Nationalpark Vadehavets Årsrapport 2016

Page 1

Ă…rsrapport 2016


Udsigten fra Nordby mod Esbjerg. Foto: Colourbox

2

Ã…RSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Indholdsfortegnelse Forord................................................................................................................................................................. 5 Vision, strategi og mål......................................................................................................................................... 7 Aktiviteter og projekter...................................................................................................................................... 12 Kommunikation og synlighed............................................................................................................................. 22 Støtte og tilskud................................................................................................................................................ 27 Organisation..................................................................................................................................................... 28 Økonomi........................................................................................................................................................... 30

Titel

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet

Udgiver

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Online www.nationalparkvadehavet.dk www.facebook.com/Vadehavet Tekst/fotos

Nationalpark Vadehavet

Layout

Kirk & Kløgt

Copyright

Nationalpark Vadehavet, må citeres med kildeangivelse

Distribution

Elektronisk og print

Forsidefoto

Rømø, Ditte Hviid

www.nationalparkvadehavet.dk

3


Priler. Foto: Destinations Sydvestjylland

4

Ã…RSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Forord Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet sin årsrapport for 2016, som er den fjerde i rækken. Årsrapporten vil fokusere på vores mangeartede aktiviteter og gennemførte projekter for at skabe bedre natur, at få flere ud at opleve naturen og kulturen »på den gode måde« samt vores aktiviteter, der skal bidrage til udvikling af turisme og erhverv. Årsrapporten vil kort repetere vision, strategi og mål. Dernæst opsummeres aktiviteter og projekter. Til sidst belyses forhold omkring økonomi, organisation, synlighed og kommunikation. Nationalpark Vadehavet er ikke kun sekretariatet. Nationalpark Vadehavet er alle os, der lever, arbejder og færdes i nationalparken. Nationalparkens mange aktiviteter er derfor gennemført for og sammen med vore mange samarbejdspartnere og interessenter. Tak til alle, der har bidraget med stort og småt, lokalt, nationalt og internationalt. Nationalpark Vadehavet er på vej ind i de sidste år med nationalparkplan 2013– 2018. Derfor er der i 2016 udarbejdet et design for redegørelse for og evaluering af nationalparkens aktiviteter, som gennemføres i 2017 og lægger grunden for en ny nationalparkplan, som skal være færdig i 2018. I 2016 fik vi udarbejdet en ny kommunikationsplan, som kortfattet fortæller, hvad vi vil med nationalparken, og illustrerer, hvordan vi vil nå målene og løse opgaverne. Nationalpark Vadehavet er geografisk set Danmarks største nationalpark, men på andre måder er vi også større, fx har vi flere konventionelle såvel som økologiske landmænd end nationalparkerne i Thy og Mols Bjerge har tilsammen. Vi er Danmarks eneste internationale nationalpark, og vi indgår i et forpligtende trilateralt samarbejde om beskyttelse af Vadehavet med Tyskland og Holland, ligesom vi deler Verdensarven med Tyskland og Holland. Status som UNESCO's Verdensnaturarv deler vi med godt 200 steder på planeten, heriblandt Grand Canyon, Serengeti-sletten og andre fantastiske steder på jorden. Det gør os stolte. Det giver muligheder. Det medfører krav om kvalitet. Det forpligter. God læselyst!

Med venlig hilsen

Janne Liburd Formand for Nationalpark Vadehavet

www.nationalparkvadehavet.dk

5


6

Ã…RSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Vision, strategi og mål Nationalpark Vadehavets vision, mission og målsætninger blev formuleret i »Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–2018 Danmarks Internationale Nationalpark«. Planen blev udarbejdet før udnævnelsen til Verdensarv. Der var derfor behov for at indskrive Verdenarven i målsætningerne, hvilket er sket med udarbejdelsen af vores strategi 2016–2022, der tillige fastlægger de strategiske principper

for Nationalpark Vadehavets arbejde. I 2017 skal der evalueres på nationalparkplanen og efterfølgende tages hul på udarbejdelsen af en ny nationalparkplan 2019–2023, hvor strategien vil blive skrevet ind.

VISION

∙∙ Nationalpark Vadehavet skal arbejde med færre, større og prioriterede projekter. Projekter præsenteres for bestyrelsen med opmærksomhedspunkter

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

STRATEGI Nationalpark Vadehavet formulerede en strategi for 2016– 2022 i efteråret 2015. Heri fastlægges, at Nationalpark Vadehavet arbejder for naturen og kulturlandskabet og for, at naturen bliver et aktiv for en bæredygtig udvikling af området. Det er hele den bærende idé bag vores arbejde og eksistens. ∙∙ Vi arbejder desuden for at få flere ud i naturen »på den gode måde« samt på at skabe udvikling, dvs. turisme, erhverv og bosætning. Strategien har formuleret et sæt strategiske principper for den måde, vi vil arbejde på.

∙∙ Nationalpark Vadehavet skal igangsætte, men ikke drifte aktiviteter, selskaber eller andet. Dette kan kun komme på tale, hvis der foreligger en klar exitstrategi og et dokumenteret grundlag i forhold til økonomi og ressourcer. ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal påtage sig rollen som facilitator i relevante sammenhænge, så private og offentlige vadehavsaktører bindes sammen i værdiskabende, nyttige og integrerede løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling for området. ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal være en attraktiv samarbejdspartner, der indgår med faglighed og sikkerhed i leverancerne, sådan at kvalitet og niveau i opgaveløsningen forbedres.

∙∙ Nationalpark Vadehavet skal omhyggeligt udvælge og prioritere de projekter, vi går ind i, så de sikrer en højere grad af målopfyldelse på tværs af de 12 målsætninger, således at natur- og kulturlandskabsforbedrende initiativer får præference, og at de er funderet på faglighed og viden. ∙∙ Nationalpark Vadehavet skal geare sine midler i forhold til ekstern medfinansiering, så der kommer flere midler at arbejde med til gavn for os alle i området.

Økonomisk

Bæredygtighed Socialkulturel

*Definition: Bæredygtighed blev defineret i 1987 i FN-rapporten »Our Common Future«, og på dansk populært kaldet »Brundtlandrapporten« efter kommissionens formand Gro Harlem Brundtland, hvor bæredygtighed er det, »som skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov«. Bæredygtighed opgøres typisk ud fra tre bundlinjer.

Miljømæssig

www.nationalparkvadehavet.dk

7


MÅL OG INDSATSER 1. Bevaring af væsentligste naturlige naturtyper 1.a Projekter til fremme af naturindhold for klit, marskenge, forstrande

4. Specifikke kultur-/historiske miljøer og -elementer bevares, synliggøres, tilgængeliggøres

1.b Undersøgelse af sårbare naturtyper + igangsætte tiltag til bevaring

4.a Bevarelse af kulturhistoriske miljøer/elementer inkl. bevarende lokalplaner

1.c Forsætte projekter der udvikler naturens mangfoldighed

4.b Initiativer til formidling af internationale værdier + maritim kulturhistorie

1.1 Afgræsning som naturforbedring 1.2 Forbedre forhold for især engfugle 1.3 Plan for særligt truet natur 1.4 Øge naturindhold i klit og klitheder 1.5 Øge viden om Vadehavets natur

4.c Bevaringstiltag + synliggørelse af kulturhistoriske elementer via støtteordninger 4.d Plan for undersøgelser og udgravninger 4.e Kulturhistoriske hensyn indgår ved evt. ændring af nationalparkens grænser 4.f Støtteordninger og uddannelsestilbud 4.g Støtte undersøgelser og udgravninger

2. Bevaring af kulturlandskabets natur

4.1 Overblik over bevaringsværdige bygninger + oplyse om nænsom renovering

2.a Gennemføre konkrete projekter for styrkelse af naturkvaliteten

4.2 Fond til bevaringsværdige bygninger

2.b Fremme driftsformer der sikrer marsklandskabet

4.4 Plan for arkæologiske udgravninger

2.c Plan for klæggrave

4.5 Formidle områdets kulturhistorie

2.d Indsats på lysåbne arealer, ferskvand og plantager

4.6 Øge gensidig kulturhistorisk viden og samarbejde

2.e Transformere erfaringer til nye handlinger

4.7 Trilateralt samarbejde for at sikre maritime og arkæologiske værdier

2.f Forundersøgelse til større å-genopretninger

4.3 Fremme bevarende lokalplaner mv.

2.1 Forbedre naturindhold på ferske enge 2.2 Plan for og forøgelse af naturindhold i klæggrave

5. Styrkelse af friluftsliv, natur- og kulturoplevelser 3. Geologiske formationer og karaktergivende landskaber bevares og synliggøres 3.a Fremme naturens dynamik i nye områder + forundersøge nye områder

5.a Samlet plan for rekreativ infrastruktur, især stier og ruter 5.b Forbedrede muligheder for friluftsliv inklusiv for handicappede 5.c Informere om natur/kultur/historiske oplevelser 5.d Forstærke rekreativ infrastruktur og støttepunkter

3.b Bevarings- og udviklingsplan for karaktergivende landskaber

5.1 Udvikle rekreativ infrastruktur inkl. for handicappede

3.c Projekter til at fremme fri dynamik på landskabsområdet

5.3 Digitale projekter på friluftsliv

3.d Implementere bevaringsplan 3.b

5.4 Eventudvikling

5.2 Samlende platform for rekreative interessenter

3.e Udpege særligt karakteristiske landskabsformer 3.1 Vurdere initiativer og steder til genskabelse af naturens frie dynamik 3.2 Bevarings- og udviklingsplan for landskaber

6. Udvikling af bæredygtig turisme 6.a Strategi for bæredygtig turisme i samarbejde med lokale og trilateralt 6.b Vurdere konsekvenser af brug af natur/kulturområder 6.c Fremme af oplevelsesøkonomien 6.d Øge oplevelsesindustriens kendskab og service mht. nationalparken 6.e Forstærkelse af ovenstående 6.1 Synliggørelse af nationalparken 6.2 Samarbejde med turismesektoren 6.3 Trilateral strategi bæredygtig turisme 6.4 Indgå i Interreg-projekt »Natur & Turisme«

8

ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


7. Sårbare områder beskyttes

10. Udvikling i samspil med omgivelserne

7.a Beskyttelse af sårbare områder

10.a Stimulere bosætning og aktivere lokalbefolkning

7.b Undersøge forstyrrelseseffekter og imødegå samme

10.b Udvikle bæredygtig erhvervsfremme især lokale produkter

7.c Sikre sårbare områder mod slitage/forstyrrelse

10.c Etablere erhvervssamarbejder

7.1 Oversigt over sårbare områder

10.d Samarbejde med danske nationalparker

7.2 Iværksætte beskyttelsesforanstaltninger

10.e National formidling af natur- og kulturhistorie 10.f Samarbejde med udenlandske nationalparker

8. Natur- og kulturformidlingen skal styrkes 8.a Samlet formidlings-/brandingkoncept 8.b Markedsføre Nationalparken sammen med centrale aktører 8.c Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum, Kulturregion Vadehavet, Destination Sydvestjylland 8.d Udvikling af informationsmaterialer og -redskaber 8.e Projekter og aktiviteter synliggøres

10.g Udveksling med andre nationalparker for medarbejdere, studerende med flere 10.1 Understøtte lokalsamfunds udvikling 10.2 Støtte udvikling af nationalparkprodukter 10.3 Retningslinjer for brug af logo 10.4 Fremme bæredygtig erhvervsudvikling 10.5 Samarbejde med andre nationalparker 10.6. Bestyrelse arbejde for støtteforening

8.f Udbygge formidlingsindsatsen 8.g Udbygge faciliteter og servicefunktioner 8.1 Samarbejde om formidling af nationalparkens værdier 8.2 Skiltningskoncept udvikles, implementeres 8.3 Målrettet information om nationalparken 8.4 Formidling af nationalparken i info-centre, museer osv. 8.5 Evaluering, udvidelse af koncept til alle formidlingscentre 8.6 Synliggøre nationalparken

11. Verdensarv Vadehavet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal styrkes 11.a Trilaterale grænseoverskridende projekter 11.b Samarbejde med Vadehavsforum og nationalparkerne 11.c Verdensarv status 11.d Trilateralt samarbejde forstærkes 11.1 Deltage i processen om Vadehavet som verdensarv område 11.2 Bidrage, deltage i grænseoverskridende Vadehavssamarbejde

9. Forskning og undervisning skal styrkes 9.a Mit Vadehav udvikles/anvendes som officielt undervisningsprogram

12. Monitorering og evaluering

9.b Udvikle International Vadehavsskole

12.a Overvågningsprogram

9.c Etablere tværdisciplinær forskningsplatform i Danmark + koordinere Trilateralt

12.b Evaluere målopfyldelse

9.d Samarbejde med uddannelser om praktik, phd mv.

12.2 Evaluere indsats

9.e Inddrage faglig rådgivning i naturgenopretningsprojekter

12.1 Udvikle moniteringsprogram

9.f Forskningsfond 9.g Mit Vadehav indgår fra folkeskole til universitet i uddannelser 9.h Udvikle fysiske faciliteter for forskning og uddannelse 9.1 Øge forståelsen for nationalparken hos børn og unge 9.2 Forstærke forskning i nationalparken

www.nationalparkvadehavet.dk

9


PULS

DET VIL VI MED NATIONALPARK VADEHAVET

KOMMUNIKATIONSPLAN I 2016 fik vi udarbejdet en kort og letforståelig kommunikationsplan, hvor bl.a. bestyrelse, råd og partnere har bidraget. Tak for det. Kommunikationsplanen PULS – DET VIL VI MED NATIONALPARK VADEHAVET tager afsæt i vores vision og mission samt rummer vores værdier DEDIKERET, UERSTATTELIGT, INSPIRERENDE, hvilket er de samme værdier, som Verdensarv Vadehavet hviler på. udstillinger, undervisning og forskningsformidling skal indgå som led i synliggørelsen af nationalparken.

Samarbejdet med vores stærke samarbejdspartnere agter vi at intensivere ved at gøre dem til nationalparkens og Verdensarvens formidlere og kommunikationskanaler igennem contentmarketing-samarbejder. Konkret vil vi stille fotos, videos og tekster til rådighed, som alle partnere kan anvende på egne kommunikationsplatforme.

Vi agter at igangsætte et større samarbejde med kommunerne, Naturstyrelsen og ikke mindst vores formidlingspartnere i Vadehavets Formidlerforum (VFF) om at etablere porte til nationalparken og Verdensarven med skiltning og formidlingsstøttepunkter rundt i landskabet. Det skal bindes sammen af ruter og fortællinger til samlede oplevelser.

Vi vil fortsat arbejde med traditionelle kommunikationskanaler såsom PR, publikationer, hjemmeside, sociale medier og events. Men også ansøgninger og lobbyisme, skiltning og

Derimod vil vi ikke arbejde med traditionel marketing og salg. Det overlader vi til vores dygtige partnere.

Fokusområde

Udvikling af ruter og fagligt indhold

Vadehavsprodukter

Kerneområde

Fokusområde

Kommunikationsplanen definerer et kerneområde og fire fokusområder.

Bedre natur

Uddannelse og forskning

Kommunikationsplanen definerer ét kerneområde og fire fokusområder.

10 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET

Beboerstolthed


UDFO UDFORSK

DEN VÆRDIFYLDTE HISTORIE

VISION

Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt.

MISSION

Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede. Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls. Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn.

En stor historie kort fortalt Historien om Vadehavet handler om liv og pladsen til at leve det. Målestokken bruger store tal: Titusinder af år. Millioner af fugle. Milliarder af liter vand. Det handler om tiden lige nu og de næste titusinde år.

VORES MISSION beskriver det, vi gør for at nå målet Helt kort formuleret lyder missionen: Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavet. Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet, de geologiske værdier og områdets kulturhistorie. Vi styrker mulighederne for at opleve områdets værdier. Vi støtter op om forskning, undervisning og formidling. Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv. Og vi arbejder fokuseret på at udvikle samarbejdet med Holland og Tyskland om verdensarven.

VÆRDIER

Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle med et fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og skabe unikke produkter, du kan købe og smage.

Her fortæller vi historien helt kort. Du kan læse, hvad vi vil med Nationalpark Vadehavet. Du kan udforske vores drøm, formål, værdier og indsatser. Du kan se forskellen mellem Nationalpark Vadehavet som område og de personer, der virker som sekretariat. Vi beskriver vores strategier og giver eksempler på, hvordan vi vil løse opgaverne og nå målene.

VORES VISION sætter målet for vores virke Visionen er vores drøm. Og når drømmen bliver til virkelighed, er Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker

VORES VÆRDIER handler om måden, vi arbejder på Vi bygger på samme værdiord, som verdensarvsarbejdet gør: Dedikeret. Uerstatteligt. Inspirerende. Men vi har præciseret værdierne ved at spørge ind til, hvad vi gør og oplever, når livet i Vadehavet er bedst: •

Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser, du vil tage til dig - og med dig - videre i dit liv.

Men først får du vores kernefortælling. Den beretter om områdets særlighed. Håber, du kan lide den.

Foto: John Frikke

Foto: John Frikke

Vi brænder for at fortælle om området. Vi lever vores værdier: Vi er dedikerede til samarbejdet. Dagligt oplever vi naturen tæt på. Ser fugletrækkene. Mærker tidevandet. Erkender, at Vadehavet er uerstatteligt. Og alle vores historier viser, at Vadehavet producerer kerneminder hos de mennesker, som bruger området. Området inspirerer til et rigere liv.

Foto: John Frikke

Vi har samlet vores indsatser i fem fokusområder Som nationalpark har vi meget store mål. For at indfri dem skal der ændres holdninger, skabes alliancer, investeres og flyttes både samfundspolitiske og fysiske hegnspæle.

Vi ser os som muliggøreren, der kan samle de mange interessenter, der vil være med til at nå det overordnede mål for Nationalpark Vadehavet. Den rolle udlever vi ved at: • formidle viden bredt • facilitetere udvalgte processer og projekter - og... • igangsætte og drive prioriterede nøgleprocesser og -projekter Som drivkraft har vi den størst mulige ressource. Nemlig en drøm, som samler området, forskere og interessenter. Visionen om at benytte, bevare og udvikle det uerstattellige Vadehav for fremtiden. Vi realiserer drømmen gennem fem fokusområder. De kommer, hvis du bladrer.

