Page 1

West.

Jaargang 1 nummer 2

amsterdam.nl

24|02|11 Sinds 1 januari van dit jaar zijn er nieuwe plaatsingsregels om kinderen op basisscholen te plaatsen. Dat blijkt niet voor iedereen duidelijk te zijn en leidt bij sommige ouders tot zorgen. Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer, die onderwijs in haar portefeuille heeft, legt uit hoe het zit.

Let op! Kandidatenlijsten en stemlocaties voor de Provinciale Statenverkiezingen: zie achterin deze krant.

Een nieuw plaatsingssysteem? Martien Kuitenbrouwer: ‘Ja, op alle basisscholen in West gelden vanaf 1 januari dezelfde regels voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen. Dit is een belangrijke verbetering omdat de regels per school verschilden. De schoolbesturen en het stadsdeel wilden graag dat het plaatsen van kinderen eerlijk en transparant gebeurt.’ Maar hoe was het dan voor 1 januari? ‘Regels verschilden per school. Dat varieerde van ‘wie het eerst komt het eerst maalt’-beleid tot het postcodebeleid in het voormalig stadsdeel OudWest. Ouders die in het postcodegebied van Oud-West woonden kregen daarbij voorrang.’ Er wordt geschreven dat ouders in hun keuze beperkt worden door het nieuwe systeem. ‘Het gaat niet om beperking van keuze, maar om voorrangsregels indien er te weinig plek is. Ouders kunnen hun kind voor alle basisscholen in West aanmelden. De overgrote

Stadspas

ts ats aa a laa lla plaa pla p pl uw er uw iie hier hie hi h o tto oto ot sfo sf asf as a pasf pa p

Stadspas

2011

eld rbeeld be Voo vr. V.or V.MeVo traat 1 Voorbeeldseld-eldstad beVoorbe Vo 4 AA 123or straat 1

kijk voor de Stadspasaanbiedingen verderop in dit nummer. Marga van der Bos voor haar hoedenwinkel in de Witte de Withstraat. Zij is één van de vele kunstenaars in West. Lees verder op de pagina's 4 en 5. (Foto: Paul Fennis)

Inhoud 2

Basisonderwijs in West meerderheid van de kinderen wordt geplaatst op een van de drie voorkeurscholen die ouders opgeven.’ En wat als je tot die groep behoort die niet geplaatst kan

worden op een van de drie voorkeurscholen? ‘Met die ouders gaat de Schoolwijzer in overleg om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Ik begrijp dat er bij ouders frustratie is als ze niet terecht

kunnen op hun voorkeurschool. Bij elk systeem zal er teleurstelling zijn bij sommige ouders. Wij willen het zo goed mogelijk, transparant en eerlijk doen.’ Lees verder op pagina 3.

Bos en Lommerplantsoen en GAK-gebouw in ontwikkeling

3 ■

Schrijver K. Schippers over de Van Speijkstraat, de atoombom en de bevrijdende jazz.

4/5 ■

Vier interviews met kunstenaars uit de wijk

6 ■

Wielrennen was hier groot De bewoners van West hebben altijd van wielrennen gehouden. Oude wielerverenigingen als Olympia, De Germaan en Ulysses hielden er regelmatig wedstrijden en korte tijd heeft midden in de weilanden nog een grote wielerbaan gelegen. Na de oorlog had iedere buurt zijn eigen wielerronde. Hier begonnen grote wielercoryfeeën waaronder de onlangs overleden Peter Post, hun succesvolle wielercarrière. Voor de wielerwedstrijden was Sloterdijk vaak het vertrekpunt. De tocht ging dan meestal naar Haarlem en weer terug. Omdat de baansport ook erg populair was besloot de Germaan in 1922 midden tussen de weilanden, ter hoogte van de huidige Kolenkitbuurt, een grote houten wielerbaan te bouwen. Deze lag er niet lang, want de bezoekersaantallen vielen tegen en bovendien werden er voor de omgeving woningbouwplannen ontwikkeld. Daarom werd de

Gerrie Kneteman, ook bekend als 'De Kneet'.

Investeringsregeling Kansenzones in West groot succes

7 Germaanbaan zeven jaar later al weer gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog nam het fenomeen buurtwielerrondes sterk toe. De Spaarndammerbuurt, de Kinkerbuurt, de Admiralenbuurt, de Staatsliedenbuurt, iedere buurt had zijn eigen ronde. De straten werden dan met strobalen afgezet en de hele buurt liep uit om het spektakel te aanschouwen. De wielrenners moesten zich meestal bij bewoners thuis omkleden. Er werd hard gekoerst want bij menig tussensprintje konden de renners een rookworst of een ontbijtkoek winnen die door een van de vele buurtwinkeltjes beschikbaar was gesteld. Enkele jongens schopten het ver in de wielersport. Henk Faanhof uit de Van Spilbergenstraat werd in 1949 wereldkampioen op de weg en Piet van Heusden van het Mercatorplein lukte hetzelfde een paar jaar later in de achtervolging. Ook Gerrit Schulte en Peter Post Vervolg op pagina 6

Raadspagina

8 ■

Waar in West?

Reageren op deze stadsdeelkrant? Mail opmerkingen en ideeën naar: S.markx@west.amsterdam.nl

Digitale democratie Word lid van het digitale panel van stadsdeel West via www.digitaalpanelwest.nl Zo kunt u makkelijk meedenken over uw wijk.

Krant niet ontvangen? www.tntpost.nl > Klantenservice > Heeft u een klacht? Of telefonisch via tel. 0900 0990

Krant ook op internet Dit nummer en alle eerder verschenen nummers, kunt u vinden op: www.west.amsterdam.nl


2

www.west.amsterdam.nl

24 februari 2011

Interview

Bos en Lommerplantsoen en het GAK-gebouw in ontwikkeling Het stadsdeel gaat het Bos en Lommerplantsoen definitief inrichten. Omwonenden en belanghebbenden van het Bos en Lommerplantsoen zijn gedurende een intensief meespraaktraject in 2010 tot een nieuw ontwerp gekomen. In het ontwerp zijn ook het GAK-terrein en de Erasmusgracht meegenomen. De eigenaar van het GAK-gebouw gaat gefaseerd het gebouw ontwikkelen. Op 10 november 2010 is het definitief ontwerp gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Dit ontwerp wordt op dinsdag 15

maart gepresenteerd aan de stadsdeelraad. Zodra de stadsdeelraad het definitief ontwerp goedkeurt, gaan de voorbereidingen in het 3e kwartaal

van 2012 van start. De technische voorbereidingstijd neemt ongeveer 14 maanden in beslag. GAK-gebouw De eigenaar van het GAK-gebouw heeft besloten het gebouw in delen te ontwikkelen. De noordvleugel is het eerste deel waarmee gestart wordt. Hier komen voornamelijk studentenen starterswoningen. Op de begane grond en in het souterrain worden bedrijfsruimten ontwikkeld. Het middendeel en de zuidvleugel (kant Erasmusgracht) volgen later. Monumentale status Bij de planvorming van het GAKgebouw is rekening gehouden met de aanwijzing van het gebouw als gemeentelijk monument. Het Bureau Monumenten en Archeologie adviseert of het gebouw al dan niet een monumentale status krijgt. De werkzaamheden aan het GAKgebouw starten medio augustus. Kijk voor meer informatie over de plannen voor het Bos en Lommerplantsoen en het GAKgebouw op: www.west.amsterdam.nl/projecten.

