__MAIN_TEXT__

Page 1


voorwoord

foreword

Sharawadgi, of ‘geplande onregelmatigheid’, is een term in de Europese tuinkunst die het afscheid markeerde van de strikte symmetrie van de tuinen uit de renaissance en barok en de opmaat vormde voor de Engelse landschappelijke tuinstijl. De term zelf was de Westerse invulling van een verondersteld Oosters begrip, maar de oorsprong ervan – zelfs de vraag of het een Chinese of Japanse herkomst heeft – is onduidelijk. De wereldberoemde Nederlandse tuinontwerper Piet Oudolf gaat in het boek In Search of Sharawadgi samen met de landschapsarchitecten van LOLA Landscape Architects op zoek naar de mogelijkheden van sharawadgi voor het landschap van de toekomst. In de handen van Oudolf en LOLA betekent dit dat schoonheid en menselijk perspectief worden toegevoegd aan grootschalige ontwikkelingen, zoals een wereldbos tegen de opwarming van de aarde. Op deze manier vormt sharawadgi een inspiratie en creatieve kracht voor ontwerpers als Oudolf en LOLA. Je zou het ook kunnen zien als de positieve, productieve variant van het Westelijk misverstand dat zo vaak ten grondslag ligt aan Westerse percepties van Aziatische culturen en denken. Het boek Japan: Nation Building Nature doet daar wat aan door de denkbeelden over de natuur in kaart te brengen die de alom geprezen maar vaak verkeerd begrepen moderne architectuur van Japan hebben gevormd.

The notion of sharawadgi – ‘artful irregularity’ – stems from European landscape art, in which it marked the end of the strict symmetry of Renaissance and Baroque gardens and was the prelude to the English landscape garden style. The term itself refers to the occidental version of a supposedly oriental concept, but its origin – and even whether that is Chinese or Japanese – are unclear. In the book In Search of Sharawadgi, world-famous Dutch garden designer Piet Oudolf and the landscape designers of LOLA Landscape Architects set out to explore possible applications of sharawadgi in the landscape of the future. In the expert hands of Oudolf and LOLA, beauty and the human perspective enrich large-scale developments including a world forest against global warming. Sharawadgi is an inspiration and creative force for designers like Oudolf and LOLA. The concept can also be understood as a positive, productive exponent of the occidental misunderstanding that so often underlies Western perceptions of Asian cultures and philosophies. The book Japan: Nation Building Nature makes a serious attempt to fix this by mapping the ideas about nature that have shaped Japan’s universally acclaimed but often misunderstood modern architecture.

In deze voorjaarsaanbieding worden twee strategieën gepresenteerd om traditionele Westerse noties over grondslagen en ontwikkeling van ruimtelijk ontwerp aan te vullen en te verrijken. Die noties zelf worden kritisch onderzocht in twee nummers van het architectuurtijdschrift OASE. In OASE 108 wordt het begrip ‘productief misverstand’ geïntroduceerd om te illustreren hoe verschuivende percepties in de architectuurgeschiedenis kunnen worden ingezet om ‘het denken over architectuur los te wrikken uit elke mogelijke canon of uit het keurslijf van veronderstelde zekerheden.’ OASE 109 onderzoekt hoe een ander, cyclisch referentiekader voor de Europese architectuur tot een ander begrip van moderniteit kan leiden. Zo leidt onderzoek tot beter begrip, maar kan de notie van het ‘productieve misverstand’, of misschien het ‘creatieve misverstand’, tot beter ontwerp leiden en vernieuwing tot stand brengen. De titels van deze voorjaarsaanbieding zijn vol van nieuwsgierig onderzoek, visionair voorstellingsvermogen en creatieve misverstanden. Misschien zijn we allemaal wel op zoek naar sharawadgi. Eelco van Welie directeur

This spring catalogue thus presents two strategies to complement and enrich traditional Western notions about the foundations and development of spatial design. These notions themselves are critically examined in two issues of OASE Journal for Architecture. OASE 108 introduces the concept of the ‘productive misunderstanding’ to illustrate how shifting perceptions in the history of architecture can be used to ‘liberate thinking about architecture from every possible canon or from the straitjacket of presumed certainties’. OASE 109 examines how a different, cyclical frame of reference for European architecture can lead to a new understanding of modernity. Like research leads to better understanding, the notion of the ‘productive misunderstanding’, or perhaps the ‘creative misunderstanding’, can lead to better design and innovation. The titles in this spring catalogue are full of curious examination, visionary imagination and creative misunderstanding. Perhaps we’re all looking for sharawadgi.

Eelco van Welie directeur


inhoud contents

architectuur architecture design design kunst art 4 nai010 in de media nai010 in the media 6 nieuws en presentaties news and presentations 8 Reuzenarbeid 10 Designing for Sustainability Through Upcycling Ontwerpen aan duurzaamheid door ontwikkeling 11 Ruimtelijke ordening 12 Mei architecten 13 Architecture in the Netherlands Yearbook 2020 / 2021 Architectuur in Nederland Jaarboek 2020 / 2021 14 Kunstmuseum Den Haag 16 Archiprix Nederland 2021 17 Participate! 18 Landscape Works with Piet Oudolf and LOLA 20 Platform Urbanism 21 Ending the Anthropocene 22 OASE #108 23 OASE #109 24 Japan. Nation Building Nature 25 Concrete & Ink 26 feest. Ed van der Elsken 28 Beekman Paintings 29 Philip Akkerman 30 Aanbieding Special Offer 31 Maaike Schoorel 32 Imaginings by Kiki van Eijk 33 Dutch Designers Yearbook 34 Guido van der Werve 36 Highlights Kehrer 37 Highlights Rijksmuseum 38 Highlights 42 Backlist 46 Backlist Series 47 Backlist Kehrer | Rijksmuseum

voorjaar spring 2021


nai010 in de media in the media

4


5

nai010 in de media in the media


nieuws en presentaties news and presentations

Boekpresentatie van Architectuur in Nederland Jaarboek 2019 / 2020 in het Luxor Theater Rotterdam in samenwerking met AIR en Gemeente Rotterdam Book launch at the Luxor Theatre Rotterdam of Architecture in the Netherlands in collaboration with AIR and the Municipality of Rotterdam Foto/Photo: Robert Tjalondo

Boekpresentatie en livestream symposium van 100 Jaar Modern Den Haag in voormalige Amerikaanse ambassade, WEST Den Haag Book launch 100 Jaar Modern Den Haag and livestream conference in former American ambassy, WEST Den Haag Foto/Photo: Marcel Witvoet

ON AIR Lezing door Ruben Ferwerda (Ferwerda + Barzilay) over boek en onderzoek Experimentele Woningbouw in Nederland ON AIR lecture by Ruben Ferwerda (Ferwerda + Barzilay on their book and research Experimental Housing in the Netherlands Foto/Photo: Youtube

6


7

nieuws en presentaties news and presentations

DAM Architectural Book Award 2020

Schiphol. Groundbreaking Airport Design 1967-1975 wint de DAM Architectural Book Award 2020. Digitale Award Ceremonie tijdens de Frankfurter Buchmesse Winner DAM Architectural Book Award 2020. Vormgeving/ design: Beukers-Scholma Foto/Photo: DAM

Platform GRAS en Provinciaal Bouwheerschap in gesprek met de auteurs van Voorland Groningen tijdens Panorama Groningen Conversation with the authors of Voorland Groningen, Platform GRAS and Provincial Building Management during Panorama Groningen Foto/Photo: Platform Gras

Boeklancering en talkshow Building with Nature met directeur van EcoShape Henk Nieboer en Deltacommissaris Peter Glas Book launch and talkshow on Building with Nature with Director EcoShape Henk Nieboer and Delta Commissioner Peter Glas Foto/Photo: EcoShape


8


Unieke fotografiecollectie rijks openbare werken herontdekt die behoren tot de eerste landschapsfoto’s van Nederland

9 architectuur

>

Het Nederland van de 19e eeuw zoals u het nooit eerder zag met de aanleg van sporen, bruggen, sluizen en kanalen

>

Een ongekende kennis- en inspiratiebron voor iedereen die zich met de inrichting van het toekomstige Nederland bezighoudt

>

Verschijnt in het themajaar Ode aan het Nederlandse landschap, NBTC Holland Marketing 2021

www.nai010.com/reuzenarbeid

>

Reuzenarbeid De bouw van het moderne Nederland in beeld 1861-1918

Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861 – 1918 in beeld. Door grote investeringen in waterbouw en infrastructuur brak een periode van economische bloei aan. Nederland werd klaar gemaakt voor een nieuwe tijd. Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten en kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen tot stand. De aanleg van het Noordzeekanaal verbond Amsterdam rechtstreeks met de zee. Ook Rotterdam kreeg een Nieuwe Waterweg. In Nederland lag ’s-wereld grootste sluis en Europa’s grootste spoorbrug. Er werd ‘reuzenarbeid’ verricht. De Nederlandse aannemerij werd een volwassen bedrijfstak.

auteur: Willem van der Ham met een bijdrage van Anneke van Veen € 39,95 april 2021 ned | ISBN 978-94-6208-622-7 hardcover | 224 p. | 24 x 30 cm | 250 ills. | w-titel nur 648, 652 | design: Koehorst in 't Veld | i.s.m.: TU Delft,

ook verkrijgbaar als e-book € 29,95 april 2021 ned | ISBN 978-94-6208-636-4

9 789462 086227

Op het moment dat de fotografie nog in de kinderschoenen stond, nam de minister het besluit de bouw van rijks openbare werken vast te leggen. De beste fotografen van die tijd werden ingeschakeld. Historicus en geograaf Willem van der Ham, heeft deze bijzondere collectie foto’s uit de vergetelheid gehaald.

Reuzenarbeid toont al deze grote werken door heel Nederland in woord en beeld. In speciale thema’s gaat Van der Ham in op de stand van de techniek, werktuigen en het bouwproces, maar ook de arbeidsomstandigheden, de hoge heren en het werkvolk, nationale trots en ontrafelt hij de geheimen van het omringende landschap.

ook verkrijgbaar


designing for sustainability through upcycling

designing for sustainability through upcycling

Learning from Paleiskwartier, Netherlands

ontWerpen voor duurZaaMheid door herontWiKKeling

Leren van Paleiskwartier, Nederland

Shyam KhandeKar essays: VinayaK Bharne nai010 uitgevers/publishers

Legt uit hoe duurzaamheid kan worden gerealiseerd via stedelijke herontwikkeling en upcycling Explains how to achieve sustainability through urban redevelopment and upcycling > Is van belang voor beleidsmakers, bureaucraten, ontwerpers, ontwikkelaars en andere stedelijke professionals Of interest to policy makers, bureaucrats, designers, developers and other urban professionals >

Met projecten van befaamde Europese architecten o.a.: / with projects by renowned European architects a.o.: Herman Hertzberger, Benthem Crouwel (NL), Baumschlager Eberle (AT), Ralph Erskine (SE), BDP (GB) Charles Vandenhove (BE) and Adolfo Natalini (IT)

>

Dit boek vertelt het bijna drie decennia beslaande verhaal over het beleid, hoe beslissingen werden genomen, ontwerpen tot stand kwamen, projecten zich gefaseerd ontwikkelden en de gemeente op een unieke manier samenwerkte met de private sector. Essays en interviews met betrokkenen – waaronder directeuren, ontwerpers, ontwikkelaars en gemeentefunctionarissen – geven een gedetailleerd overzicht van de totstandkoming van dit project.

€ 34.95 January 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-620-3 hardcover | 160 p. | 20 x 25 cm | w-titel nur 648 | design: Seema Taneja | i.s.m./in collaboration with: My Liveable City

Designing for Sustainability Through Upcycling tells the inside story of nearly three decades how policies were made, decisions taken, designs created, how the projects developed in phases and how the city government partnered the private sector in a unique way. A series of essays and short interviews with key players involved -including directors, designers, developers and city-officials - provides a detailed overview of how this project was actually realized. This book offers first-hand information of 30 years of development as told by masterplanner Shyam Khandekar. Professor Vinayak Bharne places the process of upcycling in the context of developments from other parts of the world. A must-read for those on the threshold of undertaking a brownfield redevelopment process in their city.

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086203

Stedenbouwkundig en supervisor Shyam Khandekar verschaft informatie uit de eerste hand over 30 jaar ontwikkeling. Professor Vinayak Bharne plaatst het upcyclingproces in de context van ontwikkelingen in andere delen van de wereld. Een aanrader voor iedereen die op het punt staat aan een stedelijk herontwikkelingsproces te beginnen.

While increasingly more people live in cities, urban peripheries are expending at the cost of nature. This book explains how sustainability can be achieved by urban redevelopment and upcycling. The largescale processes of urban redevelopment in this book are based on a successful brownfield project in Netherlands, the Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch.

auteurs/authors: Shyam Khandekar Prof. Vinayak Bharne

www.nai010.com/paleiskwartier www.nai010.com/en/paleiskwartier

Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling Designing for Sustainability Through Upcycling Terwijl er steeds meer mensen naar de stad trekken, breidt de stedelijke periferie zich uit ten koste van de natuur. Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling legt uit hoe duurzaamheid kan worden gerealiseerd door stedelijke herontwikkeling en upcycling. De grootschalige stedelijke herontwikkelingsprocessen die in dit boek aan de orde komen, zijn gebaseerd op een succesvol stedelijk herontwikkelingsgebied in Nederland, het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch.

10 architectuur architecture

Een aanrader voor iedereen die begint aan een stedelijk herontwikkelingsproces A must-read for those on the threshold of undertaking a brownfield redevelopment process in their city >


Onmisbaar studieboek voor planologen, stedenbouwkundigen, geografen, bestuurders en practici

11 architectuur

>

Volledig herschreven en geactualiseerde versie van succesvolle editie

>

Rijk geïllustreerd met veel voorbeelden van beschermde dorpsgezichten tot stadsontwikkelingen en landinrichting

www.nai010.com/ruimtelijkeordening

>

Ruimtelijke ordening Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland 1200–nu

Nederland is door mensen gemaakt. In steden, polders, landinrichting, zelfs in natuurgebieden is de ordenende menselijke hand zichtbaar. De planmatige inrichting is even uniek als befaamd.

auteurs: Len de Klerk, Ries van der Wouden

Dit boek beschrijft de intrigerende geschiedenis van de ruimtelijke ordening van Nederland, vanaf de late Middeleeuwen tot nu. Waar komt de sterke neiging tot ordening en planning vandaan? Die duizenden plannen, ging dat altijd goed? Of sloegen de planologen en stedenbouwkundigen de plank wel eens mis?

hardcover | 336 p. | 17 x 24 cm | 200 ills. | w-titel

€ 49,95 Juni 2021 ned | ISBN 978-94-6208-623-4

nur 648 | design: Koehorst in 't Veld | i.s.m.: Planbureau voor de Leefomgeving

Van de Amsterdamse Grachtengordel tot het snelwegennet en de Noordoostpolder – Nederland wordt permanent verbouwd en vernieuwd. Het land is nooit af. Dit volledig geactualiseerde boek biedt inzicht in de cultuur en ontwikkeling van stedelijke en regionale planning in Nederland. Een onmisbaar studieboek voor planologen, stedenbouwkundigen, geografen, bestuurders en practici.

