Page 1

ADALET BAKANLIĞI E-ĠMZA TEMĠN VE KULLANIM SÜRECĠ ULVİ KARAŞAHİN TETKİK HAKİMİ


ADALET BAKANLIĞINDA E-ĠMZA  UYAP, elektronik imza kullanımına uygun olarak hazırlanmıĢtır.

Editör’de, DYS’de ve uygulamaların tamamında elektronik imza kullanılabilmektedir. UYAP’ta onay butonları elektronik imza ile bağlantılıdır. Ġlk e-imza temin sözleĢmesi: 2007 yılı Sonraki yıllarda ihtiyaca bağlı olarak her yıl yeni sözleĢme yapılmıĢtır. Bakanlığımız merkez birimleri ve yargı teĢkilatında 45.000’i aĢkın hakim, savcı ve diğer personellerimiz e-imza kullanmaktadır. E-imza kullanımına geçiĢte önemli adımlar:

 UYAP    

 01.02.2008 tarihli DYS Genelgesi: 01 Temmuz 2008 (milat)

 ġubat 2011: UYAP’ta teknik olarak e-imzasız iĢlem yapılması

engellendi.  UYAP’ta

günlük imzalanmaktadır.

ortalama

1

milyon

evrak

e-imza

ile


ADALET BAKANLIĞINDA E-ĠMZA DURUMU Üretilen NES sayısı

Üretildiği yıl

Kullanım süresi

3.639

2007

3 yıl

27.990

2008

3 yıl

2011

7.417

2009

3 yıl

2012

3.948

2010

3 yıl

2013

3.920

2010

5 yıl

2015

27.372 (14.11.2011’e kadar) TOPLAM: 74.286

Kullanım süresinin dolacağı yıl 2010

2016 2011

5 yıl


E-ĠMZA (NES ve KART OKUYUCU) SATIN ALMA USULÜ  Tek kaynak doğrudan temin: BaĢbakanlığın 2004/21 sayılı

Genelgesi uyarınca 4734 s. KĠK’nun 22/b md. gereğince TÜBĠTAK-BĠLGEM’den alım yapılması.  Alımların yıllık olarak yapılması: (5018 s. K. md. 20, 26) Ertesi yıla geçen yüklenme ile alım yapılması: (5018 s. K. md. 27) 5018 s.Kanun md. 27/1-f: “Elektronik bilgi eriĢim hizmetleri” Gelecek yıllara yaygın yüklenme ile alım yapılması: (5018 s. K. md. 28, 4734 s. K. md. 62) Bir önceki yıldan alım yapılabilmesi: (4734 s. KĠK md. 62/1b, 5018 s. K. md. 27) Sürekliliği bulunan mal ve hizmetlerin kesintiye uğratılmadan temini: (Kamu Ġhale Genel Tebliği)  4734 s.K. 21/b: “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar”  4734 s. K. 62/-ı bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak;  21-f  22-d


E-ĠMZA (NES ve KART OKUYUCU) SATIN ALMA SÜRECĠ  TÜBĠTAK-BĠLGEM’den teklif

 YaklaĢık maliyet hesap cetveli  Tek kaynaktan temin formu  Ön izin  SözleĢme taslağı  Onay belgesi  Ön mali kontrol (vize)  SözleĢme  KĠK’e bildirim  Damga vergisi muaf Süreli iĢlerde sözleĢme yapılması zorunludur. (KĠK Genel Tebliği) E-Ġmza temin sözleĢmesinin süresi mali yılla sınırlı olmalıdır. (5018 s. K. Md. 20, 26, 27, 28)


E-ĠMZA EDĠNME SÜRECĠ (SÖZLEġMENĠN UYGULANMASI)  Kurum yetkilisince kurum çalıĢanlarının taleplerinin alınması  Kurum yetkilisince e-imza talep listelerinin oluĢturulması ve bilgilerin kontrolü: TCKN, ad soyad, kurum sicil numarası, talep sahibinin çalıĢtığı birim, kurumsal mail adresi  Kurum yetkilisince listelerin KamuSM’ye ESYA’dan       

gönderilmesi, KamuSM tarafından listelerdeki bilgilerin kontrolü KamuSM tarafından talep sahibine baĢvuru formu eriĢim parolasının mail ile gönderilmesi BaĢvuru formunun doldurulması ve KamuSM’ye gönderilmesi KamuSM tarafından NES üretimi ve kurye ile kullanıcıya teslimi NES Ģifrelerinin kullanıcıya teslimi Kullanıcıya kart okuyucu teslimi Garanti, arıza, kırılma, çalınma, kayıp, Ģifre bloke, bilgi değiĢikliği, iptal


NES ve KART OKUYUCULARIN KULLANILAMAZ HALE GELMESĠ VE YENĠDEN TEMĠNĠ  NES’lerin

arızalanması, çalınması, kaybolması, parola blokesi vb. sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi  ġahsi kusur varsa

 ġahsi kusur yoksa:  Garanti kapsamında ise  Garanti kapsamında değilse  Kusur tespiti  NES’in sahibi tarafından iptal ettirilmesi

 Kart okuyucuların arızalanması, çalınması, kaybolması,

kırılması vb. sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi  ġahsi kusur varsa  ġahsi kusur yoksa

 Garanti kapsamında ise  Garanti kapsamında değilse  Kusur tespiti: TaĢınırı Mal Yönetmeliği ve Kamu Zararlarının

Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


KAYITÇILAR VE YERĠNDE NES ÜRETĠMĠ  Kayıtçı: BĠLGEM adına, Kurum personeline sertifika

üretmeye yetkilendirilmiĢ kiĢi. Kayıtçılar aynı zamanda NES ve kart okuyucu temin ve teslim iĢlemlerinin yapılması ve takibinden sorumludur.  Kayıtçının NES üretim yetkisi: NES’lerin arızalanması, çalınması, kaybolması, parola blokesi vb. sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi.  NES Temin Prosedürü: Kayıtçıların sorumlulukları ile NES ve kart okuyucu temin iĢlemlerinde izlemeleri gereken adımları göstermektedir.


KURUMDAN AYRILMA VEYA GÖREV YERĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ  NES sahibinin KURUM’dan ilişiğinin kesilmesi (emeklilik,

kurumdan ayrılma, v.s.):  NES kendisinde bırakılır.

 Kart Okuyucu Kayıtçı tarafından tutanakla teslim alınır. Taşınır

Mal Yönetmeliğine göre gerekli kayıtlar yapılır.  NES sahibinin vefat etmesi:  NES imha tutanağı ile Kayıtçı tarafından imha edilir.

 Kart Okuyucusu Kayıtçı tarafından tutanakla teslim alınır.

 NES sahibinin Kurum bünyesinde bulunan başka bir

birime tayini:  NES ve Kart Okuyucusu teslim alınmaz. Tayin olduğu yerde

kullanması için kendisinde bırakılır.


NES’LERDE YER ALMASI GEREKEN BĠLGĠLER ??????  NES’te bulunması zorunlu unsurlar 5070 s. Kanunu’nun 9.maddesinde

sayılmıĢtır. Buna göre NES’lerde;  c) Ġmza sahibinin teĢhis edilebileceği kimlik bilgilerinin,  h) Sertifika sahibi talep ederse meslekî veya diğer kiĢisel bilgilerinin,

Bulunması zorunludur.

Kurumsal NES’lerde aĢağıdakilerden hangileri olmalıdır? TCKN Ad soyad Unvan ya da meslek Kurum sicil numarası Görev yapılan birim vs.


KĠMLER ĠÇĠN NES ALINMALI ?????? Hakim ve savcılar Ġcra ve yazı iĢleri müdürleri, cezaevi müdürleri Ġcra memurları, zabıt katipleri MübaĢirler, hizmetliler Ġnfaz koruma memurları Mahkemelerde görev yapan sosyal çalıĢmacı, psikolog vb. Geçici olarak yetkilendirilenler (MübaĢirin zabıt katibi olarak yetkilendirilmesi) Doktorlar gibi baĢka kurum görevlisi olup nöbet veya geçici görevlendirme gibi nedenlerle yargı birimlerinde görev yapanlar Adliye veznelerinde görevli Maliye Memurları Adli Tıp’ta 2. görevli doktor, prof. v.b. DSM’de görev verilmiĢ yardımcı elemanlar (memur vasfı yokmuĢ, belediye çalıĢanıymıĢ) Cezaevlerinde 2. Görevli doktor, öğretmen. Çocuk mahkemesinde UYAP’a veri giren ve rapor hazırlayan sağlık memuru (Kendi hastanesinden eriĢim yapıp çalıĢıyormuĢ, ancak tek yaptığı iĢ çocuk mah.nin iĢleriymiĢ)


NES BAġVURU FORMUNUN DOLDURULMASINDA KAFAYA TAKILANLAR  Maddi sınır ????????????????  Sertifikanın yayınlanması ?????????????


NES’ĠN KULLANIMI  Elektronik imzalama

 UYAP Editör’de e-imza  Microsoft Office’de e-imza  Adobe Acrobat’da e-imza  Elektronik imza ile login olma (biliĢim sistemlerine giriĢ)

 UYAP uygulama portalına e-imza ile giriĢ  Avukat portalına e-imza ile giriĢ  VatandaĢ portalına e-imza ile giriĢ  Kurum portalına e-imza ile giriĢ


Dokümanı İmzala Butonuna tıkla Veya Araçlar menüsünden Dökümanı İmzala (Ctrl+Shift+U)

Akisp11.. Butonuna tıkla


E-imzanın sistemde bir kez şifre girişi yapıldıktan sonra bir saat içerisinde bir daha şifre sormayacaktır.


E-imza atıldığında evrakın alt kısmında bu simge belirmektedir.


ELEKTRONĠK ĠMZA ĠġLEMLERĠ ĠNTERNET SAYFASI

http://bidb-uyap.adalet.gov.tr/portal/eimzaweb/index.htm


NES TEMĠNĠNDE VE KULLANIMINDA YAġANAN SORUNLAR  KamuSM ile her yıl sözleĢme yapılması zorunluluğu  Gereksiz bürokrasi

 NES teslim sorunları  NES sahibinin adres değiĢtirmesi  NES sahibinin yerinde bulunamaması

 Kuryenin duyarsızlığı

 NES’in tesliminde gecikme sorunları  NES teslim sorunları nedeniyle gecikmeler  Arıza, kırılma, çalınma ve kaybolma v.s. sebeplerle NES’in kullanılamaz

hale gelmesi durumunda yeniden üretim,  NES talep eden kiĢilerin KamuSM’den gelen “BaĢvuru Formu” ile ilgili mailleri, spam mail zannederek veya önemsemeyerek silmeleri,  NES talep eden kiĢilerin e-postalarını kontrol etmeyerek “BaĢvuru Formunu” zamanında doldurmamaları,  NES BaĢvuru Formunun BaĢkanlığımıza veya KamuSM’ye gönderilmemesi veya geç gönderilmesi,


NES TEMĠNĠNDE VE KULLANIMINDA YAġANAN SORUNLAR  NES’in ve kart okuyucunun arıza, Ģifre blokesi, kırılma, çalınma

ve kaybolma v.s. sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi durumu  Kusur tespiti ile ilgili sorunlar  Değer tespiti ile ilgili sorunlar  Bedelin tahsili ile ilgili sorunlar

 NES eriĢim ve yönetim yazılımları ile kart okuyucu sürücü

yazılımlarında sık sık değiĢiklik yapılması  KamuSM’nin yaptığı değiĢikliklerin UYAP’la uyum sorunu  Yazılımların merkezden yüklenmesi sorunları

 Kullanıcıların değiĢikliklerden haberdar olmaması ve buna bağlı olarak

Ģifre blokesi gibi sorunların yaĢanması  E-imzalama süresi: 2.3 sn.

 NES doğrulama sorunları  Süresi dolan bir NES ile imzalanmıĢ evrakın e-imza doğrulaması

yapılamaması


BAZI ÖNERĠLER  KamuSM e-imza için harcadığı parayı doğrudan Genel Bütçeden almalı  Alımın yıllık olması şartları kaldırılmalı  Sürücü yazılımlarındaki değişiklikler belirli bir standarda kavuşturulmalı  NES temininde fiziki yazışma mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılmalı.  Kurumların sistemleri ile KamuSM’nin sistemi arasında entegrasyon

kurulmalı  NES sahiplerine üretim yetkisi verilmeli

elektronik imza sunum adalet bakanlığı sunumu  

e-imza adalet bakanlığı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you