รายงานประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Page 1

MS SU ANNUAL REPORT

2014 FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE SILPAKORN UNIVERSITY

รายงานประจําMS SU ANNUAL REPORT

‘14

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE SILPAKORN UNIVERSITY

รายงานประจําปี ๒๕๕๗

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรTABLE OF CONTENTS 6

สาส์นจากคณบดี

13

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

25

การเรียนการสอน

63

การพัฒนาบุคลากร

89

การผลิตบัณฑิต

101

กิจการนักศึกษา

135

งานวิจัย

181

การบริการวิชาการแก่สังคม

191

การส่งเสริมกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

203

ความร่วมมือทางวิชาการ

221

การประกันคุณภาพการศึกษา

231

ภาคผนวก


สาส์นจาก คณบดี

ตลอดระยะเวลาที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดการเรียนการสอนจวบจนเข้าสู่ทศวรรษ ที่สองนั้น ทางคณะฯ ได้ยึดถือการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการด�าเนิน การในหลายระดับ อันน�ามาสู่ทิศทางในการผลิตบัณฑิต โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นว่าคุณสมบัติของนักศึกษาที่พึงประสงค์ ประการทีส่ า� คัญนอกเหนือจากทักษะทางด้านการบริหารจัดการแล้ว การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน ส�าคัญไม่น้อยกว่าประการดังกล่าว ดังนั้นในการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของทางคณะฯ จึงได้มีการ สอดแทรกคุณค่าของสิ่งเหล่านี้และส่งผ่านลงไปสู่ผู้เรียนอยู่เสมอ จะยังผลให้ทางคณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีปัญญา และเห็นคุณค่าของสังคมส่วนรวม โดยเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ของประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้เป็นตัวแสดงหลักในการสร้างและสานความ สัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการ ก่อให้เกิดความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผ่านการจัดกิจกรรมรวมถึงโครงการต่าง ๆ อยู่เป็นประจ�า ทุกปี ซึ่งประโยชน์โดยตรง ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถือเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์หลักที่ทางคณะได้มุ่งหวังให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในฐานะคณบดี จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด�ารงอยู่ในคุณค่าของ การผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ถือเป็นหลักยึดที่ใช้ในการบริหารงานมาโดยตลอด และจะพัฒนารวมถึงสานต่อกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด�าเนินการมา ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะชั้นแนวหน้า ทั้งในแง่ของความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และในแง่ของคุณค่าในการรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual reportรูปคณบดี 8

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


MESSAGE FROM THE DEAN The Faculty of Management Science, Silpakorn University is entering the second decade. Over the years, the Faculty has focused on long-term value creation. The value has been conveyed through operational excellence. This shapes the right path for the Faculty to produce graduates. Not only producing qualified graduates with management skills, the Faculty also recognizes an importance of public interest rather than one’s own interest. By conducting teaching and learning activities, the Faculty emphasizes the confirmed value and forward this value to graduates. Consequently, our graduates are produced with knowledge and perception of social values. With these qualifications, they have desired characteristics corresponding with the Faculty’s principles and they promptly serve our community. In addition, the Faculty of Management Science, Silpakorn University has played an important role in building and maintaining good relationships among universities domestically and internationally in both Asian and European countries. These can be seen from various academic activities and projects conducted continually which have brought about positive advantages gained by the Faculty, academic staff and students. This is considered as one of the main goals that the Faculty aims for an achievement. As the Dean of the Faculty, I will support and encourage the Faculty of Management Science, Silpakorn University to maintain the value of producing qualified managers with great social responsibility. This is a fundamental principle that the faculty has used for administration. All academic activities and projects will be kept on, developed and improved for excellent outcomes. This is to aim for being the Faculty equipped with academic strength and social responsibility.

Assoc. Prof. Phitak Siriwong, Ed.D.

Dean, Faculty of Management Science, Silpakorn University

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

9


10

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

11MS SU ANNUAL REPORT

‘14

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

ABOUT US


14

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


เกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการ

ABOUT US

จุดเด่นของคณะวิทยาการจัดการ 1. เน้นการเรียนรู้ด้วยฐานคิดการวิจัยให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสด�าเนินงานวิจัยจริงร่วมกับคณาจารย์ โดยบูรณาการ ความรู้ร่วมกันในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย จากนั้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย นอกจากคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ มคอ. และ สกอ. ซึ่งที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ ยกเว้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิตสาขาการจัดการ (ยังไม่ครบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (หยุดรับ นักศึกษาและอยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตร) ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนั้น คณะฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายบัณฑิต ศึกษาและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปจัดท�ารายงานการส�ารวจภาวะการมีงานท�าและรายงานการส�ารวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นกรอบและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของสังคม 3. การด�าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติอย่าง ต่อเนื่องทุก ๆ ปี ในโครงการค่ายนานาชาติ International Young Blood Camp โดยในปี 2557 มีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และในประเทศที่ได้ทา� ความร่วมมือ (MOU) อาทิ มหาวิทยาลัยชุงนัม ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกาสุง จากไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม มหาวิทยาลัย วัฒนธรรมจากประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย วิทยาลัยบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัย บรมราชชนนีนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระดับชาติ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้และ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

15


4. เพิ่มศักยภาพในการวิจัย คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการให้อาจารย์และนักวิจัยจับกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้โปรแกรม ส�าเร็จรูปทางการวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม Lisrel และโปรแกรม Pajek เป็นต้น 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการมีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยการจัดท�า MOU กับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นน�า ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการสร้างเครือข่ายในด้านบริการวิชาการโดยได้ส่งเสริมศูนย์ฝึกอบรม บุคลากรท้องถิ่นร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และคณะวิชา กับ Prof. Dr. Claus Schreier จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Luzern, Switzerland เพื่อก้าวแรกของความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้วยมิตรภาพของทั้งสองสถาบัน

16

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


รายนามผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ

COMMITTEE

รายนามผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 2. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก 5. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 6. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล 8. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช 9. อาจารย์พนัชกร สิมะขจรบุญ 10. อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ 11. อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ 12. อาจารย์วรพล พินิจ 13. อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส 14. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก 15. อาจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที 16. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา 17. อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 18. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ 19. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 21. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 22. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง 23. อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา

Faculty of Management Science

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และจัดหาผลประโยชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หัวหน้าสาขาภาษา ผู้จัดการทั่วไป Viridian Lodge & Restaurant

Silpakorn University

2014 annual report

17


18

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

19
22

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

23


24

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


การเรียน / การสอน

TEACHING & LEARNING

คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนรวม 11 หลักสูตร โดยจ�าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

25


26

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


นักศึกษา

413

คณะวิทยาการจัดการ มีจา� นวนนักศึกษาทัง้ สิน้ 3,590 คน จ�าแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,010 คน และนักศึกษาระดับ ปริญญาโท 413 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 167 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก รวม

3,010 413 167 3,590

3,590

คน คน คน คน

กราฟแสดงจ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามสาขาวิชา

กราฟแสดงจ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท จ�าแนกตามสาขาวิชา

Faculty of Management Science

167 Total

3,010 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวม

412 490 222 446 437 511 492 3,010

คน คน คน คน คน คน คน คน

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการประกอบการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

129 276 8

คน คน คน

รวม

413

คน

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ

167

คน

Silpakorn University

2014 annual report

27


28

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

29


30

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

31


อาจารย์ และบุคคลากร

89

153 64

Total

ในปีการศึกษา 2557 มีจ�านวนบุคลากรรวม 153 คน จ�าแนกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 89 คน และสายสนับสนุน 64 คน อาจารย์ 89 คน บุคลากรสายสนับสนุน 64 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 153 คน จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ�าแนกตามต�าแหน่งและประเภท ปีการศึกษา 2557 นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักการเงินและบัญชี นักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยสอน นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการฝึกอบรม บุคลากรสถานปฏิบัติงานโรงแรมและภัตตาคาร คนงาน พนักงานขับรถ พนักงานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น

32

Faculty of Management Science

11 1 3 1 4 6 1 5 16 5 2 1 8 64

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

Silpakorn University

กราฟแสดงจ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามต�าแหน่งและประเภท

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

33


34

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

35


รายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

1

นางสาวภัทร์ธีรา สุขเจริญ

การจัดการ ชุมชน

รางวัลดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ จัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน สามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับ ชาติดีเด่น (ภาคโปสเตอร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติครั้งที่ 10 ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ภายใต้หัวข้อ" นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคม อาเซียน "

14-16 ม.ค. 57

2

นายชโลธร แปลงมาลย์

การจัดการ ชุมชน

รางวัลดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ จัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน สามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับ ชาติดีเด่น (ภาคโปสเตอร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติครั้งที่ 10 ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ภายใต้หัวข้อ" นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคม อาเซียน "

14-16 ม.ค. 57

3

อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

รางวัลดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ จัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน สามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับ ชาติดีเด่น (ภาคโปสเตอร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติครั้งที่ 10 ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ภายใต้หัวข้อ" นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคม อาเซียน "

14-16 ม.ค. 57

4

นางสาวจิดาภา ปะตังเวสา

รางวัลผลงาน วิจัยดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับ ชาติ ครั้งที่ 3 “The 3 National Business Administration Conference”

31 ม.ค. - 1 ก.พ 57

5

รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์

รางวัลผลงาน วิจัยดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับ ชาติ ครั้งที่ 3 “The 3 National Business Administration Conference”

31 ม.ค. - 1 ก.พ 57

6

นายปิรันธ์ ชิณโชติ

รางวัลผลงาน วิจัยดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของระดับภาระงานและ ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน ที่มีต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กร ด้านความรู้สึกของนักศึกษา คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับ ชาติ ครั้งที่ 3 “The 3 National Business Administration Conference”

31 ม.ค. - 1 ก.พ 57

36

ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต

ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

37


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

วันที่จัด

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับ ชาติ ครั้งที่ 3 “The 3 National Business Administration Conference”

31 ม.ค. - 1 ก.พ 57

7

รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์

8

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

อาจารย์ที่ ปรึกษา

รางวัลชมเชย

การประกวดแผนการตลาด หัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์ ทางการตลาดส�าหรับรถปิคอัพ อีซูซุ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน ระยะเวลา 1 ปี"

การแข่งขัน ISUZU Marketing Brains challenge 2014

4-28 ก.พ. 57

9

นางสาวพนิดา พุ่มเงินพุ่มทอง

การตลาด

รางวัลชมเชย

การประกวดแผนการตลาด หัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์ ทางการตลาดส�าหรับรถปิคอัพ อีซูซุ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน ระยะเวลา 1 ปี"

การแข่งขัน ISUZU Marketing Brains challenge 2014

4-28 ก.พ. 57

10

นางสาวสุภาภรณ์ เพิ่มสิน

การตลาด

รางวัลชมเชย

การประกวดแผนการตลาด หัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์ ทางการตลาดส�าหรับรถปิคอัพ อีซูซุ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน ระยะเวลา 1 ปี"

การแข่งขัน ISUZU Marketing Brains challenge 2014

4-28 ก.พ. 57

11

นางสาวอัญชนา สนทิศปัญญา

การตลาด

รางวัลชมเชย

การประกวดแผนการตลาด หัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์ ทางการตลาดส�าหรับรถปิคอัพ อีซูซุ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน ระยะเวลา 1 ปี"

การแข่งขัน ISUZU Marketing Brains challenge 2014

4-28 ก.พ. 57

12

นางสาวอิสริยา ธิราพืช

การตลาด

รางวัลชมเชย

การประกวดแผนการตลาด หัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์ ทางการตลาดส�าหรับรถปิคอัพ อีซูซุ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน ระยะเวลา 1 ปี"

การแข่งขัน ISUZU Marketing Brains challenge 2014

4-28 ก.พ. 57

38

รางวัลผลงานวิจัย การน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ดีเด่น อิทธิพลของระดับภาระงานและ ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน ที่มีต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กร ด้านความรู้สึกของนักศึกษา คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

13

นายดนัยกานต์ ศรีสุข

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

14

นายอติวิทย์ อนันต์นิธิภัทร

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเครื่องดื่ม รสชาติยอดเยี่ยม แห่งปี 2014

15

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

อาจารย์ที่ ปรึกษา

16

นายนธิภาส จันทรศร

17

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

การแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 25 (World Skills Thailand 2014)

6-9 มี.ค. 57

Monin Special Cocktail

Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2014

20 มี.ค. 57

รางวัลชมเชย

โจทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการประกวดแผนการตลาด AOT 19 – 20 ก.พ. 57 Marketing Plan Award ปีที่ 2 ตอน TAKE OFF YOUR PLAN...LANDING YOUR SUCCESS "สื่อสารสร้างความ ประทับใจในการใช้ท่าอากาศยาน"

การตลาด

รางวัลชมเชย

โจทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการประกวดแผนการตลาด AOT 19 – 20 ก.พ. 57 Marketing Plan Award ปีที่ 2 ตอน TAKE OFF YOUR PLAN...LANDING YOUR SUCCESS "สื่อสารสร้างความ ประทับใจในการใช้ท่าอากาศยาน"

นางสาวสิดาพร ปั้นตระกูล

การตลาด

รางวัลชมเชย

โจทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการประกวดแผนการตลาด AOT 19 – 20 ก.พ. 57 Marketing Plan Award ปีที่ 2 ตอน TAKE OFF YOUR PLAN...LANDING YOUR SUCCESS "สื่อสารสร้างความ ประทับใจในการใช้ท่าอากาศยาน"

18

นางสาวเกษร งามผล

การตลาด

รางวัลชมเชย

โจทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการประกวดแผนการตลาด AOT 19 – 20 ก.พ. 57 Marketing Plan Award ปีที่ 2 ตอน TAKE OFF YOUR PLAN...LANDING YOUR SUCCESS "สื่อสารสร้างความ ประทับใจในการใช้ท่าอากาศยาน"

19

นางสาวธัชรีย์ จูอี้

การตลาด

รางวัลชมเชย

โจทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการประกวดแผนการตลาด AOT 19 – 20 ก.พ. 57 Marketing Plan Award ปีที่ 2 ตอน TAKE OFF YOUR PLAN...LANDING YOUR SUCCESS "สื่อสารสร้างความ ประทับใจในการใช้ท่าอากาศยาน"

รางวัลชนะเลิศอันดับ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ 1 สาขาบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

39


40

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

20

นางสาวเบญจมาภรณ์ ยุบไธสง

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความหว้าเหว่ ของผู้สูงอายุ :กรณีศึกษาในต�าบล ปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

21

นางสาวอภิญญา แจ่มสว่าง

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความหว้าเหว่ ของผู้สูงอายุ :กรณีศึกษาในต�าบล ปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

22

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

อาจารย์ที่ ปรึกษา

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความหว้าเหว่ ของผู้สูงอายุ :กรณีศึกษาในต�าบล ปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

23

นางสาวสิริกร อ้อยทอง

การจัดการ ธุรกิจและภาษา อังกฤษ

รางวัลผลงานวิจัยดี การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ เด่น (ภาคโปสเตอร์) ความส�าเร็จของการตั้งกลยุทธ์ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

24

นางสาวอริยา บุญนันท์

การจัดการ ธุรกิจและภาษา อังกฤษ

รางวัลผลงานวิจัยดี การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ เด่น (ภาคโปสเตอร์) ความส�าเร็จของการตั้งกลยุทธ์ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

25

อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

อาจารย์ที่ ปรึกษา

รางวัลผลงานวิจัยดี การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ เด่น (ภาคโปสเตอร์) ความส�าเร็จของการตั้งกลยุทธ์ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

26

นางสาวบุศย์นา�้ เพชร คัมภิรานนท์

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รางวัลผลงานวิจัยดี การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ เด่น (ภาคโปสเตอร์) การศึกษาความคาดหวังและความ ต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ใน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

41


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

27

นางสาวนลิน เพ็งนวล

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รางวัลผลงานวิจัยดี การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ เด่น (ภาคโปสเตอร์) การศึกษาความคาดหวังและความ ต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ใน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

28

รศ.ประสบชัย พสุนนท์

อาจารย์ที่ ปรึกษา

รางวัลผลงานวิจัยดี การน�าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ เด่น (ภาคโปสเตอร์) การศึกษาความคาดหวังและความ ต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ใน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษา ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1

29-30 พ.ค. 2557

29

นายกฤษดา วีระสวัสดิ์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�า "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

30

นางสาวบุญกนก อุระพา

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

31

นางสาวณรินธิชา ศิริบุญญาพรรัตน์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�า "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

32

นางสาวณัชชา สูญสิ้นภัย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

33

นางสาวเกวลี แววสูงเนิน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

34

นางสาวณัชณิชา สังข์สุวรรณ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

35

นางสาวสิริยากร งอกงาม

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

36

นางสาววิไลลักษณ์ ชัยแสนหาญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

42

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

37

นางสาวสุภาพร หมายชัย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

38

นางสาวสุทธิดา เงินวิลัย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

39

นายทนงศักดิ ์ คุณแก้วอ้อม

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภท บุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

40

นายสุรศักดิ ์ เทียนรุ่งสวัสดิ์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภท บุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

41

นางสาวฑิยาภรณ์ ภูมิสะอาด

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

42

นางสาวหฤทัย ทองลา

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "อาหารประเภทเนื้อ สัตว์ฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

43

นางสาวชัชชญา เพียรลาย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

44

นายจิระศักดิ ์ ปิ่นทองค�า

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�า "อาหารประเภทเนื้อ สัตว์ฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

43


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

45

นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "อาหารประเภทซีฟู้ ดรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

46

นางสาวเมธิน ี เรืองศรี

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "อาหารประเภทซีฟู้ ดรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

47

นางสาวณัฐฐาพร จันทร์แก้ว

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "อาหารประเภทซีฟู้ด ฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

48

นายธิคุณ ช่องสาร

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

49

นางสาวกนกวรรณ วรสัมปุรณะ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

50

นางสาวณัฐิฎา เล็กล้วน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�า "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

51

นางสาวกวินทรา ด่านรวมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�า "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

52

นางสาวณัฐณิชา รุ่งวิไลเจริญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "อาหารประเภทสัตว์ ปีกฟรีสไตล์"

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

53

นางสาวชัชนันท์ สิริทรัพย์เจริญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

54

นางสาวเมธ์วดี กลิ่นศรีสุข

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�าอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

44

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

45


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

55

นายบุญชัย ฮ้ออุดมสิน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

56

นางสาวอาภา สินสิริ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันแต่งหน้าเค้ก ประเภท ทีม 2 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

57

นายภานุวัตน์ เพิ่มพูน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันแต่งหน้าเค้ก ประเภท ทีม 2 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

58

นางสาวพรพรรณ เปรมส�าราญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันโชวผลงานศิลป์ที่ท�าจาก ขนม ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

59

นางสาวอุชุกร จารุรัตน์เจริญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�า "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

60

นายวรพล นิปกากร

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�าเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

61

นายอนิรุทธ์ สวยลึก

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�าเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

62

นางสาวจารุตา ฤทธิ์รุ่งเรือง

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�าเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

63

นายสุรศักดิ ์ เหมนาค

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�าเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

64

นางสาวศิริชาภรณ์ สิงห์โต

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รางวัล "ชนะเลิศ TFEX Campus Champion”

การแข่งขันการลงทุน ออนไลน์

โครงการ "TFEX Click2Win Campus League 2014"

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557

46

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

65

นางสาวจิดาภา ทองดอนกระเดื่อง

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศอันดับ หนึ่ง TFEX Campus Champion”

การแข่งขันการลงทุน ออนไลน์

โครงการ "TFEX Click2Win Campus League 2014"

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557

66

นางสาวสุณิสา สังข์เงิน

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศอันดับ สอง TFEX Campus Champion

การแข่งขันการลงทุน ออนไลน์

โครงการ "TFEX Click2Win Campus League 2014"

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557

67

นายดนัยกานต์ ศรีสุข

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้ง ที่ 10

23-28 ต.ค. 2557

68

นายสานิตย์ หนูนิล

การจัดการ

69

นายมาตรฐาน นุชอยู่

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

70

นางสาวบุรัสกร อ้นไพรวัลย์

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

71

นายธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

72

นางสาวชนิกานต์ คูวิจิตรจารุ

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

73

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Best Paper Award การน�าเสนองานวิจัยเรื่อง "Sexual Harassment of Kitchen Department's Staff in Hotel Business"

Faculty of Management Science

Silpakorn University

THE-ICE 8th International Panel of 11-14 พ.ย. 2557 Experts (IPoE) Forum 11th - 14th November 2014 ,Darwin Australia

2014 annual report

47


48

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

74

นางสาวชนกนันท์ ชินดง

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

75

นางสาวกรองแก้ว คล้ามคล้าย

การตลาด

76

นางสาวสุภัสสร วรวิชญาวิวัฒน์

77

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

รางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

นางสาวอันธิกา ยมภักดี

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

78

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�าดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

79

นางสาวกรวิภา ทองก้อน

การตลาด

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 'THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK'

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014

29 ต.ค. - 1 ธ.ค. 2557

80

อาจารย์พัชรินทร์ พระราช

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ‘THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK'

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014

29 ต.ค. - 1 ธ.ค. 2557

Faculty of Management Science

ชื่อผลงาน

Silpakorn University

2014 annual report

49


50

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

51


สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน อาคารสถานที่ จากแนวคิดการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะวิทยาการจัดการจึงใช้อาคาร สถานที ่ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ร่วมกับคณะวิชาอื่น ดังนี้ ห้องเรียนรวม 1. อาคารเรียนรวม 1 : ห้องเรียนรวมความจุ 250 คน จ�านวน 1 ห้อง 2. อาคารเรียนรวม 2 : ห้องเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จ�านวน 47 ห้อง และห้องเรียนรวมความจุ 250 - 350 คน จ�านวน 3 ห้อง 3. อาคารวิทยบริการ : ห้องเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จ�านวน 8 ห้อง และห้องเรียนรวมความจุ 350 คน จ�านวน 1 ห้อง โดยทุกห้องมีโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ LCD - projector, visualizer และ PC computer ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจ�านวนคอมพิวเตอร์ 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง จ�านวนคอมพิวเตอร์รวม 204 เครื่อง 2. ห้องสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ห้อง จ�านวนคอมพิวเตอร์ 69 เครื่อง 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป 1 ห้อง จ�านวนคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 4. ห้องสมุด หอพัก และที่อื่น ๆ ซึ่งจัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้เป็นส่วนกลางส�าหรับนักศึกษาใช้อีกประมาณ 50 เครื่อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษาจ�านวน 2 ห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ MS - I Studio

52

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

53


54

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

55


56

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant คณะได้จัดให้มีสถานปฏิบัติการด้านโรงแรมและภัตตาคาร Viridian Lodge & Restaurant เพื่อใช้เป็นสถานที่ ฝึกปฏิบัติด้านการครัว ห้องอาหาร และห้องพัก ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก Viridian Lodge ให้บริการห้อง พักแก่บุคคลทั่วไป มีห้องพักทั้งในแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ จ�านวน 20 ห้อง และห้องชุดอีก 1 ห้อง Viridian Restaurant เปิดให้บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์และอาหารตามสั่งให้กับบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีทีมงานพ่อครัว และผู้จัดการร้านอาหารที่มีประสบการณ์ คอยดูและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง Viridian Cafe เป็นห้องปฏิบัติหารร้าน กาแฟ มีขนมประเภทต่าง ๆ จากห้องเรียนเบเกอรี่ของคณะจ�าหน่าย และมีนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ห้องเรียนปฏิบัติการ อาหารและห้องฝึกปฏิบัติการท�าอาหาร ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องดื่ม และ ห้องฝึกปฏิบัติการเบเกอรี่

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

57


58

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

59


60

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

61


62

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


MS SU ANNUAL REPORT

‘14

การพัฒนาบุคลากร

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

63


64

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

การพัฒนา บุคคลากร

ในปีการศึกษา 2557 คณะมีบุคลากรที่ก�าลังศึกษาต่อ (เต็มเวลา) ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ จ�านวน 4 คน และในประเทศ จ�านวน 1 คน ทั้งนี้ มีบุคลากรศึกษาต่อบางเวลาและนอกเวลาราชการอีกจ�านวนหนึ่ง

บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (เต็มเวลา) ล�าดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับปริญญาเอกและสาขาวิชา

ประเทศ

แหล่งทุน

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

สหราชอาณาจักร

ทุนคณะวิทยาการจัดการ และทุนส่วนตัว

สาขาวิชาการตลาด

สหราชอาณาจักร

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

1

อ.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

2

อ.ศิระ ศรีโยธิน

3

อ.รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์

สาขาวิชาการจัดการเดินทางและ การท่องเที่ยว

ไต้หวัน

ทุนรัฐบาลไต้หวันและทุน คณะวิทยาการจัดการ

4

อ.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และการบริการ

ไต้หวัน

ทุนมหาวิทยาลัย เจียอี้ และ ทุนคณะวิทยาการจัดการ

5

อ.วราภรณ์ ศรีบุญ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ไทย

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

65


66

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


การส่งเสริมขอตําแหน่ง ทางวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริม และสนับสนุนการขอต�าแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ได้รับ ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการประจ�าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการชุมชน 2. อาจารย์ประสพชัย พสุนนท์ ต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาสถิติประยุกต์ 3. อาจารย์นภนนท์ หอมสุด ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ 4. อาจารย์จิตศักดิ์ พุฒจร ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5. อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย 6. อาจารย์ธนกฤต สังข์เฉย ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 7. อาจารย์ ดร.ทิทย์สุดา พุฒจร ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการชุมชน 8. อาจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย 9. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 10. อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการตลาด 11. อาจารย์ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ 12. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ 13. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศษฐศาสตร์ 14. อาจารย์ อัมรินทร์ เทวตา ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ 15. อาจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

67


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ ล�าดับ 1

ชื่อ-สกุล นางสาวจิรัชญา โชติโสภานนท์

2

นางสาวอุษณีย์ เล็กท่าไม้

3

นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ

4

อ.วิสวัส ทองธีรภาพ

5

อ.จอมภัค คลังระหัด

6

อ.ฐิติมา จันทร์มหา

7

อ.จีราภา สตะเวทิน

8

อ.ระชานนท์ ทวีผล

9

อ.ธนพัฒน์ อินทวี

10

อ.พนัชกร สิมะขจรบุญ

11

อ.จงจินต์ นิลค�าแหง

68

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา Business Trends and Global Trust Innovation For e-commerce โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืนเงิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืนเงิน University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand เข้าร่วมโครงการ Research Zone (2014) : Phase 90 เรื่องการวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis)

หน่วยงานที่จัด กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา 25-26 ส.ค.57

มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 ส.ค. 57

International Conference on Tourism and Development : Growth and Diversity

Faculty of Management Science

งบประมาณ 2,500

28 ส.ค. 57

ม.เชียงใหม่

28-29 ส.ค. 57

12,720

ม.เชียงใหม่

28-29 ส.ค. 57

12,720

ม.เชียงใหม่

28-29 ส.ค. 57

12,720

ม.เชียงใหม่

28-29 ส.ค. 57

12,720

ม.เชียงใหม่

28-29 ส.ค. 57

12,720

ม.เชียงใหม่

28-29 ส.ค. 57

12,720

คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ

28-29 ส.ค.57

1,475

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

29-30 ส.ค.57

7,400

Silpakorn University

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 12

ชื่อ-สกุล อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

13

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

14 15 16 17

อ.พรหมมาตร จินดาโชติ นางสาวจิรัชญา โชติโสภานนท์ อ.ดร.อภิญญา อรุณนภาพร อ.ดร ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

18

อ.ชินวัฒน์ นิลโมจน์

19

อ.ศุภลักษณ์ ศรีสา� อางค์

20

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ

21

อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

22

อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

23

อ.เชาวลิต ตรึกตรอง

24

อ.พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์

25

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา International Conference on Tourism and Development : Growth and Diversity International Conference on Tourism and Development : Growth and Diversity DIA E-Tourism Asia Boot Camp DIA E-Tourism Asia Boot Camp SACICT Craft Trend 2015 มิติใหม่ของภาคการเงินเพื่อการพัฒนาเติบโต อย่างยั่งยืน วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หน่วยงานที่จัด คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ระยะเวลา 29-30 ส.ค. 57

งบประมาณ 7,392

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

29-30 ส.ค. 57

14,400

The Mansion , Rca The Mansion , Rca

3 ก.ย. 57 3 ก.ย. 57 29 ก.ย. 57 16- 17 ต.ค. 57

9,720

ธนาคารแห่ง ประเทศไทย โรงเรียนภาษาและ 4 ต ค 57– 29 พ วัฒนธรรม สมาคมส่ง ย 57 เสริมเทคโนโลยี Professional Development Workshop OXFORD UNIVER18 ต.ค.57 for College and University SITY PRESS โครงการพัฒนาแผนการฝึกอบรมการเรียน สถาบันบัณฑิต 9 ต.ค. 57 การสอน พัฒนบริหารศาสตร์ รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลวาม สถาบันวิจัยและ 30 ต.ค. 57 คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการท่องเที่ยว ให้คา� ปรึกษาแห่ง ประเทศไทย ประเทศไทย เสนอรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย ส�านักง่านกองทุน 20 ต.ค. 57 สนับสนุนการวิจัย Advertising and Society Dakc Universi27 ต.ค. 57 – 15 ty usa Conlien ธ.ค. 57 canrse ประชุมหารือโครงการครูอาสาสมัครชาวจีนใน สนง.คณะกรรมการ 21 ต.ค.57 สังกัดส�านักงาน การอุดมศึกษา การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติ อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ 3- 7 พ.ย. 57 ส�าหรับการวิจัย

Faculty of Management Science

Silpakorn University

9,000

1,200 3,500

1,616

700 8,000

2014 annual report

69


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 26

ชื่อ-สกุล อ.วรพล พินิจ

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา ธรรมศาตร์วิชาการเพื่อประชาขน

27

อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

28

อ.จอมภัค คลังระหัด

การปฏิบัติเสริมทักษะ การจัดการธุรกิจน�า เที่ยวและมัคคุเทศค์ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

29

อ.ประพล เปรมทองสุข

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

30

นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

31

นางสาวหทัย อู่เงิน

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

32

นางอ�าภา แก้วมณี

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

33

อ.ดร.รักชนก โสภาพิศ

34

อ.ภาวิณี กาญจนาภา

โครกงารวิจัย ระระที่ 2 เรื่องการพัฒนารูป แบบบทเรียนออนไลย์ผลิตภัณฑ์ผ้า Practical Oriline Retail Mrakrting

35

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ

36

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ จันทึก

37

นายอานนท์ วงษ์เชียง

38 39

Leel Hayashi Masanao อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

70

หน่วยงานที่จัด ม.ธรรมศาสตร์

ระยะเวลา 12-13 พ.ย. 57 22 – 26 พ.ย. 57

กองบริการการศึกษา มศก กองบริการการศึกษา มศก กองบริการการศึกษา มศก กองบริการการศึกษา มศก กองบริการการศึกษา มศก

3- 4 พ.ย. 57 3- 4 พ.ย. 57 3- 4 พ.ย. 57 3- 4 พ.ย. 57 3- 4 พ.ย. 57

คณะมัณฑนศิลป์ ทุกวันศุกร์ ทศก สมาคมการตลาดแห่ง 2 ธ.ค. 57 ประเทศไทย Green Agricultural Panctas for Susมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ 2 ธ.ค. 57 tainable Peoduc for Sustainable Produ ไทย CTIVITY ประชุมประกันคุณภาพ ประจ�าปีการศึกษา สนง. รับรอง 8 - 9- ธ.ค. 2558 2557 มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา โครงการเสวนา คุณลักษณะที่ปฏิบัติงาน ม.ราชมงคล 11 ธ.ค. 57 โรงแรมที่พึงประสงค์ รัตนโกสินทร์ Tean Teoching เจแปนฟาวเคชั่น 12 ธ.ค. 57 โครงการประชุมเชิง วิชาการ เรื่องการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ 22 ธ.ค. 57 ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ม.มหิดล

Faculty of Management Science

งบประมาณ 2,240

Silpakorn University

8,883 2,000

1,500 2,000

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 40

ชื่อ-สกุล อ.ดร.สุนี ค�านวลศิลป์

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา โครงการประชุมเชิง วิชาการ เรื่องการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โครงการประชุมเชิง วิชาการ เรื่องการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โครงการประชุมเชิง วิชาการ เรื่องการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โครงการประชุมเชิง วิชาการ เรื่องการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประชุมหารือ เรื่อง ระบบการขึ้นทะเบียนและลง ทะเบียนวิชาเรียน ประชุมหารือ เรื่อง ระบบการขึ้นทะเบียนและลง ทะเบียนวิชาเรียน ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิชญทรรศน์ ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย Conference on Tourism and Business

41

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ

42

อ.พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์

43

อ.จงจินต์ นิลค�าแหง

44

นายสัมฤทธิ ์ เอกสินธุ์

45

นางสาวหทัย อู่เงิน

46

ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

47

Mr. Jonathan Young

48

นายสัมฤทธิ ์ เอกสินธุ์

49

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

50 51

อ.ดร.รักชนก โสภาพิศ นายสัมฤทธิ ์ เอกสินธุ์

ประชุมเรื่อง การใช้อาคารและสถานที ่ และ ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน การประชุม ระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง หลักสูตรของสาขาอุทยาน นันทนาการ และ การท่องเที่ยว ประชุมจัดท�าบทเรียน ประชุม เรื่อง ระบบตารางสอน-ตารางสอน

52

นางสาวหทัย อู่เงิน

ประชุม เรื่อง ระบบตารางสอน-ตารางสอน

53

นางอ�าภา แก้วมณี

ประชุม เรื่อง ระบบตารางสอน-ตารางสอน

54

อ.นิธิกร ม่วงศรเขียว

สัมมนา เรื่อง MICE Standard day 2015

Faculty of Management Science

หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา คณะศิลปศาสตร์ 22 ธ.ค. 57 ม.มหิดล คณะศิลปศาสตร์ 22 ธ.ค. 57 ม.มหิดล คณะศิลปศาสตร์ 22 ธ.ค. 57 ม.มหิดล คณะศิลปศาสตร์ 22 ธ.ค. 57 ม.มหิดล กองบริการการศึกษา 24 ธ.ค. 57 มศก กองบริการการศึกษา 24 ธ.ค. 57 มศก คณะศิลปะศาสตร์ 8 ม.ค.58 ม.ธรรมศาตร์ Mahidol University 12-14 January 2015 กองแผงงาน มศก. 20 ม.ค. 58

งบประมาณ 2,000 3,000 2,000 3,500

2,040 4,550

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

22 ม.ค. 58

-

คณะมัณฑนศิลป์ กองบริการการศึกษา มศก กองบริการการศึกษา มศก กองบริการการศึกษา มศก TCEB

23 ม.ค.58 28 ม.ค. .58

-

28 ม.ค. .58

-

28 ม.ค. .58

-

29 ม.ค.58

2,000

Silpakorn University

2014 annual report

71


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 55

ชื่อ-สกุล อ.ศศิกานต์ เฮ้าจัตตุรัส

56

อ.จิรัชญา โชติโสภานนท์

57

อ.จงจินต์ นิลค�าแหง

58

อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

59

อ.จงจินต์ นิลค�าแหง

60

อ.ดร.สุนี ค�านวลศิลป์

61

น.ส.พิรินฎา หลวงเทพ

62

ผศ.นภนนท์ หอมสุด

63

อ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

64

อ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา

65

อ.รชกร วชิรสิโรดม

66

อ.อริสสา สะอาดนัก

67

อ.ดร.อัฎฐมา นิลนพคุณ

68

อ.นิธิกร ม่วงศรเขียว

72

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา สัมมนา เรื่อง English Language Educa- สมาคมครูภาษา 29-31 ม.ค.58 tion in Asia : Reflections and Direction อังกฤษแห่ง ประเทศไทย สัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทาง วิทยาลัยนานาชาติ 30 ม.ค.58 ทะเลของจีนกับ AEC ม.ธรรมศาสตร์ สัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทาง วิทยาลัยนานาชาติ 30 ม.ค.58 ทะเลของจีนกับ AEC ม.ธรรมศาสตร์ สัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทาง วิทยาลัยนานาชาติ 30 ม.ค.58 ทะเลของจีนกับ AEC ม.ธรรมศาสตร์ สัมมนา เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนวิธีการ สถาบันขงจื้อ 2 ก.พ.58 อ่านและเขียนภาษาจีนแบบองค์รวม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อบรม เรื่อง Documenting and Mahidol University 9 – 13 ก.พ. 58 Preserving Indigenous อบรม เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ วิชาการ 2015 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Faculty of Management Science

งบประมาณ 12,500

1,400 400

800

กองกลาง ม.ศิลปากร

19 ก.พ. 58

-

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎภาคเหนือ สถาบันวิจัยและ พัฒนา ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา ม.ศิลปากร

20 - 21 ก.พ. 58

11,500

24 – 27 ก.พ.58

7,400

25 – 26 ก.พ.58

4,200

25 – 26 ก.พ.58

4,200

25 – 26 ก.พ.58

5,880

26 – 27 ก.พ.58

5,400

26 – 27 ก.พ.58

5,700

Silpakorn University

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 69

ชื่อ-สกุล อ.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

70

นายอานนท์ วงษ์เชียง

71

อ.ระชานนท์ ทวีผล

72

อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์

73

อ.พนัชกร สิมะขจรบุญ

74

อ.กิตติ วิสารกาญจน

75

อ.เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

76

อ.สิริชัย ดีเลิศ

77

ผศ.มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า

78

อ.บุษริน วงศ์วิวัฒนา

79

Mr.Hayashi Masanao

80

อ.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

81

อ.ประไพพิมพ์ สุรีวสินนนท์

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา ประชุม การจัดท�าข้อสอบการแข่งขันฝีมือ แรงงานแห่งชาติครั้งที ่ 26 สัมมนา เรื่อง 65 BORDEAUX OF THE 2012 VINTAGE อบรม หลักสูตรต้นแบบอาเซียนในระดับ ประเทศ

หน่วยงานที่จัด กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน The Wine Review Chinese ม.กรุงเทพและ กระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา สัมมนาการจัดการงานครัวอย่างเซฟมืออาชีพ IEO STUDYAB ROAD สัมมนา เรื่อง Social Enterprise Week สนง. สร้างสรรค์ 2015 กิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ สัมมนา เรื่อง Social Enterprise Week สนง. สร้างสรรค์ 2015 กิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ อบรม เรื่อง 12 Models- Marketing ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ Analysis ทางธุรกิจ สัมมนา เรื่อง เจาะลึกเมียนมาร์ผ่านสายตา สถาบันบัณฑิต ทูตไทย พัฒนบริหารศาสตร์ สัมมนา เรื่อง เจาะลึกเมียนมาร์ผ่านสายตา สถาบันบัณฑิต ทูตไทย พัฒนบริหารศาสตร์ สัมมนา เรื่อง เจาะลึกเมียนมาร์ผ่านสายตา สถาบันบัณฑิต ทูตไทย พัฒนบริหารศาสตร์ อบรม เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอน เจแปนฟาวน์เดชั่น โดยใช้ Task เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของ ผู้เรียน ประชุม การเตรียมการและการจัดส่งเยาวชน กรมพัฒนาฝีมือ เข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน แรงงาน อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมและแนวทาง สภาวิชาชีพบัญชี การน�าส่งงบการเงิน

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ระยะเวลา 26 – 27 ก.พ.58

งบประมาณ 1,200

3-6 มี. ค. 58

-

6-10 มี.ค.58

5,000

6 – 7 มี.ค.58

-

6 – 8 มี.ค.58

2,570

7 – 9 มี.ค.58

4,920

11 มี.ค.58

7,946

13 มี.ค.58

1,000

13 มี.ค.58

1,000

13 มี.ค.58

1,500

14 มี.ค. 58

1,500

12 -13 มี.ค. 58

1,000

14 มี.ค.58

599

2014 annual report

73


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 82

ชื่อ-สกุล ผศ.ทิพย์สุดา พุฒจร

83

Mr. Jitendra Kakkar

84

อ.พรหมมาตร จินดาโชติ

85

ผศ.ภาวิณี กาญจนาภา

86

อ.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

87

นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์

88

นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา สัมมนา เรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนา อย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ประชุม The 2 International Conference on Innovation Education อบรม เรื่อง แนวคิดทฤษฎีการวิจัยและประเมิน และโมเดลประเมิน สัมมนา เรื่อง Practical Digital Marketing

92 93

อ.เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ

94

อ.วันชัย เจือบุญ

90 91

74

ระยะเวลา 17 - 19 มี.ค.58

สถาบันนวัตกรรมการ 16 – 18 มี.ค. 58 เรียนรู ้ ม.มหิดล สนง.คณะกรรมการ 17 มี.ค. 58 วิจัยแห่งชาติ สมาคาการตลาดแห่ง 19 – 20 มี.ค. 58 ประเทศไทย ประชุมชี้แจงข้อมูลส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ส�านักพัฒนามาร 12 มี.ค. 58 เชี่ยวชาญในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ฐานและทดสอบฝีมือ ครั้งที่ 43 แรงงาน ประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง การก�าหนดกรอบ กองการเจ้าหน้าที ่ 20 มี.ค. 58 ต�าแหน่ง ระดับต�าแหน่งและประเมินค่างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชุม การก�าหนดกรอบของต�าแหน่ง ระดับ ต�าแหน่งและประเมินค่างาน อ.ประไพพิมพ์ สุรีวสินนนท์ อบรม เรื่อง สรุปหลักการบัญชีดานสินทรัพย์ ส�าหรับ NPAEs ผศ.รท.หญิง.ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล อบรม เรื่อง Meeting Essentials II Bangkok Thailand ผศ.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล สัมมนา เรื่อง การบัญชีและการวางแผนภาษี ส�าหรับธุรกิจทั่วไป อ.บุษริน วงศ์วิวัฒนา อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ

89

หน่วยงานที่จัด กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

สัมมนา เรื่อง SCB-FTI คาราวานเพื่อธุรกิจ SMEs สัมมนา เรื่อง SCB-FTI คาราวานเพื่อธุรกิจ SMEs

Faculty of Management Science

กองการเจ้าหน้าที ่ ม.ศิลปากร สภาวิชาชีพบัญชี

งบประมาณ -

7,800 3,000 17,443

20 มี.ค. 58

-

21 มี.ค. 58

599

23 – 26 มี.ค. 58

11,000

สภาวิชาชีพบัญชี

24 มี.ค. 58

4,190

สนง.บรรณสารการ พัฒนา สภาอุตสาหกรรม เพชรบุรี สภาอุตสาหกรรม เพชรบุรี

24 มี.ค. 58

-

26 มี.ค. 58

-

26 มี.ค. 58

-

TCEB

Silpakorn University

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 95

ชื่อ-สกุล อ.กิตติ วิสารกาญจน

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา สัมมนา เรื่อง เครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง งานวิจัยและ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สัมมนา เรื่อง ปรากฏการณ์ทางสังคม การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ สัมมนา เรื่อง ปรากฏการณ์ทางสังคม การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา กรมส่งเสริมคุณภาพ 25 – 27 มี.ค. 58 สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฎนครปฐม 30 – 31 มี.ค. 58 กรมส่งเสริมคุณภาพ 30 มี.ค. 58 สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 58 ม.ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 58 ม.ศิลปากร

สัมมนาพัฒนาบริหารศาสตร์โลกาภิวัตน์และ การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน สัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางใน การปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ส�านักวิจัย สถาบันบัณฑิต สถาบันวิจัยและให้ค�า ปรึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและให้ค�า ปรึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

96 97

อ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

98

ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

99

อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์

100

อ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

101

อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

102

อ.จิรัชญา โชติโสภานนท์

สัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางใน การปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย

103

รศ.ดร.สุรแชษฐ์ ชิระมณี

104

อ.พรหมมาตร จินดาโชติ

105

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

106

อ.ดร.สุนี ค�านวลศิลป์

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที ่ 4 2558 อบรมการเขียน SAR (Self-Assessment Report) และการจัดเตรียมเอกสารรับการ ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตร อบรมการเขียน SAR (Self-Assessment มหาวิทยาลัยศิลปากร Report) และการจัดเตรียมเอกสารรับการ ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตร ประชุมเรื่อง พัฒนาการสอนภาษาไทยส�าหรับ ส�านักงานราชบัณฑิต เด็กในเขตพื้นที่ชายแดนบนที่พื้นที่สูงและเด็กที่ สภาสนามเสือป่า ใช้ภาษาไทยถิ่น

Faculty of Management Science

Silpakorn University

งบประมาณ 3,000 5,220 2,500 2,000

1 เม.ย. 58

2,000

1 เม.ย. 58

3,500

1 เม.ย. 58

1 เม.ย. 58 3 เม.ย. 58

1,500

3 เม.ย. 58

7 เม.ย. 58

1,360

2014 annual report

75


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 107

ชื่อ-สกุล อ. วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

108

รศ.ดร.สุรแชษฐ์ ชิระมณี

109

อ.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

110

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ จันทึก

111

อ. วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

112

อ.พรหมมาตร จินดาโชติ

113

อ.จิรัชญา โชติโสภานนท์

114

อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์

115

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

116

อ.วรพล พินิจ

117

ว่าที่ ร.ต.พีรเดช นิ่มอนงค์

76

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา ประชุมการด�าเนินงานโครงการศิลปากร พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ของสังคมและชุมชน ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา สถาบันวิจัยและ 21 เม.ย. 58 พัฒนา มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะรัฐศาสตร์ 23 เม.ย. 58 และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขัน ส�านักงานพัฒนา 25 เม.ย. 58 ฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที ่ 43 สาขาบริการ มาตรฐานและทดสอบ อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที ่ 2/2558 ฝีมือแรงงาน เข้าร่วมน�าเสนอรายงานการวิจัยฉบับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎ 30 เม.ย. 58 นครศรีธรรมราช ประชุมวางแผนและจัดท�าหลักสูตรการพัฒนา สถาบันพัฒนา 5 - 8 พ.ค. 58 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Capacity ครู คณาจารย์และ Building for Sustainable Education บุคลากรทางการ Leaders towards Becoming Regional ศึกษา and Global Citzen (CESEL) ประชุมเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง ท่อง ส�านักงานคณะ 6 พ.ค. 58 เที่ยววิถีไทย กรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ประชุมเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง ท่อง ส�านักงานคณะ 6 พ.ค. 58 เที่ยววิถีไทย กรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ประชุมเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง ท่อง ส�านักงานคณะ 6 พ .ค. 58 เที่ยววิถีไทย กรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ประชุมเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง ท่อง ส�านักงานคณะ 6 พ.ค. 58 เที่ยววิถีไทย กรรมการวิจัยแห่ง ชาติ เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 12 - 13 พ.ค. 58 รุ่นที่ 2 ธรรมาธิราช โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 - 15 พ.ค. 58 ประเมินมูลค่าโครงการด้วยระบบราคางาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาซอฟต์แวร์

Faculty of Management Science

Silpakorn University

งบประมาณ

3,500

6,000

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 118

ชื่อ-สกุล ผศ.จิตศักดิ ์ พุฒจร

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา ประชุมกลุ่มงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ สัมมา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากนัก วิชาการสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อการ แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรม อบรม เรื่อง การตั้งปัญหาการวิจัย: หลัก เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อและลักษณะของ ปัญหาที่ดี อบรม เรื่อง การวิจัยแบบผสม : แนวคิดและ แนวทางที่นิยมด�าเนินการแบบสากล 1

หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลา 15 พ.ค. 58

119

อ.กิตติ วิสารกาญจน

120

อ.กิตติ วิสารกาญจน

121

อ.พนัชกร สิมะขจรบุญ

122

นายสัมฤทธิ ์ เอกสินธุ์

123

อ.ดร.อัฎฐมา นิลนพคุณ

124

อ. รุ่งนภา ชีวรัศมี

อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก คณะศึกษาศาสตร์ ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

25 พ.ค. 58

1,810

125

อ.อริสสา สะอาดนัก

อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก คณะศึกษาศาสตร์ ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

25 พ.ค. 58

1,200

126

อ.พนัชกร สิมะขจรบุญ

อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก คณะศึกษาศาสตร์ ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

25 พ.ค. 58

1,790

คณะกรรมการธิการ 18 พ.ค. 58 ปฏิรูปการเมืองสภา ปฏิรูปแห่งชาติ ส�านักงานคณะ 19 พ.ค. 58 กรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ส�านักงานคณะ 20 พ.ค. 58 กรรมการวิจัยแห่ง ชาติ อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา มหาวิยาลัย 20 พ.ค. 58 ถึง 3 ระดับสูง รุ่นที่ 2 เกษตรศาสตร์ ก.ค.58 วิทยาเขตก�าแพงแสน สัมมนา “Thailand s Tourism Industry in สมาคมธุรกิจการท่อง 21 พ.ค. 58 the Context of the Emerging AFC” เที่ยว

Faculty of Management Science

Silpakorn University

งบประมาณ

1,845

80,000

1,000

2014 annual report

77


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 127

ชื่อ-สกุล อ.สิริชัย ดีเลิศ

128

ผศ.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

129

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

130

อ.ดร.ศศิภา พจน์วาที

131

อ.ฐิติพร ส�าราญศาสตร์

132

อ.ศุภลักษณ์ ศรีส�าอางค์

78

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

Faculty of Management Science

หน่วยงานที่จัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา 25 พ.ค. 58

งบประมาณ 1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,000

Silpakorn University

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 133

ชื่อ-สกุล นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์

134

อ.ดร. รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

135

อ.ดร. ดวงกมล บุญแก้วสุข

136

อ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

137

อ.จิรัชญา โชติโสภานนท์

138

อ.นิธิกร ม่วงศรเขียว

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

Faculty of Management Science

หน่วยงานที่จัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา 25 พ.ค. 58

งบประมาณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

640

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,500

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

Silpakorn University

2014 annual report

79


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 139

ชื่อ-สกุล อ.พัชรินทร์ พระราช

140

อ.เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

141

อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์

142

อ.ดร.สุนี ค�านวลศิลป์

143

ผศ.ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี

144

อ.วันชัย เจือบุญ

80

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

Faculty of Management Science

หน่วยงานที่จัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา 25 พ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

Silpakorn University

งบประมาณ 1,200

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 145

ชื่อ-สกุล อ.เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ

146

อ.ดร.อโนทัย สุขเจริญโกศล

147

อ.ศิริพร เผือกผ่อง

148

อ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

149

อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์

150

ผศ.ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

Faculty of Management Science

หน่วยงานที่จัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา 25 พ.ค. 58

งบประมาณ 1,790

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,740

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,320

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,550

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พ.ค. 58

1,790

Silpakorn University

2014 annual report

81


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 151

ชื่อ-สกุล ผศ.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

152

อ.อริสสา สะอาดนัก

153

อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์

154

อ.ดร.ศศิภา พจน์วาที

155

ผศ.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

156

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

157

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

158

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

159

อ.สิริชัย ดีเลิศ

160

อ.สิริชัย ดีเลิศ

82

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา อบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้น Citation จาก ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์ การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Refereed Journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ อบรมหลักสูตร 3 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mix Method)

หน่วยงานที่จัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช สมาคมวิจัย สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย อบรมหลักสูตร 3 การวิจัยแบบผสมวิธี สมาคมวิจัย (Mix Method) สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย อบรมหลักสูตร 3 การวิจัยแบบผสมวิธี สมาคมวิจัย (Mix Method) สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย อบรมหลักสูตร 3 การวิจัยแบบผสมวิธี สมาคมวิจัย (Mix Method) สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย อบรมหลักสูตร 6 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงส�าหรับ สมาคมวิจัย การวิจัย สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย อบรมหลักสูตร 7 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย: สมาคมวิจัย การวิเคราะห์พหุระดับ (HLM) สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย อบรมหลักสูตร 3 การวิจัยแบบผสมวิธี คณะครุศาสตร์ (Mix Method) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร 6 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงส�าหรับ สมาคมวิจัย การวิจัย สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ระยะเวลา 25 พ.ค. 58

งบประมาณ 1,570

31 พ.ค. 58 – 4 มิ.ย. 58 4 และ 5 มิ.ย. 58

3,910

4 และ 5 มิ.ย. 58

4,980

4 และ 5 มิ.ย. 58

7,640

4 และ 5 มิ.ย. 58

12,620

12 และ14 มิ.ย. 58

15 และ16 มิ.ย. 58

4 และ 5 มิ.ย. 58

32,940

12 และ 14 มิ.ย. 58

2014 annual report


บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนาในประเทศ (ต่อ) ล�าดับ 161

ชื่อ-สกุล อ.สิริชัย ดีเลิศ

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตร 8 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย :การ วิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดล เชิงสาเหตุ หลักสูตร 9 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย : การ วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ(MPLUS)

162

อ.สิริชัย ดีเลิศ

163

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

สัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มคุณค่า ต�ารา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา

164

อ.พรหมมาตร จินดาโชติ

สัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มคุณค่า ต�ารา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานที่จัด สมาคมวิจัย สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย สมาคมวิจัย สังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ส�านักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ส�านักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา 17 และ 18 มิ.ย. 58

งบประมาณ

19 และ 20 มิ.ย. 58

11 ถึง 13 มิ.ย. 58

5,200

11 ถึง 13 มิ.ย. 58

5,200

บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (เต็มเวลา) - ต่อ ล�าดับ

ชื่อ-สกุล

เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา

1

อ.ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส

อบรมสัมมนา English Language Teachers' Summer Seminar 2014

27 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57

2

อ.จอมภัค คลังระหัด

4 ส.ค. 57 - 6 ส.ค. 57

3

ผศ.มนัสสิน ี บุญมี ศรีสง่า

น�าเสนอผลงาน TCSSE International Conference of Social Science and Education (Adjustment of the Older generation and Teenagers in Cha-am, Petchaburi Province) น�าเสนอผลงาน TCSSE International Conference of Social Science and Education (What is the actual situation to be a tour guide today in the future?)

Faculty of Management Science

วันที่

4 ส.ค. 57 - 6 ส.ค. 57

Silpakorn University

หน่วยงาน / สถานที่จัด

ประเทศ

Department for เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด สหราช Continuing Education, อาณาจักร University of Oxford Training Center of Sicial Comell University, Science and Education New York สหรัฐอเมริกา (TCSSE) และ Canadian Research Center for Humanities and Science (CRCHS) Training Center of Sicial Comell University, Science and Education New York สหรัฐอเมริกา (TCSSE) และ Canadian Research Center for Humanities and Science (CRCHS)

2014 annual report

83


โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ ล�าดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

จ�านวนผู้เข้า ร่วมโครงการ

งบประมาณ (บาท)

1

โครงการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS เบื้องต้น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการ สื่อสาร

22 เมษายน 2558

25 คน

27,750 บาท

2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยส�าหรับ คณาจารย์และบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

16 - 17 มิถุนายน 2558

39 คน

80,000 บาท

3

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจ�าปีการศึกษา 2557

เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ

24 - 26 มิถุนายน 2558

132 คน

1,200,407 บาท

4

โครงการเตรียมความเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุนของพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

14–15 กรกฎาคม 2558

43 คน

182,435 บาท

84

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

85


86

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

87


88

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


MS SU ANNUAL REPORT

‘14

การผลิตบัณฑิต

PRODUCTION OF GRADUATES Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

89


90

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


การสําเร็จ การศึกษา

PRODUCTION OF GRADUATES

242 จ�านวนนักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี จ�านวน ระดับปริญญาโท จ�านวน รวมผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด

743 242 985

985

คน คน คน

743

นักศึกษาปริญญาตรีที่สา� เร็จการศึกษา จ�าแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวม

133 55 77 116 108 109 145 743

คน คน คน คน คน คน คน คน

นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการประกอบการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Management Science

รวม

93 116 33 242

Silpakorn University

คน คน คน คน

2014 annual report

91


92

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

93


94

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

95


96

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

97


98

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

99MS SU ANNUAL REPORT

‘14

กิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

101


102

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


STUDENT AFFAIRS

กิจการนักศึกษา

565,756 806,267 งบประมาณที่ใช้จ่ายในภาคต้นการศึกษา งบประมาณที่ใช้จ่ายในปลายภาคการศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 ฝ่ายกิจกการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมและ โครงการต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นภาคต้น 565,756 บาท และภาคปลาย 806,267 บาท รวมทั้งสิ้น 1,372,023 บาท

งบประมาณที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ในภาคต้นการศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านนันทนาการ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสิ้น

171,950 บาท 138,625 บาท 8,453 บาท 205,189 บาท 21,890 บาท 20,000 บาท 565,756 บาท

งบประมาณที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ในปลายภาคการศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 45,000 บาท ด้านนันทนาการ 38,004 บาท ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 18,581 บาท ด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 651,239 บาท ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ 27,796 บาท ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 25,648 บาท รวมทั้งสิ้น 806,267 บาท

Faculty of Management Science

Silpakorn University

565,756 B.

806,267 B.

2014 annual report

103


โครงการและกิจกรรมโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภาคการศึกษาต้น ประจ�าปีการศึกษา 2557

1. ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปีการศึกษา 2557 (ของบประมาณสโมสร 15,000 บาท)

104

งบประมาณ 114,240

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวมาริสา คุดรัมย์ นายวงตะวัน ศรีสอาด อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

2

ท�าบุญตักบาตรทุกเดือน ครั้งที ่ 3 ประจ�าปีการศึกษา 2557

9,269

นายกฤษฎา กานต์ดา นายวิกรม นันทวิโรจน์สิร ิ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ

3

พิธีติดติ้งเพื่อน้อง 2557

19,500

นายวรพล นิปกากร นายวงตะวัน ศรีสอาด อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์

4

ร�าอวยพร เทิดพระคุณครู ครั้งที่ 3

500

นางสาวสุปรียา กรวยทอง นางสาวพินทุสร อิรวดีกุล อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง

5

ท�าบุญตักบาตรทุกเดือน ครั้งที ่ 3-2 ประจ�าปีการศึกษา 2557

8,090

นายกฤษฎา กานต์ดา นายวิกรม นันทวิโรจน์สิร ิ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ

6

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

20,000

นายณัฐชัย ด�ารงศักดิ์สกุล อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

7

ศิลปะการแสดงในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3

Faculty of Management Science

Silpakorn University

นางสาวโชติกา ฤาธา อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

105


106

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

107


108

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

109


2. ด้านกิจกรรมนันทนาการ ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 ประชุมเชียร์ ประจ�าปีการศึกษา 2557

110

งบประมาณ 30,000

2

ฝึกซ้อมเชียร์ลีดเดอร์คณะวิทยาการจัดการ รุ่นที ่ 8

3

Management Science 's Freshy Boy & Girl 2014

21,000

4

Silpakorn Floksong Music Awards 2014 #5 ตอน มนต์รักทรานซิสเตอร์

10,000

5

ปฏิทินกิจกรรมประจ�าปีการศึกษา 2557

2,400

6

Rally หมากรุก 2557

9,273

7

Freshy Night "Street Rock"

10,811

8

First Well สายสัมพันธ์เราชาว รปศ. 2557 ("Way ogf Public Administration)

0

9

แสงเทียนน�าทาง แสงสว่างน�าใจ สานสายใยน้องพี่

0

10

สานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 2 (BME)

0

Faculty of Management Science

960

Silpakorn University

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายวงตะวัน ศรีสอาด นายพีรณัฐพร พิเสน อาจารย์มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า นางสาวฟาริดา พลอยทับทิม นางสาวบุญชนก อุระพา อาจารย์มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า นางสาวกิตนาถ พบสุขในธรรม นางสาวจุฑามาศ เจริญวรกิจ อาจารย์วรพล พินิจ นางสาววริศรา มานะกิจ นายภคภู โพธิ์ประภา อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวชนิสรา รอดบ�ารุง นายปฐมพงศ์ กาญจนธนาเลิศ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นางสาวปรียนันท์ วงศ์ประเสริฐ นางสาวแสงเทียน ชัยชนะ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายอรรถพันธ์ บุญถนอม นางสาวณัฐธิดา ทองค�าดี อาจารย์มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า นายดลวิทย์ ภมรพล นางสาวซศิริลักษณ์ โสธร อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา นางสาวประดิษฐา แก้วเลิศ นายธรรมรัตน์ นวลงาม อาจารย์วรพล พินิจ นางสาวบุญณิสา ไทยสุชาติ นางสาวภัทรชุดา ยิ้มใหญ่ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

2014 annual report


ด้านกิจกรรมนันทนาการ (ต่อ) ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 11 Marketing day and the secret of magic

งบประมาณ 0

12

ตลาดนัด ลานจันทร์ ลานดนตรี กวีศิลป์ ครั้งที ่ 4

13

Bye ' nior Hotel # 6

0

14

walk Rally ผูกสัมพันธ์น้องพี่ ธป.

0

15

MS Tourism 's Day

0

16

Goodbye Senior Party PA #4

0

17

สานสัมพันธ์พี่น้องการตลาด ตอนกาแลคซี่ (บายเนียร์ การตลาด)

0

18

เทศกาลดนตรี เพลงดี ฟังดุ๊ ครั้งที่ 5

20,000

19

สืบสานเกียรติภูมิ Hotel #9

0

20

Bye ' nior Biz-Eng # 5

0

21

ขอบคุณรุ่นพี่

Faculty of Management Science

14,181

20,000

Silpakorn University

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวปวีณา ปัญจมาพิรมย์ นางสาวศุจินันท์ เจนจิจศิริ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาววริสษา ถาเมือง นางสาวชุดาณัฏฐ์ รัตนากร ผศ.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นายปิยะวัฒน์ เลาหกาญจนศิร ิ นางสาวฑิยาภรณ์ ภูมิสะอาด อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร นางสาวแสงเทียน ชัยชนะ นายนรากร ลีลอย อาจารย์ฐิติพร ส�าราญศาสตร์ นางสาวกรีรญา ขุนยศโยธา อาจารย์อโณทัย สุขเจริญโกศล นางสาวศิริลักษณ์ โสธร อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา นายไชยวัฒน์ น่วมบาง นางสาวศศิธร ภักตร์ผ่องศรี อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ นายปฏิภาณ ถึงหมื่น นางสาวกานต์รวี สืบวงศ์ อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ นายธนรัตน์ สดสี นายรัชพล เปรมสวัสดิ ์ อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร นายปิติภัทร์ พิทักษ์ผลไพศาล นางสาววริสษา ถาเมือง อาจารย์พัทธดนย์ สุวรรณประทีป นายธนาเดช สิมะขจรเกียรติ นายชนุดม กิตติสาเรศ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์

2014 annual report

111


3. ด้านกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 ประชุมเชียร์ ประจ�าปีการศึกษา 2557

112

งบประมาณ 30,000

2

ฝึกซ้อมเชียร์ลีดเดอร์คณะวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 8

3

Management Science 's Freshy Boy & Girl 2014

21,000

4

Silpakorn Floksong Music Awards 2014 #5 ตอน มนต์รักทรานซิสเตอร์

10,000

5

ปฏิทินกิจกรรมประจ�าปีการศึกษา 2557

2,400

6

Rally หมากรุก 2557

9,273

7

Freshy Night "Street Rock"

10,811

8

First Well สายสัมพันธ์เราชาว รปศ. 2557 ("Way of Public Administration)

0

9

แสงเทียนน�าทาง แสงสว่างน�าใจ สานสายใยน้องพี่

0

10

สานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 2 (BME)

0

Faculty of Management Science

960

Silpakorn University

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายวงตะวัน ศรีสอาด นายพีรณัฐพร พิเสน อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นางสาวฟาริดา พลอยทับทิม นางสาวบุญชนก อุระพา อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นางสาวกิตนาถ พบสุขในธรรม นางสาวจุฑามาศ เจริญวรกิจ อาจารย์วรพล พินิจ นางสาววริศรา มานะกิจ นายภคภู โพธิ์ประภา อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวชนิสรา รอดบ�ารุง นายปฐมพงศ์ กาญจนธนาเลิศ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นางสาวปรียนันท์ วงศ์ประเสริฐ นางสาวแสงเทียน ชัยชนะ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายอรรถพันธ์ บุญถนอม นางสาวณัฐธิดา ทองค�าดี อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นายดลวิทย์ ภมรพล นางสาวซศิริลักษณ์ โสธร อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา นางสาวประดิษฐา แก้วเลิศ นายธรรมรัตน์ นวลงาม อาจารย์วรพล พินิจ นางสาวบุญณิสา ไทยสุชาติ นางสาวภัทรชุดา ยิ้มใหญ่ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

2014 annual report


4. กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษ์สิ่งแวดล้อม ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 Big Cleaning Day 2557

2

งบประมาณ 1,390

ค่ายหลากความคิดร่วมจิตอาสา ครั้งที ่ 4

20,500

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ นายพีรณัฐ พรนิเสน อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า นายอวิรุทธ สวยลึก นางสาวศศิธร ภักตร์ผ่องศรี อาจารย์วรพล พินิจ

5. ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 วันพิทักษ์ป่าไทยเพื่อร�าลึก สืบ นาคะเสถียร

งบประมาณ 2,293

2

สัมมนาในหัวข้อ "กิจกรรมน�าไปสู่ความส�าเร็จ"

1,260

3

พี่สอน น้องสอบ

1,200

4

ฝึกอบรมเป็นพิธีกรและนักจัดรายการ

2,000

5

พี่สอน น้องสอบ ครั้งที่ 1-2

1,700

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวชฎาพร ชินบุตร นางสาวศิริลักษณ์ โสธร อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน นายปิยะวัฒน์ เลาหะกาญจนศิริ นางสาวปวีณา ปัญจมาพิรมย์ ผศ.มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า นายกฤษฎา กานต์ดา นายธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ นายศรัญยู จันทร์วงศ์ นางสาวปทิตตา จีรจิตต์ ผศ.มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า นายกฤษฎา กานต์ดา นายธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ

6. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 ธรรมะสัญจรไหว้พระ 9 วัด นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ เมืองเพชรบุรี ครั้งที ่ 7

Faculty of Management Science

งบประมาณ 20,000

Silpakorn University

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายณัชชัย ด�ารงค์ศักดิ์สกุล อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส

2014 annual report

113


โครงการและกิจกรรมโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภาคการศึกษาปลาย ประจ�าปีการศึกษา 2557 1. ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 Give Love Give Heart ให้รัก ให้หัวใจ 2

ลูกทุ่งชุมชน ครั้งที่ 8 ตอน มันยกร่อง

งบประมาณ 0 45,000

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวโชติกา ฤาธา อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง นางสาวดวงมณี สุปฏิย์ นางสาวนิโลบล แสงสง่า อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม

2. ด้านกิจกรรมนันทนาการ ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 ตลาดนัด ลานจันทร์ ลานดนตรี กวีศิลป์ ครั้งที่ 5-1

114

งบประมาณ 13,004

2

First love first story ตอน "Season of love"

3

ฝึกอบรมฝ่ายสันทนาการพร้อมรับน้องประชุมเชียร์

0

4

ฝึกฝ่าย Black Staff คณะวิทยาการจัดการ

0

5

ฝึกอบรมฝ่ายแฝงพร้อมรับน้องประชุมเชียร์

0

6

ฝึกกิจกรรมรับน้องฝ่ายพยาบาล

0

7

ฝึกอบรมฝ่ายสวัสดิการพร้อมรับน้องประชุมเชียร์

0

Faculty of Management Science

25,000

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาววริสษา ถาเมือง นางสาวชุดาณัฏฐ์ รัตนากร ผศ.มนัสสิน ี บุญมีศรีสง่า นายปฏิภาณ ถึงหมื่น นางสาวกานต์รวี สืบวงศ์ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ นางสาวนริศรา บูรณ์เจริญ นางสาวสุวนันท์ ครองทรัพย์ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นางสาวแสงเทียน ชัยชนะ นายณรงศักดิ ์ ใจเจริญ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นายนรุตม์ชัย ตันตยกุล นางสาวปรียาพร สิทธิเดช อาจารย์ฐิติพร ส�าราญศาสตร์ นางสาวภูริยา เพญจ�ารัส นางสาวลิลตภัทร สร้างถิ่น อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นางสาวณัฐนันท์ เปรมาสวัสดิ์ นายเอกรินทร์ จินดา อาจารย์ฐิติพร ส�าราญศาสตร์

Silpakorn University

2014 annual report


3.ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558

งบประมาณ 9,041

2

อบรมสวัสดิภาพนักศึกษา ตอน "รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน"

7,940

3

พี่สอน น้องสอบ ครั้งที่ 3-4

1,600

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายวงตะวัน ศรีสะอาด นางสาวปวีณา ปัญจมาพิรมย์ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นายวงตะวัน ศรีสะอาด นางสาวปวีณา ปัญจมาพิรมย์ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นายกฤษฎา กานต์ดา นายธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ

4.ด้านกิจกรรมกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 Basketball SU MS Open #2

งบประมาณ 24,000

2

Street Basketball Talent A.I.M. ครั้งที ่ 2

11,750

3

SARIM 2015

590,489

4

ศิลปากรวอลเล่ย์บอล โอเพ่นคัพ ครั้งที ่ 3

25,000

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายไชยวัฒน์ น่วมบาง อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ นายดนุสรณ์ มุสิกุล อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ นายวงตะวัน ศรีสอาด นายปิยะวัฒน์ เลาหะกาญจนศิร ิ อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ นายปกรณ์เกียรติ เขตจัตุรัส นางสาวเมธาวี มุขพลพัฒน์ อาจารย์วรพล พินิจ

2014 annual report

115


5.กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษ์สิ่งแวดล้อม ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 ปันรัก ปันน�้าใจ จากพี่สู่น้อง ศิลปากร-ปัญญานุกูล

งบประมาณ 0.00

2

Two Hands to Clean

2,912.50

3

ธุรกิจอาสา พัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที ่ 1

5,000.00

4

BIZ-ENG VOLUNTEERS II (เด็กบิ๊สอิ้งจิตอาสา ครั้งที่ 2)

19,883.00

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายศักดิ์พันธ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม นางสาวจิรญา จงสุขสวัสดิ์ นางสาวนวรัตน์ ตาดต่าย อาจารย์ฐิติพร ส�าราญศาสตร์ นายพิจารณ์ เจือน�้าหอม นายชัยณรงค์ นาขมิ้น อาจารย์ฐิติพร ส�าราญศาสตร์ นายณัฏฐกิตติ ์ ไหลแหวน นางสาวนัชพร จินดารัตน์ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

6.ด้านประเภทเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 1 ธรรมะสัญจร ไหว้พระ "นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์เมือง ประจวบคีรีขันธ์" ครั้งที่ 8 2 สงกรานต์ศิลปากร ตอนสืบสานวัฒนธรรม

116

Faculty of Management Science

งบประมาณ 19,000 6,648

ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายณัชชัย ด�ารงค์ศักดิ์สกุล อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส นายณัชชัย ด�ารงค์ศักดิ์สกุล อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

117


118

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

119


120

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

121


122

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

123


124

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

125


126

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

127


128

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

129


130

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยรวม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,816,372.50 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งเป็น 1. ทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ จ�านวนเงิน 1,170,000.00 บาท

ภาคการศึกษาต้น - ประเภททุนเรียนดีเด่น จ�านวน 22 ทุน รวมเป็นเงิน 205,000.00 บาท - ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จ�านวน 67 ทุน รวมเป็นเงิน 625,000.00 บาท

ภาคการศึกษาปลาย ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จ�านวน 34 ทุน รวมเป็นเงิน 340,000.00 บาท

2. ทุนการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการศึกษาด้านการจัดการ จ�านวน 50 ทุน รวมเป็นเงิน 2,416,090.00 บาท 3. ทุนนักศึกษาช่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้ค่าตอบแทน 35 บาท /ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2557 ได้ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษา รวมเป็นเงิน 230,283.00 บาท กราฟแสดงการจัดสรรเงินทุนการศึกษา จ�าแนกตามประเภทของทุน ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ / รายรับ ของคณะวิทยาการจัดการ

3.8 MB

Faculty of Management Science

1,170,000.00 บาท

ทุนการศึกษาดูงานเพือ่ ส่งเสริมประสบการณ์ 2,416,090.00 บาท ด้านการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ทุนนักศึกษาช่วยงาน

รวมทั้งสิ้น 3,816,372.50 บาท

Silpakorn University

230,282.50 บาท

2014 annual report

131


132

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

133


134

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


MS SU ANNUAL REPORT

‘14

งานวิจัย

RESEARCH Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

135


136

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


งานวิจัย

RESEARCH

คณะฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อท�าวิจัย มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย มีการเผยแพร่งานวิจัยของคณะผ่านทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังมีการจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยให้เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจัย และข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติอื่น ๆ โดยใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย น�าไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยและภาษาพร้อมระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ห้องสัมมนา งานวิจัย ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 1 จ�านวน 5 ห้อง ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยทุกห้อง และมีระบบรักษาความ ปลอดภัยกล้องวงจรปิดบริเวณโถงกลาง ห้อง MS-ISTUDIO 2 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มีคอมพิวเตอร์ จ�านวน 26 เครื่อง มีระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในห้อง การจัดการประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัย คือ การประชุมวิชาการ 2014 ANPOR Conference โดยร่วมกับ The Asian Network for Public Opinion Research: ANPOR และ University of Niigata Prefecture ณ เมืองนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมวิชาการ International Conference “Developing tourism in the Mekong subregion” โดยร่วมกับ Ho Chi Minh City University of Culture ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการประชุม วิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปีการศึกษา 2557

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

137


ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาการจัดการมีโครงการวิจัยจ�านวน 18 โครงการ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยรวม 1,592,491 บาท จ�าแนกเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 14 ทุน จ�านวน 820,925 บาท และแหล่งทุนสนับสนุนการ วิจัยจากภายนอก 4 ทุน จ�านวน 771,566 บาท

แหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปี 2557 จ�าแนกตามแหล่งทุน

1,592,491

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 820,925 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 771,566 บาท รวมทั้งสิ้น 1,592,491 บาท

B

คณาจารย์ของคณะ มีงานวิจยั ทัง้ หมดทีต่ พี มิ พ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในทีป่ ระชุม/ และน�าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติใน ปี พ.ศ. 2557 รวม 234 เรื่อง จ�าแนกเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุม ระดับชาติ 206 เรื่อง งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุมระดับนานาชาติ จ�านวน 16 เรื่อง และงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง

2557

กราฟแสดงจ�านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่นา� ไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2554 – 2557 จ�านวนงานวิจัย

2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ งานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์

7 65 -

53 12 -

79 17 -

206 16 12

รวม

72

65

96

234

2555 2554

138

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด�าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ในปีงบประมาณ 2557 ล�าดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุนสนับสนุน

งบประมาณ (บาท)

1

อรรถประโยชน์ในการด�ารงชีวิตของผู้สูง ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก อายุภายใต้บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เม.ย.56 - มี.ค.57 คณะวิทยาการจัดการ

2

การพัฒนาโปรแกรมการค�านวณความ แม่นย�าในการพยากรณ์บนระบบออนไลน์ ด้วยวิธีการ Directional Change Accuracy (1 ปี) การจัดการศึกษาร่วมในระดับ อุดมศึกษาส�าหรับคนพิการสายตา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต กรุงเทพมหานคร (1 ปี) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ปี 3 เดือน)

อ.อริสสา สะอาดนัก รศ.ประสพชัย พสุนนท์

21 ส.ค.56 - 20 กองทุนพัฒนาวิทยาเขต ส.ค.57 สารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

100,000 (91,666.67)

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า

14 ส.ค.56 - 13 กองทุนพัฒนาวิทยาเขต ส.ค.57 สารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

96,380 (80,316.67)

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

29 ก.ย.56 - 28 กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วน ธ.ค.57 กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

100,000 (80,000)

5

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยการจัดการท่อง เที่ยวแหล่งมรดกโลกในแผ่นดินภาคพื้นทวีป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โครงการย่อยที่ 1 สังวาลย์มรดกโลกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป : การ ศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยว และแนวทาง การพัฒนาการเชื่อมโยงโดยให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง (ระยะเวลาท�าการวิจัย 1 ปี)

ดร.วรนันท์ โสวรรณี อ.ฤกษ์รัตน์ ปักต์กันธร นายอิสรชัย บูรณะอรรจน์ นายธนกฤติ ธัญญากรณ์ นายกึกก้อง เสือดี นายกุลพัชร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

13 มี.ค.56 - 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา มี.ค.57 มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ผศ.ดร.เฉลิมชัย ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี กิตติศักดิ์นาวิน (100%) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี (1 ปี)

3

4

Faculty of Management Science

7 ม.ค.56 - 6 ม.ค.57

Silpakorn University

กองทุนพัฒนาวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

100,000 (50,000)

1,277,300 (106,441.67)

100,000 (25,000)

2014 annual report

139


โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด�าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ในปีงบประมาณ 2557 (ต่อ) ล�าดับ

140

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุนสนับสนุน

งบประมาณ (บาท)

7

การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก รับประทานอาหารในภัตตาคารของ นักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ (100%)

1 ต.ค.56 - 31 มี.ค.57

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

8

การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและ ความต้องการของผู้ต้องขังชาวไทยและ ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศในเรือนจ�ากลาง เขาบิน จังหวัดราชบุรี

อ.วรพล พินิจ (100%)

1 พ.ค.57 - 31 ธ.ค.57

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

9

การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อน�าร่องการจัดท�า แบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ

อ.พีรพัฒน์ ยางกลาง (40%), อ.ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส (30%) และ อ.พัชรินทร์ พระราช (30%)

15 พ.ค.57 - 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

10

ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อระงับ รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี หมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง : กรณี ศึกษา อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

15 พ.ค.57 - 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

11

การประเมินสภาพจริงและแนวทางบริหาร จัดการสินค้าประเภทสมุนไพรในโครงการ หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบ การในภูมิภาคตะวันตก

อ.จิตพนธ์ ชุมเกตุ

15 พ.ค.57 - 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

12

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีของ ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

ผศ.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

15 พ.ค.57 - 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

13

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส�าเร็จด้านการ บริหารจัดการในระบบเมืองระดับจังหวัด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

อ. ธนพัฒน์ อิน ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก และ อ.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์

15 ก.ย.57 - 14 ก.ย.58

คณะวิทยาการจัดการ

100,000

14

การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL) โดย การท�าแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ส่วนบุคคลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผศ.อมรินทร์ เทวตา อ.เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ อ.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา อ.ฐิติพร ส�าราญศาสตร์ และ อ.รชกร วชิรสิโรดม

1 ก.ค.57 - 30 มิ.ย.58

คณะวิทยาการจัดการ

200,000

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 1 อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ ด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบุรี จ�ากัด: การวิจัยเพื่อสร้าง ทฤษฎีฐานราก 2 อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ ด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ�ากัด: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

ประสพชัย พสุนนท์, อลิษา อินน้อย และรัญญา เหมธุวนนท์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1387-1397.

ประสพชัย พสุนนท์, จิรวรรณ ดีวงษา และสุนันทา ไพราม

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1399-1412.

3

อุปสรรคและปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนิน งานของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ�ากัด: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

ประสพชัย พสุนนท์, ทัศนีย์ มีลาภ และสุธินี ทวีกลาง

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1413-1424.

4

อุปสรรคและปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนิน งานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากัด: การ วิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

ประสพชัย พสุนนท์, พรฑิชา บุญนันท์ และสุกัญญา วิริยะอัครวงศ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1425-1436.

5

อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ ด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ตราสินค้า และสิ่งกระตุ้นของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าชุมชน: กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภค : กรณี ศึกษา ร้านเคเอฟซี ในอ�าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่น กรณีศึกษา: ร้านซากุระ ซูชิ ในอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสพชัย พสุนนท์ และจิราภรณ์ บ่อค�าเกิด

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1437-1450. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1451-1463.

6

7

8

Faculty of Management Science

ประสพชัย พสุนนท์, เมทินี ชัยบ�ารุง และรังสิมา พวงมาลี ประสพชัย พสุนนท์, วรโชติ ตรีธนพัฒน์ และอนุศิษฏ์ สงนา ประสพชัย พสุนนท์, กีรติ พรมต๊ะ และพิพัฒน์ เขาทอง

Silpakorn University

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 368-379. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 380-392. 2014 annual report

141


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ธีระวัฒน์ จันทึก, ของสุนัขประเภทของใช้และของตกแต่ง มานิตย์ แย้มสุข และจักรพงศ์ บุญสิทธิ์ 10 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ ธีระวัฒน์ จันทึก, ต้องการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า บงกต เกิ้นโนนกอก และนนทภพ เซี่ยงฉิน

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1465-1478. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1479-1496.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ)

ล�าดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

11

โมเดลสมการโครงสร้างระบบการประสานงานเพื่อ ธีระวัฒน์ จันทึก, เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ กิติรัตน์ จูวราหะวงศ์ ผลิตสินค้าโอทอป ประเภทเครื่องดื่ม และสุพัตรา รัตนเดชา

12

โมเดลสมการโครงสร้างการวางแผนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต สินค้าโอทอป ประเภทอาหาร

ธีระวัฒน์ จันทึก, พัชรี ค�าเครือ และศุภิสรา ศรีคชา

13

142

การวิเคราะห์เส้นทางโครงสร้างการบริหารองค์กร ธีระวัฒน์ จันทึก, เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชน นัฐชา มีประวัต ิ ที่ผลิตสินค้าโอทอป ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และปรียานุช ขจรศักดิ์ว่องไว

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้�า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 541-552. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 553-563. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 564-574.

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 14 การวิเคราะห์เส้นทางโครงสร้างการอ�านวยการ ธีระวัฒน์ จันทึก, เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชน เกร็ดแก้ว แก้วไพร ที่ผลิตสินค้าโอท็อป ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และเนตรนภา ธีรจารุพงศ์ และของที่ระลึก 15

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 575-585.

ภูร ี เบ็ญจโศภิษฐ์, ภาณุวัฒน์ ยามะเพวัน และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี กาญจนา ร่มเย็น, วริศา มาเดช และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี ชไมพร จุมพรม, ธนพร เกษนาค และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, พิมพ์กมน พรหมแพทย์ และณัฐธิดา สายอุบล เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และเรืองเมษ จันทร์ตรง

ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า มิสเตอร์ โดนัท ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, แอปเปิ้ล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สิริปรางค์ ศรีโยธิน และชวัลพร บุณยรัตพันธุ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 931-940. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 895-904. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 905-916. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 917-930. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 941-956. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 957-971.

21

ความพึงพอใจและพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิต ภัณฑ์แอมเวย์ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง สมุทรสาคร

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ศิวพงศ์ บุตรดาวงศ์ และอ�าไพวรรณ เอี้ยวสุวรรณ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 973-991.

22

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า แมคโดนัล ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และสรินดา วิเศษรัตน์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 993-1004.

16

17

18

19

20

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม การซื้อเครื่องดื่มเอสโคล่าของผู้บริโภคในจังหวัด เพชรบุรี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า โออิชิ กรีนที ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องส�าอาง Bobbi Brown ของผู้ซื้อในเขต กรุงเทพมหานคร การวัดภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก ประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

143


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 23 คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องส�าอางลอรีอัล ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 24 คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ของผู้ซื้อในเขต กรุงเทพมหานคร 25 เรื่องเล่าชีวิตแม่วัยรุ่น อ�าเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 26

27

28

29

30

31

144

รูปแบบและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจขาย เครื่องส�าอางผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ของนักศึกษาเพศหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรม ในเขตอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม อรนิสา ขวัญวิชา, นัฐทิญา สัสดีเขียว และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี พิมพ์พรรณอร วงศาโรจน์, พิสิษฐ์ บุรินทร์สุขเลิศ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี พิทักษ์ ศิริวงศ์ และพัชรียา จ�าปาไทย พิทักษ์ ศิริวงศ์, สิทธิศักดิ์ ทวีกิติกุล และวีรวุฒิ เขียวเพกา

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1005-1018. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2479-2493. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 581-592. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 881-894.

ปริยาภรณ์ บุญมีรอด, พิชญ์สินี จันทร์ศิร ิ และนภนนท์ หอมสุด

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1327-1339.

พิชาภรณ์ พุทธิพรชัย, สุมาลี ดอกจันทร์, นภนนท์ หอมสุด และ พัชรินทร์ พระราช ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ปนัสยา สินสมบูรณ์, พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มตราอิชิตันของผู้ อริษา อุ้มญาติ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และนภนนท์ หอมสุด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ พรปวีณ์ ล้อมคง, การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา ภัทรภรณ์ กุลพัฒนชาติ ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และนภนนท์ หอมสุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ธัชรีย์ จูอี้, เกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาคณะ สุภาพร เสาธงชัย วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต และนภนนท์ หอมสุด สารสนเทศเพชรบุรี

Faculty of Management Science

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

Silpakorn University

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1341-1357. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1359-1370. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1371-1385. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2359-2373.

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท�าศัลยกรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี 33 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทภายในประเทศไทยของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 34 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ กลุ่มแฟนคลับ 35 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าที่โฆษณาทางเคเบิลทีวีใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 36 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ การใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ เซอร์เคิล

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม อวัสฎา ศรีอ�า่ , ณัฐิกา สุทธิประสิทธิ์ และนภนนท์ หอมสุด วิภาวี วิธูบรรเจิด และนภนนท์ หอมสุด

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

เกษร งามผล, จริณี กลิ่นอยู ่ และนภนนท์ หอมสุด

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2375-2382. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2383-2400. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2421-2431. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2433-2448. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2449-2464.

ปยุดา อิงคสมภพ และนภนนท์ หอมสุด วาทินี เหมือนแม้น และนภนนท์ หอมสุด

37

การรับรู้โฆษณาในสื่อ social media ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

มรุต สังข์รักษา, นธิภาส จันทรศร และนภนนท์ หอมสุด

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 2465-2477.

38

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, เลือกใช้บริการร้านอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ: จีรพัฒน์ กิติพงษ์ กรณีศึกษา ร้าน Loving Hut เขตบางคอแหลม และภัคพล พิมพ์ใจใส กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1019-1036.

39

ทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ กรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, กนกวรรณ เฮงนุกูล และวรพักตร์ พงษ์ศักดิ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1037-1046.

40

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารสุขภาพของนักศึกษาที่ออกก�าลังกาย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ชนะชน ยี่นันท์ และเชอรี่ วิทยาคม

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1047-1064.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

145


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 41 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผัก ปลอดสารพิษจากร้านเลมอนฟาร์มสาขา ราชพฤกษ์ของผู้บริโภคในเขตราชพฤกษ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 42 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อยานพาหนะ ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

146

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

ฐิติมา กลิ่นสุคนธ์, นิภาพร ชมพูเพชร และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1065-1081.

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ณัฐดา คาภานนท์ และสุชารัตน์ ธุระชาติ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1083-1101.

43

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ผลไม้แปรรูปประเภทสับปะรดของนักท่องเที่ยวใน ณัฐวดี บุญเกิด ศูนย์ OTOP อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวัชราภรณ์ เสือเล็ก

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1103-1116.

44

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถ ตระการ พุ่มประเสริฐ, จักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตบางบอน จังหวัด ประทีป โพธิส์ ุข กรุงเทพมหานคร และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1117-1132.

45

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงของนักท่องเที่ยวในร้าน ขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1133-1149.

46

ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, โครงการหลวงของผู้บริโภคในอ�าเภอหัวหินจังหวัด ธัญชนก ภาชโร ประจวบคีรีขันธ์ และศิรินาถ ปันติ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1151-1169.

47

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว เปรมยุดา อยู่สอาด ไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และจิตพนธ์ ชุมเกตุ วัดสะดือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1171-1186.

48

พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มี จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคใน พรชัย อร่ามรัตน์ พื้นที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และวรวัฒน์ จันทิม

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1187-1205.

49

การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยการมา สักการะหลวงพ่อสดวัดปากน้�าภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยว

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1207-1220.

Faculty of Management Science

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ทิพยาภรณ์ วงศ์สวรรค์ และพิชชานันท์ บุญมี

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, พลอยไพลิน บุญพยนต์ และอังคณา กุลเกตุ

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 50 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟร้านบ้าน กาแฟหัวหินของผู้บริโภคชาวไทย ในเขตอ�าเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 51 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารเสริมจากสื่อ ออนไลน์ของผู้บริโภค อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 52

53

54

55

56

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม รัตนาวลี อุระทัย และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, วรรณระพี ถิ่นธานี และอภิญญา ญาติพันธ์ การเปรียบเทียบพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, การเลือกใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ IOS วรวุฒิ ปิยวินิจฉัยกุล กับ Android ของผู้บริโภคในอ�าเภอชะอ�า จังหวัด และก้องนที ธีรานุกูร เพชรบุรี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ จิตพนธ์ ชุมเกตุ ไอศครีมของร้าน Bitter*Sweet ของผู้บริโภคใน และสกาว ขาวพราย อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ผลิตภัณฑ์นมควายมูร่าห์ ; กรณีศึกษา ร้านมูร่าห์ สัญชัย ธรรมสาลี คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร กรุงเทพมหานคร และสุภาพร อยู่สมบูรณ์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม จิตพนธ์ ชุมเกตุ, การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตลาดนัดรถไฟ สิดาพร ปั้นตระกูล ศรีนครินทร์ ในกรุงเทพมหานคร และจิราธิวัฒน์ ทองพูล ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเว็บไซต์ธนาคาร สิริชัย ดีเลิศ, พาณิชย์ในประเทศไทยที่มีผลต่อการใช้บริการ เปรมวดี เอดวาร์ดวันมุยเยน ธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาประชากร และสุดาทิพย์ สุขประมูล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

57

ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจตุจักร

สิริชัย ดีเลิศ, ชนนิกานต์ สุทธยากรณ์ และนัสวี พินิจนาม

58

ปัจจัยด้านเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของ เว็บไซต์ที่มีผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเทศบาลหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สิริชัย ดีเลิศ, ฐิติโชติ ธนกุลไชยสิทธิ์ และสิทธิกร ภูสีดิน

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1221-1234. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1235-1251. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1253-1271. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1273-1291. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1293-1308. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 1309-1325. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 393-404. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครัง้ ที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 423-438. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 241-254.

2014 annual report

147


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 59 การใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดของกระเทย พนัชกร สิมะขจรบุญ, ในเรือนจ�า กฤติยา เสือนาค และวรรณวิษา บุญมีฤทธิ์

148

60

เรื่องเล่าศิลปินแห่งชาติปี 2554 : สาขาทัศนศิลป์ พนัชกร สิมะขจรบุญ, (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จิรพร ฟักชื่น และอรวรรณ ใจสมัคร

61

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาด ท่าย์น้�าข้ามภพ

ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร, ธมลวรรณ ฤทธิกูล และศศิวิมล ทรัพย์สมบูรณ์

62

ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพ ลักษณ์องค์กรสีเขียว

อริสสา สะอาดนัก, ณัฐกานต์ พ่อค้า และปภัสสะรา เหรียญข�า

63

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อริสสา สะอาดนัก, ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ�าเภอหัวหิน โชติมา ค�ากลั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และธนาวุฒิ ทับเครือ

64

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน การเลือกตัดสินใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน ประเทศไทยของนักศึกษาจีน

65

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ กนกรัชต์ ทรัพย์ไหลมา, ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเดอะเวเนเซีย หัวหิน-ชะอ�า ปิยวรรณ บุรินทร์วัฒนา อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่อง และปานจิต วัฒนสารัช เที่ยวชาวไทย

Faculty of Management Science

นิธิกร ม่วงศรเขียว และประสพชัย พสุนนท์

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 525-540. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 285-296. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 509-524. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 135-146. การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่ 3, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 427-438. การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ประจ�าปี 2557 “ทิศทางการวิจัย การพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน” คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 7 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 200-214. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 448-461.

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

149


150

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ (ไทย/อังกฤษ) The Factors Affecting to Purchase Shell Souvenirs of Thai Tourists at Hua-Hin Beach, Thailand Facebook: Sharing Tools for Tourism in Thailand

Noppanon Homsud and Nammon Intawirat

68

The Destination Image of Hua-Hin: Evidence from Thai Couple

Kedwadee Sombultawee and Sitanan Vongsakulpaisal

69

Green Economy, Green Event: A Concept Busarin Wongwiwattana for Sustainable Tourism in Thailand

70

An Image of Hotel Staff in a Perspective Manassinee Boonmeesrisanga, of Hotel & Lodging Business Students, Busarin Wongwiwattana Faculty of Management Science, and Sikan Khamyot Silpakorn University

71

Local pineapple products marketing development as souvenir for tourism in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand

72

Strategies of the Thai handicraft Palm Ornratchada Akkarach leaf Fan Business in Petchburi Province, and Supalux Sri-sumang Thailand

International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 655-660.

73

Marketing Study : To Analyze the Marketing Opportunities of Coconut Dipped Chocolate Produced by the Janmaprao Group

Pawarisa Nakchot, Jutamat Chatpuk And Rungnapha Chewarussamee

International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 668-674.

74

เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พีรญา ศรีประเสริฐ, จิราวรรณ ทองอินทร์, พัสวี โพธิ์มล, ศรสวรรค์ คณาฤทธิ์ และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2557 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 14 มีนาคม 2557, หน้า 248-251.

ล�าดับที่ 66

67

Faculty of Management Science

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

Jittapon Chumkate and Pimlada Mahaariyatip

Chayanit Kitkhunnatham, Parnchit Wattanasaruch and Peerapat Yangklang

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 694-701. International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 682-687. International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 688-693. CAPToR Conference on Tourism, Hospitality and Business 2014 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 21 มีนาคม 2557. International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 702-712. International Conference Graft Villages and Tourism Development, Vietnam, 20-22 มีนาคม 2557, หน้า 675-681.

2014 annual report

151


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 75 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสังกัดส�านักงาน นิภาพร สุฐมานนท์, เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุนติ า เรือนทอง, รณชัย วิโรจนชาติ และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 76

ความสุขของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

77

เหตุผลเชิงจริยธรรมของข้าราชการต�ารวจ

78

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง อ�าเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

79

การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง อ�าเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และ การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ มหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวน จิตรลดาของผู้บริโภคในเขตปทุมธานี

80

81

152

Faculty of Management Science

ณญาณี จริงจิตร, วัชรัตน์ เทพพูลผล, จิรายุ ขุนนุชนารถ, วีรพงษ์ ทองประดิษฐ์ และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ธานินทร์ จงประเสริฐ, รัชพล จ�านง, ทวีสันต์ ตาปนานนท์, วราวุฒิ แก้วเดช, ศุภวิชญ์ เอื้อวงศ์กูล และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, กฤติยา เกิดทรัพย์ และปริญาพัชร มากสมบูรณ์

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที ่ 3 ประจ�าปี 2557 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 14 มีนาคม 2557, หน้า 252-256. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที ่ 3 ประจ�าปี 2557 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 14 มีนาคม 2557, หน้า 257-260. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที ่ 3 ประจ�าปี 2557 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 14 มีนาคม 2557, หน้า 261-263. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้ง ที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา, 23-24 มกราคม 2557, หน้า 848-857.

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, เขมชุดา ศรีสุวรรณ และปฏิญญา สุนทรภวิษย์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที ่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา, 23-24 มกราคม 2557, หน้า 1113-1124.

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

การประชุมวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที ่ 2 “บูรณา การสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล”, 8-9 พฤษภาคม 2557, หน้า 358-369.

สิริชัย ดีเลิศ, ชนนิกานต์ สุทธยากรณ์ และนัสวี พินิจนาม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที ่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา, 23-24 มกราคม 2557, หน้า 1134-1142.

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 82 โมเดลสมการโครงสร้างของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ธีระวัฒน์ จันทึก, ตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า การเข้าสู่สถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนภนนท์ หอมสุด

83

84

85

86

87

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์กระดาษใยสับปะรด ของผู้บริโภคใน อ�าเภอหัวหิน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรม ร่วมใจพัฒนา ความต้องการการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้สูงอายุในพื้นที่หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มัญชุดา สกุลบัณฑิตย์, วรกานต์ มิตรล้วน และธีระวัฒน์ จันทึก

พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของนักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดชะอ�าที่ส่งผลต่อความคาดหวังใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดส่วนประสม ทางการตลาด 4Ps กรณีศึกษา สินค้าที่ระลึก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกหอยกลุ่ม แม่บ้านหนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี พฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โคมไฟ ภายใต้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านเขาบันได อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ชนัญญา วัชระนาวี, ปิ่นปภัส ปัทมะสุนทร และธีระวัฒน์ จันทึก

ธีระวัฒน์ จันทึก, เกวลี แวงสูงเนิน และชัชนันท์ สิริทรัพย์เจริญ

ปริญตา ศิริอริยะทรัพย์, ภัทริน พัชรวัฒนพงศ์ และธีระวัฒน์ จันทึก

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการ ชนิสรา รอดบ�ารุง, เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ภายใต้ทฤษฎีส่วน มาริสา คุดรัมย์ ประสมทางการตลาดของ Phillip Kotler กรณี และธีระวัฒน์ จันทึก ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษใยสับปะรด กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนา อ�าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจ�าปีการศึกษา 2557 “วิจัย เพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”, 21-24 พฤษภาคม 2557, หน้า 706-713. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2657-2664. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2665-2671. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2672-2681.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2682-2690. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2760-2767.

2014 annual report

153


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 88 ความส�าเร็จของการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของ สิริกร อ้อยทอง, ผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเคลือบเบญจรงค์ จังหวัด อริยา บุญนันท์ เพชรบุรี และธีระวัฒน์ จันทึก

154

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2769-2773.

89

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมใน ปริญญ์ ปิติอาไพพงศ์, การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าผ้ายทอมือของผู้บริโภค ปุลากร ยงประยูร ในเขตอ�าเภอเมืองหัวหิน และธีระวัฒน์ จันทึก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2774-2780.

90

ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวเขตพุทธาวาสของผู้สูงอายุในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ธีระวัฒน์ จันทึก, ปรัชญา ค้าสุวรรณ์ และภัทริกา แสงอินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, 2790-2799.

91

ความศรัทธาและสัมพันธภาพของผู้สูงอายุใน กิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

ธีระวัฒน์ จันทึก, ณัชณิชา สังข์สุวรรณ และเมธ์วดี กลิ่นศรีสุข

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2892-2899.

92

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรวมกลุ่มเพื่อ สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตธนบุร ี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ธีระวัฒน์ จันทึก, วาสนา จันทร์เขียว และหทัยวรรณ วรรณภิรมย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2900-2908.

93

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ธีระวัฒน์ จันทึก, อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตหัวหิน ภานุวัต เพิ่มพูล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเอมวิกา อ่อนไพบูลย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2909-2917.

94

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ของผู้สูงอายุในอ�าเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2918-2931.

Faculty of Management Science

ธีระวัฒน์ จันทึก, เพ็ญพิชชา นพคุณ และภาวิณีรัชต รุ่งโรจน์กุล

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 95 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล ธีระวัฒน์ จันทึก, ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน ภัณฑิรา อัสวะเมธียานนท์ ชีวิตผ่านธนาคารออมสินของผู้สูงอายุในเขต และภัทรารัตน์ โพธิ์ศรี กรุงเทพมหานคร

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2932-2938.

96

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรม ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ธีระวัฒน์ จันทึก, ปิยะนุช พระแท่น และพิตติญาณ์ ลอยกลิ่นมงคล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2939-2947.

97

ความต้องการจ�าเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกของ นักท่องเที่ยวสูงอายุในรีสอร์ทบนพื้นที่การท่อง เที่ยวทางทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธีระวัฒน์ จันทึก, จิดาภา ทองดอนกระเดื่อง และสุพรรณษา อาศรมรัตน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 3043-3055.

98

พฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ประสพชัย พสุนนท์, ประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร แคทริยา งามเขียว วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และรังษิมา ภู่สว่าง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 915-924.

99

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมประชุมเชียร์และ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสพชัย พสุนนท์, พัชรรัฐ ผิวสุข และสุธาดา ปางสมบูรณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1001-1011.

100

พฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบการ เลือกท�าบุญของผู้สูงอายุอ�าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประสพชัย พสุนนท์, ธนกร เขมวัชรเลิศ และรัชพล เบญจาทิกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1103-1110.

101

การรับรู้คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, วรวุฒิ พรอาภา และวริศ ปฐมฤกษ์สกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1120-1132.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

155


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 104 พฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อ ประสพชัย พสุนนท์, ผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ นริศา ชุ่มอินจักร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย และปิยฉัตร ศรีสะอาด ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

156

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2615-2624.

105

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและภาพลักษณ์กับ ความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือซิเมนต์ไทย: กรณีศึกษาผู้บริโภคแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ประสพชัย พสุนนท์, ภัคจิรา พิลาวุธ และอุสา แซ่ลิ้ม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2625-2645.

106

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ท�ากิจกรรมการตลาดอิง การกุศลของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์ และจักรกฤษ บ่วงราบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2705-2714.

107

ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา ประสพชัย พสุนนท์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ กรวิภา ทองก้อน เพชรบุรี และญานิศา เกี่ยวด�ารงธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2715-2723.

108

ปัจจัยจิตวิทยาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, ปริชญา วันสูงเนิน และพรนภัส โลกนิยม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2733-2746.

109

พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้อรถยนต์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ประสพชัย พสุนนท์, ณัฐชนน คูสุวรรณ และศาศวัต ค�าพัฒน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2747-2759.

110

การศึกษาความคาดหวังและความต้องการ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ในอ�าเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, บุศย์น�า้ เพชร คัมภิรานนท์ และนลิน เพ็งนวล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2800-2811.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 111 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของขวัญให้กับ ประสพชัย พสุนนท์, ผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว กรณีศึกษา รังษิมา แซ่เตียว อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และสุจิตรา จริยรัตน์

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2812-2821.

112

กิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของ ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, วงตะวัน ศรีสะอาด และเสาวลักษณ์ แก้วยอด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2822-2830.

113

พฤติกรรมและปัจจัยการดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ประสพชัย พสุนนท์, ณัฏฐ์ชกุญช์ ทิพย์ภักดี และสุนิสา อภิพงษ์

114

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรง ประสพชัย พสุนนท์, พยาบาลของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ใช้ ปุญญิศา ปาริจฉัตต์ บริการโรงพยาบาลในอ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และพัสกร มัน่ ใจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2865-2875. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2948-2955.

115

การศึกษาการรับรู้และแรงจูงใจต่อโครงการ “เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEIN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” ของ เครื่องดื่มเปปทีน บริษัทโอสถสภาส�าหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในอ�าเภอเมือง จังหวัด สระบุรี ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋าของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

ชนากานต์ โกมโลทก, ธารวิมล บุญรอด และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1012-1021.

กัญญารัตน์ สุวรรณปิยวงศ์, วาสนา คูศุภรเจริญ และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1022-1030.

การศึกษาทัศนคติต่อฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมบน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ ผู้ใช้บริการ Tops Supermarket: กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ชลิตา บรรจงนึก, วรทัศน์ เกาะทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1031-1040.

116

117

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

157


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 118 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หนึ่งฤทัย ชัยแสนหาญ, ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจขายตรงแอมเวย์ของนักศึกษา ภัสราวรรณ นุ่มวงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ และจิตพนธ์ ชุมเกตุ เพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1041-1049.

119

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา นุชนาฎ เปลี่ยนจันทร์, แผนโบราณเพื่อบ�าบัดรักษาโรคของผู้สูงอายุ ใน สุธาสิน ี ส่วนแสวง อ�าเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1206-1213.

120

การรับรู้โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัย หนาว” ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ของ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของภาครัฐกรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขต อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

สุดารัตน์ หนูทอง, เบญจพร หวายโป่ง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1223-1235.

พิมพ์ลดา มหาอริยทิพย์, พนิดา พุ่มเงินพุ่มทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1236-1243.

บุญฑริกา จ�าปาดง, สรารัศมิ์ อ�าพุชิน และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1270-1276.

123

การศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีต่อนโยบาย ธุรกิจสีเขียวของบริษัทในเครือ CP

ชรินทร์ พจนารถโกมล, กรวิชญ์ ตันติเจริญ และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2585-2593.

124

การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยส่วน ธนพงศ์ หลายทวีคูณ, ประสมทางการตลาดและการตัดสินใจของนักเรียน กังวาน ประภาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าเรียนกวดวิชา และจิตพนธ์ ชุมเกตุ ระหว่างสถาบันกวดวิชาอรรณพ และ SMARTHOME กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2606-2614.

121

122

158

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 125 การศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรมปลูก จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ป่าชายเลนเพื่อตอบแทนสังคมของอาสาสมัคร จีรนันท์ หล�าวรรณะ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด และรัชนีกร วันจันทร์ สมุทรสงคราม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2646-2656.

126

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ�าเภออู่ทอง จังหวัด นุสรา ทาสอนพันธ์ สุพรรณบุรี และกิตติพันธุ์ กุลชาติสถาพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2714-2732.

127

พฤติกรรมและทัศนคติในการท�าประกันชีวิตของ ผู้สูงอายุในต�าบลตลาดจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ธีรวัฒน์ ก�าเนิดดี, วันเฉลิม ขันทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2876-2882.

128

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยว ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด เพชรบุรี คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ น้�าอัดลมรสโคล่าตรา EST ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

อิงอร ดวงดี, เจนจิรา ศรีโบราณ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 925-933.

จันทริกา พุทธรักษา, ณรงค์ ชัยสุวรรณรัตน์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 934-940.

130

ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จุฑาภรณ์ ยังพัฒน์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ พิชญุตม์ กุดดี เพชรบุร ี ที่มีต่อปรัชญาในการบริหารที่ว่า ผลิตนัก และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี จัดการที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 941-949.

131

การศึกษาคุณค่าตราสินค้า Toms ในโครงการ One For One ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 950-957.

129

Faculty of Management Science

พิมพ์จันทร์ ฉิทปรปักษ์, อิสราพร อ่อนส้มกริด และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

Silpakorn University

2014 annual report

159


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 132 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ศิวะดล ดลโสภณ, เครื่องดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่มระหว่างตารา ธนัชพร ทองใบ สินค้าโออิชิและตราสินค้าอิชิตันของกลุ่มวัยรุ่นใน และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี จังหวัดสุพรรณบุรี

160

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 958-964.

133

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ธนาภรณ์ บรรพต, สินค้าระหว่างร้านพิซซ่าฮัท และร้านเดอะพิซซ่า จิราภา เย็นแสงจันทร์ คอมปะนี ของประชากรจังหวัดชลบุรี และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 965-974.

134

การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อนโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ธัญมน รักบางแหลม และจุฬามาศ เจริญวรกิจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 975-983.

135

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อโครงการ “สิงห์อาสา” และ “สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน” ของบริษัทบุญรอด

ฐาปนีย์ แซ่อ่อง, สิตานันท์ วงสกุลไพศาล และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 984-992.

136

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ธิดารัตน์ ลูกอินทร์, ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของผู้บริโภคในจังหวัด ยุรี ซางสุภาพ ระยอง และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 993-1000.

137

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล กรณีศึกษา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลสวน กล้วย อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1193-1198.

138

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ : กรณี เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ศึกษาในต�าบลปากน้�าปราณ อ�าเภอปราณบุร ี เบญจมาภรณ์ ยุบไธสง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอภิญญา แจ่มสว่าง

Faculty of Management Science

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ติณภัทร สิทธิศักดิ์ และวรางคณา สามงามตัน

Silpakorn University

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1199-1205. 2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 139 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อโครงการ รณรงค์งดดื่มเหล้าของ ส�านักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 140 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ สูงอายุในอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

ณัฐวุฒิ อนุกูลธนกิจ, สุภาวดี แป้นดวง และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1214-1222.

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, วิลาวัลย์ กิจบ�ารุง และศศิปรียา พรชัยเรืองเดช

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2856-2864.

ชุลีพร พรมสุวรรณ์, พิลาวรรณ บัวลา และสิริชัย ดีเลิศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1161-1169.

141

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิและพระโขนง กรุงเทพมหานคร

142

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ สิริชัย ดีเลิศ, เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้ ธนาคม บุญยืน สูงอายุในเขตหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวสุพงศ์ คงพรปรารถนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1307-1315.

143

การเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผล ต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการแบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อย

สิริชัย ดีเลิศ, กานต์พิชชา แสงมาลี และณัฐรินทร์ เจริญยิ่ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1326-1334.

144

ความสัมพันธ์ความส�าเร็จของพฤติกรรมการออม ชนากานต์ พวงทอง, กับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุใน ณัฏฐา สายสวาท เขตอ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิริชัย ดีเลิศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1335-1344.

145

บทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อความส�าเร็จในการ ธีราภรณ์ วัฒนเถมิน, ฟื้นฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน: กรณีศึกษา สายฝน วังมะนาว ผ้าจกคูบัว ต�าบลคูบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และสิริชัย ดีเลิศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1345-1353.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

161


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 146 รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ชุฎาภา เสมะสวัสดิ์, นุสบา พรมตาแก้ว, ปาริตา ยิ้มละมัย, พลอยไพลิน เขียนวงศ์, พัศพงศ์ พัฒนะชัยด�ารง และลดาวัลย์ เวสสวานิชกูล

162

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1111-1119.

147

รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้พิการทางการ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, เคลื่อนไหว ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง สิริณฏั ฐา เสมลับ, จังหวัดสมุทรปราการ กาญจนา กาฬสินธุ์, เกษณี อ่องทับน้�า, ธนพร พรพิพัฒน์เพ็ญ, นัทช์ศวัญ ชูมณี และพิมพ์ลภัส ลิขิตวุฒิพงศ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1151-1160.

148

รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้พิการทางการ เคลื่อนไหวเพศชาย สมาคมคนพิการพัฒนา ตนเอง กรุงเทพมหานคร

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, เคียงดาว ศรีมากเปี่ยม, ฐิติมา โสรัตยาทร, ถาวร ทรัพย์อัมพร, ทิพยา เดชชัยยันต์, ปฐมพงษ์ แก้วบุญมา และวริศรา มานะกิจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1185-1192.

149

รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจังหวัด กาญจนบุรี

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, คุลิกา หรือโอภาส และสุภาวิดา คุ้มปลี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1277-1285.

150

ความต้องการเครื่องอ�านวยความสะดวกและ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, พื้นที่ใช้สอยของผู้สูงอายุในการเข้าพักโรงแรมและ วรรณศรี เถื่อนรอด รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศรัณย์ ศรีวรรณา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1286-1291.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 151 รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขต มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, กรุงเทพมหานคร ประกาศิต บุตรดีขันธ์ และอุดมศักดิ์ นุชน้อย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1292-1299.

152

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของผู้สูงอายุใน จังหวัดกาญจนบุรี

153

รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในอ�าเภอหัวหิน มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุติมน ปานอ�าพันธ์ และรวิชา เหลืองอรุณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1369-1375.

153

การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชุมชน ต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาชุมชน ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

สวรรยา ธรรมอภิพล

155

การบริหารจัดการโลหิตของศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย

พรรณวดี เอี่ยมตะโก และสวรรยา ธรรมอภิพล

การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที ่ 7 ประชุม สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที ่ 4 และการประชุมวิชาการ ราชนครินทร์วิชาการและวิจัยครั้งที ่ 7, 14-16 พฤษภาคม 2557, หน้า 300-310. การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัย ลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที ่ 3”, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 270-280.

156

พฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ของผู้สูงอายุ ในเขตอ�าเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อริสสา สะอาดนัก, จงกลนี บุญณะ และจิตสุภา จึงเจริญนิรชร

157

ทักษะจากการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อริสสา สะอาดนัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษา รายวิชาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม

Faculty of Management Science

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, กฤติยา กาญจนกุล และณัฐชัย ด�ารงค์ศักดิ์กุล

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

Silpakorn University

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1361-1368.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1170-1177. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2012-2019.

2014 annual report

163


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 158 ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อ พิทักษ์ ศิริวงศ์, การรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ในทัศน ชนกนันท์ โชติรัตนฤทธิ ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต และปริวรรต มีผล สารสนเทศเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 890-900.

159

รูปแบบและกลยุทธ์การด�าเนินโครงการจิตสานึก สีเขียวของ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ฉัตฑริกา กลิ่นกุสุม และธนรัตน์ หัตถากรวิริยะ

160

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และรูป แบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความ ต้องการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ชลสิทธิ์ พลตรี และชาลิสา ประทุมมา

161

การตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่ง ส�าเร็จรูปมาม่า ที่ระบุคาร์บอนฟุตปริ้นต์ ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และ แนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองดีของ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี กลยุทธ์และรูปแบบการด�าเนินงานภายใต้แนวคิด การค้าที่เป็นธรรมของ โครงการโกลเด้นเพลซ สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิทักษ์ ศิริวงศ์, กมลชนก สุขประสงค์ และศิรดา รัตนพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1060-1066.

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ทรายแก้ว อานวยชัยวิวัฒน์ และปารยา พาณิชย์วัฒนานุกูล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1067-1073. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1074-1080. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1081-1088.

162

163

164

164

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

พิทักษ์ ศิริวงศ์, สุภาภรณ์ เพิ่มสิน และอัญชนา สนทิศปัญญา

รูปแบบและกลยุทธ์การด�าเนินกิจกรรมความรับผิด พิทักษ์ ศิริวงศ์, ชอบต่อสังคมของมูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว กนกวรรณ นันทปัญญา และพศิน จันทร์สิริกมล

Faculty of Management Science

Silpakorn University

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 901-907. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที ่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 908-914.

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 165 กลยุทธ์การตลาดในการดาเนินธุรกิจแบบการค้าที่ พิทักษ์ ศิริวงศ์, เป็นธรรมของร้าน เดอะ แฟมิลี่ ทรี วุฒเิ ดช อุชชิน และสิริวิมล นอกเมือง

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1133-1137.

166

พฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ซ้�าถุง พลาสติกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ศุจินันท์ เจนจิตศิร ิ และสรินยา น้อยพิทักษ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, 1244-1249.

167

การรับรู้ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์ ศิริวงศ์, และสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท นิภาพรรณ แสงพงษ์ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด ของนักศึกษาคณะ และสุพรรษา เฉลิมวัฒน์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 2691-2704.

168

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกัน นภนนท์ หอมสุด, ชีวิตที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในทัศนคติ เบญจวรรณ ประสานพิมพ์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดราชบุรี และพรพิมล ค�านวณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1050-1059.

169

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

นภนนท์ หอมสุด, น้�ามนต์ อินทวิรัตน์ และภัทราพร ตรงชูเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 1650-1660.

170

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ มีส่วนผสมของสารกลูต้าไธโอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

พัชรินทร์ พระราช, ชลิตา ลิ้มมณี และพุทธรักษ์ บุญบ�ารุง

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ส�านักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15 มกราคม 2557, หน้า 269-278.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

165


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 172 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการกลับมา กัญญานัท ศิริสิมะ, ท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดารามของนักท่อง ประภัสรา เนียมรุ่ง เที่ยวชาวต่างประเทศ และปริญญา หรุ่นโพธิ์

166

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ส�านักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15 มกราคม 2557, หน้า 350-359.

173

พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์องค์ประกอบ ปริญญา หรุ่นโพธิ์ การเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และประสพชัย พสุนนท์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัย ลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที ่ 3” ส�านักวิชาการ จัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 1665-1679.

174

กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่ม ศิริพร เผือกผ่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการร้าน และหทัยชนก เตสยานนท์ ขายยาและสมุนไพรจีน ในเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ส�านักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15 มกราคม 2557, หน้า 499-507.

175

การสร้างการยอมรับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน ธุรกิจขายตรงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ, กีรดิต ภัทรเสถียร และเจตน์ อินทรขันตี

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ ครั้งที ่ 7 ประจ�าปี 2557 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 325-334.

176

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับกลุ่มรักร่วมเพศ ในเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี

รัฐวิชญ์ ทวีพรชนะพงศ์, สุรศักดิ์ รักวงษ์ และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ส�านักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15 มกราคม 2557, หน้า 262-268.

177

พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินและปัจจัยที่ส่งผลต่อ ศศิประภา หัตถกรรม, ทัศนคติการเล่นหวยใต้ดินของชาวบ้านในชุมชน สาวิตรี รัศมี ม่วงชุม จังหวัดกาญจนบุรีของนักศึกษาคณะ และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ส�านักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15 มกราคม 2557, หน้า 295-302.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 178 การรับรู้ การปรับตัวในการท�างานของบัณฑิต เบญจมาศ แสนธิการ, สาขาบริหารธุรกิจ มีต่อการท�างาน เพื่อรองรับ โสภี อภิบาลราษฎร์ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ส�านักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15 มกราคม 2557, หน้า 325-332.

179

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ จงจินต์ นิลค�าแหง เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และพรรณิกา ชวนาทนุสรณ์

2nd Mae Fah Luang University International Conference 2014, 11-12 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 301-310.

180

ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดใน เรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ครั้งที ่ 6 “บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”, 30-31 พฤษภาคม 2557, หน้า 217-226.

181

เหลียวหลัง แลหน้า : บทบาทนักศึกษากับการ เคลื่อนไหวทางสังคม

ศิริพร ไทรชมพู, ศิริพร เพียรพิทักษ์, กฤตเมธ องอาจโอฬาร, เสาวลักษณ์ คิดชอบ, กมลวรรณ ผุดผ่อง และวรพล พินิจ กิตติ วิสารกาญจน

182

หน้าต่าง (นโยบาย) ที่ถูกปิดตาย: สองทศวรรษ ร่างกฎหมายน้�าของประเทศไทย

กิตติ วิสารกาญจน

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นการบริหารกิจการสาธารณะ ครัง้ ที ่ 2 “ชุมชนท้องถิน่ : พลังแห่งการปฏิรปู ประเทศไทย” วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7 สิงหาคม 2557, หน้า 66-77.

183

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ความภักดีในตราสินค้าภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ กรวิภา ทองก้อน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และญาณิศา เกี่ยวด�ารงธรรม

Faculty of Management Science

Silpakorn University

การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาค กลาง เพือ่ พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจ�าปี 2557 “วิกฤตบัณฑิตไทย ความท้าทาย โอกาส และแนวทางการ พัฒนา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 25 กรกฎาคม 2557, หน้า 44-50.

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 342-349.

2014 annual report

167


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 184 ศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเชื่อมตัว เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ตนระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้าสตาร์บัคส์ ของ นริศา ชุ่มอินจักร ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปิยฉัตร ศรีสะอาด

168

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 350-357.

185

คุณภาพการให้บริการธนาคาร” กรณี ศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

186

วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกร้านกาแฟของผู้บริโภค เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ในกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน จุฑาภรณ์ ยังพัฒน์ ตราสินค้า และสุภาวดี แป้นด้วง

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 365-372.

187

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเชื่อมตัวตน ระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้าการบินไทย ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ฐาปนีย์ แซ่อ่อง และสิตานันท์ วงสกุลไพศาล

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 373-380.

188

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการบริการของโรง ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เกตวิลเลจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, จิราภา เย็นแสงจันทร์ และธนาภรณ์ บรรพต

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 381-387.

189

การศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ จงรักภักดีในตราสินค้าบริษัทไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ชลิตา บรรจงนึก และปริชญา วันสูงเนิน

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 388-394.

190

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสิน เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ค้า รองเท้า Converse ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอ วรวุฒิ พรอาภา หัวหิน และวริศ ปฐมฤกษ์สกุล

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 395-403.

191

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ธุรกิจโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาเซ็นทรัล ยุรี ซางสุภาพ พลาซา แจ้งวัฒนะ และพิมพ์จันทร์ ฉินทปรปักษ์

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 412-418.

Faculty of Management Science

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, พัชรรัฐ ผิวสุข และสุธาดา บ่างสมบูรณ์

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

Silpakorn University

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 358-364.

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 192 คุณภาพการบริการของผู้ให้บริการเครือข่าย เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน ชฎาพร บุญประกอบ ตราสินค้า เอไอเอส (AIS) ของประชากรแขวง และสุธาทิพย์ ภูสมบัติ หัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 419-425.

193

การวัดการรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์และ คุณภาพบริการของร้าน Golden Place

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, จันทริกา พุทธรักษา และณรงค์ชัย สุวรรณรัตน์

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 426-433.

194

พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกชมซีรี่ย์เกาหลี ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ณัฏฐ์ชกุญช์ ทิพย์ภักดี และสุนิสา อภิพงษ์

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 434-440.

195

การประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยใช้ SERVQUAL หนึ่งฤทัย ชัยแสนหาญ Model และภัสราวรรณ นุ่มวงษ์

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 449-455.

196

ศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผล ต่อความจงรักภักดีของบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 456-463.

197

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความจงรักภักดีในการใช้ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, บัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัทมวรรณ รัตนโภคา และศิริพร อินพรม

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1, 4-5 สิงหาคม 2557, หน้า 472-480.

198

ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, ในองค์การที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ วรรณี เทียมรัตน์ บุคลากรบริษัทผลิตยางเพื่อการขนส่งแห่งหนึ่งใน และธัญญวัฒน์ ขันแก้ว ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครัง้ ที ่ 3 “บูรณาการงาน วิจยั ไทยเชือ่ มโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”, 17-18 ธันวาคม 2557, หน้า 17-32.

Faculty of Management Science

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ฐานิศา ตันโสภณ และสิราพร ผลเจริญ

Silpakorn University

2014 annual report

169


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 199 ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และ การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ องค์การที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 200 ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น�าแบบ แลกเปลี่ยนที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของผู้น�านักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 201 ความต้องการสวัสดิการ การช่วยเหลือจากภาค รัฐของผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปแต่ไม่ เกิน 80 ปี กรณีศึกษา ต�าบลดอนแฝก อ�าเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

170

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, พินัย นาคสุวรรณ์ และพิสิฐ ระฆังวงษ์ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, พรชัย สุขอยู่ และกิตติพงษ์ สมบูรณ์

การประชุมวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที ่ 3 “บูรณาการ งานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”, 17-18 ธันวาคม 2557, หน้า 33-45. การประชุมวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที ่ 3 “บูรณาการ งานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”, 17-18 ธันวาคม 2557, หน้า 46-58.

สุรภัทร์ พิไชยแพทย์, ณัฐฐา อยู่ส�าราญ และผกามาศ คนซื่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้ง ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29-30 พฤษภาคม 2557, หน้า 322. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที ่ 7 “ตามรอย พ่อ ถ่ายทอดวิถีต้นแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 12-14 พฤศจิกายน 2557, หน้า 808-812. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที ่ 7 “ตามรอย พ่อ ถ่ายทอดวิถีต้นแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 12-14 พฤศจิกายน 2557, หน้า 471-475. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที ่ 7 “ตามรอย พ่อ ถ่ายทอดวิถีต้นแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 12-14 พฤศจิกายน 2557, หน้า 467-470.

202

ความคิดเห็นของผู้บริโภคในการเลือกใช้ก๊าซ ธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) แทนการเติม น้�ามัน

กนกอร เนตรชู และธีระวัฒน์ จันทึก

203

ความส�าเร็จของการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วย การน�าโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นที่ ต�าบลพระประโทนเจดีย์ อ�าเภอเมือง จังหวัด นครปฐม

จรีรัตน์ อินทรจ�านง และธีระวัฒน์ จันทึก

204

ผลการด�าเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ธีระ กุลสวัสดิ ์ และธีระวัฒน์ จันทึก

Faculty of Management Science

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า

Silpakorn University

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57 ค่าน้�าหนัก 0.20 (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 205 การศึกษาศักยภาพของชุมชนที่มีต่อบริหาร วสันต์ พรพุทธพงศ์ จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ตลาดน้�าดอนหวาย และธีระวัฒน์ จันทึก

206

ภาคประชาสังคม กับการตรวจสอบถ่วงดุล ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม

สุรภัทร์ พิไชยแพทย์

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที ่ 7 “ตามรอย พ่อ ถ่ายทอดวิถีต้นแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 12-14 พฤศจิกายน 2557, หน้า 463-466. 1st Khon Kaen University International Conference on Public Administration 2014, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28-29 สิงหาคม 2557, หน้า 195-220.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ล�าดับที่ ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 1

Assessing Samui Island’s Sustainable Tourism Policies and Plans

2

The Analysis of Relationship between Employment Requirement and Types of Job: The Effect on Welfare Allocation for the Elder in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Empirical Analysis of Marketing Factors Affecting Future Intention toward Furniture Store Brand in Bangkok

3

Faculty of Management Science

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้�า แม้ว่าบทความ วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม Attama Nilnoppakun, Krissada BEST EN Think Tank XIV: Politics, Policy Pornprapa, Nattapong Boonlue and and Governance in Sustainable Tourism, Kreagrit Ampawat Ljubljana, Slovenia, 23-26 June 2014, pp. 251-261. Prasopchai Pasunon, Thirawat Chan- 2014 International Conference on Ecotuk and Kedwadee Sombultawee nomics, Society and Management (ICESM 2014), Madrid, Spain, 19-20 July 2014, pp. 118-124. Kedwadee Sombultawee

Silpakorn University

2014 International Conference on Economics, Society and Management (ICESM 2014), Madrid, Spain, 19-20 July 2014, pp. 16-21.

2014 annual report

171


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 4 Authentic Evaluation and Management Approach of OTOP Herbal Product of SMEs Entrepreneur in Western Region of Thailand 5 The Obstacles and Key Success Factors of Small Hotel Management in Hua-Hin District, Prajuabkirikhan Province; Research to create Grounded Theory 6 The Quality of E-mail Response of Hotal in Chiang Mai

7

8

9

10

172

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม Jittapon Chumkate

Kedwadee Sombultawee, PhanidaPhumngoengphumthong and Pimlada Mahaariyatip Noppanon Homsud, Patcharin Phrarat, Nammon Intrawirat and Pattraporn Trongchookiat Thirawat Chantuk, Niyada Sawasdipong and Porntida Tepprasit

Guideline Development for Lean Quality Management and Economic Cost of Quality Analysis of Suan Dusit Rajabhat University’s Environmental Center The study on factors affecting decision of Nitikorn Muangsornkhiaw, Thai tourists travel to Japan Phirada Thuamsri, Naarpa Tititaradol, Petcharat Laksanavimol, Patcharraporn Pornsakulrat, Siriwat Masook and Pavarut Hinna Effect of Use and Gratifications Theory Noppanon Homsud to Knowledge Sharing in Social Media: Evidence from Officers in Thailand Hedonic and Utilitarian Values of Eating Noppanon Homsud Fast Food: A Case Study of Undergraduate and Pattraporn Trongchookiat Students in Thailand

Faculty of Management Science

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า 2014 International Conference on Economics, Society and Management (ICESM 2014), Madrid, Spain, 19-20 July 2014, pp. 106-111. International Conference on Tourism and Development 2014, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, Thailand, 29-30 August 2014, pp. 56-65. International Conference on Tourism and Development 2014, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, Thailand, 29-30 August 2014, pp. 83-102. 2014 International Conference on Economics, Society and Management, Madrid, Spain, 19-20 July 2014, pp. 112-117. Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 533-541.

Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 515-524. Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 563-572.

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ต่อ) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม (ไทย/อังกฤษ) 11 The Analysis of Factor that Related in Thirawat Chantuk Foreign Food Restaurant Selection of and Thapanee Saeong Thais Teenagers in Bangkok

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 621-630.

12

Pattern and Approach to Conducting Jittapon Chumkate Business under Social Enterprise Concept of Market Fairs in Amphur Hua-Hin, Prachuap Khirikhan Province

Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 553-562.

13

Facebook: An Attractive Channel to Select Jittapon Chumkate Restaurant for Holiday and Narisa Chuminjak

Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 583-590.

14

An Assessment of Service Quality through Kedwadee Sombultawee 30 baht treats all scheme projects at Cha-am Public hospital by using SERVQUAL scale

Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 543-552.

15

The Factor Analysis in Hotel Selection of Foreign Elder Tourists in Hua-Hin Prachubkirikhan

Kedwadee Sombultawee and Itsaraporn Onsomkrit

Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 591-600.

16

The Analysis of Factors Affecting Choosing Health Insurance Packages of Consumers in Bangkok

Patcharin Phrarat and Konwipa Thongkon

Public Opinion Research at Crossroads, Niigata, Japan, 29 November – 1 December 2014, pp. 601-610.

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

173


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้�า แม้ว่าบทความ วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท ี่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2557, หน้า 542-552.

1

พลวัตการด�ารงอยู่ของตลาดฉัตรไชยในสังคม ระบบการค้า

สิริชัย ดีเลิศ, ชลกร สุขอาบใจ, มัทนาภรณ์ ทองสินธุ์ และศรสวรรค์ กุลรัตนาวิจิตรา

2

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยเชิง ปริมาณ

ประสพชัย พสุนนท์

วารสารปาริชาต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน – กันยายน 2557, หน้า 145-163.

3

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนักบัญชีที่พึ่ง ประสงค์กับความต้องการในการน�าหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ การประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก ในเขตจังหวัด นครปฐม

ธีระวัฒน์ จันทึก และวสันต์ พรพุทธพงศ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2557, หน้า 98-108.

ธีระวัฒน์ จันทึก และจรีรัตน์ อินทรจ�านงค์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2557, หน้า 109-122.

4

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันเพื่อ อนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ล�าดับที่ ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 1

174

Employer dilemma over disability employment policy in Thailand

Faculty of Management Science

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

Theeraphong Bualar

Silpakorn University

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้�า แม้ว่าบทความ วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม Journal of Public Affairs, 2014, DOI: 10.1002/pa.1508.

2014 annual report


บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ล�าดับที่ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้�า แม้ว่าบทความ วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

1

การรู้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษารายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง ธุรกิจ

อริสสา สะอาดนัก, นพดล โตวิชัยกุล, ธาดาธิเบศร์ ภูทอง และปรารถนา ภักดีเสมอ

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ศูนย์กฎหมาย การแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557, หน้า 165-172.

2

The Lesson from Educational Risk Management Experience of Thai Public University

Taninrat Rattanapongpinyo

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, Vol. 14 No. 1 (January – April 2014), pp. 65-77.

3

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความ สุขในการท�างานที่มีผลต่อการด�าเนินงานด้าน นวัตกรรมของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ และประสพชัย พสุนนท์

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ศูนย์กฎหมาย การแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557, หน้า 90-105.

4

การวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัย เอกชนในประเทศไทย

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

วารสารวิชาชีพบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี ที ่ 10 ฉบับที ่ 28 เดือนสิงหาคม 2557, หน้า 19-33.

5

การจัดกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ประสพชัย พสุนนท์ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพด้อยที่สุดตา และสุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ตัวแบบ WPF-BCC จากวิธีการ DEA

วารสารวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 31 ฉบับที ่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 87-119.

6

การศึกษาความต้องการและมุมมองเชิงการ พัฒนา: ผลต่อการก�าหนดร่างแผนพัฒนาด้าน การจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557, หน้า 155-179.

Faculty of Management Science

ธีระวัฒน์ จันทึก

Silpakorn University

2014 annual report

175


176

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

177


178

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

179MS SU ANNUAL REPORT

‘14

งานบริการวิชาการแก่สังคม

SERVICE TO SOCIETY


182

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


การบริการวิชาการ แก่สังคม

SERVICE TO SOCIETY

คณะวิทยาการจัดการด�าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมรวมจ�านวน 6 โครงการ เป็นการ จัดการอบรม 5 โครงการ นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินการโครงการบริการวิชาการแบบให้บริการอีก 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง มีงบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคมรวม 1,180,000 บาท จ�าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 880,000 บาท โครงการ/ กิจกรรม การบริการทางวิชาการ 1. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี 2. โครงการบริการวิชาการ CSR ชุมชนและท้องถิ่น (สาขาวิชาการจัดการชุมชน) 3. การบริการท�าแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจขนาดย่อม 4. โครงการบริการวิชาการ การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ SME 5. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก (Food Safety & Hygienic) 6. โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการต่อเนื่อง) หนังสือ 2,000 เล่ม

300,000 บาท 150,000 บาท 250,000 บาท 300,000 บาท 80,000 บาท 100,000 บาท

โดยแต่ละโครงการมีการด�าเนินการดังนี้ 1. โครงการยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาและชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาและชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

183


2. โครงการบริการวิชาการ CSR ชุมชนและท้องถิ่น เป็นโครงการของสาขาวิชาการจัดการชุมชน โดยเป็นการ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของชุมชน จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยให้ชุมชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านสันป่าไร่ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 3. การบริการท�าแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจขนาดย่อม เป็นโครงการที่จัดท�าขึ้นเพื่อเสริมทักษะการจัดท�าแผนกลยุทธ์ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ด้วยการจัดสัมมนาผู้ประกอบการในเขตชุมชนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นให้ นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ น�าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและจัดท�าเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อมอบให้แก่ ผู้ประกอบการมาใช้ประโยชน์ต่อไป 4. โครงการบริการวิชาการ การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ SME เป็นโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจทั่วไป ที่จัดให้มีการอบรมและการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความส�าคัญในเรื่องของการวางแผนภาษีอากร ซึ่งจะท�าให้เกิดความได้ เปรียบแก่ผู้ประกอบการที่สามารถวางแผนภาษีอากรได้ เป็นการช่วยลดในเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจและน�าส่วนที่ลดนี้ ไปต่อยอดในการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า 5. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม (Food Safety & Hygienic) เป็นโครงการบริการวิชาการของสาขา ธุรกิจโรงแรมและที่พัก เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ตระหนักถึงความส�าคัญในความปลอดภัยของอาหารและสามารถน�าความรู้ไปถ่ายทอดกับผู้อื่นได้ และยังเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารให้มีความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยแก่นักท่องเที่ยว 6. โครงการศึกษาการประยุกต์ ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการจัดท�าหนังสือเพื่อบริการวิชาการ โดยการ จัดท�าหนังสือได้มีการเชื่อมโยงกับงานวิจัย ซึ่งใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินวิถีชีวิต ของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นที่ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิต แปลงออกมาเป็นสารคดีที่ อ่านง่าย เข้าใจง่าน และทุกคนอ่านได้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชื่อหนังสือ “เมล็ดพันธุ์พอเพียง” และ “มะละกอพอเพียง”

184

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

185


186

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

187


188

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

189MS SU ANNUAL REPORT

‘14

การส่งเสริมกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

PRESERVATION OF ART & CULTURE


192

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


PRESERVATION OF ART & CULTURE

การส่งเสริมกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการ มีการเผยแพร่กิจกรรม/การบริการด้านท�านุบา� รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ ผู้สนใจทั่วไปและชุมชนเข้าร่วม การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการสนับสนุนให้คณาจารย์เป็น ผู้ทรงคุณวุฒ ิ วิทยากร ในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชน สังคม ร่วมกับนักศึกษา เป็นต้น การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ อาทิ เช่น การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand ‘s International Culinary (TICC) และ โครงการ Thailand Ultimate Chef Challenge กรุงเทพฯ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Pha Nakon Flair Bartender 2015 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อการท�านุบ�ารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าชมการแข่งขัน ผู้ร่วมการแข่งขันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการประกอบอาหาร อาหาร โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการแข่งขันการประกอบอาหารไทย ขนมไทย การแกะสลักผักผลไม้ การตกแต่งโต๊ะอาหาร การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและชุมชนเข้าร่วม เช่น งานลูกทุ่งชุมชน (มีการจัดเทศกาลย้อนยุค ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ร�าวงย้อนยุค) โครงการ Wonderful Siam เป็นต้น

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

193


194

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ เช่น ละครจัดการ (การแสดงละครเวที โดยความร่วมมือ ระหว่างคณะ วิทยาการจัดการและคณะอักษรศาสตร์) การจัดการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Silpakorn Mixologist 2015 (จัดโดยสาขา วิชาการจัดการโรงแรมร่วมกับ Finlandia Thailand บริษัท อิตตาเลเซีย ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน) โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ : International Young Blood Camp 2015 (โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากรและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ) มีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการ ศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 11 สถาบัน จาก 5 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Chungnam National University, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Ming Chuan University, Qingdao Technological University Qindao College, Ho chi Minh City University of Culture, Vietnam National University Social Sciences and Humanities คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การสนับสนุนให้คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชน สังคม ร่วมกับนักศึกษา อาทิ เช่น โครงการศึกษาการท�าของหวานในวิถีชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โครงการอบรม ยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี การอบรมท�าขนมเบเกอรี ่ การอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เป็นต้น นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกอบอาหาร และการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน จากโครงการ แข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand ‘s International Culinary (TICC) 2014 และ Thailand Ultimate Chef Challenge กรุ ง เทพฯ และ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที ่ 26

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

195


196

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

197


198

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

199


200

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

201


202

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


MS SU ANNUAL REPORT

‘14

ความร่วมมือทางวิชาการ

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

203


204

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


ความร่วมมือ ทางวิชาการ

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Memorandum of understanding (MoU) ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด�าเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามเมื่อวันที ่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมที่ปรึกษาด้านการจัดการ การตลาดและอุตสาหกรรม TAMMIC (ที่ปรึกษา Thai SP ในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ลงนามเมื่อวันที ่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัย ศิลปากร ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล) ลงนามเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 5. Memorandum of Understanding between National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism and Silpakorn University 29 January 2014 6. Memorandum of understanding between the Asian Network for Public Opinion Reserch and Faculty of Management Science, Silpakorn University 28 May 2013 7. บันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 April 2014

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

205


Memorandum of Understanding Faculty of Management Science Silpakorn University Maps SOUTH KOREA

QINGDAO CHINA

HONGKONG

TAIWAN

VIETNAM

THAILAND

206

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Memorandum of understanding (MoU) 8. Memorandum of understanding between Silpakorn University Qingdao Technological University QinDao College 29 April 2014 9. Faculty and student Exchange Agreement between National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism and Silpakorn University 2 February 2014 10. Memorandum of Understanding between Lucern University of Applied Sciences and Arts-Institute of Management and Regional Economics (IBR) and Silpakorn University 28 October 2014 11. Memorandum of Understanding between Silpakorn University, Thailand and Ho Chi Minh City University of Culture, Vietnam 18 March 2014 12. Memorandum of Understanding between the Asian Network for Public Opinion Research the Korean Association for Survey Research and Management Science, Silpakorn University 10 March 2013 13. Memorandum of Understanding between Ho Chi Minh City University of Culture and Faculty of Management Science, Silpakorn University 6 August 2013 14. Agreement of Academic Cooperation between Silpakorn University and Chungnam National University 20 January 2013 15. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26 April 2013

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

207


208

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

209


210

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

211


212

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

213


214

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

215


216

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

217


218

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

219


220

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


MS SU ANNUAL REPORT

‘14

การประกันคุณภาพการศึกษา

QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

221


222

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION

การประกันคุณภาพ การศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง โดยจัดท�า รายงานการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร จ�านวน 7 หลักสูตร และจัดท�ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ จากผู้ประเมินที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตามรายชื่อผู้ผ่านการประเมินของ สกอ. ซึ่งเป็นการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะใน ช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 (ปีการศึกษา 2557) ตามแนวทางมาตรฐานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) โดยยึดองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้จ�านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยก�าหนดเกณฑ์คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี้ 5 ระดับคะแนน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จ�านวน 13 ตัวบ่งชี ้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 3.32 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับดีและระดับพอใช้ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ได้ระดับคะแนนต�า่ กว่า 4.51 อยู่จ�านวน 4 องค์ประกอบคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ และมีผลการด�าเนิน งานที่ได้ระดับคะแนน 5.00 จ�านวน 1 องค์ประกอบ คือ การท�านุบา� รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตารางแสดงระดับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย

2.61 3.47

การด�าเนินงานระดับพอใช้ การด�าเนินงานระดับพอใช้

3. การบริการวิชาการ

4.00

การด�าเนินงานระดับดี

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

การด�าเนินงานระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.00

การด�าเนินงานระดับดี

3.32

การด�าเนินงานระดับพอใช้

s

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

223


จากผลการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ของคณะวิทยาการ จัดการได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ จุดเด่น 1. เน้นการเรียนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยฐานคิดการวิจัยให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริมให้ นักศึกษามีโอกาสด�าเนินงานวิจัยจริงร่วมกับคณาจารย์ โดยบูรณาการความรู้ร่วมกันในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย จากนั้น คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย นอกจากคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป ตามเงื่อนไขของ มคอ. และ สกอ. ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะ วิทยาการจัดการ ยกเว้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ (ยังไม่ครบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หยุดรับนักศึกษาและอยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตร) ทั้งนี ้ การพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรนั้น คณะฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย และฝ่ายกิจการ นักศึกษา ไปจัดท�ารายงานการส�ารวจภาวะการมีงานท�าและรายงานการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นกรอบ และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของสังคม 3. การด�าเนินกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ทงั้ ระดับชาติ และนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการได้สง่ เสริมให้นกั ศึกษาได้ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนือ่ งทุก ๆ ปี ในโครงการค่ายนานาชาติ International Young Blood Camp โดยในปี 2557 มีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และ ในประเทศที่ได้ท�าความร่วมมือ (MOU) เช่น มหาวิทยาลัยชุงนัม ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกาสุง จากไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม มหาวิทยาลัยวัฒนธรรม จากประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย วิทยาลัยบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้าง เครือข่าย ความร่วมมือระดับชาติ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ด�าเนินกิจกรรม สร้างสรรค์องค์ความรู้ และเพิม่ พูนประสบการณ์ในการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 4. เพิ่มศักยภาพในการวิจัย คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการให้อาจารย์และนักวิจัยจับกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม Lisrel และโปรแกรม Pajek เป็นต้น

224

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการมีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยการจัดท�า MOU กับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นน�า ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการสร้างเครือข่ายในด้าน บริการวิชาการโดยได้ส่งเสริมศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และคณะวิชา กับ Prof. Dr. Claus Schreier (Lucerne University of Applied Science and Arts Luzern, Switzerland) เพื่อก้าวแรกของความ ร่วมมือระดับนานาชาติ ด้วยมิตรภาพของทั้งสองสถาบัน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการแก้ ไข ด้านการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของคณะฯ และให้ เชื่อมโยงกับภารกิจในการจัดการเรียนการสอนที่ก�าหนดโดยมหาวิทยาลัย

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

225


เป้าหมายและแผนการพัฒนา ล�าดับที ่

รายละเอียด

เป้าหมายการพัฒนา

1

การเปิดหลักสูตรใหม่และพัฒนา หลักสูตรตามเกณฑ์ มคอ.

ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการมีเป้าหมายในการเปิดหลักสูตร ใหม่ตามความต้องการของสังคม เช่น หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการ จัดการศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม บริการนิทรรศการ และงานอีเว้นท์ เป็นต้น สนับสนุนในการสร้างระบบและกลไกที่เหมาะสมให้คณาจารย์ประจ�า หลักสูตรมีการด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ให้ผ่าน ครบทุกหลักสูตร

226

2

การขอต�าแหน่งทางวิชาการ

3

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 - 2560 ก�าหนดให้มีอาจารย์สา� เร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอกมีจา� นวนเพิ่มขึ้นที ่ 40 คน หรือร้อยละ 45 และไม่มีผู้จบการ ศึกษาในระดับปริญญาตรี

4

ด้านการวิจัย

Faculty of Management Science

ปีการศึกษา 2558 - 2560 ก�าหนดให้คณาจารย์กา� หนดต�าแหน่งทาง วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย จ�านวน 10 คน

สนับสนุนให้อาจารย์ดา� เนินการวิจัยและได้รับทุนวิจัยสูงขึ้น และกระจาย กลุ่มคณาจารย์ท�างานวิจัยได้อย่างทั่วถึง

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

227


228

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

229MS SU ANNUAL REPORT

‘14

ภาคผนวก

APPENDIX Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

231


ภาคผนวก

รายนามผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2557 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

232

คณบดี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

4. อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5. อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

6. รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

8. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

9. อาจารย์ประพล เปรมทองสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

10. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

11. อาจารย์วรพล พินิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

12. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

13. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์ เทวตา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

15. อาจารย์ ดร.อัฎฐมา นิลนพคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน

17. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

หัวหน้าสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

18. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง

หัวหน้าสาขาวิชาภาษา

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


รายนามคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 1. อาจารย์ ดร. ฐิติมา เวชพงศ์

(การวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า

(การพัฒนาท้องถิ่น)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

(การประชาสัมพันธ์/ การท่องเที่ยว)

4. อาจารย์อมรินทร์ เทวตา

(MIS)

5. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด

(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

6. อาจารย์ชวนชื่น อัคคะวณิชชา

(การจัดการธุรกิจ/ภาษาอังกฤษ)

7. อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ

(การจัดการธุรกิจ/การฝึกอบรม)

8. อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ

(ระบบสารสนเทศ)

9. อาจารย์ศิระ ศรีโยธิน

(การตลาด)

10. อาจารย์ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

(ภาษาอังกฤษ)

11. อาจารย์สุนี ค�านวลศิลป์

(ภาษาไทย/ วัฒนธรรมศึกษา)

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์

(การจัดการชุมชน/ การวิจัย)

13. อาจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์

(รัฐประศาสนศาสตร์/ ไทยคดีศึกษา)

14. อาจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

15. อาจารย์ ดร. มัลทิกา ศิริพิศ

(การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว)

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี กาญจนาภา

(การตลาด)

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

(การบัญชี)

18. อาจารย์วันชัย เจือบุญ

(พัฒนาสังคม)

19. อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล

(MIS)

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด

(บัญชี/ MIS)

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์ พุฒจร

(นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว)

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

(ภาษาไทย)

23. อาจารย์ศศิภา พจน์วาที

(การเงิน)

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเงิน ซื่อภักดี

(สถาปัตยกรรมศาสตร์/การท่องเที่ยว)

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร

(จิตวิทยาการพยาบาล)

26. รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์

(คณิตศาสตร์และสถิติ)

27. อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

(การเงิน)

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา พุฒจร

(พัฒนาสังคม)

29. อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

(ภาษาอังกฤษ)

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

233


234

30. อาจารย์ดวงกมล บุญแก้วสุข

(ประวัติศาสตร์ศิลป์)

31. อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีส�าอางค์

(การสอนภาษาอังกฤษ)

32. อาจารย์จงจินต์ นิลค�าแหง

(ภาษาจีน)

33. อาจารย์วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

(ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน)

34. อาจารย์ประพล เปรมทองสุข

(คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

35. อาจารย์สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์

(คหกรรมศาสตร์/เบเกอรี่)

36. อาจารย์ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์

(บัญชี)

37. อาจารย์ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร

(อุทยานและนันทนาการ)

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย

(อุทยานและนันทนาการ)

39. อาจารย์รุ่งนภา ชีวรัศมี

(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศราพร พรหมนิมิตกุล

(ภาษาไทย วรรณคดี/คติชนวิทยา)

41. อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์

(การจัดการโรงแรม)

42. อาจารย์อรรถพล วชิรสิโรดม

(การจัดการชุมชน)

43. อาจารย์ ดร. กฤษฎา พัชราวนิช

(การเงิน/การบริหารเชิงกลยุทธ์/การตลาด)

44. อาจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

(การจัดการธุรกิจ/การตลาด)

45. อาจารย์จันทิมา บรรจงประเสริฐ

(การตลาด)

46. อาจารย์ชินวัฒน์ นิลโมจน์ 47. อาจารย์เชาวลิต ตรึกตรอง

(ภาษาญี่ปุ่น) (ภาษาเกาหลี)

48. อาจารย์ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก

(ภาษาอังกฤษ)

49. อาจารย์พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์

(ภาษาจีน)

50. อาจารย์อโณทัย สุขเจริญโกศล

(ภาษาจีน)

51. อาจารย์พรหมมาตร จินดาโชติ

(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

(รัฐศาสตร์)

53. อาจารย์ ดร. ศรายุทธ แสนมี

(รัฐประศาสนศาสตร์)

54. อาจารย์พรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล

(ภาษาอังกฤษ)

55. อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ

(สารสนเทศทางธุรกิจ)

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

(รัฐประศาสนศาสตร์)

57. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์

(การจัดการธุรกิจ)

58. อาจารย์ปัทมล อินทสุวรรณ์

(การจัดการโรงแรม)

59. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

(บริหารธุรกิจ)

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก

(เศรษฐศาสตร์)

61. อาจารย์ณฤทธิ์พล บุณยเกียรติ

(บริหารธุรกิจ)

62. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ ชิระมณี

(รัฐประศาสนศาสตร์)

63. อาจารย์นิธิกร ม่วงศรเขียว

(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

64. อาจารย์ปานจิต วัฒนสารัช

(สถิติประยุกต์)

65. อาจารย์วราภรณ์ ศรีบุญ

(รัฐประศาสนศาสตร์)

66. อาจารย์สุรภัทร์ พิไชยแพทย์

(บริหารงานยุติธรรม)

67. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา นิลนพคุณ

(การจัดการการท่องเที่ยว)

68. อาจารย์ ดร. รักชนก โสภาพิศ

(หลักสูตรและการสอน)

69. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง

(การสอนภาษาอังกฤษ)

70. อาจารย์วรพล พินิจ

(บริหารงานยุติธรรม)

71. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก

(สารสนเทศ)

72. อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส

(การสอนภาษาอังกฤษ)

73. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช

(การสอนภาษาอังกฤษ)

74. อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา

(การท่องเที่ยว)

75. อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

(การตลาด)

76. อาจารย์พนัชกร สิมะขจรบุญ

(บริหารธุรกิจ)

77. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

78. อาจารย์ฐิติพร ส�าราญศาสตร์

(บริหารธุรกิจ)

79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

(บัญชีการเงิน)

80. อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี

(บริหารธุรกิจ)

81. อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ

(การตลาด)

82. อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา

(รัฐศาสตร์)

83. อาจารย์จีราภา สตะเวทิน

(ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)

84. อาจารย์พัทธดนย์ สุวรรณประทีป

(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)

85. อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน

(บริหารรัฐกิจ)

86. อาจารย์ระชานนท์ ทวีผล (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 87. อาจารย์ ดร. อภิญญา อรุณนภาพร (การท่องเที่ยว และโบราณคดี) 88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล (พัฒนาการท่องเที่ยว) 89. อาจารย์วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 90. อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี

Faculty of Management Science

(การจัดการกลยุทธ์)

Silpakorn University

2014 annual report

235


อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

4. อาจารย์ ดร. นพดล เหลืองภิรมย์

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ ์ มีทรัพย์หลาก

5. รองศาสตราจาร์ ดร. จิราวรรณ คงคล้าย

3. ศาสตราจารย์ ดร. น�าชัย ทนุผล

6. อาจารย์ ดร. สันติภาพ ค�าสะอาด

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1. Mr. Maurice Oord 2. Mr. Michael Rudy

7. Mr. Patrick James Murphy

3. Mr. Philip William Roger Underwood

8. Mr. Zhao Peng

4. Mr. Matthew Brock Smeaton

9. Miss. Moon Joo Suh

5. Mr. Paul Gregory

10. Mr. Shu Kambara

6. Mr. David Templar

11. Miss. Yoshie Wako

บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

236

1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์

(นักบริหารงานทั่วไป)

2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์

(นักบริหารงานทั่วไป)

3. นางสุภาคินี วิชัยโชติ

(นักบริหารงานทั่วไป)

4. นางสาวหทัย อู่เงิน

(นักบริหารงานทั่วไป)

5. นางอ�าภา แก้วมณี

(นักวิชาการศึกษา)

6. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์

(นักวิชาการศึกษา)

7. นางสาวอุษณีย์ เล็กท่าไม้

(นักการเงินและบัญชี)

8. นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล

(นักคอมพิวเตอร์)

9. นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์

(นักคอมพิวเตอร์)

10. ว่าที ่ รต. พีรเดช นิ่มอนงค์

(นักคอมพิวเตอร์)

11. นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ

(นักคอมพิวเตอร์)

12. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์

(นักบริหารงานทั่วไป)

13. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ

(นักบริหารงานทั่วไป)

14. นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร

(นักบริหารงานทั่วไป)

15. นางสาวณฐมน พัฒนา

(นักบริหารงานทั่วไป)

16. นางสาวรสา พูลเนตร์

(นักบริหารงานทั่วไป)

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


17. นางสาวธิดารัตน์ ค�าทุมใส

(นักประชาสัมพันธ์)

18. นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสดิ์

(นักบริหารงานทั่วไป)

19. นายอาทิตย์ เจนวิถีสุข

(นักวิชาการศึกษา)

20. นายปริญญา บุตรอยู่

(นักบริหารงานทั่วไป)

21. นายรัชมงคล แย้มเกษร

(นักบริหารงานทั่วไป)

22. นางสาวจันทร์ฑา มังสา

(นักบริหารงานทั่วไป)

23 นายธนภูมิ อยู่เจริญ

(นักวิชาการฝึกอบรม)

24. นางสาวปรารถนา ภักดีเสมอ

(ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์)

25. นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี

(ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์)

26. นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง

(ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์)

27. นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์

(ผู้ช่วยสอน)

28. นางสาวจิรัชญา โชติโสภานนท์

(ผู้ช่วยสอน)

29. นายเฉลิมพล พุ่มพวง

(ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ)

30. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง

(ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ)

31. นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม

(นักบริหารงานทั่วไป)

บุคลากรสนับสนุนวิชาการสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร 1. นายคณิตพัฒน์ รักษ์วิทิต

(ผู้เชี่ยวชาญ : หัวหน้าพ่อครัว)

2. นายเสน่ห ์ ช�านาญดี

(ผู้จัดการภัตตาคาร)

3. นายกิตติภพ ส�ารวลรื่น

(พ่อครัว)

4. นางวิสาขา นาคลอย

(ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)

5. นายอานนท์ วงษ์เชียง

(หัวหน้าบาร์)

6. นางสราลี เหมือนอ่วม

(ผู้เชี่ยวชาญ : แม่ครัว)

7. นางรัชนิดา เนียมเกิด

(แม่ครัว)

8. นางนุชนาฎ ป้านศรี

(แม่ครัว)

9. นางสาวอุไรพร วงษ์วิจิตต์

(แม่ครัว)

10. นางสาวละออง ศรีจันทร์

(ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)

11. นางสาวจันทิมา สีปานเงิน

(เจ้าหน้าที่ภัตตาคาร)

12. นายวสุธา คนซื่อ

(พ่อครัว)

13. นางสาวนิลุบล คงเปรม

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

237


14. นางสาวเจนจิรา คุ้มเมือง

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

15. นายธงชัย น้�าทิพย์

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

16. นางสาวชะเอมทิพย์ ขลิบสี

(แม่ครัว)

17. นางสาวจุฑารัตน์ พูลน้อย

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

18. นายวีรพงศ์ ชูวงษ์วาลย์

(ผู้ช่วยผู้จัดการภัตตาคาร)

บุคลากรโครงการพัฒนาท้องถิ่น 1. นางสาวสุภาวดี เธียรวัตรกุล

(นักวิชาการฝึกอบรม)

2. นายปีย์ ศรีวงษ์

(นักวิชาการฝึกอบรม)

3. นายธีรวัฒน์ ผิวขม

(นักวิชาการฝึกอบรม)

4. นางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก

(นักวิชาการฝึกอบรม)

ลูกจ้างชั่วคราว

238

1. นายบุญเอื้อ ศรีจันทร์

(พนักงานขับรถ)

2. นายอุดร ถี่ถ้วน

(พนักงานขับรถ)

3. นางศุกร์จิต จันเกิด

(คนงาน)

4. นางสาวชุติมา มังสา

(คนงาน)

5. นางสาวฝนทิพย์ โพธิ์สุวรรณ

(คนงาน)

6. นางศิริพร พรห์มเชื้อ

(คนงาน)

7. นางสาวกุหลาบ นาคสิงห์

(คนงาน)

8. นางสาวกนกพร แข่งขัน

(คนงาน)

9. นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report


Faculty of Management Science

Silpakorn University

2014 annual report

239


MS SILPAKORN

ํา

รองศาสตราจารย ดร. พ�ทักษ ศิร�วงศ คณบดีคณะว�ทยาการจัดการ

ท ีปรึกษา

ผู ช วยศาสตราจารย ดร. ธีระวัฒน จันทึก รองคณบดีฝ ายแผนงานและกันคุณภาพ

ท ีปรึกษา

อาจารย จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ ายว�ชาการ

ท ีปรึกษา

อาจารย ว�สวัส ทองธีรภาพ ผู ช วยคณบดีฝ ายส ือสารองค กรและความรับผิดชอบต อสังคม

บรรณาธิการ

อาจารย จ�ราภา สตะเวทิน อาจารย ธนพัฒน อินทว� อาจารย ฐิติรุจ จันทร มหา อาจารย กัญจน ณัฏฐ เร�องทอง นางสุภาคินี ว�ชัยโชติ นายอาทิตย เจนว�ถีสุข นางสาวธิดารัตน คําทุมใส

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

ฝ ายศิลป และภาพถ าย นายประกิต รัตนภิญโญพิทักษ นายรัชมงคล แย มเกษร นายธนภูมิ อยู เจร�ญ

กํากับศิลป ผู ช วยกํากับศิลป ผู ช วยกํากับศิลป

รายงานประจํา

ท ีปรึกษา

ANNUAL REPORT 2014

ผู ช วยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท

คณะว�ทยาการจัดการ มหาว�ทยาลัยศิลปากร ว�ทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร� 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร� 76120 โทรศัพท 032 - 594043 - 50 ต อ 41053 www.facebook.com/mssilpakorn www.ms.su.ac.th แยกสีและพิมพ ท ี สายธุรกิจโรงพิมพ บริษัทอมรินทร พร ินต ิงแอนด พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

www.ms.su.ac.th

www.facebook.com/mssilpakorn

าบลสามพระยา อําเภอชะอํา