9 789462 086234

ook verkrijgbaar


Overzicht van 25 jaar toonaangevende architectuurprojecten van Mei architects and planners Overview of 25 years of leading architectural projects Mei architects and planners

>

Pioniers in hergebruik en vernieuwing van de architectuur Pioneers in reuse and renewal of architecture

>

Met nieuwe en transformatieprojecten als het modulaire Smarthouse, de Schiecentrale, Fenix I en SAWA Includes new and transformation projects such as Modular Smarthouse, the Schiecentrale, Fenix I and SAWA

Mei architects and planners realiseert toonaangevende gebouwen in binnenen buitenland, vanuit een sterk sociaalmaatschappelijke gedrevenheid en de ambitie om te vernieuwen. Het Rotterdamse architectenbureau heeft een eigenzinnig oeuvre opgebouwd, waarin respect voor de omgeving de bindende factor vormt.

Using a wide range of ingredients – from façade element and cultural cluster to marketing strategy – Included provides an insight into Mei’s working method. Discussions with various experts address underlying themes and their current relevance. While the ecological and social need for a different approach to the built environment grows, Mei is exploring new ways of working by doing, building on developed design principles and expertise.

May 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-614-2 paperback | 320 p. | 17 x 24 cm | 200 ills. | w-titel nur 648 | design: 75B | Is.m./In conjunction with: Mei architects and planners

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 29.95 May 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-638-8

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086142

Aan de hand van een breed pallet aan ingrediënten, van gevelelement tot cultuurcluster tot marketingstrategie, geeft het boek inzicht in de werkwijze van Mei. In gesprek met verschillende experts worden onderliggende thema’s en de huidige relevantie hiervan besproken. Nu de ecologische en sociale noodzaak van een andere omgang met de gebouwde omgeving groeit, onderzoekt Mei nieuwe manieren van werken door te doen, voortbouwend op ontwikkelde ontwerpprincipes en expertise.

This first overview shows works of the past 25 years. From the 1995 modular Smarthouse to the wooden residential building SAWA that is currently being developed: they all display a fascination with intelligent building systems. Ambitious transformation plans, including those of projects such as the Schiecentrale, Fenix I and the silk factory in Naro-Fominsk, show how the firm has developed into a redevelopment pioneer.

€ 39.95

9 789462 086388

Dit eerste overzicht toont 25 jaar werk. Van het modulaire Smarthouse (1995) tot het houten woongebouw SAWA (in ontwikkeling) wordt hierin een fascinatie voor intelligente bouwsystemen zichtbaar. Ambitieuze transformatieplannen, waaronder de Schiecentrale, Fenix I en de zijdefabriek in Naro-Fominsk, laten zien hoe het bureau zich heeft ontwikkeld tot voorloper op het gebied van herbestemming.

The fiercely social and vigorously innovative Mei architects and planners realizes trendsetting buildings in the Netherlands and abroad. This Rotterdam-based architecture firm has built up an idiosyncratic oeuvre in which respect for the environment is central.

auteurs: Robert Winkel, Sanne van den Breemer

www.nai010.com/mei www.nai010.com/en/imei

Included Architectuur als middel voor een nieuwe toekomst Architecture as a Means for a New Future Mei Architects and Planners

12 architectuur architecture

>


>

34ste editie van het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst 34rd edition of the international showcase for Dutch architecture

>

‘Keurmerk voor goede architectuur’ NRC Handelsblad ‘Hallmark of good architecture’ – NRC Handelsblad

>

Presentatie tijdens de Maand van de Architectuur 2021 i.s.m. Architectuur Instituut Rotterdam Presentation during the Architecture Month 2021 n collaboration with Architecture Institute Rotterdam

www.nai010.com/jaarboek2021 www.nai010.com/en/yearbook2021

architectuur architecture

13

Architectuur in Nederland Jaarboek 2020 / 2021 Architecture in the Netherlands Yearbook 2020 / 2021 Architectuur in Nederland is al ruim 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is.

9 789462 086210

9 789462 086371

Elk jaar presenteert een driekoppige redactie in deze publicatie een selectie bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden. De redactie van het Jaarboek bestaat uit Kirsten Hannema (freelance architectuurcriticus voor o.a. de Volkskrant, Elsevier en ArchitectuurNL), Teun van den Ende (zelfstandig onderzoeker, schrijft voor o.a. Vers Beton en is adviseur in ruimtelijk beleid) en Arna Mackic (mede-oprichter studio L A en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017). Het jaarboek bevat tevens een overzicht van de belangrijkste prijzen, prijsvragen, tentoonstellingen en publicaties van het afgelopen jaar.

For over 30 years Architecture in the Netherlands has provided an indispensable overview of Dutch architecture for everyone with a professional or more general interest in the subject. The Yearbook is the international showcase for Dutch architecture. The three editors select special projects that have been completed in the preceding year and describe the most important developments that influence Dutch architecture.

red./eds: Teun van den Ende, Kirsten Hannema, Arna Mackic € 39.95 May 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-621-0 paperback | 176 p. | 24 x 32 cm | 330 ills. | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 29.95 May 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-637-1

The Yearbook editors are Kirsten Hannema (freelance architecture critic for de Volkskrant, Elsevier and ArchitectuurNL), Teun van den Ende (Vers Beton, freelance researcher and advisor) and Arna Mackic (co-founder Studio L A, winner Young Maaskant Prize 2017). This publication also contains a survey of the most important awards, competitions, exhibitions and publications of the past year.

ook verkrijgbaar also available


14

Interieur Interior Kunstmuseum Den Haag. Foto's/Photos: Gerrit Schreurs


architectuur architecture

Dwaal rond door het museum aan de hand van foto’s die het museum tonen zoals je het nog nooit zag Wander around the museum on the basis of photographs that shows the museum as you have never seen it before >

KUNSTMUSEUM DEN HAAG

15

> Monument voor Berlage’s meesterwerk Memorial to Berlage’s masterpiece

Rijk geïllustreerd met archiefmateriaal en kleurenfoto's van Gerrit Schreurs Richly illustrated with archival material and color photos by Gerrit Schreurs >

9 789462 086296

9 789462 086272

9 789462 086265

www.nai010.com/kunstmuseum www.nai010.com/kunstmuseum

KUNST MUSEUM DEN HAAG Kunstmuseum Den Haag Kunstmuseum Den Haag

auteurs/authors: Jan de Bruijn, Doede Hardeman, Jet Overeem € 19.95 February 2021 ned | ISBN 978-94-6208-626-5

Lang voordat museumarchitectuur populair was als toeristische trekpleister, droomden architect Hendrik Petrus Berlage en museumdirecteur Hendrik Enno van Gelder van een spraakmakend museumgebouw. Een gebouw waar bezoekers zich thuis zouden voelen, en waar de kunst ultiem tot z’n recht zou komen. In 1935 werd deze droom werkelijkheid met de opening van een nieuw museum voor moderne en toegepaste kunst in Den Haag. Hoewel Berlage in 1934 stierf en de oplevering dus niet meemaakte, heeft hij samen met Van Gelder een voorbeeld geschapen voor vele musea die later ontstonden. Dit rijk geïllustreerde boek neemt de oorspronkelijke ideeën van architect en directeur als uitgangspunt en laat zien hoe ze tot op de dag van vandaag een belangrijke rol spelen in de beleving van Kunstmuseum Den Haag. Ruim 150 foto’s en een schat aan historisch materiaal brengen het gebouw uitvoerig in beeld. Ook de ruimtes die normaal gesloten blijven voor het publiek. Zo geeft dit boek een uniek beeld van een museum dat al sinds de opening aan geliefd is bij bezoekers, kunstenaars en architecten van over de hele wereld.

Long before museum architecture became a popular tourist attraction, architect Hendrik Petrus Berlage and museum director Hendrik Enno van Gelder dreamed of an iconic museum building, a building in which visitors would feel at home and art would flourish in an ultimate setting. In 1935, their dream came true with the opening of a new museum for modern and applied art in The Hague. Although Berlage died in 1934 and thus did not live to see the museum completed, he and Van Gelder set an example for many later creations. This richly illustrated book takes the original ideas of both the architect and the director as its starting point and shows how their ideas continue to contribute to the experience of Kunstmuseum Den Haag to this day. More than 150 photographs and a wealth of historical material provide a comprehensive picture of the building, including spaces that normally remain closed to visitors. This book paints a unique picture of a museum that has been loved by visitors, artists and architects from all over the world since the day it opened its doors.

eng | ISBN 978-94-6208-627-2 dui | ISBN 978-94-6208-629-6 hardcover | 176 p. | 22 x 29,3 cm | 50 ills. | w-titel nur 648 | design: Haller Brun | i.s.m./In collaboration with Kunstmuseum Den Haag


Eerdere Archiprixwinnaars waren o.a. / Archiprix winners from the past include Ronald Rietveld (RAAAF), Bjarne Mastenbroek (SeARCH), Jacob van Rijs (MVRDV), Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk Architects), Lars Spuybroek (NOX), Dick van Gameren and Liesbeth van der Pol

>

16 architectuur architecture

Nederlandse architecten van de toekomst dienen hun beste ontwerpen in Dutch Architects of the Future Submit Their Best Designs >

www.archiprix.nl

>

Archiprix International has created a wonderful network of spatial design schools, spread over the six continents. Its role as a platform for young designers to exchange ideas and to inspire students all over the world is of the highest importance. - Dick van Gameren, Dean Architectuurfaculteit TU-Delft, partner Mecanoo, Archiprix laureaat 1989

>

Elk jaar selecteren de Nederlandse instellingen voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur hun beste afstudeerprojecten. De oogst is altijd rijk en gevarieerd en weerspiegelt de ambities van een nieuwe generatie ontwerpers die klaar staat om elke denkbare ontwerpuitdaging die op hun weg komt aan te nemen. Het boek Archiprix 2021 introduceert de nieuwste golf van aanstormend ontwerptalent.

€ 29.95 June 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-633-3 paperback | 120 p. | 24 x 30 cm | 300 ills. | w-titel nur 648 | i.s.m./ in collaboration with: Stichting Archiprix/ Archiprix Foundation

Every year the Dutch schools of architecture, urban design and landscape architecture select their best graduation projects. The crop is unfailingly rich and varied and reflects the ambitions of a new generation of designers ready to take on every imaginable design task that comes their way. The book Archiprix 2021 introduces the latest wave of fledgling design talent. Archiprix is well-known at home and abroad as a platform for promising architects, urban designers and landscape architects. Not just clients, employers and schools, but also the organizers of competitions and workshops are becoming increasingly adept at locating gifted ‘designers in the making’ as presented by Archiprix.

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086333

Archiprix staat in binnen- en buitenland bekend als een platform voor veelbelovende architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Niet alleen opdrachtgevers, werkgevers en scholen, maar ook de organisatoren van wedstrijden en workshops weten de door Archiprix gepresenteerde begaafde ‘ontwerpers in wording’ te vinden.

auteurs/authors: Henk van der Veen

www.nai010.com/archiprix2021 www.nai010.com/en/archiprix2021

Archiprix 2021 De beste Nederlandse afstudeerplannen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur Archiprix 2021 The Best Dutch Graduation Projects Architecture, Urbanism, Landscape Architecture


architectuur architecture

17

PAR TICI PATE! PORTRAITS OF CITIES

AND CITIZENS IN ACTION

Resultaten van vijf jaar onderzoek naar participatie en stedelijke ontwikkeling Outcome of five years of research on participation and urban development >

Introductie in de complexe wereld van stedelijke ontwikkeling, identiteit en participatie in Berlijn, Hamburg, Parijs, Lyon, Amsterdam en Groningen Introduction to the complex worlds of urban development, identity and participation in Berlin, Hamburg, Paris, Lyon, Amsterdam and Groningen. >

Met een voorwoord van socioloog prof. dr. Martina Löw, TU Berlin Includes a foreword by sociologist prof. dr. Martina Löw, TU Berlin >

Edited by Menno van der Veen & Jan Willem Duyvendak

9 789462 086319

9 789462 086401

www.nai010.com/participate www.nai010.com/en/participate

nai010 publishers

Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action

auteurs/authors: Menno van der Veen, Jan Willem Duyvendak € 29.95 May 2021 eng | ISBN 978-94-6208-631-9

Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action is een inleiding tot de complexe wereld van de stadsontwikkeling, identiteit en participatie. In het boek wordt uitgelegd hoe in het zelfbeeld van steden resoneert in hun benadering van de stadsontwikkeling. De basis van het boek bestaat uit zes portretten van Europese steden: Berlijn, Hamburg, Parijs, Lyon, Amsterdam en Groningen. Het boek voorziet in een behoefte door een algemene inleiding tot de genoemde steden, een korte schets van hun planningsystemen en een korte historische inleiding op hun planningsculturen te geven. Ook bevat het aansprekende en uitstekende voorbeelden van burgerparticipatie en biedt het een grote mate van inzicht in zowel de intrinsieke logica van steden als in de – soms inclusievere, soms exclusievere – mechanismen van participatie.

Participate! is één van de resultaten van het R-link project, een unieke samenwerking van Nederlandse beleidsmakers en wetenschappers op het gebied van participatie en stadsontwikkeling. Het boek is interessant voor stedenbouwkundigen, architecten, stadsjournalisten en studenten en academici op het gebied van stedenbouw.

Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action offers an introduction to the complex world of urban development, identity and participation. It explains how the selfunderstanding of cities is mirrored in their approach to urban development. The basis of the book is formed by portraits of six European cities: Berlin, Hamburg, Paris, Lyon, Amsterdam and Groningen.

paperback | 176 p. | 17 x 24 cm | w-titel nur 648 | design: Mokerontwerp

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 29.95 May 2021

The book fills a gap as it provides general introductions to cities, a brief outline of the city’s planning system, a short historic introduction to the city’s planning culture. With telling and outstanding examples of citizen participation this book offers important insights in both the intrinsic logic of the cities and the mechanisms – sometimes more inclusive, sometimes more exclusive- of participation.

Participate! Is one of the results of the R-link project, a unique cooperation of Dutch policy makers and scholars on participation and urban development. Of interest for urban planners, architects, city journalists and students and academics in the field of urban planning.

eng | ISBN 978-94-6208-640-1

ook verkrijgbaar also available


18

Dwaalsterpark Vijversburg, Tytsjerk, Nederland Star Maze in Tytsjerk, Netherlands Foto/Photo: Iwan Baan. Courtesy of Lola Landscape Architects

Vlinderhof Succisa, Piet Oudolf. Foto/Photo: Courtesy of Piet Oudolf


>

Maestro Piet Oudolf en rijzende sterren LOLA op een gezamelijke zoektocht naar het ontwerp voor een gezonde toekomst Maestro Piet Oudolf and upcoming stars LOLA on joint quest for designing our healthy future

>

Tentoonstelling ‘In Search of Sharawadji' is te zien in het SCHUNK Museum juli 2021 - augustus 2022 Exhibition ‘In Search of Sharawadji' on show at the SCHUNK Museum July 2021 - August 2022

>

Met werk van/Includes work by: Piet Oudolf, LOLA, Joseph Beuys, Anne Geene, Geert Mul, Sanne Vaassen, Giuseppe Licari en Darcy Neven

>

Verschijnt in het themajaar Ode aan het Nederlandse Landschap, NBTC Holland Marketing 2021

9 789462 086302

9 789462 086395

www.nai010.com/landscapeworks www.nai010.com/en/landscapeworks

architectuur architecture

19

Landscape Works with Piet Oudolf & LOLA In Search of Sharawadgi

auteurs/authors: Fabian de Kloe, Peter Veenstra, Joep Vossebeld € 34.95 May 2021 eng | ISBN 978-90-9032-630-2

In Search of Sharawadgi laat de ideeën en dromen zien van Piet Oudolf en LOLA Landscape Architects. Piet Oudolf is Nederlands’ bekendste tuinontwerper en realiseerde beroemde projecten zoals de High Line in New York.

In Search of Sharawadgi presents the ideas and dreams of Piet Oudolf and LOLA Landscape Architects. Piet Oudolf is the Netherlands’ most well-known garden designer and he has completed such famous projects as the High Line in New York.

Dit boek neemt de lezer mee op reis en toont de transformatie van publieke tuinen en landschappen van over de hele wereld. Van de High Line in New York, de tuinen van Hauser & Wirth in Somerset, het Dwaalsterpark in Tytsjerk naar de Leisure Lane in Parkstad. Maak kennis met het ultieme visioen van Piet Oudolf en LOLA voor de toekomst: een wereldbos tegen de opwarming van de aarde. Een droom die kan beginnen in ieders tuin, klein of groot.

This book takes the reader on a journey, showing them how public gardens and landscapes across the world have been transformed. Form the High Line in New York, the gardens of Hauser & Wirth in Somerset, the Star Maze in Tytsjerk to the Leisure Lane in Parkstad. Familiarise yourself with Oudolf’s and LOLA's ultimate vision for the future: a global forest against the warming of the earth. A dream that can start in anyone’s garden, however big or small.

Op reis worden we vergezeld door kunstenaars Joseph Beuys, Anne Geene, Geert Mul, Sanne Vaassen, Giuseppe Licari en Darcy Neven. Met nieuw en bestaand werk bieden zij een bijzonder perspectief op zowel de praktijk van het landschapsontwerp als op grotere vraagstukken zoals klimaatopwarming en de werking van de natuur op onze gezondheid.

On this journey we are accompanied by the artists Joseph Beuys, Anne Geene, Geert Mul, Sanne Vaassen, Giuseppe Licari and Darcy Neven. With new and existing work, they present us an extraordinary perspective on the discipline of garden design, and major issues such as global warming and the impact of nature on our well-being.

paperback | 184 p. | 20 x 28 cm | w-titel nur 648 | design: Sam Jacob & Fraser Muggeridge i.s.m./ in collaboration with: SCHUNCK Museum and IBA Parkstad

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 24.95 May 2021 eng | ISBN 978-94-6208-639-5

ook verkrijgbaar also available


Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer (Centre for Global Architecture) zijn de curatoren van de Oostenrijkse inzending (PLATFORM AUSTRIA) voor de Architectuur Biennale Venetië 2021 Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer (Centre for Global Architecture) are the curators of the Austrian contribution (PLATFORM AUSTRIA) to the Venice Architecture Biennale 2021

>

Met bijdragen van / With contributions by Tom Avermaete, Teddy Cruz & Fonna Forman, Vyjayanthi Rao, Saskia Sassen and Slutty Urbanism, among many others

>

Verschijnt bij de Oostenrijkse inzending voor de 17e Architectuur Biennale, Venetië 22 mei - 21 november 2021 Accompanies the Austrian entry for the 17th Venice Architecture Biennale, Venice, 22 May – 21 November 2021

Platform Urbanism Edited by Peter Mörtenböck & Helge Mooshammer nai010

20 architectuur architecture

>

publishers

red./eds: Peter Mörtenböck, Helge Mooshammer € 29.95 May 2021 eng | ISBN 978-94-6208-615-9

Platform Urbanism beschrijft de toenemende mate waarin baanbrekende technologie wordt toegepast in de stedelijke omgeving. Het gaat hierbij om veranderingen die niet alleen worden veroorzaakt door de technologie, maar ook door de interactie tussen technologische innovatie en sociale en culturele behoeften. Digitale platforms zoals Facebook, Uber, Airbnb en Amazon zijn niet alleen nieuwe soorten ondernemingen, maar staan ook voor een compleet nieuwe manier van leven – van de producten die door onze handen gaan en de diensten waar we dagelijks gebruik van maken tot de hele stadswijken die de komende jaren door grote platformbedrijven zoals Google zullen worden gebouwd. Deze veranderingen roepen belangrijke vragen op over de maatschappelijke mogelijkheden en risico’s van de architectuur van deze allesomvattende ecosystemen.

By reorganizing access to a wide spectrum of fundamental domains, such as education, housing, health care, or even political information, platforms are destined to become the most powerful players regulating the way we live in cities. Digital platforms such as Facebook, Uber, Airbnb and Amazon are not only new types of enterprises but also a completely new culture of life—from the products we handle and the services we use every day to entire urban neighbourhoods that will be built by major platform enterprises in the next few years. These multi-scalar changes raise significant questions about the social potentials and risks of the architecture of these all-encompassing ecosystems. Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer are Co-Directors of the Centre for Global Architecture, an interdisciplinary initiative established to study the planetary changes affecting spatial production today. Their work has received numerous awards and commendations worldwide.

paperback | 320 p. | 17 x 24 cm | 120 ills. | w-titel nur 648 | design: Bueronardin

9 789462 086159

Peter Mörtenböck en Helge Mooshammer zijn codirecteurs van het Centre for Global Architecture, een interdisciplinair initiatief dat is opgezet om de planetaire veranderingen te bestuderen die de hedendaagse ruimtelijke productie beïnvloeden. Hun werk is wereldwijd met talrijke prijzen en eervolle vermeldingen bekroond.

Platform Urbanism discusses the fundamental transformation of urban space through platform technologies.

www.nai010.com/platformurbanism www.nai010.com/en/platformurbanism

Platform Urbanism


architectuur architecture

activist Lieven de d collapse, we of the gigantic, t might even be, maximizing system

paper articles ivist essays’, in simism in theory, te sure when the

er and activist. psular Civilization el Dehaene, 2008); with Ruben De t the Department of ersity, the Media

>

Een cyberpunk filosofie voor de eenentwintigste eeuw A cyberpunk philosophy for the 21st century

>

In een wereld die om verandering roept, is het essentieel om te reflecteren op activisme In a world that cries for change, activism is worth reflecting upon

>

Zelfs als geologen er niet helemaal zeker van zijn wanneer het Antropoceen is begonnen, is het de hoogste tijd om er een einde aan te maken. Even if geologists aren’t quite sure when the Anthropocene began, it’s high time to end it.

reflect # 12

Ending the Anthropocene Essays on Activism in the Age of Collapse Lieven De Cauter nai010 publishers

Ending the Anthropocene Essays on Activism in the Age of Collapse

more general e Cauter moves rtainty of climate Man’, towards the resurgence gotten and t contains the om this new as places for n of writings he care for the life picality in this age

reflect

21

reflecting upon.”

nai 010 publishers

9 789462 085503

9 789462 086128

www.nai010.com/anthropocene www.nai010.com/en/anthropocene

13-08-20

Ending the Anthropocene Essays on Activism in the Age of Collapse

auteur/author: Lieven de Cauter € 29.95 December 2020 eng | ISBN 978-94-6208-611-1

Als we onze planeet willen redden, moeten we een einde maken aan het Antropoceen het geologische tijdperk van de gigantische, verwoestende impact van onze soort op de aarde. In dit boek stelt activistisch filosoof en filosofisch activist Lieven de Cauter dat de ineenstorting van ons huidige op groeimaximalisatie gerichte systeem de enige hoop is voor de biosfeer. Met casestudy's over stedelijk activisme en meer algemene reflecties over burgeracties en sociale bewegingen, worstelt De Cauter zich van de ‘politieke melancholie’ veroorzaakt door de bijna-zekerheid van klimaatrampen, naar reflecties over meer hoopvolle gebeurtenissen van onze tijd: hoe kunnen identiteit en heterotopie in een nieuw licht worden gelezen. De verzameling geschriften sluit af met teksten over de coronacrisis. Biopolitiek, de zorg voor het leven van de bevolking door de staat, heeft in dit tijdperk van pandemieën een nieuwe actualiteit gekregen. Dit boek met ‘activistische essays’ is in overeenstemming met het basiscredo van de auteur: ‘pessimisme in theorie, optimisme in de praktijk’.

Activist philosopher and philosophical activist Lieven de Cauter investigates the idea of ending the Anthropocene – the geological era of the gigantic, devastating impact of our species on planet Earth – in order to avoid collapse. Ending our current, growth-maximizing system might be the only hope for the biosphere. Offering both case studies on urban activism and more general reflections on civic action and social movements, De Cauter moves from the political melancholy caused by the near certainty of climate disaster and meditations on the end of ‘the Age of Man’, towards reflections on more hopeful events of our times, like the resurgence of the commons. He hails the rediscovery of this forgotten and excluded third type of property, arguing that it contains the seeds of another worldview and another politics. This collection of writings closes with texts on the corona pandemic. Biopolitics, the care for the life of the population by the state, has gained a new topicality. The mix of philosophical, theoretical texts and newspaper articles make for a broadly accessible, exciting book of ‘activist essays’, in accordance with the basic creed of its author: ‘Pessimism in theory, optimism in practice.’

paperback | 224 p. | 14,5 x 22,7 cm | w-titel nur 740 | design: Joseph Plateau

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 December 2020 eng | ISBN 978-94-6208-612-8

ook verkrijgbaar also available


OASE #108

Journal for Architecture/ Tijdschrift voor architectuur

Ups & Downs Reception histories in architecture Receptiegeschie­ denissen in de architectuur

Ontleding van het krachtenveld van appreciatie en depreciatie van architectuur Analysis of the force field of architectural appreciation and depreciation >

The history of architecture can not only be read as an accumulation of buildings and designs, but also as a pendulum movement between the appreciation and the rejection of projects, oeuvres and positions, driven by varying arguments. In addition to conventional general publications, reviews in professional journals and criticism in magazines, other media increasingly play a part, such as weekend supplements of newspapers, social media, newsletters, political arenas and forums that cultivate architecture.

Oeuvres en projecten zijn onderhevig aan ‘de waan van de dag’, aan golfbewegingen in de appreciatie door publiek en critici. Dat maakt het bij momenten ondoorzichtig wat goede, minder goede of slechte architectuur is.

Oeuvres and projects are subject to trends, to waves of appreciation by audiences and critics. As a result, it is sometimes unclear what it is that makes architecture good, less good or bad. This issue of OASE investigates how changing appreciations, for a wide variety of reasons, can act as productive misunderstandings and as levers that can take architecture criticism a step forward and help architecture reflection to break free from any given canon or from its straitjacket of assumed certainties.

March 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-617-3 paperback | 128 p. | 17 x 24 cm | w-titel nur 648 | design: Karel Martens en Aagje Martens

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 March 2021 eng | ISBN 978-94-6208-642-5

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086173

Dit nummer van OASE onderzoekt hoe verschuivende appreciaties, om zeer uiteenlopende redenen, kunnen functioneren als productief misverstand, en als hefboom om de architectuurkritiek een stap vooruit te helpen en het denken over architectuur los te wrikken uit elke mogelijke canon of uit het keurslijf van veronderstelde zekerheden.

€ 22.95

9 789462 086425

De architectuurgeschiedenis kan niet alleen gelezen worden als een accumulatie van gebouwen en ontwerpen, maar ook als een slingerbeweging tussen appreciatie en afkeuring van projecten, oeuvres en posities, aangedreven door uiteenlopende argumenten. Naast de ‘traditionele’ overzichtswerken, recensies in vakbladen en kritiek in tijdschriften, spelen in toenemende mate ook andere media een rol, zoals weekendbijlagen van kranten, sociale media, nieuwsbrieven, politieke arena’s, en fora waar de architectuur gecultiveerd wordt.

red./eds.: David Peleman, Jantje Engels Christophe Van Gerrewey

www.nai010.com/oase108 www.nai010.com/en/oase108

OASE Journal for Architecture #108 Receptiegeschiedenissen in de architectuur Reception Histories in Architecture

22 architectuur architecture

Wat is goede, minder goede of slechte architectuur? What is good, not so good or bad architecture? >


9 789462 085671

9 789462 086418

www.nai010.com/oase109 www.nai010.com/en/oase109

architectuur architecture

23

OASE #109

Journal for Architecture/ Tijdschrift voor architectuur

Modernities Moderniteiten

Van een lineair naar een cyclisch model voor architectuurgeschiedenis From a linear to a cyclical model for architectural history >

Een ander begrip van Moderniteit A different understanding of Modernity >

OASE Journal for Architecture #109 Moderniteiten Modernities

red./eds.: Tom Avermaete, Christoph Grafe, Véronique Patteeuw, Hans Teerds € 22.95 June 2021 ned/eng | ISBN 978-94-6208-619-7

De architectuurgeschiedenis wordt vaak gelezen in termen van periodes met een eigen zeitgeist, in stromingen met een eigen architectuurtaal. Wat betekent het om afscheid te nemen van het concept van de zeitgeist en in plaats daarvan een cyclisch model van geschiedenis te hanteren? In de jaren 1970 en 1980 werd dit vraagstuk meestal beschouwd vanuit elkaar ogenschijnlijk uitsluitende moderne, antimoderne en post-moderne posities. Deze scheidslijnen werden ook direct verbonden met bepaalde formeel-esthetische keuzes, zelfs in de zorg voor bestaande gebouwen en de monumentenzorg, waar de grens tussen nieuw en oud per definitie willekeurig was.

The history of architecture is often read in terms of periods that each have their own zeitgeist and movements that each have their own architectural language. What happens if we depart from this zeitgeist concept and use a cyclical history model instead? In the 1970s and 1980s, this question was usually considered from the seemingly mutually exclusive points of view of the modern, the anti-modern and the postmodern positions. The lines dividing these positions were also directly linked to certain formal-aesthetic choices, even in terms of the care of existing buildings and the preservation of monuments, in which the boundary between new and old is arbitrary by definition.

In de afgelopen twee decennia is een ander referentiekader opgebouwd voor de hedendaagse Europese architectuur, waarin niet langer enkel de architectuur van de moderne beweging een horizon biedt, maar ook historische typologische principes, compositorische benaderingen en materiële logica’s als modern worden ervaren en het uitgangspunt vormen voor het ontwerp.

Over the past two decades, contemporary European architecture developed a different frame of reference, one in which the horizon is no longer provided by the architecture of the modern movement. Historical typological principles, compositional approaches and material logic are also experienced as modern and they provide the starting point for the design.

OASE 109 onderzoekt hoe binnen deze verbreding van het referentiekader een ander begrip van moderniteit ontstaat.

OASE 109 traces how, against the background of this broadening frame of reference, a different understanding of modernity emerged.

paperback | 128 p. | 17 x 24 cm | w-titel nur 648 | design: Karel Martens en Aagje Martens

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 June 2020 eng | ISBN 978-94-6208-641-8

ook verkrijgbaar also available


Biedt een alternatief voor bestaande interpretaties van de Japanse architectuurgeschiedenis Proposes an alternative to current interpretations of Japanese architectural history >

24 architectuur architecture

Geeft een niet eerder vertoond beeld van Japan – een nieuw, ecologisch perspectief Japan, like you’ve never seen it — a fresh perspective through ecology >

Becommentarieert de Covid-19-epidemie en maakt deze op nieuwe manieren relevant. Bespreekt de relatie tussen design, cultuur en natuurrampen. New found relevance and commentary on the Covid-19 pandemic. Discussing the relationship between design, culture and natural disaster >

auteur/author: Joachim Nijs € 39.95 January 2021 eng | ISBN 978-94-6208-613-5

Japan: Nation Building Nature is the first book to map out the views of nature that have shaped the widely acclaimed but often misunderstood modern architecture of Japan.

Door filosofie, design en geopolitiek met elkaar te verbinden en serieus op zoek te gaan naar een groenere toekomst verheldert dit boek hoe de Japanse cultuur nieuw licht kan werpen op ons begrip van de ecologie, en vice versa.

By connecting the dots between philosophy, design, geopolitics, and an earnest quest for a greener tomorrow, this book explains how Japanese culture can shed new light on our understanding of ecology, and vice-versa. Using a distinctive blend of academic research and personal experience, Joachim Nijs draws on architectural history to navigate Japan's complex and unique ecological ethic through the lens of four stereotypical phenomena: earthquakes, monsoon climates, nuclear erasure of life, and insularity.

nur 648 | design: Sander Boon

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 March 2021 eng | ISBN 978-94-6208-644-9

This book offers key insights and references for anyone wishing to deepen their knowledge of Japan and its architecture. ook verkrijgbaar also available

9 789462 086135

Gebruikmakend van zijn kenmerkende mix van academisch onderzoek en persoonlijke ervaring, zet Joachim Nijs de architectuurgeschiedenis in om de complexe en unieke ecologische ethiek van Japan via vier stereotiepe fenomenen te bewegwijzeren: aardbevingen, het moessonklimaat, het nucleaire uitwissen van leven en het eilandkarakter. Eenieder die zich wil verdiepen in Japan en zijn architectuur zal in dit boek belangrijke inzichten en verwijzingen aantreffen.

paperback | 272 p. | 17 x 24 cm | 150 ills. | w-titel

9 789462 086449

In Japan: Nation Building Nature worden denkbeelden over de natuur die de alom geprezen maar vaak verkeerd begrepen moderne architectuur van Japan hebben gevormd voor het eerst in kaart gebracht.

www.nai010.com/japan www.nai010.com/en/japan

Japan Nation Building Nature


Eerste deel van een nieuwe serie over podiumkunsten en de stad First volume of a new series on stagecraft and the city >

architectuur architecture

25

Samenwerking tussen nai010 uitgevers en Theatrum Mundi Collaboration of nai010 publishers and Theatrum Mundi >

Fictie als inspiratiebron voor toekomstige steden Fiction as inspiration for future cities

www.nai010.com/concrete www.nai010.com/en/concrete

>

Concrete & Ink Storytelling and the Future of Architecture

€ 22.95 February 2021 eng | ISBN 978-94-6208-616-6

Welke rol speelt storytelling in de stedelijke verbeelding? Hoe vallen verbeeldingen samen met of wijken ze af van de werkelijkheid? Kunnen we verhalen gebruiken om ideeën voor toekomstige architectuur te testen? Dit boek is een verzameling van in opdracht geschreven fictie en non-fictie, stripverhalen, illustraties en interviews over gebouwen, woonwijken en steden, op het raakvlak van utopie en dystopie, waarin gebruik wordt gemaakt van de verbeelding, droom en magie; van spelletjes en concrete realiteiten en van verleden, heden en toekomst. Met bijdragen van veelgeprezen internationale schrijvers zoals Ben Okri, Sophie Mackintosh, Adania Shibli en Alia Trabucco Zerán.

9 789462 086166

red./eds: Marta Michalowska, Justinien Tribillon

Concrete & Inkt: Storytelling and the Future of Architecture is het eerste deel van de reeks Staging Cities van Theatrum Mundi – een Europees centrum voor onderzoek naar en experimenten met de stadscultuur. De reeks maakt gebruik van hulpmiddelen uit de domeinen van storytelling, choreografie en geluids- en lichtontwerp om de vragen waar stadmakers zich mee geconfronteerd zien op nieuwe manieren te benaderen.

What role does storytelling play in urban imaginaries? How do these imaginaries converge or diverge from reality? Can we use stories to test ideas for future architecture? This volume brings together commissioned writing in fiction and non-fiction, graphic stories, illustrations and interviews, narrating buildings, housing estates and cities, between utopias and dystopias, through imagination, dreaming, magic, games and concrete realities, across past and present, and into the future. Contributors include acclaimed international writers: Ben Okri, Sophie Mackintosh, Adania Shibli and Alia Trabucco Zerán.

Concrete & Ink: Storytelling and the Future of Architecture is the first volume in the series Staging Cities, presented by Theatrum Mundi – a European centre for research and experimentation in the culture of cities. Borrowing from the toolbox of storytelling, choreography, and sound and lighting design, the series proposes new approaches to questions faced by city-makers.

paperback | 160 p. | 15 x 23 cm | 48 ills. | w-titel nur 652 | design: Atelier Dyakova | I.s.m./ in collaboration with: Theatrum Mundi


26

Gerda van der Veen (links) en een onbekende man (rechts) op een feest bij kunstenaarssociëteit De kring, Amsterdam 1961 Gerda van der Veen (left) and an unknown man (right) at a party at the Art Society De kring, Amsterdam 1961, ©Ed van der Elsken

Staatsbezoek aan Nederland van de Britse koningin Elizabeth en haar man Prins Philip, Ridderzaal, Den Haag, 26 maart 1958 State visit of the British Queen Elizabeth and her husband, Prince Philip, to the Netherlands The Hague 26 March 1958, ©Ed van der Elsken


>

Verschijnt bij de tentoonstelling ‘Ed van der Elksen: Crazy World'. Te zien van 30 oktober 2020 – 10 januari 2021, Rijksmuseum Amsterdam Accompanies the exhibition 'Ed van der Elksen: Crazy World'. On show from 30 October 2020 - 10 January 2021, Rijksmuseum Amsterdam

>

Een inkijk in de werkwijze van een van de bekendste fotografen van Nederland. Dichterbij de fotograaf kun je bijna niet komen Insight into the working method of one of the most famous photographers in the Netherlands. You can hardly get any closer to the photographer

>

Top tien Mooiste Nederlandse fotoboeken 2020 - de Volkskrant Top Ten Most Beautiful Dutch Photobooks 2020 - de Volkskrant

>

Ondanks de coronacrisis reden voor een feestje - Trouw An exhibition full of surprises - Financial Times

9 789462 086074

9 789462 086067

www.nai010.com/feest www.nai010.com/en/lparty

fotografie photography

27

feest. Ed van der Elsken feest. Ed van der Elsken

auteurs/authors: Mattie Boom, Hans Rooseboom € 19.50 October 2020 eng | ISBN 978-94-6208-607-4

Rond 1960 stelde Ed van der Elsken (19251990), een van de bekendste fotografen van Nederland, een fotoboek samen rond het thema feest. Hij putte uit oud en nieuw werk en maakte een ontwerp dat een aaneenschakeling is van feestelijke gebeurtenissen: plezier, gejuich, dans, muziek, kermis, carnaval, opwinding en extase, maar ook dronkenschap en uitputting in de late uurtjes. Hij combineerde de afzonderlijke foto’s tot sprankelende en ritmische paren, waardoor het plezier van de pagina’s afspat. Om onbekende redenen is het ontwerp destijds op de plank blijven liggen.

Around 1960, Ed van der Elsken (19251990), one of the Netherlands' most famous photographers, put together a photobook on the theme of feest (feast). Drawing from both old and new work, he produced a design that is a sequence of festive occasions: fun, celebration, dancing, music, fairs, carnivals, excitement and euphoria, but also drunkenness and exhaustion in the wee hours. He combined the individual photographs into sparkling and rhythmical pairings, so that a genuine sense of joy emanates from the pages. At the time, for reasons unknown, the design was left on the shelf.

Het ontwerp voor feest was een van de grote verrassingen in Van der Elskens nalatenschap die het Rijksmuseum en het Nederlands Fotomuseum in 2019 verwierven. Zestig jaar nadat de fotograaf met schaar en plakband aan het ontwerp werkte, is het levendige boek nu alsnog uitgegeven op het formaat dat hem voor ogen stond.

The design for feest was one of the great surprises in Van der Elsken’s legacy, which was acquired by the Rijksmuseum and the Nederlands Fotomuseum in 2019. Now, sixty years after the photographer worked on the design with scissors and tape, this lively book is being published after all, in the format he had in mind.

ned | ISBN 978-94-6208-606-7 paperback | 244 p. | 11,5 x 17,5 cm | 143 ills. | a-titel nur 652 | design: Irma Boom | i.s.m./ in conjunction with: Rijksmuseum Amsterdam and Het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

ook verkrijgbaar also available


28 kunst art

De eerste monografie over de Nederlandse kunstenaar Tjebbe Beekman The first monograph on Dutch artist Tjebbe Beekman >

Rijkelijk geïllustreerde monografie met negentig werken van Beekman Richly illustrated monograph includes ninety works by Beekman >

Met vormgeving van Irma Boom en tekstuele bijdrage door o.a. kunstcriticus Hans den Hartog Jager With design by Irma Boom and texts by a.o. art critic Hans den Hartog Jager >

auteurs/authors: Hans den Hartog Jager, Anna Tilroe € 39.95 March 2021 eng | ISBN 978-94-6208-632-6 ned | ISBN 978-94-6208-634-0 paperback | 312 p. | 24 x 30 cm | w-titel nur 642 | design: Irma Boom | met steun van/ with support from: Mondriaanfonds, Jaap Hartenfonds, Stichting In Opdracht | I.s.m./ In conjunction with: GRIMM Amsterdam

Beekman Paintings is the first monograph on Tjebbe Beekman. The book is based on 90 of his works. This richly illustrated publication, designed by Irma Boom and with textual contributions by Hans den Hartog Jager, provides an indispensable overview of the 20-year oeuvre of one of the most important Dutch artists of his generation. ook verkrijgbaar also available

9 789462 086340

Beekman Paintings is de eerste monografie over Tjebbe Beekman. De basis van de monografie bestaat uit negentig werken. Met de vormgeving van Irma Boom en tekstuele bijdrage van Hans den Hartog Jager is de rijkelijk geïllustreerde publicatie een onmisbaar overzicht van 20 jaar werk van één van Nederlands belangrijkste kunstenaars van zijn generatie.

Dutch painter Tjebbe Beekman's oeuvre is composed of large paintings of rough urban landscapes and interiors. They are characteristically layered and include a multitude of materials: Beekman works in acrylic paint, but also incorporates rope, iron wire and sand in his works. His dynamic compositions are balanced and carefully composed on the basis of photographs; his chaotic images bring rhythm, structure and order to a neglected and bankrupt world. His work has become increasingly complex in recent years, its visual idiom and colour palette linked to the work of Henry Moore, Pablo Picasso and Max Beckman.

9 789462 086326

Het oeuvre van de Nederlandse schilder Tjebbe Beekman bestaat uit schilderijen van ruwe stedelijke landschappen en interieurs op groot formaat. Kenmerkend zijn de gelaagdheid en veelheid aan materiaal. Zo werkt hij met acrylverf, maar verwerkt hij ook touw, ijzerdraad en zand in zijn werken. De dynamische composities zijn afgewogen en zorgvuldig samengesteld aan de hand van foto’s. In zijn chaotische verbeeldingen is tegelijkertijd ritme aanwezig, een structuur en ordening in een verwaarloosde en failliet verklaarde wereld. De afgelopen jaren wordt zijn werk steeds complexer, met vormentaal en kleurenpalet gelieerd aan het werk van Henry Moore, Pablo Picasso en Max Beckman.

www.nai010.com/beekman www.nai010.com/enbeekman

Beekman Paintings


Een vaak hilarische bloemlezing vol korte notities, waarin Akkerman veel piekert over de juiste schilderstechniek, scheldt op de kunstwereld, en filosofeert over de ondoorgrondelijkheid van het bestaan. Arjen Ribbens, NRC oktober 2020

29 kunst

>

Met driedelige podcastserie 'De moord op Philip Akkerman' door Steven van Lummel en Justin Verkijk

www.nai010.com/kunstenaarsdagboek

>

Philip Akkerman. Kunstenaarsdagboek

Philip Akkerman (1957) houdt sinds zijn academietijd een dagboek bij. Dit dagboek beschrijft zijn worsteling met het bestaansmysterie, zijn worsteling met de kunst en de kunstwereld, zijn worsteling met de schildertechniek en zijn worsteling met zichzelf. Het is de vraag of hij zonder dit dagboek ooit met het schilderen van zelfportretten begonnen zou zijn en, indien hij er al mee begonnen zou zijn, hoe lang hij dit dan volgehouden zou hebben.

auteur: Philip Akkerman â‚Ź 19,95 september 2020 ned | ISBN 978-94-6208-609-8 paperback | 224 p. | 14 x 21 cm | a-titel nur 640, 012 | design: Studio Maud van Rossum met steun van: Mondriaan Fonds

Philip Akkerman. Kunstenaarsdagboek neemt je mee in de chaotische stortvloed van tegenstrijdige gedachten in het hoofd van Akkerman. Langzaam maar zeker komt de 'echte' Philip Akkerman bovendrijven. Naast teksten over filosofie en schildertechniek krijgt de lezer ook een inkijkje in de kunstwereld waarbij niets en niemand gespaard wordt.

9 789462 086098

ook verkrijgbaar


nai010 aanbieding nai010 special offer

€ 19 ,95

€ 19 ,95

Waterwerken in Nederland

Waterworks in the Netherlands

€ 49,95 €19,95

€ 49.95 €19.95

ISBN 9789462083851

ISBN 9789462083868

€ 19 ,95

Cobra. The History of a European Avant-Garde Movement (1948-1951) € 49,95 €19,95 ISBN 9789462082663

30


kunst art

31

Maaike Schoorel’s paintings have been acquired by museums and institutional collections worldwide, for example the Frans Hals Museum (Haarlem), Stedelijk Museum (Amsterdam), Kunstmuseum Den Haag (The Hague), Fondazione Memmo (Rome), LA County Museum (Los Angeles), Kadist (Paris), the Warehouse (Dallas), de la Cruz collection (Miami), amongst other venues.

>

Vera Icon

In Maaike’s paintings, the photographic trace functions like a dusting of resemblance. – Lisa Oppenheim

>

www.nai010.com/maaikeschoorel www.nai010.com/en/maaikeschoorel

Maaike Schoorel Maaike Schoorel Vera Icon

€ 29.95 De Nederlandse kunstenaar Maaike Schoorel (1973) behoort tot een nieuwe generatie internationaal georiënteerde schilders wiens werk refereert aan de traditionele schilderkunst en de mythische status van Nederland als schilderland. De onderwerpen van haar schilderijen, ontleend aan vertrouwde ervaringen en alledaagse ontmoetingen, openbaren zich pas na lang en geconcentreerd kijken. Schoorel gebruikt fotografische bronnen als startpunt voor haar schilderijen, die op hun beurt geworteld zijn in de kunsthistorische genres landschap, portret en stilleven. De monografie Vera Icon is een belangrijk overzicht van Schoorels werk sinds haar afstuderen aan het Royal College of Art (Londen) in 2002. Het boek, ontworpen door Goda Budvytytė , toont voltooide schilderijen naast beeldreferenties die terug te voeren zijn op de steden waar ze heeft gewoond en gewerkt: Londen, New York, Rome, Berlijn en Amsterdam.

9 789462 086357

auteurs/authors: Melissa Gordon, Lisa Oppenheim, Jacob Proctor, Bianca Stigter Benno Tempel

Bijdragen van vooraanstaande kunstcritici, curatoren en kunstenaars ontleden de persoonlijke ervaring van het kijken naar haar werk, de artistieke traditie waarvan het is doordrenkt, evenals de relatie met de fotografie. Het sublieme resultaat is net zo goed een overzicht van het werk van Schoorel als een artistieke ervaring op zich.

Dutch artist Maaike Schoorel (1973) belongs to a new generation of painters whose work references the mythical history of painting from the Netherlands. The subjects of her paintings seem at once recognizable and elusive and are drawn from familiar experiences and everyday encounters. She uses photographic source material as a way of beginning her paintings that are, in turn, rooted in the art-historical genres of landscape, portrait and still life.

March 2021 eng | ISBN 978-94-6208-635-7 paperback | 200 p. | 21,5 x 27 cm | 60 ills. | w-titel nur 642 | design: Goda Budvytytė | met steun van / with support from: Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Nederlandse Ambassade in België

The monograph Vera Icon is a major overview of her work since her graduation from the Royal College of Art (London) in 2002. In collaboration with graphic designer Goda Budvytytė , the book illustrates finished paintings alongside moments of inspiration that all relate back to the cities Schoorel has lived and worked in: London, New York, Rome, Berlin and Amsterdam. Contributions by leading art critics, curators and artists dissect the personal experience of looking at her work, the artistic tradition in which it is steeped, as well as the relationship with photography, to complement a book that offers both an appraisal of Schoorel’s work as well as an artistic experience in and of itself.

ook verkrijgbaar also available


32 design design

Tentoonstelling Imaginings, Dutch Design by Kiki van Eijk, TextielMuseum Tilburg 26 september 2020 tot 12 september 2021 Exhibition Imaginings, Dutch Design by Kiki van Eijk, TextielMuseum Tilburg 26 September 2020 tot 12 September 2021 >

Met tekstuele bijdragen van o.a. trend forecaster Lidewij Edelkoort en schilder Marc Mulders With texts by a.o. trend forecaster Lidewij Edelkoort and artist Marc Mulders >

Imagination is the most important, yet wonderful thing in life. - Kiki van Eijk

>

auteurs/authors: Blaire Dessent, Lidewij Edelkoort, Marc Mulders, Suzan Rüsseler € 24.95 October 2020 eng | ISBN 978-94-6208-610-4

Whimsical clocks, poetic glass sculptures, dreamy wall hangings and colourful textile collages: let yourself be inspired by the wonderful imagination of Kiki van Eijk.

De Nederlandse ontwerper Kiki van Eijk (1978) creëerde de afgelopen twintig jaar een uitvoerig oeuvre, bestaande uit tapijten, wandkleden, lampen, glaswerk, meubels en sculpturale aspecten. Haar fantasierijke vormentaal, en grote aandacht voor tactiliteit en bekwaam vakmanschap zorgen voor een eigen stem binnen de Dutch Design. Aan de basis van Van Eijks maakproces ligt haar verbeelding, die ze vat in tekeningen, schetsen en textielcollages.

Over the past twenty-years, the Dutch designer Kiki van Eijk (b. 1978) has created an extensive oeuvre, including carpets, tapestries, lamps, glassware, furniture and sculptural objects. Her playfulness with form, great attention to tactility and skilful craftsmanship has given her a unique voice within Dutch design. Van Eijk's creative process is based on her imagination, which she captures in drawings, sketches and textile collages.

De publicatie Imaginings by Kiki van Eijk vormt een ode aan de verbeelding en toont een overzicht van Van EIjks bestaande oeuvre. Daarbij gaat ook aandacht uit naar het creatieproces van de producten en zijn ook schetsen en voorstudies opgenomen. De tekstuele bijdragen zijn van Suzan Russeler (curator TextielMuseum), Lidewij Edelkoort (trend forecaster), Marc Mulders (schilder) en Blaire Dessent (design journalist).

The publication Imaginings by Kiki van Eijk is an ode to this imagination and presents an overview of Van Eijk's existing oeuvre. The book looks closely at her creative process as well, with images and descriptions of objects, sketches and preliminary studies. Texts are by by Suzan Russeler (curator TextielMuseum), Lidewij Edelkoort (trend forecaster), Marc Mulders (painter) and Blaire Dessent (design journalist).

paperback | 144 p. | 17 x 23 cm | 150 ills. | w-titel nur 6401| design: Studio& | met steun van/ with support from: Creative Industries Fund NL

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086104

Grillige klokken, poëtische glassculpturen, dromerige wandkleden en bonte textielcollages: laat je inspireren door de wonderlijke verbeelding van Kiki van Eijk.

www.nai010.com/kikivaneijk www.nai010.com/en/kikivaneijk

Imaginings by Kiki van Eijk


design design

33

Dutch designers Yearbook

Een jaar Dutch design in één boek: van prijswinnend design tot beeldbepalende designers One year of Dutch design in one book: from award-winning design to iconic designers >

nai010 publishers

Ontdek de veerkracht van designers in crisistijd en de waarde van design voor de uitdagingen van morgen Discover the resilience of designers in times of crisis and the value of design to future challenges >

Een uitgave van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), de grootste professionele community van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland An edition by BNO (Association of Dutch Designers), the largest professional community of designers and design agencies in the Netherlands >

9 789462 086104

9 789462 086104

www.nai010.com/dd20 www.nai010.com/en/dd20

Dd ’20 Dutch Designers Yearbook From Reset to Resilience

red./eds: Freek Kroesbergen auteurs/authors: Edo Dijksterhuis, Mats Horbach, Jeroen Junte, Anne Ligtenberg, Timo de Rijk, Viveka van de Vliet € 29.95

Dutch designers staan wereldwijd bekend om hun originaliteit en gedurfde innovaties, en hun werk dringt door tot in de haarvaten van onze maatschappij. Design is overal en de wereld lijkt maakbaar. Daaraan dragen ontwerpers bij, met hun onorthodoxe methoden en creatieve kracht. Al treft de coronacrisis de creatieve sector ingrijpend, de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar de wereld voor staat bieden ook veel kansen. Over hoeveel veerkracht beschikt de ontwerpsector, en hoe draagt ze bij aan de noodzakelijke transities?

Dutch Designers Yearbook beschrijft het designjaar 2020 en kijkt vooruit. Het boek geeft een openhartige inkijk in wat designers nu denken en maken: via essays en interviews, opvallend eindexamenwerk van Nederlandse ontwerpopleidingen, prijswinnend werk en portretten van beeldbepalende designhelden als Simon Dogger, Christien Meindertsma, Taco Carlier, Harald Dunnink en Bas Timmer.

Dutch designers are noted worldwide for their originality and daring innovations, and their work penetrates the capillaries of our society. Design is everywhere and the world seems makeable. This is an image to which the unorthodox methods and creative power of designers contribute. Although the Covid-19 crisis is fundamentally affecting the creative sector, the accompanying major social and economic challenges facing the world also offer many opportunities. How resilient is the design sector and how can it contribute to the necessary transitions?

December 2020 ned/eng | ISBN 978-94-6208-625-8 hardcover | 192 p. | 21 x 26 cm | 210 ills. | a-titel nur 656 | design: studio de Ronners | i.s.m./ in collaboration with: BNO

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 19.95 December 2020 ned/eng | ISBN 978-94-6208-628-9

The Dutch Designers Yearbook describes the design year 2020 and looks to the future. The book offers a candid take on what designers are thinking and making now: through essays and interviews, remarkable graduation projects from Dutch design schools, award-winning work and portraits of iconic design heroes such as Simon Dogger, Christien Meindertsma, Taco Carlier, Harald Dunnink and Bas Timmer. ook verkrijgbaar also available


34

Nummer acht Number Eight, everything is going to be alright, Guido van der Werve, 2007

Nummer vier Number Four, I don’t want to get involved in this. I don’t want to be part of this. Talk me out of it, Guido van der Werve, 2005


kunst art

35

> Alle werken van Guido van der Werve met verdiepende essays over zijn oeuvre All the works of Guido van der Werve with profound essays about his oeuvre

Guido van der Werve Palpable Futility

Verschijnt bij de omvangrijke tentoonstelling over Guido van der Werve, voorjaar 2021 in Eye Filmmuseum, Amsterdam Accompanies the comprehensive Guido van der Werve exhibition, Spring 2021, Eye Filmmuseum Amsterdam

www.nai010.com/guidovanderwerve www.nai010.com/en/guidovanderwerve

>

Guido van der Werve Palpable Futility

€ 39.95 Guido van der Werve heeft een bijzonder oeuvre opgebouwd rond tijdloze en universele thema’s als de condition humaine. In het universum van Guido van der Werve zijn romantiek, de natuur en het sublieme nooit ver weg. Hij neemt de schoonheid en tegelijkertijd de nutteloosheid van het menselijk bestaan vaak met droge humor op de hak. In Guido van der Werve: Palpable Futility wordt het gehele oeuvre beschreven en afgebeeld en benaderen diverse auteurs het werk vanuit verschillende perspectieven. Het werk wordt in een internationale kunsthistorische context geplaatst en naast een interview en een literaire bijdrage bevat het boek stukken over schaken en over de rol van muziek.

9 789462 086180

auteurs/authors: Marente Bloemheuvel, Marian Cousijn, Sara Crombach, Jaap Guldemond, Xander Karskens, Barbara London, Dirk van Weelden

Guido van der Werve is een van de meest vooraanstaande Nederlandse kunstenaars, zijn filmwerken zijn opgenomen in (inter) nationale collecties als Museum of Modern Art, Sammlung Goetz, Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen.

Guido van der Werve built up an extraordinary oeuvre around timeless and universal themes such as the human condition. In Van der Werve’s universe, romance, nature and the sublime are never far away; his dry humour often targets the beauty-cum-futility of human existence.

May 2021 eng | ISBN 978-94-6208-618-0 hardcover | 208 p. | 28 x 23 cm | 200 ills. | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau | in samenwerking met/ in conjunction with: Eye Filmmuseum Amsterdam

Guido van der Werve: Palpable Futility describes and depicts Van der Werve’s entire oeuvre. Different authors approach his work from different perspectives and place it in an international art-historical context. The book includes an interview and a literary contribution as well as articles about chess and the role of music. Guido van der Werve is one of the Netherlands’ most prominent artists. His film works are included in (inter)national collections such as those of the Museum of Modern Art , Sammlung Goetz, Stedelijk Museum Amsterdam and Museum Boijmans Van Beuningen ook verkrijgbaar also available


highlights Kehrer

Sinds 2019 wordt de beroemde Duitse foto- en kunstboekenuitgeverij Kehrer Verlag door nai010 vertegenwoordigd in Nederland. Kehrer is een onafhankelijke uitgeverij met in hun fondslijst werk van fotografen als Saul Leiter, Helen Levitt en verschillende veelbelovende contemporaine fotografen/kunstenaars. Voorraad van de belangrijkste titels is via het Centraal Boekhuis beschikbaar.

Since 2019, the famous German photo and art book publisher Kehrer Verlag is represented in the Netherlands by nai010. Kehrer is an independent publisher with work from photographers such as Saul Leiter, Helen Levitt and various promising contemporary photographers / artists in their catalogue. Stock of the most important titles is available through Centraal Boekhuis.

Volksk rant Moois te fotob oek 2020

Arctic Heroes

Sapeurs

Eboundja

The Cracks in Everything

Grönland

€ 68.00

€ 35.00

€ 48.00

€ 35.00

€ 48.00

ISBN 9783969000076

ISBN 9783868289732

ISBN 9783868289893

ISBN 9783868289800

ISBN 9783868289794

Moon Rabbit

Nest

New York Legs

Saul Leiter

Eyes Wide Open

€ 42.00

€ 78.00

€ 7.95

€ 49.90

€ 98.00

ISBN 9783868289725

ISBN 9783868288810

ISBN 9783868286984

ISBN 9783868282580

ISBN 9783868285307


37

highlights rijksmuseum

Rembrandt x Rijksmuseum

Rembrandt Biografie van

Rembrandt Biography of

Rijksmuseum Kookboek

Rijksmuseum Cookbook

Rembrandt x Rijksmuseum

een rebel

a Rebel

€ 24,95

€ 24.95

€ 40,00

€ 25,00

€ 25.00

ISBN 9789082543704

ISBN 9789082543711

ISBN 9789462085091

ISBN 9789462084742

ISBN 9789462084759

feest. Ed van der Elsken

feest. Ed van der Elsken

Modern Times

New Realities

Everyone a Photographer

€ 19,95

€ 19,95

€ 39.95

€ 39.95

€ 39.95

ISBN 9789462086074

ISBN 9789462086067

ISBN 9789462081765

ISBN 9789491714696

ISBN 9789462084773

Aziatische kunst

1100-1600

1600 -1700

1700-1800

1800-1900

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

ISBN 9789071450716

ISBN 9789071450891

ISBN 9789492660015

ISBN 9789462084964

ISBN 9789462084001

Asian art

1100 -1600

1600-1700

1700-1800

1800 -1900

€ 40.00

€ 40.00

€ 40.00

€ 40.00

€ 40.00

ISBN 9789071450945

ISBN 9789071450907

ISBN 9789492660022

ISBN 9789462084995

ISBN 9789462083998


highlights

38

Dudok by Iwan Baan

naioıo uitgevers/publishers

Dudok by Iwan Baan

Building with Nature

Herman Hertzberger

MVRDV Buildings

Victor Bourgeois

€ 39,95

€ 39.95

€ 69,50

Updated Edition

€ 69.00

ISBN 9789462084636

ISBN 9789462085824

ISBN 9789462082038

€ 69.00

ISBN 9789462084605

ISBN 9789462082427

Architectuur in Nederland

Architectuur in Nederland

Dijken van Nederland

Too Big

Dash Van woning naar

Architecture in the

Architecture in the

€ 49,95

€ 34.95

woning Dash From

Netherlands 2020/2021

Netherlands 2019/2020

ISBN 9789462081505

ISBN 9789462083158

Dwelling to Dwelling

€ 39.95

€ 39.95

€ 29.95

ISBN 9789462086210

ISBN 9789462085558

ISBN 9789462083110

Archiprix 2020

Archiprix 2019

OASE #100 OASE #100

OASE #105 OASE #105

OASE #106 OASE #106

€ 24.95

€ 24.95

€ 39.95

€ 19.95

€ 19.95

ISBN 9789462085510

ISBN 9789462084834

ISBN 9789462084315

ISBN 9789462085541

ISBN 9789462085619

Eindhoven Architectuur

EIndhoven Architecture

Rotterdam Architectuur

Rotterdam Architecture

Rotterdam Groene Stad

Stad

City

Stad

City

€ 19,95

€ 19,95

€ 19.95

€ 19,95

€ 19.95

ISBN 9789462082762

ISBN 9789462084193

ISBN 9789462084209

ISBN 9789462082298

ISBN 9789462082304


39

highlights

nai010 publishers

CONTEMPORARY LANDSCAPE STRATEGIES IN TIMES OF CLIMATE CHANGE

Frédéric L. M. Rossano

FLOODSCAPES

FLOOD SCAPES

How to Build an Indian House

How to Make a

To Build a City in Africa

Floodscapes

Spacematrix

€ 29.95

Japanese House

€ 39.95

€ 39.95

€ 39.95

ISBN 9789462085534

€ 39.50

ISBN 9789462083929

ISBN 9789462085251

ISBN 9789462085381

Handboek

Handboek en oefenboek

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

€ 75,00

€ 89,95

ISBN 9789462083967

ISBN 9789462086081

ISBN 9789056628505

Designing Lightness

Lessons for Students in

Mag dit weg

€ 24.95

Architecture

€ 29,95

ISBN 9789462085466

€ 24.95

ISBN 9789462085572

ISBN 9789462083196

Het architectonisch werk van

Experimentele

Museum De Lakenhal

100 jaar Modern Den Haag

100 jaar Nieuwe Haagse School

A.J. Kropholler

woningbouw in Nederland

€ 49,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 44,95

1968 - 1980

ISBN 9789462084902

ISBN 9789462085794

ISBN 9789462084506

ISBN 9789462085190

€ 29,95 ISBN 9789462085343

Writingplace journal for

Writingplace journal for

Zwerfruimte/Wanderspace

Narrative Architecture

Architecture and

Architecture and

€ 29.95

€ 34.95

Literature 4

Literature 5

ISBN 9789462085893

ISBN 9789462085524

€ 24.95

€ 24.95

ISBN 9789462085749

ISBN 9789462085756

Habitat. Ecology Thinking in Architecture € 39.95 ISBN 9789462085565


highlights

40

Reuse, Redecelop and Design

Stadsnatuur Maken

Minitopia

Gerco de Ruijter

Groot Amsterdam

€ 29.95

Making Urban Nature

€ 34,95

Grid Corrections

€ 49,95

ISBN 9789462085718

€ 34.95

ISBN 9789462085732

€ 49.95

ISBN 9789462085527

ISBN 9789462084889

ISBN 9789462083172

Spaces of Culture

Een huis genaamd Marseille

LAND ART LIVE

Food is Fictie

De hongerige stad

€ 34.95

€ 29,95

€ 29.95

Food is Fiction

€ 22,95

ISBN 9789462084988

ISBN 9789462085183

ISBN 9789462085879

€ 24.95

ISBN 9789056628055

ISBN 9789462085886

ISBN 9789462084674

De Grote Fantast

The Great Pretender

Ruud Kuijer

Ruud Kuijer

Copier Compleet

€ 39,95

€ 39.95

Over sculptuur

On Sculpture

€ 49,50

ISBN 9789462083431

ISBN 9789462083448

€ 19,95

€ 19,95

ISBN 9789056628321

ISBN 9789462085237

ISBN 9789462085336

Reading by Osmosis

Francis Alÿs

Philipp Fürhofer (Dis)Illusions

Theory of Type Design

Do It Ourselves

€ 19.95

Children’s Games

€ 49.95

€ 34.95

€ 39.95

ISBN 9789462085169

€ 19.95

ISBN 9789462085589

ISBN 9789462084407

ISBN 9789462085206

ISBN 9789462085497


41

highlights

Aldo Bakker Aldo Bakker

Claudy Jongstra

Satyendra Pakhalé

Geert Lap Specific Objects

Geert Lap Specific Objects

€ 34.95

€ 49.95

€ 49.95

€ 49,95

€ 49.95

ISBN 9789462082670

ISBN 9789462083608

ISBN 9789462085145

ISBN 9789462085107

ISBN 9789462085114

The Dwarf in the

Parliaments of the

Objectief Nederland

Spots in Shots

Chantal Akerman

Chess Machine

European Union

Objective Netherlands

€ 39.95

€ 24.95

€ 39.95

€ 69.00

€ 34.95

ISBN 9789462084568

ISBN 9789462085503

ISBN 9789462084971

ISBN 9789462083615

ISBN 9789462084643

COBRA

Jan Schoonhoven

Jean Cocteau

Body Language

Body Language

€ 49.95

€ 39.95

€ 24,95

€ 29,95

€ 29,95

ISBN 9789462082663

ISBN 9789462082496

ISBN 9789462084704

ISBN 9789462085985

ISBN 9789462085992

Exactitudes

Hybrid Heads

Viktor&Rolf Fashion

Viktor & Rolf

Russische sprookjes

€ 39.95

€ 39.95

Artists

Modekunstenaars

€ 17,95

ISBN 9789462081710

ISBN 9789462085121

€ 39.95

€ 17,95

ISBN 9789056626419

ISBN 9789462084384

ISBN 9789462084476


backlist #

# 100 jaar Modern Den Haag N ISBN 9789462085794 100 jaar Modern Den Haag N ISBN 9789462085800 100 jaar Nieuwe Haagse School N ISBN 9789462084506

€ 29,95 € 19,95 € 34,95

A A State Beyond the State E ISBN 9789462083493 € 39.95 A State Beyond the State (e-book) E ISBN 9789462083653 € 19.95 Adolf Loos N ISBN 9789462082472 € 34,95 Adolf Loos (e-book) N ISBN 9789462082977 € 24,95 Apichatpong Weerasethakul E ISBN 9789462084155 € 19.95 Archiprix 2017/Archiprix 2017 N/E ISBN 9789462083561 € 29.95 Archiprix International Ahmedabad 2017 E ISBN 9789462083578 € 29.95 Archiprix 2018/Archiprix 2018 N/E ISBN 9789462084292 € 29.95 Archiprix 2019/Archiprix 2019 N/E ISBN 9789462084834 € 29.95 Archiprix International 2019 Santiago, Chili E ISBN 9789462084841 € 29.95 Archiprix 2020/Archiprix 2020 N/E ISBN 9789462085510 € 24.95 Architectuur en structuralisme N ISBN 9789462081789 € 34,95 Architecture and Structuralism E ISBN 9789462081536 € 34.95 Architectuurgids Den Haag N ISBN 9789064506871 € 29,95 Architectuurgids Nederland (1980-nu) Architectural Guide to the Netherlands (1980-Present) N/E ISBN 9789064506796 € 29.95 Atelier van Lieshout E ISBN 9789462080805 € 49.95

B Benno Premsela E ISBN 9789462084483 € 22.95 Beyond the Dikes E ISBN 9789462083844 € 49.95 Beyond the Dikes (e-book) E ISBN 9789462084032 € 29.95 Bicycle Landscape Bicycle Landscape N/E ISBN 9789462083875 € 49,95 Body Language N ISBN 9789462085985 € 29,95 Body Language E ISBN 9789462085992 € 29.95 Body Language (e-book)

N ISBN 9789462086043 € 24,95 Body Language (e-book) E ISBN 9789462086036 € 24.95 Brinkman en Van der Vlugt architecten N ISBN 9789462080102 € 49,95 Brinkman en Van der Vlugt architects E ISBN 9789462080119 € 49.95 Building as Ornament E ISBN 9789462080447 € 22.95 Building as Ornament (e-book) E ISBN 9789462080775 € 11.95 Building with Nature E ISBN 9789462085824 € 39.95 Buurten (e-book) N ISBN 9789462085039 € 29.95

C Cao Guimaraes E ISBN 9789462084162 € 19.95 Cees Dam. Over architectuur N ISBN 9789462083912 € 34,95 Cees Dam. Over architectuur (e-book) N ISBN 9789462084087 € 19,95 Cees Dam. On Achitecture (e-book) E ISBN 9789462084131 € 19.95 Celluloid E ISBN 9789462083202 € 29.95 Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens E ISBN 9789064507151 € 39.95 Chantal Akerman E ISBN 9789462085503 € 24.95 Cities in Transition E ISBN 9789462082434 € 39.95 Cities in Transition (e-book) E ISBN 9789462082649 € 29.95 City Made E ISBN 9789462084582 € 34.95 City Made (e-book) E ISBN 9789462084728 € 24.95 City of Comings and Goings E ISBN 9789462084933 € 39.95 City of Permanent Temporality E ISBN 9789462082205 € 39.95 City of Permanent Temporality (e-book) E ISBN 9789462084797 € 29.95 Claudy Jongstra E ISBN 9789462083608 € 49.95 Co Brandes N ISBN 9789462084636 € 39,95 COBRA A History of a European Avant-Garde Movement E ISBN 9789462082663 € 49.95 Copier compleet N ISBN 9789462082007 € 49,95 Cycle Space E ISBN 9789462080041 € 19.95

D Dat is architectuur N ISBN 9789462081840 De adaptieve luchthaven (e-book) N ISBN 9789462083301 De Antistad N ISBN 9789462082854

€ 49,95 € 19,95 € 29,95

De Antistad (e-book) N ISBN 9789462082861 De Deltawerken N ISBN 9789462082724 De Deltawerken (e-book) N ISBN 9789462082748 De haven van Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462082540 De hongerige stad N ISBN 9789056628055 De nieuwe generatie stadskinderen N ISBN 9789462082892 De nieuwe generatie stadskinderen (e-book) N ISBN 9789462082908 De Papaverhof van Jan Wils N ISBN 9789462083936 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 N ISBN 9789462081970 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 (e-book) N ISBN 9789462082281 De Stijl gids Nederland N ISBN 9789462083080 De Stijl gids Nederland (e-book) N ISBN 9789462083264 De stoep N ISBN 9789462082090 De stoep (e-book) N ISBN 9789462082588 De wetten van de bouwkunst N ISBN 9789056627713 Designing Change E ISBN 9789462084810 Designing Change (e-book) E ISBN 9789462085046 Designing Lightness E ISBN 9789462085466 Designing Lightness (e-book) E ISBN 9789462085596 Design for the Good Society E ISBN 9789462082052 Deventer (e-book) E ISBN 9789462081291 De schoen van Jan Jansen/Jan Jansen’s Shoe N/E ISBN 9789462080485 Dijken van Nederland N ISBN 9789462081505 Dijken van Nederland (e-book) N ISBN 9789462082144 Double Dutch N ISBN 9789462081598 Double Dutch E ISBN 9789462081604 Do It Ourselves E ISBN 9789462085206 Dutch Architecture in 250 Highlights E ISBN 9789462080096 Dutch Designers Yearbook 2020 E ISBN 9789462086258 Dutch Dikes (e-book) E ISBN 9789462082151

42 € 19,95 € 49,95 € 34,95 € 39,95 € 24,95 € 29,95

€ 24,95 € 37,95

€ 29,95

€ 24,95 € 19,95 € 14,95 € 34,95 € 24,95 € 49,95 € 49.95 € 39.95 € 39.95 € 29.95 € 34.95 € 14.95

€ 9.95 € 49,95 € 39,95 € 29,95 € 29.95 € 39,95 € 49.95 € 29.95 € 39.95


43

E Eastern Harbour District Amsterdam E ISBN 9789056625535 € 49.95 Een huis genaamd Marseille N ISBN 9789462085183 € 29,95 Eindhoven Architectuur Stad N ISBN 9789462084193 € 19,95 Eindhoven Architecture City E ISBN 9789462084209 € 19.95 Emoties N ISBN 9789462081697 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek N ISBN 9789064507403 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek (e-book) N ISBN 9789064507274 € 8,95 Erasmus and the Free Fall in Technology (e-book) E ISBN 9789064507267 € 8.95 Evert en Herman Kraaijvanger N ISBN 9789462082366 € 49,95 Exactitudes E ISBN 9789462081710 € 39.95 Experimentele woningbouw in Nederland 1968 – 1980 N ISBN 9789462085343 € 34,95 Experimentele woningbouw in Nederland 1968 – 1980 (e-book) N ISBN 9789462085374 € 24,95

F Francis Alÿs. Children’s Games E ISBN 9789462085497 Femmy Otten/Femmy Otten N/E ISBN 9789462083219 Food for the City E ISBN 9789056628543 Food is Fictie/ Food is Fiction N/E ISBN 9789462084674

€ 19.95 € 29.95 € 24.95 € 24.95

G Geert Lap – Specific Objects N ISBN 9789462085107 € 49,95 Geert Lap – Specific Objects E ISBN 9789462085114 € 49.95 Geert Lap – Specific Objects (special) N ISBN 9789462085220 € 149,00 Geert Lap – Specific Objects (special) E ISBN 9789462085152 € 149.00 Gerco de Ruijter - Grid Corrections/ Gerco de Ruijter - Grid Corrections N/E ISBN 9789462084889 € 49.95 Goodbye Architecture N ISBN 9789462084230 € 49,95 Goodbye Architecture E ISBN 9789462084247 € 49.95 Goodbye Architecture (e-book) N ISBN 9789462084346 € 39,95 Goodbye Architecture (e-book) E ISBN 9789462084377 € 39.95 Gouden Piramide 2015 (e-book) N ISBN 9789462082571 € 24,95

Gouden Piramide 2016 (e-book) N ISBN 9789462083363 € 24,95 Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling N ISBN 9789462085527 € 49,95 Guide to De Stijl in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462083271 € 14.95

H Habitat E ISBN 9789462085565 € 39.95 Habitat (e-book) E ISBN 9789462085664 € 29.95 Hacking Habitat E ISBN 9789462082687 € 29.95 Hacking Habitat (e-book) N ISBN 9789462082960 € 19,95 Hacking Habitat (e-book) E ISBN 9789462082717 € 19.95 Handboek projectontwikkeling N ISBN 9789462083967 € 75,00 Handboek projectontwikkeling + Opgavenboek N ISBN 9789462086081 € 89,95 Help, we zijn populair! N ISBN 9789462083066 € 24,95 Help, we zijn populair! (e-book) N ISBN 9789462083479 € 14,95 Heritage as an Asset for Inner-City Development E ISBN 9789462081161 € 29.95 Heritage as an Asset for Inner-City Development (e-book) E ISBN 9789462081178 € 19.95 Herman Hertzberger E ISBN 9789462082038 € 69.00 Het architectonisch werk van A.J. Kropholler N ISBN 9789462085190 € 44,95 Het bezield modernisme van A.H. Wegerif N ISBN 9789462084629 € 49,95 Het bezield modernisme van A.H. Wegerif (e-book) N ISBN 9789462084711 € 29,95 Het nieuwe Rijksmuseum N ISBN 9789462080577 € 39,95 Het ontwerpen van woningen N ISBN 9789056628253 € 49,95 Het Rotterdamse dakenboek N ISBN 9789462085138 € 39,95 Het weer in de stad (e-boek) N ISBN 9789462081413 € 19,95 Housing Design E ISBN 9789056628260 € 44,95 How To Build an Indian House E ISBN 9789462085534 € 29.95 How To Build an Indian House (e-book) E ISBN 9789462085657 € 19.95 How to Make a Japanese House E ISBN 9789056628505 € 39.95 How to Create a Relevant Public Space (e-book) E ISBN 9789462083677 € 34.95 Hugh Maaskant E ISBN 9789056628031 € 49.95 Huis Sonneveld N ISBN 9789056621964 € 27,95 Hybrid Heads E ISBN 9789462085121 € 39.95

I Imaginings by Kiki van Eijk E ISBN 9789462086104 Informal Market Worlds (SET) E ISBN 9789462084452 Infratecture N ISBN 9789462082014 Inside Outside E ISBN 9789056625047

24.95

25.00

34,95

49.95

J Jan Schoonhoven E ISBN 9789462082496 Japan: Nation Building Nature E ISBN 9789462086135 Jean Cocteau/Jean Cocteau N/F ISBN 9789462084704 Jean Cocteau/Jean Cocteau (e-book) N/F ISBN 9789462084735 Joan Melchior van der Meij architect N ISBN 9789462081574

€ 44.95 € 39.95 € 34.95 € 24.95 € 49,95

K Kees Christiaanse Textbook E I SBN 9789462084421 € 19.95 Kees Christiaanse Textbook (e-book) N ISBN 9789462084438 € 14,95 Kunst met een opdracht N ISBN 9789462083592 € 34,95 Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080911 € 39,95 Kustverhalen N ISBN 9789462083455 € 19,95 Kustverhalen (e-book) N ISBN 9789462083646 € 14,95

L Landscape and Energy E ISBN 9789462081130 € 65.00 Landscape and Energy (e-book) E ISBN 9789462081444 € 39.95 Landschap en energie N ISBN 9789462081123 € 65,00 Landschap en energie (e-book) N ISBN 9789462081437 € 39,95 Lessons for Students in Architecture E ISBN 9789462083196 € 34.95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst (e-book) N ISBN 9789462083332 € 34,95 Life is Strange/Life is Strange N/E ISBN 9789462082335 € 14.95

M Maakbaar Landschap N ISBN 9789056627003

€ 14,95


Mag dit weg N ISBN 9789462085572 Mag dit weg (e-book) N ISBN 9789462085701 Manuel de Sola-Morales E ISBN 9789056625207 Manzoni in Holland N ISBN 9789462085008 Manzoni in Holland E ISBN 9789462085053 Museum De Lakenhal N ISBN 9789462084902 Museum De Lakenhal. A Portrait E ISBN 9789462085411 MVRDV Buildings E ISBN 9789462082427

€ 29,95

Progress & Prosperity (e-book) E ISBN 9789462083660

€ 19.95

€ 14,95 € 39.95 € 29,95 € 29.95 € 49,95 € 34,95 € 69.00

N Narrative Architecture: A Kynical Manifest E ISBN 9789462085244 € 34,95 Narrative Architecture: A Kynical Manifest (e-book) E ISBN 9789462085626 € 24,95 Nul = 0 N ISBN 9789056628376 € 29,95 Nul = 0 E ISBN 9789056628383 € 29.95

O Objectief Nederland/Objective Netherlands N ISBN 9789462084643 € 39.95 Odilon Redon N ISBN 9789462084216 € 29,95 Ontwerp en analyse N ISBN 9789462080669 € 29,95 Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling/Designing for Sustainability through upcycling N/E ISBN 9789462086203 € 34.95 Otto Neurath E ISBN 9789056627980 € 24.95 Over mediatheorie N ISBN 9789056627829 € 19,95

P Parliaments of the European Union E ISBN 9789462083615 € 69.00 Peggy Guggenheim en Nelly van Doesburg N ISBN 9789462083769 € 34,95 Peggy Guggenheim and Nelly van Doesburg E ISBN 9789462084100 € 34.95 Philip Akkerman Kunstenaarsdagboek N ISBN 9789462086098 € 19,95 Philipp Fürhofer E ISBN 9789462085589 € 44.95 Post-War Reconstruction in the Netherlands 1945-1965 E ISBN 9789462082793 € 39.95 Prix de Rome 2018/Prix de Rome 2018 N/E ISBN 9789462084575 € 19.95 Progress & Prosperity E ISBN 9789462083509 € 34.95

R Reading by Osmosis E ISBN 9789462085169 € 19,95 Rekenen op herbestemming N ISBN 9789462081543 € 44,95 Rekenen op herbestemming (e-book) N ISBN 9789462082632 € 24,95 Reuse, Redevelop and Design (Updated Edition) E ISBN 9789462085718 € 29.95 Reuse, Redevelop and Design (e-book) E ISBN 9789462083714 € 14.95 Reuse, Redevelop and Design (e-book) (Updated Edition) E ISBN 9789462085725 € 19.95 Rotterdam Architectuur Stad N ISBN 9789462082298 € 19,95 Rotterdam Architecture City E ISBN 9789462082304 € 19.95 Rotterdam groene stad N ISBN 9789462082762 € 19,95 Rotterdam groene stad (e-book) N ISBN 9789462082779 € 14,95 Russische sprookjes N ISBN 9789056626419 € 17,95 Ruud Kuijer Über Skulptur D ISBN 9789462085329 € 19,95 Ruud Kuijer On Sculpture E ISBN 9789462085336 € 19,95 Ruud Kuijer Over Sculptuur N ISBN 9789462085237 € 19,95

S Satyendra Pakhalé E ISBN 9789462085145 € 49.95 Scholenbouwatlas N ISBN 9789462081963 € 49,95 Schiphol megastructuur N ISBN 9789056628512 € 49,95 Schiphol Grensverleggend luchthavenontwerp 1967-1975 (e-book) N ISBN 9789462085671 € 39,95 Schiphol - Groundbreaking airport design 1967-1975 E ISBN 9789462085459 € 49,95 Schiphol - Groundbreaking airport design 1967-1975 (e-book) E ISBN 9789462085688 € 39,95 Shared Cities Atlas E ISBN 9789462085213 € 49.95 Shenzhen E ISBN 9789462082373 € 19.95 Shores Like You E ISBN 9789462083226 € 49.95 Slimme steden (e-boek) N ISBN 9789462081802 € 19,95 Smart about Cities (e-book) E ISBN 9789462081819 € 19.95 Space and the Architect E ISBN 9789064507335 € 34.95 Spaces of Culture E ISBN 9789462084988 € 34.95

Spots in Shots E ISBN 9789462084568 € 39.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature N/E ISBN 9789462083172 € 34.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature (e-book) N/E ISBN 9789462083325 € 24.95 Stadsvernieuwing in Rotterdam N ISBN 9789462085350 € 29.95 Stadsvernieuwing in Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462085404 € 19.95 State of Being. Document Nederland E ISBN 9789462084148 € 29.95 Statie Stuifduin/Statie Stuifduin N/E/F ISBN 9789462084957 € 34.95 Strategies of Display E ISBN 9789462080270 € 29.95 Sweet&Salt E ISBN 9789056628482 € 34.95 Sybold van Ravesteyn N ISBN 9789462081185 € 49,95

T Ted Noten E ISBN 9789462082328 € 39.95 Textile Tectonics E ISBN 9789056628024 € 34.95 The Amsterdam Agenda E ISBN 9789462085428 € 19.95 The Amsterdam Agenda (e-book) E ISBN 9789462085435 € 14.95 The Civic City in a Nomadic World (hardcover) E ISBN 9789462083721 € 44.95 The Civic City in a Nomadic World (paperback) E ISBN 9789462083882 € 34.95 The Civic City in a Nomadic World (e-book) E ISBN 9789462083004 € 29.95 The Enclosed Garden E ISBN 9789064503498 € 29.95 The Flexible City E ISBN 9789462082878 € 29.95 The Flexible City (e-book) E ISBN 9789462082885 € 24.95 The Ghosts of Sunday Morning E ISBN 9789462084940 € 19.95 The Grand Projet E ISBN 9789462084803 € 59.95 The Grand Projet (e-book) E ISBN 9789462085084 € 39.95 The Hague. An Architectural Guide E ISBN 9789064506864 € 29.95 The Landscape of Contemporary Infrastructure E ISBN 9789462082397 € 49.95 The NAi Effect E ISBN 9789462083073 € 49.95 The Noise Landscape E ISBN 9789462083554 € 49.95 The Noise Landscape (e-book) E ISBN 9789462083707 € 29.95 The Port of Rotterdam E ISBN 9789462082359 € 49.95 The Port of Rotterdam (e-book) E ISBN 9789462082557 € 39.95 The Potato Plan Collection E ISBN 9789462084339 € 49.95 The Potato Plan Collection (e-book) E ISBN 9789462084469 € 34.95

44


45

The Quay Brothers’ Universum E ISBN 9789462081277 € 24.95 The Sonneveld House E ISBN 9789056621971 € 27.95 The Story of the Bucky Lab E ISBN 9789462084681 € 34.95 The Story of the Bucky Lab (e-book) E ISBN 9789462085695 € 24.95 The Wrong House E ISBN 9789462080966 € 34.95 Theo Jansen De Grote Fantast N ISBN 9789462083431 € 39,95 Theo Jansen The Great Pretender E ISBN 9789462083448 € 39.95 Theory of Type Design E ISBN 9789462084407 € 34.95 Theory of Type Design (e-book) E ISBN 9789462084513 € 29.95 Too Big E ISBN 9789462083158 € 34.95 Too Big (e-book) E ISBN 9789462083318 € 29.95 Towards a New Kind of Building E ISBN 9789056627638 € 24.95 Town Planning in the Netherlands since 1800 E ISBN 9789462082410 € 65.00 Transformatie van kantoorgebouwen N ISBN 9789064506246 € 34,95 Trouble in Paradise N ISBN 9789462084896 € 29,95 Trouble in Paradise E ISBN 9789462084919 € 29.95 Tussen tent en villa N ISBN 9789462080744 € 39,95 To Build a City in Africa E ISBN 9789462083929 € 34.95 To Build a City in Africa (e-book) E ISBN 9789462084094 € 24.95

U Urban Literacy E ISBN 9789462081215 Urbanisation of the Sea E ISBN 9789462085930 Urbanisation of the Sea (e-book) E ISBN 9789462085947

€ 29.95 € 39.95 € 29.95

V V = Vorm N ISBN 9789462082083 Vacancy Studies Vacancy Studies N/E ISBN 9789462081468 Van beeld naar interactie N ISBN 9789056628185 Van Nellefabriek Rotterdam N ISBN 9789462083943 E ISBN 9789462083950 Velotopia E ISBN 9789462083523 Velotopia (e-book) E ISBN 9789462083684 Victor Bourgeois E ISBN 9789462084605 Viktor&Rolf Fashion Special Edition E ISBN 9789462084537

€ 44,95 € 29.95 € 19,95 € 14,95 € 14.95 € 24.95 € 14.95 € 69,00 € 125

Viktor&Rolf Modekunstenaars N ISBN 9789462084476 Vinexmensen N ISBN 9789462083134 Vinexmensen (e-book) N ISBN 9789462083295 Vitale architectuur/Vital Architecture N/E ISBN 9789462082830 Voorbij de dijken N ISBN 9789462083837 Voorbij de dijken (e-book) N ISBN 9789462084025 Voorland Groningen N ISBN 9789462085909 Voorland Groningen (e-book) N ISBN 9789462085916

€ 9,95 € 19,95 € 9,95 € 34.95 € 49,95 € 29,95 € 29,95 € 19,95

W Waterwerken in Nederland N ISBN 9789462083851 € 49,95 Waterwerken in Nederland (e-book) N ISBN 9789462084049 € 34,95 Waterworks in the Netherlands E ISBN 9789462083868 € 49.95 Waterworks in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462084056 € 34.95 Weather in the City E ISBN 9789462081987 € 29.95 Weather in the City (e-book) E ISBN 9789462082267 € 19.95 Web Aesthetics E ISBN 9789056627706 € 24.95 Wederopbouwboerderijen N ISBN 9789462084612 € 39.95 Wederopbouwboerderijen (e-book) N ISBN 9789462085015 € 29.95 Werklust/Werklust N/E ISBN 9789462082441 € 49.95 What Happenend to my Buildings What Happenend to my Buildings N/E ISBN 9789462083356 € 49.95 What Happenend to my Buildings (e-book) What Happenend to my Buildings (e-book) N/E ISBN 9789462083349 € 29.95 William Kentridge (Catalan) N ISBN 9789462086050 € 22.95 Writingplace E ISBN 9789462082816 € 34.95 Writingplace (e-book) E ISBN 9789462082823 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 1 E ISBN 9789462084360 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 1 (e-book) E ISBN 9789462084322 € 19.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 2 E ISBN 9789462084766 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 2 (e-book) E ISBN 9789462084780 € 19.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 3 (e-book) E ISBN 9789462085268 € 19.95

Z Zo werken wij N ISBN 9789056628017 Zoet&Zout N ISBN 9789056628475 Zwerfruimte/Wanderspace N/E ISBN 9789462085893

€ 24,95 € 34,95 € 29,95


series Architectuur in Nederland Architectuur in Nederland 2012/13 Architecture in the Netherlands 2012/13 N/E ISBN 9789462080430 € 39.95 Architectuur in Nederland 2013/14 Architecture in the Netherlands 2013/14 N/E ISBN 9789462081154 € 39.95 Architectuur in Nederland 2015/16 Architecture in the Netherlands 2015/16 N/E ISBN 9789462082786 € 39.95 Architectuur in Nederland 2016/17 Architecture in the Netherlands 2016/17 N/E ISBN 9789462083530 € 39.95 Architectuur in Nederland 2017/18 Architecture in the Netherlands 2017/18 N/E ISBN 9789462084308 € 39.95 Architectuur in Nederland 2018/19 Architecture in the Netherlands 2018/19 N/E ISBN 9789462084872 € 39.95 Architectuur in Nederland 2019/20 Architecture in the Netherlands 2019/20 N/E ISBN 9789462085558 € 39.95 Architectuur in Nederland 2019/20 (e-book)/ Architecture in the Netherlands 2019/20 (e-book) N/E ISBN 9789462085022 € 29.95

DASH 1-DASH Nieuwe open ruimte in het woonensemble/New Open Space in Housing Ensembles N/E ISBN 9789056626549 € 29.95 2-DASH Het luxe stadsappartement/ The Luxury City Apartment N/E ISBN 9789056627171 € 29.95 3-DASH The woonerf leeft/ The Woonerf Today N/E ISBN 9789056627393 € 29.95 5-DASH De stadsenclave/ The Urban Enclave N/E ISBN 9789056628093 € 29.95 6-DASH Wonen in een nieuw verleden/ Living in the New Past N/E ISBN 9789056628246 € 29.95 7-DASH Het eco-huis/The Eco-House N/E ISBN 9789056628536 € 29.95 8-DASH Samen bouwen/ Building Together N/E ISBN 9789462080133 € 29.95 9-DASH Woningbouwtentoonstellingen/ Housing Exhibitions N/E ISBN 9789462080980 € 29.95 10-DASH Studentenhuisvesting/ Housing the Student N/E ISBN 9789462081222 € 29.95 11-DASH Stijlkamers/Interiors on Display N/E ISBN 9789462081659 € 29.95 12/13-DASH Woningbouw wereldwijd/

Global Housing N/E ISBN 9789462082106 € 49.95 14-DASH Van woning naar woning/ From Dwelling to Dwelling N/E ISBN 9789462083110 € 29.95 15-DASH Huis Werk Stad/ Home Work City N/E ISBN 9789462084544 € 29.95

Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 De terugkeer van het schilderen N ISBN 9789462081253 € 34,95 De schilderkunst in een kritiek stadium? N ISBN 9789462081246 € 34,95 Verstrengeling van traditie en vernieuwing N ISBN 9789462081321 € 34,95 Kunstkritiek als exact vak? N ISBN 9789462081352 € 34,95 Van sintels vuurwerk maken N ISBN 9789462081376 € 34,95 What’s Happening? N ISBN 9789462081369 € 34,95 Realisme in Nederland N ISBN 9789462081345 € 34,95 Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen N ISBN 9789462081338 € 34,95 Tussen kunst en document N ISBN 9789462081390 € 34,95 Turbulentie rond videokunst N ISBN 9789462081383 € 34,95 Wegwijzers in oude en moderne kunst N ISBN 9789462081406 € 34,95

OASE OASE 82 l’Afrique, c’est chic/ l’Afrique, c’est chic N/E ISBN 9789056627751 € 19.95 OASE 84 Maquettes/Models N/E ISBN 9789056628079 € 19.95 OASE 91 Sfeer Bouwen/ Building Atmosphere N/E ISBN 9789462081079 € 19.95 OASE 94 OMA – De eerste tien jaar/ The First Decade N/E ISBN 9789462082045 € 19.95 OASE 95 Grenzenloos/ Crossing Boundaries N/E ISBN 9789462082380 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie/ Action and Reaction N/E ISBN 9789462083103 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie (e-book)/ Action and Reaction (e-book) N/E ISBN 9789462083288 € 14.95 OASE 98 Verhalend landschap/ Narrating Landscape N/E ISBN 9789462083547 € 19.95 OASE 98 Verhalend landschap (e-book)/Narrating Landscape (e-book) N/E ISBN 9789462083691 € 14.95

OASE 99 De effecten van architectuurmusea/The Architecture Museum Effect N/E ISBN 9789462083738 € 19.95 OASE 99 De effecten van architectuurmusea (e-book)/The Architecture Museum Effect (e-book) N/E ISBN 9789462084070 € 14.95 OASE 100 De architectuur van het tijdschrift/The Architecture of the Journal N/E ISBN 9789462084315 € 39.95 OASE 100 De architectuur van het tijdschrift (e-book)/The Architecture of the Journal (e-book) N/E ISBN 9789462084414 € 29.95 OASE 101 Microkosmos (e-book)/ Microkosmos (e-book) N/E ISBN 9789462084926 € 14.95 OASE 102 Scholen&docenten/ Schools&Teachers N/E ISBN 9789462084858 € 19.95 OASE 102 Scholen&docenten (e-book)/ Schools&Teachers (e-book) N/E ISBN 9789462085060 € 14.95 OASE 103 Critical Regionalism Revisited/Critical Regionalism Revisited N/E ISBN 9789462084865 € 19.95 OASE 103 Critical Regionalism Revisited (e-book)/Critical Regionalism Revisited (e-book) N/E ISBN 9789462085077 € 14.95 OASE 104 De stedelijke huishoudpraktijk van het metabolisme/ The Urban Household Practice of Metabolism N/E ISBN 9789462085176 € 19.95 OASE 104 De stedelijke huishoudpraktijk van het metabolisme (e-book)/ The Urban Household Practice of Metabolism (e-book) N/E ISBN 9789462085299 € 14.95 OASE 105 Tekenpraktijken/Practices of Drawing N/E ISBN 9789462085541 € 22.95 OASE 105 Tekenpraktijken/Practices of Drawing (e-book) N/E ISBN 9789462085633 € 14.95 OASE 106 Tafelschikkingen. Hannah Arendt/ Table Settings. Hannah Arendt N/E ISBN 9789462085619 € 22.95 OASE 106 Tafelschikkingen. Hannah Arendt/ Table Settings. Hannah Arendt (e-book) N/E ISBN 9789462085640 € 14.95

Reflect Nieuw engagement. Reflect 1 N ISBN 9789462081932 € 24,95 Nieuw engagement. Reflect 1 (e-boek) N ISBN 9789056627836 € 14,95 New Commitment. Reflect 1 (e-book) E ISBN 9789056627843 € 14.95 Stadswijk. Reflect 2 (e-boek) N ISBN 9789056627850 € 14,95 Capsulaire beschaving. Reflect 3 N ISBN 9789056626877 € 24,95

46


47

Capsulaire beschaving. Reflect 3 (e-boek) N ISBN 9789056627867 € 14,95 Capsular Civilization. Reflect 3 (e-book) E ISBN 9789056627874 € 14.95 Documentaire nu! Reflect 4 N ISBN 9789056627607 € 24,95 Documentaire nu! Reflect 4 (e-boek) N ISBN 9789056627881 € 14,95 Documentary Now! Reflect 4 (e-book) E ISBN 9789056627898 € 14.95 Creativiteit en de stad. Reflect 5 (e-boek) N ISBN 9789056627904 € 14,95 Creativity and the City. Reflect 5 (e-book) E ISBN 9789056627911 € 14.95 Urban Politics Now. Reflect 6 (e-book) E ISBN 9789056627928 € 14.95 Questioning History. Relfect 7 (e-book) E ISBN 9789056627935 € 14.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 E ISBN 9789056627799 € 39.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 (e-book) E ISBN 9789056627942 € 14.95 Entropic Empire. Relfect 9 E ISBN 9789462080287 € 24.95 De Stad als interface. Reflect 10 N ISBN 9789462080492 € 24,95 De Stad als interface. Reflect 10 (e-boek) N ISBN 9789462080751 € 14,95 The City as Interface. Reflect 10 (e-book) E ISBN 9789462080768 € 14.95 The Dwarf in the Chess Machine. Reflect 11 E ISBN 9789462084971 € 29.95

The Why Factory Green Dream E ISBN 9789056628628 Hong Kong Fantasies E ISBN 9789056627645 City Shock E ISBN 9789462080072 We Want World Wonders E ISBN 9789462081772 We Want World Wonders (e-book) E ISBN 9789462082250 Barba E ISBN 9789462082533 Barba (e-book) E ISBN 9789462082564 Absolute Leisure E ISBN 9789056627669 Porocity E ISBN 9789462084599 Towers of Choices E ISBN 9789462083745

€ 34.95 € 24.95 € 29.95 € 29.95 € 29.95 € 29.95 € 29.95 € 29.95 € 29.95 € 29.95


To Survive On This Shore E ISBN 9783868288544 Wee Muckers E ISBN 9783868289152 Welkom Today E ISBN 9783868289268

Distributie/ distribution

€ 45.00 € 35.00 € 39.90

Kehrer Arno Rafael Minkkinen E ISBN 9783868289220 Auke de Vries E ISBN 9783868289282 Cellars E ISBN 9783868289541 Daniel Tchetchik E ISBN 9783868289572 Dr. Paul Wolff & Tritschler E ISBN 9783868288810 Dust To Dawn E ISBN 9783868288407 Eboundja E ISBN 9783868289893 Erik Oestensson E ISBN 9783868289145 Eyes Wide Open! 100 Years Of Leica E ISBN 9783868285307 Fred Stein E ISBN 9783868289664 Gertsch - Gaugin – Munch E ISBN 9783868289336 Grönland E ISBN 9783868289794 Sean Hemmerle. Them E ISBN 9783868288100 High Garden E ISBN 9783868289381 Hyle | Curtain | Backdrop E ISBN 9783868289428 Larp E ISBN 9783868287394 Moon Rabbit E ISBN 9783868289725 Nest E ISBN 9783868289879 New York Legs E ISBN 9783868286984 Nordkorea / North Korea E ISBN 9783868289190 My Mind's Eye E ISBN 9783868289862 Omatandangole E ISBN 9783868289534 Oskar Kokoschka E ISBN 9783868288995 Petrus E ISBN 9783868289527 Project Cleansweep E ISBN 9783868289671 Saul Leiter E ISBN 9783868282580 The Best Is Yet To Come E ISBN 9783868288773 The Eye Of The Cyclops E ISBN 9783868289244 The World's Fastest Place E ISBN 9783868286137 There is a Crack in Everything E ISBN 9783868289800 Thomas Brasey E ISBN 9783868288032

€ 75.00 € 29.90 € 39.90 € 39.90 € 78.00 € 68.00 € 48.00 € 39.90 € 98.00 € 39.90 € 36.00 € 48.00 € 39.90 € 35.00 € 35.00 € 35.00 € 42.00 € 35.00 €

7.95

€ 58.00 € 38.00 € 38.00 € 48.00 € 35.00 € 44.00 € 49.90 € 39.90 € 49.90 € 39.90 € 35.00 € 44.00

Rijksmuseum 1100-1600 N ISBN 9789071450891 € 40,00 1100-1600 E ISBN 9789071450907 € 40.00 1600-1700 N ISBN 9789492660015 € 40,00 1600-1700 E ISBN 9789492660022 € 40.00 1700-1800 N ISBN 9789462084964 € 40,00 1700-1800 E ISBN 9789462084995 € 40.00 1800-1900 N ISBN 9789462083998 € 40,00 1800-1900 E ISBN 9789462084001 € 40.00 Asian Art E ISBN 9789071450945 € 40.00 Aziatische kunst N ISBN 9789071450716 € 40,00 Breitner: meisje in kimono N ISBN 9789491714733 € 20,00 De verzamelaarskast met miniatuurapotheek N ISBN 9789491714610 € 40,00 Dick Bruna The Artist E ISBN 9789491714672 € 20.00 Everyone a Photographer E ISBN 9789462084773 € 39.95 Fashion&Costume E ISBN 9789462083394 € 40.00 Feest. Ed van der Elsken N ISBN 9789462086067 € 19,50 Feest. Ed van der Elsken E ISBN 9789462086074 € 19.50 Hercules Segers (Plates) E ISBN 9789462083400 € 49.00 Johan Maelwael N ISBN 9789462083783 € 35,00 Johan Maelwael E ISBN 9789462083790 € 35.00 Late Rembrandt N ISBN 9789491714412 € 10,00 Matthijs Maris N ISBN 9789462083806 € 40,00 Matthijs Maris E ISBN 9789462083813 € 40.00 Mode&kostuum N ISBN 9789462083387 € 40,00 Modern Times E ISBN 9789462081765 € 39.95 Modern Times (pocket) E ISBN 9789462081796 € 14.95 Rembrandt and Velazquéz E ISBN 9789462085275 € 25,00 Rembrandt - Velazquéz N ISBN 9789462085282 € 25,00 Rembrandt. Biografie van een rebel N ISBN 9789462084742 € 25,00 Rembrandt. Biography of a Rebel E ISBN 9789462084759 € 25.00

Rembrandt x Rijksmuseum/Rembrandt x Rijksmuseum N/E ISBN 9789462085091 € 40,00 Rijksmuseum kookboek N ISBN 9789082543704 € 24,95 Rijksmuseum Cookbook E ISBN 9789082543711 € 24.95 Rijksmuseum in Detail N ISBN 9789491714894 € 25,00 Rijksmuseum in Detail E ISBN 9789491714900 € 25.00


Profile for nai010

nai010 publishers Catalogue Spring 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement