Nationalpark Vadehavet årsrapport 2015

Page 1

Ă…rsrapport 2015


Indholdsfortegnelse Forord.........................................................................................................................................................................3 Vision, strategi og mål.................................................................................................................................................4 Aktiviteter og projekter................................................................................................................................................8 Kommunikation og synlighed.....................................................................................................................................16 Støtte og tilskud........................................................................................................................................................23 Organisation.............................................................................................................................................................24 Økonomi...................................................................................................................................................................28

Titel

Årsrapport for Nationalpark Vadehavet

Udgiver

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Online www.nationalparkvadehavet.dk www.facebook.com/Vadehavet Tekst/fotos

Nationalpark Vadehavet

Layout

Kirk & Kløgt

Copyright

Nationalpark Vadehavet, må citeres med kildeangivelse

Distribution Elektronisk Forsidefoto

2

Lars Gejl.

ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Forord Hermed fremlægger Nationalparkfond Vadehavet sin årsrapport for 2015, som er nationalparkens tredje årsrapport. Årsrapporten vil fokusere på vores mangeartede aktiviteter og gennemførte projekter for at skabe bedre natur, at få flere ud i naturen på den gode måde samt vores aktiviteter, der skal bidrage til udvikling. Årsrapporten vil opsummere de faglige og økonomiske resultater samt beskrive forhold omkring organisation og kommunikation. Nationalpark Vadehavets mange aktiviteter er gennemført for og sammen med vores mange samarbejdspartnere. Tak til alle, der har bidraget med stort og småt, lokalt og internationalt. Nationalpark Vadehavet står nu midt i perioden for nationalparkplan 2013–2018. I 2015 har bestyrelsen udarbejdet en strategi for 2016–2022 for at sætte en mere fokuseret kurs

for nationalparken. I 2014 blev vi også UNESCO Verdensarv, men verdensarven er ikke skrevet ind i nationalparkplanen, fordi planen blev udarbejdet i 2012 og 2013, hvilket UNESCO har nævnt som problematisk. Med strategien er Verdensarven indarbejdet i nationalparkens 12 målsætninger, og strategien vil indgå i den nye nationalparkplan 2019–2023. Nationalpark Vadehavet er Danmarks største og internationale nationalpark. Vi indgår i et forpligtende trilateralt samarbejde om beskyttelse af Vadehavet med Tyskland og Holland, ligesom vi deler Verdensarven med Tyskland og Holland. Det er et fornemt selskab af knap 200 steder på planeten, som for eksempel også omfatter Great Barrier Reef og Grand Canyon. Det gør os stolte. Det giver muligheder. Det tilfører livskvalitet. Det forpligter. God læselyst!

Med venlig hilsen

Janne Liburd Formand for Nationalpark Vadehavet

www.nationalparkvadehavet.dk

3


Foto J. Schwender

Vision, strategi og mål Nationalpark Vadehavets vision, mission og målsætninger blev formuleret i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–2018. Danmarks internationale nationalpark. Plan for Nationalpark Vadehavet blev udarbejdet før udnævnelsen til Verdensarv. Der var derfor behov for at indskrive Verdenarven i målsætningerne, som er sket med udarbejdelsen af vores nye strategi 2016–2022, der tillige fastlægger nye

4

ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET

strategiske principper for Nationalpark Vadehavets arbejde. I 2016 skal der midtvejsevalueres på nationalparkplanen og efterfølgende tages hul på udarbejdelsen af en ny nationalparkplan 2019–2023, hvor strategien vil blive skrevet ind.


Vision Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Strategi Nationalpark Vadehavet formulerede en ny strategi for 2016–2022 i efteråret 2015. Heri fastlægges, at Nationalpark Vadehavet arbejder for naturen og kulturlandskabet, og for at naturen bliver et aktiv for bæredygtig udvikling af området. Det er hele den bærende idé bag vores arbejde og eksistens. Vi arbejder desuden for at få flere ud i naturen på den gode måde samt på at skabe udvikling, dvs. turisme, erhverv og bosætning. Strategien har formuleret et sæt strategiske principper for den måde, vi vil arbejde på. • Nationalpark Vadehavet skal OMHYGGELIGT UDVÆLGE OG PRIORITERE de projekter, vi går ind i, så de sikrer en højere grad af målopfyldelse på tværs af de 12 målsætninger, således at natur- og kulturlandskabsforbedrende initiativer får præference, og at de er funderet på faglighed og viden

• Nationalpark Vadehavet skal IGANGSÆTTE, MEN IKKE DRIFTE AKTIVITETER, SELSKABER ELLER ANDET. Dette kan kun komme på tale, hvis der foreligger en klar exit­ strategi og et dokumenteret grundlag i forhold til økonomi og ressourcer • Nationalpark Vadehavet skal PÅTAGE SIG ROLLEN SOM FACILITATOR i relevante sammenhænge, så private og offentlige Vadehavsaktører bindes sammen i værdiskabende, nyttige og integrerede løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling for området • Nationalpark Vadehavet skal være EN ATTRAKTIV ­SAMARBEJDSPARTNER, der indgår med faglighed og sikkerhed i leverancerne, sådan at kvalitet og niveau i opgave­ løsningen forbedres.

• Nationalpark Vadehavet skal GEARE SINE MIDLER i forhold til ekstern medfinansiering, så der kommer flere midler at arbejde med til gavn for os alle i området • Nationalpark Vadehavets skal arbejde med FÆRRE, ­STØRRE OG PRIORITEREDE PROJEKTER. Projekter ­præsenteres for bestyrelsen med opmærksomhedspunkter

Økonomisk

Bæredygtighed Socialkulturel *Definition: Bæredygtighed blev defineret i 1987 i FN-rapporten „Our Common Future”, og på dansk populært kaldet „Brundtlandrapporten” efter kommissionens formand Gro Harlem Brundtland, hvor bæredygtighed er det, „som skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”. Bæredygtighed opgøres typisk ud fra tre bundlinjer.

Miljømæssig

www.nationalparkvadehavet.dk

5


Mål og indsatser 1. Bevaring af væsentligste naturlige naturtyper 1.a Projekter til fremme af naturindhold for klit, marskenge, forstrande 1.b Undersøgelse af sårbare naturtyper + igangsætte tiltag til bevaring 1.c Forsætte projekter der udvikler naturens mangfoldighed 1.1 Afgræsning som naturforbedring 1.2 Forbedre forhold for især engfugle 1.3 Plan for særligt truet natur

4. Specifikke kultur-/historiske miljøer og -elementer bevares, synliggøres, tilgængeliggøres 4.a Bevarelse af kulturhistoriske miljøer/elementer inkl. bevarende lokalplaner 4.b Initiativer til formidling af internationale værdier + maritim kulturhistorie 4.c Bevaringstiltag + synliggørelse af kulturhistoriske elementer via støtteordninger 4.d Plan for undersøgelser og udgravninger

1.4 Øge naturindhold i klit og klitheder

4.e Kulturhistoriske hensyn indgår ved evt. ændring af nationalparkens grænser

1.5 Øge viden om Vadehavets natur

4.f

Støtteordninger og uddannelsestilbud

4.g Støtte undersøgelser og udgravninger

2. Bevaring af kulturlandskabets natur

4.1 Overblik over bevaringsværdige bygninger + oplyse om nænsom renovering 4.2 Fond til bevaringsværdige bygninger

2.a Gennemføre konkrete projekter for styrkelse af naturkvaliteten

4.3 Fremme bevarende lokalplaner mv.

2.b Fremme driftsformer der sikrer marsklandskabet

4.5 Formidle områdets kulturhistorie

2.c Plan for klæggrave 2.d Indsats på lysåbne arealer, ferskvand og plantager 2.e Transformere erfaringer til nye handlinger 2.f

4.4 Plan for arkæologiske udgravninger 4.6 Øge gensidig kulturhistorisk viden og samarbejde 4.7 Trilateralt samarbejde for at sikre maritime og arkæologiske værdier

Forundersøgelse til større å-genopretninger

2.1 Forbedre naturindhold på ferske enge 2.2 Plan for og forøgelse af naturindhold i klæggrave

5. Styrkelse af friluftsliv, natur- og kulturoplevelser 5.a Samlet plan for rekreativ infrastruktur, især stier og ruter

3. Geologiske formationer og karaktergivende landskaber bevares og synliggøres

5.b Forbedrede muligheder for friluftsliv inklusiv for handicappede

3.a Fremme naturens dynamik i nye områder + forundersøge nye områder

5.1 Udvikle rekreativ infrastruktur inkl. for handicappede

3.b Bevarings- og udviklingsplan for karaktergivende landskaber

5.3 Digitale projekter på friluftsliv

3.c Projekter til at fremme fri dynamik på landskabsområdet

5.c Informere om natur/kultur/historiske oplevelser 5.d Forstærke rekreativ infrastruktur og støttepunkter 5.2 Samlende platform for rekreative interessenter 5.4 Eventudvikling

3.d Implementere bevaringsplan 3.b 3.e Udpege særligt karakteristiske landskabsformer 3.1 Vurdere initiativer og steder til genskabelse af naturens frie dynamik

6. Udvikling af bæredygtig turisme

3.2 Bevarings- og udviklingsplan for landskaber

6.a Strategi for bæredygtig turisme i samarbejde med lokale og trilateralt 6.b Vurdere konsekvenser af brug af natur/kulturområder 6.c Fremme af oplevelsesøkonomien 6.d Øge oplevelsesindustriens kendskab og service mht. nationalparken 6.e Forstærkelse af ovenstående 6.1 Synliggørelse af nationalparken 6.2 Samarbejde med turismesektoren 6.3 Trilateral strategi bæredygtig turisme 6.4 Indgå i Interreg-projekt „Natur & Turisme”

6

ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


7. Sårbare områder beskyttes

10. Udvikling i samspil med omgivelserne

7.a Beskyttelse af sårbare områder

10.a Stimulere bosætning og aktivere lokalbefolkning

7.b Undersøge forstyrrelseseffekter og imødegå samme

10.b Udvikle bæredygtig erhvervsfremme især lokale produkter

7.c Sikre sårbare områder mod slitage/forstyrrelse

10.c Etablere erhvervssamarbejder

7.1 Oversigt over sårbare områder

10.d Samarbejde med danske nationalparker

7.2 Iværksætte beskyttelsesforanstaltninger

10.e National formidling af natur- og kulturhistorie 10.f Samarbejde med udenlandske nationalparker

8. Natur- og kulturformidlingen skal styrkes

10.g Udveksling med andre nationalparker for medarbejdere, studerende med flere 10.1 Understøtte lokalsamfunds udvikling

8.a Samlet formidlings- /brandingkoncept

10.2 Støtte udvikling af nationalparkprodukter

8.b Markedsføre Nationalparken sammen med centrale aktører

10.3 Retningslinjer for brug af logo

8.c Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum, Kulturregion Vadehavet, Destination Sydvestjylland

10.4 Fremme bæredygtig erhvervsudvikling

8.d Udvikling af informationsmaterialer og -redskaber

10.6. Bestyrelse arbejde for støtteforening

10.5 Samarbejde med andre nationalparker

8.e Projekter og aktiviteter synliggøres 8.f

Udbygge formidlingsindsatsen

8.g Udbygge faciliteter og servicefunktioner 8.1 Samarbejde om formidling af nationalparkens værdier 8.2 Skiltningskoncept udvikles, implementeres

11. Verdensarv Vadehavet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal styrkes

8.3 Målrettet information om nationalparken

11.a Trilaterale grænseoverskridende projekter

8.4 Formidling af nationalparken i info-centre, museer osv.

11.b Samarbejde med Vadehavsforum og nationalparkerne

8.5 Evaluering, udvidelse af koncept til alle formidlingscentre

11.c Verdensarv status

8.6 Synliggøre nationalparken

11.d Trilateralt samarbejde forstærkes 11.1 Deltage i processen om Vadehavet som verdensarv område 11.2 Bidrage, deltage i grænseoverskridende Vadehavssamarbejde

9. Forskning og undervisning skal styrkes 9.a Mit Vadehav udvikles/anvendes som officielt undervisningsprogram

12. Monitorering og evaluering

9.b Udvikle International Vadehavsskole

12.a Overvågningsprogram

9.c Etablere tværdisciplinær forskningsplatform i Danmark + koordinere Trilateralt

12.b Evaluere målopfyldelse

9.d Samarbejde med uddannelser om praktik, phd mv. 9.e Inddrage faglig rådgivning i naturgenopretningsprojekter

12.1 Udvikle moniteringsprogram 12.2 Evaluere indsats

9.f Forskningsfond 9.g Mit Vadehav indgår fra folkeskole til universitet i uddannelser 9.h Udvikle fysiske faciliteter for forskning og uddannelse 9.1 Øge forståelsen for nationalparken hos børn og unge 9.2 Forstærke forskning i nationalparken

www.nationalparkvadehavet.dk

7


Foto John Frikke

Aktiviteter og projekter I det følgende redegøres for de aktiviteter, vi har afsluttet i 2015 eller er i gang med. Hver af aktiviteterne er anført med de målsætninger, som den enkelte aktivitet realiserer. Aktiviteterne er fordelt på vores primære indsatsområder.

Bedre natur og kultur MÅLSÆTNING 1–4

Trilateralt Vadehavssamarbejde og Verdensarv

Flere ud i naturen på den gode måde MÅLSÆTNING 5–6

MÅLSÆTNING 11

Bæredygtig udvikling af turisme og erhverv MÅLSÆTNING 6–10

8

ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Bedre natur og kultur – målsætning 1–4 Samarbejde om naturen i Nationalpark Vadehavet Med henblik på at få den bedst mulige dialog og koordinering af indsatsen på naturområdet holder Nationalpark Vadehavets sekretariat jævnligt møder med relevante folk fra vadehavskommunerne og Naturstyrelsen. Desuden inddrages ressourcepersoner og konsulenter, hvor det er relevant. Der er skabt mange samarbejdsflader, som gøder jorden for projekter såsom Ensianblåfugl og Strandtudse, ligesom der arbejdes videre med at igangsætte engfugle- og græsningsprojekter på Rømø, Mandø og Fanø. I øjeblikket sonderes mulighederne for at kortlægge naturen i Nationalpark Vadehavet med henblik på de værdifulde naturtyper og -arter.

Kystfugleforvaltning Nationalpark Vadehavet understøtter projekter der skal øge beskyttelsen af kystfugle bl.a. terner og præstekraver på strande og i klitområder, hvor der er konflikter med menneskelig aktivitet. Der er arbejdet med informationsmaterialer og forsøg med elektronisk hegning og skræmmelyde på Rømø Nørreland. Initiativerne udføres sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og vadehavskommunerne.

Foto Colourbox

Prædationsprojekt En koordineret indsats mod prædatorer*, der tolder hårdt på karakteristiske fuglearter i fire delområder på Fanø, Mandø, Rømø og Sneum Digesø er igangsat. Projektgruppen rummer Jægerforbundet, DOF, Danmarks Naturfredningsforening, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og udvalgte konsulenter. Projektet har afholdt faglige kurser for 35 jægere om reguleringsarbejdet og modtog 125.000 kr. fra Naturstyrelsen. * Her især ræv, mink og mår

Foto Red Star

Sønderho Strandsø

Foto Tandrup Naturfilm

Græsningsudvalg og engfugle Der er igangsat en offentlig kampagne vedrørende græsning i Nationalpark Vadehavet og nedsat et græsningsudvalg. Sidstnævnte har afventet juridiske svar på mulighederne for de forskellige juridiske selskabskonstruktioner nationalparken kan indgå i. Det peger lige nu på en foreningsmodel, som skal sonderes nærmere sammen med landbrugsorganisationerne, lodsejere, vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og Jysk Landbrug. Der sonderes også konkrete muligheder for at få græsning i gang forskellige steder i nationalparken bl.a. Fanø og Varde Ådal. Sidst på året henvendte COOP sig sammen med SEGES med henblik på at sondere på produktion af naturplejekød i nationalparkerne. Det spor forfølges i 2016.

