Et museumsløft for fremtiden

Page 1

Et museumsløft for fremtiden

Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014–2025


MUST

Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil det kreve en betydelig fornyelse av bygningsmassen.

Befolkningsprognose for Rogaland 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000

’90

’95

’00

’05

’10

’15

’20

’25

’30 Kilde: RFK

2


INNHOLD

Innhold Museum Stavanger (MUST) har ansvaret for ni museumsanlegg med til sammen 18 bygninger. Flere av disse anleggene preges av slitasje og manglende funksjonalitet både i forhold til gjennomføring av museets oppgaver og universell tilgjengelighet. Behovet for fornyelse gjelder særlig Stavanger museum hvor MUST har sin administrasjon, Stavanger kunstmuseum, Norsk grafisk museum og Stavanger maritime museum. I utviklingen av museets bygningsanlegg er det også nødvendig å ta høyde for en befolkningsvekst som for Rogalands del er beregnet til 25 % i perioden 2013–2030. (Kilde: Rogaland fylkeskommune)

Samfunnsoppdrag

4

Visjon 5 Mål 6 Milepælsplan 7 Bygningsanleggene 8 - 1 1 Behov for et museumsløft

12-13

Suksesskriterier 14-15

Gjennom de konsolideringene som MUST har gjennomført som del av den statlige museumsreformen, har museet funnet gode løsninger for samdrift. Flytting av Norsk barnemuseum til Stavanger museum er et eksempel på dette. Resultatet er en rasjonalisering av driften, bedret økonomi og økte besøkstall. Denne strategien vil bli videreført i nye planer for videreutvikling og fornyelse av museets bygningsanlegg.

3


SAMFUNNSOPPDRAG

Museets samfunnsoppdrag er å sikre dagens publikum og kommende generasjoner tilgang til kunnskap og forståelse for naturhistorie, kulturhistorie og kunsthistorie gjennom å bevare samlingene på en museumsfaglig forsvarlig måte og legge til rette for forskningsbasert innsamling og formidling. produsere ny kunnskap innenfor museets fagfelt og legge til rette for forskningsog utstillingssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. produsere samfunnsaktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som gir publikum økt kunnskap og unike opplevelser. fornye og utvikle eksisterende museer til pulserende, attraktive møteplasser. MUST dekker fagområder som i liten grad er representert på Universitetet i Stavanger (UiS). Dette setter museet i en posisjon som krever et nært og godt samarbeid med UiS.

4


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

VISJON

Levende og ledende Museets visjon ”Levende og ledende” slår fast at MUST skal bli et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet skal bli et av landets ledende innenfor samlingsforvaltning, forskning og formidling. Kvaliteten på museets tjenester skal samsvare med en region i vekst og utvikling og være på et internasjonalt nivå.

På MUST sine anlegg skal publikum finne spennende museumsbutikker, gode kafétilbud og gode fasiliteter for alle uansett alder og funksjonsdyktighet. Arbeidet mot museets visjon skal baseres på samspill, engasjement og endringsvilje.

Publikum skal oppleve MUST som et moderne museum i takt med deres egen tid og deres egne interesser og behov. MUSTs museumsanlegg skal framstå som unike møteplasser med utstillinger som engasjerer og berører. De skal være attraktive fasiliteter der publikum kan få møte museets fagfolk. Den flerkulturelle befolkningen skal oppleve MUST som inkluderende og engasjerende.

5


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

MÅL

Viktige mål i arbeidet mot museets visjon vil være økt interesse for natur-, kulturarv og samtidskunst funksjonelle, tidsmessige lokaler tilrettelagt for alle uansett alder eller funksjonsnivå et sterkt fagmiljø basert på tverrfaglig forskning og samarbeid internt og eksternt sterk og forutsigbar økonomi basert på samlokalisering, rasjonell drift og økt egeninntekt effektiv organisasjon basert på endringsledelse

6


Grunnlag for sentrale prioriteringer

MILEPÆLSPLAN

2025

Stavanger museum Fullt utbygd

2022

Stavanger kunstmuseum Rehabilitering og fornying

2020

Stavanger skolemuseum Flytting til Museumsparken Stavanger museum Administrasjonsbygg

2018

Stavanger maritime museum Rehabilitering og fornying Stavanger kunstmuseum Rehabilitering av tak fullført

2017

Norsk grafisk museum Byggestart

2016

Stavanger museum Oppstart kortsiktige tiltak Stavanger museum Arkitektkonkurranse, Museumsparkvisjonen

2015

Norsk barnemuseum Oppstart siste byggetrinn Stavanger kunstmuseum Oppstart rehabilitering tak

2014

Norsk grafisk museum Arkitektkonkurranse Stavanger museum Mulighetsstudie, Museumsparkvisjonen Stavanger maritime museum Rehabilitering tak

7


BYGNINGSANLEGGENE

8

Fornyingsbehovet gjelder sÌrlig fire av museets bygningsanlegg. Ingen av disse anleggene tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø og universell tilgjengelighet.


BYGNINGSANLEGGENE

STATUS ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

Stavanger museum Særlig alvorlig er situasjonen for Stavanger museum. Her kreves det en omfattende fornyelse dersom museet skal kunne tjene sin funksjon som et moderne, framtidsrettet museum. Behovet for en fornyelse av både de naturhistoriske og kulturhistoriske utstillingene er påkrevd. Det er 50 år siden dette museet fikk nytt administrasjonsbygg. Tilbygget er nå så bygningsmessig skadet og utslitt at museets styre har gjort vedtak om rivning.

Norsk barnemuseum og Stavanger skolemuseum Etter flyttingen til Stavanger museum er Norsk barnemuseum midtveis i sin utbygging og tar sikte på å sluttføre denne i 2016. Stavanger skolemuseum må gjøre regning med å flytte ut av dagens lokaler i Kvaleberg skole. MUST har laget en restaureringsplan for museets verneverdige bolighus i Museumsparken med sikte på flytting av skolemuseet.

Det er dermed behov for både et nytt administrasjonsbygg og et nytt bygg for utstillinger og publikumsfasiliteter. I begrepet Museumsparkvisjonen ligger en intensjon om å vitalisere uteområdene og styrke museets rolle i byplanmessig sammenheng, ved at Museumsparken skal tas i bruk som publikumsområde, med en blanding av formidling, aktivitet og rekreasjon. En mulighetsstudie for denne fornyelsen blir gjennomført høsten 2014 med sikte på en arkitektkonkurranse i 2016. Studien inkluderer en vurdering av muligheten for overtakelse av deler av Rogaland Teaters bygningsanlegg. En tredobling av besøkstallet på Stavanger museum de siste årene har ført til uholdbare forhold når det gjelder betjening av publikum. Situasjonen er akutt og krever derfor også kortsiktige tiltak i påvente av en større fornyelse av hele museumsanlegget. En egen utredning om dette er laget.

9


BYGNINGSANLEGGENE

Ingen av disse anleggene tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø og universell tilgjengelighet. ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

STATUS

Norsk grafisk museum Norsk grafisk museum måtte i 2014 flytte ut av lokalene som museet tidligere har leid av Stavanger kommune. Museet er i gang med gjennomføring av en arkitektkonkurranse for nytt grafisk museum samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Dette vil innebære en fornyelse av begge museene som da vil tilfredsstille dagens krav til publikumsfasiliteter, arbeidsmiljø og universell tilgjengelighet.

10


BYGNINGSANLEGGENE

KRISTIN VESTRHEIM CRANNER/MUSEUM STAVANGER

ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

STATUS

STATUS

Stavanger kunstmuseum

Stavanger maritime museum

Stavanger kunstmuseum sliter med plassproblemer, utilfredsstillende arbeidsmiljø for ansatte, dårlige publikumsfasiliteter, manglende magasinkapasitet og alvorlig bygningsmessig forfall. Fornyelsesbehovet innbefatter også et ønske om å styrke forbindelsen til Mosvannsparken ved å utvikle skulpturparken og uterommet rundt museet, samt ta i bruk området til formidling og aktivitet.

Stavanger maritime museum har etter 30 år uten særlig endring av utstillingene et sterkt behov for fornyelse. Videre er det behov for at den planlagte restaureringen av Nedre Strandgate 21 og Strandkaien 22 blir realisert på grunn av utilfredsstillende arbeidsmiljø for ansatte og bygningsmessig forfall.

11


BEHOV FOR ET MUSEUMSLØFT

Tiden er nå moden for et storstilt museumsløft i Stavanger. Kun gjennom en slik satsing vil MUST kunne innta den rollen museet er tiltenkt både i en lokal, regional og nasjonal sammenheng.

12


BEHOV FOR ET MUSEUMSLØFT

MUST er et av få konsoliderte museer i Norge som dekker alle de tre fagfeltene naturhistorie, kulturhistorie og kunsthistorie. I tillegg har museet ansvaret for Norges eneste bevarte middelalderkloster, Utstein kloster. I Stavanger er det kun Arkeologisk museum (UiS) og Norsk Oljemuseum som ligger utenfor MUSTs ansvarsområde. Tiden er nå moden for et storstilt museumsløft i Stavanger. Kun gjennom en slik satsing vil MUST kunne innta den rollen museet er tiltenkt både i en lokal, regional og nasjonal sammenheng.

kulturarena plan 2013-2025 som etterlyser et strategidokument over museets behov for rehabilitering og nybygg. Planen er for øvrig i samsvar med Rogaland fylkeskommunes museumsplan og ny kulturplan, der det erkjennes et stort behov for investering i nye museumsbygg i årene framover. I tråd med disse signalene stiller MUST store forventninger til at våre største eiere, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, i samarbeid med staten, bidrar til å realisere det påkrevde museumsløftet i Rogalands største by.

Museets strategiske plan er et svar på de statlige føringene som er skissert i St. meld. 49 (2008-2009). Framtidas museum, Forvaltning, Forskning, Fornying og Formidling. Her erkjenner staten at det er betydelig behov for investeringer i nye museumsbygg både nasjonalt og regionalt. Planen er også et svar på Stavanger kommunes

13


SUKSESSKRITERIER

Satsingen på et museumsløft vil bli målt opp mot følgende suksesskriterier økt interesse fra publikum - sterk økning i besøkstallene - økning i bruk av nettside og sosiale medier - økning i publikumshenvendelser museumsanleggene er attraktive for publikum - lokalene oppleves som estetisk tiltalende - lokalene brukes som møteplass for publikum både på dag- og kveldstid - lokalene oppleves som tilgjengelige for alle uavhengig av alder og funksjonsdyktighet museets tilbud oppleves som attraktivt for publikum - utstillinger og aktiviteter oppleves som aktuelle og engasjerende - tilbudet favner et bredt publikum - åpningstidene er tilpasset publikums behov

14


SUKSESSKRITERIER

MUSEUM STAVANGER

museumsanleggene oppleves som gode av ansatte - anleggene oppleves som funksjonelle med god logistikk - anleggene oppleves som attraktive og tiltalende for ansatte - anleggene gir god HMS for ansatte

balanse mellom oppgaver og økonomiske ressurser - samlokalisering og sambruk gir økonomisk gevinst - salg og utleie gir sterk økning av egeninntektene - egenkapitalen styrkes årlig

museet styrker sin posisjon som vitenskapelig institusjon - forskningen og forskningsformidlingen er økt i omfang - kontakten mellom museets forskere og publikum er styrket - bedre tilrettelegging har ført til økt bruk av museets forskningsbibliotek

museet har en høy sikkerhetsstandard - sikringsplanen oppdateres årlig - sikringsanleggene vedlikeholdes forskriftsmessig - enkelte av museets anlegg tilfredsstiller krav til statlig forsikring

organisasjonen oppleves av ledelse og ansatte som god og dynamisk - ansatte opplever arbeidsmiljøet som godt - det er gode relasjoner mellom ledelse og ansatte - det er gode samarbeidsforhold på tvers av fag og funksjon

15


Aldente Foto forside: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger

museumstavanger.no