Buurtschoolbeleid in West De afgelopen weken zijn in de media artikelen verschenen over de nieuwe plaatsingsregels voor de basisschool in stadsdeel West. Met name de suggestie dat ouders niet meer vrij zijn in de schoolkeuze heeft tot onrust en vragen geleid. Eerlijke toewijzing De plaatsingsregels zijn onderdeel van het buurtschoolbeleid. Dit beleid is een initiatief van de schoolbesturen en het stadsdeel. De doelstelling is eenduidigheid naar ouders te creëren over het plaatsen van kinderen op basisscholen. In het geval er te veel aanmeldingen zijn voor een school willen de schoolbesturen komen tot een eerlijke toewijzing van het aantal beschikbare plaatsen. Niet de regel wie het eerst komt het eerst maalt, maar een beperkt aantal voorrangsregels bepaalt de volgorde van plaatsen. Aanmelden Ouders kunnen hun kind voor alle

basisscholen in stadsdeel West aanmelden en ook voor scholen buiten het stadsdeel. Het aanmelden voor een school in West gebeurt bij de Schoolwijzer West, een centraal aanmeldpunt, opgericht door de gezamenlijke schoolbesturen. Bij het aanmelden van een kind kunnen ouders drie voorkeurscholen opgeven. Bepalend bij de vraag of een kind wel of niet geplaatst kan worden op een school is het aantal beschikbare plaatsen op een school en het aantal aanmeldingen voor de school. Alle kinderen worden op de leeftijd van 3 jaar geplaatst, dus ongeacht het moment van aanmelden. Voorrangsregels In de meeste gevallen wordt het kind geplaatst op de school van de eerste voorkeur. Op het moment dat er te veel aanmeldingen zijn voor een bepaalde school, gelden er voorrangsregels. Een van de voorrangsregels is dat kinderen, waarvan al broertjes en zusjes op de

Buslijn 60: tussen Sloterdijk en Cultuurpark Westergasfabriek / Staatsliedenbuurt Bewoners en bezoekers van de Staatsliedenbuurt en het Cultuurpark Westergasfabriek kunnen via buslijn 60 snel en gemakkelijk van en naar Station Sloterdijk en P+R Sloterdijk reizen. Parkeren op het P+R-terrein kost maar € 6,- per etmaal, inclusief vijf gratis retourtjes voor het openbaar vervoer. Bus 60 rijdt doordeweeks overdag elke tien minuten en ’s avonds en in het weekend elke vijftien minuten. Meer informatie: www.west.amsterdam.nl en www.gvb.nl.

Vervolg van pagina 1. Ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van de scholen. ‘Kwaliteit is het allerbelangrijkste. Ouders willen dat hun kind naar een goede school kan. De kwaliteit van het onderwijs is de hoogste prioriteit van de gemeente, het stadsdeel en de schoolbesturen. Het gaat in West heel erg de goede kant op. Op één school na hebben de basisscholen in West allemaal de kwalificatie ‘basisarrangement’ van de inspectie. De afgelopen vier jaar is er waanzinnig veel ingezet op de kwaliteit van het onderwijs.’

Zijn er ook gevolgen voor scholen die te groot worden? ‘Bij scholen die te groot groeien kan de ‘span of control’ een probleem worden. De klassen worden te groot en de aandacht voor de individuele kinderen met extra hulpbehoeften wordt minder. Dit betekent niet dat een populaire school niet kan uitbreiden. Het betekent wel, dat in geval van een uitbreidingswens, eerst gekeken wordt of het gevaar van ‘leegzuigen’ zich voordoet en of de uitbreiding niet ten koste gaat van de kwaliteit.’

Waarom zijn er afspraken gemaakt over schoolgrootte? ‘De schoolbesturen en het stadsdeelbestuur willen daarmee voorkomen dat de ene school de andere 'leegzuigt' en dat sommige scholen ongebreideld groeien. Bij sommige scholen raakt de verhouding tussen kinderen met veel kansen en kinderen met minder kansen uit balans. De school met relatief meer kinderen met veel kansen groeit sterk ten opzichte van de school met kinderen met minder kansen.’

Twee islamitische schoolbesturen doen niet mee aan het buurtschoolbeleid ‘Eén van deze besturen heeft aangegeven wellicht op een later moment te willen aansluiten. Dat geldt ook voor het enige protestants christelijk bestuur, de enige eenpitter die we in West rijk zijn. Op zich betreur ik dat, het was mooi geweest als alle schoolbesturen ondertekend hadden. Maar het convenant is een vrijwillige afspraak tussen schoolbesturen onderling.’

Wat is het gevolg als scholen te klein worden? ‘De praktijk leert dat wanneer een school uit balans raakt, wanneer de concentratie van kinderen met minder kansen te groot is, dit vaak ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. De leerkrachten kunnen de concentratie van problemen minder goed aan, de school krijgt steeds minder kinderen en daarmee steeds minder middelen om de problemen de baas te kunnen. Het begin van een negatieve spiraal. Bij scholen waar de verhouding tussen het aantal kinderen met veel kansen en het aantal kinderen met minder kansen in balans is, speelt dit veel minder.’

Hoe zit het dan met de schoolgrootte van deze scholen? ‘De twee schoolbesturen die niet ondertekend hebben, hebben daarmee geen carte blanche gekregen om ongebreideld te mogen groeien. Elke aanvraag voor groei moet goed onderbouwd zijn, in het geval van het islamitisch onderwijs zou aangetoond moeten worden dat er in West onvoldoende capaciteit zou zijn in dit type onderwijs. In de praktijk doet zich dat niet voor; het islamitisch basisonderwijs is niet groeiend in West. En, eerlijk is eerlijk, het gevaar van leegzuigen doet zich hier ook niet voor.’

De openbare basisschool De Kinkerhoek aan de Jacop van Lennepstraat.

school zitten, voorrang krijgen. Dit geldt ook voor kinderen die al naar de voorschool gaan die bij de school hoort. Is daarna nog sprake van te veel aanmeldingen dan krijgen kinderen die in de buurt van de school wonen (het zgn. voorrangsgebied) voorrang. Hiermee stimuleren de schoolbesturen dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan, ook als er te veel aanmeldingen zijn. Als er op de school van de eerste voorkeur geen plaats is dan bespreekt de medewerker van de schoolwijzer met de ouders de mogelijkheden bij de andere scholen. De ouders bepalen of zij akkoord gaan met het voorstel. Kwaliteit Het buurtschoolbeleid kan alleen slagen als ouders kunnen kiezen uit kwalitatief goede scholen. De schoolbesturen werken samen met het stadsdeel voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van scholen. Meer informatie is te vinden op www.Schoolwijzerwest.nl

Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer.


www.west.amsterdam.nl

3

24 februari 2011

Interview

K. Schippers: ‘Ik ben eigenlijk een rasoptimist’ De schrijver K. Schippers groeide op in de Van Speijkstraat in West, een zijstraat van de Admiraal de Ruijterweg. Sinds lang woont hij in Zuid bij het Concertgebouw. Toch voelt hij zich nog steeds een jongen uit West. Tekst: Serge Markx

Foto Hollandse-Hoogte/Leo van der Noort

K. Schippers publiceert sinds 1963. Hij schrijft gedichten, romans en essays. Schippers ontving in 1996 de P.C.Hooft-prijs en won in 2006 de Libris literatuurprijs voor zijn boek ‘Waar was je nou’. Bekend werd hij ook als maker van het tijdschrift Barbarber, samen met J. Bernlef en G. Brands trouwens ook jongens uit West. Op 4 mei 2010 hield hij in de Nieuwe Kerk bij de herdenkingsbijeenkomst de voordracht ‘De komst van de jazz.’ Hij vertelde daar hoe hij als achtjarige met een vriendje op 7 mei 1945 uit West naar de Dam komt vanwege de bevrijding. Dan wordt er geschoten:

‘Keihard, tàtàtàtàtàtà.’ Ze vluchten en stoppen pas weer in de Jan van Galenstraat. De komst van de jazz betekende voor de jonge Schippers pas de echte bevrijding. Schippers (74) ontvangt mij buitengewoon vriendelijk in zijn lichte bovenhuis. Aanstekelijk vertelt hij over zijn jeugd, zijn moeder, zijn oude buurt, het tijdschrift Barbarber en vooral over zijn behoefte aan vrijheid. U komt uit de Van Speijkstraat 128-I. Kunt u zich het huis nog herinneren? ‘Maar al te goed, van a tot z. Mijn

‘Je kon altijd een atoombom op je kop krijgen.’

ouders zijn er in ’27 gaan wonen. En mijn moeder is er pas weggegaan in 2000, ze is 99 geworden. Dat huis is al die tijd haar huis geweest, en van mijn vader, maar die is in ’76 gestorven. Tien jaar geleden heb ik het nog met mijn broer ontmanteld, dus het zit nog als in mijn hoofd gegrift. Die huizen waren niet zo groot. Het was een huis met één kraan, bij het aanrecht. Gewassen werd je in een teil. Ik ben er weggegaan in ’60. Ik was toen 23, je bleef veel langer thuis in die tijd.’

kan die buurt daarvan niet loskrijgen; daarom hangt er voor mij altijd zo’n grijs licht. De komst van de jazz en de film, dat was voor mij de bevrijding. Mijn moeder nam me al vlak na de oorlog mee naar de bioscoop, naar West End en de Hallen. De Hallen was in de Jan van Galenstraat, tegenover de markthallen. West End was in Jan Evertsenstraat, naast snackbar Marja bij het poortje: ‘Zij die het weten komen bij Marja patat friet eten’. Daar zag ik de Marx Brothers en Laurel en Hardy.’

Hoe was de sfeer in die buurt? ‘Het is echt als een winkelbuurt opgezet. Er waren kappers, fietsenwinkels, een wolwinkel, een loodgieter, een Spar. Maar door de komst van supermarkten gingen die winkels eraan. Dan ging het gordijn dicht en gingen er mensen wonen. Een beetje somber was die buurt wel. Op de hoek zit nog een drogist waar mijn moeder heel erg bevriend mee was. Vroeger zat daar Albert Heijn, en die man was fout in de oorlog. Je moet het natuurlijk allemaal zien in het decor van de oorlog. Ik was drie toen de oorlog uitbrak en nog net geen negen toen het afgelopen was. Je speelde buiten en zag soldaten. Zo’n buurt was ook een dorp in die tijd, de stad bestond uit allemaal dorpen. Ik kan al die accenten nog uit elkaar halen, vooral bij meisjes of vrouwen. West had iets van: ‘Had je wat?’ ‘Moet je wat?’, vrij agressief. De Jordaan was een beetje zangerig, de opera. In Noord waren het meer boeren. Zuid had iets Haags.’

Op de middelbare school bent u beïnvloed door uw leraar Nederlands. ‘Ja, door Rob Nieuwenhuis. In dat 19e eeuwse lesgeven op die school verscheen er ineens iemand die het niet over Vondel en Staring had, maar over Scott Fitzgerald en de Vijftigers. Dat was opnieuw de totale bevrijding; je zoekt toch altijd de bevrijding. En hij brak daar dwars doorheen, had gevoel voor humor. Jazzmuziek was toch de muziek van die tijd, en dan stond hij ‘I want to be happy’ voor de klas te zingen. Dat je dat op school hoorde – je dacht: ‘Alles is mogelijk.’ De wereld ging open.’

U schrijft dat uw oma daar in de buurt woonde. ‘Die woonde eerst op de Hoofdweg, daarna op de Postjeskade. Later kwam mijn oma nog bij ons logeren, eigenlijk wachten op haar dood, toen ze tegen de tachtig liep. Dat zegt wel iets over de maatschappij in die dagen. Dat vond iedereen gewoon, en ik vind het eigenlijk nog gewoon. Mijn moeder is hier ook, bij ons in huis, gestorven. Ik vind dat je zoiets moet doen, dat zal ik wel aan die tijd hebben overgehouden. Men deed wel wat voor elkaar.’

Sloeg het blad aan? ‘Ja. Je kon er alles in doen. Er was bij de Wiegbrug een café: en daar stond op het raam: ‘De brug is open, even een borrel kopen.’ En: ‘Even pauze, dat smaakt’. Wat een geweldige teksten, dat moest in een literair tijdschrift, vonden wij. Weer dacht ik: ‘Zo kan het ook’. Het was een genoegen om een tijdschrift te maken waar je om kon lachen. Tijdschriften waren toen allemaal zo vervelend ernstig. Zo’n blad maken was het leukste van alles. Daar ben ik ook nooit veel van afgedwaald, als ik iets doe moet er altijd iets daarvan inzitten. Die grappenmakerijen blijven het leukst.’

Wat voor werk deed uw vader? ‘Mijn vader was effectenmakelaar, die gokte op de beurs aan het Damrak. Hij was in dienst bij een bank, hij belegde geld van een ander, maar daar zit natuurlijk altijd een element van gokken in. We waren echte middenstand.’ Heeft u nog een band met die buurt? ‘Ik ben dus van West in Zuid terechtgekomen, hier vlakbij het Concertgebouw. Maar je houdt dat gevoel van een lichte vervreemding, dat je hier niet thuis hoort. Ik ben toch een jongen van West die in Zuid terechtgekomen is. Je kan het niet loskoppelen van de gebeurtenissen uit die tijd. De atoombom maakte nog een grotere indruk op me dan de oorlog. Die viel in augustus ’45. Ik dacht: ‘Je kan altijd zo’n ding op je kop krijgen.’ Dat gevoel is tot diep in de jaren ’50 gebleven. En oudere jongens uit de buurt gingen als soldaat naar Indonesië en later naar Korea. Er zat altijd een tint van oorlog in die buurt. Ik

U heeft een keer vanaf de Wiegbrug een pak van het tijdschrift Barbarber in het water gegooid. ‘Ja. Er zaten zoveel tikfouten in dat we de hele zwik weggooiden. Ik zie het nog zinken, het zonk langzaam: zwaar pak zinkt zeker langzaam.’

Hoe vindt u dat het nu gaat met Amsterdam? ‘Ik ken eigenlijk geen slechte tijden in Amsterdam. Ik heb me nooit laten voorschrijven dat Amsterdam dit of dat is. Ik heb het altijd een fantastische stad gevonden.’ Wat vindt u zo mooi aan Amsterdam? ‘Je moet altijd een voorbeeld hebben. De Pijp, dat was een soort tranendal, daar was Oud-West nog een soort Washington bij. En zie. Het is niet te zeggen waardoor het is gebeurd. De dichter Arjen Duinker zou zeggen: ‘Bloesemende steen.’ Het ontroert me merk ik nu, ik zou bijna kunnen huilen. Ik meen het echt. Hoe je ziet dat mensen uit Syrië, Spanje, Libanon en Vietnam de Pijp tot leven hebben gekust, als het ware. Mensen kunnen alles. Dat is ongelofelijk. Daarom ben ik toch eigenlijk een rasoptimist.’


4

www.west.amsterdam.nl

24 februari 2011

Interview

De kunst bloeit in West Veel kunstenaars zijn actief in de wijk. Zij maken heel verschillende dingen. Hier kunt u met een aantal kennis maken. Tekst: Niels Wisman

Foto's: Paul Fennis

Door de wand heen breken ‘We zijn hier zeven jaar geleden terechtgekomen. Het was een buurt waar op het gebied van kunst en cultuur helemaal niets was, maar dat paste wel bij onze achtergrond als reizend theater. We dachten: hier willen we zitten.’Sebo Bakker vormt samen met Karolina Spai de artistieke kern van het ZID Theater op de Roos van Dekamaweg in de Kolenkitbuurt. Ze hebben een lange internationale theaterervaring en werken zowel in de buurt zelf als daarbuiten. Hun project ‘Zoet & Zout’ is genomineerd voor de prestigieuze onderscheiding ‘Appeltjes van Oranje 2011’. Ze organiseren maandelijks hun ZID Mixt Zondag, een minifestival dat professionele kunstenaars en wijkbewoners verbindt. Karolina : ‘Het is goed om op een plek als deze te zitten. Kunst is belangrijk voor de samenleving. We willen niet alleen hier dingen maken en ergens anders laten zien, maar ook iets voor de wijk betekenen.’ Wat willen jullie met je werk bereiken? Sebo: ‘We hebben twee initiatieven: het ZID Theater en het Dizzkids Theater. Dizzkids is de kunsteducatieve tak. We geven lessen op scholen en in onze eigen zaal. Via kinderen kom je bij ouders, zo we hebben ons netwerk kunnen opbouwen. En nu na zeven jaar lijkt het er toch wel op dat we onze droom aan het waarmaken zijn: dat we ons eigen ‘community-art theater’ kunnen neer zetten.’

Karolina: ’ Kunst heeft een universele waarde om mensen bij elkaar te brengen. Je werkt op gevoel, op emotie, op identiteit van mensen. Het is directe communicatie en het werkt. We willen er zoveel mogelijk mensen bij betrekken: als uitvoerder of als publiek, maar ook als vrijwilliger om te helpen, ieder zoals het bij hem of haar past.’ Wat is jullie methode? Hoe werken jullie? Karolina: ‘De basis is: een verhaal uitwisselen. Mensen zijn geïnteresseerd, ook in andere culturen. Hun eigen cultuur is juist vaak waar ze in opgesloten zitten. Bewoners zijn nieuwsgierig naar iets anders, maar dat vinden ze meestal niet om de hoek. ZID biedt dat wel in de buurt.’ Sebo: ‘Theater is communicatie, uitwisselen. Er bestaat een universele taal en daar zoek je naar. ‘ZID’ is een Servisch woord en betekent ‘muur’ Het staat voor ons voor de “vierde wand” in het theater: de denkbeeldige wand tussen podium en publiek. We willen door die wand heen breken. We spelen tùssen mensen, mèt mensen, we willen niet dat er afstand is.’ Karolina: ‘We gaan ook de buurt in. In mei willen we een tour door de Kolenkitbuurt maken: locatietheater. Het is belangrijk om daar te werken, omdat er zo weinig is. De aandacht gaat bij cultuur vooral uit naar de grote podia, maar je moet het juist ook in een wijk als de Kolenkitbuurt doen.’

Astrid Oudheusden en Monique Cornelissen

‘Kunst is belangrijk voor de samenleving’

Beeldend gesproken ‘Ik ben gefascineerd door gezichten: niet de buitenkant, maar wat erachter zit. Als ik door de buurt loop, ben ik constant bezig met kijken en voelen wat er aan de hand is. Ik woon graag op de plek waar het er werkelijk om spant, maar hier in de buurt wordt het wel steeds gezapiger!’ Astrid Oudheusden is beeldend kunstenaar. Haar werk is te vinden in de collectie van ‘Kunstuitleen Beeldend Gesproken’, in de Borgerstraat op nummer 102. Manager Monique Cornelissen:’ ‘Onze kunstenaars komen overal vandaan, maar we vinden we het ook belangrijk om bij de buurt te horen. We willen iets betekenen voor het culturele klimaat in West.’ Wat is ‘Kunstuitleen Beeldend Gesproken’? Monique:‘We zijn dé landelijke kunstuitleen voor professionele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. We werken nu met honderdtwintig kunstenaars en leveren aan bedrijven door het hele land, maar ook aan particulieren. De meeste particuliere klanten komen uit de buurt.’

‘De buurt wordt gezapiger’ Sebo Bakker en Karolina Spai

Waarom is zoiets als ‘Beeldend Gesproken’ nodig? Astrid:‘Het is goed om een plek te hebben waar er niet zoveel druk is. Als je bij een gewone galerie zit, is de druk van verkoop en succes vrij groot. Bij ‘Beeldend Gesproken’ kun je ook af en toe zeggen: ik ben niet thuis, ik heb

een jaar niet gewerkt, want het ging totaal niet. Dan word je niet meteen uit de collectie gedonderd.’ Hebben jullie een sterke band met de buurt? Monique: ‘Met onze kunstenaars proberen we op allerlei manieren om het hier wat leuker te maken. We doen bijvoorbeeld altijd mee aan het ‘Bellamy Etalage Project’. Zo´n etalage kunnen we dan zelf vullen, maar we vinden het goed om de keuze ook over te laten aan mensen op straat zelf: straatvegers, marktkooplui, daklozen. Laatst hebben we ook de cassières van de Kinkerstraat laten kiezen.’ Merk je ook dat de buurt een band met jullie heeft? Astrid : ‘Ja, dat is wel grappig. Ik heb mijn atelier bij Sloterdijk, maar ik woon hier in Oud West. Dan fiets je door de straat, je kijkt omhoog en dan zie je een schilderij van je zelf hangen in een huis van mensen die je helemaal niet kent!’ Bereiken jullie iedereen die je wilt bereiken? Monique: ‘Wat me opvalt is dat we weinig mensen uit ander culturen binnen krijgen. We hebben natuurlijk ook kunstenaars met een nietNederlandse achtergrond. Als we hun werk in de etalage zetten, is er méér belangstelling, maar de stap om naar binnen te komen blijft groot. Daar moeten we iets aan doen’.


www.west.amsterdam.nl

5

24 februari 2011

Interview

Twintig hoeden voor koninklijke bruiloft Toen Alexander en Maxima gingen trouwen was het voor mij een bijzondere tijd. Ik moest zo´n twintig hoeden ontwerpen en die zouden op dezelfde dag gedragen worden. Het was goed opletten welke de deur uit was, want ik kon natuurlijk niet meer dan één keer dezelfde verkopen. ’De hoeden van Marga van der Bos worden soms gedragen bij héél bijzondere gelegenheden. Ze ontwerpt ze in haar winkel en galerie ‘Hoofdzaak Hoeden’ in de Witte de Withstraat. Naast hoeden verkoopt ze ‘ArtWear’ en dat is kunst om te dragen: tassen, sjaals en handschoenen bijvoorbeeld. Verder geeft ze les in het maken van hoeden en kleding. Binnenkort gaat ze ook stijladviezen geven: ‘Mijn klanten en leerlingen komen uit heel Nederland, maar ook steeds meer uit de buurt. Dat komt doordat de buurt zich ontwikkelt. Er komen steeds meer jonge mensen wonen en die hebben er belangstelling voor.’ Je zit hier al bijna twintig jaar.Wat heb je zien veranderen? ‘Toen ik hier begin jaren negentig in trok, waren er nog veel kleine ondernemers: een kantoorboekhandel, een kaaswinkel, een groentenboer, de sigarenboer op de hoek. Dat is allemaal verdwenen en nu lijkt het op een ander manier weer op te leven. Dat is leuk.’ Hoe ben je in hier terechtgekomen? ‘Ik werk in deze buurt sinds eind jaren tachtig. Ik had een atelier en lesruimte in de Chasséstraat en in dit pand in de Witte de Withstraat was toen al een hoedenwinkel gevestigd. Die zat hier

sinds 1930. Ik heb de winkel in 1993 overgenomen en eerst voortgezet. Na drie jaar heb ik het roer omgegooid. Ik heb de herenhoeden en de rest eruit gedaan en ben me puur gaan richten op eigen ontwerpen.’ Bevalt het hier nog steeds? ‘Levendigheid is belangrijk en die zie jer steeds meer. Er komen weer winkels met etalages. Openheid is goed. Daarom doe ik ook regelmatig iets buiten met de leerlingen. In juni organiseer ik weer een ‘Hatwalk’. Dan maken we hoeden rond het thema ‘Hollandse Nieuwe’ en gaan ermee door de buurt lopen. Iedereen kan komen. Je kunt je eigen hoed meenemen, maar je mag er ook eentje lenen bij mij.’

‘Studenten, liefde en de stad’ Leonard van Munster

Fata morgana in west ‘Het wordt een soort liefdesverklaring in licht. Je kunt het zien vanaf de ring en ook vanuit de buurt. Het komt op het dak en in het gebouw zelf komen koopwoningen voor studenten. Studenten, liefde en de stad: dat heeft wat met elkaar. Het is een hele mooie plek’. Beeldend kunstenaar Leonard van Munster vertelt over het nieuwe lichtkunstwerk dat hij gaat neerzetten op het voormalig Gak-gebouw. Eerder realiseerde hij in Stadsdeel West zijn ‘Oase’ onder het viaduct van de A10 over de Wiltzanghlaan. Even verderop bij het spoorwegviaduct is hij bezig met zijn ‘Eiland’. Van Munster heeft zijn atelier in het ‘Veemgebouw’ aan de Van Diemenstraat: ‘Dat is een unieke plek en het is betaalbaar voor kunstenaars. Er zitten ook allerlei kleine bedrijfjes en je loopt bij elkaar binnen. Je gebruikt kennis van elkaar.’

Waar gaan de hoeden de jij ontwerpt zoal naar toe? ‘Ze komen terecht op het hoofd van een vrouw die naar een feest of partij gaat. Dat kan van alles zijn: een bruiloft, maar ook een openbare gelegenheid. Er komen elk jaar wel een paar mensen hier die zoeken naar een hoed voor Prinsjesdag en ook voor de jaarlijkse Haringparty’. Nooit over gedacht om met zo’n klandizie naar een andere buurt te gaan? ‘Ik heb hier een fantastisch pand, waar ik alles kan doen: hoeden maken en verkopen,les geven, mijn eigen werk als beeldend kunstenaar doen, kleuren stijladviezen geven. De buurt gaat voooruit en ik ben blij dat ik ben gebleven. De aanhouder wint. Ik voel me goed op deze plek.’

‘Kunst om te dragen’ Marga van der Bos

zware beton en dat lawaai van langskomend verkeer versterkt het effect van die oase. Als je door de donkere tunnel komt, zie je ineens die lichte verschijning. Het mooie is dat die pilaren het zicht eerst nog afdekken: pas als je ervoor staat zie je het. Dat versterkt het effect van een Fata Morgana: het doet zich opeens voor.’ Je bent ook bezig met een ‘Eiland’ in een waterpoel bij het spoorwegviaduct verderop. Wat ben je daar van plan? ‘Ja, dan heb je een eiland en dan vraag je je af: wat zou ik erop willen? Een villa? Maar dan moet er ook een zwembad bij! En een strandje en misschien ook wel een berg met een waterval. Maar dat wordt te groot, dus ga je kijken of je het kunt het verkleinen. De bedoeling is dat het zó wordt, dat het voor kinderen nog de realiteit is.’

Jouw eerste kunstwerk in de buurt is de ‘Oase’. Wat denk je zelf als je ernaar kijkt? ‘Het zijn mooie bloemen en mooie bomen, maar het is ook plastic en onbereikbaar. Vlakbij staat een moskee: veel mensen die langs lopen of fietsen kennen zoiets misschien nog van het land waar ze vandaan komen. Die weten ook hoe het écht is en dat maakt het dan weer triest.’

Het moet net als de ‘Oase’ een plaats van verlangen zijn? ‘Het wordt een plek waar je graag zou willen zijn. Als je bij mensen in tuintjes kijkt, zie je dat iedereen probeert er een zo mooi en gezellig mogelijk plekje van te maken. Iedereen maakt zijn huis zoals hij het ‘t liefst heeft. Dat is klein geluk en daar gaat dit ook over.’

Je maakt bij je werk vaak gebruik van de openbare ruimte. Hoe heb je dat hier gedaan? ‘Soms heb ik een idee en zoek ik er een plek bij, maar het gaat ook wel andersom. De omgeving is belangrijk. Dat

De realisatie van het ‘Eiland’-project van Leonard van Munster is afhankelijk van sponsors. Bedrijven en particulieren kunnen doneren: http://voordekunst.nl/vdk/project/view/under-heaven-3


6

www.west.amsterdam.nl

24 februari 2011

Interview Vervolg pagina 1 behaalden grote successen. Beide werden geboren in de Staatsliedenbuurt. Het harde fietsen leerde ze al van jongs af aan, want alle twee moesten als slagersknecht met een zware bakfiets door de stad om bij klanten bestellingen af te leveren. De vader van Peter Post, die in de Tweede Keucheniusstraat een slagerswinkel had, was weinig enthousiast toen hij merkte dat zijn zoon aan wielerwedstrijden ging meedoen. Hij vond het maar tijdverspilling en wilde liever dat zijn zoon slager werd, want daar was in ieder geval een goede boterham mee te verdienen. Na een aantal overwinningen ging hij echter overstag. Peter mocht gaan fietsen, mits hij wel bleef werken en op zondag naar de kerk bleef gaan. Peter Post groeide al spoedig uit tot een echter wielerlegende. Hij won Parijs– Roubaix en vierde onder andere met buurtgenoot Gerrit Schulte grote triomfen op de baan. Hij kreeg hierdoor de naam ‘keizer van de zesdaagse’. Later werd hij ploegleider, onder andere van Gerrie Kneteman die in de Bloys van Treslongstraat opgroeide. De `Kneet´ won maar liefst 10 etappes in

Peter Post

de Tour de France en werd in 1978 tot wereldkampioen op de weg gekroond. Hij was van oorsprong stratenmaker en kwam uit een gewoon gezin. Toen buren bij zijn moeder enthousiast kwamen vieren dat haar zoon wereldkampioen was geworden, stond ze aardappels te schillen en reageerde ze met ‘Kan wel zijn, maar er zal straks gewoon gegeten moeten worden.´ Ton Heijdra Foto's: Hollandse Hoogte

Werkzaamheden viaduct A10 bij Haarlemmerweg Rijkswaterstaat werkt aan de aanleg van de Tweede Coentunnel. Hiervoor worden onder andere nieuwe viaducten aangelegd. Medio maart begint Rijkswaterstaat met het aanpassen van het viaduct over de N200 (Haarlemmerweg). Nadat de kabels en leidingen zijn verlegd, worden poeren gegraven waarin de fundering van de nieuwe delen van het viaduct worden geplaatst. Het heien en trillen kan geluidhinder tot gevolg hebben voor bewoners en ondernemers in de directe omgeving. Meer informatie Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel of op www.bereikbaar.amsterdam.nl voor de actuele planning van eventuele afsluitingen en omleidingen ter hoogte van de werkzaamheden. Tweede Coentunnel/Westrandweg Wilt u meer weten over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg? U bent van harte welkom in het Informatiecentrum (Westpoortweg 22, geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 16.30). Rijkswaterstaat verzendt geregeld een digitale nieuwsbrief over dit project. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren.

Het stadsdeel zet zich in voor meer plek voor kinderen om veilig te kunnen spelen, zoals hier aan de Zaanstraat in Westerpark.

Ambitieus investeringsprogramma openbare ruimte ‘In West ben je graag buiten’ en ‘West heeft de meest creatieve mobiliteitsarrangementen van de stad’ zo staat in het coalitieakkoord van Stadsdeel West. Belangrijke doelen om waar te maken. Het dagelijks bestuur nam dan ook het besluit om aan de stadsdeelraad een

ambitieus investeringsprogramma voor te stellen, over het verbeteren en verfraaien van de openbare ruimte.

het straatbeeld en bovengronds parkeren verplaatsen naar ondergronds door het bouwen van parkeergarages.

Veilig spelen Dus meer plek voor kinderen om veilig te kunnen spelen, extra groen en meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Zoveel mogelijk blik weg uit

Ringparkeerplekken Ook wordt ingezet op het parkeren aan de rand van West langs de A10 door het realiseren van ringparkeerplekken. Het investeringsprogramma wordt betaald uit het parkeerfonds. Op 8 maart bespreekt de stadsdeelraad de voorstellen en op 15 maart neemt zij de beslissing.

Gezocht: creatieve exploitant Erasmuspark Het beheerdersgebouwtje in het Erasmuspark is op dit moment ongebruikt. Jammer, want het kan gebruikt worden als plek om even wat te drinken, een ijsje te halen, of misschien wel een picknickmand op te halen om in het park te gaan picknicken. Heeft u een leuk idee, en wilt u in de zomermaanden iets doen met het gebouw? Stadsdeel West wil het al in de zomer van 2011 tegen een aantrekkelijk bedrag verhuren aan serieuze gegadigden met een goed plan. U kunt tot 31 maart reageren. Kijk voor meer informatie op www.west.amsterdam/erasmuspark.

Investeringsregeling Kansenzones in West groot succes 45 ondernemers hebben een aanvraag gedaan voor de Investeringsregeling Kansenzones in West; aan hen is in 2010 € 400.000 subsidie verleend. Twee gebieden in West zijn aangewezen als Kansenzone: de Mercatorbuurt en de Landlustbuurt. Ondernemers in deze buurten kunnen subsidie krijgen voor duurzame verbetering van hun pand: maximaal 50% van de investering, met een maximum van €40.000,-. De ondernemer moet zelf minimaal 50% investeren. Effectief Restaurant Radijs in de Jan Evertsenstraat was de eerste onderneming die de subsidie kreeg. Sinds de opening in augustus is het een groot succes. Portefeuillehouder Economische Zaken Abdeluheb Choho: ‘De Kansenzoneregeling is

effectief voor de Jan Evertsenstraat. Ondernemers krijgen echt een kans iets te starten en bij te dragen aan de verbetering van de buurt.’ Duurzaam Ook ‘Merci Beaucoup’ aan de Jan Evertsenstraat, gespecialiseerd in bedankjes, cadeaus en Syrische zoetigheden, maakte gebruik van de regeling. Jeanet Sumer, mede-eigenaar van de winkel: ‘Met het geld van de regeling konden we de ruimte prachtig duurzaam opknappen: de vloeren, muren en plafonds. We hebben het echt goed aan kunnen pakken en zitten nu in een prachtige ruimte die nog jaren meekan.’ Voor de Mercatorbuurt is inmiddels een wachtlijst; voor de Landlustbuurt kan nog wel subsidie worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/ondernemen/subsidies_of/kansen_voor/.

Opbrengsten Het parkeerfonds wordt jaarlijks gevuld met de inkomsten uit parkeren binnen het stadsdeel. Dit zijn bijvoorbeeld de opbrengsten van de parkeerautomaten en de inkomsten uit de parkeervergunningen. Verder komen alle kosten die voortkomen uit parkeren ten laste van het parkeerfonds. Zoals onder meer parkeerbeheer, handhaving en vergunningsverlening.

Buurtoverleg Spaarndammer buurt Aankondiging buurtoverleg Spaarndammerbuurt 7 maart: 'de buurt aanzet'. Bewoners /bedrijven uit de Spaarndammerbuurt zijn van harte uitgenodigd voor dit overleg op 7 maart, De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in buurtcentrum De horizon. Zaandammerplein 50, Kijk voor de uitnodiging en programma en extra achterliggende informatie op Internet www.west.amsterdam.nl


www.west.amsterdam.nl

7

24 februari 2011

De stadsdeelraad Samenstelling raad ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PvdA 8 raadsleden GroenLinks 7 raadsleden VVD 5 raadsleden D66 5 raadsleden SP 3 raadsleden De Groenen 1 raadsleden Totaal 29 raadsleden

Politieke Avonden De deelraad van West vergadert tijdens de Politieke Avonden. Op elke politieke avond is gelegenheid om uw mening te geven. De Politieke Avonden vinden twee tot drie keer per maand plaats op een dinsdag. Op de eerste Politieke Avond vormen raadsleden hun mening. Tijdens de tweede avond neemt de raad ook besluiten. De derde avond kan de raad naar eigen keuze vrij besteden. De avonden beginnen om 19.30 uur. De raad van West hoort graag uw idee en uw mening over diverse onderwerpen die in het stadsdeel spelen. U bent dan ook van harte welkom om de Politieke Avonden bij te wonen en ter plekke uw mening te laten horen. Voor meer informatie hierover: www.depolitiekeavonden.nl > Uw mening.

Je laten horen en zien is ontzettend belangrijk Iedereen kan zijn mening geven in West. Vast onderdeel van de Politieke Avonden is namelijk het open podium. U kunt tijdens een open podium met raadsleden praten, informatie geven of uw mening bekend maken. In deze rubriek laten we mensen aan het woord die van het open podium gebruik maakten. Wij vroegen als eerste Nicolette Besemer naar haar ervaringen. Zij zette met haar collega’s ‘Onbeperkt West’ op de kaart. ‘Onbeperkt West’ Nicolette Besemer: ‘Zelf ben ik voorzitter van de Gehandicapten Adviesraad Westerpark (GAW). Wij hebben een samenwerkingsverband opgericht met de gehandicaptengroepen uit De Baarsjes en Oud-West. Het samenwerkingsverband heet ‘Onbeperkt West’. Wij wilden dit bekend maken en uitleggen wat we doen. Wij kunnen nagaan of een stratenplan ook bereikbaar zal zijn met een rolstoel of scootmobiel. Maar we gaan ook over sociale toegang. Wij willen dat iedereen in West mee kan doen.’

Tafel ‘Als je van het open podium gebruik wilt maken, bel je met de griffie van West. Zij denken mee hoe je je boodschap het beste kunt brengen. Wij kozen voor een presentatie en een tafel. We namen jaarverslagen, foto’s en informatie mee, en stalden alles uit. Ik vond het gebruik van een tafel echt een succes. Je bent en blijft dan goed zichtbaar. Raadsleden kwamen al bij het eerste kopje koffie op ons af. Ook spraken we andere mensen die zich bezighielden met participatie. Mijn advies is dus: maak sowieso gebruik van een tafel.’ Toegankelijk ‘De organisatie en wat we doen is nu bekend. We worden vroegtijdig betrokken bij het opknappen van straten. Dat is een mooi resultaat. Ik zit nu in een rolstoel, maar ben een gezond mens geweest. Dan sta je er niet bij stil wat je ervaart. Dat is geen onwil. We boffen in dit stadsdeel. Het blijkt dat onze inspanningen lonen.’

Aankomende Politieke Avonden Aankomende data: ■ Dinsdag 8 maart ■ Dinsdag 15 maart (besluitenraad) ■ Dinsdag 22 maart (vrij besteedbaar) ■ Aanvangstijd: 19.30 uur - Eindtijd: 23.00 of 23.30 uur ■ Locatie: Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein 250

Meer informatie Zie www.depolitiekeavonden.nl voor meer informatie waaronder namen en contactgegevens van de raadsleden en data en agenda’s van de Politieke Avonden. Vragen kunt u stellen aan de griffie: T (020) 253 1714 en E griffie@west.amsterdam.nl

Nicolette Besemer met het gerestaureerde gezondheidscentrum op de achtergrond

Even voorstellen... Naam: Mouna Jabrane Partij: De Groenen Beroep: voormalig ICT programmeur, ondernemer, buurtvoorlichter en nu oprichter en voorzitter stichting N.O.R.: de Nederlandse Organisatie voor Remigratie. Leeftijd: 46 Geboorteplaats: Casablanca Sinds wanneer bent u politiek actief?

Ik ben vanaf 2004 lid van de PvdA. In 2010 ben ik overgestapt naar De Groenen omdat je klein moet beginnen om groter te groeien.

Lievelingsplek in West?

Het pleintje zonder naam aan de Barentszstraat. Daar liggen zoveel goede herinneringen. Het was een dynamische ontmoetingsplek voor buurtbewoners in de tijd dat ik er een winkel had.

Naam: Silvester Heijdemann Partij: PvdA Beroep: civiel ingenieur, raadslid Leeftijd: 29 jaar Woont in de Postjesbuurt Geboorteplaats: Emmen

Wie is uw voorbeeld?

Mijn vader is mijn idool. Hij was 45 jaar lang directeur van een weeshuis. Na zijn pensioen begon hij een gesponsord restaurant waar mensen gratis kunnen eten. Nu komen daar zo’n 100 mensen op een avond. Zijn motto is: als je gelukkig bent, moet je je geluk delen. Dat is ook mijn uitgangspunt.

Sinds wanneer bent u politiek actief?

Toen het beginselmanifest van de PvdA op 29 januari 2005 werd vastgesteld. Maar ik wilde niet alleen langs de zijlijn staan. Ik wilde ook echt iets doen. Sinds oktober 2009 heb ik daarom gesolliciteerd naar een plek als deelraadslid en ben ik ook daadwerkelijk politiek actief.

Wat gaat u doen voor West?

Ik richt me op jeugd en onderwijs. Het is nu een mooie periode omdat we werken aan de visie Brede Scholen. Naast de lesstof is er ook aandacht voor talentontwikkeling en andere activiteiten. Er is voor jongeren nog zoveel meer talent te ontdekken. Het is goed als kinderen zich zo kunnen ontwikkelen. Welk actueel onderwerp gaat u aan het hart?

Naast de discussie over de brede scholen, gaat mij vooral de kwaliteit van het onderwijs aan het hart. Die moet altijd en overal goed zijn.

Wat ga je doen voor West?

Wat is voor u een Westgevoel?

Ik zet me in voor contact tussen bewoners. Er wordt nu teveel gedacht in groepen: de Turken, de Marokkanen de Nederlanders. Ik vind dat we de nadruk moeten leggen op de gemeenschappelijke delers tussen mensen. We zijn allemaal Nederlanders, punt uit.

Waar ik West ook binnenkom, zo gauw ik in het stadsdeel ben, voel ik me thuis. Meestal rijd ik via het Vondelpark, het Haarlemmerplein of de Elandsgracht West binnen. Dan denk ik hoeree! Wat is uw lievelingsplek in West.

Welk actueel onderwerp gaat u aan het hart?

Vrouwenemancipatie. Ook in deze tijden van bezuinigingen zet ik me in voor alle vrouwen in West. Dat begint met scholing. Wat is voor u een Westgevoel?

Het Westgevoel is nu nog het Westerparkgevoel. Er is een bepaalde energie hier die maakt dat je vrij kan adem halen.

De buurtboerderij: even weg, maar toch heel dichtbij. Wie heeft u geïnspireerd?

Lodewijk Asscher, (wethouder jeugd en onderwijs, Amsterdam) een inspirator voor velen denk ik. Zeker hoe hij werkt aan de kwaliteit van het onderwijs en zich opstelt tegen de mogelijke bezuinigingen op onderwijs.


8

www.west.amsterdam.nl

24 februari 2011

Interview

Waar kunt u terecht voor wat en wanneer?

Stadsdeelkantoor West Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250 Telefoon: 14 020

Loket Baarsjesweg Bezoekadres: Baarsjesweg 224 Telefoon: 020 253 1282

Loket Haarlemmerweg Bezoekadres: Haarlemmerweg 8A Telefoon: 020 253 1302

Loket Ten Katestraat Bezoekadres: Ten Katestraat 67 – 71 Telefoon: 020 253 1306

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Publieksinformatie/ Vergunningenloket: 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 10.00 – 15.30 Op afspraak 10.00 – 14.30 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 10.00 – 15.30 Op afspraak 10.00 – 14.30 Publieksinformatie/ Vergunningenloket: 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Publieksinformatie/ Vergunningenloket: 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Publieksinformatie/ Vergunningenloket: 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 15.30 Op afspraak 08.30 – 14.30 Publieksinformatie/ Vergunningenloket: 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 09.00 – 15.30 Op afspraak 09.00 – 17.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop Op afspraak 09.00 – 15.30 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 13.00 – 19.00 Op afspraak 13.00 – 20.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop Op afspraak 13.00 – 15.30 Publieksinformatie 08.30 – 20.00

Burgerzaken Vrije inloop 09.00 – 15.30 Op afspraak 09.00 – 17.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop Op afspraak 09.00 – 15.30 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 13.00 – 19.00 Op afspraak 13.00 – 20.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop Op afspraak 13.00 – 15.30 Publieksinformatie 08.30 – 20.00

Burgerzaken Vrije inloop 09.00 – 15.30 Op afspraak 09.00 – 17.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop Op afspraak 09.00 – 15.30 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Burgerzaken Vrije inloop 11.00 – 20.00 Op afspraak 11.00 – 19.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 11.00 – 14.00 Op afspraak 11.00 – 14.00 Publieksinformatie 08.30 – 20.00

Burgerzaken Vrije inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Burgerlijke stand* Vrije Inloop 08.30 – 14.00 Op afspraak 08.30 – 13.00 Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Publieksinformatie 08.30 – 17.00

Loketten Zorg en Samenleven en Meldpunten Zorg en Overlast Meldpunt Zorg en Overlast Haarlemmerweg Haarlemmerweg 8 A T 020 253 1201 E meldpunthaarlemmerweg@west.amsterdam.nl Open: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 Sociaal Meldpunt Ten Katepoort Geen bezoekadres, alleen telefonisch bereikbaar. T 020 253 1306 E tenkatepoort@west.amsterdam.nl Alleen telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00. Geen inloop mogelijk. Loket Zorg en Samenleven, Ten Katepoort Ten Katestraat 67-71 T 020 253 1306 E tenkatepoort@west.amsterdam.nl Inloopspreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.30. Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 17.00. Loket Zorg en Samenleven, Nevenlocatie Eerste Helmersstraat 106B T 020 253 1306 E tenkatepoort@west.amsterdam.nl Inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.30. Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 17.00. Meldpunt Zorg en Overlast, Mercatorpost Mercatorplein 49 T 020 253 1999 E mercatorpost@west.amsterdam.nl Open: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00. Meldpunt Huiselijk Geweld, Mercatorpost Mercatorplein 49 T 020 253 1999 E mercatorpost@west.amsterdam.nl Open: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00. Loket Zorg en Samenleven, Mercatorpost Mercatorplein 49 T 020 253 1999 E mercatorpost@west.amsterdam.nl Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00.

* Voor aangifte van geboorte of overlijden hoeft u geen afspraak te maken. Hiervoor kunt u terecht tijdens de vrije inloop van burgerlijke stand. Voor alle andere burgerlijke stand producten is een afspraak nodig.

Meldpunt Zorg en Overlast Bos en Lommer Bos en Lommerplein 156 T 020 580 0050 E zorgenoverlastbosenlommer@centram.nl Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00.

Parkeren Een parkeerloket van PCH vindt u in het stadsdeelkantoor van West aan het Bos en Lommerplein. Een parkeerloket van Cition is te vinden aan de De Clercqstraat 42-44.

Loket Zorg en Samenleven Bos en Lommer Bos en Lommerplein 156 T 020 580 0055 E bosenlommer@centram.nl Open: telefonisch: dagelijks 9.00 - 17.00 Inloop: ma, wo, vrij 9.30 - 12.30; di, do 13.3016.30

Postadres Stadsdeel West Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam E info@west.amsterdam.nl F 020 253 0727

Website www.west.amsterdam.nl Burgerzaken op afspraak. www.amsterdam.nl/afspraak

Waar in West Het was de Admiraal de Ruijterweg in het vorige nummer. De foto leidde tot veel nostalgische reacties. Vooral de oude tram naar Zandvoort maakte veel los. Deze keer weer een hoofdstraat. Weet u waar dit is? Mail uw antwoord naar s.markx@west.amsterdam.nl of stuur een kaartje naar: Stadsdeel West, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam, t.a.v. Serge Markx. Onder de goede inzenders wordt een fotoboek van West verloot.

Inhoud Eindredactie: Serge Markx Aan dit nummer werken mee: Najwa Adli, Anna Kutsch Lojenga, Ton Heijdra, Edwin Raap, Niels Wisman, Roos van Sen, Jennie Monquil, Linda van Nieuwenhuijsen, Lisette van den Brand Foto’s: Paul Fennis, Hollandse Hoogte, Leo van der noort, Fotobank gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant West  

Stadsdeelkrant West 24/02/11

Stadsdeelkrant West  

Stadsdeelkrant West 24/02/11