Page 1

Jaargang 2 Nummer 6

amsterdam.nl

22|03|12 Verschijnt twee keer per maand

Column

Marcel La Rose Stadsdeelvoorzitter

Achterin deze krant Stadspas

2012

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Inhoud Procedure Zomerfestival 2012 krijgt veel media aandacht

2 Bekendmakingen BuurtHuis Holendrecht en Holendrechtplein op de schop Het Wapen van Holendrecht

■ ■

De kiem voor een nieuwe traditie

Stichting Kofoe is kanshebber om het Zomerfestival 2012 te organiseren

3 ZO! Doende met Space Lightning Poëzie van Romeo Grot Nieuws uit het DB

"In 2012 kunnen wij voortgaan met een prachtige oude traditie maar tegelijk aansluiten bij de eisen van deze tijd en die voor de toekomst," zei stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose tijdens een persconferentie op 28 februari. Hij maakte bekend dat na een selectieprocedure de stichting Kofoe als beste kandidaat uit de bus kwam om het Zomerfestival van 2012 te organiseren. La Rose beseft dat velen teleurgesteld waren dat het Zomerfestival (voorheen Kwakoefestival) in 2011 niet doorging. "In 2010 ging organisatorisch alles fout wat er maar fout kon gaan. In 2011 schoten de financiën van de kandidaten tekort en was een vergunning verlenen niet verantwoord. Het festival moet beslist binnen de vergunningsvoorwaarden worden uitgevoerd. Zo niet, dan is het niet veilig, beantwoordt het niet aan de eisen van

het milieu en levert het teveel overlast voor de omgeving op. Zes partijen zijn in de race geweest. We hebben getoetst hoe stevig ze organisatorisch zijn, of ze aan de vergunningsvoorwaarden zullen kunnen voldoen en of de begrotingen realistisch zijn." Van het stadsdeel valt geen subsidie te verwachten. Sporen verdiend Het doorslaggevende argument was

uiteindelijk dat de mensen achter Kofoe de meeste ervaring hebben in de uitvoering van grote festivals, inclusief het Zomerfestival zelf. Tot 1 april werkt Kofoe de vergunningaanvraag verder uit met draaiboeken voor de openbare orde en veiligheid, het milieu, het verkeer en het parkeren. Dit gebeurt in nauw overleg met verschillende gemeentelijke diensten, politie en brandweer. Ook de bewoners worden bij de voorbereiding betrokken. Er is grote belangstelling geweest voor de procedure welke in december 2011 van start ging. Gedurende de gehele periode vroegen de media steeds om informatie over de voortgang. Stadszender AT5 zond de persconferentie rechtstreeks uit.

Niemand ontkomt aan het poeder

Velen kennen Holi als het gekleurde poederfeest en de dag dat je poeder over elkaar uitstrooit zonder dat iemand boos wordt. Het feest wordt net voor de lente gevierd op de dag na volle maan op de hindoekalender. Eerst thuis samen van een feestmaal genieten en dan naar het Bijlmer Parktheater om Holi te vieren. Elke jaar vindt Holi Paghwa op een andere dag plaats, afhankelijk van wanneer de lente aanbreekt.

■ ■

4 Geen rommel Leren slaan en stelen en dan afleveren bij topclubs

■ ■

5 Canon van Zuidoost: Steven van Dorpel

6 Zuidoost heeft nieuwe rolmodellen nodig

7 Rook doodt in drie minuten Imagine IC, erfgoed van de toekomst Evenementenkalender

■ ■ ■

8 Nieuws uit de raad ■ Kwaliteit schuldhulpverlening komt onder druk te staan ■ Voorkomen is beter dan genezen

#Tweet

Donderdag 7 maart was de hindoeïstische Holi Paghua viering ofwel Nieuwjaarviering.

@vdvlist Bezoek aan voorbeeld studio tbv studentencampus D-buurt. Klein maar fijn! @adamzuidoost @ Duwonl @Plegt-Vos #Axcellent Wij kiezen voor elke editie van de stadsdeelkrant een leuke tweet. U kunt uw tweet versturen naar onze twitteraccount @adamzuidoost. U vindt ons ook op Facebook: www.facebook.com/ amsterdamzuidoost Foto: George Maas/fotonova

ONLANGS BEZOCHT IK DE voorstelling ‘Jetty jubileert met liefde en overvloed’ van cabaretière Jetty Mathurin. In ons mooie, intieme Bijlmer Parktheater genoot iedereen intens van de hartverwarmende wijze waarop Jetty ons meenam in haar terugblik op haar 25jarig jubileum als artieste. Ook “Taante” sprak ons natuurlijk toe, een tikkeltje vermanend, omdat het ons nog steeds zoveel moeite kost om een harmonieuze samenleving vorm te geven. En “Stanley” was er natuurlijk, de eeuwige optimist die met zijn onuitputtelijke charmes, brede smile en grootse plannen helaas in een droomwereld is blijven steken. Jetty voelt zich sterk verbonden met Zuidoost en is een ware ambassadrice van het stadsdeel. Dat was ook de reden dat we haar in 2005 huldigden met ons ereteken, de Tai-ati speld. Deze gouden speld krijgen mensen die met een uitzonderlijke inzet Amsterdam Zuidoost positief over het voetlicht brengen. Als stadsdeelbestuur spreken we bij het opspelden van het ereteken de hoop uit dat de drager van deze gouden speld met het ‘tai-ati’-teken (verbonden harten) zich ook in de toekomst verbonden blijft voelen met Zuidoost en zijn inwoners. Bij Jetty is deze verwachting meer dan uitgekomen. Ze zet zich vol overgave in voor het stadsdeel en de bewoners, tijdens haar optredens en via haar eigen stichtingen of als bestuurslid van onze Jeugdtheaterschool. Jetty en het stadsdeel hebben met elkaar gemeen dat beiden dit jaar het 25-jarige jubileum vieren. Op 28 april 1987, 25 jaar geleden, vond de installatievergadering plaats van de toenmalige stadsdeelraad en het dagelijks bestuur van Amsterdam Zuidoost. Voor 25 april aanstaande heb ik alle voormalige stadsdeelvoorzitters van Zuidoost uitgenodigd om samen met u, bewoners van het stadsdeel, terug te kijken op 25 jaar stadsdeel Zuidoost. Hoe kijken wij naar ons verleden, wat hadden wij er destijds van verwacht en hoe kijken we naar de toekomst? Een ding is zeker, mensen als Jetty zullen we ook in de toekomst nodig hebben. Mensen die vol passie praten over het stadsdeel, denken in kansen en de daad bij het woord voegen. In de volgende krant leest u meer over de bijeenkomst ‘25 jaar stadsdeel Zuidoost’ en hoe u daaraan kunt deelnemen.

Krant niet ontvangen? www.postnl.nl > Klantenservice > Heeft u een klacht? Of telefonisch via 0900 0990 (10 cent per minuut).


2 Bekendmakingen

www.zuidoost.amsterdam.nl ■ ■ ■

Dit is een samenvatting van de bekendmakingen van maandag 5 maart t/m vrijdag 16 maart 2012. De volledige bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd op de website van stadsdeel Zuidoost: http://www.zuidoost.amsterdam.nl/actualiteiten_uit/bekendmakingen_0/

■ ■

Verleende omgevingsvergunningen ■ ■

Algemeen Stadsdeel Zuidoost heeft een eigen welstandscommissie die adviseert over bouwplannen. De voltallige commissie adviseert elke vier weken. Een gemandateerd lid van de commissie adviseert elke twee weken over de zogenoemde kleine bouwplannen. De vergaderingen van de commissie en het gemandateerde lid zijn openbaar. Informatie over de agenda of het bezoeken van de vergadering is te krijgen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 020 252 5333.