Foto: John Frikke

Foto: John Frikke

Vores kerneopgave

aktiv naturpleje

beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer

beskyttelse af særlige naturområder/sårbar natur

Fokus: Nationalparkprodukter For både at øge kendskabet til Vadehavet og være med til at udvikle det lokale erhvervsliv yder vi en indsats for at udvikle vadehavsprodukter. Det gør vi gennem:

Fokus: Content og ruteudvikling Vi ønsker at gøre Vadehavet og verdensarven kendt og vil fremme en bæredygtig brug af området. Det gør vi med dette fokusområde, der omfatter indsatser for at:

samarbejde med andre Nationalparker

synliggøre Verdensarven

udvikling af partnerskaber med de omgivende samfund og udvikling af bosætning - konkret samarbejde mellem landmænd, NGO’er, detailkæder og andre kerneinteressenter

øge det trilaterale samarbejde

projekt græsning - som også er en del af indsatsen for at beskytte karakteristiske landskaber og geologiske formationer

Foto: John Frikke

udvikle friluftsliv-, natur- og kulturoplevelser

fremme bæredygtig turisme- og friluftsudvikling - code of conduct

øge samarbejdet med andre nationalparker

udvikle nye fødevarer og forædling af disse

Foto: John Frikke

Fokusområder

Beboerstolthed

Udvikling af ruter og fagligt indhold

Vadehavsprodukter

Kerneopgave: Bæredygtig naturudvikling/genopretning Vi er aktive i en række projekter, hvor målet er at bevare og udvikle vores naturområder, de geologiske formationer samt beskytte sårbare områder. Det er hjerteblodet i opgaven. Arbejdet for bedre natur er og bliver vores kerneopgave. Projekterne omfatter:

beskyttelse og udvikling af kulturlandskabet

Uddannelse og forskning

Fokusområder

Bedre natur

Bedre natur

Foto: John Frikke

Fokusområder

Udvikling af ruter og fagligt indhold

Vadehavsprodukter

Kerne område

Det var en gang for længe siden. Vi havde været på ferie. Og da vi kom hjem, stod jeg lidt sammen med min datter og kiggede ud mod horisonten. Så udbrød hun: Dejligt at være hjemme. Her kan man strække øjnene. Svend Tougaard

Fokus område

UDLEV

“ Her kan man strække øjnene ... “

Fokus område

Vores fundament

Foto: Colin Seymour

Fokusområder

Beboerstolthed Uddannelse og forskning Fokus: Beboerstolthed Den vigtigste ressouce ved en destinationsudvikling er befolkningen i området. Uden stolthed over området kommer man ingen vegne. Vi mærker stoltheden hver dag. Den er i området. Vores opgave er at udvikle den yderligere. Det gør vi gennem projekter som:

Fokus: Uddannelse og forskning For at sikre bedre natur fremmer vi forskningsindsatsen i Vadehavet. Og for at få nye generationer til at opdage den enorme ressource, vi har lige uden for kysten, hjælper vi skoler og institutioner til leg og læring i Vadehavet under overskriften ‘Mit Vadehav’. Indsatserne omfatter: • • •

styrkelse af naturformidling og kommunikation styrke forskning og uddannelse relateret til Vadehavet vadehavsskibet som sejlende platform for formidling, undervisning og forskning ude på vaden forskningsdagen og samarbejde med forskere i især Holland og Tyskland

Foto: Visit Ribe

Vadehavsfestivalen

nationalparkdage

ambassadørprogram

partnerdage

temadage

lokale oplæg og foredrag

tilskud til lokale arrangementer og aktiviteter, der positivt understøtter eller formidler områdets natur, kultur mv.

“ Kan nydes hele året ...“ Vadehavet fascinerer hver eneste dag året rundt. Hver dag er forskellig. Fra forårets friske græs og spæde start. Over sommerens døsende varme. Til høstens gavmildhed og vinterens barske storme, hvor du kan blive blæst igennem og mærke naturens kraft.

Foto: Red star

Foto: Tandrup Naturfoto

Vores stærke samarbejdspartnere

UDSYN

Øvrige kommunikationskanaler

Verdensarven Turisme- og erhvervsorganisationer

Beboere

Kommuner

Interesseorganisationer Skoler og uddannelsesinstitutioner

Fra samarbejdspartnere til kommunikationskanaler Vores partnerskaber er altafgørende for vores succes. Det er gennem det aktive samarbejde med partnere som kommuner, nationale, regionale og lokale turisme- og erhvervsaktører, de trilaterale partnere, formidlere, interesseorganisationer, beboere og andre partnere, at vi sikrer den nødvendige fremdrift.

Foto: Tandrup Naturfoto

Events

Øvrige nationalparker

Publikationer

Medier

Stærke partnerskaber

Nyhedsbrev og sociale medier

Fanø

For at gøre det komplicerede let at gå til, vil vi formidle vadehavshistorien i en række forskellige snit - eller kapitler, om du vil. Vi kan lægge et historisk snit, der viser udviklingen fra istid til offshore. Vi kan fortælle om Vadehavets madkultur og udvikling af samme. Og vi kan lave et kapitel, hvor vi fx sammenligner Tøndermarsken med Varde Ådal.

Den historiske rute Den kunne starte med istiden fx ved Myrthuegård. Den kan have et knudepunkt i Ribe VikingeCenter med havnemiljøet og vikingehistorier. Den kan fortsætte i middelalderbyen Ribe. Gå videre op gennem historien over Tirpitz og ende med et fremtidsperspektiv i Esbjerg og off-shoreeventyret. Fugleruten Fugleruten vil oplagt starte i Vadehavscentret. Stikke af til forskellige fugleobservationsposter. Og kan gå over Fiskeri- og Søfartsmuseet til Varde Kommunes kommende oplevelsescenter ved Blåvandshuk

PR Skilte, udstillinger m.v.

Foto: John Frikke

Porte til nationalparken og Verdensarven

En samlet online-indgang til oplevelserne For at få fuldt udbytte af Vadehavets fascinerende historie kræver det viden. Man kan stå på toppen af Ribe Domkirke, kigge ud og affærdige Vadehavet med et: Det er godt nok fladt. Men når man finder ud af, at der to gange i døgnet strømmer lige så meget vand ud og ind af Vadehavet, som der er i Kattegat, begynder man at ane de voldsomme kræfter, der er på spil. Når man opdager, at den biologiske produktion per kvadratmeter er større i Vadehavet end i regnskoven, bliver man overrasket. Når man får at vide, at over 12 millioner trækfugle er afhængige af Vadehavets gavmilde spisekammer, erkender du, at området er uerstatteligt.

Esbjerg

Hvert kapitel skal startes fra sin port og trække tråde af ligheder og forskelligheder ud i området. Dermed inspirerer vi brugerne til at søge oplevelser på tværs af området. Et par eksempler kunne være:

Ansøgninger, lobbyisme m.v.

Porte til nationalparken og Verdensarven

Varde

Særlige porte til området Vadehavshistorien er kompleks. Den favner historie, kultur, natur, landskaber og landskabernes udvikling. Den rummer også beboernes kulturhistorie - og meget mere.

Hjemmeside

Det politiske landskab

Foto: Bent Schulz

Porte til nationalparken og Verdensarven

Annoncer

Det trilaterale samarbejde Nationale og regionale myndigheder

Det gælder i projektarbejdet. Og i vores kommunikation.

Foto: Anna Overholdt

Undervisning - og forskningsformidling

Ribe

Der skal viden til Meget af det, der foregår i Vadehavet, er skjult for det blotte øje. Det kan vi råde bod på med et online-medie, der på stedet fortæller, hvad du ser (og ikke ser). Du kan opleve forskellen på ebbe og flod på 20 sekunder. Du kan se sort sol om sommeren. Samtidig kan vi samle de forskellige snit i vadehavshistorien og præsentere dem, så du kan hoppe fra snit til snit med et tryk på en knap - og blive inspireret til at komme rundt i området.

Manø

Rømø

De forskellige snit/kapitler i Vadehavshistorien bindes sammen via en app eller en mobilvenlig hjemmeside, hvor gæsten kan hente viden og inspiration

Hvem, hvad, hvorfor og hvordan Her får du historien om Nationalpark Vadehavet helt kort: Hvem er vi? Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det? Og hvordan vi har tænkt os at komme i mål med vores store drøm: At gøre Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et område med værdier i verdensklasse - og sørge for, at nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

PULS

DET VIL VI MED NATIONALPARK VADEHAVET

Forsidefoto: Anna Overholdt Udgivet af: Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Tønnisgaard Havnebyvej 30 6792 Rømø Tlf.: +45 72 54 36 34 vadehavet@danmarksnationalparker.dk

List Tønder Hvis du vil vide mere om Nationalpark Vadehavets strategier, handlingsplaner og projekter, så kig ind på vores hjemmeside: nationalparkvadehavet.dk Foto: Anna Overholdt

www.issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/pixibog_til_web

www.nationalparkvadehavet.dk 11


Aktiviteter og projekter I det følgende beskrives de aktiviteter, vi har afsluttet i 2016 eller er i gang med. Hver af aktiviteterne er anført med de målsætninger, som den enkelte aktivitet realiserer. Aktiviteterne er fordelt på vores primære indsatsområder.

Mere og bedre natur MÅLSÆTNING 1, 2, 3, 7 og 11

Flere skal ud og opleve nationalparken på den gode måde

Undervisning, forskning og evaluering MÅLSÆTNING 9 og 12

MÅLSÆTNING 4, 5 og 8

Bæredygtig udvikling af turisme og erhverv MÅLSÆTNING 6 og 10

12 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Mere og bedre natur – målsætning 1, 2, 3, 7 og 11 MANDØ Ultimo 2016 underskrev Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet en aftale om at investere i forbedringer af naturforholdene, etablering af rekreative faciliteter for naturinteresserede og udvikling af turismen (ikke flere turister, men mere indbringende turister) på Mandø. Med i projektet er også Naturstyrelsen og Business Region Esbjerg. Det er afgørende for projektets succes, at det lykkes at gennemføre en jordfordeling. Den Danske Naturfond er klar til at investere 20–25 mio. kr. Esbjerg Kommune 2,8 mio. kr. og Nationalpark Vadehavet 1 mio. kr. Nationalparken bliver projektleder på udvikling af rekreative faciliteter og turisme samt herunder fundraising, så der kan etableres konkrete faciliteter.

SAMARBEJDE OM NATUREN I NATIONALPARK VADEHAVET Nationalpark Vadehavets sekretariat holder løbende møder med medarbejdere fra vadehavskommunerne og Naturstyrelsen samt repræsentanter fra relevante organisationer for at sikre koordination og samarbejde. Desuden inddrager vi specialister og konsulenter, hvor det skønnes relevant. Der er etableret en række vigtige samarbejdsflader, som udmøntes i konkrete naturprojekter om fx kystfugle, ensianblåfugl og strandtudse, ligesom der arbejdes videre med at igangsætte engfugle- og græsningsprojekter på Rømø, Mandø og Fanø. Ikke mindst har det gode samarbejde medvirket til, at Den Danske Naturfond vil bidrage til det meget spændende naturprojekt på Mandø,

som er omtalt herover. I 2016 er der kommet skub i flere naturprojekter, som nu er bragt fra papir og ud i naturen.

KYSTFUGLEFORVALTNING Nationalpark Vadehavet understøtter projekter der skal forbedre beskyttelsen af ynglende kystfugle som terner og præstekraver på strande og i klitområder, hvor der er konflikter med menneskelige aktiviteter. Der er produceret en folder, en infotavle og skilte samt lavet forsøg med elektronisk hegning og skræmmelyde. Hertil kommer, at der er indkøbt et rævesikkert hegn til vigtige yngleområder på Fanø Nordspids. Initiativerne udføres i vigtige yngleområder på Skallingen, Fanø og Rømø sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og vadehavskommunerne.

GRÆSNINGSUDVALG OG ENGFUGLE Der er nedsat et græsningsudvalg i Nationalpark Vadehavet. Sidstnævnte har afventet juridiske svar på mulighederne for de forskellige juridiske selskabskonstruktioner nationalparken kan indgå i. Det er besluttet at arbejde med en foreningsmodel. Der er også udarbejdet et udbud til en forretningsplan for græsningsforeningen. Med i samarbejdet er landbrugsorganisationerne, lodsejere, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og SAGRO. Der arbejdes i første omgang med konkrete muligheder for at få etableret mere græsning i bl.a. Ribemarsken, på Fanø og i Varde Ådal. I 2016 blev der i samarbejde med Fanø Kommune hegnet næsten 200 hektar klithede, klit og strandeng på det sydlige Fanø.

Mandø og Låningsvejen. Foto: John Frikke

www.nationalparkvadehavet.dk 13


Paddeskrab på Skallingen. Foto: John Frikke

Stude afgræsser Skallingen. Foto: Thorkild Jensen

Fælde sættes i prædationsprojektet. Foto: Danmarks Jægerforbund

14 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Parallelt arbejder vi på at udvikle nationalparkfødevareprodukter, især kød fra lam og stude. Der arbejdes på en forretningsplan sammen med landbrugsrådgivningen SEGES, og møder har været afholdt med Coop og andre interessenter. Projektet gennemføres i fællesskab med Danmarks øvrige nationalparker.

PRÆDATIONSPROJEKT En koordineret indsats mod prædatorer (her ræv, mink, mårhund og krage), der æder æg og unger af jordrugende ynglefugle i seks delområder på Fanø, Mandø, Rømø og ved Sneum Digesø er igangsat. Projektgruppen består af Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, udvalgte konsulenter og Nationalpark Vadehavet. Projektet har uddannet 35 jægere, som nu indgår som frivillige reguleringsjægere. Opsætning af fælder, kameraer m.v. er igangsat, og der er udgivet en folder, som kort fortæller om den lidt kontante form for naturforvaltning. Ud over kurserne er der i årets løb holdt et erfamøde og udgivet et nyhedsbrev om projektet, ligesom projektet var afsæt for at det årlige møde mellem Danmarks Jægerforbund og nationalparkerne afholdt i Nationalpark Vadehavet.

KLÆGGRAVE – SNEUM DIGESØ Genopretningen af Sneum Digesø blev, efter aftale med Darum-Tjæreborg Digelag, gennemført i efteråret 2015, og samarbejdet med Esbjerg Kommune om at pleje og forbedre naturen i området er fortsat i 2016. Det vellykkede projektområde er meget besøgt af både fugle og mennesker, og blev i øvrigt på Wilhjelm-konferencen i november 2016 fremhævet som et rigtigt godt eksempel på et godt naturprojekt. Der er fortsatte drøftelser med Naturstyrelsen (som ejer) om at

gennemføre nogle forbedringer af de øvrige klæggraves funktion som yngleområder for Vadehavets karakteristiske ynglefugle. Sådanne projekter kan gennemføres sammen med Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune, digelagene og eventuelt også Kystdirektoratet. Der er bl.a. set på de oplagte muligheder for at forbedre forholdene for fuglene i klæggraven i Margrethe Kog.

NATURPROJEKT RIBEMARSKEN En projektgruppe bestående af Ribe Lokalråd Midt, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet har arbejdet med et projektoplæg om at forbedre naturindholdet og befolkningens muligheder for naturoplevelser i Ribemarsken. Projektet rummer et større projekt vedrørende åbning af den store og lille åslynge, naturforbedringer på eng- og marskarealer til gavn for fugle samt etablering af et stisystem langs Ribe Vesterå, der kan skabe forbindelse mellem Ribe by og Vadehavet/Kammerslusen. Projektet fortsætter i første omgang med etableringen af stisystemet, mens arbejdet med åslyngerne og de lavtliggende engarealer skal modnes.

KLÆGGRAVE VED SDR. FARUP OG MARGRETHE KOG Nationalparken har givet tilskud til naturgenopretning af klæggrave ved Sdr. Farup og Margrethe Kog. Med de positive erfaringer fra Sneum Digesø er der store forventninger til de naturmæssige, især fuglemæssige, gevinster ved projektet. Projektet gennemføres sammen med Naturstyrelsen.

PROJEKT STRANDTUDSE I 2016 udgav nationalparkens sin første faglige rapport »Strandtudsen i Nationalpark Vadehavet«. Til fortsættelse af bevaringsindsatsen og udvidelsen af strandtudsens levesteder har 15. Juni Fonden bevilget 306.000 kr. til projektet. Der er

Dværgterne med unge. Foto: Tandrup Naturfilm

Ribemarsken Foto: John Frikke

www.nationalparkvadehavet.dk 15


Sneum Digesø. Foto: John Frikke

Rømø fra luften. Foto: John Frikke

gravet og forbedret levesteder for strandtudsen i nationalparkens nordlige del i 2016, og indsatsen fortsætter i 2017 på især Mandø og Rømø, så der i alt etableres omkring 50 såkaldte »paddeskrab«.

af Fugleværnsfonden og Ravnhøj Consult. Tønder Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet er med i følgegruppen for projektet.

NATUR PÅ RØMØ

Nationalpark Vadehavet er medlem af den Trilaterale Vadehavsbestyrelse (WSB), Vadehavsforum (WSF), International Vadehavsskole (IWSS) og arbejdsgrupper for træk- og ynglefugle, marsk- og klitforskning samt bæredygtig turisme (TG Sustainable Tourism) samt flere arbejdsgrupper om etablering af partnerskaber. Der er deltaget i en række møder og seminarer, ligesom nationalparken har taget initiativ til forskellige arrangementer i 2016. Med Verdensarven er det forventeligt, at den politiske og konkrete indsats i trilateralt og verdensarvsregi forstærkes. I 2016 har vi i arbejdsgruppen Joint Monitoring Breeding Bird på bagrund af en beslutning ved den seneste ministerkonference produceret en trilateral handleplan for ynglefugle (»Breeding Birds in Trouble«), som skal lægges for ministrene til den næste politiske konference i 2018.

I et samarbejde med Tønder Kommunes naturforvaltning, har nationalparken fået udarbejdet en statusrapport over den helt særlige natur, som præger et cirka 300 hektar stort område på den centrale del af Rømø. Her er naturtyperne og det særlige naturindhold beskrevet, og rapporten er lavet med henblik på at få et godt og brugbart overblik over de behov og de muligheder, der er for at lave naturpleje, naturgenopretning og naturformidling til gavn for den unikke natur og til glæde for de mange turister og andre gæster, som præger vadehavsøen store dele af året. Rapporten er udarbejdet af firmaet Orbicon for Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet, og kan ud over at være en »forvaltningshåndbog« for området også fungere som grundlaget for rejsning af eksterne midler til dele af »naturpakken« for de centrale dele af Rømø.

SORTTERNEN I TØNDERMARSKEN Der yngler blot 50–80 par sortterner i Danmark, og omkring halvdelen findes i nogle få vådområder i Tøndermarsken. Et projekt med fokus på den sjældne fugl, som bl.a. omfatter registreringer ved brug af en drone og udlægning af kunstige redeflåder, har medvirket til, at lidt flere sortterneunger er kommet på vingerne i 2015 og 2016. Projektet finansieres af 15. Juni Fonden, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet. Det styres i det daglige

16 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET

TRILATERALT SAMARBEJDE

GÅSEFORVALTNING I VADEHAVSOMRÅDET Gåseforvaltningen er løftet op på ministerielt og internationalt niveau. Der arbejdes nu med en flyway-forvaltningsplan for bl.a. bramgås i regi af AEWA*, ligesom Wadden Sea Forums gåsegruppe fortsætter arbejdet med at koordinere indsatser og formidle ny viden i Vadehavsområdet.

(* AEWA = FN’s aftale om bevarelse af afrikanske og eurasiaske trækfugle der lever i marine miljøer)


Sortterneflåde Foto: Jesper Tofft

Bramgæs på vaden. Foto: Tandrup Naturfilm

www.nationalparkvadehavet.dk 17


Flere natur- og kulturoplevelser på den gode måde – målsætning 4, 5 og 8 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nationalpark Vadehavet har tidligere understøttet to projekter om bevaringsværdige bygninger i nationalparkens område. I forlængelse heraf indgik nationalparken et samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Sydvestjyske Museer og Ballum Fonden om at gennemføre en særlig version af modul 1 og 2 på landets eneste restaureringsuddannelse for håndværkere. En del af undervisningen blev forlagt til nationalparken, og undervisningen blev gennemført af bl.a. Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland og Esbjerg Kommune. Håndværkerne fik mulighed for at træne færdighederne på Sejerslevgård. Formålet med initiativet er, at sikre håndværkere for eftertiden, der kan restaurere håndværksmæssigt korrekt på egnens bevaringsværdige bygninger.

NATIONALPARKSKIB Formålet med nationalparkskibet er at synliggøre nationalparkens store maritime værdier, den specielle kulturhistorie samt at få folk ud i den våde del af nationalparken og Verdensarven. Skibet skal danne ramme om udstillinger, arrangementer og møder i hele nationalparken. Det skal supplere formidlingscentrene med en søgående og mobil pendant, som kan benyttes af nationalparkens sekretariat, de mange samarbejdspartnere, skoler og uddannelsesinstitutioner, forskere og mange andre, som bringes ud i hele vadehavsområdet fra Ho Bugt til grænsen. Efter konstante forsinkelser fra værftets side blev skibet kørt til Esbjerg og sat på værft i foråret 2016. I efteråret var der jomfrusejlads og dåb med deltagelse af henved 200 mennesker trods blæst og kraftigt regnvejr. Skibet er finansieret af SE Vækstfond, Blue Water Shipping, Fiskeri-LAG Tønder og Nationalpark Vadehavet. Se også under Kommunikation.

VADEHAVETS VAGERLAG Vadehavets Vagerlag er et samarbejde med Vadehavets Bådklubber, vadehavskommunerne, Kystredningstjenesten, Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen om årlig afmærkning og vedligeholdelse af de rekreative sejlruter i nationalparkens søterritorium. Der afprøves nye mærkningssystemer og tages stilling til fremme af sejladssikkerheden. Nationalparken

agerer sekretariat og bidrager med et solidt beløb, fordi aktiviteterne er en forudsætning for rekreativt, maritimt fritidsliv i vadehavsområdet. Der er sat mindre vagere i 2016, mens de store afmærkninger sættes i 2017. Der ydes en stor, frivillig indsats fra sejklubberne.

REALDANIA – STEDET TÆLLER: ANKOMST TIL NATIONALPARK VADEHAVET OG VERDENSARVEN VED RØMØDÆMNINGEN Projektet er et led i »Steder i landskabet« under Realdanias kampagne »Stedet tæller«. Arkitektskitsen af projektet blev godkendt af Digelaget for Ballum-Astrupdiget, Realdania, Tønder Kommune, Kystdirektoratet og Nationalparken. Der er efterfølgende udarbejdet myndighedsprojekt til Tønder Kommune og Kystdirektoratet. Alle tilladelser er på plads og klagefristerne er udløbet. Der er udbud for entreprenører i 2017, hvor anlægsarbejdet går i gang. Budgettet er på 2,5 mio. kr., og det finansieres af Realdania.

STI- OG RUTENET Sammen med de fire vadehavskommuners tekniske afdelinger, Destination Sydvestjylland og projektet Powered by Cycling, er der indgået samarbejde om etablering af en række konkrete, kortere cykelruter i nationalparken og Naturpark Vesterhavet. Der arbejdes på en opgradering og et kvalitetsløft af National Cykelrute 1 (Nordsøruten) samt udvikling af tilbud til cykelturister og markedsføring overfor disse. Nationalpark Vadehavet har meldt sig ind i netværket Dansk Cykelturisme. Sti- og rutenettet er også nævnt i Strategi for Verdensarv Vadehavet, og det forventes, at kommunerne vil have en central rolle i udviklingen af sti- og rutenettet, herunder med inddragelse af KoP (Kultur og Planlægning) samarbejdet.

SKILTNING I efteråret 2016 blev det annonceret, at attraktioner kunne søge om turisttavler. I samarbejde med Tønder Kommune har nationalparken søgt om yderligere en tavle på E45 ved afkørsel 75.

Håndværker træner færdighederne på Sejerslevgård. Foto: Red Star

18 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Vadehavets Vagerlaug Foto: Svend Tougaard

www.nationalparkvadehavet.dk 19


Bæredygtig udvikling af turisme, erhverv, bosætning – målsætning 6 og 10 PARTNERPROGRAM OG NATIONALPARKPRODUKTER Partnerprogrammet har til formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og serviceydelser med tilknytning til Nationalpark Vadehavet samt bidrage til synliggørelsen af denne. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe et brand, der skal sende signaler til forbrugerne om troværdige, kvalitative, egnsspecifikke produkter, associeret med vores særlige natur og nationalpark. I 2016 har arbejdet stået noget stille, fordi Nationalparken og Partnerudvalget har restruktureret hele partnerprogrammet, ligesom der er udarbejdet kriterier for food- og nonfoodprodukter samt et obligatorisk partnerkursus, som blev afviklet for alle partnere i januar 2017. Nationalparken har nu knap 140 partnere. Der er afholdt den årlige partnerdag, hvor partnerne netværker og får viden om nationalparkens aktiviteter, Verdensarven og Vadehavet generelt. Som nævnt under Græsning er der, sammen med de andre nationalparker, dialog i gang med bl.a. Coop, SEGES og Græsningsudvalget om, hvordan vi kan få hul på opgaven med at levere naturplejekød i større mængder til fx Coop og/ eller restauratører samtidig med, at der afgræsses marsk og strandeng til gavn for engfugle. Der er dialog med en enkelt større aftager af økologisk kød i København.

FORSKNINGSUDVALG Nationalpark Vadehavets Forskningsudvalg har afholdt to obligatoriske møder og været ansvarlig for afholdelse af et tværfagligt videnskabeligt symposium i april måned på Syddansk Universitet i Esbjerg, med deltagelse af 82 forskere og forskningsinteresserede. Udvalget har desuden arbejdet sammen med forskere og forskningsinstitutioner i trilateralt regi med henblik at sikre et trilateralt vadehavsforskningsarbejde på tværs af forskningsdiscipliner. Der er lagt en struktur for arbejdet og en handlingsplan. I arbejdet er indgået forskere fra forskellige institutioner og centre på Syddansk Universitet, Københavns Universitet, GEUS, Aarhus Universitet, De statsanerkendte museer i Vadehavsområdet og DTU Aqua. Forskningsudvalget er desuden videnskabelig komité for det Trilaterale Forskningssymposium, som afholdes i Tønder i maj 2017, ligesom nationalparken bidrager økonomisk og med planlægning og afvikling af samme. I dette regi er afholdt en række planlægningsmøder koordineret af SVANA (nu Miljøstyrelsen).

REGION SYDDANMARKS KULTURPULJE – OPLEVELSER I VADEHAVET – PÅ TUR I VERDENSARVEN Der er arbejdet videre med et projekt under Den Regionale Kulturpulje betegnet »Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven«, som skal udvikle læringsmaterialer, kompetenceudvikle formidlere og naturguider, produktudvikle tilbud

20 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET

om oplevelser i verdensarven. Projektet gennemføres sammen med Destination Sydvestjylland, Kulturregion Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum samt en række partnere. Projektet skal samarbejde med projekt Vadehavskysten, som fokuserer på at øge salget af pakkeprodukter i vadehavsområdet. Det samlede budget er 2,8 mio. kr. for perioden 2016–2017. I 2016 er der arbejdet med udvikling af læringsmoduler i Verdensarven.

REGION SYDDANMARK – PÅ LEJRSKOLE I NATIONALPARK VADEHAVET, GRÆNSEREGIONEN OG VERDENSARVEN I samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og en række partnere inden for overnatning, natur- og kulturformidling og turisme er der søgt om midler til at gennemføre en analyse af lejrskolemarkedet og -produkter. Projektet gennemføres med udgangspunkt i Tønder Kommune, men resultaterne vil efterfølgende kunne bruges i hele vadehavsområdet. I 2016 er der gennemført et udbud af analyseopgaven, og rådgivningsfirmaet Seismonaut afleverer sin rapport i første kvartal af 2017.

REGION SYDDANMARKS KULTURPULJE – VERDENSARVSSTEDER I SYDDANMARK Der er indsendt og godkendt en ansøgning til Den Regionale Kulturpulje på projekt Verdensarvssteder i Syddanmark. Projektet er et samarbejde mellem verdensarvsstederne Jelling, Christiansfeld og Vadehavet med henblik på at skabe bæredygtig turisme. Der arbejdes med udvikling af fælles produkter og oplevelsespakker, foruden synliggørelse af verdensarvsstederne over for turister og borgerne i Syddanmark. Bag projektet står vadehavskommunerne, Vejle og Kolding kommuner, SVUF (nu: Business Region Esbjerg), VisitKolding, VisitVejle, Kongernes Jelling, Christiansfeldcenteret og Nationalpark Vadehavet. Projektet er startet ved årets udgang. Budget 3 mio. kr.

INTERREG 5A – NATUR OG KULTUR I VADEHAVET (NAKUWA) Der er udarbejdet, indsendt og godkendt Interreg 5A-ansøgning på projekt NAKUWA 2017–2019. Projektet fokuserer på udvikling af bæredygtig turisme og oplevelser inden for cykel-, vandre-, fugle- og kulturturisme. Sidstnævnte er nationalparken ansvarlig for. Herudover undersøges muligheder for udvikling af mere bæredygtig transportformer. Projektet skal udvikle oplevelsestilbud, guider og kort, online og offline informationsmateriale samt bidrage til et forstærket samarbejde på tværs af grænsen. Med i projektet er SVUF (nu: Business Region Esbjerg), Rømø-Tønder Turistforening og de andre vadehavsturismeorganisationer, Nationalpark Vadehavet, Danmark, foruden Nordsee Tourismus, Nationalpark Vadehavet Slesvig-Holsten og en række associerede partnere, fx Rømø-Sild-overfarten. Budget: 11,2 mio. kr.

INTERREG 5B – PROWAD LINK Der er bidraget til ansøgning om Interreg 5B-midler til projekt Prowad Link. Projektet skal, med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som driver for udvikling, udvikle fælles markedskommunikation. Dernæst skal der udvikles samar-


Foto: Ditte Hviid

bejder på tværs af grænserne mellem lokale virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og organisationer, foruden samskabe nye produkter og markedsmuligheder. Endelig skal Verdensarvsbrandet aktiveres via udvikling af konkrete naturoplevelser, naturuddannelser, lokale fødevarer samt afdække mulighederne for en Verdensarvsrute – denne arbejdspakke bliver nationalparken projektleder på. 17 partnere (nationalparker, verdensarvssteder, universiteter, Natural England m.fl.) i Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge deltager. Budget 34,6 mio. kr.

ANDRE PROJEKTER Ud over de nævnte projekter har sekretariatet indgået i en række drøftelser på større og mindre projekter. Eksempelvis har vi bistået Realdania-Mærsk-Tønder Kommune i forbindelse med det store filantropiske projekt, Tøndermarsk Initiativet. Her er nationalparkens formand også med i styregruppen, ligesom vi sidder med i mere end 40 arbejds- og styregrupper, bestyrelser, advisory boards samt andre sammenhænge for at sikre relationer lokalt, nationalt og internationalt for natur, kultur, erhvervs- og turismefremme mv.

www.nationalparkvadehavet.dk 21


Kommunikation og synlighed I 2016 fik vi udarbejdet en kommunikationsplan. Den giver retning og skal sikre, at vi bliver endnu mere synlige og kendte. Nationalpark Vadehavet oplever en stigende positiv modtagelse lokalt, nationalt og i samarbejdet på tværs af grænserne. Flere og flere læser vores nyhedsbreve, »liker« os på Facebook og følger os på Instagram. Vi oplever et positivt og friktionsløst samarbejde med lokale turistbureauer og erhvervskontorer samt kommuner m.fl. Vores loyale partnere melder også positivt tilbage, uagtet at vi ikke har været specielt aktive i partnerprogrammet. Vi har flyttet udgivelsen af nyhedsbreve fra ugentlige til hver anden uge og får meget positive tilbagemeldinger fra partnerne. Jens L. Hansen blev ansat i april og tog over på magasin, Tønder Festival og en række andre aktiviteter - og det virker. 2016 var et tilfredsstillende år på kommunikationssiden (målsætning 8).

KENDSKAB OG TILFREDSHED

Kendskab i Danmark Hvilke af de danske nationalparker kender du eller har du hørt om? Ved ikke Ingen af disse Nationalpark Skjoldungernes Land Nationalpark Thy Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Vadehavet

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Kilde: Visitdenmark, Kyst- og Naturturisme. Kendskab til danske attraktioner og seværdigheder. Brandmåling 2016.

Kendskabet til nationalparken skal måles lokalt, nationalt og internationalt, men vi mangler data for at måle på alle de parametre, vi helst ville.

I Danmark er kendskabet til Nationalpark Vadehavet højere end internationalt, men en anelse lavere end kendskabet til nationalparkerne i Thy og Mols Bjerge. Her er der plads til forbedring af kendskabet til os.

Nationalpark Vadehavet var i 2016 (igen) nummer 4 over mest kendte danske attraktioner i Tyskland, som 31 procent af tyskerne kender, kun overgået af Legoland, Den Lille Havfrue og Tivoli. Det meget høje kendskab skal måske også tilskrives nationalparkerne af samme navn i Slesvig-Holsten og Niedersachsen – men det ændrer ikke ved et meget højt kendskab, som kan bane vejen for at trække flere turister til. I andre lande er kendskabet lavere.

Vi har også undersøgt, hvorfor partnerne er med i nationalparkens partnerprogram og deres tilfredshed med partnerskabet. Det at repræsentere nationalparken og være en del af fællesskabet vejer tungest efterfulgt af ønsket om at hjælpe nationalparken og blive mere synlige, mens 17 procent er med for at få en økonomisk gevinst. Det er altså de relationelle motiver, som tæller mest, mens de økonomisk spiller en mindre rolle.

Kendskab i Tyskland

Tilfredshed med partnerprogrammet

Hvilke attraktioner i Danmark kender du eller har du hørt om? Svar »Nationalpark Vadehavet« fordelt på alder.

Hvor tilfreds har du/I været med partnerprogrammet indtil nu? Meget tilfreds

Gennemsnit

Tilfreds

16–34 år

Midt imellem

35–54 år

Utilfreds

55+ år

0%

Meget utilfreds

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Kilde: Visitdenmark, Kyst- og Naturturisme. Kendskab til danske attraktioner og seværdigheder. Brandmåling 2016.

22 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Kilde: Partnerundersøgelse. September 2016. Gennemført af Jannik Lorenzen for Nationalpark Vadehavet.


Motiv for at blive partner

Kilde: Partnerundersøgelse. September 2016. Gennemført af Jannik Lorenzen for Nationalpark Vadehavet

Hvad var dit motiv for at blive partner i Nationalpark Vadehavet? Andet For at værne om Vadehavet For at lære mere om Vadehavet For et repræsentere nationalparken For at finde nye samarbejdspartnere For at blive en del af partnerfællesskabet For at hjælpe nationalparken For at blive mere synlige For at få flere kunder For at få økonomisk gevinst

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Tilfredsheden med partnerprogrammet er overvejende tilfredsstillende, men når netop de relationelle partnermotiver vejer tungt, så skal tilfredsheden forbedres. Det skal der arbejdes på fremover.

50 %

60 %

70 %

80 %

indslag. I gennemsnit har medierne bragt 1,06 artikel/indslag om dagen i 2016, hvilket skal tilskrives vores egen indsats, men også samarbejdet med de lokale turismeorganisationer og vores partnere. Stikprøver på regionale aviser og JyllandsPosten viser, at ikke alle medieomtaler indgår i Infomediaoversigten.

I 2017 undersøger vi kendskabet til nationalparken hos borgerne og sammenligner med resultatet i 2013.

Omtale fordeling på medier

PR

Den registrerede omtale fordeler sig på følgende medier.

I 2016 er der udsendt flere pressemeddelelser om nationalparken end tidligere. Som i 2015 er det især regionale og lokale medier, der bringer vores nyheder, ligesom de tilsyneladende også bruger vores nyhedsbreve og Facebook-opdateringer.

Lokale ugeaviser 19 % her af Ugeavisen Ribe 14 artikler, 4 % og Skærbæk Avis 9 artikler, 2 %

Webkilder 19 %

Fagblade og magasiner 7 %

Hver torsdag bringer Kristeligt Dagblads bagside en klumme, som hedder »Nyt fra nationalparkerne«, og her bidrager Nationalpark Vadehavet med en klumme hver fjerde uge. Det har vist sig, at disse små »fagklummer« med tilhørende gode billeder bliver set af rigtigt mange, og at der bliver taget godt imod de små nyheder.

Landsdækkende dagblade 10 % Radioindslag 3 %

Regionale og lokale dagblade 40 %

Det samlede antal artikler/indslag udgør 390, hvoraf web og JydskeVestkysten tegner 96 indslag, mens nationale medier (Information, JyllandsPosten, Berlingske osv.) har bragt 34

TV-indslag 2 %

Kilde: Infomedia, 2017

Omtaler i danske medier Antallet af registrerede omtaler i medierne i Danmark i 2016.

Kilde: Infomedia, 2017

40

30

20

10

0 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

www.nationalparkvadehavet.dk 23


HJEMMESIDE, FACEBOOK, NYHEDSBREVE

MITVADEHAV

I 2016 er der arbejdet videre med hjemmesiden www.nationalparkvadehavet.dk. Men vi skal have optimeret på teksterne, så SEO (søgemaskineoptimering) slår mere klart ud på de ord, som vi vil kendes på, fx vores værdier.

MitVadehav.dk er givet til Nationalpark Vadehavet i barselsgave af Vadehavets Formidlerforum. Portalen er redesignet i 2015, og den nye portal gik i luften i forbindelse med MitVadehavs 10 års jubilæum i oktober 2016. MitVadehav er et professionelt forum for lærere, hvor de kan hente undervisningsmateriale, mere end 170 opgaver, som er tilrettet læreplaner, reformer osv.

Indsatsen på Facebook fortsætter, og antallet af likes vokser, selv om der ikke er boostet. I januar 2016 var der 4600 likes mod 9300 ved årsskiftet 2016/2017, dvs. en vækst på næsten 5000 likes.

Opgaven er løst sammen med Vadehavets Formidlerforum og specielt Dorte Vind og Bettina Monrad.

Instagram har udviklet sig fra 20 i januar 2016 til 600 ved årsskiftet 2016/2017. I 2017 begynder vi at »låne Instagram ud« til partnerne en uge ad gangen for at få fotos fra alle hjørner og aktiviteter i nationalparken. Det ugentlige nyhedsbrev er på opfordring ændret til hver anden uge. Stadig stor ros fra partnerne, ligesom lokale og regionale medier tager nogle af nyhederne. Nyhedsbreve fortsætter i 2017. Der har i 2016 været en fordobling af abonnenter på nyhedsmailen. På undervisningstilbuddet MitVadehav finder lærer og pædagoger 170 opgaver om naturen og kulturen ved Vadehavet. Alle opgaver er frit tilgængelige og lige til at downloade.

MAGASINER, FOLDERE, TEMAHÆFTER Antallet af producerede tryksager i 2016 omfatter: ∙∙ Nationalparkmagasinet – udkom i juni ∙∙ 6 glocal-foldere om Verdensarven blev ændret i formatet og genoptrykt på dansk, tysk og engelsk. Lageret er opbrugt. ∙∙ Nye temahæfter om »Diger« og »Prædation« ∙∙ Folder om prædationsprojektet ∙∙ Første faglige rapport om »Strandtudsen« udkom i august. ∙∙ Kommunikationsplanen PULS – det vil vi med nationalparken Tak til alle bidragsydere for indsatsen. Der er samlet udleveret over 55.000 publikationer, herunder 46.000 magasiner, 5.700 temahæfter, diverse foldere mv. Vi har stadig lidt tilbage.

24 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET

Tredje udgave af Nationalpark Magasinet blev trykt i et oplag på 46.000 styk.


EVENTS, FOREDRAG OG MØDER I løbet af 2016 blev det til en række events og arrangementer, hvor her nævnes nogle eksempler: Partnerdagen blev afviklet den 1. marts med over 150 deltagere. ∙∙ Vadehavsforskningsdag i april med 82 deltagere ∙∙ I samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og nationalparkens øvrige formidlingspartnere blev Nationalparkdagen afviklet den 22. maj med cirka 5000 besøgende, bl.a. i forbindelse med arrangementer på Myrthuegård, NaturKulturVarde og Fiskeri- og Søfartsmuseet.

DEN MOBILE UDSTILLING, NATIONALPARKSKIB OG ØVRIGE UDSTILLINGER Den mobile udstilling har været brugt flere steder rundt om i nationalparken bl.a. ved Filsø Fødevarefestival, Nationalparkdagen på Myrthuegård, Naturmødet i Hirtshals, på Mandø i forbindelse med flere arrangementer, ved Tønder Festival, i forbindelse med PostNord Danmark Rundt, i Blåvand, Ho, Esbjerg, Vester Vedsted, ved Højer Mølle, på Klægager, Fanø og ved Darum Kultur- og Fritidscenter. Udstillingen bliver transporteret rundt af to frivillige, et ægtepar, der gerne bruger hele sommeren for at hjælpe nationalparken.

∙∙ Deltagelse i Naturmødet i Hirtshals, hvor Nationalpark Vadehavet havde en fælles stand med Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge. Desuden bidrog vi med den mobile udstilling, ligesom medlemmer af bestyrelsen deltog i forskellige debatter. ∙∙ Temamøde i Skærbæk om prædation 8. juni med 70 deltagere fra hele nationalparkens område. ∙∙ Deltagelse ved »Strandskadens Dag« 7. august på Blåvand Naturcenter ∙∙ Tønder Festival i august, hvor Nationalpark Vadehavet sammen med Sydvestjyske Smagsoplevelser og en håndfuld fødevarepartnere stod for et særligt Vadehavstelt med udstilling, events, vadehavsfortællinger, vadehavsinspireret mad m.m. Desuden medvirkede NPV med indlæg ved 14 VIP-arrangementer med i alt cirka 500 deltagere

Foto: Red Star

Nationalparkskibet har besøgt Nordby i forbindelse med Fanøs 275 år selvstændighedsdag. Skibet blev sejlet til Kammerslusen i september for at blive officielt modtaget og døbt. Medio oktober blev formandsforum for de danske nationalparker sejlet en tur på Ribe Å, og i slutningen af oktober blev skibet sejlet til Ribe, hvor det har ligget vinteren over. Skibet har været brugt til møder med de frivillige. Skibet sejles og vedligeholdes af 14 frivillige. Mandskabet består af professionelle aktive og pensionerede skippere og lystsejlere.

∙∙ To ministerbesøg i august ∙∙ Velkomst og dåb af nationalparkskibet i september ∙∙ Mit Vadehavs 10-års jubilæum i oktober

I juni havde nationalparken en udstilling i Toldboden i Ribe, som kunne ses igen i september og oktober. Det er tiltænkt, at udstillingen skal genbruges i forbindelse med arrangementer og udstillinger fremadrettet.

∙∙ Dansk-tysk workshop om kystfugle i november på Sild ∙∙ Temamøde i Ribe om »Smagen af Vadehavet« den 23. november med cirka 100 deltagere ∙∙ Formand Janne Liburd og sekretariatets medarbejdere har holdt en række oplæg om nationalparken for mange forskellige fx folkeskoler, internationale phd’er, franske studerende, private virksomheder, Realdania, kommuner, grønne organisationer, lokale borgere, m.fl.

EXPEDIA EPISK REJSE Du og hele verden kan stadig se Vadehavet på verdens største onlinerejsebureau Expedias blog https://blog.expedia.dk/ episk-rejse/. Expedias henvendelse fortæller om betydningen af Verdensarven og nationalparken og om vores potentialer for turisme, hvis udviklingen håndteres rigtigt.

ØVRIGE KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Foto: Nationalpark Vadehavet

I 2016 er der videreudviklet på en mediedatabase – Skyfish med fotos, video, tekstark, logoer osv., som vi og partnerne kan bruge.

www.nationalparkvadehavet.dk 25


Hovedgaden i Møgeltønder. Foto: Colourbox

26 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Støtte og tilskud Nationalpark Vadehavet har to tilskudspuljer, som kan søges af forskellige interessenter. Hertil kommer direkte tilskud til enkeltstående initiativer. Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der skal have tilskud, ligesom rådet høres. I den ene pulje var der i 2016 afsat 400.000 kr. til støtte til eksterne projekter. Fra 2016 blev støtten til eksterne projekter systematiseret og tematiseret samt uddelt to gange årligt, så midlerne i højere grad underbygger målsætningerne i nationalparkplanen. I 2016 blev puljen delt ligeligt mellem de to temaer kultur og natur. I den anden pulje var der afsat 100.000 kr. I 2014 og 2015 blev der kun givet støtte til lokale netværksarrangementer, men i 2016 blev formålet med puljen udvidet, så der også gives tilskud til udvikling af nye, mindre events, mindre friluftsprojekter og mindre naturprojekter.

Tilskudspuljen Overordnede temaer i tilskudspuljen til eksterne projekter.

Forår

Kultur

Friluftsliv

Kultur

Efterår

Natur

Natur

Natur

2016

2017

2018

Desuden var det i 2016 muligt at søge støtte til aktiviteter i forbindelse med nationalparkdagen.

Fra 2017 vil begge puljer blive uddelt i to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist hhv. 1. april og 1. oktober.

STØTTE TIL EKSTERNE PROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet - projekttitel

Tilsagnsdato

Esbjerg Kommune Naturstyrelsen Vadehavet

Vadehavsfestival 2016 Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav

25-02-2016 16-12-2016

Beløb, kr.

200.000 200.000

STØTTE TIL LOKALE NETVÆRKSARRANGEMENTER OG PROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet - projekttitel

Foreningen Sejerslevsgaards Venner Bygningsseminar om vestslesvigsk byggeskik Mandø Fællesråd Vandrestier på Mandø Klægager Virke ved Vadehavet Foreningen Spicy Denmark Vadehavspausen I Ribe Træskibslaug IT mv. i Toldboden i Ribe Sønderho Gl. Fuglekøje Festligholdelse af Sønderho Gamle Fuglekøjes 150 års jubilæum Jejsing Borgerforening Nationalpark Vadehavet – mulighedernes land Mandø Event Netværksmøde om udvikling af gastronomiske naturevents på Mandø Ballum Enges Forskønnelsesforening Bord/bænksæt ved møllerne i Ballum Enge Natur & Kultur i Ho Førevareevent i forbindelse med Åben Landsby Rømø Kunst og Kulturforening Kulturdage Det Maritime Ribe Smakketræf i Ribe Fugleværnsfonden Fangfold til Stormengene

Tilsagnsdato

Beløb, kr.

28-09-2016 28-09-2016 28-09-2016 28-09-2016 28-09-2016 28-09-2016 28-09-2016 11-01-2017 08-12-2016 08-12-2016 08-12-2016 14-12-2016 07-12-2016

9.037 8.500 10.000 10.000 8.500 8.250 6.450 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

STØTTE TIL NATIONALPARKDAG Tilskudsmodtager

Aktivitet - projekttitel

Tilsagnsdato

Beløb, kr.

Myrthuegård NaturKulturVarde Fiskeri- og Søfartsmuseet

Nationalparkdag i Marbækområdet Skallingen – et dynamisk landskab Vadehavspicnic i Grådyb

17-03-2016 17-03-2016 17-03-2016

25.000 10.000 2.000

Beløb, kr.

STØTTE TIL ENKELTPROJEKTER Tilskudsmodtager

Aktivitet - projekttitel

Tilsagnsdato

Tønder Festival Fond Esbjerg Kommune Andreas Hansen Esbjerg Kommune Tønder Kommune

Smag på Vadehavet – Tønder Festival 2016 Forundersøgelse til jordfordeling på Mandø Udgivelse af Jens Rosendahls Vadehavssange Nationalparkudstilling i Vadehavscentret Sortternen i Tøndermarsken

15-07-2016 16-08-2016 16-09-2016 13-10-2016 13-10-2016

20.000 64.000 30.000 300.000 45.000

www.nationalparkvadehavet.dk 27


Organisation Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet, jf. Lov om Nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Vadehavet har indgået en aftale om administrativ bistand (HR, løn, IT, økonomisystem) med Naturstyrelsen. Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk.

BESTYRELSEN

NATIONALPARKRÅDET

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges af Miljø- og Fødevareministeren, som også godkender bestyrelsen, mens de enkelte medlemmer udpeges af deres organisationer. I 2016 er der afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og et budgetmøde. Mødereferater mv. kan ses på www.nationalparkvadehavet.dk.

Nationalpark Vadehavets råd har 30 medlemmer, hvor lokalområderne har 12 medlemmer. Formand og næstformand udpeges af Miljø- og Fødevareministeren, mens de enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Der er afholdt fire møder i 2016, heraf var det sidste et fællesmøde med bestyrelsen. Referater kan ses på www.nationalparkvadehavet.dk/ om-nationalpark-vadehavet/organisation. Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2016 har rådet bl.a. taget emner op om porte til Vadehavet og Verdensarven, rådet som lokale ambassadører og code of conduct.

Syddansk Universitet, Janne Liburd, formand – udpeget Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde Varde Kommune, Preben Friis-Hauge, næstformand Danmarks Jægerforbund, Hans Christian Fuglsang Esbjerg Kommune, Kurt Jakobsen Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen Fanø Kommune, Kristine Krog Kaas Digelagene, Kjeld Andreasen Tønder Kommune, Susanne Linnet Naturstyrelsen, Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen Blåvandshuk) Danmarks Naturfredningsforening, Britt Schack Hansen Nationalparkrådet, formand Svend Tougaard Friluftsrådet, Hanne Voetmann Nationalparkrådet, næstformand Anne Marie Overgaard Landbrug & Fødevarer, Mikael Nørby-Lassen

Fra årets ekskursion med bestyrelse og råd. Foto: Sara Lindholt

Vadehavets Bådklubber, Svend Tougaard, formand Museerne i Vadehavsområdet, Anne Marie Overgaard, næstformand Destination Sydvestjylland, Poul Therkelsen Lokalområderne Sydvestjysk Udviklingsforum, Winnie Abildgaard Marsken omkring Sneum Å, Randi Kragh Hansen Institut for Bioscience, Karsten Laursen Skallingen, Ho og Oksbøl, Anne Marie Slaikjær Forsvarets Ejendomsstyrelse, Søren Malle Varde Ådal, Ole Andreasen GEUS, Merete Binderup Marbækområdet, Claus Løth LAG Tønder, Inger Lauridsen Fanø, Ole Mouritzen LAG Fanø, Jørgen Chr. Müller Fanø, Karen Boel Madsen Lokalarkiverne, Birgitte Thomsen Ribemarsken, Kent Rygaard Danmarks Fiskeriforening, Oluf Stenrøjl Kristensen Ribemarsken, Jens Lorenzen Region Syddanmark, Henning Ravn Mandø, Ove Nielsen Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, Tuk Andreasen Rømø, Jan Gravesen Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet, Bo Jessen Rømø, Arne Hansen Dansk Botanisk Forening, Søren Vinding Tøndermarsken, Bodil Arbjerg Lundby Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye Tøndermarsken, Niels Johansen Vadehavskunstnerne, Niels Kongsbak Bestyrelse og råd var på en årlig fælles ekskursion i juni og afholdt fællesmøde i december. Ekskursionen gik til Ho, Blåvandshuk og Skallingen. Tak til Anne Marie Slaikjær, Ulrik Lorenzen, Bjarne Slaikjær, Preben Friis-Hauge og John Frikke, som viste rundt og Ho Kro, som stod for frokosten.

28 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET


Nationalpark Vadehavets kontor på Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø med udsigt til Verdensarven. Foto: Nationalpark Vadehavet

SEKRETARIATET

DANMARKS NATIONALPARKER

Sekretariatets leder og fire medarbejdere, som betjente bestyrelse og råd samt realiserede de aktiviteter bestyrelsen ønskede iværksat i 2016:

I 2016 har formand og sekretariatsleder deltaget i formandsmøder med de andre nationalparker. Nationalpark Vadehavet har fået i opdrag at koordinere arbejdet med et evalueringsdesign for nationalparkerne, foruden at sikre koordination til international synliggørelse og tilvejebringelse af data i samarbejde med VisitDenmark.

Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder John Frikke, projektkonsulent natur og naturhistorie Sara Lindholt, projektkonsulent friluftsliv, adgang til naturen og landskabsplanlægning, økonomi Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær/frivilligkoordinator Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent Jens L. Hansen tiltrådte 1. april 2016. I perioden 1. januar 2016 – 31. marts 2016 manglede en kommunikationskonsulent. Sekretariatet har arbejdet på de indre linjer og strukturer: ∙∙ Administrativ besparelse opnået på knap 110.000 kr. ∙∙ MUS-samtaler gennemført i januar med opfølgning i april. ∙∙ Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet for medarbejderne. ∙∙ Resultatlønsaftale er indført. ∙∙ Bestyrelsen har godkendt årligt budget til efter- og videreuddannelse.

RIGSFÆLLESSKABETS VERDENSARVSSTEDER Formand og sekretariatsleder har også deltaget i møde arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen med de danske verdensarvssteder. Her er nationalparken, sammen med Jelling og Parforce Jagtlandskaberne, udpeget som koordinatorer i forhold til samarbejdet med VisitDenmark

NORDENS VERDENSARVSSTEDER Nationalpark Vadehavet har meldt sig ind i foreningen af nordiske verdensarvssteder, etableret i 2016.

UNESCO FOCAL POINT I 2016 blev Nationalpark Vadehavet det nationale focal point for Verdensarv Vadehavet, dvs. vi skal sikre korrekt brug af Verdensarv Vadehavets logo og skal fungere som omdrejningspunkt for kommunikationen af Verdensarven.

∙∙ En hushåndbog (arbejdstitel) udvikles løbende. ∙∙ Alle relevante, eksisterende statslige regler er opdaterede. ∙∙ Nyt var også 3-årig budgetlægning af udgifter og indtægter fordelt på måneder og opgaver.

www.nationalparkvadehavet.dk 29


Økonomi 2016

KOMMENTAR TIL BUDGET

Økonomien og nøgletallene for 2016 ser tilfredsstillende ud ∙∙ 7,6 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet – Finanslovsbevilling.

∙∙ De øvrige nationalparker anvender hele deres budget til nationalparkaktiviteter, mens Nationalpark Vadehavet også deltager i omfattende møde- og projektaktiviteter i Trilateral- og Verdensarvssammenhæng.

∙∙ Omsætning på 8,3 mio. kr. ∙∙ Der er effektiviseret for knap 100.000 kr. på administrative omkostninger, herunder kørsel, telefon, indkøb osv.

∙∙ Eksterne fonds- og EU-midler 1,0 mio. kr. ∙∙ 68 % af medarbejdernes tid anvendes på konkrete projekter og aktiviteter, mod 60 % i 2015.

∙∙ Der er skærpede krav om ikke at flytte budgetter fra et kvartal til det næste og i særdeleshed overføre fra et regnskabsår til det næste, dvs. opsparingen skal nedbringes i 2017.

∙∙ Akkumuleret opsparing 2012–2016 giver en opsparing på 2,8 mio. kr. ved årets udgang.

2012–2016

2017–2019

Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 2012–2016 viser følgende kurve. Den røde linje er vores omsætning i mio. kr., mens den blå viser vores bevilling.

Fremtiden: Der er afsat 7,7 mio. kr. på Finansloven årligt i 2017 og 2018 til Nationalpark Vadehavet. Dernæst viser de 3-årige budgetter for 2017–2019 faldende omsætningstal, fordi indtægter fra projektmidler endnu ikke indgår i tallene. I takt med at der indhentes fonds- og EU-midler vil budgetterne ændre sig.

Bevilling og omsætning Rød linje er omsætning i mio. kroner. Blå linje er bevilling i mio. kroner. 15

Budget 2017–2019 Alle beløb i danske kroner.

10

5

12,7 mio

9,8 mio

8,5 mio

2017

2018

2019

0 2012

2013

2014

2015

30 ÅRSRAPPORT 2016 NATIONALPARK VADEHAVET

2016


RESULTATOPGØRELSE 2016 Indtægter Finanslovsbevilling Bevilling .......................................................................7.600.000 Finanslovbevilling i alt...............................................7.600.000 Øvrige indtægter NPV Vadehavets Vagerlag................................................... 41.679 Øvrige indtægter i alt.....................................................41.679 Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter NPV Nationalparkskib...................................................... 466.963 NPV Realdania – Steder i Landskabet................................ 317.147 NPV Oplevelser i Vadehavet – På tur i Verdensarven............ 20.152 NPV Region Syddanmark Lejrskole...................................... 84.902 NPV Strandtudse 15. Juni Fonden..................................... 102.329 NPV Interreg 4A Natur og Turisme........................................ 2.495 Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i alt....993.987 Indtægter i alt ..............................................................8.635.666

OPGØRELSE AF BALANCEPOSTERINGER ULTIMO 2016 Opsparing........................................................................2.762.838 Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende............ 337.298 Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet........... 286.770 Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte tilsagn .......... 719.167 Alle beløb i danske kroner

Udgifter Udviklings- og driftsopgaver Nationalparkplan og beretning........................................... 10.984 Bestyrelse, råd og udvalg.................................................. 269.962 Administration, budget og bevilling................................... 664.101 NPV Fokuseret fugleforvaltning......................................... 224.914 NPV Temamøder og -hæfter.............................................. 210.526 NPV Prædation................................................................ 138.276 NPV Mandø....................................................................... 31.452 NPV Græsning................................................................. 226.954 NPV Klæggrave.................................................................. 15.920 NPV Naturprojekt Ribemarsken............................................. 8.154 NPV Natur – projektudvikling og samarbejde.................... 156.144 NPV Bevaringsværdige bygninger........................................ 50.436 NPV Vadehavets Vagerlag................................................... 38.263 NPV Nationalparkskib....................................................1.211.318 NPV Realdania – Steder i Landskabet................................ 263.140 NPV Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet................................ 3.301 NPV Overordnet sti- og rutenet........................................... 18.154 NPV Særlige begivenheder................................................. 42.259 NPV Vadehavsfestival........................................................... 5.242 NPV Nationalparkdag....................................................... 121.794 NPV Nationalparkskib – drift og vedligehold..................... 258.354 NPV Realdania Tøndermarsken........................................... 13.008 NPV Skiltning....................................................................... 5.825 NPV Oplevelser – projektudvikling og samarbejde............... 74.422 NPV Oplevelser i Vadehavet – på tur i verdensarven............ 40.380 NPV Interreg V A................................................................ 38.248 NPV Region Syddanmark Lejrskole...................................... 84.902 NPV Særlig natur............................................................ 218.268 NPV Oversigt over værdifulde naturtyper og arter.................. 9.125 NPV Strandtudse 15. Juni Fonden..................................... 132.584 NPV Formidling og profilering........................................... 477.448 NPV Nationalparkmagasinet............................................. 340.022 NPV Vadehavets Formidlerforum koordination................... 151.596 NPV Mobil udstilling.......................................................... 69.390 NPV Udstillinger – design og implementering.................... 305.242 NPV Mobilapplikation........................................................ 15.206 NPV Hjemmeside, Facebook og nyhedsmail....................... 113.243 NPV Verdensarv................................................................. 88.093 NPV Landsdækkende markedsføring..................................... 5.436 NPV Kommunikationsplan................................................ 339.003 NPV Forskning................................................................... 75.669 NPV Mit Vadehav............................................................. 449.186 NPV Støtte til eksterne projekter....................................... 405.397 NPV Nationalparkpartner................................................. 419.600 NPV Støtte til lokale netværksarrangementer..................... 141.290 NPV Interreg 4A Natur og Turisme........................................ 3.301 NPV Trilateralt Vadehavssamarbejde................................. 236.375 NPV Prowad...................................................................... 57.487 NPV Evaluering og monitering............................................ 44.248 Udgifter i alt ..............................................................8.323.640

Foto: Colourbox

Årets resultat...................................................................312.026

www.nationalparkvadehavet.dk 31


Sekretariatet, Havnebyvej 30 DK–6792 Rømø, tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk