Page 1

Polska Pomoc 2015–2016 Polish Aid 2015–2016

Wystawa prezentuje wybrane projekty Polskiej Pomocy – programu współpracy rozwojowej, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekty realizowały polskie organizacje pozarządowe, dzięki dotacjom z konkursów Polska pomoc rozwojowa i Polska pomoc humanitarna. Na zdjęciach można również zobaczyć przykłady działań prowadzonych w Systemie małych grantów we współpracy z placówkami dyplomatycznymi. Zdjęcia dokumentują projekty z lat 2012–2015, a także realizowane w ramach nowego programu na lata 2016–2020. Obecnie, w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016–2020,  MSZ wspiera dziesięć krajów: Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, Etiopię, Kenię, Senegal, Tanzanię, Mjanmę i Palestynę. W poprzednim okresie programowania 2012–2015 pomoc kierowano do krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi,  Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) państw Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Somalii, Sudanu Południowego, Tanzanii i Ugandy), Afryki Północnej (Libii i Tunezji), Azji (Afganistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu) oraz Bliskiego Wschodu (Palestyny). Główny cel Polskiej Pomocy to dążenie do zrównoważonego rozwoju wspieranych państw. Realizację mają umożliwić: budowa nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, umacnianie demokracji i upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka. Dzięki projektom Polskiej Pomocy mieszkańcy wspieranych krajów zdobywają nowe umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, mają szansę na edukację i dostęp do opieki medycznej. Program umożliwia również dostarczenie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, nie tylko w krajach priorytetowych.

The exhibition presents photos taken during the implementation of the Polish Aid selected projects. Polish Aid is a development cooperation programme funded by the Ministry of Foreign Affairs. The projects were implemented in cooperation with Polish NGOs – backed with grants from the Polish Development Aid and Polish Humanitarian Aid calls for proposals and with Polish diplomatic missions – under the so called Small Grants Scheme. The depicted projects represent two periods of multiannual programming: 2012–2015 and 2016–2020. In the Multiannual Programme for 2016–2020 10 priority countries are recipients of the biggest part of bilateral aid: these are Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine, Ethiopia, Kenya, Senegal, Tanzania, Myanmar and Palestine. The previous programming period 2012–2015 covered the whole Eastern Partnership (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine), countries in East Africa (Burundi, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Tanzania and Uganda), North Africa (Libya and Tunisia), Asia (Afghanistan, Kyrgyzstan and Tajikistan) and the Middle East (Palestine). The aim of these activities is to create conditions for sustainable development of the partner countries, in particular through creation of modern and efficient state institutions, strengthening democracy and popularizing knowledge of human rights. An equally important part of the Polish development cooperation is formed by initiatives aimed at reducing poverty, improving health and raising the level of education and professional qualifications. Polish Aid also includes humanitarian actions aimed at populations affected by armed conflicts or natural disasters. Humanitarian aid is granted according to needs, not only in priority countries.


Fot. Maciej Chrzanowski/MSZ Photo by Maciej Chrzanowski/MFA

KENIA 2016 Turniej piłki nożnej ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ

Fot. Olga Urbańska/MSZ Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze Pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz upowszechnienie postaw obywatelskich to wartości promowane wśród mieszkańców slumsu Kibera w Nairobi przez lokalnych liderów, trenerów sportowych i nauczycieli. Wsparciem objęto kobiety, często samotne matki, które dzięki kursom krawiectwa, projektowania i podstaw biznesu zdobyły kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy zarobkowej.

KENIA 2016 Football tournament ALLIANCE OF ASSOCIATIONS POLISH GREEN NETWORK

Photo by Olga Urbańska/MFA Kibera for peace and development – building professional competences of teachers, sport coaches and peacebuilding leaders and supporting local enterprises run by women in Kibera Peaceful solution of conflicts and enhancement of active citizenship are the values promoted among inhabitants of the Kibera slums in Nairobi by local leaders, sport coaches and teachers. The support is addressed to women, often single mothers, who, thanks to tailoring, design and basics of business trainings have gained skills which enable them to take up work.


KENIA 2016

KENIA 2016

Zdrowa szkoła - poprawa warunków sanitarnych na terenie szkół podstawowych w półpustynnych obszarach okręgu Mbita w Kenii

Healthy School – improvement of sanitary standards in primary schools located in semi-arid areas of Mbita constituency in Kenya

FUNDACJA PARTNERS POLSKA

Fot. Jacob Orwa Poprawa stanu zdrowia dzieci z ubogich obszarów wiejskich okręgu Mbita w Kenii stanowi wyzwanie dla tamtejszej społeczności. W celu polepszenia lokalnych warunków sanitarnych zbudowano nowe i wyremontowano istniejące już sanitariaty oraz zorganizowano szkolenia na temat zdrowia, higieny oraz bezpieczeństwa sanitarnego.

PARTNERS POLAND FOUNDATION

Photo by Jacob Orwa Improvement of children’s health in the poor, rural areas of the Mbita constituency in Kenya is a challenge for the local community. In order to improve local sanitary conditions new facilities have been built, existing ones were renovated and trainings were organized on health, hygiene and sanitary safety.


TANZANIA 2015

TANZANIA 2015

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii

The improvement of teaching and diagnostics of parasitic diseases in LITA agricultural schools chain as a component of enhancement of standards of education on breeding livestock in Tanzania

FUNDACJA NAUKA DLA ROZWOJU

Fot. Wiesław Ptach Dzięki projektowi wykonano remonty i adaptację pomieszczeń w czterech szkołach zawodowych. Ich laboratoria wyposażono w specjalistyczne urządzenia do diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt gospodarskich i domowych.

FOUNDATION SCIENCE FOR DEVELOPMENT

Photo by Wiesław Ptach The project enabled renovation and adaptation of rooms in four vocational schools. Their laboratories were equipped with specialized equipment for diagnosing parasitic diseases of farm and domestic animals.


TANZANIA 2015

TANZANIA 2015

Słońce dla rozwoju. Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich w północnej Tanzanii

Sun at work. Solar Fund for Tanzanian Secondary Schools

FUNDACJA ARTYKUŁ 25

Fot. Ambrogio Miserocchi Wykorzystanie energii odnawialnej wpływa na zmniejszenie szkód w środowisku naturalnym. W trzech szkołach średnich w regionie Arusha zainstalowano 36 paneli fotowoltaicznych. Dostęp do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych uzyskało ponad 2000 uczniów i uczennic.

FOUNDATION ARTYKUŁ 25

Photo by Ambrogio Miserocchi The usage of renewable energy reduces damage to the environment. As a part of the project three secondary schools in the Arusha region were furnished with 36 photo-voltaic panels. Over 2000 pupils gained access to electricity from renewable sources.


Fot. Małgorzata Zduńczyk Photo by Małgorzata Zduńczyk

TANZANIA 2016 Brykiety z biomasy praktycznym sposobem na ograniczenie wylesiania zboczy Mt. Kilimandżaro FUNDACJA EKONOMICZNA POLSKA - AFRYKA WSCHODNIA

Fot. Małgorzata Zduńczyk Projekt ma ograniczyć wylesianie okolic góry Kilimandżaro dzięki zastąpieniu drewna opałowego brykietami. W dwudziestu szkołach regionu East Kilimandżaro zainstalowano proste urządzenia do ich wytwarzania. Dzięki szkoleniom rolnicy zdobyli wiedzę o uprawach wspierających produkcję biomasy i brykietów.

TANZANIA 2016 Biomass briquettes as a practical way to reduce deforestation of the Mt. Kilimanjaro Forest POLAND - EAST AFRICA ECONOMIC FOUNDATION

Photo by Małgorzata Zduńczyk The project aims to limit deforestation of areas around the Kilimanjaro mountain through substituting firewood with briquettes. Simple devices to produce briquettes were installed in twenty schools of the East Kilimanjaro region. Thanks to trainings farmers gained knowledge on cultivation methods that support the production of biomass and briquettes.


KENIA/ ETIOPIA 2016

KENYA/ ETHIOPIA 2016

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii

Trainings and equipment for rescue services in Kenya and Ethiopia

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Fot. Marcin Grabia Projekt był odpowiedzią na zagrożenia powodziami, osunięciami ziemi, a przede wszystkim pożarami w Etiopii i Kenii. Jednostki pożarnicze wyposażono w specjalistyczny sprzęt. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla strażaków i personelu ratowniczego.

FOUNDATION POLISH CENTER FOR INTERNATIONAL AID

Photo by Marcin Grabia The project was a response to threats posed by floods, landslides and – most of all – fires in Ethiopia and Kenya. Fire brigades were equipped with specialized equipment. In the framework of the project tranings for fireman and rescue teams were carried out.


PALESTYNA 2016

PALESTINE 2016

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

Adopting green hydroponic production to improve food security, increase income and enhance competitiveness of agricultural cooperatives sector in Palestine

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Fot. Elias Halabi Dzięki projektowi drobne gospodarstwa rolne i zrzeszające je spółdzielnie prowadzą innowacyjne uprawy hydroponiczne. Współpracujące pod marką Mawasem spółdzielnie zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pakowania próżniowego oraz otrzymały wsparcie w promocji produktów.

