Page 1

15. februar 2013 | številka 119

  4  1  6. redna seja mestnega  

17  O  bčinski nagrajenci  

26  Podelitev priznanj najboljšim

  7  Kmalu parkomati v središču  

19  Festival mladih pianistov 

28  Nov začetek  

12  D  an odprtih vrat  

24  Balladero kmalu  

32  Zekova dobrodelna  

sveta

mesta

 v Hiši sadeži družbe

ob kulturnem prazniku Štrkci za klavirjem v Murski Soboti

športnikom v mestni občini Mure 05

produkcija


V Murski Soboti že dolgo nismo imeli toliko snega, kot to zimo. V veliko veselje najmlajšim.

Vseeno pa upamo, da so mraz in zimo pregnale številne male in velike pustne maškare, ki so na pustno soboto napolnile Trg kulture. |

februar 2013

2


ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane občanke, spoštovani občani Letošnja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku je bila hkrati priložnost, da v Murski Soboti slovesno zaključimo leto Evropske prestolnice kulture. Naše mesto je v minulem letu dihalo s svežo energijo kulturnih dogodkov, ki so k nam pripeljali vrhunska imena svetovne, evropske in domače umetniške sredine, ter dalo priložnost mladim, še neuveljavljenim umetnikom. V Murski Soboti se je v lanskem letu odvilo dvajset koprodukcijskih projektov, ki so obogatili kulturno dogajanje in opozorili na dediščino, na katero radi pozabljamo. Povezali so ustvarjalce doma ter utrdili prijateljstvo med partnerskimi mesti in poglobili njihovo sodelovanje. Barvite kulturne utrinke leta 2012, ki so in bodo za zmeraj zaznamovali Mursko Soboto, smo vam predstavili v decembrski prilogi Soboških novin, prav tako so ovekovečeni v filmskem arhivu, ki so si ga ogledali obiskovalci zaključne slovesnosti, zato jih ne bom ponovno našteval. Rad bi se na tem mestu zahvalil vsem, ki so sodelovali in so zaslužni za uspeh tega za Mursko Soboto tako pomembnega projekta, saj smo se ob njem vsi skupaj veliko naučili. Ostaja blagovna znamka Evropske prestolnice kulture, na kateri bomo lahko gradili tudi v prihodnje. V minulem letu smo namreč skupaj potrdili, da znamo in zmoremo delati vrhunske stvari ter da imamo za to tudi vrhunske ljudi.

Vaš župan,

|

3

februar 2013


MESTNI SVET

Občinski prostorski načrt za vzhodno obvoznico v prvi obravnavi sprejet Svetnice in svetniki so se 24. januarja sestali na 16. redni seji in obravnavali kar šestnajst točk dnevnega reda, med njimi v drugi obravnavi tudi proračun za leto 2013.

V uvodnem delu 16. redne seje mestnega sveta je župan Anton Štihec mestnim svetnikom predlagal dnevni red s sedemnajstimi točkami, a je že na začetku predlagal, da bi sedmo točko, tj. predlog odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju mestne občine, obravnavali na naslednji seji. »Ker sem podal pobudo za izračun stroškov Komunale za ogrevanje in ker Komunala tega ni mogla pripraviti do te seje, prosim pristojne, da poročilo o cenah ogrevanja pripravijo do naslednje seje, in tudi, da ga svetnikom predhodno pošljejo, da se lahko primerno pripravimo,« je povedal Zoran Kos iz LDS. Spremenjen dnevni red so svetniki soglasno sprejeli, po potrditvi zapisnikov 14. in 15. redne seje, ki ju je predstavil direktor mestne uprave Bojan Petrijan, pa so se lotili prve točke, kjer so v drugi obravnavi odločali o predlogu odloka o proračunu za leto 2013. Letošnji proračun je težak 21 milijonov, z odlokom pa se poleg postavk proračuna določajo tudi postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine. Glede na prvo obravnavo proračuna, ki je bila v decembru 2012, je tokratni predlog proračuna nižji za 900.000 evrov. Na prihodkovni strani je naj-

tja, pri kateri mora po mnenju odbora biti imenovana posebna komisija. Tudi predstavniki ostalih odborov so svetnikom predlagali, naj proračun v drugi obravnavi sprejmejo.

večje zmanjšanje pri načrtovanih državnih in evropskih sredstvih, ki se zaradi neizvajanja projekta nadaljnje energetske sanacije objektov OŠ III in OŠ IV zmanjšujejo za 857.000 evrov. Manjša so tudi načrtovana državna investicijska sredstva za financiranje občin v višini 105.000 evrov, ki jih občina ne bo prejela zaradi lanske vladne odločitve o nižanju povprečnin. Nižje so tudi nekatere druge postavke. »MOMS na dan 31. 12. 2012 nima neporavnanih zapadlih obveznosti, niti v primeru projekta Turistični center Fazanerija, energetski del, kjer smo poplačali vse zapadle gradbene situacije ne glede na dejstvo, da še nismo prejeli vseh upravičenih sofinanciranj države,« je proračun svetnikom pojasnil Slavko Domjan z oddelka za proračun in finance. Kot je dodal, so bila poplačila izvršena iz t. i. likvidnostnega evropskega kredita, ki ga dovoljuje zakon o financiranju občin in se ne šteje v kvoto občinskih zadolžitev. Ob tem je tudi nekaj postavk, ki so se od prve obravnave proračuna povišale, recimo za 16.000 evrov več je nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč pravnih oseb zaradi dokončne realizacije v letu 2012, povišanje prihodkov pa bo tudi pri prodaji 10.259 delnic Cestnega podjetja Murska Sobota, in sicer za 222.000 evrov več od predvidenih v prvi obravnavi, torej skupno za 448.000 evrov. Nataša Horvat, predsedujoča odboru za proračun in finance, je svetnikom predlagala sprejetje predstavljenega proračuna, ob čemer je izpostavila neuspešno kandidaturo občine za energetsko sanacijo osnovnih šol III in IV, ob tem pa pozornost namenila še prodaji delnic Cestnega podje-

V razpravi je Suzana Varga, prav tako članica odbora za proračun in finance, povedala, da se je občinska uprava pri kandidaturi za energetsko sanacijo šol zelo potrudila, da pa razlog za neuspeh leži v prehodnih sanacijskih posegih občine, ki so vlogi prinesli manj točk. »Mestna občina pred petimi leti, ko se je vlagalo v OŠ III, ni mogla vedeti, da bo v prihodnosti razpisan razpis, ki bo zaradi tega projekt slabše točkoval,« je povedala Vargova. Upanje na podoben razpis je izrazil Andrej Mešič iz SD, ki je ob tem v imenu svetniške skupine izrazil zadovoljstvo s povečanjem postavke glede javnih del, saj, kot je povedal, prinašajo javna dela pozitivno energijo med ljudi, ki so sicer brez delovnega mesta, nadalje pa je podal še predloge o spremembah proračuna. Po pojasnilu Dušana Bencika glede prodaje delnic je Nataša Horvat s sedmimi sopodpisniki vložila amandma k predlogu proračuna, iz katerega izhaja, da se županu omeji vsakršna prerazporeditev sredstev iz proračuna nad 4000 evri, in sicer bi moral za prerazporeditve nad omenjenim zneskom predhodno pridobiti soglasje mestnega sveta. Predlagani amandma med mestnimi svetniki potrebne podpore ni prejel, je pa bil med drugim sprejet amandma o povišanju sredstev za vzdrževanje cest. Svetniki so bili pri sprejemanju proračuna v drugi obravnavi sklepčni.

|

februar 2013

4

Špela Horvat

V četrti točki dnevnega reda so svetniki sprejeli sklep o sprejetju načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota, v katerem se razpolaganje z nepremičnim premoženjem predvideva v višini 1,3 milijona evrov, pridobivanje nepremičnega premoženja pa je predvideno v višini 176.000 evrov. Svetniki so prav tako soglašali s spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota. Ta želi z doregistracijo novih dejavnosti odpraviti težave pri financiranju, dodatna dejavnost bi namreč klubu pomagala, da bi glavna programska dejavnost potekala nemoteno, hkrati pa bi s prihodki nove dopolnilne dejavnosti poskušali realizirati bolj dovršene projekte. Mikk je tako med drugim razširil nabor svojih dejavnosti za priložnostno pripravo in dostavo jedi, dejavnost okrepčevalnice, slaščičarne in kavarne. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota – I. obravnava je obrazložila Angelca Dokl Mir z oddelka za infrastrukturo. Zemljišče, kjer bo tekla trasa vzhodne obvoznice, je po besedah Dokl Mirove večinoma že opredeljeno kot stavbno, v skrajnem severnem delu predvidene trase pa je zemljišče še kmetijsko, zato se za ta del izvedbeni akt pripravlja prek občinskega prostorskega načrta. »Trasa vzhodne obvozne ceste je bila določena v postopku izdelave prostorskega akta in predhodnih prometnih študij že v letu 1998. Akt je bil takrat sprejet /…/,« je pojasnila govorka o vzhodni obvoznici, ki sicer predstavlja eno prvih


MESTNI SVET

prioritet reševanja prometne problematike mesta in bližnje okolice ter obenem ob gradnji južne obvoznice tudi prvo etapo izgradnje bodočega cestnega obroča okoli Murske Sobote. Nova vzhodna obvoznica mesta Murska Sobota bo s povezavo na jugu – od Panonske ulice ter z navezavo stare industrijske cone – vzhod s trgovskimi centri, Ekonomsko srednjo šolo in proizvodnimi objekti ter z navezavo razvijajoče se nove Severne obrtno-industrijske cone, ob kateri bi potekala, vse do ponovnega križanja z R1-232 in R2-442, prevzela vlogo regionalne ceste R1-232 in jo prenesla na obrobje mesta. Etapno izgrajevanje sistema cestnih obvoznic predvideva sočasno povezavo vzhodne obvoznice po vzhodnem delu južne zbirne ceste, z nadvozom prek železniške proge, do Bakovske ulice in tako po njej, kakor tudi z nadaljevanjem južne zbirne ceste na že izgrajeno priključno cesto, navezavo na avtocesto, pozneje pa še celotno preostalo izgradnjo obvoznic mesta Murska Sobota. Kot je povedal župan, na projektu delajo že pet let, čeprav se navzven skoraj nič »ne vidi«, in zdaj je projekt končno na voljo svetnicam in svetnikom, da o njem odločajo ter podajo komentarje in pripombe. Ob tem župan ni obšel zaskrbljenih občanov, predvsem stanovalcev Poljske ulice: »Ne bi želel, da menijo, da jih s tem projektom uvrščamo med drugorazredne občane.« Živeči na Poljski ulici si namreč prizadevajo, da se predvidena trasa vzhodne obvoznice premakne še bolj vzhodno, na območje med

na gospodinjstva so izpostavili v SD, o neprimerljivosti cen komunalnih storitev v Pomurju z drugimi kraji po Sloveniji pa je pred mestnimi svetniki spregovoril tudi Darko Rudaš, ki pravi, da je Pomurje že tako v nezavidljivem položaju, zato dvigu cen nasprotuje. A zadostna podpora v mestnem svetu je občanom kljub temu naložila 18,63 odstotka višje cene storitev čiščenja odpadne vode za končne uporabnike. Tako bo cena po novem za gospodinjstvo znašala 1,135 evra za kubični meter in za gospodarstvo 1,453 evra za kubični meter. Za deset kubičnih metrov očiščene odpadne vode za gospodinjstvo to predstavlja 11,35, za gospodarstvo pa 14,53 evra.

Pomurko in rakičanskim pokopališčem, kar pa po besedah Janeza Őrija iz ZEU – Družbe za načrtovanje in inženiring po izsledkih analiz in študij ni primerno. Tako župan kot mestni svetniki so se zavzeli za nadaljevanje pogovorov z občani, ki bi jih gradnja in umestitev vzhodne obvoznice lahko kakorkoli oškodovali, občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto pa so sprejeli. V nadaljevanju so svetniki potrdili uradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine, prav tako so sprejeli poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota za obdobje 2011–2012. Mestna občina je septembra 2010 s podpisom soglasja k vključitvi v projekt »Občina po meri invalidov« pristopila k izvedbi tega projekta, in sicer na predlog nosilca projekta Zveze invalidov Slovenije. Sprejeta sta bila elaborat ter sklep o spremembi cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v mestni občini, ki sta občanom zaračunani na isti položnici. »Cena, ki je do sedaj veljaja za kanalizacijo, tj. 0,14 evra za kubični meter, je daleč najnižja v Sloveniji, zato smo to ceno popravili na primerljivo raven,« je povedal Drago Šiftar, direktor Komunale Murska Sobota, in dodal, da so z mestno občino iskali srednjo pot med čim ugodnejšimi cenami za občane ter izgubo Javnega podjetja Komunala, ki bi jo moral kriti občinski proračun.

Na dnevnem redu je bila tudi potrditev nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo. Kot je povedal Drago Šiftar, bo cena kubičnega metra vode ostala nespremenjena, povišala pa se je cena omrežnine, saj jim tako nalaga zakon. Goran Milošević iz SD je ob tem povedal: »Upam, da bomo javno podjetje začeli vsi skupaj obravnavati kot orodje, s katerim lahko učinkovito zadovoljimo potrebe občank in občanov.« In kakšno cenovno spremembo so sprejeli svetniki in svetnice? Živeči v večstanovanjskih objektih bodo na mesec v povprečju plačevali od 0,4 do 0,7 evra več, štiričlanska družina v individualni hiši od 0,9 do 1,1 evra več na mesec. Je pa to dobra novica za gospodarske družbe, saj se je njihova cena poenotila s cenami za gospodinjstva. Potrjen je bil tudi program odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju mestne občine za leto 2013.

V razpravi je bilo slišati veliko argumentov za in proti, vpliv spremembe cene na posamič-

V mestni občini se s športno dejavnostjo ukvarja 132 izvajalcev, letni program športa pa določa vsebine, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje. Za letni program športa bo v letu 2013 namenjenih 226.000 evrov, stroškom stadiona Fazanerija (elektrika in tekoče vzdrževanje) bo namenjenih 45.000 evrov, investicije v nakup in ureditev športnih objektov pa bodo znašale 51.000 evrov. Komisija za nagrade in priznanja je na svoji seji sklenila, da priznanje ob kulturnem prazniku prejmeta Vesna Radovanovič in Ester Pleša za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti, prav tako pa tudi, da Brigita Bavčar prejme plaketo mestne občine za pomembne dosežke na področju kulture ter da učenci in učitelji Osnovne šole IV iz Murske Sobote prejmejo denarno nagrado 1500 evrov za vrhunske dosežke na področju otroške gledališke in glasbene dejavnosti. Svetniki so predloge soglasno sprejeli. Potrdili so tudi Nika Jandla za predstavnika lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda Gimnazija Murska Sobota, Daniela Vehaba za člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prav tako pa so potrdili sklep h kandidaturi dr. Bena Klemenčiča, univ. dipl. ekon., za ravnatelja Višje strokovne šole Ekonomske šole Murska Sobota. Sledili so še predlogi in mnenja svetnikov ter župana.

|

5

februar 2013


MESTNI SVET

Svetniške pobude in vprašanja Župan je odgovoril, da so podrta drevesa v parku tam namerno, da lahko otroci in sprehajalci vidijo, da je drevo živo bitje, ki raste in na koncu tudi odmre, saj je to sestavni del narave; ravno zaradi tega razloga po navodilih strokovnjakov zaradi različnih vrst rastlin posameznih delov parka ne kosijo tako pogosto in jih kosijo na višino, primerno za travniško površino. Podrta drevesa vsekakor morajo biti postavljena varno, kar se bo še posebej preverilo.

Na 16. seji mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013, so svetniki in svetnice postavili naslednja vprašanja ter predstavili naslednje pobude in mnenja:

Cvetka ŠKAFAR je dala pobudo, da bi izbrali primerno zelenico, kjer bi uredili otroško igrišče z varovanimi igrali za gibalno ovirane otroke. Župan je odgovoril, da je najprej treba najti primeren kraj, prav tako bi bilo treba predvideti finančna sredstva za nakup igral, ki so prilagojena gibalno oviranim otrokom.

