Page 1


pn wt

sr

cz

pt sb nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7_2011 Cultural events The information found in this publication comes from the event organizers. Programs and dates may change. The collection of information was completed on November 30th, 2010.

Wydarzenia kulturalne Informacje zamieszczone w publikacji pochodzą od organizatorów imprez. Programy i terminy mogą ulec zmianie. Gromadzenie informacji zakończono 30 listopada 2010 r.


★ s z t u k a u ży tk o wa _ a p p l i e d a rt

★ ta n i e c _ dance

★ wy d a r z e n i e interdyscyplinarne_ i n t e r d i s c i p l i n a ry event

★ film_ film

★ folklor_ folklore

★ t e at r i w i d o w i s k o _ t h e at r e & p e r f o r m a n c e

★ s z t u ki w i z u a l n e _ v i s u a l a rt s

★ l i t e r at u r a _ l i t e r at u r e

★ w y d a r z en i e m ul t i k ul t ur o we _ m ul t i c u l t ur a l ev en t

★ muzyka_ music

★ t r ad y c ja i d zie d zic two k u l tur o w e _ t r ad itio n & c ul tur a l h e rita g e


The inauguration program will take place in the form of a mass music show with 4 music stages (classical music, music and interdisciplinary projects for children, alternative music and jazz, and music by ethnic and national minorities) in the center of the capital. The aim of the program is to present Polish artists in a European context and in cooperation with European artists. The structure of the ceremony ensures reading a Broad audience and a festive atmosphere. Great Polish composers will be asked to compose pieces to mark the occasion. The whole event will be broadcast on the nina (www.nina.gov.pl), the Presidency (www.prezydencjaue. gov.pl) and www.dwutygodnik.com websites. The project is organized with and co-fundead by Warsaw City Hall.

✪ Inauguracja Przewodnictwa Polski w Radzie ue

v i i _ 2011

Program inauguracji został zaplanowany jako masowe widowisko muzyczne, z 4 scenami w centrum stolicy (muzyka poważna, muzyka i projekty interdyscyplinarne dla dzieci, muzyka alternatywna i jazz oraz muzyka mniejszości narodowych i etnicznych). Program ma na celu prezentację artystów polskich na tle artystów europejskich i we współpracy z nimi. Konstrukcja programu zapewnia dotarcie do szerokiej publiczności i stworzenie atmosfery fiesty. Z okazji inauguracji Prezydencji zamówione zostaną utwory u wybitnych polskich kompozytorów. Całość będzie transmitowana na stronach internetowych nina (www.nina.gov.pl), Prezydencji (www.prezydencjaue.gov. pl) oraz na www.dwutygodnik.com. Projekt współrganizowany i współfinansowany przez um Warszawa.

1 VII Warszawa

NInA www.nina.gov.pl

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ Inauguration of the Polish Presidency in the eu Council

Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa tel. +48223804970 fax +48223804901 e-mail: prezydencja@nina.gov.pl ★ 431


✪ “Rock na bagnie” Festival

Cul tu ral e ve nts

Impreza muzyczna związana ze sceną niezależną i alternatywną, spotkanie z autentyczną muzyką i jej twórcami. W programie festiwalu: Dzień punkowy, w czasie którego będzie można posłuchać zespołów grających w stylach: punk rock, postpunk, punk, anarcho punk, melodyjny punk, indiano punk, a także usłyszeć legendy punk rocka – wc i Karcer; Dzień z muzyką różną, w czasie którego wystąpią grupy grające w stylach: metal, rock, alternativ, hardcore, hard rock, ghotic, ska, grunge, new wave; Dzień z muzyką metalową, w czasie którego przeplatać się będzie wiele podgatunków heavy metalu. Gościem wydarzenia będzie zespół Mech. Imprezie będą towarzyszyć projekcje filmów (polskie i litewskie kino muzyczne).

1 – 3 VII Strękowa Góra

Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna

v i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

A music event for fans of the independent and alternative scenes. The program includes: punk day, featuring performances by bands playing punk rock, postpunk, punk, anarcho-punk, melodic punk, indiano punk, and shows by punk legends wc and Karcer; a day with music of all genres, such as metal, rock, alternative, hardcore, hard rock, gothic, ska, grunge, and new wave; and metal day, featuring a wide variety of heavy-metal sub-genres. The headlining event of the final day will be the band Mech. Accompanying events include film screenings (Polish and Lithuanian music films).

✪ „Rock na bagnie” – festiwal

Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna ul. Strękowa Góra 24 16-075 Strękowa Góra tel. +48857140028 e-mail: bramanabagna@op.pl

www.bramanabagna.pl

★ 433


✪ “King Roger:” An Opera in Three Acts

v i i _ 2011

Premiera opery K. Szymanowskiego, genialnego operowego wizjonera, z udziałem solistów: S. Hendricks, W. Hartmanna, A. Rosińskiego i N. Pasiecznik, która odbędzie się w Operze Narodowej w związku z przejęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Projekt współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Premiere of opera by K. Szymanowski, the brilliant opera visionary, with performances by the following soloist: S. Hendricks, W. Hartmann, A. Rosiński and N. Pasiecznik. The opera will be performed at the National Opera, to mark the Poland’s assumption of the Presidency of the European Union. Organized in partnership with Adam Mickiewicz Institute.