Gevraagde omgevingsvergunningen ■ ■

■ ■ ■ ■

Bijlmerdreef 1315, gebruiksvergunning Dolingadreef 1000, vervanging informatiepanelen Drostenburg 1, gebruiksvergunning Florijn 1, brandveilig gebruik Geerdinkhof 271A, gevelwijziging Geerdinghof 271A, kapvergunning

Holendrechtplein 44, brandveilig gebruik Leerdamhof 2, kapvergunning Maldenhof 190, kapvergunning Marguerite Yourcenarstraat 2, uitbouw achterzijde Meerkerkdreef 25, kapvergunning Niftrikhof 1, kapvergunning

■ ■ ■

Elsrijkdreef 1000, slopen tijdelijke huisvesting Emmeline Pankhurststraat 6, plaatsing scootmobielberging Holendrechtplein 36, kapvergunning en gedeeltelijke sloop Kruitberghof 62, plaatsing reclames aan gevel Ophemerthof 138, kapvergunning Wisseloord 102, kapvergunning

De volledige besluiten zijn ter inzage gelegd in het informatiecentrum in het stadsdeelkantoor op het Anton de Komplein en staan op de website van het stadsdeel: www.zuidoost.amsterdam.nl

Dagelijks bestuur bezoekt Driemond Op woensdag 28 maart bezoekt het dagelijks bestuur Driemond. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur en wordt gehouden in MatchZO, Stammerlandweg 10, Driemond. Meer informatie: de heer B. Simson, b.simson@zuidoost.amsterdam.nl.

Kennisgeving werkzaam-heden op de Daalwijkdreef, Dolingadreef en Burgemeester Stramanweg In de volgende avonden en nachten zullen asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd: ■ Donderdag 12 op vrijdag 13 april 2012 en van vrijdag 20 op zaterdag 21 april op de Daalwijkdreef tussen de parkeerplatforms Dennenrode en Daalwijk. ■ Maandag 16 op dinsdag 17 april en van donderdag 19 op vrijdag 20 april op de Daalwijkdreef tussen de oostelijke afslag van de Gooiseweg en het parkeerplatform Dennenrode. ■ Dinsdag 17 op woensdag 18 april en woensdag 18 op donderdag 19 april op de Daalwijkdreef van het parkeerplatform Daalwijk tot de Dolingedreef, op de Dolingadreef van de Daalwijkdreef tot de Bijlmerdreef, en op de Burgemeester Stramanweg van de Dolingadreef tot de Boris Pasternakstraat. Gedurende deze werkzaamheden is verkeer op genoemde weggedeelten niet mogelijk. Het verkeer, inclusief het openbaar vervoer, wordt middels bebording omgeleid.

Kennisgeving tijdelijk verkeersbesluiten Amsterdam Open AIR Op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2012 vindt in recreatiegebied Gaasperplas het dancefestival Amsterdam Open AIR plaats. Om in de naburige woonijk Nellestein parkeerproblemen door bezoekers van het festival te voorkomen, worden de Loenendreef en het Lexmondhof voor doorgaand verkeer afgesloten. Ook de Driemondweg wordt afgesloten ter bescherming van het natuurgebied. Bewoners en bezoekers Nellestein hebben na controle gewoon toegang tot de wijk. De bewoners ontvangen een brief van de organisator van het festival waarin staat hoe zij die dag toegang krijgen tot de wijk. De afdelingsmanager Beheer van het stadsdeel Zuidoost heeft in mandaat op 12 maart 2012 een tijdelijk verkeersbesluit genomen voor genoemde afsluitingen ten behoeve van het festival Amsterdam Open AIR. Dit besluit betreft de volgende afzettingen op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2012 van 11.00 tot 19.00 uur: ■ Loenendreef ter hoogte van Langbroekdreef ■ Lexmondhof ter hoogte van Langbroekdreef ■ Driemondweg ter hoogte van N236

Zomerfestival 2012 In de weekenden van 21 juli tot en met 19 augustus 2012 vindt het Zomerfestival 2012 plaats. Om parkeerproblemen in woonwijken rondom het Bijlmerpark tegen te gaan, zullen deze wijken, voor zover noodzakelijk, afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

De afsluiting vindt in opdracht en onder coördinatie van de politie plaats. De bewoners van de betreffende wijken ontvangen een bewonersbrief met de toegangsregels. Bewoners en bezoekers wordt na controle vrije doorgang verleend. De afdelingsmanager Beheer van het stadsdeel Zuidoost heeft in mandaat op 13 maart 2012 een tijdelijk verkeersbesluit genomen voor een aantal woonwijken en wegen rondom het Bijlmerpark.

Inzage De stukken met betrekking tot deze verkeersbesluiten liggen vanaf 14 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor.

Bezwaar Tegen één van deze besluiten kan de belanghebbende op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Tevens kan de belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend en meent een spoedeisend belang te hebben aan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

BuurtHuis Holendrecht en Holendrechtplein op de schop

Er komt een kunstwerk op het Holendrechtplein. Geen beeld op een sokkel maar een groots tegeltableau, een tegeltapijt. Stadsdeel Zuidoost en Centrum Beeldende Kunst Zuidoost vroegen de Rotterdamse kunstenaar Arno Coenen om met een idee te komen voor een bijzonder kunstwerk dat past op een plein en veel mensen blij maakt. Coenen wilde dit graag doen in samenspraak met de bewoners. Daarom vroeg CBK Zuidoost aan scholieren en bewoners van Holendrecht een ontwerp te maken voor een deel van het kunstwerk, namelijk het Wapen van Holendrecht. een absurde overdrijving de andere kant aangeven. Holendrecht is niet een onzichtbare wijk in Amsterdam: Holendrecht is het middelpunt van het universum’. De ontwerpen zijn tot en met 7 april te zien in CBK Zuidoost. Eén of misschien wel meerdere ontwerpen krijgen een plaats in het kunstwerk, dan herkenbaar vormgegeven in de beeldtaal van kunstenaar Coenen.

22 maart 2012

Informatie in één oogopslag Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam Zuidoost Postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost tel.: 14 020 fax: 020 691 2015 e-mail: info@zuidoost.amsterdam.nl internet: www.zuidoost.amsterdam.nl Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175). Voor alle informatie over stadsdeel Zuidoost en vragen over bijvoorbeeld een vergunning, openingstijden of bouwzaken kunt u bellen met 14 020. De openingstijden van de loketten Burgerzaken, Vergunningen en het Informatiecentrum zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur, op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. Het meldpunt Zorg en Overlast is van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur te bereiken op 020 252 5555. Informatiecentrum In het stadsdeelkantoor is het Informatiecentrum gevestigd. Iedereen kan hier terecht voor informatie over wonen, ondernemen en voorzieningen in Zuidoost. Als er nieuw beleid wordt voorgesteld, liggen hier de stukken ter inzage. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen (gratis toegankelijk) en is er een maquette van Zuidoost te bezichtigen. E-mail: Info@zuidoost.amsterdam.nl Ondernemersloket Voor alle vragen die te maken hebben met ondernemen kunnen MKB-ondernemers via het Informatiecentrum een afspraak maken met een bedrijfsadviseur van Ondernemershuis Zuidoost. Via het Ondernemershuis kunnen ondernemers met financiële en verzekeringsvragen ook bij het tweewekelijks bankenspreekuur terecht. ■ DWI Team zelfstandigen. Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij het Informatiecentrum ■ Spreekuur bij de banken, iedere donderdag van 09.00 – 12.00 uur: in de even weken bij de Rabobank (Bijlmerplein 518) en in de oneven weken bij de ABN AMRO (Bijlmerplein 207)

Het Wapen van Holendrecht

Het schetsontwerp voor het hele kunstwerk ‘Hub Holendrecht’ verwijst in naam en in vormgeving naar het Holendrechtplein als knooppunt. Knooppunt – ‘hub’ in het Engels – van verkeersroutes. Maar ook als centraal middelpunt. Niet alleen van Holendrecht, maar ook van Zuidoost, Amsterdam en meer nog het hele universum. Deze laatste overdrijving is commentaar van de kunstenaar op het imago van de wijk. Coenen zelf schrijft: ‘Met mijn ontwerp wil ik in

In het voorjaar start de renovatie van BuurtHuis Holendrecht en krijgt het gebouw een nieuwe binnen- en buitenkant. Zodra de renovatie gereed is, wordt eind 2012 het Holendrechtplein opnieuw ingericht. Het ontwerp voor het BuurtHuis Holendrechtplein ligt vast. Het dagelijks bestuur heeft op 21 februari 2012 met het ontwerp ingestemd. Op dezelfde datum heeft het dagelijks bestuur ook ingestemd met het Voorlopig Ontwerp van het Holendrechtplein. Dit ontwerp kan dus nog gewijzigd worden en ligt de komende maand ter inzage in het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor (Anton de Komplein 150) en is te bekijken via www.zuidoost.amsterdam.nl. We komen ook naar u toe om beide ontwerpen te presenteren en toe te lichten. Wilt u weten hoe de ontwerpen voor het BuurtHuis en het

Holendrechtplein eruit zien en wat de planning is van de werkzaamheden? Kom dan naar de bijeenkomst op maandag 2 april a.s. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen en suggesties doen.

Wat: Bijeenkomst BuurtHuis Holendrecht en Holendrechtplein Wanneer: Maandag 2 april 2012 van 19.30 tot 21.00 uur Waar: BuurtHuis Holendrecht, Holendrechtplein 38 Vragen: Caroline Huszti, Assistent Projectmanager Projectbureau, via c.huszti@zuidoost.amsterdam.nl of 020 252 5229

Contact met het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost bestaat uit: Marcel La Rose (voorzitter), Emile Jaensch (vicevoorzitter), Muriël Dalgliesh en Urwin Vyent. Chris de Graaf is interim-stadsdeelsecretaris, directeur van de ambtelijke organisatie. U kunt op verschillende manieren met hen in contact komen: ■ Spreekuur: Elke eerste maandag van de maand is er een spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het stadsdeel. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek. ■ Een brief schrijven naar: stadsdeel Zuidoost, t.a.v. het dagelijks bestuur, postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost ■ Een e-mail sturen naar info@zuidoost.amsterdam.nl ■ Bellen voor een afspraak via 14 020 en vragen naar het bestuurssecretariaat Zuidoost. Stichting Dorpsraad Driemond Driemond is met 1.500 inwoners het kleinste en oudste woongebied van Zuidoost. Driemond heeft een eigen dorpsraad die opkomt voor de belangen van dit ‘dorp in de stad’. Stichting Dorpsraad Driemond Stammerlandweg 10 1109 BR Driemond telefoon: 0294 414 883 e-mail:dorpsraaddriemond@hetnet.nl internet: www.driemond.info Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 12.00 uur.


www.zuidoost.amsterdam.nl

3

22 maart 2012

ZO! Doende met Urwin Vyent en de band Space Lightning Portefeuillehouder Urwin Vyent leeft zich helemaal uit tijdens een jamsessie met Space Lightning. “Hoe kan ik lid worden van jullie band?” vraagt hij. “Eerst een uitkering aanvragen,” is het antwoord. De dringende vraag is waar de band kan blijven spelen. Vier dagen per week oefenden de leden in het tijdelijk gebouw bij het Bijlmer Parktheater. Begin maart voor de laatste keer. Nu zijn de instrumenten ingepakt en opgeslagen. Maar als het aan Urwin Vyent ligt, is dit niet het einde van de band. “Wij gaan een andere plek zoeken,” belooft hij.

Blues Tien jaar geleden richtte lead gitarist Delano Fransman Space Lightning op. “Vroeger was ik straatmuzikant. Ik ben een paar keer in aanraking geweest met de politie. Ze vroegen waarom ik buiten stond. Toen ging het balletje rollen.” Via de hulpverlening kreeg de band eerst ruimte aan de overkant. Daarna is de band verhuisd naar dit pand. Op dit moment is nog onduidelijk waar de muziekschool naartoe gaat.

Grenzen vervagen De band is in hun muziekgenre ook van alle markten thuis: rock, Surinaams, reggae, ballads, Nederlandstalig. “We zijn met ongeveer twaalf man,” vertelt Delano. “Er is zelfs een tweede groep bijgekomen, Sosa Sound. Sosa is een samenvoeging van soul en salsa. We spelen met gebruikers, maar ook met mensen die niet gebruiken. Als het om muziek gaat, vervagen de grenzen. Wij worden regelmatig gevraagd op te treden. De laatste tijd wat minder, vanwege de onrust.” Urwin: “Dit is echt Bijlmer. Jullie moeten blijven. De band heeft onze aandacht.”

Foto: George Maas/Fotonova

Horen en zien François Rustveld, de begeleider van de band, legt aan Urwin waarom het niet haalbaar is om mee te verhuizen. “Het is een woonruimte en niet geïsoleerd. Wel zuur, want toen begin 2011 de eerste paal werd geslagen, traden we erbij op. Hier kunnen de mensen die langslopen ons horen en zien. Ze lopen regelmatig bij ons naar binnen, ook toeristen. Deze plek is ideaal.” Urwin: “Deze buurt had een negatief imago vanwege de jongens die hier rondhangen. Het is daarom zo leuk dat dit is ontstaan. Juist omdat jullie muziek maken in een ruimte die niet is afgesloten, merken de mensen het en zie je ze huppelend de markt opgaan.”

Swingende jamsessies maken voorbijgangers blij

Mma Hille

Nieuws uit het DB

door Romeo Grot

Evenementenfonds 2012 Ik was verrast u te zien na zoveel jaren de moeder die voor opvang van kinderen zorgde als ouders halsoverkop voor langere tijd naar overzee moesten de moeder die menig huwelijk redde door de keuze van de juiste woorden.

Het Evenementenfonds is een van de maatregelen om evenementen in Amsterdam Zuidoost te stimuleren. In de voortgangsnotitie ‘Evenementenfonds 2012’ staan de beleidsregels en de criteria op grond waarvan een evenement aanspraak kan maken op het fonds. Het fonds kan maximaal € 200.000 uitkeren in 2012. Het dagelijks bestuur stemt in met de voortgangsnotitie ‘Evenementenfonds 2012’.

Mma Hille nu afgeslankt als na een zware arbeid maar nog altijd de krachtige uitstraling van een vrouw die de wereld aankan

De stadsregio Amsterdam heeft in 2010 besloten een vrijliggende busbaan aan de westkant van de Provinciale weg aan te leggen. De voorbereidingen voor de aanleg zijn afgerond. Omdat de busstrook voor het grootste deel op grondgebied van Zuidoost ligt, is het stadsdeel verantwoordelijk voor de beheer- en onderhoudskosten, maar het onderhoud van de Provinciale weg is voor de gemeente Diemen. Het dagelijks bestuur stemt in met de brief aan Burgemeester en Wethouders van Diemen over afspraken over de beheerkosten.

Busbaan Provinciale weg Romeo Grot brengt een ode aan Mma Hille (Emilie Holband)

ZO! feliciteert

Ik verval in mijmeringen en hoor uit honderden kelen: het doorboort de grond tranen vloeien uit mijn ogen, vallen op mijn borstkast en doorboren de grond Oh Mma Hille wie kon het banyalied beter vertolken dan u wie o wie kon het lakugezelschap motiveren dezelfde kant op te kijken dan u Als ik een titel mocht geven, doopte ik u: Moeder van de Bijlmer En zou ik bij Ganzenhoef/ Geldershoofd een standbeeld voor u onthullen, Ik zou, ik zou u alle denkbare medailles opspelden als uiting van dankbaarheid. En toch vraag ik me af: Hoe kan het dat u deze zaken moet ontberen? Zegt het niet veel over hoe wij met elkaar als gemeenschap omgaan, Moeder van de Bijlmer?

Markt Anton de Komplein

Stadsdeel Zuidoost feliciteert Jetty Mathurin met haar 25-jarig jubileum als theatermaakster

Stadsdeel Zuidoost feliciteert Korfbalvereniging ADW/DTV met hun kampioenstitel en de promotie naar de hoofdklasse

Na discussie met de stadsdeelraad over de warenmarkten in Amsterdam Zuidoost is besloten dat de markt Kraaiennest verplaatst wordt naar het Anton de Komplein. Dat betekent dat er vanaf 13 april op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag markt is op het Anton de Komplein, op woensdag in Reigersbos en op zaterdag op het Annie Romeinplein bij Ganzenhoef. Op dinsdag 10 april is de laatste marktdag op Kraaiennest. Het dagelijks bestuur stemt in met het ‘Locatiebesluit Anton de Komplein’. De officiële besluitenlijsten zijn te vinden op www.zuidoost.amsterdam.nl


4

www.zuidoost.amsterdam.nl

22 maart 2012

Geen rommel

Wat weet ù van afval (in Zuidoost)?

K-buurt schoon, heel gewoon! Zuidoost is de laatste jaren veel schoner geworden. Maar op een aantal plekken is er nog een hardnekkig vuilprobleem. Dat is meestal in de hoogbouw waar de afstand van de bewoners tot de openbare ruimte letterlijk en figuurlijk groot is.

Maak kans op een gratis schoonheidsbehandeling in een beautyshop in ZO! Vul onderstaande vragenlijst in en mail uw antwoorden (1a, 2b, 3c, enzovoort) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 30 maart aan Benno van Dam: b.vandam@zuidoost.amsterdam.nl of uitknippen en opsturen naar stadsdeel Zuidoost, t.a.v. B.van Dam, postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost

Een van die ‘hotspots’ is de hoge K-buurt. Tijdens een eerder bezoek van het dagelijks bestuur aan de K-buurt in september 2011 gingen de meeste klachten van de bewoners over het (grof)vuilprobleem. Vandaar dat portefeuillehouder Wijkbeheer Urwin Vyent er een speciale bijeenkomst aan wijdde in de Bonte Kraai op woensdagavond 29 februari: ‘K-buurt schoon, heel gewoon’. Doel: met bewoners, corporaties en andere organisaties in de buurt zoeken naar een gezamenlijke aanpak.

1. Grof vuil wordt één keer per week opgehaald op een vaste inzameldag. U dient uw grof vuil op de juiste tijd aan te bieden. Wat is de juiste tijd eigenlijk? A vanaf 48 uur van te voren B gedurende de gehele dag vóór de inzameldag C vanaf 20.00 uur op de dag vóór de inzameldag D op de inzameldag zelf

Ideeën werden ter plekke besproken en beoordeeld

Stadsdeelmedewerkers van de reiniging en van handhaving vertelden wat zij doen en wat het stadsdeel jaarlijks aan reiniging en inzameling uitgeeft. Een aantal aanwezigen presenteerde een voorstel, de zaal waardeerde dat (of niet) door nepgeld in te zetten. Veel voorstellen gingen over betere voorlichting over de afvalregels.

2. Ook op een afwijkende dag kunt u uw grof vuil aanbieden. Echter, wel tegen betaling. Hoeveel moet u dan betalen? A € 10 B € 25 C € 45 D € 60

Maar, zoals een bewoner het aan het eind van de avond formuleerde: “Ik durf te beweren dat mensen de regels wél kennen. Maar een aantal mensen wìl het niet weten.” Mensen dus die er op z’n zachtst gezegd een rommeltje van maken en die het voor de goedwillende bewoners verpesten. “Met elkaar moe-

ten we kijken hoe we die mensen kunnen aanpakken.” De portefeuillehouder besprak het voorstel verder met de bewoners. Is het realistisch en (financieel) haalbaar? Als de uiteindelijke aanpak blijkt te werken, kan die ook voor andere hotspots worden gebruikt.

Leren slaan en stelen en dan afleveren bij topclubs Door Auke VanderHoek “De enige sport waar je mag slaan en stelen,” vertelt Victor met een grijns over honkbal nadat hij de kinderen streng toesprak in de gymzaal van de Brede school Holendrecht. Hij krijgt met duidelijke taal iedereen op zijn plek en geconcentreerd op het spel. In de brede scholen worden 15 weken lang Beeball-lessen gegeven. Het is een aangepaste manier van honkbal waar basisschoolleerlingen op een makkelijke en speelse manier kennismaken met honkbal en de basistechnieken leren.

3. U kunt uw grof vuil ook zelf wegbrengen. Waar moet u dan zijn? A Australiëhavenweg B Meerkerkdreef C Rozeburglaa; D Tafelbergweg

Victor Araya Lemaire en Etienne Sandel zijn twee honkballiefhebbers die de sport zelf graag spelen en graag met kinderen werken. Ze hebben de honkbalvereniging Amsterdam Marshals opgericht. Etienne: “De andere honkbalorganisatie in Zuidoost is Ban Topa. Die organisatie is ooit ontstaan om probleemjongeren van de straat te krijgen door sport. Maar met de kinderen waarmee ik werk, daarin zie ik geen ‘probleemkinderen’. Kinderen en ouders moeten ook kunnen kiezen voor een algemene sportvereniging die geen ander doel heeft dan puur de sport. Eventueel samenwerken door het delen van een accommodatie is bespreekbaar. Verdere samenwerking met Ban Topa niet. Keuzevrijheid is goed en komt de onderlinge competitie en daardoor de sport ook ten goede.”

4. Bij het verkeerd aanbieden van grof vuil riskeert de overtreder een boete. Wat is de minimale hoogte van die boete? A € 4; B €70 C €95 D €120 5. In 2011 deed Amsterdam Zuidoost mee aan de verkiezing van ZAPgemeente van het jaar (ZAP is ZwerfAfvalPakker). Welke plaats bereikten we? A De eerste B De tweede C De derde D De vierde

Eigen accommodatie Etienne: “We zijn er voor en door Zuidoost. Als iemand van hier honkbal wil spelen, moet hij ook in het eigen stadsdeel terecht kunnen. We willen onze vereniging naar het volgende niveau brengen, een eigen accommodatie met veld waar we veel kunnen trainen en competitiewedstrijden kunnen spelen. Zodat we hier talenten ontwikkelen en afleveren bij de topclubs. Ik zou heel graag willen spelen in de D-Buurt. Als daar een stuk van het open terrein wordt geëgaliseerd, dan zorgen wij wel dat er wat gebeurt op het veld.” De Beeball-lessen worden in samenwerking met het Sportbuurtwerk.nl en het stadsdeel gegeven om de basisschooljeugd kennis te laten maken met de sport. Etienne: “Door je bezig te houden met sport krijg je meer discipline, je ontwikkelt je

eigen karakter en in sport moet je keuzes maken. Dat is ook goed voor de schoolprestaties.” Beeball is een concept van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). Etienne: “Het is zo bedacht dat iedereen, elke papa, mama, buurman en Jan Modaal, voor een groep kinderen kan gaan staan en het kan uitleggen.” Plastic paaltjes Met de knuppel meten de kinderen de juiste afstand die ze moeten nemen van het paaltje met de bal erop. “Een gepitchte (aangegooide) bal is moeilijker te slaan dus vandaar dat we een plastic paaltje gebruiken.” Nadat een speler de bal misslaat en heel hard het paaltje raakte, legt Victor uit: “Niet je hoofd met je lichaam meedraaien bij het slaan want dan probeer je te kijken waar de bal heen gaat nog voordat je hem geraakt hebt. Je swingt, draait met je lichaam maar je neus blijft op de bal gericht. Pas als je de bal geraakt hebt, kijk je waar hij heengaat.” www.beeball.nl info@amsterdammarshals.nl

7. Bij de campagne ‘Zuidoost is yours, Clean it up!’ werd een voetballer ingezet. Wie was die voetballer? A Kenneth Vermeer B Urby Emanuelson C Dennis Bergkamp D John de Wolf

Foto: Auke VanderHoek

6. Van wie is de volgende uitspraak: ‘Ik woon hier, maar ik leef hier ook. Ik wil niet alleen dat het thuis netjes is, ik wil ook graag thuiskomen in een mooie omgeving’ A Urwin Vyent, portefeuillehouder Wijkbeheer Stadsdeel Zuidoost B Stefan Groenveld, inwoner Zuidoost, vuilprikker en veelmelder C Uli Schnier, directeur Stichting Nederland Schoon

Met je neus op de bal gericht


www.zuidoost.amsterdam.nl

>˜œ˜

Û>˜

<Ո`œœÃÌ

5

22 maart 2012

De eerste prof uit de Bijlmer Door Patrick Meershoek

Malcolm speelt bij MVV, Etiënne bij Swindon Town, Género bij NEC. Paul, nu trainer bij Zuidoost United, voetbalde voor Volendam, net als Dion trouwens, en Harvey deed zelfs tien minuten mee met de hele groten in het eerste elftal van AC Milan. In de familie Esajas worden de kinderen geboren met een bal aan de voet. Zo was het in Suriname, waar het familieteam uit Coronie de tegenstanders bij opkomst op het veld deden verbleken. (“Daar komen de Jassen”, was een gevleugelde uitdrukking langs de lijn.) Zo is het in Zuidoost, waar de Nederlandse tak van de honderden leden tellende familie Esajas zich vanaf de jaren zeventig stevig nestelde in de SV Bijlmer, tegenwoordig Zuidoost United. Tussen al die getalenteerde voetballers valt een naam in het bijzonder op, om een hele goede en een hele slechte reden. Steven van Dorpel bijnaam Parel van de Bijlmer - was de eerste speler van de SV Bijlmer die een profcontract in de wacht sleepte. Door in 1987 in dienst te treden bij de toenmalige eredivisieclub Volendam, vestigde de 21-jarige voetballer de reputatie van de Bijlmer als kweekvijver van talenten. Maar Van Dorpel was ook de man die op 6 juni 1989 op Schiphol op het verkeerde vliegtuig stapte, de SLM-vlucht PY764 om precies te zijn, en de volgende ochtend vroeg tijdens een crash bij Zanderij met dertien andere spelers van het Kleurrijk Elftal om het leven kwam. Kort daarvoor had Van Dorpel een contract getekend bij Roda JC, in die jaren een subtopper in de nationale competitie.

Van Dorpel trapte zijn eerste balletje voor de SV Bijlmer op vijfjarige leeftijd. Twee jaar eerder was hij met zijn moeder en zes broers en zussen naar Nederland gekomen, en neergestreken in de flat Haag en Veld in de Bijlmer. Zijn vader, doelman bij de Surinaamse kampioensclub Robin Hood, bleef achter in Suriname. In Amsterdam nam oom Emile Esajas het jonge voetballertje onder zijn hoede. De voormalige international van het Surinaamse elftal was op dat moment trainer van het eerste elftal van de SV Bijlmer. Franklin: “Steven kon bru-

taal zijn, en een pestkop. Als iets hem niet beviel, liet hij dat merken ook. Bij de B-junioren kreeg hij ruzie met zijn trainer. Emile heeft Steven toen maar meegenomen naar een wedstrijd van het eerste. Hij kreeg als jong broekje een invalbeurt en deed dat zo goed, dat hij vanaf dat moment in het eerste elftal bleef spelen.” Aandachttrekker Zo jong als hij was, groeide Steven al snel uit tot bepalende middenvelder. In het eerste elftal van de SV Bijlmer, maar ook in het team van de Esajas Boys dat in de grote jaren van het Kwakoe Festival drie keer het prestigieuze voetbaltoernooi op zijn naam schreef. Het duurde niet lang voordat Van Dorpel de aandacht trok van de scouts die in het weekeinde in dienst van de clubs in het betaalde voetbal de velden afstruin-

Rampvlucht In de zomer zouden de puntjes op de i worden gezet, maar eerst ging Steven met het Kleurrijk Elftal een selectie van in Nederland spelende profs van Surinaamse komaf - naar zijn geboorteland. Om te voetballen, en om, voor het eerst in al die jaren, zijn vader te ontmoeten. Het verhaal van de rampvlucht is bekend: tijdens een mislukte poging om in de mist te landen, maakt het toestel een crash in de buurt van de luchthaven Zanderij. Van de 187 inzittenden overleven

Roept dit verhaal herinneringen bij u op aan andere bijzondere mensen in Zuidoost? Kent u iemand die hierover een verhaal heeft? Schrijf het op en mail het naar communicatie@zuidoost.amsterdam.nl of naar stadsdeel Zuidoost, afdeling Communicatie / canon, postbus 12491,

slechts elf mensen. Onder de doden vijftien spelers van het Kleurrijk Elftal. Franklin Esajas verneemt het nieuws over de crash tijdens een kaartavond op de club. “Het krankzinnige is, dat ik nog even ben blijven kaarten. Het nieuws wilde er niet bij mij in. Ik was er ook van overtuigd dat Steven een van de elf overlevenden zou zijn. Hij was een geboren winnaar.” Een chaotische dag later blijkt ook Steven tot de slachtoffers te behoren. Drie dagen later worden hij en de andere doden herdacht tijdens een drukbezochte herdenkingsdienst in de Amsterdamse RAI. Ruud Gullit en Frank Rijkaard spreken, Freek de Jonge leest een gedicht voor. In mei 1992 wordt in de Bijlmer een beeldje onthuld van Steven van Dorpel, in opdracht van de familie vervaardigd door kunstenaar Nelson Carrilho. De inscriptie luidt: Ter nagedachtenis van de Parel van de Bijlmer die, samen met andere dierbaren, is uitgevlogen om nooit meer terug te keren. Moge genade, vrede en liefde de jouwe zijn in volle glorie.” Het beeld kijkt uit over het gras van het Bijlmerpark, waar op mooie, eindeloos durende zomeravonden de kinderen uit de buurt nog steeds samenkomen om een balletje te trappen en te dromen van het gejuich van volle tribunes.

1100 AL Amsterdam. De verhalen worden gebruikt voor de geschiedschrijving van Zuidoost.

Volgende venster: Eerste paal voor de Bijlmermeer

Foto: familie Esajas

Van meet af aan complete voetballer Het drama in Suriname maakte een einde aan de belofte van een grote carrière voor Van Dorpel. “Steven had het in zich om uit te groeien tot een topper,” zegt Franklin Esajas, woordvoerder van de familie en

beheerder van de nalatenschap van zijn jongere broer. “Hij was technisch niet de allerbeste van de familie. Zijn broer Paul was eerlijk gezegd de betere speler, maar ook gevoelig voor blessures. Steven combineerde een goede techniek met een groot, sterk lichaam en een voortreffelijk spelinzicht. En hij kon absoluut niet tegen zijn verlies. Al die kwaliteiten samen maakten van hem een complete voetballer. Dat was hij van meet af aan. Vanaf het moment dat Steven ging voetballen, was hij vanzelfsprekend de aanvoerder van het elftal.”

den op zoek naar nieuw talent. Steven werd afgetest bij Telstar, maar kreeg een volgende kans bij Volendam. “Het eerste jaar ging niet goed,” vertelt broer Franklin. “Steven werd geparkeerd bij Dordrecht. Daar heeft hij zijn draai als profvoetballer gevonden. In zijn tweede jaar bij Volendam werd hij met twaalf doelpunten clubtopscorer.” De opvallende prestaties leidden tot belangstelling van Feyenoord en Roda JC, twee topclubs van wie de laatste serieuze besprekingen begon met Van Dorpel over een overkomst naar Kerkrade.

Steven van Dorpel, met aanvoerdedersband, in de jeugd van SV Bijlmer


6

www.zuidoost.amsterdam.nl

22 maart 2012

“Zuidoost heeft nieuwe rolmodellen nodig” Door Roshnie Phoelsingh oma van vier kleinkinderen levert op sociaal-maatschappelijk gebied een grote bijdrage. “Ondanks mijn drukke baan, kinderen naar sportactiviteiten brengen, de huishoudelijke taken en mijn vrijwilligerswerk, maakte ik altijd tijd voor mezelf. Ik heb er altijd voor gezorgd een zelfstandige vrouw te zijn en te blijven waardoor ik mij staande kan houden in de maatschappij. Ik kan met trots zeggen dat ik een succesvolle vrouw ben.”

Voor de honderdste keer was het begin deze maand vrouwendag in Nederland. Een dag die de emancipatie van vrouwen extra benadrukt. Maar wanneer ben je een geëmancipeerde vrouw? Is deze dag nog wel nodig anno 2012? En hoe zit het dan met de mannenemancipatie? Drie bewoners uit dit stadsdeel aan het woord.

Foto: Roshnie Phoelsingh

Emancipatie van vrouwen in Zuidoost verdient wat Helga betreft voortdurende aandacht omdat er naast veel zelfstandige vrouwen ook nog een heleboel thuis zitten te wachten op een uitkering of een man die thuiskomt met kostgeld. Aan jongeren wil ze vooral meegeven dat onderwijs het belangrijkste is in het leven. “We hoeven niet allemaal professor te worden, zolang je maar genoeg verdient om een comfortabel leven te leiden waarvan je kunt genieten. En ouders: haal het beste uit uw kinderen door ze te stimuleren en betrokken te zijn bij hun schoolactiviteiten. Vrouwen, zelf geld verdienen geeft zoveel voldoening en zelfrespect. Pak alle kansen om je te ontwikkelen. Daardoor kom je steeds dichterbij je dromen en geef je zelf richting aan je leven en die van je kinderen!”

Sharon Amritpersad: denk na over hoe je financieel onafhankelijk wordt

uit handen van het stadsdeelbestuur de ”Onderscheiding van Verdienste”. De moeder van twee dochters en

Alert blijven Ronald Blonk (55) woont al 22 jaar in Zuidoost en is maatschappelijk zeer actief. De goedlachse Kikkensteinbewoner zit in verschillende organisaties, bijvoorbeeld als voorzitter van de vereniging van Eigenaren en in de WMO Adviesraad van Zuidoost. Hij is nooit beroerd om een

Ronald heeft een ultieme wens. “Zuidoost heeft nieuwe rolmodellen nodig die niet alleen voetballer, rapper of danser zijn. Waar blijven de mensen met roots in de Bijlmer die nu belangrijke functies hebben in het bedrijfsleven of, noem maar iets, in de medische wereld?! Die nieuwe rolmodellen kunnen net dat extra zetje geven aan jongeren. Iets dat perspectief biedt en waar je trots op wilt zijn.”

Foto: Roshnie Phoelsingh

Tijd voor jezelf Helga Fredison (54) uit Haag en Veld is een duizendpoot. In 2003 kreeg zij

Foto: Roshnie Phoelsingh

Sharon Amritpersad (19) is laatste jaar student Luchtvaartdienstverlening aan het ROC en woont aan de Bijlmerdreef. Naast haar studie heeft ze wekelijks twee bijbaantjes, in het theater en bij de dansschool. Tussendoor bereidt ze zich voor op haar volgende studie aan het HBO waar ze dit jaar mee begint. En thuis volbrengt ze haar taak in de huishouding. Een welbespraakte jonge vrouw die een mening heeft over allerlei maatschappelijke zaken. “Eigenlijk moet het iedere dag vrouwendag zijn voor jezelf, want als vrouw moet je altijd bewust zijn van wat je wilt. Maar die ene dag in het jaar geeft net het extra zetje. In Zuidoost is dat hard nodig voor sommige meisjes van mijn leeftijd die zo weinig actief zijn. Vaak hebben ze maar één droom: een rijke man vinden. Kom los van materiële dingen! Ga nadenken hoe je kunt voorkomen dat je als vrouw onderbetaald wordt en pak een studie op!” Sharons moeder is haar grote voorbeeld van een sterke geëmancipeerde vrouw. Ondanks het gezinsleven met twee kinderen besloot de moeder toch verder te gaan studeren om haar positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De vader emancipeerde mee in dat proces. Het huishouden werd verdeeld. Sharon: “Hoe moeilijk je het als ouder hebt, praten met je kind kost geen geld.”

praatje te maken en komt op veel plekken in het stadsdeel. Wat Ronald betreft is de emancipatie van vrouwen vele stappen verder dan de jaren ‘80. Vrouwen zijn niet alleen huismoeder meer. In Zuidoost komt hij veel sterke vrouwen tegen, een positieve ontwikkeling. Maar de betrokken bewoner pleit ook voor het bespreekbaar maken van verschillen om die zodoende op te lossen. “We moeten met z’n allen alert blijven op de man-vrouw verhoudingen hier. Die zijn veelal cultureel bepaald qua opvoeding. En ik maak me echt zorgen over wat ik op straat zie. Daar heerst toch onder jongeren een machocultuur waarin meisjes gezien worden als ‘chickies’. Veelal gespiegeld aan het gedrag dat ze in clips zien. Het zegt iets over het zelfbeeld dat dringend moet worden aangepakt. Er zijn ontzettend veel activiteiten voor vrouwen empowerment, wat heel goed is. Maar het zou beter zijn als we de versplintering aanpakken: veel kleine initiatieven bundelen tot een sterke organisatie zonder elkaar de tent uit te vechten. Dat is in het belang van onze jeugd.” Ook voor het onderwijs ziet hij een belangrijke taak. “Besteed op scholen ook aandacht aan het doorbreken van traditionele man vrouw verhoudingen.”

Helga Fresdison: elke vrouw een leven waarvan ze kan genieten

Ronald Blonk: waar zijn de rolmodellen in het bedrijfsleven en de medische wereld?


www.zuidoost.amsterdam.nl

7

22 maart 2012

Rook doodt in drie minuten

Evenementenkalender MAART

Driehonderd jaar strijd tegen brand

Door Auke VanderHoek

23 Drums United Slagwerkers die een zaal in vuur en vlam zetten. Een spannende zoektocht naar de ritmes van het leven in de hele wereld. ■ Bijlmer Parktheater, 20.30 uur ■ Toegang: € 17,50, met korting € 15 ■ www.bijlmerparktheater.nl

25 Bijlmer Klassiek Mozart schreef veel kamermuziek, maar het heerlijke klarinetkwintet steekt boven alles uit. Leden van het Koninklijk Concertgebouw spelen dit kwintet. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, 11.00 uur ■ Toegang € 12,50, 65+ € 10, kinderen € 5 ■ www.bijlmerparktheater.nl

Dit jaar bestaat de moderne brandweer in Amsterdam driehonderd jaar en dat wordt als het ‘Jan van der Heijdenjaar’ gevierd. Hij werd in 1637 geboren en woonde vanaf zijn dertiende in Amsterdam. Op zijn vijftiende zag hij het oude stadhuis afbranden door een gebrek aan goed blusmateriaal en organisatie. Daar ging hij later mee aan de slag. Hij bedacht onder andere betere blusapparaten en straatverlichting. Sinds 1874 hebben we een beroepsbrandweer die dag en nacht waakt over onze veiligheid en ons probeert te redden bij brand. In 1421 en 1452 werden grote delen van Amsterdam verwoest door brand. Zo’n stadsbrand zal vandaag niet makkelijk meer gebeuren. Al mogen we de Bijlmerramp en de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waar een hele woonwijk afbrandde, en de grote bedrijfsbrand in Moerdijk in 2011, niet vergeten.

25 DEKU Show accordeonorkest met dansgroep The Minstrels: evergreens, Nederlandstalige nummers, musical. ■ Plaats/tijd: Eben Haezer, Wisseloord 219, 15.00 - 17.00 uur ■ Toegang gratis

27 Hart vol eer Drie vrouwen uit verschillende culturen spelen dit theaterstuk over maagdelijkheid, eerherstel en de ‘wij-cultuur’. De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door stichting SaVo en het stadsdeel. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, 19.00 uur ■ Toegang: € 2,50 ■ www.bijlmerparktheater.nl, www.stichtingsavo.nl

29 VROUW 5 jaar Concert VROUW wordt dit jaar vijf jaar en dat vieren ze graag met hun lezeressen. Een feest met optredens van de 3 J’s en Jan Smit. ■ Plaats/tijd: Heineken Music Hall, 20.15 – 22.45 uur, deuren open om 19.15 uur ■ Toegang € 12,50, te bestellen via www.telegraaftickets.nl ■ www.heineken-music-hall.nl

Gevaarlijke woninginrichting De brandweer begint met een voorlichtingscampagne over brandveiligheid. 'Samen Brandveilig' en gaat mensen thuis bezoeken om hen te adviseren hoe ze hun

Foto: Hans Mooren

De brandweer probeert binnen acht minuten na de melding van brand ter plaatse te zijn. Bij een brand in je huis heb je drie minuten de tijd om veilig weg te vluchten. Het duurt daarna nog makkelijk vier minuten voordat de brandweer je kan komen redden.

Noodlokalen basisscholen De Blauwe Lijn en Onze Wereld branden af, 17 juli 2008

huis brandveiliger kunnen maken. Burgers zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun veiligheid en die van hun gezinsleden. De brandweermannen en -vrouwen blijven, zoals altijd, hun uiterste best doen. De moderne woninginrichting is nu het grootste risico, vindt de brandweer. Onze woninginrichting met veel elektronica en kunststoffen is zo gevaarlijk geworden dat je bij een brand dus slechts drie minuten hebt om te vluchten. Vroeger had je tien

minuten, daarna stik je door de rook. Daarom zijn werkende rookmelders en goeie brandblussers zo belangrijk. En heeft u al een branddeken voor in de keuken en de vluchtroute uit huis geoefend? Of als ze zelf een gaskeukentje aanleggen in de schuur? Of hun huis volstouwen met autobanden om te exporteren? Voorkomen is beter dan genezen. Meer informatie: www.brandweer.nl

31 Gaasperplas Run Een loop voor jong en oud door het prachtige park rondom de Gaasperplas. Je bepaalt zelf welke afstand je loopt. Degene die zijn persoonlijk record verbreekt, wordt beloond. ■ Plaats/tijd: Atletiekbaan Bijlmersportpark, start inschrijving 09.00 uur ■ Meedoen voor leden en kinderen tot 16 jaar is gratis, voor niet-leden € 3,50 bij inschrijving via de website, € 5 bij inschrijving op de dag zelf ■ www.avfeniks.nl/gaasperplasrun

Imagine IC, erfgoed van de toekomst Door Roshnie Phoelsingh Jong en nieuw vrouwelijk talent dat in woord en beeld hun visie geeft op het grootstedelijk leven. Dat was het decor tijdens de officiële opening van de nieuwe expositieruimte van Imagine IC. Een avond vol gepassioneerde vrouwen. Met de verhuizing van Imagine IC naar het oude HEMA- en Bijenkorfkantoor in de Frankemaheerd komt steeds meer leven in het gebouw dat van buiten grauw en leeg oogt. Via de verhuisde openbare bibliotheek OBA leidt een trap naar de interactieve zaal. Niet toevallig dat beide organisaties letterlijk in elkaar overlopen. Een verstandshuwelijk dat gebaseerd is op een bibliotheekplus-formule om maatschappelijke betrokkenheid en hedendaagse cultuur dichter bij elkaar te brengen. Met de boekenrekken in het vizier op de begane grond klinkt vanaf de eerste verdieping

31 Stooring Gepresenteerd door Radio Hee en TNôH. Stooring zal op de meest (on)mogelijke momenten en plaatsen gaan opduiken, het liefst daar waar veel mensen bij elkaar zijn, als het maar stoort. Om de geboorte van Stooring te vieren is er een verrassend feest waarin alles anders zal zijn dan verwacht. ■ Plaats/tijd: Pand14, Muntbergweg 14, 19.00 – 05.00 uur ■ Toegang € 15 ■ www.p14.nl, www.stooring.nl

muziek uit speakers: Female HipHop!, de apotheose van een exclusieve masterclass wordt op deze vrouwendag geexposeerd. Vrouwelijke ‘street artists’ In oktober vorig jaar begon Imagine IC in samenwerking met Amsterdam Street Art aan de intensieve workshop voor vrouwelijk talent in de rap, spoken word en graffiti. Kunstvormen die in populariteit toenemen onder jongeren die zich op deze manier uiten over maatschappelijke onderwerpen en hun dagelijkse ervaringen. Op jongerenzenders zoals MTV zijn het vooral

APRIL

2 en 3

Meer evenementen op www.zuidoost.nl en op de evenementenkalender op www.zuidoost.amsterdam.nl

AGENDA

Foto: Roshnie Phoelsingh

Thaibox Verdriet 15+ Een gevecht op leven en dood in boksschool The Silent Dragon. Het jonge bokstalent Boris bereidt zich voor op de National Gym Award, maar lukt het hem om er voluit voor te gaan? ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, beide avonden om 19.30 uur ■ Toegang € 15, met korting € 12,50 ■ www.bijlmerparktheater.nl

HipHop divas

de mannen die in clips rappen en vrouwen die in dat decor een onderdanige rol vervullen. Maar niets is minder waar. Vrouwen kunnen wel degelijk een leidende rol hebben in de HipHop. Dat was voor de organisaties één van de redenen om de masterclass te starten, een brug slaan tussen de huidige en toekomstige generaties vrouwelijke ‘street artists’. En die doelstelling lijkt gelukt. Van plafond tot vloer In de nieuwe expositiezaal van Imagine IC prijken de resultaten van de twaalf deelneemsters, werken die op creatieve wijze vanaf het plafond tot aan de vloer zijn bevestigd. Foto’s van de vrouwen, bordjes met emanciperende woorden en canvasdoeken met mooie graffiti-uitingen, dat alles heel goed uitgelicht. Schilderijen die je het liefst allemaal in je huis hebt hangen. Na het glaasje champagne en de exotische hapjes als ritueel voor de feestelijke opening van de ruimte, is het dan eindelijk zover: de HipHop diva’s éindelijk in levende lijve zien op het podium! Maar niet voordat een krachtige vrouw het woord neemt, Marloes Willemsen, directeur van Imagine IC. “Wij pionieren op gebied van actueel samenleven, we verzamelen en verbeelden verhalen uit het dagelijks leven. Erfgoed van de toekomst!” De optredens die daarna volgen zijn minstens zo inspirerend. Female HipHop is tot 18 mei te zien bij Imagine IC. Gratis toegang. www.femalehiphop.nl en www.imagineic.nl.


8

www.zuidoost.amsterdam.nl

22 maart 2012

Kwaliteit schuldhulpverlening komt onder druk te staan ■

Stadsdeelraad Dinsdag 27 maart 2012, 20.00 uur

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) Dinsdag 3 april 2012, 20.00 uur

Commissie Middelen en Veiligheid (M&V) Donderdag 5 april 2012, 20.00 uur

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer (ROVB) Donderdag 12 april 2012, 20.00 uur

U kunt alle informatie over de stadsdeelraad en de vergaderingen verkrijgen op de griffie: 020 252 5020 of 020 2525 024.

Voortaan worden mensen nu groepsgewijs geholpen, terwijl schuldhulpverlening juist maatwerk is. En wat gebeurt er met de mensen in het andere traject die worden afgewezen voor schuldhulpverlening?”

De gemeente Amsterdam heeft de regels voor de schuldhulpverlening veranderd. Noush Saranjam, raadslid Nieuwe Stijl Socialisme, maakt zich grote zorgen dat mensen met financiële problemen door deze veranderingen in plaats van sneller en beter juist minder snel en makkelijk worden geholpen, met het gevaar dat ze helemaal buiten de boot vallen. Ongeveer een kwart van de bevolking in Zuidoost leeft van een laag inkomen. Velen blijken in de praktijk grote moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Een instantie als MaDi, die bewoners van Zuidoost en Diemen ondersteunt bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke en persoonlijke problemen, en problematische schulden, verricht hier daarom heel nuttig werk”, zegt Noush Saranjam. “Wij vrezen dat de dienstverlening van MaDi door dit nieuwe beleid onder druk komt te staan en dat mensen zullen afhaken. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Laagdrempelige hulp De nieuwe regels moeten de hulpverlening effectiever maken én kosten besparen. De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en op hun zelfredzaamheid. Noush Saranjam: “Het doel om effectiever te zijn, steunen wij van harte. Maar de manier waarop dat bereikt moet worden, is een vergissing. Mensen die bij MaDi aankloppen, zijn het station van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid immers al gepasseerd. Zij hebben juist snel laagdrempelige hulp nodig.” Die laagdrempeligheid wordt in haar ogen absoluut niet bereikt door te veel bureaucratische laagjes en daardoor langere procedures. De wachttijd kan oplopen tot drie maanden. De schuldsanering zelf drie jaar of lan-

ger. Dat is onder andere het gevolg van de invoering van twee aparte trajecten: één die mensen verwijst naar de reguliere schuldhulpverlening en één voor overige aanvragen. Noush Saranjam: “Managers krijgen meer taken en verantwoordelijkheden dan de veldwerkers die met de mensen werken. Deze werkwijze vergroot de bureaucratie alleen maar en kóst zodoende zelfs geld.

Voor Nieuwe Stijl Socialisme is het zaak om in deze economisch slechte tijden niet langer te focussen op de rijke middenklasse. Noush Saranjam: “Het stadsdeel moet er voor iedereen zijn, maar vooral voor de kwetsbaarste groepen. We vragen ons af wat het stadsdeel op deze wijze voor hen denkt te bereiken.”

Foto: Hans Mooren

Raadsagenda

Mensen moeten weten dat de regels voor schuldhulpverlening veranderd zijn

Voorkomen is beter dan genezen Inspreken, hoe werkt dat? Elke inwoner van Zuidoost kan in een vergadering van de raadscommissie zijn of haar mening geven over een agendapunt. De agenda’s van de commissies zijn te vinden op de website van het stadsdeel, op de pagina stadsdeelraad en in de stadsdeelkrant. Mensen die willen inspreken, moeten dit wel 24 uur van te voren aan de griffie melden. Zo kan de griffier ervoor zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Wilt u inspreken? Bel dan naar 020 252 5023 voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer en de commissie Middelen en Veiligheid. Voor de commissie Middelen en Veiligheid belt u naar 020 252 5025.

ouders op basisschool Polsstok van start gegaan met een bijzonder project. Een week lang waren er voor de kleuters van vijf groepen 1 en 2 dagelijks allerlei thema-activiteiten over geld. Die werden afgesloten met een toepasselijke theatervoorstelling door Jeugdtheaterschool Zuidoost en populaire acteurs uit de tv-serie Spangas. Ook de ouders werden actief betrokken. In discussiegroepjes kregen zij nuttige tips om niet te zwichten voor de verlanglijstjes vol dure sinterklaascadeaus. Juist kleine, persoonlijke attenties zijn heel waardevol. Als extra stimulans viel er, dankzij een sponsor, voor de kinderen ook iets te verdienen. Na elke activiteit kregen de deelnemende kinderen een spaarzegel, die ze na afloop van het project konden inwisselen voor een cadeaubon van 10 euro.

Het is lastig om als volwassene slechte gewoonten af te leren die in de loop van de jaren zijn aangeleerd. Dat bracht PvdA-raadslid Ana Alcantara op het idee om 4- en 5-jarige kinderen al te leren verstandig met geld om te gaan. Daarmee kan voorkomen worden dat zij later in hun leven problematische schulden opbouwen. Ana Alcantara is budgetconsulente met dertig jaar ervaring. Ana: “Ik help mensen in workshops en budgetlessen beter hun geld te beheren. Veranderen kan altijd! Maar het is hard werken. Mensen maken bepaalde keuzes en op een gegeven moment ontstaat een leefstijl. Ingesleten gewoonten zijn moeilijk te veranderen.” Ze is daardoor gaan nadenken over andere manieren om problematische schulden aan te pakken. Met preventie – juist het voorkomen van schulden – kan volgens Ana veel worden bereikt. Haar

ideeën kregen uiteindelijk vorm in 2010 in “PvdA-motie 113”: een meerderheid van de raadsleden stemde toen in met het voorstel van Ana Alcantara om kinderen al in de kleuterleeftijd spelenderwijs de waarde van geld te leren. Groot succes Inmiddels heeft de motie zijn eerste vruchten afgeworpen. In november 2011 is schuldhulpinstantie MaDi, in de Week van het Geld vlak voor Sinterklaas, onder grote belangstelling van de

Er zijn plannen om eind 2012 opnieuw een activiteitenprogramma te organiseren op basisscholen in Zuidoost, dit keer met het thema ‘sparen’. De deelraad zal zich hier nog over buigen.

Raadsvoorzitter Mevr. W. Eckhardt-Angna Putterplantsoen 43 1102 SN Amsterdam Zuidoost tel: 020 691 4613 / 06 1093 9593 e-mail: malaeckhardt@chello.nl PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA), 12 ZETELS Dhr. L.N. Parsan (fractievoorzitter) Geerdinkhof 162 1103 PV Amsterdam Zuidoost tel: 020 669 6791 / 06 2263 7952 e-mail: geerdink162@hotmail.com DEMOCRATEN 66-ONAFHANKELIJKE PARTIJ ZUIDOOST (D66-OZO), 5 ZETELS Dhr. M.H.G.M. van de Wiel (fractievoorzitter) Jacob Krüsestraat 51

1106 ZK Amsterdam Zuidoost tel: 020 409 0395 / 06 4177 2234 e-mail: martvandewiel@planet.nl VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD), 4 ZETELS Dhr. E. Meyer (fractievoorzitter) Leusdenhof 321 1108 DR Amsterdam Zuidoost tel: 020 697 4675 / 06 5336 5819 e-mail: meyer12311@planet.nl GROENLINKS (GL), 4 ZETELS Dhr. I.W. Leeuwin (fractievoorzitter) Maarsenhof 201 1106 PA Amsterdam Zuidoost tel: 06 5136 7547 e-mail: iwan.leeuwin@gmail.com

SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP) , 1 ZETEL

CHRISTENUNIE (CU), 1 ZETEL

Dhr. R. Bissesar (fractievoorzitter) Kikkenstein 3349 1104 TR Amsterdam Zuidoost tel: 020 776 3777 / 06 2345 0956 e-mail: randjan.bissesar@mentrum.nl

Dhr. J.H. Olsen (fractievoorzitter) Veldhuizenstraat 65 1106 DG Amsterdam Zuidoost tel: 020 789 0054 / 06 2471 7734 e-mail: info@olsen.nl

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA), 1 ZETEL

NIEUWE STIJL SOCIALISME (NSS), 1 ZETEL

Dhr. H.W. de Boer (fractievoorzitter) Tienraaikade 27 1107 SG Amsterdam Zuidoost tel: 020 696 9805 / 06 2369 0821 e-mail: hewol@dds.nl / deboer_henk@yahoo.com

Mevr. A. Saranjam (fractievoorzitter) Dalsteindreef 380 1102 XA Amsterdam Zuidoost tel: 020 778 7474 / 06 5099 2424 e-mail: noush_05@yahoo.com

PvdA-raadslid Ana Alcantara

Colofon Zuidoost.amsterdam.nl is een uitgave van stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam en wordt huis aan huis verspreid in Zuidoost. De krant verschijnt twee keer per maand en heeft een oplage van 42.800 exemplaren. Tekstbijdragen: stadsdeel Zuidoost, Romeo Grot, Patricia Kersbergen, Patrick Meershoek, Roshnie Phoelsingh, Auke VanderHoek Foto’s: stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam, CBK Zuidoost, familie Esajas, Fotonova, MaDi, familie Holband, Hans Mooren, Roshnie Phoelsingh, Auke VanderHoek

Foto: Hans Mooren

Stadsdeelraad Zuidoost

Productie: Movement • Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset Redactieadres: stadsdeel Zuidoost, afdeling communicatie, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam, communicatie@zuidoost.amsterdam.nl.

Bewoners en ondernemers kunnen raadsleden zelf benaderen. De adressen en telefoonnummers van de politieke fracties staan op deze pagina en op de website www.zuidoost.amsterdam.nl. Zaken waar u aandacht voor vraagt, worden soms door de raadsleden tijdens commissievergaderingen besproken, of voor een volgende keer op de agenda gezet.

zuid-oost-12-06 internet  

■ Zuidoost heeft nieuwe rolmodellen nodig Marcel La Rose Stadsdeelvoorzitter U vindt ons ook op Facebook: www.facebook.com/ amsterdamzuidoos...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you