2015 Glocal "Fanø"

Page 1

FANØ VERDENSARV VADEHAVET Gå på opdagelse i Vadehavet DAS WELTNATURERBE WATTENMEER – Das Wattenmeer erleben WADDEN SEA WORLD HERITAGE – Experience The Wadden Sea

1


Kikkebjerg Søren Jessens Sand FANØ

Pælebjerg

Trinden Keldsand Mosedal Bjerg

Hønen

Galgerev

OPLEV VERDENSARV VADEHAVET PÅ FANØ Hvor kan jeg opleve verdensarven? OPLEV LANDSKABET

Den ti minutter lange færgefart mellem Esbjerg og Fanø synes som en rejse mellem to tidsaldre, og samtidig en behagelig mental omstilling til de store oplevelser, som Fanø og dens omgivelser er så rig på. Vind og vejr har med en heldig hånd strøget høje udkigspunkter ud på øen: fx Kikkebjerg i nord, Pælebjerg midt på og Mosedal Bjerg i syd. Fra disse ”tinder” kan man opleve verdensarven og nationalparkens mosaik af landskaber i ”widescreen”. Helt mod vest udfolder Vesterhavet og sandstranden sig, som i begge ender fortsætter i vidtstrakte sandbanker. Inde i Vadehavet, ud for Sønderho, er disse banker efterhånden vokset op til nye øer med fast plantedække, i læ af gamle Fanø. Sandbanker og øer er omgivet af vadeflader, så langt øjet rækker, og af pulserende tidevandsrender i snart sagt alle bredder og dybder. Langs østkysten ligger udstrakte strandsumpe, som efterhånden går over i enge, både salte og ferske. Der afløses de af øens dominerende landskab: de mangefarvede klitheder og plantagernes (stedse-)grønne markering af 1800-tallets indsats for at dæmpe de vandrende klitter.

OPLEV DYNAMIKKEN

Fanøs kyster er i evig forandring. Sandfygning er hverdagskost ude vestpå, og den går jævnligt over i sandstorm. På Søren Jessens Sand tilbydes den 2

særprægede oplevelse af ørken og Vesterhav i forening. Stående herude tæt ved Grådyb, kan man få en fornemmelse af de ufattelige mængder af vand, der hver dag strømmer ind og ud ad Vadehavet. Fanøs sydspids, kaldet Hønen, er også et stormomsust hjørne. Efter en periode med tilvækst af klitter og marsk i første halvdel af 1900-tallet, er det de seneste årtier gået den modsatte vej. Dette skyldes især de seneste store stormfloder, der har sat sine kraftige aftryk, når de for en stund sætter land under vand.

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN

Fanøs store variation af naturtyper, til lands og til vands, giver også gode muligheder for at opleve stor mangfoldighed. Fra Hønen kan man i træktiden se nogle af Vadehavets største koncentrationer af fugle; islandske ryler, hvidklirer, storspover, strandhjejler og strandskader. Også knortegæssene flyver talrigt forbi, både de mørkbuede og lysbuede. Andre mere stedfaste og sjældne arter findes også på Fanø. I den kalkrige del af klitnaturen, kan man træffe orkidearter som sumphullæbe og hjertelæbe, og i klithedens fugtige lavninger klokkelyng og klokke-ensian, som er vært for ensian-blåfuglen.

OPLEV OVERFLODEN

Det rige fugleliv skyldes først og fremmest vadernes fantastiske rigdom af smådyr, som serveres for

fuglene ved hvert lavvande. Også de flere hundrede sæler ude på Galgerevet er udtryk for Vadehavets og Vesterhavets overflod af føde. Ta’ på tur herud med en lokal naturguide og få en uforglemmelig oplevelse.

OPLEV BESKYTTELSEN

Hele verdensarven er også nationalpark, hvor der er forskellige grader af beskyttelse og benyttelse. Bl.a. skal naturen på de to nye øer, Trinden og Keldsand, have fred hele året. Også beskyttelsen af Fanøs natur fortæller, at øen er værdifuld. Omkring 25 procent af den er fredet, men det betyder kun i få tilfælde, at man ikke må færdes der.


DAS WATTENMEER WELTNATURERBE ERLEBEN AUF FANØ Wo kann ich das Weltnaturerbe erleben? INTAKTE NATUR ERLEBEN

Die zehn Minuten lange Fährüberfahrt zwischen Esbjerg und Fanø mutet an wie eine Reise zwischen zwei Zeitaltern und ist gleichzeitig eine wunderbare Einstimmung auf die grandiosen Erlebnisse, an denen Fanø und seine Umgebung so reich sind. Wind und Wetter haben mit glücklicher Hand hohe Aussichtspunkte auf der Insel verstreut: z. B. Kikkebjerg im Norden, Pælebjerg in der Mitte und Mosedal Bjerg im Süden. Von diesen „Gipfeln“ kann man das Weltnaturerbe und das Landschaftsmosaik des Nationalparks im Breitbildformat erleben. Ganz im Westen entfaltet sich die Nordsee und der Sandstrand, der sich an beiden Enden in weitläufigen Sandbänken fortsetzt. Draußen im Wattenmeer, vor Sønderhø, sind diese Bänke im Windschatten von Alt-Fanø mittlerweile zu neuen Inseln mit fester Pflanzendecke herangewachsen.. So weit das Auge reicht sind Inseln und Sandbänke von Wattflächen mit pulsierenden Gezeitenrinnen umgeben. Entlang der Ostküste liegen weiträumige Strandsümpfe, die allmählich in Wiesen übergehen, sowohl Salz- als auch Süßwiesen. Dort werden sie abgelöst von der vorherrschenden Insellandschaft: den vielfarbigen Dünenheiden und dem (Immer-)Grün der Plantagen als Zeichen des Kampfes gegen das Vorrücken der Wanderdünen im 19. Jahrhundert.

DIE DYNAMIK ERLEBEN

Fanøs Küsten befinden sich in ständiger Veränderung. Sandverwehungen sind im Westen an der Tagesordnung, Sandstürme keine Seltenheit. Auf Søren Jessens Sand wird ein besonderes Naturschauspiel geboten: Wüste und Nordsee direkt beieinander. Wenn man draußen dicht bei Grådyb steht, bekommt man einen Eindruck von den unfassbar großen Wassermengen, die Tag für Tag das Wattenmeer durchfluten. Die Südspitze von Fanø, Hønen genannt, ist ebenfalls eine sturmumtobte Ecke. Nachdem es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Periode gab, in der ein Zuwachs an Dünen und Marsch zu verzeichnen war, geht es in den letzten Jahrzehnten wieder in die andere Richtung. Dies ist vor allem auf die letzten großen Sturmfluten zurückzuführen, die kräftige Spuren hinterlassen, wenn sie das Land für kurze Zeit unter Wasser setzen.

DIE VIELFALT ERLEBEN

Fanøs große Vielfalt an Lebensraumtypen, zu Wasser und zu Land, ist ebenfalls sehr erlebenswert. Von Hønen kann man in der Zeit des Vogelzugs Vogelkonzentrationen beobachten, wie sie im Wattenmeer kaum größer sein können: Knutt, Grünschenkel, Großer Brachvogel, Kiebitzregenpfeifer und Austernfischer. Auch die Ringelgänse, sowohl die hellbäuchigen als auch dunkelbäuchigen, ziehen in großen

Scharen vorbei. Andere standorttreuere und seltene Arten sind ebenfalls auf Fanø zu sehen. Im kalkreichen Teil der Dünenlandschaft sind Orchideenarten wie Sumpf-Stendelwurz und Sumpf-Weichorchis anzutreffen. In den feuchten Niederungen der Dünenheide wachsen Glocken-Heide und Lungen-Enzian, Wirt des Lungenenzian-Ameisenbläulings.

DIE MASSE ERLEBEN

Das reiche Vogelleben ist in erster Linie auf den enormen Reichtum der Watten an Kleintieren zurückzuführen, die den Vögeln bei jeder Ebbe serviert werden. Auch die Hunderte von Robben draußen am Galgerevet sind Ausdruck des Nahrungsüberflusses in Wattenmeer und Nordsee. Unternehmen Sie eine professionell geführte Wattwanderung und freuen Sie sich auf viele unvergessliche Eindrücke.

DEN SCHUTZ ERLEBEN

Das Weltnaturerbegebiet ist gleichzeitig Nationalpark mit unterschiedlichem Schutz- und Nutzungsgrad. Die Natur auf den beiden neuen Inseln Trinden und Keldsand steht beispielsweise ganzjährig unter Schutz. Auch der Schutz der Natur von Fanø ist Ausdruck dafür, dass die Insel wertvoll ist. Ungefähr 25 Prozent von Fanø stehen unter Naturschutz, doch bedeutet dies nur in wenigen Fällen, dass der Aufenthalt dort verboten ist. 3


EXPERIENCE THE WADDEN SEA WORLD HERITAGE ON FANØ Where can I experience the World Heritage? EXPERIENCE THE LANDSCAPE

The crossing from Esbjerg to Fanø only takes 10 minutes, but it feels like travelling between two different eras, and it is allows for mental readjustment in preparation for the exciting experiences awaiting on Fanø and its surroundings. The fortunate hand of the elements has sprinkled elevated vantage points across the island: Kikkebjerg in the north, Pælebjerg in the middle and Mosedal Bjerg to the south. From these ”peaks”, you can experience the World Heritage and the landscape mosaics of the National Park in ”widescreen”. The North Sea and the beach unfold to the west, and at both ends the beach continues in vast sand banks. Inside the Wadden Sea, just opposite the village of Sønderho, and sheltered by old Fanø, these sand banks have gradually grown into new islands with permanent plant cover. Sand banks and islands are surrounded by tidal flats for as far as the eye can see and by pulsating tidal channels in a multitude of widths and depths. Along the eastern coast lie the wide marshes that eventually turn into both saltwater and freshwater meadows. This is where they are replaced by the most dominant landscape of the island: the multicoloured dune heaths and the evergreen markings of the plantations from the 19th century intervention to slow down the wandering sand dunes. 4

EXPERIENCE THE DYNAMICS

The coasts of Fanø are ever-changing. In the west, sand drifts are common and regularly turn into sandstorms. On Søren Jessens Sand peninsula, you can experience the curious phenomenon of desert and North Sea in unison. Out here, close to the waters of Grådyb, you sense the incredible amounts of water that flow in and out of the Wadden Sea every day. The southern tip of Fanø, known as Hønen (the Hen), is also a wind-swept area. After a period of growth in the first half of the 1900s, recent decades have seen the dunes and marshland in retreat. This is particularly due to the recent large storm floods, which have left a powerful impression after they submerged the land for a brief period of time.

EXPERIENCE THE DIVERSITY

The many types of habitat on Fanø, both on land and at sea, create good opportunities to experience great diversity. During the migration period you can see some of the largest concentrations of birds: red knots, greenshanks, whimbrels, grey plovers and oystercatchers from Hønen. Brent geese, both the dark-bellied and pale-bellied, also pass by in great numbers. Other, more permanent and rare, species also call Fanø home. In the calcareous part of the dune countryside, a number of orchid species can be found, such as marsh helleborine and bog orchid, and in the damp hollows of the dune

heaths bell heather and marsh gentian play host to the alcon blue butterfly.

EXPERIENCE THE ABUDANCE

The diverse birdlife is primarily due to the tidal flat’s fantastic profusion of small animals on which the birds feast at every low tide. The hundreds of seals on Galgerevet (Gallows Reef) also signify the abudance of food in the Wadden Sea and the North Sea. Take a guided tour of this area for an unforgettable experience.

EXPERIENCE THE PROTECTION

The whole of the World Heritage is also a national park in which there are different degrees of protection and use. For example, the islands of Trinden and Keldsand must be left untouched all year round. The protection measures for Fanø’s nature also signify the value of the island. Around 25 percent is protected, which means that it isonly out of bounds in a few areas.


DENSARV

Danmark

FANØ LIGGER MIDT I VERDENSARVEN!

R

NORDSØEN

VA

H DE

A

T VE

V

E

Tyskland

LIEGT MITTEN DRIN IM WELTNATURERBE! LIES AMIDST THE WORLD HERITAGE! Vadehavet er enormt og har stor international betydning. Det er verdens største, ubrudte tidevandsområde, og strækker sig fra Den Helder i Holland langs hele Tysklands nordsøkyst og op til Esbjerg i Danmark. Alle tre lande deler den ære og det ansvar, der følger med verdensarvstitlen. FANØ ligger midt i et usædvanligt område af enestående global betydning! Her kan du opleve verdensarvens særegenhed på helt tæt hold.

Holland

Das Weltnaturerbe Wattenmeer ist groß und grenzüberschreitend. Als das größte Wattgebiet der Welt erstreckt es sich von den Niederlanden über die deutsche Nordseeküste von Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein bis nach Dänemark. Die Länder teilen sich die große Ehre, aber auch die große Verantwortung des Weltnaturerbe-Status.

The Wadden Sea is huge and international. It is the largest unbroken system of intertidal sand and mud flats in the world, ranging from Den Helder in the Netherlands, along Germany´s entire North Sea coast up to Blåvandshug in Denmark. These states together share the honor and responsibility of being a global heritage.

FANØ befindet sich in einem wirklich außergewöhnlichen Gebiet von globaler Bedeutung! Hier vor Ort können Sie die Einzigartigkeit des Weltnaturerbes erleben.

FANØ lies amidst an extraordinary area of global importance! On the spot you can experience the uniqueness of the World Heritage Site. 5


6


VADEHAVET PÅ UNESCOS VERDENSARVSLISTE UNESCO-WELTNATURERBE WATTENMEER THE WADDEN SEA UNESCO WORLD HERITAGE Vores Vadehav er verdensarv!

Unser Wattenmeer ist Weltnaturerbe!

Our Wadden Sea is a World Heritage Site!

Status som verdensarv er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde - det svarer til at vinde Nobelprisen. Status som verdensarv tildeles af UNESCO, som er FN‘s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

Der Welterbe-Status ist die höchste Anerkennung, die ein Naturgebiet bekommen kann – eine Art Nobelpreis für das Wattenmeer. Vergeben wird die Auszeichnung durch die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

The World Heritage status is the highest possible acknowledgment a natural site can get – like winning the Nobel Prize. It is awarded by UNESCO, which is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vadehavet har fået denne status på grund af sin „enestående universelle værdi“. Kun de bedste og mest unikke områder på vores planet bliver optaget på den berømte UNESCO Verdensarvsliste. Det er områder som Serengeti, Galapagosøerne, og Grand Canyon. Disse områder har så stor global betydning, at de fortjener titlen „verdensarv“. Hvis nuværende og fremtidige generationer skal kunne opleve Vadehavets særegenhed, mangfoldighed og skønhed, må vi gøre alt, hvad der stå i vores magt for at bevare det!

Das Wattenmeer wurde von der UNESCO für „außergewöhnlich, universell und wertvoll“ befunden. Nur weltweit einzigartige Kultur- und Naturschätze werden in die berühmte Welterbe-Liste aufgenommen, wie die Serengeti, die Galapagos-Inseln, der Grand Canyon und das Great Barrier Reef. Sie sind für die ganze Welt so bedeutsam, dass sie als „Erbe der Menschheit“ bezeichnet werden. Damit unsere Erben die Einzigartigkeit, Vielfalt und Schönheit des Wattenmeeres erleben können, müssen wir es so gut wie möglich schützen!

The Wadden Sea received the status due to its ”outstanding universal value”. Only the best and most unique sites of our planet are included into the famous UNESCO World Heritage List – the Serengeti, Galapagos Islands, Grand Canyon and Great Barrier Reef, for example. They are of such a high global importance that they deserve being called a world heritage. In order to allow present and future generations to experience the uniqueness, diversity and beauty of the Wadden Sea, we must do our utmost to preserve it!

7


1

2

3

4

5

HVAD GØR VADEHAVET SÅ ENESTÅENDE, UNIVERSELT OG VÆRDIFULDT? OMRÅDETS UBRUDTE OG UBERØRTE NATUR

Vadehavet er det største frie naturområde i et tætbefolket Europa. Vadehavets natur er stort set uspoleret. Naturlige processer, som foregår uafbrudt i hele Vadehavet, har skabt sandbanker, klitøer, render, erosionskløfter og marskenge (1). Verdensarven byder på alt det, som kendetegner et naturligt og dynamisk vadehav.

OMRÅDETS DYNAMIKKER

Vadehavet er et rastløst landskab. Vind og vand former landskabet, og tidevand og stormfloder skaber en voldsom dynamik. Vadeflader, tidevandsrender, klitter (2) og marskenge dannes og gendannes konstant. Landskabet tager form lige for øjnene af dig!

OMRÅDETS BIODIVERSITET

Vadehavet er hjem for et væld af fascinerende organismer i alle størrelser og afskygninger: utallige former for orme, skalddyr, krabber, fisk, fugle og pattedyr (3). Tilsammen findes der mere en 10.000 forskellige plante- og dyrearter i området. Vadehavet myldrer af liv! 8

OMRÅDETS BIOMASSE

Vadehavet er et yderst frugtbart og produktivt område, hvilket har resulteret i et utroligt stort antal sandorme, dyndsnegle , skalddyr, fisk og fugle. Verdens biodiversitet er afhængig af Vadehavet. Rigdommen af lokale arter er altafgørende for trækfugle. Hvert forår og efterår mellemlander 10-12 millioner fugle i området, for at nyde godt af vadens mange lækkerier, inden de begiver sig videre på deres træk til de områder, hvor de opholder sig om vinteren og sommeren. Det er et fantastisk syn (4)!