Darko RUDAŠ je izpostavil, da bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v prvi polovici februarja objavilo javni razpis za urejanje komunalne infrastrukture v romskih naseljih, in pričakuje, da se bo mestna občina na razpis prijavila ter nadaljevala z izgradnjo kanalizacije v romskem naselju. Novost razpisa v letošnjem letu je, da se sredstva, pridobljena na razpisu, lahko namenijo za nakup kmetijskega zemljišča. Ker na Pušči razmišljajo o ureditvi romske obrtne cone, bi lahko predvideli lokacijo, na kateri bi postavili obrtno cono, kjer bi se povezovali vsi romski podjetniki. Župan je odgovoril, da so sredstva za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v romskem naselju predvidena v proračunu. Mestna občina se bo na razpis prijavila. V kolikor bo na razpisu uspešna, se bo projekt izgradnje kanalizacije nadaljeval in tudi zaključil. V kolikor bo v okviru razpisa, o katerem govori g. Rudaš, možen tudi nakup zemljišč (tudi morebiti za bodočo obrtno cono kot navaja g. Rudaš), bomo ta zemljišča tudi poskušali pridobiti.

Svetnica je postavila vprašanje, kdaj bo imela Mestna občina Murska Sobota dan odprtih vrat za občanke in občane. Župan je odgovoril, da so na mestni občini vsak dan uradne ure, torej je dan odprtih vrat vsak dan. Škafarjevo je zanimalo, kdo je zadolžen za vzdrževanje ulične javne razsvetljave, saj na Lendavski ulici v smeri trgovine Tuš že dalj časa ne svetijo luči in je prehod za pešce v temi. Pričakuje hitro ukrepanje. Župan je odgovoril, da je za vzdrževanje ulične razsvetljave v mestu odgovorno Javno podjetje Komunala, ki ima za to zunanjega izvajalca. Vse pomanjkljivosti v zvezi z javno razsvetljavo je tako treba sporočiti Javnemu podjetju Komunala oziroma mestni občini, ki bo informacijo sporočila podjetju. Na Mestni občini Murska Sobota je za to odgovoren Bogomir Rola (tel. št. 02 525 16 29).

Jolanda PRELEC LAINŠČAK je dala pobudo, da bi ob močnem sneženju veljalo mobilizirati ljudi, ki bi ostarelim in bolnim pomagali pri čiščenju snega, kot je to organizirano v drugih mestih, denimo v Mariboru. Župan je pozdravil pobudo in menil, da bi bilo treba privabiti tudi srednješolce, ne samo prostovoljcev Hiše Sadeži družbe.

Zoran KOS je prenesel prošnjo prebivalcev Kopališke ulice, da se prouči možnost postavitve prometne signalizacije za izhod iz njihove ulice, saj je tam glede na povečan promet vključevanje na glavno cesto oteženo. Župan je odgovoril, da bo na tem mestu urejen prehod za pešce, prav tako bo postavljena ustrezna prometna signalizacija za lažje vključevanje iz Kopališke ulice na glavno cesto.

Mag. Nataša HORVAT je prenesla vprašanje stanovalcev blokov v mestu o tem, kakšni so pogoji za pridobitev zemljišča za ureditev vrtov in ali obstaja kakšen razpis. Župan je odgovoril, da občina zemljišč za urejanje vrtov občanom trenutno ne oddaja. V proračunu so sredstva za ureditev cone za vrtove (pri Avtobusnem prometu) predvidena. Na zemljiščih bi bil urejen dostop do vode, uredili bi poti, hiške za shranjevanje orodja, najprej pa je seveda za ta namen treba pridobiti zemljišča.

Svetnik je javno pozval vodstvo Mure 05, da pojasni, kaj se v nogometnemu klubu dogaja. Župan je odgovoril, da se je sestal s predsednikom nogometnega kluba Mura 05 in mu svetoval, da javnosti čim prej predstavi finančno situacijo kluba, ter mu tudi svetoval, da v skrajnem primeru odstopi. Na svetu staršev Vrtca Murska Sobota je bila predstavljena pobuda, da bi v mestnem parku postavili tematske hiše, ki bi bogatile dogajanje v parku s pravljicami, da bi se lahko otroci in starši v mestu tudi na takšen način družili. Župan je pozdravil predlog, ki pa ga je treba finančno ovrednotiti ter najti primerna mesta in dogodke (npr. družinski piknik). V proračunu za zdaj finančna sredstva za to niso predvidena, razen če sredstva prerazporedijo in jih uporabijo za ta namen.

Svetnica je dala pobudo, da bi uredili postajališče Sobočanca ob domu za ostarele na Ulici Staneta Rozmana, saj se nekateri stanovalci želijo zapeljati do trgovskih centrov. Župan je odgovoril, da je za ureditev postajališča za mestni avtobus na Ulici Staneta Rozmana ob Centru za starejše Murska Sobota treba najprej preveriti, kje se da urediti primeren prostor, da postajališče stanovalcem Centra za starejše Murska Sobota ne bi bilo predaleč.

Kos je vprašal, ali je v mestnem parku namenoma toliko podrtih debel. Treba je poskrbeti za varnost ljudi, ki se po parku sprehajajo. |

februar 2013

6


AKTUALNO

Vzpostavitev plačljivega parkiranja

Že v prejšnji številki Soboških novin smo objavili obširnejši članek o novostih, ki se obetajo z vzpostavitvijo plačljivega parkiranja v ožjem mestnem središču in na gramoznem parkirišču v Rakičanu. V času od te objave je na mestno upravo bilo naslovljenih kar nekaj vprašanj, nanje smo tudi odgovorili, vendar je prav, da z odgovori seznanimo še širši krog občanov in občank.

Bogomir Rola

Na parkomatih ne bo mogoče plačevati z bankovci. Za to obstajajo povsem utemeljeni razlogi: menjavanje bankovcev v kovance, pogosto pomanjkanje kovancev v parkomatih in zaradi tega potreba po večkratnem polnjenju parkomatov s kovanci, v času pomanjkanja kovancev parkomat ne deluje, sorazmerno nizka urna postavka, npr. s kovancem za 2 EUR se plača parkirnina za 4 ure. Bo pa z bankovci mogoče plačevati na sistemu v Rakičanu. Ob tem bo na parkomatih na voljo tudi negotovinsko plačevanje parkirnine (v prvi fazi z Moneto, v prihodnosti pa še z drugimi oblikami, kot so kartica Sobočanec, morebiti tudi z SMS-i). Glede na izkušnje drugih in vse dodatne možnosti plačevanja je predvideno, da »nevračanje« denarja (drobiža) na parkomatih ne bi smelo povzročati resnejših nevšečnosti. Na samodejni blagajni v Rakičanu, kjer bo mogoče plačevati s kovanci in bankovci, bo avtomat vračal denar v kovancih.

Že po dosedanjem prometnem režimu za parkirna mesta v nekaterih modrih conah (pred NLB in Pošto Slovenije na Trgu zmage, lekarno na Kocljevi ulici) velja poseben režim, ki brezplačno parkiranje omejuje na 15 minut. Ta parkirišča so posebej označena in bodo taka ostala tudi po uvedbi plačljivega parkiranja, kar je skladno z odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (26. do 28. člen). Prav tako ostajajo v veljavi tedenske, mesečne in letne dovolilnice, uvedene z odlokom o ureditvi cestnega prometa v mestni občini, ki ga je mestni svet sprejel konec leta 2011 (Ur. list RS, štev. 110/2011). Dovolilnice je mogoče kupiti na sedežu mestne uprave na Kardoševi ulici 2 v Murski Soboti, na blagajni v vložišču, nadomestilo zanje pa znaša za: •  tedensko 8,5 EUR, •  mesečno 25,00 EUR in •  letno 251 EUR.

Invalidi skladno z odlokom ne plačujejo parkirnine, ker so plačevanja oproščeni, morajo pa na vidno mesto v avtomobilu namestiti parkirno karto za invalida, s katero se identificirajo. Zato se zanje z uvedbo novega režima plačljivega sistema ne bo nič spremenilo. In še to: invalid, ki svojo invalidnost izkazuje s parkirno karto, lahko brez plačila parkirnine parkira kjerkoli v modrih conah, tudi v tistih, kjer bo sedaj uvedeno plačevanje parkirnine od prve minute dalje, na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, pa lahko parkirajo samo invalidi. Če parkira na rezerviranem parkirnem prostoru za invalide kdorkoli drug, je s tem storil prekršek,

Dovolilnice so primerna rešitev tudi za vse tiste (fizične in pravne osebe), ki uporabljajo ista parkirna mesta v modrih conah ali različna parkirna mesta v različnih modrih conah vsakodnevno (enkrat ali večkrat) za krajši čas.

za katerega je predpisana globa v višini 120,00 EUR ne glede na to, ali je nastavil parkirno uro ali ne, in ne glede na to, ali je plačal parkirnino. Vsi parkomati in samodejna blagajna bodo izdajali račune (parkirni listek je istočasno račun), na katerem bodo osnovni oziroma za račun potrebni podatki izdajateljice Mestne občine Murska Sobota. In takšen račun bo za plačilo parkirnine prejela tudi pravna oseba oziroma voznik avtomobila pravne osebe, ki z avtomobilom razpolaga. Pri tem je treba poudariti, da v tem primeru velja, da je plačnik takšnega računa pravna oseba, če je račun priložen potnemu nalogu, ki mora biti izdan za vsako uporabo službenega avtomobila v javnem prometu. Takšni načini plačevanja parkirnine za pravne osebe so uveljavljeni po vsej Sloveniji in tudi »soboški« glede tega ne bo nobena izjema. Glede dileme, da se ves izkupiček ne bi polagal na transakcijski račun Mestne občine Sobota, velja samo to, da že sam parkirni avtomat ob praznjenju gotovine izdela poročilo na listku, tisti, ki prazni avtomate, pa nima dostopa do denarja – izkupička, temveč le odgovorna in pooblaščena oseba, ki tudi izvede nakazilo na račun, o čemer se ponovno izdela poročilo o pologu, zato je medsebojni nadzor s poročilom parkirnega avtomata zagotovljen. Istočasno se izkupiček ob vsakem praznjenju zabeleži v nadzornem sistemu, ki bo na upravi MOMS in prek katerega bodo povezani vsi parkirni avtomati, da bomo z enega mesta nadzorovali delovanje parkomatov, razvidni pa so tudi vsi dogodki o transakcijah in drugi dogodki, |

7

februar 2013


AKTUALNO

pomembni za spremljanje in upravljanje s celotnim sistemom. Sam izkupiček oziroma sredstva zaračunane parkirnine, tako v mestu kot Rakičanu, bodo namenjena za izboljšanje parkirnega sistema, gradnjo novih brezplačnih parkirišč na obrobju mesta, za financiranje nove brezplačne avtobusne proge Sobočanca na relaciji Maximus–Murska Sobota– bolnišnica–Rakičan, prvenstveno pa seveda za urejanje (tudi asfaltiranje gramoznega v Rakičanu) in vzdrževanje parkirišč, za katera se pobira parkirnina, in vseh ostalih javnih parkirišč v mestni občini. Po vseh predvidevanjih bo celoten sistem pripravljen do

15. 2. 2013, ko bo uvedeno poskusno plačljivo parkiranje na območju najožjega središča mesta (Kardoševa ulica, Trubarjev drevored, Trg zmage, Kocljeva in Slovenska ulica z delom Zvezne ulice) ter na gramoznem parkirišču v Rakičanu. V poskusnem obdobju, ki bo trajalo predvidoma do 1. 3. 2013, bosta vzporedno v veljavi dosedanji parkirni sistem (z nastavitvijo parkirne ure za brezplačno parkiranje do ene ure) in novi plačljivi sistem od prve minute dalje. To pomeni, da tisti, ki bo »pozabil« plačati parkirnino (ne bo imel v avtomobilu parkirnega lističa o plačani parkirnini), bo pa nastavil parkirno uro po dosedanjem sistemu, ne bo sankcioniran, temveč le opozorjen. Po 1. 3. 2013 bo na parkiri-

ščih, v območju navedenih ulic, v veljavi samo nov parkirni režim s plačilom parkirnine na parkomatih (z gotovino ali Moneto) ter seveda z dovolilnicami in nekaterimi izjemami (dovolilnice ne veljajo za nekatera parkirišča, kot so denimo na Kocljevi pred lekarno), kar je razvidno s hrbtne strani dovolilnic. Tako na teh parkiriščih ne bodo več veljale parkirne ure, zato bo tisti voznik, ki v avtomobilu ne bo imel nameščenega parkirnega lističa o plačilo parkirnine, temveč bo namestil parkirno uro, sankcioniran. Seveda se ne spreminja parkirni režim v vseh ostalih modrih conah, kjer bo še naprej v veljavi 1- oziroma 2-urno brezplačno parkiranje z namestitvijo parkirne ure. Zavedamo se,

Župan Štihec obiskal županskega kolega v Bad Radkersburgu Župan Anton Štihec je januarja obiskal svojega kolega mag. Josefa Sommerja, župana obmejnega mesta Bad Radkersburg. Na vljudnostnem obisku je županu Štihcu, ki sta ga spremljala direktor občinske uprave Bojan Petrijan in vodja oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Nada Cvetko Török, župan Sommer skupaj s podžupanjo Anno Mir in direktorjem uprave dr. Franzem Brandtnerjem predstavil Občino Bad Radkersburg, ki zajema mesto Bad Radkersburg in okolico, ter njuno organiziranost; izpostavil je tudi prioritetne naloge svoje občinske uprave. Pogovor je tekel tudi o skupnih projektih, med drugim o sodelovanju na področju izmenjave študentov

fizioterapije Alma mater Europaea iz Murske Sobote, ki se strokovno izpopolnjujejo v medicinsko-rehabilitacijskem centru zdravilišča Bad Radkersburg. Župan Sommer je izpostavil, da v Bad Radkersburgu obiskuje gimnazijo in medtem tudi že poklicne šole čedalje večje število slovenskih dijakov, kar zelo pozdravlja, saj mladi s tem dokazujejo, da mej dejansko ni več. Izpostavil je, da si občina prizadeva, da bi v svojo sredo privabili čim več mladih, ki bi v Bad Radkersburgu želeli ostati, saj bi s tem poleg glavne gospodarske panoge – turizma – okrepili še druge panoge gospodarstva. Župan Štihec se je kolegu zahvalil za izrečeno pisno podporo pri pridobivanju državnih sredstev za izgradnjo

kolesarske poti ob državni cesti Murska Sobota–Gederovci. Veliko odobravanje in čestitke je župan Štihec izrekel projektu, ki je v zimskih mesecih oživil staro mestno jedro Bad Radkersburga – drsališču na glavnem trgu, ki je poželo veliko pozitivnih odzivov tudi v Murski Soboti in je zagotovo

|

februar 2013

8

da verjetno nismo odgovorili prav na vsa vprašanja, zato občane prosimo in pozivamo, da nam svoja vprašanja sporočijo osebno, telefonsko, po spletni aplikaciji »Pomoč občanu« ali kakorkoli drugače. V mestni upravi se bomo potrudili najti odgovore na vsa vaša vprašanja in dileme, objavili jih bomo v Soboških novinah in drugih medijih. Na ta način bomo odgovorili tudi vsem tistim, ki se bodo z enakimi ali podobnimi vprašanji srečevali, a jih ne bodo postavljali neposredno, in seveda vsem tistim, ki niso prejemniki občinskega glasila, se pa občasno ali pogosteje namenjajo v središče mesta po nakupih in opravkih, ter obiskovalcem mesta in mestne občine.

Vida Lukač

projekt, ki bi ga bilo v prihodnje vredno posnemati.


AKTUALNO

Pri nas štejejo vsi, ne le izjeme

Gimnazija Murska Sobota, ustanovljena leta 1919, je najstarejša gimnazija v regiji. Je vzgojno-izobraževalna ustanova z dolgo in bogato tradicijo, ki dijakom nudi uporabno in ustvarjalno znanje. V murskosoboški gimnaziji je šolske klopi gulilo ogromno število uspešnih posameznikov, ki so bili in so še prisotni v vseh sferah slovenskega družbenega življenja.

Renata Žlebič

V letošnjem šolskem letu Gimnazijo Murska Sobota obiskuje 496 dijakinj in dijakov, ki so po letnikih razdeljeni v oddelke splošne in športne gimnazije. Tudi v prihajajočem šolskem letu 2013/2014 sta razpisana oba programa, in sicer trije oddelki splošne in oddelek športne gimnazije. Kot pravi ravnatelj Roman Činč, je ob povečanem številu vpisov šolsko ministrstvo zagotovilo, da bodo omogočili zadostno število oddelkov. Ob tem pojasnjuje: »Učencev na gimnaziji ne prepričujemo, da je cilj izobraževanja zgolj zaposlitev, ampak da je smiselno imeti odprte vse možnosti izobraževanja in si tako kar najbolj izboljšati svoje sposobnosti med tem štiriletnim izobraževanjem.« Tako bodo dijaki, meni Činč, veliko bolje pripravljeni na spopad z znanostjo v študijskih središčih. Glede prednosti športnega oddelka izpostavlja prilagajanje potrebam dijakov športnikov, kar pomeni predvsem usklajevanje športnih obveznosti z učnimi. Vsem dijakom športnikom je tako omogočeno nadaljnje nemoteno

ukvarjanje s športno kariero, poleg tega se dijaki srečujejo tudi z različnimi dejavnostmi. Letos se denimo seznanjajo s potapljanjem in smučanjem. Kot pravi Činč, skušajo tako »znanje športnikov obogatiti na več področjih«. Poleg tega izpostavi, da so učilnice na gimnaziji sodobno opremljene, vsekakor pa se vsake toliko zgodi, da »prideta na vrsto tudi še dobra stara tabla in kreda«. Na šoli so uvedli uporabo e-asistenta, prek katerega starše dijakov obveščajo o aktualnem dogajanju na šoli. Po besedah ravnatelja se je veliko staršev odločilo za uporabo tega načina komunikacije, »dobra tretjina staršev pa želi z mladostnikom ohraniti pristen odnos, zato se tega načina komunikacije ne poslužuje«. Dijaki murskosoboške gimnazije blestijo na raznih državnih tekmovanjih. Kot je povedal ravnatelj Činč: »Naši dijaki so že v tem šolskem letu osvojili lepo število priznanj s področij logike, razvedrilne matematike in astronomije. Med dobitnike zlatih priznanj so se uvrstili Tea Rupnik, Tomi Perša, Ivo

Cmor, Sandi Režonja, Doroteja Gašpar in Darko Kolar. Številni se na državna tekmovanja še pripravljajo, saj bodo potekala v prihodnjih tednih.« V okviru informativnih dni, ki bodo potekali 15. in 16. februarja, na murskosoboški gimnaziji pripravljajo podrobno predstavitev šole, njenega utripa in aktivnosti, ki jih bodo bodoči dijaki deležni. Devetošolci, skupaj s starši, se bodo v petek na gimnazijo lahko podali ob devetih dopoldne in ob treh popoldne. Pričakujejo jih tudi v soboto ob devetih dopoldne. Najprej se bodo srečali z učitelji in dijaki v posameznih razredih, ko se bodo bodoči dijaki seznanili z delovanjem šole, učnim programom in delovanjem dijaške skupnosti. Zatem bo v športni dvorani bolj zabavno naravnana prireditev. Ponos vsake izobraževalne ustanove so uspehi maturantov oziroma dijakov zaključnih letnikov. Na murskosoboški gimnaziji vsako leto ob zaključku šolanja zabeležijo pet, šest ali več zlatih maturantov ter vsaj dva razreda prav dobrih in odličnih dijakov. Velikokrat se zgodi, da se uspešnost posameznih izobraževalnih ustanov vrednoti le na podlagi števila zlatih maturantov. Ravnatelj Roman Činč ob tem dodaja, da noče uspeha šole povezovati le s številom zlatih maturantov, saj pravi: »Pomemben je čisto vsak posameznik, ki zrelostni izpit opravi. Uspešno opravljena matura dijaka, ki sicer drugače ni blestel z ocenami, a nam ga je vseeno uspelo pripeljati skozi vse čeri mature, je tista prava dodana vrednost, ki nekaj šteje.« Ob tem še poudari: »Na murskosoboški gimnaziji gojimo dobre medsebojne odnose, visoko socialno in delovno kulturo ter spoštujemo vse, ki so se razkropili iz našega gnezda, in z njimi vidimo daleč.« |

9

februar 2013


AKTUALNO

V Černelavcih dobili nova defibrilatorja

Krajevna skupnosti Černelavci je od začetka januarja bogatejša za dva defibrilatorja, ki bosta morda nekoč nekomu rešila življenje.

Po enoletnem prizadevanju predsednika Krajevne skupnosti Černelavci Mirana Forjaniča so domačini januarja

defibrialtor tipa AED, kar pomeni »polsamodejni zunanji defibrilator«, ki se uporablja za dovajanje električnega sunka osebi, ki je doživela srčni zastoj. Polsamodejni defibrilatorji so izdelani tako, da z njimi lahko rešujejo življenja tudi laiki, saj naprava uporabnika vodi skozi postopek oživljanja, zato lahko ob nesreči z njim rokuje prav vsak. Ob predaji defibrilatorja so v krajevni skupnosti pripravili predavanje, ki sta ga vodila Edit Žižek Sapač, dr. med., in vodja reševalne službe Viktor Zrim. Številni obiskovalci so si tam napravo lahko natančneje ogledali in spoznali pravilen pristop k ponesrečencu, ki ga lahko ohranijo pri življenju do prihoda reševalcev. V krajevni skupnosti si prizadevajo, da bi

dočakali dva zelo pomembna aparata. Z donacijami domačih podjetnikov je Forjaniču le v nekaj dneh uspelo zbrati dovolj denarja, tj. 5500 evrov, za nakup dveh defibrilatorjev. Prvi je nameščen pri Zadružnem domu Černelavci, drugi je mobilni in je namenjen rabi ob večjih dogodkih. Gre za

Dobrodelne akcije na Osnovni šoli Bakovci Čeprav se, zlasti v današnjem času, pogosto postavlja vprašanje, kako z obdarovanjem razveseliti in osrečiti, smo na naši šoli v decembru dokazali, da za to ne potrebujemo ne veliko denarja ne časa, le sporočilnost in želja morata biti pravi.

Na OŠ Bakovci smo se skupaj s POŠ Dokležovje odločili, da bomo pomagali ljudem, ki so se znašli v stiski, in jih po svoje obdarovali, razveselili. Izpeljali smo dve humanitarni akciji. Odzvali smo se povabilu Društva odprtih src iz Bakovcev in zbirali igrače za otroke iz Bosne in Hercegovine. Vseslovenska dobrodelna akcija Zveze prijateljev mladine Slovenije »Skupaj večji od neba« je potekala od začetka decembra. Pridružili so se ji mnogi znani Slovenci. Učenci in zaposleni smo začutili stisko otrok in njihovih družin ter se akciji pridružili z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Zbrani znesek smo v celoti nakazali na tekoči račun Zveze prijateljev mladine. Tako smo pomagali mi, kajti

pomoč je pomembna prvina v medčloveških razmerjih, še zlasti v času, ki nas že po svoji naravi kliče k humanitarnosti in hkrati za to ponuja tudi priložnost.

|

februar 2013

10

Aleksandra Grah

tudi v prihodnje organizirali še kakšno izobraževalno srečanje, v okviru katerega bi lahko predstavili delovanje aparata. Polsamodejni defibrilator rešuje življenja, kajti ko oseba doživi nenaden srčni zastoj, njen sicer redni srčni ritem postane kaotičen oz. aritmičen. Z vsako minuto, ko srce ne bije, se možnost za preživetje po mnenju strokovnjakov zmanjša za 7 do 10 odstotkov. Redki preživijo po 10 minutah brez defibrilacije. Po mnenju Forjaniča je bil nakup dveh defibrilatorjev izrednega pomena, saj je v Černelavcih veliko prireditev, ki se jih udeležuje čedalje več ljudi, in nesreča žal nikoli ne počiva, zato je izjemnega pomena, da preprečimo neljube dogodke.

Vanja Mladenović


AKTUALNO

Kakovostno staranje in krepitev sožitja v Centru starejših Murska Sobota

Ta enota Doma starejših Rakičan je s 66 stanovalci sredina, ki ne posveča pozornosti zgolj kakovostnemu institucionalnemu varstvu starejših, pač pa ji je enakovrednega pomena tudi njegova vsebina.

Ob raznovrstnih prireditvah in tematskih vsebinah sta namreč centru zelo pomembni vodili kakovostno staranje in krepitev sožitja med generacijami. Prav to je odgovor na vprašanje, zakaj se v centru iz meseca v mesec toliko dogaja. Pestra in vsebinsko bogata sta namreč bila tudi zadnja lanska meseca. Začeli so ju z martinovanjem, starim ljudskim praznikom, ki naznanja konec dela na polju in pomeni čas, ko se mošt spremeni v vino. Zadnje čase

Beltinci – izvajala Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije. Zveza povezuje že 520 podobnih skupin za samopomoč ter izobraževanje izvaja že dve desetletji in pol. Prvi usposobljeni na tem področju v rakičanskem domu delujejo od leta 1996. Osnovno poslanstvo skupine je pogovor s stanovalci, da bi zbližali ljudi in odpravili osamljenost. Da bi okrepili sožitje med generacijami in da bi stanovalci ohranili trdno vez z okoljem, v katerem delujejo in katerega sestavni del so, v centru vse od začetka, in tega je dve leti, veliko pozornosti namenjajo prostovoljstvu. Ob članicah Društva upokojencev Murska Sobota in župnijske Karitas so v zadnjem obdobju na tem področju zelo aktivni učenci OŠ II Murska Sobota in dijaki Ekonomske šole Murska Sobota, ki se skupaj s svojimi mentorji, učenci in tudi starši vključujejo v številne aktivnosti centra. Z njimi so ob božično-novoletnih praznikih izdelovali voščilnice in okraske, po kulinaričnih delavnicah, na katerih so pekli suho pecivo, pa so za zaključek decembrskih aktivnosti praznično okrasili dom in postavili domsko božično drevo. Evangeličanska cerkvena

zelo priljubljeni krst te žlahtne pijače sta ob nastopu domskega pevskega zbora Škrjanček opravila Pepek z Brega (Roman Marič iz Gornje Radgone) in Priftrogar (Bojan Šulek iz Lemerja). Osrednji dogodek je pomenil zaključek 120-urnega usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč. V murskosoboškem centru ga je za osemnajst prostovoljcev – poleg kandidatov iz različnih domov starejših, kjer izvajajo institucionalno varstvo (DS Lendava, DSO Ormož, DOSOR Radenci, DS Rakičan z enoto Centra starejših Murska Sobota in Dom Janka Škrabana Beltinci), sta bili še dve prostovoljki iz občine Odranci in ena iz občine

Geza Grabar

občina Bodonci je v centru za stanovalce pripravila še adventno delavnico. Stanovalce centra sta obiskala Miklavž in Božiček, pripravili pa so tudi nekaj verskih obredov. Vodja centra Marta Ferencek nas seznani s pomembno novostjo, ki je starejšim, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, si pa želijo organizirano bivanje le za določeno število ur in za določene dni v tednu ali mesecu, na voljo od 1. decembra lanskega leta: dnevno varstvo starejših. Ta novost je starejšim na voljo od 6.30 do 16.30, in sicer vsak teden od ponedeljka do petka. Izbirajo lahko tako število ur, ki jih bodo preživeli v centru, kakor tudi dneve v tednu ali mesecu. V času, ko bodo starejši pri njih v dnevnem varstvu, bodo vključeni v vse aktivnosti, ki jih center izvaja za svoje stanovalce. Z letom 2013 je Dom starejših Rakičan, pod okriljem katerega deluje tudi murskosoboški center, začel nuditi še storitev pomoči na domu. To storitev, ki ni bila vezana na njihovo osnovno dejavnost, je doslej izvajal Center za socialno delo Murska Sobota. Kot obljubljajo oboji, naj se za uporabnike ne bi nič spremenilo, pa še nekoliko nižje cene storitev so mogoče.

V vrtcu Lavra županu pripravili presenečenje za god Župan Anton Štihec se je 17. januarja odzval prijaznemu vabilu zaposlenih in otrok v vrtcu Lavra, ki so mu ob njegovem godu pripravili prijetno presenečenje.

Malčki so ob pomoči ravnateljice s. Mateje Kranjc zaigrali igrico o babici Zimi, ki prede bele snežinke in pozimi skrbi za gozdne živali. Županu

Vida Lukač

so predstavili zgodbo o njegovem zavetniku sv. Antonu Puščavniku in mu zapeli nekaj pesmic, nato pa mu izročili darila, ki so jih sami izdelali: risbice z različnimi motivi. Župan se je zaposlenim in otrokom zahvalil za prijazen sprejem, v zahvalo pa se jim je popoldne pridružil na zasneženem dvorišču in jim pomagal narediti velikega snežaka. |

11

februar 2013


AKTUALNO

Hišin dan odprtih vrat

V Hiši Sadeži družbe je bil zadnji januarski dan dan odprtih vrat. Vrata v hišo ob Ulici Štefana Kovača 20 so sicer za prostovoljce in uporabnike odprta vsak delovnik, tokrat pa je šlo v njej za predstavitev dejavnosti in izmenjavo stikov s tistimi, ki so se odzvali vabilu in prišli tudi od drugod – iz invalidskega podjetja OZARA, doma starejših v Radencih, Fundacije Vincenca Drakslerja iz Tržiča, Mestne občine Kranj, Rejniškega društva Slovenije in Slovenske filantropije. Od predstavnikov domačih organizacij sta bila prisotna direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota Nataša Maučec-Meolic in predsednik Pomurske zveze društev upokojencev Mirko Lebarič.

