Page 1


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

შიდა ქართ ლის მ წერლო ბ ა ht tp :/ /m weraltasa x li.b logs pot .co m/ 2016 წ


ზაზა ბიბილაშვილი

T

დაღლილი ტურისტი

anamedrove pastorali

neli hangebis nalamunebi droni wasulan pastoralebis. hyria mindorSi salamurebi, daCeCqvili da naskoralebi. da iqneb axla maTi Zaxili iyos udroo, rogorc arasdros: gaxelebula soflis naxiri da miTqarunebs rqadanaRiri, rom dedamiwis brunvas gaaswros. moagondebaT mwyemsi landiviT, gadayolili caTa sifiTres. TiTqos arc ise iyo namdvili _ -3-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

moifiqres da gadaifiqres... mxolod: TiTebiT nalamunebi, damtvreuli da naskoralebi, hyria mindorSi salamurebi _ mitovebuli pastoralebi.

 zRva ar iyo lurji feris. zRvaSi mze ar xarobda. xarxarebda luciferi jojoxeTis xarodan. frTebi frTians daecala, sadme samardeboda. marts saied ar ecala, maiss _ savardeboda. siyvaruli, Sebilwuli, yvelas yelze ekida; Tvals xuWavda mefiswuli _ ver iTxrida ekliTa. -4-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

naRmerTali monetebi yalbi iyo cremliviT... da kvdebodnen poetebi, cidan Camocvenili.

 ”_ esu kiristo-samas Seuyvarda princesa santa maria, siyvarulisgan mokvda da amitom gaxda RmerTi.” “Zuriano kitiske” riunoske akutagava

yvelaferi saaTiviT aewyo, riuno... gantevebis samkuTxedi: satrfo _ megobari _ Ralati. afrebi gaSlilia. melodeba myudro triumi. -5-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

droa, gadavicva wiTeli kimono, rogorc jalaTis xalaTi. rame unda meTqva. axla yvelaferi rigzea. xom ar vityodi, rom aqauri susxiT viWinWrebi. xom ar vityodi, rom qveyana iqceva bagedabrecili Rimis miwisZvrebiT. rom keTili Rimili, ra xania, Caikvnites tuCiviT da vinc ver Caylapa, yelSi gasCria da hgudavs. da samaskarado bazars uCivis Zveli meZvelmanec, keTili niRbebis gudiT. rom gadamdgari generlebiviT moxuci RmerTebi cecxls mificxebian da mdumared wrupaven sakes.

-6-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

Tavi daanebe lucifers _ TavisTvis erToba _ Tavisia da, rogorc unda, ise dabrecs veeba sarkes. an ra dros amaoebaze laparakia. mere ra, Tu sisulelea yvela tanka da soneti. mere ra, rom siZvis papanaqebaa irgvliv da vercxlis uTvalavi moneta. rogor ityvi, rom namdvili ki ara _ miTi xar an _ usazmnod ganmuxtuli muxti. arada, raRac unda Tqva, roca midixar, oRond iseTi _ sulsa da guls moxvdes.

-7-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

da, aha, SvebiT vgrex ukanasknel striqonebs _ xelgaSliT vaniaveb maTxovris qonebas. naxe _ satrfo da megobari gamovigone. Ralats rad undoda gamogoneba. rakiRa xelT vigde sanukvari sadave, avdeqi da davafrqvie mduRare striqonebic. banaluria? _ SesaniSnavia, maSasadame. miT umetes _ mTeli sicocxle amas vigonebdi. axla SemiZlia, mimavalma myudro triumisken vimeoro mxolod:

-8-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

o, esu kiristo-sama... sama-kiristo... ra kargad aewyo yvelaferi, riunoske. ra kargi dRea xarakirisTvis.

daRlili turisti kvlav krialosans iTvlis Tirkmeli. satana zeviT _ sadRac aqvea. da saWoWmano saqme TviTmkvlelis isev yvelaze naRdi saqmea. iqneb droa da iqneb advilic _ daesxas wyali darCenil Radars, Tu ver upove miwas adgili, sad Seni terfi ar Seicxada;

-9-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

guli gascale _ ganZi mefuri gaeci malviT Semotanili _ da mainc dagaqvs damZimebuli Sors wasaRebi CemodaniviT; ar ici, sdio visi gulisTvis dasabamebs da dasalierebs da ucxo miwas ucxo turisti ugulisyurod aTvaliereb; Tu kenWebs iTvli, rogorc Tirkmeli, mefistofeli sadRac aqvea da saWoWmano saqme TviTmkvlelis ukanaskneli naRdi saqmea.

 usaSvelod gzebi rodis gaiyara? gzebi rogor dauwewavT meteorebs! -10-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

viyurebi Tqvenken ise haiharad, TiTqos guli saguleSi meteodes. gareT, mgoni, iwureba Wreli marti, gareT martis sawnaxeli iwureba; me ki vdumvar, TiTqos marTla Semiyvarda martoobis dawyevlili miwurebi. am gazafxuls bolos mainc sad wavuval  guls trfialis yumbarebiT gadabombavs  kidev erTxel veRar ixsnis saswaulic

-11-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

xmeli mkerdis gamoketil katakombas. da Sevivli ocnebebis panTeonze. Semomkivlebs saflavebis cxraklituli: gayidula cad mzirali anTeosi _ qarSi xmeli foToliviT gakidula! Rame lokavs mTvareebis mlaSe abebs. dila kenkavs varskvlavebis askinkilebs. da aravin eubneba, rad Seabes frTebTan erTad dolabebi sawisqvile...

-12-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

gzebi ise usaSvelod gaiyara, Wirveuli bedis qarSi gafenili... da Sevarxev manZils ise haiharad, TiTqos yelze ar miWerdes sabeliviT; TiTqos Tqveni monatrebiT ar bruvdeba aqauri sizmareTis sareceli... magram Tuki movindome dabruneba _ Tqvens miwaze sasikvdilod davecemi.

-13-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

cxovreba sizmaria vin icis, cxovreba sizmaria. da Tu sizmari mTavari gmiris sizmaria da Tu cxovreba sizmaria _ cxovreba Seni sizmaria. vin icis, cxovreba Seni sizmaria, magram Sen, vin icis, ra xania, gaiRviZe. da Sen, vin icis, marTla Sena xar da amitom, aba, vin icis, ra xnis Zili da RviZili ici. da vin icis, rodis gaiRviZe da vin icis, rodis daiZineb da vin icis, rodemde gvejereba, -14-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

rom isev daiZineb da vin icis, vin icis, ra gveSveleba, sanam isev daiZineb... an vin icis, ra xania, isev daiZine da, ra xania, sxva sizmars xedav.

mkiTxaoba xmel foTolze raRas farfateb, gana ver xedav, rogor bolaven martis focxiT gadavarcxnili vaSlis baRebi? rogor bolaven! uTuod isev ayvavdebian. -15-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

... ra feri gadevs, xmelo foTolo? ciebiani unda iyo, Tanac Soridan momaval qarebs an beber qarebs gadmoyolili. raRas farfateb, xmelo foTolo? ... viTom ar ici: Cauvlia ukve gazafxuls, rogorc zafxuls da Semodgomas. zamTarsac, kidev, kidev da kidev... neta vicode, raRas farfateb. -16-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

... erTi gqonia gazafxuli (gana erTxel ar gaifoTle?), erTic zafxuli (erTaderTi gagayviTlebda) da Semodgoma (xidan orjer ver mowydebi, xmelo foTolo). marto zamTari Tu iqneba ori da bevri _ avi zamTari _ erTxel gaSlili, erTxel gamxmari, erTxel momwydari foTlis gulze mojiriTe yinvis fexebiT, dayenebuli Tovlis buqiT, korianteliT...

-17-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

yvela zamTari Seni ari, Tu gadaitan... raRas farfarteb? ... raRas farfateb, xmelo foTolo? Sen xom isic ki dagaviwyda, romel foTolSlas gaiSale da romeli foTolcvenisas romel xes moswydi? ... gana tyuilad bolaven aprilis focxiT gadavarcxnili vaSlis baRebi... raRas farfateb, xmelo foTolo, aki ukve qarsac moswyindi? -18-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

siyvarulis axsna saTibSi mijnuri mTvare dabancalebs. ician _ iwvian varskvlavTa nargisni. msurxar da maZaleb _ sul cota macale _ suli Tu moviTqvi _ siyvaruls agixsni. getyvi, ra saxmilma es guli dafliTa an mTvare rad viZme _ RameTa poeti. getyvi, rom casaviT Soridan _ zRapridan sul SenTan movdivar da veRar movedi; merans SevacviTe ferdebze dezebi, vawbile eSma da -19-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

Winka da macili, amdeni geZebe _ ramdeni geZebe! _ da dauZleveli vipove manZili. da Tumca TiTebSi Seni Tmis landia, TiTebi Tvrebian mTenTavi bangis smiT, _ nargisis Tvalebi ise Sors anTia, viT Ramis saTibSi _ varskvlavTa nargisni. getyvi, rom sizmrebi qarebma mirwies, Slegi ikarosis eldiT var nasetyvi... da ase sasurvels da ase miwiers, ukve aRar vici, getyvi Tu ar getyvi! _ rom, Tundac meranma -20-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

arsad gadamCexos, bedi iqirqilebs, bilwi da boroti, raki es biliki, ase sacalfexo, mkacrad sacalfexo iqneba bolomdis; rom mTvare martoa da mwiris Tma-wveriT sxvadasxva scenaze Cven erTi roli gvaqvs; da usasruloa da sisxliT naweri Cemi qronikuli trfialis qronika; rom SemomCvevia sevda gabasruli, kaeSnis mgeSavi, avi da gulzvavi, Cemi martosuli patara warsuli zurgze rom amkida amxela kuziviT; -21-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

aTasjer sikvdiliT Tvalebi daviwvi; suli aqilevsis veeba quslia... da albaT ar getyvi, radgan Tu ram vici, vici, rom siyvaruls ase ar uxsnian! da swored amitom Seni Tmis TavTavebs mdumared movisTvli, damTvrali bangis smiT, da swored amitom mTvares vuTvalTvaleb, da swored amitom siyvaruls ar gixsni.

 unda dagibralo, Torem siyvarulis monatrebiT -22-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

suli dailia, sulSi macilebi qirqileben, sanam daRlil majebs isev usaxelod momamtvreven yofis qariSxlebiT aRrialebuli wisqvilebi. unda dagibralo, sanam mogonebiT mTvrali var da sanam Tvalebi maqvs alis aTinaTiT Senaferi; vidre martooba TavSi TriaqiviT amivarda, vidre wavedi da yulfis TavSesafars Sevefare. unda dagibralo xami motrfialis gagiJebiT isev Caqneuli xelis aliyuris Semokvramde; sadRac cxra mTas iqiT cixemiuvali agiSeno, mere mogZebno da -23-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

sisxlis mZebneliviT Semogadge. unda gadmomZaxo, isev uiRbloo moalye xar, gamoekideo qarebs, ocnebaTa amirbaro! yvelagzamoWrilma meti veraferi movaxerxo _ Seni siyvaruli danaSauliviT davibralo. leqsi _ uSenobis TeTri RameebiT nawamebi, leqsic ar miuSva Seni simxurvalis samoTxemde; CemgniT daziduli ZirSi moikveco nawnavebi, mere waxvide da sadme cxra mTas iqiT gamiTxovde! unda dagibralo, Torem wlebi veRar momaTreven, Torem upatrono -24-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

sulSi macilebi qirqileben. unda dagibralo, sanam daRlil majebs momamtvreven yofis qariSxlebiT aRrialebuli wisqvilebi.

 vneba _ mRvrie da uankaresi, Tu ram mqonda da Tu ram mindoda, sazi, trapezi Tu asparezi, bedi spaTa Tu bedi indoTa _ damigdia da JiniT mojrili qvabs Sigan malpobs TanisTanobiT seni Smagis da seni mijnuris da ufro metad _ unestanobis. -25-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

welze _ maxvili, mexad naWedi, ris amexebas ver moveswari: irgvliv _ aTasi cixe qajeTis, magram arc erTSi _ Cemi nestani. Tvlemen mcvelebi, iRblianebi, mofrialebul karTan dilegis. ise uwyalod igvianeben, albaT, arc movlen avTandilebi. TiTqos mnaTebis aTinaTebic sabaldaxine gvirgvinebia. yrian lelebSi myrali katebi da lomebiviT iRrinebian. veRarc sikvdili Cadga TvalebSi _ landi trfialis mexTatexisa,

-26-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

verc uCinmaCin mterze TareSi _ amirbaruli Cexva meRirsa. da aRar vici, rad damafeTa sizmrad nanaxi eSxis zmorebam an siyvarulis Wreli nafleTi rad mafenia vefxis zolebad.

 mtero, mojardi saxedaRrejiT! mze mimqralia, qari _ daRlili. xandaxan gulis TeTri nagleji Tu Seirxeva bairaRiviT.

-27-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

moisurvile Savi natvrebi, gatiknulebi boRmis jiqniTa! karic ar dagrCa Semosamtvrevi _ gamtvreulia yvela Signidan! mtero, mojardi, Tuki sadme xar, _ datexili aqvs frTebi qartexils. ra bedenaa gulis gatexa _ cixes daaqcevs ficis gamtexi! _ amden bzarsa da amden iaras sicocxlis kiriT raRa gatenis! mtero, mojardi _ cixe ki ara _ Tavic ar minda naRalatevi!

-28-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

iqneba, kidec geSiT Camelis kupris xaroSi jojo da myvari. momZalebia leSismWamelic _ mkvdari vgonivar naxevrad mkvdari. mtero, mojardi, Slegi natvrebi sisxlgawuwnuliT aZRe jigriTa! karic ar darCa Semosamtvrevi _ gamtvreulia yvela Signidan.

 ra male damTavrda, ana, umweo zRapari Cveni. arc  Savtariani dana. arc  tyviis cameti jeri. -29-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

arc  arjal qajebTan omi. arc  qvabSi bnedili gdeba... guli ki, trfialis mndomi, mwydeba da mwydeba da kvdeba.

 jandabas _ merqvas mijnuri xami da zmanebebis pirisfareSi. jandabas aTaserTive Ramis sulis amoxda Ria TvalebSi; fici _ mbodavi bagis nafSveni _ Seni mware da mwiri xumroba. jandabas koSki _ SenTvis naSeni, qarwaRebuli kiriTxuroba; -30-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

urvis urdoTa Semowyobani, gaxsenebuli gemo cremlebis. jandabas Cemi SeSlis cnobaris mkiTxvelebi da gamomcemlebi; guli _ saSenod Zlivs monakrebi nakuw-nakuwi avladideba da Tundac mTelze odnav naklebi jandabas qveynis gadakideba!.. magram: Tu xsovna gangebis dasebs CemSi SanTebiT amoutvifravT da viT dameci qarian Tavze, ar damaviwydi ise utifrad; kvlav wamiqeze javris maxrebi, jigris gamkveTi da gamwuravi; Tu Semigine Semosayreli qalwulica da naqalwularic -31-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

da vinme, Senze ufro kekluci, aRarasodes TaTmans ar gesvris; Tu ar momirCa Seni nakocni, viT uWrelesi gvelis nagesli; Tu Sematove Tovlian baRebs gonji fituli _ bavSvis naxati; ver moginele _ arayi mZaRe, ver mogixade, rogorc saxadi!.. _ nurc gakvirdebi: veRar gavqvavde, rogorc sacremle mesaflaveTa; amomivides yelSi aqamde yelSi gaCrili ucxo planeta; Tavs davabralo Jini bavSvuri -32-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

da yulfSi gavyo mTeli SegnebiT _ sardlis emwaros sajdoms panCuri amboxebuli mxedris Ceqmebis... gvamSi Cabrundes sulis naxvelic, rom angelozmac veRar miagnos... _ ase daerqvas Seni saxeli dabadebidan dasmul diagnozs.

leqsi moymisa da siyvarulisa gacudda, rac-ra veTrie, rac vkvlie Seni gza-kvali: ver Segipyari, ver mogkal, ver Tavi Semogakali. xan _ Wiuxebis Wirxlebi, -33-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

xan _ xalni velis xaoTa _ Senad nawolad meniSna, vnaxe _ afTari xaoda. egeb, daagde saCveno, sxva mze irCie, sxva wyali? egeb, jilagiT amowydi _ kacis jilagze gamwyrali? egeba, kidec daglande sadme, Camomwvar gorebTan? _ damcecxla kocnis saxmilma _ maxvils ra momagonebda! aRar damcalda, nanatri eldis elvebiT gaSoltils, _ cali ybiT SemomiRrine, calad gamkar da gamSordi. arc saiqiod gamwire, arc Semifare sworferi, damigde, rogorc dilegi _ usiyvarulo sofeli... egeba fiqrob, movrjulde -34-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

umadur kvalze naTrevi, vercxlis bomonebs davakla Cemi ubelo natvrebi, gavTbe sarkmlidan samadlod Semogdebuli mzis sxiviT, trfiali aRar momSivdes auRebeli sisxliviT, radme viRiro uSeno dReni _ ugvanod kuStebi, isev ar gamogekido, rogorc ki gamovSuSdebi?!

siyvarulis vitamini es iyo maSin, Tavi rom ukve sakmaoze cudad vigrZeni, es maSin iyo, siyvarulis vitamini rom daviniSne.

-35-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

raRa Tqma unda, yviTeli da tkbili burTula lamis arafer SuaSi gaxldaT da mkurnaloba ZiriTadad an ufro metad TviTSTagonebas efuZneboda. ase Tu ise, ra xania, gavwuwne garsi da naRveliviT mware gulic, ra xania, Cavaknatune. da axla, pirSi SerCenili mwklarte gemoTi, gakvirvebuli vfiqrob: rad menatrebi?!

-36-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

 marto-marto-marto-marto _ martoobis sevdis zari. martoobis wvimiT maltobs mzakvrobani bedisani. sartyelSi rom mCated ari _ nebad damyva gamCenisa _ martoobis satevari _ saomrad da samSvenisad. eg maxvili kargs ver izams _ Jangi Wams da... vai patrons! _ meti-meti _ waqcevisas zed Suaze gaifatros. da mec _ kaci erTi Reri _ daval, veli verag sarmas, da rom vmReri _ gana vmReri laRad kiseranaReri _ -37-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

amiSala saRerReli martoobis sevdis zarma...

 e, gulo, miTxari, ra ginda! sul ase _ skdebi da ver skdebi. cota xans rogorme agitanT me da am sicocxlis qveskneli. erTxelac marTla gavgiJdebi, sikvdils CagaWedeb ginebiT! Tu, fiqrob, morCilad vijdebi, nel-nela SegeWmevinebi?! ho, Torem, tkiviliT gamToSe, daxari damxmari neknebi... -38-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

ho, Torem, xom xedav, marto Sen _ kvdebi da kvdebi da ver kvdebi...

saaxalwlo ambavi kargad viyo. an: kargi viyo. oridan erTi survilis Cafiqreba SeiZleba mxolod da mxolod dabadebis axalwlis Rames dabadebamdel qveyanaSi. da yvelaferi iseve xdeba dabadebamdel qveyanaSi dabadebis axalwlis Rames, rogorc yvelgan xdeba xolme -39-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

axalwlis Rames: zogi qilikobs Cafiqrebis Cveulebaze. zogi jiutad Caifiqrebs orive survils _ iqneb icis, rom ver moaswrebs, amoirCios. zogi _ romelmac ar icis, rom ver moaswrebs, amoirCios _ ver aswrebs, rom amoirCios. zogi ki zustad ise izams, rogorc wesia _ erTaderT survils Caifiqrebs oradoridan:

-40-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

kargi viyo an kargad viyo. da amis merec yvelaferi iseve xdeba, rogorc, saerTod, xdeba xolme axalwlis mere; da am survilis momavalic iseTivea, rogoric yvela axalwlis Rames Cafiqrebuli yvela survilis: dabadebulobis weliwadSi is an axdeba an ara.

-41-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

 nu, motrapezev! eg baxusi  CarCi veragi  nu mogisyidis mTvareuli Ramis yanwebiT! rad mogiReRavs dardimandis jaWvis perangi  wagZlevs suli da unugeSod ganiZarcvebi! ras gvemarTlebi, rom ugzoa Seni gza-kvali; rom Seni tomi siyvarulis seniT amowyda; rom mogjarvia uTvalavi Tvali-mzakvari da gezareba satevaris samtrod amowvda; rom diadia oqro pontis Tu trapizonis -42-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

da rom siwrfeliT SeSlil kocnas meti fasi aqvs... nu, motrapezev!  yurs gigdeben motrapezeni da ifiqreben: abezari matrabazia! gadevnebia, dae, eul nabijs nuravin! dae, damskdara maranSive urvis Wurebi! nu aenTebi  gaTangvamde namijnurali! nu iRvenTebi  gaTanguli umijnurobiT! vici, uCqamod idolabo  ufro gacvdebi;

-43-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

mefistofelis kerZi wami, vici, mogSivda... nu, motrapezev, Ria Tvalebs nu moawydebi!  ar gadmovarde uSoresi sulis koSkidan! vin Seiwynaros martosulis bedi-mzaravi  ufskrulis pirad gagiJeba Smagi WenebiT!.. nu, motrapezev!  dagijerebs mainc aravin!

nu-meTqi, Torem, sadac aris  dagijereben!

-44-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

diofizituri tirada (batis frTisa da daxlis TanxlebiT) Takara mziT da RrianceliT Tavi mevseba. briyvi vyofilvar _ es-es aris Sematyobines. vdgavar aq, sadac daxlebia da vileqsebi me _ poeti da, SeTavsebiT, mekartofile. vici, Tqven mainc ar ifiqrebT, gasuleldao, ar gadagcdebaT yelSi Saqris mamaloebi, _ uwyiT: bazari bazaria da sul erTia, stambulis aris, Citebis Tu -45-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

amaoebis. ase rom ara, vaxsenebdi fransua-francuzs, ar movyvebodi uTavbolo ficils da CiCins, mxolod davZendi: marTalia, Zalian arc msurs, arc momdevs-meTqi yaCaRobis saSuri niWi. xolo bazari? _ Tu miudeq am saqmes WkuiT da Sno-lazaTiT, SeiZleba arc izaralo! (mere ra, Tuki cota-cotas saswori tyuis, roca marTali qveyanaze kaci ar ari?!) magram bedisgan Znelad vinmes naxav dandobils da Tu gawyreba iRbali da -46-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

mec ar damindobs, Tavs mivanebeb uimedod iaf kartofils, _ ufro sarfians gamovitan kitrs da pamidors. an romantikul-egzotikur banan-ananass woniT viyidi da gavyidi TiTod, or-orad da Tuki muqTad ar gavatan lamaz mananas, ki gavakeTeb erTi kai wignis honorars... magram “Cekisti” Camoivlis brZnuli ieriT, kidev aTasi Cin-maCini da epoleti... sabralo isev SemomrCeba jibe mSieri da sevdianad Semaxsenebs, rom var poeti. Tavgadakluli damimowmebs yvela Tvisebac: -47-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

SemomCvevia ajagruli urvis oboba da aqac, Tumca RrianceliT Tavi ivseba, yelSi gamCria upatrono uTvistomoba. an roca vumzer klienturas, afofril-mkivans, maTanasworebs vinc jalaTTan anda debilTan, ggoniaT, guli ara mtkiva? piriqiT _ mtkiva, da ufro metic _ guli mtkiva dabadebidan. hoda, sanamde aitanos yofis taqtebi am ucnaurma, saocarma jado-Tilismam?! _ vici, gaskdeba da ar vici, ras Sevaskdebi _ sawer magidas Tu tomaras -48-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

kartofilisas. srulyofilebas Tu aklia, mxolod is _ basri samarTebliT rom mocaxcaxe venas mozomav... eg raa, daxlis rom meSova magivrad kasri _ ganaRdebuli meqneboda geniosoba... vici, mijerebT, magram eWvic morbis ZunZuliT, gabezrebuli Cemi bodvis uTavbolobiT. makvirvebT, rogor ar ikmareT ase undili saxeebi da uRimRamo metaforebi! aha, inebeT, sanam getyviT Rames mSvidobis, kidev sabuTi utyuari da TvalsaCino: Tumca waagavs daxli ese -49-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

noes kidobans, meti ar aris Cemi mteri _ gadamarCinos... magram gavCumde, Torem fiqrobT, fuWad viRlebi Teatraluri ori niRbis feTqva-fofiniT. erTi iwameT: marTla me var, risi niRbebi! me _ poeti da, SeTavsebiT, mekartofile.

rac gavSale ra gavSale da, isev is, Cemi siamaye _ Zveli droSa Cemi. iqneb gegonaT, aqamde ver amovitandi? ai, Tu ver amovitane! -50-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

didi ambavi, Tu zed ise Sezelila sxvadasxva feri, rom ver gaarCev, ra ferebia, anda Tavisi romelia, sisxlis _ romeli, romeli kidev _ gadmoxvetili Saragzebisa, gadmoxoxebuli bilikebisa, gadmocuruli mdinareebisa da gadmolafuli Waobebisa; romeli _ mzis nafexuria, romeli _ mTvarisa, romeli _ wvimisa da romeli _ qarisa. didi ambavi, Tu ise gacrecila, gafxekila da dafxavebula, rom, rac unda afrialebdes, TavisTvis gadi-gamodis masSi. -51-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

da ra Tqma unda, rom miT umetes, veRarasodes waikiTxav, zed ra ewera.

weliwadi, rogorc erTi dRe (dRiurebi _ 2 . . .)

3.1 gana ar vici? _ amodis kidec. mec eg ar mikvirs? _ sul Casvlaze rad mewereba? 7.2 vecade, rogor ar vecade. esa var, rac gamomivida. 3.3 ra vqna, Tu zogjer marTla miTrevs Cemi TavTxeli; Tu -52-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

Tqvens moyinul zedapirze Zalayinis amao raCquns es mirCevnia. 7.3 Seni Tvalebi? xerxemalSi gadamamtvrevda. gamomSaSravda Seni tani, rogorc udabno. es _ uSenoba _ ara mklavdes, ra iqneboda! 9.3 gaxsovs tyveoba? tkbili tyveoba... amurebis badragi rom dagvatarebda. 11.3. ver vipove Cemi sabrZanebeli. ver vipove Cemi sagandegilo. 17.3 netavi, marTla vis ras erCi? netavi, ratom _ Sen rom ici, -53-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

iseTi unda yofiliyo aqauroba?

19.3 xandaxan yvelaferi Cemi axireba mgonia da Tqvenken gamoveCqarebi _ udReuri RimiliT.

19.3 hoi, Zalao, xejiutis amomzidavo udabnoTa berwi miwidan... hoi da hoi, Tavneba xeo, mzis cxel ubeSi imisaTvis Tavamorgulo, rom JamiT Jamad momTabare aqlemebma gaisvelon myrali kbilebi, da sxvebze zrdilma beduinma nakvebi gvami Sen totebqveS Seimsubuqos...

-54-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

20.3 ra saWiroa sxva danarCeni. gana cotaa umweoba warmavalisa?

2.4 ras ver gicnobdi _ meramdenea eg Savi da marTkuTxa Tvali, me rom Cagyureb...

10.4 TiTqmis ara var. vsunTqav xamuSad da mkrTalad mikvirs, ufro da ufro namdvilad rom tlaSuneben ubedurebis frinvelis frTebi. veraferi gamovapare.

-55-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

30.4 arc eg gamodis gamosavali. aba, meored rom dagWirdes, raRas moiklav?! 30.4 ver viswavle Tqveni cxovreba. Cemi kidev _ vera da vera. 6.5 iqneba, marTla sakmarisia, rac ukve moxda? aba, gaxede, gaxede erTi sofel-qveyanas! 12.5 ho, ra Tqma unda, ra da risi goliaTebi _ wisqvilebia, TavisTvis fqvaven... magram _ o-ho-ho! _ ra myralia maTi nafqvavi!

-56-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

12.5 ...msgavs TavSeyrebze usaTuod mimelis xolme Cemi erTguli audenti _ Cemi erTguli martooba _ Zveli, veeba, srulyofili. rom momegebos, mSobliurad gadmomexvios da, ra Tqma unda, yasidi malviT, sadgisic Camces iq, sadac jer ars. Tan CamCurCulos: eg ra aris _ maSin genaxa, ar miWerdneno TokebiT caSi! 12.5 ratom aris? _ weras rom iwyeb, sul is swavluli gaxsendeba, aspitisgan unugeSod dageslili, aryofnis sunTqvis sinqronulad mTrTolavi xeliT misxal-misxal rom iniSnavda _ rogor kvdeboda.

-57-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

16.5 vin icis: ase uSno iyo iqaurobac. da aq amitom, sul amitom gamoviqeci. 16.5 uJmuri dRea. afsus, ra dros gagxseni, yulfo! 30.5 ras erCi-meTqi obol qveyanas? ar giTxres, rasa mgvanebia maSinac ki, RmerTi rom hyavda? 3.6 sul maviwydeba paroli, verafriT davizepire: “me da Tqven erTi sisxlisani varT”. “me da Tqven...”

-58-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

3.6 Tqven mainc sada xarT _ sxva anomaliebo? 4.6 asea, roca sikvdilisa cotaTi mainc ufro metad geSinia, vidre _ sicocxlis. 11.6 rom araferi Cans, sul araferi? mec gana vCanvar? _ mxolod vigrZnobi. 18.6 gamogiWire: isev fiqrob Tavis mokvlaze. Tan ise JiniT, SurisZiebis maZiebeli bavSvi rogorc gaifiqrebda _ karaqian purs arasodes aRar SevWamo!

-59-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

25.6 ar mogwons? magas, ra, moswonxar? WinWylo bavSvo, xom xedav, rom Senze didia? gaeca, wadi! 5.7 araviTari kargi da cudi _ me, Sen da is varT am qveyanaze. 13.7 Cveni siyvaruli zRapars hgavda _ umravlesobas _ aTaserTis ki ara da _ erTi Ramisas. 13.7 ratom kvdebio gzajvaredinze. iqiT bilikic ki ar midis, me rom mivdivar.

-60-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

19.7 ris sasaxle da fiandazebi... sadme jobia am oridan guli gagiskdes _ qoxmaxSi an srasasaxleSi? 20.7 netavi, Seni brali iyos es Tvlema, ivliso! 29.7 me da Tqven... oo, daviRale _ Soria, Sori!.. 13.8 menatrebi, gana SenTan yofna minda. 14.8 rad miTxari _ modi, makoce, mojadoebuli princesa varo _ Cveulebrivo bayayo?

-61-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

26.8 sadac mivedi, gana iq yofna mindoda da mitom mivedi _ sadac viyavi, a iqidan gamoviqeci. gana Sen msurdi, Sen geZebdi mTeli cxovreba _ umijnurobas ver gavuZeli. sadac me minda, is ar arsebobs. vinc me minda, is iq aris, sadac me minda. 27.8 Cumad var, Cumad. qveynis qarebi Tu wivian natyviarebSi. 29.8 ara, ar gviyvars erTmaneTi. ubralod, vTbebiT. 31.8 egeTi didi siyvaruli... aba, rogor gamovidoda?! -62-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

5.9 ra siZunwea _ sikvdilisTvis aqaurobac genaneba. 16.9 Zalian Znelia, aq iyo me. saamayoc araferia. 26.9 uxerxulia _ rogor iyo marto marTali. 27.9 ra xdeba Cemken?? Tma mezrdeba da kidev _ frCxili. 27.9 gana momwons, rom mgonia, rom ara xar. sul ar momwons, rom mgonia, rom ara -63-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

xar. kidev ufro is ar momwons, rom ara xar. 22.10 ...bolos da bolos, Tqven ver dagagdeT, ver gagimeteT _ momewyviteT xvlikis kudiviT. Torem rogorme mividodi marto iqamde. aqedan mainc gavaRwevdi, rogorme, marto. 25.10 sasaciloa Tavic da boloc. Sua _ yvelaze sasaciloa. 7.11 aRar mouyveT zRaprebi bavSvebs _ ras giSaveben?! 7.11 fuWad Seawyda Seni laSqari fantastikuri siyvarulis Wian godolebs... msxverpli? -64-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

_ ar aris. mxolod _ savsea saxiCrebiT lazareTebi. 27.11 mere ras izam, sikvdilis SiSis Jangbadic Tu gamogelia? 30.11 Cven gaviyareT. me da Sen gavxdiT. 30.11 imdens vfiqrobdi, veRar vicxovre. 30.11 imdens vfiqrobdi, veRar vicxovre. verc movifiqre. 7.12 guli ise mtkioda, droc ki ar gadioda. -65-


ზაზა ბიბილაშვილი

დაღლილი ტურისტი

29.12 vin ar gibiZgebs gagiJebisken. vin gapatiebs. 30.12 SevxvdiT. nu SemebrZolebi. uTanasworo iqneba. Sens maxvils is sulerTia erqmeva, Cems SiSvel xelebs _ is siyvaruli. 31.12 gnaxe da wyalSi Cameyara amdeni xnis unaxaoba.

-66-


გამომცემელი: ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლი მისამართი: ქ. გორი, სტალინის გამზ. 31.

დაღლილი ტურისტი  

ავტორი: ზაზა ბიბილაშვილი

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you