Page 1

Jaargang 1 Nummer 5

amsterdam.nl

10|03|11 Verschijnt twee keer per maand

Column

Inhoud

OVER EEN DING kunnen we

2

het met elkaar eens zijn.

Bekendmakingen

Energielabel voor stadsdeelkantoor

Nieuwe school voor Mytyl/Tyltyl

Amsterdam Zuidoost is flink veranderd. Je treft er mooie wijken, professionele voorzie-

3

ningen en het stadsdeel kent

Clean it up!

een toenemend zelfbewustzijn.

Neem de wijk met …Gust de Wit

Praten met je buren

Zo lagen we vroeger wakker van negatieve verhaaltjes in de

4

krant. Nu niet meer. Dit

Canon van Zuidoost: De Toevlucht

gegroeide zelfbewustzijn is heel mooi, maar we moeten wel bekennen dat er nog problemen zijn die hardnekkig lijken. Neem bijvoorbeeld het

Meet & Eat P-team: samen praten over wat je bezighoudt

vuil in sommige wijken of scha-

Internationale vrouwendag

de aan het straatmeubilair. Een

Vrouwen die onderweg zijn

poraties of het stadsdeelbestuur; de wijk is van u. Als bewoner bepaalt u de sfeer in de wijk. Daarom moeten bewoners melding maken van zaken in hun wijk die niet goed gaan. Duidelijk is dat het stadsdeelbestuur niet kan afwachten tot er een melding is. Regelmatig zal ik door de buurten wandelen om te kijken wat er allemaal mis is. Zo komt er heel wat aan het licht en kan soms direct worden afgesproken wie wat gaat doen. Ik nodig u van harte uit om mee te wandelen als de schouw bij u in de buurt komt. Maar u hoeft daar niet op te wachten als u zaken wilt aanpakken. Laat het mij weten

101 Jaar geleden riep Clara Zetkin op 8 maart een internationale vrouwendag uit. Sindsdien wordt deze dag wereldwijd gevierd. In Zuidoost is de viering dit jaar op 12 maart. De feestelijke bijeenkomst wordt georganiseerd door het Participatieteam, kortweg P-team, in samenwerking met het stadsdeel. En het getal 101 neemt een prominente plaats in. In het hele land geven P-teams gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over emancipatie en participatie van vooral zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwen. “Maar de internationale vrouwendag is voor alle vrouwen van Zuidoost”, vertelt Yvette Albertzoon, de voorzitter van het P-team Zuidoost. “Wij zijn een diverse groep, dus vrouwen die werken, die niet werken of die arbeidsongeschikt zijn. Iedere maand komen wij in een informele huiskamersfeer in een meet&eat bij elkaar. Wij praten dan over wat ons bezighoudt, bijvoorbeeld armoede onder vrouwen of onzeker-

heid op je werk. Soms zijn de gesprekken luchtig, soms ook diep.”

Recherche Zuidoost heeft u nodig

Van Amsterdam Zuidoost naar Zuidoost Azië Evenementenkalender

Onderweg naar… “Rolmodellen hoeven niet per se vrouwen te zijn die het al gemaakt hebben. Het kunnen ook vrouwen zijn die onderweg zijn”, vindt Yvette. “Op 12 maart prikkelen wij vrouwen om na te denken over waar ze waren, waar ze nu zijn en wat hun volgende stap is. In foto’s, verhalen of beelden laten 101 vrouwen hun eigen emancipatieproces zien. Dat kan gaan over beroep, wonen of relaties. Zo laat een vrouw zien dat ze schoonmaakster was, nu telefoniste is en secretaresse wil worden. Een ander vertelt dat ze tiener was, nu moeder van drie kinderen is en oma wil worden. Een derde beeldt uit dat ze in Suriname is geboren, nu in een Bijlmerflat woont en een koopwoning in Zuidoost hoopt te betrekken. Zo geeft iedere vrouw er haar eigen betekenis aan.” Het thema van de internationale vrouwendag komt terug in de Sankofa, een vogel met zijn borst vooruit en zijn

6 en 7 Helden van Holendrecht

8 Nieuws uit de raad

Foto Aletta

wijk is niet van de woningcor-

5

Clara Zetkin

kont naar achteren en in de diverse workshops. Discussiëren over taboes, zelf iets maken in een creatieve workshop, dansen of een andere spannende workshop volgen. Het kan allemaal. Tussen de middag is er een lunch met portefeuillehouder Muriël Dalgliesh.

Betaald parkeren goed idee?

In dit nummer een speciale uitgave over de ArenAPoort: hét nieuwe winkel- en uitgaansgebied van de Randstad.

Viering in Zuidoost van Internationale vrouwendag (8 maart): 12 maart, 10.00 - 17.00 uur Nieuwe Stad, Luthuliplein 11 Aanmelden kan via: 101vrouwen@gmail.com

wanneer u minimaal tien bewoners op de been krijgt tijdens de schoonmaakweek van 12 tot en met 19 maart. Ik kom u een handje helpen en bespreek met u mogelijkheden om met ondersteuning uw wijk met uw eigen initiatief te versterken. U kunt hiervoor bellen naar het Meldpunt Openbare Ruimte 020 252 5222. Urwin Vyent Portefeuillehouder Wijkbeheer

Voor een dag raadslid Zelf besluiten wat er in Zuidoost moet gebeuren? Op donderdag 3 februari waren 15 leerlingen van praktijkcollege De Dreef voor een dag raadslid. Nadat de leerlingen door portefeuillehouder Jeugd Muriël Dalgliesh werden ontvangen in de raadzaal, gingen zij in groepjes aan de slag om plannen voor Zuidoost te bedenken. Er werd hard gewerkt, veel gediscussieerd en gelachen. Tijdens de jeugdraadsvergadering presenteerde elke groep hun plan. Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose

nam de rol van raadsvoorzitter op zich. Er stond veel op het spel, want het winnende plan wordt echt uitgevoerd. Buurtfeest Na veel debat en onderhandelen (net zoals in het echt), won het plan ‘buurtfeest in de D-buurt. Het feest moet buurtbewoners en leerlinErnstige gezichten: hoe maak je een goed plan gen van De Dreef dichter bij elkaar te brengen. De leerlingen krijgen voor Publiek en Politiek (IPP). Het project wil jongeren meer betrekken bij € 1250,- om het feest te organiseren. politieke besluitvorming door ze zelf Het project ‘Wegwijs in het stadsdeel' met politiek aan de slag te laten gaan. wordt uitgevoerd door het Instituut

Krant niet ontvangen? www.tntpost.nl > Klantenservice > Heeft u een klacht? Of telefonisch via 0900 0990 (10 cent per minuut).

Krant ook op internet Dit nummer en alle eerder verschenen nummers van de stadsdeelkranten kunt u vinden op www.zuidoost.amsterdam.nl.

Tips en ideeën? De redactie is benieuwd naar wat u wilt lezen in de vernieuwde stadsdeelkrant. Hebt u tips en ideeën? Mail dan naar communicatie@zuidoost.amsterdam.nl of bel met de redactie: 020 252 5000.


2 Bekendmakingen Gevraagde omgevingsvergunningen ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Bijlmerplein 561 A t/m Bijlmerplein 561 G, 563 en 686 B Cornelis Aarnoutsstraat 34 Dickenslaan 173 Drostenburg 1 Gouden Leeuw 100 Hoekenrode, Flierbos-, Hoogoord- en Bijlmerdreef Jaargetijden 4 Koornhorst 32 Maldenhof 118 Mijndenhof 88 Snelleveldstraat 64 Wethouder Ramstraat 158

Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen ■ ■

Bijlmerplein 79 Bijlmerplein 94

Ingetrokken aanvraag ■

Korianderstraat 13

Alleen de aanvraag voor Drostenburg 1 is in te zien bij het Informatiecentrum. Voor meer informatie en/of fysieke inzage in de stukken kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, bereikbaar op via 020 252 5333.

Verleende omgevingsvergunningen ■ ■

Klokkenbergweg 35 Schalkwijkpad 85

www.zuidoost.amsterdam.nl Dit is een samenvatting van de bekendmakingen van maandag 31 januari tot 28 februari 2011. De volledige bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd op de website van stadsdeel Zuidoost: www.zuidoost.amsterdam.nl/actualiteiten_uit/bekendmakingen

■ ■

Tekkopstraat 190 Weespertrekvaart vanaf Provinciale weg 56 tot aan het Ganzenhoefpad Wethouder Tabakstraat 3

Algemeen Stadsdeel Zuidoost heeft een eigen welstandscommissie die adviseert over bouwplannen. De commissie adviseert elke vier weken voltallig. Een enkel gemandateerd lid van de commissie adviseert elke twee weken over de zogenoemde kleine bouwplannen. De vergaderingen van de commissie en het gemandateerde lid zijn openbaar. Informatie over de agenda of het bezoeken van de vergadering is te krijgen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 020 252 5333.

Instemming dagelijks bestuur wegbreedte Veld- en Voorthuizenstraat Op 8 februari 2011 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost ingestemd met het behoud van de wegbreedte van de Veldhuizenstraat en Voorthuizenstraat op 3,5 meter breed in plaats van 4,5 meter zodat 48 iepen niet gekapt hoeven te worden. In het Definitief Ontwerp van groot onderhoudsproject Gein I is de wegbreedte van de Veld- en Voorthuizenstraat op 4,0 meter ontworpen. Tijdens de uitvoering is gebleken dat een substantieel deel van de wortels van de bomen verwijderd moet worden als de adviesbreedte van 4,0 meter werd aangehouden. Dit zal gevolgen hebben voor de duurzaamheid en stabiliteit van de bomen.

Omdat de bomen in de Veld- en Voorthuizenstraat beeldbepalend zijn voor de wijk en in goede gezondheid verkeren is geadviseerd de huidige wegbreedte op 3,5 meter te behouden.

Definitief Ontwerp verstrating parkeergarage Nellestein Op 8 februari 2011 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost ingestemd met het Definitief Ontwerp ‘Integrale verstrating omgeving parkeergarage Nellestein’. Op 17 november 2010 heeft de informatieavond plaatsgevonden. Tijdens de informatieavond zijn geen wijzigingen naar voren gekomen die invloed hebben op het ontwerp. De openbare ruimte rondom de parkeergarages Leksmondhof-Leusdenhof-Leerdamhof is versleten en op sommige plaatsen is sprake van (ernstige) verzakkingen. Ook wordt een blauwe zone aangelegd voor drie hoven. Tot 23 maart 2011 ligt het Definitief Ontwerp ter inzage in het Infor matiecentrum.

Ontwerp wijzigingsplan Gemeenschapspolder Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 en artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 24 februari 2011 gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan voor de Gemeenschapspolder waarbij de bestemming ‘Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden’ wordt omgezet in de

Beeld RO

Nieuwe Mytyl/Tyltylschool aan Drostenburg

Illustratie van een van de nieuwe gevels

In mei wordt begonnen met de bouw van de nieuwe Mytyl/Tyltylschool aan Drostenburg. Een Mytyl/Tyltylschool is een school voor leerlingen met een lichamelijke (Mytyl) of een meervoudige (Tyltyl) beperking. Tijdens de bouw van de nieuwe school blijven de scholieren van de huidige Mytyl/Tyltylschool gewoon naar school gaan. Om ervoor te zorgen dat zij veilig kunnen worden gebracht en opgehaald, komt er naast het bouwter-

rein een tijdelijk parkeerterrein voor de taxibusjes van de school. Het bouwrijp maken van het terrein start op 26 april en duurt ongeveer twee weken. De nieuwe school is naar verwachting eind 2012 gereed. Daarna wordt de huidige school gesloopt en komen er op die plek onder meer nieuwe huisvesting voor het Gezondheidscentrum Venserpolder en eengezinswoningen. Hebt u vragen over de voorbereiding van de bouwactiviteiten en de bouw van de nieuwe school, dan kunt u op

donderdag 24 maart van 19.00 tot 20.00 uur terecht bij het inloopspreekuur op de Mytyl/Tyltylschool, Drostenburg 1. Kijk voor meer informatie op www.zuidoost.amsterdam.nl > zuidoost werkt aan > ruimtelijke ontwikkeling > drostenburg dubbelink of neem contact op met de projectmanager, de heer B. Meijer, via b.meijer@zuidoost.amsterdam.nl of 020 252 5000.

Energiezuinig stadsdeelkantoor Goed voorbeeld doet goed volgen. Stadsdeel Zuidoost vindt dat ze het goede voorbeeld moet geven bij het voeren van een duurzaam beleid. Daarom bouwt het stadsdeel onder andere energiezuinige gebouwen. Onlangs ontving het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein het energielabel A. Dit energielabel is te vergelijken met het energielabel voor wasmachines en auto’s. Tijdens de bouw van het stadsdeelkantoor zes jaar geleden, werd veel aandacht besteed aan energiebesparing. Nu blijkt het gebouw zelfs 25%

zuiniger te zijn dan de minimumeisen voor het krijgen van het energielabel A. Dit komt onder andere door een goede isolatie van het gebouw, de energiezuinige verlichting en het gebruik van warmte uit de bodem. Wilt u meer weten over het Milieubeleid van Stadsdeel Zuidoost?

Kijk dan op www.zuidoost.amsterdam.nl > volg het beleid > milieubeleid Tips voor een lagere energierekening en nog veel meer staan op www.milieucentraal.nl. Bijvoorbeeld over hoe ‘sluipverbruik’ kan verminderen en wanneer welke apparaten meer of minder energie verbruiken.

bestemming ‘Bos’ voor een ieder ter inzage ligt in het Informatiecentrum. Een digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan is te downloaden op de website van het stadsdeel en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan heeft de volgende plancode: NL.IMRO.03630000T1103BPSTD0001-. Het wijzigingsplan heeft betrekking op een gedeelte van de Gemeenschapspolder waarbij de bestemming ‘Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden’ gewijzigd wordt naar de bestemming ‘Bos’. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen indienen over het ontwerpwijzigingsplan. Deze schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan desgewenst telefonisch contact worden opgenomen met Dhr. K. van Veenendaal, jurist bij de sector Ruimtelijkeen Economische Ontwikkeling vanaf 24 februari 2011 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, 020 252 5000.

Besluit aanwijzing Toezichthouders van de Sector REO 2011 Besluit inzake het aanwijzen van een toezichthouder voor toezicht op naleving van regelgeving met betrekking tot bouwen, wonen, milieu en ruimtelijke ordening, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gelet op de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelet op het besluit van de Burgemeester van Amsterdam d.d. 31 augustus 1995, nummer 953136 ABJZ, gelet op artikel 26 van de Verordening op de stadsdelen besluit de volgende functionaris aan te wijzen als persoon als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 10.2 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening mevrouw Joyce ChinA-Loy, externe medewerker van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Kennisgevingen Sky Concepts & Events BV heeft een aanvraag ingediend voor het organiseren van een dancefestival genaamd ‘Amsterdam Open AIR’. Voor dit festival zullen er diverse objecten worden geplaatst. Datum en tijdsduur van het evenement: zaterdag 4 juni 2011 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Locatie: Recreatiegebied Gaasperplas (oostoever). Stichting Breathing heeft een aanvraag ingediend voor het organiseren van een concert genaamd ‘Tribute to Suri Pop’ met als doel het promoten van het Surinaams levenslied. Voor dit concert zal er een podium worden geplaatst. Datum en tijdsduur van het evenement: zaterdag 26 maart 2011 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Locatie CEC-gebouw (binnenevenement). Deze aanvragen liggen vanaf 3 maart 2011 ter inzage bij het Informatiecentrum. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen deze aanvraag kunnen voor 16 maart hun bedenkingen naar voren brengen. Schriftelijk: ter attentie van de voorzitter van het stadsdeel, Sector Publiekszaken, afdeling Vergunningen, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam. Mondeling: Afdeling Vergunningen, telefoon 020 2525 444 (tussen 9.00 – 12.00 uur). Ook voor informatie kunt u met bovenstaand telefoonnummer contact opnemen.

10 maart 2011

Informatie in één oogopslag Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam Zuidoost Postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost tel.: 020 252 5000 fax: 020 6912015 e-mail:info@zuidoost.amsterdam.nl internet: www.zuidoost.amsterdam.nl Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175). Belangrijke telefoonnummers ■ Bouwzaken 020 252 5333 ma t/m vr 9.00-12.00 uur ■ Burgerzaken 020 252 5000 ma t/m vr 8.30-17.00 uur ■ Informatiecentrum 020 252 5000 ma t/m vr 9.00-15.30 uur ■ Leerplicht 020 252 5888 ma t/m do 9.00-12.00 uur ■ Loket Zorg en 020 252 5777 Samenleven ma t/m vr 9.00-12.00 uur ■ Meldpunt 020 252 5222 Openbare Ruimte ma t/m vr 8.00-16.00 uur ■ Meldpunt 020 252 5555 Zorg en Overlast ma t/m do 9.00-12.00 uur ■ Vergunningen 020 252 5444 ma t/m vr 9.00-12.00 uur Informatiecentrum In het stadsdeelkantoor is het Informatiecentrum gevestigd. Iedereen kan hier terecht voor informatie over wonen in Zuidoost en allerlei voorzieningen. Als er nieuw beleid wordt voorgesteld, liggen hier de stukken ter inzage. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen te bezichtigen (gratis toegankelijk). Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00–15.30 uur. E-mail: Infocentrum@zuidoost.amsterdam.nl Contact met het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost bestaat uit: Marcel La Rose (voorzitter), Emile Jaensch (vicevoorzitter), Urwin Vyent en Muriël Dalgliesh. Chesley Rach is de stadsdeelsecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie. U kunt op verschillende manieren met hen in contact komen: ■ Elke eerste maandag van de maand is er een spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur in het Infocentrum van het stadsdeel. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek. ■ een brief schrijven naar: stadsdeel Zuidoost, t.a.v. het dagelijks bestuur, postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost ■ een e-mail sturen naar info@zuidoost.amsterdam.nl ■ bellen voor een afspraak via 020 252 5000 en vragen naar het bestuurssecretariaat Stichting Dorpsraad Driemond Driemond is het kleinste en oudste woongebied van Zuidoost met 1.500 inwoners. Driemond heeft een eigen dorpsraad die opkomt voor de belangen van dit ‘dorp in de stad’. Burg. Bletzstraat 74 1109 AM Amsterdam Zuidoost telefoon: 0294 414 883 Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. e-mail: dorpsraaddriemond@hetnet.nl internet: www.driemond.info


www.zuidoost.amsterdam.nl

3

10 maart 2011

Prijsvraag

Praten met je buren

Zuidoost is echt anders. Een groen stadsdeel met veel bijzondere plekken. Weet u die plekken ook? Wij zijn benieuwd hoe goed u Zuidoost kent. U ziet hier een detail van een foto. Waar is deze foto genomen? Lezers die het juiste antwoord voor 31 maart sturen naar communicatie@zuidoost.amsterdam.nl of naar postbus 12491, 1100 AL Amsterdam, maken kans op een mooie prijs!

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost vergadert elke dinsdagochtend. Een greep uit wat er de laatste weken besloten is.

Ondernemershuis

’Maak van uw wijk een prachtwijk.’ Onder dit motto kregen en grepen bewoners van de Gen K-buurt de kans om mee te denken over de leefbaarheid van hun wijk. Oplossing raadsel in krant nummer 3 De heer Boy van Leeuwen is de winnaar van de prijsvraag in Zuidoost.amsterdam.nl nummer 3. Hij wist dat het antwoord op de vraag welke schrijvers, een man en een vrouw, voor het communistische dagblad De Vonk hebben gewerkt en nu beiden een belangrijke plek innemen in de openbare ruimte van Zuidoost. Het antwoord is Henriëtte Roland Holst (huis) en Anton de Kom (plein).

Nieuws uit het DB

De bewoners van de K-buurt kwamen op 16 februari in de Bonte Kraai bijeen en een dag later was in NoLIMIT de G-buurt aan zet. Ontspannen aan tafel spraken de bewoners met elkaar over hun bijdrage aan een betere buurt. Duidelijk is dat, naast vervelende dingen in een wijk, zoals parkeeroverlast, vervuiling en vandalisme, er ook heel veel positiefs gebeurt. De meeste bewoners waren het erover eens dat con-

tact met je buren en met elkaar in gesprek raken belangrijk zijn voor een leefbare wijk. Daarbij moet je vooral niet vergeten om de jongeren positieve aandacht te geven. Hoe bereik je elkaar en wat kun je samen doen? Ideeën die werden aangedragen waren onder meer een buurtfeest, een buurtsalon of een moestuin. Of wat te denken van een lunch waar jongeren aan tafel zitten met mensen waar zij tegenop kunnen zien. Kritische opmerkingen waren er ook, maar die stonden een goede discussie en een goede sfeer niet in de weg. Na afloop bleven veel mensen hangen om met een borrel en een hapje na te praten.

Neem de wijk “Ik hoef niet meer weg uit Zuidoost. Mijn woning is mijn lievelingsplek”, zegt Gust de Wit. Hij woont in het Fénice-complex. “Ik woon hier prima. Heb een bedrijf aan huis, zo’n ruimte vind je niet zo snel in Amsterdam. Mijn cliënten komen overal vandaan. Als ze in Zuidoost komen, zijn ze blij verrast. Ze vinden het hier, net als ik, erg mooi. Maar we moeten wel er wel alert op blijven dat het mooi blijft.“

Een slonzige omgeving trekt slonzigheid aan

Op 1 april 2011 loopt het exploitatiecontract van het Ondernemershuis af (Ondernemershuis Zuidoost III). Ondernemershuis IV zal zich meer gaan richten op het professionaliseren van bestaande ondernemers en minder op advies en begeleiding van starters. Daarbij worden bedrijven actief benaderd om problemen en kansen in kaart te brengen, oplossingen te vinden en zo ondernemers te steunen bij de groei en ontwikkeling van hun bedrijf. Het dagelijks bestuur neemt kennis van de notitie ‘Stand van zaken Ondernemershuis IV’ en biedt de notitie aan de stadsdeelraad aan.

Tijdelijke studentenhuisvesting in Zuidoost In en rond Zuidoost studeren ongeveer 19.000 studenten. Er zijn op dit moment 1.229 studentenwoningen in Zuidoost en Diemen Bergwijkpark. In de D-buurt is ruimte voor 500 tijdelijke studentenwoningen. Deze locatie is dicht bij onderwijsinstellingen, winkels, horeca en sportvoorzieningen en goed bereikbaar vanuit de stad. Op de fiets bijvoorbeeld is het nog geen 20 minuten naar het Amstelstation. Ook locatie Paalbergweg is een goede plek, maar scoort net iets minder op bijvoorbeeld voorzieningen en bereikbaarheid met de fiets. Het dagelijks bestuur stemt in met de keuze voor de twee locaties voor studentenhuisvesting in Zuidoost en met het voorstel voor de tijdelijke invulling van de D-buurt. Op maandag 14 maart is er een informatiebijeenkomst in activiteitencentrum Anansi, Daalwijkdreef 11 vanaf 19.30 uur. Onderwerpen: plannen voor flat Daalwijk, school- en wooncomplex D-buurt en tijdelijke studentenwoningen. Meer informatie op www.vernieuwdebijlmer.nl.

DB bezoekt E-buurt Het dagelijks bestuur bezoekt op woensdag 16 maart de E-buurt. De bijeenkomst is in DE Brede School, Egoli 4 van 19.30 tot 22.00 uur.

De officiële besluitenlijsten zijn te vinden op www.zuidoost.amsterdam.nl

Clean it up!

Gust de Wit: "Goed gedrag moet je belonen"

”Het straatbeeld kan beter”, vindt Gust. “Het stadsdeel investeert veel in de openbare ruimte en de architectuur, zoals deze blokken met ruime betaalbare woningen. Maar het aanzien van de straat wordt aangetast door het vele zwerfvuil en de klikobakken die voor de deuren staan. En dat terwijl iedereen beschikt over een eigen ruimte achter de woning waar plek genoeg is om de bak neer te zetten.” Brandgevaar Gust wijst op het risico van de klikobakken. “Een slonzige omgeving trekt slonzigheid aan. Soms ligt er een vuilniszak naast of is hij te vol. Dan komen er kraaien bij die de zakken uit

elkaar trekken en spreidt het vuil zich uit over de straat. Of er zal maar iemand langskomen die een brandende sigaret in de bak gooit. Ze staan onder de erkers, dus je woning kan zo in brand vliegen als je toevallig niet thuis bent. Gelukkig heeft het stadsdeel nu een brief gestuurd aan de bewoners om de klikobakken weg te halen. Ik hoop dat het helpt.” Knijpers en zakken Pogingen om buurtgenoten over te halen de straat schoon te houden zijn mislukt. “Ik had aangeboden om knijpers en vuilniszakhouders voor iedereen te regelen om de rommel voor de eigen deur op te ruimen. Een paar buren vegen

de straat wel eens schoon, maar ik ben één van de weinigen met een knijper. Men redeneert dat ze niet de troep van een ander willen opruimen en dat het stadsdeel het moet doen.” “Maar,” relativeert Gust, “in de Plantagebuurt waar ik vroeger woonde, lieten de mensen ook rommel liggen en dat waren zogenaamde keurige yuppen. Om het probleem echt op te lossen, zou er een omslag moeten komen in het denken. Misschien helpt het door niet alleen boetes te geven, maar ook goed gedrag te belonen met bijvoorbeeld vrijkaartjes voor het Bijlmer Parktheater of het zwembad.”

In de rubriek ‘Neem de wijk…’ staan verhalen over de mooiste, leukste en spannendste plekjes van Zuidoost. Hebt u een suggestie? We horen het graag via communicatie@zuidoost.amsterdam.nl of 020 252 5000.

78% van de Amsterdammers ruimt de poep van zijn hond op. Op naar 100%. www.handhaving.amsterdam.nl

Hondenbezitters in Zuidoost kunnen een flinke boete krijgen als zij de poep van hun hond niet opruimen: € 100. Van 14 tot 18 maart wordt er extra gecontroleerd en overtreders krijgen een boete. Van 14 tot 18 maart kunt u gratis hondenpoepzakjes ophalen bij het Informatiecentrum. Meer informatie vindt u op www.zuidoost.amsterdam.nl. Zuidoost schoon, heel gewoon!”


4

www.zuidoost.amsterdam.nl

>˜œ˜

Û>˜

<Ո`œœÃÌ

10 maart 2011

De canon van Zuidoost. Vogelasiel De Toevlucht

Opvang voor allerhande pechvogels Door Patrick Meershoek

Het voorjaar is de drukste tijd. Schoenendozen vol eendenspul komen er dan binnen bij vogelasiel De Toevlucht. Soms wel 150 piepende jongen bij elkaar. Geen probleem natuurlijk, maar het moet wel allemaal worden gevoerd en dat is een hoop werk, vertelt beheerder Gerrit Zant. “We voeren de beesten hier alsof ze in de natuur zijn.” Roerdomp en stormvogel De gekste vogels heeft Zant door de jaren heen voorbij zien komen. Hij heeft een zwak voor roerdompen, maar ook de vale stormvogel die door een najaarsstorm van de Noordzee naar Zuidoost was geblazen, werd door hem met open armen ontvangen: “Mooie beesten.

Een zekere rusteloosheid Zant begon in 1989 met bijna niks: een lapje grond, vijftien parkieten en een uitkering die hij ontving na zijn ontslag wegens bezuinigingen bij het Zoölogisch Museum. Liefde voor de natuur was in ruime mate aanwezig. “Dat heeft er van kleins af aan ingezeten. We woonden in Dordrecht. Achter ons huis lagen slootjes met stekelbaarzen, kikkers en salamanders. Als je geluk had, zag je een vos, een ree of een otter.” Het voornemen om boswachter te worden liep stuk op een

De Toevlucht afhankelijk van donateurs en een subsidie van de gemeente en af en toe een meevaller in de vorm van een legaat. In 2003 ontving het vogelasiel een bedrag van betekenis uit de erfenis van een oude natuurliefhebster. Daarmee werd een kostbare opknapbeurt voor de gebouwen betaald. Het woonhuis van Zant heet nu naar de gulle geefster: Adolphina Swijter. Zant heeft zijn intrek genomen op de Bijlmerweide sinds een inbraak

De kanaries, parkieten, papegaaien en andere vondelingen hebben een vast onderkomen gevonden in De Toevlucht En het is weer eens wat anders dan die eeuwige houtduif.” Verrassend zijn altijd de in beslag genomen partijen exotische vogels op Schiphol, soms wel driehonderd bij elkaar. Grote drukte veroorzaakte de Bijlmerramp, toen huisdieren uit de geëvacueerde flats in het asiel werden opgevangen. Het hele terrein was weken volgestouwd met grote en kleine kooien vol geritsel en gekwetter.

Foto Geert Snoeijer

“Een uitgehongerde uil kun je geen bal gehakt voorschotelen. Die krijgt een in stukken getrokken muis of rat uit de diepvries. Voor jonge eendjes hebben we een speciaal mengsel van insecten en wormen. Alleen reigers zijn makkelijke eters. Dat zijn net vuilnisbakken. Je kunt er alles in storten.” Al meer dan twintig jaar coördineert Zant (Haarlem, 1953) op een klein met bomen omgeven terrein op de Bijlmer weide de opvang en verzorging van allerhande pechvogels. Slachtoffers van olielozingen, slachtoffers van winter en wind, slachtoffers van een weinig zorgzame eigenaar. De kanaries, parkieten, papegaaien en andere vondelingen hebben een vast onderkomen gevonden in De Toevlucht. De kwakkelende passanten krijgen medische verzorging tot zij sterk genoeg zijn om weer terug te keren in de natuur. “Alles krijgt van ons een tweede kans,” legt Zant uit. “Als ze maar voldoende kans hebben om op eigen kracht te overleven.”

Gerrit Zant: “Alles krijgt van ons een tweede kans.”

zekere rusteloosheid in de schoolbankjes. “Ik zat altijd naar buiten te kijken. Mijn kop stond helemaal niet naar de lesboeken op tafel. Ik wilde naar buiten, de natuur in.” Adolphina Swijter Zonder diploma’s wist Zant op de Bijlmerweide een klein vogelparadijs op te bouwen met vier vaste medewerkers en alle benodigde vergunningen. Voor de financiën is

in de beginjaren. Alle kooien open, alle vogels weg en de hond op leeftijd liep nog weken kreupel van alle klappen die hij had gekregen. Zant dacht: dit nooit meer, en nam zijn intrek in een van de houten gebouwtjes. Het park is zijn achtertuin, zegt hij tevreden, maar we moeten ook weer niet denken dat er geen nadelen verbonden zijn aan de plek. “Het is helemaal niet verstandig om op het werk te wonen.

Dieren hebben dag en nacht verzorging nodig. De dierenambulance heeft een sleutel zodat ze ‘s nachts een vrachtje kunnen afleveren zonder mij te storen, maar meestal kom ik toch even kijken.” Niet naar Zuid-Amerika Het vogelasiel vergt sowieso veel van de beheerder, nog afgezien van de reigerbeten. Zijn hele leven speelt zich af op het kleine stukje Bijlmerweide. Vrije dagen zijn schaars: de laatste vakantie die Zant zich kan heugen, is een lang weekend in het Belgische Gent. Heeft hij nooit meer van de wereld willen zien? “Ik heb wel eens een uitnodiging gehad om in Zuid-Amerika met dieren te komen werken. Ik heb daar heel even over nagedacht, maar het niet gedaan. Wat moet ik daar? Goed, dan had ik daar gezeten in een Zuid-Amerikaans huis met een Zuid-Amerikaanse vrouw. Nee hoor, ik heb het hier prima naar mijn zin.”

www.toevlucht.nl

In het volgende venster: De rap van Dret & Krulle.


5

10 maart 2011

Evenementenkalender MAART

12 Start to Run Startende hardlopers en joggers krijgen training van gekwalificeerde trainers op de mooiste plekken in Zuidoost. Na zes weken loop je minstens drie kilometer hard. De volgende Start to Run trainingen beginnen op 12 maart 2011. ■ Plaats/tijd: Zeilvereniging Gaasperplas, Langbroekpad 1 / 9.30-11.00 uur ■ Meer info en inschrijven www.avfeniks.nl of www.starttorun.nl Opschoondag: Geen excuus, afval in de bak! Bewonersinitiatieven in het teken van een schonere wijk, zoals het schoonprikken van grasvelden, straten en pleinen. ■ Plaats/tijd: diverse wijken in Zuidoost ■ Deelname: gratis ■ Meer info over welke bewonersgroepen wanneer prikken: www.zuidoost.amsterdam.nl.

17 Pottenkijkerswandeling Pottenkijkerswandeling door het Bijlmerpark gewijd aan schoonheid van het park en wat zwerfafval met de natuur doet. Iedere deelnemer ontvangt een gratis presentje. ■ Verzamelen/tijd: Informatiecentrum, Anton de Komplein 150/ 14:00 -16:00 uur. ■ Deelname: gratis ■ Aanmelden via info@bijlmerparkmijnpark.nl / 020 252 5000 (vragen naar Hans Kapiteijn) ■ Meer info www.bijlmerparkmijnpark.nl

t/m 17 Mijn Straat van Sculpturen Junior In de publiekshal van Stadsdeelkantoor Zuidoost zijn werkstukken van scholieren te zien, gemaakt in het kader van de internationale kunstmanifestatie Straat van Sculpturen. Bezoekers kunnen bepalen welke van deze werken komende zomer levensgroot voor CBK Zuidoost komen te staan in de Straat van Sculpturen Junior. ■ Plaats/tijd: publiekshal stadsdeel Zuidoost op werkdagen. ■ Toegang: gratis ■ Meer info www.cbkzuidoost.nl

Recherche Zuidoost heeft bewoners nodig

“Zelfs de kleinste aanwijzing kan leiden naar de dader” Door Jacqueline Schmidt, politie Amsterdam-Amstelland De recherche in Amsterdam Zuidoost lost heel veel zaken op. Zo werd de moordenaar van een 15-jarige jongen gepakt en werden vorig jaar maar liefst 400 straatrovers gearresteerd. “En met hulp van de bewoners, kunnen dat nog veel meer zaken worden”, zegt chef Nico Kramer. Nico Kramer is plaatsvervangend baas van de rechercheafdeling, dat officieel bureau districtsrecherche Oost heet en gevestigd is in het politiebureau aan de Linnaeusstraat 111. Hij is een zeer ervaren politieman, maar het recherchewerk grijpt hem soms nog steeds aan. Zoals de moord op de 15-jarige Gianluca Flamingo. Kramer: “De jongen, een kind nog bijna, kwam met sportgenoten van een barbecue aan de Gaasperplas toen hij werd doodgeschoten. Vreselijk dat zoiets in Zuidoost moest gebeuren. Gelukkig hebben we de dader snel gearresteerd en heeft hij 12 jaar gevangenisstraf gekregen.” Ook de moord op de 19-jarige rapper Ishmael Gums, vader van een baby, staat Kramer bij. “Hij werd doodgeschoten na een ruzie met de vriendin van de dader. Ook deze dader werd aangehouden en kreeg 12 jaar gevangenisstraf.” Zuidoost stuk veiliger Ondanks deze ernstige misdrijven is het de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden in Zuidoost. “Het slopen van de oude hoogbouw heeft zeker geholpen. Daar was

Foto politie Amsterdam-Amstelland

www.zuidoost.amsterdam.nl

”Zelfs de kleinste aanwijzing kan leiden naar de dader.”

veel misdaad, bijvoorbeeld drugsverkoop,” zegt Kramer. Dat is natuurlijk ook het werk van de mannen en vrouwen van de recherche. Zij komen in actie bij moord, zware mishandelingen, afpersing en berovingen. Maar ook bij computercriminaliteit, overvallen, vermiste burgers en bedreigingen van politici in Zuidoost en omgeving. Daarbij kunnen ze de hulp van buurtbewoners goed gebruiken. “Het is belangrijk dat getuigen van een misdaad of mensen die andere informatie hebben, dit altijd aan de politie

vertellen”, zegt Kramer. “Zelfs de kleinste aanwijzing kan soms leiden naar de dader.”

Mensen die informatie willen doorgeven, kunnen hun buurtregisseur aanspreken of bellen met 0900 8844 en vragen naar de districtsrecherche Oost of de Criminele Inlichtingen Eenheid. Deze afdeling brengt nooit namen van getuigen naar buiten. Geheel anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

Van Amsterdam Zuidoost naar Zuidoost Azië

In the Picture Festival Op dit theaterfestival presenteren (amateur)theatergroepen zich in dans, theater, spoken word en muziek. Woordkunstenaar Blaxtar opent deze 8e editie. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240 / vanaf 20.00 uur ■ Meer info www.bijlmerparktheater.nl

18 ‘Ethnical file’ Dood, geweld, invloed en onmacht in Zuidoost! Ethnical File Chapter1 van debuterend theatermaker Darryl Veldman is een filmische toneelvoorstelling waarin de belevingswereld van jongeren uit Zuidoost wordt verbeeld. Wat is het werkelijke verhaal achter het beeld dat de media schetst. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240 / 20.00 uur ■ Toegang: € 7,50 ■ Meer info www.twitter.com/ethnicalfile en www.facebook.com (EthnicalFile)

26 Multiple moves meets Dansclick Het vernieuwende danspodium van Krater Theater heeft Dansclick voor u in petto. In samenwerking met productiehuizen Korzo en Dansmakers Amsterdam krijgen jonge opkomende talenten een kans. Deze zaterdag zijn er drie verschillende voorstellingen te bewonderen. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240 / 20:00 uur ■ Entree: € 10 (€ 7,50 met korting) ■ Meer info: www.bijlmerparktheater.nl Dit is slechts een greep uit het aanbod. Meer evenementen op www.zuidoostpartners.nl en op de evenementenkalender op www.zuidoost.amsterdam.nl

Voor talloze generaties schoolkinderen en hun ouders was hij van betekenis: Flip de Haan, teamleider van de schooltuinen. In Zuidoost is hij ermee opgehouden, maar dat betekent beslist niet dat hij ophoudt met werken. Flip heeft zijn werkterrein in Amsterdam Zuidoost omgeruild voor Zuidoost Azië. Op 22 februari 2011 vertrok Flip naar Pakxong in Laos. Hij gaat daar op een proefstation werken als adviseur voor biologische tuinbouw. Flip: “Na de tuinbouwschool ben ik als vrijwilliger begonnen op een kwekerij in Kenia. Ik heb daar veel geleerd en ik heb er in mijn verdere loopbaan veel voordeel van gehad. Ik wil graag de kennis en ervaring die ik in de bijna 20 jaar bij de schooltuinen in Amsterdam Zuidoost heb opgedaan weer delen in een ontwikkelingsland en ik ben blij dat ik mijn carrière kan afsluiten zoals ik begonnen ben”. Leerkrachten vol lof De leerkrachten van basisschool De Blauwe Lijn zijn vol lof over Flip de Haan. “Een heel aardige man,” zegt juf Louise Demidof. “En zijn themalessen, over de lente of het najaar, waren altijd leuk. Als wij vergeten waren hem uit te nodigen voor een les op school, dan belden wij alsnog en dan was hij bereid om binnen afzienbare tijd te komen. Hij weet veel van zijn werk. Hoe klein een plantje ook is, hij kan vertellen hoe het heet.” Juf Irma Kasan heeft hem wat minder vaak meegemaakt, maar het viel haar wel op hoe betrokken Flip de Haan was. “Hij was heel consequent naar de kinderen toe. Hij had een bepaalde regel dat kinderen naar hem moesten luisteren bij

In de schooltuinen zal Flip gemist worden

het werken in de schooltuinen, dat ze op zijn aanwijzingen gereedschap moesten halen en hun spullen ook weer moesten opruimen. Ik vond dat hij goed lesgaf.” 80% afhankelijk van landbouw Het gaat dus eigenlijk maar om één ding; zijn kennis en ervaring gebruiken om de landbouw in Laos te verbeteren.

De bevolking daar is voor 80% afhankelijk van de landbouw en Flip wil helpen de armoede in één van de armste landen van Azië te verminderen. Hij ziet het als een groot voordeel dat hij weer in een overheidsorganisatie komt te werken zodat de continuïteit van het werk gewaarborgd is. Maar in de schooltuinen van Zuidoost zal Flip enorm gemist worden.


6

www.zuidoost.amsterdam.nl

Helden van Holendrecht

10 maart 2011

Door Roshnie Phoelsingh

Holendrecht kwam de laatste jaren vaak in het nieuws vanwege overvallen op ondernemers en overlast op straat. Maar er gebeuren ook veel positieve dingen. Dit deel van Zuidoost kent namelijk sterke bewoners die alles over hebben voor hún Holendrecht. Zij zetten zich vrijwillig in voor de wijk en zijn de lijm van de samenleving. Wie zijn ze en wat doen ze? Niet iedereen kan of wil in de krant. Een portret van enkele van de vele vrijwilligers die actief zijn in Holendrecht. Holendrecht is vernoemd naar de rivier de Holendrecht (ongeveer 2,5 km lang) die het Abcoudermeer instroomt. De wijk bestaat ongeveer 35 jaar en is onderverdeeld in Holendrecht Oost en West. De laatste jaren is de bevolkingssamenstelling enorm veranderd. Zo wonen er nu meer alleenstaande ouders en mensen met een uitkering dan vroeger. Plannen om onder andere het winkelcentrum te verplaatsen, nieuwe woningen te bouwen en de Holendrechtdreef te verlagen, zijn van tafel. De economische crisis heeft ook hier haar tol geëist. Holendrecht is nog steeds in trek door haar vele groen en populair vanwege het enorm aantal grote woningen. Er wonen bijna 10.000 mensen.

Schoonmaak‘politie’ Marlon Carrot woont sinds 1977 in Holendrecht. Hij was de eerste bewoner in zijn portiek. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden zet Marlon zich volop in voor de wijk. Tot zijn grote ergernis ziet hij de laatste jaren steeds meer zwerfafval op straat. “Ik kon het niet meer aanzien en stak samen met enkele bewoners de koppen bij elkaar voor een oplossing. Want zo kon het niet verder.” Gewapend met foto- en videocamera gaat Marlon door weer en wind op pad om vast te leggen hoe mensen met hun afval omgaan. Daarna belt hij aan en confronteert hij de mensen met de beelden. “Dat zorgt eerst voor boze reacties, maar het gaat mij om de kinderen die dan in zo’n vuile omgeving opgroeien.” Deze aanpak lijkt geslaagd, want meerdere hoven waar veel zwerfvuil lag, zien er nu

Marlon Carrot

schoner uit. “Een afvalkalender alleen in de bus werkt niet, mensen moeten aangesproken worden op hun gedrag.”

“Alleen een afvalkalender in de bus helpt niet” Eindejaarsfeest Eén van die vrijwilligers die zich ook inzet is de 60-jarige Maurelia Blanken. Zij woont sinds 1988 in de wijk. Maurelia vindt dat de bewoners te weinig contact met elkaar hebben. “Vroeger kende ik al mijn buren, maar nu loopt iedereen langs elkaar heen zonder te groeten. Dat doet me erg pijn. Ik wil de buurt wakker schudden.” Met dat doel organiseert Maurelia nu samen met het stadsdeel jaarlijks een zomer- en eindejaarsfeest. Op deze dagen ontmoeten bewoners elkaar in een vrolijke stemming met muziek en verschillende activiteiten zoals speedpainting. Zo ontstaan er nieuwe contacten. “Dat geeft meer vertrouwen in elkaar en daardoor krijg je een betere leefomgeving.”

“Ik wil de buurt wakker schudden“ Beste van Nederland Xiomy en Michel Maduro komen uit Aruba en wonen drie jaar in Holendrecht. Door alle negatieve berichten wilden ze graag de

Maurelia Blanken

wijk met kerst opvrolijken. Ze haalden de Arubaanse kerstsfeer naar de wijk. Langer dan een maand heeft dit echtpaar samen met Marcel Bosé gewerkt aan de kerstversiering rondom het winkelcentrum. De gevel van wooncentrum De Drecht werd volledig versierd en ook de zelfgemaakte trein trok veel aandacht. Maar Xiomy en Michel kwamen hulp te kort. Ze hadden het nog mooier willen maken. Versiering zit in hun genen, want jaarlijks doen ze met hun eigen groep mee aan het zomercarnaval in Rotterdam. Met de voorbereidingen van de kerstversiering 2011 zijn ze nu al bezig. “Ik wil samen met de hele buurt, de versiering in Holendrecht tot de beste van Nederland maken, we kunnen nu al hulp gebruiken voor kerst 2011” zegt Michel.

“Wij kunnen een handje gebruiken” Multimix Culture Chika Grootfaam moest in 2007 om medische redenen verhuizen naar een benedenwoning. Ze koos bewust voor Holendrecht omdat ze hoorde over de problemen in de wijk. Chika: “Ik dacht, daar moet ik juist gaan wonen, want ik wil mijn steentje bijdragen dat het daar beter wordt.” Vanaf november organiseert Chika iedere zaterdag de Multimix Culture in de ‘Buurtentree’ op het Holendrechtplein. Dat is de huiskamer van de buurt in het winkelcentrum. Ruim 80 bewoners, jong en oud, komen dan bij elkaar om samen te eten en te praten over elkaars leven. Nadat er samen naar het journaal wordt gekeken, wordt er gediscussieerd.

Xiomy (r) en Michel Maduro (l)


www.zuidoost.amsterdam.nl

7

10 maart 2011

Viola Jharreeah

Profbokser Raymond Joval geeft al twee jaar boks- en kickbokslessen aan jongeren in Holendrecht

Chika geeft lessen aan buurtbewoners die het Nederlands nog niet machtig zijn. “Daar begint het mee, als je met elkaar praat, leer je elkaar ook kennen en accepteren, want we zijn een buurt met verschillende generaties en nationaliteiten. Dan ervaar je dat Holendrecht lang niet zo slecht is als men denkt.”

Ook Hafida Mistasieja zit niet stil. Zij woont 25 jaar in de buurt. Omdat haar kinderen nu volwassen zijn, heeft deze huisvrouw wat meer tijd en die gebruikt ze graag om naailessen te geven. Hafida is coupeuse. Deze maand start ze in het buurthuis met naailessen. “Ik wil mensen een vak leren, want daarmee kun je veel bereiken.”

“Holendrecht is lang niet zo slecht “

Jachmine Paals kwam zeven jaar geleden in Holendrecht. Naast de zorg voor haar zieke man is ze dag en nacht bereikbaar voor een bordje eten voor zieke mensen. Minimaal drie keer per week gaat ze langs de deur bij deze wijkbewoners en zorgt dan voor een krachtige soep. “Het is mijn roeping om voor de medemens te zorgen. Iedereen die ziek is, mag mij bellen.”

Jongeren coachen Jeritza Toney is landelijk bekend als stand up comedian. De alleenstaande moeder met twee opgeschoten kinderen heeft het heel druk, maar trekt zich toch het lot van de Holendrechtse jeugd aan. Daarom besloot ze samen met goede vriend Frank van der Hoeven life coaching sessies voor jongeren te organiseren. Wie tussen de 16 en 27 jaar oud is, kan bij dit duo terecht met allerlei vragen. Tijdens zo’n sessie leren jongeren omgaan met onzekerheden, zich te presenteren en vooral goed te communiceren. Maar ook vragen als ‘ik wil een andere studie gaan doen, is dat verstandig’ of ‘hoe ga ik om met problemen die ik tegenkom in de maatschappij of thuis’ worden in deze lessen beantwoord. Ook wordt gewerkt aan een groot probleem bij jongeren: te laat komen op school. “Wij laten eerst de jongeren met elkaar praten, zo leren ze om samen tot oplossingen te komen. Frank en ik zijn er om dat in goede banen te leiden en bij te sturen.” Jeritza is een paar keer op hangjongeren afgestapt op het Holendrechtplein om hen hierbij te betrekken. Nog niet met veel succes, want zij komen niet opdagen. Dit ontmoedigt haar helemaal niet. “Wij nemen graag de tijd om te investeren in de jeugd die wél iets met hun leven wil.”

“Wij investeren in jeugd die wél wil” Holendrechtse vrouwen Jamila Haloti woont al 25 jaar in Holendrecht. Samen met andere vrijwilligers is ze het project ‘koken met Holendrechtse vrouwen’ gestart. Iedere donderdag komen gemiddeld 26 vrouwen bij elkaar in de ‘Buurtentree’ om kooklessen te volgen. Elke week staat er een vrouw uit een ander land in de keuken om exotische maaltijden te maken. “Door samen te zijn in een luchtige sfeer, komen we meer van elkaar te weten. De keuken is soms te klein!” zegt Jamila lachend.

Wim Matla en Greet en Juda Metzelaar zijn helden van De Drecht. Zij zorgen al jaren voor het koffie-uurtje, klaverjassen en de bingo. Juda Metzelaar was helaas niet aanwezig.

Ouders en pesten Pesten komt steeds vaker voor onder schoolgaande jeugd. Vooral via social media zoals Hyves en Facebook wordt er veel gepest. Dat trekt Viola Jharreeah zich erg aan en daarom gaat zij met kinderen aan de slag om hen op de gevaren van verkeerd gebruik van social media te wijzen. Viola woont vijftien jaar in Holendrecht. Net als veel vrijwilligers in de wijk maakt Viola zich zorgen over de betrokkenheid van ouders bij hun kind. “Soms spelen er bijna twintig kinderen buiten maar er is geen enkele ouder te bekennen die interesse toont. Ook als er een activiteit is in het buurthuis zie je alleen kinderen en geen ouders en dat moet veranderen.” Viola wil dat ouders meer betrokken raken bij de interesses van hun kinderen.

Sandra van der Wal met dochter

Ook Jeritza Toney ziet dat probleem. “Kinderen hebben er niet om gevraagd op deze wereld te zijn.” Jeritza ziet heel vaak kleine kids alleen naar school lopen in het donker. “Mijn hart bloedt als ik dat zie. Dan vraag ik me af, waar is de moeder of vader die met dit kind moet meelopen naar school?” Sandra van der Wal neemt kinderen mee naar bedrijven waar ze later misschien willen gaan werken. Zo kunnen ze zich oriënteren op een beroepskeuze. Ook zij beaamt het probleem. Alle vrijwilligers hebben eigenlijk maar één boodschap: “Ouders, zorg goed voor je kind en neem je verantwoordelijkheid voor hun opvoeding en ontwikkeling.”

“Ouders, zorg goed voor je kind”

Hafida Mistasieja

Koken met Holendrechtse vrouwen – melden bij de ‘Buurtentree’, Winkelcentrum Holendrecht, tegenover de Vomar ■ Aanmelden bij Chika voor Multimix Culture bij de ‘Buurtentree’ tot eind maart ■ Ziek en een bordje eten? Jachmine Paals , 020 695 1235 of 06 844 21905 ■ Aanmelden voor naailessen in Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 37, 020 303 0931 ■ Hulp bij aanpak vuiloverlast in de buurt? Marlon Carrot, 06 4120 6342 of m.carrot@chello.nl ■ Aanmelden voor de komende kerstversiering? Xiomy en Michel Maduro, 06 8413 7649 ■ Aanmelden voor life coaching voor jongeren? Jeritza Toney, 06 4152 3525 of projoco@hotmail.com ■ Interesse in kickboks- en bokslessen? Iedere donderdag voor alle jongeren, tussen 18.00 en 20.00 uur in de gymzaal van de Morgenster, Holendrechtplein 42 Activiteiten in De Drecht: ■ Klaverjassen maandagavond vanaf 19.30 uur ■ Schilderen elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur ■ Koffie-uurtje iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur ■

Chika Grootfaam

Jeritza Toney


8

www.zuidoost.amsterdam.nl

10 maart 2011

Betaald parkeren, een goed idee? Raadsagenda De komende periode staan de volgende vergaderingen op de agenda van de raadscommissies en de stadsdeelraad. Plaats: Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein. ■

Commissie Welzijn Dinsdag 15 maart 2011, 20.00 uur

Commissie Middelen en Veiligheid Donderdag 17 maart, 20.00 uur

Vergadering stadsdeelraad Dinsdag 29 maart 2011, 20.00 uur

Commissie Werk en Diversiteit Dinsdag 5 april 2011, 20.00 uur

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer Donderdag 7 april 2011, 20.00 uur

De agenda’s van de vergaderingen worden gepubliceerd op www.zuidoost.amsterdam.nl Daar zijn ook live-uitzendingen te volgen van de vergaderingen, deze kunt u ook na afloop bekijken. U kunt alle informatie over de stadsdeelraad en de vergaderingen krijgen op de griffie: 020 252 5020 of 020 252 5024.

Op dit moment betalen in alle stadsdelen behalve Zuidoost bewoners, ondernemers en bezoekers om hun auto op straat te mogen parkeren. Zo proberen de stadsdelen de parkeerdrukte te regelen. Het idee is, dat als automobilisten voor parkeren moeten betalen, er meer parkeerplek beschikbaar is omdat mensen dan korter parkeren. In Zuidoost bestaan op dit moment alleen blauwe zones, waar mensen maximaal 1,5 uur mogen parkeren. Bewoners hebben een parkeerontheffing waar zij leges voor betalen. Het stadsdeel overweegt nu om daarnaast op sommige plekken parkeermeters te plaatsen. Begin maart bespreken de raadsleden alle voors en tegens. Enkele fracties geven alvast hun mening. Radboud van Casteren (VVD): “Wij willen graag dat mensen gratis kunnen parkeren. Is dat niet haalbaar, bijvoorbeeld doordat er in bepaalde gebieden echt sprake is van een enorme drukte, dat willen we in elk geval dat het

betaald parkeren hooguit kostendekkend is. Betaald parkeren moet geen extra inkomstenbron zijn voor het stadsdeel, zoals dat elders in Amsterdam gebeurt. En waar betaald moet worden om te parkeren, moeten de parkeerproblemen ook echt worden opgelost. Zo zou meteen de kans moeten worden benut om bewonersgarages veiliger te maken. Door die alleen toegankelijk te maken voor mensen die er hun auto hebben geparkeerd: bewoners en bezoekers. Er is dan ook geen dure handhaving meer nodig. De parkeervergunning voor bewoners moet ook slechts kostendekkend zijn, dus niet meer dan enkele tientjes per jaar. Ook willen wij dat bewoners bezoekerskaarten kunnen krijgen voor parkerende visite. We willen tot slot graag eerst de mening peilen van de bewoners om te horen wat zij vinden van deze plannen. En van het bestuur willen we weten hoe men de uitkomsten mee gaat meenemen.” Wim Mos (D66-OZO): “Wij zeggen nee, tenzij het echt niet anders kan. Het tegengaan van parkeeroverlast staat bij ons

v.l.n.r. Wim Mos (raadslid D66-OZO), Radboud van Casteren (raadslid VVD) en Freddy Lap (duo-raadslid SP) constateren dat zelfs op een marktdag op het Anton de Komplein de parkeerdruk in het naastgelegen Vogeltjeswei toch niet zo hoog is.

Elke inwoner van Zuidoost kan zijn of haar mening geven in een vergadering van een raadscommissie, naar aanleiding van een agendapunt. De agenda's van de commissies zijn op de website van het stadsdeel (pagina: de stadsdeelraad) en in de stadsdeelkant te vinden. Mensen die willen inspreken moeten dit wel 24 uur van te voren aan de griffie melden. Zo kan de griffier ervoor zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Waar kunt u zich opgeven om in te spreken: bel naar 020 252 5024 voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Verkeer en Beheer en de commissie Middelen en Veiligheid. Voor de commissie Werk en Diversiteit en de commissie Welzijn belt u naar 020 252 5021.

voorop, niet het financiële plaatje. Er zijn nu blauwe zones rondom het Bijlmerplein en de belangrijke metrostations. De handhaving daarvan kost jaarlijks € 200.000. Het is de vraag of het betaald parkeren iets oplevert. De noodzaak om te handhaven blijft en dus ook de kosten. Het tarief voor betaald parkeren zou in Zuidoost € 1,40 per uur worden, met een lager aanlooptarief. Het stadsdeel ontvangt maar een deel van de opbrengsten, ook uit de boetes. Waarschijnlijk wordt betaald parkeren pas kostenneutraal als dit in heel Zuidoost wordt ingevoerd. Verder zijn de parkeergarages sterk concurrerend door hun tarief (€ 1), betere ligging bij winkelcentra en gebruiksgemak. Bij blauwe zones moeten mensen na 1,5 uur weg. Bij betaald parkeren hoeft dat niet. De doorstroming wordt zo niet bevorderd. Het betaald parkeren kan zelfs contraproductief werken.” Freddy Lap (SP): “De SP is voor het behoud van de blauwe zones en tegen betaald parkeren. Als de plannen inderdaad doorgaan en het betaald parkeren over vier à vijf jaar in heel Zuidoost is ingevoerd, kost dit het stadsdeel jaarlijks meer dan € 7,5 miljoen wat met geen mogelijkheid door de parkeeropbrengsten wordt benaderd. De bewoners zullen bovendien opdraaien voor deze kosten, omdat er in Zuidoost nauwelijks sprake is van overmatige parkeerdruk. Zuidoost heeft vrijwel geen bedrijvigheid waarmee veel mensen van buitenaf worden aangetrokken. Alleen bij de ArenA, het AMC en de bedrijven is dat het geval en ’s zomers tijdens het Kwakoefestival en bij de Gaasperplas. Het betaald parkeren komt zo voornamelijk voor rekening van bewoners, die dubbel worden gepakt, en hun bezoek. Daarnaast kunnen veel bewoners onder andere in aanleunwoningen, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen, de dupe worden als hierdoor minder bezoekers zullen komen”.

Stadsdeelraad Zuidoost Raadsvoorzitter Mevr. W. Eckhardt-Angna Putterplantsoen 43 1102 SN Amsterdam Zuidoost tel: 020 691 4613 / 06 1093 9593 e-mail: malaeckhardt@chello.nl PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA), 12 ZETELS Dhr. L.N. Parsan (fractievoorzitter) Geerdinkhof 162 1103 PV Amsterdam Zuidoost tel: 020 669 6791 / 06 2263 7952 e-mail: geerdink162@hotmail.com DEMOCRATEN 66-ONAFHANKELIJKE PARTIJ ZUIDOOST (D66-OZO), 5 ZETELS Dhr. M.H.G.M. van de Wiel (fractievoorzitter) Jacob Krüsestraat 51

1106 ZK Amsterdam Zuidoost tel: 020 409 0395 / 06 4177 2234 e-mail: martvandewiel@planet.nl VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD), 4 ZETELS Dhr. E. Meyer (fractievoorzitter) Leusdenhof 321 1108 DR Amsterdam Zuidoost tel: 020 697 4675 / 06 5336 5819 e-mail: meyer12311@planet.nl GROENLINKS (GL), 4 ZETELS Dhr. I.W. Leeuwin (fractievoorzitter) Maarsenhof 201 1106 PA Amsterdam Zuidoost tel: 06 5136 7547 e-mail: iwan.leeuwin@gmail.com

SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP) , 1 ZETEL

CHRISTENUNIE (CU), 1 ZETEL

Dhr. R. Bissesar (fractievoorzitter) Kikkenstein 3349 1104 TR Amsterdam Zuidoost tel: 020 776 3777 / 06 2345 0956 e-mail: randjan.bissesar@mentrum.nl

Dhr. J.H. Olsen (fractievoorzitter) Veldhuizenstraat 65 1106 DG Amsterdam Zuidoost tel: 020 789 0054 / 06 2471 7734 e-mail: info@olsen.nl

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA), 1 ZETEL

NIEUWE STIJL SOCIALISME (NSS), 1 ZETEL

Dhr. H.W. de Boer (fractievoorzitter) Tienraaikade 27 1107 SG Amsterdam Zuidoost tel: 020 696 9805 / 06 2369 0821 e-mail: hewol@dds.nl / deboer_henk@yahoo.com

Mevr. A. Saranjam (fractievoorzitter) Dalsteindreef 380 1102 XA Amsterdam Zuidoost tel: 020 778 7474 / 06 5099 2424 e-mail: noush_05@yahoo.com

Wat staat op de agenda van de raadscommissies? De ogen van de raadsleden zijn deze maanden gericht op de Perspectiefnota 2012. Want regeren is vooruitzien, luidt het gezegde. De raadsfracties die volgend jaar op een beleidsaspect extra willen bezuinigen of er juist meer geld in willen stoppen, kunnen dit nu al aankondigen.

Voor een ander deel gaat het om plannen en projecten die in het Bestuursakkoord 2010-2014 staan.

naar verwachting gaan kosten. Maar om welke plannen en werkzaamheden gaat het? Deels zijn het zaken waar een gemeente nu eenmaal voor verantwoordelijk is. Zoals het zorgen voor voldoende goede gymzalen op de basisscholen of het schoonhouden van de straten.

Maar voor een deel moet er ook worden gereageerd op actuele ontwikkelingen. Er worden dus jaarlijks nieuwe plannen gesmeed. De raad overweegt bijvoorbeeld om voor volgend jaar geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de haalbaarheid van minibusjes en ander kleinscha-

De stadsdeelraad is het bestuursorgaan dat de portemonnee van het stadsdeel beheert. De raad moet alle belangrijke financiële besluiten goedkeuren en dus ook straks, in het najaar, de begroting voor 2012. In de begroting staan alle beleidsplannen opgesomd en wat deze werkzaamheden

Colofon Zuidoost.amsterdam.nl is een uitgave van stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam en wordt huis-aan-huis verspreid in Zuidoost. De krant verschijnt twee keer per maand en heeft een oplage van 42.800 exemplaren. Tekstbijdragen: stadsdeel Zuidoost, Patricia Kersbergen, Patrick Meershoek, Roshnie Phoelsingh, Jacqueline Schmidt politie Amsterdam-Amstelland. Foto’s: stadsdeel Zuidoost, Aletta Instituut voor Vrouwengeschiedenis Amsterdam, gemeente Amsterdam, Fotonova, RO, Geert Snoeijer, Jacqueline Schmidt politie Amsterdam-Amstelland.

Productie: Movement • Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset Redactieadres: stadsdeel Zuidoost, afdeling Communicatie, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam, communicatie@zuidoost.amsterdam.nl of tel. 020 252 5000.

lig openbaar vervoer in het stadsdeel. Sommige andere plannen worden misschien juist een poosje in de ijskast gezet. Deze bijstelling van de beleidspunten worden in de Perspectiefnota 2012 opgesomd. De nota wordt de komende maanden voorbereid en in juni vastgesteld. De stadsdeelraad legt zijn wensen vast in de zogenaamde Kaderbrief voor de perspectiefnota.

De Kaderbrief wordt op 17 maart besproken in de commissie Middelen en Veiligheid. Wilt u de discussie daar volgen dan bent u van harte welkom. U kunt natuurlijk ook inspreken als u uw ideeën over de kaderbrief aan de raadsleden wilt meegeven. U vindt de kaderbrief op www.zuidoost.amsterdam.nl/maak_kennis_ met_de/stadsdeelraad

Stadsdeel Zuidoost  
Stadsdeel Zuidoost  

Stadsdeel Zuidoost 10/03/11