Nationalpark Vadehavets Årsrapport 2017

Page 1

Ã…RSRAPPORT

2017


Vadehavet med Esbjergs skyline i baggrunden.

2

Ã…RSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.........................................................................................................................................................................5 Vision, strategi og mål.................................................................................................................................................7 Aktiviteter og projekter..............................................................................................................................................11 Kommunikation og synlighed.....................................................................................................................................20 Tilskud......................................................................................................................................................................24 Organisation.............................................................................................................................................................26 Økonomi og resultatopgørelse...................................................................................................................................28 Debatoplæg til nationalparkplan 2019–2025............................................................................................................30

Titel

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet

Udgiver

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Online www.nationalparkvadehavet.dk www.facebook.com/Vadehavet Tekst/fotos

Nationalpark Vadehavet

Layout

Kirk & Kløgt, Ribe

Copyright

Nationalpark Vadehavet, må citeres med kildeangivelse

Distribution Elektronisk Forsiden

Stedet tæller – ankomst Nattionalpark Vadehavet og verdensarven, Rømødæmningen Foto: Sara Lindholt

Fotos

Ditte Hviid, Biopix, John Frikke, Janderup Lokalforening, Lars Gejl, Red Star, Preben Friis Hauge, Hans Christian Gabelgaard, Alexandra Buhl, Ulrik Pedersen, Jens L. Hansen, Naturcenter Tønnisgård

www.nationalparkvadehavet.dk

3


4

Ã…RSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


FORORD Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet sin årsrapport for 2017. Det er den femte i rækken. Årsrapporten vil kortfattet opsummere vores visionsgrundlag og strategi samt redegøre for de gennemførte aktiviteter i det forgangne år. Sidst i rapporten fremlægger vi nøgletal på økonomien, en status på hvad der er sket organisatorisk og et overblik over vores interne og eksterne kommunikation. Udover de mange forskellige aktiviteter indenfor natur og landskab, kultur og kulturhistorie, friluftsliv, formidling, uddannelse og forskning, lokalsamfund, turisme og erhvervsudvikling, det trilaterale samarbejde og Verdensarven, har vi i 2017 evalueret på nationalparkens virke i perioden 2013–2017. I den sammenhæng er der gennemført undersøgelser, der afdækker kendskabet til nationalparken. Vi har spurgt vore cirka 150 partnere, hvorfor de er partnere. Vi har interviewet 26 udvalgte nøgleinteressenter og spurgt, hvad de synes om det, vi laver. Vi har spurgt et repræsentativt udvalg af danskere fra hele landet, fra de fem regioner samt de fire vadehavskommuner om deres kendskab til og stolthed over nationalparken. Vi har samlet turismetal fra VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme i forhold til det internationale kendskab til nationalparken. Endelig har vi fra Danmarks Statistik m.fl. samlet nøgletal på turisme, erhvervsudvikling, beskæftigelse mv. Det gør os klogere på, hvor vi er nået til, og hvad vi kan forbedre. Det kan du alt sammen læse i vores evalueringsrapport for perioden 2013–2018, som blev godkendt i december 2017. Evalueringsrapporten fastslår det, som vi har sagt igen og igen: Nationalpark Vadehavet er ikke kun sekretariat, bestyrelse og råd, men alle der lever, arbejder, bruger og passer på Vadehavet. Nationalparkens mange aktiviteter er gennemført sammen med mange forskellige borgere, ildsjæle, kommuner, organisationer, skoler, forskere, formidlere og mange flere fra ind- og udland. Æren for succes og resultater skal vi dele med alle jer, som sammen med os har arbejdet og brænder for Vadehavets enestående natur og kultur. Evalueringen siger også, at sammen er vi kommet et stykke videre især i forhold til synliggørelse, kommunikation og kapacitetsopbygningen. Men den siger også, at vi sammen har meget at gøre endnu. Vi tror på, at vi i de kommende år får løftet mange aktiviteter i fællesskab med alle jer, der vil Vadehavet, nationalparken og Verdensarven. Stoltheden i de fire vadehavskommuner over nationalparken er gået fra 8 % i 2013 til 24 % i 2017. Det har løftet øjenbryn internationalt og især hos vores vadehavsvenner i Holland og Tyskland. Det signalerer, at vi har flyttet os et godt stykke på bare 4–5 år og at vi har et solidt, fremtidigt fundament. Det sidste års resultater kan du læse om i denne årsrapport. God læselyst! Med venlig hilsen

Janne Liburd Formand for Nationalpark Vadehavet

www.nationalparkvadehavet.dk

5


DEFINITION: Bæredygtighed blev defineret i 1987 i FN-rapporten »Our Common Future«, og på dansk populært kaldet »Brundtlandrapporten« efter kommissionens formand Gro Harlem Brundtland, hvor bæredygtighed er det, »som skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov«. Bæredygtighed opgøres typisk ud fra tre bundlinjer.

Økonomisk

BÆREDYGTIGHED

Socialkulturel

Miljømæssig

6

ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


VISION, STRATEGI OG MÅL Nationalpark Vadehavets vision, mission og målsætninger blev formuleret i »Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–2018 Danmarks Internationale Nationalpark«. Planen blev udarbejdet før udnævnelsen til Verdensarv. Der var derfor behov for at indskrive Verdenarven i målsætningerne, hvilket er sket med udarbejdelsen af vores strategi 2016–2022, der tillige fastlægger de strategiske principper

VISION

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

STRATEGI

Nationalpark Vadehavet formulerede en strategi for 2016– 2022 i efteråret 2015. Heri fastlægges, at Nationalpark Vadehavet arbejder for naturen og kulturlandskabet og for, at naturen bliver et aktiv for en bæredygtig udvikling af området. Det er hele den bærende idé bag vores arbejde og eksistens. ∙∙ Vi arbejder desuden for at få flere ud i naturen »på den gode måde« samt på at skabe udvikling, dvs. turisme, erhverv og bosætning. Strategien har formuleret et sæt strategiske principper for den måde, vi vil arbejde på ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal omhyggeligt udvælge og prioritere de projekter, vi går ind i, så de sikrer en højere grad af målopfyldelse på tværs af de 12 målsætninger, således at natur- og kulturlandskabsforbedrende initiativer får præference, og at de er funderet på faglighed og viden

for Nationalpark Vadehavets arbejde. I 2017 skal der evalueres på nationalparkplanen og efterfølgende tages hul på udarbejdelsen af en ny nationalparkplan 2019–2023, hvor strategien vil blive skrevet ind.

∙∙ Nationalpark Vadehavet skal arbejde med færre, større og prioriterede projekter. Projekter præsenteres for bestyrelsen med opmærksomhedspunkter ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal igangsætte, men ikke drifte aktiviteter, selskaber eller andet. Dette kan kun komme på tale, hvis der foreligger en klar exitstrategi og et dokumenteret grundlag i forhold til økonomi og ressourcer ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal påtage sig rollen som facilitator i relevante sammenhænge, så private og offentlige vadehavsaktører bindes sammen i værdiskabende, nyttige og integrerede løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling for området ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal være en attraktiv samarbejdspartner, der indgår med faglighed og sikkerhed i leverancerne, sådan at kvalitet og niveau i opgaveløsningen forbedres.

∙∙ Nationalpark Vadehavet skal geare sine midler i forhold til ekstern medfinansiering, så der kommer flere midler at arbejde med til gavn for os alle i området

www.nationalparkvadehavet.dk

7


MÅL OG INDSATSER 1. Bevaring af væsentligste naturlige naturtyper 1.a Projekter til fremme af naturindhold for klit, marskenge, forstrande

4. Specifikke kultur-/historiske miljøer og -elementer bevares, synliggøres, tilgængeliggøres

1.b Undersøgelse af sårbare naturtyper + igangsætte tiltag til bevaring

4.a Bevarelse af kulturhistoriske miljøer/elementer inkl. bevarende lokalplaner

1.c Forsætte projekter der udvikler naturens mangfoldighed

4.b Initiativer til formidling af internationale værdier + maritim kulturhistorie

1.1 Afgræsning som naturforbedring 1.2 Forbedre forhold for især engfugle 1.3 Plan for særligt truet natur 1.4 Øge naturindhold i klit og klitheder 1.5 Øge viden om Vadehavets natur

4.c Bevaringstiltag + synliggørelse af kulturhistoriske elementer via støtteordninger 4.d Plan for undersøgelser og udgravninger 4.e Kulturhistoriske hensyn indgår ved evt. ændring af nationalparkens grænser 4.f

2. Bevaring af kulturlandskabets natur 2.a Gennemføre konkrete projekter for styrkelse af naturkvaliteten

Støtteordninger og uddannelsestilbud

4.g Støtte undersøgelser og udgravninger 4.1 Overblik over bevaringsværdige bygninger + oplyse om nænsom renovering 4.2 Fond til bevaringsværdige bygninger

2.b Fremme driftsformer der sikrer marsklandskabet

4.3 Fremme bevarende lokalplaner mv.

2.c Plan for klæggrave

4.4 Plan for arkæologiske udgravninger

2.d Indsats på lysåbne arealer, ferskvand og plantager

4.5 Formidle områdets kulturhistorie

2.e Transformere erfaringer til nye handlinger

4.6 Øge gensidig kulturhistorisk viden og samarbejde

2.f

4.7 Trilateralt samarbejde for at sikre maritime og arkæologiske værdier

Forundersøgelse til større å-genopretninger

2.1 Forbedre naturindhold på ferske enge 2.2 Plan for og forøgelse af naturindhold i klæggrave

3. Geologiske formationer og karaktergivende landskaber bevares og synliggøres 3.a Fremme naturens dynamik i nye områder + forundersøge nye områder 3.b Bevarings- og udviklingsplan for karaktergivende landskaber

5. Styrkelse af friluftsliv, natur- og kulturoplevelser 5.a Samlet plan for rekreativ infrastruktur, især stier og ruter 5.b Forbedrede muligheder for friluftsliv inklusiv for handicappede 5.c Informere om natur/kultur/historiske oplevelser 5.d Forstærke rekreativ infrastruktur og støttepunkter

3.c Projekter til at fremme fri dynamik på landskabsområdet

5.1 Udvikle rekreativ infrastruktur inkl. for handicappede

3.d Implementere bevaringsplan 3.b

5.2 Samlende platform for rekreative interessenter

3.e Udpege særligt karakteristiske landskabsformer

5.3 Digitale projekter på friluftsliv

3.1 Vurdere initiativer og steder til genskabelse af naturens frie dynamik

5.4 Eventudvikling

3.2 Bevarings- og udviklingsplan for landskaber

6. Udvikling af bæredygtig turisme 6.a Strategi for bæredygtig turisme i samarbejde med lokale og trilateralt 6.b Vurdere konsekvenser af brug af natur/kulturområder 6.c Fremme af oplevelsesøkonomien 6.d Øge oplevelsesindustriens kendskab og service mht. nationalparken 6.e Forstærkelse af ovenstående 6.1 Synliggørelse af nationalparken 6.2 Samarbejde med turismesektoren 6.3 Trilateral strategi bæredygtig turisme 6.4 Indgå i Interreg-projekt »Natur & Turisme«

8

ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


7. Sårbare områder beskyttes

10. Udvikling i samspil med omgivelserne

7.a Beskyttelse af sårbare områder

10.a Stimulere bosætning og aktivere lokalbefolkning

7.b Undersøge forstyrrelseseffekter og imødegå samme

10.b Udvikle bæredygtig erhvervsfremme især lokale produkter

7.c Sikre sårbare områder mod slitage/forstyrrelse 7.1 Oversigt over sårbare områder 7.2 Iværksætte beskyttelsesforanstaltninger

10.c Etablere erhvervssamarbejder 10.d Samarbejde med danske nationalparker 10.e National formidling af natur- og kulturhistorie 10.f Samarbejde med udenlandske nationalparker

8. Natur- og kulturformidlingen skal styrkes

10.g Udveksling med andre nationalparker for medarbejdere, studerende med flere

8.a Samlet formidlings-/brandingkoncept

10.1 Understøtte lokalsamfunds udvikling

8.b Markedsføre nationalparken sammen med centrale aktører

10.2 Støtte udvikling af nationalparkprodukter

8.c Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum, Kulturregion Vadehavet, Destination Sydvestjylland

10.4 Fremme bæredygtig erhvervsudvikling

8.d Udvikling af informationsmaterialer og -redskaber 8.e Projekter og aktiviteter synliggøres 8.f

10.3 Retningslinjer for brug af logo 10.5 Samarbejde med andre nationalparker 10.6. Bestyrelse arbejde for støtteforening

Udbygge formidlingsindsatsen

8.g Udbygge faciliteter og servicefunktioner 8.1 Samarbejde om formidling af nationalparkens værdier 8.2 Skiltningskoncept udvikles, implementeres

11. Verdensarv Vadehavet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal styrkes

8.3 Målrettet information om nationalparken

11.a Trilaterale grænseoverskridende projekter

8.4 Formidling af nationalparken i info-centre, museer osv.

11.b Samarbejde med Vadehavsforum og nationalparkerne

8.5 Evaluering, udvidelse af koncept til alle formidlingscentre

11.c Verdensarv status

8.6 Synliggøre nationalparken

11.1 Deltage i processen om Vadehavet som verdensarv område

9. Forskning og undervisning skal styrkes 9.a Mit Vadehav udvikles/anvendes som officielt undervisningsprogram 9.b Udvikle International Vadehavsskole

11.d Trilateralt samarbejde forstærkes

11.2 Bidrage, deltage i grænseoverskridende vadehavssamarbejde

12. Monitorering og evaluering

9.c Etablere tværdisciplinær forskningsplatform i Danmark + koordinere trilateralt

12.a Overvågningsprogram

9.d Samarbejde med uddannelser om praktik, ph.d mv.

12.1 Udvikle moniteringsprogram

9.e Inddrage faglig rådgivning i naturgenopretningsprojekter

12.2 Evaluere indsats

12.b Evaluere målopfyldelse

9.f Forskningsfond 9.g Mit Vadehav indgår fra folkeskole til universitet i uddannelser 9.h Udvikle fysiske faciliteter for forskning og uddannelse 9.1 Øge forståelsen for nationalparken hos børn og unge 9.2 Forstærke forskning i nationalparken

www.nationalparkvadehavet.dk

9


KOMMUNIKATIONSPLAN Vores kommunikationsplan PULS – DET VIL VI MED NATIONALPARK VADEHAVET tager afsæt i vores vision og mission samt rummer vores værdier DEDIKERET, UERSTATTELIGT, INSPIRERENDE, hvilket er de samme værdier, som Verdensarv Vadehavet hviler på.

Kommunikationsplanen definerer et kerneområde og fire fokusområder.

Kerneområde BEDRE NATUR

Fokusområde UDDANNELSE OG FORSKNING

Samarbejdet med vores stærke samarbejdspartnere agter vi at intensivere, ved at gøre dem til nationalparkens og Verdensarvens formidlere og kommunikationskanaler. Sammen kan vi kommunikere langt bedre og mere effektivt. Midlet er content marketingsamarbejder, dvs. synliggørelse af indhold. Konkret vil sekretariatet indkøbe og udarbejde fotos, videoer og tekster, som sendes til alle partnerne, som efterfølgende kan anvende dem på egne kommunikationsplatforme. Vi arbejder desuden med en række forskellige kommunikationskanaler. I 2017 gik vi så småt i gang med et af

10 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

Fokusområde UDVIKLING AF RUTER OG FAGLIGT INDHOLD

Fokusområde BEBOERSTOLTHED

Fokusområde VADEHAVSPRODUKTER

nationalparkens helt store og langsigtede projekter, hvor vi sammen med kommunerne, Naturstyrelsen og partnerne skal etablere porte til nationalparken og Verdensarven, der bindes sammen online og ude i landskabet med ruter, formidlingsstøttepunkter og skiltning. Derimod arbejder vi i sekretariatet ikke med traditionel marketing og salg. De opgaver overlader vi til dem der har gavn af det – vores dygtige partnere.


AKTIVITETER OG PROJEKTER I det følgende beskrives de aktiviteter, som sekretariatet er i gang med eller har afsluttet i 2017. I beskrivelsen af aktiviteterne fremgår de målsætninger, som den enkelte aktivitet realiserer. For overskuelighedens skyld har vi fordelt beskrivelsen af aktiviteterne på vores primære indsatsområder, som det fremgår af figuren:

Mere og bedre natur Målsætning 1 / 2 / 3 / 11

Flere skal ud og opleve nationalparken på den gode måde Målsætning 4 / 5 / 7 / 8

Bæredygtig udvikling af turisme og erhverv

Undervisning, forskning og evaluering

Målsætning 6 / 10

Målsætning 9 / 12

MERE OG BEDRE NATUR – MÅLSÆTNING 1, 2, 3 OG 11 MANDØ

Ultimo 2016 underskrev Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet en aftale om at investere i forbedringer af naturforholdene, etablering af rekreative faciliteter for naturinteresserede og udvikling af turismen (ikke flere turister, men mere indbringende turister) på Mandø. Med i projektet er Mandøboerne, Naturstyrelsen og Business Region Esbjerg. Der er nedsat en styregruppe og tre arbejdsgrupper. Naturgruppen rådgiver, så der tages hensyn til naturen i alle aktiviteter. Den Danske Naturfond har investeret 17 mio. kr. i jordfordeling og jordopkøb. SMART Island-gruppen har etableret hurtigere internet og arbejder på forskønnelse af Mandø By og trafik-

regulering, hvortil gruppen har sikret 1,4 mio. kr. Turisme, erhverv og formidlingsgruppen, hvor nationalparken er projektleder, arbejder med udvikling af en rekreativ infrastruktur, styring af turisme og turister, synliggørelse og erhvervsmuligheder. I 2017 blev der skabt overblik over muligheder og tidligere initiativer samt taget hul på en plan. Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet har afsat et millionbeløb til investeringer i byforskønnelse, formidling, rekreative faciliteter mv., som skal suppleres af fondsmidler.

SAMARBEJDE OM NATUREN I NATIONALPARK VADEHAVET

Nationalpark Vadehavets sekretariat fortsætter indsatsen fra tidligere år og holder løbende møder med medarbejdere fra vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen samt repræsentanter fra natur- og friluftsorganisationer for at sikre koordination og samarbejde. Rådgivere indkaldes, hvor det skønnes relevant. Der er etableret konkrete naturprojekter om fx kystfugle, ensian-blåfugl og strandtudse, ligesom der arbejdes videre med at igangsætte engfugle- og græsningsprojekter på Rømø, Mandø, Fanø og i Varde Å-dal. Det gode samarbejde har medvirket til, at Den Danske Naturfond bidrager til naturprojektet på Mandø, se ovenfor. I 2017 har naturprojekterne flyttet sig til konkrete aktiviteter, som der redegøres for i det følgende.

Kort over jordopkøb og jordfordeling på Mandø 45 Anders Peder Christian Hansen 64 Boet efter Gravers Møller (kun plan 1) 68 Casper Hjorth Nielsen (kun plan 1) 95 Harriet Jenny Norre 128 Boet efter Henrik Knudsen 139 Mary Kristine Knudsen 142 Niels Christian Hjorth Nielsen 147 Ove Hjorth Nielsen 169 Verner Bundesen, Peter Bundensen 200 Den Danske Naturfond (kun plan 2) 201 Den Danske Naturfond (kun plan 2) 202 Den Danske Naturfond (kun plan 2)

www.nationalparkvadehavet.dk 11


KYSTFUGLEFORVALTNING

Nationalpark Vadehavet understøtter projekter der skal forbedre beskyttelsen af ynglende kystfugle som terner og præstekraver på strande og i klitområder, hvor der er konflikter med menneskelige aktiviteter. Der er testet rævesikkert hegn til vigtige yngleområder på Fanø Nordspids og der forhandles med Naturstyrelsen om tilsvarende på Rømø. Initiativerne udføres i vigtige yngleområder på Skallingen, Fanø og Rømø sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og vadehavskommunerne. I forlængelse af kystfugleprojektet er der i 2017 etableret den første menneske- og prædatorfri yngleplads til terner på Esbjerg Havn. Det er sket i samarbejde med Esbjerg Havn og flere virksomheder på havnen, bl.a. IAT. Projektet støttes af 15. Juni Fonden, Esbjerg Havn og IAT, og gennemføres sammen med Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Projekterne kan kun gennemføres, fordi en række frivillige fuglefolk løser en række opgaver, og de "fuglefrivillige" er nu en del af nationalparkens (bevidst begrænsede) korps af frivillige.

GRÆSNINGSUDVALG OG ENGFUGLE

Det nedsatte græsningsudvalg i Nationalpark Vadehavet har etableret en græsningsforening. Hertil har Sønderjysk Landbrugsforening (SLF) udarbejdet et forslag til en forretningsplan, som også kan anvendes til andre græsningsforeninger i nationalparken. Med i samarbejdet er landbrugsorganisationerne, lodsejere, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og SAGRO. I 2017 kom der et græsningsprojekt i gang på Fanø og et i Tarp Enge ved Ho Bugt. Der var en aftale om græsning på plads andetsteds, men lodsejeren hoppede desværre fra. Parallelt arbejdes der med græsningsinitiativer i bl.a. Alslev, Ribemarsken, på Fanø og i Varde Ådal. I 2017 fik vi udarbejdet en markedsanalyse af nationalparklandbrugsprodukter, især kød fra lam og stude, som danner grundlag for det videre arbejde. Projektet gennemføres i fællesskab med Danmarks øvrige nationalparker og SEGES. Der er etableret kontakt til en aftager af kød med fokus på købestærke målgrupper.

PRÆDATIONSPROJEKT

Prædationsprojektet gik i dets nuværende form i 2017 ind i sidste fase. Projektet sigter mod at reducere antallet af prædatorer (her ræv, mink, mårhund og krage), der æder æg og unger af jordrugende ynglefugle i seks delområder på Fanø, Mandø, Rømø og ved Sneum Digesø. Projektet drives af en

12 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

projektgruppe og en følgegruppe, hvor Danmarks Jægerforbund, DOF, Danmarks Naturfredningsforening, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, udvalgte konsulenter og Nationalpark Vadehavet deltager. Projektet har uddannet 35 frivillige reguleringsjægere, som i 2017 var på kursus i lokkejagt og deltog i erfa- og videndelingsmøder. Opsætning af fælder, kameraer m.v. er fortsat. Der er indkøbt sikkerhedsveste og bånd til jægerne. Der er i 2017 udtaget 62 ræve, 4 mårhunde, 9 mink, 198 krager og 3 husmår.

KLÆGGRAVE

Der er givet tilskud til Naturstyrelsen til klæggravsprojekter i Sdr. Farup og Margrethekog (Tøndermarsken), hvortil der er afsat i alt 300.000 kr. Projekterne vil sikre, at klæggravene, udover deres primære formål, også kan bidrage til naturmæssige gevinster. Det våde vejr i 2017 gjorde dog, at maskinerne havde svært ved at komme ud i områderne, og derfor er gravearbejdet udsat, til jorden er mindre fugtig. Nationalparken sidder desuden med i Region Syddanmarks politiske gruppe og tekniske gruppe for udvinding af råstoffer, herunder klæg. Nationalparken har foreslået at lade samtlige eksisterende klæggravsarealer indgå i første fase af opbygningen af klægdepoter. Konkret tænkes, at når arbejdet med gravning af klæg er afsluttet, så får maskinerne til opgave at rette klæggravshullerne til, især brinker, så de er mere fuglevenlige. Forslaget indgår i det videre arbejde. Det vurderes, at en sådan forbedring af naturindholdet kan gennemføres trods områdernes NATURA 2000–status.

NATURPROJEKT RIBEMARSKEN

En projektgruppe bestående af Ribe Lokalråd Midt, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet har arbejdet med et projektoplæg om at forbedre naturindholdet og befolkningens muligheder for naturoplevelser i Ribemarsken. Projektet rummer et større projekt vedrørende åbning af den store og lille å-slynge, naturforbedringer på eng- og marskarealer til gavn for fugle samt etablering af et stisystem langs Ribe Vesterå, der kan skabe forbindelse mellem Ribe By og Vadehavet / Kammerslusen. Projektet fortsætter i første omgang med etableringen af stisystemet, mens arbejdet med å-slyngerne og de lavtliggende engarealer skal modnes.

PROJEKT STRANDTUDSE

I 2016 udgav nationalparkens sin første faglige rapport – Strandtudsen i Nationalpark Vadehavet. Til fortsættelse af bevaringsindsatsen og udvidelsen af strandtudsens levesteder har 15. Juni Fonden bevilget 306.000 kr. til projektet. Der er gravet og forbedret levesteder for strandtudsen i nationalparkens nordlige del i 2016, og indsatsen er fortsat i 2017 ved Tjæreborg


og på Rømø. Der er i 2017 desuden kommet flere offentlige og private lodsejere til, som gerne vil understøtte projektet ved at lave såkaldte "padde-skrab", bl.a. Forsvaret og to jagtforeninger. Det forventes nu, at 50–60 padde-skrab kan etableres i alt – mod de 40 forventede ved projektets begyndelse. Projektet er således blevet særdeles positivt modtaget rundt omkring.

NATUR PÅ RØMØ

I et samarbejde med Tønder Kommunes Naturafdeling har nationalparken fået udarbejdet en statusrapport over den helt særlige natur, som præger et cirka 300 hektar stort område på den centrale del af Rømø. Her er naturtyperne og det særlige naturindhold beskrevet, og rapporten er lavet med henblik på at få et godt og brugbart overblik over de behov og de muligheder, der er for at lave naturpleje, naturgenopretning og naturformidling for lokale og turister. Rapporten er i 2017 anvendt til at få beskrevet et naturprojekt på Rømø, som der skal igangsættes samarbejder og fundraising til.

SORTTERNEN I TØNDERMARSKEN

Der yngler blot 50–80 par sortterner i Danmark, og omkring halvdelen findes i nogle få vådområder i Tøndermarsken. Et projekt med fokus på registreringer ved brug af drone og udlægning af kunstige redeflåder, har medvirket til, at lidt flere sortterneunger er kommet på vingerne i både 2015, 2016 og 2017. Udlægningen af redeflåder blev i 2017 finansieret af Tønder Kommune og Naturstyrelsen, mens nationalparken har betalt for overvågning. I 2017 er der udgivet en videnskabelig artikel om de sjældne ynglefugle, og en rapport over projektets første tre år er under færdiggørelse. Der er fortsat fokus på fundraising og overvågning af den særlige ansvarsart.

Enzianblåfuglen

ENSIANBLÅFUGLEN I NATIONALPARK VADEHAVET

Projektet har været igennem et rodet forløb i 2016 og 2017 i forhold til underleverandørens leverancer. Men der arbejdes nu konkret på den aftalte rapport og en folder. En 7 minutters film om ensianblåfuglen er færdig. Demo-områder på Fanø og Rømø er under udpegning i slutningen af 2017 og der ses nu også nærmere på et nyopdaget levested i Marbæk Plantage med henblik på inddragelse i projektet. Der samarbejdes om ensianblåfuglen med Københavns Universitet, Nationalpark Thy, Tønder Kommune, Fanø Kommune og Esbjerg Kommune.

TRILATERALT SAMARBEJDE

Nationalpark Vadehavet er medlem af den Trilaterale Vadehavsbestyrelse (WSB), Vadehavsforum (WSF), International Vadehavsskole (IWSS) og arbejdsgrupper for træk- og ynglefugle, marsk- og klitforskning samt bæredygtig turisme (TG Sustainable Tourism) samt flere arbejdsgrupper om etablering af partnerskaber. Der er deltaget i en række møder og seminarer, ligesom nationalparken har taget initiativ til forskellige arrangementer i 2017. I 2017 udviklede IWSS en fælles strategi for verdensarvsformidling og undervisning. Strategien bliver vedtaget og underskrevet under ministerkonferencen i Leeuwarden i maj 2018.

GÅSEFORVALTNING I VADEHAVSOMRÅDET

Sortterne

Gåseforvaltningen blev i 2016 løftet op på ministerielt og internationalt niveau. Der arbejdes med en flyway-forvaltningsplan for bl.a. bramgås i regi af AEWA*, ligesom Wadden Sea Forums gåsegruppe fortsætter arbejdet med at koordinere indsatser og formidle ny viden i vadehavsområdet. (* AEWA = FN’s aftale om bevarelse af afrikanske og eurasiske trækfugle der lever i marine miljøer)

www.nationalparkvadehavet.dk 13


Nationalparkens skib "Vadehavet" med frivillige ombord.

FLERE NATUR- OG KULTUROPLEVELSER PÅ DEN GODE MÅDE – MÅLSÆTNING 4, 5, 7 OG 8 NATIONALPARKSKIB

Formålet med nationalparkskibet er at synliggøre nationalparkens store maritime værdier, den specielle kulturhistorie samt at få folk ud i den marine del af nationalparken og Verdensarven. Skibet skal danne ramme om udstillinger, arrangementer og møder i hele nationalparken. Det skal supplere formidlingscentrene med en søgående og mobil pendant, som kan benyttes af nationalparkens sekretariat, de mange samarbejdspartnere, skoler og uddannelsesinstitutioner, forskere og mange andre, som bringes ud i hele vadehavsområdet fra Ho Bugt til grænsen. 2017 blev første sejlsæson for nationalparkskibet Vadehavet. Skibet har sejlet til en række events og arrangementer takket være de frivillige, som sejler skibet, se under kommunikation og synlighed på side 20.

VADEHAVETS VAGERLAG

Vadehavets Vagerlag er et samarbejde med Vadehavets Bådklubber, vadehavskommunerne, Kystredningstjenesten, Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen om årlig afmærkning og

Sejlrendeafmærkning sat af Vadehavets Vagerlag.

14 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

vedligeholdelse af de rekreative sejlruter i nationalparkens søterritorium. Der afprøves nye mærkningssystemer og tages stilling til fremme af sejlsikkerheden. Nationalparken fungerer som sekretariat og bidrager med et solidt beløb, fordi aktiviteterne er en forudsætning for rekreativt, maritimt fritidsliv i vadehavsområdet. Der er sat mindre vagere og de fleste store afmærkninger er efterset i 2017. Der ydes en stor, frivillig indsats fra sejklubberne i Vadehavet til vagersætning.

VADEHAVSCENTRET – EN PORT TIL NATIONALPARK VADEHAVET OG VERDENSARVEN

Nationalpark Vadehavet har bidraget til Vadehavscentret med midler til at skabe en port til nationalparken og Verdensarven, som et led i etableringen af det nye og meget succesfulde Vadehavscenter. Konkret er der indrettet et formidlingslokale med skærme, film og adgang til nationalparkens magasiner. Disse går i øvrigt som varmt brød. Det er en diskret indretning, som er designet i samspil med de øvrige lokaler, og derved fletter "porten" naturligt ind i den samlede udstilling. Nationalparken har leveret billeder og tekster. Vadehavscenteret har kostet 78 mio. kr. Nationalpark Vadehavet har i 2016 bidraget med 0,3 mio. kr.

Nationalpark Vadehavets væg på det nye Vadehavscenter.


REALDANIA – STEDET TÆLLER: ANKOMST TIL NATIONALPARK VADEHAVET OG VERDENSARVEN VED RØMØDÆMNINGEN

Projektet er et led i Steder i landskabet under Realdanias kampagne Stedet tæller. Projektet har haft en lang indflyvningsperiode, men entreprenøren gik i gang og fik afsluttet projektet i 2017. Velkomsten til Rømø og Verdensarven fremstår diskret i landskabet, hvor man nu kan gå op over det nyanlagte værft ad de særlige fliser, hen over en bro til trapperne, der fører op på diget og giver udsigt over Verdensarven og nationalparken. Projektet mangler lidt formidling på p-pladsen, som der tages fat på i forbindelse med den store satsning på etablering af porte, ruter, stier og formidlingsstøttepunkter i nationalparken. Realdania, Tønder Kommune, Digelaget for Ballum-Astrupdiget, Kystdirektoratet og Nationalpark Vadehavet er med i projektet. Budget 2,5 mio. kr., som finansieres af Realdania, hvortil kommer anlæg af fodgængerovergang, som betales af Tønder Kommune, og andre omkostninger, som nationalparken dækker.

tagelse på ITB (verdens største turismemesse) sammen med hollandske og tyske Vadehavskolleger, samt VFFs fællesdag i januar og VFFs årlige studietur i november. Friluftsrådet finansierer 225.000 kr., Vadehavskommunerne bidrager med 250.000 kr. og Nationalpark Vadehavet med 100.000 kr.

TEG – REKREATIVE BALANCER I NATUREN

I samarbejde med Nationalpark Jotunheimen (Norge) og Nationalpark Thingvellir (Island) samt rådgivningsfirmaet B-AR-K skal Nationalpark Vadehavet arbejde med videndeling om rekreative balancer i naturen i forhold til turisme, menneskelig færden mv. Projektet blev godkendt i slutningen af 2017 og løber i 2018. Det er støttet af Nordisk Ministerråd og har medfinansiering fra de tre nationalparker. Projektet skal understøtte og forstærke code of conduct-satsningen. Budget 0,6 mio. kr.