✪ Opera w trzech aktach „Król Roger”

1 VII premiera, wraz z Galą Otwarcia Polskiej Prezydencji

Warszawa

Teatr Wielki − Opera Narodowa

Teatr Wielki – Opera Narodowa Plac Teatralny 1 00-950 Warszawa skr. pocztowa 59 tel. +48226920200 (centrala) fax +48228260423 e-mail: office@teatrwielki.pl www.iam.pl

www.teatrwielki.pl

★ 435


A unique artistic event, one of few in Poland and the entire world to showcase disappearing and marginalized traditions from all over the world. The traditions are presented by artists as well as everyday people making an effort to save their culture from being forgotten, by cultivating their indigenous traditions, songs, and spiritual heritage. It is not a festival about works of art – it is about art itself, which has the power to save and protect thousands of endangered cultures and people. Brave Festival is held under the patronage of unesco, the Ministry of Culture and National Heritage, the Mayor of Wrocław, the Adam Mickiewicz Institute, and the Marshall of the Lower Silesia Voivodeship.

✪ 7. Brave Festival – Przeciw Wypędzeniom z Kultury Unikatowe wydarzenie artystyczne, które jako jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie prezentuje ginące i marginalizowane tradycje z całego świata. Przedstawiane są one zarówno przez artystów, jak i zwykłych ludzi starających się uchronić swoje kultury od zapomnienia poprzez kultywowanie rodzimych obyczajów, pieśni i duchowego dziedzictwa. To festiwal nie o dziełach sztuki, ale o sztuce, dzięki której można ocalić i ochronić tysiące osamotnionych kultur i ludzi. Brave Festival odbywa się pod patronatem unesco, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

1 – 8 VII Wrocław

v i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 7th Brave Festival

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” Stowarzyszenie ul. Purkyniego 1 Kultury 50-155 Wrocław Teatralnej tel. +48713418878 „Pieśń Kozła” e-mail: biuro@bravefestival.pl www.bravefestival.pl

★ 437


✪ 23rd International “Romane Dyvesa” Festival of Roma Bands

v i i _ 2011

Imprezie głównej – prezentacjom scenicznym – towarzyszą seminaria naukowe, spotkania z poezją cygańską, wystawy. Utrwalanie i ochrona tradycji kulturowych Cyganów, inspirowanie twórców cygańskich i animatorów kultury do podejmowania działalności artystycznej, naukowej i edukacyjnej, służącej pielęgnowaniu tożsamości tej grupy etnicznej, to główne cele „Romane Dyvesa”.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The main event’s performances will be accompanied by a series of events such as academic seminars, Roma poetry events, and exhibitions. “Romana Dyvesa” strives to protect and document Roma cultural traditions and to inspire Roma artists and cultural organizers to start artistic, cultural, and educational initiatives that will cultivate the ethnic group’s identity.

✪ xxiii Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”

2 – 3 VII Gorzów Wielkopolski

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy ul. Łokietka 28/4 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. +48957201478 fax +48957201778 e-mail: terno@o2.pl

www.terno.artblue.pl

★ 439


✪ 27th Regional Convention of Rural Theatre Groups

v i i _ 2011

Sejmik organizowany pod patronatem Towarzystwa Kultury Teatralnej jest spotkaniem najlepszych amatorskich zespołów teatralnych województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i opolskiego. Celem imprezy jest popularyzacja dorobku teatrów amatorskich oraz kształcenie wykonawców i instruktorów poprzez konfrontacje dokonań i pomoc metodyczną. Najlepsze zespoły rekomendowane są do udziału w Centralnych Spotkaniach Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Każdego roku w Sejmiku uczestniczy ok. 10 grup teatralnych. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The convention, organised under the patronage of the Theatre Culture Association, gathers the best amateur theatre groups from the regions of Lesser Poland, Silesia, the Carpathian Mountains, and Opole. The purpose of the event is to promote the achievements of amateur theatre groups and to improve the skills of performers and instructors by confronting their achievements and providing methodological assistance. The best teams are recommended to participate in the Central Meetings of Polish Countryside Theatres in Tarnogród. Every year about 10 theatre groups participate in the Convention.

✪ xxvii Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

2 – 3 VII Bukowina Tatrzańska

MCK „Sokół”

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ul. Długosza 3 33-300 Nowy Sącz tel. +48184482610 fax +48184482611 e-mail: kontakt@mcksokol.pl

www.mcksokol.pl

★ 441


✪ Malta Festival Poznań 2011

v i i _ 2011

Malta to teatr, performance, taniec, muzyka, film i wiele innych! Kolejna edycja festiwalu będzie kontynuacją tegorocznej linii kuratorskiej idiomy. Tym razem temat przewodni to „Wykluczeni”– ci którzy sytuują się w przestrzeni transferu między tym, co przyjęte, usankcjonowane a obszarem „eks”: eksterminacji, eksterytorium, tytułowej ekskluzji. Człowiek rozumiany jest jako istnienie „czyste”, w które system wpisuje kolejne treści (polityczne, tożsamościowe, społeczne, narodowe). Wykluczeni są więc przede wszystkim ludzie wypełnieni treściami niewłaściwymi i podejrzanymi. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Malta combines theatre, performance, dance, music, film and many more fields of art. This year’s edition of the festival continues 2010’s concept: “Idioms”. The main theme will be “Exclusion”, focusing on those who are suspended in between what is accepted and legitimized, and the “ex” area: extermination, extraterritoriality, and the titular: exclusion. In this idiom a human being is understood as a “pure” being into whom the system inscribes new content (politics, identity, society, and nationality). The “excluded” are thus those who carry inappropriate or suspicious content those, or “inappropriate” content, who “do not fit”

✪ Malta Festival Poznań 2011

2 – 9 VII Poznań

Fundacja Malta

Fundacja Malta ul. św. Marcin 80/82 61-809 Poznań tel. +48616465243 fax +48616465284 e-mail: office@malta-festival.pl

www.malta-festival.pl

★ 443


✪ 17th International “Jazz in the Old Town” Open Air Festival

v i i _ 2011

Jeden z najpopularniejszych i największych pod względem liczby uczestników festiwali jazzowych w Polsce. Stanowi wizytówkę artystyczną stolicy oraz atrakcję turystyczną dla melomanów z Polski i zagranicy. Podczas festiwalu publiczność bezpłatnie może wysłuchać gwiazd estrady z Europy, Stanów Zjednoczonych i Polski. Atrakcyjny, zróżnicowany stylistycznie program, międzynarodowe sławy, premiery i jazzowe odkrycia to znaki rozpoznawcze festiwalu. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

One of the most popular and widely attended jazz festivals in Poland. It is an artistic showcase of the capital and a tourist attraction for music lovers from Poland and abroad. The festival gives audiences an opportunity to listen to Europan, American, and Polish musicians for free. With its attractive and diverse program, the festival is a chance to see international stars and premieres, and discover the rising stars of the jazz world.

✪ xvii Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce”

2 VII – 27 VIII Warszawa

Fundacja Jazz Art

Fundacja Jazz Art ul. Południowa 30/10 lok. 1 04-789 Warszawa tel. +48695936477 e-mail: fundacja.jazzart@wp.pl

www.jazznastarowce.pl

★ 445


✪ 18th International Organ Music Festival

v i i _ 2011

Zaliczany jest do najpoważniejszych festiwali organowych na świecie. Każdego roku w kolejne niedziele lipca, sierpnia i września o godz. 16:00 w warszawskiej Archikatedrze św. Jana koncertują najwybitniejsi wirtuozi organowi naszych czasów – wielkie indywidualności, laureaci konkursów, profesorowie uczelni europejskich, wspaniali improwizatorzy i interpretatorzy. Koncerty są grane na powstałych w 1987 r. monumentalnych, słynnych organach, które podczas festiwalu brzmią całą mocą. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival is ranked among the world’s most important organ festivals. Every Sunday in July, August, and September at 4:00 pm, St John’s Cathedral in Warsaw hosts concerts by the greatest organ virtuosos of our times – great figures in music, winners of competitions, professors at European universities, extraordinary improvisers and interpreters. Concerts are performed on the cathedral’s famous and monumental organ, built in 1987, which is played at full volume for the occasion.

✪ xviii Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”

3 VII – 18 IX Warszawa

Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej

Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej ul. Esperanto 14/6 01-049 Warszawa tel. +48501158477 e-mail: kapitula@kapitula.org

www.kapitula.org

★ 447


✪ Slot Art Festival (19th edition)

v i i _ 2011

Największy festiwal kultury alternatywnej w Polsce, którego program obejmuje dziesiątki koncertów na 8 scenach, ponad 120 warsztatów z różnych dziedzin sztuki, wykłady, wystawy, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne oraz happeningi. saf odbywa się na terenie jednego z największych w Europie kompleksów pałacowo-klasztornych (300 pomieszczeń). Uczestnicy festiwalu to ok. 6 tys. młodych ludzi z całego świata, głównie z Polski, Holandii, usa, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Czech i Ukrainy. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Poland’s biggest alternative culture festival. The program features dozens of concerts held on eight stages, over 120 art workshops in a variety of fields, talks, exhibitions, films, plays, and happenings. saf takes place on the grounds of one of Europe’s largest monasteries (300 rooms). The festival attracts around 6,000 people from all over the world: primarily Poland, the Netherlands, usa, Germany, the uk, Denmark, the Czech Republic, and Ukraine.

✪ Slot Art Festival (19 edycja)

5 – 9 VII Lubiąż

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych www.slot.art.pl

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych ul. Robotnicza 36/38 53-608 Wrocław tel. +480713414493 e-mail: biuro@slot.art.pl ★ 449


✪ 11th “Bonds of Culture” Festival

v i i _ 2011

Festiwal teatralno-muzyczny o charakterze otwartym, będący jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i euroregionie, promujący różne formy sztuki europejskiej i światowej. Jego nazwa wyraża próbę odnalezienia wspólnych elementów, łączących pozornie odległe i odmienne stylistycznie przestrzenie kulturowe. W ramach imprezy prezentowane są widowiska plenerowe, spektakle uliczne, koncerty, happeningi, akcje teatralne, performances, wystawy, warsztaty oraz projekcje filmów.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A theatre and music festival with an open format. One of the leading cultural events in the region and Euro-region, promoting a range of international and European art forms. The name of the festival expresses an attempt at finding common elements that tie seemingly distant and stylistically divergent cultural spaces. The program features outdoor performances, street theatres, concerts, happenings, theatrical events, exhibitions, workshops, and films, as well as festival productions.

✪ 11. Festiwal „Spoiwa Kultury”

6 – 9 VII Szczecin

Ośrodek Teatralny „Kana” www.kana.art.pl

Ośrodek Teatralny „Kana” pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin tel. +48914330388 fax + 4891 4341561 e-mail: info@kana.art.pl ★ 451


✪ 20th Olsztyn Blues Nights

v i i _ 2011

Jubileuszowa edycja uznanego w środowisku festiwalu, który każdego roku przyciąga wiele gwiazd. Z uwagi na jubileusz, podczas imprezy organizatorzy przewidują wyjątkowo dużą dawkę bluesa. Koncertom towarzyszyć będą warsztaty, wystawy oraz spotkania fanów.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Anniversary edition of a festival that has achieved quite among blues musicians, and which features many wellknown musicians every year. The organizers are expecting an unprecedented number of blues performances at this year’s 20th anniversary edition. Concerts will be accompanied by workshops, exhibitions, and fan meetings.

✪ xx Olsztyńskie Noce Bluesowe

7 – 10 VII Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 3 10-538 Olsztyn tel. +48895221372 fax +48895221351 e-mail: media@mok.olsztyn.pl

www.mok.olsztyn.pl

★ 453


✪ 26th International M. I. Wachowiak Folklore Festival – Children’s Edition

Cul tu ral e ve nts

Jedna z najstarszych i najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Jej głównym celem jest prezentacja i popularyzacja wśród lubelskiej publiczności folkloru różnych narodów. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ok. 230 zespołów ze wszystkich, poza Australią, kontynentów. Od kilku lat w festiwalu jednego roku biorą udział zespoły dorosłe, następnego – dziecięce. Poza koncertami odbędą się warsztaty taneczne dla zagranicznych uczestników festiwalu, popularyzujące polski taniec ludowy.

6 – 22 VII Lublin Nałęczów

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej

v i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

One of the oldest and most important events of its kind in Poland. Its main goal is to present and popularize the folklore of different countries among the Lublin audience. Previous editions have featured a total of around 230 groups from every continent except Australia. The programs of the past few editions have alternated annually between adult and children’s groups. Aside from concerts, the festival features dance workshops for participants from other countries that aim to popularize Polish folk dances.

✪ xxvi Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne m. I. Wachowiaka – edycja dziecięca

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej ul. I Armii WP 3 20-078 Lublin tel. +48815327843 e-mail: kaniorowcy@ lublin.net.pl

www.zpit.lublin.pl

★ 455


✪ 20th Barn Theatre Festival

v i i _ 2011

Festiwal skupia zespoły z Polski i Litwy propagujące jedną z najstarszych form teatru litewskiego – teatry stodolane. Impreza odbywa się co roku w Skansenie w Puńsku.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival gathers theatres cultivating one the the oldest forms of Lithuanian theatre: the barn theatres of Poland and Lithuania. The event is held annualy at the Open-air museum in Puńsk.

✪ 20. Festiwal Teatrów Stodolanych

17 VII Puńsk

Dom Kultury Litewskiej

Dom Kultury Litewskiej ul. 11 Marca 17 16-515 Puńsk tel./fax +48875161032 e-mail: punskas.lkn@gmail.com

www.punsk-kultura.dl.pl

★ 457


✪ 38th Wdzydze Fair

v i i _ 2011

Największa na Pomorzu impreza o charakterze folklorystycznym. W programie: występy regionalnych zespołów ludowych, wiejskich teatrzyków i kabaretów oraz koncerty mistrzów dawnej muzyki granej na zabytkowych instrumentach w klimacie stylowych wnętrz. W chałupach, warsztatach, zagrodach uruchomione zostaną urządzenia domowe i narzędzia rzemieślnicze. Przestrzeń muzeum zajmą stragany wytwórców tradycyjnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego. Program uzupełnią konkursy z nagrodami, gry i zabawy ludowe. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Pomerania’s largest folklore event. The program features: performances by local folk ensembles, village theatres and comedy grops, as well as performances by master musicians playing historic instruments at atmospheric, folk-styled venues. Historic household machinery and craftsmen’s tools will be displayed and demonstrated in cottages, workshops, and yards. The museum will host stands for traditional folk arts and craftsmen. Accompanying events include games, folk dances, and competitions with prizes.

✪ 38. Jarmark Wdzydzki

17 VII Wdzydze Kiszewskie

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 83-406 Wąglikowice tel./fax +48586861288 e-mail: muzeum@ muzeum-wdzydze.gda.pl

www.muzeum-wdzydze.gda.pl

★ 459


✪ Tzadik Poznań Festival 2011

v i i _ 2011

Światowa popularność muzyki żydowskiej to fenomen, który dał o sobie znać również w Polsce. „Tzadik” to jednak nie wynik chwilowej mody. Festiwal pokazuje korzenie tej muzyki, ale repertuar dobierany jest tak, aby wykroczyć poza muzykę klezmerską. Muzycy zaproszeni w tym roku do Poznania nagrali płyty w ramach serii wydawniczej wytwórni tzadik – Radical Jewish Culture. Festiwalowi towarzyszą przeglądy filmowe, spotkania z literatami, przedstawienia muzyczno-literackie i wystawy, przygotowywany jest także projekt specjalny. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The international popularity of Jewish music is a phenomenon that is also present in Poland. However, “Tzadik” is no mere response to a fad. The festival explores the roots of the music, and the repertoire goes beyond klezmer music itself. Musicians invited this year to perform in Poznań have recorded albums in the tzadik music label’s Radical Jewish Culture series. The festival is accompanied by film screenings, book readings, music and literary shows and exhibitions. The organizers will also announce a surprise event.

✪ Tzadik Poznań Festiwal 2011

21, 22, 24 i 25 VII Poznań

Multikulti Project/FRIPP ul. Stary Rynek 52B 61-772 Poznań tel. +48601520857, +48618557103 fax +48618708933 Stowarzyszenie e-mail: multikulti@ „Multikulti” multikulti.com www.tzadikpoznanfestival.pl

★ 461


✪ 11. Era New Horizons International Film Festival

v i i _ 2011

„Era Nowe Horyzonty” to impreza unikalna w skali polskiej i europejskiej. Główną ideą festiwalu jest prezentacja bezkompromisowego, nowatorskiego kina z całego świata. Nazwa festiwalu symbolizuje nowe horyzonty języka filmowego, nowe sposoby ekspresji oraz oryginalne, nieporuszane gdzie indziej tematy. Pokazywane tu filmy budzą skrajne reakcje i emocje, rodzą polemiki i dyskusje, wywołują zachwyty i protesty. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Era New Horizons is a unique event in Poland and in Europe. The main idea of the festival is to present uncompromising, innovative world cinema. The name of the festival refers to new horizons in the languag of film, new forms of expression, and original subjects, glossed over by other media.The films shown during the festival provoke extreme reactions and emotions, stimulate debates and discussions, and evoke admiration as well as protests.

✪ 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Era Nowe Horyzonty”

21 – 31 VII Wrocław

Gutek Film oraz Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty” www.enh.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Era Nowe Horyzonty” ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa tel. +48225306640 fax +48228310663 e-mail: festiwal@ eranowehoryzonty.pl ★ 463


✪ Sunrise Festival

v i i _ 2011

Jedna z największych masowych imprez muzycznych odbywających się w Polsce, goszcząca co roku tysiące fanów muzyki elektronicznej. Podczas festiwalu można usłyszeć ponad 60 dj-ów, zobaczyć jedyne i niepowtarzalne wizualizacje oraz niesamowite oświetlenie. Po dwóch nocach impreza przenosi się na główną plażę w Kołobrzegu, gdzie odbywa się coroczne afterparty z udziałem polskich wykonawców i kilkunastotysięcznej publiczności. Festiwal kończy się w amfiteatrze galą wręczenia statuetek Sunset Music Awards.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

One of Poland’s largest mass music events, drawing thousands of electronic music fans every year. Audiences see performances by over 60 DJs, featuring unique visual projections and amazing lighting. Two nights into the festival, the party moves onto the main beach in Kołobrzeg, where an annual afterparty takes place with Polish artists and an audience of over ten thousand people. The festival ends with the Sunset Music Awards ceremony at the local amphitheatre.

✪ Sunrise Festival

22 – 24 VII Kołobrzeg

Agencja Imprez Artystycznych Amfiteatr

Agencja Imprez Artystycznych Amfiteatr ul. Fredry 1 78 -100 Kołobrzeg tel. +48943545287 amfiteatr@onet.eu www.amfiteatr.kolobrzeg. eu

www.sunrisefestival.pl

★ 465


✪ 12th International Bach Festival

v i i _ 2011

Festiwal ma szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska, ale także poza jego granicami, również granicami Polski. To najbardziej znany festiwal poświęcony muzyce J.S. Bacha. Koncerty odbywają się w znakomitych obiektach sakralnych (Kościół Pokoju w Świdnicy – wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego unesco, Katedra pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy).

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival plays a special role in the culture of Lower Silesia, as well as outside the region and Poland. It is one of the most famous festivals devoted to the music of J.S. Bach. Concerts are held in magnificent places of worship (the Church of Peace in Świdnica – a unesco World Cultural Heritage Site – and the Cathedral of St Stanislaus and St Wenceslaus in Świdnica). The festival enjoys great popularity among music lovers around the world.

✪ xii Międzynarodowy Festiwal Bachowski

23 – 31 VII Świdnica

Świdnicki Ośrodek Kultury www.sok.com.pl

Świdnicki Ośrodek Kultury ul. Rynek 43 58-100 Świdnica tel. +48748515653 e-mail: sok@sok.com.pl ★ 467


The festival features Polish and international folk groups, representatives of ethnic groups of the Carpathian region and of mountainous regions on all continents. Nearly 500 children between the ages of 7-14 take part in the event. During the festival children from foreign countries are paired up with their Polish peers. The pairs live and perform together, go on trips, and together they prepare a final concert program that combines elements of culture and traditions of both nations. The festival is accompanied by concerts, a folk art fair, and sampling of regional dishes.

✪ xix Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” Uczestnikami „Święta Dzieci Gór” są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne, reprezentujące grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku 7–14 lat. Podczas dni festiwalowych dzieci tworzą polsko-zagraniczne pary kamrackie – razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki oraz przygotowują na finałowy koncert wspólny program, łączący elementy kultury i obyczajów poszczególnych narodów. Festiwalowi towarzyszą koncerty oraz kiermasz twórczości ludowej, połączony z degustacją potraw regionalnych.

24 – 31 VII Nowy Sącz oraz inne miejscowości Małopolski

MCK „Sokół”

v i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 19th International Festival of Children’s Folk Music Groups

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ul. Długosza 3 33-300 Nowy Sącz tel. +48184482610 fax +48184482611 e-mail: kontakt@mcksokol.pl

www.mcksokol.pl

★ 469


✪ Magician’s Carnaval

v i i _ 2011

Idea „Carnavalu” wywodzi się z wielowiekowej tradycji wspólnego świętowania karnawału oraz postaci sztukmistrza z Lublina. To wydarzenie (reprezentujące tzw. nowy cyrk), podczas którego w Lublinie powstanie miasteczko kuglarzy, a lubelskie Stare Miasto stanie się rodzajem teatralnej dekoracji. Podczas karnawału będzie można zobaczyć najlepszą światową sztukę alternatywną i eksperymentalną w połączeniu ze sztukami cyrkowymi i kuglarskimi. Na wydarzenie składają się występy światowej sławy gwiazd, pokazy uliczne, spektakle, a także warsztaty skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The idea of the “Carnaval” has its roots in the centuries-old tradition of celebrating the carnival and in the character of the Magician from Lublin. The event presents what is known as new circus. A jugglers’ village is erected, and the Old Town transforms into a theatre. The carnival is an opportunity to admire the world’s best alternative and experimental art, along with jugglers and circus acts. The event includes performances by world-class artists, street shows, plays, as well as workshops for professionals and amateurs.

✪ Carnaval Sztuk-Mistrzów

28 – 31 VII Lublin

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin ul. Rynek 8 20-111 Lublin tel. +48814661930 fax +48814661931 e-mail: kzuzaniuk@lublin.eu

www.sztukmistrze.eu

★ 471


✪ 9th “Peretocze” Białowieża Integration Event

v i i _ 2011

„Peretocze” to plenerowe koncerty, prezentujące wielokulturowość narodów zamieszkujących, obecnie i w przeszłości, region Puszczy Białowieskiej, czyli Polski i Białorusi. Podczas imprezy koncertują zespoły reprezentujące kultury: polską, białoruską, litewską, ukraińską, rosyjską, niemiecką, tatarską, żydowską i cygańską.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

“Peretocze” is comprised of outdoor concerts that present the multicultural character of the people who inhabited and continue to inhabit the Białowieża Forest region in Poland and Belarus. The event features concerts by groups representing a variety of cultures: Polish, Belarusian, Lithuanian, Ukrainian, Russian, German, Tatar, Jewish, and Roma.

✪ ix Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze”

29 – 30 VII Białowieża

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” ul. Tamary Sołoniewicz 2 17-200 Hajnówka tel. +480856822089 e-mail:biuro@ festiwal- hajnowka.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

★ 473


✪ 48th Beskidy Culture Week

v i i _ 2011

Coroczny festiwal międzynarodowy, który odbywa się w 8 miejscowościach: Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Jabłonkowie (Zaolzie), Istebnej i Ujsołach. Ma na celu promowanie rodzimego folkloru i prezentację zespołów zagranicznych.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual international fesitval held in 8 towns: Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Jabłonków (Czech Republic), Istebna, and Ujsoły. It aims to popularize local folklore and showcases bands from foreign countries.

✪ 48. Tydzień Kultury Beskidzkiej

30 VII – 7 VIII Szczyrk, Żywiec, Maków, Oświęcim

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej www.tkb.art.pl

Regionalny Ośrodek Kultury ul. 1 Maja 8 43-300 Bielsko-Biała tel. +48338220593 tel./fax+48338123333 e-mail:tkb@rok.bielsko.pl ★ 475


An event where historical dance, theatre, and music are performed in the in the city’s historic locations in an attempt to “revive the past” through the meeting of dance and architecture. The first two days of the festival take place at Villa Decius, where historical dance workshops are held alongside associated exhibitions, lectures, and concerts. For the Grande Finale, the festival moves to Kraków’s Castle Hill, where professional and amateur dance companies from all over Europe perform. Each evening, invited dance troupes and the “Cracovia Danza” Court Ballet enchant audiences with performances.

Wydarzenie, podczas którego dworski taniec, teatr i muzyka są prezentowane w zabytkowych przestrzeniach miasta, dążąc do ożywienia przeszłości poprzez połączenie architektury z tańcem. Pierwsze dni festiwalu odbywają się w Willi Decjusza, gdzie organizowane są warsztaty tańców dworskich, tematyczne wystawy, wykłady i koncerty. Wielki Finał Festiwalu ma miejsce na Wzgórzu Wawelskim, gdzie prezentują się grupy profesjonalne i amatorskie z całej Europy. Wieczorami odbywają się spektakle w wykonaniu zaproszonych gości i Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”.

Cul tu ral e ve nts

✪ xii Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”

30 VII – 20 VIII Kraków

Fundacja „Ardente Sole”

v i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

✪ 12th “Cracovia Danza” Court Dance Festival

Fundacja „Ardente Sole pl. Na Groblach 7 31-101 Kraków tel. +48124210836 tel./fax +48124295880 e-mail: cracoviadanza@ cracoviadanza.pl

www.cracoviadanza.pl

★ 477


✪ 3rd European Monumental Art Festival “Monumental Art”

v i i _ 2011

Celem festiwalu jest stworzenie na gdańskim osiedlu Zaspa największej w Europie Kolekcji Malarstwa Monumentalnego. W czasie każdej edycji festiwalu na zaspiańskich blokach powstają nowe murale tworzone przez artystów polskich i zagranicznych.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival aims to create the world’s largest collection of monumental art at Gdańsk’s Zaspa apartment complex. Each edition of the festival features artists from Poland and abroad, who create new murals on the Zaspa apartment buildings.

✪ 3. Europejski Festiwal Malarstwa Monumentalnego „Monumental Art”

VII Gdańsk

Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat

Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk tel. +48587402016 e-mail: esk@gdansk2016.eu www.gdansk2016.eu

www.monumentalart.eu

★ 479


✪ 10th “Brunonalia” Festival

v i i _ 2011

Coroczny festiwal kulturalny, którego celem jest uczczenie rocznicy urodzin Brunona Jasieńskiego, propagowanie awangardowej sztuki, a jednocześnie rozwój życia kulturalnego na terenie gminy Klimontów. „Brunonaliom” towarzyszą spektakle teatralne, pokazy filmów, koncerty, wystawy, happeningi, warsztaty dla dzieci i młodzieży (plastyczne, teatralne, muzyczno-ruchowe, filmowe, języka jidysz) oraz zawody sportowe.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual cultural festival devoted to commemorating the anniversary of the birth of Bruno Jasieński and popularizing avant-garde art, while promoting the development of cultural life in the Klimontów commune. “Brunonalia” features a number of events such as plays, films, concerts, exhibitions, happenings, workshops for children and youth (with subjects such as theatre, music and movement, film, the Yiddish language), as well as athletic tournaments.

✪ 10. festiwal „Brunonalia”

VII Klimontów

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego ul. Klaudyny 18/64 01-684 Warszawa tel. +48609696264 e-mail: mkw98@gazeta.pl

www.brunonalia.pl

★ 481


✪ lublin Art Land Festival

v i i _ 2011

Festiwal, który prezentuje sztukę land artu, przypomina jego ideę, historię i najciekawsze realizacje. W festiwalu udział wezmą mistrzowie gatunku oraz najaktywniejsi artyści młodego i średniego pokolenia. Skonfrontowanie teorii i historii z aktualnymi „żywymi” obiektami tworzonymi podczas festiwalu, klasyków gatunku z młodymi twórcami umożliwi szeroką, wieloaspektową prezentację zjawiska. Projekty artystyczne realizowane będą w zgodzie z naturalnym środowiskiem, co idealnie wpisuje się w trend światowy nowych działań wizualnych w przestrzeni publicznej. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival presents the genre of land art, explains the concept behind it, its history and best implementations, while displaying artwork in the city’s public spaces. Festival guests include the masters of the genre and the most active young and middle-aged practitioners of the art. A confrontation between theory and history on the one hand, and contemporary, “living” objects created during the festival on the other – as well as between young and old artists – will facilitate a multi-faceted look at the phenomenon. Art projects will be executed with respect for the environment, in keeping with international trends in public visual arts.

✪ Festiwal Lublin Art Land

VII Lublin

Fundacja Trans Kultura

Fundacja Trans Kultura ul. Złota 5/21 20-112 Lublin tel. +48815330818 e-mail: fundacja@ transkultura.org

www.warsztatykultury.pl

★ 483


✪ 3rd “Fort Missia” International Art Festival

v i i _ 2011

Każdego roku na polsko-ukraińskiej granicy, w ruinach historycznych fortyfikacji obronnych z czasów i wojny światowej odbywa się festiwal, którego ideą jest wspólna praca twórcza artystów i prezentacja projektów artystycznych z Polski, Ukrainy, Czech, Szwecji, Huculszczyzny, Niderlandów i usa. Podczas imprezy odbywają się eksperymenty z muzyką elektroniczną, jazzem, rockiem, folkiem i sztuką współczesną. Mają miejsce wydarzenia teatralne, warsztaty literackie, fire shows na kulach powietrznych i występy kuglarskie. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual festival held at the Polish–Ukrainian border, in the ruins of a World War I fortification. The festival is devoted to bringing together artists and presenting artistic projects from Poland, Ukraine, the Czech Republic, Sweden, the Hutsul region in the Carpathians, the Netherlands, and the US. The program features experiments with electronic music, jazz, rock, folk, and contemporary art. Events include theatrical performances, literary workshops, fire shows, and juggling.

✪ „Fort Missia” 3. Międzynarodowy Festiwal Sztuki

VII Przemyśl

Artystyczne Stowarzyszenie „Dzyga” ul. Zelena 102 79-030 Lwów, Ukraina tel. +30322444778 Artystyczne fax +30322444779 Stowarzyszenie e-mail: dzygainfo@ „Dzyga” gmail.com www.fortmissia.com

★ 485


✪ an Open Culture Resort

v i i _ 2011

W drugiej połowie 2011 r., Polska będzie przewodniczyć Unii Europejskiej, również kulturalnie. Sopot został wyróżniony i w lipcu stanie się miastem kultury europejskiej. Cały miesiąc zapowiada się artystycznie i bardzo ciekawie. W ramach Prezydencji odbędą się m.in.: „Okno na świat” – festiwal na scenach w Sopocie i Gdańsku, a także działania artystyczne w przestrzeni miejskiej – teatralne, wizualne, muzyczne, plastyczne i in.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Poland will assume political and cultural presidency over the European Union in the latter half of 2011. Sopot has been selected to become a city of European culture in July. The entire month promises to be an interesting and art-filled time. Presidency events will include “Window onto the World,” a festival held on the stages of Sopot and Gdańsk, as well as theatrical, visual, musical, and graphic arts events held in urban spaces.

✪ Otwarty Kurort Kultury

3 – 31 VII Sopot

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk tel. +485830110 51 fax +48583011957 e-mail:sekretariat@nck.org.pl

ww.nck.org.pl, www.nina.gov.pl

★ 487


✪ A Walk with Józef Czechowicz – 7th Edition

Cul tu ral e ve nts

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” obejmuje 17 punktów, które zostały opisane w tekście „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza. Wędrowiec z „Poematu o mieście Lublinie” zatrzymuje się w zaledwie kilku punktach w Lublinie, jednak w treści utworu pojawia się wiele innych miejsc z mapy miasta. Oprócz Wieniawy, Rynku, miejsca po ulicy Szerokiej wędrujący podczas Spaceru zatrzymują się przy grobie Władysława Panasa (pomysłodawcy Spaceru) jak również przy pomniku Józefa Czechowicza. Spacer odbywa się od 2003 roku podczas lipcowej pełni księżyca.

VII Lublin

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” www.tnn.pl

v i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

A walk along the route portrayed in “The Poem of the City of Lublin.” Participants tour 17 landmarks mentioned by Józef Czechowicz in his famous poem. Although the literary urban wanderer stops at only a few spots, the whole piece lists numerous places of interest on the map of Lublin. The route passes Wieniawa and the main square, follows Szeroka street, and visits the resting place of Władysław Panas, who first started the walk, before stopping briefly at the Józef Czechowicz monument. The walk has been held every July since 2003, and takes place on the full moon.

✪ Spacer z Józefem Czechowiczem (7 edycja)

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” ul. Grodzka 21 20-112 Lublin tel. +48815325867 fax +48815346110 e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl ★ 489


✪ Art & Glass Festival

v i i _ 2011

Impreza plenerowa, podczas której prezentowane są prace szklarskie oraz malarskie, rzeźbiarskie i rysunkowe artystów z Kotliny Jeleniogórskiej, a także z Czech. Poza prezentacjami plenerowymi organizowane są wystawy szkła i spotkania z artystami.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An outdoor event showcasing work by artists from the Jelenia Góra Valley and the neighboring Czech Republic, including glasswork, paintings, sculptures, and drawings. In addition to the outdoor events, the festival will host glasswork exhibitions and meetings with artists.

✪ Art & Glass Festival

VII Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Urząd Miasta Jelenia Góra pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra tel. +48757546100 fax 0757546159 e-mail: ratusz_um@ jeleniagora.pl

www.um.jeleniagora.pl

★ 491


✪ Summer Stage – recurring cultural events

v i i _ 2011

Cykl imprez kulturalnych, na które składają się koncerty oraz przedstawienia teatralne dla dzieci. Ideą Sceny Letniej jest pobudzenie świadomości artystycznej i kulturalnej widowni poprzez organizację ciekawych, różnorodnych i inspirujących wydarzeń. Organizatorzy starają się zapełnić lukę powstałą w życiu kulturalnym stolicy w wyniku zawieszenia działalności większości teatrów i sal koncertowych w okresie wakacyjnym.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A series of cultural events that include concerts and theatre performances for children. The idea behind the Summer Stage is to stimulate the audience’s artistic and cultural consciousness by presenting a variety of interesting and inspiring events. The organizers wish to fill the void left in the capital’s cultural life during summer vacation, when most theatres and concert halls close for the summer.

✪ Scena Letnia – cykl imprez kulturalnych

VII – VIII Warszawa tak/nie w zależności od miejsca

Staromiejski Dom Kultury www.sdk.pl

Staromiejski Dom Kultury ul. Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa tel. +48228312375 fax +48226353616 e-mail : sdk@sdk.pl ★ 493


✪ “Non Sola Scripta” Wrocław International Summer Organ Festival 2011

v i i _ 2011

W ciągu 16 lat istnienia festiwalu odbyło się kilkadziesiąt koncertów, w których uczestniczyli wykonawcy z Polski, Europy i świata. Ideą przewodnią jest propagowanie muzyki organowej oraz walorów brzmieniowych organów w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Stanowią one bezcenny zabytek sztuki późnobarokowej. Koncerty odbywają się w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival has hosted dozens of concerts in its sixteen years, with performances by artists from Poland, Europe, and around the world. The idea of the festival is to popularize organ music and the sound qualities of the organ at the Church of the University of Wrocław. The organ is a priceless and historic work of art, and is among the most outstanding artifacts of the late Baroque period in Central Europe. Concerts are held every Sunday, July through August.

✪ Międzynarodowy Festiwal „Non Sola Scripta” – Wrocławskie Lato Organowe 2011

VII – IX Wrocław

Centrum Sztuki Impart

Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław tel./fax +48713432962 e-mail: impart@impart.art.pl

www.impart.art.pl

★ 495


notes

notatki


Editor Magdalena Orzelska Translated by Arthur Barys Illustrations, graphic design, dtp Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Proofread by Adrianna Jakóbczyk – polish version Dawid Ciecierski – english version Printed by Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa paper Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (ecologically safe, made of 100% recycled paper) Font Caecilia designed by Peter Matthias Noordzij Published by The National Centre for Culture ul. Senatorska 12, 00-082 Warsaw tel. (+48) 22 21 00 100, fax: (+48) 22 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by The National Centre for Culture Warsaw 2010 All rights reserved

Redakcja Magdalena Orzelska Tłumaczenie Arthur Barys Ilustracje, projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Korekta Adrianna Jakóbczyk – wersja pl Dawid Ciecierski – wersja en Druk Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa papier Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (produkowany w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego) Font Caecilia autorstwa Petera Matthiasa Noordzija Wydawca Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. 022 21 00 100, faks: 022 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2010 All rights reserved


Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych lipiec_2011  

Kalendarz opisujący wybrane wydarzenia kulturalne w Polsce - lipiec 2011 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you