MSSU ANNUAL REPORT 2015

Page 1

MS SU ANNUAL REPORT

2015

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE | SILPAKORN UNIVERSITYMS SU

ANNUAL REPORT รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสารบัญ 14

การเรียน การสอน / TEACHING & LEARNING

22

การพัฒนาบุคลากร / HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

82

การผลิตบัณฑิต / PRODUCTION OF GRADUATES

108

กิจการนักศึกษา / STUDENT AFFAIRS

126

งานวิจัย / RESEARCH

184

การบริการวิชาการแก่สังคม / SERVICE TO SOCIETY

206

การส่งเสริมกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม / PRESERVATION OF ART & CULTURES

228

ความร่วมมือทางวิชาการ / MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

260

การประกันคุณภาพการศึกษา / QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION

284

ภาคผนวก

296

5

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ / ABOUT US

|

6

MSSU ANNUAL REPORT 2015

สาส์นจากคณบดี / MESSAGE FROM THE DEAN


MSSU ANNUAL REPORT 2015

Message from the dean

| 6

สาสน์จากคณบดีสาสน์จากคณบดี

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 8

รายงานประจ�ำปีฉบับนี้ เป็นฉบับครบรอบสี่ปีในการด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยปณิธานที่ว่า “ผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อ สังคม” วิสัยทัศน์ที่ได้น�ำเสนอไว้ได้ถูกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกเรื่อง ด้วยความร่วมมือร่วมใจจาก บุคคลกร และนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน คณะฯ มีหลักสูตรใหม่หลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท์ หลักสูตรการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) รวมทั้งหลักสูตรที่ก�ำลังด�ำเนินการ ได้แก่ หลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ หลักสูตร การจัดการครัว หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการนานาชาติ หลักสูตรธุรกิจบริการงานอีเวนท์และ การจัดการท่องเที่ยวในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะให้ความส�ำคัญ กับการจัดการเรียนการ สอนแบบวิจัยเป็นฐาน แบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ โดยสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ เป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วยังสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ กิจกรรมนักศึกษาปีละไม่ต�่ำกว่า 100 โครงการ จัดสรรทุนการศึกษาทั้งทุนเรียนดี ทุนนักศึกษาช่วย งาน และทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ด้านวิเทศสัมพันธ์คณะสนับสนุนการจัดค่าย เยาวชนนานาชาติเป็นประจ�ำทุกปี แลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เอา เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อระดับสูงทั้งดุษฎีบัณฑิตและมหา บัณฑิตเป็นจ�ำนวนมากสนับสนุนการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ การสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาค เอกชน เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของคณะฯ การส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรม ผลงานที่น่าภูมิใจ ผลงานหนึ่งคือการรวบรวมอัลบั้มเพลงที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ช่วยกันแต่งจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นปัจจุบัน ชื่อว่า สายสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานความมั่นคงและต้องการให้ผู้บริหารคณะรุ่นต่อๆไป ได้สานต่อ มิใช่เริ่มโครงการใหม่อยู่ร�่ำไป ต้องขอขอบคุณ ความเสียสละและความทุ่มเทของทุกคนในคณะ ให้คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคณะที่มีชื่อเสียง ประสบความส�ำเร็จ และได้รับการยอมรับ เป็นอย่างมาก คณะหนึ่งในประเทศไทย


MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 9

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปี พ.ศ. 2555 - 2559 )


MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 10

Assoc. Prof. Phitak Siriwong, Ed.D. Dean, Faculty of Management Science, Silpakorn University ( 2012 - 2016 )


Message From the Dean This annual report is a special volume in a celebration of the 4th anniversary of a tenure of our Dean of Faculty of Management Science, Silpakorn University. With a vision statement “Producing qualified managers with great social responsibility”, this has been materialized and achieved by a collaboration among Faculty staff and students.

11

For Foreign Affairs, the Faculty continuously supports International Young Blood Camp every year and Student–Teacher Exchange Program with various international academic institutions. The Faculty also offers an opportunity for career advancement by granting teachers a scholarship to continue their higher education both in Master and PhD levels. The Faculty also supports academic staff by helping facilitate in getting their academic position. Moreover, building good relationships with both public and private sectors for the betterment of the collaboration is one of significant focal point.

|

In terms of student affairs, the Faculty has allocated budgets on students’ activities over 100 projects annually. Furthermore, the Faculty has provided students with considerable scholarships in academic excellence, student assistant program and overseas field trips.

MSSU ANNUAL REPORT 2015

In terms of learning and teaching, the Faculty has developed and launched new curriculums including Bachelor of Accountancy, Bachelor of Business Administration Program in Exhibition and Event Management and Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management (International Program). In addition, the Faculty is now designing and planning to launch other interesting Bachelor programs which are International Logistics and Culinary Management as well as PhD Program in International Management and Master and PhD Program in Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions (MICE). The Faculty also focuses on research-based and practice-based learning by supporting numerous teachers and students’ research projects.


In connection with arts and culture, one of the proudest works is making a complete music album named “Sai Samphan” which means “a relation”. It is a collection of songs composed by our students from alumni batch 1 graduates to current students. All of these can be sustained and require a new-coming management team not only to create new projects but also continuously carry on aforementioned works and activities. Thanks to the devotion and efforts put in by every party mentioned above, this has helped the Faculty earn a good reputation, a great accomplishment and success and a nationwide recognition.

