturfonden – Husum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norfolk County Council, Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Waddenacademie, Provinsje Fryslân, Gemeente Ameland. Side 39


Højer Pumpestation. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet


KOMMUNIKATION PR

ØVRIGE KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

I 2020 blev der udsendt 20 pressemeddelelser. Det er lidt flere end i 2019.

I 2020 er der lagt videos, fotos og tekster op på Skyfish – vores online database – som partnere, presse og andre med password kan tilgå online med differentierede adgangsmuligheder.

Antallet af registrerede omtaler i medierne med søgeordet ’Nationalpark Vadehavet’ ses i tabellen nedenfor. Omtale i danske medier i 2020 Medie Artikler/indslag: Regionale og lokale dagblade

514

Webkilder 367 Lokale ugeaviser

117

Landsdækkende dagblade

49

Fagblade og magasiner

43

Nyhedsbureauer 4 Radioindslag 2 TV-indslag 2 I alt

1098

(Kilde: Infomedia)

Fejringen af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag skulle have været en stor folkefest, men måtte reduceres til en betydeligt mindre fejring med knap 100 deltagere, som i stedet blev livestreamet direkte fra festteltet på Hovedengen i Ribe. Selve streamingen havde kontinuerligt cirka 100 seere og er senere blevet set af mere end 6000. Fejringen gav anledning til god medieomtale både før, under og efter i såvel lokale, som regionale og landsdækkende medier. Særligt kan fremhæves, at P4 Syd på dagen dedikerede hele morgenfladen til nationalparken, at TV Syd sendte et langt indslag med båndede indslag fra partnere/interessenter og live-interview med Nationalpark Vadehavets formand og Vardes borgmester, at TV-Avisen ’fejrede’ Nationalpark Vadehavet med et såkaldt lukkeindslag om sort sol, og at Politiken i sit rejsetillæg bragte reportager fra Vadehavet i anledning af fødselsdagen.

Til sammenligning tallene for omtale i danske medier i årene 2016-2020. 2020 1098 2019 988 2018 1377 2017 1372 2016 1395

Antallet af registrerede omtaler i medierne med søgeordet ’Nationalpark Vadehavet’ 80

60

40

20

0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Side 41


ORGANISATION Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet. Nationalpark Vadehavet har en velfungerende aftale om administrativ bistand (HR, løn, IT, økonomisystem) med Naturstyrelsen, mens forvaltningsmæssige aktiviteter sorterer under Miljøstyrelsen. Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk. Med udgangen af 2020 overgår Danmarks Nationalparker administrativt helt til Naturstyrelsen, men Nationalpark Vadehavet er dog stadig tilknyttet Miljøstyrelsen i forhold til Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og verdensarven.

SEKRETARIATET Sekretariatet har fortsat arbejdet på de indre linjer og strukturer samt med at integrere de nye kolleger i sekretariatet. En opgave som ikke er nemmere, når der er corona: · I 2020 blev 75% af timeforbruget brugt på projekter mod 50% i 2015. Meget tilfredsstillende. · MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april. · Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet med og for medarbejderne.

BESTYRELSE Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges direkte af Miljø- og Fødevareministeren, for de øvrige medlemmer har organisationerne indstillet en mand og en kvinde til ministeren, som derefter udpeger bestyrelsen. I 2020 er der afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde, de fleste virtuelt pga. corona. Mødereferater mv. kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/ om-nationalpark-vadehavet/organisation/.

NATIONALPARKRÅD Nationalpark Vadehavets råd har 31 medlemmer, hvoraf lokalområderne er repræsenteret med 13 medlemmer. De enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Formand og næstformand vælges af rådet på dets konstituerende møde. På samme møde indstiller rådet to kvinder og to mænd til rådets pladser i bestyrelsen, hvor ministeren vælger en kvinde og en mand. Der er afholdt fire møder i 2020, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/organisation/. Pga corona er møderne overvejende afholdt virtuelt. Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2019 har rådet bl.a. arbejdet med kommissorier for natur- og kulturudvalget, værtsrollen, 10-årsfejringen og puljen til støtte af lokale netværksinitiativer. Bestyrelsens og rådets ture og udflugter blev aflyst i 2020 pga. corona.

