Page 1

Gemeente Amsterdam

Verkiezingskrant 2014 06| 03|14

Editie Stadsdeel Noord

Stemmen voor gemeenteraad én bestuurscommissie Alle stemgerechtigde Amsterdammers mogen op 19 maart stemmen voor de gemeenteraad en/of voor de bestuurscommissie van hun eigen stadsdeel. In het nieuwe bestuurlijk stelsel bepaalt de gemeenteraad voor heel Amsterdam het beleid; de bestuurscommissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Gemeenteraad Op 19 maart kiezen alle stemgerechtige Amsterdammers de 45 leden van de nieuwe gemeenteraad. Amsterdam heeft na de verkiezingen een nieuw bestuurlijk stelsel, waarin de gemeenteraad een grotere rol krijgt dan voorheen. In alle stadsdelen worden de stadsdeelraden vervangen door bestuurscommissies. In de nieuwe situatie bepaalt de gemeenteraad het beleid voor heel Amsterdam; in alle stadsdelen gelden dezelfde regels en beleidskaders. De gemeenteraad kan suggesties en ideeën van de bestuurscommissies gebruiken bij het opstellen van beleid. Bestuurscommissies In Centrum, Noord en Zuidoost bestaan de bestuurscommissies uit dertien leden. De bestuurscommissies in West, NieuwWest, Oost en Zuid bestaan uit vijftien leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de

‘excellente uitvoering’ van het beleid. De bestuurscommissies kunnen bij de uitvoering van het beleid accenten leggen, aansluitend op de behoeften van de eigen bewoners. De bestuurscommissies zijn

daarnaast in elk stadsdeel de ‘ogen en oren’ van de gemeente. Zij informeren het college van burgemeester en wethouders over belangrijke ontwikkelingen in straten en buurten.

Waar stemmen? Voor de gemeenteraad kunt u stemmen in alle Amsterdamse stembureaus, voor de bestuurscommissies alleen in een stembureau in uw eigen stadsdeel.

Inhoud

Uw stem is belangrijk voor de stad Over twee weken mag u naar de stembus. Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met 650.000 stemgerechtigde Amsterdammers vertelt u met uw stem wat u belangrijk vindt in de stad.

(Foto: Mirande Phernambucq)

Amsterdammers hebben altijd hun woordje klaar en steken hun mening niet onder stoelen of banken. Ik ben burgemeester van de meest mondige stad van Nederland! Toch maken nog lang niet alle Amsterdammers die dat mogen, gebruik van hun recht om te stemmen. Dat is zonde. Zeker als je bedenkt dat de gemeenteraad besluit over zaken waar Amsterdammers echt wel een mening over hebben zoals veiligheid in uw buurt, de school van uw kinderen of hoe het geld in de stad verdeeld moet worden. Stemmen is je recht om te zeggen in wat voor stad je wilt leven. Dat recht past bij Amsterdammers. Zij weten zelf het beste wat we in de stad kunnen verbeteren.

Naast de gemeenteraad stemmen we ook voor bestuurscommissies. Nu heeft Amsterdam nog stadsdelen met eigen stadsdeelraden die ook eigen beleid maken. Vanaf de volgende verkiezingen zet de gemeenteraad voor het beleid de grote lijnen uit, de bestuurscommissies besluiten hoe ze de uitvoering organiseren. Zij zijn de ogen en oren van de buurt. Laat daarom op 19 maart uw Amsterdamse hart spreken en ga stemmen. Amsterdam is uw stem waard!

2 ■

Besturen voor en door Amsterdammers

Hoe werkt de gemeenteraad?

3 Wat u moet weten om te kunnen stemmen

op 19 maart

4/5 ■

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Agenda verkiezingsdebatten

6 ■

Doorloop kandidatenlijsten

Contactgegevens politieke partijen

7 ■

Stemlocaties

For English see page 8. Eberhard van der Laan


2

Verkiezingskrant Amsterdam

6 maart 2014

Besturen voor en door Amsterdammers 45 inwoners vormen de gemeenteraad van Amsterdam. Waarom vinden zij het belangrijk om hun stem te laten horen in de raad? Drie leden van het dagelijks bestuur van de raad, het presidium, vertellen over hun eigen drijfveren en over wat de raad de afgelopen vier jaar heeft bereikt. Ander beleid Lex van Drooge woont al vele jaren met veel plezier in Amsterdam. “Ik wilde graag wat terugdoen voor ‘mijn’ stad. Door me verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad wilde ik helpen de stad beter te laten functioneren. Wat in de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld is veranderd onder invloed van de raad, is het fiets-

Rol van het presidium Van de 45 gemeenteraadsleden zitten er 5 in het presidium. De leden van het presidium bereiden de agenda van een raadsvergadering voor en regelen dat de raadsleden op tijd de juiste informatie krijgen. Zij zorgen ervoor dat de raadsleden hun werk kunnen doen.

beleid. Een fietsongeluk op de Marnixstraat is voor de raad een belangrijke aanleiding geweest om te zeggen: het moet anders. We kijken als gemeente nu meer naar de behoeften van fietsers waardoor we er beter voor kunnen zorgen dat de fietser veiliger door de stad rijdt.” Stadsbreed Wat ook op de raadsagenda heeft gestaan, is het uitgaansbeleid. Met als resultaat: je kan nu 24 uur per dag uitgaan in Amsterdam. “Zonder de inspanningen van de raad was dat niet mogelijk geweest”, stelt Marco de Goede. Marco de Goede werd twaalf jaar geleden gekozen voor de stadsdeelraad van Centrum. “Ik merkte toen dat veel zaken die in het centrum speelden, ook buiten de grenzen van het stadsdeel een aandachtspunt waren, zoals het toenemende verschil tussen arm en rijk. Daarom ben ik in 2006 overgestapt naar de gemeenteraad.” Een beter Amsterdam Bijdragen aan een veilige en tolerante stad. Dat is waarom Marijn

Ornstein sinds 2006 in de gemeenteraad zit. “Ik wilde met mijn kennis en ervaring op het gebied van veiligheid bijdragen aan een schoon, heel en veilig Amsterdam. Zo hebben we ons als raad uitgesproken over cameratoezicht en gebiedsverboden.” De gemeenteraad heeft zich ook ingezet voor minder regels voor

bedrijven. “Hoe meer regels we hebben in Amsterdam, hoe minder aantrekkelijk het wordt om je er als ondernemer te vestigen”, stelt Marijn Ornstein. "En dat heeft weer invloed op de werkgelegenheid.” Voor inwoners De gemeenteraad zal zich in de

nieuwe bestuursperiode onder andere buigen over de veranderingen in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook onderwerpen als de openbare ruimte en subsidies voor kunstinstellingen zullen op de agenda staan. Zorg dat de raad uw belangen vertegenwoordigt en stem op 19 maart.

Hoe werkt de gemeenteraad? Met uw stem bepaalt u wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad plaatsnemen. De gemeenteraad heeft drie taken: de raad vertegenwoordigt de Amsterdammers, bepaalt in grote lijnen het beleid van de stad en controleert of het college zijn werk goed doet. Hoe gaat dat in de praktijk? Voor de gemeenteraad zijn 45 zetels te verdelen. De partijen die als grootste winnaars uit de verkiezingen komen, gaan na de verkiezingen met elkaar onderhandelen om te kijken of ze tot een programakkoord kunnen komen. In een programakkoord staat wat de partijen de komende vier jaar willen bereiken en hoe ze dat denken te gaan doen. Het progra-

makkoord moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Ook benoemt de gemeenteraad de wethouders die namens de partijen plaatsnemen in het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt vast Het college is het dagelijks bestuur van de stad, maar de

gemeenteraad beslist. Belangrijke stukken die de gemeenteraad vaststelt, zijn onder meer de Kadernota, de begroting, kaderstellende beleidsvoorstellen en regelgeving. Raadsleden kunnen voorstellen van het college altijd wijzigen. Ook kunnen ze zelf voorstellen doen, zogenoemde initiatiefvoorstellen. Veel onderwerpen zijn nogal specialistisch. Daarom worden ze eerst in raadscommissies besproken, voordat de gemeenteraad een beslissing neemt. In een raadscommissie zitten raadsle-

bij moties indienen. Meestal houdt zo’n motie een verzoek aan het college in om iets te doen of te onderzoeken. Ook kan de De gemeenteraad gemeenteraad via een motie een controleert bepaald standpunt uitdragen of De gemeenteraad vergadert een zijn afkeuring laten blijken over keer in de drie weken. Vast agen- het collegebeleid. dapunt is het vragenuur. Daarin Het zwaarste controlemiddel van kunnen gemeenteraadsleden het de gemeenteraad is de raadsencollege om nadere informatie quête. Er wordt dan een enquêtevragen over zaken die niet op de commissie ingesteld die onderagenda staan. Als het gaat over zoek doet naar het gevoerde belangrijke kwesties kunnen bestuur door het college. Deze raadsleden een spoeddebat (actu- enquêtecommissie kan getuigen aliteit) of een interpellatie aanonder eed verhoren. De raadsenvragen. Raadsleden kunnen daar- quête wordt alleen gebruikt bij zwaarwegende onderwerpen. De laatste raadsenquête vond plaats in 2010. Toen werd onderzoek gedaan naar de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de Noord/Zuidlijn. den die gespecialiseerd zijn in de onderwerpen waar die raadscommissie zich mee bezighoudt.

Vergaderingen bijwonen De vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies zijn openbaar. U kunt dus altijd langskomen en een vergadering vanaf de publieke tribune volgen. Als u bij de leden van de gemeenteraad iets onder de aandacht wilt brengen, dan kunt u komen inspreken bij de raadscommissies. Mocht u geen gelegenheid hebben om de vergaderingen bij te wonen, dan kunt u ze ook live via internet volgen of terugzien op: www.amsterdam.nl/ gemeenteraad.


Verkiezingskrant Amsterdam

3

6 maart 2014

Wat u moet weten om te kunnen stemmen op 19 maart Amsterdammers kiezen op 19 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad voor de stad en voor de stadsdelen nieuwe bestuurscommissies. Wie mag stemmen? U mag gaan stemmen voor de gemeenteraad en/of bestuurscommissie als u: ■ op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) in de Basisregistratie Personen van Amsterdam staat ingeschreven; ■ op de dag van de kandidaatstelling de nationaliteit van een van de EU-lidstaten bezit; ■ op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en ■ niet uitgesloten bent van het Kiesrecht. Bent u geen EU-onderdaan? Dan moet u bovendien voorafgaand aan 3 februari 2014: ■ gedurende vijf jaar (voor de gemeenteraadsverkiezing) of drie jaar (voor bestuurscommissieverkiezing) onafgebroken in Nederland ingeschreven staan en ■ gedurende vijf jaar (voor de gemeenteraadsverkiezing) of drie jaar (voor bestuurscommissieverkiezing) onafgebroken over een geldig verblijfsdocument hebben beschikt. Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen Om uw stem uit te mogen brengen, moet u uw stempas én een geldig identiteitsbewijs tonen.

Stempas niet ontvangen of kwijt? Heeft u nog geen stempas ontvangen of is deze kwijt geraakt? Dan kunt u, op vertoon van uw identiteitsbewijs, tot uiterlijk 18 maart 2014 12.00 uur bij de afdeling Burgerzaken van een van de stadsdeelkantoren persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen. Schriftelijke verzoeken moeten uiterlijk 14 maart binnen zijn bij de Dienst Basisinfor matie, of dan afgegeven zijn bij een stadsdeelkantoor. Geldige identiteitsbewijzen Bij het uitbrengen van uw stem op 19 maart bent u verplicht een identiteitsbewijs te tonen. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Geldige identiteitsbewijzen zijn onderstaande documenten uit Nederland of uit een ander EU-land: ■ Paspoort ■ Identiteitskaart ■ Rijbewijs Kiezers van buiten de EU kunnen zich alleen identificeren met een Nederlands verblijfsdocument.

werkdagen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk. Daarvoor betaalt u het spoedtarief. U vraagt schriftelijk een volmacht aan. Daarmee kan iemand anders voor u stemmen, zonder dat uw identiteitsbewijs nodig is. Uw aanvraag moet uiterlijk 14 maart 2014 binnen zijn. U identificeert zich op het stembureau met een kopie van het proces-verbaal van de politie (indien document is gestolen) of een zogenoemde Verklaring vermissing/onregelmatigheid reisdocument of rijbewijs (indien document is vermist/beschadigd) in combinatie met een ander document waarop uw naam en pasfoto staan (bijvoorbeeld een 65+-pas, een NS-abonnement of een bibliotheekpas). Deze optie is bedoeld voor als u niet meer op tijd een nieuw document kunt aanvragen.

Waar kunt u in Amsterdam stemmen? Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt maar het staat u vrij voor de gemeenteraad te stemmen bij een van de ongeveer 570 stembureaus in Amsterdam. Let op: voor de bestuurcommissie kunt u Geen geldig identiteitsbewijs? alleen stemmen in een stembuU heeft drie mogelijkheden: reau in het stadsdeel waar u ■ U vraagt een nieuw identiteitswoont. De stembureaus zijn bewijs aan bij de afdeling geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Burgerzaken van een stadsVoor sommige locaties (bijvoordeelkantoor. Dit duurt vijf beeld op of bij stations) gelden afwijkende openingstijden. In deze krant en op www.amsterdam.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van alle stemlocaties. Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht) Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. U regelt dit via een volmacht. Er zijn twee vormen van volmacht: een onderhandse volmacht en een schriftelijk aangevraagde volmacht.

“Stemmen is hartstikke belangrijk” Marianne Smits (Noord) gaat op 19 maart zeker stemmen. “Stemmen is hartstikke belangrijk. Daar hebben we vroeger voor gevochten, hè. Dankzij de gewonnen vrijheid hebben we nu onze AOW en een klein pensioentje… Ik ben nu tachtig, maar ik ga nog elke week met mijn vriendin op stap. Ik zou het wel goed vinden als wij arme AOW’ers voor niks met de tram mee mochten. Gratis openbaar vervoer, daar ben ik wel voor ja. En ik vind dat de gemeente ook wel iets mag doen aan de leegstaande panden, bij ons op het grote winkelcentrum. Het staat zo kaal, al die leegstaande winkels. Wat ik verder nog mis, is een gezellige ontmoetingsruimte in mijn eigen buurt. Waar je naartoe kan voor een praatje en een kop koffie. Ik heb geen zin om altijd naar de Hema of Albert Heijn te gaan. Mijn vriendin en ik kunnen nu nog lopen en doen, maar als we niet meer zo fit zijn, is het fijn om een plek te hebben in je eigen buurt.”

Onderhandse volmacht Deze vorm van volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde), ook in Amsterdam woont en in Amsterdam de stemmen uitbrengt. Voor de bestuurscommissie moet de gemachtigde kiesgerechtigd zijn voor dezelfde bestuurscommissie als u. Een onderhandse volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen (19 maart 2014). U vult hiervoor het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas in en geeft deze samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.

“Ik laat me niet leiden door vrienden of de stemwijzer” Jeroen de Jong (Centrum): “In het algemeen gesproken ben ik erg voor veranderingen, maar ik twijfel er aan of het wel nodig is dat er iets verandert. Als ik door de stad fiets, heb ik het idee dat het allemaal behoorlijk goed gaat. Misschien zijn we soms gewend om iets te veel te kijken naar negatieve dingen. Het enige is dat we nog wel wat meer zouden kunnen doen aan kunst en cultuur. Toch wel pijnlijk dat daar in een stad als Amsterdam zo op bezuinigd wordt. Voor mij persoonlijk is muziek heel belangrijk, maar ik vind zeker ook dat nieuwe culturele initiatieven meer kans moeten krijgen. Als ik straks ga stemmen, maak ik daarin mijn eigen keus en laat ik me niet leiden door vrienden of de stemwijzer. De komende weken kom ik vast nog wel dingen tegen in de stad die mijn keuze zullen beïnvloeden.”

Schriftelijke aanvraag volmacht Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de gemachtigde een apart volmachtbewijs thuisgestuurd. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u alleen een kiesgerechtigde uit Amsterdam aanwijzen. Voor de bestuurcommissie kunt u alleen iemand uit hetzelfde stadsdeel aanwijzen. U kunt de schriftelijk aangevraagde volmacht ook gebruiken als u zelf niet over een geldig identiteitsbewijs beschikt. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u downloaden van de website www.amsterdam.nl/verkiezingen of afhalen bij een stadsdeelkantoor. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 14 maart 2014 binnen zijn bij de Dienst Basisinformatie. Belangrijke informatie voor de gemachtigde De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op twee aparte momenten. Een gemachtigde mag per

verkiezing voor maximaal twee andere personen stemmen. Informatie voor blinden en slechtzienden Kent u blinden en/of slechtzienden, informeert u hen dan over het bovenstaande. U kunt hen tevens laten weten dat bij de Oogvereniging Amsterdam kandidatenlijsten in gesproken vorm verkrijgbaar zijn. De Oogvereniging Amsterdam is bereikbaar via amsterdam@oogvereniging.nl of telefonisch op 020 613 0619. Meer informatie? Voor meer informatie over de verkiezingen en het stemmen in Amsterdam kunt u terecht bij: ■ www.amsterdam.nl/ verkiezingen ■ www.amsterdam.nl/ stemwijzer ■ twitter: @AmsterdamNL #020stemt ■ telefoon: 14 020, het informatienummer van de Gemeente Amsterdam, bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur.

Let op! Aangepaste openingstijden Op 19 maart zijn de afdelingen Burgerzaken van de stadsdelen beperkt geopend. Kijk voor actuele openingstijden op www.amsterdam.nl/openingstijden.


4

Verkiezingskrant Amsterdam

6 maart 2014

Kandidatenlijst

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2014 1 Partij van de Arbeid (PvdA) (gecombineerd met lijst 3) 1 Hilhorst, P.F.C. (Pieter) (m) Amsterdam 2 Moorman, M. (Marjolein) (v) Amsterdam 3 Poorter, M.F. (Maarten) (m) Amsterdam 4 Boutkan, D.F. (Dennis) (m) Amsterdam 5 van den Berg, P.J.M. (Pia) (v) Amsterdam 6 Mbarki, S. (Sofyan) (m) Amsterdam 7 Ünver, E. (Emre) (m) Amsterdam 8 Boldewijn, H.B. (Henk) (m) Amsterdam 9 de Heer, A.C. (Carolien) (v) Amsterdam 10 Verburg, A. (Arco) (m) Amsterdam 11 Mulder, M. (Michiel) (m) Amsterdam 12 Saadi, I. (Ilham) (v) Amsterdam 13 de Groot, E.J. (Erik) (m) Amsterdam 14 Geenen, T.A.J. (Toon) (m) Amsterdam 15 Zanzen, A. (Aissa) (m) Amsterdam 16 Groenendijk, J. (Cobie) (v) Amsterdam 17 Kayar, O. (Orhan) (m) Amsterdam 18 Winsemius, R. (Rik) (m) Amsterdam 19 Boerkamp, R. (Ruben) (m) Amsterdam 20 Jager, G. (Ger) (m) Amsterdam 21 Doevendans, S.S. (Sandra) (v) Amsterdam 22 Abid, B. (Brahim) (m) Amsterdam 23 van der Geest, N.A.M. (Natasja) (v) Amsterdam 24 Nelom, G.H. (Guillaumine) (v) Amsterdam 25 de Boer, G.W. (Gery) (v) Amsterdam 26 Ringma, J. (Marianne) (v) Amsterdam 27 Steenwinkel, R.A. (Rolf) (m) Amsterdam 28 de Vries, E.J. (Egbert) (m) Amsterdam 29 Brommet, J.E. (Jitske) (v) Amsterdam 30 Koopman, C.J.M. (Tineke) (v) Amsterdam

2 VVD

3 GROENLINKS

4 Democraten 66 (D66)

(gecombineerd met lijst 4)

(gecombineerd met lijst 1)

(gecombineerd met lijst 2)

1 van der Burg, E. (Eric) (m) Amsterdam 2 Ruigrok, M.H. (Marja) (v) Amsterdam 3 van der Ree, D.A. (Daniël) (m) Amsterdam 4 Yeşilgöz-Zegerius, D. (Dilan) (v) Amsterdam 5 Poot, M.C.G. (Marianne) (v) Amsterdam 6 Torn, R.K. (Rik) (m) Amsterdam 7 Toonk, W.L. (Werner) (m) Amsterdam 8 Dijk, T.W. (Tjakko) (m) Amsterdam 9 Bouchibti, S. (Samira) (v) Amsterdam 10 Benjamin, B.P. (Brian) (m) Amsterdam 11 Berghuijs, K.W.T. (Thomas) (m) Amsterdam 12 de Bruijn, S.J.W. (Stefan) (m) Amsterdam 13 Lagerveld, F.M. (Femke) (v) Amsterdam 14 de Bruin, R. (Rob) (m) Amsterdam 15 Meyer, E. (Eddy) (m) Amsterdam 16 van Dijk, D.P. (Pepijn) (m) Amsterdam 17 Hoog, P.A.M. (Ariane) (v) Amsterdam 18 Boer, M. (Martijn) (m) Amsterdam 19 Terwal, K.J. (Klaas-Jeroen) (m) Amsterdam 20 Went, R.G. (Reimond) (m) Amsterdam 21 Naoum Nehme, H. (Hala) (v) Amsterdam 22 Jongma, G.W. (Gijs) (m) Amsterdam 23 van der Baan, D.A. (Alex) (m) Amsterdam 24 van Kraaij, R.L.R. (Raphaël) (m) Amsterdam 25 Tromp, M.N.J.L. (Michèl) (m) Amsterdam 26 van Doorn, J.H.J. (John) (m) Amsterdam 27 Groot, E. (Elisabeth) (v) Amsterdam 28 Aerden, O. (Onno) (m) Amsterdam 29 Mokveld, M.C.N. (Marcel) (m) Amsterdam 30 van Bijsterveld, M.J.E. (Monique) (v) Amsterdam 31 de Geus, J.E. (Joep) (m) Amsterdam 32 Laiti, N. (Nadia) (v) Amsterdam 33 Meijer, K.T. (Karsten) (m) Amsterdam 34 Miedema, A.L. (Alexander) (m) Amsterdam 35 Eenhoorn, P.C. (Cees) (m) Amsterdam 36 Hellendoorn, J.C. (Jan Coen) (m) Amsterdam 37 Can, A. (Ahmet) (m) Amsterdam 38 Lamme, N. (Nils) (m) Amsterdam 39 Meis, D.R. (Daniël) (m) Amsterdam 40 Goring, J.B. (John) (m) Amsterdam 41 IJkelenstam, A.P. (Alexander) (m) Amsterdam 42 van Voorst tot Voorst, R.G.M. (Roderic) (m) Amsterdam 43 Kreuger, M.G.K. (Marco) (m) Amsterdam 44 Jänsch, E.R. (Emile) (m) Amsterdam 45 Slettenhaar, P.P.J. (Paul) (m) Amsterdam 46 Flos, R.E. (Robert) (m) Amsterdam 47 Eisenmann, J.P. (Jaïr) (m) Amsterdam 48 Asscher, E. (Edward) (m) Amsterdam 49 de Grave-Verkerk, D.G.M. (Dorienke) (v) Amsterdam 50 Wiebes, E.D. (Eric) (m) Amsterdam

1 Groot Wassink, B.R. (Rutger) (m) Amsterdam 2 van Es, A.C. (Andrée) (v) Amsterdam 3 Groen, R.J. (Jasper) (m) Amsterdam 4 Roosma, F. (Femke) (v) Amsterdam 5 Nuijens, J.W. (Jorrit) (m) Amsterdam 6 Blom, S.R.H. (Simion) (m) Amsterdam 7 Ernsting, Z.D. (Zeeger) (m) Amsterdam 8 Grooten, L. (Lene) (v) Amsterdam 9 van Reijen, M. (Marie-Anne) (v) Amsterdam 10 Schol, A. (Aisha) (v) Amsterdam 11 Vanderveen, J.S. (Jojanneke) (v) Amsterdam 12 ten Kate, G. (Gisela) (v) Amsterdam 13 Gerrits, B. (Bram) (m) Amsterdam 14 Duits, G.C. (Gerrit) (m) Amsterdam 15 van der Grift, J.M. (Jan) (m) Amsterdam 16 Combrink, T.J. (Tamira) (v) Amsterdam 17 van Roemburg, E.T.W. (Evelien) (v) Amsterdam 18 van Doorninck, G.A.M. (Marieke) (v) Amsterdam 19 Hoek, J. (Jan) (m) Amsterdam 20 Molenaar, F.M. (Fjodor) (m) Amsterdam 21 Ulichki, F. (Fenna) (v) Amsterdam 22 de Wilt, P. (Paulus) (m) Amsterdam 23 Welschen, H.C.M. (Hetty) (v) Amsterdam 24 Diepeveen, K. (Kees) (m) Amsterdam 25 Özütok, N. (Nevin) (v) Amsterdam 26 Vyent, U.C. (Urwin) (m) Amsterdam 27 van Pinxteren, A. (Jeanine) (v) Amsterdam 28 Vos, M.B. (Marijke) (v) Amsterdam 29 van Tongeren, L. (Liesbeth) (v) Amsterdam 30 van Poelgeest, M. (Maarten) (m) Amsterdam

1 Paternotte, J.M. (Jan) (m) Amsterdam 2 Kwint, Z. (Zoë) (v) Amsterdam 3 Guldemond, P.V. (Paul) (m) Amsterdam 4 van Dantzig, R.H. (Reinier) (m) Amsterdam 5 Bakker, A.J.M. (Guus) (m) Amsterdam 6 Vroege, J.S.A. (Jan-Bert) (m) Amsterdam 7 Verheul, A. (Ariëlla) (v) Amsterdam 8 ten Bruggencate, M. (Mascha) (v) Amsterdam 9 Van Osselaer, J.P.D. (Joris) (m) Amsterdam 10 Bosman, A.M. (Marijn) (v) Amsterdam 11 van den Heuvel, M.E. (Marcel) (m) Amsterdam 12 Kaya, M. (Meltem) (v) Amsterdam 13 Vink, B.L. (Bart) (m) Amsterdam 14 Timman, D. (Dehlia) (v) Amsterdam 15 Glaubitz, B.O.J.R. (Hans) (m) Amsterdam 16 Hammelburg, A.R. (Alexander) (m) Amsterdam 17 El Ksaihi, Y. (Yassmine) (v) Amsterdam 18 van Schagen, M.R. (Marcel) (m) Amsterdam 19 Mirck, J.H. (Jeroen) (m) Amsterdam 20 Sisli, S.S. (Sinem) (v) Amsterdam 21 Meeter, J. (Jurrian) (m) Amsterdam 22 van Egmond, T. (Thomas) (m) Amsterdam 23 Janssen, A.N.G. (Nico) (m) Amsterdam 24 Boink, J.C.C. (Jorine) (v) Amsterdam 25 Ranzijn, A.F.H. (Alfred) (m) Amsterdam 26 Ristie, R.H. (Roy) (m) Amsterdam 27 Caupain, M.A. (Maureen) (v) Amsterdam 28 Passchier, R. (Rigtje) (v) Amsterdam 29 de Vries, R.S. (Reinout) (m) Amsterdam 30 van der Molen, G.E. (Evelien) (v) Amsterdam 31 Capel, S.T. (Sebastiaan) (m) Amsterdam 32 Rustema, R. (Reinder) (m) Amsterdam 33 Verhoeven, L.G.C. (Lisa) (v) Amsterdam 34 Dol, W. (Wouter) (m) Amsterdam 35 Roorda, J.C.M. (Jaap) (m) Amsterdam 36 Alkema, J. (Yellie) (v) Amsterdam 37 Chao, A.M.B. (Andrea) (v) Amsterdam 38 Rietman, P. (Pieter) (m) Amsterdam 39 Choho, A. (Abdeluheb) (m) Amsterdam 40 Sevinçer, T. (Tüncay) (m) Amsterdam 41 Boesenkool, L.K. (Liesbeth) (v) Amsterdam 42 Talie, K. (Karim) (m) Amsterdam 43 Kukenheim, S. (Simone) (v) Amsterdam 44 Mauer, R.J. (Ronald) (m) Amsterdam 45 Yurdakul, Z. (Zafer) (m) Amsterdam 46 Rooderkerk, I. (Ilana) (v) Amsterdam 47 Tordoir, P.P. (Pieter) (m) Amsterdam 48 Baba, M. (Mohamed) (m) Amsterdam 49 Shapiro, G.S. (Gregory) (m) Amsterdam 50 van der Ham, B. (Boris) (m) Amsterdam

5 SP (Socialistische Partij)

6 RED AMSTERDAM

7 CDA

(gecombineerd met lijst 8) 1 Ivens, L.G.F. (Laurens) (m) Amsterdam 2 van der Pligt, M.M. (Maureen) (v) Amsterdam 3 Kwint, J.P. (Peter) (m) Amsterdam 4 Peters, D.W.S. (Daniël) (m) Amsterdam 5 Flentge, E.A. (Erik) (m) Amsterdam 6 Alberts-Oosterbaan, R. (Remine) (v) Amsterdam 7 Bakker, N.T. (Tiers) (m) Amsterdam 8 Bobeldijk, E. (Erik) (m) Amsterdam 9 Duijndam, P.J.M. (Nelly) (v) Amsterdam 10 Lividikou, D. (Dessie) (v) Amsterdam 11 Boersbroek, R. (Ramon) (m) Amsterdam 12 van der Veen, G. (Gerben) (m) Amsterdam 13 Ritsema, G. (Geert) (m) Amsterdam 14 Schaeffer, C. (Chris) (m) Amsterdam 15 Yahyaoui, J. (Jamila) (v) Utrecht 16 Uitdenbogaart, B.P. (Bart) (m) Amsterdam 17 Reudler Talsma, F. (Femke) (v) Amsterdam 18 Eikenaar, E. (Eelco) (m) Amsterdam 19 Busz, M.C. (Machteld) (v) Amsterdam 20 Hiep, C.J.E.M. (Kees) (m) Amsterdam 21 Brink, D. (Dic) (m) Amsterdam 22 Luijten, J. (Justin) (m) Amsterdam 23 Bijleveld, W.A.M. (Helmie) (v) Amsterdam 24 van der Velden, R.E. (Robin) (m) Amsterdam 25 Brand, R.C. (Robert) (m) Amsterdam 26 van Schaik, G.J. (Geert) (m) Amsterdam 27 Boelhouwer, C. (Carlien) (v) Amsterdam 28 Berends, E. (Erna) (v) Amsterdam 29 van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m) Amsterdam 30 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) Amsterdam 31 Merkies, A.Z. (Arnold) (m) Amsterdam 32 Vissia, N. (Nynke) (v) Amsterdam 33 Reuten, G.A.T.M. (Geert) (m) Amsterdam 34 Vliegenthart, A. (Arjan) (m) Amsterdam 35 Bruggeman, J.M. (Marnix) (m) Amsterdam 36 Graatsma, D. (Mienk) (m) Amsterdam 37 Paquay, W.G.H. (Willem) (m) Amsterdam 38 Bakker, J.L. (Hans) (m) Amsterdam 39 Meijer, M.P. (Meta) (v) Amsterdam 40 Moayyed, R. (Roya) (v) Amsterdam 41 Icke, F. (Frans) (m) Amsterdam 42 Jurrema, F.R. (Frans-Rein) (m) Amsterdam 43 Terribili, S. (Silvia) (v) Amsterdam 44 Proos, T.S.L. (Sebastiaan) (m) Amsterdam 45 Meijler, A. (André) (m) Amsterdam 46 Boeijen, W.P. (Wilbert) (m) Amsterdam 47 Wirtz, R. (Reinier) (m) Amsterdam 48 van Dijnen, P.M.E. (Paula) (v) Amsterdam 49 Awater, M. (Maike) (v) Amsterdam 50 Karabulut, S. (Sadet) (v) Amsterdam

1 Evans-Knaup, I.R. (Roderic) (m) Amsterdam 2 van Vliet, B.B. (Bas) (m) Amsterdam 3 Brekveld, D. (Daphna) (v) Amsterdam 4 Klatser, B.V. (Boris) (m) Amsterdam 5 Buijs, L.J. (Laurens) (m) Amsterdam 6 Frijda, N. (Nelly) (v) Amsterdam 7 Ringeling, D.A. (Alex) (m) Amsterdam 8 Boerlage, S. (Saar) (v) Amsterdam 9 de Laaf, B.J. (Jantien) (v) Amsterdam 10 Bierman, M. (Marten) (m) Amsterdam 11 Burger, J.E.J.M. (Jan Erik) (m) Amsterdam 12 van Buuren, O. (Onno) (m) Amsterdam 13 Brons, P.L. (Bert) (m) Amsterdam 14 de Graaff, N.A. (Nana) (v) Amsterdam 15 van de Sande, B.B.H. (BoB) (m) Amsterdam 16 Lieshout, F.E.A. (Floris) (m) Haarlem 17 IJsendijk, R.A. (Rob) (m) Amsterdam 18 Gieling, R.R.M. (Ramon) (m) Amsterdam 19 Stokkink, T.W.J. (Theo) (m) Amsterdam 20 Uittenbogaard, T.A. (Theo) (m) Amsterdam 21 Spaan, H.G.M. (Henk) (m) Amsterdam 22 Dulfer, H.F. (Hans) (m) Grootschermer 23 ten Holt, N.A. (Klaas) (m) Amsterdam 24 Mengelberg, K.M.J. (Kaspar) (m) Amsterdam 25 Stapel, H.W.J.M. (Huub) (m) Amsterdam

1 Shahsavari-Jansen, M.D. (Marijke) (v) Amsterdam 2 Verstoep, J. (Joram) (m) Amsterdam 3 Boomsma, D.T. (Diederik) (m) Amsterdam 4 Dullaert, C.W.M. (Christ'l) (v) Amsterdam 5 Blommers, L.D. (Luc) (m) Amsterdam 6 Beij, G.I. (Ginio) (m) Amsterdam 7 Gardeniers, B.H.M. (Barbara) (v) Amsterdam 8 van Geijn, F.H.M.A. (Erik) (m) Amsterdam 9 Haverkamp, C.M. (Marc) (m) Amsterdam 10 Klokke, N. (Nadine) (v) Amsterdam 11 de Roy van Zuidewijn-Rive, S.C.T. (Susanne) (v) Amsterdam 12 Res, H.M. (Hans) (m) Amsterdam 13 Nefkens, M.W.G. (Michael) (m) Amsterdam 14 Fraanje, M.J. (Rien) (m) Amsterdam 15 Heijnen, D.G. (Dennis) (m) Amsterdam 16 Keulen, S.J. (Sjoerd) (m) Amsterdam 17 Wijmenga, J.N. (Niek) (m) Amsterdam 18 Tanyildiz, A. (Abdulkadir) (m) Amsterdam 19 de Jong, M. (Martin) (m) Amsterdam 20 Badal, L. (Jozef) (m) Amsterdam 21 Klingenberg, H.H.L. (Helmer) (m) Amsterdam 22 Beij-van Andel, J. (Anja) (v) Amsterdam 23 Voogdt, P.C. (Peter) (m) Amsterdam 24 Burggraaf, J.L. (Jan Louis) (m) Amsterdam 25 Grapperhaus, F.B.J. (Ferdinand) (m) Amsterdam 26 van der Werf, M.C.I. (Marieke) (v) Amsterdam 27 Estourgie, C.E.M. (Camille) (m) Amsterdam 28 Olmer, O.J.M. (Olaf) (m) Amsterdam 29 Claassen, C.N.A.M. (Karel) (m) Amsterdam 30 Kassies, A.J.I. (Albert) (m) Amsterdam 31 Koning, J. (Jan) (m) Amsterdam 32 Jhr. van Sminia, W.J. (Wilco) (m) Amsterdam 33 Dunselman, J.W. (Jaap) (m) Amsterdam 34 Brugmans, P.J.L. (Pascal) (m) Amsterdam 35 Leushuis, G.H.M. (Gerda) (v) Amsterdam 36 Laseur, M.A. (Marilia) (v) Amsterdam 37 Rombouts, S.J.E. (Steffi) (v) Amsterdam 38 van der Meulen, J.L. (Janna) (v) Amsterdam 39 Lokin, E.C.H.J. (Manuel) (m) Amsterdam 40 de Boer, M.H. (Menno) (m) Amsterdam 41 van Lanschot, D.J. (Duco) (m) Amsterdam 42 de Jonge, J. (Jan) (m) Amsterdam 43 Goyert, A.A.E. (Aranka) (v) Amsterdam 44 van Triest, S. (Sebastiaan) (m) Amsterdam 45 Jhr. de Roy van Zuidewijn, B.W.J.M. (Barend) (m) Amsterdam 46 van Drooge, A.H. (Lex) (m) Amsterdam


Verkiezingskrant Amsterdam

5

6 maart 2014

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2014 8 Partij voor de Dieren

9 TROTS

(gecombineerd met lijst 6)

(gecombineerd met lijst 26)

1 van Lammeren, J.F.W. (Johnas) (m) Amsterdam 2 van Raan, L. (Lammert) (m) Amsterdam 3 van Heijningen, J. (Joyce) (v) Amsterdam 4 Bakker, A.L. (Anke) (v) Amsterdam 5 Oetelmans, T.A. (Tamar) (v) Amsterdam 6 van Donselaar, A.J. (Dreas) (m) Amsterdam 7 Boogaard, H. (Hannah) (v) Amsterdam 8 de Man, D.A. (Daniëlle) (v) Parijs (FR) 9 Blom, M.L. (Mario) (m) Amsterdam 10 Brink, J. (Jeroen) (m) Amsterdam 11 Dicke, I.M. (Iris) (v) Amsterdam 12 Asselbergs, X. (Xandra) (v) Amsterdam 13 Sternheim, I.E. (Isabelle) (v) Amsterdam 14 van Lierop, F.W.D. (Friso) (m) Amsterdam 15 Ligthart, M.E. (Mandy) (v) Amsterdam 16 Broersen, L.M. (Linda) (v) Amsterdam 17 van Dijk-Armor, M.M. (Monique) (v) Amsterdam 18 van der Waaij, J. (Jaap) (m) Amsterdam 19 Akerboom, E.S. (Eva) (v) Amsterdam 20 Swabe, J.M. (Jo) (v) Amsterdam

1 van der Velde, A. (Ans) (v) Amsterdam 2 Onel, B.J. (Bryan) (m) Amsterdam 3 Dest, R.C. (Ramon) (m) Amsterdam 4 Betsalel, H. (Hadas) (v) Amsterdam 5 van der Velde, R. (Ronald) (m) Amsterdam 6 Hogendorp, D. (Daniël) (m) Amsterdam 7 Vreeken, D.R.A.M. (Robert) (m) Amsterdam 8 Sarphti, S. (Sony) (m) Amsterdam 9 Groenewoud, C.M. (Carlo) (m) Amsterdam 10 Bavelaar, J.C. (Josje) (v) Amsterdam 11 Linting, T. (Taetske) (v) Amsterdam 12 Bonnet, A. (Annelies) (v) Amsterdam 13 Einhorn, D.B. (Dan) (m) Amsterdam 14 Dekker, C.J. (Joop) (m) Amsterdam 15 Rashwan, D.N. (Daniëlle) (v) Amsterdam 16 Ersoy, S. (Suayip) (m) Amsterdam 17 de Jong, E. (Elles) (v) Amsterdam 18 Hogendorp, D.B.D. (Donovan) (m) Amsterdam 19 Ferwerda, I.A.G.M. (Irma) (v) Amsterdam 20 Ferwerda, J. (Jelle) (m) Amsterdam 21 van Veen, J.J.M. (Hannie) (v) Amsterdam

15 ChristenUnie 1 de Groot, B.T. (Bas) (m) Amsterdam 2 Kuiper-de Haan, T. (Tjitske) (v) Amsterdam 3 Ceder, D.G.M. (Don) (m) Amsterdam 4 Voordewind, J.S. (Joël) (m) Amsterdam 5 de Bruine, H.M. (Hélène) (v) Amsterdam 6 Nooitgedacht, R.G. (Rita) (v) Amsterdam 7 Olsen, J.H. (John) (m) Amsterdam 8 Ramzy, K. (Katrina) (v) Almere 9 Butt, M.A. (Asger) (m) Amsterdam 10 van Houwelingen, A.J. (Jurjen) (m) Amsterdam 11 Gunnink, J.M. (Judith) (v) Amsterdam 12 Boiten, C.L. (Christiaan) (m) Amsterdam 13 Voordewind-Timman, D. (Debora) (v) Amsterdam 14 William, J. (John) (m) Almere 15 Benjamin, V.B. (Vincent) (m) Amsterdam 16 Kotadiny, R.C.F. (Ravenna) (v) Amsterdam 17 de Vries, M.S. (Matthias) (m) Amsterdam 18 Arnold, J.J. (Joppe) (m) Amsterdam 19 Klein, A.C. (Annacarina) (v) Amsterdam 20 Benschop, G.J. (Gerrit) (m) Amsterdam 21 Zmnako Karem Ali, -- (Zmnako) (m) Amsterdam 22 van Riessen, E.M. (Liesbeth) (v) Amsterdam 23 Tensen, I. (Iwan) (m) Amsterdam 24 Huijbrechts, H. (Hilbert) (m) Amsterdam 25 Vos, W.K. (Wilko) (m) Amsterdam 26 van Essen, H.J. (Hendrik) (m) Amsterdam 27 Schavemaker, J.G.M. (Coby) (v) Amsterdam 28 de Snoo, T. (Teun-Pieter) (m) Amsterdam 29 Spronk, F. (Floris) (m) Amsterdam 30 Boogaard, R.C.M. (Roel) (m) Amsterdam 31 Waardenburg, R. (Roland) (m) Amsterdam 32 Wiersma-Krijtenburg, Y.J. (Yke) (v) Amsterdam 33 Scherff, H.C. (Hugo) (m) Amsterdam 34 Bezemer, J. (Jan) (m) Amsterdam 35 van Andel, C. (Chris) (m) Amsterdam 36 ten Brinke, J.M. (Jurjen) (m) Amsterdam 37 Rutgers, M.J. (Martijn) (m) Amsterdam 38 Kuiper, R. (Roel) (m) Amsterdam

10 1 Thonon, A.H.M. (Ton) (m) Amsterdam 2 Groot, A.L. (Anuschka) (v) Amsterdam

16 LEEFBAAR AMSTERDAM 1 Bakker, H.H.G. (Henk) (m) Amsterdam 2 Laan, R. (Roberto) (m) Amsterdam 3 Leeflang, T. (Tom) (m) Amsterdam 4 van Wijnkoop, T.J. (Theo) (m) Amsterdam 5 van Lemmeren, B. (Brigitte) (v) Amsterdam 6 Smith-Jansen, C.E. (Caroline) (v) Amsterdam 7 Leider, R.M.D. (Marcel) (m) Diemen 8 Oudendorp, R. (Roxana) (v) Amsterdam 9 Sol, J.A.C. (Ton) (m) Amsterdam

11 Piratenpartij 1 Sikkema, G.B. (Bob) (m) Enkhuizen 2 Pontier, M.A. (Matthijs) (m) Amsterdam 3 Van de Leest, A.T. (Ancilla) (v) Amsterdam 4 Govers, A.S.D. (Arthur) (m) Amsterdam 5 Benmiloud, H. (Hadjar) (v) Amsterdam 6 Vollmer, S.J. (Sidney) (m) Amsterdam 7 Caton, M.P. (Maxime) (v) Wageningen 8 Vardar, I.F.C. (Isabelle) (v) Amsterdam 9 Tijsterman, M.B. (Michael) (m) Santpoort-Noord 10 Nieuwenhuijs, J.F. (Jan) (m) Amsterdam 11 Kanhai, V.A. (Vijay) (m) Amsterdam 12 Opgenhaffen, P. (Paul) (m) Amsterdam 13 West, H.R.J. (Hans) (m) Utrecht

17 De Republikeinse Politieke Partij

18 Partij Voor Vrije Amsterdammers (PVVA)

1 Felter, D.A. (Delano) (m) Amsterdam

1 Bremer, H.C. Amsterdam 2 van Bennekum, W.H.J. Amsterdam 3 Monker, J.A. Amsterdam 4 Maij, W.P. Monnickendam 5 Koppen, O.C. Amsterdam 6 de Weerd, J. Apeldoorn

12 De Groenen 1 Schönberger, R.A. (Ronald) (m) Amsterdam 2 Jabrane, M. (Mouna) (v) Amsterdam 3 van Rijn, M.P. (Mirjam) (v) Amsterdam 4 Sakhel, K. (Khaled) (m) Amsterdam 5 van de Loo, M.P. (Bayla) (v) Amsterdam 6 Mijling, H. (Rakesh) (m) Amsterdam 7 Kamp, E.H. (Elly) (v) Amsterdam 8 El Hajoui, N. (Nabille) (m) Amsterdam 9 van Hagen, T.G.H. (Theo) (m) Amsterdam 10 Vonk, IJ.H. (Ymie) (v) Amsterdam 11 ter Haar, O.H. (Otto) (m) Utrecht 12 Doting, R. (Rijndert) (m) Amsterdam 13 Blom, T. (Theodoor) (m) Amsterdam 14 Vrielink, T.E. (Tamara) (v) Amsterdam 15 van den Dool, M.J. (Max) (m) Amsterdam 16 Bolweg, R.C. (Rob) (m) Amsterdam 17 Duister, R. (Ruben) (m) Amsterdam 18 Visser, R.W. (Walter) (m) Amsterdam 19 Boelhouwer, A.A. (Arthur) (m) Amsterdam 20 Blik, D. (David) (m) Amsterdam 21 Werkman, H. (Hero) (m) Amsterdam

19 Radicale Oppositie Beweging (R.O.B.) 1 Zwetsloot, R.G.A. (Rob) (m) Amsterdam 2 ter Gast, E. (Ellen) (v) Amsterdam 3 Németh, A.G.G.E. (Sam) (m) Amsterdam 4 Swart, F. (Fenna) (v) Amsterdam 5 van Aken, J.W. (Jan) (m) Badhoevedorp 6 Das, F.M. (Frankie) (v) Amsterdam 7 Scorsello, J. (Joseph) (m) Amsterdam 8 Noor Mohamed, M.F. (Kabier) (m) Amsterdam 9 van Spaendonck, F.I.A. (Floortje) (v) Amsterdam 10 Kalt, J.C. (Hansje) (v) Amsterdam

13 Ouderen Partij Amsterdam (OPA) 1 Schimmelpennink, L.M.H. (Luud) (m) Amsterdam 2 Roeten, H.J. (Helen) (v) Amsterdam 3 de Bree, C.M. (Conny) (v) Hoofddorp 4 Kuitert, K. (Kyra) (v) Amsterdam 5 van den Muijzenberg, E.P. (Erik) (m) Parijs (FR) 6 Ooijens, J.C. (Catharina) (v) Amsterdam 7 van de Weetering, I. (Irene) (v) Amsterdam 8 de Haan, H.P. (Hein) (m) Amsterdam 9 de Keijzer, I. (Indy) (v) Amsterdam 10 Colon, F.J. (Ferry) (m) Amsterdam 11 Pater, T.S.D. (Tyrone) (m) Amsterdam 12 van Egmond, C.J.M. (Ellie) (v) Amstelveen 13 Roorda, J. (Jan) (m) Amsterdam 14 Roos, L.P. (Lucienne) (v) Amsterdam 15 van 't Veen, J.M. (Jeroen) (m) Amsterdam 16 Besuch, A. (Angela) (v) Amsterdam 17 Smit-Boerma, J.J. (Anneke) (v) Diemen 18 Leever, J.H. (Jeff) (m) Wieringerwerf

14 Amsterdam Sociaal 1 Merkx, B.P. (Bas) (m) Amsterdam 2 Postema, T.A. (Tomas) (m) Amsterdam 3 Blaak, M.G.M.H. (Metje) (v) Amsterdam 4 Goos, J. (Jan) (m) Oostzaan

20 Nieuwe Amsterdamse Toekomst (NAT) 1 Berkhout, J.V. (Jarmo) (m) Amsterdam 2 van der Spek, Z.L. (Zilla) (v) Amsterdam 3 Cramer, J. (Joey) (m) Amsterdam 4 Scholten, O.T. (Olav) (m) Amsterdam 5 Peters, E.A. (Eline) (v) Amsterdam 6 Stapper, E.W. (Michiel) (m) Amsterdam 7 Brink, R. (Rianne) (v) Amsterdam 8 van den Berg, N. (Noeri) (m) Amsterdam 9 Willms, E.C. (Emiel) (m) Amsterdam 10 Pepić, E. (Emil) (m) Amsterdam 11 Jonker, B. (Birk) (m) Amsterdam 12 van de Kerke, T.W. (Titus) (m) Amstelveen 13 Stevens, J. (Judith) (v) Amsterdam 14 Markus, M.P. (Maarten) (m) Amsterdam 15 van Heest, F.C. (Frans) (m) Amsterdam 16 Boersma, C. (Cornelis) (m) Amsterdam 17 van Dalen, M.J.M. (Marc) (m) Amsterdam

21 OMA Amsterdam 1 Pinto, D. (David) (m) Amsterdam 2 Weijman, M.A. (Maria) (v) Amsterdam 3 Oonk, J.W. (Joop) (m) Amsterdam 4 Bremers, W.J.L. (Wil) (m) Amsterdam 5 Uitterdijk, J.H. (Jaap) (m) Amsterdam 6 Wurtz, A. (Ton) (m) Gouda 7 Beks, W.J. (Wieger) (m) Amsterdam 8 Meijer, N. (Nico) (m) Amsterdam 9 van Harling, S.G. (Guan) (m) Amsterdam 10 Zapata Sepulveda, R.J. (Jacqueline) (v) Amsterdam 11 van Meerten, M. (Marina) (v) Amsterdam 12 Faber, T.E.M. (Melissa) (v) Amsterdam 13 Meijll, D.G. (Diana) (v) Amsterdam 14 Cairo, B.M. (Brandy) (v) Amsterdam 15 Cairo, C.D.J. (Clementine) (v) Amsterdam 16 Schouw, R.M. (Maurice) (m) Amsterdam 17 van der Zon, N.P. (Niek) (m) Amsterdam 18 van der Helm, M.P. (Anneke) (v) Hoofddorp

Agenda verkiezingsdebatten Op 19 maart kiest Amsterdam een nieuwe gemeenteraad. In de aanloop naar deze verkiezingen kunt u de lijsttrekkers beter leren kennen in de debatten die worden georganiseerd. Een greep uit de verkiezingsdebatten: Wanneer

Waar

Waarover

Wekelijks tot aan de verkiezingen op donderdag

Debat in de stad/AT5

Iedere week een ander thema

Dinsdag 11 maart, 20.00 uur

Pakhuis de Zwijger: Stad van mijn dromen Aanmelden via www.dezwijger.nl (toegang gratis)

Slotdebat met lijsttrekkers

Vrijdag 14 maart, 19.00 uur

Lijsttrekkersdebat Buitenveldert Theaterzaal Multifunctioneel Centrum, A.J. Ernststraat 12

Welzijn en Veiligheid, VU Hortus en Zorg

Vrijdag 14 maart, 19.30 uur

Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143

‘Verkiezingsdebat voor iedereen’, georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven, het Nederlands Debatinstituut

Zondag 16 maart, 20.00 uur

De Balie/Het Parool: Het Stadsdebat Kaarten: www.debalie.nl

Slotdebat met lijsttrekkers

Dinsdag 18 maart, ‘s avonds

AT5

Slotdebat met lijsttrekkers


6

Verkiezingskrant Amsterdam

6 maart 2014

Kandidatenlijst

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2014 22 Multicultureel Plus Partij (M+) 1 Köprülü, A. Amsterdam 2 Coşkun, Y. Amsterdam 3 Alici, A. Amsterdam 4 Karadeniz, E. Amsterdam

23 Basis Inkomen Partij (BIP) 1 Smit, H.R.M.P. (Ron) (m) Amsterdam 2 Vita, S. (Sodis) (v) Amsterdam 3 Wempe, N.J. (Nic) (v) Amsterdam 4 Dol, M.J. (Monique) (v) Amsterdam

24 Visie Op Amsterdam (Lijst Ina Brouwer) 1 Brouwer, I. (Ina) (v) Amsterdam 2 Selier, L.S. (Lotte) (v) Amsterdam 3 Berg, J. (Jonathan) (m) Amsterdam 4 M'Charek, A. (Al) (m) Amsterdam 5 Beckers, D. (Dennis) (m) Amsterdam 6 Horstink, M.J. (Marijke) (v) Amsterdam 7 Kroon, P.C.M. (Petra) (v) Amsterdam 8 Melissen, A. (Antje) (v) Amsterdam 9 Zwanink, Y. (Yael) (v) Amsterdam 10 van Hoek, A.Q.A.M. (Ton) (m) Amsterdam

25 Partij van de Eenheid 1 Ez-Zaouak, M.R. (m) Amsterdam 2 Vergunst, W.P.A. (m) 's-Gravenhage 3 Atasoy, L. (m) 's-Gravenhage 4 Önal, H. (m) Amsterdam 5 Thiel, K.G.M. (v) Amsterdam 6 van der Horst, J.E. (v) Amsterdam 7 Aulad Ahmed, M. (m) Amsterdam 8 Özoğlu, A. (m) Amsterdam 9 Khoulani, O. (m) 's-Gravenhage

StemWijzer gebruiken Voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de bestuurscommissies kunt u gebruik maken van de Amsterdamse StemWijzer. Met deze stemhulp ziet u wat er te kiezen valt en welke partijen het beste passen bij uw eigen standpunten: www.amsterdam.nl/stemwijzer. De StemWijzer voor de gemeenteraad en de bestuurscommissies verschijnt dit jaar in Amsterdam voor het eerst ook in app-vorm. In de app kunt u ook zien waar u bij u in de buurt kunt stemmen.

26 Partij van de Ouderen (P.v.d.O.) (gecombineerd met lijst 9) 1 van Soest, W. (Wil) (v) Amsterdam 2 van Brug, R. (Reenze) (m) Amsterdam 3 Frank, B.F.C. (Bernard) (m) Amsterdam 4 Ng, Y.K. (Yuen) (m) Amsterdam 5 Brakhoven, B.F. (Bob) (m) Amsterdam 6 Koppers, F. (Frits) (m) Amsterdam 7 Koebeer, N. (Narin) (m) Amsterdam 8 Engel, F. (Vera) (v) Amsterdam 9 Boshuizen, J.C. (Jan) (m) Amsterdam 10 Aberkrom, P. (Piet) (m) Amsterdam 11 Blok, J.E.M. (Johanna) (v) Amsterdam 12 Bom, C.J. (Cor) (m) Amsterdam 13 Lammers, A.L. (Bep) (v) Amsterdam 14 de Weerdt, A. (Ton) (m) Amsterdam 15 Lorent, K.C. (Karel) (m) Amsterdam 16 Arendse, A. (Appie) (m) Amsterdam 17 Tuininga, C.J.P. (Cor) (m) Amsterdam 18 Man, K.M. (Frank) (m) Amsterdam 19 van Gelder, C.M. (Conny) (v) Amsterdam 20 Berkhout, P. (Peter) (m) Amsterdam 21 de Groot, R.V. (René) (m) Amsterdam 22 de Lange, C.F. (Cees) (m) Amsterdam 23 Prins, P.A. (Peter) (m) Diemen 24 Faanhof, H.J. (Henk) (m) Amsterdam

27 Libertarische Partij (LP) 1 El Oufir, A. (Kader) (m) Amsterdam 2 Bouscher, N. (Nathan) (m) Amsterdam 3 Vonhoff, C.E. (Caroline) (v) Amsterdam 4 Inen, A.Q. (Arno) (m) Amsterdam 5 Telman, M. (Minne) (m) Amsterdam 6 Lahiri, S. (Sujan) (m) Amsterdam 7 Valentine, R.W. (Robert) (m) Baarn 8 Aandewiel, M. (Mario) (m) Amsterdam

Contactgegevens partijen

“Ik wil niet op emotie stemmen” Clarence Noordpool (Oost): “Ik zou eerder voor de gemeenteraad stemmen dan voor de Tweede Kamer, omdat ik het gevoel heb dat je lokaal toch iets meer invloed hebt. Maar ik heb er weinig vertrouwen in dat er in deze tijd echt iets verandert. Ik wil niet op emotie stemmen, maar ik heb te weinig tijd om me er echt in te verdiepen. Ik werk zelf met jongeren en ik zie dat er steeds minder begeleiding en activiteiten voor ze zijn. Ze worden meer aan hun lot overgelaten. Datzelfde geldt trouwens voor mijn oude buurman, die langzaam vernaggelt. Omdat er haast geen professionele hulp beschikbaar is, moet de buurt hem nu steeds in de gaten houden. Mensen moeten steeds meer voor zichzelf opkomen, veel steun van de overheid hoef je niet te verwachten. Ik wil niet te negatief zijn, maar dit is wel zoals ik het zie.”

Lijst

Partij

lijsttrekker

e-mail

website

1

Partij van de Arbeid

Hilhorst, P.F.C. (Pieter)

p.hilhorst@amsterdam.nl

pvdaamsterdam.nl

2

VVD

Van der Burg, E. (Eric)

e.van.der.burg@amsterdam.nl

vvdamsterdam.nl

3

GroenLinks

Groot Wassink, B.R. (Rutger)

rutgergw@gmail.com

amsterdam.groenlinks.nl

4

Democraten 66

Paternotte, J.M. (Jan)

jpaternotte@raad.amsterdam.nl

d66amsterdam.nl

5

SP

Ivens, L.G.F. (Laurens)

livens@raad.amsterdam.nl

amsterdam.sp.nl

6

Red Amsterdam

Evans-Knaup, I.R. (Roderick)

revans-knaup@raad.amsterdam.nl

red-amsterdam.nl

7

CDA

Shahsavari-Jansen, M.D. (Marijke)

mshahsavari@raad.amsterdam.nl

cda.nlnoord-holland/amsterdam

8

Partij voor de Dieren

Van Lammeren, J.F.W. (Johnas)

j.vanlammeren@partijvoordedieren.nl amsterdam.partijvoordedieren.nl

9

Trots

Van der Velde, A. (Ans)

avelde@raad.amsterdam.nl

amsterdam.trotsopnederland.com

10

Lijst 10 "De Buren"

Thonon, A.H.M. (Ton)

ahmthonon@yahoo.com

facebook.com/amsterdam.verandert

11

Piratenpartij

Sikkema, G.B. (Bob)

bob.sikkema@piratenpartij.nl

piratenpartij.nl

12

De Groenen

Schönenberger, R.A. (Ronald)

ronald@degroenen.nl

amsterdam.degroenen.nl

13

Ouderen Partij Amsterdam

Schimmelpennink, L.H.M. (Luud)

lschimmelpennink@raad.amsterdam.nl

amsterdam-opa.nl

14

Amsterdam Sociaal

Merkx, B.P. (Bas)

b.merkx@amsterdam-sociaal.nl

amsterdam-sociaal.nl

15

ChristenUnie

De Groot, B.T. (Bas)

bas@amsterdam.christenunie.nl

amsterdam.christenunie.nl

16

Leefbaar Amsterdam

Bakker, H.H.G. (Henk)

henkbakkerjr@hotmail.com

leefbaaramsterdam.eu/

17

De Republikeinse Politieke Partij

Felter, D.A. (Delano)

republieknederland@live.com

18

Partij Voor Vrije Amsterdammers

Bremer, H.C.

via website pvva.nl

pvva.nl

19

Radicale Oppositie Beweging

Zwetsloot, R.G.A. (Rob)

rzwetsloot@online.nl

radicaleoppositiebeweging.nl

20

Nieuwe Amsterdamse Toekomst

Berkhout, J.V. (Jarmo)

campagne@partijnat.nl

nieuweamsterdamsetoekomst.nl

21

OMA Amsterdam

Pinto, D. (David)

info@davidpinto.nl

oma-amsterdam.nl

22

Multicultureel Plus Partij

Köprülü, A.

info@multicultureelpluspartij.nl

multicultureelpluspartij.nl

23

Basis Inkomen Partij

Smit, H.R.M.P. (Ron)

ron.smit@basisinkomenpartij.nl

basisinkomenpartij.nl

24

Visie op Amsterdam

Brouwer, I. (Ina)

info@visieopamsterdam.nl

facebook.com/VisieOpAmsterdam

25

Partij van de Eenheid

Ez-Zaouak, M.R.

info@partijvandeeenheid.nl

partijvandeeenheid.nl

26

Partij van de Ouderen

Van Soest, W. (Wil)

wilvansoest@gmail.com

facebook.com/partij.vandeouderen

27

Libertarische Partij

El Oufir, A. (Kadir)

info@lpamsterdam.nl

lpamsterdam.nl

Colofon 6 maart 2014 De verkiezingskrant is een uitgave van de directie Communicatie, afdeling Media en Concerncommunicatie ■ Amstel 1 Postbus 202 ■ 1000 AE Amsterdam. • E-mail: magazine@amsterdam.nl. ■ Internet: www.amsterdam.nl/verkiezingen ■ Telefoon: 14 020 ■ Hoofdredactie: Mark Plekker ■ Beeldredactie: Edwin van Eis ■ Redactioneel coördinator: Djoe Lan Tan ■ Aan dit nummer werkten mee: Jeroen Kleijne, Geert Jan Stolk (Movement), Evelien van Dijk, Laila Frank, Juultje Joosten, Jutta Ravelli, Sian Lie Thio, Lisette Tilma ■ Vormgeving: Floppy Design ■ Productie: Movement ■ Druk: Vorsselmans ■ Verspreiding: Post NL ■ Deze krant is een samenwerkingsproductie van de stadsdelen en de Gemeente Amsterdam. Aan de inhoud van de krant kunnen geen rechten worden ontleend. ■


Verkiezingskrant Amsterdam

7

6 maart 2014

Stemlocaties

Let op: voor de gemeenteraad kunt u stemmen in alle Amsterdamse stembureaus, voor de bestuurscommissies alleen in een stembureau in uw eigen stadsdeel. Stemlocaties op de kaart, zie: www.amsterdam.nl/verkiezingen

Open van 7.30 tot 21.00 uur De stemlocaties zijn verdeeld in vier categorieën: ■ A: zelfstandig toegankelijk voor rolstoelen ■ A + P: gelijk aan de A-locaties, maar met een gehandicaptenparkeerplaats ■ B: met hulp toegankelijk voor rolstoelen ■ C: niet toegankelijk voor rolstoelen Centrum C A+P C A+P A A B B C A B C A B C C A C C B B C B A+P B A+P C C C A+P A+P B B A A C A+P B C A+P A C C B A B A+P A+P A A

1011 DB 1011 DL 1011 LX 1011 MA 1011 PG 1012 CS 1012 DB 1012 KD 1012 VB 1012 WP 1013 BH 1013 EX 1013 JR 1013 KS 1013 LP 1015 BL 1015 CV 1015 HP 1015 LH 1015 MH 1015 NA 1015 NG 1015 PR 1015 ZN 1016 EV 1016 GW 1016 NH 1016 RJ 1016 RX 1016 TK 1016 TX 1017 AW 1017 CT 1017 HL 1017 LD 1017 PJ 1017 RR 1017 VA 1017 XN 1018 DH 1018 DN 1018 DR 1018 LR 1018 LT 1018 PR 1018 RA 1018 ST 1018 VL 1018 WC 1018 WJ

Gymlokaal Openbare Bibliotheek Amsterdam School De Witte Olifant De Flesseman Centrum van Ouderen Stadhuis NH Grand Hotel Krasnapolsky Leger des Heils Frascati Universiteit van Amsterdam Universiteitsbibliotheek Amsterdam Ateliers Westerdok Posthoornkerk Woon- en Zorgcentrum De Rietvinck School De Eilanden Na School Burghtschool De Rode Hoed Dependance Theo Thijssen De Noorderspeeltuin School St Aloysius Noorderkerk Theo Thijssenschool Het Perron Het Marnix Pand Westerkerk Mazzo De Toneelmakerij 14e Montessorischool De Jordaan Woonzorgcentrum Groenhof Het Claverhuis Doopsgezinde Singelkerk NH Caransa Hotel Stadsarchief - gebouw De Bazel Kerk De Duif Melkweg Galerie De Balie Basisschool De Kleine Reus ASVO school Zorgcentrum Sint Jacob Gemeente Amsterdam Amsterdam Outsider Art School De Pool De Witte Boei De Keyzer De Clutch Korfbalvereniging Swift Verpleeghuis Wittenberg Dr. Sarphatihuis Museumwerf 't Kromhout

tegenover Lastageweg 50 Oosterdokskade 143 Nieuwe Uilenburgerstraat 96 Nieuwmarkt 77 ingang Waterlooplein 18 Dam 9 Oudezijds Achterburgwal 45 Nes 59 Spuistraat 134 (locatie P.C. Hoofthuis) Singel 425 Westerdok 318 Haarlemmerstraat 124-126 Vinkenstraat 185 Grote Bickersstraat 102 Prinseneiland 439 Herengracht 34 Keizersgracht 100 Palmstraat 9 Tweede Lindendwarsstraat 10 Westerstraat 297 Noordermarkt 47 Anjeliersstraat 153 Egelantiersstraat 130 Marnixplein 1 Keizersgracht 264 Prinsengracht 279 Rozengracht 114 Lauriergracht 99 C Elandsstraat 99 Marnixstraat 210 A Elandsgracht 70 Singel 452 Rembrandtplein 19 Vijzelstraat 32 Prinsengracht 756 ingang Marnixstraat 409 Kleine-Gartmanplantsoen 10 Nieuwe Looiersstraat 9 Frederiksplein 37 Plantage Middenlaan 52 Weesperstraat 430 Nieuwe Keizersgracht 1 A Poolstraat 2 Kleine Wittenburgerstraat 201 Czaar Peterstraat 10 Tweede Leeghwaterstraat 5 B Plantage Parklaan 20 A Nieuwe Kerkstraat 159 Roetersstraat 2 Kruithuisstraat 25

Nieuw-West A A C A A A+P A+P A B A A B B A B B A+P A+P B A A+P A A+P A+P A+P A B A+P A A+P A+P A+P A B A+P A B A A B A A A+P A B A+P A B A+P A A A A A+P

1058 EB 1058 GA 1060 LW 1060 NT 1060 TZ 1061 AD 1062 BM 1062 CA 1062 CJ 1062 HE 1062 XK 1063 AD 1063 CW 1063 JN 1063 JW 1064 BR 1064 CE 1064 GX 1064 NE 1064 PN 1064 SW 1064 WZ 1065 AS 1065 BH 1065 KH 1065 NS 1065 VT 1066 AG 1066 EC 1066 EZ 1066 HK 1066 KK 1066 PP 1067 CG 1067 DD 1067 DE 1067 EZ 1067 HG 1067 JM 1068 BZ 1068 LL 1068 MR 1068 NP 1068 PJ 1068 SJ 1068 TG 1068 ZW 1069 AJ 1069 BW 1069 EJ 1069 JR 1069 PC 1069 PT 1069 RK

7e Montessori - gymzaal CoCo's Keuken Basisschool De Odyssee Schoolgebouw (hoofdingang) School De Horizon Ipabo Stichting Argan Woon- en Zorgcentrum De Riekerhof Dr. Coronelschool Calvijn juniorcollege Meetingpoint Brede school Fiep Westendorp Al Wafa Islamitische Basisschool O.B.S.Slootermeerschool De Honingraat/Eigenwijks Veerkracht Gereformeerde Basisschool School De Wissel De Ontmoeting (ingang Fysiotherapie) A.H. Gerhardhuis/Osira Groep SBO De Kans Dienstencentrum Oostoever Stadsdeelkantoor Nieuw-West BSO De Groeiwereld Pro Regeschool Zorgcentrum De Schutse Stadsdeelkantoor De Drie Hoven Huizingaschool - gymgebouw Cordaan Kinderdagverblijf Uk Christoffel Molen van Sloten dep. de Mijlpaal Obs De Vlaamse Reus RK basisschool de Mijlpaal Pieter Jelles Troelstraschool Het Pluspunt Geuzenveld 't Koggeschip Katholieke Basisschool Goeman Borgesiusschool Woonzorgcentrum Nieuw Geuzenveld Timotheusschool Prof. Dr. H. Kraemerschool B.C.O. (voormalige St. Lukasschool) Osdorpse Montessorischool Dienstencentrum Osdorperhof Dienstencentrum Maarten Luther Gymlokaal Ichthusschool Stadsdeelkantoor Meer en Oever Verenigingsruimte NIVON Zorgcentrum Leo Polak Schoolgebouw Gymlokaal St Paulusschool Buurthuis De Aker Het Groeipaleis De Kikker

Nachtwachtlaan 35 via fietspad Saskia van Uijlenburgkade 170 Cycladenlaan 2 Brenner 9 zij-ingang Iwan Kantemanplein Jan Tooropstraat 136 Jan Tooropstraat 6 A Johan Jongkindstraat 3 Jan Sluijtersstraat 3 Schipluidenlaan 18 Overschiestraat 168 A Harry Koningsbergerstr 30 Burgemeester Fockstraat 85 Slotermeerlaan 103 Slotermeerlaan 160 Herman Poortstraat 17 Louis Couperusstraat 133 Slotermeerlaan 1 Thomas van Aquinostraat 2 Bonnefantenstraat 10 Plein '40-'45 nr.1 Lakenhalstraat 2 Hemsterhuisstraat 87 A Comeniusstraat 20 Pieter Calandlaan 1 Louis Bouwmeesterstraat 377 Jacob Geelstraat 54 Ottho Heldringstraat 13 A Louwesweg 4 Akersluis 10 Anderlechtlaan 1 Hechtelstraat 49 (zij-ingang Zonhovenstr) Westmallepad 11 ingang De Savornin Lohmanstraat Albardakade 7 Abraham Kuyperplein 2 Aalbersestraat 35 Cornelis Outshoornstraat 126 Sam van Houtenstraat 2 gymlok ingang Veldzicht Notweg 32 Hoekenes 59 Pieter Calandlaan 86 Oeverpad 300 Louis Davidsstraat 103 Osdorpplein 1000 Geer Ban 161-167 Ouwerdingenpad 3 Saaftingestraat 8 Hoekslootstraat 7 Koos Vorrinkweg 5 Noorderakerweg 2 Joop Woortmanplein 5 Evertsweertplantsoen 3

Noord A B B B A+P C A B C A A A A B A A+P A B B A B B B

1021 BZ 1021 CS 1021 EK 1021 LA 1021 PH 1022 AM 1022 LB 1023 BB 1023 BH 1023 EL 1024 BE 1024 BV 1024 EA 1024 JR 1024 NB 1024 TT 1025 BH 1025 DD 1025 HR 1025 MZ 1025 NN 1025 PX 1025 PZ

OBS De Kinderboom OBS Het Vogelnest Speeltuinvereniging Nieuwendammerham Buurtcentrum De Valk Buurtcentrum De Meeuw vm Huishoudschool JIP (Jongeren Informatie Punt) Altra College Noord Herv. Gem. Nieuwendam Speeltuinvereniging Nieuwendam Andische De Kimme OBS De Vijfsterren Brede Mgr. Bekkersschool Huis van Wijk Muziekschool Noord Wijksteunpunt Wonen Noord Kindercentrum De Morgenstond Basisschool Cosmicus Impuls Seniorenflat de Wasknijper Orion College Amsterdam Buurtcentrum de Driehoek OBS Buikslotermeerschool

Adelaarsweg 113 (ingang speelplaats) Mussenstraat 26 Havikslaan 20 IJplein 3 Motorwal 300 Meeuwenlaan 134 Termini 22 (Gebouw ROC) Purmerweg 116 Brede Kerkepad 6-8 (ingang via hek) Monnikendammerplantsoen 12 A Beemsterstraat 491 ingang IJdoornlaan 599 Markengouw 245 A Volendammerweg 160 Waterlandplein 302 Alkmaarstraat 10 J. Drijverweg 5 Kampina 7 Het Breed 10 G.J. Scheurleerweg 15 Beijerlandstraat 2 Waddenweg 116 Breedveld 8

A+P A+P A+P C A A A+P A B A+P A A A+P A A A A B A+P B A A+P A B A A B A+P B B A A+P B

1025 VR 1025 XJ 1025 ZZ 1028 BK 1031 BV 1031 CB 1031 CC 1031 HD 1032 AN 1032 HM 1032 HW 1032 JR 1033 AN 1033 BE 1033 BW 1033 GT 1033 JR 1033 LW 1033 PK 1033 VL 1034 AK 1034 CS 1034 JG 1034 JM 1034 PX 1034 RR 1034 SG 1034 XZ 1035 EE 1035 EE 1035 EG 1035 SB 1035 VR

De Die Het Schouw Korthagenhuis Dorpshuis de Beke Dienstcentrum De Openvaart OBS De Klimop Cafe Restaurant De Pont Kringloopbedrijf De Lokatie Speeltuinvereniging Bloemenkwartier Het Antoniushuis Het Anker OBS Oranje Nassauschool Twiskehuis Buurtcentrum De Evenaar Basisschool de Satelliet Gebouw De Rank SBO De Zeppelin De Werf Bethelkerk Kadoeler Breek Boven IJ Ziekenhuis Professor Waterinkschool OBS Dorus Rijkersschool OBS De Vier Windstreken OBS De Botteloef OBS De Driemaster Eduard Douwes Dekkerhuis OBS De Bonkelaar OBS De Krijtmolen Openbare Bibliotheek Amsterdam Gebouw het Twiske OBS Twiskeschool

Loenermark 900 Dollardplein 2 Amerbos 590 Dorpsweg Ransdorp 29 Hagedoornplein 1B Varenweg 6 Buiksloterweg 3 Distelweg 85 Wingerdweg 260 B Kamperfoelieweg 207 Kamperfoelieweg 226 Ribesstraat 13-15 Watermanstraat 2 Kometensingel 189 Kometensingel 54 (hoofdingang) Meteorenweg 19A Druivenstraat 35 Bessenpad 1 Klinkerweg 73 Plejadenplein 44 Banne Buikslootlaan 147 Statenjachtstraat 1 Kopjachtplein 19 Kofschipstraat 47 Parlevinker 11-13 Overslag 1 Binnenvaart 1 Schoenerstraat 11 Molenwijk 3 Molenwijk 8 Molenwijk 21 Nathan F. Israelweg 3 Pandorinastraat 7A

Int.Inst voor Sociale Geschiedenis(IISG) KHL Koffiehuis Lloyd Hotel Basisschool Het Gouden Ei Kompaszaal Cafe Kanis & Meiland OBS De Kleine Kapitein abbs De Zuiderzee Montessorischool Steigereiland Wijkpartners Katholieke Basisschool Willibrord IJburg College OBS Olympus OBS Aldoende Restaurant van der Markt School Louise de Coligny Multicultureel Centrum Buurtcentrum Transvaal Buurtcentrum Oosterpark Woonzorgcentrum Kastanjehof Ouderencentrum De Gooyer Muiderkerk (grote vergaderzaal) Montessori College Oost Sporthal Wethouder Verhey MuzyQ Stadsdeelhuis Gebouw tegenover Muiderpoortstation Basisschool De Dapper Stayokay Amsterdam Zeeburg J.P. Coenschool De Meevaart J.P. Coenschool Basisschool Insulinde Gebouw de Evenaar Instroomhuis Het JAV'ART Huis Sporthal Zeeburg Kindervreugd Verenigingsgebouw Batavia Huize Frankendael (ingang koetshuis) Grand Cafe Frankendael Don Bosco Hogeschool van Amsterdam Woonzorgcentrum Willem Dreeshuis Zorgcentrum Amsta De Open Hof Dependance Frankendael Servicepunt Het Brinkhuis Huygens' dok Servicepunt Tesla Buurtcentrum Park de Meer De Oerknal

Cruquiusweg 31 Oostelijke Handelskade 44 Oostelijke Handelskade 34 C. van Eesterenlaan 50 KNSM-laan 311 Levantkade 127 Tosaristraat 30 Brigantijnkade 51 John Hadleystraat 4 Erich Salomonstraat 395 Diemerparklaan 11 Pampuslaan 1 Erich Salomonstraat 432 Tweede Boerhaavestraat 22 Schollenbrugstraat 8 Tweede Oosterparkstraat 33 Joubertstraat 15 C Danie Theronstraat 2 3e Oosterparkstraat 159 Kastanjeplein 60 Von Zesenstraat 298 Linneausstraat 37 Polderweg 3 Polderweg 300 Atlantisplein 1 Oranje-Vrijstaatplein 2 Pontanusstraat 278 Pieter Nieuwlandstraat 3 Timorplein 21 Bankastraat 18 Balistraat 48A Balistraat 79 Sumatrastraat 87 Ambonplein 59 Zeeburgerdijk 215 Javaplantsoen 6 Insulindeweg 1001 Kramatweg 31 A Tidorestraat 107 Middenweg 72 Middenweg 116 James Wattstraat 56 Weesperzijde 190 Hugo de Vrieslaan 65 Ingenhouszhof 15 Fahrenheitstraat 115 Von Liebigweg 68 Brink 45 Helmholtzstraat 61B Middenweg 333 Anfieldroad 110 Science Park 306

Oost A A+P A A C B A A A A A+P A+P B B A A A A A A A+P A A A A A+P A+P A A+P B A B C B A+P A+P B A+P A B A B A A A+P A+P B A B A B A

1019 AT 1019 BN 1019 BN 1019 CN 1019 LE 1019 MJ 1019 RT 1086 VB 1086 WB 1087 EH 1087 EM 1087 HP 1087 JA 1091 AN 1091 EX 1091 HV 1091 XN 1091 XX 1092 CW 1092 LA 1093 BG 1093 EG 1093 KL 1093 KP 1093 NE 1093 NG 1093 SH 1093 XG 1094 CC 1094 ED 1094 JD 1094 JE 1094 LR 1094 PW 1095 AC 1095 CS 1095 DH 1095 JS 1095 KS 1097 BS 1097 BT 1097 DM 1097 DZ 1097 EG 1097 GL 1097 PP 1097 RP 1097 TV 1098 LE 1098 VM 1098 WD 1098 XH

West A 1013 PV De Zeeheld A + P 1013 VW De Bogt Westerbeer C 1013 XH De Spaarndammerhout B A+P A A A+P C A C A+P A A+P B A A+P C A+P A B A A+P A B A B A A+P A +P A+P C B A+P B C B A+P A A C A A A A B C A+P

1051 AX 1051 BA 1051 CE 1051 HE 1051 HE 1051 HH 1051 KM 1051 XM 1052 LS 1052 SB 1052 WN 1053 GK 1053 LW 1053 PB 1053 PE 1053 WP 1053 ZP 1054 BR 1054 DZ 1054 GZ 1054 ZB 1055 CK 1055 EK 1055 KK 1055 NK 1055 PE 1055 SB 1055 SC 1055 WC 1056 BK 1056 CB 1056 DT 1056 EP 1056 TR 1057 CA 1057 DT 1057 DZ 1057 JA 1057 TX 1057 VB 1057 VS 1057 XN 1058 DA 1058 DD 1061 ER

Westerparkschool De Koperen Knoop Van Hogendorphal Dependance Westerparkschool Openbare Bibliotheek Amsterdam BSO De Waterval Marcanti College School De Bron Amsta locatie De Poort ASV Bilderdijkpark Amsta locatie De Werf Schoolgebouw Winterkoninkje Leonardo da Vinci school Wooncentrum De Klinker Brede School De Kinkerbuurt De Nieuwe Liefde Schoolgebouw ROC Mentrum Wackersacademie Vondelstede Annie M.G. Schmidt Tijl Uilenspiegelschool Openbare Bibliotheek Amsterdam de Wiltzangh KBS De Boomgaard El Amien II Wachterliedpaviljoen Centrum voor Ouderen De Boeg Narcis-Queridoschool School De Roos Sportplaza Mercator Rosa Boekdrukkerschool Sportvereniging Blauw-Wit School As Siddieq Openbare Bibliotheek Amsterdam Het Sieraad Nieuw Vredenburgh School De Meidoorn Jacob Maris Buurthuis Dr. J. Th. de Visserschool Joop Westerweelschool De Wending Aslan Muziekcentrum Corantijnschool Bos en Lommerschool

Roggeveenstraat 14 Polanenstraat 6 Krommeniestraat 1, ingang Hembrugstraat Van Hogendorpplein 11 Van Limburg Stirumstraat 133 Van Hogendorpstraat 921 Van Hallstraat 621 Van Hallstraat 615 Van Hallstraat 10 Jan van Galenstraat 31 Van Beuningenstraat 141 Hugo de Grootkade 18-28 Bilderdijkpark 10 Van Reigersbergenstraat 829 Jan Pieter Heijestraat 45 Nassaukade 342 A Borgerstraat 45 Borgerstraat 109 Da Costakade 102 Da Costastraat 64 1e C Huygensstr 38 Eerste Helmersstraat 271 Anna van den Vondelstr 30 Pieter Langendijkstraat 44 Tijl Uilenspiegelstraat 11 Bos en Lommerplein 176 Hertspieghelweg 55 Gibraltarstraat 61 Van Gentstraat 16 A Wachterliedplantsoen 2 Hoofdweg 495 Jan den Haenstraat 41 Jan van Galenstraat 105 Jan van Galenstraat 315 Vancouverstraat 3 Joos Bankersweg 18 A Cornelis Dirkszstraat 6 Mercatorplein 89 Postjesweg 1 Postjesweg 125 ingang hek Van Kinsbergenstraat Columbusplein 253 Columbusplein 34 Balboaplein 44 Witte de Withplein 5 Corantijnstraat 9 Corantijnstraat 4 ingang nr. 2 Flierefluiterpad 15

Westpoort A + P 1043 AP APG

Basisweg 10

Zuid C A+P C C C A+P B B B C A A B B C A+P B C C A C A A +P A C A B B C C A+P A B A A C A+P A A+P A A C B A C C B A B C B B C B A A+P A A+P A A A+P A+P B A A A+P A+P A+P

1058 TV 1058 VC 1059 VC 1059 BT 1071 CW 1071 KM 1071 LR 1071 NX 1071 SK 1071 TV 1071 VR 1071 XA 1071 XL 1072 AK 1072 JS 1072 MA 1072 MH 1072 RD 1072 TS 1073 AV 1073 BH 1073 GK 1073 GX 1073 TE 1073 TN 1074 ED 1074 HA 1074 XR 1075 NL 1075 NS 1075 RV 1075 TJ 1075 XL 1076 CM 1076 DN 1076 ED 1076 RT 1076 VX 1077 BA 1077 BA 1077 BG 1077 HE 1077 LH 1077 WX 1078 CZ 1078 GR 1078 KW 1078 TC 1078 VJ 1078 VN 1079 BD 1079 EM 1079 GT 1079 LK 1079 LK 1079 PX 1079 SK 1081 AS 1081 ES 1081 HL 1081 HV 1081 JB 1082 EK 1082 GG 1082 KR 1082 LP 1083 BD 1083 HH

Portocabin Theophile de Bockstraat Bredeschool Bockesprong Portocabin Hoofddorpplein Generaal Vetter Cornelis Vrijschool Obrechtkerk Hildebrand van Loonschool EMB Hotel Memphis Gymzaal Nicolaas Maesschool Oud-Katholieke Kerk The College Hotel Gezond in Zuid NH Museum Quarter Heineken Pastorie Vredeskerk d'Oude Raai Grandcafe Vrienden Sporthal de Pijp Oscar Carre school Doven Ontmoetings Centrum VBSK Albert Cuyp De Avonturijn De Kunstwerkplaats 9e Montessorischool De Scholekster 3e Daltonschool hoofdgebouw Senioren bewonersruimte De Edelsteen Jan van der Heijdenhuis Gymzaal Zuidwester Basisschool Elout Flatgebouw Baarsstraat De Derde Schinkel Dansschool Oostveen Citroën dealer Bibliotheek Olympisch Kwartier Gymzaal Huis van de Wijk Olympus Willem de Zwijgerkerk Apollohal (linker ingang) Wyndham Apollo Hotel Hilton Hotel (rechter ingang) Hervormd Lyceum Zuid St. Ignatius Gymnasium Thomaskerk Portocabin IJselplein Knijn Bowling Buurtcentrum ROC-TOP Zorgstichting Philadelphia Anne Frankschool Dongeschool Maarten Luther Kerk Speellokaal school De Rivieren SBO Kolom/Meander Mathildapaviljoen, 't Kabouterhuis Miranda Paviljoen (ingang Wintertuin) Woon- en Zorgcentrum Torendael Voormalig Postkantoor Menno Simonszhuis Marius ten Catehof Andrieskerk Vrije Universiteit Amsterdam Woonzorgcentrum Buitenveldert Gymzaal bij school De Ark NH Hotel Musica Elisabeth Otter-Knoll Stichting Multifunctioneel Centrum Binnenhof Verpleegtehuis De Buitenhof Verpleegcentrum Vreugdehof

Theophile de Bockstraat t/o 13 Theophile de Bockstraat 100 Hoofddorpplein Generaal Vetterstraat 27 Van de Veldestraat 3 Jacob Obrechtstraat 30 Hondecoeterstraat 6 De Lairessestraat 87 Heinzestraat 9 ingang Pieter Baststraat 3 Roelof Hartstraat 1 Ruydaelstraat 49 A Hobbemakade 50 Ruysdaelkade 73 rechter deur Pijnackerstraat 9 Ferdinand Bolstraat 321 Marie Heinekenplein 33 Lizzy Ansinghstraat 88 Eerste Jan vd Heijdenstr 161 Stadhouderskade 89 Albert Cuypstraat 241 Rustenburgerstraat 236-238 Lutmastraat 181-183 Karel du Jardinstraat 76 Van Ostadestraat 201-203 Servaes Noutsstraat 83 Smaragdplein 3-5 Tweede Jan vd Heijdenstr 75 Cornelis Krusemanstraat 10 Cornelis Krusemanstraat 68 Baarsstraat 17A t/m 29E Derde Schinkelstraat 9 Amstelveenseweg 132 Stadionplein 22-24 Laan der Hesperiden 18 Fred. Roeskestraat 94 B Hygiëaplein 8-10 Olympiaweg 14 Stadionweg 5 Apollolaan 2 (ingang Stadionweg) Apollolaan 138 Brahmsstraat 7 ingang Adama van Scheltemaplein Prinses Irenestraat 36 t/o Reggestraat 20 Scheldeplein 3 Geulstraat 9 Meerhuizenplein 4 A Niersstraat 41 Dintelstraat 5-7 Dintelstraat 134 Lekstraat 35 - 37 Winterdijkstraat 10 Amsteldijk 196 Amsteldijk 223 Veluwelaan 21 President Kennedyplnts 3 Noordhollandstraat 17 A Van Nijenrodeweg 937 Arent Janszoon Ernststr 869 De Boelelaan 1105 Doornburg 2 Zuid-Hollandstraat 7 Van Leijenberghlaan 221 Loowaard 3 Arent Janszoon Ernststr 112 Nieuw Herlaer 2 De Klencke 111

Podium ZO! Stadsdeelkantoor School De Rozemarn Basisschool Klaverblad Wooncentrum De Venser Basisschool De Schakel Openbare Basisschool Bijlmerhorst Open Schoolgemeenschap Bijlmer Jongerencentrum No Limit Serviceflat Garstkamp Cultureel Educatief Centrum Buurtcentrum De Bonte Kraai Bijlmerdrieschool Serviceflat Koornhorst Evean Henriëtte Roland Holst School De Brink Woongroep Surinaamse Ouderen Holendrechtschool Verzorgingshuis Eben Haëzer Wooncentrum De Drecht School Het Gein School De Tamboerijn Verpleeghuis Gaasperdam School De Regenboog School De Ster School Nellestein Woon- en zorgcentrum Nellestein Stichting Dorpsraad Driemond

Frissenstein 78 Anton de Komplein 150 Huntum 16 Darlingstraat 1 Berthold Brechtstraat 1 Alexander Dumaslaan 9 EGoli 7 Gulden Kruis 5 Geldershoofd 80 Garstkamp 32 Bijlmerdreef 1289 Kraaiennest 68 Kantershof 641 - 642 Koornhorst 32 Kortvoort 100 Mijehof 302 (ingang speelplaats) Randwijkhof 20-51 Holendrechtplein 39 Wisseloord 219 Niftrikhof 1 Cornelis Aarnoutsstraat 80 Reigersbos 301 Soestdijkstraat 4 Woudrichemstraat 5 Woudrichemstraat 8 Leksmondplein 31 Lopikhof 1 Stammerlandweg 10

Zuidoost A A+P B A A+P C B B A A+P A A+P B A+P A+P B B C A+P A+P C A+P A+P B B A A+P B

1102 AP 1102 CW 1102 JA 1102 MX 1102 RA 1102 WD 1103 AB 1103 BE 1103 BG 1103 PA 1103 TV 1104 CD 1104 HJ 1104 JA 1104 NB 1106 HW 1106 JX 1106 LP 1106 MB 1106 SB 1106 ZG 1107 EZ 1107 HG 1107 NE 1107 NG 1108 EL 1108 GH 1109 BR

Extra stemlocaties Naast bovenstaande stemlocaties wil de gemeente het iedereen nog makkelijker en aantrekkelijker maken om te gaan stemmen. Zo kunt u op weg naar werk, de winkel, school, of gecombineerd met een leuk uitje uw stem uitbrengen.

Let op: deze locaties hebben soms afwijkende openingstijden! Categorie

Postcode

Stadsdeel

A

1012 AB

Centrum

C C

1012 XC 1017 PJ

C

1018 CZ

A

1068 LE

A

1031 KT

A

1091 AC

A

1013 XT

A

1043 DT

A

1071 XX

A

1077 XV

C

1102 BH

A

1105 AT

A+P

1105 AZ

Locatie

Centraal Station, 1e Klas Pub (Perron 2B) Centrum V&D, Kalverstraat 203 Centrum De Melkweg ingang Marnixstraat 409 Centrum Artis Aquarium ingang Plantage Middenlaan 53 Nieuw-West De Meervaart Meer en Vaart 300 Noord EYE IJpromenade 1 Oost Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Oosterpark 9 West Museum Het Schip Spaarndammerplantsoen 140 Westpoort Station Sloterdijk Starbucks, Orlyplein 103 A Zuid Rijksmuseum Museumstraat 1 Zuid W.T.C. gebouw H, Zuidplein 36 Zuidoost Portocabin naast Station Amsterdam Bijlmer Arena, Hoogoorddreef Zuidoost Fletcher Hotel Amsterdam Schepenbergweg 50 Zuidoost Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef 9

Openingstijden 06.30-21.00 uur 10.00-20.00 uur 00.00-01.00 uur 09.00-18.00 uur

07.30-21.00 uur 10.00-18.00 uur 07.30-21.00 uur 09.00-17.00 uur

06.30-20.00 uur

07.30-21.00 uur 06.30-21.00 uur 07.30-19.30 uur

09.00-17.00 uur 07.30-19.30 uur


8

Verkiezingskrant Amsterdam

6 maart 2014

What you should know about voting in Amsterdam on March 19 On 19 March 2014, voters in Amsterdam will be electing a new Municipal Council. They will also be electing a District Committee (Bestuurscommissie) for the specific city district in which they live. Who is eligible to vote? You are eligible to vote in the Municipal Council and/or District Committee election if you: ■ are registered in the Amsterdam Municipal Personal Records Database (Basisregistratie Personen, BRP) when the deadline for the submission of candidates

expires (3 February 2014); are a national of one of the EU Member States when the deadline for the submission of candidates expires; are 18 years of age or older on the day of polling and have not been excluded from the right to vote.

Are you not an EU citizen? In that case, (leading up to the deadline for submission of candidates) you must also have been: ■ registered as a resident of the Netherlands for an uninterrupted period of five years (for Municipal Council election) or three years (for District Committee election) and ■ in possession of a valid residence permit for an uninterrupted period of five years (for Municipal Council election) or three years (for District Committee election).

Voting pass and identity document are necessary To be able to vote you will need to have a voting pass and a valid identity document. Has your voting pass not arrived or have you misplaced it? If you have not received a voting pass, or if you have misplaced your voting pass, you can request a replacement. You can apply for a replacement voting pass in person at the Civil Affairs (Burgerzaken) department of any city district office until noon (12.00) on 18 March. Valid identity documents When going to vote on 19 March you will be required to show an identity document. The identity document may not have expired any longer than five years earlier. Valid identity documents are the following documents from the Netherlands or another EU country: ■ Passport ■ Identity card ■ Driving licence ■ Non-EU citizens will need to show a residence permit. In case you do not have a valid identity document, there are other options to vote. Please see www.iamsterdam.com for more information. Where can you vote in Amsterdam? Your voting pass will list the address of a polling station in your neighbourhood, but for the Municipal Council election you can also vote at any other polling station in Amsterdam. Take note: if you want to vote in the District Committee election, you must do that at a polling station in the city district in which you live. You can find an overview of all polling stations and opening hours in this newspaper and on www.iamsterdam.com. Authorising someone else to vote on your behalf ('by proxy') Are you unable to vote yourself? In that case, you can have someone else cast your vote for you. You will need to arrange for a proxy voter. The person who will be voting on your behalf (i.e. the proxy) must also be eligible to vote for the same election(s) as you. So for the District Committee election he or she must live in the same city district as you. There are two ways that you can authorise someone else to vote on your behalf: by authorising a proxy voter directly on your voting pass or by submitting a written request for proxy voter authorisation. For more information see www.iamsterdam.com. More information? For more information about the elections and about voting in Amsterdam you can consult: ■ www.iamsterdam.com ■ www.amsterdam.nl/stemwijzer (in Dutch) ■ Twitter: @AmsterdamNL #020stemt ■ Telephone: 14 020, the information number of the municipality of Amsterdam, available from 8.00 until 18.00.

Take note: revised opening hours On 19 March, the Civil Affairs departments (Burgerzaken) of the various city district offices will have limited opening hours. For up to date information (in Dutch) on opening hours, consult www.amsterdam.nl/openingstijden.

Verkiezing adam noord internet def  
Verkiezing adam noord internet def  

nw verkiezing adam noord