Brigita Bavčar

V uvod dopoldanske prireditve je številnim zbranim v prizidku nekdanje Kiralyjeve hiše zborček, ki ga vodi Marjana, zapel znano ljudsko pesem »V našem kraji je lipou«. Pevke Erika, Greta, Darinka, Anica, Marjeta, Milena, Ivanka in Majda so bile izvirne v predstavitvi himne hiše. Zapele so jo prvič in pritegnile tudi ostale zbrane v sklepni pesmi »V dolini tihi«. Vmes smo navdušeno zaploskali mladi prostovoljki in pevki Živi za našo »Soboto« ter harmonikarju Luki in bobnarju Zlatku. Pesem je bila dopolnjena z besedami mag. Darka Krajnca, ki vodi medgeneracijsko hišo Slovenske filantropije v Murski Soboti. Najprej se je zahvalil prostovoljkam in prostovoljcem, ki dajejo življenje Hiši Sadeži družbe, spomnil pa je tudi na donatorje in partnerske organizacije. Predstavil je dejavnost ustanove, ki deluje kot medgeneracijski center, ter zbrane seznanil z razvojem modela in koncepta programa prostovoljstva. Hiši

Sadeži družbe, ki je prvi projekt, se je pred dvema tednoma pridružila še druga v Vipavi. Obe delujeta pod okriljem Slovenske filantropije, ki snuje mrežo medgeneracijskih programov po vsej Sloveniji. »Velik izziv je razvoj novih socialnovarstvenih storitev, ki odgovarjajo potrebam tukajšnjega prebivalstva,« je izpostavil mag. Darko Krajnc, ki je predstavil prostovoljski servis. Povedal je tudi, da imajo veliko prijavljenih prostovoljcev, ki bi radi pomagali soljudem, ki pomoč potrebujejo. V povezovanju s partnerskimi organizacijami, kot so občine, centri za socialno delo, društva upokojencev, šole, Rdeči križ in Karitas, si bodo prizadevali priti tudi do ljudi na terenu. »Razmišljamo o ustanovitvi socialnega podjetja s področja tekstilne in kulinarične ponudbe s pridihom regijske tradicije,« je med drugim dejal. Ob predstavitvenem programu so si prisotni lahko ogledali različne delavnice, ki so

|

februar 2013

12

se odvijale v murskosoboški hiši prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. Pod spretnimi prsti Željke Hoblaj so v njej nastajali lični izdelki, unikaten nakit, ki ga izdeluje in prodaja, pa je bil tudi razstavljen. Za stojnico ročnih del je bila Erna Šantavec, ki vodi krožek kvačkanja in pletenja, v teh ročnih spretnostih pa so se lahko preskusili tudi gostje. Marta Ritonja je ponujala izdelke Hiše Sadeži družbe. Pri pogostitvi tudi tokrat ni manjkalo zeliščnih namazov, ki so jih ob pomoči mentoric pripravili učenci, zimskemu času primerna hrana pa je bila bujta repa. Skuhale so jo Vera, Ljiljana in Giza, v kuhinji pa smo spoznali tudi novo hišno pomoč Katico. O tem, ali je bil langaš okusen, ne vemo, sklepamo pa, da je bil, ker je hitro pošel in je bilo treba nabaviti surovine za novega. In ker je bilo tudi obiskovalcev od drugod vedno več, smo se bolj domači in bližji umaknili. Še prej pa si brezplačno izmerili krvni tlak, ki ga je merila Ivanka, in se za poslanstvo, ki ga opravljajo, zahvalili rejnicam. Hišo Sadeži družbe so popestrile z orhidejo. Ob odhodu so udeleženci dneva odprtih vrat prejeli mapo z materiali, med katerimi ni manjkal koledar dogodkov v februarju, ki je objavljen tudi na spletni strani, za vse pa je veljalo vabilo k udeležbi na delavnicah in predavanjih. Foto: Irena Filipič


JAVNE OBJAVE

OBVESTILO Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZGRNITVE Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 16. redni seji, dne 24. januarja 2013, obravnaval dopolnjeni osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota v I. obravnavi in ga s sklepom sprejel. Obenem je bil sprejet sklep s katerim so bila potrjena tudi stališča do pripomb javnosti prejetih v času javne razgrnitve, ki so jih pripravili mestna uprava in načrtovalci. Gradivo, ki so ga svetniki prejeli v I. obravnavo je na voljo tudi na spletni strani http://www.murska-sobota.si, pod rubriko Mestni svet ali na Mestni upravi. Javna razgrnitev prostorskega akta s celotnim gradivom je bila na sedežu uprave Mestne občine Murska Sobota. Delno gradivo je bilo razgrnjeno tudi na mestnih četrti in v KS Nemčavci. Javna razgrnitev je potekala od 10. avgusta do 11. septembra 2012. V tem času pa je bila opravljena tudi javna obravnava dne 5. septembra 2012 ob 17.00 uri v veliki sejni dvo-

rani Mestne občine Murska Sobota. Prejete so bile številne ustne in pisne pripombe javnosti. Na podlagi 60. člena s smiselno uporabo določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) občina mora preučiti pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeti stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Tako so vse pripombe in stališča, ki jih je potrdil Mestni svet, objavljene na spletni strani občine: http://www.murska-sobota.si ter na oglasni deski v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje). V Soboških novinah, zaradi izredne obsežnosti gradiva, objave pripomb in stališč ni bilo možno

izvesti. V nadaljevanju izvedbe prostorskega akta bodo izvedeni še sledeči postopki. Pripravil se bo končni predlog OPPN za vzhodno obvozno cesto v skladu s sprejetimi stališči. Na predlog OPPN bodo pridobljena mnenja vseh nosilcev urejanja prostora (ministrstva) in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Ko bodo pridobljena vsa pozitivna mnenja, lahko občina prostorski podrobni načrt poda v sprejem v II. obravnavo na Mestni svet. V primeru, da katero od ministrstev oz. resorjev izda negativno mnenje, bo občina morala predhodno neusklajene vsebine popraviti. Akt bo veljaven po objavi odloka v Uradnem listu RS. Angelca Dokl-Mir, univ.dipl.inž.arh., višja svetovalka I za prostorsko in urbanistično načrtovanje

NAJAVA RAZPISOV Na osnovi sprejetega proračuna za leto 2013 se bodo na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnostih razpisali naslednji javni razpisi po posameznih področjih:

1.  SOCIALNO VARSTVO in ZDRAVSTVENO VARSTVO Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva in zdravstva v letu 2013 Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi) Predmet razpisa: preventivni programi na področju socialnega varstva in zdravstva Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo društva in javni zavodi na področju zdravstva in socialnega varstva, ki izvajajo socialno in zdravstveno dejavnost

Informacije: mag. Rofina Bernjak, Višja svetovalka II za socialno varstvo in zdravstvo, tel.: 525-16-64, elektronska pošta: rofina.bernjak@murska-sobota.si 2.  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost v Mestni občini Murska Sobota v letu 2013 Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi)

Predmet razpisa: programi na področju tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo društva in javni zavodi, ki izvajajo programe s področja tehnike ter uvajanja mladih v znanost za populacijo na območju MOMS Informacije: mag. Darja Kadiš, Višja svetovalka II za družbene dejavnosti, tel.: 525-16-65, elektronska pošta: darja.kadis@murska-sobota.si 3.  MLADINA Razpis: Javni razpis za izbiro mladinskih programov oziroma projektov, ki jih bo v |

13

februar 2013


JAVNE OBJAVE

letu 2013 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi) Predmet razpisa: programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v MOMS Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo osebe zasebnega in javnega prava, ki bodo v letu 2013 izvajali aktivnosti na področju mladinske dejavnosti Informacije: mag. Darja Kadiš, Višja svetovalka II za družbene dejavnosti, tel.: 525-16-65, elektronska pošta: darja.kadis@murska-sobota.si 4.  IZOBRAŽEVANJE Razpis: Javni razpis za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v MOMS za leto 2013 Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi) Predmet razpisa: sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za otroke v MOMS, ki se po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvaja na področju predšolske in osnovnošolske populacije Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter organizacije, ki so iz MOMS

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v MOMS registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju MOMS lastniki oz. upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine Informacije: Darja Potočnik, Svetovalka I za kulturo, tel.: 525-16-62, elektronska pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si Razpis: Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi). Predmet razpisa: programi delovanja kulturnih društev v letu 2013, na naslednjih področjih: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, plesna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, literarna in večzvrstna dejavnost Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin, imajo sedež v MOMS, opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi in delujejo na področju kulture najmanj eno leto

Razpis: Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi). Predmet razpisa: projekti za izvajanje letnega programa kulturnih dejavnosti v MOMS na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, vizualna umetnost, knjiga in založništvo ter na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK)

5.  KULTURA

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče na območju MOMS

Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi). Predmet razpisa: projekti za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture, izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine

Prijavitelji: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, vrtci in šole. Informacije: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031-792-969; elektronska pošta: goran.gutalj@sz-ms.si

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2013 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi Objava razpisa: predvidoma 22.3.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi) Predmet razpisa: sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2013 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi Prijavitelji: Društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota. Informacije: Silvija Kouter, Višja svetovalka II za gospodarske dejavnosti, tel.: 525-16-63, elektronska pošta: silvija.kouter@murska-sobota.si

Informacije: Darja Potočnik, Svetovalka I za kulturo, tel.: 525-16-62, elektronska pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si 6.  ŠPORT Razpis: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2013

|

februar 2013

Predmet razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin, ter razvojnih in strokovnih nalog: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentska dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev in Športne zveze, športne prireditve, športni objekti, informacijski sistem na področju športa, priznanja športnikom in športnim delavcem.

7.  KMETIJSTVO Informacije: Darja Potočnik, Svetovalka I za kulturo, tel.: 525-16-62, elektronska pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si

Informacije: mag. Darja Kadiš, Višja svetovalka II za družbene dejavnosti, tel.: 525-16-65, elektronska pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

Razpis: Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Objava razpisa: predvidoma 22.2.2013, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi).

14

Razpisni rok oziroma možnost prijave na navedene razpise je 1 mesec od objave v Uradnem listu.


JAVNE OBJAVE

Razpis za inovacije POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE Gospodarska zbornica Slovenije, v njenem sklopu Pomurska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. In s tem namenom objavlja

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v POMURSKI regiji za le t o 2012 Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Pomurske gospodarske zbornice. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa so: a) Izumi, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje za patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem, ko dokažejo koristnost v praksi. b) Novi izdelki, postopki in storitve. c) Tehnične/tehnološke in druge izboljšave, s katerimi se dosega večja delovna storilnost, boljša kakovost proizvodov, prihranek pri materialu in energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljša varnost pri delu ipd. 2 .  2.1. Prijava na razpis mora vsebovati: 1. ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen; 2. naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih: K1. Inventivnost  K.1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi. K1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja … K2. Gospodarski rezultati 2.1. Doseženi gospodarski rezultati: Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, poveča-

nje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci … 2.2. Pričakovani gospodarski rezultati: Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci … K3.Trajnostni vidik K.3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd. K.3.2. Okoljski vidiki Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek). 3.  slike, načrte in opis prijavljene inovacije; 4.  stopnja realizacije inovacije 2.2. Splošna določila za prijave 1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji. Komisija nenamenske dokumentacije ( katalogi, promocijska

gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.) ne bo upoštevala. 2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela več pravnih ali fizičnih oseb, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež nosilca projekta. 3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev. 4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Pomurske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo. 5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji Pomurske gospodarske zbornice. V letu 2013 bomo podelili priznanja za dosežke v letu 2012. 6. Prijave se pošljejo na naslov:  Pomurska gospodarska zbornica  s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«  Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota    najkasneje do 03. aprila 2013. Razpis in razpisna dokumentacija je v celoti objavljena na spletni strani zbornice www.pgz.si » Ne pozabite, da je sodelovanje na razpisu lahko odlična promocija vaših dosežkov …« Dodatne informacije:   Pomurska gospodarska zbornica Kontakt: Mira Kikec  Tel.: 02 52 136 50  e-pošta: mira.kikec@pgz.si Robert Grah, direktor PGZ |

15

februar 2013


JAVNE OBJAVE

VABILO Mestne četrti Murska Sobota organizirajo ob Dnevu žena prireditev s kratkim kulturnim programom in pozdravnim nagovorom predstavnikov četrti, ki bo v restavraciji Hotela Diana, v soboto, 09. marca 2013 s pričetkom ob 15. uri. Po končanem programu bo družabno srečanje s pogostitvijo. Vljudno vabljeni. MESTNE ČETRTI MURSKA SOBOTA

KUPON ZA 20 % POPUST PRI CENI STORITVE STERILIZACIJE / KASTRACIJE PSA / MAČKE PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH: 1.  Veterinarska postaja LENDAVA (02/578-85-87) 2.  Veterinarska ambulanta TUŠAR (031/663-925) 3.  Veterinarska postaja GORNJA RADGONA (02/564-85-90) 4.  Veterinarska ambulanta ŠANTL (02/564-39-24) 5.  Veterinarska ambulanta LJUTOMER (02/584-85-55) 6.  Veterinaria MURSKA SOBOTA (02/521-38-57) 7.  Veterinarski inženiring MORAVSKE TOPLICE (02/548-12-30)

Dolžnost lastnikov živali je,   da preprečite, da bi se vaše živali nekontrolirano razmnoževale   »Skrbnik hišnih živali mora   z zagotovitvijo osamitve,   kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.« (11. člen Zakona o zaščiti živali)

Veljavnost kupona: od 1. februarja 2013 do 31. maja 2013 DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA, Trg zmage 8, p.p. 30, 9000 Murska Sobota, Tel. št.: 070/879-212,  031/528-396, 040/736-313, www.dzzpomurja.si, E-pošta: DZZPOM@GMAIL.COM, TRR št.: 02340-0256066415 NLB d.d., Ljubljana

(IZVOD ZA DRUŠTVO) Po zaključku akcije S/K bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): Ime in priimek:  Naslov:  Občina:  Tel.št.:  Pes / psica:  Maček / mačka: 

AKCIJA S/K 2013   e-naslov:    (obkroži in vpiši število)   (obkroži in vpiši število)

POMEMBNO! Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali. Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena! |

februar 2013

16


KULTURA

Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

Nagrajenci 2013

V Gledališču Park je potekala slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer je župan Anton Štihec podelil občinske nagrade ustvarjalcem na kulturnem in umetnostnem področju, ter zaključku projekta Evropske prestolnice kulture v Murski Soboti.

Minulo leto je za Mursko Soboto bilo pestro, turbulentno, skozi katerega smo se veliko naučili in nam ostaja blagovna znamka Evropska prestolnica kulture, na kateri bomo gradili tudi v prihodnje. Slavnostni govornik župan Anton Štihec se je tako zahvalil vsem, ki so sodelovali in bili zaslužni za uspeh tega pomembnega projekta. »V

minulem letu smo skupaj potrdili, da znamo in zmoremo delati vrhunske stvari in da imamo za to tudi vrhunske ljudi« je povedal župan. Sledila je projekcija barvitih kulturnih utrinkov leta 2012, ki so za zmeraj zaznamovali mesto Mursko Soboto. Projekcija je nastala v produkciji ProMundus Murska Sobota in

Jasmina Muhič

režiji Jasmine Muhič, na glasbo Slavka Šuklarja, v sklopu mrežnega projekta EPK »Kultura na dlani«, ki sta ga izvajala Video studio Signal in televizija AS. Nagrado Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju otroške gledališke in glasbene dejavnosti v višini 1500 evrov so prejeli učenci in učitelji Osnovne šole IV Murska Sobota. Na Osnovni šoli IV v Murski Soboti se že več let preko raznih projektov trudijo svojim učencem odpreti vrata do socialne vključenosti, poseben poudarek namenjajo tako področjem, na katerih se njihovi učenci potrjujejo, doživljajo uspehe in dvigujejo samopodobo. Že nekaj let zaporedoma zaposleni na šoli skupaj z učenci pripravljajo dobrodelno javno prireditev Podarimo srečo, ki je lansko leto vrhunec doživela s predstavo H. C. Andersena Snežna kraljica, v kateri je v glasbeno-plesnem odrskem delu sodelovalo sto učencev šole in zaposleni. Za predstavo Snežna kraljica je Osnovna šola IV Murska Sobota prejela tudi visoko med-

Brigita Bavčar

Osnovna šola IV Murska Sobota

|

17

februar 2013


KULTURA

narodno priznanje Inclusia v Celovcu. Plaketa za pomembne dosežke na področju kulture je bila podeljena Brigiti Bavčar, upokojeni novinarki in nekdanji odgovorni urednici Soboških novin ter informativnega Kanal 10 na Tv Idea. Brigita Bavčar je bila več kot trideset let nepogrešljiva spremljevalka in akterka v kulturi v občini in regiji ter najprej kot dopisnica Dela poskrbela, da so iz naše pokrajine prihajale vesti tudi iz kulture, za tem pa kot novinarka Vestnika več kot dvanajst let urejala Kulturna obzorja. V prilogi lokalnega tednika Odsevi, ki jo je zasnovala ob kulturnem prazniku pred več kot tridesetimi leti, je predstavila pomembnejše kulturnike takratnega obdobja. Na radiu Murska Sobota je bila odmevna njena tedenska oddaja Kultura in mi, mi in kultura, med televizijskimi oddajami pa ostajajo v spominu Pomurska likovna scena, Pogledi v atelje in iz njih, Druženje s knjigo, portret Jožeta Olaja in številni intervjuji. Brigita Bavčar je

sodelovala tudi pri dokumentarnem filmu Gornja Radgona 1991 – Osamosvojitvena vojna v Pomurju, k je bil predvajan kot eden izmed projektov EPK. Vesna Radovanovič in Ester Pleša pa sta prejemnici priznanja za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini. Vesna Radovanovič je diplomirala na PA v Ljubljani, smer slovenski jezik s književnostjo – knjižničarstvo. Že kot študentka je delala v knjižnici v Ljubljani in dobila tudi prvo redno zaposlitev ter si pridobila izkušnje pri delu z mladimi bralci. Kasneje se je zaposlila kot višja knjižničarka v PIŠK v Murski Soboti na oddelku za mlade bralce, kjer delo tudi kot pravljičarka. Že več kot petnajst let je urednica za otroško in mladinsko književnost pri založbi Franc-Franc in je članica organizacijskega odbora Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko Besede. Vesna Radovanovič je tudi pisateljica, avtorica sedmih priljubljenih slikanic za najmlajše

bralce in knjige Kdaj ste umrli, kjer je zbrala vtise slovenskih mladinskih avtorjev iz obiskov na šolah. Pripravila je tudi obsežno bibliografijo Ferija Lainščka, uredila nekaj zapisov za Spletni biografski leksikon znanih Pomurk in Pomurcev, je pa tudi članica upravnega odbora Sekcije za mladinsko književnost pri ZBD in članica UO Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja. Leta 2005 je za svoje delo v knjižnici prejela tudi Čopovo priznanje. Ester Pleša, ki že več kot štirideset let nesebično in požrtvovalno deluje na področju kulture, je aktivna pri zborovskem petju, kamor je vključena od leta 1989 in ga je pozneje vodila dvajset let kot predsednica. Vsa leta vodenja si je prizadevala, da pevski zbor postane prepoznaven v domačem in širšem okolju ter navezala sike s pevskim zborom iz Porabja, s katerimi so sodelovali na koncertih in drugih kulturnih prireditvah. Ester Pleša je prepevala tudi pri mešanem pevskem zboru Štefan Kovač, ne-

Vesna Radovanovič

Ester Pleša

|

februar 2013

katerih drugih pevskih zborih v Ljubljani, priložnostno pa se rada pridruži vsem, ki jo povabijo k sodelovanju, poje tudi v cerkvenem pevskem zboru v Murski Soboti ter je aktivna prostovoljka na kulturnem in tudi na drugih področjih delovanja DU Murska Sobota. Posebej je potrebno poudariti njen nesebičen odnos do sopevcev, v društvu deluje pozitivno in je vedno pripravljena pomagati. V programu so ob spremljavi Murske bande (Iztok Rodež, Mojmir Wolf, Urška Orešič, Željko Ritlop, Miha Kavaš in Boštjan Baša) nastopili še pevci Klavdija Vrečič, Tjaša Šimonka in Ivan Flajsinger z izborom skladb iz glasbeno-literarnega projekta Murske balade in Romance, ki je bil premierno predstavljen septembra lani v Gledališču Park v Murski Soboti kot eden izmed projektov EPK.

18


KULTURA

Svetovno znani zbor Carmina Slovenica končno v Murski Soboti V novembru minulega leta je bil v Gledališču Park napovedan koncert pevskega zbora Carmina Slovenica, a je takrat zaradi bolezni umetniške vodje in dirigentke Karmine Šilec odpadel.

Konec letošnjega januarja smo v Murski Soboti tako končno dočakali koncert tega uglednega slovenskega pevskega zbora, ki koncertira in navdušuje občinstvo po vsem svetu. V okviru svojih turnej so med drugim nastopili že v San Franciscu, Sankt Peterburgu, Tokiu, Parizu, Buenos Airesu, Hong Kongu in drugje po svetu, ravno tako pa so nastopili na mnogih mednarodnih zborovskih tekmovanjih, kjer so osvajali nagrade. Pred murskosoboškim občinstvom so nastopili s svojim plesno-vokalnim projektom »Perspektiva VZHOD«. Ta občinstvu prinaša glasbo Balija, Kitajske, Japonske, Malezije, Bornea, Indije, Gruzije, Koreje in drugih dežel ter

pripoveduje njihove zgodbe, zdravi, miri duhove, spremlja družabna srečanja, zabava ali pa je del sakralnih obredov, predvsem pa povezuje in združuje ljudi v njihovih mislih, namerah, znanju in ljubezni. Poleg vokalne glasbe

Festival mladih pianistov Štrkci za klavirjem

V Glasbeni šoli Murska Sobota je 25. in 26. januarja potekal že peti festival mladih pianistov »Štrkci za klavirjem 2013«.

Tadej Kirinčič

z instrumentalno spremljavo predstavo dopolnjujejo tudi z melodijami in vibracijami zvokov ter gledališko-plesnimi elementi. S svojo edinstveno predstavo so v zavidljivo polni dvorani Park navdušili tudi murskosoboško občinstvo.

Aleksandra Grah

movalcev iz štirih pomurskih glasbenih šol. Mlade tekmovalce, ki so celoten program izvajali na pamet, je ocenjevala tričlanska ocenjevalna žirija v sestavi Charlene Farrugia z Malte, Davor Matačić iz Hrvaške in Tamara Povh iz Slovenije. Ocenjevalna žirija je nato na podlagi točk odločila dobitnike zlatega, srebrnega in bronastega štrkca ter priznanja za udeležbo. V vsaki kategoriji so podelili tudi nagrado občinstva, prejemnika pa je s tajnim glasovanjem seveda izbralo občinstvo. V okviru festivala so 26. januarja potekale tudi klavirske delavnice, ki jih je vodila pianistka Charlene Farrugia z Malte. Svečana podelitev priznanj in nagrad je bila zadnji dan festivala, pred večernim koncertom, ki ga je izvajala Charlene

V okviru festivala je potekalo pianistično tekmovanje v različnih starostnih kategorijah za učence nižje in višje stopnje glasbene šole. Tekmovanje je potekalo v osmih kategorijah za klavir solo (vsak razred je bil samostojna kategorija – od prvega do osmega razreda). Tekmovanja se je skupno udeležilo 43 tek-

Farrugia. Domačini z Malte jo poznajo kot najmlajšo malteško solistko, ki je s trinajstimi leti igrala Mendelssohnov 1. klavirski koncert z nacionalnim orkestrom Malte. Tekmovalci so na njenem koncertu vidno uživali. Po besedah ravnateljice murskosoboške glasbene šole Erne Lukač ima glasba za otroke poseben pomen, po njenem mnenju je otrokom treba že zgodaj predstaviti njene lepote, ki pa ni izumetničena. »Namen organizacije festivala je bil poleg predstavitve izjemno glasbeno nadarjenih učencev predstaviti tudi vse tiste učence, ki imajo glasbo in svoj inštrument radi,« je še povedala Lukačeva.

|

19

februar 2013


KULTURA

Mešani pevski zbor Cantate uspešno zaključil božične koncerte

V predbožičnem času je zbor Cantate z mladimi in nasmejanimi pevci v Pomurju nastopil na štirih koncertih.

menil evangeličanski škof Geza Erniša, so bili deležni še večjega aplavza. Božične pesmi so v cerkvi donele popolnoma drugače kot v dvorani, dobile so namreč odmev in veličino. Tudi v Lendavi so obiskovalci koncerta lahko še zadnjič pred novim letom odpočili svoja ušesa ter prisluhnili gospelu in božičnim napevom tega mešanega pevskega zbora, ki ga sestavlja dvajset ženskih in deset moških glasov. V teh krajih zbor Cantate še ni bil najbolje uveljavljen, zato je pustil toliko večji prvi vtis. Čestitke in pohvale seveda niso manjkale. V novo leto je zbor zakorakal kar v Božični vasi v Banovcih, ki jo krasi 30 čudovitih jaslic vseh oblik in velikosti. Za občane in goste Term Banovci je zbor pripravil obsežen novoletni koncert, ki so ga obogatili s prijatelji instrumentalisti. Če dobro

Najprej so očarali občinstvo iz okolice Bogojine. Na dan, ko bi se moral svet nehati vrteti, so glasovi pevcev zadoneli v vsej veličini in omrežili srca množice ljudi. Naslednji, ki so imeli priložnost zapeti s pevci, so bili občani in turisti iz Moravskih Toplic. Ob lepih besedah, ki jih je pevcem na-

PROBANKA V MURSKI SOBOTI Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota

Plačujte UPN položnice pri nas:

provizija pri plačilu plačilnega naloga samo

0,38 E UR!

UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

0,38 EUR*

ZA KOMITENTE

0,55 EUR*

ZA NEKOMITENTE * Velja samo za plačilne naloge, ki imajo OCR vrstico.

|

februar 2013

20

Anita Mikolič

prisluhnete, boste še danes slišali, da si kdo zamrmra skladbe, kot so »Kaj je ljubezen«, »Polnočni poljub«, »Jingle bells rock«, »You raise me up« in »Halleluja«. To pa zato, ker zbor Cantate sede v srce in uho s pesmimi, zapetimi iz duše. Zdaj, ko so božični koncerti že stvar preteklosti, zbor še zdaleč ne počiva. Z vso vnemo so se lotili priprav na največji dobrodelni koncert ob peti obletnici delovanja, ki bo sredi aprila v Gledališču Park. Trenutno si v zboru prizadevajo še bolj uravnotežiti moške in ženske glasove, zato pozivajo vse moške, ki se jih je morebiti dotaknila želja, da bi bili del pevskega mozaika, ki ga sestavlja MePZ Cantate, da se jim pridružijo. Nove moške pevce sprejemajo le do konca januarja 2013.


KULTURA

Gledališka predstava Srednje zdravstvene šole

Kulturna dejavnost na tej šoli je zelo raznolika in ima že dolgoletno tradicijo. Korak naprej je bil storjen z ustanovitvijo gledališke skupine pred dvema letoma. Po lanski prvi predstavi letos skupina osmih dijakov z mentorjem preseneča in razveseljuje že s svojo drugo veseloigro.

šo glasbeno skupino. Na pobudo in pod mentorstvom mag. Edvarda Jakšiča, strokovnega učitelja zdravstvene nege, so na šoli na področju ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja pred dvema letoma naredili še korak naprej: začela je delovati šolska gledališka skupina. Kot pravi vsestransko aktiven Jakšič, ki na šoli vodi tudi institut Zdrava šola, z gledališčem pa se ukvarja ljubiteljsko, so se za to odločili, da bi med dijaki poleg humanosti vzbudili še žilico za kulturno ustvarjalnost. Jakšič na šoli poleg gledališke dejavnosti skrbi za pevsko, kulturna dejavnost oziroma proslave pa so v domeni učiteljev slovenščine. V minulem šolskem letu so pod njegovim vodstvom na šoli naštudirali zelo odmevno predstavo »Tipična slovenska družina«, sredi minulega meseca pa je po osmih mesecih trdega dela in po dveh dopoldanskih predpremiernih predstavah, namenjenih dijakom šole – vselej v dvorani Gledališča Pak v Murski Soboti, doživela odlično premiero že njihova druga predstava »Ambulanta na kubik«. Na ta dogodek je šola povabila goste in poslovne partnerje, predstavnike institucij oziroma zavodov, s katerimi šola sodeluje, ter tudi starše in svojce nastopajočih dijakov. Kot zanimivost naj povemo, da je obe predstavi režiral in zanju scenarij napisal prav Jakšič. V aktualni predstavi, v kateri nastopajo dijakinje Maša Kavčič, Nuša Iskra, Nastja Hari, Dolores Kovačec, Nina Gavranič, Anja Ferko, dijak Mihael Črešnjevac in v vlogi podeželskega zdravnika tudi Jakšič sam, govori o vsakdanjem življenju, prepletenem z vrsto problemov in težav. Na oder prinaša doživljanje čakajočih v čakalnici podeželske ambulante. »Glede na

Čeprav se bodo dijakinje in dijaki po tem, ko bodo končali šolanje in se bodo – bodisi po srednji šoli ali študiju, zaposlili ter se v prvi vrsti ukvarjali s poklici, kjer bo priložnosti za neposredno kulturno udejstvovanje bolj malo, se v njih žilica po ustvarjalnosti in humanosti, kar poklici s področja zdravstva od njih nedvomno terjajo, krepi že sedaj. Najdlje na šoli deluje božični zbor, že več kot desetletje. Odprt je za vse dijake šole, pomembni sta le volja in srčnost, skupina pa je nase opozorila tudi konec lanskega leta. Dijaki in dijakinje so namreč v minulem predbožičnem času s kar nekaj pevskimi nastopi razveselili tiste, ki božičnih praznikov niso preživeli v domačem okolju. Samostojne pevske koncerte so za zaposlene, bolnike in stanovalce pripravili v vseh oddelkih Splošne bolnišnice Murska Sobota, v Domu starejših Lendava in v Domu starejših občanov Radenci. Mnenja so, da je pesem tudi v predbožično-adventnem času najcenejše in najlepše darilo bližnjemu, saj ljudem veliko pomeni. Veliko pomeni tudi dijakom, ki se na šoli v treh programih izobražujejo in se na tak način že sedaj naučijo razdajanja za svojega bližnjega, človeka. Za nastope na šolskih proslavah so na šoli ustanovili tudi manj-

Geza Grabar

to, da smo v Prekmurju mešano govoreče prebivalstvo, v igri nastopajo dijaki z različnimi govornimi naglasi – gorički, prekmurski, tudi prleški,« izpostavlja režiser in scenarist, ki obenem dodaja, da v njihovi drugi predstavi, za katero upa, da bo vsaj tako uspešna kot prva, ki je na obeh bregovih Mure doživela kar trinajst ponovitev, izključno igrajo dijaki drugih letnikov. »Da mi ne bodo 'pobegnili' in da bom lahko gledališko pot z njimi nadaljeval,« pravi Jakšič. V prvi so namreč nastopili dijaki četrtih letnikov, ki so bili po njegovem prepričanju zelo dobri in nadarjeni, žal pa so se že zaposlili ali odšli študirat. Na naše vprašanje o njegovih in nadaljnjih načrtih te edinstvene šolske gledališke skupine zaključuje: »Načrtov je veliko. Sem takšen človek, da se mora okoli mene vedno nekaj dogajati. Prepričan sem, da bodo kulturne dejavnosti pomemben del vsakdana na šoli. Ne izključujem niti kakšne nove stvari, ki bo zanimiva dijakom in seveda meni tudi. Sicer sem sredi še enega velikega projekta: za društvo Kroške tikvi sem napisal scenarij za gledališko predstavo 'Zapuščina'. Predstavo sem tudi režiral in premiera bo 12. februarja v Grajski dvorani v Murski Soboti.« »To je naša druga predstava. Prva z naslovom 'Tipična slovenska družina' je bila tudi moj 'dojenček', saj je bila to prva igra, ki sem jo režiral in napisal scenarij zanjo. To so bili začetki gledališča na šoli. Igrali so dijaki četrtih letnikov, bili so zelo dobri in nadarjeni, žal pa so odšli študirat ali so se že zaposlili,« se spominja začetkov. Da bi imeli nekoliko več časa za podobne podvige, v igri tokrat nastopajo dijaki drugih letnikov.

|

21

februar 2013


KULTURA

Klub prekmurskih študentov s predstavo »Kripl« napolnil dvorano Park Klub prekmurskih študentov že tretje leto zapored v okviru projekta »Pridi na KUL TURO!« za svoje člane, partnerje, privržence in splošno javnost pripravlja brezplačno gledališko predstavo. Tokrat so igralci ŠUS teatra v Gledališču Park pred številčno publiko izvedli gledališko predstavo irskega dramatika, režiserja in scenarista Martina McDonagha z naslovom »Kripl z Inishmaana«.

Predstava prikazuje življenje prebivalcev irskega otoškega mesteca, v središču zgodbe pa je mlad, fizično pohabljen fant Billy, ki je zaradi svoje hibe izpostavljen krutemu norčevanju in grobim žaljivkam someščanov. Njegova edina želja je zbežati z otoka in se znebiti nadlegovanja. Želja se mu začne uresničevati z nepričakovanim prihodom hollywoodske filmske ekipe. Billyju se ponudi izjemna priložnost, da nastopi v filmu in enkrat za vselej zapusti otok »majhnih« ljudmi, ki jo seveda tudi izkoristil. Billy se kaj kmalu razočaran vrne nazaj na otok, a s pomembno življenjsko izkušnjo. Naučil se je, da je v življenju treba poskusiti, saj sicer ne moreš doseči cilja. Proti koncu zgodbe, tik pred tem, ko je želel storiti

samomor, se ubogemu Billyju končno začne nasmihati sreča, saj je mlada in simpatična, a zadirčna Helen sprejela njegovo povabilo na zmenek. A njegova sreča ni trajala dolgo. Spoznal je, da ima tuberkulozo, ki ga bo kaj kmalu popeljala na drugi svet.

Razstava Marije Flegar V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je od 1. februarja na ogled razstava slik, akvarelov in risb »Pohajanja II«.

Aleksandra Grah

Slike, akvareli in risbe so nastajali pod vtisom doživljanja narave akademske slikarke mag. Marije Flegar, samostojne ustvarjalke na področju kulture, ki se poleg slikarstva ukvarja s poučevanjem likovne prakse in piše poezijo. Razstava »Pohajanja II« je nadaljevanje samostojne razstave slik, akvarelov in risb iz leta 2012, ki je bila v Mestni knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani. Obe razstavi sta posvečeni vtisom in doživljanju narave, nekakšnim gozdnim in vrtnim prizorom, ki jih je avtorica skicirala na svojih »pohajanjih«. »Gre za upodobitve domačega tivolskega parka v Ljubljani oziroma za vse tiste prizore iz narave, ki vzdramijo moj umetniški navdih in me navdušijo

– vrtnice v vrtu, zimski gozd, pomladno brstenje mladega listja, potok v gozdu itd. Slikarska dela nastajajo sprva v majhnih zvežčkih, skicirkah, ki jih pozneje, če vzdržijo navdih in težo umetniškega, naslikam v ateljeju, v akvarelu, delu na

|

februar 2013

Tadej Kirinčič

22

platnu ali v risbi. Zato je moja razstava v murskosoboški knjižnici še toliko bolj posvečena naravi in lepemu,« je povedala Flegarjeva.


KULTURA

Pikina bralna značka s Primožem Suhodolčanom

Priljubljen otroški in mladinski pisatelj Primož Suhodolčan je s svojim obiskom razveselil vse pridne bralce Pikine bralne značke v Murski Soboti.

ko leto pa izda vsaj eno novo knjigo, ki jo mladi bralci takoj »razgrabijo«. Kot sam pravi, njegova življenjska filozofija temelji na tem, da je pet minut do dvanajstih še vedno živ, kajti zelo težko vrže puško v koruzo, vedno skuša najti izhod

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je v okviru Pikine bralne značke pripravila srečanje s pisateljem Primožem Suhodolčanom, ki ga je spremljala Pika Nogavička, ki je, kot je dejala, na srečanje pripotovala kar s svojim konjem. Pika Nogavička in hudomušni pisatelj sta razveselila mnogo pridnih bralcev, ki bodo odslej še raje brali. Suhodolčan je sodoben otroški in mladinski pisatelj brez dlake na jeziku. Njegova dela so zelo priljubljena med otroki in mladostniki ter so že več let v vrhu najbolj branih knjig, ta trend pa zaznavajo tudi v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Že vrsto let zmaguje na tekmovanjih »Moja najljubša knjiga«, vsa-

Aleksandra Grah

in nove rešitve. Srečanja s Suhodolčanom v knjižnici mladi bralci še dolgo ne bodo pozabili, saj so se močno nasmejali ob njegovih zgodbah, nekateri pa že razmišljajo, kako bi spravili svoje starše spat – po Suhodolčanovo – kar v hladilnik.

|

23

februar 2013


KULTURA

Balladero znova v Murski Soboti v okviru slovensko-nemške turneje

Po uspešni promociji prvenca »Club Deuce« v lanskem letu Balladero napoveduje nov niz koncertov.

Po dveh nastopih v Berlinu (s samostojnim televizijskim koncertom na berlinski ALEX TV ter z nastopom v sklopu koncertov ob peti obletnici priznanega berlinskega kluba DasHOTEL) se skupina domačih in tujih glasbenikov v okviru februarske slovensko-nemške turneje »We Come In Deuce« še tretjič vrača v Berlin in tudi v Mursko Soboto, in si-

gradi že od izdaje debitantskega albuma »Club Deuce« v letu 2012. Še vedno aktualen album, kot eden redkih pri nas zasnovan v mednarodni produkciji z glasbeniki iz Slovenije, Italije in ZDA, prinaša unikaten avtorski zvok, premišljeno zgrajen na klavirju in bogatih bendovskih aranžmajih. Tovrstni albumi so pri nas prej izjema kot pravilo, vseeno pa je skupini Balladero uspel suveren prenos intimne, a univerzalno zastavljene plošče z vrhunsko produkcijo in lastnim avtorskim izrazom na odre doma in v tujini. Čez več kot enourno glasbeno popotovanje po albumu vseskozi vodi močan vokal, ki se prileže tako »stadionskim« refrenom kot intimnejšim delom izpovednih besedil. Polnokrvno zveneča, srčna in neukrotljiva glasba je tudi v živo začinjena z drznimi kitarami in izkušeno ritem sekcijo, ki poganja samosvoj, zvočno slikovit, čustveno nabit in iskren odrski nastop. Svojevrstne skladbe s skrbno

cer s koncertom v Gledališču Park, ki bo 17. februarja ob 19. uri. Tokrat bodo kar dva zaporedna nastopa v Berlinu dopolnili še datumi v Ljubljani, Mariboru in tudi na »domačem« prekmurskem terenu. Turneja bo za Balladero pestra tudi v prihodnje, saj jih marca čaka prvi nastop v Londonu, za april pa so potrdili nastop na priljubljenem Orto festu v Ljubljani. Skupina Balladero svojo prisotnost na slovenski in mednarodni glasbeni sceni uspešno

|

februar 2013

24

izdelanimi detajli poslušalce vsekakor nagrajujejo tudi po prvem poslušanju, kar je morebiti razlog za že tretje povabilo v Berlin v obdobju manj kot pol leta in tudi za povabilo na prvo gostovanje v London. Tudi Prekmurje ima v glasbi Balladera veliko vlogo, saj se glasbeniki domov radi vračajo, ob prekmurskem uvodu v singl »Če bi« z Jadranko Juras je na plošči kot sklepna skladba tudi klavirska »Prekmurska«, kar nakazuje izvor pristnega Balladerovega zvoka, ki ob sodobnih vplivih črpa tudi iz domače glasbene zakladnice. Dominik Bagola se je klavirja med drugim učil pri prekmurski »legendi« Aleksandru »Šanjiju« Vlaju, pokojnem pianistu, pevcu, zborovodji in skladatelju šansonov, popevk in filmske glasbe. Skladbe so močno stkane z lokalnim okoljem, a obenem zvenijo dovolj široko, da so že prodrle tudi na tuje odre. Skupina Balladero se bo v Murski Soboti predstavila v zasedbi Dominik Bagola (klavir in glas), Iztok Rodež (kitara), Kristjan Majcen (kitara), Hana Šavel (tolkala), Jaka Berger (bobni) in italijanski basist Luca Recchia (sodeluje z uveljavljenimi imeni, kot sta Cristina Dona in Cesare Basile). Kot poseben gost se bo na koncertu predstavil ameriški blues kitarist in pevec Wes »The Bluesman« Mackey. Koledar nastopov v sklopu turneje »We Come In Deuce«: 12. 2. Sputnik, Ljubljana; 13. 2. Intersoup, Berlin; 14. 2. DasHOTEL, Berlin; 16. 2. Kino Udarnik, Maribor; 17. 2. Gledališče Park, Murska Sobota. www.balladero.com


KULTURA

Fotografski utrinki s tedna mobilnosti Dijaki srednjih šol Mestne občine Murska Sobota so v Pokrajinski in študijski knjižnici pripravili razstavo fotografij, ki so jih posneli septembra v okviru evropskega tedna mobilnosti.

Aleksandra Grah

Razstavo so pripravili pod mentorstvom Fotokluba Murska Sobota in na pobudo SPV MO Murska Sobota. Tednu mobilnosti se je septembra s številnimi prireditvami pridružila tudi MO Murska Sobota, kjer so na različnih krajih potekale številne dejavnosti za ozaveščanje pomena varnosti v cestnem prometu. Letos je prvič potekala promocija tedna mobilnosti prek fotografij, ki jih je ustvarjalo okrog 25 dijakov, sodelujočih na fotografskih delavnicah. V Fotoklubu Murska Sobota so iz 800 fotografi izbrali sedemnajst najboljših. »Na koncu smo se odločili za fotografije, ki pomenijo nekaj več oziroma imajo globljo vsebino. Fo-

tografije zajemajo pester nabor motivov, vse pa ustrezajo umetniškim standardom,« je izbor komentiral predsednik Fotokluba Murska Sobota Iztok Lačen. Fotografije s tematiko tedna mobilnosti, ki bodo

Literarno-glasbeni popoldan v spomin na Prešerna Nekaj dni pred slovenskim kulturnim praznikom so v Društvu za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v KLUBU U3 priredili literarno-glasbeni popoldan, s katerim so počastili spomin na Franceta Prešerna. Na kulturnem popoldnevu, ki je potekal v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, so se predstavile domače literarne ustvarjalke: učiteljica in pisateljica Karolina Kolmanič, slovenistka in pisateljica Olga Paušič, profesorica slovenščine in pisateljica Bea Baboš Logar ter sociologinja in pisateljica Ivanka Klopčič Casar. Četverica ustvarjalnih upokojenk se je na prireditvi dotaknila štirih tematskih področij, in sicer spomina na

mladost, ljubezen, domači kraj in aktualne dogodke v družbi. Prireditev sta s svojima glasbiloma – z violino in s klarinetom – popestrili mladi glasbenici Nuša Titan in Živa Vigali. Nastopili so tudi učenci oddelka za petje Glasbene šole Murska Sobota pod mentorstvom prof. Gabriele Bratina, in sicer Valerija Kučan, Dominik Kerčmar in Tadeja Filo. Soliste je na kitari spremljal prof. Damjan Stanišić. Vsi nastopajoči so s svojimi glasbenimi vložki požlahtnili slovenski kulturni praznik. Po glasbenem uvodu je o pomenu slovenskega kulturnega praznika nekaj besed povedala Karolina Kolmanič, ki je spregovorila tudi o Prešernovih osebnih razočaranjih. Svoje razmišljanje o življenju in delu Franceta Pre-

v avli knjižnice na ogled vse do 23. februarja, so posneli avtorji Jan Benedečič, Rok Horvat, Nuša Iskra, Nuša Flisar, Timi Varga in Denis Pozderec.

Aleksandra Grah

šerna je zaključila z naslednjimi besedami: »Dobro bi bilo, da bi se verz iz ‹Krsta pri Savici› namesto ‹Slovenec že mori Slovenca, brata› glasil ‹Slovenec že ljubi Slovenca, brata›.« Člani KLUBA U3 so na glasbeno-literarnem popoldnevu, kot so sami povedali, z lepoto slovenskega jezika, pisane be-

sede in glasbe ob slovenskem kulturnem prazniku ustvarili pravi kulturni užitek.

|

25

februar 2013


ŠPORT

Naj športniki 2012

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota oziroma v okviru njega delujoča športna zveza ter Mestna občina Murska Sobota so pripravili tradicionalno prireditev, na kateri so nagradili najboljše posameznike in ekipe za športne dosežke v minulem letu.

Geza Grabar

z odrekanjem in vztrajnostjo, odlično orodje za oblikovanje celovite človekove osebnosti, saj uspešni v športu to vrlino uspešno prenesejo tudi na poklicno področje in v običajno, vsakodnevno življenje.

Kot razkriva priložnostno objavljeni letni pregled športnih rezultatov kategoriziranih športnikov z območja mestne občine, je bilo teh tudi v letu 2012 obilo, po svoji pomembnosti pa so še kako odmevali v domačem okolju in tudi širše. Organizatorji prireditve izjemno cenijo sleherni prispevek v športni dejavnosti, bodisi posameznika ali ekipe, je še izpostavljeno v izčrpnem pregledu športnih dosežkov v skupnosti v zadnjem koledarskem letu. Nekako v tem smislu so bile izrečene tudi spoštljive misli, namenjene vsem športnikom, podžupana Jožeta Casarja, ki je bil v Grajski dvorani v imenu mestne občine tudi glavni podeljevalec spominskih plaket. Ob njem pa tudi predsednik športne zveze Stanko Kerčmar in v zavodu zadolžen za šport Goran Gutalj. Casar je še povedal, da je šport zaradi načina za doseganje uspehov –

Posameznice Za najboljšo športnico v lanskem letu je bila za dosežke na mednarodnih in domačih tekmovanjih razglašena karateistka Karate kluba Murska Sobota Silvija Rajnar. Na mednarodnem tekmovanju v Budimpešti na Madžarskem je v ostri konkurenci zasedla tretje mesto, uspeh pa je ponovila še v italijanskem Lignanu. Na državnem tekmovanju, ki je bilo v Murski Soboti, je v konkurenci kadetinj osvojila dve prvi mesti, in to v borbah in katah. Košarkarica Urška Juteršnik, članica Ženskega košarkarskega kluba Pomurje Murska Sobota in kategorizirana športnica mladinskega razreda, si je priznanje za drugo najuspešnejšo športnico v občini priborila za osvojeno četrto mesto v finalu državnega prvenstva za mladinke, ki ga je dosegla s svojim klubom. Je državna reprezentantka ter v klubu nosilka igre kadetske in mladinske ekipe. Plesalka in športnica državnega razreda Tjaša Gazdag,

Po statističnih podatkih za leto 2012 je v MO Murska Sobota v več kot 30 različnih športnih panogah registriranih 134 izvajalcev športnih programov. V športno dejavnost je vključenih 4571 članov (2725 moških in 1846 žensk). |

februar 2013

26

članica Plesnega kluba Zeko, je v tej konkurenci pristala na tretjem mestu. Lani je postala državna in pokalna prvakinja med posameznicami v plesu disco dance. Državni naslov je v isti disciplini osvojila še kot članica velike skupine. Na svetovnem pokalu na Madžarskem je bila v tem plesu druga med posameznicami, tretja v parih in druga z malo skupino. Na mednarodnem turnirju v Sarajevu je v različnih skupinah disco dancea osvojila tri zlate medalje. Posamezniki Juretu Kuharju, članu Rokoborskega kluba Murska Sobota in kategoriziranemu športniku mednarodnega razreda, je za niz odmevnih mednarodnih uspehov pripadel naziv najboljšega športnika v MO Murska Sobota v letu 2012. Zadnjih nekaj let je posvetil pripravam za nastop na olimpijskih igrah v Londonu, toda obakrat je bil na največjih mednarodnih tekmovanjih – na evropskem prvenstvu v Dortmundu v Nemčiji in svetovnem v Carigradu v Turčiji za eno mesto prekratek. Pred zadnjim kvalifikacijskim turnirjem za vozovnice za to tekmovanje – v Helsinkih na Finskem, pa se je poškodoval, zato je tam osvojil deseto me-


ŠPORT

sto, kar za uvrstitev v London ni zadoščalo. Športnik mednarodnega razreda Črt Šiftar, član Rekreacijskega športnega društva Start Polana, je s kopico odličnih rezultatov v kategoriji večjih prosto letečih modelov (F1A) – na tekmovanju za svetovni pokal na Slovaškem je bil prvi tako med mladinci kot člani, enako na svetovnem pokalu na Češkem, skupno drugi pa je bil tudi v skupnem seštevku tekmovanj za svetovni pokal med mladinci – po mnenju posebne komisije drugi najboljši športnik v občini. Judoist murskosoboškega judo kluba in športnik mladinskega razreda Uroš Kavčič je tretji športnik leta 2012. Uroš je na državnem prvenstvu do 23 let zasedel drugo mesto. Enako uvrstitev je v kategoriji do 73 kg ponovil še na mednarodnem tekmovanju v Gradcu v Avstriji, kjer so nastopili tekmovalci iz 24 držav. Najboljše ekipe V kategoriji tistih, ki gojijo posamične športe, so na podlagi doseženih športnih rezultatov v minulem letu za najboljše ekipe izbrani: Strelsko društvo Štefan Kovač Trap Murska Sobota, Atletski klub Panvita Murska Sobota in Šahovsko društvo Radenska Pomgrad Murska Sobota. Murskosoboški strelci, katerih član je tudi letošnji udeleženec olimpijskih iger v Londonu Boštjan Maček, ki je tam v streljanju na leteče tarče oziroma glinaste golobe osvojil odmevno sedmo mesto, so od osamosvojitve naprej osvojili enajst državnih prvenstev, štiri druga in dve tretji mesti, v sestavi Franc Vidonja, Evgen Pap, Karel Pojbič, Denis Pojbič in Jasmina Maček pa do-

otrok. Te pomenijo kaljenje mladih za uspešne igralce v starejših kategorijah, vse do članskih. Tudi lani so mladi muraši tekmovali na vseh ravneh: od lokalne do državne. Posebno priznanje za športne dosežke na mednarodnih tekmovanjih v letu 2012 je prejelo Nogometno društvo Mura 05 Murska Sobota. Lansko leto je bilo najuspešnejše doslej, saj je klub sezono v prvi državni ligi končal na tretjem mestu, ki jim je omogočilo igranje v kvalifikacijah za evropsko ligo. Uspelo se jim je prebiti celo v četrti krog kvalifikacij, kjer so klonili proti slovitemu Laziu iz Rima. Fantje so pokazali, da imajo levje srce, izjemno pripadnost klubu in okolju ter vzoren odnos do dela in športa.

segajo vidne rezultate tudi v mednarodnem merilu. Osemnajst atletinj in atletov atletskega kluba je lani v vseh starostnih kategorijah na državnih in mednarodnih tekmovanjih osvojilo 51 odličij, iz kluba pa je tudi enajst članov državne reprezentance. Šahovsko društvo, ki sodi po doseženih rezultatih – posamično in ekipno, v ožji kakovostni vrh v Sloveniji, je lani na tekmovanju Šahovske zveze Slovenije za najboljši klub zasedlo drugo mesto. Vseh registriranih članov je konec lanskega leta bilo 140, od tega 108 moških in 32 žensk. Med ekipami, ki gojijo kolektivni šport, so najboljši Košarkarski klub Radenska Creativ Sobota, Odbojkarski klub Panvita-Pomgrad Murska Sobota in nogometna šola NK Mura 05 Murska Sobota. Košarkarji članske ekipe uspešno tekmujejo v drugi državni ligi, kjer trenutno zasedajo drugo mesto. V mlajših kategorijah na državni ravni odlično nastopa selekcija U 10, saj je trenutno na prvem mestu, kadeti so drugi, mladinci pa peti. V različne selekcije je vključenih in registriranih čez 90 igralcev ter čez sto otrok od prvega do petega razreda. Odbojkarji imajo status prvoligaša in so lani pristali na petem mestu. Poleg članske ekipe imajo še pet mlajših selekcij, ki skupaj štejejo čez 90 registriranih mladih odbojkarjev. Po pomurskih šolah je v organizirano vadbo, ki poteka pod strokovnim okriljem kluba, vključenih okrog sto otrok. V svojih vrstah imajo tudi dva reprezentanta: enega v kadetski in enega v mladinski vrsti. Pod okriljem Murine nogometne šole deluje deset selekcij, v katere je vključenih čez 200

Šolski šport Uspehi v kategoriji šolskega športa, dejavnosti, ki je z vrsto aktivnih udeležencev in odmevnimi uspehi na tekmovanjih od medobčinske in vse do državne ravni v mestni občni že vrsto let dobro razvita, potrjujejo odločitev organizatorjev, ki so to kategorijo že deveto leto uvrstili v program za razvrstitev najboljših. Za najboljšo športnico v šolskem športu za minulo leto je bila razglašena učenka OŠ III atletinja Ria Grof. Po mnenju njenega trenerja velja za najperspektivnejšo šprinterko v Sloveniji v svoji kategoriji (U 14). Med številnimi uspehi izpostavljamo zmago na področnem prvenstvu osnovnih šol na 60 metrov, dve drugi mesti na mitingu v mnogoboju (tek na 60 m, skok v daljino ter met vortexa) v Žalcu, uspešno pa je nastopila tudi na državnem prvenstvu v Velenju. Za osnovno šolo z najboljšim

programom v šolskem športu v mestni občini v lanskem letu je bila razglašena OŠ I. Kot piše v obrazložitvi, se šola ponaša s pestrim izborom športnih panog v šolski športni dejavnosti, enako z aktivnim in po dosežkih odmevnim sodelovanjem v šolskih športnih tekmovanjih od občinske do državne ravni. O tem ne nazadnje priča tudi dejstvo, da je OŠ I kot najboljša športna šola v MO Murska Sobota na lestvici za najbolj športno šolo v Sloveniji uvrščena na četrto mesto, pridobila pa si je tudi naslov najbolj športna šola, ki ga podeljujeta Zavod za šport Planica ter ministrstvo za šolstvo in šport. Učenke in učenci te šole se lahko pohvalijo s prvim mestom v Sloveniji v nogometu med starejšimi deklicami, so finalisti državnega prvenstva v šahu, akrobatiki in skokih z male prožne ponjave ter polfinalisti državnega prvenstva v košarki za starejše deklice in dečke ter v šolskem plesnem festivalu. Za športne dosežke v invalidskem športu, ki se v mestni občini izvaja v petih sredinah, je bil posebej nagrajen Damjan Šebjan, kategorizirani športnik mednarodnega razreda, član Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota in član slovenske košarkarske reprezentance gluhih in naglušnih. Na njihovem evropskem prvenstvu v Turčiji je kot član slovenske ekipe zasedel prvo mesto.

|

27

februar 2013


ŠPORT

Nov začetek Mure 05

Tadej Kirinčič

Po izjemni sezoni 2011/12, v kateri je Mura 05 osvojila tretje mesto v državnem prvenstvu in se zatem uvrstila celo v četrti predkrog kvalifikacij za evropsko ligo, so sledila številna razočaranja – neuspešno iskanje tujih investitorjev, odhod trenerja Šimundže in nekaterih igralcev, osvojeno zadnje mesto po jesenskem delu sezone 2012/13 in ogromen dolg različnim upnikom. Na plačilo so več ali manj neuspešno čakali tudi najbolj zaslužni za uspehe kluba – nogometaši Mure 05 s trenerskim kadrom na čelu.

25. januarja 2013 je nadzorni odbor kluba sklical izredno skupščino, na kateri so spremenili statut kluba, da so lahko nato zamenjali dotedanjega predsednika kluba Miroslava Topiča ter dva člana upravnega odbora Kristjana Gregoriča in Hansa Diukersloota. Istočasno so izvolili tri nove člane vodstva kluba. Nova predsednica je postala mag. Nataša Horvat, ekonomistka, krizna menedžerka in mestna svetnica v MO Murska Sobota, člana upravnega odbora pa sta postala Fabijan Cipot, nogometaš Mure 05, in ekonomist Dejan Kuronja. Vsi trije so kandidature sprejeli in bili soglasno izvoljeni za obdobje petih let. V restavraciji Hotela Diana je vodstvo kluba 4. februarja pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so predstavili nove/stare okrepitve. Trener je spet postal Mariborčan Ante Šimundža, iz Maribora so se Muri 05 pridružili še napadalec Alen Ploj, vezist Rajko Rep in obrambni igralec Aleš Majer. Čeprav se

je 31. januarja zaključil prestopni rok, lahko Mura 05 po tem datumu še registrira proste igralce. Kot kaže trenutno, bo Mura 05 v drugem delu prvenstva spet nastopila s kakovostnim moštvom. Treningom članske ekipe se je pridružilo nekaj mladih domačih igralcev ter tudi vratarja iz pretekle sezone Filip Draković in Aleš Luk, klub pa še išče okrepitve na posameznih igralnih mestih. Kljub točkovnemu zaostanku za tekmeci in zadnjemu mestu na prvoligaški lestvici se bodo najtežji boji bili na finančnem področju, saj bo treba sanirati rdeče številke kluba. V ta namen želi vodstvo opraviti revizijo poslovanja, ki bi dala natančne podatke o višini dolgov. V ustanavljanju je tudi poslovni klub, v katerem bi združili vse zainteresirane, ki bi Muri 05 lahko pomagali pri sanaciji, oziroma vse, ki v sodelovanju s klubom vidijo nove poslovne priložnosti.

|

februar 2013

28

DOBRODELNI KONCERT ND MURA 05 Nov Upravni odbor ND Mura 05 se je odločil, da organizira koncert, ki bo namenjen zbiranju sredstev za ohranitev prvoligaškega nogometa v Murski Soboti in bo hkrati imel tudi dobrodelno noto. Koncert bo predvidoma 01.03.2013. Vse podrobnosti bodo pravočasno javno objavljene. Vabimo vse ljubitelje nogometa in dobre glasbe, da se koncerta udeležijo v čim večjem številu. Pripravljena bodo številna presenečenja


ŠPORT

Težek začetek odbojkarjev Panvite Pomgrada v modri skupini

Tadej Kirinčič

Odbojkarski klub Panvita Pomgrad si je s serijo devetih zaporednih zmag in začetnim porazom proti Mariboru priboril peto zaporedno uvrstitev v modro skupino, s čimer so uresničili klubske cilje z začetka sezone. S končnim drugim mestom so v skupino prenesli štiri točke, a je še pred začetkom tekmovanj v modri skupini trener Dejan Fujs opozoril na naporen ritem tekmovanja, saj si tekme sledijo na nekaj dni, kar za mlade igralce, z razmeroma majhno »kilometrino«, predstavlja izjemen psihični in fizični napor. Fujs je izpostavil tudi manjšo smolo pri žrebu, saj je ta odločil, da prve tri tekme odigrajo s tremi najmočnejšimi ekipami v skupini.

Prvi obračun pomurskih odbojkarjev v modri skupini se je odvil v soboto, 2. februarja, ko so se v športni dvorani Osnovne šole I v Murski Soboti pomerili z odbojkarji Salonita Anhovo. Slednji so svojo premoč kazali od samega začetka srečanja in povedli že v prvem nizu. V drugem so domačini sprva sicer zaostajali, a so z dobro igro in dvema uspešno zaključenima napadoma Flisarja izenačili na 20 : 20. Z odličnim zaključkom Tota so drugi niz dobili in uspeli izenačiti skupni rezultat, vendar so v drugi polovici srečanja zopet prevladali odbojkarji Salonita. Gostje so s 3 : 1 v nizih brez težav ugnali domačine in iz Murske Sobote odnesli tri točke. V sredo, 6. februarja, so odbojkarji Panvite Pomgrada gostovali pri kamniškem Calcitu. Domačini so veljali za favorite srečanja, zato pomurski odbojkarji niso ime-

li česa izgubiti. Domačini so srečanje začeli občutno bolje in že uvodni niz prepričljivo dobili. Tudi v drugem nizu so domačini nadigrali odbojkarje Panvite Pomgrada. Odločilno prednost so si priigrali med tehničnima odmoroma, ko so povedli s 15 : 10. Z nekaj dobrimi začetnimi udarci Tota so se pomurski odbojkarji uspeli približati na točko in za nekaj časa celo povedli, a so domačini bili uspešnejši v zaključku niza, ko so dosegli dva bloka in nato še dva asa. Zadnji niz so bolje začeli pomurski odbojkarji, predvsem po zaslugi Pavlovića. Po prvem tehničnem odmoru sta Mijalković in Ajlec z zaporednima blokoma prednost povišala na štiri točke razlike, Čolović pa je razliko uspel povišati še za točko, na 15 : 10. Po drugem tehničnem odmoru so odbojkarji Calcita udarili in pred zaključkom zadnjega niza izenačili ter z zaključno žogo tekmo dokončno odločili v svojo korist. Odbojkarji Panvite Pomgrada so tako iz Kamnika odšli praznih rok.

Tretje srečanje odbojkarjev Panvite Pomgrada je potekalo v soboto, 9. februarja, ko so gostili ekipo ACH Volley, sicer vodilno v modri skupini. Srečanje so občutno boljše začeli gostje, ki so povedli s tremi točkami razlike. V nadaljevanju prvega niza so domačini uspeli izenačiti in so po drugem tehničnem premoru tudi povedli, nato pa jim je prvi niz uspelo odločiti zase. Tudi drugega so bolje začeli odbojkarji ACH-ja, a so jih domačini pred drugim tehničnim odmorom ujeli in celo povedli. V končnici drugega niza sta obe ekipi imeli nekaj zaključnih žog, ponovno pa je niz v dobro domačinov odločil Mijalković. Igralci ACH-ja so se v tretjem nizu zbrali in preprečili katastrofo. Tudi tokrat so povedli že v začetku niza, a tokrat v nadaljevanju niso več delali napak. Do drugega tehničnega odmora so močno povedli in nato osvojili tretji niz. Tudi četrti niz je pripadel favoriziranim gostom. V zadnjem so bolje začeli gosti, ki so povedli za štiri točke. Po menjavi

strani so domačini zaostanek nekoliko znižali, a so na koncu kljub vsemu slavili odbojkarji ekipe ACH Volley. Odbojkarji Panvite Pomgrada so tako pred približno 500 obiskovalci na domačem parketu skorajda poskrbeli za senzacijo. Z igro je bil zadovoljen tudi trener Fujs, ki je povedal, da za to tekmo pravzaprav niso imeli pravih priprav.

|

29

februar 2013


ŠPORT

Rokometaši Pomurja klonili v finalu mednarodnega turnirja

Tadej Kirinčič

Dvorana Osnovne šole III v Murski Soboti je 19. januarja gostila mednarodni rokometni turnir članskih ekip, na katerem so sodelovale ekipe iz Slovenije in Hrvaške. Slovenske barve sta zastopala Rokometni klub Pomurje in Velika Nedelja Carrera Optyl, desetouvrščena ekipa v 1. B slovenski rokometni ligi. Hrvaške barve sta zastopali ekipi Rokometni klub Međimurje, ki je na 12. mestu 1. hrvaške rokometne lige, in ekipa Ludbreg Mljekara Bohnec, ki tekmuje v 3. hrvaški rokometni ligi sever, kjer zasedajo sedmo mesto.

V uvodnem dvoboju so se igralci Carrere Optyla pomerili z rokometaši Međimurja in jih ugnali z rezultatom 33 : 29. Tudi v drugi meddržavni igri so slavili domačini. Rokometaši Pomurja so ekipo Ludbreg Mljekara Bohnec premagali s 46 : 30. V boju za tretje mesto je z rezultatom 32 : 24 slavila ekipa Međimurja. V finalni tekmi mednarodnega turnirja sta se na parketu udarili še slovenski ekipi. Rokometaši Carrere Optyla so v prvih minutah tekme povedli z 0 : 6 in si tako nabrali odločilno prednost, ki je domačinom do konca srečanja ni uspelo izničiti. Srečanje se je tako končalo z rezultatom 41 : 30 in več kot zasluženo zmago ekipe iz Velike Nedelje. V finalni tekmi se je izkazal strelec domačinov Mitja Kozelj, ki je dosegel osem zadetkov, Matic Štumpfl jih je dosegel šest ter Tomaž Merica in David Dogša vsak s po štiri.

Rezultati: RK Velika Nedelja Carrera Optyl – RK Međimurje 33 : 29 (16 : 16) RK Pomurje – RK Ludbreg Mljekara Bohnec 46 : 30 (23 : 14) Tekma za 3. mesto: RK Ludbreg Mljekara Bohnec – RK Međimurje 24 : 32 (9 : 16) Finale: RK Pomurje – RK Velika Nedelja Carrera Optyl 30 : 41 (11 : 24) Za igralca turnirja je bil izbran Peter Zorec iz zmagovalne ekipe. Tej je pripadel tudi najboljši strelec turnirja Dejan Ivančič, ki je v dveh tekmah dosegel 20 zadetkov. Naziv najboljšega vratarja je ostal na domačih tleh, saj si je ta naziv prislužil Tilen Prosenjak.

|

februar 2013

30


ŠPORT

Telovadnica Osnovne šole III gostila zaključni turnir državnega prvenstva v hokeju

Prvo nedeljo v februarju je v športni dvorani Osnovne šole III Murska Sobota potekal finalni turnir državnega prvenstva v dvoranskem hokeju, ki ga je pripravila Zveza za hokej na travi Slovenije.

ke iz Lipovcev ter tako ponovno osvojili naslov državnega prvaka. Najbolj razburljivo je seveda bilo v finalu ekip članic in članov. V konkurenci članov so se na parketu pomerili hokejisti iz Lipovcev in Triglava. Igralci Hokejskega kluba Lipovci so si po lanskoletnem porazu z letošnjo zmago uspeli povrniti naslov najboljših v državi. V konkurenci članic so se v finalu pomerile hokejistke Triglava in Hokejskega kluba Moravske Toplice. Finalna tekma je bila nadvse razburljiva, saj je rezultat po 40 minutah tekme ter 10 minutah podaljška še

Hokejisti in hokejistke klubov Triglav Predanovci, Lipovci in Moravske Toplice so se pomerili v selekcijah U 10, U 12, U 14, članic in članov. V najmlajši selekciji U 10 so se pomerili igralke in igralci Triglava in Moravskih Toplic. Z lepo igro je zmagala ekipa Hokejskega kluba Triglav Predanovci s 5 : 2. Med dvanajstletniki so po finalni tekmi slavili naraščajniki Hokejskega kluba Lipovci, ki so s 5 : 3 premagali Moravske Toplice. V selekciji U 14 sta se prav tako pomerili ekipi Lipovcev in Moravskih Toplic, s končnim rezultatom 3 : 1 pa so slavili igralci in igral-

Tadej Kirinčič

zmeraj bil 4 : 4. Naposled so o zmagovalkah odločili zaključni streli, kjer so slavile hokejistke Triglava iz Predanovcev, ki jim je uspelo ohraniti naslov državnih prvakinj.

|

31

februar 2013


ŠPORT

Zekovi plesalci na dobrodelni produkciji zbrali kar 2300 evrov

V nedeljo, 13. januarja, je v športni dvorani Osnovne šole I Murska Sobota potekala že četrta tradicionalna plesna produkcija Plesne šole Zeko.

terminom. Odločitev organizatorjev je bila očitno pravilna, saj je dvorana bila obakrat nabito polna. V slabi dve uri dolgem programu so se občinstvu predstavile različne plesne skupine, od tistih najmlajših, ki so še ne tako dolgo nazaj naredili prve korake, pa vse do vrhunskih tekmovalnih plesalcev, ki posegajo po najprestižnejših priznanjih na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Izredno zanimiva popestritev programa je bil plesni nastop plesalk zumbe, pri nas vedno bolj priljubljene plesne rekreacije, ki je v zadnjih letih povsem obnorela Slovenijo. Za dodatno popestritev so poskrbele tudi manekenke Manekenske šole Tadeje Ternar, ki so v premorih na modni reviji predstavljale športna oblačila. Tudi tokrat je plesna produk-

Zaradi velikega zanimanja obiskovalcev, v prejšnjih letih je namreč prireditev bila zelo dobro obiskana, so se letos prvič odločili izvesti prireditev v dveh terminih. Starši, sorodniki, prijatelji, ljubitelji plesa in tudi tisti, ki tovrstne prireditve obiskujejo zgolj iz radovednosti, so lahko izbirali med popoldanskim in večernim

Zaplesali so z Urško Sredi januarja se je v športni dvorani Osnovne šole I Murska Sobota odvijala zimska produkcija Plesne šole Urška Pomurje.

cija Plesne šole Zeko potekala v znamenju dobrodelnosti, saj so s prodajo srečk za srečelov zbirali denarna sredstva, s katerimi bodo pomagali mladostniku z avtizmom kupiti hišo na podeželju. Letos so bili obiskovalci, težkim časom navkljub, nadvse radodarni, saj so uspeli zbrati kar 2300 evrov. Simbolični vrednostni bon je v imenu Centra za socialno delo Murska Sobota prevzela Nada Škrbič, ki je ob tem izrazila veliko zadovoljstvo in se zahvalila vsem, ki so kupili srečke in prispevali nagrade za dobrodelni srečelov.

Renata Žlebič

V »Zimski plesni pravljici« se je na parketu na takšen in drugačen način zavrtelo čez 250 plesalk in plesalcev. V nabito polni dvorani so se tokrat prvič na skupni produkciji v 23 plesnih točkah predstavili plesalci iz Ljutomera in Murske Sobote. O tem, da se v Plesni šoli Urška Pomurje najde za vsak okus nekaj, priča dejstvo, da je najmlajša plesalka štela le dve leti, najstarejša pa okrog petdeset let. Plesalke in plesalci so občinstvo več kot navdušili, z uspešno produkcijo pa napovedali dobro tekmovalno sezono. Z delom članov plesne šole je po prvih tekmovanjih več kot zadovoljna Nina Fras, vodja Plesne šole

Urška Pomurje, ki pravi: »Za nami so že dvojne kvalifikacije, v Mariboru in Šenčurju, kjer so se naši plesalci izvrstno odrezali. V vseh plesnih zvrsteh break dance, disco dance in street so se namreč uspeli uvrstiti med najboljših

|

februar 2013

Tadej Kirinčič

32

deset.« Misli jim že uhajajo tudi na državno prvenstvo, ki bo marca. Foto: Gregor Čiček


ŠPORT

Dve prvi in tretje mesto na Nizozemskem

Geza Grabar

članske konkurence. V plesu break dance solo je Aleš Ivanuša osvojil prvo mesto, Brin Matko Juvančič je bil tretji, v break danceu pa je ekipa v sestavi Aleš Ivanuša, Brin Matko Juvančič in Dejan Zečević prav tako, že drugič zapored, osvojila prvo mesto. V disciplini electric boogie solo je Dejan Zečević pristal na šestem mestu. »Rezultati so odlični. Naslednje leto moramo še tretjič zmagati, da domov odnesemo prehodni pokal. Sedaj nas čaka še nekaj pokalnih turnirjev, potem pa že priprave na velika tekmovanja,« je sklenil Zečević.

Po odmevni četrti dobrodelni zimski produkciji s plesno revijo, na kateri se je predstavilo več kot 400 njihovih članov in članic, plesni klub s sedežem v Veščici pri Murski Soboti žanje tekmovalne uspehe tudi v letošnjem letu.

Lani so na različnih tekmovanjih doma in v tujini osvojili kar 109 medalj, obenem pa se lahko pohvalijo tudi s številnimi laskavimi naslovi državnih prvakov, pa zaslugi člana kluba Aleša Ivanuše, ki je osvojil naslov evropskega prvaka v break danceu, in Nives Miško, ki je bila zmagovalka na svetovnem prvenstvu v plesu street dance show, pa imajo tudi tekmovalce z uspehi najvišjega svetovnega razreda. Na drugem pokalnem turnirju v modernih tekmovalnih plesih, bil je v Mariboru, so plesalci omenjenega kluba osvojili šest prvih ter po tri druga in tretja mesta. Zmagovalci so postali: Jaka Slekovec v plesu hip hop solo pri otrocih, Živa Horvat v disco danceu solo med deklicami, Anja Kovačič v disco danceu solo med mladinkami, član Aleš Ivanuša v break danceu solo, Ana Zver in Živa Horvat v disco danceu otroških parov ter Špela

Cimerman in Jasna Tivadar v disco danceu članskih parov. Po tem tekmovanju je lastnik Plesnega kluba Zeko Dejan Zečević povedal: »Za nami je uspešen vikend z dobrimi uvrstitvami v različnih disciplinah. Vesel sem, da napredujemo tudi v hip hopu in tako širimo seznam disciplin, kjer lahko posegamo po najvišjih uvrstitvah. Uspešen je bil zato, ker smo nastopili samo v konkurenci posameznikov in dvojic, ker so se male skupine že na prejšnjem turnirju uvrstile na državno prvenstvo, zato smo tu malo počivali.« Zadnji vikend v januarju je v nizozemskem kraju Mill potekal velik mednarodni turnir Dutch Open 2013, na katerem je nastopilo čez 2000 tekmovalcev. Zaradi velikih stroškov potovanja in bivanja, saj so načrtovali celo organizirani prevoz z avtobusom, so se tradicionalnega tekmovanja tokrat udeležili le trije njihovi tekmovalci iz |

33

februar 2013


NAGRADNA NAGRADNAKRIŽANKA KRIŽANKA

Geslo križanke, svoje ime in priimek ter naslov nam pošljite do 29. februarja 2012 na naslov: Murskanam Sobota, Geslo križanke, svoje ime in Mestna priimekobčina ter naslov pošljite Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Za križanko do 28. februarja 2013 na naslov: Mestna občina Murska Sobota,

Rešitev križanke iz prejšnje številke vodoravno:

PODSREDA, ALIGATOR, PAV, KATE, RJA, PIN, IŠ, BANKA, KATODA, PRAVEC, DOL, SPODRSLJAJ, ARH, ILA, RADIOAPARAT, JUAREZ, ŠTRAJK, Rešitev križankeERA, iz prejšnje številkeJANE, vodoravno: NIZOZEMSKA, AS, AZANA, NI, SKIF, ANEMONA, DR, APA, BOŽJI OBREZANEC, ŽID, PRELO, DL, SIR, OHCE, KARIES, BAJUK, ŠT, KOLEDNIŠKI, POSEDI, DUEL,LES, RITA, ORO, PRAKSA, NIT, OR, KOPILOT, MALAVI, LAK, OPERATIVA, ONEK, OTA, JOŽE ZUPAN,SRAKA, KOCA.OVADUH, DRHAL, DI, BS, PI, AČ, LEAN, SNEŽNI TOP, COE, AKRA, KARIERIZEM,

KardoševaNagrada, 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Za križanko ki jo poklanja Turistična agencija Klas, Nagrada, ki jo poklanja Turistična agencija je enodnevni izlet iz njihovega aktualnega kataloga poKlas, lastni izbiri. je enodnevni izlet iz njihovega aktualnega kataloga po lastni izbiri. Nagrajenka križanke iz prejšnje številke:

KR, MEZINČEK, UHO, ASLAN, ADA, JARO, HAN, KRIVOST, STATIK, INEMANN, ŽREBEC, EB, NČ, ANAIS, PROD, OŽEP, JEZIK, KRŽAK, BUTARA, AKIRA, ADANA, ADONIS.

Glasilo: SOBOŠKE NOVINE izdaja: MESTNI SVET ustanovitelj je Mestna občina MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Glasilo: SOBOŠKE NOVINE izdaja: MESTNI SVET ustanovitelj je Mestna občina MURSKA

Člani izdajateljskega izdajateljski odbor še ni imenovan SOBOTA, Kardoševa 2,odbora: 9000 Murska Sobota

Nagrajenka križanke prejšnje številke: Jolanda izZver, Sonja Kranjc Mladinska 46, Murska Sobota Šercerjevo naselje 20, 9000 Murska Sobota Žrebanje je bilo opravljeno v studiu IDEA - kanal 10. Žrebanje je bilo opravljeno v TV studiu TV IDEA

Naslovnica: Slovesna EPK v Murski Soboti, Simon Koležnik Izdajateljski odbor: Iztokotvoritev Zrinski (predsednik), Anton Štihec, Robert Celec, Goran Odgovorna urednica: VIDACvetka LUKAČ Miloševič, Jasmina Opec, Škafar, Jožica Viher

Naslovnica:pregled: Pustno rajanje Trgu kulture, Tadej Kirinčič Jezikovni RAJKOna MARINIČ Odgovornazasnova: urednica:INQUA, VIDA LUKAČ Oblikovna d. o. o.

Jezikovni priprava pregled: RAJKO Grafična in tisk: MARINIČ TISKARNA KLAR, ANTON KLAR, s. p.

Oblikovna zasnova: INQUA, d. o. o. Grafična priprava in tisk: TISKARNA SKUŠEK d.o.o., Ljubljana SOBOŠKE NOVINE prejemajo gospodinjstva v mestni občini 15. v mesecu, Naklada: 7000 izvodov brezplačno. SOBOŠKE NOVINE prejemajo gospodinjstva v mestni občini 15. v mesecu, brezplačno. Prispevke pošljitena: na:urednistvo.novin@murska-sobota.si urednistvo.novin@murska-sobota.si Prispevke pošljite Telefon: 02 Telefon: 02 525 525 16 16 19 19 Naklada: 7000 izvodov

|

2013 | februar 2012

34


Najboljši športniki v Mestni občini Murska Sobota

Silvija Rajnar, Urška Juteršnik, Tjaša Gazdag   so najboljše športnice

Jure Kuhar, Črt Šiftar in Uroš Kavčič   so najboljši športniki

Šakhovsko društvo Radenska Pomgrad, Atletski klub Panvita in Strelsko društvo Trap Štefan Kovač

Nogometna šola Mura 05, Odbojkarski klub Panvita Pomgrad, Košarkarski klub Radenska Creativ


PRIREDITVE IN KONCERTI petek, 15.2.2013 ob 19.00

koncert GOVOREČI BOBNI

Grajska dvorana Murska Sobota

sobota, 16.2.2013 ob 22.00

koncert OLD-SCHOOL HC/PUNK/CRUST VESELICAAAA

MIKK Murska Sobota

nedelja, 17.2.2013 ob 19.00

koncert BALLADERO in posebni gost kitarist Wes »The Bluesman« Mackey

Gledališče Park Murska Sobota

sobota, 23.2.2013 ob 21.00

koncert SEVERINA

Kegl City-BTC Murska Sobota

torek, 26.2.2013 ob 19.00

gledališka predstava M.Zupančič: PADEC EVROPE za Abonma drama/komedija in izven

Gledališče Park Murska Sobota

četrtek, 28.2.2013 ob 19.00

NAJ PROSTOVOLJEC

Grajska dvorana Murska Sobota

petek, 1.3.2013 ob 19.00

gledališka predstava F. Lainšček: NEDOTAKLJIVI KUD Štefan Kovač premiera

Gledališka dvorana Murska Sobota

torek, 5.3.2013 ob 19.00

gledališka predstava F. Lainšček: NEDOTAKLJIVI KUD Štefan Kovač prva ponovitev

Grajska dvorana Murska Sobota

četrtek, 7.3.2013 ob 19.00

gledališka predstava F. Lainšček: NEDOTAKLJIVI KUD Štefan Kovač druga ponovitev

Grajska dvorana Murska Sobota

sreda, 13.3.2013 ob 10.00

gledališka predstava T. Lycos, S. Natsou: KAMNI LGL-Dramski oder

Gledališče Park Murska Sobota

četrtek, 14.3.2013 ob 10.00

gledališka predstava T. Lycos, S. Natsou: KAMNI LGL-Dramski oder

Gledališče Park Murska Sobota

RAZSTAVE na ogled do 9.3.2013

FROM PAGE TO SPACE/OD STRANI DO PROSTORA

Galerija Murska Sobota

na ogled do 31.3.2013

ODKRITO/ZAKRITO

Pomurski muzej Murska Sobota

odprtje razstave, petek, 22.2.2013

Razstava: IGOR BANFI

Galerija Robin Murska Sobota

ŠPORT nedelja, 24.2.2013 ob 9.00

Pohod: MEMORIAL AVGUSTA DELAVCA In VILIJA ŽIŽKA organizator PD MATICA in MURA

Start v Bogojini, prevoz z AP Murska Sobota ob 8.30

Za objavo dogodkov se obrnite na TIC Murska Sobota, tel: 02/534 11 30, e-pošta: tic.sobota@siol.net

Soboške novine  

Soboške novine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you