Page 1

Verkiezingskrant Oost 06| 03|14

Speciale uitgave Stadsdeel Oost Stemmen voor bestuurscommissie in Oost

Stadsdeel nieuwe stijl: wat gaat er veranderen? Op 19 maart kunt u stemmen voor de bestuurscommissie in uw stadsdeel. De bestuurscommissie in uw stadsdeel vervangt de huidige stadsdeelraad. Wat gaat de bestuurscommissie doen en op wie kunt u stemmen? Maatwerk De gemeenteraad, burgemeester en wethouders bepalen het beleid voor heel Amsterdam. Bepaalde taken en bevoegdheden dragen zij over aan de zeven bestuurscommissies in de stad. Zo houden de bestuurscommissies zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte, groen en parken en het inzamelen van huishoudelijk afval. Bestuurscommissies zijn ook verantwoordelijk voor het wijkgerichte welzijnswerk, bijvoorbeeld het bieden van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. Bij de uitvoering van hun taken leggen de bestuurscommissies eigen accenten, die aansluiten op de behoeften in hun stadsdeel en passen binnen het beleid voor de hele stad. Het stadsdeelkantoor blijft in alle stadsdelen bestaan als loket voor dienstverlening aan bewoners en bedrijven. Schakel De door u gekozen leden van de bestuurscommissie zijn de ogen en oren van uw stadsdeel en de schakel naar het stadhuis. De gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders gebruiken de signalen vanuit het stadsdeel om beleid

Bewoners uit Oost kunnen op 19 maart - naast de gemeenteraadsverkiezingen - ook de leden van bestuurscommissie in Oost kiezen. De gekozen leden van de commissie zijn straks de ogen en oren van het stadsdeel nieuwe stijl. (Foto: Suzanne Blanchard)

te maken voor de stad. Bestuurscommissies staan in verbinding met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in uw stadsdeel. Samenstelling In Centrum, Noord en Zuidoost bestaan de bestuurscommissies uit dertien leden.

De bestuurscommissies in Oost, West, Nieuw-West en Zuid bestaan uit vijftien leden. Elke bestuurscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur van drie personen. De vergaderingen van de bestuurscommissies zijn openbaar. De eerste vergadering van de bestuurscommissies is gepland op 27 maart van dit jaar.

Op wie kunt u stemmen? U gaat stemmen op bewoners van uw stadsdeel die zich verkiesbaar hebben gesteld. Dat kunnen leden zijn van politieke partijen, organisaties, verenigingen of individuen. Op pagina 4 staat een overzicht van de kandidaten voor de bestuurscommissie in stadsdeel Oost.

Daarom stemmen wij

Vier bewoners van Oost aan het woord Op woensdag 19 maart kunnen bewoners van Oost hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de bestuurscommissie in Oost. Vier bewoners aan het woord over het belang om te gaan stemmen.

Mahmmud Nuri (39), Transvaal “Vier jaar geleden woonde ik nog in OudZuid. Nu ga ik voor het eerst in Oost stemmen. Ik vind het belangrijk om mijn stem uit te brengen. Op welke partij weet ik nog niet, daar ga ik mij nog in verdiepen. Ik woon samen met mijn gezin graag in een rustige en veilige buurt. Onze woning ligt aan het Steve Bikoplein. Als aan het mij ligt, mag er een camera op het plein komen. Laatst is voor mijn deur mijn fiets nog gestolen.”

Carla Bison (66), IJburg “Ik ga zeker stemmen. Wij hebben ooit stemrecht gekregen dat bevochten is, dus ik vind niet dat mijn stem verloren mag gaan. Ik stem voor het eerst in Amsterdam. Vier jaar geleden woonde ik nog in Leeuwarden. Het is voor mij dus nieuw dat ik voor de gemeenteraad én voor Oost mijn stem mag uitbrengen. Ik heb begrepen dat de deelraad nu vervangen wordt door een bestuurscommissie. Ik vind dat de politiek in Oost dichtbij de mensen staat, zeker op IJburg, dat mag in ieder geval niet verloren gaan!”

Rally Rijkschroeff (63), Park de Meer "Zeker, ik ga stemmen. Het is ook in mijn belang wat er in mijn gemeente gebeurt. Ik vind het wel jammer dat de stadsdeelraden zijn afgeschaft. De leefbaarheid in de buurten is er enorm op vooruit gegaan, met dank aan het stadsdeel. Ik heb nog geen goed beeld van de bestuurscommissies. Wat ik wel hoop is dat het bestuur dichtbij de bewoners blijft staan. Die afstand moet niet te groot worden."

Pleuni Koopman (37), Oosterparkbuurt “Natuurlijk ga ik stemmen. Dit zijn verkiezingen die over onze directe omgeving gaan, over de stad en het stadsdeel waar ik van hou. Daar heb ik graag invloed op! Ik werk voor een landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de positie van actieve bewoners (LSA). En in mijn eigen stad vind ik het ook belangrijk dat bewoners voldoende ruimte en zeggenschap hebben, daar zal ik dus zeker op letten in de verkiezingsprogramma’s.”


2

Verkiezingskrant Stadsdeel Oost

6 maart 2014

Wat moet er gebeuren in Oost? Op wie gaat u stemmen voor de bestuurscommissie van het stadsdeel nieuwe stijl in Oost? De lijsttrekkers van de negen partijen die meedoen aan de verkiezingen presenteren zich graag aan u. U kunt ook gebruik maken van de Stemwijzer voor Oost om te bepalen op wie u gaat stemmen. Kijk daarvoor op www.amsterdam.nl/stemwijzer (Foto’s: Suzanne Blanchard)

Thijs Reuten

PvdA “Veilige buurt en kansen pakken”

“De PvdA vecht tegen tweedeling en verharding in Amsterdam. In onze stad telt iedereen mee en sluiten wij niemand uit. Bewoners moeten zich veilig voelen in hun eigen wijk en hun eigen straat, daar begint het mee. Schone, prettige en veelzijdige buurten. We blijven in Oost werken aan betaalbaar en goed wonen voor iedereen, door te bouwen voor starters en ouderen en

door goed onderhoud. Kinderen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen, dus overal goede scholen. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, zeker voor de jeugd. Ook als er thuis weinig geld is, kunnen kinderen sporten door een sportpas en een jeugdsportfonds. Geen buurt in Oost is hetzelfde. Wij hebben een wijkgericht programma. Als wij in Oost samen met de bewo-

“Wij kiezen als VVD voor werkgelegenheid, in de centrale stad, maar ook in Oost. Wij willen meer ruimte bieden aan ondernemers die voor banen zorgen. Voor ons hangt dat samen met twee andere belangrijke thema’s: goed onderhoud van de openbare ruimte en veiligheid. Dat betekent onder meer dat wij strenger willen handhaven op zwerfafval en meer en flexibel cameratoe-

zicht willen. Wanneer Oost schoon en veilig is, trekt dat ook nieuwe ondernemers aan. Daarbij willen wij bestaande ruimtes beter benutten, bijvoorbeeld door leegstaande panden een flexibele bestemming te geven. Dat houdt een buurt ook levendig. Verder zijn wij voorstander van tijdelijke vergunningen voor ondernemers, zoals in het Cruquiusgebied, wel in goed

“GroenLinks staat voor een duurzaam, groen en sociaal Oost. Samen met de bewoners zorgen we ervoor dat de buurten er echt op vooruit gaan. In deze crisistijd zijn de middelen beperkt, maar met de kracht van mensen kunnen we veel bereiken. Of het nu gaat om een postzegelparkje in hun buurt of om energiebesparing in hun eigen woning. Ook bij grote plannen, zoals de herin-

richting van een plein, blijven we bewoners vanaf het begin betrekken én naar hun ideeën luisteren. De energie die dan vrijkomt, levert veel meer op dan alleen een mooi plein. Bewoners voelen zich meer verbonden en veiliger. Wij blijven als overheid echter betrokken, ook vanuit de bestuurscommissie. Wij weten wat werkt in Oost. Dat zullen we aan de centrale stad laten zien.

“Wij staan dichtbij mensen en hun buurt. In een tijd dat de overheid zich terugtrekt, komt er meer ruimte voor eigen initiatieven. In Oost kunnen bewoners nu via de buurtbegroting aangeven wat zij belangrijk vinden, het stadsdeel nieuwe stijl krijgt daarin een faciliterende rol. Ruimte voor eigen initiatief is ook belangrijk als het gaat om wonen. Op het Zeeburgereiland bouwen

particulieren zelf hun woning. Wij willen in heel Oost ruimte voor zelfbouw, vooral van betaalbare koop- en huurappartementen. Goed onderwijs blijft voor ons een prioriteit. Bovendien moet elke buurt een school hebben met een breed aanbod buitenschoolse activiteiten, zoals sport, muziek, theater en techniek. Daarnaast moet het stadsdeel zorgen voor veiligheid, aan-

“Armoedebestrijding staat bij ons voorop. Kinderen moeten, als hun ouders dat niet kunnen betalen, de kans krijgen om gratis te sporten of gratis naar een museum te gaan. In de begroting van 2014 worden reserves van het stadsdeel ingezet om armoede in Oost aan te pakken. Al stelt het stadsdeel nieuwe stijl geen eigen begroting op, de SP wil zich daar samen met de collega´s van

de centrale stad hard voor blijven maken. Daarnaast staan wij als SP voor betaalbaar wonen voor iedereen, ook voor ouderen. Verder willen wij achterstallig onderhoud van huurwoningen en tijdelijke huurcontracten aanpakken. Het stadsdeel nieuwe stijl is straks vooral verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. Dat biedt kansen om dichtbij de bewoners te staan. Zij

ners laten zien wat er in een wijk nodig is én met goede plannen komen, kunnen we met elkaar nog meer kansen pakken in het stadsdeel nieuwe stijl. Mensen maken Oost.” Meer informatie www.pvdaamsterdam.nl/stadsdeel/oost/ oost.amsterdam@pvda.nl

Marcel Mokveld

VVD “Wij kiezen voor werkgelegenheid”

overleg met de buurt. En wij zien kansen om van IJburg meer een waterrecreatiegebied te maken. Ook dat levert banen op.”     Meer informatie www.vvdamsterdam.nl/oost

Nevin Özütok

GroenLinks “Een duurzaam, groen en sociaal Oost”

Een goede samenwerking is hierin cruciaal.” Meer informatie www.amsterdamoost.groenlinks.nl/ @NevinOzutok

Ivar Manuel

D66 “Meer ruimte voor eigen initiatief”

pak van overlast en duurzaam onderhoud van parken en plantsoenen. Als wij alle beschikbare ogen, oren en handen in Oost inzetten, gaan we de komende jaren voor bewoners echt resultaten boeken.” Meer informatie www.d66amsterdamoost.nl/ verkiezingen-2014 www.facebook.com/ivar.manuel

Tiers Bakker

SP “Armoedebestrijding staat voorop”

moeten in hun buurt écht wat te zeggen krijgen en letterlijk een plaats aan de tekentafel krijgen.” Meer informatie www. amsterdam.sp.nl/ kerngroepen/oost/ @tiersbakker


Verkiezingskrant Stadsdeel Oost

3

6 maart 2014

Negen lijsttrekkers aan het woord

Sharona Ceha

Méérbelangen

“Nog meer op buurtniveau aan de slag”

“Bewoners, kinderen en ondernemers, dat zijn dé experts in de buurten van Oost. Dat gaat nog meer op in het stadsdeel nieuwe stijl. Het gaat ons niet om politieke stokpaardjes. Bewoners moeten het daadwerkelijk voor het zeggen hebben. Veel bevoegdheden van het stadsdeel gaan over naar de centrale stad. Om die reden werken we, met behoud van onze onafhankelijkheid,

inhoudelijk samen met Red Amsterdam dat aan de verkiezingen van de gemeenteraad meedoet. In Oost moeten we terug naar de menselijke maat, met kleinschalige buurtbeheergroepen die weten wat er speelt en die voor álle bewoners makkelijk te benaderen zijn. Méérbelangen blijft zich inzetten voor een duurzaam Oost en leefbare buurten, met schone en goed onder-

“Wij willen dat bewoners zich in hun eigen wijk thuis voelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat hun directe woonomgeving schoon en veilig moet zijn. Bewoners ervaren zwerfafval als een van de grootste ergernissen. Wij willen daarom strenger handhaven: vervuilers moeten sneller worden beboet. Als een bushokje of speeltoestel wordt vernield, moet het stadsdeel dat binnen 24

uur in orde maken en de rekening naar de dader sturen, als die bekend is. Verder wil het CDA zorg dichtbij huis mogelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld door mantelzorgers, in overleg met de corporaties, voorrang te geven op een woning in de buurt van diegene die zij verzorgen. Wie echter niet kan terugvallen op zorg van familie of buren, kan op ons rekenen. Dat is ons ver-

houden straten en meer groen. Wij hebben in Oost genoeg horeca en hotels. Wij willen niet meer overlast voor onze bewoners. Waar die er wel is, is de grens bereikt.” Meer informatie www.meerbelangen.nl @sharonaceha

Dennis Heijnen

CDA “Bewoners moeten zich thuis voelen”

haal: bewoners kunnen veel zelf, maar de overheid is er als dat nodig is.” Meer informatie www.cda.nl/noord-holland/ amsterdam/stadsdelen/oost/ www.facebook.com/ cdaamsterdamoost

Wiljo van Bennekum

PVVA “Wij zijn tegen bestuurscommissies”

“De PVVA is voor keuzevrijheid voor Amsterdammers en tegen bestuurscommissies, ook in Oost. Er zijn al genoeg politici in Amsterdam, op dit moment bijna 300.Toch doen wij mee aan de verkiezingen om te voorkomen dat het stadsdeel geld van de burgers verkwist, zoals voor veel miljoenen met muziekmakerscentrum MuzyQ is gebeurd. Wij zullen ons vanuit de bestuurs-

commissie sterk maken bij de centrale stad voor zaken die de bewoners in Oost raken. Zo kunnen de parkeertarieven en OZBbelasting sterk omlaag. Als de gemeente de grondprijzen verlaagt, is het weer rendabel om sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen te bouwen, zodat er keus is. In plaats van verplicht erfpachtgrond te huren, moeten mensen grond kunnen

kopen. Burgers moeten verder veilig en prettig in Oost kunnen leven. Scooters moeten van het fietspad worden geweerd en er moet hard tegen criminaliteit worden opgetreden.“

“Wij verenigen bewoners en ondernemers uit alle hoeken van Oost. Onze vereniging komt voort uit organisaties en actiegroepen in het hele stadsdeel. We staan dus dichtbij mensen. Wij willen lokaal beleid ‘van onderop’ organiseren. Wij zijn géén politieke partij met een partijprogramma en uitgewerkte standpunten. Wij willen bewoners, ondernemers en mensen die actief zijn in Oost veel meer

zeggenschap geven over hun straat, buurt of beleid dat hun aangaat. We willen samen met hen initiatieven oppakken, en problemen oplossen. Wij doen dat met een sociaal hart en oog voor groen. Mensen en groeperingen die ondersteuning nodig hebben, moeten verzekerd zijn van steun. Parken, sportparken, plantsoenen, bomen en groenstroken moeten worden beschermd. Vanuit deze sociale

en groene invalshoek bepalen we onze standpunten samen met bewoners van Oost. Omdat ons netwerk diep in het stadsdeel wortelt weten we wat er leeft, en leggen wij snel contact met bewoners en andere belanghebbenden.”

De PVVA kiest voor een logo in plaats van een foto van de lijsttrekker. Het gaat om de inhoud, niet om de persoon, aldus de PVVA.

Ardine Nicolaï

Amsterdam Oost Verenigd

“Krachten van bewoners gebundeld”

Meer informatie www.amsterdamoostverenigd.nl @ardine_nicolai

Stemwijzer, ook voor Oost Op 19 maart zijn er behalve gemeenteraadsverkiezingen ook bestuurscommissies in uw stadsdeel die gekozen kunnen worden. Bewoners van uw stadsdeel hebben zich verkiesbaar gesteld. Dat kunnen leden zijn van politieke partijen, organisaties, verenigingen of individuen. Wilt u meer weten over welke ideeën zij hebben over uw stadsdeel kijk dan op www.amsterdam.nl/stemwijzer voor de stemwijzer van stadsdeel Oost. Na het invullen van een aantal stellingen ziet u met welke partij u de meeste overeenstemming heeft.


4

Verkiezingskrant Stadsdeel Oost

Donderdag 6 maart vanaf 20.00 uur

6 maart 2014

Woensdag 19 maart vanaf 20.30 uur

Kom (of kijk thuis) naar Samen in spanning wachten op de het lijsttrekkersdebat verkiezingsuitslag Bent u ook benieuwd naar de standpunten van de lijsttrekkers in Oost? Op donderdag 6 maart gaan zij vanaf 20.00 uur met elkaar in debat. Locatie: de Flexbieb aan de Talbotstraat 46 op IJburg. De partijen komen tijdens het lijsttrekkersdebat aan het woord over onderwerpen die relevant zijn voor heel Oost. De avond wordt opgesplitst in twee delen: aan het eerste debat doet de helft van de deelnemende partijen mee (van 20.15 uur tot 21.00 uur.) Na de pauze zijn - vanaf 21.15 uur - de andere partijen aan de beurt om met elkaar in debat te gaan.

Live-uitzending Het debat wordt live uitgezonden via Salto TV en via internet op www.ijburgtv.nl. De dag daarna kunt u de herhaling bekijken op Salto TV (voor heel Oost) of IJburg TV (alleen op IJburg). Kijk voor het actuele programma van het lijsttrekkersdebat op www. oost.amsterdam.nl/verkiezingen

Wilt u niet thuis voor de televisie afwachten wat de uitslagen van de verkiezingen zijn, maar wilt u dat samen met andere bewoners uit Oost beleven? Kom dan naar de uitslagenavond op 19 maart. U bent van harte welkom! Het stadsdeel houdt de uitslagenavond vanaf 20.30 uur in Grand Café Genieten in het stadsdeelhuis aan het Oranje Vrijstaatplein 2. De stembussen sluiten om 21.00 uur, daarna moeten de stemmen op de verschillende stemlocaties worden geteld. De uitslagen zijn te volgen via televi-

(Foto: Suzanne Blanchard)

sieschermen in het Grand Café. Er zijn korte debatten en lijsttrekkers geven hun eerste reactie op de verkiezingsuitslag. Verder zijn er hapjes en drankjes en - in afwachting van de uitslag – wordt

voor vermaak gezorgd. De bijeenkomst duurt tot na middernacht. Kijk voor het actuele programma op www.oost.amsterdam.nl/ verkiezingen

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost. 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

3 GROENLINKS

1 Reuten, M.J.A. (Thijs) (m) Amsterdam 2 Tselms, R.V. (Rebekka) (v) Amsterdam 3 de Boer, G.W. (Gery) (v) Amsterdam 4 Miedema, A.J. (Arjan) (m) Amsterdam 5 van Engelshoven-Huls, M. (Martin) (m) Amsterdam 6 Doevendans, S.S. (Sandra) (v) Amsterdam 7 Olgun, A. (Ahmet) (m) Amsterdam 8 Deurloo, S.K. (Simon) (m) Amsterdam 9 Bakker, A.J. (Arno) (m) Amsterdam 10 Toet, S. (Sander) (m) Amsterdam 11 van Elteren, A.H.G. (Arnold) (m) Amsterdam 12 Coco, M.A. (Marlanda) (v) Amsterdam 13 Amzand, W.I. (Wesley) (m) Amsterdam 14 Elatik, F. (Fatima) (v) Amsterdam

1 Özütok, N. (Nevin) (v) Amsterdam 2 Vermin, H.M.M. (Rick) (m) Amsterdam 3 Schol, A. (Aisha) (v) Amsterdam 4 Faber, R. (Ronald) (m) Amsterdam 5 van de Wijngaart, P.G. (Peter) (m) Amsterdam 6 Warnaar-Schuitmaker, M. (Maaike) (v) Amsterdam 7 Meijer, D.L. (Daphne) (v) Amsterdam 8 van de Laar, F.M. (Frans) (m) Amsterdam 9 Stahli, M.C. (Marja) (v) Amsterdam 10 Stringer, D. (Daan) (v) Amsterdam 11 Caupain, M. (Marlon) (m) Amsterdam 12 Burger, K. (Kas) (m) Amsterdam 13 Goldsman-Souidi, I.A. (Ingrid) (v) Amsterdam 14 El Jarmouni, M. (Mustapha) (m) Amsterdam 15 Azarhoosh, R. (Firoez) (m) Amsterdam 16 Kuiper, A.T.M. (Astrid) (v) Amsterdam

2 VVD 1 Mokveld, M.C.N. (Marcel) (m) Amsterdam 2 van Bijsterveld, M.J.E. (Monique) (v) Amsterdam 3 van Vliet, F.J. (Frans) (m) Amsterdam 4 Molenaar, M. (Martijn) (m) Amsterdam 5 Hensen, C.M.J. (Cassandra) (v) Amsterdam 6 Paulina, E.J. (Edward John) (m) Amsterdam 7 Koops, S. (Bas) (m) Amsterdam 8 Schiffers, R. (Roel) (m) Amsterdam 9 Jongma, G.W. (Gijs) (m) Amsterdam 10 Lagerveld, F.M. (Femke) (v) Amsterdam 11 ter Balkt, A.B. (Bas) (m) Amsterdam 12 Aders, W.J. (Werner) (m) Amsterdam 13 Koetsier, P.H. (Paul) (m) Amsterdam 14 Torn, R.K. (Rik) (m) Amsterdam 15 de Bruin, R. (Rob) (m) Amsterdam 16 Poot, M.C.G. (Marianne) (v) Amsterdam

4 Democraten 66 (D66) 1 Manuel, I.R. (Ivar) (m) Amsterdam 2 Lekkerkerker, J.J.W. (Judith) (v) Amsterdam 3 Boesenkool, L.K. (Liesbeth) (v) Amsterdam 4 van Egmond, T. (Thomas) (m) Amsterdam 5 van Ree, C.A.C. (Carlos) (m) Amsterdam 6 Gerritsen, J. (Jeroen) (m) Amsterdam 7 Tieben, S. (Sasha) (m) Amsterdam 8 Vroege, J.S.A. (Jan-Bert) (m) Amsterdam 9 Appels, M.N. (Marcia) (v) Amsterdam 10 van Woerkom, T.A.S. (Thom) (m) Amsterdam 11 Luijkx, B. (Bart) (m) Amsterdam 12 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) Amsterdam 13 Barneveld, E. (Eva) (v) Amsterdam 14 Dijkhuis, K. (Klaas) (m) Amsterdam

15 Roorda, J.C. (Jaap) (m) Amsterdam 16 Kaya, M. (Meltem) (v) Amsterdam 17 Alberts, J. (Jelmer) (m) Amsterdam 18 de Koning, S. (Stefan) (m) Amsterdam 19 Mastrogiacomo, M. (Mauro) (m) Amsterdam 20 Kerkhof, L.C. (Lise-Lotte) (v) Amsterdam 21 Hoedemaker, H.E. (Lenneke) (v) Amsterdam 22 Janssen, A.N.G. (Nico) (m) Amsterdam 23 van Houts, G.M. (George) (m) Amsterdam 24 de Savornin Lohman, J. (Jacquelien) (v) Amsterdam 25 Hoogerwerf, P.F. (Petra) (v) Amsterdam 26 Sancisi-Vellekoop, T. (Tanya) (v) Amsterdam 27 van Spijk, J.K.N. (Jeroen) (m) Amsterdam

5 SP (Socialistische Partij) 1 Bakker, N.T. (Tiers) (m) Amsterdam 2 Bronswijk, J.J.P. (Jeroen) (m) Amsterdam 3 Ritsema, G. (Geert) (m) Amsterdam 4 Bakker, J.L. (Hans) (m) Amsterdam 5 Lividikou, D. (Despina) (v) Amsterdam 6 Boeijen, W.P. (Wilbert) (m) Amsterdam 7 van Dongen, M.M.M. (Mark) (m) Amsterdam 8 van der Weide, K.E. (Karel) (m) Amsterdam 9 van Oorsouw, M.F. (Marie-France) (v) Amsterdam 10 Berger, M.E. (Martin) (m) Amsterdam 11 Bijleveld, W.A.M. (Helmie) (v) Amsterdam 12 Visser, H.A. (Erica) (v) Amsterdam 13 Fakkeldij, P.A. (Peter) (m) Amsterdam 14 Alaoui Mdaghri, M.A. (Aziz) (m) Amsterdam 15 Visser, M. (Marjolein) (v) Amsterdam 16 Flentge, E.A. (Erik) (m) Amsterdam 17 Stauttener, A.C. (Lex) (m) Amsterdam 18 Bense, A.J.M. (Toni) (m) Amsterdam

19 van der Pligt, M.M. (Maureen) (v) Amsterdam 20 van Leemput, G.I.E. (Guido) (m) Amsterdam 21 van Dijnen, P.M.E. (Paula) (v) Amsterdam 22 Groot Koerkamp, W.J. (Wouter) (m) Amsterdam 23 Meijer, M.P. (Meta) (v) Amsterdam 24 Ivens, L.G.F. (Laurens) (m) Amsterdam

7 CDA 1 Heijnen, D.G. (Dennis) (m) Amsterdam 2 Gosker, R. (Rieneke) (v) Amsterdam 3 Zijlstra, I. (Irene) (v) Amsterdam 4 Leushuis, G.H.M. (Gerda) (v) Amsterdam 5 Nieuwenhuizen, T.M. (Theo) (m) Amsterdam 6 Snoeker, W.G.J. (Jan-Willem) (m) Amsterdam 7 Rog-Stokkink, G. (Margreet) (v) Amsterdam 8 Slot, A. (Aarjen) (m) Amsterdam 9 Sweeney, C. (Caroline) (v) Amsterdam 10 Denissen, J.A.T. (Jos) (m) Amsterdam 11 Friso, J. (Joël) (m) Amsterdam 12 Olmer, O.J.M. (Olaf) (m) Amsterdam 13 de Heus, C. (Kees) (m) Amsterdam 14 Woudwijk, K. (Klaas) (m) Amsterdam 15 van Triest, S. (Sebastiaan) (m) Amsterdam

5 Brons, P.L. (Bert) (m) Amsterdam 6 van Buuren, O. (Onno) (m) Amsterdam 7 Lammers, A.E.C. (Xandra) (v) Amsterdam 8 de Laaf, B.J. (Jantien) (v) Amsterdam 9 Hogendoorn, J.F. (Janine) (v) Amsterdam 10 Drager, T.J.D. (Theo) (m) Amsterdam 11 Lorenz, L.M. (Lily) (v) Amsterdam 12 Nessen, P.D. (Peter) (m) Amsterdam 13 van de Ven, T.D.A.P. (Tineke) (v) Amsterdam 14 Vrijdaghs, C.E. (Constance) (v) Amsterdam 15 Stroomer, A.M.A. (Anja) (v) Amsterdam 16 Romeyn, M.A.P. (Michiel) (m) Amsterdam

29 Vereniging Amsterdam Oost Verenigd 1 Nicolaï, A. (Ardine) (v) Amsterdam 2 Broekhuizen, P.C. (Piet) (m) Amsterdam 3 Krull, J.L.A. (Joke) (v) Amsterdam 4 Stork, F.R. (Frank) (m) Amsterdam 5 Molenaar, J.G. (Jan) (m) Amsterdam 6 Elbers, M.J. (Marianne) (v) Amsterdam 7 Edel, C.M. (Carlo) (m) Amsterdam 8 Maes, A.M.T.O. (Mieke) (v) Amsterdam

Bureau Verkiezingen Oost 18 Partij Voor Vrije Amsterdammers (PVVA) 1 van Bennekum, W.H.J. Amsterdam 2 Koppen, O.C. Amsterdam

28 Méérbelangen 1 Ceha, S.A. (Sharona) (v) Amsterdam 2 Romkema, F.L. (Frans) (m) Amsterdam 3 van Vliet, B.B. (Bas) (m) Amsterdam 4 Burger, J.E.J.M. (Jan-Erik) (m) Amsterdam

Contactpersoon: Nathalie Huijsen Telefoon: 020 253 4819 verkiezingen@oost.amsterdam.nl

Stemlocaties Bewoners van Oost mogen in elk stembureau van stadsdeel Oost hun stem uitbrengen. Een overzicht van de 83 stemlocaties in Oost is ook te vinden op www.oost.amsterdam.nl/ verkiezingen

Verkiezing oost  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you