Page 1

AVALIACIÓNS DE  DIAGNÓSTICO

Eloísa Teijeira. Asesora de educación en valores. CFR de Vigo. Marzo 09  


AVALIACIÓNS DE DIAGNÓSTICO 

a da LOE co obxectivo de:

calidade e mais a equidade do sistema.

políticas educativas.

a transparencia do sistema.

bre o cumprimento dos obxectivos establecidos polas administración


TIPOS DE AVALIACIÓNS  DIAGNÓSTICAS Avaliación xeral de  diagnóstico (AXD)

Avaliación de  diagnóstico (AD)

ESTATAL

AUTONÓMICA

Sobre 4 competencias básicas:  lingüística, matemática, de  coñecemento e interacción co medio  físico e social e cidadá

       Sobre  2 competencias básicas:            lingüística e matemática.  

Só nalgúns centros (por muestreo)

En todos os centros (censal).

É externa e ten carácter informativo

       É interna e ten carácter formativo

      En Galicia xa se fixo unha pilotaxe.

En Galicia vaise iniciar  este curso.


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 Obxectivo: contribuir a determinar o nivel de desenvolvemento das 

competencias básicas do alumnado para promover accións de mellora do  sistema educativo.

Formativa e orientadora para os centros. Os centros  terán en conta esta información para, mediante unha reflexión  interna dos órganos colexiados:

      ­Organizar medidas necesarias para mellorar a atención  educativa do alumnado.        ­Analizar, valorar e reorientar, se procede, as actuacións  encamiñadas ao desenvolvemento do currículo da etapa.

Informativa para as familias e a comunidade  educativa. Sin efectos académicos para o alumnado.  


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 ALUMNADO 4º PRIMARIA (Excepcionalmente este ano, o levarse a cabo o 21 de 

octubre, será para o alumnado que nese momento esté escolarizado en  5º EP). 2º ESO (Excepcionalmente este ano, o levarse a cabo o 21 de octubre, 

será para o alumnado que nese momento esté escolarizado en 3º ESO)   Alumnado con ACI, con discapacidade física ou sensorial, ou   

que leve menos de un ano en Galicia:             ­Farán a proba se poden escribir.             ­De acordo cos plantexamentos teóricos das probas                    diagnósticas, que sairán publicados próximamente no                 BOE: non se correxiran as probas deste alumnado.  


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 PROBAS  Avaliaranse Competencias lingüística e matemática. Excepcionalmente este ano: 21 de octubre (posteriormente a finais de 

curso).

Constarán de:   

        ­ Proba de competencia lingüística: Cuadernillo (haberá dúas                                                                     opcións: A e B).             ­ Proba de competencia matemática: Cuadernillo (haberá dúas                                                                      opcións: A e B).           ­ Cuestionarios de contexto: alumnado, profesorado, centro (e                                                         familias).  


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 XESTIÓN Elaboración das probas: Consellería  Coordinación do proceso no centro: comisión de coordinación da AD (director/a, xefe/a  de estudos, orientador/a, titor/a de cada unos dos niveis) Proceso de aplicación  e corrección mediante unha plataforma informática (acceso  confidencial con perfís de usuarios) :      ­Descargar os exemplares.     ­ Trala aplicación, introducir os resultados. Informe de centro: os centros o obtendrán da plataforma:      ­Media global da comunidade en cada unha das competencias avaliadas       ­Puntuación obtida en relación cos demais centros das súas características segundo o seu índice de          desenvolvemento socioeconómico e cultural. Informe da CA: a Consellería. Responsables da información ás familias: os centros. Corrección de contraste: A realizará a Consellería, cunha mostra significativa de centros.

Avaliación de diagnóstico. Elisa Eloísa Teijeira Bautista  

Eloísa Teijeira Bautista Asesora de educación en valores. CFR de Vigo