2015 kort over friluftsliv

Page 1


Dine oplevelser i Nationalpark Vadehavet

Hjælp os via ansvarlig adfærd

Ihre Erlebnismöglichkeiten im Nationalpark Wattenmeer / Adventures in the Wadden Sea National Park

Nationalpark Vadehavet OVERSIGTSKORT OG FRILUFTSLIV ÜBERSICHTSKARTE UND OUTDOOR-AKTIVITÄTEN MAPS AND OUTDOOR ACTIVITIES

Er du sejler, golfspiller, kajakroer, mountainbiker, vandrer, fluefisker eller noget helt andet – så har du utallige muligheder i Nationalpark Vadehavet. Når du dyrker din passion i nationalparken, bliver dine oplevelser krydret med en natur i verdensklasse. • Ta’ mountainbiken fra Ho og helt ud på Skallingen. Oplev klitterne, stranden og den frodige strandeng ind mod Ho Bugt. • Kør i bil ud på de gamle betonveje på nordspidsen af Fanø og gå rundt i det fantastiske klitlandskab og ud på det enorme Søren Jessens Sand. • Ro i kajak fra Kammerslusen til Hønen på Fanøs sydspids. Mærk tidevandet og oplev den dynamik det skaber i landskabet – både på fastlandet og på øerne. • Gå langs digerne i hele Vadehavet og oplev strandengene og de enorme vadeflader, når de tørlægges af tidevandet to gange i døgnet. • Kør på cykel over Rømødæmningen eller via Låningsvejen til Mandø. Du har et 360 graders udsyn til et landskab i særklasse. • Oplev den grønne Tøndermarsk fra hesteryg eller på cykel. Se de store gåseflokke og de mange græssende husdyr bag digerne. • Slå bolden ud fra t-stedet i Marbæk Plantage med udsigt over det kuperede terræn og Ho Bugt. • Oplev Europas bredeste strand på Rømø med vinden som drivkraft i det lave sæde i en kitebuggy.

Sind Sie Segler, Golfspieler, Kajakfahrer, Mountainbiker, Wanderer, Fliegenfischer oder etwas ganz anderes – dann stehen Ihnen im Nationalpark Wattenmer unzählige Möglichkeiten offen. Wenn Sie Ihre Lieblingsbeschäftigung im Nationalpark Wattenmeer ausüben, werden Ihre Erlebnisse mit Natur von Weltklasse verfeinert.

Whether you’re a sailor, golfer, kayaker, mountainbiker, hiker, fly-fisher or perhaps enjoy other passions, the Wadden Sea National Park offers an abundance of opportunities. And while you’re enjoying your hobby, the national park will ensure that your adventures are sprinkled with world-class nature.

• Fahren Sie auf dem Mountainbike von Ho ganz bis nach Schillingen hinaus, Erleben Sie die Dünen, den Strand und die üppige Strandwiese bei der Bucht Ho Bugt

• Ride your MTB from the small town of Ho and all the way out to the Skallingen peninsula. Experience the dunes, beach and luscious salt meadows on your way to Ho Bugt bay.

• Fahren Sie mit dem Auto auf den alten Betonwegen an die Nordspitze von Fanø und spazieren Sie in der fantastischen Dünenlandschaft und auf dem enormen Søren Jessen Strand.

• Take your car out on the old concrete roads on the northern tip of Fanø and walk around in the amazing dune landscape and on to the enormous Søren Jessens Sand peninsula.

• Paddeln Sie im Kajak von der Kammerschleuse bis nach Hønen an der Südspitze von Fanø. Spüren Sie die Gezeiten und erleben Sie die Dynamik die diese in der Landschaft hervorbringen – sowohl auf dem Festland als auch auf den Inseln.

• Take a kayak from Kammerslusen to Hønen on the southern tip of Fanø. Feel the tidal waters and experience the dynamics created in the landscape, both on the mainland and on the islands.

• Spazieren Sie an den Deichen des gesamten Wattenmeergebietes entlang, und erleben die enormen Watteflächen, wenn diese zweimal innerhalb von 24 Stunden von den Gezeiten bloßgelegt werden. • Fahren Sie mit dem Fahrrad über den Rømø Damm oder über den Låningsvej nach Mandø. Sie haben eine Rundumaussicht über eine Landschaft der Sonderklasse. • Erleben Sie die grüne Tønder Marsch vom Pferderücken oder vom Fahrrad aus. Beobachten Sie die großen Gänseschwärme und die vielen grasenden Haustiere hinter den Deichen.

Og der er 100-vis af andre gode friluftsoplevelser i Nationalparken! • Schlagen Sie in der Marbæk Plantage den Ball vom Tee ab, mit Blick über das kupierte Gebiet und der Bucht Ho Bugt. • Erleben Sie Europas breitesten Strand auf Rømø, im tiefen Sitz eines Kitebuggys, mit dem Wind als Antriebskraft. Und es gibt hunderte von anderen hervorragenden Outdoor-Erlebnismöglichkeiten im Nationalpark Wattenmeer.

Vadehavet er et af verdens mest betydningsfulde naturområder. 10-12 mio. trækfugle kommer her hvert år for at raste og søge føde. Tidevandet, vinden og bølgerne skaber et dynamisk landskab, der ikke findes lige i Danmark og kun ganske få steder i resten af verden. Vadehavet er så unikt, at det er med på UNESCOs liste over Verdensarv. For at sikre, at denne verdensarv også kommer de næste generationer til gode, er færdsel og friluftsliv i Nationalpark Vadehavet reguleret, så der både er plads til naturen og til alle os, der elsker at være ude i den. Vi vil gerne byde dig velkommen i Nationalpark Vadehavet – nyd din passion, nyd naturen og hjælp os med at passe på området.

Das Wattenmeer ist eines der bedeutendsten Naturgebiete der Erde. 10-12 Millionen Zugvögel begeben sich jedes Jahr hierher, um zu rasten und um Nahrung zu suchen. Die Gezeiten, der Wind und die Wellen erschaffen eine dynamische Landschaft, die nirgendwo anders in Dänemark, und nur an ganz wenigen anderen Orten der Erde zu finden ist. Das Wattenmeer ist so einzigartig, dass es in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen worden ist. Um sicherzustellen, dass dieses Welterbe auch der nächsten Generation zu Gute kommt, sind Verkehr und Outdoor-Aktivitäten im Nationalpark bestimmten Regeln unterlegen, so dass hier sowohl Platz für die Natur ist, als auch für uns alle, die es lieben sich in ihr aufzuhalten.

• Take a walk along the dykes keeping back the Wadden Sea and experience the salt meadows and the gigantic tidal flats when they are drained by the tidal waters twice a day. • Ride your bicycle across the Rømø dam or through Låningsvejen to the island of Mandø. You will have a 360 degree panorama of a spectacular landscape. • See the green Tøndermarsk from a horse or by bike. See large skein of geese and the many grazing livestock behind the dykes. • Tee off in Marbæk plantation with a view across the cropped terrain and Ho Bugt bay. • Experience the widest beach in Europe on Rømø as the wind powers you forwards in the low seat of a kitebuggy. There are hundreds of other marvellous outdoor adventures to be had in the Wadden Sea National Park. The Wadden Sea is one of the world’s most significant natural areas. 10-12 million migratory birds visit each year to rest and forage for food. The tidal waters, the wind and the waves create a dynamic landscape like no other in Denmark, and which can only be found in a few places in the rest of the world. The Wadden Sea is so unique that it is on the UNESCO World Heritage list. To ensure that this world heritage also benefits the next generations, passage and outdoor recreation in the Wadden Sea National Park is regulated so that there is space for nature and all nature-loving people. We welcome you to the Wadden Sea National Park and hope that you will enjoy your hobby, enjoy nature and help us take good care of the area.

Wir möchten Sie im Nationalpark Wattenmeer willkommen heißen – genießen Sie Ihre Lieblingsbeschäftigung, genießen Sie die Natur und helfen Sie uns dabei das Gebiet zu schützen.

• Brug din sunde fornuft og husk på, at vi er gæster i naturen. • Efterlad ikke spor efter dit besøg. Vær venlig at tage dit affald med dig, eller læg det i skraldespande. • Forstyr ikke fugle, sæler og andre dyr. Vadehavet er spisekammer og yngleplads for mange dyr. For at de kan samle mest mulig energi og pleje deres afkom, er det vigtigt ikke at forstyrre dem ved at gå for tæt på flokkene, lade hunden løbe løs eller færdes i områder lukket for færdsel.

• Undgå at beskadige indhegninger og efterlad ikke hegnslåger åbne. Hegnene holder dyrene inde på deres marker og sikrer dem mod at komme ud, hvor de kan drukne, blive kørt ned eller være til fare for andre. • Støt lokalbefolkningen. Handl lokalt og smag på de lokale råvarer. • Respekter de lokale beboere og deres ejendom. Vær høflig og undgå færdsel på privat grund, hvis ikke der er tydelig adgang. • Vær opmærksom på sikkerheden. Vadehavet er smukt og enestående men tidevand, tåge, lyn og pludselig vind kan medføre farlige situationer. Lyt derfor til råd om færdsel i Vadehavet og tag på tur med en formidler eller en stedkendt, hvis du ikke kender området. • Vær opmærksom på tidevand og omskiftende vejr ved færdsel på vaderne. Medbring kompas eller GPS på længere ture, og tjek den aktuelle tidevandstabel. • Benyt som hovedregel veje og stier, og vær opmærksom på regler for færdsel til fods, på hesteryg, i bil, i kajak, ved jagt, fiskeri med videre. • Hold afstand til ynglefugle i deres yngletid fra 1. april til 15. juli. • Gå ikke for tæt på flokke af fødesøgende fugle på vaderne. Hvis fuglene begynder at advare ved at løfte vingerne og vise vingespejlet, så træk dig tilbage eller gå uden om. • Opsøg ikke sælbanker i juni og juli. Det er sælernes yngleperiode. Ungerne fødes og dier – det kræver ro. • Sæt dig ind i de gældende regler for området, før du hygger dig med din hobby i Vadehavet. • Download app’en 112 på din smartphone. Den kan redde liv.

Das Wattemeer bildet das größte zusammenhängende Sand-Schlickwattsystem der Welt, in dem dynamische Prozesse in einem weitgehend ungestörten Naturzustand ablaufen können. Es erstreckt sich über 500 km entlang der Küstenlinie dreier Länder: den Niederlanden, Deutschland und Dänemark.

Helfen Sie uns mit Ihrem verantwortungsvollen Verhalten

Download vores app med kort, ruter og spændende steder. App’en fungerer offline – så betaler du ikke roomingafgift når du ikke har wifi. Downloaden Sie unsere App mit Karten, Routen und interessanten Orten. Die App funktioniert offline – so dass keine Roaminggebühren anfallen, wenn Sie nicht in WLAN Reichweite sind. Download our App with maps, routes and exciting places. The App works offline, so you won’t have to pay a roaming fee when

www.nationalparkvadehavet.dk 2015-06 NPV friluftskort – fotos bla. Lars Gejl, Jan Tandrup og Red Star

Støttet Støttet af af Ministeriet Ministeriet for for By, By, Bolig og Landdistrikter og EU af Ministeriet forog By, EU BoligStøttet og Landdistrikter Vadehavet #vadehavet #nationalparkvadehavet

Vadehavet

Støttet af Ministeriet for By, Bolig Bolig og Landdistrikter og Landdistrikter og EUog

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Den Europæiske Landbrugsfond Udvikling Denfor Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Landbrugsfond for af Udvikling Landdistrikterne af Landdistrikterne

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Danmark og EU investerer og EU investerer i Danmark landdistrikterne. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. i landdistrikterne.

NPvadehavet

EU

• Passen Sie auf kulturhistorische Spuren auf. Gedenksteine, Walzäune, Grabhügel und denkmalgeschützte Häuser sind Teil der besonderen Kulturgeschichte der Wattenmeerregion. Beschützen Sie diese. • Vermeiden Sie Zäune zu beschädigen und schließen Sie Tore immer hinter sich. Die Zäune halten die Tiere auf ihren Weiden und vermeiden dass sie ausbrechen, und damit ertrinken, überfahren oder eine Gefahr für andere darstellen können.

2009 wurde das Wattenmeer für seine global herausragende geologische und ökologische Bedeutung in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Nirgendwo auf der Welt hat sich unter dem Einfluss der Gezeiten eine vielfältigere Landschaft entwickelt, die sich noch heute ständig verändert.

ET VADEHAV – EN VERDENSARV Vadehavet er verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer løber uforstyrret langs Tysklands, Hollands og Danmarks kyster. Vadehavet blev i 2009 optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste som anerkendelse for områdets enestående globale geologiske og økologiske værdier. Intet andet sted i verden findes et så forskelligartet og dynamisk landskab med talrige levesteder, som konstant formes af vinden og tidevandet.

• Unterstützen Sie die Lokalbevölkerung. Kaufen Sie in den Geschäften vor Ort ein und kosten Sie die örtlichen Produkte.

Es beherbergt über 10.000 Pflanzen- und Tierarten, die sich an die wechselhaften Lebensumstände angepasst haben. Millionen von Zugvögeln sind auf das Wattenmeer als Zwischenstopp und Rastgebiet angewiesen. Das Wattenmeer ist daher unverzichtbar für den Erhalt der weltweiten Artenvielfalt

The Wadden Sea is the largest tidal flats system in the world, where natural processes run undisturbed along the coasts of Germany, the Netherlands and Denmark.

Um den Schutz des Wattenmeers zu sichern, arbeiten die Niederlande, Deutschland und Dänemark seit 1978 zusammen und übernehmen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass dieses einzigartige Ökosystem zum Wohle jetziger und zukünftiger Generationen erhalten wird.

In 2009, the Wadden Sea was inscribed into the UNESCO World Heritage List for its globally unique geological and ecological values. Nowhere else in the world there is such a dynamic landscape with a multitude of habitats, being shaped by wind and tides.

ONE WADDEN SEA – ONE GLOBAL HERITAGE

Den globale biodiversitet er afhængig af Vadehavet, som har mere end 10.000 plante- og dyrearter, der fortsat tilpasser sig områdets evigt foranderlige miljø. Desuden tiltrækker den ekstraordinære produktion af biomasse hvert år 10-12 millioner trækfugle, som mellemlander i området.

Biodiversity on a worldwide scale is reliant on the Wadden Sea that accommodates over 10,000 species of plants and animals, which continuously adapt to the area’s ever-changing environment. Moreover, the extraordinary productivity of biomass attracts 10-12 million migratory birds yearly for a stopover.

For at sikre Vadehavets beskyttelse har Holland, Tyskland og Danmark sammen arbejdet for dets bevarelse i mere end 30 år. Herved anerkender de deres ansvar for at beskytte dette uerstattelige økosystem og for at bevare det til fordel for nutidige såvel som fremtidige generationer.

To ensure the protection of the Wadden Sea, the Netherlands, Germany and Denmark have been joining their conservation forces for over 30 years, thus appreciating the responsibility for this irreplaceable ecosystem and preserving it for the benefits of present and future generations.

worldheritage-waddensea.org

Help us by behaving responsibly • Use your common sense and remember that we are nature’s guests.

• Bitte stören Sie keine Vögel, Seehunde und andere Tiere. Das Wattenmeer ist eine Speisekammer und Brutplatz für viele Tiere. Damit sie so viel Energie wie möglich tanken und ihre Jungen aufzuziehen können, ist es wichtig sie nicht durch Ihre Anwesenheit zu stören, Hunde an der Leine zu halten und sich nicht in für die Öffentlichkeit geschlossene Gebiet zu begeben.

EIN WATTENMEER – EINE GEMEINSAME, GLOBALE VERANTWORTUNG

Download app IOS and Android

• Machen Sie sich mit den geltenden Regeln der Region vertraut, bevor Sie Ihrem Hobby im Wattenmeer nachgehen. • Laden Sie die App 112 auf Ihr Smartphone. Sie kann Leben retten.

• Vermeiden Sie Hinterlassenschaften. Nehmen Sie bitte Ihren Abfall mit, oder benutzen Sie die Mülleimer.

Wattenmeer Weltnaturerbe / Wadden Sea World Heritage

• Vermeiden Sie die Robbenbänke im Juni und Juli. Es ist die Zeit der Jungenaufzucht. Die Heuler werden geboren und gesäugt – dies erfordert Ruhe.

• Pas på de kulturhistoriske spor. Mindesten, hvalhegn, gravhøje og bevaringsværdige bygninger er en del af Vadehavsområdets særlige kulturhistorie. Værn om disse.

• Nutzen Sie Ihren Menschenverstand und denken Sie dran, dass wir Gäste in der Natur sind.

Vadehavet Verdensarv

• Gehen Sie nicht zu nah an nahrungssuchende Vogelschwärme im Watt heran. Ziehen Sie sich zurück, oder machen Sie einen Bogen, wenn die Vögel warnend anfangen mit den Flügeln zu schlagen.

• Respektieren Sie die Lokalbevölkerung und deren Eigentum. Seien Sie höflich und vermeiden Sie widerrechtliches Betreten von privaten Grundstücken, wenn keine deutliche Zugangserlaubnis vorhanden ist. • Achten Sie auf Ihre Sicherheit. Das Wattenmeer ist schön und einmalig, aber die Gezeiten, Nebel, Blitze und plötzlicher Wind können zu gefährlichen Situationen führen. Sie sollten deshalb immer allen Ratschlägen zum Verkehr im Wattenmeer Folge leisten und an Führungen teilnehmen, wenn Sie nicht mit dem Gebiet vertraut sind. • B eachten Sie bitte die Gezeiten und die wechselnden Wetterverhältnisse, wenn Sie im Watt unterwegs sind. Nehmen Sie bei längeren Ausflügen einen Kompass oder ein Navigationsgerät mit, und informieren Sie sich über die aktuellen Gezeiten. • Benutzen Sie grundsätzlich immer Wege und Pfade und beachten Sie die geltenden Regeln für Fußgänger, Reiter, Kajakfahrer, Jäger, Hobbyangler usw. • Halten Sie Abstand zu Brutvögeln während deren Brutzeit vom 1. April bis 15. Juli.

• Do not leave anything behind after your visit. Please take your garbage with you or put it in the waste bins. • Do not disturb the birds, seals and other animals. The Wadden Sea is a feeding and breeding ground for many animals. The birds need to gather as much energy as possible and nurse their offspring, so it is important not to go too near the flocks, do not to let your dog run free or move around in areas which are closed for traffic. • Be careful not to destroy tracks of heritage. Memorial stones, whale fences, grave mounds and preservation-worthy buildings are part of the special cultural heritage of the Wadden Sea area. Please protect these. • Avoid damaging fencing and do not leave fence gates open. The fences keep animals in their fields and ensure that they cannot get out where they might drown, get run over or endanger other people. • Support the local population. Buy locally and taste local food. • Respect local residents and their properties. Be polite and avoid going onto private lands if there is no clear access. • Be safe. The Wadden Sea is beautiful and unique, but the tides, fog, lightning and sudden winds may cause dangerous situations. Please listen to advice about visiting the Wadden Sea and take a trip with a nature interpreter or person familiar with the area if you do not know the area. • Note the tides and changing weather when travelling on the tidal flats. Bring a compass or GPS for longer walks and check the current tide tables. • Use mainly roads and paths and note the rules on travelling on foot, by horse, by car, by kayak, when hunting, fishing etc. • Keep your distance from breeding birds in the breeding season from 1 April to 15 July. • Do not go too near flocks of food-foraging birds on the tidal flats. If the birds start warning you by lifting or flapping their wings , move back or walk around them. • Do not go to seal banks in June and July. This is the breeding season for seals. When the cubs are born and suckling they need quiet. • Please familiarise yourself with the rules for the area before you enjoy your hobby in the Wadden Sea. • Download the 112 APP to your smartphone. It can save lives.