Page 1

KATA LOG WYDA WNI CZY NARODOWEGO

CENTRUM

KULTURY

2012


Spis treści Wstęp / 1 Seria K ULTURA SIĘ LICZY ! / 2

Seria P RACE DOKTORSKIE / 6

Dział W SPÓŁCZESNA K ULTURA I S ZTUKA / 10 Seria Z WROTNICE CZASU / 16

2 Dział H ISTORIA I T RADYCJA / 20 Seria B IBLIOTEKA K ULTURY WSPÓŁCZESNEJ / 24 Kwartalnik „K ULTURA W SPÓŁCZESNA ” / 26

Kwartalnik „K ONTEKSTY ” / 32 Zapowiedzi / 34 Dystrybucja / 35


Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu katalog prezentujący aktualną ofertę publikacji Narodowego Centrum Kultury. Specjalizujemy się w wydawaniu książek z  zakresu kultury i  sztuki, zarówno popularyzatorskich, jak i naukowych. Przygotowujemy również publikacje podnoszące kwalifikacje kadr kultury, a także prace naukowe i analizy wybranych zjawisk kultury współczesnej. Innym ważnym obszarem są dla nas publikacje promujące i popularyzujące dziedzictwo narodowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla czytelników. Chętnie sięgamy po formę powieści czy komiksu. Wydajemy również pismo naukowe „Kultura Współczesna”. Każdy numer tego kwartalnika zorganizowany jest wokół innego ciekawego tematu. W  czasopiśmie publikują specjaliści (antropolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy) z różnych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Wydawnictwa są tylko jednym z obszarów działalności Narodowego Centrum Kultury. Prowadzimy również programy wspierające rozwój kultury (m.in. Dom Kultury+, Kurs na Kulturę, Kadry Kultury, Edukacja Kulturalna), udzielamy stypendiów (Młoda Polska, Gaude Polonia), realizujemy projekty i akcje społeczno-edukacyjne, organizujemy konferencje i konkursy poświęcone kulturze. Zainteresowanych naszymi publikacjami, prosimy o kontakt poprzez naszą stronę internetową: www.nck.pl (zakładka E-KSIĘGARNIA)

1


seria

KUL TURA SIĘ LI CZY


E KO N O M I A K U LT U RY. KOMPENDIUM Ruth Towse

Ruth Towse omawia teorie ekonomiczne mające zastosowanie w sektorach: kultury i przemysłów kreatywnych. Zajmuje się ekonomią tradycyjnych sztuk i  dziedzictwa kulturowego, m.in. sztuk performatywnych. W szczególny sposób interesują ją zagadnienia rynku pracy artystów oraz nie opisywana dotychczas w podręcznikach kwestia ekonomii praw autorskich. Obok rozważań o charakterze ogólnym czytelnik znajdzie również omówienia poszczególnych branż kreatywnych, takich jak branża muzyczna, filmowa, wydawnicza, a także media i turystyka kulturalna. Materiał zawarty w poszczególnych częściach książki może posłużyć za podstawę kursu ekonomii kultury i ekonomii przemysłów kreatywnych.

NOWOŚĆ CENA: 39,00 ZŁ WARSZAWA, 2011

E KO N O M I K A K U LT U RY. OD TEORII DO PRAKTYKI red. Bohdan Jung

Publikacja stanowi podsumowanie międzynarodowej konferencji „Ekonomika kultury – od teorii do praktyki”, zorganizowanej w Warszawie 29 listopada 2010 r. przez Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury we współpracy z SWPS i Fundacją Pro Kultura. Przedmiotem dyskusji były zjawiska ekonomiczne występujące w  kulturze i  jej przemysłach. Uczestnicy konferencji – międzynarodowi eksperci, m.in. David Throsby i Philippe Kern – podjęli próbę zdefiniowania ekonomiki kultury, opisu ewolucji jej znaczenia i  nakreślenia nowych obszarów interwencji kulturalnych. Dowodzili znaczenia kultury w gospodarce europejskiej oraz dyskutowali nad zagadnieniem jej monitorowania.

CENA: 29.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


N A R O D Z I N Y K L A S Y K R E AT Y W N E J Richard Florida

Koncepcje Richarda Floridy coraz częściej goszczą w polskim dykursie modernizacyjnym, nie zawsze jednak są właściwie rozumiane. Bo Florida to uczony inspirujący i kontrowersyjny zarazem. Stawia śmiałe pytania o mechanizmy i geografię rozwoju współczesnego kapitalizmu na podstawie ambitnych badań formułuje jeszcze odważniejsze uogólnienia. Czy to wciąż nauka, czy raczej naukowa publicystyka? Polski czytelnik może w końcu ocenić to sam, niezależnie od odpowiedzi warto bowiem przeczytać „Narodziny klasy kreatywnej”.

E DWIN B ENDYK, „POLITYKA”

CENA: 32,00 ZŁ WARSZAWA, 2010

4

E KO N O M I A I K U LT U R A David Throsby

Książka Davida Throsby`ego to klasyczna już pozycja dla wszystkich zainteresowanych kulturą i jej związkami z ekonomią. Precyzyjna analiza, erudycja w zakresie teorii, a przy tym klarowność stylu tworzą atrakcyjną propozycję dla naukowców, badaczy, studentów, organizatorów życia kulturalnego, a także... ekonomistów, których wiedza o omawianych zagadnieniach nie jest zbyt rozległa. Throsby uświadamia czytelnikom, że hasło „kultura się liczy” nie jest tylko pozbawionym znaczenia sloganem, ale ma głęboki sens rozwojowy. PROF. DR HAB. TADEUSZ KOWALSKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

CENA: 32.00 ZŁ WARSZAWA, 2010


K U LT U R A : ZARZĄDZANIE, ANIMACJA, MARKETING Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković

Publikacja serbskich autorów w niezwykle obszerny sposób przedstawia wielowymiarowość dziedziny, jaką jest zarządzanie kulturą. Mnogość zaprezentowanych w książce zagadnień sprawia, że każda osoba zajmująca się tą problematyką w Polsce znajdzie tu dla siebie interesujący obszar tematyczny - od kontekstów socjologicznych, w  jakich funkcjonuje współczesna kultura, aż do praktycznych problemów pojawiających się przy tworzeniu planu marketingowego, czy też szerzej - planowaniu rozwoju instytucji kulturalnej. 

CENA: 32.00 ZŁ WARSZAWA, 2010

5

OD PRZEMYSŁÓW KULTURY DO KREATYWNEJ GOSPODARKI red. A. Gwóźdź

Antologia ta stanowi wybór najnowszych tekstów poświęconych tytułowej problematyce. Składają się na nie napisane na potrzeby zbioru teksty polskich autorów i tłumaczenia fragmentów zagranicznych prac.

CENA: 25.00 ZŁ WARSZAWA, 2010


seria

PRA CE DOK TOR SKIE


N I E D O R O Z M O W Y. KATEGORIA NIEZROZUMIAŁOŚCI W POEZJI KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ Piotr Bogalecki

Hermeneutyka przyzwyczaiła nas do traktowania słowa poetyckiego jako jednej z form realizacji uniwersalnego modelu rozmowy. Krystyna Miłobędzka komplikuje ten optymistyczny obraz mówiąc o niedorozmowach, a Piotr Bogalecki konsekwentnie podąża tropem wyznaczonym przez poetkę. We Wprowadzeniu do swojej monografii zapowiada: Wiersze Miłobędzkiej będziemy zatem czytać nie jako „rozmowy”, ale – by nawiązać do użytego w tytule neologizmu jej autorstwa – jako „niedorozmowy”, wskazując z jednej strony na trudną do uchwycenia „niejasność jej poezji”, z drugiej zaś na wybór niezrozumiałości, jako jednej z podstawowych – obok dziecięcości, gry (zabawy) czy konkretności – kategorii interpretacyjnych pracy. NOWOŚĆ CENA: 35.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

F E D R A , CZYLI O ESTETYCE UCZUĆ  W TRAGEDIACH EURYPIDESA, SENEKI I RACINE’A Małgorzata Budzowska

Krytyka ekspansji rozumu na wszystkie niemal obszary kulturowej aktywności nowoczesnego człowieka zaowocowała otwarciem wielu dziedzin dzisiejszej humanistyki na problematykę uczuć i ich roli w ludzkim życiu. Małgorzata Budzowska podejmuje ją w perspektywie tekstów uznawanych w tradycji europejskiej za fundamentalne. W centrum jej rozważań znalazła się mityczna postać Fedry w kolejnych odsłonach: w  tragediach Eurypidesa, Seneki i  Racine’a, interpretowanych przez pryzmat ówczesnych koncepcji psychologicznych, etycznych i estetycznych. PROF . DR HAB .

CENA: 35.00 ZŁ WARSZAWA, 2010

A NNA Z EIDLER–J ANISZEWSKA


FILOZOFIA PUBLICZNA SOLIDARNOŚCI. SOLIDARNOŚĆ 1980–1981 Z PERSPEKTYWY REPUBLIKAŃSKIEJ TRADYCJI POLITYCZNEJ Elżbieta Ciżewska

Autorka analizuje rozmowy przeprowadzone na początku lat osiemdziesiątych z szeregowymi działaczami „Solidarności”. Dostrzega w nich nie tylko badanych przez socjologów „respondentów”, ale przede wszystkim „trybunów ludu”, aktywnych obywateli, aktorów sytuacji społecznej i jej naocznych świadków… DR HAB .

E LŻBIETA Z AKRZEWSKA-MANTERYS

CENA: 35.00 ZŁ WARSZAWA, 2010

8

K R A S Z E W S K I W O B E C R O S J I . PRÓBY KOM PA RATY STYCZ NE Magdalena Rudkowska

Książka Magdaleny Rudkowskiej to świetnie napisana, komparatystyczna rozprawa literaturoznawcza, poświęcona rozległej twórczości Kraszewskiego. W lekturze okazuje się też pasjonującą pracą kulturoznawczą. Dzieje się tak za sprawą poddania analizie poglądu Kraszewskiego, że dziewiętnastowieczna kultura polska łączyła, ale też rozdzielała kulturę Europy Zachodniej i Rosji. PROF. DR HAB. JOLANTA BRACH-CZAINA, PRZEWODNICZĄCA KOMISJI KONKURSOWEJ

CENA: 35.00 ZŁ WARSZAWA, 2009


INTERCULTURAL CONTACTS IN THE WESTERN CARPATHIAN AREA AT THE TURN OF THE 2ND AND 1ST MILLENIUM BC Marcin S. Przybyła

Praca Marcina S. Przybyły stanowi interesujące studium kontaktów pomiędzy ziemiami polskimi i zakarpackimi obszarami kulturowymi w zakreślonej tytułem chronologii. Na podstawie znalezisk ze 177 polskich stanowisk archeologicznych Autor przekonująco uzasadnia tezę o różnorodnych związkach pomiędzy nimi. W oparciu o te znaleziska identyfikuje i definiuje mechanizmy tych powiązań, jak również umiejętnie nawiązuje w swoich badaniach do koncepcji teoretycznych z zakresu archeologii i antropologii kulturowej… PROF . DR HAB . H A LI NA P A RA FIA NOWICZ PRZEWODNICZĄCA K OMI SJI K ON KURSOWEJ

CENA: 35.00 ZŁ WARSZAWA, 2009

9

ARTYSTYCZNY WIRUS. POLSKA SZTUKA KRYTYCZNA WOBEC PRZEMIAN PO 1989 R. Jacek Zydorowicz

Książka ta otrzymała w 2004 r. pierwszą nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Zostały w niej ukazane przemiany w dyskursach rynku, wiedzy, religii i ciała. Autor nie tyle krytykuje uwikłane w dyskursach treści ideologiczne, ile tropi i usiłuje rozpoznać polityczny, ekonomiczny i instytucjonalny reżim produkcji i dystrybucji znaczeń. DR HAB .

CENA: 10.00 ZŁ WARSZAWA, 2005

ELŻBIETA Z AKRZEWSKA-MANTERYS


dział

WSPÓŁ CZES NA KUL TURA I SZTU KA


E WA N G E L I A O D R Z U C O N E G O . SZKICE W 90. ROCZNICĘ URODZIN TADEUSZA RÓŻEWICZA red. J. M. Ruszar

Praca zbiorowa pod redakcją J.M. Ruszara, która powstała w oparciu o referaty z konferencji  „Tadeusz Różewicz na tle pokolenia wojennego” (Sucha Beskidzka,11-13 XI 2011).   Autorzy poszczególnych artykułów interpretują wybrane wiersze Różewicza lub omawiają przekrojowo różne wątki w jego twórczości – metafizyczne, estetyczne, filozoficzne. Jak napisał jej recenzent, prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, okoliczności  wydania tej publikacji – 90. urodziny poety – zmuszają do traktowania Różewicza jako klasyka współczesnej poezji, z drugiej jednak strony autorzy książki widzą w jego twórczości wciąż żywy dialog z czytelnikami i zmagania z poetycką formą.

NOWOŚĆ CENA: 32.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


UMRĘ CAŁY? ROZMOWY W CIENIU ŚMIERCI. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza Grażyna Sztukiecka

Książka ta powstała w oparciu o  pracę doktorską autorki, napisaną na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Petelenz-Łukasiewicza.  Sztukiecka widzi literaturę jako „niekończący się dialog”, rozmowę, którą poeci toczą zarówno z żyjącymi, jak i z umarłymi. Rozprawę tę można i należy czytać jako uzupełnienie „niedokończonego projektu” Anny Legeżyńskiej – pisze autorka -  w którym została zarysowana opozycja między starymi poetami a debiutantami z ostatnich dwóch dekad XX wieku. Sztukiecka próbuje uchwycić różnice w spojrzeniu starych mistrzów i młodych poetów na jeden wspólny temat – temat śmierci, gdyż właśnie od sposobu postrzegania śmierci zależy ujęcie problemów metafizycznych.

NOWOŚĆ CENA: 22.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

12

MAŁPY PANA BOGA – SŁOWA. SZKICE I ROZMOWY O WYOBRAŹNI I RZECZYWISTOŚCI Maciej Parowski

Zbiór ten jest kontynuacją Czasu fantastyki (1990), znanej pracy krytycznej, w której Parowski gromadził doświadczenia pierwszych ośmiu lat fantastycznego boomu w Polsce, a zarazem ostatnich lat PRL-u. W książce Małpy Pana Boga staje się Parowski kronikarzem sztuki wyobraźni (literatury, kina i plastyki) w wolnej III Rzeczpospolitej. Książka udziela wielu odpowiedzi na jedno pytanie – czemu fantastyka zrobiła się w naszych czasach tak ważna i porywająca?

CENA: 39.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


K U LT U R A M I E J S K A W P O L S C E Z P E R S P E K T Y W Y I N T E R DYS C Y P L I N A R N YC H B A D A Ń J A KO Ś C I O W YC H red. Wojciech Burszta i Barbara Fatyga

„Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych” opiera się na – częściowo zmienionym i przeredagowanym przez autorów – „Raporcie o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce”, przygotowanym na Kongres Kultury Polskiej, który odbył się we wrześniu 2009 roku. Mimo wprowadzonych przez autorów zmian, książka jest przede wszystkim prezentacją wybranych wyników obszernych, jakościowych badań empirycznych zrealizowanych w roku 2008 w 22 miastach Polski. Autorzy książki i projektu badawczego reprezentują różne dyscypliny (antropologię, socjologię, estetykę i teorię kultury artystycznej), a w ich ramach różne perspektywy teoretyczne.

CENA: 19.90 ZŁ WARSZAWA, 2010 CENA OBU KSIĄŻEK W PAKIECIE: 42 ZŁ

13

STAN I ZRÓŻNICOWANIE KULTURY WSI I MAŁYCH MIAST W POLSCE. KANON I ROZPROSZENIE red. Izabella Bukraba-Rylska i Wojciech Burszta

Raport jest unikalnym opracowaniem dotyczącym tego, jak jest rozumiana oraz praktykowana kultura przez Polaków żyjących poza dużymi miastami. Zawiera  w  sobie, co szczególnie cenne, bardzo drobiazgową oraz wielowątkową analizę stanu, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych funkcjonowania na prowincji tradycyjnych instytucji kultury. Raport pokazuje dobitnie, że nie ma juz czegoś takiego jak wieś, czy kultura chłopska, ale raczej miastowieś, ludowość, folkloryzm, a jeszcze dokładniej ogromne hybrydyczne formacje społeczno-kulturowe, które łączą to, co stare i nowe, miejskie i wiejskie, lokalne i globalne.

D R HAB . PROF. UAM M AREK KRAJEWSKI

CENA: 35.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


PRZESTRZENIE KULTURY – DYSKURS TEORII. W PIĘTNASTOLECIE KWARTALNIKA „KULTURA WSPÓŁCZESNA” red. Andrzej Gwóźdź i Anna Zeidler-Janiszewska

Tematem numeru będą współczesne praktyki kultury – a także ich przyczyny i konsekwencje – które mają swoje źródło w różnego rodzaju archiwach, będących dziś przestrzenią eksploracji i zarazem gwarantem sensów: powszechne jest odwołanie do nich w praktyce polityki pamięci („nieznane karty historii”, „nowe dokumenty i  źródła”), dyskusjach politycznych (lustracja) i  medialnych (archiwa telewizji), licznych działaniach artystycznych (found footage) i krytycznych (przepisywanie i  pisanie na nowo historii różnych dziedzin sztuki). Celem tomu byłoby „schłodzenie” tej debaty – krytyczne przyjrzenie się strategiom artystycznym, politycznym, krytycznym i innym, by wykazać, co i jak znaczą archiwa „mimo wszystko”.

CENA: 15.00 ZŁ WARSZAWA, 2008

14

W O B E C P R Z E S Z Ł O Ś C I : PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY WSPÓŁCZESNEJ red. Andrzej Szpociński

Pamięć przeszłości jest potrzebna z różnych powodów: ma na celu przywrócenie poczucia przynależności i wartości, bezpieczeństwa, ładu, sensu. Zdarza się, że nie tyle współcześni intensywnie poszukują swojej przeszłości, co ona sama – nie zawsze chwalebna – odnajduje ich, stając się wyzwaniem i zadaniem trudnym do rozwiązania.

WYDAWCA: INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA CENA: 15.00 ZŁ WARSZAWA, 2005


P R A C O W N I A . MIEJSCE SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ. WITRAŻ, BATIK, PAPIER, WIKLINA, CERAMIKA Praca zbiorowa

Tytułowa „Pracownia” jest nie tylko miejscem realizacji projektów plastycznych, ale również ośrodkiem działań twórczych rozwijających umiejętności, fantazję i spontaniczność; miejscem rozmów o sztuce, jej zjawiskach i historii. (...)Z praktyki organizatora działań szkoleniowych i twórczych mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że jeśli nie zdecydujemy się na organizację stałego miejsca działań plastycznych, to żaden projekt edukacyjny czy artystyczny nie ma szans powodzenia.

J USTYNA G ĘBSKA

CENA: 10.00 ZŁ WARSZAWA, 2004

15


seria

ZWROT

NICE CZA SU


MIRAŻ Zbigniew Wojnarowski

„Miraż” w konwencji horroru i thrillera stawia poważne pytania o Polskę w ubiegłym stuleciu. Stuleciu wojen totalnych, zadekretowanego kłamstwa i zbrodniczych systemów politycznych. Podważa też naszą bezpieczną wizję kina. Co by było, gdyby akcja uwieczniona okiem kamery działa się w równoległym świecie bez wiedzy reżysera i widza? Co dzieje się z bohaterami filmów, kiedy kończy się seans?

CENA: 39.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

W I E C Z N Y G R U N WA L D. POWIEŚĆ ZZA KOŃCA CZASÓW Szczepan Twardoch

„Wieczny Grunwald” nie jest powieścią pisaną ku pokrzepieniu serc. Jej bohater, Paszko, nieślubny syn Kazimierza Wielkiego, ginie w bitwie pod Grunwaldem. W tym momencie zaczyna się jego „przezwieczna” odyseja w  czasie i  przestrzeni, w  poszukiwaniu sensu istnienia. To przykład fantastyki retrospektywnej, mrocznej i brutalnej. Szczepanowi Twardochowi udaje się doskonale oddać psychikę swego bohatera, targanego wewnętrznymi dylematami i trawionego przez własne emocje.

WERSJA POCKETBOOK CENA: 19.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


QUIETUS Jacek Ingot

„Quietus” to nowe, rozszerzone wydanie powieści Jacka Inglota, nominowanej w 1997 roku do prestiżowej nagrody im. Janusza A. Zajdla. Alternatywna historia Polski przedpiastowskiej, zwanej tu Wenedią, łączy się z alternatywną wizją dziejów chrześcijaństwa, które wykorzenione przez Juliana Apostatę ogniem i mieczem w Rzymie, odradza się jako przerażająca religia miecza w Japonii i jako religia miłości w Wenedii. Inglot pyta: czy możliwy jest świat bez chrześcijaństwa? Jak by wówczas wyglądał? Co istotnego wnosiło chrześcijaństwo do europejskiego systemu wartości?

CENA: 32.00 ZŁ WARSZAWA, 2010

18

B U R Z A . UCIECZKA Z WARSZAWY ’40 Maciej Parowski

Powieść Macieja Parowskiego, znanego polskiego pisarza science fiction i publicysty, w intrygujący sposób wprowadza czytelników w alternatywną rzeczywistość Polski z okresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Autor stawia śmiałą hipotezę, że losy Polski i  II wojny światowej potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby we wrześniu 1939 roku tytułowa burza sparaliżowała działania ofensywne wojsk niemieckich wkraczających na terytorium II Rzeczypospolitej. Ilustracje do książki wykonał znakomity rysownik, twórca „Mikropolis” – Krzysztof Gawronkiewicz.

CENA: 38.00 ZŁ WARSZAWA, 2010


WALLENROD Marcin Wolski

Powieść Marcina Wolskiego, znanego polskiego pisarza, dziennikarza i satyryka, opisuje historię alternatywną Polski okresu 20- lecia międzywojennego i czasów II wojny światowej. Piłsudski, ocalony od śmierci przez tajemniczego lekarza Vallbonne, opracowuje iście diaboliczny i genialny plan, dzięki któremu Polska może wyjść cało z nadciągającej wojny. Niebagatelną rolę w tym koncepcie pełni piękna agentka Helena Wichmann. Niczym Wallenrod próbuje przeniknąć do oddziałów wroga i subtelnymi poczynaniami w samym sercu nazistowskiego imperium zmienić bieg dziejów.

CENA: 32.00 ZŁ WARSZAWA, 2010

19


dział

HIS KUL TO TURA RIA SIĘ ILITRA DY CZY CJA


MISTYKA PUSTYNI Bogusław Chrabota

Bogusław Chrabota, zafascynowany kulturą afrykańską, prezentuje czytelnikowi niezwykle osobiste spojrzenie na oblicze Czarnego Lądu. Książka, nawiązując do stylistyki reportażu, pozostaje skarbnicą ciekawych spostrzeżeń na temat obyczaju, kultury i religii tego kontynentu. To, jak ważnym obszarem dla naszej cywilizacji jest Afryka, pokazały chociażby ostatnie wydarzenia w  Egipcie, Libii i  Tunezji, a  także ich światowe konsekwencje (głównie gospodarcze i polityczne).

CENA: 38.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

W O J N A O P O L S K Ę 1 920 Wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt

Zwycięstwo pod Warszawą to największy w XX wieku sukces Polaków – wojsk prowadzonych przez Józefa Piłsudskiego i całego polskiego społeczeństwa. Pokonanie bolszewików nie tylko umocniło II Rzeczypospolitą, ale też uchroniło Europę Zachodnią od najazdu barbarzyńskiej ideologii. Album – montaż tekstów źródłowych i ikonografii z epoki – opowiada o 10 miesiącach tego niezwykłego roku: od stycznia do października, kiedy wojna ta okazała się zwycięska.

CENA: 28.00 ZŁ WARSZAWA, 2010


GRUNWALD. WALKA 600-LECIA Liliana Sonik, Sławomir Patlewicz, Radosław Zenderowski, Henryk Samsonowicz, Jacek Kowalski, Antoni Dudek, Janusz Trupinda, Jan Wróbel, Krzysztof Koehler

Eseje, napisane językiem barwnym, wolnym i ciekawym, omawiają znaczenie bitwy pod Grunwaldem z różnych perspektyw, dostrzegając jej rozmaite konsekwencje społeczne i polityczne dla Polski, także współczesnej i jej miejsca w Europie. „Grunwald. Walka 600-lecia” to książka poprzez pryzmat której możemy ujrzeć w pełniejszym świetle społeczeństwo polskie współczesne i średniowieczne, oraz czynniki, które wpłynęły na jego obecny kształt. Erudycja autorów i ich świeże spojrzenie na bitwę sprawia, że książkę czyta się z przyjemnością.

CENA: 15.00 ZŁ WARSZAWA, 2010

22

CMENTARZE KATYŃSKIE Krzysztof Hejke, Andrzej Przewoźnik

Album poświęcony Zbrodni Katyńskiej i trzem wielkim polskim cmentarzom wojennym, na których spoczywają jej ofiary. Część pierwsza zawiera tekst autorstwa Andrzeja Przewoźnika, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Główną część albumu stanowią przejmujące zdjęcia polskich cmentarzy wojennych w Miednoje, Charkowie i Katyniu autorstwa Krzysztofa Hejke. W publikacji zostały wykorzystane cenne materiały archiwalne.

CENA: 69.90 ZŁ WARSZAWA, 2009


H I S T O R I A M Ó W I O N A . ELEMENTARZ Marta Kurkowska-Budzan, Ewelina Szpak, Andrzej Drobik, Marcin Jarząbek, Marcin Stasiak; red. Roch Dąbrowski

Zadaniem tej krótkiej książki jest zaproszenie i wprowadzenie czytelnika do niezwykłego świata „historii mówionej”. Dowiedzą się z niej Państwo m.in. czym jest „historia mówiona”, dlaczego warto słuchać i rejestrować opowieści, jak właściwie przygotowywać się do zbierania relacji „świadków historii” i w jaki sposób zorganizować projekt. Do książki dołączona jest płyta cd, stanowiąca jej uzupełnienie.

CENA: 15.00 ZŁ WARSZAWA, 2008

23


nowa seria

BIBLIO TEKA KUL TURY WSPÓŁ CZES NEJ


P R Z E S T R Z E N I E D O M U . MEDIA, MOBILNOŚĆ I T O Ż S A M O Ś Ć David Morley

Dom jako terytorium wspólnoty, ale także jedna z naczelnych idei kultury. Meta dla tułacza i przystań dla obcego; źródło energii życiowej, ale i siedlisko nieuchronnych konfliktów. O tym i o wielu innych jeszcze sprawach jest książka Davida Morleya, jednego z najbardziej twórczych kontynuatorów brytyjskich studiów kulturowych. PROF .

CENA: 38.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

A NDRZEJ GWÓŹDŹ, U NIWERSYTET Ś LĄSKI W KATOWICACH


kwartalnik

KUL TU RA WSPÓŁ CZES NA


Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Kwartalnik ten jest jednym z nielicznych periodyków naukowych podejmujących kompleksowo problematykę kultury, w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych.

E U R O P E J S K I KO N G R E S K U LT U RY „Kultura Współczesna” 5/2011, wydanie specjalne

Dyskusja, którą otwieramy nasz „zwiadowczy” tom, sygnalizuje różne interpretacje kongresowego hasła („Kultura dla zmiany społecznej” - przyp. red. strony) i „przymierza” je wstępnie zarówno do wybranych zdarzeń i debat Kongresu, jak i do jego politycznego kontekstu (strategie rozwojowe kraju, strategie Unii Europejskiej, polska prezydencja w UE, a wszystko to w sytuacji gospodarczo-finansowego kryzysu). Ważnym zapleczem dla wszystkich autorów jest też przygotowana specjalnie na Kongres (...) „Kultura w płynnej nowoczesności” Zygmunta Baumana. Jej krytycznej (by nie rzec - pesymistycznej) diagnozie część z  nas chętnie jednak przeciwstawia zarysowaną wcześniej przez socjologa wizję współczesnej kultury jako „spółdzielni spożywców” - terenu ani monocentrycznie zarządzanego, ani anarchicznego, lecz samorządnego, w którym wszyscy są aktorami i autorami zarazem

Z WPROWADZENIA PROF. ANNY Z EIDLER-JANISZEWSKIEJ CENA: 18.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


P O W R ÓT D O A R C H I W Ó W „Kultura Współczesna” 4/2011

Tematem numeru będą współczesne praktyki kultury – a także ich przyczyny i konsekwencji – które mają swoje źródło w różnego rodzaju archiwach, będących dziś przestrzenią eksploatacji i zarazem gwarantem sensów: powszechne jest odwoływanie się do nich w praktyce polityki pamięci („nieznane karty historii”, „nowe dokumenty i źródła”), dyskusjach politycznych (lustracja) i medialnych (archiwa telewizji), licznych działań artystycznych (found footage) i krytycznych (przepisywanie i pisanie na nowo historii różnych dziedzin sztuki). Celem tomu byłoby „schłodzenie” tej debaty – krytyczne przyjrzenie się strategiom artystycznym, politycznym, krytycznym i innym, by wykazać , co i jak znaczą archiwa „mimo wszystko”.

CENA: 18.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

28

C I A Ł O TA Ń C Z Ą C E „Kultura Współczesna” 3/2011

„Od wieków istnieje problem z zaklasyfikowaniem tańca. Z jednej strony dostrzegamy naturalną skłonność człowieka do podrygiwania w takt muzyki, z drugiej – uznajemy taniec za kulturowy wytwór człowieka. (…) Obecnie taniec staje się przedmiotem ożywionej refleksji etnografów, socjologów, kulturoznawców, estetyków, filozofów…, którzy dostrzegają w nim ogromny potencjał badawczy. (…) Atrakcyjność tańca widać na poziomie dyskursu teoretycznego, ponieważ teoretycy w odniesieniu do niego coraz częściej rozważają aktualnie nośne, modne zagadnienia, takie jak: problematyka jaźni, ciała, płci kulturowej, niedualistycznej podmiotowości, przestrzeni miejskiej, polityki władzy, globalizacji... „

Z E WSTĘPU L ILIANNY B IESZCZAD CENA: 18.00 ZŁ WARSZAWA, 2011


K I N O N A P O G R A N I C Z U K U LT U R „Kultura Współczesna” 2/2011

Numer poświęcony kinu jako medium wielokulturowości został przygotowany przez prof. Alicję Helman. Czytelnik znajdzie w nim szereg interesujących, a niejednokrotnie też pionierskich artykułów wybitnych znawców filmu – zarówno tych o bogatym dorobku naukowym, jak i należących do młodego pokolenia uczonych.

CENA: 18.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

29

PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ „Kultura Współczesna” 1/2011

Tom ma służyć przemyśleniu relacji człowieka do przyrody w kontekście badań podejmowanych obecnie w wielu dziedzinach i w dużej mierze powiązanych z praktyką artystyczną. Prezentowane spektrum możliwych interpretacji (…) pokazuje wielowymiarowy i niejednorodny projekt przyrody kulturowo zwielokrotnionej; pozwala to na szerszą dyskusję nad uzależnieniem człowieka od przyrody (ciągle wzmacnianym przez technologię). (…) Wszystkie podejmowanie w tomie wątki odsłaniają kulturowe uwikłanie człowieka w sprawy przyrody, którą sam jest i którą zmienia. Badanie przyrody okazuje się badaniem nas samych. PROF .

CENA: 18.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

MARIA P OPCZYK


N U M E RY A R C H I WA L N E „ K U LT U RY W S P Ó Ł C Z E S N E J ” (do nab y cia w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz poprzez stronę internetową www.nck.pl w zakładce E-KSIĘGARNIA)

2010 KULTURA WSPÓŁCZESNA 4/2010

Jakość w kulturze

18 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 3/2010

Wyobraźnia turystyczna

18 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 2/2010

Kultury oporu

18 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1/2010

O pożytkach z wiedzy historycznej

18 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 2/2009

Współczesny (post)panoptykon

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1/2009

Kultura ucieleśniona

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 4/2007

Odpady w kulturze

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 3/2007

Medializacja pamięci w kulturze współczesnej

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 2/2007

Pamięć społeczna – narracja – tożsamość kulturowa

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1/2007

O swoistości badań nad kulturą

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 4/2006

Obrazy w Kulturze

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 3/2006

Kultura jako fasada

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 2/2006

Strategie nauczania wiedzy o kulturze w szkołach średnich

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1/2006

Czy kultura w Polsce ma znaczenie

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 4/2005

Współczesna sztuka publiczna. Przestrzeń publiczna: między anarchizacją a estetyzacją

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 3/2005

Przemieszane profile kultur

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 2/2005

Co to jest filozofia kultury? Nauki o kulturze wobec filozofii kultury.

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1/2005

Społeczeństwo sieciowe i cyberkultura: teorie i interpretacje

8 zł

2009

2007

2006

2005


20 0 4 KULTURA WSPÓŁCZESNA 4/2004

Kultura lokalna

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 3/2004

Kultura alternatywna – przeszłość czy kontynuacje?

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 2/2004

Po co nam sztuka? Sztuka nowoczesna i demokracja

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1/2004

Globalizacja, media, tożsamość. Przestrzenie i miejsca. Modele racjonalności artystycznej

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 3/2003

Edukacja dla kultury

8 zł

KULTURA WSPÓŁCZESNA 1-2/2003

Problemy kultury w perspektywie integracji europejskiej. Między wielokulturowością a transkulturowością. Forum – z czym do Unii Europejskiej?

8 zł

20 03

NUMERY 4/2009, 3/2009, 4/2008, 3/2008, 2/2008, 1/2008, 4/2003 – NAKŁAD WYCZERPANY


kwartalnik

KON TEK STY


KO N T E K S T Y nr 1/2011

Narodowe Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem LIBER PRO ARTE oraz Instytutem Sztuki PAN jest współwydawcą numeru 1/2011 kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, pisma zasłużonego dla kultury polskiej i od lat wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Numer 1/2011 zatytułowany Antropologia i historia. Pamięć PRL (cz. II) ukazał się 31 sierpnia 2011 roku. Najnowsze wydanie pisma tematycznie zorganizowane jest wokół zagadnienia antropologicznej analizy historiografii PRL-u. Artykuły zamieszczone w publikacji ukazują problem z różnych stron tworząc ciekawy, zaskakujący obraz zbiorowej pamięci historii najnowszej.

CENA: 25.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

KO N T E K S T Y nr 2-3/2011

Prezentowany tu numer „Kontekstów” nie jest monografią Aby’ego Warburga, pełną prezentacją jego dzieła i życia. Wprost przeciwnie, jest z  założenia niekompletny - pomija zasaniczy corpus warburgowskiej spuścizny, obejmujący studia poświęcone sztuce renesansowej (...) Za taką decyzją kryją się nie tylko względy praktyczne (...), ale również przeświadczenie, że Warburg ciekawszy jest w tych momentach, gdy przekracza tematykę i dyskurs historii sztuki, gdy przekracza granice: między historią sztuki a antropologią, między zdrowiem a chorobą psychiczną, miedzy byciem badaczem i byciem augurem...” ZE WSTĘPU

CENA: 50.00 ZŁ WARSZAWA, 2011

TOMASZA SZERSZENIA


ZAPOWIEDZI:

GANGRENA. MÓJ PUNK ROCK SONG Paweł Konjo Konnak

OGIEŃ Łukasz Orbitowski (seria Zwrotnice Czasu)

WĘDRUJĄCE POJĘCIA W NAUKACH H U M A N I S T YC Z N YC H Mieke Bal (seria Biblioteka Kultury Współczesnej)

THE ECONOMY OF PRESTIGE ( E KO N O M I A P R E S T I Ż U ) James F. English (seria Kultura się liczy!)

T H E C R E AT I V E C I T Y ( K R E AT Y W N E M I A S TO ) Charles Landry (seria Kultura się liczy!)

W H AT D O P I C T U R E S WA N T ? William J. Thomas Mitchell (seria Biblioteka Kultury Współczesnej)

FA U S T E R I A Wojciech Szyda (seria Zwrotnice Czasu)

L I C Z BY K U LT U RY Grzegorz Kasdepke (książka dla dzieci)

34


DYS T RY B U C J A Książki Narodowego Centrum Kultury są dystrybuowane przez MTM Motyl, Firmę Księgarską Wiesława Juszczaka oraz przez Firmę Księgarską Jacek Olesiejuk. Bieżący numer „Kultury Współczesnej” jest zawsze dostępny w sieci salonów Empik, numery archiwalne można nabyć w siedzibie Narodowego Centrum Kultury. Najnowsze publikacje Narodowego Centrum Kultury czytelnicy znajdą m.in. w warszawskich księgarniach Libra, Lexicon, Księgarni Ekonomicznej oraz w księgarni Bookarest w Poznaniu i Głównej Księgarni Naukowej na Podwalu w Krakowie. Prowadzona jest również sprzedaż bezpośrednio w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz poprzez księgarnię internetową. Zamówienia można składać na stronie www.nck.pl w zakładce E-KSIĘGARNIA oraz mailem pod adresem ksiazki@nck.pl.

35


D Z I Ę K I W S PA R C I U N A R O D O W E G O C E N T R U M K U LT U RY U K A Z A ŁY S I Ę R Ó W N I E Ż :

36


37

Projekt i skład: Diana Gawronkiewicz / Podpunkt


38

N A R O D O W E C E N T R U M K U LT U RY UL. PŁOCKA 13 01- 2 3 1 WA R S Z A WA T E L .: (+ 4 8 2 2 ) 2 1 0 0 1 0 0 FA X . : ( + 4 8 2 2 ) 2 1 0 0 1 0 1 E-MAIL: NCK@NCK.PL

Katalog Wydawniczy NCK 2012  

Publikacje i zapowiedzi wydwnicze Narodowego Centrum Kultury na rok 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you