2014 årsrapport Nationalpark Vadehavet

Page 1

Ă…rsrapport 2014


Vision Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Titel:

Årsrapport 2014 for Nationalpark Vadehavet

Udgiver:

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Webadresse: www.nationalparkvadehavet.dk Forfatter:

Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen

Layout:

Nationalpark Vadehavet

Fotos:

Nationalpark Vadehavet

Copyright:

Nationalpark Vadehavet Må citeres med kildeangivelse

Distribution/tryk:

Offentliggjort elektronisk som PDF-dokument på Nationalpark Vadehavets hjemmeside 2015.


Indholdsfortegnelse Forord.................................................................................................................................................................................................4 Resumé...............................................................................................................................................................................................4 Rammer for Nationalparkfonden..........................................................................................................................................................6 Organisation.......................................................................................................................................................................................6 Nationalparkplan Vadehavet 2013–18.................................................................................................................................................7 Konkrete udviklingsopgaver.................................................................................................................................................................7 Målsætning 1 – Natur med fri dynamik................................................................................................................................................8 1.1 Indsats for engfugle og afgræsning.............................................................................................................................................8 1.2 Projekt Kystfugleforvaltning........................................................................................................................................................8 1.2 Prædationsprojekt......................................................................................................................................................................8 1.3 Plan for særlig truet natur...........................................................................................................................................................8 1.4 Sønderho Strandsø.....................................................................................................................................................................8 1.5 Temamøde om græsning.............................................................................................................................................................9 Målsætning 2 – Kulturskabte naturarealer...........................................................................................................................................9 2.1 Indsats til forbedring af naturindholdet på ferske enge................................................................................................................9 2.2 Klæggrave med fokus på Sneum Digesø......................................................................................................................................9 2.3 Forbedring af naturindholdet på dyrkede arealer........................................................................................................................10 2.4 Fremme udvikling af og information om støtteordninger............................................................................................................10 2.5 Gåseforvaltning........................................................................................................................................................................10 2.6 Ribe Marsken...........................................................................................................................................................................11 Målsætning 3 – Landskaber..............................................................................................................................................................11 3.1 Initiativer til fremme af naturens frie dynamik............................................................................................................................11 3.2 Samarbejde om ny Marbækplan................................................................................................................................................11 Målsætning 4 – Kulturmiljøer og kulturhistorie...................................................................................................................................12 4.1 Bevaringsværdige Bygninger II..................................................................................................................................................12 4.3 Plan for arkæologiske udgravninger..........................................................................................................................................12 4.5 Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum om temamøder....................................................................................................12 4.6 Udvikling af samarbejde med Holland og Tyskland.....................................................................................................................13 Målsætning 5 – Friluftsliv, natur- og kulturhistoriske oplevelser..........................................................................................................13 5.1 Projekt Friluftsturisme i NPV......................................................................................................................................................13 5.1 Vadehavets Vagerlag – afmærkning af sejlruter.........................................................................................................................13 5.1 Samarbejde med Realdania om projekt ”Steder i landskabet” ..................................................................................................13 5.1 Ankomsten til Rømø.................................................................................................................................................................14 5.2 Platform for friluftslivets interesser............................................................................................................................................14 5.3 Nationalparkskib......................................................................................................................................................................14 5.4 Nationalparkdagen...................................................................................................................................................................14 5.4 Vadehavsfestival 2014..............................................................................................................................................................14 5.5 Fejring af Verdensarv Vadehavet ...............................................................................................................................................15 6.1 Skiltning og synliggørelse..........................................................................................................................................................15 6.2 Turisme- og udviklingsplan for Havneby.....................................................................................................................................15 6.2 Samarbejde med Destination Sydvestjylland og Sydvestjysk Udviklingsforum .............................................................................16 6.3 Strategi for bæredygtig turisme og PROWAD (trilateral indsats).................................................................................................16 6.4 Interreg 4A projektet Natur og turisme langs den dansk-tyske Nordsøkyst................................................................................16 Målsætning 7 – Beskyttelse af særligt sårbar natur............................................................................................................................17 7.1 Projekt Ensianblåfugl................................................................................................................................................................17 7.1 Undersøgelse af forekomster af strandtudse i Nationalpark Vadehavet.......................................................................................17 Målsætning 8 – Naturvejledning og formidling..................................................................................................................................18 8.1 Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum............................................................................................................................18 8.2 Fornyet designmanual...............................................................................................................................................................18 8.2 Mobilapplikation......................................................................................................................................................................18 8.3 Nationalparkmagasin................................................................................................................................................................18 8.3 Nationalparkfolder....................................................................................................................................................................18 8.3 Nationalparkfilm.......................................................................................................................................................................19 8.3 Web-kamera med livestream.....................................................................................................................................................19 8.3 Mediedatabase.........................................................................................................................................................................19 8.3 Hjemmeside ............................................................................................................................................................................19 8.3 Facebook..................................................................................................................................................................................19 8.4 Mobil udstilling........................................................................................................................................................................19 Målsætning 9 – Forskning og undervisning........................................................................................................................................19 9.1 Undervisningsprogrammet Mit Vadehav ...................................................................................................................................19 9.2 Nationalpark Vadehavets Tværfaglige Videnskabelige Udvalg.....................................................................................................20 Målsætning 10 – Udvikling i samspil med omgivelserne.....................................................................................................................20 10.1 Støtte til lokale netværksarrangementer..................................................................................................................................20 10.2 Støtte til eksterne projekter.....................................................................................................................................................20 10.2 og 10.3 Nationalparkpartnerprogram......................................................................................................................................20 10.3 Fødevarer – Samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum om Fødevarestrategi.......................................................................21 10.5 Samarbejde med danske og udenlandske nationalparker.........................................................................................................22 Målsætning 11 – Trilateralt samarbejde.............................................................................................................................................22 11.1 Verdensarv Vadehavet.............................................................................................................................................................22 11.2 Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.........................................................................................................................................22 11.2 Den Trilaterale Ministerkonference ..........................................................................................................................................22 11.2 Vadehavsforum.......................................................................................................................................................................22 11.2 Interreg 4A projekt Natur og Turisme......................................................................................................................................22 Målsætning 12 – Opfølgning og evaluering.......................................................................................................................................23 12.1 Beboeranalyse........................................................................................................................................................................23 Studieture......................................................................................................................................................................................23 Økonomi og årsresultat.....................................................................................................................................................................23


Årsrapport 2014 FORORD Hermed fremlægger Nationalpark Vadehavet sin årsrapport for 2014 – hvilket er det andet driftsår i nationalparkens første planperiode 2013–18. Den 23. juni 2014 blev datoen, hvor den danske del af Vadehavet blev udpeget af UNESCO som verdensarv og hermed blev en af i alt 1007 steder, der har denne status. Samtidig fejrede vores tyske og hollandske kolleger deres 5-års jubilæum for udnævnelse til verdensarv, og det er nu hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i nord til Den Helder i Holland, der er udpeget som verdensarv. Udnævnelsen og fejringen af denne satte et væsentligt præg på årets aktiviteter, men der blev dog også gennemført en lang række andre initiativer og aktiviteter, som vi er stolte af at kunne fortælle om.

RESUMÉ Nationalpark Vadehavet har støttet, gennemført eller startet en række konkrete udviklingsprojekter, som kort er beskrevet i nærværende rapport. Det er således tydeligt, at en række af de initiativer, der blev taget hul på i 2013 nu er blevet til klart definerede projekter og formidlingsprodukter. Sønderho Strandsø projektet er således det første naturprojekt med støtte fra nationalparken, som er igangsat og ventes endeligt færdigt i 2015. Der er også gennem kontakt til en lang række lodsejere i marskområderne skabt baggrund for konkrete indsatser med naturpleje gennem græsning i bl.a. Ribemarsken og naturgenopretning ved Sneum Digesø. I samarbejde med Danmarks Jægerforbund er der taget hul på et projekt, der har til formål af fremme ynglesuccesen for en række engfugle gennem en særlig indsats for at begrænse antallet af ræve, mink og mårhunde i udvalgte områder. Desuden gøres der en indsats for de ynglefugle, der har deres reder på eller nær strandene ved at opsætte midlertidige hegn og informere gæster i områderne om hvordan de bedst tager hensyn til fuglene. Endelig er der lavet en feltundersøgelse af forekomsten af strandtudser i nationalparken, som vil danne basis for anbefalinger til en særlig indsats for denne art. I oktober blev der afholdt temamøde om græsning i fortid, nutid og fremtid med stor tilslutning. På det kulturhistoriske område er samarbejdet med Sydvestjyske Museer om en indsats for bevaringsværdige bygninger

4

ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

fortsat i en fase 2, som bl.a. har udmøntet sig i manuskripter til guidede byvandringer, workshop for formidlere og forbedret dialog med kommunernes planlæggere. Arbejdet med registrering af bevaringsværdige bygninger gav endvidere baggrund for det første af nationalparkens temamøder, som blev afholdt den 30. april i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum, hvor der også var stor interesse for at høre om og diskutere indsatsen for de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i nationalparken. Rammerne for friluftsliv og oplevelser blev understøttet med vedligeholdelse af afmærkningen af rekreative sejlruter i et samarbejde med frivillige fra sejlklubberne. På den maritime front blev der endvidere taget konkret fat på opgaven med at bygge nationalparkens eget skib – en opgave som blev vundet af Rudkøbing Bådebyggeri og Riggerværksted. Skibsprojektet støttes af Bluewaterfonden, SE og Fiskeri-LAG Tønder. Et andet stort projekt, der blev startet i 2014 var Projekt Friluftturisme i Nationalpark Vadehavet, som skal resultere i 10 pladser langs kysten med forbedrede faciliteter for friluftslivet, og ny information gennem skiltning, mobilapplikation og kortmateriale. Der laves endvidere en indsats for at kunne vurdere omfanget af/risikoen for forstyrrelse af naturværdier fra forskellige typer af friluftsliv og mulige retningslinjer for at undgå dette. Projektet støttes af Det Syddanske Grøn Vækst Program. I tæt samarbejde med en række nationalparkpartnere blev der i maj måned afholdt nationalparkdag med flere velbesøgte arrangementer langs hele kysten. Den 23. juni 2014 blev den danske del af Vadehavet udpeget som verdensarv af UNESCO. Verdensarv Vadehavet udgør ca. 80 % af nationalparkens område og indgår i det samlede dansk-tysk-hollandske verdensarvsområde. Den tyske og hollandske del af Vadehavet blev allerede i 2009 udpeget som verdensarv, så 2014 var samtidig året, hvor der blev fejret 5 års jubilæum hos vores naboer i Vadehavet. Vadehavsfestivalen, der arrangeres af Kulturregion Vadehavet, løb af stablen i perioden d. 4. – 7. september med støtte fra bl.a. nationalparken og med betydelig publikumsfremgang i


Foto: Red Star

forhold til tidligere år – især var eventet/udstillingen Wadden Tide på stranden ved Blåvandshuk populært hos publikum med anslået ca. 62.000 besøgende.

og vil blive udgivet i starten af 2015. Der er endvidere igangsat initiativer omkring film, nyhedsbrev og kamera med livestreaming til internettet samt oprettet en mediedatabase.

I samarbejde med Realdania og Brede Ådalens Digelag blev der søgt om tilladelse til etablering af et særligt stiforløb og udsigtsplatform ved Ballum Sluse under Realdania initiativ ”Steder i landskabet”. Der kunne imidlertid ikke opnås tilladelse til et projekt som foreslået og efterfølgende blev der skiftet fokus, så der nu arbejdes på etablering af et nyt projekt med titlen ”Ankomsten til Nationalpark og Verdensarv Vadehavet” ved tilkørslen til Rømødæmningen.

Nationalpark Vadehavets tværfaglige videnskabelige udvalg er blevet endeligt nedsat med repræsentanter for 5 forskningsinstitutioner med interesse i og viden om Vadehavsområdet. Udvalget har holdt et møde i 2014, og har deltaget i møder om forskning i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. På undervisningssiden er samarbejdet med Vadehavets Formidlerforum fortsat med fokus på at tilpasse opgaverne for skolebørn til Folkeskolens Nye Fælles Mål. Der er afholdt kurser for 43 lærere og pædagoger og også udviklet nye opgaver. Samtidig er der startet et arbejde med at skifte til ny teknisk platform for Mit Vadehav.

Registrering af eksisterende skiltning med relevans for nationalparken blev afsluttet i 2014 og vil danne baggrund for udviklingen af en samlet skiltningsstrategi. Som led i nationalparkens formidlingsindsats blev der i 2014 udgivet det første nationalparkmagasin, der blev trykt i 70.000 eksemplarer, som er uddelt gratis til fastboende og gæster gennem nationalparkens partnere. Der er i slutningen af året endvidere lavet manuskript til et nyt maritimt magasin, der udgives sammen med Nationalpark Schleswig Holsteinisches Wattenmeer i starten af 2015. Der er endvidere arbejdet med en revision af nationalparkens hjemmeside og en fortsat satsning på sociale medier, hvor man på Facebook har nået 4.200 ”Likes”. Arbejdet med udarbejdelse af manuskript for 100 interessepunkter til en ny mobilapplikation indenfor emnet natur er startet og nationalparkens mobile udstilling har været anvendt ved en lang række begivenheder gennem året. Manuskriptet til en nationalparkfolder er udviklet i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum

Nationalparken har i 2014 haft et samlet økonomisk resultat for året på 8.708.211 millioner kr. før balanceposter, og 7.649.025 kr. efter balanceposter. Der er anvendt 1.762.620 kr. til administrative poster, dvs. kontorhold, møder, kørsel og løn, som ikke direkte kan relateres til igangværende eller gennemførte projekter. Borgmester Erik Buhl Nielsen afløste den 18. august Gylling Haahr som repræsentant for Varde Kommune i Nationalparkbestyrelsen. Nationalparkrådet æn-drede i 2014 sammensætning på 2 poster. Stephanie Lose afløste Susanne Linnet som repræsentant for Region Syddanmark d. 24. marts og Niels Johansen afløste Peter Sönnichsen som repræsentant for Tøndermarksen i oktober måned. Personalemæssigt har Nationalparken udvidet medarbejderstaben fra 4 til 5 fast ansatte medarbejdere. Herudover har der været ansat en række medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger.

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK

5


RAMMER FOR NATIONALPARKFONDEN Nationalparkfond Vadehavet er oprettet som selvstændig fond under Miljøministeriet i henhold til Lov om Nationalparker (Lov nr. 533 af 6. juni 2007) og Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet (Bekendtgørelse nr. 1159 af 30. september 2010). Naturstyrelsen fører på vegne af Miljøministeren tilsyn med fonden, og der er indgået en samarbejdsaftale mellem bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen om administrativ bistand (Samarbejdsaftale af 12. april 2011). Ifølge bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet har nationalparkfonden til formål at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet og herunder: 1. bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer, 2. bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab, 3. bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier, 4. styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet, 5. styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier, 6. understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri 7. bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde. Der gælder endvidere følgende målsætninger for nationalparkens udvikling: Ved udviklingen af Nationalpark Vadehavet, som skal ske under hensyntagen til den lokale befolknings sikkerhed, skal følgende overordnede målsætninger lægges til grund: 1. De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, å-mundinger, marskog strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik. 2. Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter. 3. Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes. 4. Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart,

6

ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

grænselandets historie og rekreation. 5. Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes. 6. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner. 7. Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v. 8. Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 9. Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge. 10. Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 11. Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. 12. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

ORGANISATION

Nationalparkbestyrelsen

Nationalparken er ledet af en bestyrelse på 15 medlemmer udpeget af miljøministeren. Formanden for nationalparkfondens bestyrelse er Bent Poulsen, der blev udnævnt af Miljøminister Karen Ellemann i oktober 2010. De øvrige 14 medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter indstilling fra følgende organisationer/institutioner: • • • • • • • • • • • • •

Varde Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Tønder Kommune Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Landbruget Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Jægerforbund Danmarks Sportsfiskerforening Digelagene Nationalparkrådet (2 medlemmer) Naturstyrelsen

Borgmester Erik Buhl Nielsen afløste den 18. august Gylling Haahr som repræsentant for Varde Kommune i Nationalparkbestyrelsen. Som ramme for Bestyrelsens virke er der vedtaget en forretningsorden den 13. april 2011. Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2014. Indholdet på møderne fremgår af mødereferaterne, som er offentligt tilgængelige på Nationalpark Vadehavets hjemmeside.


Nationalparkrådet

Nationalparkbestyrelsen vedtog på deres møde den 18. maj 2011 en sammensætning af Nationalparkrådet med i alt 31 medlemmer. Dog har Foreningen Vadehavsprodukter nedlagt sig selv, hvorfor Nationalparkrådet i 2013–14 har talt 30 medlemmer. Rådets medlemmer er udpeget blandt følgende organisationer/ institutioner: Danmarks Fiskeriforening Sydvestjysk Udviklingsforum Dansk Botanisk Forening Vadehavets bådklubber Destination Sydvestjyllan Vdadehavets Formidlerforum DMU Vadehavskunsterne Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste GEUS LAG LAG Fiskeri Lokalarkiverne Museerne i Vadehavsområdet Region Syddanmark Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken Det Rådgivende udvalg for Vadehavet Lokalområder: Skallingen, Ho og Oksbøl (1 medlem) Varde Ådal (1 medlem) Marbækområdet (1 medlem) Marsken omkring Sneum Å Fanø (2 medlemmer) Ribe Marsken (2 medlemmer) Mandø (1 medlem) Rømø (2 medlemmer) Tøndermarsken (2 medlemmer) Der er afholdt 5 møder i Nationalparkrådet i 2014. Rådets diskussioner og anbefalinger fremgår af mødereferaterne, som er offentligt tilgængelige på Nationalpark Vadehavets hjemmeside. Nationalparkrådet ændrede i 2014 sammensætning på 2 poster, idet Stephanie Lose afløste Susanne Linnet som repræsentant for Region Syddanmark d. 24. marts og Niels Johansen afløste Peter Sönnichsen som repræsentant for Tøndermarksen i oktober måned.

Nationalparksekretariatet

Nationalparksekretariatet har i 2014 haft følgende ansatte: Thomas Holst Christensen, sekretariatsleder Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær John Frikke, projektkonsulent Søren Christensen, projekt- og formidlingskoordinator Sara Lindholt, projektkonsulent (tiltrådt den 1. maj 2014) I perioden 3. september 2013 til 31. marts 2014 var Niklas Blach Bangsbro ansat i studiepraktik fra Skov- & Landskabsingeniøruddannelsen på Skovskolen. Brian Olsen var ansat i en tidsbegrænset praktikstilling af 12 måneders varig-hed fra 4. februar 2013 til 3. februar 2014. Melanie Christiansen var ansat i en tidsbegrænset praktikstilling fra 16. juni 2014 til 12. januar 2015. Troels Petersen var ansat for at skrive artikler til Magasin Maritim i en tidsbegrænset stilling fra 14. oktober 2014 til 31. december 2014.

FYSISKE RAMMER Nationalpark Vadehavets sekretariat har siden april 2012 haft til huse på Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø. Lokalerne lejes af Naturcenter Tønnisgaard, som fortsat har til huse i en del af bygningen. Der er indgået en aftale med de 4 Vadehavskommuner om at stille kontorfaciliteter til rådighed for Kommunernes Vadehavssekretariat (1 medarbejder) på lejebasis. Endvidere stiller nationalparksekretariatet omkostningsfrit kontorfaciliteter til rådighed for den koordinerende funktion for Vadehavets Formidlerforum (1 medarbejder).

NATIONALPARKPLAN VADEHAVET 2013–18 Rammerne for udvikling af nationalparken udgøres af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–18, der blev vedtaget endeligt af Nationalparkbestyrelsen den 5. december 2012. Afrapporteringen i årsrapporten følger nationalparkplanens inddeling med indsatser indenfor hver af de 12 målsætninger, der fremgår af Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet af 30. september 2010.

KONKRETE UDVIKLINGSOPGAVER

Nationalparkbestyrelsen bruger Nationalparkrådet til inspiration for deres arbejde og beslutninger og beder dem, forud for hvert Rådsmøde, om at fremkomme med forslag til forskellige problemstillinger. Rådet og Bestyrelsen samles 2 gange årligt, dels til en årlig udflugt til et specifikt område i nationalparken, dels til årets sidste møde.

I det efterfølgende gennemgås resultater og indsatser for Nationalpark Vadehavet i 2014 på basis af nationalparkplanens 12 målsætninger med tilhørende indsatser. Hvert afsnit indledes med en gengivelse af den konkrete målsætning. Projektgennemgangen følger nationalparkplanens indsatsbeskrivelser og nummerering.

Både Bestyrelse og Råd betragter sig selv som ambassadører for nationalparken og har stort engagement i at udbrede viden om, og arbejde for nationalparken.

For en mere detaljeret oversigt over planens indhold med konkrete indsatser for hver målsætning henvises til Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–18, som bl.a. kan findes på www. nationalparkvadehavet.dk.

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK

7


MÅLSÆTNING 1 – NATUR MED FRI DYNAMIK De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik.

1.1 INDSATS FOR ENGFUGLE OG AFGRÆSNING Afgræsning af natur- og kulturarealer er et vigtigt værktøj i forhold til at forbedre levesteder for engfugle, og nationalparken har vedtaget at arbejde for at få udvidet det samlede afgræssede areal i nationalparken. Dette vil bl.a. ske gennem identificering og udpegning af fællesgræsningsarealer, dannelse af interessefællesskaber/græsningslag og inddragelse af landbrugserhvervet og lokalbefolkningen i egnede områder. Til at varetage indsatsen har nationalparkens bestyrelse nedsat et græsningsudvalg med Kjeld Andreasen fra bestyrelsen som formand. Endvidere deltager Skovfoged Jens Hjerrild Hansen fra Naturstyrelsen, Ole Andresen fra Nationalparkrådet og kvægavler i Varde Ådal, Klaus Moltesen Ravn, landmand fra Ribe samt John Frikke fra nationalparksekretariatet. Indsatsen i 2014 har omfattet en kampagne vedrørende græsning i Nationalpark Vadehavet med det formål at få kontakt til så mange med interesse for afgræsning som muligt – det være sig folk med egnede husdyr, arealer eller med produktionsmæssige interesser i en græsningsindsats. Nationalparken har ansat en landbrugsfaglig konsulent til at besøge udvalgte lodsejere og foretage undersøgelser af interesser og muligheder i 6 udvalgte delområder, hvor der i 2014 har været fokus på Ribe Marsken. Her har der især i området omkring Inder Bjerrum vist sig at være interesse fra Esbjerg Kommune, Ribe Stift og en række private lodsejere for at indgå i et samarbejde om naturpleje og afgræsning. Til at understøtte indsatsen med etablering af græsningslag og opstart af større sammenhængende græsningsprojekter er nationalparkens græsningsudvalg gået i gang med at undersøge de praktiske og juridiske muligheder for opstart af et egentligt græsningsselskab som et Aps. Der er indhentet inspiration og erfaringer fra et lignende tiltag i regi af Naturstyrelsen Vestjylland og indledt forhandlinger med Jysk Landbrugsrådgivning om faglig og juridisk rådgivning. Der udarbejdes udkast til vedtægter, forretningsorden og organisering af et selskab, som forventes etableret i første halvdel af 2015.

områder (præstekraver, terner m.v.), hvor der er konflikter med menneskelige aktiviteter af forskellig karakter eller manglende ynglesucces på grund af rovdyr. Nationalparken støtter med formidling af problematikken overfor gæster i områderne og en indsats mod ræve, mink og mårhund, samt koordinering og administrativ bistand i forbindelse med etablering af hegn, skiltning m.v. Endvidere undersøges mulighederne for at skabe et samarbejde med andre relevante interessenter og heriblandt Naturpark Vesterhavet om kystfuglebeskyttelsen. Indsatsen startede i sommeren 2013, hvor NP Vadehavet indledte et konkret samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening om ”Projekt Fokuseret Fugleforvaltning”, og der blev sat gang i filmoptagelser af berørte fuglearter, lokaliteter og problemstillinger, som skal indgå i formidlingen af projektet. Der er i 2014 fokuseret på udarbejdelsen af informationsmaterialer (informationsfilm, skilte, folder), opsat hegnings- og markeringsmaterialer. Desuden blev der indkøbt og opsat 10 vildtkameraer ved reder af hvidbrystet præstekrave på Rømø i sommeren 2014. De indsamlede data vil give relevant viden om hvad det mere præcist er, der begrænser de truede strandfugles ynglesucces. En rapport om årets feltundersøgelser er udarbejdet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. Der har i 2014 været behov for afklaring af designkrav til skilte opsat på Naturstyrelsens arealer, men dette forventes afklaret til ynglesæsonen 2015, hvor indsatsen vil blive udvidet til at omfatte opsætning af skilte med gode råd og anvisninger til gæster og udgivelse af færdigt informationsmateriale forud for yngle- og turistsæsonen. I 2015 skal tilladelserne til at fortsætte indsatsen endvidere fornys. I projektet indgår endvidere Tønder Kommune, Esbjerg/Fanø Kommune, Varde Kommune og Naturstyrelsen.

1.2 PRÆDATIONSPROJEKT Projektet har til formål at afprøve nye fældetyper og tilrettelægge en koordineret indsats for at begrænse prædation fra især ræv, mink, kragefugle og mårhund i vigtige yngleområder for karakteristiske fuglearter. Projektet tilrettelægges i et tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbund og forbundets lokale jagtforeninger. Projektet er indledt i 2013 og forventes at blive udviklet i løbet af 2014. Udover Danmarks Jægerforbund deltager også Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og de fire Vadehavskommuner.

1.3 PLAN FOR SÆRLIG TRUET NATUR

Der er endvidere givet faglig støtte til Jysk Landbrugsrådgivning og Varde Kommune i forbindelse med hegningen af 130 ha ved Alslev Marsk i Varde Ådal, ligesom græsningskonsulenten har bistået med en ansøgning til et græsningsprojekt ved Kjelst Bæk.

I nationalparkplanen forudsættes det, at der skal udarbejdes en plan for særligt truet natur, som en indsats under målsætning 1. Denne indsats er indtil videre dækket af de aktiviteter, der er beskrevet under målsætning 7, hvor der indtil videre er lavet undersøgelser for ensian blåfugl og strandtudse. I 2015 forventes der et fokus på kobbersneppe.

1.2 PROJEKT KYSTFUGLEFORVALTNING

1.4 SØNDERHO STRANDSØ

Nationalpark Vadehavet understøtter et projekt vedrørende øget beskyttelse af kystfugle, der yngler på strande og i klit-

Projektet er et naturgenopretnings- og formidlingsprojekt, der har til formål at øge naturindholdet i et klit- og klithedeområde

8

ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET


på sydvestspidsen af Fanø. Projektet gennemføres i et område, der fra 1957 og en række år frem var rammen om Danmarks første havdambrug. Der blev dengang lavet en række ørreddamme tæt på kysten og så blev vandet pumpet ind fra havet. Efter en del år stod det imidlertid klart at projektet ikke var økonomisk levedygtigt, og området groede til. I de senere er der opstået en interesse for at gennemføre et naturgenopretningsprojekt med fokus på: • • • • • • • •

Rydning af opvækst af især pil i lavningerne Udgravning af det tidligere vandreservoir til søområde Etablering af to fuglevenlige øer Hegning og afgræsning Frilæggelse af de oprindelige ørreddamme Reetablering af klitterne, omdirigering af vandstrømmen, etablering af stier m.v. Etablering af observationsskjul Udstilling og formidling.

1.5 TEMAMØDE OM GRÆSNING Nationalpark Vadehavet og Vadehavets Formidlerforum afviklede et velbesøgt temamøde om græsning i Nationalpark Vadehavet den 8. oktober 2014 i Ribe. Overskriften var ’Græsning i fortid, nutid og fremtid’ og mødet var tilrettelagt med 6 faglige oplæg samt efterfølgende tid til diskussion. Mødet var ’fuldtegnet’, og de 90 deltagere fik et godt indblik i græsningens historie, biologiske og landbrugsmæssige betydning, og deltog ivrigt i de efterfølgende drøftelser. Temamødet følges senere op med et temahæfte om græsning.

MÅLSÆTNING 2 – KULTURSKABTE NATURAREALER Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. Der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Fanø Kommune og en række naturorganisationer. I forbindelse med Friluftsrådets konkurrence om det bedste naturprojekt i Nationalpark Vadehavet vandt projektforslaget for Sønderho Strandsø prisen på 250.000 kr og Nationalpark Vadehavet har yderligere bidraget med 200.000 kr til det samlede budget på 1.8 mio. kr til projektets gennemførelse.

2.1 INDSATS TIL FORBEDRING AF NATURINDHOLDET PÅ FERSKE ENGE

Efter længere tids forberedelse blev der i sommeren 2014 lavet udbudsmateriale og indhentet tilbud på projektet, og anlægsarbejdet blev påbegyndt den 20. oktober. Efter afslutning af gravearbejdet er vandstanden i søen steget pænt og de første fugle er så småt begyndt at indfinde sig.

Med afsæt i en statusredegørelse for klæggravene indenfor og nær afgrænsningen af nationalparken udarbejdet for nationalparken blev der i 2013 indledt drøftelser med Darum-Tjæreborg Digelag og Esbjerg Kommune om at forbedre forholdene for både fugle og publikum ved Sneum Digesø. Der blev desuden lavet en undersøgelse af ejendomsforholdene i Allerup, Sneum og Tjæreborg Enge med henblik på at undersøge mulighederne for at få udvidet forvaltningsområdet ved Sneum Digesø.

Fanø Kommune er tovholder på projektet, og Nationalpark Vadehavet deltager i arbejdsgruppen bag projektet.

Indsatsen er dækket af indsatsen med at fremme græsning under målsætning 1 og indsatserne beskrevet under 2.2 og 2.6.

2.2 KLÆGGRAVE MED FOKUS PÅ SNEUM DIGESØ

Foto: John Frikke

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK

9


Foto: Lars Gejl

Ud fra forundersøgelsen af arealerne og ejendomsforholdene er de foreløbige meldinger om lodsejerne interesse positive. Konsulenten har oplyst, at det vil være muligt at erhverve op mod 98 ha ved ren handel og 64 ha gennem magelæg, ligesom der er muligheder for at erhverve byttearealer uden for området. Desuden er der givet flere tilsagn om interesse for fællesgræsning m.v.

2.3 FORBEDRING AF NATURINDHOLDET PÅ DYRKEDE AREALER

Den 20. november 2014 blev der holdt orienteringsmøde med områdets lodsejere. Holdningen blandt de berørte lodsejere var positiv, og næste fase sættes i værk, så der kan foretages beregninger af de økonomiske forudsætninger og behov, der skal danne baggrund for at søge fondsmidler og samarbejdspartnere til en realisering af projektet.

Nationalpark Vadehavet har i september 2014 deltaget i en workshop om prioriteringer i Landdistriktsprogrammet 2016–2020 afholdt af naturerhvervsstyrelsen for en række udvalgte organisationer og institutioner.

Sideløbende er der i samarbejde med Esbjerg Kommune forberedt en fysisk genopretning af søanlægget ved Sneum, der med 20 år på bagen trænger til en afretning af kanter og bredzoner på eksponerede strækninger af bredzonen på landsiden og på øerne. Esbjerg Kommune stod for myndighedsbehandlingen af projektet, der også omfatter tilladelse til slåning og/eller knusning af de aldrende græsningsarealer. Tilladelsen til genopretningen blev givet og var planlagt til gennemførsel inden ynglesæsonen, d.v.s. inden 15. marts 2015 men er efter høring hos berørte parter udsat til en tør periode i august 2015.

10 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

Der er i 2013 og 2014 ikke gennemført aktiviteter indenfor dette indsatsområde.

2.4 FREMME UDVIKLING AF OG INFORMATION OM STØTTEORDNINGER

Som led i gennemførelsen af indsats 1.1 har nationalparkens konsulent besøgt en række lodsejere for at orientere om nationalparkens interesse for at udvikle græsningsprojekter med højt naturindhold og i den forbindelse også orienteret om en del af de eksisterende støtteordninger for miljøvenligt jordbrug.

2.5 GÅSEFORVALTNING Nationalpark Vadehavet har deltaget i den trilaterale arbejdsgruppe vedrørende gåseforvaltning i Vadehavsområdet, Goose Management Group, under ledelse af Vadehavsforum.


Vadehavsforum har medio november skrevet til Miljøminister Kirsten Brosbøl vedrørende behovet for handling i de tre Vadehavslande.

2.6 RIBE MARSKEN På baggrund af stærke lokale ønsker om at forbedre naturindholdet og befolkningens muligheder for naturoplevelser, har Lokalråd Ribe Midt udarbejdet et oplæg til et projekt for området mellem Ribe og Vadehavet ”Naturprojekt Ribemarsken”. Sekretariatet bidrog til arbejdet med faglig rådgivning. Projektoplægget bygger på 3 søjler, som kombinerer naturgenopretning med naturformidling og –oplevelser i det vidtstrakte marskområde mellem Ribe og Vadehavet: • • •

Åbning af store og lille åslynge ved Ribe Holme – og andre forbedringer af Ribe Vesterå Naturforbedringer på eng- og marskarealerne i området langs Ribe Vesterå Etablering af en natursti, der forbinder Ribe By med Vadehavet

Projektoplægget blev modtaget i Esbjerg Kommune i juni måned, og ultimo september blev der afholdt et indledende møde mellem initiativgruppen/Lokalråd Ribe Midt og Esbjerg Kommune. Efterfølgende er der indgået aftale mellem Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen Vadehavet og Nationalpark Vadehavet om at gennemføre et forprojekt med en budgetramme på 400.000 kr. Formålet med forprojektet er at undersøge mulighederne for et større samlet projekt med hovedsigte på naturgenopretning, men hvor der også kan indgå kulturhistoriske elementer og indsatser til at fremme friluftsliv og turisme. Goose Management Group har leveret rapporten ”Trilateral Goose Management Scheme” til VadehavsForum, der i samarbejde med Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse har indarbejdet elementer herfra i vadehavsdeklarationen, som forventes vedtaget under Den Trilaterale Regeringskonference om Vadehavet i Tønder i februar 2014. Goose Management Group leverede rapporten ”Trilateral Goose Management Scheme” til VadehavsForum i efteråret 2013, og i samarbejde med Vadehavsbestyrelsen indarbejdede man ’statements’ i vadehavsdeklarationen, der blev vedtaget ved Den Trilaterale Regeringskonference om Vadehavet i Tønder i februar 2014. De tre paragraffer i Tønderdeklarationen ser således ud: 67. Acknowledge the work of the Wadden Sea Goose Management group and note the recommendations for future goose management within the trilateral cooperation area. 68. Observe that many of the recommendations relate to conditions which are outside the trilateral Cooperation Area. 69. Encourage the responsible authorities to evaluate and where appropriate implement the recommendations.

MÅLSÆTNING 3 – LANDSKABER Landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes.

3.1 INITIATIVER TIL FREMME AF NATURENS FRIE DYNAMIK Der har i 2013 og 2014 ikke været aktivitet indenfor dette indsatsområde.

3.2 SAMARBEJDE OM NY MARBÆKPLAN Marbækområdet rummer et af nationalparkens særegne bakkeølandskaber med store skrænter ud mod Ho Bugt, kunstige søer, hede, plantage, strand og ferske enge med rester af gamle engvandingsanlæg mm., og det er samtidig et meget væsentligt center for udeskole og friluftsaktiviteter for Esbjerg Kommune, der ejer størsteparten af området. Der er tidligere udarbejdet landskabsplaner for området i 1969 og 1985, og Esbjerg Kommune har i 2013 igangsat en proces, der skal lede frem til udarbejdelsen af en ny plan for området, der skal være færdig i 2015. Nationalpark Vadehavet deltager i såvel tematiske arbejdsgrupper som i styregruppen for Marbækplanen.

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 11


MÅLSÆTNING 4 – KULTURMILJØER OG KULTURHISTORIE Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandingsog bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation.

4.1 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER II (dækker også elementer af 4.2 og 4.4) Projektet er en opfølgning på Projekt Bevaringsværdige Bygninger I, der blev gennemført i 2013, og hvor der blev udarbejdet en oversigt over bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet og de forskellige metoder, som de fire kommuner anvender til at registrere dem. I det opfølgende projekt sættes der i 2014 og starten af 2015 fokus på anvendelsen af de opnåede resultater fra 2013 med indsatser indenfor: 1. Formidling og dialog med planlæggere 2. Vidensindsamling på bevaringsområdet med fokus på konkret indsats for ejere, håndværkere og arkitekter/rådgivere 3. Anvendelse af den opnåede viden til at lave 2 guidede byvandringer samt folder 4. Nye initiativer til at formidle viden om bevaringsværdier 5. Udarbejdelse af 2 populærvidenskabelige artikler om bevaringsværdier til Nationalparkmagasin og årbogen Levende Viden. 6. Plan for de næste 4 års samarbejde mellem partnerskaber med formidling af bevarings-, formidlings- og undervisningsinitiativer, som museerne i Nationalparken og Vadehavets Formidlerforum ønsker at bidrage med, og hvor arkiver, bevaringsforeninger og Kulturregion Vadehavet m.fl. vil blive inddraget. Foto: Sydvestjyske Museer

tion af formidling om Fanø Bads bygningskultur og historie i eksisterende guidede ture. Der blev endvidere afholdt workshop for planlæggere i uge 44 med fokus på, hvordan det kommunale arbejde med registrering og indsats for bevarelsen af bevaringsværdige bygninger kan forbedres og udvikles i et samspil med nationalparken. Workshoppen har resulteret i en række anbefalinger og forslag om bl.a. at undersøge muligheden for en tværkommunal bevaringsfond og udarbejdelse af særlige faktaark for de forskellige typer af bygninger Der er som led i projektet skrevet to faglige artikler: • •

Artikel til fagtidsskriftet Byplan: ”To SAVE or not to SAVE. Vadehavskommunernes forskellige udpegelsesgrundlag og bevaringsværdi i praksis” Artikel til Levende Viden: ”Ikke bare gamle huse - Nedslag i den bevaringsværdige bygningskulturarv i Nationalpark Vadehavet”

I slutningen af 2014 og i starten af 2015 vil Sydvestjyske museer udarbejde udkast til et projekt af ca. 3½ års varighed, som bygger på erfaringer fra Bevaringsværdige Bygninger I og II, og drøfte dette nærmere med Nationalpark Vadehavet. Som led i dette arbejde vil der blive set nærmere på mulighederne for at inddrage yderligere eksterne partnere i projektet med særlige kompetencer indenfor kursusvirksomhed og vedligehold/istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, samt muligheden for at bidrage med viden til nationalparkens undervisningsprogram Mit Vadehav. Mulighederne for medfinansiering fra anden side vil endvidere blive undersøgt nærmere.

4.3 PLAN FOR ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER Der er endnu ikke igangsat aktiviteter indenfor dette indsatsområde.

4.5 SAMARBEJDE MED VADEHAVETS FORMIDLERFORUM OM TEMAMØDER Vadehavets Formidlerforum har tidligere med stor succes gennemført en række temamøder om kulturhistoriske emner i Vadehavsområdet og i forlængelse af disse udgivet temahæfter om Landsbymiljøer, Havne og ladepladser og Møller i Vadehavets landskab. På baggrund af erfaringerne fra denne indsats har nationalparken og Vadehavets Formidlerforum, med Museum Sønderjylland som ansvarlig, indgået aftale om planlægning og gennemførelse af to årlige temamøder med natur- og kulturhistoriske temaer og med udgivelse af tilhørende temahæfter (se også indsats 1.5). I regi af samarbejdet vil de tidligere udkomne temahæfter blive genudgivet i en fast temahæfteserie fra nationalparken. Der er i 2014 udarbejdet udkast til folder og formidlingsmanuskript for kulturmiljøet omkring Lakolk og gennemført en formidlingstur i Lakolk den 28. august med 37 meget tilfredse deltagere. I uge 42 blev der afholdt et tilsvarende arrangement for Fanø Bad, der har ført til udarbejdelse af guidemateriale for Fanø Badområdet og afholdelse af et seminar for lokale Fanø guider i november måned, hvor der blev fokuseret på integra-

12 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

De første temamøder blev afholdt i 2014 og indenfor kulturhistorie blev der i forlængelse af ovennævnte projekt fokuseret på Bevaringsværdige Bygninger og kulturmiljøer. Der er i forlængelse af temamødet udarbejdet et manuskript til et temahæfte, som vil blive layoutet og trykt i 2015.


4.6 UDVIKLING AF SAMARBEJDE MED HOLLAND OG TYSKLAND

5.1 VADEHAVETS VAGERLAG – AFMÆRKNING AF SEJLRUTER

Den hidtidige aktivitet under dette indsatsområde omfatter:

I 2010 blev Vadehavets Vagerlag oprettet og fik overdraget den tunge afmærkning i Knude Dyb og opgaven med at vedligeholde denne. Vagerlaget har samtidig til opgave at koordinere og vedligeholde den samlede årlige afmærkning af rekreative sejlruter i Vadehavet. Vagerlaget består af Vadehavets Bådklubber, Vadehavskommunerne og Nationalpark Vadehavet og har også deltagelse fra Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen samt Kystredningstjenesten.

Udgivelsen af et fælles Maritimt Nationalparkmagasin for Nationalparkerne i den danske og slesvig-holstenske del af Vadehavet med omtale af bl.a. sejlskibs- og hvalfangsthistorie. Dette er sket som led i gennemførelsen af Interreg 4A projektet beskrevet under indsats 6.4. Indsatser for at formidle fælles vadehavskulturhistorie i regi af Vadehavsforum, hvor nationalparken er repræsenteret gennem Karen Boel Madsen fra Nationalparkrådet. Der blev i 2014 bl.a. vist en udstilling om fælles kulturel Vadehavsidentitet, med bl.a. undersøgelser af kirkeorgler i Vadehavsregionen, i forbindelse med den Trilaterale Ministerkonference i Tønder i februar.

MÅLSÆTNING 5 – FRILUFTSLIV, NATUR- OG KULTURHISTORISKE OPLEVELSER Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

5.1 PROJEKT FRILUFTSTURISME I NPV Projektet har til formål at etablere 10-12 pladser langs kysten som kan benyttes som fælles raste- og informationssteder for friluftsmennesker som færdes på land eller til søs. Herudover gennemføres en undersøgelse af forstyrrelseseffekt overfor naturværdier ved forskellige friluftsaktiviteter og muligheder for at undgå/minimere disse. Desuden laves der informationsmateriale om mulighederne for at færdes i og ved Vadehavet. Projektet har en samlet projektsum på 4,8 mill. kr, der finansieres med 50% støtte fra Det Syddanske Grøn Vækst Program, medfinansiering fra de fire Vadehavskommuner på ialt 200.000 kr. og 2,2 mio.kr. fra Nationalpark Vadehavet. Der er i oktober 2014 indgået kontrakt med NIRAS om bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelsen af opgaven og efterfølgende startet en intensiv proces med endelig aftaleindgåelse med lodsejere, driftsherre og evt. andre interessenter, projektering af anlæggene på de udvalgte pladser samt udarbejdelse af ansøgninger til relevante myndigheder. I november måned blev der endvidere indgået kontrakt med Fanø Kommune om konsulentbistand til udarbejdelse af beskrivelser af 100 interessepunkter –såkaldte Points of Interest – til en mobilapplikation for Nationalpark Vadehavet baseret på samme tekniske platform, som benyttes i de to øvrige danske nationalparker og Naturpark Vesterhavet m.fl. Mobilapplikationen vil efterfølgende løbende kunne udbygges med yderligere information og ruter. Applikationen forventes klar i en første version i midten af 2015. Der vil i 2015 endvidere blive udarbejdet en vurdering af sårbare naturværdier og risiko for forstyrrelser fra friluftsaktiviteter i nationalparken, som baggrund for udarbejdelse af etiske retningslinjer for disse aktiviteter. Projektet skal afsluttes i juni 2015.

Arbejdet omfatter løbende vedligeholdelse af tung afmærkning med hjælp fra entreprenør med det nødvendige udstyr samt årlig afmærkning af sejlruter med opsætning/nedtagning af vagere i sæsonen (1. april – 15. november). Der planlægges endvidere forsøg med nye afmærkningssystemer og tages stilling til mulig ny afmærkning og tiltag til fremme af sejladssikkerheden. Den praktiske indsats forestås i meget vid udstrækning af frivillige fra Vadehavets Bådklubber med økonomisk tilskud fra Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten, Søfartsstyrelsen og nationalparken. Svend Tougaard fra Vadehavets Bådklubber er formand for Vagerlaget og Nationalparksekretariatet yder sekretariatsmæssig bistand. Der var i 2014 planlagt en inspektion og evt. udskiftning af den tunge afmærkning i Knude Dyb, men dette måtte opgives på grund af havari af et fartøj hos den entreprenør, der forventedes at kunne levere den økonomisk mest fordelagtige løsning på opgaven. Samtidig måtte en indsats for at afprøve ny og lettere afmærkningstyper udsættes, da en anden forventes leverandør blev ramt af dødsfald. Opgaverne vil blive genoptaget i 2015.

5.1 SAMARBEJDE MED REALDANIA OM PROJEKT ”STEDER I LANDSKABET” Projektet er en del af ”Steder i landskabet” – ét af tre initiativer i Realdanias kampagne ”Stedet tæller” med det formål at sætte fokus på, hvordan den gode oplevelse i naturen kan understøttes med enkel, smuk og funktionel arkitektur i mindre skala. I 2013 blev der udarbejdet forslag til et projekt ved Ballum Sluse, som efter høring af myndighederne måtte opgives, da det ikke kunne gennemføres som ønsket. Efterfølgende har Nationalpark Vadehavet udarbejdet forslag til ny indsats på tre forskellige lokaliteter, og Realdania har valgt at arbejde videre med et projekt med titlen ”Ankomsten til Nationalpark og Verdensarv Vadehavet” ved tilkørslen til Rømødæmningen på fastlandet. Der blev i slutningen af september 2014 afholdt et indledende møde mellem Kystdirektoratet, Tønder Kommune, Realdania, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet. På mødet var der stor opbakning til at realisere et nyt projekt på det pågældende sted fra Realdania. Kystdirektoratet var også meget positive og indstillet på at stille det fornødne areal til rådighed for projektet. Tønder Kommune var ligeledes imødekommende overfor projektet og har efterfølgende tilkendegivet, at man vil vurdere muligheden for at påtage sig et driftsansvar, når der foreligger en skitse for projektets indhold.

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 13


Nationalparken har efterfølgende i samarbejde med Realdanias rådgiver NIRAS lavet Program for Ankomsten til Nationalpark og Verdensarv Vadehavet. Det forventes, at projektet gennemføres i 2015–16 med følgende faser: •

En indledende fase, hvor der udarbejdes skitse til projektets indhold. Skitserne danner baggrund for indledende konsultation af myndighederne og Tønder Kommunes stillingtagen til en efterfølgende driftsforpligtigelse. Under forudsætning af positive resultater af den indledende fase igangsættes den egentlige projektfase, hvor rådgiverne udarbejder det egentlige projektmateriale med geotekniske undersøgelser, dispositions-/projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt mm. Selve konstruktionsfasen

Nationalpark Vadehavet er bygherre og Realdania finansierer projektet med op til 2,5 mio. kr.

5.1 ANKOMSTEN TIL RØMØ Projekt ”Ankomsten til Rømø” er et initiativ udarbejdet for Tønder Kommune med det formål at styrke turismen. I projektet er der udarbejdet et forslag til at styrke ankomsten til Rømø gennem en række arkitektoniske og formidlingsmæssige tiltag på strækningen fra rundkørslen i Skærbæk til det første lyskryds på Rømø. Projektet har således også inddraget information om det mulige Realdania projekt ”Ankomsten til Nationalpark og Verdensarv Vadehavet” nævnt ovenfor. Projektet har udarbejdet forslag til hvordan ankomsten til Rømø kan forbedres og har i den proces indhentet udtalelser fra en arbejdsgruppe med deltagelse fra Rømø-Tønder Turistforening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen Vadehavet, Juvre Digelaug, Videncenter for Kystturisme og Novasol /Dansommer. Projektet har resulteret i et skriftligt oplæg og er finansieret af Videncenter for Kystturisme. Projektet er afsluttet og overdraget til Tønder Kommune til overvejelse og evt. videre foranstaltning.

5.2 PLATFORM FOR FRILUFTSLIVETS INTERESSER Der har ikke været aktivitet under dette indsatsområde specifikt.

5.3 NATIONALPARKSKIB Nationalpark Vadehavet ønsker at bygge et nationalparkskib, som skal bidrage til at understrege og synliggøre nationalparkens store maritime værdier og kulturhistorie. Skibet skal danne ramme om udstillinger, arrangementer og møder i hele nationalparken og supplere de eksisterende formidlingscentre på landjorden med en søgående og mobil pendant, som kan benyttes af nationalparken selv og dens mange samarbejdspartnere og bringe det helt unikke vadehavsområde tættere på beskuerne. Der er i 2013 lavet en projektbeskrivelse og på baggrund af denne startet en indsats for at rejse de nødvendige midler til formålet, hvilket har resulteret i tilsagn om støtte til projektet fra Fiskeri-LAG Tønder, SE og Bluewaterfonden for i alt 2,4 mio. kr. Bidrag som nationalparken er meget taknemmelige for, og som danner den nødvendige forudsætning for gennemførelse af projektet.

14 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

I april 2014 blev der indgået kontrakt med det rådgivende skibsingeniør/arkitektfirma ShipCon om teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn med byggeriet af skibet. Med yderligere assistance fra Miljøministeriets Indkøbs- og Udbudsafdeling blev der i juni-august gennemført et EU-udbud af opgaven, som resulterede i tilbud fra to værfter på opgaven. I september måned blev der indgået kontrakt med Rudkøking Bådebyggeri og Riggerværksted. Skibet skal ifølge kontrakten leveres i starten af juni 2015.

5.4 NATIONALPARKDAGEN Nationalparkdagen fejres hvert år i slutningen af maj måned i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og flere af nationalparkens øvrige partnere. I 2014 fandt fejringen sted i weekenden den 24.–25. maj. Om lørdagen var en tidlig morgentur på vaden med naturvejledere fra Vadehavscentret. NaturKulturVarde havde i samarbejde med Naturstyrelsen og kok Preben Madsen sat fokus på Skallingens helt særlige natur med tur i traktorbus, guidede gåture og smagsprøver på Vadehavets kulinariske oplevelser. Dagen blev en succes med alle ture fuldt besat. Lørdag eftermiddag stod Vadehavssmedjen i Ballum for tredje år i træk for arrangementet ”Syng Tidevandet Ind”, hvor sekretariatslederen fra Nationalpark Vadehavet var årets gæstetaler. Søndag holdt Myrthue under Esbjerg Kommune den traditionsrige Marbækdag med ekstra stort og flot fremmøde. I flot solskin gjorde Myrthues egne folk og op imod 200 frivillige et stort arbejde for at skabe flotte rammer om en spændende dag for op imod 4.500 besøgende, hvilket var ca. 50 % flere end foregående år. Fremgangen i besøgstal skyldes formodentlig samarbejde med nationalparken om markedsføring af arrangementer i forbindelse med nationalparkdagen. Nationalparken selv deltog både på Skallingen og ved Marbækdagen med den mobile nationalparkudstilling bemandet med personale, og der var endvidere ydet støtte til flere af arrangementerne.

5.4 VADEHAVSFESTIVAL 2014 Med udgangspunkt i Vadehavets unikke natur og kulturarv var det intentionen med Vadehavsfestivalen at præsentere nye kunstneriske udtryksformer inden for blandt andet billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst og tværkunstneriske udtryk ved en række mindre og et større arrangement. Som den mest markante del af Vadehavsfestival 2014 gennemførtes udstillingen Wadden Tide med det formål at sætte internationalt spot på Vadehavet og skabe et bånd mellem kunstnere fra alverdens lande med vadehav. Kunstnere fra 13 lande samledes for at sætte fokus på kultur, natur og identitet i vadehavsområdet. De arbejdede i en skabelsesproces over 14 dage med at skabe værker, som især var synlige på stranden ved Blåvandshuk. Vadehavsfestival 2014 var den fjerde i rækken, og det blev vurderet, at der var et samlet publikum på over 71.000, hvilket er en klar fremgang i forhold til de 3 tidligere festivaller. På


baggrund af de indhøstede erfaringer forventes det, at der vil blive arbejdet videre med planerne om en ny Vadehavsfestival i 2016, hvor man inddrager erfaringerne fra de tidligere år. Nationalpark Vadehavet har støttet projektet med i alt 250.000 kr fordelt med 125.000 kr i 2013 og samme beløb i 2014.

MÅLSÆTNING 6 – TURISME OG FRILUFTSLIV PÅ BÆREDYGTIGT GRUNDLAG

5.5 FEJRING AF VERDENSARV VADEHAVET

6.1 SKILTNING OG SYNLIGGØRELSE

I forventning om, at UNESCO ville godkende ansøgningen om at Verdensarv Vadehavet blev udvidet med den danske del af Vadehavet, havde nationalparken lavet et koncept for synliggørelse og fejring. Det indebar, at fem hollandske fliser med UNESCOs verdensarvlogo og særligt vadehavsmotiv blev sejlet til Danmark fra den hollandske Vadehavshavneby Harlingen om bord på et stort tysk sejlskib hjemmehørende i den tyske del af Vadehavet. Fliserne blev modtaget af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Miljøminister Kirsten Brosbøl, borgmestrene fra de fire Vadehavskommuner, nationalparkens formand og indbudte gæster på kajen i Esbjerg under Tall Ships Races. Nationalparken bidrog som VIP-Sponsor til at skabe synlighed af verdensarven under Tall Ships Races.

Nationalparkens afgrænsning og dens oplevelsesmuligheder skal synliggøres gennem opsætning af informationstavler og skilte i tæt samarbejde med kommuner, Naturstyrelse og Destination Sydvestjylland.

Nationalpark Vadehavet arrangerede i samarbejde med Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og Vadehavets Formidlerforum samt Sydvestjyske Smagsoplevelser en stor udstilling om nationalparken, Mit Vadehav og Verdensarv Vadehavet samt restaurant med Vadehavsspecialiteter under Tall Ships Races. Desuden blev der afholdt en reception for trilaterale repræsentanter på Schackenborg med HKH Prins Joachim og HKH Prinsesse Marie som værter. Verdensarven blev efterfølgende fejret lokalt i alle fire Vadehavskommuner med nedlæggelse af verdensarvsfliser på 7 lokaliteter. Udnævnelsen til verdensarv blev omtalt i mange af landets medier over en længere periode.

Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdets formidlingsinstitutioner.

Der er i 2013 med bistand fra en GIS-kyndig konsulent, oprettet en ArcGis database, der kan gøres tilgængelig for myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. I løbet af januar til september 2014 er feltregistreringen gennemført med registrering af mere end 3.000 eksisterende skilte og oplagte skiltesteder. Der er endvidere i forbindelse med indvielsen af Verdensarv Vadehavet opsat Vadehavsfliser på 7 lokaliteter og infosøjler om verdensarven i tilknytning til flere af disse. Skiltedatabasen vil i 2015 danne udgangspunkt for en samlet plan for synliggørelse af nationalparken og verdensarven.

6.2 TURISME- OG UDVIKLINGSPLAN FOR HAVNEBY Havneby på sydspidsen af Rømø tiltrækker allerede på nuværende tidspunkt et stort antal turister, men en række undersøgelser har vist, at der mangler en højere kvalitet og sammenhæng i tilbuddet til turister for at få en god oplevel-

Foto: Red Star

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 15


se. Der er derfor i 2013 blevet udarbejdet en ”Turisme- og Oplevelsesplan for Havneby” i et samarbejde mellem Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening, Sydvestjysk Udviklingsforum, Videncenter for Kystturisme, Rømø Havn, Enjoy Resorts, Tønnisgaard Naturcenter og Nationalpark Vadehavet. Nationalparken har i dette regi fokus på at bidrage til formidlingen og synliggørelsen af nationalparken gennem information og skiltning af stiforløb og oplevelsesmuligheder. Indsatsen i 2014 har været deltagelse i styregruppen og koordinering af tiltag i forhold til Projekt Friluftsturisme (se indsats 5.1).

6.2 SAMARBEJDE MED DESTINATION SYDVESTJYLLAND OG SYDVESTJYSK UDVIKLINGSFORUM Destination Sydvestjylland er ansvarlig for gennemførelsen af en række projekter, der har til formål at udvikle oplevelsesøkonomien i de fire Vadehavskommuner. Der er i denne forbindelse en række oplagte samarbejdsflader i forhold til nationalparkens målsætninger. Blandt disse har der i 2014 været fokus på: •

• • •

Projektet ”Powered by Cycling – Panoramaruter”, der skal bidrage til en opgradering af oplevelsesværdien på to cykelruter, hvoraf den ene er national cykelrute 1 ”Nordsøruten”, der går langs hele vestkysten og bl.a. binder nationalparkerne i Thy og Vadehavet og Naturpark Vesterhavet sammen. Nationalpark Vadehavet er ikke direkte partner i projektet men bidrager i forbindelse med workshops og møder. Resultaterne fra projektet vil blive koordineret med bl.a. Projekt Friluftsturisme (se 5.3) mm. Nationalpark Vadehavet har som led i dette arbejde tilmeldt sig som medlem af et nyt opfølgende initiativ med navnet Dansk Cykelturisme Oyster Trophy Week og Sydvestjyske Smagsoplevelser, der er nærmere beskrevet under Målsætning 10. Fælles deltagelse i Interreg 4A projektet Natur og Turisme – se indsats 6.4 Samarbejde om dansk indsats i forhold til udvikling af Verdesnarv Vadehavet – se indsats 11.1

6.3 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG TURISME OG PROWAD (TRILATERAL INDSATS) Miljøministrene vedtog på Ministerkonferencen på Sild i 2010 at der skulle udarbejdes en trilateral strategi for bæredygtig turisme. Processen med at udarbejde strategien involverede indsamling af basisviden om turismen i den samlede Vadehavsregion med eksempler på turismetiltag, der vurderes som værende bæredygtige såvel økonomisk, socialt og naturmæssigt. Der er etableret en fælles trilateral arbejdsgruppe og været ansat en række konsulenter til at udarbejde udkast til strategien og forestå regionale høringer af denne. Nationalpark Vadehavet har repræsenteret danske interesser i denne sammenhæng i et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen Vadehavet og Kommunernes Vadehavssekretariat og med inddragelse af Destination Sydvestjylland. En endelig udgave af strategien blev underskrevet af repræsentanter for alle tre Vadehavslande under Den Trilaterale Ministerkonference i Tønder i februar 2014. Nationalparkens formand Bent Poulsen og Formanden for Destination Sydvestjylland Borgmester Erik Buhl er blandt medunderskriverne.

16 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

Arbejdet med realisering af strategien gennemføres som en del af det trilaterale samarbejde indenfor Verdensarven og i regi af Task Group Sustainable Tourism Strategy (Arbejdsgruppen for Strategi for Bæredygtig Turisme under Det Trilaterale Vadehavssamarbejde), hvor Danmark i 2014 har været repræsenteret ved nationalparkens sekretariatsleder. Der har i 2014 været fokus på at udmønte strategien i en konkret handlingsplan på basis af et idéoplæg med 74 forslag til indsatser. Fra dansk side har der været et ønske om at prioritere klare retningslinjer for anvendelse af verdensarvslogo, udvikling af overordnet fælles kommunikationsmateriale om verdensarven og en organisering af samarbejdet, som lægger vægt på implementering gennem de eksisterende nationale og regionale turismeorganisationer og en finansiering af indsatsen gennem en høj grad af eksterne projektmidler – eksempelvis Interreg A og B programmerne. Et eksempel på, hvordan dette kan lykkedes, er det igangværende trilaterale Interreg 4B projekt ”Protect and Prosper Sustainable Tourism in the Wadden Sea – PROWAD”, som netop understøtter arbejdet med implementering af Strategien for Bæredygtig Turisme. Der er i regi afprojektet bl.a.: • • • • •

Oversat, trykt og udgivet en tysk, dansk, hollandsk og engelsk udgave af Strategien for Bæredygtig Turisme (den danske kommer i 2015) Kommunikationsmaterialer såsom verdensarvsfoldere, plakater og hjemmesiden www.prowad.org En række rapporter med forslag til og eksempler på tiltag indenfor bæredygtig turisme, skoleklassebesøg i Vadehavet og klimavenlig turisme En beskrivelse af ”Verdensarvs brandet” og hvordan det kan anvendes og styrkes Forslag til udvikling af et koncept for turistartikler – ”Merchandise”, hvor der er indgået aftale med et tysk forlag om udgivelse af en fotobog om Vadehavet som officielt Merchandise, hvor en del af indtægterne fra salget går til arbejdet med at beskytte og udvikle Verdensarv Vadehavet. Naturstyrelsen, Vadehavskommunerne og Nationalpark Vadehavet har bidraget med medfinansiering til PROWAD-projektet.

6.4 INTERREG 4A PROJEKTET NATUR OG TURISME LANGS DEN DANSK-TYSKE NORDSØKYST Interregprojektet Natur og turisme langs den dansk-tyske Nordsøkyst har haft til formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde om udvikling af turismesektoren og oplevelsesmulighederne med fokus på de to nationalparker i Vadehavet i henholdsvis Slesvig-Holsten og Danmark. Projektet omfatter bl.a.: • • • • • •

interviewundersøgelse af lokalbefolkningens holdninger og kendskab til nationalparkerne fælles produktkendskabsture udveksling af erfaringer med bl.a.partnerskabsprogram udgivelse af et tosproget nationalparkmagasin om den maritime kulturhistorie henover grænsen med konkrete forslag til oplevelser og besøgssteder udvikling af fælles tilbud indenfor cykelturisme afholdelse af kunstudstillinger og fremme af samarbejde mellem Vadehavskunstnere


Nationalparkerne på begge sider af grænsen deltog i en undersøgelse af nationalparkernes værdi som rejsemål for tysksprogede turister under titlen Destination Brand 13. Undersøgelsen var lavet i 2013,men blev først afrapporteret i 2014. Der er i 2014 gennemført studietur for Nationalparkbestyrelsen og repræsentanter fra Nationalparksekretariatet til den tyske Nationalpark Vadehavet i Slesvig Holsten fra den 18. til den 21. september 2014. Se også kapitel om Studieture. Der er gennemført en undersøgelse af holdningen til Nationalpark og Verdensarv Vadehavet mm. blandt en repræsentativ gruppe af indbyggere i de fire danske Vadehavskommuner i november 2014 af analysefirmaet Megafon. Der er lavet en tilsvarende undersøgelse blandt indbyggere langs den tyske nationalpark i Slesvig-Holsten. Resultaterne fra 2013 og 2014 og på tværs af grænsen sammenlignes, og lignende undersøgelser kan efterfølgende gentages som led i evalueringen af resultaterne af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013–18. Der blev udarbejdet et Maritimt Nationalparkmagasin på 36 sider for de to nationalparker med journalist Troels Petersen som hovedskribent og med Melanie Christiansen som assistent med ansvar for kontakt til tyske partnere og oversættelse af artikler. Magasinet vil blive trykt og distribueret i et oplag på 10.000 eksemplarer i januar 2015. Hele projektet afsluttes og afrapporteres med udgangen af februar 2015.

MÅLSÆTNING 7 – BESKYTTELSE AF SÆRLIGT SÅRBAR NATUR Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v.

7.1 PROJEKT ENSIANBLÅFUGL Som et led i indsatsen for særligt sårbare naturtyper og arter har Biologisk Institut ved Københavns Universitet med støtte fra Nationalpark Vadehavet på 11.000 kr., gennemført et forskningsprojekt vedrørende sommerfuglen Ensianblåfugl i Nationalpark Vadehavet i 2013. I forbindelse hermed informerer nationalparken offentligheden om projektet, artens forekomst og de særlige biologiske og forvaltningsmæssige udfordringer, der knytter sig til sommerfuglen og dens værtsplante Klokke-Ensian. Desuden rummer projektet oplagte muligheder for et fremtidigt samarbejde med Naturpark Vesterhavet mod nord, som også rummer levesteder for de to arter. Undersøgelserne ved Ho, på Fanø og på Rømø blev gennemført i juli 2013 og der er udarbejdet udkast til en infofolder om projektet. Desuden har nationalparken via en aftale med Tandrup Naturfilm fået dokumenteret Ensianblåfuglen og projektet i levende billeder. Der arbejdes på at færdigredigere to film om hhv. projektet og artens særlige levevis. Projektet har i 2014 afventet den endelige afrapportering fra den ansvarlige forsker, men dette er blevet forsinket, og de planlagte opfølgende indsatser med færdiggørelse af informationsmateriale og udarbejdelse af forvaltningsplaner for udvalgte kerneområder og spredningskorridorer for Ensianblåfugl forventes først færdigt i 2015.

7.1 UNDERSØGELSE AF FOREKOMSTER AF STRANDTUDSE I NATIONALPARK VADEHAVET Som et led i indsatsen for særligt sårbare naturtyper og arter har nationalparken iværksat en undersøgelse af Strandtudsens forekomst og dens levesteder i Nationalpark Vadehavet.

Foto: Lars Gejl

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 17


Undersøgelserne er gennemført af konsulentfirmaet Amphi Consult i 2014.

Projektets vil belyse artens forekomst og de særlige biologiske og forvaltningsmæssige udfordringer, der knytter sig til strandtudsen og dens levesteder indenfor eller i umiddelbar tilknytning til nationalparken. Den samlede viden vil blive anvendt i forbindelse med fremtidige projekter til gavn for arten. Desuden rummer det udførte projekt oplagte muligheder for et fremtidigt samarbejde med Naturpark Vesterhavet mod nord, hvor der også findes betydningsfulde levesteder for den sjældne og truede ’Bilag IV-art’.

Konsulenten har i november afleveret et udkast til rapport, som udgives i endeligt format i starten af 2015. Resultaterne af undersøgelserne af strandtudsens forekomst tyder på, at der i Nationalpark Vadehavet ligger et betydeligt ansvar i forhold til at bevare og fremme arten i området. Der vil således kunne følges op på undersøgelsen med: • • • •

Udarbejdelse af information om arten og dens levesteder En indsatsplan for arten i Nationalpark Vadehavet Beskrivelse og projektering af indsatser i udvalgte områder. Gennemførelse af projekter.

MÅLSÆTNING 8 – NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter.

8.1 SAMARBEJDE MED VADEHAVETS FORMIDLERFORUM Vadehavets Formidlerforum er et samarbejdsforum for offentlige og halvoffentlige formidlingsinstitutioner i Vadehavsområdet. Nationalpark Vadehavet har indgået en samarbejdsaftale med forummet, der bl.a. indebærer, at nationalparken indgår i koordinerings- og styregruppe for forummet. Samarbejdsaftalen er endvidere grundlaget for en række individuelle projektaftaler om: • •

• • •

Forvaltning, drift og udvikling af undervisningsprogrammet Mit Vadehav (se indsats 9.1) Støtte til den Koordinerende funktion for Vadehavets Formidlerforum. Friluftsrådet har gennem en årrække støttet en koordinerende funktion gennem et løntilskud på 90% af en årsløn. Nationalparken supplerer dette tilskud og understøtter med kontorfaciliteter og driftsmidler. Koordineringsindsatsen kommer bl.a. til at omfatte årligt formidlermøde og udgivelse af et fælles nyhedsbrev. Temadage (se 4.5) Aftale om fælles indsats i forbindelse med Nationalparkdage fra 2014 og fremefter. Udarbejdelse af en Nationalpark Vadehavet informationsfolder, hvor Vadehavscentret er tovholder på udarbejdelsen af et udkast til indhold.

18 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

Nationalpark magasin, hvor Vadehavets Formidlerforums artikeldatabase lægges til grund for en væsentlig del af indholdet i den første udgave. Tilrettelæggelse af arrangementer for nationalparkpartnerne. NaturKulturVarde er tovholder på opgaven. Indgangsportaler i form af fælles udstillingselementer i variabel størrelse og i et genkendeligt design, som skal bidrage til synliggørelse af nationalparken. Der er i 2014 ikke lavet en konkret aktivitet udover indledende drøftelser med Vadehavets Formidlerforum om udvikling af et program for understøtning af nye udstillinger.

Samarbejdsaftalen har i 2014 også dannet ramme om fælles opgaveløsninger og udover de ovennævnte indsatser også omfattet fælles tiltag i forbindelse med formidling af Nationalparken og Verdensarv Vadehavet under Tall Ships Races i august 2014.

8.2 FORNYET DESIGNMANUAL Som led i samarbejdet med Naturstyrelsen er den eksisterende designmanual for nationalparkerne taget op til revision i slutningen af 2014, og det forventes, at en endelig ny og mere omfattende version vil være klar i første kvartal af 2015.

8.2 MOBILAPPLIKATION I samarbejde med de to andre danske nationalparker er der i 2013 indkøbt en teknisk platform for en mobilapplikation med oplevelsesruter og –punkter samt en række andre muligheder, såsom skattejagt og opgaver. Indhold i app’en udvikles som led i gennemførelsen af Projekt Friluftsturisme i Nationalpark Va-dehavet, hvor der i 2014 blev indgået kontrakt med Fanø Kommune om udar-bejdelse af tekster ved kommunens naturvejleder (se også indsats 5.1). En første udgave forventes klar i første halvdel af 2015.

8.3 NATIONALPARKMAGASIN Det første nationalparkmagasin blev færdigt i januar 2014 med 12 artikler om nationalparkens natur, kulturhistorie og oplevelser på dansk og tysk. En væsentlig del af artiklerne var udarbejdet af Vadehavets Formidlerforum under det tidligere gennemførte Vadehavsprojekt. Der blev i løbet af året lavet 2 oplag og trykt i alt 70.000 eksemplarer, som uddeles gratis gennem nationalparkens partnere. Tilbagemeldingerne på magasinet har været meget positive, og konceptet er gentaget ved udgivelse af et maritimt nationalparkmagasin under Interreg 4A projektet Natur og kultur langs den dansk tyske Nordsøkyst i et samarbejde med den Slesvig-Holstenske Nationalpark Vadehavet – dette magasin udkommer i januar 2015 (se også omtalen under 6.4). Der vil endvidere blive lavet et nyt nationalparkmagasin, som forventes færdigt i maj 2015.

8.3 NATIONALPARKFOLDER Som led i samarbejdsaftalen mellem Vadehavets Formidlerforum og Nationalpark Vadehavet udarbejdede Vadehavscentret udkast til manuskript for en nationalparkfolder, som efterfølgende blev redigeret i sekretariatet og grafisk bearbejdet. Folderen bliver trykt i starten af 2015 og distribueres gennem nationalparkens partnere.


8.3 HJEMMESIDE Hjemmesiderne for de danske nationalparker overgik i 2014 til en ny teknisk platform som led i samarbejdet med Naturstyrelsens Presse og Kommunikationsafdeling. Der var i forbindelse med overflytningen en række tekniske problemer og forsinkelser, som førte til drøftelse af alternativt forslag til teknisk løsning for Nationalpark Vadehavet baseret på et samarbejde mellem nationalparken og Destination Sydvestjylland og en række andre lokale partnere. Bestyrelsen besluttede dog efterfølgende at fortsætte samarbejdet med Naturstyrelsen og de to andre nationalparker, og der blev igangsat en proces med revision af teksterne på fra den gamle version af hjemmesiden og en stærk satsning på en meget attraktiv billedside. Arbejdet fortsætter i 2015, hvor også den engelsk- og tysksprogede del af hjemmesiden forbedres markant. Nationalparken har ansat Troels Petersen til at gennemarbejde tekster til hjemmesiden.

8.3 NATIONALPARKFILM I 2014 blev det indledende arbejde med at tilrettelægge en nationalparkfilm startet. Filmen skal anvendes på hjemmesider, Facebook, ved foredrag, på messer og ved events. Der vil blive tale om en generel film om Nationalpark Vadehavet, der fortæller om den natur og kulturhistorie, der er grundlag for udnævnelsen til nationalpark og verdensarv. Filmen forventes at skulle laves i en 20 minutters version på dansk og i en sammenklippet 5 minutters version på dansk, tysk og engelsk. Der er indgået et samarbejde med Destination Sydvestjylland om opbygning af en database med filmklip fra Nationalpark Vadehavet og lavet en ønskeliste til de motiver og situationer, der ønskes optagelser af. Det er hensigten at filme løbende henover 2015, således at filmen kan rumme optagelser fra alle sæsoner i Vadehavet.

8.3 WEB-KAMERA MED LIVESTREAM Mulighederne for opsætning af webkameraer med direkte transmission til nationalparkens hjemmeside er undersøgt såvel juridisk som teknisk. Ud fra disse undersøgelser er det vurderet, at opsætning i første omgang kan afprøves ved Kammerslusen og syd for Havneby på Rømø. Det forventes, at der kan indledes afprøvninger i løbet af anden halvdel af 2015.

8.3 MEDIEDATABASE I nationalparkens formidling lægges der meget stor vægt på billedsiden og flere af nationalparkens partnere efterspørger løbende fotos, grafik og på længere sigt forventeligt også filmklip. Der indkøbes derfor løbende nye fotos og filmoptagelser, ligesom sekretariatet og samarbejdspartnere også bidrager med fotooptagelser. For at kunne håndtere disse og stille et udvalg til rådighed for samarbejdspartnerne, er der opbygget en mediedatabase med mulighed for emnesøgning og download i det omfang nationalparken har købt rettighederne til dette.

Der er endvidere igangsat et arbejde med at udvikle nyt design og ny separat teknisk platform for Mit Vadehav, som baseres på samarbejdet med Destination Sydvestjylland og Vadehavets Formidlerforum.

8.3 FACEBOOK Nationalpark Vadehavet blev i 2013 administrator af facebooksiden ”Vadehavet”, og med udgangen af 2013 havde man formået at udvide antallet af ”likes” til ca. 2.300, og dette tal er i løbet af 2014 hævet til 4.200. Der arbejdes fortsat målrettet med at udvikle kendskabet til facebooksiden og få så stort et netværk som muligt bl.a. gennem brug af ”Boost”-funktionen og ved at skabe forbindelser mellem omtaler på nationalparkens hjemmeside og facebookprofil. Specielt i forbindelse med indvielsen af Verdensarv Vadehavet var der megen fokus på nationalparkens facebookside.

8.4 MOBIL UDSTILLING Til formidling af nationalparken i forbindelse med events og arrangementer op og ned langs kysten er der med støtte fra LAG Tønder opbygget en mobil nationalparkudstilling som en trailerløsning. Traileren har gennem 2014 været anvendt ved en lang række arrangementer og har bidraget væsentligt til at synliggøre nationalparken. To medarbejdere i nationalparken har endvidere gennemgået kursus og opnået trailerkørekort for at kunne bidrage til at flytte traileren mellem arrangementer. Der skal fremadrettet opbygges en gruppe af frivillige som vil være interesseret i at bemande og flytte traileren.

MÅLSÆTNING 9 – FORSKNING OG UNDERVISNING Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

9.1 UNDERVISNINGSPROGRAMMET MIT VADEHAV Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal med undervisningsmaterialer til skoler og aktivi-

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 19


tetsbeskrivelser til børnehaver. Formålet er at give viden om og kendskab til Vadehavsområdet. Opgaven med at vedligeholde, drive og udvikle undervisningsprogrammet sker som led i samarbejdet mellem nationalparken og Vadehavets Formidlerforum med Myrthue under Esbjerg Kommune som ansvarshavende. Børnehavebørn får viden om og kendskab til Vadehavsområdet, mens de arbejder med læreplanerne for børnehaven. Folkeskolernes elever får tilsvarende viden om og kendskab til Vadehavsområdet, mens de arbejder med folkeskolens faglige mål. Der er materialer til undervisning om, ved og i Vadehavet til mange fag – ikke kun naturfagene. Der er lagt vægt på, at der arbejdes tværfagligt med emnet, samt at eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen. Opgaverne kan med fordel bruges som forberedelse til lejrskoler ved Vadehavet. Lærere og pædagoger, der vil arbejde med Mit Vadehav tilbydes kurser i at anvende materialet og flere af områdets formidlingsinstitutioner tilbyder forløb i felten. I kølvandet på udarbejdelsen af Nye Fælles Mål for Folkeskolen er der i 2014 startet en tilpasning af opgaverne i Mit Vadehav, så lærerne fortsat kan anvende dem i direkte forlængelse af de overordnede nationale rammer for undervisningen. Der er herudover også udviklet en række nye opgaver, så undervisningsprogrammet nu rummer over 150 opgaver. Der er gennemført 2 kurser for børnehavepædagoger og 2 kurser for lærere – begge med positive evalueringer. Mit Vadehav er endvidere blevet promoveret under såvel nationalparkdagen og indvielsen af Verdensarv Vadehavet under Tall Ships Races. I starten af 2014 blev der endvidere udgivet en kort film om Mit Vadehav på Youtube – filmen vises bl.a. på hjemmesiden for Mit Vadehav.

9.2 NATIONALPARK VADEHAVETS TVÆRFAGLIGE VIDENSKABELIGE UDVALG På baggrund af anbefalingerne fra Nationalparkens Vadehavskonference i 2013 (jf. 9.1) har nationalparken nedsat et tværfagligt videnskabeligt udvalg med følgende sammensætning •

• • • • •

Mette Guldberg (formand), De statsanerkendte museer i Vadehavsområdet: Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Museet for Varde By og Omegn Janne Liburd, Syddansk Universitet – Center for turisme, innovation og kultur, Center for maritime og regionale studier og Center for landdistriktsforskning Jesper Bartholdy, Københavns Universitet – Geocenter Danmark – GEUS Karsten Laursen, Aarhus Universitet – Bioscience Niels Jepsen, DTU Aqua Sara Lindholt, Nationalpark Vadehavet (sekretær for udvalget)

Udvalget vil forestå afholdelse af årlige symposier og repræsentere dansk vadehavsforskning i trilateral sammenhæng. Udvalget vil endvidere rådgive nationalparkbestyrelsen i forskningsspørgsmål. Der er udarbejdet og vedtaget et kommissorium for det tværfaglige videnskabelige udvalg. Udvalget afholdt sit første møde d. 18. august 2014, og har

20 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

udtalt sig om to ansøgninger om støtte til forskningsprojekter i december måned. Jesper Bartholdy har deltaget i Waddenacademies videnskabelige symposium i Leuwarden d. 10.–11. december 2014, og Niels Jepsen har deltaget i workshoppen Conservation Management of Fish Populations in the Wadden Sea afholdt 8.–9. januar 2015 af Thünen Institute of Sea Fisheries og Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Udvalget har endvidere planlagt at afholde næste videnskabelige symposium d. 15. april 2015 på Syddansk Universitet i Esbjerg.

MÅLSÆTNING 10 – UDVIKLING I SAMSPIL MED OMGIVELSERNE Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.

10.1 STØTTE TIL LOKALE NETVÆRKSARRANGEMENTER Nationalparkbestyrelsen besluttede i 2014 at iværksætte en støtteordning til at fremme indsatsen for udvikling i lokalsamfundene gennem støtte til lokale netværksarrangementer, og anmodede Nationalparkrådet, med et budget på 75.000 kr., om at opstille retningslinjer for uddeling fra denne pulje. Ordningen blev en stor succes med tildelt støtte på i alt 62.750 kr. Bilag 7 rummer en oversigt over de projekter, der har fået tilsagn om tilskud. Der er i forbindelse med indsatsen lavet et ansøgningsmateriale, som kan tilgås fra nationalparkens hjemmeside, når der er midler at søge. Der er på baggrund af den positive erfaring med ordningen truffet beslutning i Bestyrelsen om at afsætte 100.000 kr. til formålet i 2015.

10.2 STØTTE TIL EKSTERNE PROJEKTER Nationalparkbestyrelsen har oprettet en pulje til støtte af mindre projekter, som falder indenfor rammerne af Målsætning 10. Puljen var i 2014 på 450.000 kr., hvoraf der blev afgivet tilsagn om støtte for i alt 335.450 kr. Til brug for ansøgere og sekretariatets behandling af ansøgninger er der udviklet et ansøgningsmateriale med formular og vejledning som er tilgængelige på nationalparkens hjemmeside.

10.2 OG 10.3 NATIONALPARKPARTNERPROGRAM Partnerprogrammet har til formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og tjenesteydelser med tilknytning til Nationalpark Vadehavet samt bidrage til markedsføringen af denne. Formålet er gensidigt for nationalparken og partnerne, idet begge parter skal have gavn af certificeringen. Det er vigtigt, at forbrugeren opfatter mærkningen som troværdig og som et godt brand samt at partnerne oplever ordningen som inspirerende og let tilgængelig. Den 26. marts 2014 blev det første obligatoriske møde for nationalparkpartnere afholdt i samarbejde med NaturKulturVarde som led i samarbejdsaftalen med Vadehavets Formidlerforum. Der var


et flot fremmøde på over 100 repræsentanter for partnerne, og der blev udtrykt stor tilfredshed med dagens indhold og forløb, hvor deltagerne fik en grundig indføring i nationalparkens baggrund og værdier og samtidig fik lejlighed til at netværke. Den 26. november blev der atter med assistance fra NaturKulturVarde afholdt et seminar for formidlingspartnere i nationalparken. Der blev fokuseret på sikkerhed på ture i Vadehavet, fødevaresikkerhed, regler og rammer for færdsel i naturen og etiske retningslinjer for færdsel i Vadehavet. Også dette arrangement blev evalueret meget positivt. Der vil i 2015 blive arbejdet meget med den videre udvikling af et samlet sæt af etiske retningslinjer med stærk inspiration fra materiale udviklet af AECO – Sammenslutning af turoperatører i Arktis. Der er med udgangen af 2014 indgået partnerskab med 123 partnere indenfor følgende kategorier: • • • • • • • • •

8 eventpartnerskaber 48 formidlingspartnerskaber 30 partnerskaber indenfor overnatning 23 partnerskaber indenfor fødevarer 4 partnerskaber indenfor friluftsliv 2 partnerskaber indenfor kunst 1 partnerskab i kategorien nonfood 4 partnere i kategorien uddannelse 3 partnere i kategorien ”Andre”

Nationalparksekretariatet har besøgt alle nye partnere for at orientere dem om indholdet i partnerskabet samt udleveret materiale til synliggørelse af partnerskabet.

Beskrivelsen af partnerprogrammet på nationalparkens hjemmeside er opdateret i slutningen af året, og nye informationsark om kriterier for kunstnere og kunsthåndværkere samt vurderingsskema for fødevarer er produceret til download fra hjemmesiden.

10.3 FØDEVARER – SAMARBEJDE MED SYDVESTJYSK UDVIKLINGSFORUM OM FØDEVARESTRATEGI Indsatsen har til formål at understøtte udviklingen af kvalitetsprodukter fra nationalparken og fremme deres synlighed på markedet som en del af markedsføringen af området og udviklingen af lokalsamfund. Der er i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum/Sydvestjyske Smagsoplevelser udarbejdet og trykt en strategi, som vil danne baggrund for den videre indsats. I relation til Nationalpark Vadehavet er der især lagt vægt på den rolle, som nationalparkens partnerprogram kan have for produktion, udvikling og markedsføring af fødevarer fra nationalparken. I 2014 har samarbejdet udmøntet sig i etableringen af Restaurant Springflod med Vadehavsspecialiteter under Tall Ships Races med kokken Preben Madsen fra Sønderskov Slot. I skolernes efterårsferie blev der afholdt Oyster Trophy Week med tilbud til turister og gæster i Vadehavet om at deltage i østersture på vaden og spisning af østers fra godkendte områder og med de fornødne tilladelser. Der er endvidere startet et arbejde med at undersøge mulighederne for at lave en opsamlingsstation for østers, afklaring af rammerne for smagsprøver til gæster på østersture og endelig har nationalparken sammen med en række øvrige interessenter deltaget i møder om opstart af forsøgsfiskeri med maskinel optagning af østers. Forsøgsfiskeriet er startet i begyndelsen af 2015.

Foto: Red Star

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 21


10.5 SAMARBEJDE MED DANSKE OG UDENLANDSKE NATIONALPARKER De tre nuværende danske nationalparker har etableret et Formandsforum, som mødes regelmæssigt med deltagelse af nationalparkernes formænd og sekretariatsledere. På møderne drøftes fælles problemstillinger og muligheder for samarbejde. En gang årligt mødes Formandsforum med repræsentanter for ledelsen i Naturstyrelsen for at drøfte samarbejde og sager af fælles interesse. Der blev i 2014 afholdt 3 møder i Formandsforum, hvoraf et var et fællesmøde med Naturstyrelsen.

Der er efterfølgende lavet et samarbejde mellem de fire Vadehavskommuner, Naturstyrelsen, Destination Sydvestjylland og nationalparken om en dansk verdensarvsorganisation med en styregruppe og arbejdsgruppe, der varetager koordinationen af indsatsen i forhold til Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og arbejdet i dermed forbundne arbejdsgrupper: Task Group World Heritage og Task Group Sustainable Tourism Strategy.

11.2 DET TRILATERALE VADEHAVSSAMARBEJDE

Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge har været på besøg for at høre nærmere om Nationalpark Vadehavets græsningsindsats. Der har også været afholdt møder mellem medarbejdere fra alle tre nationalparker og Naturstyrelsen med ansvar for hjemmesiderne, for at drøfte samarbejdet om og udviklingen af disse.

Nationalpark Vadehavet er repræsenteret i den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og en række arbejdsgrupper for trækfugle og bæredygtig turismestrategi (jf. 6.4 og 11.1). Herudover bidrager nationalparken til arbejdet med udvikling af en strategi for udvikling af et Verdensarv Vadehavets brand, koncept for salg og markedsføring af verdensarvsmerchandise samt Verdensarvskampagne og den Internationale Vadehavsskole.

En gruppe formidlere fra Vadehavets Formidlerforum har med støtte fra Nationalpark Vadehavet været på studietur til Nationalpark Mols Bjerge.

Thomas Holst Christensen repræsenterer nationalparken i henholdsvis Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og Task Group Sustainable Tourism.

I september 2014 deltog i alt tyve medlemmer af bestyrelsen og medarbejdere fra Nationalparksekretariatet i en 4-dages studietur til den tyske Nationalpark Vadehavet i Slesvig-Holsten – se nærmere i kapitel om studieture nedenfor.

John Frikke repræsenterer nationalparken i de trilaterale ekspertgrupper Joint Monitoring of Migratory Birds og Joint Monitoring of Breeding Birds, der har til formål at overvåge udviklingen i bestandene af henholdsvis træk- og ynglefugle i Vadehavet og komme med forslag til indsatser. Endvidere deltager John Frikke i en ekspertgruppe for klitter og strandeng samt i Gåseforvaltningsgruppen under Vadehavsforum.

Som opfølgning på studieturen i september er der bl.a. aftalt at forsætte samarbejdet om udveksling af erfaringer om nationalparkpartnerprogrammerne i den danske og slesvig-holstenske nationalpark. Se også omtalen af samarbejde mellem de to nationalparker under indsats 6.4. I forbindelse med drøftelserne om oprettelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland deltog Nationalpark Vadehavets formand Bent Poulsen i et møde med repræsentanter for de nordsjællandske kommuner for at fortælle om erfaringer fra Vadehavet. Senere på året besøgte borgmester Kim Valentin fra Grib Skov Kommune Vadehavet for at indhente yderligere oplysninger og der blev i den forbindelse lavet en række udtalelser fra Vadehavet til brug i pressemateriale i Nordsjælland.

MÅLSÆTNING 11 – TRILATERALT SAMARBEJDE Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

11.1 VERDENSARV VADEHAVET Nationalpark Vadehavet har som medlem af bestyrelsen for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og Det Trilaterale Vadehavssekretariat medvirket til udarbejdelse af ansøgning om optagelse af den danske del af Vadehavet på UNESCOs liste over verdensarv og den dertil knyttede proces. Som beskrevet under indsats 5.5 har nationalparken endvidere bidraget meget væsentligt til fejring og synliggørelse af Verdensarv Vadehavet efter UNESCOs godkendelse af ansøgningen den 23.juni 2014.

22 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

11.2 DEN TRILATERALE MINISTERKONFERENCE Den 12. Trilaterale Ministerkonference om Vadehavet blev afholdt i Tønder den 4. – 5. februar 2014. Nationalparken deltog som medlem af den danske delegation og i udstillingen i tilknytning til mødet. Som led i konferencen underskrev formanden for Nationalpark Vadehavet Bent Poulsen Trilateral Strategi for Bæredygtig Turisme og Flyway Vision, der sætter fælles mål for samarbejdet mellem stater på hele den atlantiske trækrute.

11.2 VADEHAVSFORUM Nationalparken er ved Karen Boel Madsen fra Nationalparkrådet også repræsenteret i Wadden Sea Forum (Vadehavsforum), som er en er en uafhængig platform for interessenter fra Vadehavsregionen. Vadehavsforum har bl.a. til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af regionen og har tillige en rådgivende funktion overfor Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Vadehavsforum stået for at koordinere arbejdet i Gåseforvaltningsgruppen, der er kommet med et forslag til en fælles trilateral indsats for forvaltning af gåsebestande. Vadehavsforum arbejder endvidere med indsatser i forhold til fælles vadehavskulturarv (se indsats 4.6), skibssikkerhed, integreret kystzoneforvaltning og udvikling af Vadehavsregionen henimod en CO2-neutral region og der er endvidere udarbejdet et barometer for bæredygtig udvikling af vadehavsreionen – Sustainable Indicator Tool.

11.2 INTERREG 4A PROJEKT NATUR OG TURISME Interregprojektet Natur og turisme langs den dansk-tyske


Nordsøkyst har til formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde om udvikling af turismesektoren og oplevelsesmulighederne med fokus på de to nationalparker. Samarbejdet omfatter bl.a.: • • • •

• •

interviewundersøgelse af lokalbefolkningens holdninger og kendskab til nationalparkerne fælles produktkendskabsture udveksling af erfaring om bl.a. partnerskabsprogram udgivelse af et tosproget nationalparkmagasin om den maritime kulturhistorie henover grænsen med konkrete forslag til oplevelser og besøgssteder på begge sider af grænsen udvikling af fælles tilbud indenfor cykelturisme afholdelse af kunstudstillinger og fremme af samarbejde mellem Vadehavskunstnere

En væsentlig indsats i 2014 var gennemførelsen af en analyse af befolkningens kendskab og holdning til nationalparkerne og verdensarven i de to lande. Denne indsats er nærmere beskrevet i afsnit 12.1 nedenfor.

MÅLSÆTNING 12 – OPFØLGNING OG EVALUERING 12.1 BEBOERANALYSE Den tyske Nationalparkforvaltning i Nationalpark Slesvig Holstenske Vadehav har siden 2000 gennemført en årligt tilbagevendende telefonundersøgelse blandt beboere i områder, der grænser op til nationalparken. Undersøgelsen har til formål at afdække kendskab og holdning til ”National Park Slesvig Holstenske Vadehav” og ”Vadehavet som verdensarv” samt afdække kundetilfredsheden med nationalparken og dens tilbud. Som led i det fælles Interregprojekt (se 11.2 ovenfor) har Nationalpark vadehavet ønsket at gennemføre en lignende undersøgelse af kendskab og holdning til den danske nationalpark blandt beboere i områder, der grænser op til denne. Analysefirmaet MEGAFON har gennemført undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af beboere i alderen 15 år og derover i udvalgte postnumre i de 4 Vadehavskommuner Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder. Undersøgelserne viste bl.a., at 80 % af lokalbefolkningen ville stemme for nationalparkens fortsatte eksistens i både juni 2013 og november 2014. Samtidig viste undersøgelserne også, at hvor det i 2013 kun var 19 %, der uden nogen form for hjælp kunne svare, at Vadehavet er nationalpark, så var dette tal steget til 24 % i 2014, så der på kun et år er sket en positiv udvikling i kendskabet til nationalparken. I undersøgelsen i 2014 svarede 9 % også, at de vidste, at Vadehavet i Danmark er verdensarv. Der er således fortsat behov for at arbejde for udbredelse af kendskabet til såvel nationalpark som verdensarv.

Margrethe Kog (digevandring fra Hohenwarte til Siltoft 5 km) og Saltvandssøen. Der deltog i alt 23 personer. Den 18.– 21. september 2014 deltog i alt 20 personer fra Nationalparkbestyrelsen og –sekretariatet i en studietur til Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Turen var tilrettelagt med stor bistand fra den tyske nationalparkforvaltning og havde især fokus på det tyske nationalparkpartnerprogram med besøg hos en lang række partnere indenfor formidling, oplevelser og hotel og restaurant. Der blev på turen lejlighed til at besøge en lang række formidlingscentre drevet af NGO’er og af nationalparken selv med Multimar Wattforum som det klart største. Der var et besøg på Hallig Hooge og sejltur med indbygget vadehavsformidling på et af Adler Schiffes skibe. Overnatning og bespisning skete i vid udstrækning hos nationalparkpartnere. Der er udarbejdet en rapport fra besøget.

ØKONOMI OG ÅRSRESULTAT Nationalpark Vadehavet fik ved indgangen til 2014 en bevilling på kr. 7,5 millioner fra Finansloven. Af bevillingen må maksimalt 2,5 millioner kr. anvendes til administrative formål, og mindst 5 millioner kr. skal gå til udviklingsformål. Ved udgangen af 2013 havde Nationalpark Vadehavet endvidere uforbrugte midler fra tidligere år på 5.204.491kr. Årets resultat for 2014 blev et samlet forbrug på 7.649.025 kr. efter indregning ag balanceposter, og der anmodes således om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på i alt 5.055.466 kr.

BILAG: Bilag 1: Regnskab og bevilling for Nationalpark Vadehavet 2014 Bilag 2: Nationalparkbestyrelsen Bilag 3: Nationalparkrådet Bilag 4: Kort over Nationalpark Vadehavet og basisdata Bilag 5: Partneroversigt 2014 Bilag 6: Projektstøtte 2014 til eksterne projekter Bilag 7: Støtte til netværksprojekter i regi af Nationalparkrådet Bilag 8: Oversigt over opnået ekstern medfinansiering Foto: John Frikke

STUDIETURE I juni 2014 blev der afholdt fælles udflugt for medlemmer af Nationalparkbestyrelsen, -rådet og -sekretariatet. Årets tur gik til Tøndermarsken med besøg til Værksted og Galleri Nørremølle ved Bodil Arbjerg Lundby, Naturstyrelsens udstilling ved Vidåslusen, Hohenwarte Bondegårdsferie og restaurant,

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 23


BILAG 1: REGNSKAB OG BEVILLING FOR NATIONALPARK VADEHAVET 2014

24 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET


WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 25


BILAG 2: NATIONALPARKBESTYRELSEN

Formand

Bent Poulsen

Varde Kommune

Erik Buhl Nielsen, borgmester afløste Gylling Haahr den 18. august 2014

Fanø Kommune Erik Nørreby Borgmester Esbjerg Kommune Kurt Jakobsen Byrådsmedlem Tønder Kommune Laurids Rudebeck Borgmester DN

Britt Schak Hansen Formand for DN Fanø

Friluftsrådet

Hanne Voetmann Formand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland

Landbrug og fødevarer

Jette Beck Konsulent, Landbrugsrådgivning Syd

Dansk Ornitologisk Forening

Anette Fonder Nielsen Medlem bestyrelsen DOF Sydøst-jylland

Danmarks Jægerforbund

Hans Christian Fuglsang Repræsentant for Danmarks Jægerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen Miljøkonsulent Digelagene

Kjeld Andreasen Formand for Rejsbydigelaget

Naturstyrelsen Bent Rasmussen Skovrider Nationalparkrådet

Mette Guldberg Formand for Nationalparkrådet, museumsinspektør Fiskeri- & Søfartsmuseet

Nationalparkrådet

Svend Tougaard Sekretær Vadehavets Bådklubber

26 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET


BILAG 3: NATIONALPARKRÅDET

Danmarks Fiskeriforening

Oluf Stenrøjl

Dansk Botanisk Forening

Søren Vinding

Destination Sydvestjylland

Poul Therkelsen

DMU

Karsten Laursen

Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste

Søren Malle

GEUS

Jens Morten Hansen

LAG

Hans Marten Smidt

LAG Fiskeri

Preben Friis-Hauge

Lokalarkiverne

Birgitte Thomsen

Marsken omkring Sneum Å

Randi Kragh Hansen

Museerne i Vadehavsområdet

Mette Guldberg (Formand for Nationalparkrådet)

Region Syddanmark

Stephanie Lose afløste Susanne Linnet d. 24. marts

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken

Bo Jessen

Det Rådgivende udvalg for Vadehavet

Vacant

Sydvestjysk Udviklingsforum

Winnie Abildgaard

Vadehavets bådklubber

Svend Tougaard

Vadehavets Formidlerforum

Klaus Melbye

Vadehavskunsterne

Else-Pia Martinsen Erz

Skallingen, Ho og Oksbøl

Anne Marie Slaikjær

Varde Ådal

Ole Andresen

Marbækområdet

Claus Løth

Fanø

Ole Mouritzen Karen Boel Madsen

Ribe Marsken

Kent Rygaard Jens Laursen

Mandø

Claus Christensen

Rømø

Jan Gravesen Søren Laursen

Tøndermarsken

Bodil Marie Arbjerg Lundby Niels Johansen afløste Peter Sönnichsen okt. 2014

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 27


BILAG 4: KORT OVER NATIONALPARK VADEHAVET OG BASISDATA

Nationalpark Vadehavet Indviet: 16. oktober 2010 Areal: 145.900 ha (1.459 km2) Landareal: 30.000 ha (300 km2) Ca. 97 % af området er udpeget som Natura 2000-område Der er fire kommuner i nationalparken: Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Verdensarv Vadehavet: Den danske del af Vadehavet udpeget som Verdensarv af UNESCO 23. juni 2014. Det danske verdensarvsområde udgør ca. 80 % af nationalparkens areal. To gange dagligt flytter tidevandet 1 mia. kubikmeter vand. 10-12 millioner rastende fugle passerer Vadehavet hvert år forår og efterår. Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder, og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet. Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflader, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen.

28 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET


Nationalpark Vadehavets afgrĂŚnsning

Skala: 1:250.000 0 10,00 kilometer

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 29


BILAG 5: PARTNEROVERSIGT 2014

FORMIDLING Blåvand Naturcenter Danmarks Jægerforbund, Kreds Vadehavet Destination Sydvestjylland Det Maritime Ribe Esbjerg Golfklub Esbjerg Kommune Fanø Kommune FanøNatur Fiskeri- og Søfartsmuseet Foreningen Mandøhuset Foreningen Venner af Rømøs Natur Hjemsted Oldtidspark Hjerting Kanelaug Janderup Sogneforening Kajak Fanø Kulturcentret Kiers Gaard Longview Trailriding Løgumkloster Guideforening Mandø Event Mandø Fællesråd Mandøbussen Marskguiden Mit Vadehav Museet for Varde By og Omegn Museum Sønderjylland, Højer Mølle Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder Museum Sønderjylland, Skærbæk Myrthuegård, Skoletjenesten Esbjerg Kommune Naturguiden NaturKulturVarde Naturstyrelsen Blåvandshuk Naturstyrelsen Vadehavet Ribe Træskibslaug Ribe VikingeCenter Rømø-Tønder Turistforening Scanoropa Bus Skærbæk Avis Sort Safari Strandskaden Sydvestjyske Museer Tandrup Naturfilm Tønder Kommune Tønnisgaard Naturcenter Vadehavets Bådklubber Vadehavets Formidlerforum Vadehavscentret Vadehavssmedjen Varde Kommune Varde Turistbureau Vesthop Visit Esbjerg Visit Fanø Visit Ribe FØDEVARER Biokom Chhat ApS Fanø Bigård Fanø Bryghus Fåravl v/Niels Chr. Nielsen Havervadgård Hr. Skov Kolvig Restaurant & Café Mandø Fåreavl Marbækgaard Catering Ole Andresen Restaurant Ambassaden

30 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET

Rudbecks Ost & Deli Rømø Slagteren Sjelborg Strand Spiseriget Sønderho Gårdbutik - I/S Vester Storetoft Sønderho Kro Vadehav marsk og mad Varde Ådal Lam Varde Ådals Kød Vestbien Kunst Galerie Erz Værksted og Galleri Nørremølle Non-food Uldsnedkeren OVERNATNING Ballum Camping Daler Camping Danhostel Ribe Danhostel Rudbøl Danhostel Tønder, Tønder Sport- og FritidsCenter/Tønder Camping Drivvejens Bed & Breakfast Emmerlev Klev Strandhotel Enjoy Resorts Hjerting Badehotel Hohenwarte Hotel Ansgar Hotel Britannia Hotel Dagmar Hvidbjerg Strand Feriepark Klithus Mandø Klægager Mandø Bed & Breakfast Mandø Kro & Traktorbusser Motel Rovli Novasol Dansommer Ribe Byferie Resort Rømø familiecamping og sommerhusudlejning Skærbæk Familiecamping Skærbæk Fritidscenter Sovgodt8 Tidevands Bed & Breakfast Vadehavs Camping Vadehavslejrskolen Vanggård Kellers Badehotel & Spisehus UDDANNELSE Højer Design Efterskole Rybners Gymnasium Tønder Gymnasium VUC Vest EVENT DGI Digeløbet i Højer Kunstrunden Sydvestjylland Mandø Marathon Mandø Touren Vadehavsfestival/Kulturregion Vadehavet Vadehavsløbet Varde Å Dag ANDRE Blue Water Fonden Konsulenthuset Allégade 24 SE


BILAG 6: PROJEKTSTØTTE 2014 TIL EKSTERNE PROJEKTER

Projektstøtte 2014 Der indkom i 2014 18 konkrete ansøgninger om støtte, heraf besluttede Besty-relsen at give tilsagn til 11 ansøgninger. •

NaturKulturVarde har fået tilsagn om 20.000 kr. til afholdelse af Varde Å Dag 2014

Rømø Billedpark v. Jan Lægdsmand har fået tilsagn om 15.000 kr. til etablering af Rømø Billedpark

Vester Vedsted Jagtforening har fået tilsagn om 25.000 kr. til et arran-gement i forbindelse med TV-udsendelsen Nak & Æd

Vnr.TV har fået tilsagn om 25.000 kr. til Næste gang du rejser, film som vises i de københavnske S-tog

Ribe Træskibslaug har fået tilsagn om 26.000 kr. til en Udstilling på Toldboden i Ribe

Hjerting Kanelaug har fået tilsagn om 8.100 kr. til Markedsføring af for-eningen

Tønder Gymnasium har fået tilsagn om 3.850 kr. til Ekskursion for fran-ske gymnasieelever

Aarhus Universitet har fået tilsagn om 1.500 kr. til Kursus for frivillige fugletællere

Foreningen Venner af Rømøs Natur har fået tilsagn om 30.000 kr. til genoptryk af folderen Bænk dig på Rømø

Aarhus Universitet har fået tilsagn om 140.000 kr. til forskningsprojektet Bestandsforhold og forvaltning af dværgterner i Vadehavet

Fiskeri- og Søfartsmuseet har fået tilsagn om 41.000 kr. til forsknings-projektet Fødegrundlag og saltvandstolerance hos den truede snæbel

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 31


BILAG 7: STØTTE TIL NETVÆRKSPROJEKTER I REGI AF NATIONALPARKRÅDET

Støtte til netværksprojekter i regi af Nationalparkrådet •

Sønderho Havn Støtteforening har fået 8.000,00 kr. til Informationsmø-der om Sønderho Havn. Der er afholdt/ afholdes to offentlige arrange-menter – 16. oktober 2014 og i løbet af 2015 – hvor der informeres om projektet.

Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening har fået 11.300,00 kr. til Ekstratur med sommerferiebussen. De to ture er en del af et bosæt-ningsprojekt, og turene blev afholdt/afholdes hhv. 22. september 2014 og i foråret 2015.

Ballum Landsbyforening har fået 10.000,00 kr. til Sans Vadehavet, som havde til formål at tiltrække nye beboere. Arrangementet blev afholdt d. 11. oktober 2014 og annonceret offentligt.

Vadehavets Formidlerforum v. Myrthue – Natur, Kultur & Læring fik 5.950,00 kr. til en studietur for formidlernetværket til Nationalpark Mols Bjerge.

Jysk Landbrugsrådgivning har fået 10.000,00 kr. til Operation Engsnarre i fremtiden, som blev afholdt i november 2014.

Jysk Landbrugsrådgivning har fået 10.000,00 kr. til Kom i gang med na-turpleje, som afholdes i juni 2015.

Natur & Kultur i Ho har fået 7.500,00 kr. til Historie og fremtid for Ho Havn i Nationalpark Vadehavet, som blev afholdt d. 29. oktober 2014.

32 ÅRSRAPPORT 2014 NATIONALPARK VADEHAVET


BILAG 8: OVERSIGT OVER OPNÅET EKSTERN MEDFINANSIERING

Oversigt over opnået ekstern medfinansiering Nationalpark Vadehavet har i arbejdet med fem projekter, som nationalparken har fået tilsagn om finansiering til fra fonde og/ eller virksomheder. •

Real Dania har givet tilsagn om 2.500.000 kr. til Steder i Landskabet, som gennemføres i perioden 2012-2016. Real Dania finansierer hele pro-jektet.

LAG Tønder har givet 66.496 kr. i tilskud til Den mobile nationalpark, som er gennemført i 2014. Nationalparken har egenfinansieret med 81.750 kr.

Fiskeri-LAG Tønder har givet tilsagn om 1.200.000 kr. til bygning af Nationalparkskibet. Bluewaterfonden har givet tilsagn om 500.000 kr. og SE har givet tilsagn om 700.000 kr. Projektet gennemføres i 2014-2015. Nationalparken egenfinansierer projektet med 1.835.000 kr.

Region Syddanmark har givet tilsagn om 2.409.700 kr. fra Grøn Vækst programmet til projektet Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet. De fire vadehavskommuner medfinansierer med 50.000 kr. hver, i alt 200.000 kr. Projektet gennemføres i 2014-2015. Nationalpark Vadehavet egenfinansierer projektet med 2.209.700 kr.

Rømø-Tønder Turistforening er lead-partner på Interreg 4A-projektet Natur og Turisme langs den tysk-danske Nordsøkyst, som gennemføres i perioden 2015-2014. Nationalpark Vadehavet forventer at få udbetalt 280.487 kr. fra Interreg-programmet, og medfinansierer med 316.673 kr.

WWW.NATIONALPARKVADEHAVET.DK 33


Foto: Tandrup Naturfilm

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30 DK–6792 Rømø, tlf. 0045 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk