Page 1

1.INFORMAZIOAREN, TEKNOLOGIAREN ETA HEZKUNTZAREN GIZARTEA 1.- Gizarte informalaren inguruko diskurtsoak XX.mendeko azken laurdenean ordenagailuen agertzeak, eguneroko zerbitzuen eskaera zabaltzea, errekurtso naturalen galtzearen kontzientziatzea eta informazioa zabaltzeko modu berriek, beste zenbait faktoreren ondoan, 3.Iraultza industriala ekarri zuen herrialde garatuetan. Egungo iraultza handia informazioaren digitalizazioa da, teknologia informatikoan erabiltzen dena. Galdera, zer nolako informazio gizartea eraiki nahi dugun eta zein paper duten teknologia berriek bertan da. Erantzunak asko dira. •

Diskurtso merkantilista: Informazioaren gizartea ekonomiaren hazkunderako potentzial izugarria duen merkatu da , teknologia digitalen erabilera dela eta.

Diskurtso

kritiko-politikoa:

teknologia

digitalek

garapen

sozialaren,

eta

pertsonen esku egon behar dute, eta ez inoiz ez kapitalismoaren korporazio handiek dituzten interesen zerbitzuetara. •

Diskurtso teknozentrista:

Teknologia digitala mitifikatu dute, eraginkorragoa

den gizarteak herritarrei zoriontasuna eta ongizatea ekarriko baitie. •

Diskurtso apokaliptikoa: Teknologia berriek modernitateko balore eta idealen, eta baita humanismoaren amaiera dakarte.

2.Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek gizartean eta kulturan dituzten efektu positiboak eta negatiboak Teknologia digitalen efektu positiboak Gehien igartzen den efektua, pertsonen artean independenteki dauden lekuan daudela komunikazioa ahalbidetzen eta errazten dutela da, oralean, idatzian eta audiobisualean. Komunikazio hau sinkronikoa (denboraran aldiberekoa) edota asinkronikoa (mezua bidaltzen ta eta beranduago jasotzen du). Bigarrenik, teknologiek Informazio guztia eskura dugu edozein unetan. Honez gain, zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzen dute, izan ere, kontsultak edo transferentzia komertzialak egin daitezke, administrazio publikokoak, edota organismo pribatu batekoak, behar dena soilik interneta duen ordenagailu bat da.


Bestetik, aktibitate produktiboa errazten dute: lanpostu berriak, talde lana, ordutegi malguagoa duten lanpostu berrien sorrera‌ Teknologien alde txarrak Lehenik eta behin aipatu beharrekoa, teknologia berrienganako dependentzia da: gure zibilizazioa teknologia berriek eskaintzen dituzten zerbitzuen menpeko bihurtzen ari da. Gainera, ebakidura digitala ematen da, izan ere, ezberdintasun kulturalen eta ekonomikoen nagusitzea; izan ere, lurralde guztiek ez dituzte ez garapen ez aukera berdinak. Azkenik, pribazitatearen galera eta kontrolaren handitzea dakar. 3. Omnipresentzia teknologikoa dela eta, hezkuntzaren alorrean sortu diren arazoak

4.Teknologia digitalen agerkuntza dela eta, hezkuntza erronka berriak 1. Teknologia berrien integrazioa eskola eta kultura sistemetan


Integrazio honek sekulako inbertsioa suposatuko du, errekurtso teknologikoak beharko baitira, sare telematikoak sortu beharko dira, irakasleak formatu beharko dira, web orriak sortu, proiektu birtualak egin, on-line materialen sorrera... 2. Irakaskuntza helburuak eta metodoak birregituratzea eta ikasle eta irakasleentzat rol berriak Formazio-prozesuen garapena izango da garrantzitsuena, edonork ikasten ikasteko, jasoko duen informazioa sailkatzeko, lan prestakuntza eta gure gizartean teknologia berrien presentziaren kontzientzia hartzeko gai izan dadin. 3. Telekomunikazioa Telkomunikazioak, era tradiziolanak ez bezala, ikasketak gauzatzeko aukera ematen du, denbora falta edo distantzia dela eta. 4. Teknologia berriek inposatutako eskakizun soziolaboralak errebisatzea eta birplantzeatzea Formakuntza okupazionalak, teknologia ezarri behar du bere plan eta prozesu formatiboetan, era honetan:  Langileak teknologia berrien erabilerarako prestatu behar dira  Irakasleek teknologia berrien aurrean duten zeregina hobetu behar da, honela ikasleen irakaskuntza eta formazio-prozesuen kalitatea hobetuz.  Telelana dela eta sortuko diren lanpostu berrietarako formazio tailerrak eskaini  Sare telematikoen sorrera; lan munduko sektore guztietara irekita dauden eta esparru okupazional ezberdinen formaziora bideratuta 5. Hezkuntza ez-formalerako ekintzak gauzatzea: alfabetazio teknologikoa garapen sozial eta erkidegorako  Proiektu eta esperientziak bultzatu; asoziazio kulturalenak, gazteenak, GKEak, sindikatuak, NNTT-en erabilera pedagokiko eta kulturalaz, subentzionatuz, hasierako formakuntzak emanez.


 Liburutegiak eta kultul etxeak kultura audiobisualerako eta informatikorako prestatu 6. Laburbilduz, formazioa honela ulertu behar da  Teknologia bakoitzaren maneiu teknikoa dominatzen duten  Behar dutena bilatzeko, hautatzeko, analizatzeko, ulertzeko eta birsortzeko beharrezkoak diren gaitasunak bereganatzen dituzten, teknologia berrien bitartez jasoko duten informazio guztiaren artean  Teknologien inguruan jarrera bat hartuko dute  Teknologia beren egunerokotasunean erabiliko dute

2. HEZKUNTZA-TEKNOLOGIAREN ERAIKUNTZA DISZIPLINA PEDAGOGIKO GISA, XX.MENDEAN ZEHAR 1. Hezkuntza-teknologiaren eraikuntza disziplina pedagogiko gisa XX.mendean zehar HEZKUNTZA TEKNOLOGIAREN GARAPENA DISZIPLINA GISA Disziplinaren sustraiak Iparramerikako formazio militarra 40ko hamarkadan. 50ko eta 60ko hamarkadak Audiobisualenganako eta influentzia konduktibistarenganako zirrara. 70eko hamarkada Ikuskera tekno-arrazionala irakaskuntzaren diseinurako eta ebaluaketarako. 80ko eta 90eko hamarkadak Irakaskuntzaren inguruko perspektiba teknokrataren krisia eta teknologia digitalen aplikazioen interesa XXI.mendearen hasiera Eklektizismo teorikoa eta tesi postmodernoen influentzia.

2.Irakaskuntza Teknologiaren birkontzeptualizazioa, gizartezientzien multidisziplinan eta kritikan oinarrituz


Medio berrietan erabiltzen diren lengoaien eta

Kultura herrikoia,

diskurtsoen analisia

Ordenagailue

eremuen inguruko alfabetizazioa,

n erabilera

medioen

hezkuntzan

produkzioa. IRAKASKUNTZA

TEKNOLOGIA

Irakaskuntza

KRITIKOAREN Fundamentazio

Teknologiaren

TOPIKOAK

erabileraren

epistemologikoa

dimentsio morala eta etikoa

Teknologiarekin zerikusia duten arazo soziokulturalak: feminismoa, multikulturalitatea, ekologismoa

Hezkuntza

teknologiaren

eremuan

Ikerketa-ekintza ikaskuntza metodo gisa

erlazioa

eta

inter-erlazioa

dira

informazioaren teknologia, komunikazioa eta hezkuntzaren arteko harremanak. Hezkuntza Teknologia espazio intelektual pedagokiko gisa birkontzeptualizatu behar da, ikerketa helburua informazio eta komunikazio teknologiak izango diren eta baita ezagutzara eta kulturara sarbidea irakaskuntza kontestuetan: eskolaritatea, irakaskuntza ez formala, informala, bertaratze beharrik ez duen irakaskuntza eta goimailako irakaskuntza.

4. Irakaskuntza Teknologia Espainian. Iturria eta garapena Espa帽ara hezkuntzako teknologia Ley General de Educaci贸n-ekin (1979) iristen da. Garai horretan UNED sortzen da (Universidad Nacional de Educaci贸n a Distancia). 80ko hamarkadan Atenea eta Mercurio izeneko irakaskuntza programak sortu ziren non ordenagailuak erabiltzen hasten dira hezkuntzan.


IKTak ESKOLAKO IKTak ESKOLAKO IRAKASKUNTZAN IRAKASKUNTZAN -Irakaslegoaren formazioa -Irakaslegoaren formazioa IKTeetan IKTeetan -Eskola integrazioa etaeta -Eskola integrazioa berrikuntza pedagokikoa berrikuntza pedagokikoa IKTeekin IKTeekin -IKTen aplikazio didaktikoak -IKTen aplikazio didaktikoak geletan geletan -Eskola organizazioa etaeta -Eskola organizazioa IKTak IKTak

IKTak IKTak UNIBERTSITATEKO UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAN IRAKASKUNTZAN Canpus Birtualak Canpus Birtualak Internet irakaskuntza Internet irakaskuntza presentzialean presentzialean Irakaskuntza ez-ezIrakaskuntza presentzialerako presentzialerako programen diseinua, programen diseinua, garapena eta ebaluaketa garapena eta ebaluaketa

HEZKUNTZA HEZKUNTZA

IKTak HEZKUNTZA EZEZ IKTak HEZKUNTZA FORMALEAN FORMALEAN Formazio okupazionala Formazio okupazionala distantzian distantzian Helduentzako Helduentzako irakaskuntza etaeta IKTak irakaskuntza IKTak IKTak liburutegietan, IKTak liburutegietan, museoetan etaeta bestelako museoetan bestelako sare-sozialetan etaeta sare-sozialetan kulturaletan. kulturaletan.

TEKNOLOGIEN TEKNOLOGIEN INGURUAN INGURUAN MATERIAL MATERIAL DIDAKTIKOAREN ETA DIDAKTIKOAREN ETA IRAKASKUNTZA IRAKASKUNTZA SOFTWAREAREN SOFTWAREAREN GARAPENA GARAPENA

Irakaskuntza multimedia Irakaskuntza multimedia Kolaborazio inguruneak Kolaborazio inguruneak distantziara distantziara Hezkuntza Web-ak Hezkuntza Web-ak OnOn line kurtsoak line kurtsoak N.E.E.-dun pertsonentzako N.E.E.-dun pertsonentzako softwarea softwarea

BURUTZEN ARI BURUTZEN ARI DIREN DIRENLANAK LANAK

HEZKUNTZA, HEZKUNTZA, TEKNOLOGIAK ETA TEKNOLOGIAK ETA KULTURA KULTURA IKTen eragin soziokulturalak IKTen eragin soziokulturalak Informazioaren gizarteko Informazioaren gizarteko hezkuntza erronkak etaeta hezkuntza erronkak

arazoak. arazoak.

GIZA GIZA KOMUNIKAZIORAKO KOMUNIKAZIORAKO ETA HEZKUNTZARAKO ETA HEZKUNTZARAKO MEDIOAK MEDIOAK Heziketa ematen duen Heziketa ematen duen telebista telebista Irakaskuntza audiobisuala Irakaskuntza audiobisuala Prentsa eskolan Prentsa eskolan Telebista, haurtzaroa etaeta Telebista, haurtzaroa gaztetasuna gaztetasuna

laburpenak  

gjdgtfjdft

laburpenak  

gjdgtfjdft