FOUNDATION POLISH CENTER FOR INTERNATIONAL AID

Photo by Elias Halabi The project helped small farmers and their associations to introduce innovative hydroponic cultivation methods. Farming cooperatives clustered under the Mawasem brand were fitted out with vacuum packing equipment and aided in promoting their products.


PALESTYNA (MAŁE GRANTY) 2016

PALESTINE (SMALL GRANTS) 2016

Poprawa dostępu do zajęć sportowych zmarginalizowanych dzieci z obozu uchodźców Al Amari

Increasing access to sports activities of marginalized children from Al Amari Refugee Camp

BIURO PRZEDSTAWICIELA RP W RAMALLAH

Fot. Elias Halabi Utworzenie szkółki piłkarskiej złożonej z dwóch drużyn chłopięcych i jednej dziewczęcej to rezultat projektu kierowanego do dzieci z obozu uchodźców palestyńskich Al Amari. W szkółce trenuje 75 dzieci w wieku od 5 do 10 lat, prowadzone są regularne zajęcia sportowe, a drużyny uczestniczą w meczach towarzyskich.

OFFICE OF POLISH REPRESENTATIVE IN RAMALLAH

Photo by Elias Halabi Setting up a football academy comprised of two boy-teams and one girl-team is a result of a project addressed to children from the Al Amari Palestinian refugee camp in Ramallah. 75 children aged from 5 to 10 train and attend regular sport courses there and their teams participate in friendly matches.


Fot. Marta Titaniec Photo by Marta Titaniec

JORDANIA 2016 Pomoc Humanitarna dla Jordanii CARITAS POLSKA

Fot. Agnieszka Nosowska Brak żywności jest jednym z podstawowych problemów, z którymi borykają się uchodźcy z Syrii. Pomocą żywnościową objęto 550 gospodarstw domowych, tj. ok. 2750 osób przebywających na terenie Jordanii.

JORDAN 2016 Humanitarian Aid for Jordan CARITAS POLAND

Photo by Agnieszka Nosowska Lack of food is one of the basic problems faced by Syrian refugees. Food aid has been provided for 550 households, that is for about 2750 people residing in Jordan.


SENEGAL 2016

SENEGAL 2016

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Vocational training and reduction of unemployment among homeless children of Dakar and its surroundings

FUNDACJA KULTURY ŚWIATA

Fot. Karolina Łągiewka Dwie placówki opiekuńcze dla dzieci ulicy otrzymały wsparcie przy organizacji dziewięciomiesięcznych kursów zawodowych. Elementem projektu były staże zawodowe u prywatnych przedsiębiorców.

CULTURES OF THE WORLD FOUNDATION

Photo by Karolina Łągiewka Two childcare facilities for street (homeless) children gained support in organizing nine-month professional training courses. As part of the courses vocational internships with private entrepreneurs were organized.


SENEGAL 2016

SENEGAL 2016

Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny mieszkańców gminy Ngandiouf, Senegal

Improvement of access to sanitation and raise of awareness of hygiene for residents of the municipality of Ngandiouf, Senegal

STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO NAVEGADORES

Fot. Łukasz Sokół/Navegadores Projekt pozwolił na stworzenie infrastruktury sanitarnej przy 9 szkołach i 5 przychodniach. Objął też szkolenia praktyczne miejscowych robotników w zakresie budowy i instalacji toalet. Lokalne liderki przeprowadziły pogadanki na temat higieny dla mieszkańców.

NAVEGADORES SOCIETY

Photo by Łukasz Sokół/Navegadores The project allowed for building sanitary infrastructure in 9 schools and 5 clinics. It also encompassed practical trainings for local workers on construction and installation of toilets. Local female trainers briefed residents on the subject of hygiene.


GRUZJA 2016

GEORGIA 2016

Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia

Integration and support in operational skills improvement of Mountain Rescue Services in Mestia Svanetia region

FUNDACJA ICAD – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU

Fot. Katarzyna Majchrzycka Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów reagowania kryzysowego służb ratowniczych w regionie Svanetii. Podniesiono kwalifikacje i zdolności operacyjne oraz uzupełniono podstawowy sprzęt ratowniczy jednostek.

ICAD FOUNDATION – INTERNATIONAL CORE FOR ASSISTANCE AND DEVELOPMENT

Photo by Katarzyna Majchrzycka The project consisted of designing and implementing mechanisms of crisis management response of emergency services in the Svanetia region. The rescue teams were enabled to test and improve their skills and operational capabilities. They also gained supplementary rescue equipment.


MJANMA 2016

MYANMAR 2016

Mjanma - działania położnicze oraz edukacja medyczna w regionie delty Irawadi

Myanmar – midwife services and medical education in the Irrawaddy Delta region

POLSKA MISJA MEDYCZNA

Fot. Monika Nowicka W celu ułatwienia dostępu do opieki zdrowotnej kobietom w ciąży oraz dzieciom zamieszkującym trudno dostępny region delty rzeki Irawadi, przeszkolono 100 położnych i akuszerek. Przekazano także sprzęt medyczny ośrodkom zdrowia, w których w ramach specjalnych akcji zdrowotnych przebadano ponad 1200 pacjentów.

POLISH MEDICAL MISSION

Photo by Monika Nowicka In order to enhance access to effective healthcare of children and pregnant women living in the remote Irrawaddy Delta region trainings for 100 midwives were conducted. Medical equipment was also provided for health centers where more than 1200 patients have been examined under a special pro-health actions.


MOŁDAWIA 2015

MOLDOVA 2015

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

Development of agricultural and non-agricultural services, cooperation and agricultural advisory system in rural regions of Moldova

FUNDACJA WSCHÓD

Fot. Mateusz Mularski Dzięki projektowi rozbudowano, zmodernizowano i wyposażono lokalne zakłady usług rolniczych, oraz zwiększono sieć lokalnych doradców rolniczych. Jednym z rezultatów było rozszerzenie profilu działalności zakładu „Euroceramica” o wydobycie i przetwórstwo gliny, która jest dostarczana do ok. 20 zakładów rzemieślniczych i ok. 200 wiejskich szkół.

THE EAST FOUNDATION

Photo by Mateusz Mularski On the basis of the project it was possible to expand, modernize and equip local agricultural service points and boost the network of local farming advisers. Development of business profile of the Euroceramica local production plant by adding extraction and processing of clay skills was one of the project’s results. Euroceramica provides clay to about 20 craftsmen workshops and about 200 rural schools.


IRACKI KURDYSTAN 2016

IRAQI KURDISTAN 2016

Wsparcie podstawowej opieki medycznej i poprawa warunków higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej

Supporting basic medical aid and improving hygienic conditions for internally displaced persons and local population in the Diyala province

POLSKA MISJA MEDYCZNA

Fot. Arez Asso Anwer Sulaimani W ramach projektu wyposażono oddział ratunkowy i przeszkolono personel medyczny szpitala w Khanaqeen. Dzięki pracy klinki mobilnej 3785 rodzin z okręgu Kolay uzyskało bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej oraz leków.

POLISH MEDICAL MISSION

Photo by Arez Asso Anwer Sulaimani The aim of the project was to equip the emergency ward and to train the medical personnel of the Khanaqeen’s hospital. Thanks to the work of a mobile clinic 3785 families from the Kolay district gained free access to basic medical care and medicines.


LIBAN 2016

LEBANON 2016

Bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie

Food safety and humanitarian aid to populations affected by the Syrian refugee crisis in Lebanon

CARITAS POLSKA

Fot. Marta Titaniec Obecność w Libanie ponad miliona uchodźców z ogarniętej wojną Syrii rodzi wiele wyzwań o charakterze społecznym i gospodarczym. Dzięki projektowi rozdysponowano bony towarowe wśród 350 syryjskich i libańskich rodzin na terenie całego Libanu. Umożliwiło to zakup żywności oraz artykułów higienicznych.

CARITAS POLAND

Photo by Marta Titaniec The presence of over one million refugees from war-ridden Syria causes many social and economic challenges in Lebanon. Thanks to the project vouchers for goods were distributed among 350 Syrian and Lebanese families throughout Lebanon. This enabled them to buy food and hygienic products.


BIAŁORUŚ 2016

BELARUS 2016

Kuźnia - warsztat obróbki metalu na zimno

Forge - workshop for cold working of metals

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MIŃSKU

Fot. Alexander Konotop Celem projektu było umożliwienie prowadzenia społecznej działalności produkcyjnej i handlowej przez szkołę specjalną w Mołotkowiczach. Służyło temu utworzenie i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do obróbki metalu na zimno nowego warsztatu-kuźni.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN MINSK

Photo by Alexander Konotop The aim of the project was to enable launching production and trade activity by a school for disabled children in Mołotkowice. This was achieved by creating a smithy and equipping it with specialized equipment for cold working of metals.


BIAŁORUŚ 2016

BELARUS 2016

Manufaktura chleba i powidła

Manufacture of bread and jam

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MIŃSKU

Fot. Alexander Konotop We wsi Komarowo zmodernizowano pomieszczenia przyszłej piekarni i wyposażono ją w specjalistyczny sprzęt. Piekarnia ma zatrudniać kilku dotychczas bezrobotnych mieszkańców i dokonywać zakupu surowców u miejscowych producentów.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN MINSK

Photo by Alexander Konotop In order to open a bakery in Komarowo village its future premises were adapted and fitted with necessary equipment. The bakery will offer employment to a few currently jobless villagers and use ingredients provided by local suppliers.


UKRAINA 2016

UKRAINE 2016

Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości poprzez modernizację Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy

Improved access to high quality education through modernization of the National Scientific Medical Library of Ukraine

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE

Fot. Alex Zakletsky Narodową Naukową Bibliotekę Medyczną Ukrainy wyposażono w 80 komputerów oraz skaner umożliwiający szybkie skanowanie materiałów bibliotecznych.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN KIEV

Photo by Alex Zakletsky National Scientific Medical Library of Ukraine was equipped with 80 computers and a scanner for quick scanning of library materials.


WENEZUELA 2015

VENEZUELA 2015

„Chodząca biblioteka” - promocja lektury wśród andyjskiej społeczności w stanie Merida (Wenezuela) - kontynuacja

Walking library - bringing readings to the Andean communities of Paramo in Merida state (Venezuela) – continuation

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CARACAS

Fot. Ignazio Pollini Celem projektu było zwiększenie umiejętności czytania i pisania wśród dzieci społeczności zamieszkującej płaskowyż Parku Narodowego Sierra Nevada w stanie Merida w Wenezueli. Raz w tygodniu muł wyposażony w książki i materiały do nauki odwiedzał szkoły w trzech wysokogórskich wioskach.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN CARACAS

Photo by Ignazio Pollini The aim of the project was to increase literacy and writing skills among children inhabiting the plateau of Sierra Nevada National Park in Merida state in Venezuela. Once a week a mule carrying books and educational materials visited schools in three mountain villages.


MOŁDAWIA 2015

MOLDOVA 2015

Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași

Moldavian Culinary Routes – Registration and Promotion of Local and Regional Products from Câlârași District

FUNDACJA POLITYKI ROZWOJOWEJ

Fot. Mateusz Mularski Utworzone w ramach projektu międzysektorowe partnerstwa organizacji pozarządowych, samorządów oraz producentów umożliwiają rejestrację produktów regionalnych i lokalnych. Dzięki uruchomieniu wypożyczalni rowerów w Palance oraz utworzeniu dwóch kulinarnych szlaków rowerowych zwiększył się potencjał turystyczny regionu Calarasi.

DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION

Photo by Mateusz Mularski Inter-sectoral partnerships of NGOs, local authorities and producers, which were created under the project, enable registration of local and regional products. Opening of a bikerental service in Palanka and creating of two culinary bike-routes improved the touristic potential of the Calarasi region.


BIAŁORUŚ 2016

BELARUS 2016

Utworzenie szkółki żeglarskiej w Brasławiu

Establishment of a sailing school in Braslav

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MIŃSKU

Fot. svaboda.org (RFE/RL) W ramach projektu zakupiono 15 małych jachtów do nauki żeglarstwa oraz motorówkę, a także zbudowano hangar dla łódek i pływający pomost. Utworzenie szkółki żeglarskiej wpłynie na ożywienie tradycji żeglarstwa w Brasławiu i przyczyni się do rozwoju turystyki w tym regionie.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN MINSK

Photo by svaboda.org (RFE/RL) In the framework of the project 15 small yachts and a motor boat were bought, a hangar for boats and a floating pier were constructed. Establishing of the sailing school is expected to revive local sailing traditions in Braslav and to invigorate tourism in the region.

Wystawa fotograficzna "Polska Pomoc 2015-2016"  

Opis: Wystawa przedstawia zdjęcia wykonane podczas realizacji projektów Polskiej Pomocy w krajach objętych programem pomocy rozwojowej, m.in...

Wystawa fotograficzna "Polska Pomoc 2015-2016"  

Opis: Wystawa przedstawia zdjęcia wykonane podczas realizacji projektów Polskiej Pomocy w krajach objętych programem pomocy rozwojowej, m.in...