OMRÅDETS BESKYTTELSE

Vadehavet er et af de bedst beskyttede områder i verden (5). I Holland og Danmark har det status som et naturreservat, og i Tyskland og Danmark som nationalpark. Her får naturen frit løb. Besøgende er velkomne, så længe de respekterer området. Naturbeskyttelse og god forvaltning er en betingelse for at blive tildelt verdensarvstitlen. Vadehavets suveræne beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark. De tre lande har et fælles ansvar over for resten af verden, for at sikre beskyttelsen af Vadehavets grænseløse, sammenhængende og uadskillelige økosystem.


WAS IST DARAN SO AUSSERGEWÖHNLICH UND WERTVOLL?

WHAT IS SO OUTSTANDING, UNIVERSAL AND VALUABLE ABOUT THE WADDEN SEA?

SEINE INTAKTE NATUR

ITS INTACT NATURE

Das Wattenmeer ist die größte Wildnis im dichtbevölkerten Mitteleuropa. Seine Natur ist weitgehend unberührt und intakt. Die Naturkräfte können hier noch frei walten. Sie gestalten Wattflächen, Salzwiesen (1), Priele, Sandbänke, Dünen und Sandstrände. Diese typischen Landschaftselemente bilden die Lebensräume für viele spezialisierte und zum Teil gefährdete Arten.

The Wadden Sea is the biggest wilderness area in central Europe. Its nature is mainly unspoiled. Natural processes, running uninterruptedly across the Wadden Sea, create sandbanks, dune islands, channels, gullies, saltmarshes (1). The World Heritage includes everything which makes up a natural and dynamic Wadden Sea.

SEINE DYNAMIK

The Wadden Sea is a restless landscape. Wind and water are the shaping forces, the tide and storm floods create high dynamics. Mud flats, tidal channels, dunes (2), saltmarshes are being consistently formed and rebuilt. You can see the landscape taking shape in front of your eyes!

Das Wattenmeer ist eine bewegte Landschaft. Wind und Wasser sind die formenden Naturkräfte, Gezeiten und Sturmfluten sorgen für eine hohe Dynamik. Wattflächen, Priele, Dünen (2), Sandbänke und Salzwiesen werden immer wieder neu geformt. So gibt es ständig etwas Neues zu entdecken!

SEINE KLASSE

Das Wattenmeer beherbergt faszinierende Lebewesen in allen Größen und Formen – unzählige Würmer, Muscheln, Schnecken, Krebse, Fische, Vögel und Säugetiere (3). Insgesamt sind hier mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten zu Hause. Was für ein biologischer Reichtum!

SEINE MASSE

Das Wattenmeer ist unglaublich produktiv. Das zeigt sich in den riesigen Mengen an Wattwürmern, Schalentieren und Fischen. Die reichhaltigen Wattböden sind unverzichtbar für den internationalen Vogelzug. Jedes Jahr im Frühling und Herbst rasten 10 bis 12 Millionen Zugvögel im Weltnaturerbe, um sich am Wattbüffet satt zu fressen. Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, den riesigen Vogelschwärmen bei ihren tollkühnen Flugmanövern zuzuschauen! (4)

SEIN SCHUTZ

Das Wattenmeer genießt den höchstmöglichen Naturschutz (5): Es ist als Nationalpark (D, DK) und Naturreservat (NL) ausgewiesen. Hier darf Natur noch Natur sein. Menschen sind als staunende Besucher willkommen. Schutz und gutes Management sind eine Voraussetzung, um den Welterbe-Titel zu erhalten. Seit über 30 Jahren arbeiten Dänemark, Deutschland und die Niederlande für den grenzenlosen Schutz dieses grenzübergreifenden Ökosystems eng zusammen. Die drei Staaten tragen gemeinsam die Verantwortung für den Erhalt unseres Weltnaturerbes Wattenmeer.

ITS DYNAMICS

ITS CLASS

Fascinating organisms of all sizes and shapes live in the Wadden Sea; numerous kinds of worms, shellfish, crabs, fish, birds and mammals (3). Altogether, more than 10.000 different species of plants and animals exist here. What a wealth of life!

ITS MASS

The Wadden Sea is extremely fertile and productive which results in enormous amounts of lugworms, mud snails, shellfish, fish and birds. Biodiversity on a global scale is reliant on the Wadden Sea. The richness of local species is crucial during bird migration. Every year in spring and autumn, as much as 10 to 12 million birds stop by the World Heritage site on their journey to their wintering or summering grounds to feed on the mudflat buffet. It is an incredible experience to see this! (4)

ITS PROTECTION

The Wadden Sea enjoys the highest possible protection (5). It is a Nature Reserve (NL) and a National Park (D, DK), where nature can be nature. Humans are welcome as respectful visitors. Protection and good management is a precondition for receiving the World Heritage title. The Wadden Sea’s supreme conservation state is the result of over 30 years of joint nature protection efforts of the Netherlands, Germany and Denmark. The protection of one inseparable ecosystem that knows no borders – a joint responsibility towards the world community.

9


10


HVEM KAN VISE MIG VERDENSARV VADEHAVET? WELTNATURERBE WATTENMEER WER KANN ES MIR ZEIGEN? WHO CAN SHOW ME THE WORLD HERITAGE? FANØ

Strandskaden Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk FanøNatur Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk Fanø Sport & Event Toldbodvej 1, 6720 Fanø, tlf. 28 22 20 74, www.fanosportevent.dk Naturstyrelsen Blåvandshuk Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 12 20 00, www.fimus.dk

ELSEWHERE

Blåvand Naturcenter Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk Naturguiden Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info NaturKulturVarde Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk Myrthue Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk Mandø Kro & Traktorbusser Mandøbyvej 26, 6760 Ribe, tlf. 20 70 96 09, www.mandoekro.dk Mandøbussen Råhedevej 26, 6760 Ribe, tlf. 75 44 51 07, www.mandoebussen.dk Mandø Event Vestervej 16, Mandø, 6760 Ribe, tlf. 23 25 53 75, www.mandoevent.dk Vadehavscentret Okholmvej 5, 6760 Ribe, tlf. 75 44 61 61, www.vadehavscentret.dk Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk Tønnisgaard Naturcenter Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 57, www.tonnisgaard.dk Vadehavssmedjen Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro, tlf. 21 47 92 68, www.vadehavssmedjen.dk

Tønder Egnens Guider Dravedvej 6 B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 45, www.teg-guide.dk Sort Safari Slotsgaden 22, 6270 Tønder, tlf. 73 72 64 00, www.sortsafari.dk Marskguiden Nørremølle 10, 6280 Højer, tlf. 21 27 03 41, www.marskguiden.dk Scanoropa Bus Torvet 1, 6280 Højer, tlf. 24 25 09 89, www.scanoropa-bus.dk Højer Mølle Møllegade 13, 6280 Højer, tlf. 74 78 29 11 , www.museum-sonderjylland.dk Vidåslusen Slusevej 10, 6280 Højer

TURISTINFORMATION

Blåvand Turistbureau Blåvandvej 25, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 18 00, www.visitwestdenmark.dk Blåvandshuk Fyr Turistinformation Fyrvej 106, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 54 11, www.visitwestdenmark.dk Varde Turistinformation Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde, tlf. 75 22 32 22, www.visitwestdenmark.dk Visit Fanø Skolevej 5, 6720 Fanø, tlf. 70 26 42 00, www.visitfanoe.dk Visit Esbjerg Skolegade 33, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 55 99, www.visitesbjerg.dk Visit Ribe Torvet 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, www.visitribe.dk Visit Rømø og Tønder Nr. Frankel 1, 6792 Rømø, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk Tønder Velkomstcenter Storegade 2-4, 6270 Tønder, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk

11


INFO

www.waddensea-worldheritage.org www.nationalparkvadehavet.dk

Denne folder er udgivet af Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) i samarbejde med Nationalpark Vadehavet Det Fælles Vadehavssekretariat/ Common Wadden Sea Secretariat Virchowstrasse 1 26382 Wilhelmshaven, Tyskland TYSKLAND info@waddensea-secretariat.org www.waddensea-secretariat.org Fotografier: Adam Schnabler/LKN-SH, Martin Stock/LKN-SH, John Frikke, Lars Geil, Jan Tandrup med flere Design: NORDNORDWEST.com Trykt på 100 % genbrugspapir Juni 2015 Denne folder er udgivet med støtte fra Interreg IVB-projektet PROWAD – Protect & Prosper www.prowad.org

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.