Page 1

Σελίδα 1 από 11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ Ιδρύεται στη Λευκάδα σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος» με έδρα τη Νικιάνα Λευκάδος. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική δραστηριότητα των μελών του σε κάθε ζήτημα

σχετικά με την οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη και προστασία του

περιβάλλοντος της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Α. Η προστασία της πολιτιστικής παράδοσης του χωριού. Β. Η προστασία του περιβάλλοντος. Γ. Η συγκρότηση ομάδων εθελοντών. Δ. Η πραγματοποίηση κάθε κοινωφελούς έργου. Ε. Η συμβολή με κάθε μέσου στην αντιμετώπιση κάθε είδους προβλημάτων της περιοχής. Ζ. Η ανάπτυξη φιλανθρωπικών και αλληλέγγυων δραστηριοτήτων. Η. Η ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα. Θ. Η ανάδειξη σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και η αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής, όπως η δημιουργία δρόμων περιπάτου, δρόμων περιήγησης σε φυσικά τοπία, στο δάσος των Σκάρων, σε ιστορικές Μονές, σε παραδοσιακές πηγές, σε παραλίες και σε κάθε είδους μνημεία φυσικής ομορφιάς και παράδοσης. Ι. Η διεκδίκηση ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και με κάθε είδους νόμιμες ενέργειες και κινητοποιήσεις της επίλυσης των προβλημάτων του τουρισμού και των επαγγελματιών της περιοχής.


Σελίδα 2 από 11

Κ. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (Δήμος, Περιφέρεια κλπ) και η διεκδίκηση της εκτέλεσης έργων υποδομής, όπως δρόμοι σχεδίου πόλεως, προσβάσεις στις ακτές, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εκτέλεση των παραπάνω μέσα στα νόμιμα πλαίσια και αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων. Λ. Η μέριμνα για την προβολή των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής, στον τουρισμό, σε δράσεις πρωτογενούς τομέα, αγροτικά προϊόντα, χειροτεχνία, στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, έντυπα, διαδίκτυο, εκθέσεις, περίπτερα κλπ. ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου, εφόσον έχει νόμιμη εμπορική – επαγγελματική δραστηριότητα στο Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος τοu Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου

του

διοικητικού

συμβουλίου.

Το

διοικητικό

συμβούλιο

μπορεί

με

αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. 2. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. 3. Η αποχώρηση, διαγραφή και αποβολή μέλους του Σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.


Σελίδα 3 από 11

ΑΡΘΡΟ 4 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου: α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας

στους

αθλητικούς

χώρους,

χρήση

ή

διάθεση

oυσιών

ή

μεθόδων

φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, 2. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου αποτελείται από επτά (7) μέλη και έχει τριετή (3) θητεία. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από τα μέλη του Σωματείου. 2. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.


Σελίδα 4 από 11

3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η γενική συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά κατόπιν προσκλήσεως του διοικητικού συμβουλίου και έκτακτα όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Κάθε έκτακτη συνέλευση πρέπει να συγκαλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των τακτικών μελών, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα. 3. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση καλείται εκ νέου εντός το πολύ δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. 4. Η πρόσκλήση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσια διάταξης. Γνωστοποιείται δε τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνέλευση. Η πρόσκληση της αρχικής συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει και πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σε περίπτωση ματαίωσης της πρώτης. 5. Η γενική συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού.


Σελίδα 5 από 11

6. Για την παύση του Δ.Σ. ή μέλους αυτού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως των μελών πλέον ενός και η πλειοψηφία των ¾ πλέον ενός των παρόντων. 7. Σε περίπτωση παύσης του Δ.Σ., στην ίδια συνέλευση εκλέγεται προσωρινή διοίκηση, η οποία υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. 8. Σε περίπτωση παύσης μέλους ή μελών του Δ.Σ., αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους κατά τη σειρά εκλογής τους. 9. Για την εκούσια διάλυση του Σωματείου απαιτείται να συναινέσουν όλα τα μέλη του. 10. Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί μία τουλάχιστον τακτική συνέλευση ετησίως εντός του μηνός Ιανουαρίου. Στην ως άνω συνέλευση θα λαμβάνει χώρα ο απολογισμός πεπραγμένων του προηγουμένου έτους και ο προγραμματισμός ενεργειών του επομένου. 11. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου. Στη περίπτωση αυτή, απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ πλέον ενός επί του συνόλου των τακτικών μελών. 12. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και αποκλείεται η ψηφοφορία με έγγραφη εξουσιοδότηση. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Η γενική συνέλευση εκλέγει εντός του τελευταίου μήνα της θητείας του κάθε διοικητικού συμβουλίου: Α) Διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Β) Την τριμελή εξελεγκτική επιτροπή και τα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής.


Σελίδα 6 από 11

2. Εκ των υποψηφίων μελών οι πλειοψηφούντες επτά (7) πρώτοι εκλέγονται τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι τρεις (3) αναπληρωματικά. Τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών. 3. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει έως επτά (7) σταυρούς προτίμησης σε ό,τι αφορά τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. και ένα σταυρό προτίμησης σε ό,τι αφορά τα υποψήφια μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. 4. Με τον τίτλο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων ελεγκτών στο ίδιο κοινό ψηφοδέλτιο. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. 6. Εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα. 7. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι αντικαθιστούν τους εξερχόμενους τακτικούς συμβούλους κατά τη σειρά εκλογής τους. 8. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή παύσης μέλους του, το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα. 9. Της τακτικής γενικής συνελεύσεως προεδρεύει ένα από τα παριστάμένα μέλη, το οποίο επιλέγεται με ψηφοφορία. Επίσης, εκλέγεται γραμματέας και δύο ψηφοσυλλέκτες. Των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. 10. Η εξελεγκτική επιτροπή δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου, υποβάλλει δε στην ετήσια τακτική συνέλευση έκθεση επί του ενεργηθέντος ελέγχου της διαχειρίσεως του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ


Σελίδα 7 από 11

1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον: Α) Πρόεδρο Β) Γενικό Γραμματέα Γ) Ταμία Δ) Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Ε) Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΣΤ) Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Ζητημάτων Ζ) Υπεύθυνος Προβολής Δραστηριοτήτων Εντός δέκα (10) ημερών μετά την γενική συνέλευση συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε και συνέρχεται σε σώμα δια της εκλογής προέδρου, γενικού γραμματέα, ταμία, υπεύθυνου εκδηλώσεων και υπευθύνου δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνου περιβαλλοντικών ζητημάτων και υπεύθυνου προβολής δραστηριοτήτων. 2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας το αποτέλεσμα κρίνει η ψήφος του προέδρου. 3. Εάν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κατά τα 4/7 και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοικήσεως. 4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου έως του ποσού των 1.000 € και την τακτική διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακινήτου τοιαύτης, για την οποία αρμόδια είναι η γενική συνέλευση. 5. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει κάθε μήνα και εκτάκτως όταν συγκαλείται από τον πρόεδρό του. 6. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.


Σελίδα 8 από 11

7. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο τις εκάστοτε ενέργειές του. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, υποχρεούμενος να συγκαλεί αυτό και εκτάκτως, εφόσον τρεις από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Διευθύνει τις συνεδριάσεις, υπογράφει μετά του γενικού γραμματέως κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη των σκοπών του Σωματείου. 8. Ο γενικός γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, υπογράφει μετά του προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου. Επίσης συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και τηρεί το αρχείο του Σωματείου. Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του. 9. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τηρεί τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο ταμίας. Επί των ενταλμάτων πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντα ο αριθμός της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία ενεκρίθη η δαπάνη. Ο ταμίας συνάπτει καταστάσεις ταμιακής κινήσεως, τις οποίες υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο κατά το τέλος κάθε μήνα. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα. Ο ταμίας, επίσης, υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τα εισπραττόμενα ποσά. Υποχρεούται δε να θέτει στη διάθεση του διοικητικού συμβουλίου προς έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο Ο ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο περί των καθυστερούμενων τοιούτων. Ο ταμίας, επίσης, μετά του προέδρου αναλαμβάνουν κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όλες τις υφιστάμενες καταθέσεις στις τράπεζες. Τις επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις υπογράφουν ο πρόεδρος ή κωλυομένου αυτού ο γραμματέας και ο ταμίας. Επίσης ο ταμίας συνυπογράφει με τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του κάθε ποσό πληρωτέο στο Σωματείο από οποιαδήποτε αιτία από νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή και από το ελληνικό δημόσιο. 10. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων μεριμνά για την καλύτερη δυνατή προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου.


Σελίδα 9 από 11

11. Ο υπεύθυνος εκδηλώσεων μεριμνά για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Σωματείου.

12. Ο υπεύθυνος περιβάλλοντος μεριμνά και εισηγείται σχετικά με θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 13. Ο υπεύθυνος προβολής δραστηριοτήτων μεριμνά για προβολή στα έντυπα και ηλεκτρρονικά μέσα ενημέρωσης των δραστηριοτήτων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) Μητρώου Μελών β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ) Εσόδων - Εξόδων ε) Περιουσιακών Στοιχείων στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 3. Πόροι συλλόγου Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από: 1. Ετήσια συνδρομή μελών η οποία καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. 2. Από πάσης φύσεως δωρεές. 3. Έσοδα από εκδηλώσεις όπως χοροί, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές. 4. Έκτακτη συνδρομή των μελών εφ’ όσον απαιτηθεί και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Σελίδα 10 από 11

1. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Σωματείου, επιβάλλεται στα μέλη του τακτική ετήσια συνδρομή, ύψους ………. €. Η ανωτέρω συνδρομή μπορεί να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ, πλην όμως, η ετήσια αύξηση σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το ………..%. 2. Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3. Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου με εμπορική επιχείρηση. 4. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στο Δήμο Λευκάδος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής Ενότητας Αλεξάνδρου. ΑΡΘΡΟ 11 ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το Σωματείο έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλική η οποία φέρει τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» και στο κάτω μέρος το έτος ιδρύσεως 2012. Το Σωματείο έχει ως έμβλημα έναν κλάδο ελιάς, διασταυρούμενο με κλάδο δρυός των Σκάρων. ΑΡΘΡΟ 12 Για την προσωρινή διοίκηση του Σωματείου θα οριστεί προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του έως τη σύγκληση της 1ης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Λευκάδος. ΑΡΘΡΟ 13 Το παρόν καταστατικό συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και ενεκρίθη καθολοκληρία υπό τα παρακάτω υπογραφόμενα ιδρυτικά μέλη κατά τη συνέλευση της 25/3/2012.


Σελίδα 11 από 11

Νικιάνα 25/3/2012 ΤΑ ΜΕΛΗ

Καταστατικο Συλλογου  

Καταστατικο Συλλογου

Καταστατικο Συλλογου  

Καταστατικο Συλλογου

Advertisement