2015 Glocal "Skallingen og Ho Bugt"

Page 1

SKALLINGEN OG HO BUGT VERDENSARV VADEHAVET Gå på opdagelse i Vadehavet DAS WELTNATURERBE WATTENMEER – Das Wattenmeer erleben WADDEN SEA WORLD HERITAGE – Experience The Wadden Sea

1


Varde Å HO BUGT Blåvand Langli SKALLINGEN

Esbjerg

OPLEV VERDENSARV VADEHAVET PÅ SKALLINGEN OG HO BUGT Hvor kan jeg opleve verdensarven? OPLEV LANDSKABET Ordet enestående anvendes ofte, når man beskriver forholdene i Vadehavet. Men når omtalen falder på Skallingen, rækker ordet ikke, fordi mødet med dette jomfruelige landskab fremkalder en umiddelbar følelse af ydmyghed over for naturens skaberevne. Naboen mod øst, Ho Bugt, er derimod enestående med dens store variation af forskellige naturtyper: bløde og hårde vader, høje sandbanker med den lille ø Langli ”på toppen” og gennemvædet af tidevandsrender. Alt dette, med unge klit- og marsklandskaber og gamle istidslandskaber som kulisse. Enestående er det også, at vandet fra Varde Å, som det eneste større vandløb i hele Vadehavet, har udløb direkte til Ho Bugt – uden dige og sluse.

OPLEV DYNAMIKKEN Der, hvor ebbevejen fra fastlandet til Langli ligger i dag, lå Skallingen århundreder tilbage, og øen er resterne af fortidens halvø. Der, hvor Skallingen ligger i dag, var der dengang Vesterhav. Nutidens Skallingen var indtil for ca. 100 år siden en nøgen sandbanke med klitter mod vest, og den nuværende marskflade med dens krogede tidevandsrender, er opstået i læsiden – lidt efter lidt. I disse år bliver Skallingen så mindre år for år, og på blot 25 år er den blevet knap to kilometer kortere. 2

Man kan opleve dynamikken fra dag til dag. Under stormflod bliver store dele af halvøen oversvømmet på få timer. Det eneste, der stikker op af vandet, er klitterne. Når stormen har lagt sig, ligner Skallingen i løbet af et par dage sig selv igen.

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN Paletten af de mange naturtyper i den nordlige del af Vadehavet giver også en overvældende variation af planter. På Skallingens marskflade vokser et flor af de planter, der tåler daglig eller jævnlig oversvømmelse af saltvand, bl.a. kveller, vadegræs, strand-annelgræs og stilkløs kilebæger. Også dyrelivet på Skallingens flade marsk skal kunne tåle det udsatte liv. På de afgræssede dele ses talrige ”muldvarpeskud”. Det er tuerne fra den gule engmyre, som er i stand til at overleve i op til tre døgn – i saltvand. Også et kig ned i marskens snoede tidevandsrender afslører et væld af forskelligt liv: krebsdyr, fiskeyngel og småfisk – på vej ind eller ud med tidevandet.

OPLEV OVERDÅDIGHEDEN På de kystnære vader nord for Esbjerg røber de mange sandormegravere, at havbunden også her rummer et eldorado af liv. Til trods for at tonsvis af god mad(ing) graves op hvert år, er vadernes indhold af liv uudtømmeligt. Nyt liv kommer til hele tiden. Længere ude har blåmuslingerne i snart mange år ført en mere fredfyldt tilværelse, og fiskeriet af dem er først og

fremmest forbeholdt fuglene. Indtrykket af overdådighed fuldbyrdes, når man pludselig opdager de mange hundrede sæler ligge henslængt på Langli Sand.

OPLEV BESKYTTELSEN Hele verdensarvsområdet er også nationalpark, hvor der er forskellige grader af beskyttelse og benyttelse. Skallingen og den vestlige del af Ho Bugt har den højeste beskyttelse i Vadehavet. Mellem Langli og Skallingen har naturen endda eneret hele året. Få stenkast derfra afløses den høje beskyttelse af Esbjergs høje benyttelse – så byens behov for råderum og rekreativ udfoldelse også tilgodeses.


DAS WATTENMEER WELTNATURERBE ERLEBEN AUF SKALLINGEN UND HO BUGT Wo kann ich das Weltnaturerbe erleben? INTAKTE NATUR ERLEBEN

Das Wort einzigartig kommt bei der Beschreibung des Wattenmeeres häufig vor. Doch wenn die Rede auf Skallingen kommt, reicht selbst dieses Wort nicht mehr aus, weil die Begegnung mit dieser jungfräulichen Landschaft unmittelbar ein Gefühl von Demut gegenüber der Schöpferkraft der Natur auslöst. Der Nachbar im Osten, Ho Bugt, ist hingegen einzigartig mit seiner großen Vielfalt an verschiedenen Lebensraumtypen: weiche und harte Watten, hohe Sandbänke mit der kleinen Insel Langli „auf dem Gipfel“ und durchfeuchtet von Gezeitenrinnen. All dies mit jungen Dünen- und Marschlandschaften und alten Eiszeitlandschaften als Kulisse. Einzigartig ist auch, dass der Fluss Varde Å, das einzige größere Gewässer im gesamten Wattenmeer, direkt in die Bucht Ho Bugt mündet – ohne Deich und Schleuse.

DIE DYNAMIK ERLEBEN

Dort, wo der Ebbevej vom Festland nach Langli heute liegt, befand sich vor Jahrhunderten Skallingen. Die Inseln sind die Reste der damaligen Halbinsel. Und dort, wo Skallingen heute liegt, war damals die Nordsee. Das heutige Skallingen war bis vor ca. 100 Jahren eine nackte Sandbank mit Dünen im Westen, wobei die jetzige Marschfläche mit ihren gewun-

denen Gezeitenrinnen an der Leeseite entstanden ist – ganz allmählich. Im Moment wird Skallingen Jahr für Jahr kleiner, im Laufe von nur 25 Jahren ist sie knapp zwei Kilometer kürzer geworden. Man kann diese Dynamik von Tag zu Tag erleben. Bei Sturmfluten werden große Teile der Halbinsel innerhalb von wenigen Stunden überflutet. Das einzige, was noch aus dem Wasser ragt, sind die Dünen. Nachdem sich der Sturm gelegt hat, sieht Skallingen im Laufe von ein paar Tagen wieder wie immer aus.

DIE VIELFALT ERLEBEN

Die Palette der vielen Lebensraumtypen im nördlichen Teil des Wattenmeeres schlägt sich auch in einer überwältigenden Artenvielfalt von Pflanzen nieder. Auf der Marschfläche von Skallingen wächst eine Flora von Pflanzen, die eine tägliche oder regelmäßige Überflutung mit Salzwasser vertragen, u. a. Queller, Schlickgräser, Andel und Portulak-Keilmelde. Auch das Tierleben auf der flachen Marsch von Skallingen muss mit den widrigen Lebensumständen zurecht kommen. Auf den abgegrasten Teilen sind zahlreiche „Maulwurfshügel“ zu sehen. Hierbei handelt es sich um die Erdnester der Gelben Wiesenameise, die in der Lage ist, bis zu drei Tage im Salzwasser zu überleben. Auch ein Blick in die verschlungenen Gezeitenrinnen enthüllt eine Fülle von Leben: Krebstiere, Fischbrut und kleine Fische, die dem Gezeitenwasser folgen.

DIE MASSE ERLEBEN

Auf den küstennahen Watten nördlich von Esbjerg verraten die vielen Wattwurmhaufen, dass der Meeresboden auch hier ein Eldorado von Leben beherbergt. Obwohl nährstoffreicher Sand jedes Jahr tonnenweise von den Würmern verwertet wird, ist das Watt ein schier unerschöpfliches Lebensreservoir. Ständig kommt neues Leben hinzu. Weiter draußen dürfen die Miesmuscheln seit mittlerweile vielen Jahren ein friedlicheres Dasein fristen, weil das Fischen in erster Linie den Vögeln vorbehalten ist. Der Eindruck des Überflusses wird noch vollendet, wenn man plötzlich die vielen Hundert Robben entdeckt, die auf Langli Sand wie hingegossen liegen.

DEN SCHUTZ ERLEBEN

Das Weltnaturerbegebiet ist gleichzeitig Nationalpark mit unterschiedlichem Schutz- und Nutzungsgrad. Skallingen und der westliche Teil von Ho Bugt besitzen den höchsten Schutzgrad im Wattenmeer. Zwischen Langli und Skallingen hat die Natur sogar ganzjährig Exklusivrecht. Nur wenige Steinwürfe von dort entfernt wird der hohe Schutzgrad vom hohen Nutzungsgrad von Esbjerg abgelöst – damit der Bedarf der Stadt nach Spielraum und für Naherholungszwecke auch Berücksichtigung findet.

3


EXPERIENCE THE WADDEN SEA WORLD HERITAGE ON SKALLINGEN AND HO BUGT Where can I experience the World Heritage? EXPERIENCE THE LANDSCAPE

The word ‘exceptional’ is often used to describe the Wadden Sea. But when Skallingen peninsula is mentioned, this word is not good enough, because experiencing this untouched landscape generates an immediate feeling of humility towards the power of nature. However, ‘exceptional’ does describe the neighbour of the peninsular to the east, Ho Bugt (Ho Bay), with its large variety of natural habitats: soft and hard tidal flats, high sand banks with the little island of Langli ”on top”, and watered by tidal channels. All of this, with the young dune and marsh landscapes, and the old glacial landscape acting as a backdrop. It is also exceptional that the water from Varde Å, the only river that has a direct outflow to The Wadden Sea – without a dyke or sluice.

EXPERIENCE THE DYNAMICS

Centuries ago lay the Skallingen peninsula, where the ebb pathway from the mainland to Langli runs today, and the little island is the remnants of this peninsula of the past. Skallingen used to be part of the North Sea. Until around 100 years ago, present-day Skallingen was a naked sand bank with dunes to the west, and the current marsh flat with its crooked tidal channels has gradually emerged on the lee side. Today, Skallingen is getting smaller year by year and in just 25 years it has become almost two kilometres shorter. 4

You can experience the dynamics from one day to the next. During a storm flood, large parts of the peninsula are flooded in a matter of hours. Only the dunes stick out of the water. After the storm passes, Skallingen returns to normal in a couple of days.

EXPERIENCE THE DIVERSITY

The many different natural habitats in the northern part of the Wadden Sea also provide an overwhelming variation in plants. A lot of the plants that daily or regularly tolerate submersion in salt water grow on the marsh flat of Skallingen. These include common glasswort, rice grass, sea spear grass and sea purslane. The animal life on the flat marshland of Skallingen must also be able to tolerate this exposed life. On the grazed parts, there are countless ”molehills”. These are the ant hills of the yellow meadow ant, which is capable of surviving for up to three days in saltwater. A glance into the twisting tidal channels of the marshland also reveals a wealth of different life: crustaceans, fry and small fish, coming in or going out with the tide.

EXPERIENCE THE ABUNDANCE

North of Esbjerg, on the tidal flats close to the coast, the many lugworm patterns indicate that in this place too, the seabed is an El Dorado of life. Despite of the tons of food and bait that are

dug up each year, life on the tidal flats remains abundant. New life arrives all the time. Further out, for many years common mussels have led a peaceful life, and fishing for these is primarily a job for the birds. The impression cornucopia is complete when you suddenly discover the hundreds of seals lounging on Langli Sand beach.

EXPERIENCE THE PROTECTION

The whole of the World Heritage area is also a National Park, in which there are different degrees of protection and use. Skallingen and the westerly part of Ho Bugt have the highest level of protection in the Wadden Sea. Nature has exclusive rights all year round between Langli and Skallingen. A stone’s throw away, this high protection level is replaced by the busy streets of Esbjerg. This means that the city’s needs for space and recreational development are also taken into account.


DENSARV

Danmark

NORDSØEN

LIGGER MIDT I VERDENSARVEN!

R

SKALLINGEN OG HO BUGT VA

H DE

A

T VE

V

E

Tyskland

LIEGT MITTEN DRIN IM WELTNATURERBE! LIES AMIDST THE WORLD HERITAGE! Vadehavet er enormt og har stor international betydning. Det er verdens største, ubrudte tidevandsområde, og strækker sig fra Den Helder i Holland langs hele Tysklands nordsøkyst og op til Blåvandshug i Danmark. Alle tre lande deler den ære og det ansvar, der følger med verdensarvstitlen. SKALLINGEN OG HO BUGT ligger midt i et usædvanligt område af enestående global betydning! Her kan du opleve verdensarvens særegenhed på helt tæt hold.

Holland

Das Weltnaturerbe Wattenmeer ist groß und grenzüberschreitend. Als das größte Wattgebiet der Welt erstreckt es sich von den Niederlanden über die deutsche Nordseeküste von Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein bis nach Dänemark. Die Länder teilen sich die große Ehre, aber auch die große Verantwortung des Weltnaturerbe-Status.

The Wadden Sea is huge and international. It is the largest unbroken system of intertidal sand and mud flats in the world, ranging from Den Helder in the Netherlands, along Germany´s entire North Sea coast up to Blåvandshug in Denmark. These states together share the honor and responsibility of being a global heritage.

SKALLINGEN UND HO BUGT befindet sich in einem wirklich außergewöhnlichen Gebiet von globaler Bedeutung! Hier vor Ort können Sie die Einzigartigkeit des Weltnaturerbes erleben.

SKALLINGEN AND HO BUGT lies amidst an extraordinary area of global importance! On the spot you can experience the uniqueness of the World Heritage Site. 5


6


VADEHAVET PÅ UNESCOS VERDENSARVSLISTE UNESCO-WELTNATURERBE WATTENMEER THE WADDEN SEA UNESCO WORLD HERITAGE Vores Vadehav er verdensarv!

Unser Wattenmeer ist Weltnaturerbe!

Our Wadden Sea is a World Heritage Site!

Status som verdensarv er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde - det svarer til at vinde Nobelprisen. Status som verdensarv tildeles af UNESCO, som er FN‘s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

Der Welterbe-Status ist die höchste Anerkennung, die ein Naturgebiet bekommen kann – eine Art Nobelpreis für das Wattenmeer. Vergeben wird die Auszeichnung durch die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

The World Heritage status is the highest possible acknowledgment a natural site can get – like winning the Nobel Prize. It is awarded by UNESCO, which is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vadehavet har fået denne status på grund af sin „enestående universelle værdi“. Kun de bedste og mest unikke områder på vores planet bliver optaget på den berømte UNESCO Verdensarvsliste. Det er områder som Serengeti, Galapagosøerne, og Grand Canyon. Disse områder har så stor global betydning, at de fortjener titlen „verdensarv“. Hvis nuværende og fremtidige generationer skal kunne opleve Vadehavets særegenhed, mangfoldighed og skønhed, må vi gøre alt, hvad der stå i vores magt for at bevare det!

Das Wattenmeer wurde von der UNESCO für „außergewöhnlich, universell und wertvoll“ befunden. Nur weltweit einzigartige Kultur- und Naturschätze werden in die berühmte Welterbe-Liste aufgenommen, wie die Serengeti, die Galapagos-Inseln, der Grand Canyon und das Great Barrier Reef. Sie sind für die ganze Welt so bedeutsam, dass sie als „Erbe der Menschheit“ bezeichnet werden. Damit unsere Erben die Einzigartigkeit, Vielfalt und Schönheit des Wattenmeeres erleben können, müssen wir es so gut wie möglich schützen!

The Wadden Sea received the status due to its ”outstanding universal value”. Only the best and most unique sites of our planet are included into the famous UNESCO World Heritage List – the Serengeti, Galapagos Islands, Grand Canyon and Great Barrier Reef, for example. They are of such a high global importance that they deserve being called a world heritage. In order to allow present and future generations to experience the uniqueness, diversity and beauty of the Wadden Sea, we must do our utmost to preserve it!

7


1

2

3

4

5

HVAD GØR VADEHAVET SÅ ENESTÅENDE, UNIVERSELT OG VÆRDIFULDT? OMRÅDETS UBRUDTE OG UBERØRTE NATUR

Vadehavet er det største frie naturområde i et tætbefolket Europa. Vadehavets natur er stort set uspoleret. Naturlige processer, som foregår uafbrudt i hele Vadehavet, har skabt sandbanker, klitøer, render, erosionskløfter og marskenge (1). Verdensarven byder på alt det, som kendetegner et naturligt og dynamisk vadehav.

OMRÅDETS DYNAMIKKER

Vadehavet er et rastløst landskab. Vind og vand former landskabet, og tidevand og stormfloder skaber en voldsom dynamik. Vadeflader, tidevandsrender, klitter (2) og marskenge dannes og gendannes konstant. Landskabet tager form lige for øjnene af dig!

OMRÅDETS BIODIVERSITET

Vadehavet er hjem for et væld af fascinerende organismer i alle størrelser og afskygninger: utallige former for orme, skalddyr, krabber, fisk, fugle og pattedyr (3). Tilsammen findes der mere en 10.000 forskellige plante- og dyrearter i området. Vadehavet myldrer af liv! 8

OMRÅDETS BIOMASSE

Vadehavet er et yderst frugtbart og produktivt område, hvilket har resulteret i et utroligt stort antal sandorme, dyndsnegle , skalddyr, fisk og fugle. Verdens biodiversitet er afhængig af Vadehavet. Rigdommen af lokale arter er altafgørende for trækfugle. Hvert forår og efterår mellemlander 10-12 millioner fugle i området, for at nyde godt af vadens mange lækkerier, inden de begiver sig videre på deres træk til de områder, hvor de opholder sig om vinteren og sommeren. Det er et fantastisk syn (4)!

OMRÅDETS BESKYTTELSE

Vadehavet er et af de bedst beskyttede områder i verden (5). I Holland og Danmark har det status som et naturreservat, og i Tyskland og Danmark som nationalpark. Her får naturen frit løb. Besøgende er velkomne, så længe de respekterer området. Naturbeskyttelse og god forvaltning er en betingelse for at blive tildelt verdensarvstitlen. Vadehavets suveræne beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark. De tre lande har et fælles ansvar over for resten af verden, for at sikre beskyttelsen af Vadehavets grænseløse, sammenhængende og uadskillelige økosystem.


WAS IST DARAN SO AUSSERGEWÖHNLICH UND WERTVOLL?

WHAT IS SO OUTSTANDING, UNIVERSAL AND VALUABLE ABOUT THE WADDEN SEA?

SEINE INTAKTE NATUR

ITS INTACT NATURE

Das Wattenmeer ist die größte Wildnis im dichtbevölkerten Mitteleuropa. Seine Natur ist weitgehend unberührt und intakt. Die Naturkräfte können hier noch frei walten. Sie gestalten Wattflächen, Salzwiesen (1), Priele, Sandbänke, Dünen und Sandstrände. Diese typischen Landschaftselemente bilden die Lebensräume für viele spezialisierte und zum Teil gefährdete Arten.

The Wadden Sea is the biggest wilderness area in central Europe. Its nature is mainly unspoiled. Natural processes, running uninterruptedly across the Wadden Sea, create sandbanks, dune islands, channels, gullies, saltmarshes (1). The World Heritage includes everything which makes up a natural and dynamic Wadden Sea.

SEINE DYNAMIK

The Wadden Sea is a restless landscape. Wind and water are the shaping forces, the tide and storm floods create high dynamics. Mud flats, tidal channels, dunes (2), saltmarshes are being consistently formed and rebuilt. You can see the landscape taking shape in front of your eyes!

Das Wattenmeer ist eine bewegte Landschaft. Wind und Wasser sind die formenden Naturkräfte, Gezeiten und Sturmfluten sorgen für eine hohe Dynamik. Wattflächen, Priele, Dünen (2), Sandbänke und Salzwiesen werden immer wieder neu geformt. So gibt es ständig etwas Neues zu entdecken!

SEINE KLASSE

Das Wattenmeer beherbergt faszinierende Lebewesen in allen Größen und Formen – unzählige Würmer, Muscheln, Schnecken, Krebse, Fische, Vögel und Säugetiere (3). Insgesamt sind hier mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten zu Hause. Was für ein biologischer Reichtum!

SEINE MASSE

Das Wattenmeer ist unglaublich produktiv. Das zeigt sich in den riesigen Mengen an Wattwürmern, Schalentieren und Fischen. Die reichhaltigen Wattböden sind unverzichtbar für den internationalen Vogelzug. Jedes Jahr im Frühling und Herbst rasten 10 bis 12 Millionen Zugvögel im Weltnaturerbe, um sich am Wattbüffet satt zu fressen. Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, den riesigen Vogelschwärmen bei ihren tollkühnen Flugmanövern zuzuschauen! (4)

SEIN SCHUTZ

Das Wattenmeer genießt den höchstmöglichen Naturschutz (5): Es ist als Nationalpark (D, DK) und Naturreservat (NL) ausgewiesen. Hier darf Natur noch Natur sein. Menschen sind als staunende Besucher willkommen. Schutz und gutes Management sind eine Voraussetzung, um den Welterbe-Titel zu erhalten. Seit über 30 Jahren arbeiten Dänemark, Deutschland und die Niederlande für den grenzenlosen Schutz dieses grenzübergreifenden Ökosystems eng zusammen. Die drei Staaten tragen gemeinsam die Verantwortung für den Erhalt unseres Weltnaturerbes Wattenmeer.

ITS DYNAMICS

ITS CLASS

Fascinating organisms of all sizes and shapes live in the Wadden Sea; numerous kinds of worms, shellfish, crabs, fish, birds and mammals (3). Altogether, more than 10.000 different species of plants and animals exist here. What a wealth of life!

ITS MASS

The Wadden Sea is extremely fertile and productive which results in enormous amounts of lugworms, mud snails, shellfish, fish and birds. Biodiversity on a global scale is reliant on the Wadden Sea. The richness of local species is crucial during bird migration. Every year in spring and autumn, as much as 10 to 12 million birds stop by the World Heritage site on their journey to their wintering or summering grounds to feed on the mudflat buffet. It is an incredible experience to see this! (4)

ITS PROTECTION

The Wadden Sea enjoys the highest possible protection (5). It is a Nature Reserve (NL) and a National Park (D, DK), where nature can be nature. Humans are welcome as respectful visitors. Protection and good management is a precondition for receiving the World Heritage title. The Wadden Sea’s supreme conservation state is the result of over 30 years of joint nature protection efforts of the Netherlands, Germany and Denmark. The protection of one inseparable ecosystem that knows no borders – a joint responsibility towards the world community.

9


10


HVEM KAN VISE MIG VERDENSARV VADEHAVET? WELTNATURERBE WATTENMEER WER KANN ES MIR ZEIGEN? WHO CAN SHOW ME THE WORLD HERITAGE? SKALLINGEN OG HO BUGT

Blåvand Naturcenter Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk Naturguiden Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info Naturstyrelsen Blåvandshuk Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk NaturKulturVarde Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk Myrthue Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk

Tønder Egnens Guider Dravedvej 6 B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 45, www.teg-guide.dk Sort Safari Slotsgaden 22, 6270 Tønder, tlf. 73 72 64 00, www.sortsafari.dk Marskguiden Nørremølle 10, 6280 Højer, tlf. 21 27 03 41, www.marskguiden.dk Scanoropa Bus Torvet 1, 6280 Højer, tlf. 24 25 09 89, www.scanoropa-bus.dk Højer Mølle Møllegade 13, 6280 Højer, tlf. 74 78 29 11 , www.museum-sonderjylland.dk Vidåslusen Slusevej 10, 6280 Højer

ELSEWHERE

Strandskaden Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk FanøNatur Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk Fanø Sport & Event Toldbodvej 1, 6720 Fanø, tlf. 28 22 20 74, www.fanosportevent.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 12 20 00, www.fimus.dk Mandø Kro & Traktorbusser Mandøbyvej 26, 6760 Ribe, tlf. 20 70 96 09, www.mandoekro.dk Mandøbussen Råhedevej 26, 6760 Ribe, tlf. 75 44 51 07, www.mandoebussen.dk Mandø Event Vestervej 16, Mandø, 6760 Ribe, tlf. 23 25 53 75, www.mandoevent.dk Vadehavscentret Okholmvej 5, 6760 Ribe, tlf. 75 44 61 61, www.vadehavscentret.dk Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk Tønnisgaard Naturcenter Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 57, www.tonnisgaard.dk Vadehavssmedjen Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro, tlf. 21 47 92 68, www.vadehavssmedjen.dk

TURISTINFORMATION

Blåvand Turistbureau Blåvandvej 25, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 18 00, www.visitwestdenmark.dk Blåvandshuk Fyr Turistinformation Fyrvej 106, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 54 11, www.visitwestdenmark.dk Varde Turistinformation Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde, tlf. 75 22 32 22, www.visitwestdenmark.dk Visit Fanø Skolevej 5, 6720 Fanø, tlf. 70 26 42 00, www.visitfanoe.dk Visit Esbjerg Skolegade 33, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 55 99, www.visitesbjerg.dk Visit Ribe Torvet 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, www.visitribe.dk Visit Rømø og Tønder Nr. Frankel 1, 6792 Rømø, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk Tønder Velkomstcenter Storegade 2-4, 6270 Tønder, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk

11


INFO

www.waddensea-worldheritage.org www.nationalparkvadehavet.dk

Denne folder er udgivet af Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) i samarbejde med Nationalpark Vadehavet Det Fælles Vadehavssekretariat/ Common Wadden Sea Secretariat Virchowstrasse 1 26382 Wilhelmshaven, Tyskland TYSKLAND info@waddensea-secretariat.org www.waddensea-secretariat.org Fotografier: Adam Schnabler/LKN-SH, Martin Stock/LKN-SH, John Frikke, Lars Geil, Jan Tandrup med flere Design: NORDNORDWEST.com Trykt på 100 % genbrugspapir Juni 2015 Denne folder er udgivet med støtte fra Interreg IVB-projektet PROWAD – Protect & Prosper www.prowad.org

12