2015 Glocal "Mandø"

Page 1

MANDØ VERDENSARV VADEHAVET Gå på opdagelse i Vadehavet DAS WELTNATURERBE WATTENMEER – Das Wattenmeer erleben WADDEN SEA WORLD HERITAGE – Experience The Wadden Sea

1


Mandø Låningsvej

MANDØ

Ribe Vester Vedsted Ebbevejen

Koresand

OPLEV VERDENSARV VADEHAVET PÅ MANDØ Hvor kan jeg opleve verdensarven? OPLEV LANDSKABET Mandø er den eneste af Vadehavsøerne, som man både kan køre, cykle og vandre – men ikke sejle – til. Hvis man går, så endda ad to veje: Ebbevejen, direkte på havbunden, eller Låningsvejen, på en lav dæmning. Benyt dig af de guidede ture eller traktorbusserne fra V. Vedsted. Det er sikkert. En tur over vaderne mellem Mandø og fastlandet understreger, at her befinder man sig i et naturområde, hvor tidevandet bestemmer farten. Når man nærmer sig Mandø, bliver Vadehav efterhånden til marskland, og man bliver budt velkommen af skræppende strandskader og undrende får inden øens havdige forceres. Foran ligger den flade, grønne marsk-ø omkranset af diger og klitter – opstået i læ af Vadehavets største sandbanke, Koresand. En dagstur herud i jomfruelig ørkennatur blandt sæler og havfugle danner skarp kontrast til marsk og vade, og den fuldender oplevelsen af Vadehavet som verdensarv.

OPLEV DYNAMIKKEN Her i den centrale del af Vadehavet er naturens dynamik særlig tydelig. Langs Låningsvejen har tidevandet de seneste årtier aflejret sand og ler i så store mængder, at der efterhånden er skabt en næsten sammenhængende landbræmme mellem Mandø og fastlandet. Foran havdiget på Mandø har dette sam2

spil skabt en særlig bred og naturlig strandeng mod syd. Kigger vi mod nord, møder det modsatte syn os: En sandbanke, der som en vandreklit, er ved at bevæge sig ind over strandengen. En særlig oplevelse kan man få på Koresand, hvor det evigt fygende sand søger sammen i lave klitter, men igen spredes for alle vinde ved næste stormflod. En kamp, der foregår år ud og år ind.

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN Mandøs strandenge rummer et væld af forskellige salttålende plantearter, som særlig i sensommeren viser sig fra deres smukkeste side – ikke mindst det lyserøde flor af tætblomstret hindebæger er betagende. Øen er også et de steder i Vadehavet, som huser flest arter af både træk- og ynglefugle – og endda nogle af de mest sjældne, bl.a. dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Tillige er Mandø også vært for nogle af de største bestande af bramgæs i Danmark.

OPLEV OVERFLODEN På vaderne syd for Ebbevejen afslører banker af blåmuslinger og stillehavsøsters, og ikke mindst sandormenes ”kransekager”, at her er vækst. Lige meget hvor i havbunden, man stikker fingrene ned, er der ”bid”. Indtrykket af overdådighed fuldbyrdes, når man krydser de lave vandfyldte render: Rejer og småfisk flygter i hobevis. Overalt myldrer det af liv, og turen viser tydeligt,

hvorfor Vadehavet er blandt de mest produktive havområder i verden.

OPLEV BESKYTTELSEN Hele Verdensarv Vadehavet er også nationalpark, hvor der er forskellige grader af beskyttelse og benyttelse. De indhegnede områder langs Låningsvejen er fx udelukkende forbeholdt alt andet levende end mennesker. Det gælder også for et område på det sydlige Koresand, hvilket de hundredvis af sæler kvitterer for. Desuden har der i mange år været indført forskellige reguleringer af jagt, både på land og til vands, ligesom rejefiskeriet er henvist til den ydre del af Vadehavet. Det tidligere så omfattende fiskeri efter blåmuslinger har de seneste år været forbeholdt fugls føde.


