Page 1

1

1

ก๋ ง กด ก้ ม กระดูก กระติก กระตุก กระถาง กระทบ กระท้ อน กระทะ กระสอบ 2 กล้ า กอ ก่อ กอง ก้ อน กะปิ กะเพรา กะลา ก้ าง กำา กำาแพง กิ่ง กิริยา กู้ เก เก๋ง 3 เก่า เกิน เกื ้อ เกือบ แก้ แก้ ม โกน โกหก ไกว 4ขณะ ขม ขย้ำ า ขยี ้ ข้ อ ข้ อง ขอน ขัด ขาน ขำา ขิง เข่ง เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก 5คง ครู่ ค้ อน คัน คับ ค่า ค้ าง คางคก คาด คาบ คุ้ม เค้ ก เคาะ เคี ้ยว แคะ โค้ ง 6งม งวง ง่วง งอก งา เงา โง่ 7จด จริ ยะ จ๊ ะ จัง จ๋า จ่าย จำาปา จิก จิ ้ม จีน จุด จูง เจอะ แจ้ ง 8เฉย 9ชม ชวด ชะนี ชัก ชา ช้ า ชี ้ ชุก ชุ่ม เช่น แช่ 10ซด ซัด ซิ่ง ซึง่ ซือ ่ ซุก แซง แซะ 11ดง ดัก ดับ ด้ าน ดาบ ดาย ด้ าย ดีด ดึก ดูด เด็ด เดิม เดือด เดือน ใด 12ตบ ตอม ตะเกียบ ตะโกน ตู่ ตูด เตียน แตก แตง แตะ โต้ 13ถาก ถ่าย ถ้ำ า เถียง 14ทบ ท่อง ทอน ทัก ท่า ท้ า ทาก ทาย ท้ าย ทีม ทุง่ ทุย เทียม แทง แท่ง แท้ ง 15ธง 16นัด นาที นิ่ง เน่า แนว 17บ่ น บัว บ่า บาด บาน บำารุ ง บิดา บีบ บึง เบา เบาะ เบื่อ แบก แบ่ง โบก ใบไม้ 18ป่ น ประถม ประจำา ประชุม ประดับ ประธาน ปะ ปั ก ปั ง ปั ด ปั น ปั่ น ปา ปาด ปี่ ปี ก เปรอะ เป่ า 19ผง ผัว ผ่า ผาง ผึง่ ผึ ้ง ผืน ผุ เผ็ด แผ่ แผ่น โผล่ ไผ่ 20ฝั่ ง ฝั น ฝาก ฝ้าย ฝุ่ น ฝูง 21พ่ น พร้ า พอง พัง พาด พาน เพลีย เพียง แพ แพง ไพ่ ไพเราะ 22ฟอก ฟอง ฟั ก ฟาก ฟาง แฟง แฟ้ม 23ภัย ภาษา 24มด ม่วง มอบ มะดัน มะเฟื อง มูมมาม เมา เมื่อย แม้ โมโห 25ย่ อ ยอม ยัด ยำา ยิ่ง ยิน ยืม ยุ เยาะ แย่ แยก แยะ ใย 26รก รบ ร่ ม ร่ วม รวย ระฆัง ระเบียง ระเบียบ ระมัดระวัง รัง ราก ริ ม รู เริ่ ม เรี ยบ แรง โรง ไร 27ล้ อ ลอด ลอย ละ ละเอียด ล่า ล่าง ลาด ลาน ล้ าน ลิ ้นจี่ เลิก เลีย เลียบ เลือก แลก แล่น 28วง ว่าว ไว 1

2

บัญชีคาำ พืน้ ฐานชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ศูนย์พฒ ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ, ๒๕๓๑


3

1

29ศอก

สถานี สม สระ ส่วน ส้ วม ส่อง สอด สะดวก สัก สาก สาธุ สาลี่ สำารับ สิ่ง สิ ้น สุด สู่ สูง สูบ 31เสีย เสียม ไส ไส้ 32หัด หัน หาก ห่าง หาด ห่าน ห้ าม หิด หิ ้ว เหงา เหงื่อ เหลา เหา เหี่ยว แห่ แห้ ง แหย่ แหละ โหน 33ไห ไหล ไหว 34อก อด อบ อ้ วน ออด อ้ อย อัด อายุ อุ้ม เอว เอี่ยม ไอ้ 30สด

กระดานดำา กระโดดน้ำ า กระติกน้ำ า กระปุกออมสิน กอไผ่ ก้ อนหิน กะหล่าำ ปลี 36 กับข้ าว กางเกงขายาว กางเกงขาสัน้ กางเกงใน กาชาด กายบริ หาร กิ่งไม้ 37 แกงจืด แกงเผ็ด แกงส้ ม แก้ วน้ำ า 38ข้อต่ อ ข้ อศอก ของกิน ของแข็ง ของใช้ ของมีคม ของเล่น ขันน้ำ า ข้ าวเจ้ า ข้ าวต้ ม ข้ าวผัด 39ข้ าวโพด ข้ าวมันไก่ ขี ้มูก ขี ้หู เข็มขัด เข้ าใจ เข้ าแถว เขียนไทย แข็งแรง แข่งขัน ไขมัน ไขลาน 40ไข่ทอด ไข้ เลือดออก ข้ อต่อ ข้ อศอก ของกิน ของแถม 41คนแก่ คนขาย คนขายของ คนไข้ คนป่ วย คนร้ าย ครู ประจำาชัน้ ครู ใหญ่ ควบคุม คัดไทย 42ค้ าขาย คิดถึง 43ง่ วงนอน งานบ้ าน 44จงรั กภักดี เจ็บป่ วย เจ็บปวด เจ้ าของ เจ้ าชาย เจ้ าฟ้าชาย แจ่มใส 45ฉีดยา 46ช่ วยเหลือ ชันเรี ้ ยน ชัว่ โมง ชาวเขา ชาวใต้ ชาวไทย ชาวนา ชาวบ้ าน ชุดนักเรี ยน เชื่อฟั ง 47ซ่ อนหา ซักผ้ า ซุกซน 48ดวงใจ ดอกกระดังงา ดอกเข็ม ดอกจำาปา ดอกจำาปี ดอกชบา ดอกบัว ดอกดาวกระจาย 49ดอกดาวเรื อง ดอกทานตะวัน ดอกเทียน ดอกบานชื่น ดอกไม้ ดอกบานไม่ร้ ู โรย ดอกพุด ดอกรัก 50ดาวเรื อง ดำานา ดินน้ำ ามัน ดีใจ ดูแล เด็กชาย เด็กนักเรี ยน เดินแถว เดินทาง เดี๋ยวเดียว เดี๋ยวนี ้ 51เดือดร้ อน ได้ ยิน 52ตกกล้ า ตกใจ ตกลง ต้ นกระถิน ต้ นกระท้ อน ต้ นก้ ามปู ต้ นโกสน ต้ นเข็ม ต้ นงิ ้ว ต้ นเงาะ 53ต้ นชมพู่ ต้ นดาวเรื อง ต้ นทานตะวัน ต้ นทุเรี ยน ต้ นไทร ต้ นน้ อยหน่า ต้ นไผ่ ต้ นมะม่วง 54ต้ นมะขาม ต้ นมะเขือ ต้ นมะนาว ต้ นมะเฟื อง ต้ นมะไฟ ต้ นโพ ต้ นมะยม ต้ นมะละกอ ต้ นมะลิ 55ต้ นมังคุด ต้ นไม้ ต้ นยาง ต้ นละมุด ต้ นลำาไย ต้ นลิ ้นจี่ ต้ นสน ต้ นส้ มโอ ต้ นหญ้ า ต้ นหอม 35

4

บัญชีคาำ พืน้ ฐานชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ศูนย์พฒ ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ, ๒๕๓๑


5

1

56ต้ นหางนกยูง ต้ นหูกวาง ต้ มยำา ต่อไป ต่อมา ต้ องการ ตังใจ ้ ตอบแทน ตังแต่ ้ ตัดสิน ตัวต่อ

57ตัวเมีย ตัวเอง ตาแดง ตาบอด ตามใจ ตื่นนอน ตู้กบ ั ข้ าว ตู้เย็น ตู้เสื ้อผ้ า เตาไฟ เติบโต เตารี ด 58แต่งกาย แต่งงาน แต่งตัง้ แต่งตัว

ถังขยะ ถัว่ เขียว ถัว่ งอก ถัว่ ฝั กยาว ถุงเท้ า ไถนา 60ทอดมัน ทอดผ้ าป่ า ทักทาย ทานตะวัน ทำางาน ทำานา ทำาไร่ ทำาสวน ทำาลาย ทีนี ้ ที่นอน ที่สด ุ 61ทุง่ นา เท่านัน้ เท่านี ้ เท่าไร 62นกกระจาบ นกกระสา นกแก้ ว นกเขา นกเอี ้ยง นอกนัน้ นักเรี ยน นับถือ นัยน์ตา น่ารัก น้ำ าแกง 63น้ำ าเกลือ น้ำ าข้ าว น้ำ าแข็ง น้ำ าเงิน น้ำ าชา น้ำ าตก น้ำ าตา น้ำ านม น้ำ าปลา น้ำ าผึ ้ง น้ำ ามัน น้ำ ามันหมู 64น้ำ าส้ ม น้ำ าอ้ อย น้ำ าส้ มสายชู น้ำ าหวาน นิ ้วมือ เนื ้อหมู 65บ้ วนปาก บ่อน้ำ า บังคับ บัดนี ้ บางที บาดเจ็บ บ้ านเมือง บานชื่น บานไม่ร้ ู โรย บานเย็น เบิก 66บาน แบบฝึ กหัด แบบเรี ยน 67ประแป้ง ประชาชน ประถมศึกษา ปลากระป๋ อง ปลาเค็ม ปลาดุก ปลาทู ปลาร้ า ป้องกัน ป่ าไม้ 68ปากกา ปิ่ นโต ปุ๋ ยคอก 69ผงซักฟอก ผักกระเฉด ผักกาด ผักคะน้ า ผักชี ผักตำาลึง ผักบุ้ง ผ่าตัด ผ้ าขี ้ริ ว้ ผ้ าเช็ดหน้ า 70ผ้ านวม ผ้ าปูที่นอน ผ้ าห่ม ผีเสื ้อ ผู้คน ผู้ช่วย ผู้ชาย ผู้เฒ่า ผู้ร้าย ผู้ให้ กำาเนิด ผู้ใหญ่ ฝั กบัว ฝาชี 71ฝึ กหัด ฝุ่ นละออง 72พระเจ้ า พระเจ้ าแผ่นดิน พระเจ้ าอยูห ่ วั พระที่นงั่ พระนางเจ้ า พระราชา พระราชินี พระเอก 73พวงมาลัย พอดี พ่อค้ า พักผ่อน พัดลม พับเพียบ พายเรื อ พายุ พี่ชาย พี่สาว พูดจา เพราะว่า 74ฟั กทอง เฟื่ องฟ้า ไฟฟ้า 59ถ้ วยชาม

75ภูเขา

มากมาย มีดโกน เมื่อวาน แม่ค้า แม่น้ำา แม่มด แม่เลี ้ยง แมงมุม ไม้ ขีด ยวดยาน 77ยาสระผม ยาสีฟัน ยากจน ยางลบ ยินดี เยอะแยะ 78รดน้ำ า ร่ มเงา ร่ มเย็น รองเท้ า ร้ องไห้ รังแก รับจ้ าง รับประทาน ร่ างกาย ร้ านค้ า รายงาน ร้ าย 79แรง รำ าวง รี ดผ้ า รู้ จก ั รู้สกึ เรี ยบร้ อย โรงเรี ยน 80ลอยกระทง ลำาบาก ลูกแก้ ว ลูกเขย ลูกชิ ้น ลูกตา ลูกโป่ ง ลูกสาว ลูกเสือ ลูกหิน เล็กน้ อย 81เล็บเท้ า เลี ้ยงดู แล้ วก็ 82วันพระ วาดเขียน ว่ายน้ำ า วาววับ วิ่งเล่น เวียนเทียน 76ม้ านั่ง

6

บัญชีคาำ พืน้ ฐานชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ศูนย์พฒ ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ, ๒๕๓๑


7

1

สดใส สนใจ ส้ มตำา ส้ มโอ สวนครัว สวยงาม สัง่ สอน สิ่งของ สิงโต สินค้ า สีกากี สีขาว 84สีเขียว สีดำา สีแดง สีน้ำาเงิน เส้ นชัย เสาธง เสียใจ เสื ้อแขนยาว เสื ้อแขนสัน้ เสื ้อนักเรี ยน เสื ้อผ้ า 85แสงแดด 86หกล้ ม หน่อไม้ หนังสือ หน้ ากาก หน้ าต่าง หน้ าที่ หน้ าร้ อน ห่มผ้ า หมอลำา หม้ อข้ าว 87หม้ อหุงข้ าว หมาจิ ้งจอก หมาป่ า หมูยอ หมูบ ่ ้ าน ห่วงใย ห่อข้ าว ห้ องครัว ห้ องนอน ห้ องน้ำ า 88ห้ องเรี ยน หอยโข่ง หัวเข่า หัวใจ หัวหน้ า หากิน หายใจ หุงข้ าว 89อบรม ออกไข่ อ่อนเพลีย ออมสิน อาจจะ อาบน้ำ า อึง่ อ่าง 83สดชื่น

กรง กรรไกร กรรม กรอก กรอบ กระดาษ กราบ กรี ด กลบ กลม กล้ วย กลอง 91 กล่อง กลับ กลาง กล้ าม กลาย กล่าว กลิ ้ง กลิ่น กลืน กลุม่ กวยจับ๊ ก๋วยเตี๋ยว 92 กวาง กว้ าง กวาด กัญชา การ การ์ ตนู กาล กิจ กุญแจ กุหลาบ เกลียด เกษตร 93แกล้ ง แกว่ง แก๊ ส โกรธ 94ขนม ขนาด ขนุน ขโมย ขยัน ขวาง ขว้ าง ขวาน ข้ าพเจ้ า เขต เขย่ง เขยิบ เขยื ้อน แขวน 95ครก ครบ ครอบ ครั่ง ครับ คราว คริ สต์ ครึ่ ง คลอง คลาน คล้ าย คลื่น คลุก ควร ควัน ความ 96ควาย คุณ คูณ เครื่ อง เคารพ 97จมูก จรวด จระเข้ จริ ง จักร จังหวัด จันทร์ จิ ้งหรี ด เจดีย์ เจริ ญ โจทย์ โจร 98ชนิด ชอล์ก ชาติ ชีวิต เชอร์ รี่ เชิญ 99ญาติ เณร ดนตรี 100ตรง ตรวจ ตลก ตลอด ตลาด ตะครุ บ ตะหลิว ตาล ตำาบล ตำารวจ ตำาแหน่ง ตุ๊กตา ตุ๊กตุน ่ 101เตรี ยม 102ถนน ถลก ถลอก ถวาย 103ทรง ทรพี ทราบ ทราย ทหาร ทอฟฟี่ ทัพพี ทิศ ทุกข์ เทป เทวดา เทศน์ โทษ 104ธูป 105น้ อยหน่ า นาค 106บรรทัด บริ เวณ บริ หาร บวช บอล บัตร บาตร บาท บุญ โบสถ์ 107ปฏิญาณ ปฏิบต ั ิ ประดิษฐ์ ประเทศ ประมาณ ประโยค ประโยชน์ ปราบ ปริ ญญา ปรึกษา ปรุง 108ปล่อย ปลาย ปลูก ปั สสาวะ เปรี ย้ ง เปรี ยว เปรี ย้ ว เปลี่ยน เปลือก แปลก แปลง โปรย 109ผล ผลัก แผล 90

8

บัญชีคาำ พืน้ ฐานชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ศูนย์พฒ ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ, ๒๕๓๑


9

1

110ฝรั่ ง 111พยาธิ พยาบาล พยายาม พรรษา พรวน พร้ อม พราน พริ ก พลัง พัฒนา พันธ์ 112พุทรา เพล เพลง เพลิน เพียร แพทย์

พิการ พิษ พืช

113ภรรยา ภาค ภาพ

114มะกรู ด มะขวิด มะปราง 115เศษ 116สกปรก สงบ สงสาร สตรอว์เบอรี่

สตางค์ สนาม สนุก สบาย สมเด็จ สมบัติ สมบูรณ์ สมมุติ 117สมอง สมาธิ สมุด สร้ อย สร้ าง สวัสดี สหกรณ์ สัญญา สัตว์ สามัคคี สำาคัญ สำาหรับ สุนข ั 118สุเหร่ า เสด็จ เสร็ จ เสาร์ แสดง 119หญิง หน่วย หนอง หนอน หน่อย หนัก หนัง หนาว หนีบ หนุน หนุ่ม หมด หมวก หมอก หมอน 120หมอบ หมัน ่ หมาก หมาย หมุน หยอก หยอด หยิบ หาร เหนียว เหนื่อย เหม็น เหมือน เหยียด 121เหยียบ เหยี่ยว เหล็ก เหลือง แหลม แหวน 122องค์ องุน ่ อธิบาย อนามัย อยาก อย่าง อร่อย อวัยวะ อันตราย อัศจรรย์ อาการ อากาศ อาคาร 123อาจ อาจารย์ อาชีพ อาศัย อาหาร อิฐ อิสลาม แอปเปิ ล ไอศกรี ม

10

บัญชีคาำ พืน้ ฐานชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ศูนย์พฒ ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ, ๒๕๓๑

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2  

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you