Muse®um

Page 1

MANIFESTO For a 21C museum

MANIFEST For et museum i det 21. 책rhundrede

1


21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment cocreation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow’s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize 2 and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine


MANIFESTO For a 21C museum

MANIFEST For et museum i det 21. 책rhundrede


4


The MUSE®UM is a hybrid museum covering art, archaeology, natural history, local and social history as well subjects that cross these disciplines. We are distributed on six museum sites and five archives in North West Jutland, Denmark.

MUSE®UM er et hybrid-museum, som dækker kunst, arkæologi, naturhistorie og historie, såvel som tværfaglige emner. Vi er fordelt på seks udstillingssteder og fem arkiver i Nordvestjylland.

5


Three of our sites are on Fur, a picturesque little island in the Limfjord

Tre af vores udstillingssteder ligger pü Fur, den lille maleriske ø i Limfjorden

6


Fur Fossils 55,000,000 million years

Fur Fossiler 55.000.000 år

A museum for the amazing Moclay fossils of the Eocene Era where modern life was born after the death of the dinosaurs. Our Fossil Hunt allows visitors to engage hands-on with science and with our geological past.

Et museum for de fantastiske molerfossiler fra den ­eocæne epoke, hvor det moderne liv opstod efter ­dinosaurernes uddøen. ­Vores fossiljagter giver besøgende mulighed for bogstavelig talt at få fingre i videnskaben og vores geologiske fortid.

The sanded up harbour on Fur A fisherman’s hut telling the story of fishing life and of the harbour, dug out by hand by the fishermen of Fur in 1911 only to be sanded up later by the currents in the Limfjord.

The fisher-farmers farm on Fur Farmers on Fur were at the same time fishermen. Our small farm from 1856 is the only remaining ­farm of that kind in the area.

The rest of our sites are on the Salling peninsula: Glyngore Culture station In the town’s former 1884 railway station we have a local history museum which we will develop into a cultural venue for the village.

Den tilsandede havn på Fur En fiskerhytte fortæller historien om fiskernes liv og om ­havnen, som i 1911 blev gravet ud med håndkraft af fiskerne. Senere tilsandede havnen igen på grund af ­Lim­fjordens strøm­forhold på stedet.

Fisker-bondens gård på Fur Furs bønder var også fiskere. Vores lille gård fra 1856 er den ­eneste bevarede gård af sin slags i området.

Resten af vores udstillingssteder ligger på halvøen Salling: Glyngøre Kulturstation I byens forhenværende jernbanestation fra 1844 har vi et lokal­ historisk museum, som vi vil udvikle til også at blive et kulturhus.

Skive Intersection

Krydsfelt Skive

Our hybrid place where art, archaeology, natural history, local and social history meet. We will develop this into a cultural hub for the local community and visitors alike.

Vores hybrid-museum, hvor kunst, arkæologi, naturhistorie, historie mødes. Vi vil udvikle dette til at blive et kulturelt centrum for både lokalsamfundet og besøgende udefra.

Spottrup Medieval Castle

Spøttrup Middelalderborg

The best preserved medieval castle in Denmark. Double moated and finished in 1520, the Castle is the perfect setting for our summer events like jousting and sword fights.

Den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Med ­dobbelt voldgrav stod borgen færdig i 1520, og den udgør de perfekte rammer for vores sommeraktiviteter som fx ­Bispens Marked og ridderturneringer..

Finally, we have 5 archive centres: The Archives of Fur, Sallingsund, Skive, Spottrup, and Sundsore house the written memories of our local area Through these 11 sites, we will become a meeting place for locals and a destination for national and international visitors.

Endelig har vi fem lokalarkiver: Arkiverne på Fur, Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre huser de skriftlige erindringer fra lokalområdet Med disse 11 besøgssteder vil vi blive et mødested for lokalbefolkningen samt en destination for nationale og internationale besøgende. 7


Our name reflects our vision

Vores navn afspejler vores vision

The name of an organisation should reflect ­its ­soul and its vision.

Navnet på en organisation skal reflektere­dens sjæl og dens vision.

In 2008, when our museums and archives were first merged, the new organisation was given the generic name, Museum Salling. But the individual sites kept their old, generic names: Skive Museum, Skive Art Museum, Fur Museum, Spottrup Castle and Glyngore Museum. The result was brand confusion and no real sense of a shared vision or purpose.

I 2008 da vores museer og arkiver oprindelig blev ­fusioneret, blev den nye organisation døbt Museum ­Salling. Men de individuelle udstillingssteder beholdt ­deres gamle navne: Skive Museum, Skive Kunst­museum, Fur Museum, Spøttrup Borg og Sallingsund og omegns ­Museum. Dette resulterede i brand-forvirring og en ­manglende fælles vision eller formål.

Se, we began the process that led to the ideas expressed in this document. We wanted a new name for the organisation to reflect our new ideas for our museum. As the MANIFESTO says: We need a museum fit for the 21st century, that is for 21st century people and 21st century life. We needed a name and logo to reflect that.

Derfor indledte vi den proces, der førte til ideerne udtrykt i dette dokument. Vi ønskede et nyt navn på organisationen, der ville afspejle vores nye ideer for vores museum. Som MANIFESTET udtrykker: Vi har brug for et museum, der er tilpasset det 21. århundrede, som henvender sig til det 21. århundredes mennesker­og livet i det 21. århundrede.

A vision-led branding process created the name MUSE®UM and we expressed it with our new logo.

En visionsstyret branding-proces skabte navnet MUSE®UM og logoet.

8


The name MUSE®UM ...

Navnet MUSE®UM ...

... proudly signifies that we are a museum, a type of institution with a heritage that can be traced back to Renaissance Italy. The Bauhaus-like characters in the logo reflect those classical roots.

... er en stolt tilkendegivelse af, at vi er et museum; en insti­ tution, hvis traditioner kan spores tilbage til renæssancen i Italien. De Bauhaus-inspirerede bogstaver i logoet afspejler disse klassiske rødder.

MUSE

MUSE

The word museum originally denoted a temple for the muses, the Greek goddesses inspiring art and science. Modern muses don’t want a temple. They want funky rooms speaking to the mind and talking to the senses. That is what we will provide.

Ordet ‛museum’ betegnede oprindelig et tempel for muserne; de græske gudinder, der var inspirationskilder for kunst og videnskab. Moderne muser vil ikke have templer. De vil have funky rum, der taler til sind og sanser. Dette er, hvad vi vil skabe.

SE

SE

The Danish word for ‘see’.

Se tingene på en ny måde.

RUM

RUM

The Danish word for ‘room’.

Rum kan findes og opleves inde, ude eller virtuelt.

Our museum will have rooms in which there are things to see, to be dazzled by, to engage with and to participate in. An institution needs to orient itself towards its time. We symbolize that by rotating the ‘SE’. We want you to see, and think about, everything. But from a different angle.

Vores museum skal have rum, hvori der er noget at se på, at blive betaget af, at engagere sig i og at deltage i. En institution skal ­orientere sig imod tidsånden. Vi symboliserer dette ved at rotere ‛SE’. Vi ønsker, at man skal se, og tænke over, alting. Blot fra en anderledes vinkel.

So, at MUSE®UM, we summon the modern muses and invite the contemporary users to be challenged and to co-create tomorrow’s museum experience.

Således hidkalder vi på MUSE®UM de moderne muser og inviterer vor tids brugere til at lade sig udfordre og bidrage til at medskabe1 morgendagens museumsoplevelse.

1  co-create

9


Š Martin Bigum Advice for the young at heart, 1993

10


THE MUSE速UM MANIFESTO MUSE速UMs MANIFEST

11


1

In the 21st century, Mankind is facing unprecedented possibilities and unparalleled challenges. The information age, globalization, science and technology have given us power and technical knowledge and have radically changed our lives. But we also need ethical and moral insight in order to navigate this new world and to make sense of our lives. All this requires new ways of thinking, new ways of doing things and new institutions.

We will create a museum fit for the 21st century, a museum that has something to say; a museum that unleashes creativity and cocreates insight; a museum which is collections based, curatorially informed and audience focused; a museum with a human face providing a third space anchoring community life.

Insight

Third place

The RSA proposes that the 21st century needs a new and updated Enlightenment 2. We concur. The original 18C Enlightenment was the Age of Reason. We propose that the new enlightenment will be the age of Insight - into history, philosophy, culture, art, science and not least into ourselves.

The third place (or third space) was termed by Ray Oldenburg5. He argues that we need social surroundings for community building, separate from the home (the first place), and the workplace (the second place). Third places are important for civil society, democracy, civic engagement, in establishing feelings of a sense of place.

Co-creation Louise Govier defines co-creation as museum and gallery professionals working with our audiences (both existing and potential) to create something new together3. The most ground breaking work on co-creation in practice is pioneered by Nina Simon at Santa Cruz Museum of Art & History4.

Can we go on like this? Will the ideas and values which transformed our world in the last two centuries be sufficient to find solutions to the challenges we now face or do we need new ways of thinking? Matthew Taylor 6.

2  Twenty-first century enlightenment (2010) found on http://www.thersa.org/ about-us/rsa-pamphlets/21st-century-enlightenment 150213 3  Leaders in co-creation? Why and how museums could develop their cocreative practice with the public, building on ideas from the performing arts and other non-museum organisations (2009:5) found on http://www. cloreleadership.org/cms/user_files/fellow_fellowship_research_projects_ download_report/74/Louise%20Govier%20-%20Clore%20Research%20 -%20Leaders%20in%20Co-Creation.pdf 160213 4  See her excellent blog Museum 2.0 http://museumtwo.blogspot.dk/ or The Participatory Museum (2010).

12

5  The Great Good Place (1989) 6  op.cit.


1

I det 21. århundrede har menneskeheden hidtil usete muligheder og står overfor udfordringer uden sidestykke. Informationsalderen, globalisering, videnskab og teknologi har givet os magt og teknisk viden og har ændret vores liv radikalt. Men vi behøver etisk og moralsk indsigt for at kunne navigere i denne nye verden og finde en mening med livet. Alt dette kræver nye måder at tænke på, nye måder at gøre tingene på og nye institutioner.

Vi vil skabe et museum der passer til det 21. århundrede; et museum der har noget at sige; et museum der slipper kreativiteten løs og medskaber indsigt; et museum der er samlingsbaseret, kuratorisk informeret og publikumsfokuseret; et museum med et menneskeligt ansigt, der som et tredje rum forankrer samfundslivet.

Indsigt

Det tredje sted

RSA fremsætter den ide at, der er brug for en ny og opdateret Oplysningstid2 i det 21. århundrede. Vi er enige. Den ­op­­rindelige Oplysningstid i det 18. århundrede var ra­tionalitetens tidsalder. Vi foreslår at den nye oplysningstid vil blive indsigtens tidsalder; indsigt i historie, filosofi, ­kultur, kunst, videnskab og ikke mindst os selv.

Det tredje sted (eller tredje rum) blev betegnet som sådan af Ray Oldenburg5. Hans argument er at vi behøver sociale omgivelser for at opbygge fællesskaber uden for hjemmet (det første rum) og ­arbejdspladsen (det andet rum). De tredje rum er vigtige for civil­samfundet, demokratiet og borgernes engagement i skabelsen af en følelse af et sted.

Co-creation Louise Govier definerer co-creation som fagfolk på museer og gallerier, der samarbejder med deres publikum (både nuværende og potentielle) for at skabe noget nyt i fællesskab3. Det mest banebrydende arbejde med co-creation i praksis foretages af Nina Simon ved Santa Cruz Museum of Art & History4.

Kan vi fortsætte sådan her? Vil de ideer og værdier, som forandrede verden i løbet af de sidste to århundreder, være tilstrækkelige til at finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor i dag, eller har vi brug for nye måder at tænke på? Matthew Taylor 6.

13


2

Conventional museums and disciplines represent thinking from a bygone age.

We will keenly and discerningly examine and challenge assumptions, conventions, and disciplinary borders. We will scrutinize and contest what a museum is and how it is run by creating an interdisciplinary, free-thinking hybrid museum.

Disciplines are constructions

Hybrid Museum

Disciplines like art, archaeology, history, and geology are historical and human constructions which come, transform and go. They shape our perspectives, gives us a language and a methodology to analyse and understand the world. But they at the same time restrict our thinking. The same applies to the way we divide our collections.

A hybrid museum may transcend and cut across categories such as academic disciplines, time and place. It stands in contrast to the traditional single-themed museum which focuses on objects from a particular place and time from the perspective of a particular discipline.

Contrary to common belief, collections are dynamic. The history of museums in the nineteenth and twentieth century shows a continuous shaping and reshaping of collections following disciplinary and political agendas7. Mench and Mench.

7  F rom Disciplinary control to co-creation – collection and the development of museum as praxis in the nineteenth and twentieth century, (2010: 41).

14

Hybridity can also refer to breaking down barriers between functions and places. The book shop may enter into the gallery space as museum objects may be seen in the museum café. The borders between the physical world and the cyber space can similarly be dissolved. The kind of hybrid museum we want to create does not reject traditional disciplines and disciplinary exhibitions. It supplements, challenges and transcends conventional thinking with interdisciplinary approaches. We believe that we thereby get a deeper understanding of disciplines and of the world. This hybrid thinking about disciplines, experiences, functions, media and exhibition technology will create considerably more exciting exhibitions for our audiences. The hybrid organisation which breaks down silos and organisational orthodoxy will unleash the creativity and energy needed to help rejuvenate the museum, people and society for the 21st century.


2

Konventionelle museer og discipliner repræsenterer tænkning fra en svunden tid.

Vi vil ivrigt og eftertænksomt undersøge og udfordre antagelser, konventioner og disciplinære grænser. Vi vil granske og anfægte, hvad et museum er, og hvordan det drives ved at skabe et tværfagligt, frit tænkende hybridmuseum.

Discipliner er konstruktioner

Hybridmuseum

Discipliner som kunst, arkæologi, historie og geologi er historiske og menneskeskabte konstruktioner som kommer, ændres og forsvinder. De former vores perspektiver, giver os sprog og metodik til at analysere og forstå verden. Men samtidig begrænser de vores tænkning. Det samme gælder for måden, hvorpå vi opdeler vores samlinger.

Et hybridmuseum kan transcendere og gå på tværs af ­kategorier som akademiske discipliner, tid og sted. Det står i kontrast til det traditionelle enkelt-tema-museum som fokuserer på genstande fra et bestemt sted og en bestemt tid ud fra et bestemt fagligt perspektiv.

I modsætning til den gængse opfattelse er samlinger dynamiske. Museernes historie gennem det nittende og tyvende århundrede viser en stadig organisering og reorganisering af samlingerne i tråd med disciplinære og p ­ o­litiske dags­ 7 ordener . Mench and Mench.

Hybriditet kan også henvise til en nedbrydning af barrierer mellem funktioner og steder. Kiosken kan indgå i galleriet såvel som museumsobjekter kan vises i museets cafe. Grænserne mellem den fysiske verden og cyberspace kan ligeledes opløses. Den type af hybridmuseum som vi ønsker at skabe, af­viser ikke traditionelle discipliner og fagspecifikke ud­stillinger. Det supplerer, udfordrer og overskrider konventionel tanke­gang via en tværfaglig tilgang. Vi mener at vi på ­denne måde kan opnå en dybere forståelse af disciplinerne og af verden. Denne hybride tankegang omkring discipliner, erfaringer, funktioner, medier og udstillingsteknologi vil skabe betydelig mere spændende udstillinger for vores besøgende. Den hybride organisation, som nedbryder siloer og organisatoriske konventioner, vil frigøre den kreativitet og energi, som er nødvendig for at genskabe museet, mennesket og samfundet til det 21. århundrede.

15


3

Museums of the future must enable personal and collective insights, not just present knowledge and aesthetics.

We will re-think the physical museum spaces and buildings to create compelling, immersive experiences which speak to the mind, the body and the soul, engaging the senses, triggering the imagination and stimulating creativity, delivering social, intellectual, emotional and spiritual audience outcomes.

Immersive

Audience outcomes

From Latin Immersus - to dip or to plunge + ive - having the nature, character, or quality of; given to. Definition8

Traditionally museums have focused on providing object based information or aesthetic experiences through art. Howard Gardner‘s multiple intelligences theory 9 surely challenges museums to revise and ameliorate their communication approaches. John Falk’s fundamental thesis, that people visit and make meaning from museum experiences based on their ability to fulfil identity-related goals and interests, is a big step in that direction10. But we adhere to Morris Hargreaves McIntyre’s (MHM) model of Visitor Outcomes, based on substantial audience research, divides visitor responses into twenty distinct types, arranged in four classifications: Social, Intellectual, Emotional or Spiritual which are related to Maslow s Hierarchy of Human Needs11.

1. Pertaining to immersing or plunging into something 2. Providing information or stimulation for a number of senses, not only sight and sound 3. Generating a three-dimensional image which appears to surround the user

Understanding something about museum visitors is not a nicety; it is a necessity12 John Falk.

9  See for instance Gardner, Howard (1999) op.cit, pp.41-43. 10  Falk, John H Identity and the Museum Visitor Experience (2009) 11  M orris Hargreaves McIntyre (2005:9) Never Mind the Width, Feel the Quality, presented at The Museums & Heritage Show Ltd. 8  http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_meaning_of_’immersive’

16

12  Falk op.cit. p. 21


3

Fremtidens museer skal muliggøre personlig og kollektiv indsigt, ikke blot præsentere viden og æstetik.

Vi vil gentænke de fysiske museumsrum og -bygninger for at skabe overbevisende totaloplevelser som taler til sind, krop og sjæl, aktiverer sanserne, sætter gang i fantasien, stimulerer kreativiteten og giver sociale, intellektuelle, følelsesmæssige og åndelige publikumsoplevelser.

Publikumsoplevelser Traditionelt har museer fokuseret på at give genstands­ baseret information eller æstetiske oplevelser gennem kunst. Howard Gardners teori om multiple intelligenser9 udfordrer klart museerne til at revidere og forbedre deres kommunikationstilgange. John Falks fundamentale tese om, at det er identitetsrelaterede mål og interesser, der motiverer mennesker til at besøge museer, og at besøgende skaber mening med museumsoplevelser baseret på deres evne til at få opfyldt disse, er et stort skridt i den retning10. Men vi bruger Morris Hargreaves McIntyres (MHM) model af ­Visitor ­Outcomes som er baseret på solid publikums-research der opdeler svarene i 20 særskilte typer, opdelt i fire ­klas­sifikationer: Social, intellektuel, følelsesmæssig eller spirituel som relaterer til Maslows behovs­pyramide11. At forstå noget om museumsgæster er ikke kun interessant; det er absolut nødvendigt12. John Falk.

17


4

Triggered by the Internet, knowledge creation and how we learn is fundamentally changing. The wall between formal and informal learning is crumbling.

We will create free-choice learning environments, co-creating ideas, knowledge, art and experiences with scholars, Pro-Ams, nerds, geeks and other users by encouraging and facilitating creativity, research, involvement and user generated content. We will animate the school curriculum. We will examine the past, debate the present and help shape the future.

We believe that Co-creation as defined in section 1 will be a megatrend for museums in the 21st century The renaissance stimulated by the World Wide Web is generating multiple formats and channels of communication and creativity. These include blogs, wikis, instant messaging, and texting in the realm of writing, podcasting in audio, countless sites such as Flickr for distribution and sharing of images, and video shared via YouTube and other sites… Collaborative projects such as Wikipedia demonstrate that a previously unexploited collective intelligence can be tapped when the right conditions are established… Social media are changing the world in ways not yet understood. The effects are rippling through news, business, entertainment, and the political arena13. Bull et. al.

13  Bull, G., Thompson, A., Searson, M., Garofalo, J., Park, J., Young, C., & Lee, J (2008). Connecting informal and formal learning: Experiences in the age of participatory media. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(2). Retrieved from http://www.citejournal.org/vol8/ iss2/editorial/article1.cfm

18

Interactive, on-line learning will revolutionize education. The education revolution will have as profound and as far-reaching an effect upon the world as the invention of printing. Not only will it affect where we learn; it also will influence how we learn and what we learn14 Gerald Celente.

Pro-Ams are amateurs working to professional standards Professionals – in science and medicine, war and politics, education and welfare – shaped the twentieth century through their knowledge, authority and institutions. They will still be vital in the twenty-first century. But the new driving force, creating new streams of knowledge, new kinds of organisations, new sources of authority, will be the ProAms15 Charles Leadbeater & Paul Miller.

14  Trends 2000 (1997: 249) 15  The Pro-Am Revolution (2004: 71)


4

Måden vi skaber viden på og hvordan vi lærer, er under fundamental forandring på grund af internettet. Muren mellem formel og uformel læring er ved at smuldre.

Vi vil skabe læringsmiljøer til selvvalgt læring, medskabe ideer, viden, kunst og oplevelser i fællesskab med akademikere, prof-amatører, nørder og andre brugere ved at stimulere og fremme kreativitet, forskning, engagement og brugergenereret indhold. Vi vil bringe skolepensummet til live. Vi vil undersøge fortiden, debattere nutiden og bidrage til at skabe fremtiden.

Vi tror på at co-creation, som defineret i afsnit 1, vil være en megatrend for museerne i det 21. århundrede Den renæssance som World Wide Web stimulerer, ­genererer en mangfoldighed af formater og kanaler for kommunikation og kreativitet. Dette inkluderer blogs, wikis, online kommunikation og sms-beskeder indenfor forfattervirksomhed, podcasting, utallige websider såsom Flickr til distribution og deling af billeder og videodeling via YouTube og andre sider… Samarbejdsprojekter som Wikipedia viser at en hidtil uudnyttet kollektiv intelligens kan udnyttes, når de rigtige betingelser er etableret… Sociale medier ændrer verden på endnu ubegribelige måder. Effekterne går som bølger igennem nyheder, forretningslivet, underholdnings­ industrien og den politiske arena13. Bull o.a.

Interaktiv, online læring vil revolutionere uddannelsesom­ rådet. Uddannelsesrevolutionen vil få lige så dybtgående og vidtrækkende betydning for verden som opfindelsen af ­bogtrykkerkunsten. Dette vil ikke blot påvirke, hvor vi lærer; det vil også have indflydelse på, hvordan vi lærer og hvad vi lærer14 Gerald Celente.

Prof-amatører er amatører, der arbejder efter professionelle standarder Professionelle – i videnskab og medicin, krig og politik, ­uddannelse og velfærd – formede det 20. århundrede med deres viden, auto­ritet og institutioner. De vil stadig være ­vitale i det 21. århundrede. Men den nye drivkraft der ­skaber nye vidensstrømme, nye former for organisationer og nye autoritetskilder, vil være prof-amatørerne15 Charles Leadbeater & Paul Miller.

19


5

Our world is increasingly interconnected. Museums cannot afford to be insular, geographically or institutionally.

We will bridge the global and the local by acting as an inclusive, real and virtual town square for locals, visitors and peers alike. We will seek local, national, and global collaboration with institutions and individuals who dare to think about everything, differently.

You can’t get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it’s not an option to shed it. Bill Clinton. If we think that globalization is only about trade: ships, products and money flowing we’re thinking too narrowly. It’s more. It’s personal, alive and growing. It’s information flowing around the world from person to person… We are all changed, enriched, challenged in subtle ways by the reality that we can reach out and touch the world with the click of a mouse. We are global wherever we are. Lanie16. Globalization of individuals as opposed to globalization of countries and multinational companies is what we experience today and what. Thomas Friedman calls Globalization 3.017.

16  “ Globalization is Alive and Personal”, Connecting the World, Monday, May 4, 2009, accessed 150213 (http://www.worldwiseblog.com/2009/05/ globalization-is-alive-and-personal.html). 17  The World is Flat (2007)

20

People are at once rooted and rootless, local producers and global consumers, threatened in their identities, yet continually remaking those identities. Deciphering the Global analyzes such complex worlds, looking not merely at ‘glocalization’ or ‘transnationalization’ but at the global macrocosm within the human - social, economic and political - microcosm. Philip G. Cerny, Professor of Global Political Economy, Rutgers University.


5

Vores verden bliver mere og mere sammenhængende. Museer kan ikke tillade sig at isolere sig hverken geografisk eller institutionelt.

Vi vil bygge bro mellem det globale og det lokale ved at fungere som en inkluderende, virkelig og virtuel torveplads for både lokalbefolkningen, besøgende og kolleger. Vi vil søge lokalt, nationalt og globalt samarbejde med institutioner og individer som har mod til at tænke på alting, på en ny måde.

Det er et ufravigeligt faktum, at globalise­ringen gør os ­indbyrdes afhængige. Der er ikke muligt at fravælge dette. Bill Clinton. Hvis vi tror at globalisering kun handler om handel, skibe, produkter og pengestrømme, tænker vi for smalt. Der er mere i det. Det er personligt, levende og voksende. Det er information, der flyder verden rundt fra person til person… Vi er alle blevet umærkeligt forandret, beriget og udfordret af den virkelighed, som gør at vi kan række ud og røre verden med et enkelt museklik. Vi er globale uanset, hvor vi er. Lanie16.

Mennesker er på en gang rodfæstede og rodløse, lokale producenter og globale forbrugere, truet på deres identitet, og dog f­orandrer de til stadighed identitet. Afkod­ningen af det ‘globale’ analyserer sådanne komplekse verdener, ikke blot ved at se på ‘glokalisering’ eller ‘transnationalisering’, men på det globale makrokosmos i det enkelte menneske socialt, økonomisk og politisk - mikrokosmos. Philip G. Cerny, Professor of Global Political Economy, Rutgers ­University.

Globaliseringen af individer frem for globaliseringen af l­ande og multinationale virksomheder, er det vi oplever i dag og det som Thomas Friedman kalder Globalisering 3.017.

21


6

Our Earth is suffering from unsustainable use of limited resources; our area is facing economic and social challenges. To justify public support, museums must deliver added value to society.

Environmentally conscious in our operations. As a social enterprise, we will maximise our contribution to our area’s sustainability and resilience. We will enhance the quality of life and catalyse regional development.

The weight of our civilization has become so great, it now ranks as a global force and a significant wild card in the human future along with the Ice Ages18. Dianne Dumanoski. The choice to ‘do nothing’ in response to the mounting evidence is actually a choice to continue and even accelerate the reckless environmental destruction that is creating the catastrophe at hand19. Al Gore.

Social Enterprise A social enterprise is an organization that applies commercial strategies to maximize improvements in human and environmental well-being, rather than maximising profits for external shareholders. Wikipedia20.

Pure Life Out thoughts connect to out municipality’s strap line: Pure Life. Pure life concerns the life around the fjord, the active life, the good food experiences and sustainable energy21.

18  Rethinking Environmentalism (13 Dec 1998)

20  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_enterprise retrieved 130213

19  Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit (2006: 37)

21  See http://www.skiverentliv.dk/ retrieved 130213

22


6

Vores Jord lider under en ikke bæredygtig udnyttelse af begrænsede ressourcer; vores lokalområde står overfor økonomiske og sociale udfordringer. For at retfærdiggøre offentlig støtte skal museerne levere merværdi til samfundet.

Vi vil være miljøbevidste i vores drift. Som social virksomhed vil vi maksimere vores bidrag til lokalområdets bæredygtighed og modstandskraft. Vi vil forbedre livskvaliteten og katalysere regional udvikling.

Vægten af vores civilisation er blevet så stor at den nu ­rangerer som en global kraft, en ukendt faktor for menneskets fremtid, på linje med istiderne18. Dianne Dumanoski. At vælge at ”gøre ingenting” som reaktion på det voksende bevismateriale, er faktisk det samme som at vælge at fortsætte og sågar fremskynde den miljømæssige ødelæggelse, der skaber den katastrofe vi står overfor19. Al Gore.

Social virksomhed En social virksomhed er en organisation, som anvender kommercielle strategier for at maksimere fremskridtene inden­for menneskelig og miljømæssig trivsel frem for at ­generere overskud for ejere og aktionærer. Wikipedia20.

Rent liv Vores tanker er knyttet til Skive Kommunes slogan: Rent liv. Rent liv vedrører livet omkring fjorden, det aktive liv, gode fødevareoplevelser og bæredygtig energi21.

23


7

Organisations that are static and lack ambition will eventually perish. Work life should be driven by enthusiasm, passion, and commitment.

We will create a vibrant and dynamic, hybrid organisation that’s fuelled by passion and never satisfied. We will measure our success and have a self-critical attitude. We will set high professional and personal standards, creating a workplace which reflects our manifesto. We’ll keep on creating tomorrow’s museum with our audiences.

This new age screams out for new approaches

The Hybrid museum and - organisation is our proposal for a new approach

The model for how to run today’s museum, from content to finance, was forged by the realities and needs of the Industrial Age of the twentieth century… As we find ourselves immersed in a new age, a Knowledge Age, museums of all kinds need to readjust their ways of doing business. This new age screams out for new approaches, for new business models better attuned to the rapidly evolving realities of the market place and society. Falk & Sheppard 22.

Just as the hybrid museum dissolves the boundaries between academic disciplines, so the hybrid organisation breaks down the silos between internal departments, integrates a team of employees, peers and outside experts and dismantles the wall between the institution and the user.

22  “ Thriving in the Knowledge Age: New Business Models for Museums and Other Cultural Institutions” (2006)

24


7

Organisationer, der er statiske og mangler ambitioner, vil i sidste ende gå til grunde. Arbejdslivet bør være drevet af entusiasme, passion og engagement.

Vi vil skabe en levende og dynamisk hybrid organisation, der drives af passion og aldrig er tilfreds. Vi vil måle vores succes med en selvkritisk holdning. Vi vil sætte høje faglige og personlige standarder og skabe en arbejdsplads, der afspejler vores manifest. Vi vil blive ved at skabe morgendagens museum sammen med vores publikum.

Denne nye tid skriger på nytænkning Modellen for, hvordan et moderne museum skal drives fra indhold til økonomi, blev formet af realiteter og behov i det 20. århundredes industrialder… Nu hvor vi lever i en ny tid, vidensalderen, må alle former for museer revidere deres måder at drive virksomhed på. Denne nye tid skriger på nytænkning og nye forretningsmodeller, som er bedre til­passet markedssituationens og samfundets lyn­hurtigt udviklende realiteter. Falk & Sheppard 22.

Det hybride museum og organisation, er vores forslag til nytænkning Akkurat som det hybride museum opløser grænserne ­mellem de akademiske discipliner, så nedbryder den hybride organisation siloerne mellem interne afdelinger, integrerer et team af medarbejdere, kolleger og eksterne eksperter og nedbryder muren mellem insti­tutionen og brugeren.

25


26


We will think about everything, differently Vi vil tænke på alting, på en ny måde

27


Brand DNA Brand belief The Museum must be re-imagined for the 21st Century

What makes us attractive?

What makes us impactful?

Inspiring venues

Boundary crossers Boundaries limit thinking. Together, we’ll examine, challenge and disrespect assumptions, conventions and disciplinary borders in order to make new connections and think differently.

On-site or on-line, the museum gives thoughtprovoking experiences that lead to insight.

Community curators We not only curate collections, we’re a real and virtual town square for locals, visitors and for peers alike, enabling people to meet, create and develop.

Fired-up, restless professionals We are fuelled by passion and never satisfied. Good enough isn’t good enough. We keep on creating tomorrow’s hybrid museum.

Be yourself

Outcome-led

Relax. Explore. Have fun. Pursue your interests and develop new ones. Enjoy the journey.

We explicitly define, design and deliver outcomes with and for our audiences.

Brand essence Brand personality Human, collaborative, ambitious maverick, game-changing

Unleashing creativity and co-creating insight

What makes us engaging? New ways of looking at the world We have something important to say. We link the past, the present and the future. We are a space for debate, exchange and dialogue. We need new ways to understand the world and make sense of our 21st Century lives.

Affective More than just information and aesthetics. We provide immersive, emotional and spiritual experiences that free your mind, feed your soul and unleash your creativity.

Here are the keys Users are co-owners. We invite everyone to share and co-create ideas, knowledge, art, and experiences. 28

Brand promise Think about everything, differently


Brand DNA Brand tro Museet skal gentænkes til det 21. århundrede

Hvad gør os attraktive?

Hvad gør at vi får betydning?

Inspirerende mødesteder

Vi krydser grænserne Grænser begrænser tænk­ning. Sammen vil vi ivrigt og eftertænksomt undersøge og udfordre antagelser, konventioner og disciplinære grænser for at skabe nye forbindelser og tænke anderledes.

På stedet eller virtuelt giver museet tanke­væk­kende oplevelser der leder til indsigt.

Samfundskuratorer Vi kuraterer ikke kun samlinger; vi er et virkeligt og virtuelt mødested for lokalbefolkningen, be­søgende og kolleger der giver mennesker mulighed for at ­mødes, skabe og udvikle sig.

Tændte, utrættelige fagfolk Vi drives af passion og er aldrig tilfredse. Godt nok er ikke godt nok. Vi vil blive ved med at skabe ­morgendagens hybridmuseum.

Vær dig selv

Resultatorienterede

Slap af. Udforsk. Hav det sjovt. Dyrk dine inter­esser og udvikl nye. Nyd rejsen.

Vi definerer, designer og leverer resultater med og for vores publikum.

Brand essens Brand personlighed Menneskelig · Samarbejdende Ambitiøs · Uortodoks Vi sætter en ny dagsorden

Vi slipper kreativiteten løs og med-skaber indsigt

Hvad gør os engagerende?

Brand løfte Tænk på alt - på en ny måde

Ser verden på ny Vi har noget vigtigt at sige. Vi forbinder fortiden, nu­ tiden og fremtiden. Vi er et rum for debat, udveksling og dialog. Vi har brug for nye måder at forstå verden på for at skabe mening med livet i det 21. århundrede.

Emotionelle Der er mere end blot information og æstetik. Vi leverer emotio­nelle og åndelige totaloplevelser som sætter sindet frit, nærer sjælen og slipper kreativiteten løs.

Her er nøglerne Brugere er med­ejere. Vi indbyder alle til sammen at dele og skabe ideer, viden, kunst og oplevelser. 29


30


MUSE®UM’s mission

MUSE®UMs mission

Developing our disciplinary and hybrid museology through collecting, documenting, preserving, research and interpretation.

Vi vil udvikle vores disciplinære og hybride museologi gennem at indsamle, dokumentere, bevare, forske og formidle.

MUSE®UM’s vision

MUSE®UMs vision

Becoming buzzing and lively places on-site and on-line for locals, users and peers which unleashes creativity and leads to the co-creation of insight that transcends traditional thinking and ways of doing things in order to helps us find our place in the 21st century. We want to become an incubator for understanding the past, living in the present and creating the future.

Vi vil skabe fysiske og virtuelle steder, der summer af liv og aktiviteter. Steder for lokalbefolkningen, besøgende og kolleger. Steder som slipper kreativiteten løs og fører til med-skabelse23 af indsigt som transcenderer traditionelle tankegange og måder at gøre tingene på, så vi kan finde vores plads i det 21. århundrede. Vi vil være inkubator for forståelse af fortiden, livet i nutiden og skabelsen af fremtiden.

23  co-creation

31


Municipal values

As part of Skive Municipality we adopt and fit the three municipal values to our organisation: Development, Job-satisfaction and Integrity.

Development

Job-satisfaction

We will:

We will create a work environment which is:

• enhance the quality of life and catalyse development of our geographical area • set high professional and personal standards as we embrace and celebrate change • mentor, encourage and empower our staff

• fuelled by passion, professionally demanding, solves problems and rejects negativity • develops the skills and fulfils the potential of every staff member • includes influence, competence, responsibility, openness, respect and trust

Integrity

Our internal culture will be based on: • openness, empathy, respect, trust and inclusion • accountability and credibility • respect for our goals, frameworks and decisions

32


Det kommunale værdigrundlag

Som en del af Skive Kommune tilslutter og tilpasser vi organisationen til de tre kommunale værdier: Udvikling, trivsel og ordentlighed.

Udvikling

Trivsel

Vi vil:

Vi vil skabe et arbejdsmiljø som:

• højne livskvaliteten og katalysere udviklingen i vores lokalområde • sætte høje professionelle og personlige standarder idet vi omfavner og fejrer forandring • som ledelse coache, opmuntre og styrke vores personale

• drives af arbejdsglæde, er professionelt krævende, løser problemer og afviser negativitet • udvikler kompetencer og realiserer hver enkelt medarbejders potentiale • indbefatter indflydelse, kompetence, ansvar, åbenhed, respekt og tillid

Ordentlighed

Vores interne kultur baseres på: • åbenhed, empati, respekt, tillid og inklusion • ansvarlighed og troværdighed • respekt for vores mål, rammer og beslutninger

33


Brand values

We take our other values from our Brand Personality Human ∙ Collaborative ∙ Ambitious Maverick ∙ Game-changing

Human • As staff, we respect each other and each oth-er’s professionalism • We value the intellect and creativity of our users and peers • Our museum will be personal and personalized

Collaborative We think hybridically across organisations and professional areas

We co-create We bridge the local and the global

Maverick • We knowingly, discerningly, and keenly challenge ­assumptions, conventions, and disciplinary borders in ­order to create ­tomorrow’s free thinking hybrid museum • We will reverse engineer audience outcomes • We see ourselves as an R&D lab for tomorrow’s museum

Ambitious • We are fired up restless professionals: self-critical and never satisfied • We want to be recognized for our professionalism, pioneering practices and hybrid-thinking • We’ll keep on creating tomorrow’s museum

Game-cha nging • We think hybridically with respect to disciplines, our organisation and our basic philosophy. Our 21st century practice will challenge 20th century conventions • We will focus on and evaluate end-user outcomes • We judge our success by those outcomes and impacts

34


Brand værdier

Vi henter vores øvrige værdier fra vores brand-personlighed

Uortodoks

Menneskelig ∙ Samarbejdende ∙ Ambitiøs Uortodoks ∙ Vi sætter en ny dagsorden

• Vi udfordrer bevidst, kritisk og energisk antagelser, konventioner og disciplinære grænser for at skabe morgendagens frit tænkende hybride museum

Menneskelig

• Vi tager udgangspunkt i de publikumsreaktioner vi sigter mod

• Som personale respekterer vi hinanden og hinandens faglighed

• Vi ser os selv som et Forsknings- & Udviklings­laboratorium for morgendagens museum

• Vi værdsætter vores brugeres og kollegers intellekt og kreativitet

Ambitiøs

• Vores museum vil være personligt og personaliseret

• Vi er tændte og utrættelige fagfolk: selvkritiske og aldrig tilfredse

Samarbejdende

• Vi vil anerkendes for vores faglighed, banebrydende praksis og hybride tankegang

• Vi tænker hybridt på tværs af organisationer og fagområder • Vi med-skaber

• Vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum

24

• Vi bygger bro mellem det lokale og det globale

Vi sætter en ny dagsorden • Vi tænker hybridt i forhold til discipliner, vores organisation og vores grundlæggende filosofi. Vores praksis i det 21. århundrede vil udfordre det 20. århundredes konventioner • Vi vil fokusere på og evaluere slutbrugerens reaktioner

24  co-create

• Vi bedømmer vores succes ud fra disse resultater og deres gennemslagskraft

35


Volunteering already plays an important role in the MUSE®UM. We expect it to do so much more in the future. It gives volunteers a chance to unfold their interests, develops new streams of knowledge, experiences and creativity, and puts the museum at the centre of 21st century life. Hans Georg is here helping with fishing activities in Glyngore.

36

Frivillighed spiller allerede en vigtig rolle I MUSE®UM. Vi forventer, at det kommer til at spille en langt større rolle i fremtiden. Det giver frivillige en mulighed for at udfolde deres interesser, udvikler ny viden, oplevelser og kreativitet og det sætter museet i centrum for livet i det 21. århundrede. Hans Georg hjælper her med fiskeaktiviteter i Glyngore.


We have the local or national responsibility to the following museum fields Vi har lokalt eller nationalt ansvar for følgende museums omrüder

37


Art The expressive landscape painting New Realism Contemporary art

38

Retrospective works by: Hans Smith Christen Dalsgaard ­Emilie Hatt

Kunst Det ekspressive landskabsmaleri Ny realismen Samtidskunsten etrospektive vĂŚrker af: R Hans Smidth Christen Dalsgaard Emilie Demant Hatt


MUSE®UM’s Art collection comprise more than 1,500 works. It includes painting, sculpture, photography, digital art and art on paper. Temporally the collection ranges from 1850 to the present.

MUSE®UMS kunstsamlingen omfatter mere end 1.500 værker og fordeler sig over maleri, skulptur, fotografi, digital kunst og kunst på papir. Tidsmæssigt strækker samlingen sig fra 1850 og til nu.

The internationally acclaimed Danish artists Per Kirkeby is represented in the collection with two works from his Eksschool period where he was preoccupied with finding ways for art. This included experimental painting on standard 120x120 cm masonite. Kirkeby has here painted two cattle riders, riding out in the expressive landscape against the blue horizon with inspiration from comics.

Per Kirkeby er i samlingen repræsenteret med to værker fra hans Eks-skolen periode. Kirkeby var på dette tidspunkt optaget af at afprøve nye veje for kunsten, og han eksperimenterede i en periode med at male på standard 120x120 cm masonitplader. Med inspiration fra bl.a. tegneserier har Kirkeby malet to kvægryttere ridende ud i det ekspressive landskab mod den blå horisont.

39


Archeology Prehistory and the Middle Ages in Skive Municipality

40

ArkĂŚologi Oldtid og middelalder i Skive Kommune


The best is not good enough for the gods

Det bedste er ikke godt nok til guderne

MUSE®UM’s archaeological collection comprise c. 45,000 numbers and c. 800,000 archaeological artefacts. Time wise the collection covers the period from 10.000 BC to 1536 AD.

MUSE®UMs arkæologiske samling består af ca. 45.000 genstandsnumre og skønsmæssigt ca. 800.000 oldsager. Periodemæssigt dækker den fra 10.000 f. Kr. til 1536 e. Kr.

The largest amber find in Denmark, the Mollerup find, is a ­votive offering which was unearthed in 1940. The find comprise 12.849 whole amber beads and 234 fragments

Danmarks største ravfund, Mollerup fundet, en ­offergave på 12.849 hele ravperler og 234 brudstykker dukkede op i 1940. Fundet består af 12.849 hele ravperler og 234 brudstykker.

41


History

Medieval, Reformation and Renaissance history with relation to Spottrup Castle

History, objects and archival materials covering Skive Municipality

42

Historie iddelalder-, reformations- og renÌssanceM historie i relation til Spøttrup Borg Historie, genstande og arkivalier i Skive Kommune


43


Natural history

44

The geology of the Western part of the Limfjord, especially the Moclay

Naturhistorie Geologien i den vestlige del af Limfjorden, isĂŚr moleret


The approximately 55 million years old Moclay reveals an overwhelming biodiversity not only including fish but also plants, fruits, insects, birds and animals. The fossils are remarkably well preserved. A fossil fish from Fur has been shown to have melanin molecules in the eye similar to what is found in living fishes, so the colours are original. See the article in Nature co-authored by curator Bo Pagh Schultz from MUSE®UM1.

Det omkring 55.000.000 år gamle moler indeholder en overvældende biodiversitet, der ikke kun inkluderer fisk men også planter, frugter, insekter, fugle og dyr. Fossilerne er særdeles velbevarede. Det er påvist at en fossil fisk fra Fur har melaninmolekyler i øjet svarende til det, man finder i nulevende fisk, så farverne der ses er de oprindelige farver. Se artikel i Nature i 2012 medforfattet af museumsinspektør Bo Pagh Schultz fra MUSE®UM.

Mosquitoe

Stikmyg

The fossils come from what is called the Eocene period. Eocene means new life. The dinosaurs were extinct and modern wild life arose. This includes the mosquitoes.

Fossilerne stammer fra det, der kaldes Eocæn perioden. Eocæn betyder det nye liv. Dinosaurerne var uddøde og det moderne liv opstod. Dette inkluderer denne stikmyg.

1  Lindgren, Johan; Uvdal , Per; Sjövall, Peter; Nilsson, Dan E., Engdahl, Anders; Schultz, Bo Pagh & Thiel, Volker (2012) Molecular preservation of the pigment melanin in fossil melanosomes Nature Communications 3, Article number:824

45


Hybrid museology

Hybrid museologi

HYBRID MUSEOLOGY recognizes that

HYBRID MUSEOLOGI erkender at

Disciplines are cultural and historical constructions, categories imposed upon the world; they enable us to understand the world, through a language and a methodology, but they are human creations. They are ways of seeing and understanding the world. But the world in itself is a whole. Hence, at the same time, categories enable, and limit our thinking. Relating, questioning and transcending disciplines enables us to get a better understanding of the disciplines themselves, a better understanding of the world and of our lives.

Discipliner er kulturelle og historiske konstruktioner; ­kategorier hvorigennem verdenen analyseres. De gør os i stand til at forstå verden ved hjælp af et sprog og en ­metode, men de er menneskeskabte. De er måder at se og forstå verden på. Men verden er i sig selv en helhed. ­Derfor både muliggør og begrænser kategorierne vores tankegang. At relatere, sættes spørgsmålstegn ved og transcendere discipliner giver os mulighed for at få en bedre forståelse af selve disciplinerne, af verden og af ­vores liv.

Thinking hybridically also challenges you to cross the boundary between the cultural and the commercial, the boundary between the real and the virtual, and the boundary between what is inside and outside of an organisation.

Den hybride tankegang udfordrer os også til at krydse grænsen mellem det kulturelle og det kommercielle, ­grænsen mellem det virkelige og det virtuelle samt ­grænsen mellem det der ligger indenfor og udenfor en ­organisation.

46


Hybrid arts is a contemporary art movement in which artists work with frontier areas of science and emerging technologies. Artists work with fields such as biology, robotics, physical sciences, experimental interface technologies (such as speech, gesture, face recognition), artificial intelligence, and information visualization. They address the research in many ways such as undertaking new research agendas, visualizing results in new ways, or critiquing the social implications of the research1. Wikipedia. MUSE®UM has examples of hybrid art in the collection. Ole Tersløse work in the series of works ‘Strange Birds’ is at the same time a realistic and surreal approach to the encounter between man, nature and technology.

Hybrid kunst er en moderne kunstbevægelse, hvor kunstnere arbejder med grænseområder mellem videnskab og nye teknologier. De arbejder med områder som biologi, robotteknologi, fysiske videnskaber, eksperimenterende interfaceteknologier (såsom tale, håndbevægelse, ansigtsgenkendelse), kunstig intelligens og informationsvisualisering. De reflekterer over forskning på mange måder, såsom at gennemføre nye forskningsdagsordener, visualisere resultater på nye måder, eller kritisere de sociale implikationer af forskningen1. Wikipedia. MUSE®UM har eksempler på hybrid kunst i samlingen. Ole Tersløse arbejde i billedserie ”Strange birds” repræsenterer en realistisk men på samme tid surrealistisk tilgang til mødet mellem menneske, natur og teknologi.

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_arts retrieved 040312

47


Rethinking our museum

Rethinking our museum

Five years ago the MUSE®UM (then Museum Salling) was founded by a merger of five archives and five museums, with subjects ranging from art and archaeology, to history and natural history. Finding our feet has taken a long time. This manifesto shows that we have found them.

We are not a big organisation. We have only around 45 members of staff, some 3,000 members in our friends associations yet have more than 100,000 visitors a year. Moreover, we live far from any metropolis in a rural area. How can we have the audacity to think we can become first movers in the museum sector?

We started a vision process a year ago by hiring Andrew McIntyre from Morris Hargreaves McIntyre (MHM) to help us. MHM’s Move on Up process, Andrews’s encyclopaedic knowledge and endless energy combined with the enthusiasm and expertise of the MUSE®UM staff during many workshops have been key factors in our success. None of this would have been possible had it not been for the fact that our board believed in us and allowed us go the way we have gone. The concurrent site-development development strategy run by Metaphor and branding process by Pure Lines - visuel kommunikation, both run with outstanding professionalism, have also been of paramount importance in getting us to where we are now. The Move on Up process requires an organisation to formulate a manifesto rather than merely a vision and a mission. Having to write a manifesto means that you have to relate to a tradition which great thinkers have engaged in. It is frighteningly ambitious and dauntingly compelling. It is not something you take lightly and it takes slightly longer time than a Sunday afternoon to do. It requires extensive literature and information surveys, in addition to asking fundamental questions such as: What makes museums relevant to people in the 21st century? What are the megatrends in society? Where will we as a society be in 10 years? What should the functions of a museum be now and in the future? Doing this has made me realize that we should do this all the time. The world constantly changes and so should we. The result of the process is the ambition to create a hybrid museum and a hybrid organisation based on a hybrid philosophy. When you think hybridically you go out of the box and blend things; you go across boundaries and begin to think in a new way. We want to free ourselves from traditional thinking and categories. We do not reject traditional thinking, but use it as a basis for re-thinking. Rather than having our creativity and our ability to adjust to the world we live in restricted by the chains of tradition, thinking hybridically unleashes our creativity and thinking.

48

Firstly, the fact that we are not big gives us an organisational flexibility. Secondly, we do not intend to take this journey alone. We will use the fact that we live in a network society to invite collaboration with any individuals and organisations that have similar ideas and ambitions. Whether you live in Balling, Ballerup, Birmingham or Bangalore is of no importance to us. Your enthusiasm, determination, skills, knowledge and flexibility of mind is what matters. We are far from implementing our ideas. This manifesto is the first step. By the time we have realised our plan, the sector will have moved on and we will have to re-think once again. We look forward to implementing our ideas and expect this will take at least 3 years. We even more look forward to re-evaluate and re-think once again by that time. I want to extend my profound thanks to everyone involved with producing this Manifesto and welcome those joining us on the implementation journey to come.

Jan Tapdrup CEO of MUSE®UM March 2013

Connect with us Check out our website Follow us on social media or my blog


Gentænkning af vores museum

Gentænkning af vores museum

For fem år siden blev MUSE®UM (dengang Museum Salling) grundlagt ved en fusion af fem arkiver og fem museer der om­fattede emner fra kunst til arkæologi, historie og naturhistorie. Det har taget os lang tid at finde vores ståsted. Dette manifest viser at vi nu har fundet det.

Vi er ikke nogen stor organisation. Vi er kun omkring 45 med­arbejdere og har omkring 3.000 medlemmer i vores venneforeninger. Alligevel har vi mere end 100.000 gæster årligt. Ydermere er vi placeret langt fra storbyerne i et landligt område. Hvordan kan vi have den frækhed at tro, at vi kan blive banebrydende indenfor ­museumssektoren?

Vi påbegyndte en visionsproces primo 2012, da vi ansatte Andrew McIntyre fra Morris Hargreaves McIntyre (MHM) til at hjælpe os. MHMs Move on Up proces, Andrews encyklo­ pædiske viden og uophørlige energi har sammen med MUSE®UMs personales entusiasme og ekspertise igennem mange workshops været nøglefaktorerne for vores succes. Intet af dette ville have været muligt, hvis ikke vores be­ styrelse troede på os og tillod os at gå denne vej. Metafors ­sideløbende strategi for udvikling af vores destinationer og Pure Lines’ brandingproces, begge dele udført uhyre professionelt, har også været af altafgørende betydning for, at vi er kommet hertil i dag. Move on Up processen kræver at organisationen formulerer et manifest, ikke blot en vision og en mission. At skulle skrive et manifest indebærer, at vi skal forholde os sig til en tradition som store tænkere indgår i. Det er frygtindgydende ambitiøst, skræmmende og spændende. Det er ikke noget man tager let på, og det er ikke gjort på en søndag eftermiddag. Det kræver omfattende litteratur og informationssøgninger ligesom det fordrer at man stiller fundamentale spørgsmål såsom: Hvad gør et museum relevant for folk i det 21. århundrede? Hvad er samfundets megatrends? Hvor vil vi som samfund befinde os om ti år? Hvad skal museets funktion være nu og i fremtiden? Hele denne proces har fået mig til at indse, at vi bør gøre dette hele tiden. Verden ændrer sig konstant, og det bør vi også gøre. Resultatet af processen er en ambition om at skabe et hybridmuseum og en hybrid organisation baseret på en hybrid filosofi. Med den hybride tankegang bevæger vi os ”ud af boksen” og blander tingene; vi krydser grænser og begynder at tænke på en ny måde. Vi vil frigøre os fra traditionelle tankegange og kategorier. Vi afviser ikke en traditionel tankegang, men vi bruger den som grundlag for nytænkning. Vi ønsker ikke at vores kreativitet og evne til at tilpasse os den verden vi lever i, skal være begrænset af traditionens lænker. Den hybride tankegang frigør vores kreativitet og vores måde at tænke på.

For det første bevirker det faktum, at vi ikke er særlig store, en organisatorisk fleksibilitet. For det andet agter vi ikke at foretage denne rejse alene. Vi vil bruge det, at vi lever i et netværkssamfund til at indbyde til samarbejde med ethvert individ og enhver organisation som har ideer og ambitioner svarende til vores. Om du bor i Balling, Ballerup, Birmingham eller Bangalore er uvæsentligt for os. Din entusiasme, beslutsomhed, kompetence, viden og mentale fleksibilitet er det afgørende. Vi har langt fra implementeret vores ideer. Dette manifest er første skridt på vejen. Når vi har realiseret vores plan, har sektoren flyttet sig, og vi vil være nødt til at tænke nyt igen. Vi glæder os til at implementere vores ideer og forventer, at dette vil vare minimum tre år. Vi glæder os endnu mere til at evaluere og tænke i nye baner til den tid. Jeg vil gerne udtrykke min dybeste taknemlighed til alle de ­personer, der har medvirket til at udarbejde dette manifest og samtidig byde velkommen til dem, som vil følge med os på den rejse,­implementeringen består i.

Jan Tapdrup Museumschef ved MUSE®UM Marts 2013

Find os online Tjek vores hjemmeside Følg os på de sociale medier eller via min blog

49


I want my children to understand the world, but not just because the world is fascinating and the human mind is curious. I want them to understand it so that they will be positioned to make it a better place. Knowledge is not the same as morality, but we need to understand if we are to avoid past mistakes and move in productive directions. An important part of that understanding is knowing who we are and what we can do... 25 Howard Gardner.

Jeg ønsker at mine børn skal forstå verden, ikke blot fordi verden er fascinerende og det menneskelige sind er nysgerrigt. Jeg ønsker at de skal forstå den, således at de vil være i stand til at gøre den til et bedre sted. Viden er ikke det samme som moral, men vi er nødt til at forstå det, hvis vi skal undgå fortidens fejl og bevæge os i produktive retninger. En vigtig del af den forståelse er at vide hvem vi er og hvad vi kan gøre... 25. Howard Gardner.

We must figure out how intelligence and morality can work together to create a world in which a great variety of people will want to live26 Howard Gardner.

Vi må finde ud af, hvordan intelligens og moral kan samarbejde for at skabe en verden, hvori en mangfoldighed af mennesker ønsker at leve i26. Howard Gardner.

25  ( 1999) The Disciplined Mind: Beyond Facts And Standardized Tests, The K-12 Education That Every Child Deserves, New York: Simon and Schuster (and New York: Penguin Putnam). p. 180-181. 26  Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century (1999: 4)

50


Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte hvad et museum er og hvordan det drives følelser tredje sted samfundslivet lev i nutiden socialt funky rum for muserne publikumsfokuseret hybrid museum åndelig tænk på alting på en ny måde vi vil undersøge og udfordre antagelser konventioner og disciplinære grænser skab fremtiden vi vil blive 51 ved med at skabe morgendagens museum med vores publikum Det 21. århundrede globalisering informationssamfund forbundne totaloplevelser oplysningstid med-skabe indsigt slippe kreativiteten løs udforsk fortiden vi vil granske og anfægte


Join us on our venture www.muserum.org

Følg med os pü vores rejse www.muserum.org

ISBN 978-87-88126-00-6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.