Page 1

A

C S

O M T

P

E

E C

N

B I

Á A S

S I

C A S


1. Que entendemos por competencias básicas. 2. Finalidades 3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas 4. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e os elementos do currículo 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. 6. Desenvolvemento das competencias básicas. Exemplificacións


1. QuĂŠ entendemos por competencias bĂĄsicas (1)


1. Que entendemos por competencias básicas (2) Adquirir o coñecemento para que poida resultar útil, é dicir, orientado á aplicación dos saberes adquiridos, ao “saber facer”.

Integrar os coñecementos poñéndoos en relación cos distintos tipos de contidos.

Falar de competencias básicas é falar de...

Aplicar os saberes en diferentes situacións e contextos.

Aprendizaxes que se consideran imprescindibles.


2. Finalidades


3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas (1)

Na aula

Contidos das áreas e materias do currículo Metodoloxía

Na forma de relación Titoría

No centro

Normas de funcionamento Actividades complementarias e extraescolares Recursos educativos


3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas (2)

Na aula

Contidos das áreas e materias do currículo Metodoloxía

Desde cada área contribúese ao desenvolvemento de diferentes competencias. Cada competencia acádase a través do traballo en varias áreas Non se da unha relación directa ou excluínte entre áreas e competencias básicas. Algunhas competencias teñen un carácter máis transversal.


3. Por qué medios se poden desenvolver as competencias básicas (3)

Na aula

Contidos das áreas e materias do currículo Metodoloxía

 Non é indiferente: favorece ou dificulta a adquisición de

competencias Énfase no saber facer Selección e variedade das actividades de aprendizaxe Integración de coñecementos, destrezas e actitudes

 Importancia en todas as competencias. Grande incidencia en aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal, habilidades sociais...


3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas. (4)

Titoría / Orientación

Normas de funcionamento

No centro

Actividades complementarias e extraescolares

Recursos educativos Biblioteca Aula de informática Instalacións dispoñibles

Utilización das aprendizaxes Integración de coñecementos Relación con outras persoas


4. Competencias básicas e currículo. (1)

Obxectivos de etapa

Estado 

Forman

ensinanzas

Obxectivos de área/materia

parte

das

mínimas

da

educación

obrigatoria,

xunto

obxectivos,

con

contidos e os criterios de avaliación.

Contidos

Comunidade Autónoma

Centro

 Forman parte tamén do currículo establecido pola

Criterios de avaliación

Comunidade Autónoma

Profesorado


4. Competencias básicas e currículo. (2)

Obxectivos de etapa

Competencias básicas

Obxectivos de área/materia

Competencias básicas (aportación da área/materia)

Contidos

Criterios de avaliación

 A incorporación das competencias básicas supón un enriquecemento do modelo actual de currículo. Os actuais elementos do currículo mantéñense co mesmo sentido que ata agora. As competencias básicas facilitan a toma de decisións sobre: - A selección de obxectivos, contidos e criterios de avaliación. -A importancia relativa de cada un deles. - A orientación metodolóxica. - A avaliación.


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (1)


O desenvolvemento da competencia lingüística é clave para aprender a convivir, pois nela susténtase a resolución pacífica de conflitos. Cando sabemos comunicar somos quen de establecer lazos con outras persoas e mesmo podemos achegarnos á cultura propia e a novas culturas que adquiren así consideración e afecto na medida en que as coñecemos. Comunicarnos en linguas estranxeiras vainos esixir asemade posuír capacidades como a mediación e a comprensión intercultural Con esta competencia contribúese á creación dunha imaxe persoal positiva e foméntanse as relacións construtivas cos demais e co contorno. Mais, ¿a que se refire en concreto? Refírese á utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións.  


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

.

Lingua Galega e Literatura Lingua Castelá e Literatura Lingua Estranxeira Todas as áreas.

Lingua Galega Literatura Lingua Castelá Literatura Lingua Estranxeira Todas as áreas. .


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (2)


O desenvolvemento da competencia matemática vainos facilitar a produción e a interpretación de informacións cuantitativas e espaciais da realidade que nos rodea; de tal xeito que nos capacita para a resolución de problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Mais, ¿a que se refire en concreto? Refírese á habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar as informacións do contorno, para ter un coñecemento máis completo da realidade e para proporcionarnos estratexias de resolución de problemas aplicables a calquera circunstancia.


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

.

Matemáticas. Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural .

Matemáticas. Ciencias da Natureza. Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Tecnoloxía. Informática. Educación física

.


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (3)


A competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico vai ser o eixo que nos facilitará a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e as actividades de mellora e preservación da propia vida e da do resto das especies. En concreto refírese... A habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola acción humana


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

Ciencias da Natureza. Ciencias sociais, Xeografía e Historia. Tecnoloxía. Educación Física.

.

Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural. Educación Física. .


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (4)


O desenvolvemento desta competencia vainos posibilitar a comunicación e a transmisión de información en distintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como un elemento esencial. Mais, ¿A que se refire en concreto? Esta competencia fai referencia ás habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. Inclúe aspectos diferentes que van desde o acceso e selección da información ata o seu uso e transmisión en distintos soportes.


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

Todas as áreas.

.

Informática. Tecnoloxía. Todas as áreas. .


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (5)

5 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADร


A adquisición desta competencia capacítanos para poñernos no lugar das outras persoas, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros seres humanos. Mais, ¿A que se refire en concreto? Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática. Incorpora formas de comportamento individual que capacitan as persoas para convivir nunha sociedade cada vez máis plural, relacionarse cas demais persoas, cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos.


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

Educación para a Cidadanía. Educación Ético-Cívica. Todas as áreas.

.

.

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos. Todas as áreas


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (6)

6 COMPETENCIA E

ARTรSTICA

CULTURAL


Desenvolver esta competencia vainos capacitar para apreciar e comprender distintas formas de manifestacións artísticas e culturais. Mais, ¿a que se refire en concreto? Refírese á valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas, o que nos permitirá utilizalas como fonte de goce e enriquecemento persoal e axudaranos a consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos.


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

.

Educación Artística. Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural. Lingua Castelá e Literatura. Lingua Galega e Literatura.

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Educación Plástica e Visual. Música. Lingua Castelá e Literatura. Lingua Galega e Literatura. Cultura Clásica. Educación física

.


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (7)

7 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER


Esta competencia vainos capacitar para prolongar as aprendizaxes ao longo de toda a vida, e así poderemos desenvolvernos mellor ante as incertezas, porque seremos quen de buscar respostas lóxicas e diversas. Mais, ¿a que se refire en concreto? Aprender a aprender supón iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de maneira autónoma. Supón tamén poder desenvolverse ante as incertezas tratando de buscar respostas que satisfagan a lóxica do coñecemento racional. Implica admitir diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas desde diversos enfoques metodolóxicos.


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

Todas as áreas

Todas as áreas . .


5. Que relaciรณns se poden establecer entre as competencias bรกsicas e as รกreas e materias. (8)


Cando falamos de autonomía e iniciativa persoal referímonos... á posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.


ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA

Todas as áreas

Todas as áreas . .


6. Desenvolvemento das competencias básicas. Exemplificacións (1)  O funcionamento do centro e as súas aulas.  A participación do alumnado na acción educativa.  As normas de réxime interno adoptadas.  As metodoloxías aplicadas.  Os recursos didácticos empregados. A biblioteca do centro – o seu uso e organización-. …

Poden influír máis ou menos En competencias asociadas a

 Comunicación.  Análise do contorno físico.  Creación.  Convivencia e cidadanía.  Alfabetización dixital.


6. Desenvolvemento das competencias bรกsicas. Exemplificaciรณns (2) A acciรณn titorial permanente Pode ser determinante En competencias asociadas a

Regulaciรณn das aprendizaxes Desevolvemento emocional Habilidades sociais

A planificaciรณn de actividades complementarias e extraescolares Pode reforzar

Todas as competencias


Competencias básicas. Dirección Xeral  

Presentación CB Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you