Page 1

NASTĘPNE WYDANIE TYGODNIKA „NASZ RYNEK” UKAŻE SIĘ 29 MAJA 2018, NATOMIAST 22 MAJA DO PAŃSTWA DOMÓW TRAFI „DODATEK REKLAMOWY ”

15 maj 2018 r. nr 14 (599) rok XIV ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

Usługi dronem (wesela i inne uroczystości)

Tel. 731-546-840

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO OSTRÓW

Skazani pracują w RZZO

Walczą o finał

Od maja 2017 roku w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów pracują skazani z Aresztu Śledczego w Ostrowie. Obecnie spółka zatrudnia trzynaście osób. czytaj na stronie 10

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584 Sieroszewice ul. Ostrowska 22a

MARKET budowlano-ogro dniczy 62 739-65-71

OSTRÓW

Seminarium karate W hali sportowej SP nr 11 odbyło się XV Międzynarodowe Seminarium Karate. czytaj na stronie 12 REKLAMA

Dwa zwycięstwa mają w półfinale play off na swoim koncie koszykarze BM Slam Stal. Ostrowianie pokonali Polski Cukier 82:76 i 82:81. czytaj na stronie 9

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

Chynowa 165 B 63-421 Przygodzice, tel. 884-159-216, e-mail: zeusostrow@onet.pl UL. GÓRNOŚLĄSKA 26/1; 62-800 KALISZ

UZYSKUJEMY ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI:

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

NAJNIŻSZE CENY w rolnictwie, przy pracy,POMIAR U KLIENTA komunikacyjne oraz inne.

BEZ WSTĘPNYCH OPŁAT !

Tel. 883-999-121;

mail: info@pomocodszkodowania.pl


informacje

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Rozmawiali o odpadach Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, spotkała się w Ostrowie z przedstawicielami 22 jednostek samorządu terytorialnego. Fot.: UM OSTRÓW

obowiązkom, które są nałożone na gminy, tj. ograniczeniu strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz wzrostowi zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie. Na spotkaniu poruszono również temat zanieczyszczenia powietrza i uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie Wielkopolski. Podano przykłady skutecznej walki gmin ze smogiem, jak również dobre i złe praktyki w zachowaniach mieszkańców. Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której poruszono realne problemy gospodarki odpadami w samorządach. Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniom selektywnej zbiórki w kontekście przepisów szczegółowych i rozwiązań wdrażanych przez poszczególne gminy. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i działań w obszarze ochrony środowiska. ANKA

Fines SA z siedzibą w Sopocie

Kredyty i pożyczki w jednym miejscu

Gospodarka cyfrowa Rozwój Gospodarki Cyfrowej w mieście i sektorze komunalnym – to temat przewodni V posiedzenia Ostrowskiej Rady Gospodarczej, które odbyło się 9 maja w ostrowskim ratuszu.

Marzena Wodzińska mówiła o odpadach.

REKLAMA

15 maja 2018, nr 15(599)

OSTRÓW Efektywne współdziałanie spółek komunalnych

Wodzińska w Ostrowie

Oficjalnego otwarcia i powitania gości oraz uczestników spotkania dokonała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie głos zabrał Andrzej Strykowski, prezes Zarządu RZZO, który przedstawił aktualną sytuację spółki. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz zanieczyszczeniem powietrza. Wspomniane tematy zostały poparte wybranymi przykładami, jak należy je rozwiązywać. Marzena Wodzińska przedstawiła założenia i zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Omówiła również planowane zmiany zapisów WPGO w kontekście pojawiających się problemów przepustowości instalacji i brakujących mocy przerobowych. W tym dniu dużo uwagi poświęcono również

Nasz Rynek

W ratuszu dyskutowano o gospodarce cyfrowej. tworzona obecnie wspólna Torzyńska - naczelnik grupa zakupowa energii Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego - zaelektrycznej. O cyfrowej gospodarce we prezentowała propozycję współczesnym świecie mó- dołączenia lokalnych firm wił Zenon Kiczka – prze- do systemu Ostrowskiego wodniczący Komitetu Go- Roweru Miejskiego. - Budowanie nowoczespodarki Miejskiej. Nowe płaszczyzny współpracy snej, innowacyjnej i zrówmiejskiego sektora ko- noważonej gospodarki munalnego z ostrowskimi miejskiej otwiera nowe przedsiębiorcami przedsta- możliwości rozwojowe dla wił Bartosz Ziółkowski, mieszkańców i lokalnych prezes Centrum Rozwoju przedsiębiorców. GospoKomunalnego. Z kolei Ewa darka cyfrowa to nowa

przestrzeń efektywnego współdziałania spółek komunalnych i sektora gospodarczego – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim. Przed miesiącem Ostrów Wielkopolski znalazł się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz Centrum Rozwoju Komunalnego jako pierwsze w Polsce do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza w uznaniu wdrożonych rozwiązań i otwartości na innowacje technologiczne i zarządcze. Ostrowska Rada Gospodarcza liczy obecnie 41 członków. Sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz instytucje otoczenia biznesu. ANKA

ODOLANÓW

OSTRÓW

OSTRÓW

OSTRÓW

Podnośnikiem w ciężarówkę

Fałszywa pielęgniarka

Waliszewska bez mandatu

Nie zarejstrujesz samochodu

To prawdziwy cud, że w tym wypadku w Odolanowie na ul. Kaliskiej nikt nie zginął. Kierowca jadący samochodem z podnośnikiem nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył w bok ciężarówki. Na szczęście okazało się, że zarówno kierowca ciężarówki jak i samochodu z podnośnikiem wyszli bez szwanku. ANKA

Ostrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z mieszkania. Jak ustalili, dzień wcześniej nieznana kobieta, która oszukała i okradła 88-letnią ostrowiankę, weszła do mieszkania pod pozorem przeprowadzenia wstępnych badań przed badaniami lekarskimi. Kobieta podała się za pielęgniarkę. Wykorzystując nieuwagę 88-latki, z jej mieszkania ukradła pieniądze. ANKA

Magdalena Waliszewska złożyła mandat radnej. Wszystko wskazuje na to, że nie zostaną już przeprowadzone wybory uzupełniające. Magdalena Waliszewska pod koniec ubiegłego tygodnia złożyła na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Mariana Herwicha rezygnację z funkcji radnej. Magdalena Waliszewska radną została w 2014 roku. ANKA

W najbliższy piątek, 18 maja, Referat Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim będzie zamknięty. Przerwa w pracy Referatu Rejestracji Pojazdów spowodowana jest koniecznością przeniesienia stanowisk obsługi do wyremontowanej sali Referatu Rejestracji Pojazdów. Rejestrować pojazdy będzie można już od 21 maja. ANKA

REKLAMA

REKLAMA

To kolejny element budowania konkurencyjności gospodarczej Ostrowa Wielkopolskiego. - Dla rozwoju miasta szczególnie ważna jest aktywna współpraca samorządu lokalnego z sektorem gospodarczym, z przedsiębiorcami. Po rozpoczęciu ery elektromobilności i innowacyjnych projektów energetycznych chcemy wspólnie tworzyć i realizować kolejne elementy miasta nowoczesnej gospodarki – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami było okazją do omówienia wielu aktywnych działań realizowanych w mieście i ostrowskiej gospodarce komunalnej w ostatnich miesiącach. Przedsiębiorcy zostali zaproszeni do udziału w projekcie Ostrowskiego Rynku Energetycznego, którego jednym z pierwszych elementów jest

FOT.: UM OSTRÓW

2

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.), informuje, że: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 18 oraz na stronie internetowej www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

w dniach: od 11.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

Fines Operator Bankowy OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Raszkowska 33 tel. 662 256 550, 795 592 356

ostrowwielkopolski@operatorbankowy.pl

podano do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej działki 15/1, 15/2 i 16 z obrębu nr 0081, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej - przeznaczonej do wynajęcia na cele parkingowe – do dnia 31 stycznia 2019 r. Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 62 582 24 00 fax: 62 736 64 07 e-mail: um@umostrow.pl


GMINA SIEROSZEWICE

15 maja 2018, nr 15(599)

Ostrów: .

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

3

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 28 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63–405 Sieroszewice (pokój nr 20) w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sieroszewicach (www.sieroszewice.pl) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 10°° w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 7 Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sieroszewice, w tym na adres poczty elektronicznej sieroszewice@sieroszewice.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 roku. Organem rozpatrującym złożone uwagi jest Wójt Gminy Sieroszewice Wójt Gminy Sieroszewice Czesław Berkowski

Kiełbasa firmowa

15,50 zł/kg

Boczek parzony

17,90 zł/kg

Kiełbasa piwna

13,50 zł/kg

Schab z kością

10,49 zł/kg

Golonka z/k

7,99 zł/kg


informacje OSTRÓW

Warsztaty profilaktyczne

LOOMBARD

czynne 24h

ZŁOTO

ww w. loo mb ar d.p

l

POŻYCZKI POD ZASTAW WSZ

SREBRO

YSTKIEGO

KALISZ

ul. Zamkowa 15 tel. 62 767 09 65

Salon fryzjerski „ELA” Elżbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Targowa 20 kom. 501-598-305 tel. zakładowy: 505-916-610

damsko-męski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00

ATRAKCYJNE CENY!

Ostrowska Straż Miejska wzbogacona o nowe pomoce dydaktyczne, alkogogle i narkogogle, rozpoczęła zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Pierwsze warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych. Zajęcia składały się z dwóch części: w pierwszej - teoretycznej - uczniowie zostali zapoznani z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu i środków odurzających. Po prezentacji multimedialnej i filmie profilaktycznym przyszedł czas na praktykę. Uczniowie wykonywali proste zadania, tj. przejście po wyznaczonym torze, napełnianie kubka wodą, chwytanie przedmiotów. Na „trzeźwo”, nie było najmniejszych problemów z ich realizowaniem. Zupełnie inaczej wyglądało to, po założeniu alkogogli czy narkogogli. Formuła warsztatów, pomimo swobodnej atmosfery, nieco zabawowego charakteru, stanowiła ważny przekaz i pozwoliła prowadzącym na przekazanie istotnych treści. Młodzi ludzie „mieli możliwość na własnej skórze” przekonać się, jak z pozoru banalne czynności, stają się trudne do wykonania, dla osoby będącej pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Zamierzeniem prowadzących było skłonienie uczniów do refleksji, wyciągania wniosków, a przede wszystkim, dokonywania odpowiedzialnych wyborów. - Staramy się prowadzić jak najwięcej tego typu akcji wśród młodzieży, by zapoznać ją że skutkiem spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków mówi Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Ostrowie. ANKA

Nasz Rynek

15 maja 2018, nr 15(599)

OSTRÓW Konkurs w ZSB-U

„Budownictwo - nas kręci”

Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych gościł 32 uczestników II edycji konkursu pod nazwą „Budownictwo - to nas kręci!”. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży architekturą i budownictwem, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień, ale i promocja uzdolnień i pasji młodzieży, a także promocja architektury i budownictwa naszego miasta i regionu. Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali test złożony z 30 pytań zamkniętych, dotyczący m.in. rozpoznawania: prostych elementów i detali architektonicznych naszego miasta i regionu, podstawowych elementów charakterystycznych dla obiektów budowlanych, materiałów budowlanych, sprzętu, narzędzi i środków transportu budowlanego, wymiarów rysunkowych i ich przekształceń. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie: 1. Artur Szymankiewicz - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Sobótce, 2. Urszula Grad - Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy, 3. Anna

FOT. ZSBE OSTRÓW

www.naszrynek.pl

Impreza w ZSB-U była formą zabawy. Fusińska - Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Dyplomy i nagrody laureatom jak i pozostałym uczestnikom konkursu wręczyła dyrektor Honorata Sachowska-Barańczak wraz z zaproszonymi gośćmi. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, w szczególności dziewcząt. Najliczniejszą grupę, aż 12 osób, stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Sobótce z opiekunkami: Wandą Dykiel oraz Renatą Marciniak-Kolendą. Pozostali to: siedmiu uczniów z Publicz-

nego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie z opiekunką Martyną Mochowicz, pięciu uczniów z Gimnazjum nr 4 w Ostrowie z opiekunką Renatą Kowalczyk, czterej uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich z opiekunką Anną Wojtkowiak, trzej uczniowie z Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy pod opieką Barbary Rosińskiej, jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach z opiekunem ks. Sebastianem Baranem. ANKA

OSTRÓW Chór Con Forza na festiwalu

W blasku złota

Złoty Dyplom i 91 punktów na 100 możliwych zdobył Chór Con Forza podczas 10. Ogólnopolskiego Festiwalu BEL CANTO. W auli Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się 10. Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych BEL CANTO, którego współorganizatorami są: Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat Honorowy nad Festiwalem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak, a także Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski. W tegorocznej edycji uczestniczyło dwadzieścia chórów, reprezentujących szkoły muzyczne z różnych regionów Polski. W skład jury 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych BEL CANTO weszli: prof. Przemysław Pałka z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (przewodniczący), prof. Anna Domańska z Akade-

mii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prof. Jolanta Szybalska - Matczak z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Poziom organizacyjny i artystyczny tegorocznej edycji BEL CANTO, co wielokrotnie podkreślali jurorzy oraz uczestnicy – był bardzo wysoki. Ostrowski Chór CON FORZA zaprezentował się znakomicie, zdobywając Zloty Dyplom i uzyskując 91 punkty na 100 możliwych! ANKA

OSTRÓW Ułatwili naukę

Wyfrezowali litery dla przedszkolaków

Mechatronicy z ZST na stażach nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje. Wykonane własnoręcznie litery i cyfry przekazali przedszkolakom, aby ułatwić im naukę

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu: „Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych” do Niemiec wyjechało w sumie 20 mechatroników. Nauka odbywała się w centrum kształcenia praktycznego w Hildburghausen. Podczas stażu uczniowie ZST wyfrezowali cyfry i litery polskiego alfabetu na płytkach z tworzywa sztucznego. Efekty swojej pracy przywieźli do Ostrowa,

aby przekazać zaprzyjaźnionej placówce przedszkolnej. ZAP-owicze odwiedzili znajdujące się w pobliżu szkoły Publiczne Przedszkole nr 12 „Tęcza”. Spotkali się z dwoma grupami przedszkolaków, w tym z oddziału dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedowidzących, dla których dotyk stanowi dominujący kanał w procesie poznawania świata. ANKA

FOT: ZAP OSTRÓW

4

Uczniowie z ZST w przedszkolu.


15 maja 2018, nr 15(599)

informacje

Nasz Rynek

oStrów rowerowe stacje napraw

Z myślą o rowerzystach

Stacje napraw rowerów posłużą rowerzystom, którzy nie posiadają własnych narzędzi, a którym podczas jazdy przytrafi się awaria pojazdu. - O powstaniu takich punktów rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu, również z członkami stowarzyszenia „Rowerowy Ostrów”. W tym roku realizujemy projekt dotyczący unowocześnienia transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi, na który miasto pozyskało ponad 30 milionów złotych. Jego częścią jest budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą. Namawiamy mieszkańców do przesiadania się z samochodów na rowery, mając na uwadze efekt ekologiczny takiej zmiany. By namawiać skuteczniej, budujemy ścieżki rowerowe, wprowadziliśmy system roweru miejskiego, a teraz chcemy zadbać o to, by rowerzyści mogli na terenie miasta dokonać drobnych napraw swoich pojazdów – wyjaśnia Beata Klimek,

Fot.: archiwum

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na montaż samoobsługowych punktów napraw rowerów. Pięć stacji wyposażonych zostanie m.in. w klucze, wkrętaki, imbusy i pompkę.

W Ostrowie powstaną stacje naprawy do rowerów. prezydent Ostrowa Wielko- wspornikach, a także ruch pedałami przy dokonywaniu polskiego. Wykonawcą tej inwestycji przeglądów czy napraw. Nabędzie firma Ibombo z Lesz- rzędzia będą w niej chronione na, a koszt dostawy i montażu przed warunkami atmosfestacji wyniesie blisko 36 tys. rycznymi czy kradzieżą dzięki zł. Wybranych zostało pięć drzwiczkom na solidnych lokalizacji: ul. Paderewskiego, zawiasach. System ich otwieplac 23 Stycznia, ul. Głogow- rania będzie wykorzystywał ska – Park Kilińskiego, al. monetę - jak przy wózkach Solidarności oraz Centrum sklepowych. - Poza sporą ilością kluczy, Przesiadkowe. Cztery pierwsze zamontowane zostaną wkrętaków, imbusów stacja już w czerwcu. Ostatnia, po wyposażona będzie w ręczną wykonaniu prac budowla- pompkę powietrza z adaptenych przy Centrum Przesiad- rem na wszystkie zawory rowerowe – dodaje Marcin kowym. Konstrukcja stacji umożli- Wieruchowski, dyrektor ANKA wia umieszczenie roweru na MZD.

oStrów 122 miastom grozi zapaść

ostrowa nie ma na liście

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce, grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe. Analizę przeprowadził Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Na liście tej z wielkopolskich miast najwyżej znajduje się Konin - na 25. pozycji i Koło - na 32. pozycji. Z analizy wynika, że miasta te dotknie silna utrata funkcji i niekorzystna sytuacja społeczno - gospodarcza. Na 84. miejscu znalazł się Złotów. W tym przypadku analiza mówi nawet o moc-

no niekorzystnej sytuacji społeczno - gospodarczej. Dalej na liście znajdują się kolejne miasta z naszego województwa: Turek - 103. pozycja, Piła - 107. pozycja, Gniezno - 108. pozycja i Pleszew - 121 pozycja. Według analityków PAN miasta te zagrożone są utratą swojej dotychczasowej funkcji oraz niekorzystną sytuacją społeczno - gospodarczą. Czołówka zagrożonych

miast to: Prudnik, Hajnówka, Bartoszyce, Kętrzyn, Przemyśl, Sanok, Grudziądz, Ostrowiec Świętokrzyski, Jasło, Kraśnik, Jarosław, Chełm, Nysa, Zamość, Zambrów. Co ważne, na tej liście nie ma Ostrowa Wielkopolskiego. Nie oznacza to, że w mieście nie ma nic już do zrobienia, ale to sygnał, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. ANKA

oStrów

Kanalizacja na Ściegiennego Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetargi na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicach: Ściegiennego i Grodzieńskiej. W przypadku tej drugiej, inwestycja związana będzie także z modernizacją nawierzchni. - Na ulicy Grodzieńskiej powstanie około 200-metrowy odcinek nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 centymetrów. Wcześniej jednak wybudowany zostanie kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm - informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Grodzieńska to w większości droga o nawierzchni utwardzonej materiałami mineralnymi, gruzem, żużlem. Fragment stanowi droga gruntowa. - W związku z brakiem prawidłowego odwodnienia istniejąca droga jest w złym stanie technicznym. Po ulewach tworzą się tu zastoiska wody utrudniające poruszanie się użytkownikom drogi - dodaje Marcin Wielruchowski. Kolejna kanalizacja deszczowa budowana będzie przy ulicy Ściegiennego. W tym przypadku przetarg został już rozstrzygnięty. Wpłynęły do niego cztery oferty. Najkorzystniejszą z nich przedstawiła ostrowska firma Melikan. - Na długości 185 metrów powstanie tu kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm. Inwestycja ta kosztować będzie miejski budżet 92.200,76 zł – mówi dyrektor MZD. Mieszkańcy tych ulic nie ukrywają, że są bardzo zadowoleni z tych inwestycji. - Widać, że miasto robi wszystko, by wykonać jak najwięcej prac - mówi jeden z mieszkańców. ANKA

oStrów Paweł rajski w przedszkolu

Starosta czytał najmłodszym bajki Starosta ostrowski poproszony został o przeczytanie dzieciom bajki w ramach przedszkolnej akcji promowania czytelnictwa „W krainie zaczarowanych czytadełek”. Kameralne spotkanie odbyło się w Przedszkolu nr 16 im. Koszałka Opałka w Ostrowie Wielkopolski. Przygotowana przez opiekunki historia bardzo zainteresowała dzieci. Wszystkim

udało się choć na chwilę zatopić w kubańskie, baśniowe wydarzenia z życia hrabiny i księcia. Przedszkolaki z uwagą wysłuchały całej opowieści, chętnie dyskutowały też o jej treści. Na zakończenie każde dziecko otrzymało powiatowy upominek. Dla starosty również przygotowano coś specjalnego, oryginalny dyplom. ANKA

Fot.:archiwum

Starosta ostrowski Paweł Rajski zaprosił przedszkolaki w podróż „Dookoła świata w 80 baśni”. Sześciolatki wysłuchały z uwagą opowieści z Kuby „Syn handlarki węglem”.

Starosta czytał dzieciom bajki.

www.naszrynek.pl

5


z powiatu ODALANÓW

Drogowe inwestycje

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

BETON NA TELEFON 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640 www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów trwają prace inwestycyjne na drogach. W trakcie modernizacji są: ulica Łąkowa i Kościelna w Garkach, ulica Nowa w Odolanowie, ulice Jodłowa i Świerkowa na osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie. Na ukończeniu są prace polegające na położeniu nowych dywaników asfaltowych na drogach po budowie kanalizacji w Uciechowie. Dzięki tak pomyślanej inwestycji na drogach, gdzie kopano kanalizację, nie ma już prawie śladu po wcześniejszych robotach, a mieszkańcy Uciechowa mogą korzystać z kompleksowo odnowionych dróg. JŁ

PSARY

Wielkie sprzątanie Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach zorganizowała zbiórkę śmieci pod hasłem: „Śmieci zbieramy, Psary i gminę wspólnie upiększamy”. W akcji oprócz strażaków ochotników uczestniczyły dzieci ze świetlicy środowiskowej w Psarach. Do akcji włączyła się również młodzież, nie tylko z Psar. Celem zorganizowanej zbiórki było propagowanie i promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Strażacy wspólnie z dziećmi i młodzieżą zbierali śmieci zalegające w rowach, miejscach publicznych oraz w obrębie lasów na terenie Psar. Zebrano kilkadziesiąt worków nieczystości. Wszystkie worki umieszczono w podstawionym przez urząd kontenerze. RB

15 maja 2018, nr 15(599)

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka

Świętowali strażacy

Strażacy z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zebrali się w Gostyczynie na miejsko-gminnych obchodach Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa koncelebrowali: miejscowy proboszcz ks. kan. Michał Pacholczyk oraz kapelan straży ks. kan. Sławomir Nowak. Po nabożeństwie w uroczystym przemarszu, przy dźwiękach Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej udano się na plac przed remizą, gdzie miały miejsce główne uroczystości. Również i tutaj w stronę strażaków padło wiele ciepłych słów, w tym m.in. od burmistrza Bożeny Budzik. - Podczas każdej gminnej uroczystości związanej z obchodami Dnia Strażaka miałam wyjątkową okazję, by podziękować wam wszystkim za całoroczną rzetelną i pełną oddania służbę na rzecz ratowania życia oraz dorobku naszych mieszkańców - mówi Bożena Budzik. - Jestem bowiem i pozostanę wam wdzięczna przede wszystkim za codzienną gotowość do stawiania czoła wszelkiemu zagrożeniu, za męstwo, ofi arność oraz empatię, poprzez które usta-

FOT.: ALEKSANDER LIEBERT

www.naszrynek.pl

W Gostyczynie świętowali strażacy. wiacie się w roli służebnej i Boczkowa, w imieniu wobec nieszczęść drugiego ich prezesów i zarządów, człowieka. Wdzięczna je- jak i w imieniu Zarządu stem również za altruizm, Miejsko-Gminnego oraz honor oraz braterstwo, w imieniu komendanta, dzięki którym zbudowali- jak i w imieniu własnym ście wielki i niepodważalny najlepiej, najserdeczniej, szczerze i prawdziwie poautorytet osoby strażaka. Strażacy nie zapomnieli, kłonić się i podziękować aby w ostatnich obchodach burmistrz Bożenie Budzik z udziałem burmistrz Bo- za całe dobro, które uczyżeny Budzik uhonorować niła na rzecz bezpieczeńlata wzajemnej współpracy. stwa mieszkańców naPoza kwiatami wręczyli tak- szej gminy poprzez swoją że niecodzienny upominek przychylność, życzliwość i - podziękowanie w formie akceptację potrzeb i oczemodelu wozu strażackiego. kiwań strażackiej braci - Druhny i druhowie, dziękował prezes Zarządu chcę w waszym imieniu, Oddziału Miejsko-Gminw imieniu poszczególnych nego ZOSP RP w Nowych jednostek OSP z Gosty- Skalmierzycach a zarazem czyny, Śmiłowa, Skal- sekretarz Gminy i Miasta mierzyc, Ociąża, Biskupic Zdzisław Mielczarek. Ołobocznych, Strzegowy ANKA

POWIAT OSTROWSKI Inwestycja w gminie Przygodzice

Nowoczesne boisko

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, tenisa, siatkówki i koszykówki powstaje przy SP w Wysocku Małym. Obiekt w Szkole Podstawowej w Wysocku Małym ma służyć nie tylko rozwojowi kultury fizycznej, ale też być miejscem, gdzie spotykają się dzieci i młodzież. - Boisko posiada sztuczną murawę, stąd będzie ono wielofunkcyjne nie tylko w zakresie różnych dyscyplin, ale i kalendarza - mówi Krzysztof Rasiak, wójt

Przygodzic. Z kolei dyrektor szkoły -Irena Dymarczyk - zapewnia o potrzebie jego budowy, bo stworzy nowe możliwości dla placówki. Uważa też, że jest to wymóg współczesności. Do szkoły w Wysocku Małym uczęszcza 242 uczniów i przedszkolaków, a w miejscowym klubie uczniowskim trenuje

kilkudziesięciu młodych zawodników. Wartość całego zadania to ponad 850 tys. złotych. - Zakończenie prac planowane jest na koniec maja br. - dodaje wójt Przygodzic. Samorząd gminy wystąpił także o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. TW

POWIAT OSTROWSKI Pakiet z bocianem

Spacer po Dolinie Baryczy Hotel „Górecznik” w Przygodzicach kusi przyjezdnych pakietem bocianoluba. Na miłośników przyrody korzystających z hotelu czeka nocleg ze śniadaniem i spacer po Dolinie Baryczy. Jak mówi „górecznikowy” specjalista do spraw marketingu Tomasz Wojciechowski, bociany szczególnie upodobały sobie tę wieś, zaś ludzie pokochali bociany. Uważa on, że ludzie mogą się od nich wiele nauczyć, choćby miłości, której bociany się nie wstydzą. - Jaj pilnują jak oka w

głowie. Ile razy wracają do domu, tyle razy się witają, radośnie klekocąc. Czasem zdarzy się młody, co nie chce wyfrunąć z gniazda. Jak u ludzi. Wtedy rodzice przestają mu znosić jedzenie. Wokół gniazda roznosi się lament. W końcu młody rozpościera skrzydła i zaczyna lot - zauważa. Pierwsze bociany przylatują do Polski w ostatniej dekadzie marca, a reszta w kwietniu. TW

FOT. TOMASZ WOJTASIK

6

Zoo na Góreczniku cieszy się dużym zainteresowaniem.


15 maja 2018, nr 15(599)

informacje

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Uroczystości religijno - patriotyczne

SIEROSZEWICE

Biskup w Wielowsi

Spotkanie z sybirakiem

Ks. biskup Edward Janiak dokonał konsekracji ołtarza głównego, poświęcił ołtarz św. Wawrzyńca, obraz Świętej Rodziny i nowe witraże, a także udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W homilii, zwracając się do młodzieży mającej przyjąć sakrament bierzmowania podkreślał, że jedną ze sprawdzonych dróg prowadzących do Pana Boga jest służba drugiemu człowiekowi. - Nie ma innej drogi do Boga, jak okazywanie miłości drugiemu człowiekowi. Kto nie kocha ludzi, nie kocha Pana Boga, kto gardzi ludźmi, daleki jest od Boga. Pamiętajcie także o modlitwie i sakramentach świętych, żeby nie stracić wiary – zachęcał kaznodzieja. Biskup Edward zauważył ofiarność parafian, ich determinację w upiększaniu świątyni, wspomaganie tego dzieła duchowo i materialnie. Podziękował proboszczowi za troskę o świątynię i ustanowił

Fot.: ARCHIWUM

Biskup kaliski Edward Janiak uczestniczył w uroczystościach religijno - patriotycznych w Wielowsi.

Biskup poświęcił pomnik Żołnierzy Wyklętych. ks. Piotra Kuświka kano- który wyraził radość, że w nikiem honorowym Kapituły Wielowsi powstał pomnik poświęcony bohaterom podKatedralnej w Kaliszu. - Druga część spotkania ziemia. - Jest to taka sprawiedliodbyła się przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych, gdzie wość historyczna – powieks. biskupa, gości i miesz- dział Ryszard Boduch. Ks. biskup Edward Janiak kańców Wielowsi powitał radny Anatol Piaskowski, poświęcił urnę z ziemią z który opowiedział o okolicz- kwatery na Łączce z cmennościach powstania tego po- tarza Powązkowskiego w mnika. W swoim wystąpieniu Warszawie. Wielowieś jest poseł Tomasz Ławniczak trzecią miejscowością w Polprzypomniał los żołnierzy sce posiadającą taką urnę. wyklętych, wskazując na kon- Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty pod kretne przykłady. Głos zabrał też zastępca Pomnikiem Żołnierzy Wywójta gminy Sieroszewice, klętych. EK

POWIAT OSTROWSKI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wojciech Gózdź w finale

Wojciech Gózdź, uczeń klasy VI SP w Tarchałach Wielkich zakwalifikował się do finału krajowego OTWP. Jest to turniej, który odbywa się od 1977 roku i polega na opanowaniu bardzo rozległego materiału związanego z pożarnictwem i wszystkiego, co jest z nim powiązane. Wojtek swoją przygodę z tym turniejem rozpoczął będąc uczniem klasy IV i to troszeczkę przez przypadek, ponieważ jak powiedział jego nauczyciel techniki: ,,nie miałem kogo wytypować”. Wojtek z roku na rok wspinał się na wyższe szczeble turnieju. W 2016 roku w elimina-

cjach wojewódzkich zajął 3. miejsce, a w 2017 roku na tych samych eliminacjach zajął już 2. miejsce i tym samym dostał przepustkę do finału centralnego, który odbył się w Wieliczce. Tam Wojtkowi udało się zakwalifikować do pierwszej dziesiątki. W tym roku Wojciech Gózdź będzie reprezentował gminę Odolanów, powiat ostrowski i województwo wielkopolskie w finale krajowym OTWP, który odbędzie się w Świ-

dwinie (województwo zachodniopomorskie). Swoje sukcesy Wojtek w dużej części zawdzięcza rodzicom, a w szczególności mamie, która wiele czasu i energii poświęca na pomaganie synowi w przygotowaniach do turnieju. Osiąganie takich wyników wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Wojtek wiele godzin poświęca na naukę i przygotowania do turnieju a mimo to nie koliduje to z jego bardzo dobrymi wynikami w nauce. ANKA

www.naszrynek.pl

7

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach odbyło się spotkanie z okazji 78. rocznicy deportacji Narodu Polskiego ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem honorowym spotkania był Józef Kuźmiak. Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Donata Nentwich. W spotkaniu uczestniczyli: poseł Tomasz Ławniczak, zastępca wójta gminy Sieroszewice Ryszard Boduch, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, radni: Bernadeta Biała i Jerzy Kowalski, ks. kanonik Damian Hołoś, proboszcz parafii w Latowicach, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz młodzież. Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum pod kierunkiem nauczycielek: Violetty Nowickiej i Doroty Grzeszczyk-Wielebińskiej. O Polakach represjonowanych na Syberii opowiadał świadek tych wydarzeń sybirak Józef Kuźmiak z Latowic. Wskazywał, że ludzie byli przewożeni na wschód w bydlęcych wagonach, a ciała osób zmarłych w drodze z głodu i zimna pozostawiano wzdłuż torów kolejowych. Mówił też o życiu w obozach, w których zesłani w okropnych warunkach klimatycznych i bytowych musieli podjąć wyniszczającą pracę. Dodał, że w gminie Sieroszewice osiedliło się pięć rodzin sybiraków. W swoim wystąpieniu poseł Tomasz Ławniczak, odnosząc się do tej bolesnej historii podkreślał, że deportacja na wschód nie opisywana przez dziesiątki lat miała bardzo dramatyczny przebieg. Dziękował panu Józefowi za to, że dzięki niemu młode pokolenia mogą poznać prawdziwą historię Polaków. EK

POWIAT OSTROWSKI Ludwików na błysk

Mieszkańcy sprzątali swoją wieś Grupa mieszkańców Ludwikowa przykładnie posprzątała swoją wieś. Akcja odbyła się po raz trzeci, a okazją był Dzień Ziemi. inicjatorka przedsięwzięcia, sołtys Iwona Król. Dodaje też, że akcja ma wymiar edukacyjny - promuje postawy proekologiczne w społeczeństwie. Zachęca do podobnych działań innych sołtysów oraz mieszkańców, licząc, że w przyszłości do nielicznej grupy dołączą kolejni. Iwona Król dodaje też, że powinni się wstydzić Ci, którzy śmiecą. TW

Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Wielkopolskich Firma od 60 lat specjalizuje się w produkcji wyrobów z metalu. Zajmujemy się produkcją:

Fot.: ARCHIWUM

W lesie przy wjeździe do Ludwikowa, w tamtejszym przydrożnym rowie i leśnym parkingu ochotnicy zebrali 12 opon, 10 worków z plastikowymi butelkami, 5 worków ze szkłem, 3 worki z innymi odpadami. - Zależy nam, aby teren wokół nas był przyjazny dla mieszkańców i środowiska, a miejsce naszego zamieszkania było czyste - mówi

Mieszkańcy sami sprzątali swoją wieś.

- łączników budowlanych, łączników do drewna, zawiesia karton-gips, elementów ogrodowych i akcesoria meblowych, - wykonujemy również usługi cynkowania galwanicznego. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji.

ul. Lotnicza 24-26, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 736-44-47, 62 736-44-48


8

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 kwietnia 2018, nr 15(599)

Wiadomości sportowe SPORT

Siatkarze Salosu ze srebrnymi medalami

Ziętek Team znów z medalami

Siatkarze Salosu Ostrów zajęli drugie miejsce na XXIX Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które odbyły się w Krakowie. FOT. UM OSTRÓW

Drużyna siatkarzy Salosu Ostrów. XXIX Światowe Igrzyska stawowych zawodników naMłodzieży Salezjańskiej to bawiło się kontuzji. Środkowy impreza, która zgromadziła Michał Kołodziejczyk do ponad 1600 zawodników, końca turnieju nie mógł już ponad 60 drużyn: z Austrii, wystąpić, a kapitan drużyny, Białorusi, Belgii, Brazylii, przyjmujący Mateusz KoRepubliki Środkowo Afrykań- walski,- musiał grać bardzo skiej, Chorwacji, Czech, Nie- zachowawczo z drużyną z Łomiec, Węgier, Włoch, Litwy, dzi, a w dwóch kolejnych spoMołdawii, Polski, Portugalii, tkaniach praktycznie był tylko Rosji, Słowacji, Słowenii Hisz- zawodnikiem rezerwowym. Następne trzy mecze ostropanii, Syrii, Tanzanii, Ukrainy wianie rozegrali z drużynami: i Zambii. Kolejny raz na imprezie ran- z Łodzi, Krakowa i Kazincgi światowej bardzo dobrze barcika z Węgier. W tym zaprezentowali się siatkarze momencie tabela rozgrywek Salosu Ostrów prowadzeni ułożyła się w ten sposób, że przez trenerów Macieja No- aby awansować do finału waka i Mariusza Nowaka. ostrowianie musieli pokonać Najpierw rozgrywane były każdego z rywali 2:0. Pierwszy mecz z drużyną z mecze każdy z każdym. W trzy dni ostrowska drużyna Łodzi Salos wygrał 2:1. Niemusiała sześć razy stawać na stety, w tym momencie taparkiecie. Rozgrywki wstępne kie rozstrzygnięcie, dawało prowadziły do wyłonienia możliwość gry tylko o trzecie drużyn, które w ostatnim dniu miejsce. Ale to nie był koniec zmagań zmierzyły się w walce niespodzianek w tym dniu, o pierwsze i trzecie miejsce. bo nieoczekiwanie łodzianie Otwarcie turnieju nie było po urwali seta zespołowi z Płocmyśli drużyny z Ostrowa. Po ka, a to dało możliwość gry ciekawym spotkaniu gracze w finale o pierwsze miejsce Salosu ulegli 1:2 drużynie z siatkarzom z Ostrowa. W pojedynku o pierwsze Jalowki - Litwa. W kolejnym dniu ostrowianie rywalizowali miejsce ostrowianie przegrali z silnymi drużynami z Ostródy z ekipą z Litwy 1:2. Ostateczi Płocka. Dość niespodziewa- nie Salos Ostrów Wielkopolski nie Salos pokonał obie ekipy w turnieju zajął drugie miejw stosunku 2:0. To oznaczało, sce, które zważając na poziom że z teoretycznie najsilniej- pozostałych drużyn, jest barszymi drużynami drużyna z dzo dobrym wynikiem. Ostrowa rozegrała już swoje ANKA mecze. Niestety, dwóch pod-

SKŁAD DRUŻYNY SALOSU: Zawodnicy: Mikołaj Zawadzki, Szymon Majtas, Hubert Furmankiewicz, Mateusz Kowalski, Krystian Kaczocha, Jakub Urban, Michał Kołodziejczyk, Michał Niełacny, Mikołaj Pastucha, Stanisław Janczewski, Marcin Lisik, Dawid Jędraszczyk. Trenerzy: Mariusz Nowak, Maciej Nowak.

Kolejne krążki, w dodatku złote, dołożyli do bogatej kolekcji zawodnicy KS Ziętek Team. Tym razem na najwyższym stopniu podium stawali podczas odbywających się w Mysiadle Mistrzostw Polski kadetów w formule kick light. W zawodach uczestniczyło ponad 530 zawodników z 74 klubów z całej Polski. Nie zabrakło w tym gronie licznej, osiemnastoosobowej reprezentacji kaliskiego klubu Ziętek Team. - Wcześniej udany debiut w tej rangi imprezie i w tej formule odnotowali nasi juniorzy oraz seniorzy, tym razem równie znakomicie spisali się kadeci, zdobywając aż cztery złote medale - podkreśla trener Mariusz Ziętek. Tytuły mistrzów Polski, z kompletem czterech zwycięstw na koncie, wywalczyli kadeci młodsi: Mateusz Pędziwiatr (-32 kg) i Kacper Synoradzki (-37 kg), który otrzymał też wyróżnienie dla najlepszego kadeta młodszego. KZ

KOLARSTWO

Czeskie podium Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy KTK Kalisz w torowym Grand Prix Czech. Na podium stawali Mateusz Jakubasz i Dawid Bielak. Rozegrane w czeskim Prościejowie zawody z udziałem reprezentantów piętnastu państw zaliczane były do UCI Europe Tour, cyklu drugiej klasy Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Bardzo dobrze zaprezentował się Mateusz Jakubasz z KTK Kalisz, który w omnium juniorów sklasyfikowany został na trzecim miejscu. Jego klubowi koledzy zajęli nieco dalsze lokaty. Jakub Bielak był ósmy, Mieszko Jaśkiewicz dwunasty, a Adam Długaś szesnasty. Dwukrotnie trzynaste miejsce zajmowała Julia Kowalska - w wyścigu punktowym i scratchu elity kobiet oraz juniorek. Ponadto osiemnasta w ściganiu „na kreskę” była Wiktoria Polak. Rywalizację w medisonie obie zawodniczki KTK ukończyły na szóstej pozycji. Bezkonkurencyjny w wyścigu punktowym juniorów okazał się Mateusz Jakubasz. KZ

KOSZYKÓWKA Bezlitosne Vive

Zakończyli sezon

W drugim pojedynku szczypiorniści Energi MKS Kalisz ulegli na wyjeździe ekipie PGE Vive Kielce 22:43. Tym samym kaliszanie zakończyli debiutancki sezon w PGNiG Superlidze.

FOT.: ANNA BENICEWICZ-MIAZGA

SIATKÓWKA Sukces siatkarzy

Gracze z Kalisza zakończyli bardzo udany sezon. W początkowej fazie re- Wałachem zrobiły swoje. Za są mianem największej rewanżowego starcia z mi- to gospodarze rozkręcali się welacji rozgrywek. Zespół, strzem Polski kaliszanie coraz bardziej. Szalejący na który miał być dostarczyprezentowali się całkiem rozegraniu Karol Bielec- cielem punktów, awansował nieźle. Do dwunastej minu- ki, Aleks Dujszebajew i do ćwierćfinału fazy playty prowadzili z kielczanami Michał Jurecki byli nie do -off. Aż dwóch zawodników wyrównany pojedynek - w zatrzymania, zdobywając w MKS-u wybranych zostapiątej objęli nawet prowa- sumie 24 gole. Ostatecznie ło najlepszymi graczami dzenie 3:2, a do bramki Vive wygrało 43:22. miesiąca: Michał Drej w - To była dla nas dobra styczniu, a w kwietniu Łustrzeżonej przez młodziutkiego Miłosza Wałacha lekcja. Bardzo się cieszymy, kasz Zakreta, który swoją trafiali wówczas Kiryl że mieliśmy okazję zagrać nagrodę w postaci markoKniaziew i Kamil Adam- z takiej klasy zespołem, ale wego zegarka ufundowaski. W siódmej minucie ten mecz był także nagro- nego przez Balticus Polska, gospodarze doprowadzili dą za cały sezon. Na ko- odebrał przed wtorkowym do wyrównania (7:7) i wła- niec rozgrywek zajmiemy meczem z Vive. Z kolei Kiryl ściwie na tym etapie gracze siódme miejsce, z którego Kniaziew z dorobkiem 154 Energi MKS stracili kontakt cieszymy się tak, jak kiel- goli zajmuje drugie miejsce z przeciwnikiem. Wystar- czanie będą się prawdopo- w klasyfikacji strzelców czyło kilka składnych akcji i dobnie cieszyć z mistrzo- PGNiG Superligi grupy popodopieczni Tałanta Duj- stwa Polski – stwierdził marańczowej i piąte w zeszebajewa błyskawicznie po meczu Paweł Rusek, stawieniu ogólnym. odskoczyli na pięć bramek trener Energi MKS Kalisz. Kielczanie w półfinale - Przed rozgrywkami zmierzą się z Azotami Pu(12:7). Niemoc kaliszan przerwał na moment Mi- chcieliśmy wyprzedzić w ławy. Wcześniej jednak, bo chał Drej, zdobywając tabeli dwa, może trzy ze- już w najbliższą niedzielę ósmą bramkę, a w miejsce społy, a kończymy sezon w obie drużyny spotkają się Łukasza Zakrety między najlepszej ósemce. Kończy- w finale Pucharu Polski. słupkami pojawił się Filip my go porażką, ale przecież A gdzie? W Kaliszu, bo to Jarosz, ale i to niewiele zagraliśmy z najlepszym właśnie nasze miasto będzie pomogło, bo dobra obrona i zespołem Ligi Mistrzów gospodarzem zmagań o to szybkie kontry kielczan oka- sprzed dwóch lat. Dosta- cenne trofeum, i to zarówzały się zabójcze. Ostatnie liśmy solidną lekcję piłki no w kategorii pań jak i trafienie dla ekipy z Kalisza ręcznej, ale wierzę, że to mężczyzn. w pierwszej odsłonie spo- będzie procentowało w - Serdecznie zapraszam tkania zdobył efektownym następnych latach – do- wszystkich kibiców do karzutem z drugiej linii Mi- dał Michał Czerwiński, liskiej Areny. Myślę, że nie chał Czerwiński. Była skrzydłowy kaliskiej ekipy. tylko dla fanów naszego Dla kaliszan był to ostat- zespołu będzie to wielkie wtedy 21. minuta, a dorobek gości liczył dziesięć bramek. ni mecz debiutanckiego święto piłki ręcznej. WieMiejscowi mieli ich pięt- sezonu w PGNiG Superli- rzę, że hala znów zapełni naście, a z upływem czasu dze. Mimo to, podopieczni się do ostatniego miejsca przybywało kolejnych. Do trenera Ruska mogą być z – dodaje szkoleniowiec kaszatni schodzili prowadząc siebie dumni, bo określani liskiego beniaminka. KZ 22:10. PODSUMOWANIE Po powrocie na parkiet niewiele się zmieniło. Gra PGE VIVE – Energa MKS 43:22 (22:10) kaliszan wyraźnie się nie kleiła. Błędy w ataku, sporo MKS: Zakreta, Jarosz – Kniaziew 5, Wojdak 3, strat, rzuty obok bramki Adamski 3, Drej 3, Bałwas 3, Kwiatkowski 2, lub przegrane pojedynki z Grozdek 1, Czerwiński 1, Krytski 1, Adamczak, doskonale spisującym się między słupkami Miłoszem Klopsteg, Kobusiński, Misiejuk.


15 maja 2018, nr 15(599)

Nasz Rynek

KoszyKówKa BM slam stal prowadzi 2:0

Rozpuścili Cukier

9

PiłKa NożNa Centra - KKs Kalisz 1:1

Podział punktów w ostrowie Przewaga nad rywalem to nie wszystko, bo do zwycięstwa potrzebne są gole, a ten padł tylko jeden, choć sytuacji bramkowych mieli „trójkolorowi” przynajmniej kilka. Ostrowianie wykorzystali jedną z niewielu i bez wątpienia mają powody do zadowolenia.

Fot.: karina zachara

Kibice BM Slam Stal w obu meczach z Polskim Cukrem Toruń spisali się na medal - złoty. szem jeden na jeden i go Rajković, trener BM Slam nie podwajaliśmy, gdyż Stal. – Chcemy rozpocząć pilnowaliśmy graczy obwo- jak najlepiej to spotkanie, dowych grożących rzutami by pokazać rywalowi, że za trzy - mówi Emil Rajko- jesteśmy zdeterminowani vić. - Trzeba przyznać, że i będziemy bić się o każdą Polski Cukier rozegrał bar- piłkę. dzo dobry mecz. My jednak Ostrowianie dobrze rozdaliśmy z siebie wszystko, poczęli to spotkanie, ale to wygraliśmy walkę na tabli- torunianie prowadzili po cach i prowadzimy 1:0. Ale pierwszej kwarcie 22:14. W to dopiero pierwszy mały drugiej odsłonie koszykakroczek ku finałowi. rze Stali nie tylko odrobili Koszykarze BM Slam Stal straty, ale nawet wyszli na po pierwszym zwycięstwie w prowadzenie 40:39. Gdy półfinale z Polskim Cukrem w 26. minucie podopieczni Toruń 82:76 nie świętowa- Emila Rajkovića prowali. Wszyscy zdawali sobie dzili już różnicą dziesięciu sprawę, że to był dopiero punktów - 56:46 - wydawało pierwszy, malutki kroczek się, że mają ten mecz pod w kierunku upragnionego kontrolą. Niestety, rywale finału. wrócili do gry. Przez całą - Wygraliśmy ważny, czwartą kwartę trwała już pierwszy pojedynek tej wymiana ciosu za cios. Na rywalizacji i dzięki temu boisku „szalał” DJ Newbill, zyskaliśmy jeszcze więcej który zdobył aż 34 punkty. pewności siebie – mówi To właśnie do tego gracza Mateusz Kostrzewski, ko- trafiła piłka w ostatniej akszykarz BM Slam Stal. – Ale cji meczu, gdy gospodarze wychodząc na parkiet w prowadzili 82:81. Został on drugim meczu, podejdziemy jednak zablokowany przy do niego jakby wynik był 0:0. rzucie za trzy punkty przez Także trener BM Slam nie Marca Cartera i druga ukrywał, że mocno pracował wygrana stała się faktem. nad przygotowaniem odpo- Trener Polskiego Cukru po wiedniej taktyki. meczu był wściekły, gdyż - D o c e n i a m y k l a s ę jego zdaniem DJ Newbill przeciwnika i na pewno był faulowany i jego drużywyjdziemy na to drugie nie należały się trzy rzuty spotkanie bardzo mocno wolne. Jednak sędziowie skoncentrowani – zapew- nie dopatrzyli się przewiniał przed meczem Emil nienia. BIN

Gracze Centry ambitnie walczyli, ale z drużyną KKS-u zdołali tylko zremisować. Ten mecz podopieczni Piotra Morawskiego powinni byli wygrać. Nic więc dziwnego, że opuszczali murawę z poczuciem sporego niedosytu. W przeciwieństwie do niżej notowanych rywali, którym remis smakował niemal jak wygrana. Od pierwszych minut piątkowego spotkania zespół KKS-u zdecydowanie dominował nad rywalem. Już w pierwszej połowie okazji bramkowych było sporo. Wydawało się, że gol wisi w powietrzu, choćby po dośrodkowaniach Patryka Palata czy Dominika Domagalskiego, kiedy do piłki sięgał Rafał Jankowski. Niestety, za każdym razem

brakowało wykończenia, a czujny w bramce Centry Szymon Maj też nie ułatwiał przyjezdnym zadania. Zwrot w meczowym scenariuszu nastąpił dopiero w 59. minucie. Z lewego skrzydła zacentrował futbolówkę Patryk Kieliba, a dobrze ustawiony w polu karnym Jankowski tym razem dopiął swego i uderzeniem głową z bliskiej odległości ulokował piłkę w bramce. W kolejnych minutach „trójkolorowi” nie zwalniali tempa, starając się zwiększyć przewagę. Niestety, mimo iż podobnie jak w pierwszej połowie sytuacji ku temu nie brakowało, dorobek bramkowy tkwił w miejscu. W dodatku gospodarze nie

Derby dla ostrovii

Żużlowcy Ostrovii pokonali w Poznaniu miejscowy Iveston PSŻ 49:41. Najwięcej punktów dla ostrowian zdobył Nicola Klindt - 14.

Podsumowanie BM Slam Stal Ostrów - Polski Cukier Toruń 82:76 (17:17, 24:24, 24:21, 17:14)

bm slam stal: Marković 19, Kostrzewski 13, Johnson 12, Holt 9, Carter 9, Chyliński 8, Łukasiak 4, Surmacz 3, Łapeta 3, Skifić 2, Majewski 0, Ochońko 0. BM Slam – Toruń 82:81 (14:22, 26:17, 22:21, 20:21)

bm slam stal: Kostrzewski 23, Carter 21, Łapeta 9, Johnson 8, Holt 8, Skifić 7, Majewski 3, Łukasiak 2, Marković 1, Chyliński 0, Ochońko 0, Surmacz 0.

składali broni, a ich konsekwencja w końcu została nagrodzona. Wystarczył jeden stały fragment gry. Na niespełna dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem Marcin Wendzel – notabene były piłkarz KKS-u i Calisii - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, precyzyjną „główką” pokonał Cezarego Osucha. Więcej goli kibice już nie ujrzeli. Mecz zakończył się remisem. - Mieliśmy o wiele więcej sytuacji niż Centra, która jednak wykorzystała rzut rożny i tyle. Nie zdołaliśmy na to odpowiedzieć i niestety, tracimy dwa punkty. Jesteśmy źli, przede wszystkim na siebie - skomentował trener KKS-u Piotr Morawski. KZ

żużel Psż Poznań - ostrovia 41:49

Fot.:archiwum

W rundzie zasadniczej ostrowianie wygrali dwa razy z Polskim Cukrem Toruń. Jednak wszyscy gracze z Ostrowa podkreślali, że tamte dwa zwycięstwa to już historia, a w play off walka zaczyna się od nowa i każda z drużyn ma czystą kartę. - Wiemy jedno, solidnie przygotowywaliśmy się do tych spotkań i będziemy bić się, by wywalczyć awans do wielkiego finału - mówił przed spotkaniami w Ostrowie koszykarz BM Slam, Marc Carter. Pierwszy mecz z Polskim Cukrem rozpoczął się od prowadzenia gości 6:0. Gracze z Ostrowa długo nie mogli trafić do kosza. Pierwsze punkty zdobył po ponad czterech minutach gry z rzutów wolnych Jure Skifić. Od tego momentu akcje ostrowian stawały się coraz płynniejsze. Na pierwsze prowadzenie podopieczni Emila Rajkovića wyszli w 8 minucie po trafieniu Szymona Łukasiaka 14:13. Pierwsza kwarta zakończyła się remisem 17:17. Druga również była bardzo wyrównana i po 20 minutach na tablicy był remis 41:41. Po zmianie stron powoli zaczęła zarysowywać się przewaga gospodarzy, którzy znacznie poprawili obronę. W 29. minucie Stal prowadziła 65:62 i takim wynikiem zakończyła się trzecia odsłona. W ostatnich dziesięciu minutach goście coraz częściej pudłowali. Spowodowane+ to było dobrą obroną ostrowian oraz coraz większym zmęczeniem torunian. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną BM Slam 82:76. Warto dodać, że gracze z ławki BM Slam zdobyli aż 57 punktów, gdy tymczasem zmiennicy Polskiego Cukru ledwie 18. To najlepiej świadczy o sile składu, jaki ma do dyspozycji trener Stali. Dla gości najwięcej punktów zdobył środkowy Cheikh Moodj - 27. Nie oznacza to wcale, że gracz ten zagrał tak rewelacyjne zawody. To były koszty, które trzeba było zapłacić, by zatrzymać graczy z Torunia rzucających za trzy: Łukasza Wiśniewskiego 9 punktów, Aarona Cela - 4 punkty, Karola Gruszeckiego - 3 punkty, Bartosza Diduszko - 2 punkty. - Pozwalaliśmy grać centrowi z Torunia pod ko-

www.naszrynek.pl

Fot.: ryszard binczak

Dwa zwycięstwa mają w półfinale play off na swoim koncie koszykarze BM Slam Stal. Ostrowianie pokonali Polski Cukier 82:76 i 82:81.

sport

Mecz rozpoczął się fantastycznie dla gospodarzy, którzy pierwszy bieg wygrali pewnie 5:1. Żuż-

lowcy z Poznania długo się jednak nie cieszyli z prowadzenia. Kolejne dwie gonitwy wygrali podwójnie

żużlowcy z Ostrowa i wyszli na prowadzenie 11:7. Zawodnicy z Poznania odpowiedzili wygraną 4:2, ale za moment ostrowianie znów zaliczyli wygraną 5:1. Trzy punkty do mety przywiózł Bjarne pedersen, a dwa ,,oczka’’ dorzucił Patryk Dolny. Po ośmiu biegach przewaga zawodników Ostrovii wzrozła już do dziesięciu punktów - 29:19, a po trzynastu biegach było już wiadomo, że komplet punktów pojedzie do Ostrowa, gdyż ostrowianie prowadzili 45:33. ANKA


10

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 maja 2018, nr 15(599)

OStRów współpraca Aresztu Śledczego z RZZO trwa już rok

Skazani pracują w RZZO

Działania kadry aresztu na rzecz aktywizacji skazanych poprzez ich zatrudnienie realizowane są w duchu rządowego programu „Praca dla więźniów”. 22 maja 2017 roku w siedzibie Aresztu Śledczego podpisana została umowa o zatrudnieniu skazanych. W imieniu spółki RZZO umowę podpisał prezes Andrzej Strykowski, a areszt reprezentował dyrektor kpt. Waldemar Zaremba. - Praca daje tym osobom możliwość produktywnego spędzenia czasu, a nam pozwala uzupełnić obsadę stanowisk na instalacji mówi Andrzej Strykowski, prezes RZZO. - Współpracujemy już rok i muszę stwierdzić, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast kierownik działu gospodarki odpadami RZZO Kinga Wieczorek - Nowicka podkreśla, że osoby z Aresztu Śledczego w Ostrowie codziennie udowadniają swoim zaangażowaniem, jak warto-

ściowa jest jakość pracy w trudnych warunkach. - Aresztanci pracują głównie w kabinach sortowniczych, przy ręcznej segregacji odpadów. Wstępnie oczyszczają strumień odpadów z przedmiotów tarasujących oraz odzyskują surowce wtórne - mówi Kinga Wieczorek Nowicka. Obecnie do pracy w RZZO skierowanych zostało trzynastu osadzonych, ale jak twierdzi Renata Schubert, kierownik działu administracji RZZO, która jest odpowiedzialna za zatrudnianie aresztantów, umowa przewiduje pracę do siedemnastu osób. - Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się zatrudnić kolejne osoby z aresztu, gdyż takie są potrzeby RZZO - mówi Renata Schubert. – Osadzeni wypełniają nam lukę na rynku pracy, gdyż w tej chwili brakuje chętnych do pracy na stanowisku pakowacza- sortowacza. Aresztanci zajmują te naj-

Fot.: ryszard binczak

Fot.: archiwum

Aresztanci porządkują tereny zielone.

ze znalezieniem ludzi do pracy, to należy wyjść jej naprzeciw. Dziś z perspektywy rocznej współpracy mogę stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja, korzystna dla dla obu stron. Zaczynaliśmy od zatrudnienia dziesięciu skazanych, ale będziemy je zwiększać. Chciałbym podkreślić, że spółka RZZO mocno uczestniczy w procesie resocjalizacji. Spółka wspiera nas w nadzorowaniu tych pracowników, by czasem któryś ze skazanych nie wpadł na pomysł ucieczki. Aby naszą współpracę stale udoskonalać, często się spotykamy i wymieniamy doświadczenia.

trudniejsze stanowiska na linii sortowniczej. Ppor. Michał Łuczkanin, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie, nie ukrywa, że już od dłuższego czasu pracownicy aresztu aktywnie działają, by jak najwięcej skazanych mogło podjąć pracę. Mieszkańcy Ostrowa nie muszą się obawiać, że w RZZO pracują groźni przestępcy. Do pracy trafiają tam skazani, którzy mają stosunkowo krótkie wyroki i nie są niebezpieczni. - Do pracy takiej jak ta w RZZO trafiają tylko osoby, które mogą opuszczać zakład karny - mówi ppor. Michał Łuczkanin.

Kpt. Waldemar Zaremba, dyrektor Aresztu Śledczego. Muszę przyznać, że jest to spółka, z którą pracuje się nam znakomicie. Aresztanci nie pracują dla RZZO za darmo. Otrzymują wynagrodzenie, które nie tylko trafia na ich konto, ale także jest podstawą odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu czas aresztowania w przypadku tych

Współpracę ze spółką RZZO bardzo sobie ceni dyrektor Aresztu Śledczego, kpt. Waldemar Zaremba. - Z propozycją zatrudnienia w RZZO osób pozbawionych wolności wystąpił prezes Andrzej Strykowski - mówi kpt. Waldemar Zaremba. - Uznałem, że skoro spółka RZZO ma problemy

Fot.: archiwum

Od maja 2017 roku w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów pracują skazani z Aresztu Śledczego w Ostrowie. Obecnie spółka zatrudnia trzynaście osób.

Areszt wysyła skazanych także do prac w mieście. osób jest zaliczany przez ZUS do okresów składkowych, uwzględnianych w chwili np. nabycia praw emerytalnych. - Dla nas bardzo ważny jest fakt, że zatrudniamy osadzonych za płacę minimalną, a dodatkowo otrzymujemy jeszcze refundację w wysokości 35 proc. z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych mówi Andrzej Strykowski. - Współpraca ta jest więc także opłacalna dla nas z ekonomicznego punktu widzenia. Swojego zadowolenia nie kryje Marcin Mistczyk, osadzony, który pracuje w RZZO. - Bardzo się cieszę, że mam pracę - mówi. -Dzięki temu znacznie szybciej ucieka mi czas spędzany w areszcie, a dodatkowo zarabiam pieniądze. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Muszę także przyznać, że bardzo dobrze nas osadzonych przyjęli pracownicy z RZZO. Nikt nie dał nam odczuć, że

Fot.: archiwum

Fot.: archiwum

Osoby odbywające karę bardzo chętnie podejmują pracę.

Skazani pracują na linii sortowniczej RZZO.

jesteśmy aresztowanymi. Zdarzają się takie przypadki, że skazani po odbyciu kary pozbawienia wolności otrzymują pracę w firmie, w której wcześniej pracowali jako osadzeni. - Zatrudniliśmy dwie osoby, które po opuszczen i u ar esztu chci ały podjąć u nas pracę - mówi prezes RZZO. - Jeden z nich nadal pracuje. Nie wykluczamy jednak, że jak kolejni będą opuszczali areszt, to otrzymają od nas propozycję zatrudnienia. Spółka RZZO jest zadowolona z sumienności, z jaką aresztanci wykonują swoje obowiązki. - Jesteśmy otwarci na tego typu rozwiązania, wierząc, że ten sposób przyczyni się do poprawy efektywności pracy zakładu i uzyskiwania coraz to lepszych standardów środowiskowych - dodaje Andrzej Strykowski. - Zarząd spółki perspektywicznie patrzy na dalszą współpracę. ANKA


15 maja 2018, nr 15(599)

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

ELEKTRYK(niskie prądy) Firma PW FLORTECH z Kalisza zatrudni elektryków oraz pracowników instalacyjno-budowlanych z doświadczeniem. Kontakt:rekrytacjalokalna@gmail.com Tel.:796-900-999

Podejmę się pracy chałupniczej. Składanie, pakowanie różnego rodzaju produktów; wprowadzanie danych do komputera, przepisywanie. Tel. 602-473-930

FIRMA InterMax Przygodzice poszukuje podwykonawców i pracowników do współpracy w branży budowlanej.Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel.500-240-006 FIRMA z Ostrowa Wielkopolskiego zatrudni pracowników ogólnobudowlanych, dekarzy, pomocników dekarzy. Brak wyjazdów w delegacje-praca na miejscu. Tel.691-262-726, 609-737-878 POSZUKUJEMY OPIEKUNEK osób starszych w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie - do 1650€! LAXO Care, Ostrów Wielkopolski. Tel.(62)-584-22-55 PRACA dla wykończeniowca. 669-626-733 PRACA HOLANDIA. Tel.790202-829, 530-159-169 PRACA NA PRODUKCJI W OSTROWIE - stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie - podstawa + pakiet premii + podwyżki regulaminowe, umowa o pracę,3 zmiany, dla kobiet i mężczyzn. Kontakt Adecco (APT nr 364) tel: 723-190-497 PRZYJMĘ do pracy ogólnobudowlańca. Stawka od 13 do 15 zł netto plus ubezpieczenia. Tel.697-204-798 PRZYJMĘ pracownika do prac remontowo-wykończeniowych z doświadczeniem: malowanie, szpachlowanie, panele, zabudowa karton-gips. Tel.514-996-962 ZATRUDNIĘ pracownika budwlanego: elewacje , karton gips, malowanie, mile widziane prawo jazdy kat. B. Tel.500-135-609 ZATRUDNIĘ krawcową na 1/2 etatu. Tel.609-531-419

reklama

Nasz Rynek SPRZEDAM łąkę, 0,58 ha, Przygodzice, rejon Górecznika. Tel.518-988-585

NAPRAWA AGD, kuchenek gazowo-elektrycznych. Tel.601829-509

DOM jednorodzinny do wynajęcia Tel. 666-718-998

KOSZENIE trawy, wykaszanie zarośniętych terenów, wycinanie i przycinanie drzew, prace porządkowe.Tel.669-674-107

SPRZEDAM

INNE

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel.788512-401

WYKONAM prace ogrodowe, gospodarcze, porządkowe, inne. Tel.531-391-497

KARCHER do zamiatania. Typ KSM 750 BAT. Tel: 606971-633

KUPIĘ

KUCHENKA do wbudowania z płytą ceramiczną. Piekarnik + Opiekacz. Tel: 606-971-633

KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła itp. Tel.603-540-940 KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912 SKUPUJĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel.692-990-828

MATRYMONIALNE NIEZALEŻNY finansowo, wysoki i szczupły brunet, ceniący tradycyjne wartości, pozna Panią w wieku ok. 55 lat. Cel matrymonialny. Tel. 607-936990

MOTORYZACJA

OKNA PCV 5,6,8 komorowe, 3 uszczelki, 2-3 szybowe, ciepła ramka, ROLETY, PARAPETY, DRZWI, BRAMY, ROLETKI, MOSKITIERY, KOLEKTORY SŁONECZNE, OKNOBUD - SŁAWIN 2. Tel.509-688-469 SPODNIE wszystkie rozmiary. Duży wybór. Poprawki krawieckie. Miarówki. Kalisz ul. Podmiejska 14. Tel. 787-120-236 SPRZEDAM przedmioty (elektryka, elektronika, motoryzacja, budowlane, meble, płyty, książki), zgromadzone przez 40 lat. Ceny od 1 zł, oglądanie i kupno w Ostrowie Wlkp, tel. 504-516-584

TOWARZYSKIE

DZIAŁKI BUDOWLANE: WTÓREK, SIEROSZEWICE (CENA 39,00 ZŁm2), GORZYCE WIELKIE, TEL.533445-001

PAN 70+ wolny, zmotyrozowany, młodego wyglądu, zadbany, niezależny finansowo, bez żadnych zobowiązań, bez nałogów zapozna Panią w równym wieku, również niezależną od dzieci, wnuków i rodzeństwa. Posiadającą mieszkanie lub domek z garażem, może być poza miastem. Proszę o wiadomość w biurze Nasz Rynek na ul. Majakowskiego 4

KUPIĘ łąkę i ziemię rolną Tel.889-599-152

USŁUGI

NAPRAWA automatycznych skrzyni biegów i regeneracja chłodnic. Tel. 604-551-399

NIERUCHOMOŚCI

POSZUKUJĘ kawalerki lub pokoju na wynajem. Tel.515733-675 SPRZEDAM dom 105 m2 lub zamienię na jedno lub dwa małe mieszkania w Ostrowie Wlkp. Tel.575-510-440

NAPRAWA pralek, lodówek, zmywarek, piekarników elekt., kuchni gazowych. Montaż kucheniek i płyt gazowych. Tel.502-632-824 HYDRAULIK. Tanio! 606-8831-88

SKUP AUT ZŁOMOWANIE SKUP AUT: • całych i uszkodzonych • stan obojętny OFERUJEMY: • gotówka od ręki • odbiór własnym transportem • szybka i miła obsługa

NAJWYŻSZE

CENY SKUPU!!!

TEL:504-602-421, 735-974-999

KRYCIE dachu papą termozgrzewalną i sprzedaż towaru. Tel.608-658-949 MALOWANIE, TAPETOWANIE. TEL. 669-626-733 MONTAŻ płytek. Tel.530-214026 MURARSTWO, CIESIELSTWO, OCIEPLENIA (po 18). Tel.787-765-955 PRANIE dywanów, tapicerek meblowych i samochodowych. Tel. 661-964-682 PROFESJONALNE PRANIE DYWANÓW, TAPICEREK SAMOCHODOWYCH, MEBLOWYCH CZYSZCZENIE SKÓRY. Tel.570-303-888 PRZEGRYWANIE KASET wideo VHS, VHS-c, video8, MiniDV na płyty DVD. Cena 15zł/ kaseta. Ostrów, Staszica (kolektura LOTTO). Tel.791-473-777 REMONTOWO - BUDOWLANE USŁUGI. Tel.669-626-733 REMONTY domów, mieszkań. Tel.503-750-729 Remonty od A do Z. Tel.530214-026 SKŁADANIE, montaż mebli. Tel.669-626-733

www.naszrynek.pl TRANSPORT busem, przeprowadzki. Tel.669-626-733 UKŁADANIE płytek-solidnie!!! Tel.660-837-907 USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel.601-145-243 USŁUGI brukarskie tel: 600143-151 USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE. Tel. 669-626733 USŁUGI remontowo-wykończeniowe.Tel. 797-525-419 WYCINANKA-PRZYCINKA DRZEW, usługa zamiatarko-odśnieżarką, podrządkowanie strychów, piwnic, przeprowadzki-transport busem do 3.5t. Tel.697-475-735 WYKASZANIE trawników, wycinka drzew i krzewów. Tel: 535795-191 WYWÓZ GABARYTÓW. Tel.669-626-733 ZACHOWAJ pamięć o tych, którzy odeszli od nas. Obejrzyj nasz portal na www.wspominamybliskich.pl Dolącz do nas! tel: 519-187-057

ROLNICZE BYDŁO - kupię każde rzeźne oraz z konieczności. Gotówka. Odbiór z gospodarstwa.Tel.695687-426 SPRZEDAM pszenicę. (62)762-98-70

Tel.

KUPIMY maciory i knury! Konkurencyjne ceny!

Gotówka lub szybki przelew Zapraszamy do współpracy: Tel. 600-482-868 lub 720-800-026

RZETELNA WAGA

11


12

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ostrów

ostrów seminarium karate

Pierwsza setka zapisanych

Claudio Ceruti w ostrowie W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie, 11 i 12 maja, odbyło się XV Międzynarodowe Seminarium Karate pod patronatem Shotokan Goshindo Institute Poland. Seminarium prowadził włoski mistrz Claudio Ceruti posiadający 6 dan. Przyjazd tej wielkiej sławy karate to wielkie wyróżnienie dla naszego miasta i Ostrowskiego Klubu Karate Shotokan, który założony i prowadzony jest przez Tadeusza Kurzawskiego posiadacza stopnia 4 dan. Ostrowski klub jest członkiem Shotokan Goshindo Institute - Poland, związku sportowego o zasięgu ogólnopolskim, który na arenie międzynarodowej współpracuje z Shotokan Cultural Institute organizacją założoną w 1994 roku przez wybitnych mistrzów karate shotokan i karate tradycyjnego z posiadaczem stopnia 10 dan Hiroshi Shirai na czele. Należy jaskrawo podkreślić, że w ostrowskim klubie ćwiczy dużo osób z czarnymi pasami. Najwyższe kwalifikacje - stopień 4 dan - posiadają trenerzy: Tadeusz Kurzawski i Ar-

Fot.: |Archiwum

Od tygodnia trwają zapisy do 56. Biegu Republiki Ostrowskiej. Formularz zgłoszeniowy wypełniło 140 osób, a wpisowe opłaciło już ponad 100. Zapisy przyjmowane są do 10 czerwca br. 56. Bieg Republiki Ostrowskiej odbędzie się 21 października 2018 roku. Z racji tego, że bierze on udział w projekcie Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr” zapisy do biegu w Ostrowie prowadzone będą od 3 maja do 10 czerwca br. Wczesny termin zapisów podyktowany jest koniecznością zamówienia pakietów startowych, które będą jednolite dla wszystkich biegów w Polsce rozgrywanych w ramach Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”. Szczegóły biegu na stronie www.biegostrow.pl Bezpośredni link do zapisów do 56. Biegu Republiki Ostrowskiej: https://online. datasport.pl/zapisy/portal/ zawody.php?zawody=3954 ANKA

15 maja 2018, nr 15(599)

Uczestnicy XV Międzynarodowego Seminarium Karate w Ostrowie. tur Mańkowski. Stopień 2 dan mają: Rafał Sperling, Grzegorz Kubiak oraz Jacek Przysada. Natomiast 1 dan zdobyli: Rafał Jarczak, Andrzej Stachurski, Mariusz Stawik, Weronika Frąszczak, Piotr Frąszczak, Rafał Kubiak, Mikołaj Janiszewski, Filip Janiszewski i Grzegorz Woźny. Jest także bardzo dużo bo aż kilkadziesiąt brązowych pasów. Podczas seminarium na

dzień 11 maja przewidziano wszystkie kwestie organizacyjne oraz wieczorny staż grupy zaawansowanej trwający ponad półtorej godziny. Na sobotę 12 maja zaplanowano następujące treningi: od godziny 9 do godziny 11 ćwiczyła grupa najbardziej zaawansowana (pasy niebieskie, brązowe i czarne), w godzinach 11 - 12 trenowały dzieci i młodzież z pasami białymi, żółtymi, pomarańczowymi i zielonymi, a od godziny 12 do

godziny 14 zajęcia miała ponownie grupa najbardziej zaawansowana. Claudio Ceruti pochwalił klub karate z Ostrowa Wielkopolskiego, który według niego systematycznie podnosi poziom wyszkolenia zrzeszonych w nim członków. Opowiadał też jak ścisły przyjacielski kontakt ma z wielkim mistrzem - Hiroshi Shirai, bardzo podobało mu się nasze miasto i staropolska gościnność.

Seminarium to wielki sukces organizacyjny. Owiane było swoistą dozą tajemniczości i odbyło się przy drzwiach zamkniętych. Wielkim wyróżnieniem dla przedstawicieli redakcji ,,Naszego Rynku’’ było pozwolenie na krótkie wejście z kamerą na salę ćwiczeń i przeprowadzenie wywiadu z Claudio Ceruti oraz krótkiej relacji z treningu, którą można obejrzeć na www.naszrynek.pl Maciej Szwed

KoszyKówKa Integracja fanów basketu przy grillu

Kibice świętowali na K1 Kibice koszykówki przed drugim meczem półfinałowym play off z Polskim Cukrem Toruń spotkali się na K1 i tam bawili się przed tym ważnym pojedynkiem. kibice z transparentami oraz klubowymi flagami ruszyli z K1 przez miasto na halę przy ul. Wrocławskiej. - To był fantastyczny pomysł - mówi jeden z kibiców. - Była okazja, by kibice mogli się zintegrować i spokojnie porozmawiac o swojej ukochanej dyscyplinie sportu, koszykówce. BIN Fot.: |Archiwum

Działacze BM Slam Stal zaprosili wszystkich kibiców na K1. Przygotowali dla nich wiele atrakcji. Były kiełbaski z grilla, trochę piwa i ,,stalowy’’ czołg. Był czas, by powspominać dawne sukcesy, także te osiaganie za czasów trenera Andrzeja Kowalczyka. Na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu


15 maja 2018, nr 15(599)

ENDOKRYNOLOG

ANDRZEJ A. PAJDOWSKI

oraz Jarocin i Ostrzeszów

13

podolog, kosmetolog

Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne - NOWOCZESNE PROTEZY KOŃCZYN, - APARATY I ORTEZY, - BUTY ORTOPEDYCZNE, -WÓZKI INWALIDZKIE

Pielęgnacja stóp • pedicure medyczny • odciski • nagniotki • modzele • brodawki • wrastające paznokcie

Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 4 Kalisz ul. Górnośląska 37 A

www.naszrynek.pl

mgr Bogna Zawada

specjalista endokrynolog, ginekolog-położnik

(wejście od Towarowej)

reklama

Nasz Rynek

Pierwsza wizyta gratis! Zabiegi na twarz i ciało! Makijaż permanentny Pielęgnacja dłoni

REJESTRACJA

ul. Raszkowska 10

535-205-206

REJESTRACJA: Tel. 664-949-459

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Mezoterapia Anti-Aging

Przyjęcia: środy od 16.00 rej. tel. 504-195-808 ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

PROTEZY ZĘBOWE

KATARZYNA KOWALCZYK

- częściowe ATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski CENY! - całkowite ul. H. Modrzejewskiej 21 - ekspresowe naprawy

TEL. 609-371-141

ZŁOTO MEBLE TELEFONY KOMÓRKOWE

I INNE...

KOMIS

od 9:30 do 18:00

ul. Kaliska 32 tel. 62 735-43-61 63-400 Ostrów Wlkp. kom. 664-540-222

Lombard Jan Roszkiewicz

SK M U EB P LI !

NOWE OSIEDLE

60 działek do wyboru!!! budowa osiedla

w Czekanowie

INFO: 883-776-600 www.osiedleczekanow.pl www.fb.com/osiedleczekanow


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Odpady niebezpieczne

SZACHY Komunikat organizacyjny

Nowy punkt przyjęć

VIII Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka im. Krzysztofa Statnika 3 czerwca 2018, Nowe Skalmierzyce.

ZOiGO MZO S.A. w Ostrowie uruchomił nowy, dostępny całą dobę, punkt przyjęć wybranych odpadów niebezpiecznych. Punkt mieści się przy siedzibie spółki. Kolejne planowane są również w centrum miasta.

Nowy punkt przyjmowania odpadów przy MZO.

Od kilku dni przed siedzibą Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej 138, stoją specjalne pojemniki przeznaczone na zużyte tusze, tonery, żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/ DVD, do których przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, mieszkańcy mogą dostarczać odpady. Zużyte żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/DVD, tusze i tonery znajdziemy w niemal każdym domu, biurze czy szkole. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niebezpieczne substancje gromadzimy. Trucizny, takie jak rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom znajdują się w wielu produktach - bateriach, świetlówkach, opakowaniach po farbach czy lekach. - Jeśli odpady te nie zostaną odpowiednio REKLAMA

zagospodarowane i trafią na składowisko lub bezpośrednio do gleby, mogą spowodować nieodwracalną degradację środowiska naturalnego, wpływając mutagennie na rośliny, zwierzęta i oczywiście ludzi, ponieważ powodować mogą trwałe zmiany w ich organizmach – ostrzega Andrzej Strykowski, prezes MZO. Świadomość ekologiczna zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami wśród mieszkańców rośnie z roku na rok. Pokazują to okazjonalne zbiórki odpadów niebezpiecznych. Podczas ubiegłorocznych majOSTaszków zebrano prawie 2,5 tony baterii i 700 kg płyt CD/DVD. Spółka planuje kolejne tego typu pojemniki ustawić także w centrum ANKA Ostrowa.

Organizator zawodów: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „POGOŃ” w Nowych Skalmierzycach, Tygodnik „Nasz Rynek”. Patronat medialny: Tygodnik „Nasz Rynek”. Cel zawodów: Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży. Termin zawodów: 3 czerwca 2018r. godz. 10.00, potwierdzenie uczestnictwa do godziny 9.30 na sali gry Miejsce zawodów: Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce Prawo startu: dzieci i młodzież w wieku do 16 lat, bez względu na prezentowany poziom gry, przynależność klubową i szkolną Zgłoszenia: do 31.05.2018 na stronie: www.chessarbiter.com System rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach wiekowych C – 7 (ur. 2011 i młodsi) http://www.chessarbiter.

6m 15 maja 2018, nr 15(599)

Nasz Rynek

com/turnieje/2018/ti_2985/ D – 7 (ur. 2011 i młodsze) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ ti_2986/ CD – 10 (ur. 2008-2010) http://www.chessarbiter. com/turnieje/2018/ti_2987/ CD – 13 -16 (ur. 20022007) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ ti_2988/ Systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund/15min na zawodnika, a w przypadku mniejszej liczby zawodników systemem kołowym. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Sędzia zawodów: NA Maciej Sroczyński lic. 15300018 Wpisowe: 15 zł od zawodnika Nagrody: Puchary I-III, nagrody rzeczowe, dyplomy, nagrody niespodzianki i medale dla wszystkich uczestników. Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Ostateczna interpretacja przepisów należy do organizatora, jego decyzja jest ostateczna. Opiekę nad dziećmi w czasie turnieju sprawują rodzice lub opiekunowie. RED

OSTRÓW: Zadowolona rodzina pacjentki Napisali

Podziękowania za opiekę Do redakcji „Naszego Rynku” dotarł list z podziękowaniami od dzieci pacjentki, za wspaniałą opiekę na Oddziale Medycyny Paliatywnej im. Jana Pawła II Szpitala w Ostrowie. Publikujemy go w całości. Pani dr. Beata Dziąba - Płończak, kierownik oddziału Na pani ręce, za pośrednictwem gazety „NASZ RYNEK” składamy podziękowania dla pani doktor, pielęgniarki oddziałowej, pielęgniarek, opiekuna medycznego, rehabilitanta oraz salowej za wkładany trud i profesjonalizm podczas pobytu naszej mamy Stanisławy na ww. oddziale. Naszej mamy zdrowie i życie znalazło się w rękach państwa zespołu, który wykazał się bardzo dużym zaREKLAMA

angażowaniem, szerokimi kompetencjami i wysoką kulturą osobistą. Szczególny hołd pragniemy oddać za cierpliwość, oddanie, rzetelność, szeroką wiedzę medyczną, empatię, opiekę medyczną i psychologiczną okazaną naszej mamie, pozostałym pacjentom i nam, rodzinie. Dyrektor szpitala może być Wy dumny z posiadania tak wyAg soce kompetentnego zespołu wa Pre medycznego. Z wyrazami szacunku Re dzieci Stanisławy SoAg snowskiej. RED Sp

Usługi dronem (wesela i inne uroczystości)

Tel. 731-546-840

Czytelnicy „Naszego Rynku”

Jak zawsze na łamach „Naszego Rynku” obejrzeć możesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesłać na adres redakcja@naszrynek.pl zdjęcie (najlepiej w poziomie) swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjęciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowań, wycieczek, ulubionych zajęć, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na Państwa inwencję. Oczywiście, pierwszeństwo w publikacji będą miały zdjęcia osób trzymających w ręku jeden z numerów „Naszego Rynku”. Dodatkowo za każde opublikowane zdjęcie Czytelnik otrzyma firmową koszulkę. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. Redakcja

I INNE...

Ad og e-m Se be Os tel. czy

Re Ry (na tel.

Dz Ma tel. kas ne

Sk Bro

Ko

Zas

Czytelniczki: Eryka oraz Joanna podczas pobytu w Świnoujściu.

ZŁOTO

KOMÓRKOWE

dzi go

Re Ry Ku 261

MEBLE TELEFONY

N

KOMIS

od 9:30 do 18:00

ul. Kaliska 32 tel. 62 735-43-61 63-400 Ostrów Wlkp. kom. 664-540-222

Lombard Jan Roszkiewicz

SK M U EB P LI !

Re dzi czo


marca 2018, nr 8(592) 15 maja 2018, nr 15(599)

wasz waszrynek rynek

Nasz Rynek Nasz Rynek

Napisali Napisali

Byłem w niedzielę wyZastanawiam się, czy podczas płacić pieniądze z bankospotkań koszykarskich w okolimatu do banku cachnależącego hali przy ul. Wrocławskiej kierowców nie obowiązują żadPekao SA, który znajduje przepisy drogowego? sięneprzy ul. ruchu Głogowskiej. Podczas meczu półfinałowego Bankomat drużyny BMznajduje Slam Stal zsię Polw skim holuCukrem banku. Niestety, Toruń na ścieżce rowerowej kierowcy spokojnie drzwi kiedyś były otwieparkowali samochody i zurane za pomocą karty, pełnie nie przejmowali się,a że dziś możeprawo. tam wejść każdy. łamią Policja też nie reagowała. Rozumiem, że w Gdy przyszedłem po pieokolicach hali brakuje miejsc niądze, siedział tam jakiś parkingowych, ale to nie jest podpity jegomość i grzał chyba powód, by łamać przepisięsy.wZastanawiam najlepsze się, strasząc czy jeśli ja w swoim ogrodzie zorganizuję klientów. Rozumiem, że sobie przyjęcie, to moi goście jest zimno, ale przecież także będą mogli parkować schronisko w Ostrowie jest łamiąc przepisy ruchu drogowego? otwarte. Tadeusz W., Ostrów Tadeusz K., Ostrów

Nasz Rynek Nasz Rynek

Wydawca: ydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamogencja Wydawniczo-ReklamoRynek” z o.o. wa „Nasz Rynek” Sp. zSp. o.o. a „Nasz Prezes: Kalusiński, ezes: PiotrPiotr Kalusiński,

www.naszrynek.pl www.naszrynek.pl

Fotka Fotkazz dymkiem dymkiem

Łukasz, co ty tam wypisujesz?

15 15

Promuję się na Facebooku, jak moi Jeśli koszykarze, PO! będą koledzy grali tak zszybko, jak kibice jedli kiełbaski, to mamy mistrza Polski.

Od lewej: i Łukasz Jędrzejak. Kibice BMMagdalena Slam Stali iWaliszewska prezes klubu Paweł Matuszewski.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8nrprosimy nadsyłać do 12 2018 roku. Czytelnicy Rozwiązanie krzyżówki 15 prosimy nadsyłać do marca 28 maja 2018 roku. Czytelnicyz zKalisza Kaliszai powiatu i powiatukaliskiego: kaliskiego: na na adresadres e-mail: grafigrafi k@naszrynek.pl. e-mail: k@naszrynek.pl.Czytelnicy Czytelnicyz zOstrowa OstrowaWielkopolskiego Wielkopolskiego i i powiatu powiatu ostrowskiego ostrowskiego „Nasz„Nasz Rynek” ul. ul. Majakowskiego 4, 4, 63-400 Ostrów k@naszrynek. Rynek” Majakowskiego 63-400 OstrówWielkopolski Wielkopolskilublubna naadres adrese-mail: e-mail: grafi grafi k@naszrynek. pl. W prosimy wpisać numer krzyżówki i miasto (Kalisz pl. temacie W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki i miasto (KaliszlublubOstrów), Ostrów),a aw wtreści treścidane danekontaktowe. kontaktowe. działkopaństwo plemi e˛ wy ruszt w Mikroznane z do mies ˛ fryzur nezji

nauczyceluloid ciel

6

Richard, miejsce przeciwjezioro kierowbitwy nadkrzyż ca Aleksan- nik Noteci egipski a˛ Kwinto rajdowy dra

jeden z w parze u boku dużych z w˛edk a˛ radży banków

leczy Kjetil ... wolna uukład zbiórka mały Ar- człowieAamodt, organimoczokadiusz narciarz ka zacyjna wy rodzina ptaków wodnych

Erich od malowapsychoni analizy chłopcy

Redakcja współpracuje pies z płatny bogini płyn w edakcja współpracuje z z grad poAgencją Media i Komunikacja partner niezgoakumubajek cisków gencją Media i Komunikacja do ta ńca dy latorze Disneya Sp. z o.o. w zakresie obsługi 10 p. zdziennikarskiej o.o. w zakresiei marketingoobsługi germańJuergen, olimpijAlmodoiennikarskiej i marketinduża mieszka ski lisie lub wci aż ˛ to ciemwej. piłkarz i bógvar, skiwsport nad "i" Afryce mysie samo niak owej. trener oszust reżyser walki 2 4 obrecze ˛ o ni a ˛ Adres redakcji i biura ogłoafrykańkół wojna dres redakcji i biura głos kształt szeń: skie samotrojańpaszczy karo pa ństwo głoszeń: 5 e-mail: redakcja@naszrynek.pl chodu ska 7 mail: redakcja@naszrynek.pl Sekretariat: Karina Tomczak starożytpraojokr eto˛ miejsce ekretariat: Katarzyna Jakune tel. 537-373-671 ciec wy wzór na miasto kucharz k tel. 537-37-36-71 4 Semitów Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 1 biwak fenickie najwiek˛ tytuł na- włoska specjali- nad Zal. tel. (62) strów: ul. 501-21-21, Majakowskiego 4, rozci aga ˛ ciasto postać z przygastepcy ˛ sza Zepierwiazałożył czynne pon.-pt. 9.00-16.00. sie˛ z słoń Nel pełne grupa sta od niał domena . (62) 501-21-21, rzeka Maho- Ulicy grzyństek o agencje˛ góry bakalii kolarska ciała garnkoSezamsadu ˛ ynne pon.-pt. 9.00-17.00. meta Litwy skim prasowa˛ 9 l.at. 103 kowej wi Redaktor naczelny: persona liściaste klub Ryszard Binczak lub sportoszkła nanon edaktor naczelny: grata iglaste wy z nosie (naczelny@naszrynek.pl), 3 yszard Binczak Katowic 3 w jezioro tel. 605-721-254. model w rozaczelny@naszrynek.pl), wymow- przebój przepi- cenralny najdłużgreckim miedzy ˛ sypany wspólnik grotołaz pały Volksgrzewce tworz a ˛ ne sana szy punkt alfabeUSA a . 605-721-254. na ziemfirmy wagena pianisty Redaguje zespół: bajt Daimleilość ułożenia dopływ wystawy cie Kanad a ˛ ra niaki Apple leku ciała Wołgi psów Ryszard Binczak , Mateusz Kunaczyedaguje zespół: ...-up, senne rzaj (Kalisz) tel. 881-328-261. kontroluwśród najcież˛ nie z bywa z typ urojenie yszard Binczak , Mateusz narkotyszy ptak je knotem samodiabłem ków latajacy ˛ urz˛edy urzaj (Kalisz) tel. 881-328chodu zakataDział marketingu i reklamy: znana rzona miara 1. Maria Kasprzak-Raszewska tel. marka panienupoherbaty 519-187-057 (maria.kasprzakka rzadko˛ ział-raszewska@naszrynek.pl), marketingu i reklamy: belfer z 8 wania Gom... and szerokie ariaRenata Kasprzak-Raszewska Wojtczak tel. 503sztuczka Roll browirozłożetransfo. 519-187-057 (maria. 162-941 (renata.wojtczak@ iluzjonicza nie kator sty naszrynek.pl) , sprzak-raszewska@naszrynóg pieć ˛ i "wybraAleksandra Wojtkowska tel. Berlinka wstecz- kowane" k.pl) ptasie ptaki ny 739-692-277 (aleksandra. 6 kończyny 2 1 kładwojtkowska@naszrynek.pl) i Grafika: Piotr zadanie udostepnił ˛ serwis krzyżówkowy szarada.net odala, Patrycja Pera zadanie udostepnił ˛ serwis krzyżówkowy szarada.net Skład i Grafika: Patrycja Pera Rozwiąż krzyżówkę. olportaż: Piotr Brodala Rozwiąż krzyżówkę. Kolportaż: Dawid Banasiak

sięg: Kalisz, powiat kaliski, Zasięg: Kalisz, powiat kaliski, Ostrów, powiat ostrowski. Ostrów, powiat ostrowski.

edakcja nie ponosi odpowieRedakcja nie ponosi odpowieialności za treść zamieszdzialności za treść zamieszonych ogłoszeń. czonych ogłoszeń.

2

1

1

2

3

3

4

Ń

4

5 6

6 7

8

9

10

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 14/2018 - „Tulipan”. Nagrodę redakcji kaliskiej wylosował a Witold Tacik z Nowych Skalmierzyc. redakcji ostrowskiej wylosował Marlena Muszyńska z Ostrowa. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówkiNagrodę nr 7/2017 - „Olimpiada”. Nagrodę redakcji kaliskiej wylosowała Anna Nagrody: Podwójne zaproszenie kina „Helios” oraz koszulka Rynku”. Nagrody odebrania Walecka z Kalisza. Nagrodę redakcji do ostrowskiej wylosował Michał „Naszego Nowak z Ostrowa. Nagrody:doPodwójne w ciągu dwóch tygodni w siedzibie naszej redakcji. Gratulujemy! zaproszenie do kina „Helios” oraz koszulka „Naszego Rynku”. Nagrody do odebrania w ciągu dwóch tygodni w siedzibie naszej redakcji. Gratulujemy!

POŻYCZKI

- Pożyczki pozabankowe nawet do 48 m-c, kredyty bankowe, chwilówki - Nawet na sam dowód osobisty - Najwyższa przyznawalność - Nawet dla osób z komornikiem!

731-361-983 Kolegialna 3, Kalisz

537-993-010

Wiosny Ludów 10, Ostrów Wlkp.

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, , działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Mash Poland Sp. z o.o. , InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 20.12.2017 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%) pożyczki firm pozabankowych (RRSO 108,79%)

Konkurs Kina Helios Konkurs Kina Helios

Wybieramy najlepszego kinomana. Co tydzień dwa pytania i co tydzień nagroda: Wybieramy najlepszego kinomana. Co tydzień dwa pytania podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans! i co tydzień nagroda: podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans! W tym tygodniu:

1. "Prymatolog Davis Okoye (Dwayne Johnson), który trzyma ludzi na dystans, W tym tygodniu: nawiązał silną więź z George’em — niezwykle inteligentnym gorylem..." 1. „Grupa przyjaciół, którzy spotykają się regularnie grać w gry Proszę podać tytuł filmu. nocne, próbuje odnaleźć się i rozwiązać tajemnicę morderstwa.” Proszę podać tytułBristol. filmu.Dziennikarz Stephen 2. „Katyń – Ostatni świadek" - Powojenny

Underwood marzy o sławie i temacie, który wreszcie rozkręci jego karierę.” 2. „Nieznajomi: - Rodzina przebywająca na kempingu Proszę podaćOfiarowanie imię i nazwisko odtwórcy roli Stephena Underwooda. zostaje zaatakowana przez trzech zamaskowanych psychopatów.” Proszę podać reżysera Odpowiedź prosimy przesyłaćfilmu. pod adres: grafik@naszrynek.pl lub osobiście: Odpowiedź pod adres: Ostrówprosimy Wlkp. ul. przesyłać Majakowskiego 4

grafik@naszrynek.pl lub osobiście: Wlkp. Majakowskiego Nagrody zostanąOstrów wylosowane wśród tych osób, które4udzielą poprawne odpowiedzi na oba pytania! Wejściówki z nr 14 wygrywają: Nagrody zostaną wylosowane wśród tych osób, które udzielą poprawne odpowiedzi oba pytania! Wejściówki z nr 7 Tomasz Nosal na z Ostrowa Wielkopolskiego Krystyna Tomczak z Ostrowa Wielkopolskiego wygrywają: DawidGratulujemy Szydło z Kalisza Piotr Baranowski z Ostrowa Gratulujemy


16

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 maja 2018, nr 15(599)

Dołącz do nas!

Honorowy Patronat Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego

Opowieści babć i dziadków dzisiaj jeszcze zachowujemy w naszej pamięci. Jakże niesamowity był świat naszych seniorów! Uwierzcie, warto ocalić od zapomnienia te niezwykłe historie. Usiądźmy razem z najbliższymi i opiszmy w kilku słowach codzienne życie tych, którzy już odeszli, życie zwykłych ludzi, zmagających się z pokonywaniem trudów codziennego dnia, walczących o zrealizowanie życiowych marzeń, niekiedy o przetrwanie – naszych bliskich. Przejrzyjmy nasze albumy, wybierzmy zdjęcia ukochanej mamy i ukochanego taty, których z nami już nie ma. Napiszmy wspomnienie o drogiej babci, która swoje życie poświęciła wychowaniu dzieci i wnuków, o dziadku żołnierzu, którego pasją było łowienie ryb, czy w końcu o cioci, która była koronczarką, a spod jej rąk wychodziły cudowne koronkowe obrusy. Pamiętajmy także o tragicznie zmarłych, których życie skończyło się w nieoczekiwanym momencie, a pamięć o nich wciąż żyje w nas. Wiele historii takich ludzi zostało już zamieszczonych na naszym portalu. Razem ocalmy od zapomnienia wspomnienia o tych, których wciąż kochamy. Nie pozwólmy, aby pamięć o Waszych bliskich uległa zapomnieniu! Historie przez Was spisane i zamieszczone na naszym portalu przetrwają w pamięci Waszych dzieci i wnuków.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY

Zeskanuj kod

- Pomożemy napisać wspomnienie, - Wykonamy grafikę, - Wykonamy plakietkę, gotową do umieszczenia na pomniku.

Tel. 519-187-057, biuro@wspominamybliskich.pl

www.wspominamybliskich.pl

Organizatorzy:

ABSOLUTNIE WSZYSTKO PO 2 ZŁ. -

22

Artykułu Kuchenne zł Artykułu Domowe Zabawki Artykułu Szkolne i biurowe zł Biżuteria Ozdoby i dekoracje różnego rodzaju Ubrania ! Ż zł A Artykułu Elektryczne D E Chemia Ostrów, ul. Raszkowska 50 Z R Kosmetyki zł pon. - pt. 9.30-17.30 zł YP zł W sob. 9-14 Narzędzia

2

2

2

DLA KAŻDEGO COŚ PRZYDATNEGO, DLA KAŻDEGO COŚ TANIEGO

2

Nasz Rynek  

Największy bezpłatny Tygodnik Południowej Wielkopolski

Nasz Rynek  

Największy bezpłatny Tygodnik Południowej Wielkopolski

Advertisement