Page 1

บัญชีคำำ พืน้ ฐำน ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑

จน จบ จม จอก จอด จอบ จะ จังหวะ จัด จับ จาก จ้ าง จาน จำา จำาปี จิ ้งจอก จิงโจ้ จึง จืด เจ็บ เจอ เจ้ า เจาะ แจก แจกัน ใจ ใจดี ฉัน ฉีด ชก ชน ชนะ ชมพู่ ชวน ช่วย ช้ อน ชอบ ชะอม ชัง่ ชิ ้น ชัว่ ช่าง ช้ าง ชาม ชาย ชาว ชิงช้ า ชิ ้น ชื่อ ชุด เช็ด เช้ า เชิด เชื่อ เชือก ใช่ ใช้ ซน ซ่อน ซ้ อน ซ่อม ซอย ซัก ซ้ าย ซิ ซื ้อ

ก็ กบ กระจก กระจุย กระดิ่ง กระดุม กระโดด กระต่าย กระถิน กระเทียม กระเบื ้อง กระป๋ อง กระเป๋ า กระโปรง กระรอก กลัว กว่า กอด ก่อน กะ กะทิ กะละมัง กัด กัน กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย ก้ าว กำาเนิด กำาลัง กิน กี่ กุ้ง เก๊ เก่ง เก็บ เกม เกเร เกลือ เก้ าอี ้ เกาะ เกิด เกี่ยว แก แก่ แกง แก้ ว แกะ ใกล้ ไก่ ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ข่า ข้ า ข้ าง ขาด ข้ าม ขาย ขาว ข่าว ข้ าว ขี่ ขี ้ ขีด ขึ ้น เข็ม เขา เข่า เข้ า เขียง เขียน เขี ้ยว แข็ง แข่ง แขน ไข่ ไข้ คด คน ค้ น คบ ครัว ครู คว่าำ คอ คอย ค่อย ค่ะ คะน้ า คัด คัว่ ค้ า คาง คำา คำ่า คำานับ คิด คิ ้ว คืน คือ คุก คุย คู คู่ เค็ม เคย เคียว แค่ ใคร ฆ่ ำ งำน งาม ง่าย งู เงาะ เงิน เงือก

ดม ด้ วย ดอก ดัง ด่า ดาว ดำา ดิน ดินสอ ดี ดึง ดื่ม ดื ้อ ดุ ดู เด็ก เดิน เดียว เดี่ยว เดี๋ยว แดง แดด โดด โดน โดย ได้ ตก ตน ต้ น ต้ ม ต่อ ตอก ต้ อง ตอน ตอบ ต่อย ตะกร้ า ตะไคร้ ตะปู ตะวัน ตัก ตัง้ ตัด ตับ ตัว ตา ตาก ต่าง ตาม ตาย ตำา ติด ตี ตีน ตึก ตื่น ตุม่ ตู้ เต้ น เต็ม เตะ เตา เต่า เติม เตียง แต่ แตงกวา แตงโม แต่ง โต โต๊ ะ ใต้ ใต้ ถนุ ถม ถ้ วย ถอด ถอน ถอย ถัง ถัว่ ถ้ า ถาง ถาด ถ่าน ถาม ถีบ ถึง ถือ ถุง ถู ถูก แถว ไถ ท่ วม ท่อ ทอง ท้ อง ทอด ทะนาน ทะเล ทะเลาะ ทัง้ ทัน ทับ ทา ทาง ทาน ท่าน ทำา ทำาไม ทำาเล ทิ ้ง ที ที่ ทีวี ทุก ทุเรี ยน เท เท่า เท้ า เที่ยง เทียน เที่ยว แทน ไทย เธอ นก นม นอก น้ อง นอน น้ อย นัก นัง่ นัน่ นัน้ นับ นา น่า น้ า นาง นาน นาย นาฬิกา นำา น้ำ า นิด นิทาน นิ่ม นิยาย นิ ้ว นิสยั นี่ นี ้ นึก นึง่ นุ่ง เนื ้อ แน่ โน้ น ใน


บน บวก บ้ วน บ่อ บอก บอด บอน บ่อน บ่อย บัง บันได บาง บ้ าง บ้ าน บ่าย บิน บุก บุ้ง บูชา แบบ ใบ

ลง ลด ลบ ลม ล้ ม ลอง ละมุด ลัก ลับ ลา ลาก ลาง ล้ าง ลางสาด ลาบ ลาย ลำาไย ลิเก ลิง ลื่น ลืม ลุก ลุง ลูก เล็ก เลข เล่น เล็บ เล่ม เลย เละ เล่า เล้ า เลี ้ยง เลี ้ยว เลือด เลื่อย แล แล้ ง แล้ ว และ ไล่

ประตู ปลา ปวด ป่ วย ปอ ปอก ปั น้ ป่ า ป้า ปาก ปิ ง้ ปิ ด ปี่ ปี น ปื น ปุ๋ ย ปู ปู่ ปูน เป็ ด เป็ น เปล่า เป้า เปิ ด เปี ยก แป้ง แปรง แปล ไป

วัด วัน วัว ว่า วาง ว่าง วาด ว่าน วิ่ง วิชา วิตามิน วิธี เวลา เวียน ไว้

ผม ผัก ผัด ผ้ า ผ่าน ผิด ผี ผู้ ผูก เผา เผื่อ

ส่ ง สบู่ ส้ ม สวด สวน สวม สวย สอน สอบ ส้ อม สะดือ สะพาน สะอาด สัง่ สังกะสี สัน้ สับ สับปะรด สาด สาย สี สาว สุก สุข สู้ เส้ น เสา เสียง เสียบ เสือ เสื่อ เสื ้อ ใส่

ฝน ฝั ง ฝา ฝ่ าย เฝ้า พบ พระ พละ พวก พอ พ่อ พะโล้ พัก พัด พับ พา พาย พี่ พื ้น พุง พูด เพราะ เพาะ เพื่อ เพื่อน แพ้ แพะ ฟั ง ฟั น ฟ้า ฟื น ฟื น้ ฟุ้ง ฟูก ไฟ มอง มะกอก มะขาม มะเขือ มะนาว มะไฟ มะม่วง มะยม มะละกอ มะลิ มังคุด มัด มัน มา ม้ า มาก มี มีด มึง มืด มือ มื ้อ มุง มุง่ มุ้ง เม็ด เมีย เมื่อ เมือง แม่ แมง แม้ น แมว โมง ไม่ โม้ ยก ยอด ย่อม ยัก ยัง ยา ย่า ยาก ยาง ย่าง ยาม ยาย ย้ าย ยาว ยิง ยิ ้ม ยืน ยุง ยุง่ เย็น เย็บ เยอะ แย่ง โยน รด รวม รอ รอง ร้ อง ร้ อน รอบ ระวัง รัก รักษา รัด รับ ราคา ราชินี ราด ร้ าน ร้ าย รำ า รี ด รี บ รู้ เร็ว เรา เรี ยก เรี ยง เรี ยน เรื อ เรื่ อง เรื อน เรื่ อย แรก โรย ไร่

ศำลำ

หก หญ้ า หนา หน้ า หนี หนู ห่ม หมอ หม้ อ หมา หมี หมู หมู่ หรื อ หวี ห่อ ห้ อง หอม หอย หัก หัน่ หัว หู หัวเราะ หา ห่า หาง หาม หาย หิน หิว หุง หุน่ เห เห็น เหนือ เหล้ า เหลือ เห่า แห่ง แหน ให้ ใหญ่ ใหม่ ไหน ไหม ไหล่ ไหว้ อย่ ำ อยู่ ออก อ่อน อะไร อัน อา อ่าน อาบ อาละวาด อำาเภอ อิ่ม อีก อื่น อุน่ เอง เอา แอบ โอ๋ โอ่ง โอน ไอ

บัญชีคำพื้นฐาน ป.1  

บัญชีคำพื้นฐาน ป.1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you