Page 1

tallers didàctics

talleres didácticos TERCERA EDAT TERCERA EDAD


014

024

La meua obra d’art 22 o 23 de febrer

Els il·lustrats valencians

Tallerista: Javier Martínez Valls

16 o 17 de maig

Amb esta activitat es pretén desenrotllar la capacitat de comprensió de l’art contemporani per part de les persones participants. El taller, a més, te com a objectiu que cada assistent realitze un treball artístic: amb l’ajuda del bagatge aconseguit en la sessió i utilitzant la imaginació.

Talleristes: Darqueo

TRIMESTRE

Mi obra de arte

TRIMESTRE

Encara que foren els valencians més insignes del segle XVIII, per a moltes persones no són més que un grapat de noms de carrers cèntrics: és l’hora de Mayans, Jorge Juan, Pérez Bayer, Cavanilles o Gabriel Ciscar, i de les seues aportacions a la història, la navegació, l’astronomia, la geografia, la botànica, les matemàtiques…

22 o 23 de febrero Tallerista: Javier Martínez Valls Con esta actividad se pretende desarrollar la capacidad de comprensión del arte contemporáneo por parte de las personas participantes. El taller, además, tiene como objetivo que cada asistente realice un trabajo artístico: con ayuda del bagaje conseguido en la sesión y utilizando la imaginación.

Los ilustrados valencianos 16 o 17 de mayo Talleristas: Darqueo Aunque fueron los valencianos más insignes del siglo XVIII, para muchas personas no son más que un puñado de nombres de calles céntricas: es la hora de Mayans, Jorge Juan, Pérez Bayer, Cavanilles o Gabriel Ciscar, y de sus aportaciones a la historia, la navegación, la astronomía, la geografía, la botánica, las matemáticas…


034

044

Taller del llibre

L’Hospital General de València.

TRIMESTRE

3, 4 o 5 de juliol Tallerista: Cuca Balaguer Esta activitat està impregnada de la passió per les artesanies que confluïxen en la fabricació dels llibres: l’elaboració manual del paper, el tintat de làmines, l’enquadernació i el gravat conformen un univers fet de detalls i de delicadesa, i els participants aprecien que els llibres poden ser importants no solament pels seus continguts.

Taller del libro 3, 4 o 5 de julio Tallerista: Cuca Balaguer Esta actividad está impregnada de la pasión por las artesanías que confluyen en la fabricación de los libros: la elaboración manual del papel, el tintado de láminas, la encuadernación y el grabado conforman un universo hecho de detalles y delicadeza, y los participantes aprecian que los libros pueden ser importantes no solamente por sus contenidos.

TRIMESTRE

Les pràctiques higiènicosanitàries del XVII al XIX 7 o 8 de novembre Talleristes: Darqueo L’edifici del MuVIM es va construir sobre terrenys de l’antic Hospital General, i bona part de la ciutadania valenciana encara guarda record d’aquelles instal·lacions enderrocades en els anys seixanta del segle passat. El taller dóna la possibilitat d’endinsar-se en la medicina vigent a la València barroca, il·lustrada i decimonònica.

El Hospital General de Valencia.

Las prácticas higiénicosanitarias del XVII al XIX 7 u 8 de noviembre Talleristas: Darqueo El edificio del MuVIM se construyó sobre terrenos del antiguo Hospital General, y buena parte de la ciudadanía valenciana todavía conserva el recuerdo de aquellas instalaciones derribadas en los años sesenta del siglo pasado. El taller da la posibilidad de adentrarse en la medicina vigente en la Valencia barroca, ilustrada y decimonónica.


NORMES / NORMAS4

Per a públic de la tercera edat.

Para público de la tercera edad.

Grups limitats de 25 persones. Amb reserva prèvia. Els tallers es realitzaran els dimarts, dimecres o dijous (a elegir un dia), de 16:30 a 18:00h. Activitats gratuïtes.

Grupos limitados de 25 personas. Con reserva previa. Los talleres se realizarán los martes, miércoles o jueves (a elegir un día), de 16.30 a 18.00h. Actividades gratuitas.

Informació i reserves:

Información y reservas:

T. 963 883 749 (Esmeralda Hernando) Correu electrònic: didactica.muvim@dival.es

T. 963 883 749 (Esmeralda Hernando) Correo electrónico: didactica.muvim@dival.es

Dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00h. Període de sol·licitud i de reserva de plaça: 20 dies abans de l’inici del taller.

Lunes a viernes, de 9.30 a 14.00h. Periodo de solicitud y reserva de plaza: 20 días antes del comienzo del taller.

MuVIM Quevedo, 10 o Guillem de Castro, 8 46001 València Informació de tallers didàctics 96 388 37 49 / didactica.muvim@dival.es Autobusos EMT Línies 5, 60 i 62 (per Guillem de Castro, 8) Línies 9, 11, 27, 61, 71 (per Quevedo, 10) Metro Línia 3 (estació Xàtiva) Línies 1 i 2 (estació Plaça d’Espanya) Renfe–Adif Estació del Nord

Tallers per a públic de la tercera edat al muvim en 2012  
Tallers per a públic de la tercera edat al muvim en 2012  

Programació de tallers per a la gent gran al muvim en 2012

Advertisement