VADEHAVETS FORMIDLERFORUM, DANMARKS NATIONALPARKER OG FRILUFTSRÅDET

Vadehavets Formidlerforums (VFF) koordinator blev 1. januar 2017 ansat i Nationalpark Vadehavet med ansvar for fortsat udvikling af VFF-samarbejdet og dets ca. 25 medlemsinstitutioner, samarbejde med de andre danske nationalparker samt Den Internationale Vadehavsskole (IWSS). Der er arbejdet med udvikling af code of conduct via workshops og litteratursøgning, læringstilbud til ungdomsuddannelser på Mit Vadehav (indledende), kompetenceudvikling af formidlere og frivillige (projektleder: Nationalpark Thy), Junior Ranger (projektleder: Nationalpark Mols Bjerge) og lejrskoletilbud i Vadehavet (se side 18). Ud over disse aktiviteter er der arbejdet med udviklingen og afholdelsen af Oplevelser i Vadehavet formidlerkurser, nationalparkernes deltagelse på Naturmødet 2017 og del-

Formidlerne fra Vadehavets Formidlerforum.

Stedet tæller – ankomst til Nationalpark Vadehavet og verdensarven ved Rømødæmningen.

www.nationalparkvadehavet.dk 15


Kunstnere fra performancegruppen EA.

ARTISTS IN RESIDENCE

Et kunstnerophold (Artists in Residence-projekt) blev tildelt performancegruppen EA – en fotograf, en komponist og en danser/performance-artist, foran 13 andre ansøgere. De ville legemliggøre forholdet mellem mennesker og Vadehavet igennem forskellige kunstarter. Feriepartner Rømø bidrog med feriehus, bilforhandler Jørgen Hansen, Skærbæk, stillede bil til rådighed (i 14 dage), fotograf Mogens Gabs leverede droneoptagelser, Marco Brodde guidede og Rømø Kunst- og Kulturforening havde de lokale kontakter. Nationalparken har finansieret øvrige udgifter. Kunstnerne viste skitser til deres arbejde, bl.a. blev den ene kunstner ”gift med Vadehavet”, se vimeo.com/253521031. Mødet med Vadehavet og kunsterne gav begejstring hos dem selv, gæster og nationalparken.

Nationalparkpartner

Verdensarvspartner

PARTNERPROGRAM Nationalparkambassadør

Nationalparkprodukt

Nationalpark uddannelse og forskning

16 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

Kunstnerne har defineret et 3–årigt projekt med video, koncert, installationer, hvor de vil arbejde videre, se www.inseparabletogether.wordpress.com.

WADDENTIDE

I foråret 2017 besluttede bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet, at kunstfestivalen Waddentide, der afvikles i 2019, støttes med 200.000 kr.

BÆREDYGTIG UDVIKLING AF TURISME, ERHVERV, BOSÆTNING – MÅLSÆTNING 6 OG 10 PARTNERPROGRAM OG NATIONALPARK-PRODUKTER

Partnerprogrammet har til formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og serviceydelser med tilknytning til Nationalpark Vadehavet samt bidrage til synliggørelsen af denne. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe et brand, der skal sende signaler til forbrugerne om troværdige, kvalitative, egnsspecifikke produkter, associeret med vores særlige natur og nationalpark. I januar 2017 afholdt Nationalpark Vadehavet partnerkurser i Nordby, Esbjerg, Varde, Ribe og Tønder med 175 deltagere i forbindelse med indførelsen af den nye struktur for partnerprogrammet og tilhørende klare kriterier, som var besluttet af Partnerudvalget. Omstruktureringen betød at 17 virksomheder meldte sig ud af partnerprogrammet, men i løbet af 2017 er flere partnere kommet til og der er nu knap 160 partnere. Der er afholdt den årlige partnerdag, hvor partnerne netværker og får viden om nationalparkens aktiviteter, Verdensarven og Vadehavet gene-


relt. Der er udsendt content marketingpakker, se kommunikation og synlighed på side 20, og besøgt hen ved 50 partnere. I samarbejde med FOF Tønder blev der på forsøgsbasis testet en kursusaften for Nationalpark ambassadører. Næsten 30 dukkede op, herunder en fra Flensborg og en fra København. Kurset blev gentaget med succes på Fanø, hvor der i december var 18 kursister. Nu skal der arbejdes med indhold og aktiviteter for ambassadører samt en model, hvor der i samarbejde med en eller flere uddannelsesleverandører kan afvikles flere ambassadøraftener. Som nævnt under græsning på side 12 er der, sammen med de andre nationalparker, dialog i gang med bl.a. SEGES og Græsningsudvalget om, hvordan vi kan få hul på opgaven med at levere naturplejekød i større mængder til for eksempel Coop og/ eller restauratører, samtidig med at der græsses marsk til gavn for engfugle.

FORSKNINGSUDVALG

Nationalpark Vadehavets Forskningsudvalg har afholdt to obligatoriske møder. Det tværfaglige videnskabelige symposium blev udsat til 2018 pga. afviklingen af Det Trilaterale Forskningssymposium i Tønder i maj 2017. Udvalget har arbejdet sammen med forskere og forskningsinstitutioner i trilateralt regi med henblik på at sikre en plan for det trilaterale vadehavsforskningsarbejde på tværs af forskningsdiscipliner, som kan indgå i Ministerdeklarationen maj 2018. I arbejdet er indgået forskere fra forskellige institutioner og centre på Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, De statsanerkendte museer i Vadehavsområdet og DTU Aqua. Forskningsudvalget har desuden været videnskabelig komité for det Trilaterale Forskningssymposium, som blev afholdt i Tønder i maj 2017. Arrangør var Miljøstyrelsen, mens Nationalparken bidrog med forskningsudvalg, timer og et begrænset budget.

Det Trilaterale Forskningssymposium i Tønder.

Kompendie

LANDSKAB Kompendie

UNESCO

REGION SYDDANMARKS KULTURPULJE – OPLEVELSER I VADEHAVET – PÅ TUR I VERDENSARVEN (OIV-PROJEKT)

Der er arbejdet videre med et projekt under Den Regionale Kulturpulje betegnet Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven. I projektet har Nationalpark Vadehavet og VFF udviklet læringsmaterialer i form af tre kompendier, der fagligt introducerer til kriterie 8, 9 og 10 i Verdensarvsudpegningen, og som skal anvendes på de tre nyudviklede kurser for Verdensarvspartnere i partnerprogrammet. De tre kurser er udviklet og testet på VFF-formidlere, og er derfor klar til brug. Der er produceret en faglig og lidt humoristisk animationsfilm på otte minutter, som introducerer Verdensarven for alle interesserede. Dernæst er der udarbejdet 14 oplevelsespakker med 11 faktaark i lækkert Verdensarvsdesign. Faktaarkene er oversat til tysk og engelsk. Oplevelsespakkerne skal sælges via partnerne og præsenteres bl.a. på turismemesserne ITB (Berlin) og Reisen (Hamborg). Projektet gennemføres sammen med Destination Sydvestjylland, Kulturregion Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum samt en række partnere. Projektet skal samarbejde med projekt Vadehavskysten, som fokuserer på at øge salget af pakkeprodukter i vadehavsområdet. Det samlede budget er 2,8 mio. kr. for perioden 2016–2017. Projektet afrapporteres i februar 2018.

OPLEVELSER I VADEHAVET VADEHAVET VERDENSARV

Kompendie

ØKOSYSTEM OPLEVELSER I VADEHAVET VADEHAVET VERDENSARV

OPLEVELSER I VADEHAVET VADEHAVET VERDENSARV

De tre kompendier fra projektet Oplevelser i Vadehavet – på tur i verdensarven. Indholdet fra kompendierne er samlet i filmen "Hvorfor er Vadehavet verdensarv?" – se den på youtu.be/-RXqB9ktQHc

www.nationalparkvadehavet.dk 17


REGION SYDDANMARK – PÅ LEJRSKOLE I NATIONALPARK VADEHAVET, GRÆNSEREGIONEN OG VERDENSARVEN

Der er udarbejdet landets første afdækning af lejrskolemarkedet som grundlag for at arbejde videre med udvikling af lejrskoletilbud og synliggørelse af Vadehavet som destination for lejrskoleophold. Analysen dokumenterer, at der er basis for at arbejde med lejrskolemarkedet, og derfor er der i 2017 arbejdet videre med henved 30 partnere om udvikling af lejrskolefolder, -website, -Facebookprofil og deltagelse i Læringsfestivalen 2018. Dette er sket i samarbejde med VFF og en række af nationalparkens partnere, som har peget på en indsats i Danmark i første omgang, og derefter skal der ses på, om det kan svare sig at bearbejde det tyske lejrskole-/skolemarked. Markedsanalysen blev finansieret med 210.000 kr. af Region Syddanmark og 75.000 kr. fra Nationalpark Vadehavet.

REGION SYDDANMARKS KULTURPULJE – VERDENSARVSSTEDER I SYDDANMARK (VIS-PROJEKT)

Syddanmark har tre verdensarvssteder Jelling, Christiansfeld og Vadehavet, som har etableret et samarbejde med henblik på at skabe bæredygtig turisme. Der arbejdes med udvikling af fælles produkter og oplevelsespakker – med afsæt i erfaringer fra OiV-projektet, foruden synliggørelse af verdensarvsstederne over for turister og borgerne i Syddanmark. Der er produceret en Verdenarvs-avis, to ruteforslag der binder stederne sammen og afviklet workshops i content marketing. Der arbejdes med ”Ten must see”-steder hos Verdensarvsstederne, heraf 4 i Vadehavet. Desuden har nationalparken sendt en tematisk content pakke til partnerne pr. måned med en video, 3–5 fotos samt faglig tekst. Bag projektet står vadehavskommunerne, Vejle og Kolding kommuner, Business Region Esbjerg, VisitKolding, VisitVejle, Kongernes Jelling, Christiansfeldcenteret og Nationalpark Vadehavet. Budget 3 mio. kr.

INTERREG 5A – NATUR OG KULTUR I VADEHAVET (NAKUWA)

Interreg 5A-ansøgning på projekt NAKUWA 2017–2019 blev godkendt. Interregsekretariatet har udsat projektets opstart med en række uventede ekstra krav, som har kostet mange timers arbejde, men nu er projektet i gang. Projektet fokuserer

på udvikling af bæredygtig turisme og oplevelser indenfor cykel-, vandre-, fugle- og kulturturisme. Sidstnævnte er nationalparken ansvarlig for. Herudover undersøges muligheder for udvikling af mere bæredygtige transportformer. Projektet skal udvikle oplevelsestilbud, guider og kort, online og offline informationsmateriale samt bidrage til et forstærket samarbejde på tværs af grænsen. Der er udviklet en projekthjemmeside, gennemført en kickoffworkshop, etableret en tværnational arbejdsgruppe på kultur, afdækket behov for online læringsmoduler til partnerne og sat flere konsulentopgaver i udbud. Med i projektet er Business Region Esbjerg, Nationalpark Vadehavet DK, Nordsee Tourismus, Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten og en række associerede partnere fx Rømø-Sild-overfarten. Budget 11,2 mio. kr.

INTERREG 5B – PROWAD LINK

Ansøgningen om Interreg 5B-midler til projekt Prowad Link blev ikke godkendt af Interreg Vb-sekretariatet. Men på deres opfordring er der taget hul på at skrive en ny ansøgning med deadline marts 2018. Projektet skal, med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som drivkraft for udvikling, udvikle fælles markedskommunikation. Dernæst skal der udvikles samarbejder på tværs af grænserne mellem lokale virksomheder, forskningsog uddannelsesinstitutioner og organisationer, foruden samskabe nye produkter og markedsmuligheder. Verdensarvs(natur) brandet skal aktiveres via udvikling af konkrete naturoplevelser, naturuddannelser, lokale fødevarer, markedsføring samt via en Verdensarvsrute. Der deltager 17 partnere (nationalparker, verdensarvssteder, universiteter, Natural England, ministerier, erhvervs- og turismefremmeorganisationer m.fl.) i Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge. Budget ca. 35 mio. kr.

SKILTNING

Nationalpark Vadehavet samarbejder med Naturstyrelsen Vadehavet og Tønder Kommune om fælles skiltning på Sønderstrand og Lakolk på Rømø. Nationalparkens skilteflader blev stort set færdige i 2017, og skiltene sættes op til sæsonstart 2018.

ANDRE PROJEKTER TØNDERMARSK INITIATIVET

Ud over de nævnte projekter har sekretariatet indgået i en række drøftelser på større og mindre projekter. Således indgår Nationalpark Vadehavet i Tøndermarsk Initiativet med formand Janne Liburd i styregruppen og medarbejdere i forskellige arbejdsgrupper. Udviklingen af Højer ses desuden som et led i porte, ruter og stier samt formidlingspunkter.

HER ER VI OGSÅ MED

Desuden sidder sekretariatet i knap 50 følge-, arbejds- og styregrupper, bestyrelser, advisory boards samt andre sammenhænge for at sikre relationer lokalt, nationalt og internationalt for natur, kultur, erhvervs- og turismefremme mv.

Tyske og danske deltagere i NAKUWA-projektet.

18 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


Forår på Højergaard.

www.nationalparkvadehavet.dk 19


KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED Vi oplever en forsat øget positiv modtagelse lokalt, nationalt og på tværs af grænserne. Flere læser vores nyhedsbreve, ’liker’ og følger os på Facebook, følger os på Instagram og bruger vores hjemmeside. Vi oplever positive samarbejder med lokale turistbureauer, erhvervskontorer, kommunerne m.fl. Tilbagemeldingerne fra vores partnere er også overvejende positive. 2017 var et tilfredsstillende år på kommunikationssiden (målsætning 8). KENDSKAB OG TILFREDSHED

Vi har som i 2016 også i 2017 undersøgt, hvorfor partnerne er med i nationalparkens partnerprogram og deres tilfredshed med partnerskabet. Det, at repræsentere nationalparken og være en del af fællesskabet, vejer tungest efterfulgt af ønsket om flere kunder og blive mere synlige, mens få er med for at få en økonomisk gevinst. De relationelle motiver – fællesskabet – er som i 2016 de væsentligste. Men ønsket om flere kunder er væsentligt og et signal om, at den del af det fremtidige arbejde forventer partnerne sig en del af.

Forbindelse med evalueringen af nationalparkens indsats fra 2013–2018 er der gennemført flere undersøgelser af kendskabet til nationalparken. Nationalpark Vadehavet er fortsat nummer 4 over mest kendte danske attraktioner i Tyskland, som 31 % af tyskerne kender, kun overgået af Legoland, Den Lille Havfrue og Tivoli. Det meget høje kendskab skal også tilskrives nationalparkerne af samme navn i Slesvig-Holsten og Niedersachsen – men det ændrer ikke ved et meget højt kendskab, som kan bane vejen for at trække flere turister til. I andre lande er kendskabet lavere.

Tilfredsheden med partnerprogrammet er overvejende tilfredsstillende, men der er plads til forbedring.

I Danmark er kendskabet til Nationalpark Vadehavet højere end internationalt, men en anelse lavere end kendskabet til nationalparkerne i Thy og Mols Bjerge. Her er der plads til forbedring af kendskabet til os.

I en statistisk valid og repræsentativ undersøgelse, gennemført af Epinion, som afdækker kendskabet til og stoltheden over Nationalpark Vadehavet hos danskerne i hele landet, i de fem regioner og de fire Vadehavskommuner fremgår det, at i

KENDSKAB I TYSKLAND

KENDSKAB I DANMARK

Hvilke attraktioner i Danmark kender du eller har du hørt om? Svar »Nationalpark Vadehavet« fordelt på alder. Kilde: Visitdenmark, Kyst- og Naturturisme. Kendskab til danske attraktioner og seværdigheder. Brandmåling 2016.

Hvilke af de danske nationalparker kender du eller har hørt om? Kilde: Visitdenmark, Kyst- og Naturturisme. Kendskab til danske attraktioner og seværdigheder. Brandmåling 2016. 60 %

40 % 35 %

50 %

Gennemsnit 30 %

35–54 år

16–34 år

0%

55+ år

Ved ikke

Ingen af disse

10 % 5%

Nationalpark Vadehavet

20 %

10 %

Nationalpark Mols Bjerge

15 %

Nationalpark Thy

30 %

20 %

Nationalpark Skjoldungernes Land

40 % 25 %

0%

PARTNER I NATIONALPARKEN

Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner i Nationalpark Vadehavet? Kilde: Partnerundersøgelse september 2016 og august 2017. Gennemført af Jannik Lorenzen for Nationalpark Vadehavet. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 %

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

10 %

2017

20 %

0%

At værne om Vadehavet

Lære mere om Vadehavet

Repræsentere nationalparken

Finde nye samarbejdspartnere

20 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

Blive en del af partnerfællesskabet

Hjælpe nationalparken

Blive mere synlig

Få flere kunder

Økonomisk gevinst

Andet


2013 udtrykte 8 % i vadehavskommunerne, at de var stolte af Nationalpark Vadehavet, mens det i 2017 var 24 %. Ligeledes udtrykker mere end 80 %, at hvis der var valg i morgen om nationalparken skal fortsætte, så ville de stemme for. Det er tilfredsstillende. Omvendt er det uhjulpne kendskab til nationalparken uden for Region Syddanmark og de fire vadehavskommuner på niveau med 2013 og dermed for lavt, hvilket nu i øvrigt gælder alle nationalparkerne. Der ligger fortsat en synlighedsopgave.

PR

I 2017 er der udsendt stort set samme antal pressemeddelelser om nationalparken som i 2016. Det er især de regionale og lokale medier, der bringer vores nyheder, ligesom de bruger vores nyhedsbreve og Facebook-opdateringer til artikler og indslag. Antallet af indslag i nationale medier er ikke så højt, men dog lykkedes det at få TV2, Politiken m.fl. til at bringe store indslag om Rømø-tvillingernes deltagelse i FN’s konference om at passe på Verdenshavene. Vores bedste pressearbejde til dato. Antallet af registrerede omtaler af Nationalpark Vadehavet i medierne i Danmark i 2017 ses i figuren med medieomtale. Hver torsdag bringer Kristeligt Dagblads bagside en klumme, som hedder ’ Nyt fra nationalparkerne’, og her bidrager Nationalpark Vadehavet med en klumme hver fjerde uge. Det har vist

sig, at disse små ’fag-klummer’ med tilhørende gode billeder bliver set af rigtigt mange, og at der bliver taget godt imod de små nyheder. Det samlede antal artikler/indslag udgør 358, hvoraf web og JydskeVestkysten tegner sig for 109 indslag, mens nationale medier (Jyllands-Posten mv.) har bragt 55 indslag. I gennemsnit har medierne bragt 0,98 artikel / indslag om dagen i 2017. Stikprøver på regionale aviser og nationale aviser fx JyllandsPosten og Politiken viser, at ikke alle medieomtaler om Nationalpark Vadehavet indgår i Infomedia-oversigten.

OMTALE LANDSDÆKKENDE DAGBLADE

MEDIEOMTALE

Artikler i landsdækkende dagblade 2017. I alt 66 artikler. Kilde: Infomedia 2018.

Artikler og indslag i medier 2017. I alt 358 artikler. Kilde: Infomedia 2018.

Regionale og lokale dagblade 132 artikler

Jyllands-Posten 5 artikler Berlingske 3 artikler

Kristligt Dagblad 50 artikler

Politiken 2 artikler Information 2 artikler

Webkilder 132 artikler

Uspecificeret 2 artikler

Lokale ugeaviser 48 artikler

TV 6 indslag Radio 8 indslag

Fagblade og magasiner 13 artikler Landsdækkende dagblade 66 artikler

MEDIEOMTALE

Omtale i danske medier. Kilde: Infomedia 2018. 30 %

20 %

10 %

Uge 1

Uge 5

Uge 9

Uge 14

Uge 18

Uge 22

Uge 27

Uge 31

Uge 35

Uge 40

Uge 44

Uge 48

www.nationalparkvadehavet.dk 21


HJEMMESIDE, FACEBOOK, NYHEDSBREVE

MAGASINER, FOLDERE, TEMAHÆFTER

I 2017 er der arbejdet lidt videre med hjemmesiden www.nationalparkvadehavet. dk, som nu har en tysk og engelsk version. Dog er der ikke arbejdet med søgemaskineoptimering. Antallet af Facebook-følgere og likes vokser, uden at der boostes. I januar 2016 var der 4.600 likes mod 9.300 ved årsskiftet 2016/2017. I januar 2018 rundede vi 13.000 likes.

Antallet af producerede og genoptrykte tryksager i 2017 omfatter: ∙∙ Analyse af det danske lejrskolemarked, udkom i februar ∙∙ Fællesfolder for de 4 nationalparker udkom i maj ∙∙ Mit Vadehav for børnehaver og skoler ∙∙ Nationalparkmagasinet – udkom i juni ∙∙ Verdensarvsavisen – udkom i juni

Instagram har udviklet sig fra 20 i januar 2016 til 600 ved årsskiftet 2016/2017. I januar 2018 rundede vi 2.000, efter en ihærdig indsats i november og december med yngre kræfter ved Instagram-roret, Rebekka Nissen.

∙∙ Nyt temahæfter om ’Vadehavet som forbindelsesvej i tusind år’ udkom i fjerde kvartal

Antal modtagere af nyhedsbrevet er vokset til 820 i januar 2018.

∙∙ Evaluering af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–18 udkom i fjerde kvartal.

MIT VADEHAV

Mit Vadehav er et professionelt forum for lærere, hvor de kan hente undervisningsmateriale, mere end 180 opgaver, lege og spil, som er tilrettet læreplaner, reformer osv. Yderligere afholdes der gratis, årlige kurser for lærere og pædagoger i alle fire vadehavskommuner i fællesskab med en af VFFs formidlingspartnere. FÅR VED VADEHAVET Opgaven er løst sammen med Vadehavets Formidlerforum og specielt Dorte Vind og Bettina Monrad. Mit Vadehav er så godt lavet, at de andre danske nationalparker vil have en tilsvarende platform, og de tyske og hollandske samarbejdspartnere også ser på en løsning.

∙∙ OiV kompendierne #1, #2 og #3 udkom i fjerde kvartal

Tak til alle bidragsydere for indsatsen. Der er samlet udleveret over 90.000 publikationer, herunder 50.000 magasiner, 2.850 temahæfter, diverse foldere mv.

Faktaark

Får kan i dag ses græssende langs Vadehavet mange steder. Fåret var oprindeligt et vildt pattedyr, som levede i flokke på den nordlige halvkugle i områder med bjerge og højsletter. Der findes stadig vilde får. For mange tusinde år siden tæmmede mennesker får og gjorde dem til tamme husdyr. I starten af bondestenalderen for 6000 år siden begyndte vi i Danmark at holde får som husdyr. Kendskabet til tamme får fik vi fra Sydeuropa og Mellemøsten.

UDSEENDE Der findes mange forskellige fåreracer og de ser meget forskellige ud. De fleste vilde får har horn. Tamme fåreracer ses både med og uden horn. Fårets uld kan have farverne lige fra hvid, lysegrå, mørkegrå, brun til sort. Nogle får har lang uld over hele kroppen, også på hovedet og på benene. Fårets hale hænger nedad og kan hos nogle racer nå ned til hælene. Voksne får kan veje mellem 35 kg og 180 kg.

ALDER Får kan blive ca. 10 -12 år. Allerede, når lammene er et halvt år gamle, bliver de kønsmodne.

ÆG/UNGER Fåret er drægtige i 5 måneder. Oftest parrer fårene sig i efteråret og læmmer dvs. føder lammene om foråret. Fåret kan få mellem 1 og 3 lam. Lammene fødes med mælketænder. De bliver til rokketænder i løbet af de første 2-3 år og skiftes ud med blivende tænder.

FØDE I Vadehavsområdet går får ude, hvor de afgræsser marskenge, diger og forlandet. Får kan leve i forskelligt klima og i Danmark kan nogle af de mere nøjsomme fåreracer færdes ude næsten hele året.

LEVESTED I Vadehavsområdet går får ude, hvor de afgræsser marskenge, diger og forlandet. Får kan leve i forskelligt klima og i Danmark kan nogle af de mere nøjsomme fåreracer færdes ude næsten hele året.

Sjov information

Får er flokdyr. Når fårene føler sig truet stiller de sig tæt i flokken. Lammene placerer sig tæt ved moderfåret. De voksne dyr stamper i jorden, som en advarsel. Føler flokken sig meget truet, vil de forsøge at flygte. Er der en vædder i flokken vil den forsvare fåreflokken. Vædderne kan stange, og den stanger lige hårdt, om den har horn eller ej. Det er nemlig det stærke kranie ved panden og de stærke nakkemuskler, der kan skade fjenden.

FJENDER

Det kan ske at ræve eller ravne snupper en nyfødt svagt lam. Ulven er nu tilbage i den danske natur, og den kan jage og nedlægge voksne får. Løse hunde kan forstyrre moderdyret, især når det har små lam.

Menneskets liv ved Vadehavet www.mitvadehav.dk

NATIONALPARK MAGASIN er i Vadehavet og de fantastiske oplevels 84 sider om den unikke natur Erlebnisse im Wattenmeer Natur und phantastische / 84 Seiten über die eimalige

GÅ PÅ ”JAGT“ I R SEKAMME VADEHAVETS SPI vaderne lækre mad til lands og på Sådan kan du sanke din egen, er / Entdecke die Speisekamm des Wattenmeers

PÅ TOGT med nationalparkskibet

Kompendie

UNESCO

rkschiff / Auf Tour mit dem Nationalpa

DE ER VILDE MED VADEHAVET27, 51 og 95 år

De er henholdsvis 10, – og de elsker alle naturen r begeistert / Sie sind von Wattenmee

I AKTION FOR DEN LILLE

SORTTERNE Kunstige redeøer

/ IN AKTION FÜR DIE KLEINE

hjælper den elegante og sjældne

TRAUERSEESCHWALBE

ING FOR HAM Interview VADEHAVET BLEV EN ÅBENBAR / DAS WATTENMEER VAR

EINE OFFENBARUNG FÜR

60 ÅR MED SOMMERHUS

IHN

PÅ FANØ En historie om dejlige

/ 60 JAHRE FERIENHAUS AUF

fugl

med digteren Jens Rosendal menhold

ferier, traditioner og familiesam

FANØ

22 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

OPLEVELSER I VADEHAVET VADEHAVET VERDENSARV


EVENTS, FOREDRAG OG MØDER

I løbet af 2017 er der bidraget til og deltaget i en række events og arrangementer, hvor her nævnes nogle eksempler: ∙∙ Partnerdagen blev afviklet den 28. marts med over 130 deltagere ∙∙ Nationalparkdagen blev afviklet i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og nationalparkens øvrige formidlingspartnere afviklet den 21. maj med cirka 5.500 besøgende, blandt andet i forbindelse med arrangementer på Myrthuegård, NaturKulturVarde og Vadehavscentret samt ture og events arrangeret af Naturguiden, Strandskaden, Janderup Lokalforening, Tøndermarsk Initiativet, Darum Lokalforening, Mandø Event samt Fanø Natur ∙∙ Deltagelse i Naturmødet i Hirtshals sammen med Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge med fælles stand. Medlemmer af bestyrelsen deltog i forskellige debatter og Danmarks Nationalparker stod bag det ene store arrangement på LIFE-scenen med flere hundrede besøgende og et arrangement på en mindre scene med ca. 50 deltagere med fokus på konkrete naturforbedringssuccesser i nationalparkerne. Naturmødet blev besøgt af 12.000 mennesker fra hele landet ∙∙ Temamøde om Vadehavet som forbindelsesvej i 1000 år på Myrthuegård med 55 deltagere ∙∙ Temamøde i Skærbæk om Moderne Naturforvaltning i november med 108 deltagere ∙∙ ITB (International Turismemesse Berlin) hvor Nationalpark Vadehavet deltog sammen med partnere fra det tyske og hollandske Vadehav på UNESCOs Verdensarvsscene og hvor Oyster King (Jesper Voss) og Vadehavscenteret (Klaus Melbye) havde indslag. Messen har 60.000 besøgende og 18.000 udstillere (2017) ∙∙ Wadden Sea Day i Wilhelmshaven, hvor Peter Saabye Simonsen havde oplæg for politikere, naturorganisationer, embedsmænd mv. fra de tre Vadehavslande ∙∙ Trilateralt Forskningssymposium i Tønder i maj med mere end 100 forskere i tre dage

Kunstnerteltet på Tønderfestivalen

∙∙ Tønder Festival i august, hvor nationalparken sammen med Sydvestjyske Smagsoplevelser etablerede et Vadehavsområde med 80 tons sand, faskiner, liggestole mv. Omkring ’vaden’ var telte med fødevarepartnere med vadehavsmad, Fanø Bryghus, Kunstrunden og aktive kunstnere foruden udstillinger, events, vadehavsfortællinger, m.m. ∙∙ Oplæg og foredrag er holdt i en række sammenhænge af formand Janne Liburd og sekretariatets medarbejdere for fx folkeskoler, universitetsstuderende, virksomheder, Rotary, politikere, lokale borgere, m.fl. ∙∙ To kurser for ambassadører for Nationalpark Vadehavet blev afholdt i efteråret 2017 med stor tilslutning og succes.

Nationalparkskibet 'Vadehavet' i Esbjerg Havn

DEN MOBILE UDSTILLING, NATIONALPARKSKIB OG ØVRIGE UDSTILLINGER

Den mobile udstilling har været brugt rundt om i nationalparken bl.a. ved Fanø Østersfestival, Digeløbet i Højer, Fiskeriauktionen i Esbjerg, Tønder Festival, Digeløbet i Højer og i forbindelse med arrangementer hos flere partnere. Udstillingen har besøgt 22 steder. Udstillingen bliver transporteret rundt af Gladys Riley og Knud Aage Kristensen, et ægtepar, der frivilligt bruger weekender, aftener og hele sommeren på at hjælpe nationalparken. De synes, at det er hyggeligt at komme rundt og snakke med folk. De har i øvrigt også været på partnerkurser og Mit Vadehav-kursus for at lære om Vadehavet og nationalparken. Nationalparkskibet har besøgt 10 events, herunder Vadehavsfestival på Fanø, Dragefestival på Fanø, Varde Å Dag, Esbjerg Festuge, Nationalparkdagen ved Ho, Maritim dag i Ribe, Hjertingfest mv. Der er sejlet til 10 events, 2 sejladser med passagerer og 8 øvelsessejladser. Skibet sejles og vedligeholdes af 18 frivillige. Mandskabet består af professionelle, aktive og pensionerede skippere og lystsejlere. De fleste har været på partnerkursus, fordi de også gerne vil kunne fortælle om Vadehavet og nationalparken samt Verdensarven, enkelte har været på Mit Vadehav-kursus og størsteparten har gennemgået et førstehjælpskursus for sømænd.

ØVRIGE KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

I 2017 er der fortsat lagt fotos, tekster og videoer op på online-databasen Skyfish, som partnere, presse og andre kan tilgå med differentierede adgangsmuligheder.

www.nationalparkvadehavet.dk 23


TILSKUD Nationalpark Vadehavet har to tilskudspuljer, som kan søges af forskellige interessenter. Hertil kommer direkte tilskud til enkeltstående initiativer. Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der skal have tilskud, ligesom rådet høres. I den ene pulje var der i 2017 afsat 400.000 kr. til støtte til eksterne projekter, der uddeles to gange årligt. I 2017 blev puljen delt ligeligt mellem de to temaer kultur og natur. I den anden pulje var der afsat 100.000 kr. til lokale netværksarrangementer, udvikling af nye, mindre events, mindre friluftsprojekter og mindre naturprojekter. Der er to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist henholdsvist 1. april og 1. oktober.

TILSKUDSPULJEN

Overordnede temaer i tilskudspuljen til eksterne projekter. Forår

Friluftsliv

Kultur

Efterår

Natur

Natur

2017

2018

Eksempler på faciliteter og aktiviteter der nyder tilskud

24 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


STØTTE TIL EKSTERNE PROJEKTER Tilskudsmodtager Aktivitet – projekttitel Ribe Sejlklub Broer ved Kammerslusen Skovlegepladsens Legeredskaber til skovlegepladsen på Rømø Støtteforening Naturcenter Tønnisgård Grillhytte på Naturcenter Tønnisgård Naturstyrelsen Vadehavet Klæggravsprojekt i Margrethe Kog Tiltag der vil kunne opgradere klæggravenes værdi for Institut for Bioscience Vadehavets yngle- og trækfugle Ynglefuglenes antal og fordeling i Vadehavet 2018: Institut for Bioscience Bearbejdning og formidling af resultaterne

Tilsagnsdato 05-05-2017

Beløb, kr. 50.000

05-05-2017

22.500

05-05-2017 13-12-2017

87.000 100.000

13-12-2017

98.000

13-12-2017

99.000

Tilsagnsdato 09-05-2017 10-05-2017 10-05-2017 10-05-2017

Beløb, kr. 10.475 10.000 10.000 6.385,50

10-05-2017

10.000

14-12-2017

7.500

14-12-2017

5.800

14-12-2017 14-12-2017 14-12-2017 14-12-2017

10.000 10.000 10.000 6.400

14-12-2017

10.000

14-12-2017 14-12-2017

10.000 10.000

Tilsagnsdato 07-04-2017

Beløb, kr. 6.600

05-04-2017

25.000

05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017

10.000 10.000 10.000

Aktivitet – projekttitel Forundersøgelse, hydrologi ifm. Mandø-projektet Køb af fuglesamling

Tilsagnsdato 07-06-2017 21-12-2017

Beløb, kr. 50.000 25.000

Waddentide 2019

03-03-2017

200.000

Handicapadgang ved Kammerslusen Vadehavsområde og vadehavstelt på Tønder Festival 2017

19-12-2017 23-05-2017

6.250 20.000

STØTTE TIL LOKALE NETVÆRKSARRANGEMENTER OG PROJEKTER Tilskudsmodtager Aktivitet – projekttitel Bådklubben Vidå Bord/bænksæt ved bådklubben Rejsby Lodsejerforening Vadehavsstier ved Rejsby Lokalforeningen Janderup Udsigtstårn Janderup Billum Sogns Klægflækning Bord/bænksæt på rastepladsen ved Ho Bugt Vej Foreningen Spicy Denmark – Oplevelser i Nationalpark Smag på naturen ved Vadehavet Vadehavet Ludwig Andresen Schule Vi løfter i flok Støtteforeningen Skt. Nikolaj Temadag til Skallingen Skole Naturcenter Tønnisgård Indsamling af plastik Hjerting Kanelaug Hjerting Classic Fanø Østersfestival Fanø Østersfestival Natur & Kultur i Ho Bord/bænkesæt UD Syd Recept på naturen fysioterapeutuddannelsen Ho By v/ Ho Kro Åben Landsby Darum Lokalråd Darum Vadehavsdag STØTTE TIL NATIONALPARKDAG-AKTIVITETER Tilskudsmodtager Aktivitet – projekttitel Janderup Lokalforening Kanotur i Nationalpark Vadehavet Myrthue – natur, kultur & Nationalparkdag – Marbækdag læring NaturKulturVarde Nationalparkdag 2017 – tidevandet kommer Darum Lokalråd Darum Vadehavsdag Vadehavscentret Fuglenes lufthavn STØTTE TIL ENKELTPROJEKTER Tilskudsmodtager Esbjerg Kommune Mandø Fællesråd Kulturregion Vadehavet v. Esbjerg Kommune Ribe Digelag Tønder Festival Forening

www.nationalparkvadehavet.dk 25


ORGANISATION Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet, jf. Lov om Nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Vadehavet har indgået en aftale om administrativ bistand (HR, løn, IT, økonomisystem) med Naturstyrelsen. Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk.

BESTYRELSE

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges direkte af Miljø- og Fødevareministeren, for de øvrige har organisationerne indstillet en mand og en kvinde til ministeren, som derefter udpeger bestyrelsen. I 2017 er der afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde. Mødereferater mv. kan ses på www.nationalparkvadehavet.dk

NATIONALPARKRÅD

Nationalpark Vadehavets råd har 31 medlemmer, hvoraf lokalområderne er repræsenteret med 12 medlemmer. Formand og næstformand udpeges af rådet på det konstituerende møde og indstilles til Miljø- og Fødevareministeren, mens de enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Der er afholdt fire møder i 2017, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på http://nationalparkvadehavet.dk/ om-nationalpark-vadehavet/organisation/. Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2017 har rådet bl.a. taget emner op om porte og informationsstøttepunkter til Nationalpark Vadehavet og Verdensarven, naturprojekter i den nære natur, muligheder for naturforbedringer og evaluering af nationalparkplan 2013–18.

SEKRETARIATET

Sekretariatets leder og seks medarbejdere som betjente bestyrelse og råd samt realiserede de aktiviteter bestyrelsen ønskede iværksat i 2017. Sekretariatet har arbejdet på de indre linjer og strukturer: ∙∙ I 2017 blev 72 % af timeforbruget brugt på projekter mod 50 % i 2015. Det bliver ikke bedre ∙∙ MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april ∙∙ Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet med og for medarbejderne ∙∙ Resultatlønsaftale er indført. Den rummer kollektivt mål, individuelt fagligt mål, individuelt personligt udviklingsmål. Tager bl.a. afsæt i MUS ∙∙ Bestyrelsen har godkendt årligt budget til efter- og videreuddannelse ∙∙ En hus-håndbog (arbejdstitel) udvikles løbende ∙∙ Alle relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede og compliancemål indfriet ∙∙ 3–årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver, opdateres fra primo 2017 kvartalsvist.

DANMARKS NATIONALPARKER

I 2017 har formand og sekretariatsleder deltaget i formandsmøder med de andre nationalparker. Samarbejdet mellem nationalparkerne øges langsomt bl.a. i forhold til VisitDenmark, markedsanalyse af landbrugsprodukter, fælles deltagelse på Naturmødet, fælles projektkatalog og konkrete projektaktiviteter med code of conduct, Junior Ranger, ungdomsuddannelse, kompetenceudvikling af formidlere og frivillige, hertil kommer fælles evalueringskursus.

RIGSFÆLLESSKABETS VERDENSARVSSTEDER

Bestyrelse og råd var på en årlig fælles ekskursion den 8. oktober og afholdt fællesmøde i december. Ekskursionen gik til Verdensarvsstederne i Christiansfeld og Kongernes Jelling. Tak til Birgitte Sidenius Bjerg Lamp i Christiansfeld og Morten Teilmann-Jørgensen i Jelling for at vise rundt i weekenden og fortælle om organisering, økonomi, bemanding, aktiviteter og mål.

26 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

Formand og sekretariatsleder har deltaget i møde arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen med de danske verdensarvssteder. Her er nationalparken, sammen med Jelling og Parforce Jagtlandskaberne, udpeget som koordinatorer i forhold til samarbejdet med VisitDenmark

NORDENS VERDENSARVSSTEDER

Nationalpark Vadehavet har meldt sig ind i foreningen af nordiske verdensarvssteder, etableret i 2016.


FOCAL POINT

I 2016 blev Nationalpark Vadehavet det nationale focal point for Verdensarv Vadehavet, dvs. vi skal sikre korrekt brug af Verdensarv Vadehavets logo og skal fungere som omdrejningspunkt for kommunikationen af Verdensarven på den ene side, og på den anden side holde dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, UNESCO og verdensarvskollegerne i Holland og Tyskland.

BESTYRELSEN Syddansk Universitet, Janne Liburd, formand – udpeget Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand Esbjerg Kommune, Annemette Knudsen Andersen Fanø Kommune, Kristine Kaas Krog Tønder Kommune, Susanne Linnet Danmarks Naturfredningsforening, Britt Schack Hansen Friluftsrådet, Hanne Voetmann Landbrug & Fødevarer, Mikael Nørby-Lassen NATIONALPARKRÅDET Vadehavets Bådklubber, Svend Tougaard, formand Museerne i Vadehavsområdet Anne Marie Overgaard, næstformand Destination Sydvestjylland, Poul Therkelsen Sydvestjysk Udviklingsforum, Winnie Abildgaard Institut for Bioscience, Karsten Laursen Forsvarets Ejendomsstyrelse, Søren Malle GEUS, Merete Binderup LAG Tønder, Inger Lauridsen LAG Fanø, Jørgen Chr. Müller Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen Danmarks Fiskeriforening, Oluf Stenrøjl Kristensen Region Syddanmark, Henning Ravn Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Tuk Andreasen Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet, Bo Jessen Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye Vadehavskunstnerne, Niels Kongsbak SEKRETARIATET Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder Sara Lindholt, konsulent friluftsliv, adgang til naturen og landskabsplanlægning, økonomi Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent Anne Husum Marboe, konsulent kultur, trilateralt og Verdensarvssamarbejde (ansvar for logo mv.). Ansat pr. 1. september

EUROPARC

Nationalpark Vadehavet har meldt sig ind i foreningen Europarc, som samler Europas national- og naturparker.

Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde Danmarks Jægerforbund, Hans Christian Fuglsang Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen Digelagene, Kjeld Andreasen Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen Blåvandshuk) Nationalparkrådet, formand Svend Tougaard Nationalparkrådet, næstformand Anne Marie Overgaard

Lokalområderne: Marsken omkring Sneum Å, Randi Kragh Hansen Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær Varde Ådal, Ole Andreasen Marbækområdet, Claus Løth Fanø, Ole Mouritzen Fanø, Karen Boel Madsen Ribemarsken, Kent Rygaard Ribemarsken, Jens Lorenzen Mandø, Ove Nielsen Rømø, Jan Gravesen Rømø, Arne Hansen Tøndermarsken, Bodil Arbjerg Lundby Tøndermarsken, Niels Johansen

John Frikke, konsulent natur og naturhistorie Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær/frivilligkoordinator Ditte Hviid Dyrbo, formidlings- og udviklingskonsulent

Xenia Salomonsen tiltrådte midlertidig konsulentstilling april 2017 og stoppede i oktober 2017 med ansvar for OiV- og ViS-projekterne. Rebekka Nissen startede i praktikperiode i november 2017 og er nu i løntilskudsordning. Jannik Lorentzen og Jesper Tofft har været ansat på timebasis på konkrete projekter.

www.nationalparkvadehavet.dk 27


ØKONOMI 2017

Økonomien og nøgletallene for 2017 ser tilfredsstillende ud: ∙∙ 7,7 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet – Finanslovsbevilling ∙∙ Indtægter 10,9 mio. kr. inkl. Finanslovsbevilling ∙∙ Udgifter 11,1 mio. kr. Underskud dækkes af opsparing ∙∙ Eksterne fonds- og EU-midler 3,2 mio. kr. ∙∙ Akkumuleret opsparing 2012–2017 giver en opsparing på 2,6 mio. kr. ved årets udgang.

2012–2017

Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 2012–2017 viser følgende kurve. Den markerede linje er vores omsætning i mio. kr., mens den stiplede viser vores bevilling.

2018–2020

Fremtiden: Der er afsat 7,9 mio. kr. på Finansloven årligt i 2018, 2019 og 2020 til Nationalpark Vadehavet. Dernæst viser de 3–årige budgetter for 2018–2020 faldende omsætningstal, fordi indtægter fra eksterne projektmidler endnu ikke indgår i tallene. I takt med at der indhentes fonds- og EU-midler vil budgetterne ændre sig.

BUDGET 2017−2019 (I danske kroner)

Indtægter Udgifter

KOMMENTAR TIL BUDGET ∙∙ De øvrige danske nationalparker anvender deres budget til nationalparkaktiviteter, mens Nationalpark Vadehavet også indgår i omfattende møde- og projektaktiviteter i Trilateralog Verdensarvssammenhæng, Nationalpark Vadehavet skal fordele midlerne på flere aktiviteter. ∙∙ Der er skærpede krav fra Finansministeriet om ikke at flytte budgetter fra et kvartal til det næste og i særdeleshed overføre fra et regnskabsår til det næste. Derfor er der gnavet af opsparingen i 2017.

2018 2019 2020 9,6 mio. 9,7 mio. 8,7 mio. 10,9 mio. 9,6 mio. 8,4 mio.

OPGØRELSE AF BALANCEPOSTERINGER ULTIMO 2017 Opsparing........................................................................... 2.638.855 Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende........... 2.824.037 Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet.............. 259.611 Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter........................................................ 893.325

BEVILLING OG OMSÆTNING

Bevilling og omsætning Nationalpark Vadehavet 2012-2017 i mio. kroner. 16

14

12

10

8

6

4

2

0

2012

2013

28 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET

2014

2015

2016

2017


RESULTATOPGØRELSE 2017 INDTÆGTER Finanslovsbevilling Bevilling......................................................................... 7.700.000 Finanslovsbevilling i alt...........................................7.700.000 Øvrige indtægter NPV Vadehavets Vagerlag.................................................... 41.679 Øvrige indtægter i alt...................................................41.679 Indtægter eksternt finansierede projekter NPV Code of conduct.......................................................... 90.770 NPV Formidlingssamarbejde nationalparker......................... 76.050 NPV Interreg 5a NAKUWA................................................ 143.650 NPV IWSS........................................................................... 51.343 NPV Junior Ranger................................................................... 701 NPV Kompetenceudvikling formidlere....................................... 964 NPV Mit Vadehav.................................................................. 6.746 NPV Nationalparkdag........................................................... 5.607 NPV Oplevelser i Vadehavet – på tur i verdensarven............. 10.178 NPV Realdania – Steder i Landskabet............................. 2.125.680 NPV Region Syddanmark Lejrskole.................................... 133.964 NPV Strandtudse 15 juni fonden........................................ 168.581 NPV Ungdomsuddannelser.................................................... 3.855 NPV Vadehavets Formidlerforum koordination................... 197.609 NPV Verdensarvssteder i Syddanmark................................ 103.854 NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn......................................... 80.391 Indtægter eksternt finansierede projekter i alt......3.199.942 Indtægter i alt..........................................................10.941.621

Æg fra børsteorm, her ca. 3 gange større end de er i virkeligheden

UDGIFTER Udviklings- og driftsopgaver Administration, budget og bevilling............................... 1.240.914 Bestyrelse, råd og udvalg.................................................. 351.382 Nationalparkplan & beretning............................................ 17.877 NPV Bevaring af landskabet................................................. 3.022 NPV Code of conduct....................................................... 103.717 NPV Evaluering og monitering.......................................... 650.846 NPV Formidling og profilering........................................... 544.384 NPV Formidlingssamarbejde nationalparker........................ 38.986 NPV Forskning................................................................. 104.108 NPV Græsning................................................................. 269.864 NPV Hjemmeside , Facebook og nyhedsmail..................... 194.319 NPV Interreg 5a NAKUWA............................................... 141.765 NPV Interreg 5b Prowad Link............................................. 25.786 NPV IWSS.......................................................................... 98.403 NPV Junior Ranger............................................................... 1.450 NPV Kompetenceudvikling formidlere................................... 2.085 NPV Kystfugle.................................................................... 81.060 NPV Landsdækkende markedsføring..................................... 3.210 NPV Mandø..................................................................... 151.772 NPV Mit Vadehav............................................................. 375.521 NPV Mobil udstilling.......................................................... 16.377 NPV Mobilapplikation........................................................ 15.181 NPV Nationalparkdag........................................................ 51.608 NPV Nationalparkmagasinet............................................ 315.498 NPV Nationalparkpartner................................................. 562.755 NPV Nationalparkprodukter............................................... 36.719 NPV Nationalparkskib........................................................ 10.719 NPV Nationalparkskib – drift og vedligehold..................... 195.246 NPV Natur – projektudvikling og samarbejde..................... 39.774 NPV Naturprojekt Ribemarsken............................................ 2.176 NPV Oplevelser – projektudvikling og samarbejde.............. 78.319 NPV Oplevelser i Vadehavet – på tur i verdensarven.......... 292.910 NPV Overordnet sti- og rutenet.......................................... 11.247 NPV Porte til Nationalpark Vadehavet og verdensarv............. 8.133 NPV Prædation................................................................ 277.951 NPV Realdania – Steder i Landskabet............................ 2.294.502 NPV Realdania Tøndermarsken........................................... 10.158 NPV Region Syddanmark Lejrskole................................... 181.682 NPV Skiltning..................................................................... 17.967 NPV Strandtudse 15 juni fonden....................................... 264.644 NPV Støtte til eksterne projekter....................................... 481.584 NPV Støtte til lokale netværksarrangementer.................... 133.850 NPV Særlig natur............................................................. 130.604 NPV Temamøder og -hæfter............................................. 219.568 NPV Trilateralt Vadehavssamarbejde................................. 223.916 NPV Ungdomsuddannelser................................................... 5.076 NPV Vadehavets Formidlerforum koordination.................. 131.735 NPV Vadehavets Vagerlag................................................. 132.109 NPV Verdensarv............................................................... 102.996 NPV Verdensarvssteder i Syddanmark............................... 103.958 NPV Wadden Tide 2017................................................... 203.263 NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn...................................... 112.908 Udgifter i alt.............................................................11.065.604 Årets resultat..................................................................-123.983

www.nationalparkvadehavet.dk 29


EVALUERING 2013–2018 I loven om nationalparker og i bekendtgørelsen bag Nationalpark Vadehavet fremgår, at der hvert 6. år skal udarbejdes en redegørelse for og evaluering af nationalparkens aktiviteter. Nationalpark Vadehavet har i 2017 redegjort for og evalueret perioden 2013–2018. Her beskrives meget kortfattet evalueringsrapportens metode og konklusioner. Nationalpark Vadehavet har udarbejdet redegørelsen for aktiviteter og projekter. Til at understøtte redegørelsen er gennemført en række undersøgelser og analyser samt hentet statistisk materiale. Der er i evalueringen fokus på de direkte resultater og effekter af sekretariatets arbejde, mens de indirekte effekter ikke indgår. Sammenfatning og konklusioner er udarbejdet af ekstern konsulent.

SUCCES VIA SAMARBEJDE

Nationalparkens succes er direkte afhængig af, at der er skabt samarbejde med mange forskellige interessenter og aktører. Æren for succeserne skal derfor altid deles med mange andre. Igennem perioden er det blevet klart, at nationalparken i stigende grad har igangsat aktiviteter, der går på tværs af flere målsætninger. Det giver bedre resultater, gennemslagskraft, relevans og synlighed.

NATUR OG LANDSKAB

For natur og landskab er konklusionen, at det tager lang tid at få løbet i gang. Flere brede initiativer er på vej, bl.a. Mandø, mens de fokuserede indsatser fx Strandtudse-projektet og Prædationsprojektet er kommet hurtigere i gang. Derfor er det de mindre, fokuserede indsatser, der har båret mest frugt indtil nu.

KULTUR OG KULTURHISTORIE

Kultur og kulturhistorie karakteriseres ved færre aktiviteter, og at nationalparken ikke ejer bygninger, monumenter, kulturmiljøer og følgelig er overladt til at arbejde gennem andre, hvilket tager længere tid og giver nogle begrænsninger. Det er lykkedes i et vist omfang.

SYNLIGHED

I forhold til synlighed, at skabe adgang og formidling viser evalueringen, at adgang er i tæt sammenhæng med code of conduct og visitor management, som nationalparken har taget hul på at tackle sammen med partnere og brugere. Friluftsturis-

meprojektet etablerede en række fysiske rekreative faciliteter. Mit Vadehav støttes og samarbejdet med VFF fungerer. Men det er især på formidlingsområdet, at det er lykkedes med magasin, web, Facebook, temapublikationer mv. Her er nationalparken kommet længst.

SAMSPIL MED OMVERDENEN

Samspillet med lokalsamfundene og erhvervsudvikling er kommet i gang, især med partnerprogrammets videndeling, partnerdag, nationalparkdag. Kapacitetsopbygningen er igangsat med lokalbefolkningen, især igennem foreninger og interesseorganisationer. Partnerskaberne betyder, at der er igangsat aktiviteter der ligger langt udenfor nationalparkens egen økonomi og formåen. Kendskabet til og udbyttet af nationalparken kan stadig forbedres.

FORSKNING, TRILATERALT SAMARBEJDE OG VERDENSARV

Forskning, trilateralt samarbejde og Verdensarv viser, at der er nedsat et forskningsudvalg, der har afviklet forskningsdage, bidraget til Trilateralt Forskningssymposium samt indspil til Ministerdeklarationen i Leeuwarden 2018. Samarbejdskonstellationer nationalt og internationalt har givet nationalparken en stemme, der er styrket i perioden, og en indflydelse, der er større end organisationens størrelse tilsiger på Verdensarv og trilateralt samarbejde.

ORGANISATION

I forhold til organisation og progression siger evalueringen, at organisationens styrende organer har undergået en positiv udvikling i perioden. Der er mobiliseret penge og arbejdskraft til aktiviteter. Andre end nationalparken fortæller om nationalparken, og det er meget positivt. Den brede direkte erhvervsudvikling er mindre tydelig. Dog opleves stigende afsmittende effekter for lokalbefolkning og erhvervsliv, som forventes at stige fremover.

KONKLUSION Konklusionen er derfor, at nationalparken i høj grad har arbejdet med og opnået resultater indenfor de lovfæstede hovedformål og de 12 opsatte målsætninger. Der er indhentet vigtig viden i perioden i forhold til det at drive en nationalpark i samspil med omverdenen. Der har fundet en konsolidering sted, som er særdeles vigtig for den fremtidige indsats. Der er mange opgaver og muligheder, som stadig udestår og venter. I øvrigt henvises til Evalueringsrapporten, som fremgår af www.nationalparkvadehavet.dk.

30 ÅRSRAPPORT 2017 NATIONALPARK VADEHAVET


Evaluering af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–18

Evaluering af

Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–18 #Debatoplæg til ideer og forslag til aktiviteter og projekter til nationalparkplan 2019–2025

DEBATOPLÆG TIL NATIONALPARKPLAN 2019–2025 Til udarbejdelse af den nye nationalparkplan 2019–2025 er udarbejdet et debatoplæg og en procesplan. Begge kan hentes på www.nationalparkvadehavet.dk Helt kort kan siges, at der skal hentes idéer og forslag til den nye plan frem til 25. marts 2018 hos borgere og interessenter. Derefter skrives udkast til den nye plan, som kommer i høring henover sommerperioden. Den rettes til først på efteråret og skal ligge klar primo december 2018. Strukturen i den nye plan er ændret, så der arbejdes med seks indsatområder, der rummer de tolv målsætninger:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Natur og landskab Kultur og kulturhistorie Friluftsliv Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling Lokalsamfund, erhverv og turisme Trilateralt Vadehavssamarbejde og Verdensarv

Kommunikation og evaluering er tværgående aktiviteter.

www.nationalparkvadehavet.dk 31


Sekretariatet, Havnebyvej 30 DK–6792 Rømø, tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk