Page 1


pn wt

sr

cz

pt 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

sb 2 9 16 23 30

nd 3 10 17 24

4_2011 Cultural events The information found in this publication comes from the event organizers. Programs and dates may change. The collection of information was completed on November 30th, 2010.

Wydarzenia kulturalne Informacje zamieszczone w publikacji pochodzą od organizatorów imprez. Programy i terminy mogą ulec zmianie. Gromadzenie informacji zakończono 30 listopada 2010 r.


★ s z t u k a u ży tk o wa _ a p p l i e d a rt

★ ta n i e c _ dance

★ wy d a r z e n i e interdyscyplinarne_ i n t e r d i s c i p l i n a ry event

★ film_ film

★ folklor_ folklore

★ t e at r i w i d o w i s k o _ t h e at r e & p e r f o r m a n c e

★ s z t u ki w i z u a l n e _ v i s u a l a rt s

★ l i t e r at u r a _ l i t e r at u r e

★ w y d a r z en i e m ul t i k ul t ur o we _ m ul t i c u l t ur a l ev en t

★ muzyka_ music

★ t r ad y c ja i d zie d zic two k u l tur o w e _ t r ad itio n & c ul tur a l h e rita g e


✪ Warsaw Theatre Festival

Cul tu ral e ve nts

Jeden z najstarszych festiwali teatralnych, mający uznanie publiczności. Program obejmuje najciekawsze polskie spektakle, których premiera odbyła się w 2010 roku, oraz Małe Warszawskie Spotkania Teatralne i seminaria. Spotkania z udziałem kuratorów teatralnych, producentów i dyrektorów festiwali z całego świata stanowią powrót do tradycji, choć w nowoczesnej, wielowątkowej formule odpowiadającej standardom życia artystycznego stolicy xxi w., która w tym czasie staje się centrum polskiego życia teatralnego, miejscem wymiany doświadczeń i poglądów.

1 – 17 IV Warszawa

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

One of the oldest and highest-rated theatre festivals in Poland. The program will feature the most interesting shows that premiered in Poland in 2010, an accompanying mini-festival, and seminars. Appearances by theatre curators, producers, and festival directors from all over the world will be a return to tradition, albeit in a modern, multi-threaded form that meets the artistic standards of a 21st century capital – one that becomes, for the duration of the festival, the center of Polish theatre life and a forum for the exchange of experiences and views.

✪ Warszawskie Spotkania Teatralne – festiwal

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa tel. +48225017011 it@instytut-teatralny.pl

www.warszawskie.org

★ 155


✪ Opus Magnum: “Requiem,” by Roman Maciejewski – concert

i v _ 2011

Roman Maciejewski był jednym z najwybitniejszych kompozytorów polskich xx wieku. Uroczysty koncert prezentujący to niezwykłe dzieło odbędzie się z okazji 6. rocznicy śmierci Jana Pawła ii. Utwór wykona blisko 250 muzyków. „Requiem” poświęcone jest pamięci poległych w wojnach.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Roman Maciejewski was one the most outstanding composers of the 20th century. A gala concert presenting this extraordinary piece will be held on the 6th anniversary of the death of Pope John Paul II. “Requiem” is dedicated to the victims of human ignorance, especially those who died in history’s greatest wars.

✪ Dzieło życia: „Requiem” Romana Maciejewskiego” – koncert

2 IV Białystok

Opera i Filharmonia Podlaska www.oifp.pl

Opera i Filharmonia Podlaska Biuro Koncertowe ul. Podleśna 2 15-227 Białystok tel./fax +48857416557 tel. kom. +48609405611 e-mail: biuro@oifp.eu ★ 157


✪ Concert on the 6th Anniversary of the John Paul ii’s Death: ”Death and Liberation”

i v _ 2011

Rocznica śmierci Ojca Świętego to data, o której Polacy zawsze będą pamiętać. Aby uczcić ten dzień, odbędzie się koncert poświęcony Janowi Pawłowi ii, podczas którego usłyszymy Symfonię c-moll nr 2 „Zmartwychwstanie” G. Mahlera w wykonaniu sopranistki W. Chodowicz i mezzosopranistki E. Wolak z towarzyszeniem Chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją maestro M. Pijarowskiego. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The anniversary of the death of the Holy Father is a date that his fellow Poles will never forget. This date will be commemorated with a concert devoted to John Paul ii, at which Mahler’s Symphony No. 2 “Ressurection” in C minor will be performed by soprano W. Chodowicz and mezzo-soprano E. Wolak, accompanied by the Choir of the Grand Theatre in Poznań and the Poznań Philharmonic Orchestra conducted by Maestro M. Pijarowski.

✪ Koncert w 6. rocznicę śmierci Jana Pawła ii „Śmierć i wyzwolenie”

2 IV Poznań

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Św. Marcin 81 61-808 Poznań tel. +48618524708 fax +48618523451 e-mail: sekretariat@ filharmoniapoznanska.pl

www.filharmoniapoznanska.pl

★ 159


✪ 100th Birthday of Czesław Miłosz To mark the 100th anniversary of the birth of Czesław Miłosz, the Baltic Sea Cultural Centre has prepared a series of bimonthly literary events. The program will feature educational activities for youth.

i v _ 2011

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza Nadbałtyckie Centrum Kultury przygotowało cykl wydarzeń literackich. Odbywać się będą co dwa miesiące. W programie przewidziano zajęcia edukacyjne dla młodzieży. (Rok Miłosza)

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

(Miłosz Year)

✪ 100. urodziny czesława miłosza

3 IV Gdańsk tak/nie w zależności od miejsca

Nadbałtyckie Centrum Kultury www.nck.org.pl

Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk tel. +48583011051 fax +48583011957 e-mail: sekretariat@nck.org.pl ★ 161


✪ 14th Lenten Passion Plays

i v _ 2011

Przez trzy kolejne niedziele kwietnia prezentowane będą spektakle teatralne o tematyce wielkopostnej, w wykonaniu amatorskich zespołów, specjalizujących się w wystawianiu misteriów. Imprezie towarzyszy gminny konkurs na wielkanocną palmę.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Over the course of three Sundays in April, audiences will see Lent-themed plays performed by amateur theatre groups specializing in the genre of the passion play. Associated events include a competition for the best Easter palm in the commune.

✪ 14. Wielkopostne Misteria Teatralne

3, 10, 17 IV Pruchnik

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki ul. ks. B. Markiewicza 20 37-560 Pruchnik tel. +48166288065 e-mail: gcksit@interia.pl

www.pruchnik.nazwa.pl

★ 163


✪ 5th International “Energy of Sound” Acoustic Avant-Garde Festival

i v _ 2011

Festiwal prezentuje twórców szeroko rozumianej muzycznej awangardy, opartej na wykorzystaniu akustycznych źródeł dźwięku (od dźwięków wydobywanych z instrumentów w klasycznym tego słowa znaczeniu po instrumenty-instalacje budowane przez samych artystów np. z metalowych czy drewnianych elementów).

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival presents a broad range of musical avant-garde artists who employ acoustic sources of sound in their work – from sounds produced by ordinary musical instruments in the fashion, to instrument-installations constructed out of metal or wood by the artists themselves.

✪ 5. Międzynarodowy Festiwal Akustycznej Awangardy „Energia Dźwięku”

7 – 10 IV Wrocław

Stowarzyszenie „Industrial Art.” ul. Chrobrego 33/8 50-254 Wrocław Stowarzyszenie tel. +48507545893 „Industrial Art.” e-mail: frett@jobkarma.pl www.industrialart.eu/festival

★ 165


✪ 16th “Port Wrocław” Literature Festival

i v _ 2011

Podczas imprezy będą miały miejsce spotkania z autorami z Polski, Łotwy, Finlandii, Islandii, Wielkiej Brytanii i Słowenii, odbędzie się premiera antologii poezji iberoamerykańskiej z udziałem gości z Ameryki Łacińskiej, dyskusje i spotkania poetyckie związane z 90. rocznicą urodzin T. Różewicza, a także koncerty, wystawy i kolejna edycja konkursu „Nakręć wiersz”.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Featuring discussions with writers from Poland, Latvia, Finland, Iceland, Slovenia, and the uk, the premiere of an anthology of Latin American poetry, with guests from the region, discussions and poetry readings commemorating the 90th anniversary of the birth of Tadeusz Różewicz, as well as concerts, exhibitions, and another edition of the “Nakręć wiersz” (“Film a Poem”) contest.

✪ 16. Festiwal Literacki „Port Wrocław”

8 – 10 IV Wrocław

Biuro Literackie

Biuro Literackie ul. Tęczowa 50a/9 53-602 Wrocław tel. +48717839001 e-mail: poczta@ biuroliterackie.pl

www.biuroliterackie.pl

★ 167


✪ 17th Monodic Music Festival

✪ 17. Festiwal Muzyki Jednogłosowej

A festival devoted to presenting the oldest works of medieval sacral music: pieces that have been stored for years in monastic libraries throughout Europe. Monody is a genre of sacral music with a single melodic line, found in the liturgies of traditional Christian churches. Concerts are held at the Płock Cathedral, where the solemn atmosphere is conducive to prayer, spiritual reflection, and religious experiences.

Festiwal prezentuje najstarsze zabytki średniowiecznej muzyki religijnej od lat przechowywanej w klasztornych bibliotekach w różnych częściach Europy. Monodia to gatunek jednogłosowej muzyki liturgicznej tradycyjnych kościołów chrześcijańskich. Koncerty odbywają się w płockiej Bazylice Katedralnej, gdzie podniosła muzyka sprzyja modlitwie i religijnej refleksji, skłaniając do głębokich duchowych przeżyć.

i v _ 2011

Cul tu ral e ve nts

Wydarze ni a ku ltu ralne

8 – 10 IV Płock

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki www.pokis.pl

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki ul. Tumska 9a 09-402 Płock tel. /fax +48243671920 e-mail: pokis@pokis.pl ★ 169


✪ 38th Tychy Theatre Festival

i v _ 2011

Festiwal teatralny przeznaczony dla teatrów amatorskich z Polski i teatrów polonijnych. Odbywa się w 3 nurtach: konkurs dla teatrów amatorskich, warsztaty artystyczne oraz pokaz przedstawień mistrzowskich.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A festival featuring amateur theatres from Poland and Polish communities abroad. The events are grouped into three categories: an amateur theatre contest, artistic workshops, and professional theatre productions.

✪ xxxviii Tyskie Spotkania Teatralne

8 – 13 IV Tychy

Teatr Mały w Tychach

Teatr Mały ul. ks. kard. Hlonda 1 43-100 Tychy tel./fax +48322272067, +48322273611 e-mail: teatr.maly@ teatrmaly.tychy.pl

www.teatrmaly.tychy.pl

★ 171


✪ 20th K.K. Baczyński Poetry Competition

i v _ 2011

Konkurs jest organizowany corocznie, a ogłaszany wczesną jesienią i rozstrzygany u schyłku zimy. Jury, do którego zapraszani są wybitni przedstawiciele środowisk literackich z całej Polski, nagradza zestawy poetyckie.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The annual competition is announced in the early autumn with winner announced the following year at the end of winter. The panel of judges, which includes outstanding members of literary circles from all over the country, awards the K.K. Baczyński Prize to poets who submit cohesive sets of poems.

✪ xx Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

9 IV Łódź

Śródmiejskie Forum Kultury

Śródmiejskie Forum Kultury 90-056 Łódź ul. Roosevelta 17 tel. +48426366838 tel./fax +48426360619 e-mail: sfk3@interia.pl

www.forum-kultury.pl

★ 173


The festival is an important and permanent part of the European cultural scene. The program presents the achievements of European music in an interesting and diverse fashion. Each edition features a theme that links each of the festival’s elements. The festival also includes an International Musicological Symposium, providing an opportunity for academics to reflect on Beethoven’s music and its influence on the work of other composers, and an exhibition featuring autographs and scores by great composers, such as Bach, Beethoven, Chopin, Haydn, Mozart, and Schumann. The festival is known for the sophisticated design of its posters and concert program covers.

✪ 15. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena Festiwal jest stałym i ważnym elementem życia kulturalnego Europy. Program festiwalu, w sposób ciekawy i różnorodny pokazuje zdobycze muzyki europejskiej, a każdej edycji przyświeca temat przewodni, wokół którego skupiają się wszystkie elementy wydarzenia. Towarzyszy mu Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne, stanowiące muzyczno-naukowo-humanistyczną refleksję o muzyce Beethovena i jej wpływie na twórczość innych kompozytorów, a także wystawa autografów oraz druków muzycznych wielkich kompozytorów, m.in.: Bacha, Beethovena, Chopina, Haydna, Mozarta, Schumanna. Wizytówką festiwalu są wyrafinowane projekty plakatów i okładek programów koncertów.

9 – 22 IV Warszawa

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 15th Ludwig van Beethoven Easter Festival

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena ul. Długa 19/4 Stowarzyszenie 31-147 Warszawa im. Ludwiga tel. +48124231517 van Beethovena e-mail: biuro@beethoven.org.pl www.beethoven.org.pl

★ 175


The festival is a continuation of the musical event established by I. Bodziak in 1987, and has become a permanent past of the calendar of cultural events in the Carpathian region. It is aimed at young guitarists (under 20), teachers, and guitar lovers. The festival is an opportunity to hear live music at a world-class level. But it’s more than just concerts and recitals by world-famous artists: festival audiences will have the opportunity to hear lectures, attend workshops, receive advice on instrument making, and take part in classes, where guitar players can hone their knowledge and skills with help from the masters of the art.

✪ xviii Międzynarodowe Spotkania Gitarowe Sanok 2011 Festiwal jest kontynuacją zapoczątkowanego w 1987 r. wydarzenia muzycznego autorstwa I. Bodziak, które wpisało się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych regionu podkarpackiego. Jest skierowany do młodych gitarzystów (przed ukończeniem 20. roku życia), pedagogów i miłośników gitary. Stanowi okazję do obcowania na żywo ze sztuką muzyczną na wysokim poziomie. Ale festiwal to nie tylko koncerty i recitale światowej sławy artystów, lecz także wykłady, zajęcia warsztatowe, porady lutnicze i lekcje mistrzowskie dla uczestników, którzy pod okiem uznanych autorytetów mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

10 – 15 IV Sanok

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 18th International Guitar Meetings Sanok 2011

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej ul. Podgórze 25 38-500 Sanok tel./fax +48134645315, +48134643050 e-mail: muzyksanok@onet.pl

www.sanokpsm.republika.pl

★ 177


✪ 46th “Kontrapunkt” Small Theatre Forms Festival 2011

Cul tu ral e ve nts

Przegląd jest największym międzynarodowym festiwalem teatralnym północno-zachodniej Polski. Od 3 lat przez jeden dzień gości też w stolicy Niemiec, gdzie polska publiczność ogląda niektóre spektakle konkursowe, przygotowane przez berlińskie teatry. Częścią wydarzenia są koncerty, wystawy, performance („Noc performerów”), sesja naukowa, panele dyskusyjne, pokazy filmowe, widowiska plenerowe i pozakonkursowe − prezentacje przedstawień mistrzów teatru – oraz ,,Mały Kontrapunkt”, festiwal dla dzieci.

11 – 16 IV Szczecin

Urząd Miasta Szczecin

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

“Kontrapunkt” is northwestern Poland’s largest international theatre festival. For the past three years, the program has included one day of events in Berlin, where Polish audiences see competing plays put on by the city’s theatre companies. The events include concerts, an exhibition, performances (“The Night of Performers”), academic sessions, discussion panels, films, outdoor plays and non-competing performances (featuring work by theatrical masters), and “The Little Kontrapunkt” children’s festival.

✪ xlvi Przegląd Małych Form Teatralnych „Kontrapunkt 2011”

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin tel. +48914245761 fax +48914245875 e-mail: bp@um.szczecin.pl

www.kontrapunkt.pl/2011

★ 179


✪ 5th Lublin Independent Film Festival “Golden Anteaters”

i v _ 2011

Międzynarodowy festiwal autorskiego kina krótkometrażowego, który wyróżnia się humorystycznym podejście do tematu. Parodiowane są znane ceremonie, a filmy przesyłane na festiwal stanowią komentarz otaczającej nas rzeczywistości. Ta nietypowa forma przekazu w interesujący sposób pozwala opowiedzieć widzom o rzeczach ważnych dla każdego z nas. Organizatorami festiwalu są Kinoteatr Projekt i Stowarzyszenie „Centrum Kreatywności”. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An international short film festival with a signature humoristic twist. The gala is intended to be a parody of famous ceremonies, while submitted films provide commentary on the world around us. The unusual form of the festival provides an interesting medium through which stories about universally important issues can be told. The festival is organized by the Kinoteatr Project and the “Centrum Kreatywności” Association.

✪ 5. Lubelska Gala Filmu Niezależnego „Złote Mrówkojady”

14 – 16 IV Lublin

Kinoteatr Projekt

Kinoteatr Projekt ul. Narutowicza 32 20-106 Lublin tel. +48815360323 e-mail: kinoteatrprojekt@o2.pl

www.kinoteatrprojekt.pl www.zlotemrowkojady.pl

★ 181


✪ 9th Silent Film Festival

i v _ 2011

Tegoroczna edycja jest poświęcona głównie kinu niemieckiemu. Odbędzie się przegląd filmów F.W. Murnaua, w programie znajdą się też niemieckie filmy z udziałem P. Negri, m.in. „Żółty paszport”. Przeglądowi filmów z udziałem aktorki będzie towarzyszył koncert jej piosenek w języku niemieckim oraz wystawa fotosów i plakatów. Pokazane zostaną filmy C.T. Dreyera, jednego z najwybitniejszych skandynawskich filmowców kina niemego, oraz filmy argentyńskie z lat 1910−1920. Odbędzie się też wieczór poświęcony G. Meliesowi. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The focus of this year’s edition is German cinema, featuring a review of the films of F.W. Murnau. The program will also include German films with P. Negri (“The Yellow Pass”). The part of the festival devoted to the famous actress will also feature a performance of her songs in German and an exhibition of film posters and visual stills. Audiences will also see the films of C.T. Dreyer, one of the most renowned Scandinavian silent filmmakers, and Argentinian films from 1910–1920. An evening devoted to G. Melies is planned as well.

✪ 9. Święto Niemego Kina

14 – 17 IV Warszawa

Filmoteka Narodowa www.fn.org.pl

Filmoteka Narodowa 00-975 Warszawa ul. Puławska 61 tel. +482284550 74, wew. 028 tel. kom. +48692419054 fax +48 22 646 53 73 e-mail: filmoteka@fn.org.pl ★ 183


A large-scale event devoted to Polish and international independent cinema. Audiences have a chance to see over 100 films, from the latest releases to classics of the genre. Festival events include a cell-phone film competition, and the highlight of the program is an international contest with 12 independent film directors from around the world competing for the grand prize. Screenings take place at art-house movie theatres, evoking memories of atmospheric cinemas with ambitious repertoires and film discussion groups. Associated events include workshops, appearances by filmmakers, discussion panels, special screenings, and concerts.

✪ 4. International Festival of Independent Cinema „Off Plus Camera”

i v _ 2011

Wielkoformatowa impreza poświęcona polskiemu i zagranicznemu kinu niezależnemu, na której można obejrzeć ponad 100 filmów, zarówno najnowszych, jak i klasyki kina autorskiego. Integralną częścią festiwalu jest konkurs filmów nakręconych telefonem komórkowym, a najważniejszy punkt „Off Plus Camera” to międzynarodowy konkurs, w którym o nagrodę walczy 12 reżyserów niezależnych produkcji z całego świata. Projekcje filmowe odbywają się w kinach studyjnych, co ma przywołać pamięć klimatycznych kin z ambitnym repertuarem i dyskusyjnych klubów filmowych. Festiwalowi towarzyszą warsztaty, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, pokazy specjalne i koncerty.

15 – 24 IV Kraków

Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko „Off Camera”

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 4th “Off Plus Camera” International Festival of Independent Cinema

Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko „Off Camera” ul. Bonifraterska 3/1 31-061 Kraków tel. +48124215257 e-mail: info@offpluscamera.com

www.offpluscamera.com

★ 185


✪ 6th International G.G. Gorczycki Festival ”Wielcy wirtuozi”

i v _ 2011

Największa impreza muzyczna województwa śląskiego, na której rokrocznie z unikatowym repertuarem występują czołowi artyści. Na najbliższą edycję zaplanowano 20 koncertów, warsztaty muzyczne, wystawy książek, fotografii i nut. Podczas festiwalu odbędzie się akcja charytatywna „Śladami Gorczyckiego” – podczas wszystkich koncertów zbierane będą pieniądze dla osób potrzebujących. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The largest musical event in Silesia, featuring a unique annual repertoire of the world’s leading artists. Twenty concerts are planned for the upcoming edition, along with musical workshops, and exhibitions of books, photographs, and sheet music. The festival will also include a charity drive, which will follow a route chosen by the festival’s patron. Donations for the needy will be collected at each concert.

✪ 6. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego „Wielcy wirtuozi”

15 – 30 IV Bytom

Stowarzyszenie gorczycki.pl ul. Rynek 26/5 41-902 Bytom Stowarzyszenie tel. +48323883347 gorczycki.pl e-mail: festiwal@gorczycki.pl www.gorczycki.pl

★ 187


✪ 12th “Floral Sunday” Folk Handicraft Fair

i v _ 2011

Cykliczna impreza, organizowana przed świętami Wielkiej Nocy, podczas której można podziwiać i nabyć kolorowe pisanki, przepiękne serwety, koszyczki, baranki i zajączki z ciasta, świąteczne kartki, stroiki z surowców naturalnych, kwiaty z bibuły i inne artystyczne dzieła wykonane przez twórców ludowych z Podkarpacia, a także podpatrzeć ich warsztat pracy. W trakcie imprezy rozstrzygnięty zostanie regionalny konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual event held before the Easter holidays, where visitors can admire and purchase colorfully decorated Easter eggs, beautiful napkins, baskets, dough lambs and Easter bunnies, greeting cards, natural Easter decorations, tissue paper flowers, and other crafts made by folk artists from the Subcarpathian region, as well as catch a glimpse of the craftsmen at work. Awards will be presented to winners of the regional Easter egg competition.

✪ xii Jarmark Rękodzieła Ludowego „Kwietna niedziela”

17 IV Przemyśl

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9 37-700 Przemyśl tel. +48166782009 e-mail:ck@ck.przemysl.pl

www.ck.przemysl.pl

★ 189


In keeping with the annual tradition, the Passion by J.S. Bach will be performed during Holy Week. This year’s performance will feature the later of Bach’s two surviving Passions: St Matthew Passion. Written in the artist’s final active years, the piece is nevertheless a pinnacle of Baroque rhetorical art. It was first performed on Good Friday, April 15th, 1729, at the Church of St Thomas in Leipzig. Sadly, neither the pre-performance nor any subsequent performance during the composer’s lifetime ever received wider recognition. It wasn’t until its performance in Berlin one century later that the Passion was truly appreciated.

✪ Koncert dedykowany pamięci prof. Stanisława Krukowskiego „Bach – Pasja wg św. Mateusza” Zgodnie z coroczną tradycją, w czasie Wielkiego Tygodnia zabrzmi Pasja J.S. Bacha. Tym razem będzie to późniejsza z 2 zachowanych w całości – Pasja wg św. Mateusza, która powstała w ostatnim okresie twórczości artysty, lecz reprezentuje mistrzostwo barokowej sztuki retorycznej. Po raz pierwszy została zaprezentowana w Wielki Piątek 15 kwietnia 1729 r. w kościele św. Tomasza w Lipsku. Niestety, ani prawykonanie, ani żadna z następnych prezentacji, które odbyły się za życia kompozytora, nie cieszyły się zbytnim uznaniem. Dopiero 100 lat później w Berlinie jej przedstawienie spotkało się z aplauzem.

17 IV Wrocław

Filharmonia im. W. Lutosławskiego

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ St Matthew Passion, Bach. In Memory of rof. Stanisław Krukowski

Filharmonia im. W. Lutosławskiego ul. Marsz. Piłsudskiego 19 50-044 Wrocław fax +48713428980 tel. +48713412035 e-mail: agnieszka.frei@ filharmonia.wroclaw.pl

www.filharmonia.wroclaw.pl

★ 191


✪ Palm Sunday at the Open-air Museum

i v _ 2011

W Niedzielę Palmową odbędzie się uroczysta msza święta z poświęceniem palm i procesją. Nabożeństwo zostanie odprawione w xviii-wiecznym kościele w Drążdżewie. Uroczyście otwarta wystawa okolicznościowa „Wielkanoc na Mazowszu”, prezentowana w 10 wiejskich chałupach z przełomu xix i xx w., ukaże bogatą obrzędowość wielkanocną, m.in.: tradycyjne ozdoby, przygotowywanie palm, sposoby zdobienia jajek, święconkę chłopską i dworską, śniadanie wielkanocne i sikawki dyngusowe. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Palm Sunday Mass will be held at the 18th century church in Drążdżewo, with a procession and a blessing of palms. The day will also mark the official opening of the “Easter in Masovia” holiday exhibition, held in ten rural cottages from the turn of the 20th century, and showcasing the region’s rich Easter customs, such as: traditional ornaments, preparation of palms, egg baskets of the folk and gentry, Easter breakfast, and the Easter Monday tradition of dousing girls with buckets of water.

✪ Niedziela Palmowa w skansenie

17 IV Sierpc

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64 09-200 Sierpc tel. +480242752883 e-mail:skansen@ mwmskansen.pl

www.mwmskansen.pl

★ 193


✪ 8th “Crucifixus est” Passion Festival

i v _ 2011

Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym 18 w Warszawie odbywać się będą koncerty muzyki pasyjnej. Natomiast w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę – artystyczne oprawy liturgii Triduum Paschalnego.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival takes place during Holy Week. From Palm Sunday to Holy Wednesday, passion music will be performed at Sts Albert and Andrew Church at Plac Teatralny 18 in Warsaw. On Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday, the music of the Easter Triduum will be performed.

✪ viii Festiwal Pasyjny „Crucifixus est”

17 – 23 IV Warszawa

Fundacja Filharmonia im. R. Traugutta ul. Siemiatycka 9/66 01-312 Warszawa tel. +48226643222 Fundacja tel. kom. +48601312911 Filharmonia fax +48226652181 im. R. Traugutta e-mail: fit@fit.waw.pl www.fit.waw.pl

★ 195


✪ „Misteria Paschalia 2011” – festival

i v _ 2011

Jeden z najważniejszych europejskich festiwali, poświęconych muzyce renesansu i baroku. Jego formuła opiera się na prezentacji muzyki związanej z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą, wykonywanej przez uznanych mistrzów i najznakomitszych interpretatorów muzyki dawnej. W czasie festiwalu w krakowskich salach koncertowych, unikatowych wnętrzach sakralnych oraz kaplicy św. Kingi w Wieliczce rozbrzmiewają najpiękniejsze arcydzieła.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

One of Europe’s most important festivals devoted to Renaissance and Baroque music. The formula of the festival involves concerts of music associated with Holy Week and Easter, performed by renowned masters and the world’s most outstanding interpreters of early music. The festival fills Kraków’s concert halls, places of worship, and St Kinga’s Chapel in the Wieliczka Salt Mine with the most beautiful works of their times.

✪ „Misteria Paschalia 2011” – festiwal

18 – 25 IV Kraków

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Olszańska 7 31-513 Kraków tel. +48124249650 fax +48124249652 e-mail: poczta@ biurofestiwalowe.pl www.biurofestiwalowe.pl

www.misteriapaschalia.com

★ 197


✪ “Dance of the Vampires” On the 80th Anniversary of Krzysztof Komeda’s Birth – concert and film screening

i v _ 2011

Dla uczczenia 80. urodzin kompozytora w Filharmonii odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Tego wieczoru publiczność będzie miała okazję obejrzeć film R. Polańskiego − „Nieustraszeni pogromcy wampirów” z muzyką K. Komedy, którą po projekcji zagra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The composer’s 80th birthday will be commemorated with a special event. This evening, the audiences will have a chance to see R. Polański’s “The Fearless Vampire Killer,” featuring music by K. Komeda, which the Poznań Philharmonic Orchestra will perform after the film.

✪ W 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy „Bal wampirów” – pokaz filmu i koncert

27 IV Poznań

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Św. Marcin 81 61-808 Poznań tel. +48618524708(09) e-mail: sekretariat@ filharmoniapoznanska.pl

www.filharmoniapoznanska.pl

★ 199


✪ 11th Tischner Days

i v _ 2011

Cykliczna impreza popularyzująca osobę i dzieło ks. J. Tischnera, zachęcająca do zastanowienia się nad problemami, którymi się zajmował i które były mu bliskie. Stałymi punktami programu są: wręczenie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, wykład gościa specjalnego zatytułowany „Colloquia Tischneriana”, oraz dyskusja w „Jaskini filozofów”. Ponadto odbywają się spektakle teatralne, sesje naukowe i panele dyskusyjne.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual event devoted to the life and work of Fr. J. Tischner, encouraging the public to reflect upon the issues the Polish philosopher dealt with in his writing and which were close to his heart. Each edition features events such as: the Fr. J. Tischner Znak and Hestia Award ceremony, “Colloquia Tischneriana” – lectures delivered by special guests, and discussions held in the “Philosophers’ Cave.” The program also includes performances, plays, academic sessions, and discussion panels.

✪ xi Dni Tischnerowskie

27 – 30 IV Kraków

Instytut Myśli Józefa Tischnera www.tischner.pl

Instytut Myśli Józefa Tischnera ul. Stradomska 9/2, 31-068 Kraków tel. +48124311331, tel. kom. +48661131331 e-mail: instytut@tischner.org.pl ★ 201


✪ World Press Photo – exhibition

i v _ 2011

Kolejna polska premiera wystawy World Press Photo, prezentująca najlepsze fotografie prasowe świata, które zwyciężyły w konkursie organizowanym przez Fundację World Press Photo z siedzibą w Amsterdamie.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The Polish premiere of this year’s edition of World Press Photo, presenting the best press photography from around the world, selected at the annual competition held by the World Press Photo Foundation in Amsterdam.

✪ World Press Photo – wystawa

27 IV – 18 V Poznań

Centrum Kultury „Zamek”

Centrum Kultury „Zamek” ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań tel. +48616465276 fax + 48 061 64 65 308 e-mail: promocja@ zamek.poznan.pl

www.zamek.poznan.pl

★ 203


✪ Poznań Poetry Festival

i v _ 2011

Festiwal od początku swego istnienia (2003 r.) należy do największych imprez tego typu w Polsce. Podczas czterech poprzednich edycji gościli na nim najwybitniejsi twórcy krajowi i kilku zagranicznych. Festiwal wyróżnia zarówno powaga (wieczory autorskie, seminaria poprzedzone wprowadzeniem i sesje krytycznoliterackie na aktualne, ważne tematy z udziałem znaczących przedstawicieli środowiska), jak i ludyczność (happeningi, program performatywny).

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival has been one of the largest of its kind since its first edition in 2003. The last four editions have featured the most outstanding national artists as well as several eminent artists from other countries. The festival has some serious aspects (traditional poetry readings, seminars preceded by introductions, and literary criticism sessions dedicated to important and current issues, with eminent representatives of the milieu), as well as more playful ones (happenings and performance art).

✪ Festiwal „Poznań Poetów”

28 – 30 IV Poznań

CK „Zamek”

Centrum Kultury „Zamek” ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań tel. +48616465270, +48607609004 fax +48616465308 e-mail: sekretariat@ zamek.poznan.pl

www.zamek.poznan.pl

★ 205


✪ 21st Łódź International Ballet Festival

i v _ 2011

Największa i najbardziej prestiżowa impreza baletowa w Polsce, przegląd ważniejszych kierunków choreografii ostatnich lat. Ideą festiwalu jest upowszechnianie sztuki baletowej i aktualnych osiągnięć choreograficznych zarówno w formie tańca klasycznego, jak i różnorodnych nurtów tańca współczesnego. Festiwal służy wymianie doświadczeń między artystami, reprezentującymi odmienne style choreograficzne i stosującymi różne techniki tańca. Otworzy go prapremiera „Spotkań” w choreografii Ewy Wycichowskiej. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Poland’s largest and most prestigious ballet event; a review of current and leading trends in choreography. The purpose of the festival is to popularize the art of ballet and to showcase the latest achievements in choreography, from classical dance to the many genres of contemporary dance. Festival serves as an opportunity for artists representing a variety of choreographic styles and techniques to meet and exchange experiences. The program will open with a pre-premiere of the play “Spotkania,” with choreography by Ewa Wycichowska.

✪ 21. Łódzkie Spotkania Baletowe

29 IV – 5 VI Łódź

Teatr Wielki w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi pl. Dąbrowskiego 90-249 Łódź tel. 426339960 (centrala) tel./fax 426319552 e-mail: teatr@ teatr-wielki.lodz.pl

www.operalodz.com

★ 207


A commemoration of International Dance Day, during which dancers, choreographers, teachers, and dance enthusiasts from Lublin and the region come together to celebrate the occasion. The event brings together professional and amateurs, representing diverse dance styles and techniques, on one stage. The day of celebration ends with a performance by an international star. Besides promoting unity among dance circles, an important goal of the festival is to draw the greatest possible number of spectators and dance enthusiasts, who take active part in the events through workshops, lessons, and dance jam sessions and will have an opportunity to send their wishes expressed by dance, over the internet with the use of a specially-designed audiovisual studio.

✪ Międzynarodowy Dzień Tańca Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca, podczas których świętują tancerze, choreografowie, pedagodzy i miłośnicy tańca z Lublina i regionu. Na jednej scenie spotkają się profesjonaliści i amatorzy reprezentujący różne style i techniki tańca. Uroczysty dzień zakończy występ międzynarodowej gwiazdy. Oprócz działań na rzecz zjednoczenia środowiska tańca, istotnym celem wydarzenia jest zaproszenie jak najszerszej grupy widzów – miłośników tańca, którzy wezmą aktywny udział m.in. w organizowanych warsztatach, lekcjach pokazowych i tanecznym jam session oraz będą mogli złożyć taneczne życzenia drogą internetową w zorganizowanym w tym celu studiu audiowizualnym.

29 IV Lublin

Lubelski Teatr Tańca/ Centrum Kultury w Lublinie www.ltt.art.pl

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ International Dance Day

Lubelski Teatr Tańca/ Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza 32 20-016 Lub Lublin tel. +48815360328 e-mail: taniec@ck.lublin.pl ★ 209


✪ 10th International “Konopielka” Festival, Anniversary Edition

i v _ 2011

Wiosenne kolędowanie z „Konopielką” to jedna z najstarszych tradycji, swoją genezą wywodząca się wprost z czasów przedchrześcijańskich. Do dnia dzisiejszego zwyczaj ten pamiętany jest na Podlasiu oraz w zachodnich częściach Litwy i Białorusi. Międzynarodowe Spotkania włóczebne stały się świętem, w czasie którego wszyscy mogą się spotkać i wyśpiewać pieśni życzeniowe oraz wziąć udział we wspólnej biesiadzie.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Easter caroling is one of Poland’s oldest traditions, with roots that go back to pre-Christian times. The custom is practiced to this day in northeastern Poland’s Podlachia region and in the western parts of Lithuania and Belarus. This international festival has become an opportunity for all those who cultivate and sing carols to meet, sing, and feast together.

✪ x Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania z „Konopielką”

30 IV – 1 V Knyszyn

Knyszyński Ośrodek Kultury

Knyszyński Ośrodek Kultury ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn tel. +48857279997 e-mail: kok@knyszyn.pl

www.kok.knyszyn.pl

★ 211


✪ 16th International Festival and 14th Ada Sari Vocal Artistry Contest

Cul tu ral e ve nts

Od 1985 r. co 2 lata do Nowego Sącza przyjeżdżają dyplomanci, absolwenci i studenci artystycznych uczelni muzycznych z całego świata, by wziąć udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów i w festiwalu muzycznym, przyciągającym wielu uznanych polskich i zagranicznych artystów. Festiwal stawia uczestnikom wysokie wymagania, a w składzie jego jury zasiadają wybitne osobistości z przewodniczącą i dyrektorem artystycznym konkursu, wybitną śpiewaczką i pedagogiem H. Łazarską. Laureaci potwierdzają swój sukces zdobywając nagrody na międzynarodowych scenach.

30 IV – 8 V Nowy Sącz

MCK „Sokół”

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Since 1985, Nowy Sącz has been visited biannually by diplomats, graduates, and students of universities of music from all over the world, who draw to the city to participate in one of the country’s most prestigious competitions, and in a music festival that attracts many important Polish and international artists. Participants of the Festival are required to present high standards. The jury members are important authorities, among them the head of the jury and art director of the competition, famous singer and teacher H. Łazarska. The winners confirm their worthiness by going on to win prizes at a variety of international festivals.

✪ xvi Międzynarodowy Festiwal oraz xiv Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz tel. +48184482610 fax + 48184482611 e-mail: kontakt@mcksokol.pl

www.mcksokol.pl

★ 213


✪ 18th Bydgoszcz Opera Festival

i v _ 2011

Od 1994 r. corocznie odbywa się festiwal, który jest w Polsce największym tego typu przeglądem dokonań teatrów muzycznych krajowych i zagranicznych. Festiwal to okazja do spotkań twórców i ludzi kultury z entuzjastami różnych gatunków muzycznych oraz formą promocji tych sztuk. Towarzyszą mu wystawy plastyczne i pokazy oper kameralnych w wykonaniu studentów polskich uczelni muzycznych. Impreza szczyci się też własną kolekcją plakatów, zamawianych u wybitnych polskich artystów. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Held annually since 1994, this festival is the greatest Polish event of its kind presenting the achievements of national and international music theatres. The festival provides an opportunity for artists and people related to the cultural sector, enthusiasts of a variety of music genres and of the promotion of this art to meet. It is accompanied by art exhibitions and chamber operas performed by students of Polish music universities. The event has its own collection of posters designed by the most outstanding Polish artists.

✪ xviii Bydgoski Festiwal Operowy

30 IV – 15 V Bydgoszcz

Opera Nova

Opera Nova ul. Marszałka Focha 5 85-070 Bydgoszcz tel. +48523251510 fax +48523251639 e-mail: sekretariat@operanova. bydgoszcz.pl, sekretariat@ opera.bydgoszcz.pl

www.opera.bydgoszcz.pl

★ 215


✪ 14th International Digital Photo Competition “Cyberfoto 2011”

Cul tu ral e ve nts

Największy tego typu konkurs w Polsce, którego celem jest promocja fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym i zainteresowanie fotografików cyfrowymi technikami przetwarzania obrazu. Corocznie na konkurs napływa ponad 1000 prac z całego świata, akcentujących relacje zachodzące w sztuce obrazowania, która ewoluuje w kierunku wytworzenia wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Współorganizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie i Związek Artystów Fotografików w Katowicach.

IV Częstochowa

i v _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

The largest competition of its kind in Poland. Its aim is to promote digital photography as an art form that plays a vital role in shaping culture, as well as to popularize the medium among photographers. The annual competition receives over 1,000 submissions from all over the world. Submitted photographs reflect the changes currently under way in the field of image recording, which is evolving to include ever-more advanced technologies. The project is organized in cooperation with the National Centre for Culture in Warsaw and the Union of Polish Art Photographers in Katowice.

✪ xiv Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2011”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie Regionalny ul. Ogińskiego 13a Ośrodek 42-217 Częstochowa Kultury tel./fax +4834 3249481 w Częstochowie email: rok@rok.czestochowa.pl www.rok.czestochowa.pl

★ 217


✪ ”Sybilla Museum Event of the Year” – competition

i v _ 2011

Coroczny konkurs ogłaszany i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ideą konkursu jest promocja najciekawszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez polskie muzea oraz uhonorowanie ich autorów i realizatorów. Kategorie: wystawy sztuki, wystawy historyczne, wystawy etnograficzne i archeologiczne, wystawy przyrodnicze, wystawy techniki, wystawy i inne przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej, opracowania naukowe, publikacje i wydawnictwa multimedialne, konserwacja muzealiów, przedsięwzięcia edukacyjne, zarządzanie i organizacja. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual competition announced by the Minister of Culture and National Heritage. The purpose of the competition is to promote the best cultural events held by Polish museums, and to honor their authors and producers. The competition is held in several categories: Art Exhibition, Exhibition Technique, Exhibitions and Other MartyrdomThemed Projects, Academic Studies, Multimedia Publications, Conservation of Exhibits, Educational Initiatives, Management and Organization.

✪ „Muzealne Wydarzenie Roku – Sybilla” – konkurs

IV Cała Polska tak/nie w zależności od miejsca

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków www.zabytek.pl

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ul. Szwoleżerów 9 00-464 Warszawa tel. +48228260239, wew. 115 fax +48226226595 e-mail: sybilla@kobidz.pl ★ 219


✪ “Well Preserved Monument” – competition

i v _ 2011

Coroczny konkurs ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów, wpisanych do rejestru zabytków, a jego celem jest promocja opieki nad zabytkami, upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów oraz ich otoczenia, ochrona „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów. Ocenie jury podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także rewitalizacje zabytków architektury. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An annual competition announced by the Minister of Culture and National Heritage, addressed to owners, proprietors, and managers of registered monuments. The purpose of the competition is to promote the preservation of monuments and popularize good examples of proper preservation, protection, and management of such locations and their surroundings. Judges will rate the quality and extent of preservation, restoration, or construction, as well as the quality of the revitalization of architectural monuments.

✪ „Zabytek Zadbany” – konkurs

IV Cała Polska tak/nie w zależności od miejsca

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków www.zabytek.pl

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ul. Szwoleżerów 9 00-464 Warszawa tel. +48228260239, wew. 115 fax +48226226595 e-mail: zabytek.zadbany@ kobidz.pl ★ 221


✪ Marek Cecuła – exhibition

i v _ 2011

Marek Cecuła, profesor uczelni amerykańskich i norweskich, jest artystą światowego formatu, który działa na styku eksperymentalnej ceramiki i progresywnego designu. Wystawa prac artysty będzie miała formę instalacji przestrzennej, dedykowanej konkretnemu wnętrzu. W przygotowaniu katalog wystawy.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Marek Cecuła is a professor at American and Norwegian universities and a world-class artist who combines experimental ceramic art and progressive design in his work. The exhibition of the artist’s pieces will take the form of a spatial installation adapted to a limited interior. The exhibition catalog is currently being prepared.

✪ wystawa – marek cecuła

IV – VI Orońsko

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Kaplica

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Kaplica ul. Topolowa 1 26-505 Orońsko tel. +48486184516, +48486184027 fax. +48486184470 e-mail: sekretariat@ rzezba-oronsko.pl

www.rzezba-oronsko.pl

★ 223


notes

notatki


Editor Magdalena Orzelska Translated by Arthur Barys Illustrations, graphic design, dtp Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Proofread by Adrianna Jakóbczyk – polish version Dawid Ciecierski – english version Printed by Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa paper Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (ecologically safe, made of 100% recycled paper) Font Caecilia designed by Peter Matthias Noordzij Published by The National Centre for Culture ul. Senatorska 12, 00-082 Warsaw tel. (+48) 22 21 00 100, fax: (+48) 22 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by The National Centre for Culture Warsaw 2010 All rights reserved

Redakcja Magdalena Orzelska Tłumaczenie Arthur Barys Ilustracje, projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Korekta Adrianna Jakóbczyk – wersja pl Dawid Ciecierski – wersja en Druk Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa papier Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (produkowany w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego) Font Caecilia autorstwa Petera Matthiasa Noordzija Wydawca Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. 022 21 00 100, faks: 022 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2010 All rights reserved


Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 4_2011  

Kalendarz opisujący wybrane wydarzenia kulturalne w Polsce - kwiecień 2011 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you