MSSU ANNUAL REPORT 2015

Assoc. Prof. Phitak Siriwong, Ed.D. Dean, Faculty of Management Science, Silpakorn University ( 2012 - 2016 )

| 12


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

13


About us เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการMSSU ANNUAL REPORT 2015

Est. 2001

|

16


เกี่ยวกับคณะ วิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2545 เป็นคณะวิชา ล�ำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันจัดการศึกษาทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรบัญชี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต 1 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

17

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

|

MSSU ANNUAL REPORT 2015

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1. ศิลปศาสตรบัณฑิณ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2. ศิลปศาสตรบัณฑิณ สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 2.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 4.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 5.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 6.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

18


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

19


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

20


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

21


Teaching & learning MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 22

การเรียน การสอน


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

23


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

24


การเรียน การสอน ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนรวม 12 หลักสูตร โดยจ�ำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

25

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต 1 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

|

หลักสูตรบัญชี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

MSSU ANNUAL REPORT 2015

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1. ศิลปศาสตรบัณฑิณ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2. ศิลปศาสตรบัณฑิณ สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 2.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 4.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 5.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 6.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

26


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

27


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

28


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

29


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

30


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

31


นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,043 คน จ�ำแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,376 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 546 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 121 คน ระดับ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม

2556

2557

2558

2559

รวม

635 118 47

915 195 48

782 126 26

1044 107 18

3,376 546 139

800

1158

934

1169

4,061

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

MSSU ANNUAL REPORT 2015

total 4,061

|

กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2559

32

ระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น ระดับปริญญาโท ทั้งสิ้น ระดับปริญญาเอก ทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

2556

2557

2558

2559

3,376 546 139 4,061

คน คน คน คน


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

33


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

34


ระดับปริญญาตรี แบ่งแยกตามสาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ สาขาวิชาบัญชี รวม

2556

2557

2558

2559

รวม

101 54 82 103 101 94 100 635

154 55 125 141 178 120 142 915

123 56 70 158 111 118 96 50 782

121 51 112 98 137 130 129 116 57 93 1044

499 216 389 500 527 462 467 166 57 93 3,376

ระดับปริญญาโท แบ่งแยกตามสาขาวิชา สาขาวิชา

2557

2558

2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน)

40

40

18

25

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวม

78 118

155 195

108 126

82 107

2556

2557

2558

2559

47

48

26

18

|

2556

MSSU ANNUAL REPORT 2015

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

ระดับปริญญาเอก แบ่งแยกตามสาขาวิชา สาขาวิชา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ *ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

35

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

36


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

37


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

38


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

39


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

40


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

41


อาจารย์ และบุคคลากร

ในปีการศึกษา 2558 มีจ�ำนวนบุคลากรรวม 153 คน จ�ำแนกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 89 คน และสายสนับสนุน 64 คน

MSSU ANNUAL REPORT 2015

t otal 64

จ�ำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจ�ำแนกตามต�ำแหน่งและประเภท ปีการศึกษา 2558

| 42

นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักการเงินและบัญชี นักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยสอน นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการฝึกอบรม บุคลากรสถานปฏิบัติงานโรงแรมและภัตตาคาร คนงาน พนักงานขับรถ พนักงานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น

11 1 3 1 4 6 1 5 16 5 2 1 8 64

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

43


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

44


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

45


การบริหารงบประมาณ

คณะได้รับงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจ�ำแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ�ำแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ ประเภทของแหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย จากโครงการพิเศษและ จากเงินรายได้ เงินรายได้อื่น

รวม

MSSU ANNUAL REPORT 2015 |

งบประมาณแผ่นดิน

2558

3,239,400

6,905,800

118,230,400

128,375,600

2557

2,942,400

7,602,900

128,345,800

138,891,100

2556

3,352,700

7,181,600

140,799,600

151,333,900

2555

2,314,100

4,864,700

146,994,600

154,173,400

2554

2,559,100

3,753,600

189,123,200

195,435,900

2553

2,456,400

3,677,700

161,888,040

168,022,140

2552

306,1500

2,995,200

126,443,041

132,499,741

2551

1,715,300

266,600

72,686,630

74,668,530

46

ปีงบประมาณ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะได้รับงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น 128,375,600 บาท จ�ำแนกเป็นประเภทงบ ประมาณได้ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 3,239,400 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ�ำนวน 6,905,800 บาท และงบ ประมาณจากแหล่งอื่น ๆ (เงินรายรับโครงการพิเศษและเงินรายได้อื่น) จ�ำนวน 118,230,400 บาท ตารางแสดงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย (รอบ 9 เดือน 1 ต.ค.57 ถึง 30 มิถุนายน 58) เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1. หมวดเงินเดือนและค่า จ้างประจ�ำ

50,282,500

33,478,070.11

16,804,430

66.58

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

8,383,700

6,175,149.31

2,208,551

73.66

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - จัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อการเรียน การสอน

51,709,400

47,558,389.81

4,151,010

91.97

4.หมวดรายจ่ายอื่นๆ

18,000,000

15,240,261.74

2,759,738

84.67

รวม

128,375,600

102,451,871

25,923,729

79.81

|

ได้รับการจัดสรร (บาท)

MSSU ANNUAL REPORT 2015

รายการ

47


รายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

1

นายกฤษดา วีระสวัสดิ์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

2

นางสาวบุญกนก อุระพา

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

3

นางสาวณรินธิชา ศิริบุญญาพรรัตน์

4

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

การแข่งขันท�ำ "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำ "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

นางสาวณัชชา สูญสิ้นภัย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

5

นางสาวเกวลี แววสูงเนิน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

6

นางสาวณัชณิชา สังข์สุวรรณ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

7

นางสาวสิริยากร งอกงาม

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

8

นางสาววิไลลักษณ์ ชัยแสนหาญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

9

นางสาวสุภาพร หมายชัย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

10

นางสาวสุทธิดา เงินวิลัย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

11

นายทนงศักดิ์ คุณแก้วอ้อม

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภท บุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

12

นายสุรศักดิ์ เทียนรุ่งสวัสดิ์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภท บุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

13

นางสาวฑิยาภรณ์ ภูมิสะอาด

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

14

นางสาวหฤทัย ทองลา

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "อาหารประเภทเนื้อ สัตว์ฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

15

นางสาวชัชชญา เพียรลาย

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

16

นายจิระศักดิ์ ปิ่นทองค�ำ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำ "อาหารประเภทเนื้อ สัตว์ฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

17

นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "อาหารประเภทซีฟู้ ดรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

18

นางสาวเมธินี เรืองศรี

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "อาหารประเภทซีฟู้ ดรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

19

นางสาวณัฐฐาพร จันทร์แก้ว

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "อาหารประเภทซีฟู้ด ฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

20

นายธิคุณ ช่องสาร

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

21

นางสาวกนกวรรณ วรสัมปุรณะ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

22

นางสาวณัฐิฎา เล็กล้วน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำ "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

23

นางสาวกวินทรา ด่านรวมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันท�ำ "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

23

นางสาวณัฐณิชา รุ่งวิไลเจริญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "อาหารประเภทสัตว์ ปีกฟรีสไตล์"

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

25

นางสาวชัชนันท์ สิริทรัพย์เจริญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

26

นางสาวเมธ์วดี กลิ่นศรีสุข

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำอาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

51


MSSU ANNUAL REPORT 2015

ขาดรูป |

52


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

53


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

27

นายบุญชัย ฮ้ออุดมสิน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "แบบตะวันออกพบ ตะวันตก" ประเภททีม 3 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

28

นางสาวอาภา สินสิริ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันแต่งหน้าเค้ก ประเภท ทีม 2 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

29

นายภานุวัตน์ เพิ่มพูน

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลเหรียญ ทองแดง

การแข่งขันแต่งหน้าเค้ก ประเภท ทีม 2 คน

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

30

นางสาวพรพรรณ เปรมส�ำราญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันโชวผลงานศิลป์ที่ท�ำจาก ขนม ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

31

นางสาวอุชุกร จารุรัตน์เจริญ

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชมเชย

การแข่งขันท�ำ "พาสต้าฟรีสไตล์" ประเภทบุคคล

การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand’s 20th International Culinary Cup (TICC) 2014

10-13 ก.ย. 57

32

นายวรพล นิปกากร

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�ำเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

33

นายอนิรุทธ์ สวยลึก

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�ำเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

34

นางสาวจารุตา ฤทธิ์รุ่งเรือง

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�ำเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

35

นายสุรศักดิ์ เหมนาค

รัฐประศาสน ศาตร์

รางวัลชนะเลิศ “สิงห์ ทาเล้นท์”

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการแก้ไข ปัญหาคดีข่มขืน

การแข่งขันน�ำเสนอวิสัยทัศน์ “ข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาคดี อาชญากรรม

10 ก.ย. 57

36

นางสาวศิริชาภรณ์ สิงห์โต

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รางวัล "ชนะเลิศ TFEX Campus Champion”

การแข่งขันการลงทุน ออนไลน์

โครงการ "TFEX Click2Win Campus League 2014"

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

37

นางสาวจิดาภา ทองดอนกระเดื่อง

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศอันดับ หนึ่ง TFEX Campus Champion”

การแข่งขันการลงทุน ออนไลน์

โครงการ "TFEX Click2Win Campus League 2014"

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557

38

นางสาวสุณิสา สังข์เงิน

การจัดการ ธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศอันดับ สอง TFEX Campus Champion

การแข่งขันการลงทุน ออนไลน์

โครงการ "TFEX Click2Win Campus League 2014"

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557

39

นายดนัยกานต์ ศรีสุข

ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้ง ที่ 10

23-28 ต.ค. 2557

40

นายสานิตย์ หนูนิล

การจัดการ

THE-ICE 8th International Panel of Experts (IPoE) Forum 11th - 14th November 2014 ,Darwin Australia

11-14 พ.ย. 2557

41

นายมาตรฐาน นุชอยู่

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

42

นางสาวบุรัสกร อ้นไพรวัลย์

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

43

นายธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

44

นางสาวชนิกานต์ คูวิจิตรจารุ

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

45

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การตลาด

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

แผนการตลาด "Up to You รักที่ คุณเป็นคุณ"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Best Paper Award การน�ำเสนองานวิจัยเรื่อง "Sexual Harassment of Kitchen Department's Staff in Hotel Business"


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2557 (ต่อ) ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการประกวด/แข่งขัน

วันที่จัด

46

นางสาวชนกนันท์ ชินดง

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�ำดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

47

นางสาวกรองแก้ว คล้ามคล้าย

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�ำดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

48

นางสาวสุภัสสร วรวิชญาวิวัฒน์

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�ำดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

49

นางสาวอันธิกา ยมภักดี

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�ำดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

50

อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

การตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ ล�ำดับที่ 1 ระดับ ภูมิภาค

แผนการตลาด "You Choose Your Choice"

โครงการประกวดแผนสื่อสารการ ตลาด IMC Plan AIS – BrandAge Award ปีที่ 8 ตอน MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้

14-16 พ.ย. 2557

51

นางสาวกรวิภา ทองก้อน

การตลาด

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�ำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 'THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK'

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014

29 ต.ค. - 1 ธ.ค. 2557

52

อาจารย์พัชรินทร์ พระราช

รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น

การน�ำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ‘THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TO CHOOSING HEALTH INSURNCE PACKAGE OF CUSTOMERS IN BANGKOK'

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2014

29 ต.ค. - 1 ธ.ค. 2557


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

57


สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน

MSSU ANNUAL REPORT 2015

อาคารสถานที่ จากแนวคิดการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะวิทยาการจัดการจึงใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ร่วมกับคณะวิชาอื่น ดังนี้

| 58

ห้องเรียนรวม 1. อาคารเรียนรวม 1 : ห้องเรียนรวมความจุ 250 คน จ�ำนวน 1 ห้อง 2. อาคารเรียนรวม 2 : ห้องเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จ�ำนวน 47 ห้อง และห้องเรียนรวมความจุ 250 - 350 คน จ�ำนวน 3 ห้อง 3. อาคารวิทยบริการ : ห้องเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จ�ำนวน 8 ห้อง และห้องเรียนรวมความจุ 350 คน จ�ำนวน 1 ห้อง โดยทุกห้องมีโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ LCD - projector, visualizer และ PC computer


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

59


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

60


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

61


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

62


| 63

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษาจ�ำนวน 2 ห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติ การทางภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS - I Studio

MSSU ANNUAL REPORT 2015

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง จ�ำนวนคอมพิวเตอร์รวม 204 เครื่อง 2. ห้องสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ห้อง จ�ำนวนคอมพิวเตอร์ 69 เครื่อง 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป 1 ห้อง จ�ำนวนคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 4. ห้องสมุด หอพัก และที่อื่น ๆ ซึ่งจัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้เป็นส่วนกลางส�ำหรับนักศึกษาใช้ อีกประมาณ 50 เครื่อง


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

64


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

65


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

66


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

67


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

68


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

69


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

70


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

71


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

72


| 73

ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องดื่ม และ ห้องฝึกปฏิบัติการเบเกอรี่

MSSU ANNUAL REPORT 2015

สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant คณะได้จัดให้มีสถานปฏิบัติการด้านโรงแรมและภัตตาคาร Viridian Lodge & Restaurant เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการครัว ห้องอาหาร และห้องพัก ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและ ที่พัก Viridian Lodge ให้บริการห้องพักแก่บุคคลทั่วไป มีห้องพักทั้งในแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ จ�ำนวน 20 ห้อง และห้องชุดอีก 1 ห้อง Viridian Restaurant เปิดให้บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์และ อาหารตามสั่งให้กับบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีทีมงานพ่อครัว และผู้จัดการร้านอาหารที่ มีประสบการณ์ คอยดูและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง Viridian Cafe เป็นห้องปฏิบัติหารร้านกาแฟ มีขนมประเภทต่าง ๆ จากห้องเรียนเบเกอรี่ของคณะจ�ำหน่าย และมีนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ห้องเรียน ปฏิบัติการอาหารและห้องฝึกปฏิบัติการท�ำอาหาร


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

74


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

75


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

76


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

77


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

78


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

79


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

80


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

81


Human resource development

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร

ในปีการศึกษา 2558 คณะมีบุคลากรที่ก�ำลังศึกษาต่อ (เต็มเวลา) ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ จ�ำนวน 4 คน และในประเทศ จ�ำนวน 1 คน ทั้งนี้ มีบุคลากรศึกษาต่อบางเวลาและนอกเวลาราชการ อีกจ�ำนวนหนึ่ง ตารางแสดงบุคลากรที่ศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ

MSSU ANNUAL REPORT 2015

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

1

อ.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

2

อ.ศิระ ศรีโยธิน

3

ระดับและสาขาวิชา

ประเทศ

ป.โท-เอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สหราชอาณาจักร ป.เอก สาขาวิชาการตลาด

อ.รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ ป.เอก สาขาวิชาการจัดการเดินทางและ การท่องเที่ยว

สหราชอาณาจักร

วันเดือนปีที่ลา

แหล่งทุน

1 ต.ค. 51-31 มี.ค. 57 ขยายเวลา 24 ก.ย. 58

ทุนคณะวิทยาการจัดการ และ ทุนส่วนตัว

6 ม.ค. 54 – 5 ม.ค. 57 ขยายเวลา 30 มิ.ย. 58

ทุนคณะวิทยาการจัดการ และ ทุนส่วนตัว

ไต้หวัน

30 ส.ค. 54 –31 ส.ค. 58 ทุนรัฐบาลไต้หวันและทุนคณะ วิทยาการจัดการ 30 ส.ค. 54– 31 ส.ค. 58 ทุนมหาวิทยาลัย เจียอี้ และทุน คณะวิทยาการจัดการ

|

4

อ.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

ป.เอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และการบริการ

ไต้หวัน

5

อ.วราภรณ์ ศรีบุญ

ป.เอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

1 ส.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 60

84

นอกจากนี้ คณะฯ ยังส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสบการณ์ของบุคลากร โดยสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือสัมมนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีคณาจารย์ได้รับการเพิ่มประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศรวม 77 คน โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ 74 คน และทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3 คน ทั้งนี้ มีโครงการที่คณะจัดขึ้นให้กับบุคลากรอีก 4 โครงการ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม โครงการ รวม 132 คน

ทุนคณะวิทยาการจัดการ


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

85


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

86


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

87


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

88


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

89


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

90


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

91


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

92


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

93


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

94


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

95


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

96


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

97


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

98


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

99


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

100


การส่งเสริม ขอต�ำแหน่งทางวิชาการ

รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับต�ำแหน่ง ทางวิชาการประจ�ำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

| 101

รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการชุมชน รองศาสตราจารย์ สาขาสถิติประยุกต์ รองศาสตราจารย์ สาขาพัฒนศึกษา รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ

MSSU ANNUAL REPORT 2015

1. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 2. อาจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 3. อาจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา 4. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี 5. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 6. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก 7. อาจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา 8. อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 9. อาจารย์ ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี 10. อาจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 11. อาจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ 12. อาจารย์ จิตศักดิ์ พุฒจร 13. อาจารย์ ธนกฤต สังข์เฉย 14. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร 15. อาจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล 16. อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว 17. อาจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล 18. อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง 19. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 20. อาจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 21. อาจารย์ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล 22. อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา 23. อาจารย์นภนนท์ หอมสุด


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

102


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

103


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

104


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

105


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

106


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

107


Production of graduates

การผลิตบัณฑิตการผลิตบัณฑิต การส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวม

จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน

797 128 12 937

คน คน คน คน

MSSU ANNUAL REPORT 2015

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำแนกตามสาขาวิชา การจัดการธุรกิจทั่วไป จ�ำนวน 107 คน การจัดการการท่องเที่ยว จ�ำนวน 138 คน การจัดการชุมชน จ�ำนวน 62 คน การตลาด จ�ำนวน 114 คน ธุรกิจโรงแรมและที่พัก จ�ำนวน 112 คน การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 125 คน รัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 139 คน รวม จ�ำนวน 797 คน

| 110

ปริญญามหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รวม

จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

จ�ำนวน 12

52 75 1 128

คน คน คน คน คน


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

111


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

112


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

113


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

114


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

115


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

116


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

117


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

118


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

119


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

120


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

121


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

122


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

123


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

124


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

125


Student affairs กิจการนักศึกษากิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายกิจกการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ งบประมาณรวม 921,648 บาท ตารางแสดงกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 กิจกรรม

จ�ำนวนโครงการ

MSSU ANNUAL REPORT 2015

1. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5

2. ด้านนันทนาการ

24

3. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

9

4. ด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพ

8

5. ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์

23

6. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

3

รวมทั้งสิ้น

72

t otal

|

921,648

งบประมาณที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558

128

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านนันทนาการ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสิ้น

166,253 บาท 323,267 บาท 63,281 บาท 111,450 บาท 213,597 บาท 43,800 บาท 921,648 บาท


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

129


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

130


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

131


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

132


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

133


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

134


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

135


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

136


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

137


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

138


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

139


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

140


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

141


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

142


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

143


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

144


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

145


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

146


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

147


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

148


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

149


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

150


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

151


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

152


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

153


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

154


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

155


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

156


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

157


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

158


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

159


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

160


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

161


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

162


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

163


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

164


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

165


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

166


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

167


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

168


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

169


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

170


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

171


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

172


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

173


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

174


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

175


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

176


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

177


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

178


ทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา ทางคณะฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,813740.00 บาท จ�ำแนกเป็น 1. โครงการทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ 134 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,340,000.00 บาท

3. โครงการนักศึกษาช่วยงาน (ชั่วโมงละ 35 บาท) จ�ำนวน 112 ทุน รวม 271,740 บาท

179

5. ทุนการศึกษาส�ำหรับนักษาสาขาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) จ�ำนวน 1 ทุน ทุนละ 90,000 บาท รวม 90,000 บาท

|

4. ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ�ำนวน 4 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวม 240,000 บาท

MSSU ANNUAL REPORT 2015

2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี จ�ำนวน 80 ทุน รวม 1,872,000.00 บาท


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

180


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

181


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

182


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

183


Research

งานวิจัยงานวิจัย 1. สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตงานวิจัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาสร้าง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะฯ ได้จัดท�ำประกาศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อ ด�ำเนินงานวิจัยและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงคณะได้เป็นเจ้าภาพ และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเวทีการวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และสร้างเครือข่าย ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากร ให้สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้ โดยที่ผ่านมามีบทความวิจัยน�ำเสนอในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้

MSSU ANNUAL REPORT 2015

to ta l

2558

422

|

กราฟแสดงจ�ำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2556 – 2558

186

2557

จ�ำนวนงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

79 17

197 10

405 17

96

207

422

2556


2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย คณะฯ ก�ำลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้รวบรวม งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งผลงานวิจัยของ คณาจารย์ที่ได้น�ำเสนอและตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เพื่อจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ โดย สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอรเนต

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 187

3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ คณะฯ ได้เป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเวทีการวิจัยทั้งระดับชาติและ ระดับนานาชาติ เช่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Towards the Next Decade of Hospitality & Creative Economics Looking Forward to 2013 พร้อมทั้งมุ่งมั่น ตามปณิธานที่ว่า “ผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” และคณะวิทยาการ จัดการ ม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 3 หน่วยงานใหญ่ของเกาหลี จัดการประชุมระดับนานาชาติ Knowing Our Neighbors : Public openion Research in Asia in the Age of Social Networking ณ Soeul National University อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจ�ำนวน 25 คน น�ำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะ อีกก้าวหนึ่ง อีกทั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ประเทศเวียดนาม จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “หมู่บ้านหัตถกรรมและการ พัฒนาการท่องเที่ยว” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ จ�ำนวน 8 เรื่อง และทางคณะวิทยาการจัดการยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้าน หัตถกรรมและสวน ผลไม้ที่ใช้หลักการ Agro-Tourism ในจังหวัด Binh Duong และ ร่วมสัมมนากับหน่วยงานทางด้าน วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัด Binh Duong พร้อมทั้งนักศึกษายังได้ร่วมน�ำเสนอ งานวิจัยในระหว่างการสัมมนา จ�ำนวน 2 เรื่อง นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในโครงการความร่วมมือในระดับ นานาชาติของคณะวิทยาการจัดการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับ The Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) จัดการประชุมทางวิชาการ 2013 Asian Network for Public Opinion Research Conference “Knowing Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in a Time of Media Revolution and Aging Societies”ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัด”โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 ประจ�ำปีการศึกษา 2559” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการ เพชรบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น ประธานกล่าวเปิดงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน ‘รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตจราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (ราชบัณฑิต) พร้อมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการแข่งขันน�ำเสนอวิสัยทัศน์ ในระดับมัธยมศึกษาและ อุดมศึกษา 4. หาทุนวิจัยจากภายนอก MSSU ANNUAL REPORT 2015

คณะฯ ได้หาทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน โดยในปีที่ผ่านมาได้รับทุนวิจัยจากภายนอกสถานบัน ดังนี้ รายการ

| 188

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน สถาบัน (บาท) 1. งบรายได้ของคณะวิชา 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. กองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ 4. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

จ�ำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี งปม.56 ปี งปม.57 ปี งปม.58 ปี งปม.59 814,336.66

820,925.02

712,261.90

420,421.67 294,518.33 99,396.66 0

437,500.01 106,441.67 196,983.34 8,0000.00

692,261.90 20,000

(ระหว่างสรุปข้อมูล)


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

189


แสดงทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน (ต่อ) รายการ

จ�ำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี งปม.56 ปี งปม.57 ปี งปม.58 ปี งปม.59

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก สถาบัน (บาท) 1. แหล่งทุนในประทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. 2. แหล่งทุนต่างประเทศ 3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ 4. หน่วยงานภาคเอกชน 5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)

23,525,547.47

676,400.00

712,261.90

1,338,221.43

444,072.47 23,081,475 -

212,000.00 437,400.00 -

692,261.90 20,000 -

1,338,221.43 -

รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด

24,339,884.13

1,497,325.02

712,261.90

1,338,221.43

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 190


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

191


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

192


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

193


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

194


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

195


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

196


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

197


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

198


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

199


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

200


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

201


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

202


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

203


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

204


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

205


Service to Society

การบริการวิชาการแก่สังคมการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม

คณะวิทยาการจัดการด�ำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมรวมจ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่

MSSU ANNUAL REPORT 2015

1. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้แก่เยาวชน ในการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ให้แก่ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

|

2. โครงการบริการวิชาการ CSR ชุมชนและท้องถิ่น เป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน ไทยมุสลิม เป็นความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิมห้วยทราย ใต้ ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การสร้างนักการจัดการที่มี คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นนัก จัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สมคุณค่าของการเป็นนักจัดการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

208

3. โครงการจัดท�ำหนังสือเพื่อบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ “สัมผัสเมืองเก่า บอกเล่า เชียงแสน” เป็นการจัดท�ำหนังสือที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นสื่อที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ ระยะยาว ไม่ได้ส่งผลแบบเร่งด่วนทันใจ ถึงใช้เวลาแต่เก็บได้นาน โอกาสกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายจึงมากขึ้น โดย เป็นการผสานระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในห้องจนออกมาเป็นหนังสือ


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

209


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

210


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

211


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

212


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

213


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

214


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

215


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

216


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

217


MSSU ANNUAL REPORT 2015

Service to |

218


MSSU ANNUAL REPORT 2015

o Society

|

219


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

220


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

221


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

222


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

223


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

224


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

225


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

226


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

227


Preservation of art & culture

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 230

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่กิจกรรม / การบริการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในรูปแบบต่างๆ การส่งนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันต่างๆ การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและชุมชนเข้าร่วม การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการสนับสนุนให้คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชน สังคม ร่วมกับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและชุมชนเข้าร่วม เช่น ได้แก่ โครงการ ”การแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน” โดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง) และคณะ ร่วมถ่ายทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้านของไทย โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม ไทย แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การอ่านท�ำนองเสนาะ การประกวดคัดลายมือ และการแข่งขันแต่งกลอน สด ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา งานเทศกาลดนตรีชมรมมิวสิคคลับ เพลงดีฟังดี ครั้งที่ 6 โครงการ Wonderful Siam (โครงการในรายวิชา 763124 ภาษาอังกฤษเพื่องานพัฒนา) เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้จัดนิทรรศการ โดยประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษจัดการองค์ความรู้ และ สามารถน�ำเสนอสู่สากลได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก และเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมของไทย


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

231


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

232


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

233


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

234


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

235


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

236


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

237


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

238


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

239


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

240


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

241


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

242


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

243


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

244


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

245


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

246


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

247


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

248


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

249


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

250


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

251


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

252


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

253


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

254


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

255


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

256


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

257


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

258


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

259


Memorandum of understanding

ความร่วมมือทางวิชาการMSSU ANNUAL REPORT 2015

|

262


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

263


ความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of understanding (MoU) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด�ำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 2. Memorandum of Understanding between Silpakorn University, Thailand and The University of Social Sciences ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 MSSU ANNUAL REPORT 2015

3. Agreement of Academic Cooperation between Silpakorn University and Chungnam National University ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 4. Memorandum of Understanding between the Asian Network for Public Opinion Research the Korean Association for Survey Research and Management Science, Silpakorn University ลงนามเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556

| 264

5. Memorandum of Understanding between Ho Chi Minh City University of Cylture and Faculty of Management Science, Silpakorn University ลงนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 6. บันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยูรพา กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสิลปากร ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ลงนาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

265


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

266


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

267


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

268


8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กับ คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สมาคมที่ ปรึกษาด้านการจัดการ การตลาดและอุตสาหกรรม TAMMIC (ที่ปรึกษา Thai SP ในสังกัด กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 11. Memorandum of understanding between Silpakorn University Qingdao Technological University QinDao College ลงนามเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

13. Faculty and Student Exchange Agreement Between National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ลงนามเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

16. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ เทศบาลเมือง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

269

15. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ลงนามเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

|

14. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

MSSU ANNUAL REPORT 2015

12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนนักศึกาเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการ เรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ลงนามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

270


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

271


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

272


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

273


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

274


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

275


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

276


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

277


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

278


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

279


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

280


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

281


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

282


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

283


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

284


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

285


Quality assuarance in education

=การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประกัน คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งด�ำเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาน�ำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแนวทางในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมท�ำรายงานการ ประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี เสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

MSSU ANNUAL REPORT 2015

คณะมีการด�ำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามก�ำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการแต่งตั้งคณะ กรรมการอ�ำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และได้จัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี และด�ำเนินการประกันคุณภาพโดยยึดตัวบ่ง ชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของ สกอ. สมศ. ตารางแสดงระดับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา

|

องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

288

1. การผลิตบัณฑิต

2.87

การด�ำเนินงานระดับพอใช้

2. การวิจัย

4.10

การด�ำเนินงานระดับดี

3. การบริการวิชาการ

5.00

การด�ำเนินงานระดับดีมาก

4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

การด�ำเนินงานระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.50

การด�ำเนินงานระดับดี

3.73

การด�ำเนินงานระดับดี

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

289


จุดเด่นของคณะวิทยาการจัดการ 1. เน้นการเรียนรู้ด้วยฐานคิดการวิจัยให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสด�ำเนินงานวิจัยจริงร่วมกับ คณาจารย์ โดยบูรณาการความรู้ร่วมกันในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย จากนั้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไป น�ำเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย นอกจากคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ มคอ. และ สกอ. ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการ จัดการ ยกเว้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ (ยังไม่ครบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (หยุดรับนักศึกษาและอยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตร) MSSU ANNUAL REPORT 2015

ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนั้น คณะฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกัน คุณภาพ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปจัดท�ำรายงานการส�ำรวจภาวะการมี งานท�ำและรายงานการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นกรอบและแนวทางในการปรับปรุง หลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของสังคม

| 290

3. การด�ำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับชาติ และ นานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ในโครงการค่ายนานาชาติ International Young Blood Camp โดยใน ปี 2557 มีนักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และในประเทศ ที่ได้ท�ำความร่วมมือ (MOU) อาทิ มหาวิทยาลัยชุงนัม ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกาสุง จากไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม มหาวิทยาลัยวัฒนธรรม จากประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพยาบาลจาก ประเทศอินโดนีเซีย วิทยาลัยบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จากประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระดับชาติ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ด�ำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

291


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

292


4. เพิ่มศักยภาพในการวิจัย คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีการถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ด้านการวิจัยไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการให้ และนักวิจัยจับกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม Lisrel และโปรแกรม Pajek เป็นต้น

MSSU ANNUAL REPORT 2015

5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการมีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยการจัด ท�ำ MOU กับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการสร้างเครือข่าย ในด้านบริการวิชาการโดยได้ส่งเสริมศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นร่วมกับกรมการปกครองกระทรวง มหาดไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย และคณะวิชา กับ Prof. Dr. Claus Schreier จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Luzern, Switzerland เพื่อก้าวแรกของความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้วยมิตรภาพของทั้งสอง สถาบัน

| 293


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

294


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

295MS SU

ANNUAL REPORT รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


Appendix

ภาคผนวกMSSU ANNUAL REPORT 2015

|

300


ภาคผนวก

รายนามผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2557

| 301

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน หัวหน้าสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หัวหน้าสาขาวิชาภาษา

MSSU ANNUAL REPORT 2015

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 4. อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 5. อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ 6. รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก 8. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด 9. อาจารย์ประพล เปรมทองสุข 10. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช 11. อาจารย์วรพล พินิจ 12. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 13. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์ เทวตา 15. อาจารย์ ดร.อัฎฐมา นิลนพคุณ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ 17. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 18. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง


รายนามคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 302

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 1. อาจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล 9. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ 10. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา 11. อาจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ 12. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก 13. อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล 14. อาจารย์ประพล เปรมทองสุข 15. อาจารย์ปานจิต วัฒนสารัช 16. อาจารย์พนัชกร สิมะขจรบุญ 17. อาจารย์ฐิติพร สำ�ราญศาสตร์ 18. อาจารย์ภฤศญา ปิยนุสรณ์ 19. อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 1. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์ พุฒจร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย


7. อาจารย์ ดร.ดวงกมล บุญแก้วสุข 8. อาจารย์ ดร.รักชนก โสภาพิศ 9. อาจารย์ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร 10. อาจารย์นิธิกร ม่วงศรเขียว 11. อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร 3. อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ 4. อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 5. อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี 6. อาจารย์วันชัย เจือบุญ 7. อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม

| 303

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 1. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล 3. อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี 4. อาจารย์สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ 5. อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ 6. อาจารย์พรหมมาตร จินดาโชติ 7. อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา 8. อาจารย์ระชานนท์ ทวีผล 9. อาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว

MSSU ANNUAL REPORT 2015

สาขาวิชาการตลาด 1. อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี กาญจนาภา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 5. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 6. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด 7. อาจารย์ศิระ ศรีโยธิน 8. อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ 9. อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ


สาขาภาษา 1. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล 4. อาจารย์ ดร.สุนี คำ�นวลศิลป์ 5. อาจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ 6. อาจารย์ ดร.ภพ สวัสดี 7. อาจารย์วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ 8. อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส 9. อาจารย์เชาวลิต ตรึกตรอง 10. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช 11. อาจารย์จีราภา สตะเวทิน 12. อาจารย์พัทธดนย์ สุวรรณประทีป 13. อาจารย์สุคนธา สมใจ 14. อาจารย์กัญจนาภรณ์ ปิยะธรรม 15. อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 304

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 1. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง 3. อาจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 4. อาจารย์ ดร.อโณทัย สุขเจริญโกศล 5. อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ 6. อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีสำ�อางค์ 7. อาจารย์จงจินต์ นิลคำ�แหง 8. อาจารย์รุ่งนภา ชีวรัศมี 9. อาจารย์พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ 10. อาจารย์ชินวัฒน์ นิลโมจน์ 11. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 12. อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี 3. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 4. อาจารย์ ดร.นพดล เหลืองภิรมย์


5. อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล 6. อาจารย์วรพล พินิจ 7. อาจารย์สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ 8. อาจารย์วราภรณ์ ศรีบุญ 9. อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา 10. อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน 11. อาจารย์วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

MSSU ANNUAL REPORT 2015 | 305


อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

5. อาจารย์ ดร. นพดล เหลืองภิรมย์

2. ศาสตราจารย์ ดร. นำ�ชัย ทนุผล

6. รองศาสตราจาร์ ดร. จิราวรรณ คงคล้าย

3. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

7. อาจารย์ ดร. สันติภาพ คำ�สะอาด

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1. Mr. Maurice Oord

7. Mr. Patrick James Murphy

2. Mr. Michael Rudy

8. Mr. Zhao Peng

3. Mr. Philip William Roger Underwood

9. Miss. Moon Joo Suh

4. Mr. Matthew Brock Smeaton

10. Mr. Shu Kambara

5. Mr. Paul Gregory

11. Miss. Yoshie Wako

6. Mr. David Templar

บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

(นักบริหารงานทั่วไป)

MSSU ANNUAL REPORT 2015

2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์

(นักบริหารงานทั่วไป)

3. นางสุภาคินี วิชัยโชติ

(นักบริหารงานทั่วไป)

4. นางสาวหทัย อู่เงิน

(นักบริหารงานทั่วไป)

5. นางอำ�ภา แก้วมณี

(นักวิชาการศึกษา)

6. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์

(นักวิชาการศึกษา)

7. นางสาวอุษณีย์ เล็กท่าไม้

(นักการเงินและบัญชี)

|

8. นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล

(นักคอมพิวเตอร์)

9. นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์

(นักคอมพิวเตอร์)

10. ว่าที่ รต. พีรเดช นิ่มอนงค์

(นักคอมพิวเตอร์)

11. นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ

(นักคอมพิวเตอร์)

12. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์

(นักบริหารงานทั่วไป)

13. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ

(นักบริหารงานทั่วไป)

14. นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร

(นักบริหารงานทั่วไป)

15. นางสาวณฐมน พัฒนา

(นักบริหารงานทั่วไป)

16. นางสาวรสา พูลเนตร์

(นักบริหารงานทั่วไป)

306

1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์


17. นางสาวธิดารัตน์ คำ�ทุมใส

(นักประชาสัมพันธ์)

18. นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสดิ์

(นักบริหารงานทั่วไป)

19. นายอาทิตย์ เจนวิถีสุข

(นักวิชาการศึกษา)

20. นายปริญญา บุตรอยู่

(นักบริหารงานทั่วไป)

21. นายรัชมงคล แย้มเกษร

(นักบริหารงานทั่วไป)

22. นางสาวจันทร์ฑา มังสา

(นักบริหารงานทั่วไป)

23 นายธนภูมิ อยู่เจริญ

(นักวิชาการฝึกอบรม)

24. นางสาวปรารถนา ภักดีเสมอ

(ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์)

25. นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี

(ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์)

26. นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง

(ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์)

27. นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์

(ผู้ช่วยสอน)

28. นางสาวจิรัชญา โชติโสภานนท์

(ผู้ช่วยสอน)

29. นายเฉลิมพล พุ่มพวง

(ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ)

30. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง

(ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ)

31. นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม

(นักบริหารงานทั่วไป)

(ผู้เชี่ยวชาญ : หัวหน้าพ่อครัว)

2. นายเสน่ห์ ชำ�นาญดี

(ผู้จัดการภัตตาคาร)

3. นายกิตติภพ สำ�รวลรื่น

(พ่อครัว)

4. นางวิสาขา นาคลอย

(ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)

5. นายอานนท์ วงษ์เชียง

(หัวหน้าบาร์)

6. นางสราลี เหมือนอ่วม

(ผู้เชี่ยวชาญ : แม่ครัว)

7. นางรัชนิดา เนียมเกิด

(แม่ครัว)

8. นางนุชนาฎ ป้านศรี

(แม่ครัว)

9. นางสาวอุไรพร วงษ์วิจิตต์

(แม่ครัว)

10. นางสาวละออง ศรีจันทร์

(ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)

11. นางสาวจันทิมา สีปานเงิน

(เจ้าหน้าที่ภัตตาคาร)

12. นายวสุธา คนซื่อ

(พ่อครัว)

13. นางสาวนิลุบล คงเปรม

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

14. นางสาวเจนจิรา คุ้มเมือง

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

307

|

1. นายคณิตพัฒน์ รักษ์วิทิต

MSSU ANNUAL REPORT 2015

บุคลากรสนับสนุนวิชาการสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร


15. นายธงชัย น้ำ�ทิพย์

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

16. นางสาวชะเอมทิพย์ ขลิบสี

(แม่ครัว)

17. นางสาวจุฑารัตน์ พูลน้อย

(พนักงานบริการส่วนหน้า)

18. นายวีรพงศ์ ชูวงษ์วาลย์

(ผู้ช่วยผู้จัดการภัตตาคาร)

บุคลากรโครงการพัฒนาท้องถิ่น 1. นางสาวสุภาวดี เธียรวัตรกุล

(นักวิชาการฝึกอบรม)

2. นายปีย์ ศรีวงษ์

(นักวิชาการฝึกอบรม)

3. นายธีรวัฒน์ ผิวขม

(นักวิชาการฝึกอบรม)

4. นางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก

(นักวิชาการฝึกอบรม)

ลูกจ้างชั่วคราว

MSSU ANNUAL REPORT 2015

1. นายบุญเอื้อ ศรีจันทร์

(พนักงานขับรถ)

2. นายอุดร ถี่ถ้วน

(พนักงานขับรถ)

3. นางศุกร์จิต จันเกิด

(คนงาน)

4. นางสาวชุติมา มังสา

(คนงาน)

5. นางสาวฝนทิพย์ โพธิ์สุวรรณ

(คนงาน)

6. นางศิริพร พรห์มเชื้อ

(คนงาน)

7. นางสาวกุหลาบ นาคสิงห์

(คนงาน)

8. นางสาวกนกพร แข่งขัน

(คนงาน)

9. นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

| 308


MSSU ANNUAL REPORT 2015

|

309


คณะผู้จัดท�ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกันคุณภาพ

ที่ปรึกษา

อาจารย์จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา

อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจารย์จีราภา สตะเวทิน อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง นางสุภาคินี วิชัยโชติ นายอาทิตย์ เจนวิถีสุข นางสาวธิดารัตน์ คําทุมใส

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

ฝ่ายศิลป์ และภาพถ่าย นายประกิต รัตนภิญโญพิ​ิทักษ์ นายรัชมงคล แย้มเกษร นายธนภูมิ อยู่เจริญ

ก�ำกับศิลป์ ผู้ช่วยก�ำกับศิลป์ ผู้ช่วยก�ำกับศิลป์รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพขรบุรี www.ms.su.ac.th www.facebook.com/mssilpakorn

1 หมู่ 3 ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 032-594043 - 50 ต่อ 41053