Page 1

1

บัญ ชีค ำำ พื้น ฐำน ชั้น ประถมศึก ษำ ปีท ี่ 3

ก้ น กระจง กระจาด กระเจีย๊ บ กระแซะ กระดอง กระดิก กระเด้ ง กระแต กระโถน กระทง กระท่อม กระแทก กระบอก กระบะ กระบุง กระมัง กรุณา กวน กัก กัน้ กาก ก้ าน กาม ก่าย กาว กำานัน กำาไล กิ ้งก่า กีฬา กุนเชียง กุม เก้ ง เกะกะ เกี ้ยว แก่น โกง โกย โกสน กบเหลาดินสอ ก๊ อกน้ำ ำ กับ ดัก กาน้ำ า กำามือ กำาบัง กำาไร กำาลังกาย กินเลี ้ยง เกี่ยวข้ อง แก้ ไข แกงคัว่ แก้ วหู ไก่โต้ ง ไก่ยา่ ง กตัญญู กติกา กรอง กระยำสำรท กล กลอน กล่อม กลัก กษัตริย์ กันดำร เกรด เกล็ด เกลี ้ยง เกลียว เกวียน เกียรติ แกลลอน กล้ อง กุฏิ แกลบ กงกำร กรรมกร กรรมการ กล้ วยไม้ กล้ วยหอม กล่องข้ าว กล่องดินสอ กลับบ้ าน กลางคืน กลางวัน ก่อสร้ าง กำกบำท การกีฬา การคูณ การงาน การนอน การบวก การบำารุงรักษา การบ้ าน การป้องกัน


1

การพักผ่อน การแพทย์ การระวัง การรักษา การเรี ยน การเล่าเรื่อง การศึกษา กาลครัง้ หนึง่ กิจกรรม กิจการ กิโลกรัม กิโลเมตร เกรงใจ เกียจคร้ ำน

ขด ข้ น ขยำำ ข่วน ขอบ ขัน้ ข่าย ขุน่ ขูด เขย่ ำ เขียด แข้ ง ไข ขอบใจ ขอบฟ้า ขันตอน ้ ขับร้ อง ข้ างเคียง ข้ าวต้ มมัด ข้ าวราดแกง ข้ าวหมูแดง ข้ าวห่อ ข้ ำศึก ขี ้ดิน ขี ้ตา ขี ้ผง ขี ้เล็บ เข็มฉีดยา เข้ าที แขกเมือง ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ดนั ไข่ดาว ไข่พะโล้ ไข้ มาลาเรี ย ขจัด ขมำ ขยับ ขยำย ขวิด ขนมกล้ วย ขนมไข่ ขนมครก ขนมเค้ ก ขนมจีน ขนมชัน้ ขนมตาล ขนมเทียน ขนมบัวลอย ขนมปั ง ขนมเปี ยกปูน ขยำยพันธุ์ ขอโทษ ของขวัญ ของหวาน ของแหลม ขอบคุณ ขัดสมำธิ ข้ าราชการ ขาดแคลน ข้ าวเกรียบกุ้ง ข้ าวปลาอาหาร ข้ าวเปลือก ข้ าวสาร ข้ าวเหนียว ข้ าวหมกไก่ ขีเ้ กียจ ขี ้ไคล เข็มกลัด เข้ าพรรษา ไข้ หวัด

คณะ คม ควบ คว้ า คอก คะแนน คัน้ คาย ค่าย คาว คิงคอง คุม เคียง แคร่ โคน โคม ใคร่ คนจน คนใช้ คนซื ้อ คนดี คนตาย คนโท ค้ นคว้ า คมนำคม


1

ค่อยยังชัว่ คัดลายมือ คันนา คันส่ง ค้ างคาว คาถา คำา ตอบ คำาถาม คำาสัง่ คุกเข่า ครอง ครั่ ง คราด คลอด คลาย เคล็ด คณิตศำสตร์ ครอบครัว ครูบาอาจารย์ ควำมกตัญญู ความเข้ าใจ ความเคยชิน ควำมเคำรพ ความเจริญ ความชัว่ ความดี ควำมทุกข์ ความเป็ นอยู่ ความเมตตา ความร่มเย็น ความรัก ความรู้ ความรู้สกึ ความสวยงาม ความสะอาด ความสำาคัญ ความสุข ความหนาว ความอบอุน่ คำำปฏิญำณ คำำศัพท์ คุณครู คุณตา คุณธรรม คุณน้ า คุณนาย คุณป้า คุณปู่ คุณ พ่อ คุณพี่ คุณแม่ คุณย่า คุณยาย คุณลุง คุณหมอ คุณอา เครื่องกระป๋ อง เครื่องแกง เครื่ องเขียน เครื่ อง ครัว เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องบังคับ เครื่องบิน เครื่องแบบ เครื่ องปรุง เครื่ องมือ เครื่องยนต์ เครื่องเรือน เครื่องเล่น เครื่ องหมาย

ง งอ เงียบ งดงาม งมงาย งอกงาม งำนศพ

ง่ายดาย งำนประดิษฐ์ จง จวน จอง จ้ อง จอม จัก จาง จ้ำ า จุ่ม จูบ เจียว แจ้ ว โจ๊ ก จนกระทัง่ จำาเป็ น จำาพวก เจ็บ ไข้ เจ็บไข้ ได้ ป่วย เจ้ านาย ใจร้ าย จดหมาย


1

จริยศึกษำ จักรยำน จักรยำนยนต์ จิตใจ จุดประสงค์ เจ้ าหญิง จรำจร

ฉฉก ฉีก ฉุกเฉิน เฉพาะ เฉียง แฉะ ฉลำด ฉันท์

ชบำ ชรา ช่อง ชอน ชัง ชัด ชาน ชำา ช้ำ า ชิง ชิม ชีวี ชิ ้น ชู เช่า เชื ้อ เชือด ไช ไชโย ชมเชย ชมพู ช่อฟ้า ช้ อนชา ชัยชนะ ชายแดน ชาวประมง ชื่นใจ ชุดนอน ชุมนุม ชุ่มชื่น เชิงเขา เชิญธง ชนชำติ ช้ อนกลาง ช้ อนส้ อม เชื ้อโรค แชร์ บอล ช็อกโกแลต เช็ค เชลย

ซ ซ้อม ซ้ำา ซี่ ซีอวิ๊ ซึ ้ง โซ่ ซ่อมแซม ซ่ำหริ่ม

ซื่อสัตย์

ดก ดวง ด้ วง ด้ วน ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดำาเนิน ดิบ เด้ ง เดือย แด่ ดอกแก้ ว ดอก โกสน ดอกซ่อนกลิ่น ดอกเฟื่ องฟ้า ดอกมะเขือ ดอกรักเร่ ดังนี ้ ดินร่วน ดินสอสี ดูเล่น ได้ แก่ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดอกกระดาษ ดอกกล้ วยไม้ ดอกกุหลาบ ดอกคุณนายตื่นสาย ดอกเบญจมำศ


1

ดอกพุทธรักษำ ดอกหงอนไก่ ดินเหนียว เด็กหญิง โดยสำร

ตด ตวง ต่อม ตะกร้ อ ตะกละ ตะเกียง ตะโพก ตั๋ว ตำาลึง ตึง ตุน่ เตย เต้ าหู้ เติบ เตือน ไต้ ต้ นกะเพรำ ต้ นกาแฟ ต้ นคว่ำาตายหงายเป็ น ต้ นคุณนายตื่นสาย ต้ นแค ต้ นชงโค ต้ นชะอม ต้ นตะไคร้ ต้ นแตงโม ต้ นทับทิม ต้ นนุ่น ต้ นเทียน ต้ นบานชื่น ต้ นบานไม่ร้ ูโรย ต้ นเฟื่ องฟ้า ต้ นมะกอก ต้ นมัน ต้ นลางสาด ต้ นว่าน ต้ นสะแก ต้ นสะตอ ต้ นสัก ต้ นอ้ อย ต่อรอง ต่อสู้ตกั เตือน ตัวผู้ ตาราง ตารางสอน ตายโหง ติดตาม ตีลงั กา ตุ้มหู เต้ นรำา เตียงนอน แตกต่าง แตงไทย ต้ นกล้ วย ต้ นกุหลาบ ต้ นขนุน ต้ นขี ้เหล็ก ต้ นตาล ต้ นนางกวัก ต้ นฝรั่ง ต้ นพริก ต้ นพุทรา ต้ นมะกรูด ต้ นมะขำมเทศ ต้ นมะปราง ต้ นมะปริ ง ต้ นมะพร้ าว ต้ นมะม่ วงหิมพำนต์ ต้ นยูคำลิปตัส ต้ นแอปเปิ ล ต้ นองุ่น ตลาดนัด ตักบำตร ตัวคูณ ตัวเลข ตัวหาร ตัวอย่าง ตำเขย่ ง ต่างประเทศ ตู้โชว์ เตรี ยมตัว เตำแก๊ ส ตลิ่ง ตะแกรง ตั๊กแตน


1

ถ่ ม ถ่อม ถัก ถิ่น เถอะ แถบ แถม ไถ่ ถกเถียง ถ่ายเท ถือศีล ถอยหลัง ถัว่ เหลือง ถ่ายรูป ถล่ ม ถวิล

ทด ทน ทวง ทวด ท่อน ทอย ทัว่ ทิ่ม ทุบ ทุ่ม แท้ ทดลอง ทดสอบ ทอผ้ า ทองคำา ท้ องฟ้า ทันทีทนั ใด ทับทิม ท่าน้ำ า ที่นงั่ ทุกที เท่ากับ ทหารเรือ ทอดกฐิน ทอดพระเนตร ทะเลทราย ทังหมด ้ ทังหลาย ้ ทำาบุญ ทำาเวร ทิวทัศน์ ทีหลัง ทุกข์สขุ เทพำรั กษ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เทอม แท็กซี่

ธ ธุระ ธงชาติ ธรรมชาติ ธรรมดา ธุรกิจ ธนาคาร

ธำตุ

นวด นวม นะ นาม นินทา นุน่ นุ่ม เนย เนียน แน่น โน่น นกกระจอก นกยูง นกอินทรี น้ อง สาว น้ อยใจ นักกีฬา น่าเกลียด น่าขัน นางฟ้า นานมาแล้ ว นายท้ าย นำาหน้ า น้ำ าใจ น้ำ าท่วม น้ำ าประปา น้ำ ายา น้ำ าเย็น น้ำ าอัดลม นิ ้วเท้ า แนะนำา นมัสกำร นอน หลับ


1

นางพยาบาล นำฏศิลป์ นายพราน น้ำ าตาล น้ำ าพริ ก น้ำ ามนต์ นิดหน่อย ในหลวง นคร

บด บ่ม บ่วง บวม บะหมี่ บันทึก บันทึก บ้ า บาก บุหรี่ บูด เบ่ง เบ็ด เบี ้ย แบน โบ ใบ้ บอกใบ้ ใบตอง บวชชี บวชนำค บาดแผล บำสเกตบอล บิณฑบำต บุญคุณ บน บรรดา บริ การ บริจำค บริษัท บริสุทธิ์ บำำเพ็ญ บาป บุตร เบอร์ แบดมินตัน แบบทดสอบ

ปน ประกอบ ประเคน ประเดี๋ยว ประถม ประทัด ประเมิน ป้อง ป้อน ปั๊ ม ป้าย ปิ งปอง ปิ่ น ปูด เปล โป้ง ปกปั กรักษา ปลากัด ปลา ตะเพียน ปิ ดทอง ปี นป่ าย ปูม้า ปกครอง ปกคลุม ประเทศชาติ ประสบกำรณ์ ปลอกหมอน ปลอดโปร่ง ปลอดภัย ปลำวำฬ ปลาหมึก ปลาหวาน ปั กษ์ ใต้ ปานกลาง เปลี่ยนแปลง แปรงสีฟัน ปกติ ปฏิวัติ ประกำศ ประพฤติ ประเภท ประวัติ ประสงค์ ประหยัด ประหลาด ปรำกฏ ปลิว ปั จจัย ปั ญหา เปรต เปรียบ โปรตีน ไปรษณีย์ ประมำท ประมุข ปลอม ปลั๊ก เปลือง โปรด


ผ่ อน ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ ผ้ ำถุง ผ้ าใบ ผ้ าพันคอ ผ้ าโพกหัว ผีกองกอย ผู้ขาย ผู้ ป่ วย แผนที่ แผ่นดิน ผงชูรส ผลไม้ ผลผลิต ผิวหนัง ผู้ปกครอง ผู้หญิง ผู้อำานวยการ แผ่เมตตา ฝา ผนัง ผลัด ผลิต ผสม ฝฝอย ฝั ก ฝาน ฝึ ก เฝื อก

พ้ น พลู พวง พ้ น พิธี พุม่ เพดำน พระเจ้ า ลูกเธอ พ่อขุน พังพอน พี่น้อง พี่เลี ้ยง พื ้นดิน พื ้นที่ พุม่ ไม้ พูก่ นั พูดคุย พูดปด เพื่อนบ้ าน พนมมือ พรวน ดิน พระมหำกษัตริย์ พระธำตุ พระบรมโอรสำธิ รำช พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั พระบำรมี พระคุณพระพุทธเจ้ ำ พระพุทธรู ป พระมเหสี พระ รำชกรณียกิจ พระรำชดำำริ พระรำชดำำเนิน พระรำชทำน พระรำชวัง พระรำชโอรส พระสงฆ์ พระองค์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พริ กขี ้หนู พริ กไทย พรุ่งนี ้ พลเมือง พลศึกษำ พลำสติก เพลงชาติ เพลง ปลุกใจ เพลิดเพลิน พังทลาย เพาะปลูก พนม พรม พลัด พลัว่ พลิก พิจำรณำ พิมพ์ พิเศษ เพชร

1


1

ฟฟรี ฟ้อน ฟู ฟองน้ำ า ฟ้อนรำ า ฟุตบอล แฟลต

ภ ภำระ ภายนอก ภำพยนตร์ ภำรโรง ภูมิใจ

ภูษำ

ม้ วน มะเร็ง มัก มันแกว มัน่ มุม เมาะ ไมตรี มดแดง ม้ าลาย ม้ ากระดก มิฉะนัน้ เมืองไทย แม้ แต่ ไม้ ตะเคียน ไม้ ถบู ้ าน ไม้ ไผ่ ไม้ เรี ยว แม่ ครัว มอบหมาย มอเตอร์ ไซค์ มะขามเทศ มะเขือเทศ มันสำำปะหลัง มำฆบูชำ ม้ าหมุน แม่ เฒ่ ำ แมลงวัน แมลงหวี่ ไม่คอ่ ย ไม้ กวาด ไม้ แขวนเสื ้อ ไม้ บรรทัด มน มลำย มะปริง มัธยม มำรยำท เมรุ

ย้ อน ย้ อย ยัน ย้ำ า ยึด ยืด ยื่น ยุ้ง เยี่ยว เยื่อ แยง โยก ยากันยุง ยาสูบ ยางพารา เย็บปั กถัก ร้ อย เยี่ยมเยียน ยารักษาโรค ยาเสพติด ยา หยอดตา ยุวกำชำด เยำวชน

ร่ อง รอด ร่อน รอย ระกำา ระบาย ระเบิด ระยำา ระลึก ระแวง รัว้ ร่าง ริ ว้ รุน รุ่น แรด ร่มไม้ ร่มรื่ น รวบรวม รับผิดชอบ รับมือ รับสัง่ รายได้ ร่ายรำ า รุ่งเช้ า รุ่งเรือง รุนแรง รู้เรื่อง เริ่มต้ น เรื อบิน เรื อใบ เรื อ


1

พาย เรื่องราว โรงงาน โรงสี รถกระบะ รถเก๋ง รถเข็น รถแข่ง รถเครื่อง รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถโดยสาร รถตำารวจ รถถัง รถไถ รถทัวร์ รถแท็กซี่ รถบรรทุก รถบัส รถประจำาทาง รถพยาบาล รถไฟ รถมอเตอร์ ไซค์ รถเมล์ รถยนต์ รถสองแถว รสชำติ ร้ องเพลง รัชกำล รับราชการ รำชสำส์ น รำชสีห์ รำชำศัพท์ รูปภาพ โรงพยาบาล ระหว่าง รางวัล

ล่ ม ลวก ล่วง ล่อ ลอก ล้ อม ละออง ลัน่ ล่าม ลำา ลิ ้น ลึก ลุย เลว เลอะ เลื่อน แล่ โลก ลงมือ ล้ อมวง ลับตา ลายมือ ลำาตัว ลืมตา ลูกค้ า ลูก จัน ลูกชาย ลูกน้ อง ลูกสูบ ลูกเสือชาวบ้ าน ลูกอม เล็ม เลอะเทอะ ไล่ขบั ลำาพัง ลูกนิมิต เล่าเรี ยน ลงโทษ ลักขโมย ลำาคลอง ลำำธำร ลิปสติก เลขคณิต ลูกบอล ลูกศิษย์ ลักษณะ ลำภ ฤฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤๅษี


1

วน วัง วัย วา วิว วุน่ เว้ า วอดวาย วันเกิด วันที่ วันรุ่งขึ ้น วิ่งเปี ้ ยว วิ่งหนี แว่นตา วงกลม วอลเลย์ บอล วันเข้ ำพรรษำ วันจันทร์ วัน พฤหัสบดี วันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอังคาร วัน อาทิตย์ วันมำฆบูชำ วิสำขบูชำ วันวิสำขบูชำ วัน อำสำฬหบูชำ วันออกพรรษำ วาดรูป วิ่งผลัด วัสดุ วิหค

ศ ส

ศำลำกลำง ศำล ศีล ศำสนำคริสต์ ศาสนา พุทธ ศำสนำอิสลำม เศษกระดำษ เศษ อำหำร เศร้ า

สวะ สอ ส่อ สอย สะกด สะดุด สะบัด สะใภ้ สัน สัน่ สาน สามี สำาลี สุม่ เสียว แสง แสน แสบ ส้ มเช้ ง ส่องแสง สามแยก สายตา สายไฟ สิบล้ อ สีชมพู สีเทา สีน้ำา สีฟ้า สูดดม เสือดาว เสื ้อยืด สำานักงาน สุดท้ าย สงกรานต์ สงคราม สติ สนอง สนัน่ สนิท สภำพ สมาน สรรเสริญ สรุป สลบ สลับ สวรรค์ สวิตช์ สังเกต สังขยำ สัปดาห์ สัมพันธ์ สามารถ สาร สำหัส สำเหตุ สำำเร็จ สูตร เสิร์ฟ เสมอ เสริม ส่งเสริ ม สถานที่ สถานีตำารวจ สถานีอนามัย สนุกสนาน สม่าำ เสมอ ส้ ม


1

เขียวหวาน สมุดวาดเขียน สวดมนต์ สวนสัตว์ สวน หย่อม สัตว์ป่า สำมเณร สำรวัตร สีคราม สีน้ำาตาล สีเหลือง สี่เหลี่ยม สุขภำพ สุนขั จิ ้งจอก สุภาพ สูตรคูณ เสือโคร่ง เสื ้อกันหนาว เสื ้อกล้ าม แสง สว่าง แสงอาทิตย์ ใส่ บำตร ไส้ กรอก หมี่ หวง ห่วง หวด หวย หอบ หารื อ ห้ าง หาบ หาว เหาะ ไหม้ หน้ าตา หน้ าผาก หน้ าฝน หน้ าอก หนูตะเภำ หมาบ้ า หรี่ตา ห้ องฉุกเฉิน หัวผักกาด หม้ อแกง หงส์ หนาม หมก หมวด หมัด หย่อน หยัก หยาบ หลง หวาย เหตุ เหรียญ เหลว เหลี่ยม เหลียว เหวี่ยง หงอนไก่ หนังจีน หนังไทย หนังสะติก๊ หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน หน้ าหนาว หมอนข้ าง หมากเก็บ หมอกฮอส หลวงปู่ หลวงพ่อ หลังคา หลับตา หวานเย็น ห้ องพยาบาล หารสัน้ หุ่นยนต์ หูหนวก เหตุกำรณ์ แห่ นำค แหลกลำญ

อักเสบ อ้ า อ่าง อาเจียน อาย อาสา อำาลา เอ่ย อดทน อบอ้ าว ออกกำาลัง ออกลูก อับปาง อธิษฐำน อนุญำต อนุบาล ออกซิเจน อารมณ์ อาวุธ อินทรี อุจจาระ อุทิศ อุปกรณ์ โอกำส


1

โอรส อย่างไร ออกพรรษา อ่อนหวาน อาจารย์ใหญ่ อาทิตย์ อุบัตเิ หตุ ฮเฮฮา

บัญชีคำพื้นฐาน ป.3  

บัญชีคำพื้นฐาน ป.3

บัญชีคำพื้นฐาน ป.3  

บัญชีคำพื้นฐาน ป.3

Advertisement