· Resultatlønsaftale indført med kollektivt mål, individuelt fagligt mål og et personligt udviklingsmål. · Antallet af kurser og konferencer har været begrænset pga. corona. · En hus-håndbog (arbejdstitel) udvikles løbende. · Relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede og compliancemål indfriet. · 4-årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver, opdateres kvartalsvist.

Bestyrelsens medlemmer i 2020 Syddansk Universitet, Janne Liburd, formand Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand Esbjerg Kommune, Preben Rudiengaard vikar for May-Britt Andrea Andersen frem til maj Fanø Kommune, Marius Nielsen Tønder Kommune, Bo Jessen Danmarks Naturfredningsforening, Inger Jensen Friluftsrådet, Birgitte Looff Schmidt Landbrug & Fødevarer, Esther Hoftijzer Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde Danmarks Jægerforbund, Jan Holm Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Simonsen Digelagene, Kresten Hansen Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (NST Blåvandshuk) Nationalparkrådet Karen Boel Madsen Nationalparkrådet Ole Mouritzen

Side 42


Rådets sammensætning i 2020

Sekretariatet

Museerne i Vadehavsomr. Anne Marie Overgaard, formand.

Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær, frivilligkoordinator

Vadehavets Bådklubber, Steffen Steffensen, næstformand

Anne Husum Marboe, konsulent, kultur, trilateralt samarbejde, verdensarv

Destination Sydvestjylland, Poul Therkelsen

Bettina Munch, konsulent 10 års fejring og events

Business Region Esbjerg, Winnie Abildgaard

Ditte Dyrbo Hviid, konsulent formidling

Institut for Bioscience, Thomas Bregnballe

Henrik Mikaelsen, konsulent friluftsliv ansat per 15. januar 2020 som konsulent for friluftsliv og formidling i landskabet, herunder især Velkommen til Nationalpark Vadehavet

Forsvarets Ejendomsstyrelse, Karen-Marie Mortensen, erstattet af Mads Møller Jepsen i september GEUS, Merete Binderup LAG Tønder, Inger Lauridsen, erstattet af Johanne Ludvigsen i august LAG Fanø, Jørgen Chr. Müller, erstattet af Kim Dahl Madsen i februar Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen Danmarks Fiskeriforening, Lasse G Sörns Region Syddanmark, Poul Fremmelev Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Mette Nielsen Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet, Karen Sandrini Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye Vadehavskunstnerne, Elin Grønning Lokalområderne: Marsken omkring Sneum Å, Birgit Hansen

Jens L. Hansen, konsulent kommunikation John Frikke, konsulent natur og landskab Jørn Bøgen, prædationskoordinator ansat 1. juli 2020 som prædationskoordinator. Marianne Thorlund Tølbøll, konsulent økonomi, tilskud, udbud og kontrakter Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder Henrik Laue Petersen var ansat på en timekontrakt på Interreg Va NAKUWA og Interreg Vb Prowad Link projekterne med ansvar for at udvikle oplevelsestilbud sammen med parterne. Kontrakten udløb med årets udgang. Jesper Tofft er ansat på en timekontrakt på fugletællinger, strandtudseprojekt mv. Rico Boye Jensen er ansat på timekontrakt på Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Nina Brandt var ansat på timekontrakt på Sundhed, Code of Conduct, Ungdomsuddannelser og NPV produkter.

Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær Varde Ådal, Hans Julius Jakobsen Marbækområdet, Carsten Mathiesen Fanø, Ole Mouritzen Fanø, Karen Boel Madsen Ribemarsken, Kent Rygaard Ribemarsken, Jens Lorenzen Mandø, Poul Erik Fredskild Rømø, Jan Gravesen Rømø, Arne Hansen Tøndermarsken, Kurt Schmidt Tøndermarsken, Vakant Side 43


ØKONOMI NØGLETAL 2020 Miljø- og Fødevareministeriet, Finanslovsbevilling

9,3 mio. kr.

Indtægter inklusiv Finanslovsbevilling

13.1 mio. kr.

Udgifter

11,7 mio. kr.

Eksterne fonds- og EU-midler

3,7 mio. kr.

KOMMENTARER TIL ØKONOMI Danmarks Nationalparker modtager samme tilskud fra Finansloven som andre danske nationalparker, selv om Nationalpark Vadehavet har ekstra udgifter pga. trilaterale forpligtelser og verdensarvsfunktioner. Der er hentet ekstern medfinansiering fra Nordea-fonden, RealDania, Interreg Va, Interreg Vb, Region Syddanmark, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Jægernes Naturfond samt de fire vadehavskommuner. Nationalparkernes tilskud fra Finansloven er i 2021 og i 2022 på kr. 9,4 mio. kr., og herefter på kr. 8,2 mio. kr.

for de flestes vedkommende, er blevet forlænget ud over det planagte sluttidspunkt. De finanslovfinansierede aktiviteter, som sekretariatets medarbejdere udfører i det daglige, har ligeledes været udfordret af corona. For en stor del handler det om, at mange aktiviteter ikke har kunnet gennemføres, eller er gennemført online, hvilket er langt mere cost-effektivt, end fysiske aktiviteter. Tag blot en online-konference sammenlignet med en fysisk konference. Sekretariatet har et langt stykke hen af vejen være omstillingsparate og kreative ift. at løse opgaverne corona-venligt, om end det ikke er lykkedes at komme helt i mål med det afsatte budget.

Corona har sat afgørende aftryk på økonomien i 2020 Vores bevilling var i 2020 planagt til kr. 9,4 mio, men Naturstyrelsen blev pålagt en besparelse, primært rettet mod konsulentudgifter, hvorfor vores bevilling i løbet af 2020 blev skåret med kr. 0,1 mio. De projekter, vi er involveret i, er for hovedparten kendetegnet ved, at det er udviklingsprojekter og involverer mange samarbejdspartnere. Projekterne har grundet corona været udfordret på mange planer, hvorfor stort set alle har tabt momentum i 2020, og

Alligevel er aktivitetsniveauet i 2020 væsentligt højere end de foregående år, hvorfor en delvis opfyldelse af målsætningen om at øge omsætningen og frembringe flere eksterne midler er lykkedes.

ØKONOMI 2012-2020 Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 20122020 viser følgende kurve. Den røde linje er vores omsætning i mio. kr., mens den blå viser vores bevilling.

Bevilling og omsætning 2012-2020 16 14

Omsætning

12 10 8

Bevilling

6 4 2 0 2012 Side 44

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


BUDGET 2020-2024 Der er afsat 9,3 millioner kroner på Finansloven 2021-2022, hvorefter tilskuddet reduceres med godt en millioner kroner 2021

2022

2023

2024

Indtægter

15,9 mio. kr.

15,5 mio. kr.

12,6 mio. kr.

8,7 mio. kr.

Udgifter

17,6 mio. kr.

17,2 mio. kr.

15,1 mio. kr.

9,4 mio. kr.

REGNSKAB 2020 INDTÆGTER

Finanslovsbevilling

Finanslovsbevilling i alt

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter i alt

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2019

440365 - NPV Interreg 5a NAKUWA

440377 - NPV Verdensarvssteder i Syddanmark

440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn

440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium

440380 - NPV FR Lejrskoler

440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb

440382 - NPV FR Code of conduct udvikling

440383 - NPV FR Code of conduct kampagne

440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig

440385 - NPV FR Junior Ranger

440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK

345.007

441307 - NPV Forprojekt Velkomststed Mandø

225.531

441313 - NPV 10 års fejring

321.193

441314 - NPV Prædationsprojekt

140.221

441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds

441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper

441355 - NPV Partnerprogram

442328 - NPV - NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020 i alt

Indtægter i alt

Bevilling

NPV Vadehavets Vagerlag

9.300.000 9.300.000 46.679 46.679 496.357 20.000 5.973 375.886 75.322 135.531 76.081 570.116 44.369 3.011

1.171 102.481 6.858 772.918 3.718.024 13.064.703 Side 45


UDGIFTER

Udviklings- og driftsopgaver

100001 - Ledelse

100005 - Fællesmøder

100009 - Tillidshverv

100017 - PU(L)S, MUS, TUS, LUS, GRUS

120610 - It-koordination

11.982

120706 - Uddannelse, kompetenceudvikling og MUS

54.788

440041 - Nationalparkplan & beretning

35.621

440042 - Bestyrelse, råd og udvalg

440043 - Administration, budget og bevilling

440337 - NPV Græsning

440349 - NPV Støtte til lokale netværksarrangementer

-20.000

441301 - NPV Natur og landskab - generelt

179.609

441303 - NPV Bred indsats - Græsning

191.699

441304 - NPV Bred indsats - Klæggrave

44.787

441306 - NPV Bred indsats - Mandø - natur, kultur og opleve

441309 - NPV Bred indsats - Tøndermarskinitiativet

441310 - NPV Bred indsats - Rømø

441311 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af prædatorer

58.120

441312 - NPV Fokuseret indsats - Særlig natur

46.175

441318 - NPV Naturvenlig landbrugsdrift

71.255

441319 - NPV Fokuseret indsats - Ynglefugle

441320 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af invasive art

966

441321 - NPV Fokuseret indsats - Marint affald og andre ini

193

441322 - NPV Kultur og kulturhistorie - generelt

441323 - NPV Bygningsarven

966

441324 - NPV Kunst

483

441327 - NPV Friluftsliv - generelt

441328 - NPV Velkommen til Nationalpark Vadehavet

441336 - NPV Vadehavets Vagerlag

441337 - NPV Sundhedsinitiativer

441338 - NPV Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling

441339 - NPV Temamøde

441340 - NPV Tønderfestival

441341 - NPV Naturmødet

17.086

441342 - NPV Nationalparkdag

11.160

441343 - NPV Samarbejde med Danmarks Nationalparker om form

19.519

Side 46

47.927 193.081 193 2.126

416.883 1.147.392 387

115.115 24.157 5.604

148.148

75.676

4.249 50.088 130.175 29.375 421.372 71.789 387


441344 - NPV Vadehavets Formidlerforum

113.158

441345 - NPV Mitvadehav.dk

430.170

441346 - NPV Nationalparkens Forskningsudvalg

441347 - NPV Nationalparkskib

426.035

441348 - NPV Mobil udstilling

23.801

441349 - NPV Hjemmeside, Facebook, Instagram og nyhedsmail

441350 - NPV Arrangementer og foredrag

441351 - NPV Nationalparkmagasin

435.857

441354 - NPV Lokalsamfund, erhverv og turisme - generelt

102.299

441355 - NPV Partnerprogram

224.698

441356 - NPV Nationalparkprodukter

53.125

441357 - NPV Støtte til lokale projekter

94.238

441360 - NPV Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv -

30.921

441361 - NPV Deltagelse i trilaterale fora

83.494

441362 - NPV Uddannelse, formidling og forskning

441363 - NPV Verdensarven

37.763

441366 - NPV Evaluering af hele nationalparkens udvikling

49.273

Udgifter vedr. drifts- og udviklingsopgaver

83.826

213.035 16.911

2.512

6.029.651

440365 - NPV Interreg 5a NAKUWA

440377 - NPV Verdensarvssteder i Syddanmark

440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn

440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium

440380 - NPV FR Lejrskoler

440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb

440382 - NPV FR Code of conduct udvikling

440383 - NPV FR Code of conduct kampagne

440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig

440385 - NPV FR Junior Ranger

440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK

732.499

441307 - NPV Forprojekt Velkomststed Mandø

268.170

441313 - NPV 10 års fejring

874.736

441314 - NPV Prædationsprojekt

401.780

441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds

441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper

123.620

442328 - NPV - NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet*

989.651

Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020 Øget hensættelse til feriepenge og korrektion for egen betalt frihed

637.990 43.529 6.088 393.005 77.812 145.122 93.003 625.813 47.606 3.865

1.739

5.466.029 208.884

Udgifter i alt

11.704.564

Årets resultat

1.360.139 Side 47


OPSPARING Opsparingen ultimo 2020 udgjorde

5.816.967

ØVRIGE BALANCEPOSTER Arbejde udført for fremmed regning og hensættelser til tilskud. Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter

-197.437

Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet

-733.675

Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende

2.960.255

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex

976.405

Hensættelse, reetableringsomk. ved fraflytning af lejemål

140.000

Sortterne. Foto: John Frikke Side 48


Side 49


Nationalpark Vadehavets værdifyldte historie – er vores kernefortælling. Den beretter om os og området. Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt. Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig enes, men altid til stedet. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls. Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn. Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage. Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser du vil tage til dig – og med dig videre i dit liv.