Anlægsarbejdet ved Sønderho Strandsø var færdigt i december 2014, hvor pil var ryddet, ørreddammene fritlagt og udgravet, og der var etableret to fuglevenlige øer. I 2015 er der anlagt adgangsstier, indrettet fugleskjul og opsat informationstavler. Et meget konkret, velgennemført projekt, som allerede er velbesøgt, og stedet blev også besøgt af bestyrelse og råd i 2015 på en god ekskursion til Fanø. Projektet er udført sammen med Fanø Kommune og FanøNatur.

Klæggrav – Sneum Digesø Genopretningen af Sneum Digesø blev efter aftale med Darum-Tjæreborg Digelag gennemført i efteråret 2015. Der er fysisk genoprettet ved at afrette kanter og bredzoner på strækninger på fastlandet om øerne. Der er ryddet træer og bevoksning samt udført slåning og knusning af aldrende græsningsarealer. Der er fortsatte drøftelser med Naturstyrelsen (ejer) om at gennemføre nogle forbedringer af klæggravenes funktion som yngleområder for områdets karakteristiske ynglefugle.

www.nationalparkvadehavet.dk

9


Projektet er gennemført sammen med Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune, Darum Tjæreborg Digelag – og Vejdirektoratet har også bidraget. Søområdet er meget besøgt af både fugle og mennesker.

Foto Colourbox

Projekt Strandtudse I foråret 2015 blev ’Projekt Strandtudse’ præsenteret ved Vadehavsforskningens Dag, og den færdige rapport om strand­ tudsen vil blive trykt snarest. Til fortsættelse af bevaringsindsatsen og moniteringsarbejdet med strandtudsen har 15. Juni Fonden i december bevilget 306.000 kr. En plan for arbejdet i 2016–17 er under udarbejdelse til partnerne fra Vadehavs­ kommunerne og Naturstyrelsen.

Naturprojekt Ribemarsken

Foto Tandrup Naturfilm

Gåseforvaltning i Vadehavsområdet Gåseforvaltningen er løftet op på ministerielt og tværnationalt niveau. Der er afholdt en international gåseworkshop i Gram i oktober. Arrangørerne var Naturstyrelsen og Aarhus Universitet med tilskud fra Nationalpark Vadehavet. På baggrund af workshoppen arbejdes der nu med en flywayforvaltningsplan for bl.a. bramgås i regi af AEWA*, ligesom Wadden Sea Forums gåsegruppe fortsætter arbejdet med at koordinere indsatser og formidle ny viden i vadehavsområdet. * AEWA = FN’s aftale om bevarelse af afrikanske og eurasiaske trækfugle, der lever i marine miljøer (waterbirds)

Ensian Blåfugl Biologisk Institut ved Københavns Universitet gennemførte et forskningsprojekt med støtte fra Nationalpark Vadehavet vedrørende den specielle sommerfugl ensian blåfugl i 2013 ved Ho, på Fanø og på Rømø. Parallelt er der gennemført projekt i Nationalpark Thy. En folder og to film er på vej – forskningsrapporten lader vente på sig. Et godt projekt, som desværre har trukket for lang tid ud, hvilket bl.a. skyldes den ventede rapport. Naturstyrelsen, Tønder og Fanø kommuner samt ­Københavns Universitet har indgået i projektet.

10 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET

En projektgruppe bestående af Ribe Lokalråd Midt, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet har ­arbejdet med et projektoplæg om at forbedre naturindholdet og befolkningensmuligheder for naturoplevelser i Ribe­marsken. Projektet rummer tre elementer, herunder et større projekt vedrørende åbning af store og lille åslynge ved Ribe Holme, naturforbedringer på eng- og marskarealer i området til gavn for fugle samt etablering af natursti på nordsiden af åen, der forbinder Ribe By med Vadehavet / Kammerslusen samt vejen på sydsiden af åen – en slags loop for gående og cyklister. Der er afholdt fællesmøder med lodsejerne og lokale borgere, hvor stemningen er positiv over for stiprojektet, overvejende positiv over for naturforbedring på eng/marsk samt forbeholden over for åbning af åslyngen. Sidstnævnte er der flere scenarier for, hvor lodsejerne foretrækker en åbning uden spånløsning, mens forundersøgelser peger på, at en spånløsning vil sikre at 2/3 af vandet vil løbe igennem åslyngen. Der arbejdes videre i 2016.

Bevaringsværdige Bygninger Nationalpark Vadehavet har tidligere understøttet to projekter om bevaringsværdige bygninger i nationalparkens område. I forlængelse heraf indgik nationalparken et samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Sydvestjyske Museer og Ballum Fonden om at gennemføre en særlig version af modul 1 og 2 på ­landets eneste restaureringsuddannelse for håndværkere. Undervisningen strækker sig over flere uger. En del af undervisningen forlægges til nationalparken, og undervisningen gennemføres af bl.a. Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland og Esbjerg Kommune. P.t. leder vi efter en egnet bygning, som håndværkerne kan øve sig på. Formålet med initiativet er at sikre håndværkere for eftertiden, der kan restaurere håndværksmæssigt korrekt på egnens bevaringsværdige bygninger.


Foto Red Star

www.nationalparkvadehavet.dk 11


Flere ud i naturen på den gode måde – målsætning 5–6 Sti- og rutenet Sammen med de fire vadehavskommuners tekniske afdelinger, Destination Sydvestjylland og projektet Powered by Cycling er der indgået samarbejde om etablering af en række konkrete kortere cykelruter i nationalparken og Naturpark Vesterhavet. Der arbejdes på en opgradering og et kvalitetsløft af National Cykelrute 1 (Nordsøruten) samt udvikling af tilbud til cykel­ turister og markedsføring over for disse. Nationalpark Vadehavet har meldt sig ind i netværket Dansk Cykelturisme.

Foto Søren Christensen

Nationalparkskib Formålet med nationalparkskibet – en såkaldt kuf – er at synliggøre nationalparkens store maritime værdier, den specielle kulturhistorie samt at få folk ud i den våde del af nationalparken og Verdensarven. Skibet skal danne ramme om udstillinger, arrangementer og møder i hele nationalparken. Det skal supplere formidlingscentrene med en søgående og mobil pendant, som kan benyttes af nationalparkens sekretariat, de mange samarbejdspartnere, skoler og uddannelsesinstitutioner, forskere og mange andre, som bringes ud i hele vadehavs­ området fra Ho Bugt til grænsen. Skibet skulle være bygget på ni måneder, men værftet har desværre ikke kunnet levere til tiden, men det forventes til nationalparken 1. marts. Skibet er sponseret og finansieret af SE, Blue Water Fonden, Fiskeri-LAG Tønder og Nationalpark Vadehavet. Nationalparkskibet er også kort nævnt under kommunikation.

Foto Svend Tougaard

Vadehavet Vagerlag Vadehavet Vagerlag er et samarbejde med Vadehavets Bådklubber, vadehavskommunerne, Kystredningstjenesten, Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen om årlig afmærkning og vedligeholdelse af de rekreative sejlruter i nationalparkens søterritorium. Der afprøves nye mærkningssystemer og tages stilling til fremme af sejladssikkerheden. Nationalparken agerer sekretariat og bidrager med et solidt beløb, fordi aktiviteterne er en forudsætning for rekreativt, maritimt fritidsliv i vadehavsområdet.

Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet

Foto Sara Lindholt

Realdania – Stedet Tæller: Ankomst til Nationalpark Vadehavet og Verdensarven ved Rømødæmningen Projektet er et led i ’Steder i landskabet’ under Realdanias kampagne ’Stedet tæller’. Nationalpark Vadehavet har fremlagt tre placeringsmuligheder, hvor opkørslen på fastlandssiden til Rømødæmningen er valgt. Der er lavet en arkitektskitse af projektet og alle parter – Digelaget, Realdania, Tønder ­Kommune og Nationalparken – har sagt god for projektet. ­Kystdirektoratet, som ejer arealet har reduceret det afsatte areal, og ved års­skiftet overvejede Realdania, om de fortsat vil være med. Budget 2,5 millioner kr.

12 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET

Et stort projekt med et samlet budget på 4,8 millioner kr., hvor Syddansk Grøn Vækst Program og vadehavskommunerne har bidraget med lige godt halvdelen og nationalparken med resten. Projektet kom for sent i gang i 2014, men blev flot afsluttet til tiden i juni 2015. Det har etableret en række fysiske basisfaciliteter og bidrag til den rekreative infrastruktur mere end ti lokale steder i området. Ved rastepladser og informations­steder langs kysten er etableret borde, bænke, informations­tavler, toiletter, grill og bålpladser, som kan benyttes af friluftsmennesker til vands og til lands. Andre steder er anlagt havkajakramper. Der er udarbejdet informationsmateriale og foldere om mulighederne for oplevelser og aktiviteter samt færdsel i og langs Vadehavet. Foldere fremgår af oversigt over publikationer i 2015. Projektet har også gennemført en omfattende desk research af forstyrrelseseffekter over for dyr, planter, fugle mv., når der sker friluftsaktiviteter. Undersøgelsen vil indgå i videre code of conduct-arbejder. Tak til de kommuner, lodsejere og borgergrupper, som har lagt jord til og taget sig af driften af faciliteterne.


Janderup Billum 1

Oksbøl

2

d Var

Varde

Næsbjerg Agerbæk Årre

Ho

3

4

Marbæk

Gle Å

Oksby

5

Sn eu m

Blåvandshuk

Hjerting

Skallingen

Esbjerg Nordby

Vejrup

Bramming

Tjæreborg

Gørding

6

Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet – fysiske faciliteter JANDERUP LADEPLADS Havkajakrampe og udvidelse af eksisterende bro (1) VARDE SOMMERLAND Skab til opladning af mobiltelefon på eksisterende toiletbygning (2)

g Kon

Fanø 7

Sønderho

8

RibeRibe Å

MARBÆK VED HO BUGT Toiletbygning, skab til opladning af mobiltelefon, bord-bænkesæt samt fortøjningspæl til kajakker (3) HO HAVN Havkajakrampe, bord-bænkesæt samt grill (4)

Gredstedbro

Vilslev

Vester Vedsted

Mandø

Egebæk

Rejsby Å

THOMAS LANGE HAVEN, HO Toiletbygning samt skab til opladning af mobiltelefon (5)

SØNDERHO HAVN Tre bord-bænkesæt, grill, skab til opladning af mobiltelefon, flytning af kikkert samt sti til denne (7) KAMMERSLUSEN Toilet i eksisterende bygning og tilhørende nedsivningsanlæg, skab til opladning af mobiltelefon, bord-bænkesæt, grill samt havkajakrampe (8)

Brøns

9

NORDBY LYSTBÅDEHAVN Bord-bænkesæt samt grill (6)

Brøns Å

10 Juvre

Rømø

Skærbæk Lakolk

Døstrup

Havneby

Br ed

11

Bredebro JUVRE DIGE Flytning af hegn og låger, to bordbænkesæt, renovering af bænk og slidsikring af dige omkring bænk (9)

Hjerpsted

Visby

MULTIRAST, JUVRE Nyt gulv i toiletbygning (10) RØMØ HAVN Bord-bænkesæt samt grill (11)

Emmerlev

Højer Vidå

HØJER SLUSE Tilbygning med nyt handicaptoilet samt nedrivning af gammel toiletbygning (12)

12

Møgeltønder

Rudbøl www.nationalparkvadehavet.dk 13

T


Bæredygtig udvikling af turisme, erhverv, bosætning – målsætning 6–10 Camp Get Closer Nationalpark Vadehavet deltog med ni andre virksomheder og henved 800 danske og internationale studerende på Syddansk Universitet, Kolding, i et innovationsprojekt. Projektet tog afsæt i, at godt 50 studerende fra forskellige studier skulle komme med forslag til innovation og løsninger i de deltagende virksomheder. I vores tilfælde bidrog de studerende til at komme med idéer til, hvordan Nationalpark Vadehavet kan forstærke sin synliggørelse og sætte Verdensarven på kortet. De studerende blev briefet om mandagen af sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen, og de arbejdede mandag–torsdag samt præsenterede fredag i plenum over for alle studerende.

Region Syddanmarks Kulturpulje – Oplevelser i Verdensarven

Foto John Colin Seymour Jr.

Partnerprogram og nationalparkprodukter Partnerprogrammet har til formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og serviceydelser med tilknytning til Nationalpark Vadehavet samt bidrage til markedsføringen af denne. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne at skabe et brand, der skal sende signaler til forbrugerne om troværdige produkter associeret med natur og nationalpark samt lettilgængelige produkter. Nationalparken vil overveje certificering af produkterne, før vi lægger navn og logo til, ligesom der i trilateralt regi sonderes på udvikling af kriterier for verdensarvspartnere. Nationalparken har nu 148 partnere mod 124 ved årets indgang. Der er afholdt den årlige partnerdag, hvor partnerne kan netværke og få viden om Vadehavsområdet samt national­ parkens aktiviteter. Der er også afholdt en workshop for guidevirksomheder og formidlere, der tilbyder østersture, med det formål at enes om retningslinjer for, hvordan vi sammen informerer forbrugerne sagligt og fagligt om risici ved plukning og spisning af østers. Workshoppen blev en succes. Sammen med de andre nationalparker er der dialog i gang med bl.a. COOP, SEGES, cateringvirksomhed og Græsningsudvalget, om, hvordan vi kan få hul på opgaven med at levere naturplejekød i større mængder til for eksempel COOP og/eller restauratører, samtidig med, at der græsses marsk til gavn for engfugle.

Der er indsendt og godkendt et projekt under Den Regionale Kulturpulje betegnet ’Oplevelser i Verdensarven’, som skal udvikle læringsmaterialer, kompetenceudvikle formidlere og ­naturguider, produktudvikle tilbud om oplevelser i ­Verdensarven. Projektet gennemføres sammen med Destination Sydvestjylland, Kulturregion Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum samt en række partnere. Projektet skal samarbejde med projekt Vadehavskysten, som fokuserer på at øge salget af pakkeprodukter i vadehavsområdet. Det samlede budget er 1,8 millioner kr. for perioden 2016–2017.

Forskningsudvalg Nationalpark Vadehavets Forskningsudvalg har afholdt to møder og været ansvarlig for afholdelse af et tværfagligt videnskabeligt symposium i april med deltagelse af 77 forskere og forskningsinteresserede. Udvalget har desuden arbejdet sammen med forskere og forskningsinstitutioner i trilateralt regi med henblik at sikre et trilateralt vadehavsforskningsarbejde på tværs af forskningsdiscipliner. Der er lagt en struktur for arbejdet og en handlingsplan. I arbejdet er indgået forskere fra forskellige institutioner og centre på Syddansk Universitet, Københavns Universitet, GEUS, Aarhus Universitet, de statsanerkendte museer i vadehavsområdet og DTU Aqua.

14 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET

Foto A. Schnabler


Trilateralt Vadehavssamarbejde og Verdensarven – målsætning 11 Trilateralt samarbejde Nationalpark Vadehavet er medlem af Den Trilaterale Vadehavs­ bestyrelse (WSB), Vadehavsforum (WSF), International Vadehavs­ skole (IWSS) og arbejdsgrupper for træk- og ynglefugle, marsk- og klitforskning samt bæredygtig turisme (TG Sustainable Tourism). Der er deltaget i en række møder og seminarer, ligesom nationalparken har taget initiativ til at arrangere forskellige arrangementer i 2016 og 2017. Med Verdensarven er det forventeligt, at den politiske og konkrete indsats i trilateralt og Verdensarvsregi forstærkes.

Interreg 4B – Prowad Deltagelse i forlængelsen af Interreg 4b-projektet Prowad, som har produceret en strategi for bæredygtig turisme, Verdensarv Vadehav branding toolbox, undervisningsmaterialer, Glocalfoldere og rapporter om fx fugleturisme. Der er også afholdt to workshops for partnerne om Verdensarven, og hvordan den kan bidrage til at stimulere den bæredygtige udvikling af området. Der er også arbejdet med afrapportering af projektet til EU.

Interreg 4A – natur og turisme Projektet sluttede med udgangen af 2014, mens der i 2015 er arbejdet med afslutning af projektet over for EU.

www.nationalparkvadehavet.dk 15


Kommunikation og synlighed I et overkommunikeret samfund kan det være svært at være synlig og få opmærksomhed. Ikke desto mindre har vi generelt oplevet positive medier, når vi har henvendt os til dem. Vi har også fået uventede henvendelser fra store internationale og nationale virksomheder, der ser muligheder i nationalparken og Verdensarven. Partnerne har også meldt positivt tilbage, efter vi er begyndt med ugentlige nyhedsbreve. Nationalpark Vadehavet samarbejder især med Vadehavets Formidlerforum, partnerne i partnerprogrammet, Destination Sydvestjylland, de lokale turistbureauer og de fire vadehavskommuner om synliggørelse af nationalparken (målsætning 7–8). Alt i alt var 2015 et tilfredsstillende år på kommunikationssiden.

Kendskab og tilfredshed Kendskabet til nationalparken skal fremover måles lokalt, nationalt og internationalt, men her og nu mangler vi data på nogle områder. Nationalpark Vadehavet var i 2014 nummer fire over mest kendte danske attraktioner, som 29 % af tyskerne kender, kun overgået af Legoland, Den Lille Havfrue og Tivoli. Det imponerende høje kendskab skal givetvis i et vist omfang tilskrives nationalparken i Slesvig-Holsten af samme navn. I Holland er vi 8. mest kendte attraktion i Danmark med et kendskab på 8 %, mens kendskabet er lavere i andre lande. Danskernes kendskab til Nationalpark Vadehavet får vi tal på i 2016 i et nyt samarbejde med VisitDenmark. Lokalt er kendskabet til nationalparken betydeligt, hvilket fremgår af analyser gennemført i 2014 (gentages i 2016). Men vi ved også, at mange ikke helt ved, hvad vi laver, og hvad der sker, så indsatsen skal forstærkes. En ikke-repræsentativ undersøgelse gennemført hos nationalparkens (formidlings-)partnere i efteråret viser, at 30 % af deres gæster kommer pga. nationalparken. Kendskabet til Verdens­ arven er ukendt.

Kendskab til Nationalpark Vadehavet, % af befolkning 40 30 20 10 0 Norge

Sverige

Tyskland

Holland

Storbritannien

Placering, top 50 danske attraktioner Storbritannien Holland Tyskland Sverige Norge 0

20

40

60

Kilde: Visitdenmark: Kendskab til danske attraktioner og seværdigheder. Brandmåling. 2015.

Danske og udenlandske turisters tilfredshed i Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner viser et tilfredsstillende niveau for kystnatur- og øvrige naturoplevelser, mens tilfredsheden med udvalget og kvaliteten af aktiviteter for voksne er mindre tilfredsstillende, ligesom spisesteder, pris, indkøb og shopping ikke imponerer. Kendskabs- og tilfredshedsundersøgelserne viser, at der er basis for forbedringer, som vil bidrage til, at gæster i området vil lægge flere penge og tale bedre om os. Nationalparken vil bidrage til at løfte opgaven sammen med turismeorganisationer, private og offentlige virksomheder.

Hvor tilfreds er du generelt med det område, hvor du holder ferie? På en skala, hvor 1 betyder „Meget utilfreds”, og 5 betyder „Meget tilfreds” Gennemsnit

Danskere Udlændinge

Befolkningens venlighed og imødekommenhed.....................................................................................................................................4,3 4,4 Udvalg og kvalitet af spisesteder............................................................................................................................................................4,0 4,2 Udvalg og kvalitet af attraktioner/seværdigheder..................................................................................................................................4,2 4,2 Information og skiltning om lokale begivenheder, seværdigheder og aktiviteter..................................................................................4,1 4,1 Pris i forhold til kvalitet generelt.............................................................................................................................................................4,0 3,9 Det lokale liv og atmosfære....................................................................................................................................................................4,2 4,3 Kvaliteten af infrastruktur........................................................................................................................................................................4,2 4,3 Kvaliteten af kyst og strand.....................................................................................................................................................................4,4 4,6 Kvaliteten af de øvrige naturoplevelser...................................................................................................................................................4,4 4,6 Indkøbsmuligheder og shopping.............................................................................................................................................................4,0 4,2 Tilbud indenfor kunst og kultur, herunder museer..................................................................................................................................4,1 4,2 Aktiviteter og oplevelser for børn og familier.........................................................................................................................................4,2 4,3 Udvalg og kvalitiet af øvrige aktiviteter for voksne (fx guidede ture, cykeludlejning, kurser)................................................................3,9 4,1 Kilde: Visitdenmark, turistundersøgelse. Tilfredshed. Særkørsel for NPV, 2015

16 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Antallet af registrerede omtaler i medierne i 2015 30

Artikler

20

10

0 uge 1

uge 6

uge 10

uge 14

uge 18

uge 23

uge 27

uge 32

uge 36

uge 40

uge 45

uge 49

Kilde: Infomedia, 2016

PR I 2015 er der sendt flere pressemeddelelser om nationalparken end tidligere. Især regionale medier bringer vores nyheder, ligesom de selv tager emner op og forfølger, hvilket vi bl.a. så i starten af året forbindelse med udskiftninger på sekretariatet og henover sommeren med nationalparkskibets placering. Den registrerede medieomtale fordeler sig på følgende medier: Artikler og indslag i danske medier 2015 Flensborg Avis Landsdækkende aviser Fagblade og magasiner Regionale og lokale dagblade Ugeaviser og lignende Jyske Vestkysten Webkilder Radio og TV

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Kilde: Infomedia, 2016

Det samlede antal artikler/indslag udgør 440, hvoraf web og JyskeVestkysten tegner 223 indslag, mens nationale medier (Information, Jyllands-Posten, Berlingske osv.) har bragt 18 indslag. I gennemsnit har medierne bragt 1,2 artikel/indslag om dagen i 2015, hvilket skal tilskrives vores egen indsats, men også samarbejdet med de lokale turismeorganisationer og vores partnere.

Hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve I 2015 er www.nationalparkvadehavet.dk lavet om og er forbedret betydeligt. Processen har trukket ud af årsager, der ligger uden for nationalparkens kontrol, men vi er ikke i mål, hvilket en wordcloud-analyse viser:

Wordcloud er en analyse af de mest brugte ord når man søger på Google eller på en hjemmeside. Wordcloud på national­ parkens hjemmeside viser, at ordet nationalpark er mest brugt. Når der søges på Google fremkommer østers, sort sol, Højer, Ribe, Fanø som de primære ord. Fortsat udvikling og sprog­versionering forestår i 2016, bl.a. skal der arbejdes med søgemaskineoptimering og sprogversionering. I anden halvdel af 2015 er indsatsen på Facebook øget, og der er nu 4.700 likes. Indsatsen forstærkes i 2016. Alette Houman Dyhrfjeld, vores sekretær og ansigt udadtil, begyndte i efteråret at skrive et ugentligt nyhedsbrev. Det har fået ros af partnerne, ligesom lokale og regionale medier tager nogle af nyhederne. Nyhedsbrevene fortsætter i 2016.

www.nationalparkvadehavet.dk 17


Film

Mit Vadehav

I 2015 har Nationalpark Vadehavet fået produceret ti flotte film af ca. to minutters varighed. Filmene er optaget på Rømø, Skallingen, Fanø, Mandø osv. Der er brugt drone, så stederne kan ses fra oven. Find filmene på www.nationalparkvadehavet.dk eller på www.youtube.com, skriv Nationalpark Vadehavet, og de kommer frem. Filmene skal også ud til partnerne, så de kan anvende dem på skærme i lobbies, på messer osv.

www.mitvadehav.dk er givet til Nationalpark Vadehav i barsels­ gave af Vadehavets Formidlerforum. Portalen er redesignet i 2015 – en større opgave som er næsten slut. Mit Vadehav er et professionelt forum for lærere, hvor de kan hente undervisningsmaterialer, mere end 160 opgaver, tilrettet lærerplaner, reformer osv. Opgaven er løst sammen med Vadehavets Formidlerforum og utrættelige Dorthe Vind og Betina Monrad.

Magasiner, foldere, temahæfter Antallet af producerede tryksager i 2015 er omfattende: • Nationalparkmagasinet udkom i foråret og er næsten revet væk • Seks glocal-foldere om Verdensarven kom i juni og er væk – genoptrykkes i nyt format i 2016 • Der blev trykt et ‚Kort over Friluftsliv’ • Nationalparkfolderen blev genoptrykt • Nye temahæfter om ‚Bygningskultur langs Vadehavet’ og ‚Græsning’ samt genoptryk af ‚Møller i Vadehavets Landskab’, ‚Landbymiljøer i Vadehavsregionen’, ‚Havne og ladepladser langs Vadehavets Kyst’ • En folder om prædation kom i efteråret • Informationstekst om østers, som formidlingsvirksomhederne bidrog til, anvender, og som alle kan finde på vores og formidlernes website. Tak til alle bidragsydere, herunder Naturstyrelsen, Vadehavets Formidlerforum, Jægerforbundet, DOF, Danmarks Naturfredningsforening og ikke mindst lokale borgere. Der er udleveret over 114.000 publikationer, herunder 22.000 magasiner, 34.000 glocals, 2.500 temahæfter, 20.650 kort, 35.500 foldere mv.

18 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Events, foredrag og møder I løbet af 2015 blev det til en række events og arrangementer, hvor her nævnes nogle eksempler: • I samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og Marbæk­ dagen blev Nationalparkdagen afviklet den 22. maj med 3.500–4.000 besøgende • Temaarrangement i Darum om diger den 11. november med 116 deltagere fra hele nationalparkens område

• Bestyrelse, råd og sekretariat var på ekskursion til Fanø med besøg ved Sdr. Ho Strandsø, naturlegepladsen, Ambassaden (Nordby) den 5. september. Tak til professionelle oplæg af bl.a. Ulrik Lorenzen (Naturstyrelsen), Marco Brodde (DOF, Fanø Kommune), Søren Vinding (Dansk Botanisk Forening), Mads Lindquist (Ambassaden), John Frikke (Nationalpark Vadehavet) samt Sara Lindholt (Nationalpark Vadehavet). Busoperatøren Leonhards glæde over at få lov at vise nationalparken frem i sin bus i meget lidt bus-egnet terræn står især klart.

• To verdensarvsarrangementer i Ribe og Ballum med 74 deltagere • Partnerdagen blev afviklet den 26. marts med over 120 deltagere • Formand Janne Liburd og sekretariatets medarbejdere har holdt en række oplæg om nationalparken for mange forskellige, fx folkeskoler, internationale phd’er, franske studerende, private virksomheder, Realdania, kommuner, grønne organisationer, lokale borgere, m.fl.

Foto Alette Houman Dyhrfjeld

www.nationalparkvadehavet.dk 19


Den mobile udstilling, nationalparkskib, Vidå-udstilling Den mobile udstilling har været brugt flere steder rundt om i nationalparken bl.a. ved Nationalparkdag, Maritim Dag i Ribe, Mandø Marathon, Varde Å Dag, Nationale Parkdage, Kajaklejr i Sjælborg, Esbjerg Golf-klub, Vadehavscamping mv. Foto Søren Christensen

Expedia Episk Rejse Verdens største online-rejsebureau, Expedia, med 18.000 medarbejdere, ønskede data på trækfugle, der kommer via den Østatlantiske Flyway og gør holdt i nationalparken. Hele verden kan nu se Nationalpark Vadehavet som hub for fuglene på Expedias blog blog.expedia.dk/episk-rejse. Expedias ­henvendelse fortæller om betydningen af Verdensarven og nationalparken for hele planeten, og om potentialet for turisme, hvis udviklingen håndteres rigtigt.

Nationalparkskibet er næsten færdigt. Vi glæder os til at få det nationalparken i marts 2016, hvor frivillige med rette certifikater kan sejle skoler, forskere, journalister og andre rundt i nationalparken og Verdensarven. Der er en del forespørgsler om at låne skibet, fx Fanøs 275 års jubilæum. Foto Sara Lindholt

Skiltning og anden formidling

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, borgmester Laurids Rudebeck og formand Janne Liburd bød henved 100 deltagere velkommen 3. oktober, da Naturstyrelsens udstilling ved Vidå­ slusen slog dørene op med ny udstilling, inventar og to nationalpark/verdensarvs-standere finansieret af Nationalpark Vadehavet.

Sammen med de fire vadehavskommuner lykkedes det at få et brunt nationalparkskilt placeret på motorvejen Esbjerg-Kolding. Nu også forsynet med Vej­ direktoratets officielle UNESCO – Verdensarvsskilt. Vi arbejder på det næste skilt på E45 med placering lidt nord for grænsen. Der er også indgået et samarbejde om afmærkning og synliggørelse af nationalparken og Verdensarven ved opsætning af skilte og informationstavler sammen med Naturstyrelsen og vadehavskommunerne.

Kommunikationsplan og øvrige kommunikationsaktiviteter Bestyrelsen besluttede i efteråret 2015 at afsætte midler til udarbejdelse af en kommunikationsplan i foråret 2016 og opgaven blev lagt i begrænset udbud i december 2015. I 2015 er der opbygget en mediedatabase med fotos, video, tekstark, logo osv. som vi og partnere kan bruge. Tjek Skyfish.dk.

20 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Foto Lars Gejl

www.nationalparkvadehavet.dk 21


Foto Colourbox

22 Ã…RSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Støtte og tilskud Nationalpark Vadehavet har afsat 0,5 millioner kr. om året til tilskud som ansøges af forskellige interessenter. Hertil kommer direkte tilskud til enkeltstående initiativer. Det er bestyrelsen der afgør hvem der skal have tilskud. Det fremgår, at der er bidraget til kultur-, natur-, friluftslivs- og lokale aktiviteter. Støtte til eksterne projekter Tilskudsmodtager

Aktivitet – projekttitel

Tilsagnsdato

Beløb, kr.

Aarhus Universitet

International workshop om forvaltning af gæs................................ 2015–02–07 62.000

Tønder Gymnasium

Mellem drøm og virkelighed........................................................... 2015–02–07 17.885

Mandø Fællesråd

Kulturweekend på Mandø.............................................................. 2015–02–07 7.500

Kirkeby Digelag

Natursti Kirkeby Digelag................................................................. 2015–02–07 50.000

Støtte Nationalparkdag Tilskudsmodtager

Aktivitet – projekttitel

Tilsagnsdato

Beløb, kr.

Myrthuegaard

Marbækdag 2015.......................................................................... 2015–04–17 35.000

NaturKulturVarde

Smag på Skallingen....................................................................... 2015–04–17 10.000

Vadehavscentret

Morgentur på Vaden...................................................................... 2015–04–17 7.000

Naturcenter Tønnisgaard

Fugletur, Vadehavstur og bustur..................................................... 2015–04–17 9.000

Støtte lokale netværksarrangementer Tilskudsmodtager

Aktivitet – projekttitel

Tilsagnsdato

Beløb, kr.

Vadehavets Formidlerforum

Studietur for nationalparkernes formidlere...................................... 2015–08–10 8.900

Fællesforeningen Vr. Vedsted og Sdr. Farup

Vester Vedsted og Sdr. Farup – landsbyidentitet i Nationalpark Vadehavet................................... 2015–08–10 10.000

Det Maritime Ribe

Smakketræf................................................................................... 2015–11–02 3.200

Rømøforeningen Borgermøde................................................................................... 2015–11–02 10.000 Natur & Kultur i Ho

Vinter og Vadehav – lokal i Nationalparken.................................... 2015–11–02 5.875

Blåvandshuk Udviklingsråd

Netværksmøde for foreninger i Blåvandshuk................................... 2015–11–03 5.000

Mandø Fællesråd

Rengøring af strand og forland på Mandø...................................... 2015–11–03 5.200

Kristine Faber Lauritsen

Netværksdag for kitesurfere i Nationalpark Vadehavet.................... 2015–12–17 7.500

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Vadehavet – natur og økonomi i samspil........................................ 2015–12–17 9.900

Søren Espersen

Vadehavets Spisekammer............................................................... 2015–12–17 10.000

Natur & Kultur i Ho

Kend dit fyld – et pizzaarrangement med indsamling af urter på Skallingen..................................................................... 2015–12–17 4.125

Fugleværnsfonden

Strandrensning og offentlig naturtur til Stormengene, Rømø........... 2015–12–17 4.750

VUC Vest

Vadehavsreception......................................................................... 2015–12–18 5.500

Fra 2016 vil støtte til eksterne projekter tildeles tematisk og to gange årligt, så midlerne i højere grad underbygger målsætningerne i nationalparkplanen. Der vil i god tid blive annonceret, at midlerne kan søges.

2016 2017 2018 Forår Kultur Friluftsliv Kultur Efterår Natur Natur Natur

www.nationalparkvadehavet.dk 23


Organisation Nationalpark Vadehavet er en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet, jf. Lov om Nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Vadehavet har indgået en aftale om administrativ bistand (HR, løn, IT, økonomisystem) med Naturstyrelsen. Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk. Bestyrelse

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har 15 medlemmer. Formanden udpeges af miljø- og fødevareministeren, som også godkender bestyrelsen, mens de enkelte medlemmer udpeges af deres organisationer. I 2015 er der afholdt syv ordinære bestyrelsesmøder, tre ekstraordinære samt to strategiseminarer. Mødereferater og strategi kan ses på www.nationalparkvadehavet.dk Janne Liburd, formand – udpeget Syddansk Universitet

Lars Brinch Thygesen Danmarks Sportsfiskerforbund

Britt Schack Hansen Danmarks Naturfredningsforening

Marco Brodde Dansk Ornitologisk Forening

Kristine Krog Kaas Fanø Kommune

Svend Tougaard Formand Nationalparkrådet

Preben Friis-Hauge, næstformand Varde Kommune

Kjeld Andreasen Digelagene

Hanne Voetmann Friluftsrådet

Hans Christian Fuglsang Danmarks Jægerforbund

Susanne Linnet Tønder Kommune

Anne Marie Overgaard Næstformand Nationalparkrådet

Kurt Jakobsen Esbjerg Kommune

Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Blaavand

Mikael Nørby-Lassen Landbrug & Fødevarer

Udtrådt i 2015 er: Bent Poulsen, Erik Buhl, Erik Nørreby, Laurids Rudebeck, Anette Fonder Nielsen, Jette Beck, Bent Rasmussen samt Mette Guldberg.

Foto Colourbox

24 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Nationalparkråd

Nationalpark Vadehavets råd har 30 medlemmer, hvor lokalområderne har 12 medlemmer. Formand og næstformand udpeges af miljø- og fødevareministeren, mens de enkelte medlemmer udpeges af deres organisation. Der er afholdt fem møder i 2015, heraf et ekstraordinært. Referater kan ses på www.nationalparkvadehavet.dk I 2015 var der valg til formands- og næstformandsposten, og ny formand er Svend Tougaard, Vadehavets Bådklubber, og næst­ formand Anne Marie Overgaard, Museerne i Vadehavsområdet. Rådets primære opgave er at inspirere og rådgive bestyrelsen. I 2015 har Rådet bl.a. taget emner op om code of conduct, ­hav­kajakruter, lokale netværksarrangementer og rådet som ambassadører. Svend Tougaard, formand Vadehavets Bådklubber Anne Marie Overgaard, næstformand Museerne i Vadehavsområdet Poul Therkelsen Destination Sydvestjylland Winnie Abildgaard Sydvestjysk Udviklingsforum Karsten Laursen Institut for Bioscience Søren Malle Forsvarets Ejendomsstyrelse Merete Binderup GEUS

Henning Ravn Region Syddanmark

Claus Løth Marbækområdet

Tuk Andreasen Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken

Ole Mouritzen Fanø

Bo Jessen Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Søren Vinding Dansk Botanisk Forening Klaus Melbye Vadehavets Formidlerforum Niels Kongsbak Vadehavskunstnerne

Karen Boel Madsen Fanø Kent Rygaard Ribemarsken Jens Lorenzen Ribemarsken Ove Nielsen Mandø Jan Gravesen Rømø

Inger Lauridsen LAG Tønder

Lokalområderne

Arne Hansen Rømø

Jørgen Chr. Müller LAG Fanø

Randi Kragh Hansen Marsken omkring Sneum Å

Bodil Arbjerg Lundby Tøndermarsken

Birgitte Thomsen Lokalarkiverne

Anne Marie Slaikjær Skallingen, Ho og Oksbøl

Niels Johansen Tøndermarsken

Olaf Stenrøjl Danmarks Fiskeriforening

Ole Andreasen Varde Ådal

Udtrådt af Rådet er: Jens Morten Hansen, Hans Marten Smidt, Preben Friis-Hauge, Mette Guldberg, Stephanie Lose, Else Pia Martinsen Erz, Claus Christensen samt Søren Laursen. Bestyrelse og råd var på en årlig fælles ekskursion og holdt fællesmøde i december.

www.nationalparkvadehavet.dk 25


Sekretariatet

Sekretariatets leder og fire medarbejdere betjener bestyrelse og råd samt realiserer de aktiviteter, bestyrelsen ønsker iværksat:

Sekretariatet har arbejdet på de indre linjer og strukturer: • Administrativ besparelse opnået på knap 100.000 kr.

Peter Saabye Simonsen sekretariatsleder John Frikke konsulent natur og naturhistorie Sara Lindholt konsulent friluftsliv, økonomi

• MUS-samtaler gennemføres fremover i januar med opfølgning i april • Årlige personlige udviklingsplaner udarbejdet for medarbejderne • Bestyrelsen har godkendt årligt budget til efter- og videreuddannelse

Alette Houman Dyhrfjeld sekretær/frivilligkoordinator

• En hushåndbog (arbejdstitel) er næsten færdig

Søren Christensen formidlings- og projektkoordinator aftrådt pr. 31. december 2015

• Alle relevante, eksisterende statslige regler er gennemarbejdet, og vi er nu på forkant med udbud-, tilskud- og indkøbsprocedurer

I 2015 er Thomas Holst Christensen stoppet som sekretariats­ leder og Søren Christensen fratrådt pr. 31. december.

• Nyt er også treårig budgetlægning af økonomi og timer fordelt på måneder og opgaver.

Ny leder er Peter Saabye Simonsen, som startede som interim leder i perioden 21. april til 31. juli. Efter en rekrutteringsrunde juni/juli valgte bestyrelsen at pege på Peter som ny fast sekretariatsleder. I 2015 har Ingrid Friedrichsen været i erhvervsforlagt praktik. Melanie Christensen var ansat de første 14 dage af januar i en tidsbegrænset praktikstilling, og Troels Petersen var ansat indtil 31. marts med henblik på udarbejdelse af tekster til hjemmesiden. Vadehavssekretariatets Anne Krag Svendsen flyttede fra Tønnisgaard til Esbjerg Kommune. Ulrik Geldermann er stoppet som Vadehavets Formidlerforums koordinator, og ny er Ditte Dyrbo Hviid. VFF-koordinatoren er delvist finansieret af national­ parken, som også betaler kontorhold og -faciliteter.

Danmarks Nationalparker I 2015 har formand og sekretariatsleder deltaget i formandsmøder med de andre nationalparker. Nationalpark Vadehavet har fået i opdrag at koordinere arbejdet med et evalueringsdesign for nationalparkerne foruden at sikre koordination til international markedsføring i samarbejde med VisitDenmark.

Verdensarv i Danmark Formand og sekretariatsleder har også deltaget i møde arrangeret af Kulturstyrelsen med de danske verdensarvssteder.

Nationalpark Vadehavets kontor på Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø med udsigt til Verdensarven. Foto Ditte Dyrbo Hviid

26 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET


Foto Colourbox

Foto Colourbox

www.nationalparkvadehavet.dk 27


Økonomi 2015

2012–2015

• 7,6 millioner kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet – Finanslovsbevilling

Nationalpark Vadehavets økonomi for årene 2012–2015 viser følgende kurve. Den røde linje er vores resultat/omsætning i millioner kr., mens den blå viser vores bevilling. Det fremgår, at evnen til at hente eksterne midler er stigende fra 2015.

• Omsætning på 14,2 millioner kr.

2016–2018

Økonomien og nøgletallene for 2015 ser tilfredsstillende ud:

Fremtiden: Der er afsat 7,6 millioner kr. på finansloven årligt i 2016, 2017 og 2018 til Nationalpark Vadehavet.

• Eksterne fonds- og EU-midler 4,68 millioner kr. • Eksterne fonds- og EU-midler udgør 62 % af tilskudsbeløbet. • 60 % af medarbejdernes tid anvendes på konkrete projekter og aktiviteter

Dernæst viser de treårige budgetter for 2016–2018 faldende omsætningstal, fordi indtægter fra projektmidler endnu ikke indgår i tallene. I takt med at der indhentes fonds- og EU-midler, vil budgetterne ændre sig.

• Akkumuleret opsparing 2012–2015 giver overførsel af 1,9 millioner kr. til 2016 Budget 2016–2018

Kommentar til budget • Der var budgetteret med underskud for 2015 ved årets start

2016

2017

8,6 millioner kr.

• Der er effektiviseret for knap 100.000 kr. på administrative omkostninger, herunder IT, telefon, indkøb osv.

9,5 millioner kr.

• De andre nationalparker anvender hele deres budget til nationalparkaktiviteter, mens Nationalpark Vadehavet også indgår i omfattende møde- og projektaktiviteter i trilateralt og Verdensarvssammenhæng

10,7 millioner kr.

• Nationalpark Vadehavet har den største omsætning af de danske nationalparker

2018

Bevilling og resultat 15

Resultat

10

Bevilling

5

0 2012

28 ÅRSRAPPORT 2015 NATIONALPARK VADEHAVET

2013

2014

2015


Resultatopgørelse 2015 Indtægter (kroner) Finanslovsbevilling Bevilling ............................................................ 7.600.000 Finanslovbevilling i alt......................................... 7.600.000 Øvrige indtægter NPV Nationalparkmagasinet.................................... 50.000 Administration, budget og bevilling.......................... 36.963 NPV Vadehavets Vagerlag........................................ 41.679 Øvrige indtægter i alt............................................. 128.642 Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter NPV Nationalparkskib......................................... 1.333.037 NPV Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet.............. 2.482.883 NPV Interreg 4A Natur og Turisme............................ 67.419 NPV Prowad............................................................ 10.442 Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i alt ..................................................... 3.893.781 Indtægter i alt ....................................................... 11.622.423

Udgifter (kroner) Udviklings- og driftsopgaver Bestyrelse, råd og udvalg........................................ 321.600 Administration, budget og bevilling..................... 1.508.982 Realdania Tøndermarsken............................................. 544 SVUF Fra idé til handling............................................ 2.748 Natur projektudvikling og samarbejde...................... 56.722 Oplevelser projektudvikling og samarbejde............... 68.106 Prowad.................................................................... 89.277 Fokuseret fugleforvaltning...................................... 121.717 Temamøder og hæfter............................................ 213.306 Sønderho Strandsø................................................... 65.113 Engfugle....................................................................... 785 Prædation.............................................................. 213.731 Græsning............................................................... 126.427 Klæggrave............................................................. 158.421 Forvaltning af gæs................................................... 38.063 Naturprojekt Ribemarsken...................................... 243.789 Bevaringsværdige bygninger.................................... 52.934 Vadehavets Vagerlag................................................ 40.400 Nationalparkskib................................................ 2.540.497 Realdania Steder i Landskabet................................. 50.900 Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet...................... 4.591.841 Overordnet sti og rutenet......................................... 11.570 Trækfærge................................................................. 1.963 Tønnisgaard omgivelser............................................. 4.000 Særlige begivenheder............................................... 10.197 Vadehavsfestival........................................................ 6.869 Nationalparkdag.................................................... 123.739 Nationalparkskib drift og vedligehold....................... 61.869

Annoncering/markedsføring..................................... 57.181 Skiltning.................................................................. 34.983 Særlig natur........................................................... 254.592 Oversigt over værdifulde naturtyper og arter............... 1.893 Formidling og profilering........................................ 494.074 Nationalparkmagasinet.......................................... 378.113 Nationalparkmagasinet SVUF........................................ 981 Vadehavets Formidlerforum koordination.................. 98.576 Mobil udstilling........................................................ 17.423 Udstillinger design og implementering.................... 186.902 Mobilapplikation...................................................... 16.386 Hjemmeside........................................................... 308.531 Verdensarv.............................................................. 82.286 Landsdækkende markedsføring..................................... 589 Kommunikationsplan................................................. 4.907 Forskning................................................................. 49.231 Mit Vadehav.......................................................... 547.510 Støtte til eksterne projekter.................................... 195.248 Nationalparkpartner............................................... 412.030 Nationalparkprodukter............................................. 56.143 Støtte til lokale netværksarrangementer................. 115.957 SVUF Sydvestjyske Smagsoplevelser............................ 2.944 Interreg 4A Natur og Turisme................................... 39.796 Trilateralt vadehavssamarbejde............................... 113.940 Evaluering og monitering......................................... 31.599 Udviklings- og driftsopgaver i alt....................... 14.227.922 Udgifter i alt .......................................................... 14.227.922

www.nationalparkvadehavet.dk 29


Sekretariatet, Havnebyvej 30 DK–6792 Rømø, tlf. +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk