Page 1

Verkiezingskrant West 06| 03|14

Speciale uitgave Stadsdeel West

Stemmen voor bestuurscommissies

Op 19 maart kunt u stemmen voor de bestuurscommissie in uw stadsdeel. De bestuurscommissie in uw stadsdeel vervangt de huidige stadsdeelraad. Wat gaat de bestuurscommissie doen en op wie kunt u stemmen? Maatwerk De gemeenteraad, burgemeester en wethouders bepalen het beleid voor heel Amsterdam. Bepaalde taken en bevoegd-

heden dragen zij over aan de zeven bestuurscommissies in de stad. Zo houden de bestuurscommissies zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte, groen en parken en het inzamelen van huishoudelijk afval. Bestuurscommissies zijn ook verantwoordelijk voor het wijkgerichte welzijnswerk, bijvoorbeeld het bieden van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. Bij de uitvoering van hun taken leggen de bestuurscommissies eigen accenten, die aansluiten op de behoeften in hun stadsdeel en passen

binnen het beleid voor de hele stad. Het stadsdeelkantoor blijft in alle stadsdelen bestaan als loket voor dienstverlening aan bewoners en bedrijven. Schakel De door u gekozen leden van de bestuurscommissie zijn de ogen en oren van uw stadsdeel en de schakel naar het stadhuis. De gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders gebruiken de signalen vanuit het stadsdeel om beleid te maken voor de stad.

Bestuurscommissies staan in verbinding met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in uw stadsdeel. Op wie kunt u stemmen? U gaat stemmen op bewoners van uw stadsdeel die zich verkiesbaar hebben gesteld. Dat kunnen leden zijn van politieke partijen, organisaties, verenigingen of individuen. Op pagina 2 en 3 staat een overzicht van de kandidaten voor de bestuurscommissie in stadsdeel West.

Wat betekent deze nieuwe bestuursvorm voor u in 2014? De antwoorden op de meest gestelde vragen. Waarom een bestuurscommissie? De regering heeft de stadsdeelraden afgeschaft. Amsterdam heeft gekozen voor nieuwe plaatselijke besturen in de zeven stadsdelen: de bestuurscommissies. De bestuurscommissie lijkt op het stadsdeelbestuur, maar heeft minder bevoegdheden en budget. U kunt op 19 maart stemmen voor de gemeenteraad en tegelijk ook voor de bestuurscommissie in uw stadsdeel. Hoe ziet de bestuurscommissie West eruit? Na de verkiezingen bestaat de bestuurscommissie in stadsdeel West uit 15 leden. Zij zijn gekozen door de inwoners van West. De bestuurscommissie kiest een dagelijks bestuur van drie personen, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De vergaderingen van de bestuurscommissies zijn openbaar. De eerste vergadering van de bestuurscommissie is gepland op 27 maart van dit jaar.

Wat gaat de bestuurscommissie doen? De bestuurscommissie zorgt voor de uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Ook informeert en adviseert zij de gemeenteraad. De leden van de bestuurscommissie zijn de ‘ogen en oren’ van het stadsdeel. Zij kennen het stadsdeel en komen op voor de belangen van West en haar bewoners en ondernemers. Zo nodig kan de bestuurscommissie bij de centrale stad vragen om extra geld of aangepast beleid.

aan burgers en bedrijven blijven bestaan. Voor een paspoort, rijbewijs of vergunning kunt u dus gewoon naar het stadsdeelkantoor aan de Bos en Lommerweg of het loket aan de Baarsjesweg. Wie haalt straks het huisvuil op? Het stadsdeel houdt haar uitvoerende taken. Afval inzamelen, schoonmaken en repareren, onderhoud van groen: we blijven gewoon ons werk doen.

Gaan de projecten in de openbare ruimte gewoon door? Ja. Hiervoor is geld opgenomen in de begroting voor 2014. In de begroting is vastgelegd wat het stadsdeel gaat doen en welk budget daarvoor is.

Blijven mijn buurtcoördinator en het buurtbudget? Ja. U houdt uw eigen buurtcoördinator, de agenda voor de buurt blijft en de buurtbudgetten voor 2014 zijn al vastgesteld. De winkelstraatmanagers blijven ook, en de wijkondernemingen kunnen op onze steun blijven rekenen.

Waar kan ik terecht voor een paspoort of rijbewijs? De stadsdeelloketten voor dienstverlening

Hoe gaat het verder met buurtgericht werken? Steeds meer bewoners komen met ideeën,

nemen het initiatief en zetten wijkondernemingen op. Samen met ondernemers en instellingen werken ze aan de ontwikkeling van hun buurt. Heel Amsterdam gaat gebiedsgericht werken. West deed dat al vanaf 2010 en noemde dit buurtgericht werken. Kijk op www.west.amsterdam.nl/ondernemendebewoners voor een inspirerende collage van succesvolle bewonersinitiatieven. Meer informatie De komende tijd wordt steeds duidelijker wat de nieuwe bestuursvorm inhoudt en wat er gaat veranderen. Wij houden u op de hoogte via de stadsdeelkrant, onze website en de informatieborden in de centrale hal van het stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommer plein en bij de publieksbalie op de Baarsjesweg. Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via e-mail: info@west.amsterdam.nl.


2

Verkiezingskrant Stadsdeel West

6 maart 2014

De tien lijsttrekkers van West Jeroen van Berkel

PvdA Veiligheid voorop: dat is een absolute basis om je prettig te voelen in West.

De PvdA wil met werkloze bewoners, bedrijven, gemeentelijke diensten, scholen en uitzendbureaus afspraken over werk maken. Iedereen vindt een goede en betaalbare woning in West . We willen in West een gemengde bevolking houden en een tegenstelling tussen kansarm en kansrijk voorkomen.

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, zowel op school als thuis. Iedereen evenveel kans op goede zorg en een goede kwaliteit van leven, ongeacht inkomen, achtergrond of sociaal netwerk.

We zijn trots op Amsterdam West en blijven problemen in de buurten aanpakken. De PvdA

vecht tegen tweedeling en verharding, en staat voor een sociaal Amsterdam West. We laten niemand in de steek, bieden kansen en benutten talenten. Veiligheid vergroten staat voorop, dat doen we samen met bewoners. Werkloosheid gaan we tegen, en we willen goede zorg en prettig wonen voor iedereen. Maak met ons werk van Amsterdam West. Kies PvdA.

Alexander IJkelenstam

VVD

Trek alles uit de kast voor een veiliger West, ook cameratoezicht en preventief fouilleren.

Laat ondernemers ondernemen, dat levert banen op. 1750 extra parkeerplekken om de wachtlijsten voor parkeervergunningen te verkorten en de parkeerdruk te verlagen. Overlast door afval op straat moet stoppen, daarom strengere handhaving. Meer koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector voor de middeninkomens.

In West zijn 8500 mensen op zoek naar werk. De VVD wil dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen, dat levert banen op. Wij willen minder regeldruk en lagere lasten. Werk voor iedereen, dat zorgt voor welvaart. De VVD gaat voor een vrije, bruisende leefomgeving en een goed ondernemersklimaat. Daar zijn veilige, schone, toegankelijke en mooie straten voor

nodig. Na een dag werken je auto bij huis parkeren, een einde aan de stapels afval op straat en minder criminaliteit dragen daaraan bij. Dat is dan ook waar de VVD zich voor inzet.

ook kinderen uit arme gezinnen meedoen met sport en culturele activiteiten. Zorg blijft toegankelijk en dicht bij huis.

ken. GroenLinks wil lagere energiekosten voor alle bewoners, door op daken zonnepanelen te leggen en huizen te isoleren. GroenLinks wil dat kinderen die in armoede opgroeien dezelfde kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. GroenLinks wil mantelzorgers blijven ondersteunen. En dat willen we niet voor, maar mét alle betrokken bewoners van West realiseren.

Fenna Ulichki Boudchourt

GroenLinks

GroenLinks wil West groener, duurzamer en socialer maken.

Er komt meer ruimte voor fietsers, voetgangers, spelende kinderen en groen op straat. Voor bewonersinitiatieven in de buurt moet geld beschikbaar blijven. Investeren in taalonderwijs en participatie is investeren in de samenleving. Gevaarlijke en vieze scooters horen niet op het fietspad. Met het Kindpakket kunnen

GroenLinks wil West groener, duurzamer en socialer maken. GroenLinks wil dat er meer ruimte komt voor spelende kinderen, bankjes om elkaar te ontmoeten, groen in de buurt en fietsenrek-

Pieter Rietman

D66

Als ondernemer zie ik vaak hoe stug de overheid kan zijn. Niet meedenken, redeneren vanuit regels en procedures, niet luisteren naar wat de mensen willen.

ven worden. Het criterium van D66 is daarbij: hoe helpen we mensen om iets te maken van hun leven? Als er gekozen móet worden tussen het subsidiëren van een buurtfeest of van een sollicitatietraining, dan kiest D66 voor het laatste. Omdat we vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Betaalbaar parkeren in de buurt voor bewoners en géén peperdure garages. ■ Bestrijden kinderarmoede en naschoolse opvang bereikbaar voor alle kinderen. ■ Behouden buurthuizen, bibliotheken en buurtkantines. ■ Breed cultureel aanbod voor elke portemonnee in alle wijken van West. De SP ziet de komst van bestuurs-

commissies als nieuwe kans voor vergroting van bewonersinvloed. Een sterk buurtgerichte aanpak is belangrijk, want júist bewoners weten wat de buurt nodig heeft. Samen maken we West schoner en veiliger. De lagere inkomens en kleine ondernemers mogen niet onevenredig getroffen worden door gemeentelijke bezuinigingen. De SP blijft ertegen strijden dat huurders hun wijk uit worden

gejaagd door onbetaalbare huren. Sociale activiteiten en initiatieven die betrokkenheid binnen wijken vergroten en eenzaamheid bestrijden moeten bevorderd. Buurtcentra en bibliotheken zijn daarvoor bij uitstek geschikt: die moeten blijven. West bruist van cultuur. De SP wil buurt en creatieven samen laten werken en festivalprogrammering in parken vormgeven samen met bewoners.

■ ■

Parkeerplaatsen behouden, parkeertarieven niet omhoog.

Naar de school van je keuze: tegen postcodebeleid. Investeren in kunst en cultuur. Minder regels, ruimte voor ondernemerschap. Neem inspraak serieus.

D66 gaat dat anders doen. D66 wil een slimme, transparante overheid die waar mogelijk bewoners en ondernemers met rust laat. Maar voor díe dingen die het allerwaardevolst zijn in een samenleving moet de overheid zich juist extra inzetten: onderwijs, kunst en cultuur, duurzaamheid, bibliotheken. Het zijn uitdagende tijden. Elke euro kan maar één keer uitgege-

Gabriella Choma

SP Voldoende sociale woningen en aanpakken achterstallig onderhoud woningbouwcorporaties.


Verkiezingskrant Stadsdeel West

3

6 maart 2014

Nadine Klokke

CDA

CDA staat voor Wonen, Werken en Winkelen in West.

Vrije schoolkeus en kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind in West. Een gevarieerd woning- en winkelaanbod. Aanpak van inbraak en straatvervuiling. Ruim baan voor buurtondernemers en bewonersinitiatieven. Veilig verkeer voor jong en oud. 

CDA staat voor Wonen, Werken en Winkelen in West. We streven naar een buurt waar je veilig oud

kan worden. Dit betekend woningen voor elke generatie. In het huizenaanbod moet daarom meer ruimte komen voor studenten, families en ouderen. Samenvoegen mag! We koesteren ook de buurtwinkels en lokale markten; onze parken en geveltuinen. Het is belangrijk dat bewoners hun vrije tijd kunnen spenderen in ons stadsdeel. Genieten kan het best als alles schoon en onderhouden is. Rommel zorgt vaak voor onveilige

en onprettige situaties. Dit moeten we samen voorkomen en structurele vervuiling tegen gaan. We willen dat jong en oud zich veilig voelt op de straten in West. Met de nieuwe bestuurscommissies willen we ruimte en invloed aan de bewoners teruggeven. Dus laat de bewoners zelf bepalen waar zijn kind naar school gaat. Stop met idiote initiatieven zoals de singelgrachtgarage en de verhoging van de parkeertarieven.

regels voor ondernemers. Privacy is een recht; preventief fouilleren moet worden afgeschaft. Globalisering en digitalisering hebben de wereld groter gemaakt. Mensen herkennen zich niet meer in hun bestuurders en verliezen de controle over hun omgeving. Internationaal zet de Piratenbeweging zich in voor het beschermen van burgerrechten. De Piratenpartij wil de gevaren

van de informatierevolutie bestrijden en de informatierevolutie gebruiken om mensen juist meer macht te geven en bestuur dichterbij te brengen. Wij geloven in de kracht van Amsterdammers. Daarom verzetten we ons tegen betuttelende politici, ondersteunen we lokale initiatieven, staan we voor transparant bestuur en strijden we voor directere democratie en het oprichten van burgerfora.

Jelle de Graaf

Piratenpartij

Meer invloed voor de Amsterdammer: burgerfora en directe democratie. ■

Transparantie: de beste garantie op eerlijk en rechtvaardig bestuur. Ruimte voor initiatief uit de buurt: braakliggende grond voor stadsmoestuinen, leegstaande panden voor creatieve broedplaatsen, meer buurthuizen en steun voor lokale energieopwekking. Een vrij Amsterdam: experimenteren met cannabis social clubs, minder bureaucratie en minder

Ronald Schönberger

De Groenen ‘Samen groen, gewoon doen!’

Geef buurtcentra hun oude buurtfunctie terug De Groenen pleit voor laagdrempelige ontmoetingsplekken die sociaal isolement tegengaan. Laat wat groen is, groen blijven Bescherm bomen want zij dragen bij aan schone lucht, dit komt gezondheid en welbevinden van burgers ten goede. Bouw kleine en duurzame woningen

De Groenen is tegen de groeiende tweedeling en houdt West toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen, óók voor jongeren, ouderen en minder welgestelden. Geef fietsers en voetgangers de ruimte Maak meer straten eenrichtingsverkeer en richt ze in volgens het principe 'Auto's te gast'. Steun lokale media genereus

Laat lokale media niet afhankelijk zijn van jaarlijkse subsidierondes, geef burgers een stem. De Groenen is de afgelopen vier jaar met één zetel actief geweest in de raad van West. Deze kleine oppositiepartij laat het kritische geluid van burgers en organisaties horen. We hopen dan ook nu weer op uw steun!

www.degroenen.nl

Nico Meijer

Oma Amsterdam

Mijn naam: Nico Meijer ik wil iets doen voor de partij OMA. Mijn slogan: praten met mensen en niet over mensen.

Praten met mensen en niet over mensen.

Er moeten minder regeltjes komen voor bijvoorbeeld de winkeliers. De vele milieuclubjes doorlichten. Wat doet men en waar gaat de subsidie naar toe.

Evenementen meer met de bur- jes door te drukken en men geeft ger bespreken en daar ook min- geen duidelijke of geen antwoorder regels voor. den op gestelde vragen. In het belang van een coalitie stemt men Als lid van het Amsterdamse voor of tegen zaken waar ze het Zwanenkoor zie ik hoe het de eigenlijk niet mee eens zijn. laatste tijd verkeerd gaat in de verzorgingshuizen. De huidige bewindvoerders zitten er niet voor de burger, ze luisteren niet naar de wensen van de burger. Men is bezig om eigen stokpaard-

Fatima Budil

Multicultureel plus partij

Staat niet voor een verdeeld, maar een gedeeld Amsterdam West.

Aandacht voor interculturele aspecten in het onderwijs Het verlagen van de absurde parkeerkosten. VMBO en MBO-scholen helpen in het vormgeven van een gedegen stageprogramma door een stagepool in het leven te roepen.

Mplus wil het aantal schoolverlaters en criminaliteit terugdrin-

gen. Om dit te realiseren is het belangrijk om binnen het onderwijs risicofactoren tijdig te signaleren. Daarnaast is het intercultureel opleiden van docenten een belangrijk aspect dat kan bijdragen aan hogere kwaliteit van begeleiding binnen het onderwijs. Docenten moeten beter inspelen op de achtergrond van hun studenten, want jongens, meisjes, havisten en mbo’ers

hebben verschillende behoeftes. Het tijdig signaleren en de juiste begeleiding is nodig om studenten te motiveren en schooluitval tegen te gaan. Op die manier willen wij de kans dat jonge Amsterdammers hun school verlaten en in de criminaliteit belanden, verkleinen.


4

Verkiezingskrant Stadsdeel West

6 maart 2014

Kandidatenlijsten Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West. 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 van Berkel, J.H.L. (Jeroen) (m) Amsterdam 2 Janssen, A.M.E. (Anne) (v) Amsterdam 3 Vels, F.E. (Floris) (m) Amsterdam 4 Akel, H. (Iman) (v) Amsterdam 5 Schaap, S. (Sander) (m) Amsterdam 6 Pinkus, O. (Onika) (v) Amsterdam 7 de Keizer, M.M. (Martijn) (m) Amsterdam 8 Fadlalla, A.A. (Bibi) (v) Amsterdam 9 Etter, J. (Jasper) (m) Amsterdam 10 Sahin, M. (Mustafa) (m) Amsterdam 11 Koek, P.C.M. (Paul) (m) Amsterdam 12 Roodbeen, G. (Gijs) (m) Amsterdam 13 Wiersema, H.M. (Herman) (m) Amsterdam 14 Schutrups, M. (Martin) (m) Amsterdam 15 Lagha, A.H. (Aicha) (v) Amsterdam 16 Tadic, D. (Danijel) (m) Amsterdam 17 Teurlings, B.A.T. (Brigit) (v) Amsterdam 18 de Groot, E.J. (Erik) (m) Amsterdam 19 Lambriex, G.E.E.M. (Godfried) (m) Amsterdam 20 Kuitenbrouwer, M.M. (Martientje) (v) Amsterdam

7 CDA 1 Klokke, N. (Nadine) (v) Amsterdam 2 Haverkamp, C.M. (Marc) (m) Amsterdam 3 de Jong, M. (Martin) (m) Amsterdam 4 de Jong, P. (Pieter) (m) Amsterdam 5 Joosen, M.W. (Marcia) (v) Amsterdam 6 Wiggers, M.P.M. (Marc) (m) Amsterdam 7 Wijmenga, R. (Rianne) (v) Amsterdam 8 Voogdt, P.C. (Peter) (m) Amsterdam 9 van der Meulen, J.L. (Janna) (v) Amsterdam 10 Krol, R.J. (Ruurd) (m) Amsterdam 11 Verstoep, J. (Joram) (m) Amsterdam 12 Runia, E.C. (Emma) (v) Amsterdam 13 van Aert, A.H.J.M. (Erik) (m) Amsterdam

2 VVD

3 GROENLINKS

1 IJkelenstam, A.P. (Alexander) (m) Amsterdam 2 Neerhof, G.J. (Gertjan) (m) Amsterdam 3 Penn, V.M. (Vanessa) (v) Amsterdam 4 van der Baan, D.A. (Alex) (m) Amsterdam 5 Driesen, J.J. (Jim) (m) Amsterdam 6 Hoog, P.A.M. (Ariane) (v) Amsterdam 7 Landman, H.S. (Hanneke) (v) Amsterdam 8 Veldhuizen, S.Q. (Sjoerd) (m) Amsterdam 9 van Delft, M.E. (Mariska) (v) Amsterdam 10 van der Wees, B.J. (Bernard) (m) Amsterdam 11 Fuhler, J.H. (Jeffrey) (m) Amsterdam 12 Groot, S. (Sjoerd) (m) Amsterdam 13 Loohuis, K. (Karin) (v) Amsterdam 14 Berghuijs, K.W.T. (Thomas) (m) Amsterdam 15 Kalweit, A.M. (Anne Marlijn) (v) Amsterdam 16 van Hoorn, W. (Wilco) (m) Amsterdam 17 Toonk, W.L. (Werner) (m) Amsterdam 18 Dijk, T.W. (Tjakko) (m) Amsterdam 19 Bakker, J.M.G.J. (Joke) (v) Amsterdam 20 Flos, R.E. (Robert) (m) Amsterdam

11 Piratenpartij 1 de Graaf, J. (Jelle) (m) Amsterdam 2 Van de Leest, A.T. (Ancilla) (v) Amsterdam 3 Nieuwenhuijs, J.F. (Jan) (m) Amsterdam

1 Ulichki Boudchourt, F. (Fenna) (v) Amsterdam 2 Hofman, Y.N. (Yvette) (v) Amsterdam 3 Vieverich, B.A.M. (Bernadette) (v) Amsterdam 4 de Jong, D.S. (Dorrit) (v) Amsterdam 5 Moscoviter, A. (Aäron) (m) Amsterdam 6 Heijmen, P.W. (Peter) (m) Amsterdam 7 Hartman, L.A. (Laura) (v) Amsterdam 8 van der Heijden, E.A. (Elke) (v) Amsterdam 9 Hansen, J.H. (Hokon) (m) Amsterdam 10 Welschen, H.C.M. (Hettie) (v) Amsterdam 11 Janssen, S.K. (Selma) (v) Amsterdam 12 de Jager, D. (Dirk) (m) Amsterdam

12 De Groenen

Burgerzaken Amsterdam dicht

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Er is een aparte stemwijzer voor West.

Kijk op: www.amsterdam.nl/stemwijzer ■

In verband met de gemeenteraads- en bestuurscommissieverkiezingen op 19 maart zijn de loketten van Burgerzaken die dag gesloten. Voor spoedzaken en voor het afhalen van reeds geproduceerde reis-/rijbewijsdocumenten kunt u wel terecht op 19 maart.

1 Rietman, P. (Pieter) (m) Amsterdam 2 van der Horst, M.D. (Melanie) (v) Amsterdam 3 Bouwmeester, G.J. (Gerolf) (m) Amsterdam 4 Timman, D. (Dehlia) (v) Amsterdam 5 Lanser, B. (Bjørn) (m) Amsterdam 6 Rooderkerk, I. (Ilana) (v) Amsterdam 7 Achttienribbe, R. (Ruth) (v) Amsterdam 8 Lin, B.A. (Barbara) (v) Amsterdam 9 van Staveren, R. (Rogier) (m) Amsterdam 10 Hoogland, E.P. (Eugenio) (m) Amsterdam 11 Weener, M. (Marleen) (v) Amsterdam 12 Singh, S.M. (Shanta) (v) Amsterdam 13 Poot, J.A.R. (Jeroen) (m) Amsterdam 14 van den Berg, S.W. (Sandra) (v) Amsterdam 15 Oudendijk, O.A. (Olguita) (v) Amsterdam 16 van den Brekel, O.J.F. (Olav) (m) Amsterdam 17 de Sevren Jacquet, L. (Linda) (v) Amsterdam 18 de Tombe, W.E. (Enno) (m) Amsterdam 19 Goethart, R. (Rutger) (m) Amsterdam 20 van Schagen, J.J.B. (Jorian) (m) Amsterdam 21 van Osselaer, J.P.D. (Joris) (m) Amsterdam 22 Vogels, B.C. (Bas) (m) Amsterdam 23 van den Dungen, E.M. (Evi) (v) Amsterdam 24 Meeter, J. (Jurrian) (m) Amsterdam 25 Peters, M.H.V. (Michiel) (m) Amsterdam 26 Berkvens, T.F. (Thom) (m) Amsterdam 27 Dijksman, H. (Hans) (m) Amsterdam 28 Wolffensperger, G.J. (Gerrit Jan) (m) Amsterdam

21 OMA Amsterdam

1 Schönberger, R.A. (Ronald) (m) Amsterdam 2 Jabrane, M. (Mouna) (v) Amsterdam 3 Doting, R. (Rijndert) (m) Amsterdam 4 van der Storm-Bruggeman, J.M.F. (Angelique) (v) Amsterdam 5 van den Dool, M.J. (Max) (m) Amsterdam 6 Kamp, E.H. (Elly) (v) Amsterdam 7 El Hajoui, N. (Nabille) (m) Amsterdam 8 Vonk, IJ.H. (Ymie) (v) Amsterdam 9 Bolweg, R.C. (Rob) (m) Amsterdam

Stemwijzer

5 SP (Socialistische Partij)

4 Democraten 66 (D66)

1 Choma, G.M. (Gabriella) (v) Amsterdam 2 van Schaik, G.J. (Geert) (m) Amsterdam 3 Vissia, N. (Nynke) (v) Amsterdam 4 Kamstra, H.J. (Harm Jan) (m) Amsterdam 5 Hiep, C.J.E.M. (Kees) (m) Amsterdam 6 Beukelaar, L.J. (Leen) (m) Amsterdam 7 Schol, J. (Jeroen) (m) Amsterdam 8 Manzanares, A.M. (Alvaro) (m) Amsterdam 9 Awater, M. (Maike) (v) Amsterdam 10 Vliegenthart, A. (Arjan) (m) Amsterdam 11 Boelhouwer, C. (Carlien) (v) Amsterdam 12 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) Amsterdam 13 Merkies, A.Z. (Arnold) (m) Amsterdam 14 Busz, M.C. (Machteld) (v) Amsterdam 15 Valcke, S.H.M. (Serge-Henri) (m) Amsterdam

22 Multicultureel Plus Partij (M+)

1 Meijer, N. (Nico) (m) Amsterdam 2 van Harling, S.G. (Guan) (m) Amsterdam 3 Faber, T.E.M. (Melissa) (v) Amsterdam 4 Zapata Sepulveda, R.J. (Jacqueline) (v) Amsterdam 5 van Meerten, M. (Marina) (v) Amsterdam 6 Uitterdijk, J.H. (Jaap) (m) Amsterdam 7 Schouw, R.M. (Maurice) (m) Amsterdam

1 Budil, F. (v) Amsterdam

Informatie

Waar moet u aan denken?

Meer informatie over de verkiezingen in West?

Kijk op www.west.amsterdam.nl. ■ ■

Neem uw stempas(sen) mee. Deze heeft u half februari ontvangen. Neem uw geldig identiteitsbewijs mee. Zonder mag u niet stemmen. U mag stemmen in elk stemlokaal in West. Er mag niemand met u mee het stemhokje in. U mag namelijk niet geholpen worden bij het stemmen.

Colofon De verkiezingskrant West is een uitgave van stadsdeel West ■ Eindredactie: afdeling Communicatie ■ Redactie: Ingela Susanna en Serge Markx ■ Vormgeving: Floppy Design ■ Productie: Movement Druk: Vorsselmans • Verspreiding: Post NL ■ Deze krant is een samenwerkingsproductie van de stadsdelen en de Gemeente Amsterdam. Aan de inhoud van de krant kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkiezing west  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you