Supi Br/Nr 6

Page 1

www.croatiaairlines.com


Dragi klinci i klinceze! Bliæi nam se novo ljeto i kraj πkolske godine. Veoma se veselim druæenju s prijateljima, moru i suncu. I nema viπe domaÊih zadaÊa, zaboravite na dosadne obveze. Dobar provod i vesele ljetne praznike æeli vam

vaπ prijatelj Supi

Hi guys! Summer holidays are almost here. I am looking forward to hanging around with friends, enjoying sea and sun. No more homeworks, forget about boring obligations. Have fun and unforgettable summer holidays, your friend Supi


JEDNOG DANA... ONE DAY …

GLUPA UDICA!!! OPET MI SE ZAMRSILA. TREBAO SAM UZETI ©TAP! STUPID HOOK!!! IT TANGLED AGAIN. I SHOULD HAVE TAKEN THE FISHING ROD.

PUSTI UDICU, PRIPREMAJ RO©TILJ! EVO NAM RU»KA!!! FORGET THE HOOK, BARBECUE IS WAITING FOR YOU! THIS IS THE LUNCH!!!

HA, HA! RU»AK ZA MRAVE! HA, HAH. A PERFECT LUNCH FOR ANTS!

HA, HA, HA!

DOSTA ZABAVE ZA DANAS. MOJA MAMA PRIPREMA BRANCINE! THAT’S ALL FOR TODAY. MY MUM IS PREPARING SEA BASS FOR LUNCH!

TO JE RU»AK! PALI MOTOR! WHAT A LUNCH! PULL THE STARTER!


RIBE SU BILE ZA PET! TO ZAHVALITE RIBOLOVCU S GITAROM.

THE FISH WAS TERRIFIC!

WE OWE IT TO THE FISHERMAN WITH THE GUITAR.

A NE! ULOV JE SAMO SRE∆A, A KUHANJE TALENT!

...KAO I GLASOVI OVIH SLAVUJA... KOJU ∆EMO, MOMCI?!

BUT NOT! YOU NEED LUCK TO CATCH A FISH AND COOKING IS A TALENT.

… JUST LIKE THE VOICES OF THESE NIGHTINGALES… WHICH ONE SHALL WE SING, GUYS?!

...KAO GOLUBA DVAAA... … JUST THE TWO OF US….

BRAVOOO!!!


OVO ME SJETILO NA VE»ERU KOD NICOLE U PARIZU.

AHA! KAD JE NJEZIN TATA SVIRAO NA HARMONICI.

THIS REMINDED ME OF THE DINNER AT NICOLE’S IN PARIS.

AHA! WHEN HER DAD PLAYED THE ACCORDION.

SJE∆A© SE KAKO SE GIANCARLO ZALJUBIO U IVANU, HE, HE? DO YOU REMEMBER HOW GIANCARLO FELL IN LOVE WITH IVANA, HA, HA?

PSSSSST... HUSSSH…

NIJE TREPNUO! HE DIDN’T EVEN BLINK!

ZA©TO NE BISTE POZVALI VA©E PRIJATELJE NA LJETOVANJE? WHY DON’T YOU INVITE YOUR FRIENDS TO SPEND HOLIDAYS WITH US?

NICOLE I IVANA MOGU K NAMA, A GIANCARLO K SOVI. NICOLE AND IVANA CAN STAY WITH US, AND GIANCARLO AT OWLY’S.


PRAVAC INTERNET! TREBAMO ©TO©TA ISPLANIRATI. LET’S GO ONLINE. WE HAVE A LOT TO PLAN.

TO BI BILO SUPER! IT WOULD BE GREAT!

SUPI I SOVA SU OTI©LI NA WEB STRANICE CROATIA AIRLINESA.

MISLIM DA ∆E OVAKO BITI NAJBOLJE... ©ALJEM!

SUPI AND OWLY CHECKED THE CROATIA AIRLINES’ WEBSITE.

I THINK THIS IS THE BEST WAY … I AM SENDING IT!

DRÆIM FIGE! I WILL KEEP MY FINGERS CROSSED. I PISMA SU OTI©LA. U PARIZ, ZA NICOLE...

... U ZAGREB, ZA IVANU.

SO THE LETTERS WERE POSTED. TO PARIS, FOR NICOLE…

… TO ZAGREB, FOR IVANA.

MAGNIFIQUE!

ECCELLENTE!! ... U RIM, ZA GIANCARLA... … TO ROME, FOR GIANCARLO…

SUPER!!!


PRIJE SUSRETA S PRIJATELJIMA, SOVA I SUPI ODLU»ILI SU SVAKI DAN ISKU©AVATI SRE∆U... BEFORE MEETING THEIR FRIENDS, OWLY AND SUPI TESTED THEIR LUCK ALMOST EVERY DAY…

NICOLE JE ZRAKOPLOVOM CROATIA AIRLINESA PO©LA PREMA DUBROVNIKU, O KOJEMU JE »ULA PUNO... NICOLE TOOK A CROATIA AIRLINES’ FLIGHT TO DUBROVNIK, THE CITY SHE HAS HEARD A LOT ABOUT …

... A VIDJELA JO© I VI©E. ZATIM JE PO©LA U SPLIT UPOZNATI IVANU. … AND SEEN EVEN MORE. AFTERWARDS SHE WENT TO SPLIT TO MEET IVANA.


NICOLE I IVANA DOBILE SU CRTEÆE ZA RASPOZNAVANJE I SAMO JE TREBALO BITI U SPLITU U ZAKAZANO VRIJEME. NICOLE AND IVANA HAD SOME DRAWINGS, TO MAKE THEIR INTRODUCTION EASIER AND THEY JUST HAD TO BE IN SPLIT ON TIME.

MALO TRAÆENJA I... AFTER SOME SEARCHING…

IVANA?!

NICOLE?!


I GIANCARLO JE KRENUO PUT SPLITA... GIANCARLO ALSO SET OUT TOWARDS SPLIT…

... JEDVA JE »EKAO OPET VIDJETI IVANU. … HE COULDN’T WAIT TO SEE IVANA AGAIN…

U SPLITSKOJ ZRA»NOJ LUCI... AT THE SPLIT AIRPORT…

IVANA!!!

NE, NE! HE, HE, NICOLE! WRONG! HA, HA, I AM NICOLE!

A ZA KOGA JE CVIJE∆E? HI, HI, HI AND THE FLOWERS ARE FOR? HE, HE, HE


I SRE∆A SE ZAKVA»ILA NA UDICU... … THEY FINALLY HAD FISHERMEN’S LUCK …

... A NEZABORAVNO LJETO MOGLO JE PO»ETI! … AND AN UNFORGETTABLE SUMMER COULD BEGIN!


Kojim Êe putem Supi i Sova doploviti kuÊi? Which sailing route will take Supi and Owly home?

Rjeπenje / Answer: B


Sloæi Giancarlove fotografije! Match the pieces of Giancarlo’s photo!

Rjeπenje / Answer: 4-6-5, 2-1-7, 9-3-8


Oboji crteæ, a zatim pronai 5 razlika! Colour the drawing and then find 5 differences!IzdavaË / Publisher: Marketing Croatia Airlines; Scenarij i crteæ / Script and drawings: Dinko KumanoviÊ; Tisak / Print: ZRINSKI d.d., »akovec; Lipanj / June 2007.

Tko svira koje glazbalo? Match the player with the right instrument!

Rjeπenje / Answer: 1-e, 2-c, 3-b, 4-d, 5-a


Ovdje zavrπava moja ljetna priËa, ali zato poËinje vaπa. Bojice u ruke i nacrtajte mi predivan zrakoplov, a moæe i dva. Ako vam je zrakoplov moæda preteæak, nacrtajte i poπaljite πto god poæelite. Adresa je: Croatia Airlines, Sluæba promocije, Savska 41, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Ovaj put spremio sam nagrade za: Allison Hall iz SAD, Juliju Zagorc iz Slovenije, Evu Kolku iz Zagreba i Kyru Jenkins iz UK. Supi Here finishes my summer story and begins the one I’d like to hear from you. Take a pencil set and draw a beautiful airplane, maybe even two. If it is too complicated for you, draw and send me whatever you like. My address is: Croatia Airlines, Promotion Dept., Savska 41, 10 000 Zagreb, Croatia. This time I have presents for: Allison Hall from the USA, Julija Zagorc from Slovenia, Eva Kolka from Croatia and Kyra Jenkins from the UK. Supi


Ime i prezime / Name and surname ____________________________________________________ Dob / Age __________________________________________________________________________ Adresa (ulica, broj, poπt. broj, mjesto) / Address (street, number, post-code, town) ______________________________________________________________________________________________


Naπi najmlai putnici, djeca do navrπene dvije godine, mogu putovati besplatno na svim domaÊim letovima. Uvjet je da dijete sjedi u krilu osobe s kojom putuje, a osim besplatne karte za svako dijete odobrava se i besplatan prijevoz do 10 kg prtljage.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.