DAS WATTENMEER WELTNATURERBE ERLEBEN AUF MANDØ Wo kann ich das Weltnaturerbe erleben? INTAKTE NATUR ERLEBEN

Mandø ist die einzige Wattenmeerinsel, auf der Autoverkehr, Radfahren und Wandern erlaubt ist – allerdings ist das Befahren vom Wasser aus verboten. Zu Fuß gibt es sogar zwei Wege: Den Ebbevejen, direkt auf dem Meeresboden, oder den Låningsvejen, auf einem flachen Damm. Zu empfehlen sind die geführten Touren oder die Traktorbusse von V. Vedsted. Die sind ungefährlich. Eine Wattwanderung zwischen Mandø und Festland zeigt sehr deutlich, dass man sich hier in einem Naturgebiet befindet, in dem das Gezeitenwasser das Tempo bestimmt. Wenn man sich Mandø nähert, geht das Wattenmeer allmählich in Marschland über und man wird von lautstarken Austernfischern und verwunderten Schafen begrüßt, bevor es über den Meeresdeich der Insel geht. Voraus breitet sich der flache, grüne Marsch-See aus, umringt von Deichen und Dünen – entstanden im Windschatten der größten Sandbank des Wattenmeeres, Koresand. Eine Tagestour dort hinaus in jungfräuliche Wüstennatur, unter Robben und Meeresvögeln, bildet einen scharfen Kontrast zu Marsch und Watt und vollendet das Erlebnis des Wattenmeeres als Weltnaturerbe.

DIE DYNAMIK ERLEBEN

Hier im zentralen Teil des Wattenmeeres wird die

Dynamik der Natur besonders deutlich. Entlang dem Låningsvejen hat das Gezeitenwasser in den letzten Jahrzehnten große Mengen Sand und Lehm abgelagert und allmählich einen fast zusammenhängenden Landstreifen zwischen Mandø und Festland geschaffen. Vor dem Meeresdeich auf Mandø hat dieses Zusammenspiel nach Süden hin eine besonders breite und natürliche Salzwiese(oder tatsächlich Sandwiese?) entstehen lassen. Beim Blick nach Norden sieht man genau das Gegenteil: Eine Sandbank, wie eine Wanderdüne, ist im Begriff, sich über die Salzwiese hinweg zu bewegen. Ein besonderes Erlebnis ist auf Koresand möglich. Der ständig treibende Sand wird zu niedrigen Dünen zusammengetragen, der aber bei der nächsten Sturmflut wieder in alle Winde verteilt wird. Ein Kampf, der sich Jahr für Jahr aufs Neue abspielt.

DIE VIELFALT ERLEBEN

Die Salzwiesen von Mandø beherbergen eine Fülle von verschiedenen salzwiderstandsfähigen Pflanzenarten, die sich besonders im Spätsommer von ihrer schönsten Seite zeigen – nicht zuletzt ist der fliederfarbene Flor des Gewöhnlichen Strandflieders eine Augenweide. Die Insel zählt auch zu den Orten des Wattenmeeres, der die meisten Arten an sowohl Zug- als auch Brutvögeln beherbergt – sogar die sehr seltene Zwergseeschwalbe und den Seeregenpfeifer. Auch beherbergt Mandø einige der größten Bestände an Weißwangengänsen in Dänemark.

DIE MASSE ERLEBEN

Auf den Watten südlich des Ebbevejen liegen bei Ebbe die Bänke der Miesmuscheln und der Pazifischen Felsenauster frei. Die spaghettiförmigen Sandhaufen der Wattwürmer zeugen davon, dass es hier Wachstum und Leben gibt. Praktisch ist jede Stelle, an der man den Finger in den Meeresboden steckt, ein „Biss“. Der Eindruck des Überflusses wird noch vollendet, wenn man die flachen wassergefüllten Rinnen durchquert, Garnelen und Kleinfische flüchten zuhauf. Überall wimmelt es von Leben und die Wanderung zeigt deutlich, warum das Wattenmeer zu den produktivsten Meeresgebieten der Welt zählt.

DEN SCHUTZ ERLEBEN

Das gesamte Weltnaturerbe Wattenmeer ist gleichzeitig Nationalpark mit unterschiedlichem Schutz- und Nutzungsgrad. Die eingefriedeten Gebiete entlang des Låningsvejen sind zum Beispiel allem Lebenden, außer dem Menschen, vorbehalten. Dies gilt auch für ein Gebiet auf dem südlichen Koresand, wofür die mehrere Hundert Robben sehr dankbar sind. Außerdem sind schon vor Jahren verschiedene Vorschriften für die Jagd sowohl zu Wasser als auch zu Land eingeführt worden. Auch die Krabbenfischerei wurde in den äußeren Teil des Wattenmeeres verwiesen. Die früher sehr intensive Befischung der Miesmuschel ist seit den letzten Jahren allein den Vögeln zu Nahrungszwecken erlaubt. 3


EXPERIENCE THE WADDEN SEA WORLD HERITAGE ON MANDØ Where can I experience the World Heritage? EXPERIENCE THE LANDSCAPE

Mandø is the only Wadden Sea island to which it is possible drive, bike and hike, but it is not possible to sail there. There are two ways to get there by foot: The Ebbevejen causeway on the seabed, or Låningsvejen, on a low dam. Go on one of the guided tours or one of the tractor busses from Vester Vedsted village. A trip over the tidal flats between Mandø and the mainland underscores that this is a natural area in which the tidal waters decide the pace. When approaching Mandø, the Wadden Sea gradually becomes marshland, and you are welcomed by the cackle of oystercatchers and puzzled sheep before you reach the island’s seawall. In front of the seawall, the flat, green marsh-island is surrounded by dykes and dunes. It emerged in the lee of the biggest sand bank in the Wadden Sea, Koresand. A day trip to this untouched, desert-like landscape among seals and seabirds forms a stark contrast to the marshes and tidal flats, and it will complete your experience of the Wadden Sea World Heritage.

EXPERIENCE THE DYNAMICS

In this central part of the Wadden Sea, the dynamics of nature are particularly clear. In recent decades, along Låningsvejen road, the tidal waters have deposited sand and clay in amounts so large that they have gradually created an almost connected 4

bridge between Mandø and the mainland. In front of the sea wall at Mandø, this interaction has created an especially wide and natural salt meadow to the south. If we turn our gaze north, the opposite has happened: A sand bank that, as a migrating dune, is moving over the salt meadow. Koresand provides a very special experience where the ever-drifting sands come together in low dunes, only to be scattered again to the winds at the next storm flood. A battle taking place year in, year out.

EXPERIENCE THE DIVERSITY

The salt meadows of Mandø hold a diversity of salt-tolerant plant species, which, particularly in late summer, show themselves at their most beautiful the pink bloom of the Mediterranean sea lavender is particularly breathtaking. The island is also home to the most numerous species of migratory, as well as breeding birds in the Wadden Sea - even some of the more rare species such as the little tern and the snowy plover. In addition, Mandø plays host to some of the largest populations of barnacle geese in Denmark.

EXPERIENCE THE ABUDANCE

On the tidal flats south of the Ebbevejen causeway, banks of common mussels and pacific oysters, and not least the lugworms’ frilly sand patterns, reveal that life abounds here. No matter where you look, you will find

something on the seabed. You really get an impression of this abundance when you cross the low-lying, water-filled channels: Shrimps and small fish flee by the dozen. There is a myriad of life everywhere, and the trip shows why the Wadden Sea is among the most productive marine areas in the world.

EXPERIENCE THE PROTECTION

All of The Wadden Sea World Heritage Site is also a national park in which there are different degrees of protection and use. The fenced-in areas along Låningsvejen road for example are reserved for anything living, except human beings. This also applies to an area in southern Koresand occupied by thousands of seals. Furthermore, regulations for hunting on land and water have been in place for many years, and shrimping is only allowed in the outer part of the Wadden Sea. Common mussel fisheries were previously very extensive, but in recent years this food source has been reserved for the birds.


DENSARV

Danmark

MANDØ LIGGER MIDT I VERDENSARVEN!

R

NORDSØEN

VA

H DE

A

T VE

V

E

Tyskland

LIEGT MITTEN DRIN IM WELTNATURERBE! LIES AMIDST THE WORLD HERITAGE! Vadehavet er enormt og har stor international betydning. Det er verdens største, ubrudte tidevandsområde, og strækker sig fra Den Helder i Holland langs hele Tysklands nordsøkyst og op til Blåvandshug i Danmark. Alle tre lande deler den ære og det ansvar, der følger med verdensarvstitlen. MANDØ ligger midt i et usædvanligt område af enestående global betydning! Her kan du opleve verdensarvens særegenhed på helt tæt hold.

Holland

Das Weltnaturerbe Wattenmeer ist groß und grenzüberschreitend. Als das größte Wattgebiet der Welt erstreckt es sich von den Niederlanden über die deutsche Nordseeküste von Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein bis nach Dänemark. Die Länder teilen sich die große Ehre, aber auch die große Verantwortung des Weltnaturerbe-Status.

The Wadden Sea is huge and international. It is the largest unbroken system of intertidal sand and mud flats in the world, ranging from Den Helder in the Netherlands, along Germany´s entire North Sea coast up to Blåvandshug in Denmark. These states together share the honor and responsibility of being a global heritage.

MANDØ befindet sich in einem wirklich außergewöhnlichen Gebiet von globaler Bedeutung! Hier vor Ort können Sie die Einzigartigkeit des Weltnaturerbes erleben.

MANDØ lies amidst an extraordinary area of global importance! On the spot you can experience the uniqueness of the World Heritage Site. 5


6


VADEHAVET PÅ UNESCOS VERDENSARVSLISTE UNESCO-WELTNATURERBE WATTENMEER THE WADDEN SEA UNESCO WORLD HERITAGE Vores Vadehav er verdensarv!

Unser Wattenmeer ist Weltnaturerbe!

Our Wadden Sea is a World Heritage Site!

Status som verdensarv er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde - det svarer til at vinde Nobelprisen. Status som verdensarv tildeles af UNESCO, som er FN‘s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

Der Welterbe-Status ist die höchste Anerkennung, die ein Naturgebiet bekommen kann – eine Art Nobelpreis für das Wattenmeer. Vergeben wird die Auszeichnung durch die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

The World Heritage status is the highest possible acknowledgment a natural site can get – like winning the Nobel Prize. It is awarded by UNESCO, which is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vadehavet har fået denne status på grund af sin „enestående universelle værdi“. Kun de bedste og mest unikke områder på vores planet bliver optaget på den berømte UNESCO Verdensarvsliste. Det er områder som Serengeti, Galapagosøerne, og Grand Canyon. Disse områder har så stor global betydning, at de fortjener titlen „verdensarv“. Hvis nuværende og fremtidige generationer skal kunne opleve Vadehavets særegenhed, mangfoldighed og skønhed, må vi gøre alt, hvad der stå i vores magt for at bevare det!

Das Wattenmeer wurde von der UNESCO für „außergewöhnlich, universell und wertvoll“ befunden. Nur weltweit einzigartige Kultur- und Naturschätze werden in die berühmte Welterbe-Liste aufgenommen, wie die Serengeti, die Galapagos-Inseln, der Grand Canyon und das Great Barrier Reef. Sie sind für die ganze Welt so bedeutsam, dass sie als „Erbe der Menschheit“ bezeichnet werden. Damit unsere Erben die Einzigartigkeit, Vielfalt und Schönheit des Wattenmeeres erleben können, müssen wir es so gut wie möglich schützen!

The Wadden Sea received the status due to its ”outstanding universal value”. Only the best and most unique sites of our planet are included into the famous UNESCO World Heritage List – the Serengeti, Galapagos Islands, Grand Canyon and Great Barrier Reef, for example. They are of such a high global importance that they deserve being called a world heritage. In order to allow present and future generations to experience the uniqueness, diversity and beauty of the Wadden Sea, we must do our utmost to preserve it!

7


1

2

3

4

5

HVAD GØR VADEHAVET SÅ ENESTÅENDE, UNIVERSELT OG VÆRDIFULDT? OMRÅDETS UBRUDTE OG UBERØRTE NATUR

Vadehavet er det største frie naturområde i et tætbefolket Europa. Vadehavets natur er stort set uspoleret. Naturlige processer, som foregår uafbrudt i hele Vadehavet, har skabt sandbanker, klitøer, render, erosionskløfter og marskenge (1). Verdensarven byder på alt det, som kendetegner et naturligt og dynamisk vadehav.

OMRÅDETS DYNAMIKKER

Vadehavet er et rastløst landskab. Vind og vand former landskabet, og tidevand og stormfloder skaber en voldsom dynamik. Vadeflader, tidevandsrender, klitter (2) og marskenge dannes og gendannes konstant. Landskabet tager form lige for øjnene af dig!

OMRÅDETS BIODIVERSITET

Vadehavet er hjem for et væld af fascinerende organismer i alle størrelser og afskygninger: utallige former for orme, skalddyr, krabber, fisk, fugle og pattedyr (3). Tilsammen findes der mere en 10.000 forskellige plante- og dyrearter i området. Vadehavet myldrer af liv! 8

OMRÅDETS BIOMASSE

Vadehavet er et yderst frugtbart og produktivt område, hvilket har resulteret i et utroligt stort antal sandorme, dyndsnegle , skalddyr, fisk og fugle. Verdens biodiversitet er afhængig af Vadehavet. Rigdommen af lokale arter er altafgørende for trækfugle. Hvert forår og efterår mellemlander 10-12 millioner fugle i området, for at nyde godt af vadens mange lækkerier, inden de begiver sig videre på deres træk til de områder, hvor de opholder sig om vinteren og sommeren. Det er et fantastisk syn (4)!

OMRÅDETS BESKYTTELSE

Vadehavet er et af de bedst beskyttede områder i verden (5). I Holland og Danmark har det status som et naturreservat, og i Tyskland og Danmark som nationalpark. Her får naturen frit løb. Besøgende er velkomne, så længe de respekterer området. Naturbeskyttelse og god forvaltning er en betingelse for at blive tildelt verdensarvstitlen. Vadehavets suveræne beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark. De tre lande har et fælles ansvar over for resten af verden, for at sikre beskyttelsen af Vadehavets grænseløse, sammenhængende og uadskillelige økosystem.


WAS IST DARAN SO AUSSERGEWÖHNLICH UND WERTVOLL?

WHAT IS SO OUTSTANDING, UNIVERSAL AND VALUABLE ABOUT THE WADDEN SEA?

SEINE INTAKTE NATUR

ITS INTACT NATURE

Das Wattenmeer ist die größte Wildnis im dichtbevölkerten Mitteleuropa. Seine Natur ist weitgehend unberührt und intakt. Die Naturkräfte können hier noch frei walten. Sie gestalten Wattflächen, Salzwiesen (1), Priele, Sandbänke, Dünen und Sandstrände. Diese typischen Landschaftselemente bilden die Lebensräume für viele spezialisierte und zum Teil gefährdete Arten.

The Wadden Sea is the biggest wilderness area in central Europe. Its nature is mainly unspoiled. Natural processes, running uninterruptedly across the Wadden Sea, create sandbanks, dune islands, channels, gullies, saltmarshes (1). The World Heritage includes everything which makes up a natural and dynamic Wadden Sea.

SEINE DYNAMIK

The Wadden Sea is a restless landscape. Wind and water are the shaping forces, the tide and storm floods create high dynamics. Mud flats, tidal channels, dunes (2), saltmarshes are being consistently formed and rebuilt. You can see the landscape taking shape in front of your eyes!

Das Wattenmeer ist eine bewegte Landschaft. Wind und Wasser sind die formenden Naturkräfte, Gezeiten und Sturmfluten sorgen für eine hohe Dynamik. Wattflächen, Priele, Dünen (2), Sandbänke und Salzwiesen werden immer wieder neu geformt. So gibt es ständig etwas Neues zu entdecken!

SEINE KLASSE

Das Wattenmeer beherbergt faszinierende Lebewesen in allen Größen und Formen – unzählige Würmer, Muscheln, Schnecken, Krebse, Fische, Vögel und Säugetiere (3). Insgesamt sind hier mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten zu Hause. Was für ein biologischer Reichtum!

SEINE MASSE

Das Wattenmeer ist unglaublich produktiv. Das zeigt sich in den riesigen Mengen an Wattwürmern, Schalentieren und Fischen. Die reichhaltigen Wattböden sind unverzichtbar für den internationalen Vogelzug. Jedes Jahr im Frühling und Herbst rasten 10 bis 12 Millionen Zugvögel im Weltnaturerbe, um sich am Wattbüffet satt zu fressen. Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, den riesigen Vogelschwärmen bei ihren tollkühnen Flugmanövern zuzuschauen! (4)

SEIN SCHUTZ

Das Wattenmeer genießt den höchstmöglichen Naturschutz (5): Es ist als Nationalpark (D, DK) und Naturreservat (NL) ausgewiesen. Hier darf Natur noch Natur sein. Menschen sind als staunende Besucher willkommen. Schutz und gutes Management sind eine Voraussetzung, um den Welterbe-Titel zu erhalten. Seit über 30 Jahren arbeiten Dänemark, Deutschland und die Niederlande für den grenzenlosen Schutz dieses grenzübergreifenden Ökosystems eng zusammen. Die drei Staaten tragen gemeinsam die Verantwortung für den Erhalt unseres Weltnaturerbes Wattenmeer.

ITS DYNAMICS

ITS CLASS

Fascinating organisms of all sizes and shapes live in the Wadden Sea; numerous kinds of worms, shellfish, crabs, fish, birds and mammals (3). Altogether, more than 10.000 different species of plants and animals exist here. What a wealth of life!

ITS MASS

The Wadden Sea is extremely fertile and productive which results in enormous amounts of lugworms, mud snails, shellfish, fish and birds. Biodiversity on a global scale is reliant on the Wadden Sea. The richness of local species is crucial during bird migration. Every year in spring and autumn, as much as 10 to 12 million birds stop by the World Heritage site on their journey to their wintering or summering grounds to feed on the mudflat buffet. It is an incredible experience to see this! (4)

ITS PROTECTION

The Wadden Sea enjoys the highest possible protection (5). It is a Nature Reserve (NL) and a National Park (D, DK), where nature can be nature. Humans are welcome as respectful visitors. Protection and good management is a precondition for receiving the World Heritage title. The Wadden Sea’s supreme conservation state is the result of over 30 years of joint nature protection efforts of the Netherlands, Germany and Denmark. The protection of one inseparable ecosystem that knows no borders – a joint responsibility towards the world community.

9


10


HVEM KAN VISE MIG VERDENSARV VADEHAVET? WELTNATURERBE WATTENMEER WER KANN ES MIR ZEIGEN? WHO CAN SHOW ME THE WORLD HERITAGE? MANDØ

Mandø Event Vestervej 16, Mandø, 6760 Ribe, tlf. 23 25 53 75, www.mandoevent.dk Vadehavscentret Okholmvej 5, 6760 Ribe, tlf. 75 44 61 61, www.vadehavscentret.dk Mandø Kro & Traktorbusser Mandøbyvej 26, 6760 Ribe, tlf. 20 70 96 09, www.mandoekro.dk Mandøbussen Råhedevej 26, 6760 Ribe, tlf. 75 44 51 07, www.mandoebussen.dk

ELSEWHERE

Blåvand Naturcenter Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk Naturguiden Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info Naturstyrelsen Blåvandshuk Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk NaturKulturVarde Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk Myrthue Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk Strandskaden Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk FanøNatur Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk Fanø Sport & Event Toldbodvej 1, 6720 Fanø, tlf. 28 22 20 74, www.fanosportevent.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 12 20 00, www.fimus.dk Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk Tønnisgaard Naturcenter Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 57, www.tonnisgaard.dk Vadehavssmedjen Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro, tlf. 21 47 92 68, www.vadehavssmedjen.dk

Tønder Egnens Guider Dravedvej 6 B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 45, www.teg-guide.dk Sort Safari Slotsgaden 22, 6270 Tønder, tlf. 73 72 64 00, www.sortsafari.dk Marskguiden Nørremølle 10, 6280 Højer, tlf. 21 27 03 41, www.marskguiden.dk Scanoropa Bus Torvet 1, 6280 Højer, tlf. 24 25 09 89, www.scanoropa-bus.dk Højer Mølle Møllegade 13, 6280 Højer, tlf. 74 78 29 11 , www.museum-sonderjylland.dk Vidåslusen Slusevej 10, 6280 Højer

TURISTINFORMATION

Blåvand Turistbureau Blåvandvej 25, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 18 00, www.visitwestdenmark.dk Blåvandshuk Fyr Turistinformation Fyrvej 106, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 54 11, www.visitwestdenmark.dk Varde Turistinformation Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde, tlf. 75 22 32 22, www.visitwestdenmark.dk Visit Fanø Skolevej 5, 6720 Fanø, tlf. 70 26 42 00, www.visitfanoe.dk Visit Esbjerg Skolegade 33, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 55 99, www.visitesbjerg.dk Visit Ribe Torvet 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, www.visitribe.dk Visit Rømø og Tønder Nr. Frankel 1, 6792 Rømø, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk Tønder Velkomstcenter Storegade 2-4, 6270 Tønder, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk

11


INFO

www.waddensea-worldheritage.org www.nationalparkvadehavet.dk

Denne folder er udgivet af Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) i samarbejde med Nationalpark Vadehavet Det Fælles Vadehavssekretariat/ Common Wadden Sea Secretariat Virchowstrasse 1 26382 Wilhelmshaven, Tyskland TYSKLAND info@waddensea-secretariat.org www.waddensea-secretariat.org Fotografier: Adam Schnabler/LKN-SH, Martin Stock/LKN-SH, John Frikke, Lars Geil, Jan Tandrup med flere Design: NORDNORDWEST.com Trykt på 100 % genbrugspapir Juni 2015 Denne folder er udgivet med støtte fra Interreg IVB-projektet PROWAD – Protect & Prosper www.prowad.org

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.